Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2021.


Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
208/2004 Sb.

Úvodní ustanovení §1

Pojmy §1a

Minimální standardy zařízení pro hospodářská zvířata §1b

Obecné požadavky na chov hospodářských zvířat §1c

Minimální standardy pro ochranu skotu §2

Minimální standardy pro ochranu prasat §3

Minimální standardy pro ochranu ovcí a koz §4

Minimální standardy pro ochranu koní, oslů a jejich kříženců chovaných jako zvířata hospodářská §5

Minimální standardy pro ochranu koní, oslů a jejich kříženců chovaných jako zvířata v zájmovém chovu §5a

Minimální standardy pro ochranu kachen, hus a krůte §6

Obecné zásady pro ochranu nosnic §7

Minimální standardy pro ochranu nosnic v alternativních systémech chovu §8

Minimální standardy pro ochranu nosnic v neobohacených klecových systémech §9

Minimální standardy pro ochranu nosnic v obohacených klecových systémech §10

Požadavky na hospodářství a požadavky na chov kuřat chovaných na maso, obsah záznamů o chovu kuřat chovaných na maso, obsah údajů a seznam vzorků, které jsou chovatelé povinni poskytovat osobě uvedené v §20 písm. j) zákona §11

Požadavky na hospodářství, požadavky na obsah a vedení dokumentace a požadavky na chov kuřat chovaných na maso při hustotě osazení vyšší než 33 kg/m2 §11a

Kritéria pro povolení zvýšené hustoty osazení, která překračuje hustotu 39 kg/m2, a to maximálně o 3 kg/m2 §11b §11c

Minimální standardy pro ochranu běžců §12

Minimální standardy pro ochranu králíků §13

Minimální standardy pro ochranu jelenovitých ve farmovém chovu §14

Účinnost §15

Příloha č. 1 - Další požadavky na prostory pro ustájení skotu

Příloha č. 2 - Další požadavky na prostory pro ustájení prasat

Příloha č. 3 - Další požadavky na prostory pro ustájení kon

Příloha č. 4

č. 291/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

208

VYHLÁŠKA

ze xxx 14. xxxxx 2004

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §29 xxxxxx x. 246/1992 Xx., xx xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 77/2004 Sb., (xxxx xxx "zákon") x xxxxxxxxx §10, 12a, §12c xxxx. 3, §29a xxxx. 2 xxxxxx:

§1

Úvodní ustanovení

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx chovají x ohledem xx xxxx a věkovou xxxxxxxxx xxxx hmotnost x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx standardů xxxxxxxxxxx zákonem, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,1) xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx, x x xxxxxxx x xxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.2)

&xxxx;(2) Xxxx vyhláška xxxx xxxxxxxx minimální xxxxxxxxx pro xxxx xxxx, oslů x xxxxxx kříženců, kteří xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

§1x

Xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx2a) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx určená k xxxxxx hospodářského xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx se rozumí x kotec,

c) chodbou xxxx xxxxxxxxx plochy xxxxx, zpravidla xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx k xxxx x hospodářská xxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx štěrbinami, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vody xx podroštového xxxxxxxx,

&xxxx;x) xxxxxxxxxxxx dojicím systémem xxxxxxxxx komplexně řízený xxxxxx automatického dojení, xxxxx současně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx stáji x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x odpočinek, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systému xxxxxx, xxxxx dělí xxxx na xxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nikoliv, x xxxxxxx dojnice xx xxxxxx jednotky xxxx xx jiné části xxxxx.

§1b

Minimální xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zvířata

(1) Xxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx řešeny tak, xxx cirkulace xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, osvětlení x hlučnost xxxx xxxxxxx x mezích, xxxxx nejsou xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chovu

a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) umožnit denní xxxxxxxx xxxxx technického x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a omezit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx mechanickou xxxxxx, xxxxxxxxxx, dezinsekci x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ošetření, xxxxxx xxxxx zvířatům x odběr xxxxxx,

x) xxxxxxx vyčlenění odděleného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadující xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) umožnit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxx zvířat x xxxxxxx zařízení.

(3) Xxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, druhu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx polohu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x stání xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kálení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx x boxu xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) musí x xxxxxxx ustájení xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx vyvolávat u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx se s xxxx hospodářská xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxx musí mít xxxxxxxx s odpovídající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx štěrbin xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx štěrbin xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx roštnic xxxx xxx neostré, bez xxxxxxx s minimálním xxxxxxxxxx roštnic.

(5) Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířete xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx nerovnosti xxxxx přesáhnout 0,2 x a xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Rampy, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxx prasata, xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxx úhel 20x, xx. 36,4 % k xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x pro xxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx 26x 34', xx. 50 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx sklon xxxxxxxx xxx 10x, xx. 17,6 % x xxxxxxxxxxxx rovině, xxxx xxx rampy, xxxxx x můstky xxxxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx potíží xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx výstavbu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxx, xxxxx x zařízení, x nímž mohou xxxxxxx přijít xx xxxxx, nesmí xxx xxx xx škodlivé x xxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x instalace xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx ostré xxxxxx xx hrany xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx zvířata xxxxxx.

§1x

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat

Při xxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat

a) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx narození xxxxxxx xx přítomnost xxxxxxx, kontakt x xxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonů x používání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx samicím, samicím xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx období xxxxx xx výbězích xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx takto xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx způsob xxxxx x daných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dostatečně xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx chovu xxx xxxxxxxx utrpení,

d) xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zdroje xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx uvedená v xxxx xxxxxxxx používat x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx nebo xx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, oslů x xxxxxx kříženců, xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) nesmí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat xx xxxxxxxx nebo xx pastvinách připevněním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx předmětu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k sobě.

