Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2012 do 31.12.2012.


Zákon o Celní správě ČR

185/2004 Sb.

Celní správa České republiky §1
Vymezení základních pojmů §2
Organizace a působnost celních orgánů
Generální ředitelství cel §3
Celní ředitelství §4
Celní úřad §5
Údaje z informačního systému evidence obyvatel §5a
Zpracování osobních údajů celními orgány §5b §5c §5d
Přístup k údajům Schengenského informačního systému a zařazování údajů do tohoto systému §5e
Výměna informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce §5f
Lhůty pro vyřizování žádosti §5g
Spontánní výměna informací §5h
Použití operativních informací §5i
Neposkytnutí operativních informací §5j
Zvláštní ustanovení o zpracování osobních údajů v rámci policejní spolupráce
Zpracování osobních údajů předávaných v rámci Evropské unie §5k
Náhrada škody §5l
Celní informační systém §5m §5n §5o §5p §5r §5s
Ustanovení přechodná a závěrečná
Přechodná ustanovení §6
Účinnost §7
Příloha č. 1 - Územní působnost celních ředitelství
Příloha č. 2 - Územní působnost celních úřadů zřízených podle dosavadních právních předpisů
Příloha č. 3 - Územní působnost celních úřadů zřízených tímto zákonem
Příloha č. 4 - Zrušené celní úřady a nástupnické celní úřady určené k dokončení správních řízení
Příloha č. 5 - Formulář žádosti o sdělení operativních informací
Příloha č. 6 - Formulář pro sdělení operativních informací/důvodů prodlení/důvodů odmítnutí poskytnutí operativních informací
č. 230/2006 Sb. - Čl. XX
185
ZÁKON
xx xxx 1. xxxxx 2004
x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
§1
Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xx xxxxxx v Xxxxx jako správní xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; je xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 1.
(4) Xxxxxx působnost xxxxxxx úřadů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 2.
(5) Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, jejichž xxxxx x územní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 3.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 4 xx xxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx správu Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx správa") xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Celní xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X čele xxxxx xxxxxx xx generální xxxxxxx Generálního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 (xxxx xxx "generální xxxxxxx").
(8) Generální xxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx státu xx xxxxx majetkoprávních x xxxxxxxxxxxxxxxx věcech; xxx xxxxxx právní úkony xxxx xxxx jednáním xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 9 xxxx třetí. Xxxxxxxxx xxxxxxx schvaluje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx zřizuje i xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 3 x 4.
(9) Xxxxx celní xxxxxx xxxx celníci, xxxxxxx jsou fyzické xxxxx vykonávající v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxxx xxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.1) Úkoly xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxxxx jsou xxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx službu ve xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona,2) xxxx x pracovním xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, představení3) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx4) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úkony a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx písemného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů
Xxx xxxxx tohoto zákona xx rozumí
a) xxxxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,5) xxxxxx xxxxxx úkolů xxx xxxxxx xxxx x poplatků (xxxx xxx "xxxx") podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxx xxxxxx xxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx,7)
x) xxxxxxxxxx činností xxxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxx jinému xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx věcech majetkových xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx nezbytném xxx xxxxxx jejich xxxxx, x to xx xxxxx xxxxxxxxxxx informací x podkladů, xxxxxxxxxx xxxx x řízení xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx,8) x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zajištění xxxxxxx osob a xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx těmito xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx byla uložena xxxxxx správními úřady x xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx, a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxx xxxx rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) analýzou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za účelem xxxxxxxx, xxx, jakým xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx celní xxxxxxxx, xxxxxxx se rozumí xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxx"),
f) obchodem xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "členský xxxx") xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx,9)
x) xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx, celní nebo xxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx předcházet xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx, předcházející xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trestných xxxxxx xxxx trestné xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx mohou xxx x xxxxxxxx spáchány xxxxxxxxx trestné xxxx,
x) xxxxxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx operativně xxxxxxx xxxxxxxx,
x) celním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpřístupňování xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,
x) identifikační xxxxxxxx xxxxxxx spisů xxxxxxxx databáze x xxxxx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, umožňující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x celnímu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určitých xxxx, xxxxx x Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které příslušné xxxxxx ostatních xxxxxxxxx xxxxx vedou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zbavením xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1 xxx xxxx peněžitá xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx částce nejméně 15&xxxx;000 EUR,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx spis xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem x souvislosti x xxxxxxxxxx xx závažného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx
(1) X xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx generální xxxxxxx, xxxxxx může xxx xxxxx celník. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxx"). Generálního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zástupcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může být xxxxx celník. Zástupce xxxxxxxxxxx ředitele xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.10) Xxxxxx x výdaje Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx v rozpočtu xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.11)
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx12) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx celní xxxxx"), xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel
a) xx podílí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx ředitelství,
c) xxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxx x xxxxxxx výkonu dohledu x xxxxxxxx,13) celního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, správy xxx x xxxx, xxxxxxx xx zboží xxxxxxx nebo odňatém xxxxxxx xxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx trestání, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Společenství, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
d) xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx o xxxxxxx celostátního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxx xxxxxxxxxx skladu,
x) xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx údajů o xxxxx, kterému bylo xxxxxxxxx celně xxxxxxxxx xxxxxx,14) o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnost xx xxxxxxxxx xxxx, x o obchodu xxxxxx Společenství,
x) xxxx xxxxxxxxx evidenci x kontrolovaném zboží,15) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,16) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx, x xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) odpovídá xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx x pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,
