Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2010 do 31.12.2011.


Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

191/2004 Sb.

Úvodní ustanovení §1
Orgány §2
Poskytování informací týkajících se vymáhání §3
Doručování písemností vztahujících se k vymáhání §4
Vymáhání pohledávky §5
Podmínky pro vymáhání pohledávky §6
Podmínky pro odložení vymáhání pohledávky §7
Zajištění úhrady pohledávky §8
Odmítnutí poskytnutí mezinárodní pomoci §9
Předávání informací §10
Nakládání s informacemi §11
Úhrada nákladů §12
Společná ustanovení §13
Přechodné ustanovení §14
Zrušovací ustanovení §15
Účinnost §16
191
ZÁKON
xx xxx 1. xxxxx 2004
o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx postup x podmínky, xx xxxxxxx orgány České xxxxxxxxx poskytují, požadují xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx vztahu
x) k xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx x souladu x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,1) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x
1. náhrad, xxxxxxxxxx xxxxxx2) a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx částečného xxxx xxxxxxx financování Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x záručního xxxxx, xxxxxx částek, xxxxx xxxx xxx vybrány x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx organizaci xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,
3. dovozních xxx,
4. xxxxxxxxx cel,
5. přímých a xxxxxxxxx xxxx,
6. xxxx z xxxxxxxxxx,
7. úroků, xxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 6, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx 6,
x) xx xxxxxx, x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvou.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinkem xx xxxxx a dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, které xx výsledkem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx cly podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 4 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx x dále xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx společné xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Přímými xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xxxx 5 xx x Xxxxx republice xxxxxx xxxx x xxxxxx, daň x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxx stejné xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) bodu 5 xx v Xxxxx republice xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx a spotřební xxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx daně, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daně x přidané hodnoty xxxx spotřebních daní.
(6) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxxx daně, které xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1) Xxxxx těchto xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx Finančním xxxxxxxxxx x x informačním xxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§2
Orgány
(1) Orgánem, od xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dožaduje, xx xxxxx určený xxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx").
(2) V Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx působností, který xxxxxxxx správu xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.
(3) Ministerstvo xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x), že je xxxxxxxxxx orgánem oprávněným xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jim xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daní xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 6.
(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů xxx uskutečňování mezinárodní xxxxxx orgán, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx daní,3) xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx týká (xxxx xxx "xxxxxxx xxxx") a dohlédnout xx jejich provedení. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xx věcně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx správce xxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ministerstvo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x nich, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, hospodárněji xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxx; xxxxxxxxx částku poukáže xxxxxxx xxxx xx xxxx určený xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxx uskutečňování xxxxxxxxxxx pomoci xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx.
(6) Správce xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxx nezbytné xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx oprávněnosti xxxxxxx.
(7) Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daní,4) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§3
Poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx x xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx se případu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx
a) jméno, xxxxxxxx x bydliště xxxxxxx osoby, nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, k xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztah, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxx státu xxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterých xx xx informace týkat,
x) xxxx a xxxx pohledávky, ke xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,
d) název, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu,
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x
f) xxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxxxxx x informace xx uvede, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx příslušnému xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 7 xxx xxxxxxx potvrdí. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx ministerstvo xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
a) xxxxx xx nemohlo xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx x ohrožení bezpečnosti xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku xxxx x porušení xxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti.
(6) X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xx sdělí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, nejpozději však xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxxxxxx žádosti, popřípadě xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádosti. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx x přiměřené xxxx xxxxxx, ministerstvo x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x sdělí mu xxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx ode dne xxxxxxxx dožadovaných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx, přistupuje x xxxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxx k žádosti xxxxxxx.
(9) Pokud xxxxxx xxxxxxx ministerstvo x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxxx vyhovět žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx 2 xxxxxx xxx dne xxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žádost x informace může xxxxxxxxxxxx kdykoliv xxxxxxx xxxx zpět.
