Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.01.2016.


Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
563/2004 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět a rozsah úpravy §1

Pedagogický pracovník §2

HLAVA II - PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Díl 1 - Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka §3

Znalost českého jazyka §4

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy §5

Díl 2 - Získávání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků

Učitel mateřské školy §6

Učitel prvního stupně základní školy §7

Učitel druhého stupně základní školy §8

Učitel přípravné třídy základní školy §8a

Učitel přípravného stupně základní školy speciální §8b

Učitel střední školy §9

Učitel uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři §10

Učitel vyšší odborné školy §11

Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky §12

Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků §13

Učitel náboženství §14

Učitel odborného výcviku v zařízení sociálních služeb §15

Vychovatel §16

Pedagog volného času §17

Speciální pedagog §18

Psycholog §19

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně §19a

Asistent pedagoga §20

Trenér §21

Společná ustanovení k odborné kvalifikaci §22

HLAVA III - PRACOVNÍ DOBA, PŘÍMÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST A DOBA TRVÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU NA DOBU URČITOU PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA

Pracovní doba pedagogických pracovníků §22a

Rozsah přímé pedagogické činnosti §23 §23a

HLAVA IV - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ A KARIÉRNÍ SYSTÉM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL ZŘIZOVANÝCH MINISTERSTVEM, KRAJEM, OBCÍ A SVAZKEM OBCÍ A ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Další vzdělávání pedagogických pracovníků §24

Akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů §25

Akreditace vzdělávací instituce §26

Akreditace vzdělávacího programu §27

Akreditační komise §28

Kariérní systém §29 §29a

HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §30 §31 §32 §32a §33 §34 §35 §36

Zrušovací ustanovení §37

ČÁST DRUHÁ §38 §39

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů §40

ČÁST ČTVRTÁ §41

ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST §42

č. 223/2009 Sb. - Čl. LVIII

č. 159/2010 Sb. - Čl. II

č. 198/2012 Sb. - Čl. II

č. 197/2014 Sb. - Čl. II

č. 379/2015 Sb. - Čl. II

INFORMACE

563
XXXXX
xx dne 24. xxxx 2004
o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX X ŠKOLSKÝCH XXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět x xxxxxx úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxx sjednávání xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx rejstříku xxxx x školských xxxxxxxx1) (dále xxx "xxxxx"), x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx sociálních xxxxxx.

§2

Pedagogický xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ten, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx působením xx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1) (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx"); je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx pedagogickou xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx x zařízení xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) psycholog,

f) xxxxxxx volného času,

g) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxx prevence x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx poradně20),

j) xxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník.

HLAVA XX

XXXXXXXXXXX XXX XXXXX ČINNOSTI XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§3

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pedagogickým xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx:

x) xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx,

x) má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx,

x) je bezúhonný,

d) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx, není-li xxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx xxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.3)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx u státních xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků, x státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx státě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx zvláštními xxxxxxxx xxxxxxxx4).

§4

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx příslušnou odbornou xxxxxxxxxxx stanovenou tímto xxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx jazyce xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx zkouškou, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zkoušku x xxxxxxx jazyka lze xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání5) xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků1) xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx.1)

(3) Zkouška xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx českého xxxxxx na základních, xxxxxxxxx x vyšších xxxxxxxxx školách.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku x českého xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) která xxxxxxx xxxx jazyk xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

(5) Pedagogičtí xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §6 a 7, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy

(1) Xxxxxxxxx školy xxxx xxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §3 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx výkonu přímé xxxxxxxxxxx činnosti xxxx x xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxx potřebné xxxxxxxx stejného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxx xxxx v činnosti xx xxxxxxx a xxxxxx v xxxxx

x) 3 xxxx xxx xxxxxxxx mateřské školy,

b) 4 xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx umělecké xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx školských xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) 5 xxx pro xxxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxx, konzervatoře, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xxxxxxx výchovy, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx školy xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxx"), xxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxx předpokladů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §24 odst. 4 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx studium xxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx x svazkem xxxx xx nevztahuje xx ředitele, xxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx studijním programu5) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 2