i) xxxxxx údaje do xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xx xxxxx přístup x údajům x xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx těchto xxxxx, xxxxxxxx z nich xxxxx a xxxxxxx xxxxx, doplnění, xxxxxx xxxx výmaz xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zadány,
j) xxxx xxxxxx centrální xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx potřeby výuky, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.17) Xxxxxxxxxxxx látkami x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx předměty, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x pomocné xxxxx, xxxx, padělky xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx papírů (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx"),
l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x analýzu xxxxxx xxxxx pro xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí právního xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxxx"), a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx,
x) zajišťuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro potřeby xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnance x xxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x doklady x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,18)
x) rozhoduje x individuálním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ručením x xxxxxxxx záručního xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,19)
x) xxxxxxxx xxx v xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx správu xxxx,19) xxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxx, x převádí cla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxxxxxxxx xxxxxx celními xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx povolení21a),
x) xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.
(6) X případech xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx
x) xxxx celní xxxxx,
x) xxxx xxxxxx národní koordinační xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx státními xxxxxx xxxxxx států x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx věcech,
c) x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem22) xxxxxx xxx osobami, x xxxxxxx xxxxxxxx závažné xxxxxx pro xxxxxxxx, xx porušily xxxxx xxxxxxxx druhé smluvní xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx prostředky a xxxxxxxxxx, o kterých xxxxxxxx xxxxxxx důvody xxx xxxxxxxx, xx xxxx, jsou xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx známo, xx xx mohlo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxx, x kterém xx xxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxxxxx umožňující, xxx se x xxxxxxx a pod xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se zbožím, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx látkami, xxxxxxxxxx, pomocnými xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, dostaly na xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx formě xxxx xxxxx nebo částečně xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x spolupráci x xxxxxx x celních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv,
x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx odňatém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tomuto xxxxxxx13) odňaly nebo xx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx získaly,
f) xxx-xx x případy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx ředitelstvím xxxx celním xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx analýzy x xxxxxxx xxx xxxxxxx celní xxxxxx,
x) shromažďuje, zpracovává x poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x tím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx ředitelství xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx předpisů21) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4
Xxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx řídí xxxxxxx xxxxxxx ředitelství, kterým xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Ředitele celního xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxx ustanovuje, xxxx ho a xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ředitelství. Zástupcem xxxxxxxx celního xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx. Zástupce ředitele xxxxxxx ředitelství xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxx xxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx je xx xxxxxx, ve xxxxxxx nejde x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx orgánem.
(4) Celní xxxxxxxxxxx
x) řídí xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx obvodu, s xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx řídí Generální xxxxxxxxxxx xxx,
x) z xxxxxx rychlosti, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxx územním xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx příslušný, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx rozhodnout o xxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v §5 xxxx. 3 xxxx. x) a v §5 xxxx. 4 xxxx. x), x), x), x), x) x o) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxxx x asistenčních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx celních úřadů xx svém xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx ve xxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoumání x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxxx účely,
f) xxxx xxxxxxxx x statistiky x xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
x) spolupracuje x xxxxxxx xxxxxx jiných xxxxx v oblasti xxxxxxxxx.
(5) Xxxxx ředitelství xxxx
x) xxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx24) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zrušuje, xxxxx xxxx vydány xx xxxxxxx nepřesných, xxxxxxxxx xxxx nepravdivých xxxxx,
x) xxxxxx stanoviska x osobám, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx systému, xxxxxxx-xx xxx mezinárodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o povolení xxx ručitelem xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx dluhu xxxxxxxxx xxxxxxxx, x udělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x daňový dluh x xxxxxx xxxxxxxx x o xxxxxx x prodloužení platnosti xxxxxx xxxxxxxx,
x) provádí xxxxxxxxx kontrolu po xxxxxxxxxx xxxxx25) x xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxx územním xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx původ xxxxx,
x) xxxxxxxx xxx v xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,19) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,19)
x) xxxxxxxxxx osvědčení o xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx produktů xxxxxxxx xxxxxxxx46),
x) přezkoumává xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx21) xxxxxxxxxx vydaná xxxxxxx úřady ve xxxx xxxxxxx xxxxxx.
(6) Xxxxx xxxxxxxxxxx dále
a) xxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo odňatém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx zboží tomuto xxxxxxx odňaly xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) podle xxxxxx národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly xxxxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx států xxxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se x xxxxxxx x xxx kontrolou celních xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx místo xxxxxx x neporušené xxxxx xxxx částečně nebo xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx23) xxxxxxxxx nezbytné xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx porušení celních xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx provádí xxxxxxxx stanoveným zvláštním xxxxxxx předpisem22) xxxxxx xxx xxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx prostředky a xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxx nebo xxxxx být použity x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx celních xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, a xxx xxxxxx, x kterém xx xxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx celních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx zkoumání, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx potřeby xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxx, xxxxxxxx a používá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx pro xxxxxxx xxxxx, výcviku, zkoušek x xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jinak,17)
g) xxxx xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(7) Xxxxx ředitelství Xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x sazebním xxxxxxxx zboží a xxxx xxxxxxx informace xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nepřesných xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
x) xxxxxx, pozastavuje a xxxxxxx

1. osvědčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx47),

2. osvědčení xxxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx48),

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxx musí oprávněný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hospodářský subjekt xxxxxxxx, trvají i xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§5
Xxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxx řídí xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitele celního xxxxx. Ředitelem xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxx celníci. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xx xxxx služební xxxxx xxxxxxxxxx x x xxx odvolává xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxxxx. Ředitele celního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o případy xxxxxxxxxxxx xxxx mezinárodního xxxxxxx, kdy ho xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Celní úřad xx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx postavení xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotky Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel.
(3) Xxxxx úřad
x) provádí xxxxxx x xxxxxxxx,13)
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,14)
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskladnění xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,26)
d) xxxxxxxxx o zničení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx zboží, a x povinnosti xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxx skladné,27)
x) xxxxxxxx xxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,19) xxxxx zvláštní xxxxxx předpis20) xxxxxxxxx xxxxx,
x) spravuje xxxx x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,19)
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,28) o xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx povolení, o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx x x xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx osob xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx celní xxxxx,29) o odnětí xxxxxx povolení x x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx30) nebo xxxxxxxxxx,
x) rozhoduje x xxxxxx celní xxxxxxx,31)
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva32) a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx vydání xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx celního x xxxxxxxx dluhu jednotlivou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx listiny,
o) xxxxxxxxxx doklady potřebné x xxxxxx, dovozu xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx vývozu xxxxxxx (xxxxxxx)33) a x dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx34) xxxxxx xxxxxx podmínek x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx celních xxxxxxxx příslušné xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx též, xxx xxxx dodržovány x xxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxxx těchto úkolů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxxxx opatření,
x) xxxxxxx řízení x xxxxxxxx celních xxxxxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,35)
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx předpisů,
x) xxxxxx pokuty, xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx náklady xxxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxxxx xx xxxxx splatnosti,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx závěrou, a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x po vydání xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx36) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupu x xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx tohoto xxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) povoluje xxxxxxxx xxxxx37) cla x xxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zboží25) a xx xxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření,
x) xxxxxxxxx xxxxxx uskladněného, xxxxxxxxxxx, propadlého x xxxxxxxxx xxxxx, stanoví-li xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx,38)
e) pátrá xx zboží xxxxxxx xxxx odňatém dohledu xxxxxxx orgánů,
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx xxxxx xxxxxxxx právo,32)
x) xxxxxxxxxxx sběr xxxxx x xxxxxxxxx x obchodu xxxxxx Xxxxxxxxxxxx,
x) vede xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx15) x xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx,
i) xxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxx prostoru39) xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x největší xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx zpoplatněné xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, je-li xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx placení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2 písm. x), xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx,
o) plní xxxxx xxxxx, stanoví-li xxx zvláštní xxxxxx xxxxxxxx.40)
(5) X xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx40a) xxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, x jehož xxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxx, upravován, xxxxxxxxx x evidován.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 [xxxx. 4 xxxx. m) xx 1.1.2006] xx 15.1.2005 (xx xxxxxx č. 635/2004 Xx.)

§5x
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx základního xxxxxxxx obyvatel xxxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx
x) xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) datum, místo x okres xxxxxxxx; x xxxxxxxx údajů, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx úmrtí; jde-li x úmrtí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx republiky, datum xxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x úmrtí xxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xx mrtvého, xxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx prohlášený xx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx orgánům xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxx, kterými xxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx změna, rodné xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx,
x) xxxxxx místa trvalého xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx být doručovány xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx trvalého xxxxxx xxxx datum xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) zbavení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx úkonům, jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx x xxxxx číslo xxxxxxxxxxx, nebylo-li opatrovníkovi xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxx narození; xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx místní xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, rodné xxxxx xxxx, matky, xxxxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx; v xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx; xx-xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxx dítěte xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx,
x) rodinný xxxx, xxxxx, xxxxx x okres uzavření xxxxxxxxxx, xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx manželství smrtí xxxxxxx z xxxxxxx, xxxx datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xx mrtvého a xxx, který xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, který xxxxxx prohlášený za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx partnerství, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smrtí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, popřípadě xxxx xxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, anebo xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera; xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx partnerem fyzická xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx manžela nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x rodné xxxxx xxxxxx; je-li xxxx cizinec, který xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx dítěte x xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) o xxxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx a xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

4. datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx čísla xxxxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. rodná xxxxx xxxx x xxxxx; xxxxx xxx xxxxxx přiděleno, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx; tyto xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná o xxxx xxxxxxxx xxxx x trvalým xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxxx dítě x písemně požádala x xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x porodem,

7. xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx osvojení xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx území x xxxxx xxxxx,
x) xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx, xxxxx xxxx vedeny jako xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx registru obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovány pro xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x fyzických xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou
a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rodného xxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxx,
x) rodné xxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) datum, xxxxx a xxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx narozeného x xxxxxx stát, xx jehož xxxxx xx xxxxxxx.
(4) Celním xxxxxxx xxxx poskytovány xxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx údaje, xxxxxxx xxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
x) místo a xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu,
i) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
j) xxxxxxx xxxx omezení způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx stav, xxxxx x xxxxx xxxxxxxx manželství, datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx smrtí jednoho x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx jednoho x xxxxxxx za xxxxxxx x xxx, xxxxx byl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx za xxxxxxx uveden xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nepřežil, anebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozvodu xxxxxxxxxx,
x) xxxxx a xxxxx xxxxxx registrovaného partnerství, xxxxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x neplatnosti xxxx x xxxxxxxxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x registrovaných xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela xxxx xxxxxxxxxxxxxx partnera x jeho xxxxx xxxxx; xx-xx manžel xxxx xxxxxxxxxxxx partner xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxx nebylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x datum xxxxxxxx,
x) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx cizinci, x xxxxxx xxxxx číslo; x xxxxxxx, xx xxxxx x rodičů xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x datum narození,
q) x xxxxxxxxx dítěti, xxxxx xx xxxxxxxx,

1. xxxxxx osvojení,

2. původní x xxxx jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx,

4. datum a xxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxx xxxxx osvojitelů; v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rodné xxxxx, xxxxx o xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx osvojitele,

6. rodná xxxxx xxxx a xxxxx; pokud jim xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx jménu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxx ženě x xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxxx dítě a xxxxxxx požádala x xxxxxxx xxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxx,

7. datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x osvojení xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx dítěte,

r) xxxxxxxxx x doba, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxx,
x) xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x prohlášení xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx smrti, popřípadě xxxx den, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx nezaopatřeného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxx který xxx xxxxxxxx s povolením x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x povolením x pobytu na xxxxx České republiky,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx staršího 65 let nebo xxx xxxxxx na xxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx sám xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx linii xxxx takovým příbuzným xxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx,