§1c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 464/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§2

Xxxxxxxxx standardy pro xxxxxxx xxxxx

(1) Minimální xxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx skotu xx xxxx xx xxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx porodu xxxxxxxxxxx x intenzivních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx telete vhodnou xxxxxxxxxx, x zajistí, xxx xxxxxxxxxx tele xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 6 xxxxx xx narození, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx být xxxxxxx, kromě telat xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx však 1 hodinu,

c) telatům xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx telata xxxx xxx krmena xxxxxxx xxxxxxx denně, xxx xxxxxxx telata xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx krmena xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx telata xx skupině; xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx poskytuje xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hemoglobinu, xxxxxxxxx však 4,5 xxxx/xxxx, každé xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx dostávat stravu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx postupně xx 50 x do 250 x pro xxxxxx xx xxxxx 8 xx 20 xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx minimálně xxxxxxxxxx výšce xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx mulce xx xxxxxxxx okraj hrbolu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx koeficientem 1,1. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, kromě xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx stěny, xxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přímý vizuální x xxxxxxx kontakt x xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jsou chována xx svými xxxxxxx x xxxxxx kojení, x xxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxx,

x) xxxx starší xxxx xxxxx xxxxx být xxxxxx x individuálním xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxx xx xxxxxxxx méně xxx 6 telat,

h) pro xxxxxx chovaná xx xxxxxxxxx xx prostor xxx překážek xxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xx 150 kg xxxxxxxxxxxx 1,5 x2; 1,7 x2 xxx tele xx 150 xx 220 xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx 1,8 x2 pro xxxx xxx 220 xx živé xxxxxxxxx,

x) xx stájích x xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx xxxxxxx osvětlení xxxxxxx xx xxxx xx 9 xx 17 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přirozenému xxxxxx,

x) pro xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx boxech xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vhodnou xxxxxxxxxxx; to xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx mladší xxx xxx týdny a xxxxxx x izolaci,

k) x xxxxx xxxxxxxxx x budovách xxxx xxx chovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxx, xxxxx xxxxxx chována x xxxxxxxx, xxxxxxx jedenkrát xxxxx,

x) xxxxx, kotce, xxxxxxxx x potřeby xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxx řádně xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxx xx zabránilo xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx vylité xxxxxx xxxx xxx odstraňovány xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx2c),

x) xxxxxxx xxxx xxx hladké, xxxxx xxxxxxx kluzké, xxx xx předešlo xxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx ležení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx; musí xxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx telat a xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx poháněcí xxxxxxxx využívající xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 se vztahují xx nově xxxxxxxx xxxx rekonstruované xxxxx xxx xxxxxx x xx 31. xxxxxxxx 2006 xx vztahují xx xxxxxxx stáje xxx xxxxxx.

(3) Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx plemeníků xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) xxx xxxxxxx x přirozené xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx") stanoví následující xxxxxxxx

x) plocha xxx xxxxxxxxxxx xx řeší x xxxxxxx tak, xxx xx předcházelo xxxxxxx plemenného xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) mechanická xxxxxxxx nutící xxxxxxxx xxxx x pohybu xxxxx xxx zapínána xx xxxxxxxxx dobu xxx podmínkou, že xxxx náležitě kontrolována x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 16 x2 x v xxxxxxx xxxxxxxxx větší než 1000 xx xxxx xxx xx každých 60 xx živé xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx x 1,0 x2,

x) xxxxxx uvazování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxx býka při xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx musí xxxxxxx xxxxx paznehtů x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx patří xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyziologického xxxxxxx xxxx pohyblivosti zvířat.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kategorie býků x jalovic, xxxxx xxxxxx evidováni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4) x xxxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxx xx xxxxxx") stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxx být xxxxx chován xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx na xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vodiče xxx elektrickým xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jalovic xx xxxx od xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,4) x xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky

a) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx ustájení xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx boxů x xxxxx xxxx x xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx podáváno xx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zajišťují xxxxxx xxxxxxxx, aby xx předešlo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tlakům; xx xxxxxxx ve xxxxxxx x automatickým xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx x automatickým dojicím xxxxxxxx

1. xx xxxxx xxxxxxx počet ustájených xxxxxx xx x 20 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx systém xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx x prostoru s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxx boxů,

2. xxxx xxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxxxx jednotek xx xxxxx dojnic, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dojicího xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dojnic čekajících xx xxxxxx,

x) k xxxxxxx pohybu krav x xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x močení do xxxxxxxx prostoru xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx vodiče xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx na potřebnou xxxx xxx xxxxxxxxx, xx jsou náležitě xxxxxxxxxxxx x individuálně xxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx nesmí být xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx technika musí xxx zvolena x xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx poškozování xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx pozornost mléčné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Případný vznik xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) kráva xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xx xxx ustájí x xxxx s pevnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx krav nebo xxxxxxx musí ovládat xxxxxxxx xxxxxx, věnuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; vznikne-li xxxxxxxxx, xx porod xxxx xxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxx vybavit tele xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxx krávu xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx porodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx provazy, xxxxx je možné xx xxxxxx uvolnit.

(8) Xx xxxxxxxx xxxxx xxx používat psy, xxxxx jsou xxx xxxxx xxxx vychováni, x to po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xx kterém jsou xxxxxxx.

(9) Další xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příloha č. 1 xxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx druhu prase xxxxxxxxxxx věku, xxxxxxx xxx odchov, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx dospělý xxxxx xxxxxxx zařazený xx xxxxxxxxxx4),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx prvním xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx prvním porodu,

e) xxxxxxxx po porodu xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; perinatálním xxxxxxx xx rozumí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx těsně xx porodu,

f) zaprahlou xxxxx prasnicí prasnice x době xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) seletem xxxxx od narození xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx 10 xxxxx,

x) chovným xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx od xxxxx 10 týdnů xx porážky nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx volná xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx nebo chovného xxxxxxx x xxxxx xx výkrmu xxxxxxx xx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prasniček x xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx 10 xx 0,15 x2,

x) xxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xx 10 xx do 20 xx 0,20 x2,

x) pro xxxxx x xxxx hmotnosti xx 20 xx xx 30 xx 0,30 x2,

x) pro xxxxx x živé xxxxxxxxx od 30 xx do 50 xx 0,40 m2,

e) xxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx od 50 xx xx 85 xx 0,55 x2,

x) pro xxxxx x xxxx hmotnosti xx 85 xx xx 110 xx 0,65 m2,

g) xxx xxxxx o hmotnosti xxxxx xxx 110 xx 1,00 m2.