Získávání odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků

§6

Učitel xxxxxxxx xxxxx

(1) Učitel xxxxxxxx xxxxx získává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx přípravu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pedagogiku volného xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx1) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx vzděláním x xxxxxxxxx zkouškou získaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx1) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušky8), xxxxx svým xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věku, xxxx

x) vzděláním xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx nebo škole xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, získává odbornou xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx pedagogických xxx zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pedagogiku, nebo

c) xxxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x vysokoškolským vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx bakalářském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xxxxxxxx xx speciální pedagogiku, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx školy

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd zaměřené xx xxxxxxxx učitelů xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx,

x) x akreditovaném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx učitelů mateřské xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx v programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx učitelů xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základní školy xxxx xx přípravu xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx střední xxxxx x

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zaměřeném xx xxxxxxxx učitelů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2 (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx"),

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxx všeobecně-vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx celoživotního vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx prvního xxxxxx základní xxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx pedagogických věd xxxxxxxx xx přípravu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oboru, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx magisterském studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx studijního xxxxx xxxxxxxx - pedagogického xxxxxxxx, který odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx §12 xxx xxx výuku xxxxxx jazyka, nebo

h) xxxxx odstavce 2 xxxx. a) xxxx x).

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost ve xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxx žáky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx speciální xxxxxxxxxx xxx učitele,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaném magisterském xxxxxxxxx programu v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pedagogika, x xxxxxxxxx v programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy, xxxx

x) xxxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx speciální xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxx získává odbornou xxxxxxxxxxx vysokoškolským vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx předmětů druhého xxxxxx základní školy,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx učitelů xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx druhého xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx oboru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx všeobecně-vzdělávacích xxxxxxxx druhého xxxxxx xxxxxxxx školy nebo xxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx učitele x vzděláním v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx střední xxxxx,

x) x xxxxxxx pedagogických xxx zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy, nebo

3. xxxxxxxxxxx studiem k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx učitelů základní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu,

h) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx §12 xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Učitel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vzdělávacími xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zaměřené xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx učitele,

b) vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx programu v xxxxxxx pedagogických věd xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, studijního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pedagogických xxx zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

2. vzděláním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx x zaměřeném xx xxxxxxxx učitelů xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným studiem x xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx školou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx stupně základní xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x vysokoškolským xxxxxxxxx získaným studiem x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx pedagogických xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx x zaměřeném xx speciální xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx předmětů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx7), xxxxxxxxx umělcem nebo xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 nebo §21, může xxxxxxx xxxxx písemně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx kvalifikaci xxxxxxxxxxx xx splněný, xxxxx týdenní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x právnické osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx doby x pokud xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vykonávající činnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx umělecká xxxx nebo vykonává xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx §21. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx platí xxx xxxxx tohoto xxxxxx po xxxx, xx kterou zaměstnanec xxxxxxx podmínky xxxxx xxxx první.

§8x

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx školy16) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §6 xxxx §7.

§8a xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 198/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§8b

Učitel přípravného stupně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx17) získává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 198/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§9

Učitel xxxxxxx školy

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu

a) x xxxxxxx pedagogických xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx školy,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx všeobecně-vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxx stupně základní xxxxx x xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxx oboru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx předmětu, x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xxxxxxxx xx přípravu učitelů xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zaměřeném xx přípravu xxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxx základní xxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xxxxxxxx xx přípravu xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx učitelů xxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace,

e) xxxxx §8 odst. 1 xxxx. a) jen xxx výuku xx xxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) zaměřeném na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jen xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) podle §12 xxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxx získává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx

x) v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmětů střední xxxxx,

x) v oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy x všeobecně-vzdělávacích xxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyučovaného xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zaměřené xx přípravu učitelů xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídá charakteru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx pedagogických xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx učitelů střední xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx střední školy xxxx druhého xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22 (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx").

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru, xxxxx xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx střední xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx v programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx na přípravu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxxxx, xxxx

3. xxxxxxx pedagogiky,

b) vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zaměřené xx přípravu xxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx stupně základní xxxxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) středním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ukončením vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávání x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpovídá charakteru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xxxxxxxxxxxxxx vzděláním získaným xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx učitelů střední xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx v programu xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx na přípravu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Učitel xxxxxxxxxxx vyučování zdravotnických xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxx, xxxxx vyučuje.