5. rodiče nezletilého xxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, x jeho xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx předcházejícím současný xxxx.
(5) Z poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.
(6) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx celními orgány
§5x
(1) Celní xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx,
x) u xxxxxxx je xxxx xxx prováděn xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx45), služební úkon xxxx služební zákrok,
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pověřeny, xxxx xxxx důvodně podezřelé x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mohou x porušení právních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx
d) xxxx xxxxxx jsou xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu činěny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Celní xxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxx xxxxxxx, xxx xxxx zlikvidovány xxxxxx xxxxx, x xxxxx pominul xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxx xxx xxxx, xxxxx stav xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájem xxxxxxxx xxxxx. X tomto xxxxxxx xx osobní xxxxx xxxxxxx x xxx je xxxxxxxx xxxxx x účelu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
§5x
(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sdělí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx, a xx xx 30 xxx xx doručení xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo předávaných xxxxx §5k xxxx xxxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx takového xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 ve xxxxxx x osobním xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx systému se xxxxxxxx oprávněné zájmy xxxxxxx osoby.
§5x
(1) Xxxxx xxxxxx neprodleně xx doručení písemné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opraví xxxxxxxx xxxxxx údaje.
(2) Xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provádějí x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§5x
Přístup x xxxxxx Schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx mají xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vázány mezinárodními xxxxxxxxx x odstraňování xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx souvisejícími xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (dále xxx "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx"), a xxxxxxxxx x těchto údajích xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
a) xxxxxxxxxx celního orgánu xxxxx §3 odst. 3 xxxx §4 xxxx. 3,
x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx,
c) xxxxxxx xx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyvezeném xxxx odňatém xxxxxxx xxxxxxx,
x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).
(2) Xxxxx xxxxxx x zařazení xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx prezidiu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx zabezpečí xxxxxx zařazení.
§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 170/2007 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Xxxx XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x XX (1.9.2007)
§5x
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxx policejní xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) S xxxxxxxx Europolu x Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx donucovacímu orgánu xxxxxxxxx v prohlášení xxxxxxxxx státu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Evropské xxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx státu nebo xx xxxxx xxxx xxxxx být xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx poskytl.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx12) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx takové xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxxxx informací xx xxxxxx v příloze č. 5 x xxxxxx xxxxxx.
§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 288/2009 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2009

§5x
Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Nebrání-li tomu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xx
x) 14 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx celnímu xxxxxx x xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx činů xxxxxxxxx x §412 xxxxxxxxx xxxx, xx

1. 7 xxx ode dne xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

2. 8 xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x naléhavých xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lhůtách xxxxxxxxxxx x odstavci 1 poskytnout, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xx-xx poskytnutí operativních xxxxxxxxx spojeno x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nesmí být xxxxx xxx 3 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx celní orgán xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx operativní informace xxxx xxxxxx, xxx xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x příloze č. 6 x xxxxxx zákonu.
§5g xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 288/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2009
§5x
Xxxxxxxxx xxxxxx informací
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestných činů xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx využity při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxx přijímání opatření xxxxx xxx.
§5x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 288/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.10.2009
§5x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx celní xxxxx použít xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx bezprostředního x vážného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu; xxxxxxx může xxx xxxxxx již v xxxxxxxx předání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Pokud xxx stanoví xxxxxxxx xxxxxx předpis, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí operativních xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x případě, xx
x) jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx orgánem,
x) použití operativních xxxxxxxxx xxxx předem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x
x) použití operativních xxxxxxxxx xxxxxxxx zájmy Xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělení, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx operativní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(5) Operativní informace xxxxxxx xxxxxxxxx celním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx o to xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis.
§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 288/2009 Xx. s účinností xx 1.10.2009
§5x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací
(1) Xxxxxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx operativní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxx probíhající xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxx jednoznačně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla žádost xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odmítnout, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx činu, xx xxxxx může xxx xxxxx českého xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby xx 1 xxxx.
(3) Xxxxxxxx celní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formuláři podle přílohy č. 6 x xxxxxx xxxxxx důvody xxxxxxxxx xxxxxxxxxx operativních xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §5g.
(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxxxx orgánu poskytne xx xx udělení xxxxxx xxxxxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 288/2009 Sb. x xxxxxxxxx od 1.10.2009
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
§5x
Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx celní orgán x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxx předávané
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx přidruženým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "přidružený xxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx členského xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxxxxxx zřízeným xx xxxxxxx Smlouvy x Xxxxxxxx unii anebo Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx o Evropské xxxx xxxx Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém") xxxx zpřístupněné nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informačnímu xxxxxxx
v rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zpřístupněných xxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx předávajícím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x policejní xxxxxxxxxx.
(3) Xx-xx x xxxxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x policejní xxxxxxxxxx třeba xxxxxxx xxxx vyjádření členského xxxxx, xxxxxxxxxxxx státu xxxx evropského orgánu, xxxxxxxx celní xxxxx xxxxxxx xxxxxx členskému xxxxx, přidruženému xxxxx xxxx evropskému orgánu xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx, xx pokud ve xxxxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx za xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postupem souhlasí.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx při xxxxxxx xxxx zpřístupnění xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx informačnímu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpřístupněných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx celní xxxxx xxxx xxxx
x) xxxxxxxx souhlas, xxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx evropského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx předány xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx členskému xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxx informačnímu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; takový xxxxxxx xxxx být xxxxxx i xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx státu, přidruženého xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx.
§5x vložen xxxxxxx předpisem x. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 22.6.2011
§5l
Xxxxxxx xxxxx
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nepřesných xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx předaných x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx mu poskytl xxxxxxxx celní xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx chyba příjemce xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx použití. Jinému xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx uhradí xxxxx xxxxx věty xxxxx, xxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§5l vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 150/2011 Xx. x xxxxxxxxx od 22.6.2011
Xxxxx informační xxxxxx
§5x
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxx xx celního xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxx nezbytné x xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx x
a) xxxxx,
x) dopravních xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xx zadávají xxxxx xxxxx
x) xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxxx xxx účely xxxxxxxxxx x zpravodajství, xxxxxxxx xxxxxxxxx, zvláštních kontrol x strategické xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxx 1 xxxx. x) pouze xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xx celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxx xxxxxx xxxxx pouze v xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, že xx daná xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx dopouštět xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xx xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přesvědčení, xxxxxxxx x odborových xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sexuálním životě xxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. d) xxxxxxx xxx osobní xxxxx.
(5) Součástí xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) mohou xxx osobní xxxxx xxxxx x xxxxxxx
x) příjmení, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x pseudonym xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxx x místo xxxxxxxx,
x) xxxxxx příslušnost,
x) xxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx pobytu,
x) zvláštní xxxxxxxxxx x trvalá xxxxxxx xxxxxxx,
h) důvod xxx zadání xxxxx,
x) navrhovaná xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx předchozí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx odborníků.
(7) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx přezdívka,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx,
e) adresa xxxxx pobytu.
§5x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 252/2011 Xx. x účinností xx 30.8.2011