(3) Xxx zapuštěné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx skupinách xxxx xxxxx celková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1,64 m2 x xxx každou xxxxxxxx xxxxxxx 2,25 x2. Jsou-li tato xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx kusech, xxxx xxx celková xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx x 10 %. Xxxx-xx tato xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx po 40 xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx využitelná xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx o 10 %.

(4) Podlahy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx být hladké, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx se předešlo xxxxxxxx prasat, a xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poranění nebo xxxxxx. Xxxx odpovídat xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x musí xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x březí prasnice xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 3 xxxxxxxxx xx xxxxxxx 0,95 x2 na xxxxxxxxx a xxxxxxx 1,3 m2 na xxxxxxxx musí být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x níž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx maximálně 15 %,

c) xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podlahy, xxxxxxxxx xxxx mezer xxxx xxxxxxxxxx (nášlapnými xxxxxxxx roštu) xxxx xxx

1. 11 xx xxx xxxxxx,

2. 14 xx xxx odstávčata,

3. 18 xx xxx xxxxxx běhouny a xxxxxxx xx xxxxxx,

4. 20 xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxx-xx pro xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx betonové xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx roštnice (xxxxxxxx xxxxxx roštu) xxxx xxx

1. 50 xx xxx xxxxxx do xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

2. 80 xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx prasničky a xxx prasnice.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx ve skupinách, xxxxx xxxx výjimečně xxxxxxxxx, dále xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx dočasně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx případě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx otáčení, pokud xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(6) X xxxxx stavby, xx xxxxx xxxx chována xxxxxxx, nesmí xxx xxxxxxxxxx hladina nepřetržitého xxxxx 85 xX. Xxxx xx minimalizovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxx musí xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 40 xxxx xx dobu xxxx xxxxx denně.

(8) Xxxxxxxx xxx prasata xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx

x) xxx přístup xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx řádným xxxxxxx x xxxxx, xxxxx umožňuje xxxx xxxxxxxx současně xxxxxx xxxxx,

x) bez omezení xxxxxx, odpočívat x xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxx prasata; xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx být xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x týdnu před xxxxxxxxxx porodem a x xxxx průběhu xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx druhu.

(9) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx je xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx kompost, xxxxxxxx nebo směsi xxxxxxxx materiálů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxxx prasata xxxx xxx krmena xxxxxxx xxxxxx denně. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxx libosti xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx systém, xxxx xxx každé xxxxx xxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx týdny xxxx xxx trvalý xxxxxxx x dostatečnému xxxxxxxx čerstvé xxxx. Xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx skupinovém ustájení xxxx xx jednu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 16 prasat. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx formě, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xx 2 xxxxx, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx.

(12) Krácení části xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx špičáků selat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx hladkého xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx provádět xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx, jestliže se xxxxxxx poranění xxxxxx xxxxxxxx xxxx uší x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx přijmout xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx chování, xxxxxxx xx berou x úvahu xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx ustájení. Kly xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx pro prevenci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochrany před xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(14) Xxx ochranu xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx umístěny x xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx mohl xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxx prasata; volná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dospělého xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 6 x2,

x) v xxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 10 m2 x x xxxxx xxxxx xxx žádné xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx možné xxxxxxx x využívat xxx xxxxxxxxx xxxxxx plemenných xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(15) Pro ochranu xxxxxxx a prasniček xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx stavby xxxx xxxxxx zařízení xxx vazné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx zakázány; xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx je xxxxxxxx,

x) prasnice a xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx, které začíná xxxxx týdny xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, chovají xx xxxxxxxxx. Kotec, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx 2,8 x. Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx zvířat, xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx 2,4 m,

c) xxxxxxxx od písmene x) xxxxx xxx xxxxxxxx x prasničky xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedeného x xxxxxxx b) xxxxxxxxxx za předpokladu, xx xx x xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx musí mít xxxxx přístup x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soutěžící x xxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zaprahlé březí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx vydatné krmivo,

g) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx minimalizující xxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) březí xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx potřeby xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx. Xxxx umístěním xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx březí xxxxxxxx x prasničky xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prasnice x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx spontánního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxx prasničkou volná xxxxxx,

x) porodní xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx volně, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zábranami xxx xxxxxxx selat, xxxx. xxxxxxxxxx mřížemi.

(16) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xxxx celkové podlahové xxxxxx, dostatečně velká, xxx současně umožnila xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxx podestlána xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x porodních xxxxxxx xxxx mít xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx sát,

c) selata xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx 28 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx ovlivněna xxxxxx xxxx zdravotní xxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Selata xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx o xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyprázdněn, důkladně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx od xxxxxxxx, xxx xxxx ustájeny xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nákaz xx xxxxxx,

x) v xxxxxxx potřeby je xxxxxxxx zdroj xxxxx, xxxxx neškodí xxxxxxxx.

(17) Xxx ochranu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxx xx přijmout xxxxxxxx xxxxxxx vzájemným xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx prasaty xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx-xx xxx xxxxxxx prasata, xxxxx xx xxxxxxx, xx nutno je xxxxxxx x co xxxxxxxxxxx věku, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx odstavení. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxx, měla xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx uniknout nebo xx xxxxx xxxx xxxxxx prasaty,

c) xxxxxx-xx xx příznaky xxxxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, je-li xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx větší xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zvířata xxxx xxxxxxxxx agresivní xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx odděleně xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(18) Ustanovení odstavce 3, odstavce 4 xxxx. b) xx x), odstavce 5 xxxxx xxxx, xxxxxxxx 15 písm. x) xx x) xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx stavby xxx xxxxxxx x xx 1. ledna 2013 xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.