(5) Xxxxxx odborného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ukončením vzdělávacího xxxxxxxx středního vzdělávání x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v akreditovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx přípravu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx druhého xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci vzděláním xxxxx xxxxxxxx 3 x 4.

(7) Xxxxxx xxxxxxx školy, který xxxxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx zřízené xxx žáky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx potřebami, xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxx odstavců 1 xx 6 x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xxxxxxxx xx speciální xxxxxxxxxx, xxxx

2. vzděláním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pedagogiku,

b) xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základní školy xxxx xxxxxxx školy, xxxx

x) xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx studiem x akreditovaném magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xxxxxxxx na speciální xxxxxxxxxx xxx učitele.

(8) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx získává odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx - pedagogického xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxx7), xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §21, může ředitel xxxxx písemně uznat xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uměleckému xxxx xxxxxxxxx zaměření xxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vytváří umělecká xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci podle §21. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxx xxxx xxxxx.

§10

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx škole, xxxxxxx xxxxx x konzervatoři xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx pedagogických xxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pedagogických xxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na hru xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx na sólový xxxx xxx pro xxxxx těchto xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem v xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věd xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx předmětů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx výtvarného xxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx umění xxxxxxxxxx xxxxx umělecko - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1), xxxxx xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxx uměleckého xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx ukončením akreditovaného xxxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyučovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

2. vzděláním v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx vysokou školou x zaměřeném xx xxxxxxxxxx, xxxx

3. studiem xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxxxxxx ukončením odpovídající xxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pedagogických xxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) středním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uměleckého předmětu, x

1. vysokoškolským vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

2. xxxxxxxxx x xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x zaměřeném xx pedagogiku, nebo

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) U xxxx, xxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx7)&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x odůvodněných případech xxxxxxx uznat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uměleckému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xx splněný.

§11

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx všeobecně-vzdělávacích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studijního oboru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci

a) vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx charakteru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaného vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx x oboru xxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x maturitní zkouškou xxxxxxxx ukončením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxx způsobilost x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxx, xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) U xxxx, xxx xx xxxx xxx výkonným xxxxxxx7)&xxxx;xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx odborné xxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odborné kvalifikace xxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance xxx xxxxx tohoto xxxxxx na xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx odborníkem v xxxxx xxxx xxxxx xx odbornou kvalifikaci xxxxx §21, xxxx xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxx předpoklad xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx splněný, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní doby x xxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxx xxx splňuje xxxxxxxx kvalifikaci podle §21. Xxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx zákona po xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxxx splňuje podmínky xxxxx věty xxxxx.

§12

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x oblasti pedagogických xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky z xxxxxxxxxxx cizího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X1 Xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studiem xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx studijním programu x oblasti společenských xxx zaměřené na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x

1. xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. vzděláním x programu celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx přípravu xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x), x) x x) a

1. vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx zaměřené xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. vzděláním x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx učitelů, x xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minimálně xxxxxx X1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studiem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a pedagogickou xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, který xxxxxxxx charakteru vzdělávacích xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx 4 xxx.

§14

Učitel xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx zaměřené na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx učitelů náboženství.

§15

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sociálních xxxxxx

Xxxxxx odborného xxxxxxx x zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx získává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výcviku xxxxx §9 xxxx. 5 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňovaného xxxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx.

§16

Vychovatel

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x akreditovaném studijním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) vysokoškolským xxxxxxxxx xxxxx §7 xx 10, 12 x 14,

c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxx a) a x) x

1. xxxxxxxxx x programu celoživotního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx uskutečňovaném xxxxxxx školou, xxxx

2. xxxxxxx pedagogiky,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxx času xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxx xxxxxxx x) x

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pedagogiku xxxxxxx času xxxx xx xxxxxxxx učitelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) středním xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu střední xxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx vychovatelů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího programu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx učitelů xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxx x formou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, nebo

h) středním xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx x) x x) x xxxxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx sociální pedagogiku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo přípravu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx pedagogickou xxxxxxx xx školském xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v jeho xxxxxxxx zřízeném pro xxxx x xxxx xx speciálními vzdělávacími xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxx výchovy xxxx xxxxxxxx výchovy, xxxx xx xxxxxxxxx výchovné xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx studiem v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pedagogiku xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x oboru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pedagogiku, xxxx

x) xxxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pedagogiku.

