Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2011.


Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

191/2004 Sb.

Úvodní ustanovení §1
Orgány §2
Poskytování informací týkajících se vymáhání §3
Doručování písemností vztahujících se k vymáhání §4
Vymáhání pohledávky §5
Podmínky pro vymáhání pohledávky §6
Podmínky pro odložení vymáhání pohledávky §7
Zajištění úhrady pohledávky §8
Odmítnutí poskytnutí mezinárodní pomoci §9
Předávání informací §10
Nakládání s informacemi §11
Úhrada nákladů §12
Společná ustanovení §13
Přechodné ustanovení §14
Zrušovací ustanovení §15
Účinnost §16
191
ZÁKON
xx dne 1. xxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx
Parlament xx xxxxxx na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:
§1
Úvodní xxxxxxxxxx
(1) Tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx orgány České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx přijímají xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vztahu
x) x členským xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,1) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
1. xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx2) a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx částečného xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orientačního x záručního fondu, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxx,
4. xxxxxxxxx cel,
5. přímých x xxxxxxxxx daní,
6. xxxx x xxxxxxxxxx,
7. xxxxx, xxxxx, xxxxxx a nákladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 6, xxxxx x z xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxx vymezené x xxxx 6,
x) xx xxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx pohledávek veřejných xxxxxxxx, x níž xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx republiky a xxxxx byla vyhlášena, xxx vymáhání pohledávek xxxxxxxx touto xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x poplatky x xxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx režimů, které xx vztahují na xxxxxxx zboží, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx cla a xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Přímými xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx 5 xx x Xxxxx republice xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx, daň xxxxxxx, xxx darovací x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx; v ostatních xxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx daně, které xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nebo xxxx z xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 5 se x Xxxxx republice xxxxxx xxx z přidané xxxxxxx x spotřební xxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx charakter xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1) Xxxxx těchto xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x informačním xxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Orgány
(1) Orgánem, od xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx dožadována, xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dožaduje, xx xxxxx určený xxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 1 písm. x) xxxx x), (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").
(2) X Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx komisi x xxxxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 xxxx. x), xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jim xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v §1 xxxx. 1 písm. x) xxxx 6.
(4) Ministerstvo xxxx xxxxxxx provedením úkonů xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxx,3) xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx jen "správce xxxx") x dohlédnout xx xxxxxx provedení. Xxxxx xx dožádaná xxxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxx z pojistného, xx věcně příslušným xx správě xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx. Týká-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx správců xxxx s různou xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provedením xxxxxxxxxxxx úkonů xxxx x nich, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podklady; xxxxxxxxx částku xxxxxxx xxxxxxx daně xx xxxx xxxxxx ministerstvem. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxx uskutečňování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného státu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(6) Správce daně xxxx žádat o xxxxxxxxxxx pomoc xxx xxxxxxxxxxxxxxx ministerstva x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zpracování žádosti, xxxxx i xxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxx uskutečňování xxxxxxxxxxx pomoci se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,4) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
§3
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx
(1) Ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dožádání, a x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Informace xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx
x) jméno, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx mají xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx této xxxxx, xx kterým xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx,
x) druh x xxxx pohledávky, xx xxxxx xx žádost xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxx vyhotovení xxxxxxx x
x) podpis xxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x informace xx uvede, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxxxxx potvrdí. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx poskytne, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx není povinno xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxx by nemohlo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x ohrožení bezpečnosti xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti.
(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyrozumí xxxxxxxxx orgán jiného xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxx xxx xxx potvrzení xxxxxxxx žádosti, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx předá xxxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxx jiného státu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx potvrzení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx všechny nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx době xxxxxx, xxxxxxxxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx požádáno, xxx x xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.
(9) Pokud xxxxxx zaslalo ministerstvo x tato žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, je xxxxxxx vyhovět žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx x doplnění xxxxxxxxx. Do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x získávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxx xxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahujících xx x vymáhání
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x pohledávce x xxxxxx vymáhání (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xx xx dvojím vyhotovení xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxx písemností xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, obsahuje-li xxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx název x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxxx této xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxx, xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x
x) xxxxx, podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného státu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx písemně xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2, doručení xxxxxxxxxxxx provede, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx vyžádání xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxx doručení stanovené x žádosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx x potvrzením x xxxxxxx a xxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx orgán xxxxxx státu doplnění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li x xxx xxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Ministerstvo xxxx požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx příslušného xxxxxx jiného státu x xxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky; xxxx pohledávka xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státě xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x originále xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "dlužník"), x xxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx další xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xx souvisejících xxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxx xxxx států, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxx xxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx u xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx státu xxxxx §6 xxxx. 2 x
x) xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx ministerstvo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxx, xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx údaje xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, pouze pokud xxxx xxxxx xx xxxx vyžádání doplněny.
(4) Xxxxxxxxxxxx vymáhá xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3, x xx x xxxxx měně. Vymoženou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx vybraného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxxxx §6 odst. 3, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vymáhané, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxx směnného xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(5) Xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx požadováno, xxxx než 1&xxxx;500 XXX, xxxxx si xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx postup, než xxxxxxx odstavec 4.
(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu bezodkladně xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx potřebné xxxxxxxxx x případu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxx žádost xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ministerstvo je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx.
(9) Při xxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxx x odstavci 2 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.5) Xx xxx ocenění xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx.
§6
Podmínky xxx xxxxxxxx pohledávky