(19) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx ovcí x xxx xxxxxxx následující xxxxxxxx

x) žebřiny na xxxx a žlaby xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx řešeny x xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo poškození xxx x xxx xxxx xxxx kozy xxxxxx ohroženy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxx řešeny x xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx možnost kontaminace xxxxxx xxxx močí, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxxxx se xxxxxxx; xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i častěji,

c) xxxxxxxx xxxx xx xxxx věnovat udržování xxxxxxxx používaných xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x aplikaci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vybavení xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Ústí xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věku x plemeni ošetřovaných xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zkušenosti xx xxxxx otázkách xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx, asistence xxx xxxxxxxx, dojení, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx prováděné xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx preventivní x léčebné zákroky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, musí xx xxxxxxxx odbornou xxxxx xxxx dostupnost xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x kozy xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx být plemenice xxxx a xxx xxxx porodem x xxxxxxxxx ovcí x xxx, xxxxx xxx xxxxxx, ustájeny xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx x individuálních kotcích; xxxxxx na pastvinách xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxx x xxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx x místní podmínky,

f) xxxxxxx ovce xxxxxx xxxxxxxxx xxx produkci xxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx. Stříhací xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x dezinfikovány, xxx byly x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxx xxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx předešlo xxxxxxx. Xxxx způsobené xxxxx stříhání musejí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx ovce se xxxxxxxxxx xxxx ustájovací xxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) zvláštní xxxxxxxxx xx musí věnovat xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděná x pravidelných xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx hniloby xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx hrozí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx a východy xxxxx x xxxxxx xx udržují v xxxxxx xxxxx, bez xxxxxxxx a upravené xxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zvířat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx koz. Při xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx kontrolováno x xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, aby xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx, kteří xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx chována,

k) xxxx x xxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx počasí, provádí xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx však musí xxxxxxxx častěji, xxx xx xxxxxxx ve xxxx xxxxx, je-li xxxxxx ovcí xxxx xxx ohrožena, a xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx chovu xxxx jiných podmínek,

l) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x ovcí x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx tak, xx xx jim xxxxxxxx voda x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx jim podáváno xxxxxx x dostatečným xxxxxxx vody. Možná xx x xxxxxxxxx xxxx způsobů. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nelze xxxxxxx u xxxx x xxx x xxxxxxx,

x) podlahová xxxxxx xx stájích pro xxxx x xxxx xxxx být xxxxxxxxx

1. 0,15 x2 xx 10 xx xxxx xxxxxxxxx x bahnic xxxx xxx,

2. 0,15 x2 xx 10 xx xxxx hmotnosti x xxxxxx nebo xxxxxx,

3 0,25 x2 xx 10 kg xxxx hmotnosti x xxxxxxxxxx beranů xxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxx,

4. 0,30 x2 xx 10 kg xxxx hmotnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx x individuálním xxxxx.

§5

Minimální xxxxxxxxx pro xxxxxxx koní, oslů x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx x přiměřeně x na osly x xxxxxx křížence xxxxxxx jako zvířata xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx"). Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zábranami,

b) xxxxx xx xxxxxx ve xxxxx, xxx xxxx xxxx drženi xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx 1,5násobkem hůlkové xxxxx x kohoutku, xxx xxxxxxx 2,20 x; výška xxxxxx xx měří od xxxxxx podlahy, xx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx střechy xxxx k jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxx otvory, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx, aby xxxx xxxx mohli xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dveřích x xxxxxxx boxu xxxx xxx xxxxxxxxx 1,20 x 2,20 x; xxxx ustanovení se xxxxxxxx xx 1.1.2012 xx nově xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx provozu xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxx xxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nákrční xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx mohl xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xx pastvině xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx budov x xxxxxx, se xxxxxxx xxx překážek x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx nedocházelo xx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx koně xxxxxx než xxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vlastní xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxx xxxxxxx tekutin xxxxx xxxxxxxxx minimálně xxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxx koně ustájené xx xxxxxxx, kteří xxxxxx krmeni xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvířete xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx krmivu xx stejné xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx ve xxxxxxx; xxxxxx xx podává xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx dávka xxxx xxxxxxxxx stravitelnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) ve xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx umělé xxxxxxxxx; xxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx 9 do 17 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; to xx vztahuje zejména xx hříbata mladší xxx xxx týdny,

j) xxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx nasazení xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx hříběte v xxxxxx do xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxx xxx provedena xxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx ochranou,

l) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pro připouštění xxxx se xxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx být xxxxxxxx xx potřebnou xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx náležitě xxxxxxxxxxxx a individuálně xxxxxxxx; u xxxxxx x období xxxxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx používána,

n) xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx koně, xxxxx xx xxxxxxx poškození xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx nesmí xxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, musí xx volně xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx musejí xxx minimálně xxxxx

1. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 m,

2. xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx 3 x,

3. xxxx xxxxx xxxxxx boxů, xxxx xxxxx boxů x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx boxů 2,5 x,

4. mezi dvěma xxxxxx xxxx, když xxxx xxxx sedláni xx xxxxx, 3,5 x;

xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx 1.1.2012 xx nově xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx provozu xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxx třetině vodorovná, x xxxxx části xx sklonem minimálně 1,5 %, xxxxxxx xxxx k volnému xxxxxxxx x podlaha xxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxx 1,5 %; xxxx ustanovení xx xxxxxxxx xx 1.1.2012 na xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx stáje,

q) další xxxxxxxxx xx prostory xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx příloha č. 3 xxxx xxxxxxxx, která xx xx 1.1.2012 xxxxxxxx xx nově xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx uváděné xxxxx.

§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx, oslů x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §1a xx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx x jejich xxxxxxxx chované jako xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx a přiměřeně xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx chovu xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §1b,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zvířat xxxxxxx x §1c,

c) xxxxxxxxx standardy xxx xxxxxxx xxxx, oslů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. x) x x) až x) x

x) minimální standardy xxx ochranu xxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §5 písm. x) x x) až x).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. d) xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxx uváděné xxxxx xx 1. xxxxx 2023.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 291/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

§6

Xxxxxxxxx standardy pro xxxxxxx xxxxxx, hus x krůt

(1) Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx kachny domácí (Xxxx xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxx (Cairina moschata) x hybridy xxxxxx xxxxxxx a kachny xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"), xxxx xxxxxx (Xxxxx anser f. xxxxxxxxxx, Xxxxx cygnoides x. domesticus) a xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "husy") x xxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx) (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx provádění xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx vzorcům chování, xxxxxxx, xxxxx opeření, xxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, přítomnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx potravy a xxxx a přírůstkům.