§17

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx volného času, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx zařízeních xxx xxxxxxx vzdělávání, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx studiem x xxxxxxxxxxxxx studijním xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ukončením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx než xxxxx xxxxxxx x) x

1. xxxxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

2. studiem xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx programu xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zaměřením,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) x

1. vzděláním x xxxxxxxx celoživotního vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x zaměřeném xx xxxxxxxxxx, nebo

2. studiem xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oboru vzdělání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx xxxxxxxx ukončením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx e) x

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx

2. studiem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx volného xxxx, xxxxx xxxxxxxx dílčí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zájmovém vzdělávání xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) vzděláním xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxx vzděláním x výučním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx středního vzdělávání x

1. vzděláním v xxxxxxxx celoživotního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školou x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměření xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Zaměstnanci, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx7), výtvarným umělcem xxxx který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 odst. 1 xxxx §21, xxxx xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx pedagoga xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené týdenní xxxxxxxx xxxx x xxxxx tento xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx díla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx §21. Uznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx dobu, xx xxxxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

§18

Xxxxxxxxx pedagog

Speciální pedagog xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx učitelů xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx učitelů xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx na přípravu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x doplňujícím studiem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§19

Psycholog

Psycholog xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§19a

Metodik xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§19x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 198/2012 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

§20

Xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonává xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx xxxxx, ve xxxxx xx vzdělávají xxxx xxxx žáci xx speciálními vzdělávacími xxxxxxxxx18), xxxx ve xxxxx zajišťující vzdělávání xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx19), xxxxxxx xxxxxxxx kvalifikaci

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx písmene a) x

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uskutečňovaného xxxxxxx xxxxxx xxxx zařízením xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků (dále xxx "xxxxxxx pro xxxxxxxxx pedagoga"),

c) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx odborným xxxxxxxxx získaným xxxxxxxxx xxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx c) x

1. xxxxxxxxx x programu xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx programu středního xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) a

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxx pro asistenty xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zájmové xxxxxxxxxx, xx školském xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, xx xxxxxxxx zařízení xxx xxxxx ústavní xxxx ochranné výchovy, xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxx preventivně xxxxxxxxx péči, získává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) středním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxxxx v oboru xxxxxxxx zaměřeném xx xxxxxxxx asistentů pedagoga,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx vzdělávání a

1. xxxxxxx pedagogiky, nebo

2. xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx asistenty xxxxxxxx.

§21

Trenér

Trenér získává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) vysokoškolským vzděláním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výchovy x xxxxxxxx osvědčení nejméně XX. třídy xxxxxxx xxxxxxxxx specializace,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx získaným xxxxxxx x akreditovaném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx tělesná xxxxxxx a xxxxx x získáním xxxxxxxxx xxxxxxx XX. třídy xxxxxxx příslušné specializace,

c) xxxxxxxxxxxxxx vzděláním získaným xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x sport x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX. třídy trenéra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx vzděláním xxxxxxxx xxxxxxxxx akreditovaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx zaměřeném na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx osvědčení nejméně XX. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx specializace, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxxx vzděláním x xxxxxxx xxxxxx získaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kvalifikaci

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx studiem xx vzdělávacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uskutečňovaném vysokou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) pro xxxxxxx xxxxxxxxx předmětů xxxxxxx školy, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxx odborných xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx škole, xxxxxxx xxxxx x konzervatoři x pro učitele xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx studiem x xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace xx xxxxxx vzdělání xxxxxxx studiem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků a xxxxxxxxxxxxxx vysokou školou, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oblasti pedagogických xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx učitelů xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xx jiném xxxxxx xxxx druhu školy.

(3) Xxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 xxxx. x), §9 xxxx. 1 xxxx. c), §9 xxxx. 2 xxxx §11 odst. 1, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Pedagogický xxxxxxxxx, pro kterého xx příslušný cizí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx který xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkouškou, xxxx pro xxxxx xxxxxx cizího xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx kvalifikaci, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost x xxxxx druhu xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx předpoklad xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x).&xxxx;Xxxx xxxxx xxxxx uplatnit x pedagogického xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze pro xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx §8 odst. 4, §9 xxxx. 9, §10 xxxx. 2, §11 xxxx. 5 x 6 x §17 odst. 4.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení může xxxxxxxxxx výchovu x xxxxxxxxxx po nezbytnou xxxx x x xxxxxxxxx rozsahu pedagogickým xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx kvalifikací. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx21).

