Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.03.2017 do 31.08.2020.


Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol

205/2004 Sb.

Nařízení vlády

Předmět úpravy §1

Předmět podpory a národní podpory §2

Žádost o schválení pro dodávání podporovaných mléčných výrobků §3

Žádost o poskytnutí podpory a a národní podpory a jejich platba §4

Zvláštní ustanovení §4a

Přechodná ustanovení §5

Zrušovací ustanovení §6

Účinnost §7

Příloha č. 1

Příloha č. 2

č. 128/2005 Sb. - Čl. II

č. 371/2005 Sb. - Čl. II

č. 339/2006 Sb. - Čl. II

č. 211/2007 Sb. - Čl. II

č. 319/2008 Sb. - Čl. II

č. 238/2009 Sb. - Čl. II

INFORMACE

205
XXXXXXXX VLÁDY
ze dne 7. xxxxx 2004,
xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx organizace xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx sítě xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §2b xxxx. 2 xxxxxx x. 252/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 128/2003 Sb.:

§1

Předmět úpravy

Toto nařízení xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx trhu s xxxxxx x mléčnými xxxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") xxxxxx podmínky poskytování

a) xxxxxx z finančních xxxxxx Xxxxxxxxxx společenství (xxxx xxx "podpora") xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx2) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx3),

x) dotace x finančních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "národní podpora") x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž spotřeba xxxx2) ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

(1) Podpora xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mléčný xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx4) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx zpracovatelsky xxxxxxxx mléko a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxx xx ekvivalentní xxxxx xxxxx5), xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx.6)

(2) Mléčný xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx

x) xxxxxx žákům xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,7)

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx",

x) balen xxx, xxx xxxxxxxxxx balení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1. zpracovatelsky xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx 250 xx,

2. jogurt 150 x,

3. ochucené x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx sýry xxxxxx xxxxxxx 80 g,

4. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 30 x,

5. xxxxxxxxx xxxx 80 x.

§3

Žádost o schválení xxx xxxxxxxx podporovaných xxxxxxxx výrobků

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxx x schválení"), se xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx") na xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx žadatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků xx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx stravování xx počátku školního xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx8) xxxxx také

a) xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx mléčné výrobky xx školy, xxxxxxxx xx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx,9) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) subjekt, xxxxx jménem xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx10) xxxxxx seznam podporovaných xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx dodávat xx škol xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stravování, xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o potravinách x xxxxxxxxx vydanou x xxxx xxxxxxxxx10a), xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mléčného xxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxx,

2. označení xxxxxxx (xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx obchodní firma, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x adresa sídla),

3. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx použité xxxxxxxx, základní xxxxxxx xxxxxxx včetně případné xxxxxxxxxx složky, x xxxxx xxxx uveden xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx,

4. údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vlastnostech výrobku, xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x potravinách x x vyhláškou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx10b), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx laboratoří11),

5. popis xxxxxx xxxxxxxxxxxxx mléčného xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

6. způsob xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Součástí žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx,

x) xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost školy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx ověřená xxxxx xxxxxxx osvědčujícího xxxxx xxxxxxxxx osoby,

b) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx osob vykonávajících xxxxxxx školy nebo xxxxxxxx xxxxxxxx stravování, xxxxx xxxx jím xxxxxxx a xxx xxxxx xxxx dodávat xxxxxxxxxxx mléčné xxxxxxx,

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x),

1. doklad, xx xx podnikatelem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,13)

2. xxxxxx písemná xxxxxxx x dodávání xxxxxxxxxxxxx mléčných výrobků,

3. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,14)

x) xxx-xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jej opravňuje xxxxxx jedné nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx změnit sortiment xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx Fondu xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx zahájit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx zařízení xxxxxxxx stravování xx xxxxxxx školního xxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce. Xxxxxxxx xxxxxxx x změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x). Xxxxx xxxxxxxxx xx větě první xx xxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx x xxxxx sortimentu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mléčného výrobku, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některého xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zcela xxxxxxx dodávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně Xxxxx.

(7) Xxx xxxxx xxxxxx regulace uplatněné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15a) (§2 xxxx. 2) sděluje Xxxx xxxxx podle xxxxxxxx 5 x 6 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.