(3) Xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plochu x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, husy xxxx xxxxx xxxxx odpočívat xxxxxxx, x musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podestýlka musí xxx poskytnuta x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, x xxxxxx, xxxxxxxx stavu, xxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx kachny, husy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Krmné x xxxxxxxx zařízení xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx k xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přístup x aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxxx xxxx x xxxxxx mohla xxx xxxxxxxxxx.

(5) V případě xxxxxxx výběhu musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přístřešek xxxxxx x xxxxxxx kachen, xxx nebo krůt xxxx xxxxxxxxxxxx klimatickými xxxxxxxxxx. Tento přístřešek xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx, kachny xxxx krůty xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxx udržována x xxxxx. X xxxxxxxxx volného xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxx poškodit xxxxxx xxxxxx, xxx nebo xxxx, toto xxxxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výběhů.

(6) X xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxx navržených xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx materiálu. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx zvířatům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pro xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Snášková hnízda xxx husy musí xxx umístěna na xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx, xxxx x xxxxx musí xxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxx věk, pohlaví, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pohybu x projevů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chování daného xxxxx. Xxxxxxxx skupiny xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxx poruchám xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx krůty xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx podlahy xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x blízkosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(9) Xxxxxx x xxxx xxxxx xxx nošeny hlavou xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx za xxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx jejich xxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx. Těžší xxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxx pouze xx jednu xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx. Malé krůty xxxx xxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxx musí být xxxxxx x paži x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odchyt. Xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxx a úhlopříčně xxxxxxxx křídlo.

(10) Nejpozději xx 21 xxx xxxx kachen, xxx xxxx krůt xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx chování. Xxxx se dodržovat 24xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx periodami xxx, xxxxxxxxx přibližně xxxxx xxxxxxx xxx.

(11) Xx xxxxxx xxxxxx x xxx xx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nosnic

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro ochranu xxxxxx druhu xxx xxxxxx (Xxxxxx xxxxxx x. domestica), které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx") xx nevztahují xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx méně xxx 350 xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx oddělený prostor xxx xxxxxx xxxxx xxx jednu xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (skupinové xxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx materiál, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) využitelnou plochou xxxxxxx xxxxxxx 30 xx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx nepřesahujícím 14 % a x výškou (světlostí) xxxxxxx 45 xx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Hladina xxxxx musí xxx xxxxxxx xx minimum. Xx xxxxx se xxxxxxxxx stálého xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tak, xxx xxx xxx xxxxxxx co xxxxxxxx xxxx. Xxxxx platí x xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx mohly xxxxxxxx xxxxx x být xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a vykazovat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx, kde je xxxxxxxxx světlo, xxxx xxx okna xxxxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx rozloženo xxxxxxxxxx xx celém prostoru. Xx xxxxxxx dnech xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx 24hodinový xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dobu xxx xxxxxxxx jednu třetinu xxx xxx, xxx xx nosnice mohly xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dostatečně xxxxxx k tomu, xxx xx nosnice xxxxx nerušeně x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxx budovy, xxxxxxxx xxxx nástrojů, x nimiž nosnice xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a pravidelně xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx při každém xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx novým xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxx klecí xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx nosnice se xxxx xxxxxxxx denně. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx tak xxxxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx systémy xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která umožní xxxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(7) Tvar x xxxxxxx xxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxx, xxx bylo xxxxx vyjmout xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxxxxxx systémy,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx systémy,

c) xxxxxxxxx xxxxxxx systémy.

§8

Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx systémech xxxxx

(1) Xxxxxxx nově xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx chovu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejméně 10 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nosnici, xxxx xxxxxxx krmítko xxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 cm xxxxx krmného xxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx napáječku xxxxxxxxxxx 2,5 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx kruhové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nosnici,

c) xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx napáječky, nejméně xxxxx taková xxxxxxxxx xxx každých 10 xxxxxx. Tam, kde xxxx instalována xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx mít xxxxx xxxxxxx x xxxxxx nejméně xxx xxxxxxxxx nebo kalíškové xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx pro každých 7 xxxxxx. Xxxxx xx používají xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx 1 m2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 120 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx, skýtající xxxxxxx 15 xx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx stelivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hřady x xxxxxx musí být xxxxxxx 20 cm,

f) xxxxxxx 250 xx2 xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx třetinu xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx prstů xxxx běháků.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezi různými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx čtyři xxxxxxx,

x) xxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx musí být xxxxxxx 45 xx,

x) xxxxxxxx x krmná xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxx uspořádána xxx, xxx xx xxxxxxxxxxx padání trusu xx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxx nosnice xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxx x dispozici xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přístup xx xxxxxxxxxx prostoru, nejméně 35 xx xxxxxxxx x 40 xx xxxxxxxx, x táhnoucích xx podél budovy xx xxxx xxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx skupinu čítající 1000 xxxxxx dostupných xxxxxx 2 x xxxxxx,

x) xxxxxx musí xxx xx ploše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxx vybaveny xxxxxxxxxxx xx ochranu xxxx nepříznivými xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx vhodnými xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx osazení xxxxx xxxxxxxxx 9 xxxxxx xx 1 x2 xxxxxxxxxx plochy.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx od 1. ledna 2007.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx klecových xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx neobohacené klecové xxxxxxx musí splňovat xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky

a) pro xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx být xxxxxxxxx podlahová xxxxxx xxxxxxx 550 xx2, xxxxxx půdorysně, xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx; nezapočítávají xx xx xx zejména xxxxxxxx okrajové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx využitelný xxxxx xxxxxxx,

x) klec xxxx xxx xxxxxxxx žlábkovým xxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx; xxxxx krmného xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx 10 xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxx nebo kalíškové xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx b). Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx každé klece xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx kalíškové xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx 40 xx xx 65 % xxxxxx xxxxx x x žádném xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 35 xx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx každému x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx 14 % xxxx 8x. X xxxxxxx podlah xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx oky může xxx sklon xxxxx,

x) xxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx drápů.

(2) Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 je povolen xx 31. xxxxxxxx 2011.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xx nesmějí xxxxxx xxx poprvé xxxxxx xx xxxxxxx.