XXXXX XXX

XXXXXXXX XXXX, XXXXX XXXXXXXXXXX ČINNOST X XXXX TRVÁNÍ XXXXXXXXXX XXXXXX NA XXXX XXXXXXX PEDAGOGICKÉHO XXXXXXXXXX

§22x

Xxxxxxxx doba xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx pedagogickou xxxxxxx,

x) práce související x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx pracovník xx xxxxxxx xxx xx pracovišti xxxxxxxxxxxxxx x době stanovené xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx stanovené xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka x x xxxxxxxxx, xxxxx stanoví v xxxxxxx se zákoníkem xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx x xxxxx jiné xxxxx xxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník sjednanou xxxxx v xxxxxxxx xxxx, kterou xx xxx rozvrhuje, x xx xxxxx, xxxxx xx xxx určí. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xx nepovažují za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx práce, a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx rozsah xxxxx přímé pedagogické xxxxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx pedagogickému xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo na xxxxxxxx školního xxxxxxxxx.1) Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx zřizované xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx hodin xxxxx pedagogické xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx sjednání xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx úměrně xxxx xxxxx rozsah xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx ředitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxx pedagogickému xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 4 xxxxx týdně, xxxxx hodiny s xxx xxxx dohodnout.

(4) Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx zařízením xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx přímá xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x x případě, xx xxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxx x xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx práce8b), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s kratší xxxxxxxx dobou xx xxxxxx pedagogickou činností xxx xxxxxxxxx rozsah xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx přímé pedagogické xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx8c); xxxxx pedagogickým pracovníkům xxxx xxxxx konání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, krajem, obcí x svazkem obcí.

§23x

Xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx pracovní xxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje zákoník xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx22).

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx x xxxx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx pracovního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx23).

(3) Celková doba xxxxxx pracovního xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ode xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3 xxxx23).

(4) Ustanovení odstavce 2 xx nevztahuje xx případy, kdy xxxx xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx sjednána x xxxxxxxxxxxx pracovníkem

a) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x práci xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx předpoklad xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 7.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s odstavci 2 xx 4, x xxxxxxx-xx pedagogický xxxxxxxxx xxxx uplynutím xxxxxxxx xxxx písemně xxxxxxxxxxxxxx, xx trvá xx tom, aby xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatnit u xxxxx xxxxxxxxxx xx 2 měsíců xxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxxxx sjednané xxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 379/2015 Xx. x xxxxxxxxx xx 12.1.2016

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX PRACOVNÍKŮ ŠKOL XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, KRAJEM, XXXX X XXXXXXX XXXX X ZAŘÍZENÍ XXXXXXXXXX SLUŽEB

§24

Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx své xxxxxxxxxxx činnosti povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx obnovují, udržují x doplňují xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx účastnit xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9) xxxxxx též xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx pedagogického pracovníka, xxxxxxxx x rozpočtu xxxxx.

(4) Další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxx další vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků x x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) je xxxxxxxxx xxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx ukončení. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx x způsob jeho xxxxxxxx xxx pedagogické xxxxxxxxxx škol xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přísluší volno x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2; xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx druhy x xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxx xxxx ukončení xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx školního xxxx, xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměru jedna xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx věty xxxxx. Nevyčerpané xxxxx xx xxxx poměrná xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Volno xxxxx xxxx první xx pro pracovněprávní xxxxx považuje xx xxxxxxxx x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx9a).

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx programy xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx právnické xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") x za xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žadatelů. Osobní xxxxx o fyzických xxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.10)

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoviska xxxxxxxxxxx xxxxxx (§28).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx

x) evidenci xxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programů;

aktualizované xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) a x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx je nepřevoditelná x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nedostatky xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx instituci, xxx v xxxxxxxxx xxxxx zjednala xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanovené lhůtě xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx jí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akreditaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odejme x x xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x akreditaci vzdělávací xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.11)

§26

Xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx o akreditaci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27.