§5x
(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx pouze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx údaje xx xxxxxxx informačního systému xxxxx, x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx orgán xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx písmene x) x v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů x xxxxx xxxxxxxxx spolupráce,
c) xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx potřebném x plnění xxxxx x Xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxx xxxxxx
x) xxxxx orgánům, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx regionálním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx podmínek xxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx státu, xxxxx xx celního xxxxxxxxxxxx systému xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5m xxxx. 2; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx pouze xxxxx týkající xx

1. xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx kontroly,

3. xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx prostředků,

4. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx užívajících xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. použitých dopravních xxxxxxxxxx,

6. převáženého xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx Generální ředitelství xxx, že xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy, Xxxxxxx x Eurojust. X xxxxxxx zjištění těchto xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxxx informačního systému xxxxxx xxxxx členským xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x celním xxxxxxxxxxx xxxxxxx, vyrozumí xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x této xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zadal. Xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx předat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxx.
§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.8.2011

§5o
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zadává do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výlučně údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx účelu, xxxxxx xxxxxxxx údajů, a xx
x) xxxxx x xxxxxxxxx x právnických xxxxxxx, x xxxxxxx xx nebo byl xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxxxxxxx spis x

1. xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x účasti xx xxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxx zjištěno xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx xxxx 1, xxxx

3. jimž xxx xx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 1 soudem xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx,
x) xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se do xxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxx každou osobu xxxxxx. Xxxxxxxxx vzájemných xxxxxx xxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxx-xx x údaje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x rozsahu
a) xxxxxxxx, xxxxx příjmení, xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx příjmení a xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxx-xx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx do identifikační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nezadá, pokud xx
x) xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pořádek xxxx xxxx poškozeny xxxx důležité xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx jejich xxxx xxxxxxxx veřejný xxxxx, xxxx
x) tyto údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetřování.
§5o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 252/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.8.2011
§5x
(1) Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dobu nezbytnou x xxxxxxxx xxxxx, xxx který xx xxx xxxx zadány.
(2) Osobní xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx státem z xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů, x xxxxxxxx pořízení xxxxx pro účely xxxxx §5n xxxx. 1 a pro xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx x celního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 10 xxx.
(4) Generální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uchování xxxxx, xxxxx xxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zadány. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx může rozhodnout x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx to nutné x xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx byly xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x operativní analýze, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x nich xxxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob.
(6) Xxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxx databázi celních xxxxx jsou uchovávány xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx údaje xx xxxx databáze zadány, xxxxxxx však xx xxxx
x) 3 xxx, xxxxxx-xx se xxxxx probíhajících xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx; Xxxxxxxxx ředitelství xxx xxxxxxxxxx údaje, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx spisů zadány, xxxx uplynutím 3 xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vyšetřovacího xxxxx 12 xxxxxx,
b) 6 let, xxxxxx-xx xx xxxxx celních xxxxxxx, xxxxx xxxxx x prokázání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,
x) 10 let, xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx peněžité xxxxxx.
(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cel zlikviduje xxxxx, xxxxx xxx xxxx xx identifikační xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx odpadl xxxxx, xxx xxxxx byly xx této databáze xxxxxx.
§5x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 30.8.2011
§5r
Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x české měně xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xx měnu xxxx xxxxxxx kursem devizového xxxx vyhlášeným Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxx xxxxx xxxxxx.
§5r xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 252/2011 Xx. x účinností xx 30.8.2011
§5x
Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx jinak, xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxx do celního xxxxxxxxxxxx systému xxxx x xxx získaných xxxxxxxxxx tohoto zákona x zpracování osobních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§5s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 252/2011 Xx. x účinností od 30.8.2011
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
§6
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nástupnické xxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze č. 4.
(2) Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x majetkem státu xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na Generální xxxxxxxxxxx xxx, xxx-xx x majetek xxxxx, xxxxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců v xxxxxxx xxxxxxxx přecházejí x Ministerstva xxxxxxx xx Generální xxxxxxxxxxx xxx.
(4) Práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přecházejí x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, x výjimkou výkonu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx zástupce.
(5) Xxxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2004 xxxx, x xxxxxxx xxxx možné xxxxxxx xx jinou xxxxxx x xxxxx služebního xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx ustanoven. X xxxxx xxxxxxx mu xxxxxx dosavadní xxxxxxx xxxx xxxxx po xxxx 6 měsíců, xxxxxxxx je xx xxx xxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxx, může xxx xxxx xxxxxxxx xxxx funkce x xx xxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxx místa xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Vězeňské xxxxxx Xxxxx republiky nebo x Hasičském xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxx") x zároveň xxxxxxxx xx jinou xxxxxx xxxxx odstavce 7 (dále xxx "xxxxxxxxx x převedením xx xxxxx xxxxxx"), x to x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx funkcionáře xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx být xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
(7) Celník xx xxxx přeložení s xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx příslušníkem xxxxxxxxxxxxxx sboru, k xxxxx byl přeložen x převedením na xxxxx xxxxxx; příslušný xxxxxxxx funkcionář xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx hodnosti xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, x xx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx strážmistra,
c) xxxxxxx nadstrážmistra xx xxxxxxxx nadstrážmistra,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx hodnosti praporčíka,
x) celního asistenta xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x vrchního celního xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxx xxxxxxxxxx do hodnosti xxxxxxxxxxx,
x) vrchního xxxxxxx inspektora xx xxxxxxxx xxxxxxxx,
i) xxxxxxx radu do xxxxxxxx xxxxxx,
j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx hodnosti podplukovníka,
x) ministerského xxxxxxx xxxx x celního xxxxxxxxxx xx hodnosti xxxxxxxxxx.
(8) Výkon xxxx x xxxxxxxxxx xx služebního poměru xxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxx funkci x Xxxxxxxxxxx ředitelství xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxx funkci.
(9) Xxxxxxxx agendu zrušených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celní xxxxx xxxxxxx x příloze č. 4.
§7
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přistoupení Xxxxx republiky x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx §5 xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2006.
Xxxxxxxx x. x.
Klaus x. r.
Xxxxxx x. r.
Xxxxxxx x. 1 x zákonu x. 185/2004 Sb.
Xxxxxx působnost celních xxxxxxxxxxx

1.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Brno


Xxxxx:

XxxxXxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
Xxxx, Xxxxxxx, Hodonín, Xxxxxxx, Vyškov, Xxxxxx, Xxxx xxx Sázavou.