§10

Minimální standardy xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systémech

Všechny xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx následující xxxxxxxxx

x) nosnice xxxx xxx

1. xxxxxxx 750 xx2 prostoru x xxxxx xx jednu xxxxxxx, x xxxx 600 xx2 xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx klece xxxx než xx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx plochou, xxxx xxx xxxxxxx 20 xx v xxxxxx xxxx a xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx 2000 cm2,

2. xxxxxx,

3. xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klování a xxxxxxx,

4. vhodné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 15 xx xx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx; xxxxx krmného prostoru xxxx xxx xxxxxxx 12 xx na xxxxx xxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx přiměřený xxxxxxxxx xxxxxxx; tam, kde xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx mít xxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx dvě kapátkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx kontroly, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx musí xxx mezi řadami xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx 90 xx a xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 35 xx,

x) klece xxxx xxx xxxxxxxx vhodnými xxxxxxxxxx pro zkracování xxxxx.

§11

Požadavky xx hospodářství x xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, obsah xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx vzorků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxxxx v §20 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx musí xxx napáječky umístěny x xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Krmivo xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx nepřetržitě xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx než 12 xxxxx před xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx chovaná xx xxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xx xxxxxxx kypré xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odstranila xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxx chovaných xx maso musí xxx hladina xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, krmná xxxxxxxx x xxxxxxx vybavení xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx všechny budovy, xx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 20 xxxx xxxxx xxx osvětlení, xxxxx xx měří xx xxxxxx očí kuřete xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 80 % xxxxxx plochy. Dočasné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx možné, xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře. Xx xxxxx dnů od xxxxxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx časem xxxxxxx xxxx osvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rytmu x zahrnovat doby xxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxx, přičemž xxxx xxx zajištěna alespoň xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx trvající xxxxxxx 4 xxxxxx, xxxxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx tlumené.

(6) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx musí být xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx věnována xxxxxx, xxxxx svědčí x xxxxxxx úrovni xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx zdravotních xxxxxx, xxxx například xxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx patologického xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x kuřata xxxxxxx xx maso, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lékař xxxx být xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso vyžaduje.

(7) Xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx přístrojů, které xxxx ve xxxxx x xxxxxx chovanými xx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx očištěny x xxxxxxxxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx umístěním nového xxxxx xx haly. Xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x očištěná x xxxxxxxxxxxxxxx hala xxxx xxx opatřena xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxx xxx každou halu x hospodářství xxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx5).

(9) Xxxxx údajů x seznam vzorků, xxxxx jsou chovatelé xxxxxxx poskytovat xx xxxxx jednotlivé xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x §20 odst. 1 xxxx. j) xxxxxx:

x) xxxxx kuřat xxxxxxxxx xx maso x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx počátku xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x x2,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxx-xx xxxxx,

x) počet xxx xxxxxx kuřat chovaných xx maso, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, tedy xxxxx kuřat chovaných xx maso, xxxxx xxxxxxx x hejnu xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xx xxxxxxxx xxxxx chovaných xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx nebo po xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx chovaných xx xxxx,

x) xxxxx míra xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx denní míra xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx uhynulých xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx jatkách podle §11a odst. 6 x 7.

§11x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na obsah x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso xxx xxxxxxx osazení xxxxx xxx 33 xx/x2

(1) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxx hustotě osazení xxxxx xxx 33 xx/x2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxxxx x případnému předložení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx popisem xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxx především xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx:

x) plán xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx,

x) xxxxxxx systém a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx systém, a xx xxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vzduchu, jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxx pro xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx umístění,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx výpadku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x běžně xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Dokumentace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx být xx xxxxxxxx předložena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x musí xxx xxxxxxxx aktualizována. Xxxxxxxxxxxxx se zejména xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvířat xxxxxxxx xxxxx x dané xxxx, xxxxx vybavení xxxx xxxxxxx, které xxxxx ovlivnit pohodu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §11, xxxx zajistit, xxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx systémem x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxx

x) koncentrace xxxxxxxx (XX3) nepřekročila 20 xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (CO2) xxxxxxxxxxxx 3&xxxx;000 xxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx chovaných xx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vnější xxxxxxx x xxxx xxx 3 xX, xxxxx xxxx vnější xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx 30 oC,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 48 hodin nepřekročila 70 %, xxxxx xx xxxxxxxx teplota xxxxx xxx 10 xX.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 33 xx/x2, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso odesílané xx xxxxx xxxxx x příslušným xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x denní xxxx xxxxxxxxx x kumulativní xxxxx xxxx úmrtnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx úmrtnosti se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx na maso, xxxxx xxxxxxx v xxxxx hale ve xxxxxx xxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx i x jiných důvodů, xxxxxxxx xxxxxx kuřat xxxxxxxxx na maso, xxxxx se x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx 100. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx denních xxx xxxxxxxxx.

(5) Pod xxxxxxxx xxxxxxxx veterinárního xxxxxx xx údaje xxxxxxx x odstavci 4, xxxxx x xxxxx kuřat xxxxxxxxx xx xxxx, která xxxx xxx příjezdu xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx poražených kuřat xxxxxxxxx xx xxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxx příjezdu xx xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 854/2004 výsledky xxxxxxxxxxxxxx vyšetření, aby xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohody xxxxxx v hospodářství xxxx v hale x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx míra kontaktní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění.

(7) Xxxxxxxx-xx míra úmrtnosti xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx zvířat, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx x místně xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 464/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

§11b

Kritéria xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osazení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 39 xx/x2, x xx maximálně o 3 xx/x2

(1) Kritéria xxx povolení zvýšené xxxxxxx osazení, která xxxxxxxxxx xxxxxxx 39 xx/x2, a to xxxxxxxxx x 3 xx/x2, xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zvířat během xxxxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícími xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx6),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx x dodržení xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxx x chov xxxxx chovaných xx xxxx6),

x) x nejméně xxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx denní xxxxxxxx xxxxx xxx 1 % + 0,06 % xxxxxxxxxx věkem xxxxxxxxxx hejna xxxxxxxxxx xx dnech.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx neprováděl xxxxx xxxxxxxxxx dvou let x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s cílem xxxxxx, zda byl xxxxxx požadavek podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x).

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx osazení, xxxxxxx-xx vlastník xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx povaze xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx úmrtnosti nebo xxxxxxxx-xx, xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 464/2009 Sb. x účinností xx 1.1.2010

§11x

§11x zrušen právním xxxxxxxxx č. 22/2013 Sb.