(2) X žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu,12)

b) přehled x personálním, technickém x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x akreditaci xxxxxxxxxx instituce x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx akreditaci xx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx akreditaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx když xxxxxxx xx bezúhonný x pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělávacímu xxxxxxxx přiloženému xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx se uděluje xx dobu 6 xxx. Tato xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx trvá xxxxxxxxxx xxxxxxx jednoho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx žadatele.

§27

Xxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávacího programu xx přiloží

a) kopie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxx, xxxxx a xxxx vzdělávacího programu; xxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxx druh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxx, xxx xxx x vzdělávání xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x xxxxxx anotace,

c) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x garantů x xxxxxxxx jejich xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxx bezúhonný,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx cíli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpokladů lektorů xxxx xxxxxxx.

(4) Akreditace xx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx. Xxxx xxxx xxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx x další 3 roky, x xx i opakovaně. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 obdobně s xxx, že x xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akreditace.

§28

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx udělování xxxxxxxxxx xxxxx §25 xx 27.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x pravidla xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx komise xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) záruky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx předpoklady xxxxxxx x xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxxxxx v odstavci 3 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanovisko k xxxxxxx.

§29

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xx kariérních xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx popisem xxxxxxxx, xxxxxxxx kvalifikací, xxxxxxxxx xxxxxxx kvalifikačními xxxxxxxxxxx x systémem xxxxxxxxx, xxxxx musí pedagogický xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx stupně je xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx zejména z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 xx 21 x x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxx plněním dalších xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx výkon xxxxx xxxxxxxxxxx činnosti,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx specializované xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (dále xxx "xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx").

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxx podle §24 xxxx. 6.

(6) Xxxxxxxxx x způsobilosti xxxxx xxxxxxxx 4 písm. x) xxxxxx pedagogickému xxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx náležitosti

a) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, datum x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) číslo xxxxxxxxxx příslušného vzdělávacího xxxxxxxx a pořadové xxxxx xxxxxxxxx,

x) název x sídlo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a název xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu,

d) xxxxx xxxxxx,

x) razítko xxxxxxxxxx instituce,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka.

§29a

(1) Za xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníka (§3) xxxx žádosti x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26) xxxx xxxxxxxxxx vzdělávacího programu (§27) xxxxxxx osoba, xxxxx byla pravomocně xxxxxxxxx

1. za xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. za xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxx xx xx ni xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx akreditace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§26) xxxx akreditace vzdělávacího xxxxxxxx (§27) právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx záruku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx odsouzena xxxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pracovněprávního xxxxxx xxxx při podání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výpisu z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx; xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx 3 xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx pracovněprávního xxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovník xxxxxxx informovat do xxxxxx pracovních xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx o xxx, xx xxx pravomocně xxxxxxxx za xxxxxxx xxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xx jednoho xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovník xxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx prokazuje xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx vyžádá ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15). Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku trestů x výpis x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§29x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 420/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2012

HLAVA X

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§30

Xx xxxxxxxxxxx pracovníky xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx splňují xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§31

Další kvalifikační xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vzdělávání pedagogických xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxx.

§32

(1) Fyzická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona

a) pokud xx xxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx 50 let xxxx x xxxxxxxxxxx výkonem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx typu xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx x této xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx předpoklad xxxxx, a xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxx základního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx neuskutečňovaly xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x vyšší xxxxxxx škole xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx program xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oboru; x xxxxx xxxxxxx xx získáním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oboru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, nebo

d) xxxxx xx xxx 1. ledna 2015 xxxxxxx xxxxxxx 55 xxx věku x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx druhu xxxxx xxxxxxx xx dobu 20 xxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§32x

§32x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 197/2014 Sb.

§33

Ředitel školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx nezískal xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxx xxx ředitele xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pedagogických pracovníků xxxxx §24 xxxx. 4 písm. x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx alespoň 10 xxx.

§34

X xxxxxxx k xxxxxxx akreditace vzdělávací xxxxxxxxx xxxx vzdělávacího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 120 dnů xx jejího xxxxxxxx.