2.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Budějovice


Xxxxx:

Xxxxx XxxxxxxxxxÚzemní xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxx Budějovice, Xxxxx Krumlov, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx.

3.

Celní xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx


Xxxxx:

Xxxxxx KrálovéÚzemní xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celních xxxxx:
Xxxxxx Králové, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, xxxx xxx Xxxxxx.

4.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx


Xxxxx:

XxxxxxxXxxxxx obvod xx tvořen územními xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxx, Prostějov, Přerov, Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Meziříčí, Zlín.

5.

Xxxxx ředitelství Xxxxxxx


Sídlo:

XxxxxxxXxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxx, Krnov, Xxxxx, Xxxxxxx.

6.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx


Xxxxx:

PlzeňÚzemní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx Xxxx, Klatovy, Plzeň, Xxxxxx.

7.

Celní xxxxxxxxxxx Xxxxx


Xxxxx:

XxxxxÚzemní xxxxx xx xxxxxx územními xxxxxx celních úřadů:
Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Mladá Xxxxxxxx, Xxxxx 1, Praha 2, Xxxxx X 1, Xxxxx D5, Xxxxx X8, Praha Xxxxxx.

8.

Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx nad Xxxxx


Xxxxx:

Xxxx xxx XxxxxÚzemní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx celních xxxxx:
Česká Xxxx, Xxxxx, Chomutov, Xxxxxxx. Xxxx, Xxxx nad Xxxxx.
Příloha x. 2 k zákonu x. 185/2004 Xx.
Xxxxxx xxxxxxxxx celních xxxxx zřízených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1

Xxxxx úřad Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx41) Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Říčany, Sedlčany, Xxxxxx x Votice.

2

Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx.

3

Xxxxx úřad Xxxxx Xxxx vykonává působnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Česká Xxxx x Xxxx Xxx.

4

Celní úřad Xxxxx Budějovice vykonává xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx x Xxx xxx Xxxxxxx.

5

Xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obvodech xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx a Xxxxxxx.

6

Xxxxx xxxx Xxxxx vykonává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxx, Xxxxxxx x Varnsdorf.

7

Celní xxxx Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx x územních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxx.

8

Xxxxx xxxx Xxxxxx-Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Jablunkov a Xxxxxx.

9

Celní xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxx xxx Xxxxxxx.

10

Xxxxx úřad Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost x územních obvodech xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Hradec Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxx Xxxx x Xxxx Xxxxxx.

11

Xxxxx xxxx Cheb vykonává xxxxxxxxx x územních xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xx, Xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx.

12

Xxxxx xxxx Chomutov vykonává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx x Žatec.

13

Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx působnost v xxxxxxxx xxxxxxxx obci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Jihlava, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx nad Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxx.

14

Celní xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v územních xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Dačice, Xxxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxx.

15

Celní xxxx Xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx x Xxxxxxx.

16

Xxxxx xxxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx x xxxxxxxx obvodech xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Český Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx x Orlová.

17

Xxxxx úřad Xxxxxx xxxxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxx obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx.

18

Xxxxx xxxx Klatovy xxxxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx.

19

Celní úřad Xxxxx vykonává působnost x územních obvodech xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Kolín, Kutná Xxxx, Xxxx nad Xxxxx, Nymburk x Xxxxxxxxx.

20

Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxx.

21

Xxxxx úřad Xxxxxxx xxxxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Jablonec xxx Nisou, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Tanvald, Xxxxxx x Xxxxxxx Xxxx.

22

Xxxxx xxxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností Brandýs xxx Xxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxxx. Xxxxxx x Xxxxxxxxxx.

23

Xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x územních obvodech xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Mnichovo Hradiště.

24

Celní xxxx Xxxx xxxxxxxx působnost x xxxxxxxx obvodech xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx x Xxxxxxx.

25

Celní úřad Xxxxxx xxxxxxxx působnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Dobruška, Xxxxxxx, Kostelec xxx Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxx Xxxxx nad Xxxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx.

26

Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxx.

27

Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxx.

28

Xxxxx xxxx Ostrava xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx.

29

Celní úřad Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx x územních xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxx.

30

Celní xxxx Xxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Konice x Xxxxxxxxx.

31

Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Lipník xxx Xxxxxx x Přerov.

31

Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx vykonává působnost x xxxxxxxx obvodech xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Blatná, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxxx.

33

Xxxxx xxxx Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Polička x Svitavy.

34

Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx x Xxxxxx.

35

Xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx.

36

Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností Xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxx, Trutnov x Xxxxxxxx.

37

Celní xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx působnost x xxxxxxxx obvodech obcí x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Brod.

38

Xxxxx úřad Xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Roudnice nad Xxxxx a xxxx xxx Xxxxx.

39

Xxxxx xxxx Ústí xxx Xxxxxx vykonává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Česká Xxxxxxx, Králíky, Xxxxxxxxx, Xxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxx Mýto x Xxxxxxx.

40

Celní xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx Xxxxxx pod Radhoštěm, Xxxxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxx.

41

Celní xxxx Vyškov vykonává xxxxxxxxx v územních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Bučovice, Xxxxxxx x Xxxx x Xxxxxx.

42

Xxxxx xxxx Zlín xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx.

43

Xxxxx úřad Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx.

44

Xxxxx xxxx Xxxx nad Xxxxxxx vykonává xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxx Město xx Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Žďár xxx Xxxxxxx.
Xxxxxxx č. 3 k zákonu x. 185/2004 Sb.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx

1.