§12

Minimální xxxxxxxxx xxx xxxxxxx běžců

(1) Minimální xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx pštros xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx) x emu xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) oplocení xxxxxxxxxxxx xx minimálně 180 xx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx silné a xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx nárazu nedocházelo x xxxxxxxx běžců. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx volně xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx výběhu na xxxxxxx xxxxxxxxx pštrosa xxxxxxxxxxx xx 300 x2,

x) xxxxxxxxx velikost xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx emu hnědého xx 100 m2.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxx hnědé musí xxx vzdušné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx stropu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Veškeré xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx možnosti xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx stáje xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx pštrosa xxxxxxxxxxx xx xxx

x) xxxxxxx xxx 5 x2, xxx minimální xxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx je 30 x2,

x) mladý xxx xx xxxx 1 xx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od 2 x2 xx 4 m2, kdy xxxxxxxxx celková plocha xxx xxxx kategorii xx 30 x2,

x) xxxx xx xxxxxxxxx xx 1 roku xxxxxxxx zvětšována xx 0,3 x2 xx 2 x2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx plocha xxx xxxx xxxxxxxxx xx 5 x2.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx přístřešku xx xxxxxxx xxxxx pampového xxxx xxx hnědého xx xxx

x) dospělý xxx 2 m2, xxx minimální xxxxxxx xxxxxx xxx tuto xxxxxxxxx je 15 x2,

x) mladý xxx xx xxxx 1 xx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 0,8 m2 xx 1,5 x2, kdy xxxxxxxxx celková plocha xxx tuto kategorii xx 15 x2,

x) xxxx xx vylíhnutí xx xxxx 1 xxxx postupně zvětšována xx 0,15 m2 xx 0,8 x2, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx 2 x2.

(5) Xxxxxxxxxxxx smí xxx držen xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pampový x xxx hnědý xxx xx dobu xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo x xxxx agresivního chování. Xxx xxx mu xxxx xxx umožněno xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx.

(6) Ustanovení xxxxxxxx 3 a 4 xx vztahují xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx uváděné xxxxx xxx pštrosy dvouprsté, xxxxx pampové a xxx hnědé x xx 1. ledna 2023 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx pštrosy xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxx xxxxx.

§13

Minimální standardy xxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx zajistit, xxx xxxxxxxx pro chov xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxx, uléhat x xxxxxx xx bez xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) ležet x uvolněné pozici x protaženými pánevními xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx normální xxxxxx při xxxx x povrch těla, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x při xxxxxxx, x

x) projevovat xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x, xx-xx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomu, xxx xx sebe xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx mohli zrakem xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Světelný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx předcházely xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx musí xxxxxxxxx 24xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx periodami tmy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxx světelného xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx podlahou xxxx x podestýlkových xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx, xxxx, dřevěné xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx klacíky xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezpůsobí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Klece xxx xxxxxxx chované xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx udržovat svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxx zkonstruovány xxx, aby chránily xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, horkem, xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxx ke svým xxxxxxxx boxům nejméně xxx dny xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Chovatel xxxx xxxxxxxx poskytnout dostatečné xxxxxxxx materiálů pro xxxxxx hnízda, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxx. Xxxxxxx kojící xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxx králíků x xxxxxxx musí xxx xxxxxxx nebo sluchový x xxxxxxx kontakt x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx 28 dnů.

(8) Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx ustájeni xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx určitou plochu xxxxxxxx xxxxxxx podestýlkou. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx vybaveny xxxxxxxxxxxx plastovou xxxxxxxx, xxxx v části xxxxxxx plastovou platformou.

(9) Xxxxxxxx 1 xx 8 se vztahují xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx než 100 xxxx dospělých xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxx odstavců 2 xx 4 x 6 xx 9 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx králíků od 1. xxxxx 2023. Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 5 xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx chov xxxxxxx xx 1. xxxxx 2030.

§14

Xxxxxxxxx standardy pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx požadavky xxxx x chovech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (Cervus elaphus), xxxx (Xxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx xxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx využití.

(2) Xxx xxxx jelena xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx chovaných xxxxxx xx 0,5 xx 15 xxxx xx 1 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx přikrmování. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx místních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx systémem xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx použitím xxxxx xxxxxxxx x xxxx 5 xx 10 xx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx mají xxx délku xxxxxxxxx 2 xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx vyčleněn xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, mají xxx xxxxxxx 5 xx 6 m xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx kotců xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx. xx xxxxxx x xxxxxxx

x) 2 x2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do 25 xx,

x) 2,5 x2 xxx xxxxxxxx xx xxxx 5 xx 11 měsíců - xx 40 xx xx 90 kg,

c) 3 x2 a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx 75 xx.

(5) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx uzavřených ustájovacích xxxxxxx x zimním xxxxxx, xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx 3 x 4 m pro 5 xxxx, pro xxxxxx daňčat xxxxx x xxxxxxxx 4 x 2,5 x xxx 6 kusů.

(6) Xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx být xxx xxxxxx alespoň 1,8 x vysoké x xx xxxx 1 x xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx může xxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx používat xxxxx xxxx xxxxx. Betonová xxxxxxx x kotcích xx pokrytá podestýlkou.

(7) Xx každé xxxxx xxxx být dostatečný xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Biologická xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx denně podávána xxxxxxxx voda.

(8) Laktující xxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxx přístup x xxxxxxxx vodě.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx umístěna xxx, xxx xx na xxxxxxx snížila xxxxxxx xxxxxxxxxxx vody xxxxxx xxxx xxxx, nebo xxxxxxxxx xxxx, rozbahnění xxxxxx, případně xxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx přehánění se xxxxxxx xxxxxxxxx pomalu. Xxx xx používají xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx cvičeni.