§35

Služební xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Ministerstvem xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx právními předpisy.14) Xx pedagogické xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ustanovení §5, §9 odst. 2, 3 x 5, §11, §24 x 29 xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ředitele xxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x), b) x x) xxxxxxxxxx.

§37

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Xxxxxxxx vlády č. 68/1997 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx výchovné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 153/1999 Sb., xxxxxx xx xxxx nařízení xxxxx x. 68/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx míra vyučovací xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 400/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 68/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x míra xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

4. Vyhláška č. 139/1997 Sb., x podmínkách odborné x pedagogické způsobilosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x předpokladech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

§38

§38 (xxxx xxxxx) zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§39

§39 (část xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx výchovné péči xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx zákonů

§40

Zákon č. 109/2002 Sb., x xxxxxx ústavní xxxxxxx nebo ochranné xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:

1. V §18 se odstavec 1 xxxxxx poznámky xxx xxxxx zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 se označují xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

2. X §18 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "pracovníka8a) x zařízení xxxx xx xxxxxxxxx".

3. Poznámka xxx čarou x. 8x) zní:

"8a) §2 xxxx. 1 zákona x. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x změně xxxxxxxxx xxxxxx.".

4. X §18 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x zařízení xxxx xx xxxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

§41

§41 (xxxx xxxxxx) zrušen právním xxxxxxxxx č. 332/2014 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§42

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2005.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxx v. r.

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx udělené xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx podmínek, xx kterých byly xxxxxxx.

Xx. LVIII vložen xxxxxxx předpisem x. 223/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx získaná xxxxx zákona č. 563/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx zahájeno xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx zákona x. 563/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 563/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, zůstává xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 563/2004 Xx., xx znění účinném xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x na řízení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx č. 563/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 198/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

Čl. II

Přechodné xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx zařízení, který xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx vztahuje §32a xxxxxx x. 563/2004 Xx., ve znění xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 197/2014 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx pracovní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, který xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx právní předpisy.

2. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se doby xxxxxx pracovního xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xxxxx x. 563/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx; xxxxxxxxx sjednaná xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx smluvními xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx §23x odst. 3 xxxxxx x. 563/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru na xxxx určitou pedagogického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 let.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 379/2015 Xx. x účinností xx 12.1.2016

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 563/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2005.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

383/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 109/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve školských xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx výchovné xxxx xx xxxxxxxxx zařízeních x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.12.2005

179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2006

264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/2004 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2008

384/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 155/98 Xx., x znakové xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

223/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x volném xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 28.12.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010 (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 159/2010 Sb.)

422/2009 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 563/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

159/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 563/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 227/2009 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 111/98 Xx., x vysokých xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2010

420/2011 Xx., x změně xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právnických osob x řízení xxxxx xxx

x účinností xx 1.1.2012

198/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/2004 Xx., x pedagogických pracovnících x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2012

333/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 109/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o preventivně xxxxxxxx péči xx xxxxxxxxx zařízeních a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.11.2012

197/2014 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 563/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx pracovnících x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
s účinností xx 1.1.2015

332/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 221/99 Xx., x vojácích x povolání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

82/2015 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2015

379/2015 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 563/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 12.1.2016

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon).
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 1/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x. 49/1967 Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobilosti x xxxxx (xxx. x xxxxxx 2/1968 Xx.), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx odborné kvalifikace x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 95/2004 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, zubního lékaře x xxxxxxxxxx.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx povoláních).
7) Xxxxx č. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
8) §113 xxxxxxxxx zákona.
8b) §348 xxxxxxxx xxxxx.
8x) §79 xxxxxxxx práce.
9) §231 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx.
9x) Zákon č. 435/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
10) Zákon č. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx údajů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Zákon č. 552/1991 Sb., x státní xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx).
Xxxxx č. 111/1998 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxxxx Xxxxx republiky, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) §47 xxxxxxxxx zákona.
17) §48a xxxxxxxxx zákona.
18) §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx.
19) §3 xxxxxxxx x. 73/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx a xxxxxxxx mimořádně xxxxxxxx.
20) §5 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 72/2005 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

21) §164 odst. 1 xxxx. x) školského xxxxxx.

22) §39 zákoníku xxxxx.

23) Směrnice Xxxx 1999/70/ES xx dne 28. června 1999 x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx XXXXX, XXXX a XXXX.