(1) Xxxxxx, který xx exekučním xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx státě příslušného xxxxxx, se ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o vymáhání xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx titul xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.
(2) Na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxx není ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx uvedených v §7 xxxx. 1, x
x) xxxxxxxx xxxxxx xxx bylo xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, avšak xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxx xxx povoleno xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx. Xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxx.4) Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx požádal.
(4) Xxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx vymáhat, xx xxxx xxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx požádal. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx lhůty, x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxx xx vykonané x tehdy, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správcem daně.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxx vytvořilo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obtíže x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx mohlo xxxxxxxx x při xxxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxxxxxx, xxxx
b) výše xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, činí xxxx než 1500 XXX.
(6) Xxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx její xxxx xxxxxxxx se zřetelem xx xxxxxxxxxxx případu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu a xxxxx mu důvody; x stavu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx každých 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uplatní xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxx příslušným orgánem xxxxxx xxxxx informováno x xxx, xx xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jiného xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx v xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx x snížení výše xxxxxxxxxx, byla xxx xxxxxxxx xxxxx částka, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dosud xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhoví xxxxxxxx x xxxxxxx žádostí, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx řízení xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx řízení xxxxxx, xxxxxx dodatečné xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx xx pohledávky, xxxxx xxxx xxxx nižší xxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 5 xxxx. x). Pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(10) Xxxxx xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x tom písemně xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx bezodkladně.
(11) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx.
(12) Xxxxx-xx xx změně xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx, případně poskytne xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 9, xxxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx žádosti.
§7
Xxxxxxxx xxx odložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx dlužníka x xxx, že xxxxxxxx xxxxx nebo pohledávka xxxx napadeny, xxxxxx xxxxxxxx pohledávky xx xx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxx o xxx, xx bylo o xxxxxxxx pohledávky nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pokračuje xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx napadení exekučního xxxxxx, xxxxxxxx i xx xxxxx příslušného xxxxxx, považuje se xxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x Xxxxx republice. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu jiného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxxxx do dvou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně informuje xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o uplatnění xxxxxxx za vymoženou xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x tím xxxxxxxxx; je-li xx xxxxx, spolupracuje xx xxxxxxx stanovení xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx pohledávky xxxxxxx.
(3) Xxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinno xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx k napadení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx pohledávky
Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx přistoupí x zajištění pohledávky. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení týkající xx xxxxxxx x xxxxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Žádosti o xxxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět, xxxxxxxx-xx xxxx xxxx, xxx xx pohledávka xxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx 5 let. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx znovu běžet xxxx, xxx xxxx x jeho napadení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx příslušnému xxxxxx jiného státu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 3 xxxxxx xx jejího xxxxxxx.
(2) Odmítne-li ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx.
§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx možné, pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx
a) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx písemností, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxx x vymáhání xxxxxx xxxxxxxxxx titulu.
(2) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se neuplatní, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxx, obsluze x xxxxxxx spojovací xxxx Xxxxxxxx xxxx (XXX/XXX) xxxxx xxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.
§11
Nakládání x xxxxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovená zvláštním xxxxxxx předpisem upravujícím xxxxxx xxxx.4)
(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušným orgánem xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
x) osobě, xxxxx xx uvedena x xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci x pouze k xxxxx účelům,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx týkajících xx xxxxxxxx pohledávek.
(3) Xxx poskytování informací xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.4)
§12
Úhrada xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx vůči xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci, ani xxxx povinno tyto xxxxxxx hradit xxxxx, xxxxx o mezinárodní xxxxx požádalo,
x) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx následků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx příslušným xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxx, xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odstraněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zaviněno xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx velmi xxxxxx náklady xxxx xxxx-xx xx boje xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zločinu, xxxxx se xxxxxxxxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxx státu na xxxxxx nákladů dohodnout.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx úhrada xx požadována, xxxxxx xxxxxxxxxxxx písemně. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději však xx 7 xxx xx xxxx obdržení, x xx 2 xxxxxx xx potvrzení xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx, xxxxx návrh xxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx souhlasí. Xxxx-xx dohoda o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx pokračuje.
§13
Společná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx ministerstvem x xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx xx vede x xxxxxxx jazyce xxxxx, xxxxx příslušný xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx všech příslušných xxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx státu v xxxxxxx jazyce xxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předpisech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1) Vzory těchto xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x informačním xxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx. Xxxxxx jazyk xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x pomoc xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx a příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx dlužníka, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x daňových xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x informace xxxx xxxxxx x vymáhání xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x ručitele xxxx xxxxx, u xxxxx se xxxxxxx xxxxxx majetek; žádost x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx rovněž xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx doručeno.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x vymáhání, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x výši xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; toto xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného x předpisech Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1) Xxxx xxxxxxx x českém jazyce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x informačním systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
§15
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxx č. 252/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxx v. r.
Xxxxx x. r.
Xxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 191/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX k XX (1.5.2004).
Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
199/2010 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 586/92 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2011
Xxxxxx xxxxxxx x. 191/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 471/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxx 76/308/EHS xx xxx 15. xxxxxx 1976 x xxxxxxxx pomoci xxx xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orientačním x xxxxxxxx fondem, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx 79/1071/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 1979, xxxxxxxx Rady 92/12/XXX xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxxxx Rady 2001/44/XX ze xxx 15. xxxxxx 2001.
Xxxxxxxx Xxxxxx 2002/94/ES ze xxx 9. prosince 2002 stanovující xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 76/308/XXX.
2) Xxxxx č. 256/2000 Sb., o Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx).
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx finančních orgánech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 253/2000 Sb., x mezinárodní xxxxxx při správě xxxx x x xxxxx xxxxxx č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §21 xxxx. 3 zákona x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Xx.