§15

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx o přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxx. Palas v. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 208/2004 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx prostory xxx xxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxx - minimální xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxx x xx
Xxxxx xxxxx x xx
Xxxxx krátkého xxxxx v mm
Délka xxxxxxxxx xxxxx x xx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x mm
do 550
1120
1830
2210
2390
550 xx 650
1150
1900
2300
2480
xxx 650
1180
1960
2360
2560

2. Xxxxxxxxx rozměry při xxxxxx xxxxxxxx skotu

Kategorie
Box (xxxxx) - xxxxxx xxxxxxx x m2/kus xxxx živá hmotnost
Šířka xxxxxxxxxx xxxxxx v xx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx
Xxxxxxx xxxxxxxxx x mm
jedno- xxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx
5,00 / xxx
850
1600
2300
2050
1100
1750
1100
Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx telení
9,00 / xxx
Xxxxxxxx
0,90 / 100 xx x.xx.
850
1600
1900
xx
2300
1)
1700
xx
2050
1)
800
xx
1100
1)
Xxxxx býků xxxxxx
0,90 / 100 xx x.xx.
1100 2)
2100 2)
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx
0,45 / 100 kg x xx.

Xxxxxxxx:

1) Xxxxx xxxxxxxxx xx 200 xx.

2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x výstupní xxxxx ze xxxxx.

Xxx xxxxx hospodářských xxxxxx xxxx než 25 xxxx ve xxxxxxx xx xxxxx rozměry xxxxxxx xxxxxxxxx x 30 %.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 208/2004 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx prostory xxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx prasata

Kategorie
Minimální xxxxx xxxxxx x mm
Prasnice x xxxxxxxxx
800
Xxxxxx selat - xxxxxxxx x xxxxxxx
650
Xxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klecí
800
Výkrm prasat
650
Kanci
950

Poznámka:

Světlou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx okraji xxxxxxxxxxxxx dílů xxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx).

2. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx x xx
Xxxxx
600
Xxxxx
900

Xxxxxxx x. 2 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 464/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 208/2004 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx

1. Minimální xxxxxxx stání xxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x x
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx
xxxxx x x
xxxxx x x
xxxxx xxxxxxxx x x
(xxx xxxx. xxxxx)
xxxxx x x
xxxxx v m
< 0,85
1,50
1,00
0,80
1,40
0,50
0,86 xx 1,07
1,80
1,15
0,95
1,75
0,50
1,08 xx 1,30
2,15
1,40
1,15
2,10
0,55
1,31 xx 1,40
2,35
1,50
1,25
2,30
0,60
1,41 až 1 48
2,45
1,60
1,30
2,40
0,65
1,49 xx 1,60
2,65
1,75
1,40
2,60
0,70
1,61 xx 1,70
2,85
1,85
1,50
2,75
0,75
> 1,71
3,00
2,00
1,60
2,90
0,80

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxx xxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x m
Individuální xxxxxxxx
Xxx pro hříbata x xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx2)
xxxxxx1) x x2
xxxxxxxxx xxxxxx x x
xxxxxx x x2
xxxxxxxxx xxxxxx x x
&xx; 0,85
3,00
1,50
3,50
1,60
0,86 xx 1,07
4,00
1,60
4,50
1,90
1,08 xx 1,30
5,00
1,90
6,50
2,30
1,31 xx 1,40
6,00
2,10
7,50
2,50
1,41 xx 1,48
7,00
2,20
8,50
2,60
1,49 až 1,60
8,00
2,35
10,00
2,80
1,61 xx 1,70
9,00
2,50
11,00
3,00
&xx; 1,71
10,00
2,70
13,00
3,20

Xxxxxxxx:

1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx plocha xxxxxxxx na 85 % z xxxxxxx xxxxxxx.

2) Klisna x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx v tomto xxxxxxxxx prostoru xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skupině.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx skupině

 
Skupinový xxx
- xxxxxx v x2
Xxxx x xxxxxxxxx1)
- xxxxxx x x2
Xxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxxx
100 % xxxxxx xxx dospělého koně xxxxx bodu 2
80 % plochy xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2
Xxxxx xxxx 13 xx 24 xxxxxx
75 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx velikosti xxxxxxxxx koně podle xxxx 2
60 % xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx 2
Mladí xxxx 6 xx 12 xxxxxx
50 % xxxxxx xxxxx předpokládané xxxxxxxxx dospělého koně xxxxx bodu 2
40 % plochy podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dospělého xxxx xxxxx xxxx 2

Xxxxxxxx:

1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx ulehnutí. Xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hale x jsou xxx xxxxxx, platí xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx č. 3 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 464/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 208/2004 Sb.

Příloha x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 22/2013 Sb.

Xx. II

Závěrečné ustanovení

Tato xxxxxxxx xxxx oznámena x xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 x postupu xxx xxxxxxxxxxx informací v xxxxxxx technických xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 291/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2021

Informace

Právní xxxxxxx x. 208/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

425/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 208/2004 Xx., o minimálních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat

s účinností xx 1.11.2005

464/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., x minimálních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat, xx xxxxx xxxxxxxx x. 425/2005 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

78/2012 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., o minimálních xxxxxxxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

22/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.1.2013

291/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 208/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx hospodářských xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx č. 21/2000 Sb. m. s., x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účely.

2) Směrnice Xxxx 98/58/ES xx dne 20. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxx zvířat xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 1999/74/ES xx dne 19. xxxxxxxx 1999, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2007/43/ES xx xxx 28. xxxxxx 2007 o xxxxxxxxxxx pravidlech pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx maso.

Směrnice Rady 2008/119/ES ze xxx 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx požadavky xxx xxxxxxx xxxxx (kodifikované xxxxx).

Xxxxxxxx Xxxx 2008/120/ES xx dne 18. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx znění).

2x) §3 xxxx. x) xxxxxx č. 246/1992 Xx., na xxxxxxx xxxxxx proti xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2x) Příloha A, xxx XX, xxxx. 7 první xxxxxxx xxxxxxxx 93/119/ES.

2c) Příloha č. 2 xxxxxxxx xxxxx x. 615/2006 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx limitů a xxxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxxx stacionárních xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3) Xxxxxxxx č. 191/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) §64a a 64b xxxxxxxx x. 136/2004 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx stanovených plemenářským xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 246/1992 Sb., xx xxxxxxx zvířat xxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 136/2004 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx označování xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2007/43/ES xx xxx 28. xxxxxx 2007 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.