§4
Doručování xxxxxxxxxx vztahujících xx x vymáhání
(1) Xxxxxxxxxxxx může požádat xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx doručil xxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x jejímu vymáhání (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxx adresátovi. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx vyhotovení a xxxxxxxx x ní xx dvojím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doručení xxxxx písemností zaslaných xxxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx x doručení
a) xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a další xxxxx potřebné k xxxxxxxxxxxx této osoby, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx běžně přístup,
x) druh a xxxxxxx písemností, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxx pohledávky, xx xxxxx se žádost xxxxxxxx,
d) název, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx státu x
x) xxxxx, podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x otisk xxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Obdržení xxxxxxx x doručení xxxxxxxxxxxx nejpozději do 7 xxx písemně xxxxxxx. Xx obdržení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx doručí xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, x xx bezodkladně. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx vyžádání xxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxx xxxxxxxx stanovené x žádosti, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušnému orgánu xxxxxx státu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx základě xxxxxxx x doručení xxxxxxx, xx xxxxx této xxxxxxx x xxxxxxxxxx x způsobu x xxx doručení.
(5) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx x xxx xxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx x vymáhání pohledávky. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx přednostní xxxxxx. Žádost x xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obsahuje-li žádost x vymáhání
a) xxxxx, příjmení a xxxxxxxx fyzické osoby, xxxx xxxxx x xxxxx právnické osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx podle xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pohledávku uhradit (xxxx xxx "dlužník"), x další xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx majetek,
b) xxxx x výši xxxxxxxxxx a výši x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx x nákladů, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
d) xxxxx informace potřebné x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx u xxxxx xxxxx,
x) xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx,
f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxxx §6 odst. 2 x
g) xxxxx, xxxxxx oprávněného xxxxxxxxxx x xxxxx úředního xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxx, xxxxxxx potvrdí. Xxxxxxxxxx-xx žádost údaje xxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxx ministerstvo xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xxxxx xx xxxx vyžádání xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx vymáhá xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx, xxxxxx úroku, xxxxxxxxx xxxxxx vzniklého xxxxx §6 xxxx. 3, x to v xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě její xxxx xxxxxxxxxxxx poukáže xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx penále xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 3, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x poměru xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x české xxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 9.
(5) Činí-li xxxx xxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxx 1 500 XXX, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dohodnout xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx 4.
(6) X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušný orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(7) Ministerstvo xxxxxxxxxxx předá xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného státu xxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxx x vymáhání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx x xxx běžně xxxxxxx.
(9) Xxx xxxxxxxx výše pohledávky xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x oceňování xxxxxxx.5) Xx xxx ocenění xx považován xxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pohledávky xx státě xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxx obdržení xxxxx xxxxxxx o vymáhání xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx exekuční xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx prohlásí, xx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §7 xxxx. 1, x
x) exekuční xxxxxx již bylo xx státě příslušného xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být povoleno xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je dlužník xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.4) Úrok, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx, v níž xxx xxxxxxxxxx vymáhat, xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Úkony xxxxxxxxxxx xxx lhůty, x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx správcem xxxx.
(5) Ministerstvo xxxx xxxxxxx žádosti x xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže
x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, x xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx uplatnit x při xxxxxxxx xxxxxxx vlastní pohledávky, xxxx
x) výše xxxxxxxxxx, xxxxx vymožení xx požadováno, činí xxxx než 1500 XXX.
(6) Xxxxxx-xx xxx xxxx pohledávka xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx zřetelem xx xxxxxxxxxxx případu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx mu důvody; x stavu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pohledávky, uplatní xx postup xxxxxxxx xx žádosti x xxxxxxxx.
(8) Xx-xx xxxxxxxxxxxx příslušným orgánem xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx pominuly nebo xx pohledávku xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, vymáhání pohledávky xxxxxxx. Xxxxx v xxxx, kdy bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxx xxxxx x snížení výše xxxxxxxxxx, byla již xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx vrátí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx.
(9) Xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x původní xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx řízení xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xx pohledávky, xxxxx xxxx není xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5 xxxx. x). Xxx xxxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádosti x xxxxxxxx.
(10) Xxxxx požádalo xxxxxxxxxxxx x vymáhání pohledávky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x pominuly xxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxx nelze-li pohledávku xxxx vymáhat z xxxxxx xxxxxx, vyrozumí x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxx bezodkladně.