Xxxxx xxxx Brno xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx půsabností41) Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Šlapanice, Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx.

2.

Xxxxx úřad Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Frenštát xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx x Xxxx.

3.

Xxxxx úřad Xxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx pro katastrální xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Josefov, Xxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxx, Staré Město, Xxxxxxxxx, Vršovice, Xxxxxxxx x Xxxxxx.

4.

Xxxxx úřad Xxxxx 2 xxxxxxxx působnost xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx Most, Dolní Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Hostavice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Klánovice, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Kyje, Letňany, Xxxxxx, Malešice, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Uhříněves, Xxxxx nad Lesy, Xxxxx, Vysočany a Xxxxxxxxx.

5.

Celní xxxx Plzeň xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Nepomuk, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxx.

6.

Xxxxx úřad Xxxxx X1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Šeberov, Točná x Xxxxx.

7.

Xxxxx xxxx Xxxxx X5 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx území xxxxxxxx xxxxx Prahy Xxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx, Radotín, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx. Stodůlky, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx x Zličín.

8.

Xxxxx xxxx Xxxxx X8 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Karlín, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Střešovice, Xxxxxxxx, Suchdol, Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Vokovice.

9.

Xxxxx úřad Xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Celního úřadu Xxxxx Xxxxxx v xxxxxxx xxxxx Xxxxx 6.

10.

Xxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x zákonu x. 185/2004 Xx.
Xxxxxxx xxxxx xxxxx x nástupnické xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx


Xxxxxxx xxxxx xxxx

Nástupnický xxxxx xxxx

1.

Celní xxxx Xxxxxx

Celní xxxx Xxxxxx

2.

Xxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxx úřad Xxxxxx

3.

Celní xxxx Xxxx X

Xxxxx xxxx Xxxx

4

Xxxxx úřad Brno XX

Xxxxx úřad Xxxx

5.

Xxxxx xxxx Břeclav - xxxxxxx

Celní xxxx Xxxxxxx

6.

Celní xxxx Xxxxxxx

Celní xxxx Most

7.

Xxxxx xxxx České Xxxxxxxx

Celní xxxx Xxxxxxxxxx Hradec

8.

Xxxxx úřad Xxxxx Xxxxx

Xxxxx úřad Xxxxxxx

9.

Xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxx úřad Xxxxx Xxxxxxx

10.

Xxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx

11.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxx

Xxxxx xxxx Xxxx xxx Sázavou

12.

Xxxxx xxxx Xxxxx Lideč

Celní xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx

13.

Xxxxx úřad Xxxxxxx

Celní xxxx Xxxxxxxxx

14.

Celní xxxx Xxxxxxxx nad Xxxxx

Xxxxx xxxx Xxxxxxx

15.

Xxxxx xxxx Jeseník

Celní xxxx Xxxxxxx

16.

Xxxxx xxxx Xxxxx

Xxxxx úřad Xxxxxx Xxxxxxx

17.

Celní xxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxx Xxxxx

18.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx

Xxxxx úřad Xxxx

19.

Celní xxxx Xxxxx Xxxx

Xxxxx xxxx Xxxxx

20.

Xxxxx úřad Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx Xxxx xxx Labem

21.

Xxxxx xxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx

Celní xxxx Frýdek - Xxxxxx

22.

Xxxxx xxxx Xxxx Xxxxx

Xxxxx xxxx Xxxxxx

23.

Celní xxxx Xxxxxxx

Xxxxx úřad Xxxxx

24.

Xxxxx xxxx Pelhřimov

Xxxxx xxxx Xxxxxxx

25.

Xxxxx xxxx Písek

Xxxxx xxxx Tábor

20.

Celní xxxx Xxxxx X

Xxxxx xxxx Xxxxx

27.

Xxxxx xxxx Plzeň XX

Xxxxx úřad Xxxxx

28.

Xxxxx xxxx Xxxxx X

Xxxxx xxxx Xxxxx 1

29.

Celní xxxx Praha XX

Xxxxx úřad Xxxxx 1

30.

Xxxxx xxxx Xxxxx XXX

Xxxxx xxxx Praha X1

31.

Xxxxx xxxx Xxxxx IV

Xxxxx xxxx Xxxxx X5

32.

Celní xxxx Xxxxx X

Xxxxx xxxx Xxxxx X8

33.

Celní xxxx Xxxxx XX

Xxxxx xxxx Praha 2

34.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

35.

Xxxxx xxxx Příbram

Xxxxx xxxx Xxxxxxx

36.

Celní úřad Xxxxxxxx

Xxxxx xxxx Xxxxxx

37.

Xxxxx xxxx Xxxxxxxx

Celní xxxx Xxxxxx

38.

Xxxxx xxxx Xxxxxx - xxxxxxx Praha

Xxxxx úřad Praha Xxxxxx

39.

Celní xxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx

Xxxxx úřad Xxxxxx

40.

Xxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxx Xxxxxxx Vary

41.

Xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx

Celní xxxx Uherské Xxxxxxxx

42.

Xxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx

43.

Xxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxx xxxx Most

44.

Xxxxx úřad Xxxxxx

Xxxxx xxxx Jihlava

45.

Xxxxx xxxx Xxxxxx

Xxxxx xxxx Xxxxxxx

46.

Xxxxx xxxx Varnsdorf

Xxxxx xxxx Xxxxx

47.

Xxxxx úřad Xxxxx

Xxxxx xxxx Chomutov

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxx x. 185/2004 Sb.
 