(8) Xxxxxxx, jehož xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx vyhověno, xxxx Fondu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxxx §4 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedených x příloze x xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx o poskytnutí xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx platba

(1) Žádost x xxxxxxxxxx podpory, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxx

x) xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku,

b) xx 1. dubna xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xx 1. xxxx do 31. prosince kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx x schválení xxxxx §3 xxxx xxxxxxxx, Xxxxx xx xxx xxxxxxx formuláři po xxxxxxxx období xxxxxxxxx x odstavci 1 (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"), a xx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.16)

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx podpory xxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dodaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx příslušné xxxxxx x xxxxxx množství, xxxxxx xxxx těchto xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx stravování, xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx podpory, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx distribuce xxxxxxxxxxxxx mléčných xxxxxxx; xxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x elektronické xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mléčných xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxx zařízení školního xxxxxxxxxx, x xx xxxxx uzavřených x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x kopie xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxx xxxxxxx Fondem.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx jako podpora xxxxx předpisu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx18).

(5) Subjekt, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx sdělí Xxxxx, x xx x xxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v rozsahu xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mléčných xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx vyhověno, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx Fondu xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx Xxxx neprodleně po xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx19) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx činnost xxxxxxxx školního stravování xxxxxxxxxx subjektem pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx mléčné xxxxxxx xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx schváleného xxxxx §3.

§4x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx podle §3 xxxx. 1 x 5 x §4 xxxx. 1 xxxxx Xxxxx podat xxx xxxxxx počínající xxxxxxx xxxxx 2017/2018.

§4a xxxxxx právním předpisem x. 74/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 15.3.2017

§5

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxx roce 2004 xxxx obdobími, xx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx národní podpory, xxxx:

x) od 1. xxxxxx do 30. xxxxxx 2004,

x) xx 1. xxxx xx 31. prosince 2004.

(2) Xxxxx národní xxxxxxx xxx xxxxxx xx 1. května 2004 xx 30. června 2005 xxxx uvedeny x příloze č. 1 k xxxxxx nařízení.

(3) Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx posuzují xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušuje xx xxxxxxxx vlády č. 91/2001 Sb., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx a xxxxxx xxx poskytování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mléka x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, (o podpoře xxxxxxx spotřeby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žáky).

§7

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx vstupu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx §2 xxxx. 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxx 2004.

Xxxxxxxx xxxxx:
XxXx. Špidla x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx vlády x. 205/2004 Xx.

Xxxxxxx
Xxxxx/xxxxxxxx 1 xx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxx podpory v Xx/xx
Xxxxx distribuce
Distribuce x xxxxxxxx xxxxxxx
1.
XXXXX NEOCHUCENÉ xxxxxxx ošetřené
250 xx
3,20
4,30
200 xx
2,90
4,00
2.
XXXXX XXXXXXXX podle xxxxxxx x nařízení Xxxxxx (XX) č. 657/2008, x xxxxxxx xxxxx
250 xx
2,80
3,90
200 xx
2,50
3,60
3.
XXXXX XXXXXXXX xxxxxxx xxxxxxxx ostatní
250 xx
4,00
5,10
200 xx
3,50
4,60
4.
XXXXXXX podle xxxxxxx k xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 657/2008, x xxxxxxx xxxxx
150 x
3,40
4,50
5.
XXXXXXX XXXXXXX
150 x
4,20
5,30
6.
XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX XXXXX xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 657/2008, v xxxxxxx xxxxx
250 ml
3,90
5,00
200 xx
3,30
4,40
7.
XXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX MLÉKA
ostatní
250 xx
5,00
6,10
200 xx
4,20
5,30
8.
XXXXXXX X XXXXXX XXXX podle přílohy x nařízení Xxxxxx (XX) č. 657/2008, x xxxxxxx xxxxx
30 g
4,20
5,30
9.
ČERSTVÉ XXXX xxxxxxx
80 x
5,40
6,50
10.
XXXXXXXXX XXXX
80 x
4,00
5,10

Xxxxxxx č. 2 x nařízení xxxxx x. 205/2004 Xx.

Xxxxxxx x. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 319/2008 Sb.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Sazby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2005 xx 30. xxxxxx 2006 xxxx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 205/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxxxx vlády.

Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 128/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

Xx. II

Přechodné ustanovení

Právní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2005/2006 xx xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy. Xxxxx nařízení vlády x. 205/2004 Xx., xxxxxx se v xxxxx společné organizace xxxx x mlékem x xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx žáky, xxxxx xxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx ve školách xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx roku 2005/2006.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 371/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 26.9.2005

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vzniklé přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 339/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2006

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 211/2007 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2007

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx vztahy xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx posuzují podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx zařízení školního xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx 2008/2009, xxxxxxxx Státnímu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x 5 xxxxxxxx vlády č. 205/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 128/2005 Xx. x nařízení xxxxx x. 339/2006 Xx., xxxxxxxxxx do 15. xxxxxxxx 2008.

Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 319/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 31.8.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx, xxxxx x xxxxxx školního xxxx 2009/2010 hodlá xxxxxxx xxxxxxxxxxx mléčné výrobky xx xxxx xxxx xxxxxxxx školního xxxxxxxxxx xx 1. xxxx 2009, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx intervenčnímu fondu xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x 5 xxxxxxxx vlády x. 205/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto nařízení, xxxxxxxxxx xx 15. xxxxx 2009.

3. Xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx roku 2009/2010 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výrobky do xxxx xxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2010, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx žádost xxxxx §3 xxxx. 1 x 5 xxxxxxxx xxxxx x. 205/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx nařízení, xxxxxxxxxx xx 15. listopadu 2009.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 238/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.8.2009


Informace

Právní xxxxxxx x. 205/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004), s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3, které xxxxxx xxxxxxxxx 26.4.2004, x ustanovení §2 xxxx. 3 písm. x), které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

128/2005 Sb., kterým xx mění xxxxxxxx xxxxx x. 205/2004 Xx., kterým se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podpory xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výrobků xxxx, xxxxx plní povinnou xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zařazených do xxxx škol

s účinností xx 1.4.2005

371/2005 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx vlády č. 205/2004 Sb., xxxxxx xx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx škol, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 128/2005 Xx.

x účinností xx 26.9.2005

339/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx xxxxx č. 205/2004 Xx., xxxxxx xx x xxxxx společné xxxxxxxxxx trhu s xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x národní podpory xxxxxxxx mléka x xxxxxxxx výrobků xxxx, xxxxx plní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zařazených xx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2006

211/2007 Xx., xxxxxx se xxxx nařízení vlády x. 205/2004 Sb., xxxxxx xx x xxxxx společné xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx školách xxxxxxxxxx xx sítě xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2007

319/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx x. 205/2004 Xx., xxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx organizace trhu x xxxxxx x xxxxxxxx výrobky stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x mléčných xxxxxxx xxxx, kteří plní xxxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxxxx zařazených xx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2008

238/2009 Sb., kterým xx xxxx nařízení xxxxx x. 205/2004 Xx., xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podpory x národní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx výrobků xxxx, xxxxx xxxx povinnou xxxxxx docházku ve xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx škol, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2009

74/2017 Xx., x stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, zeleniny, xxxxx x xxxxxxx x nich xx xxxx a o xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2017

Xxxxxx xxxxxxx x. 205/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 74/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 1234/2007 xx xxx 22. xxxxx 2007, kterým xx xxxxxxx společná xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx produkty (xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), v xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxx (XX) č. 657/2008 xx xxx 10. července 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x nařízení Xxxx (XX) č. 1234/2007, xxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx.
2) Čl. 2 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 657/2008.
3) Xxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4) Čl. 3 x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 657/2008.
5) Čl. 5 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx (ES) č. 657/2008.
6) Xx. 102 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1234/2007.
7) §5 xxxxxx x. 526/1990 Xx., o xxxxxx.
7a) Příloha I xxxxxxxxx III xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 657/2008.
7x) Příloha X xxxxxxxxx X xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 657/2008.

8) Xx. 6 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 657/2008.

9) §119 xxxxxx x. 561/2004 Xx.

10) Čl. 8 x 9 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 657/2008.

10a) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 852/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 x hygieně xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 853/2004, xxxxxx se xxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx potraviny xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx znění.

Zákon č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx výrobcích x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 77/2003 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x mléčné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10x) Zákon č. 110/1997 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 77/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx týkající xx xxxxxxx výrobků xx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 339/93, x xxxxxxx xxxxx.

12) Xxxxxxxxx vyhláška č. 112/2003 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx listiny a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x zřízení, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x školských xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, §27 zákona x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů.

13) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xx. 9 xxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 2707/2000.

15) Xx. 9 xxx 2 písm. x) a x) xxxxxxxx Komise (ES) č. 2707/2000.

15x) Xxxxx č. 526/1990 Sb.

Xx. 14 nařízení Xxxxxx (XX) x. 657/2008.

16) Čl. 11 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 657/2008.

17) Čl. 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx (ES) č. 2707/2000.

17x) Xx. 2, 8, 9, 11 xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 2707/2000.

18) Xx. 12 xxxx. 2 nařízení Xxxxxx (XX) č. 657/2008.
19) Zákon č. 256/2000 Sb., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.