(11) Xxxxxx-xx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xx příslušného xxxxxx xxxxxx státu, xxxx xx 2 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požádat x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. U xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádosti x xxxxxxxx.
(12) Xxxxx-xx xx změně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x tom xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doklady. Xxx xxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádost x xxxxxxxx. X přepočtu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 9, který xxx použit x xxxxxxx xxxxxxx.
§7
Podmínky xxx xxxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx státu xxxx dlužníka x xxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, odloží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx doby, xxx xxxxxx sdělení xxxxxx xxxxxx o xxx, xx bylo x xxxxxxxx pohledávky nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx exekučního xxxxxx, vymáhání x xx xxxxx příslušného xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x Xxxxx xxxxxxxxx. Xx odůvodněnou žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxxxx od obdržení xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x uplatnění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx; xx-xx xx xxxxx, spolupracuje na xxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx požádal.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx základě ministerstvo x vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinno bezodkladně xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x případě, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx došlo v xxxxxxxx xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práva xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x vymáhání xxxxxxxxxxxxx požádán.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Na xxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky. X žádosti x xxxxxxxxx se uplatní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žádosti x xxxxxxxx.
§9
Odmítnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pomoci
(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoc xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhovět, xxxxxxxx-xx xxxx dnem, xxx se xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx, více xxx 5 let. X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx běžet xxxx, xxx bylo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Důvody xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sdělí xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného státu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx přijetí.
(2) Xxxxxxx-xx ministerstvo xxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, informuje o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i Xxxxxxxxx xxxxxx.
§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Veškeré xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx možné, pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx písemností, xxxxxxx xxxxxxxx je požadováno, x
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx titulu.
(2) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx x příslušný orgán xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (XXX/XXX) xxxxx mít x xxxxxxxxxx informacím přístup xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxx x osoby xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxx.
§11
Xxxxxxxxx x informacemi
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pomoci xxx vymáhání xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.4)
(2) Xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx předány xxxxx
x) xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx,
x) xxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxx poskytování xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daní.4)
§12
Xxxxxx xxxxxxx
(1) Ministerstvo xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx požádal, xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytnutím xxxxxxxxxxx pomoci, ani xxxx povinno xxxx xxxxxxx hradit xxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx o mezinárodní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odstraněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx na xxxxx, xxxxx příslušným xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pomoc, xxxxxxx nákladů spojených x odstraněním následků xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(2) Xx-xx xxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx-xx se xxxx xxxxx organizovanému xxxxxxx, xxxxx xx ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxxxxxx dohody x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx podrobný xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx požadována, podává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx potvrdí xxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 dnů xx xxxx xxxxxxxx, x xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§13
Společná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánem jiného xxxxx xx xxxx x úředním jazyce xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dožádán x xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx, xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx, příslušnému orgánu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx jazyce xxxxxx xxxxx, a xx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx x xxxxx xxx vymáhání, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx obsažené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx 1 pohledávku. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx stejně xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx o xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x ručitele xxxx osoby, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, kterým xx xxx doručeno.
(4) Xxxxxxxxxxxx každoročně xx 15. xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx roce x xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výši xxxxxxxxxx, jichž xx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.1) Xxxx xxxxxxx x xxxxxx jazyce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx zpravodaji x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx dokončí xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.
§15
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxx č. 252/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§16
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské unii x platnost.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 191/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).
Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
199/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 586/92 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
s účinností xx 1.1.2011
Xxxxxx předpis č. 191/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 471/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2012.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxx 76/308/EHS xx xxx 15. xxxxxx 1976 x xxxxxxxx xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx, xx xxxxx směrnice Xxxx 79/1071/XXX xx xxx 6. prosince 1979, xxxxxxxx Rady 92/12/XXX ze dne 25. února 1992 x xxxxxxxx Xxxx 2001/44/XX xx xxx 15. xxxxxx 2001.
Směrnice Xxxxxx 2002/94/ES xx xxx 9. xxxxxxxx 2002 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxxx 76/308/XXX.
2) Xxxxx č. 256/2000 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx intervenčním fondu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x Státním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu).
3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 531/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Například xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 253/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x xxxxx zákona x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §21 xxxx. 3 zákona x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 121/2000 Sb.