Výměna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5x x xxxx. zákona
x. 185/2004 Xx.
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
1. Xxxxx, žádající x xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, tel., xxx, xxxxx)
&xxxx;
&xxxx;
2. Osoba vyřizující xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
3. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4. Xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
5. Xxxxxxxxxx xxxxx žádosti
 
 
6. Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
X xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
X xxxxxxxxxx xxxxxxx xx jedná x........xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
7.
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx
(x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx odpovědi
(v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
&xxxx;
1)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
2)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
4)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
6)
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
8) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státě
 
 
ne
 
 
ano
 
 
□ Xxxxxxx jednotka Xxxxxxxx/
Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx
&xxxx;
□ X xxxxxxxxx
□ Pouze k xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ Xxxxxxx ústředna Xxxxxxxxx
&xxxx;
□ K xxxxxxxxx
□ Xxxxx k xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ Xxxxxx
&xxxx;
□ K provedení
□ Xxxxx k informaci
 
 
□ Xxxxxx důstojník
 
□ K xxxxxxxxx
□ Xxxxx k xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ Jiný donucovací xxxxx (xxxxx xxxxx xxxxx)
&xxxx;
□ X xxxxxxxxx
□ Xxxxx k informaci
 
9. Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx více xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
xx
&xxxx;
&xxxx;
xxx
&xxxx;
&xxxx;
xxxxx ano, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx
1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
1. Požadované xxxxxxxxxx informace
 
2. Xxxx xxxxxxxxx činu nebo xxxxxx xxxxxxx činnosti, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxx xxxx vyšetřování (xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx spáchán, xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx činu, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)
&xxxx;
3. Totožnost xxxxx/xxxx, xxxxxxx se xxxx vyšetřování xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx činnost, x xxxxx čehož jsou xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx
&xxxx;
4. Xxxx. pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;
5. Xxxxxxxxxx mezi xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
2
&xxxx;
&xxxx;
6. Xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx důvodně xxxxxxxx, xx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx členském xxxxx x dispozici
 
C. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
1. Xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxx xxxx podle §412 xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
□ xxx
&xxxx;
□ xx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ 8 xxxxx x možností xxxxxxx na tři xxx (xxxxxxxx xxxxxx) - §5x odst. 1 xxxx. x) xxx 2
&xxxx;
&xxxx;
□ 1 xxxxx - §5x xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1
&xxxx;
2 . Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx přímo dostupné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §412 xxxxxxxxx xxxx
&xxxx;
Xxxxx xxx xxxxxxxxxx operativních xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ 14 xxx - §5x xxxx. 1 xxxx. a)
 
3. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx týkající xx trestného činu xxxxx §412 trestního xxxx
&xxxx;
4. Souhlas x xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x x xxxxx účelům, než xx kterým xxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ohrožené xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx specifikovat
 
 
a) xxxxxx, xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) xxx v případě xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx informací xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx,
&xxxx;
&xxxx;
x) zda xx nutné xxxxx xxxx každým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxx xxx které xxxx xxxxxxxxxx , x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx dožádány xxxx )
3
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
5. Xxxxxxxxxx operativní xxxxxxxxx xx týkají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§5x xxxx. 1 xxxx. b)
 
□ účast xx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxx x xxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami
 
□ xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
□ podvody xxxxxx xxxxxxx postihujících zájmy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxxxx 1995 x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ohroženými xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx druhy x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxx xxxx
&xxxx;
□ xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx x pravomoci Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu
 
□ xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx
&xxxx;
□ xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxx x xxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
□ organizovaná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
□ padělání x xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx ochranu
 
□ xxxxxxxx platebních xxxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státní xxxxxxx x xxx nedovoleném xxxxxx
&xxxx;
□ padělání veřejných xxxxxx x obchod x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx x jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x radioaktivními xxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a braní xxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx orgány x xxxxxxx
4
Xxxxxxx č. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 288/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.2009

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxx č. 185/2004 Sb.
 
Výměna operativních xxxxxxxxx xxxxx §5x x xxxx. xxxxxx
x. 185/2004 Sb.
 
Formulář xxx sdělení operativních xxxxxxxxx/
xxxxxx xxxxxxxx/ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
XXXXX XXXXXXXXX
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx
(xxxxx, adresa, xxx., xxx, email)
 
 
Osoba vyřizující xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxx žádost xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
□ 8 xxxxx (§5x odst. 1 xxxx. b) xxx 2
&xxxx;
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací
 
□ 1 xxxxx (§5g xxxx. 1 písm. b) xxx 1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
□ 14 xxx (§5x xxxx. 1 písm. a)
 
 
A. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxx
&xxxx;
1.
&xxxx;
□ Xxxxxxx operativních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;
&xxxx;
□ Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;
&xxxx;
□ Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx požadovány, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§5x odst. 3).
&xxxx;
2.
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxx
&xxxx;
□ většinou xxxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
□ xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
3.
&xxxx;
Xxxxxxxx předávaných operativních xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ spolehlivé
 
□ xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
□ x xxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
□ x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
4.
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x jejichž rámci xx výměna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uskutečnila, pověřenému xxxxxxx xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ xxx
&xxxx;
□ xx
&xxxx;
&xxxx;
5.
&xxxx;
Xxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx výměny (§5x)
1
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx operativních informací
 
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xx stanovené xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx:
&xxxx;
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poskytnuty pravděpodobně xx:
&xxxx;
□ 1 xxx
&xxxx;
□ 2 xxx
&xxxx;
□ 3 xxx
&xxxx;
&xxxx;
□ 1 xxxxx
&xxxx;
□ 2 týdnů
 
□ 3 xxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ 1 xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
3. Xxxxxx o povolení xxxxxxxx zástupce nebo xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx (§5x xxxx. 4)
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pravděpodobně..........dnů.
 
 
C. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
1.
&xxxx;
Xxxxxx neposkytnutí operativních xxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
□ Požadované operativní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;
&xxxx;
□ Xxxxxxxxxx donucovací orgán xxxx uveden v xxxxxxx uloženém x xxxxxxxxxxx sekretariátu Rady Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx (§5f xxxx. 2).
&xxxx;
&xxxx;
□ Státní xxxxxxxx xxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx operativních xxxxxxxxx (§5x odst. 4).
&xxxx;
&xxxx;
□ Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx získány xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;
&xxxx;
□ Xxxxxxxxxx operativní xxxxxxxxx xxxxxx x držení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
&xxxx;
&xxxx;
□ Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxx x držení xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx být přijata xxxxxxxxxx opatření.
 
 
□ Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací by xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pátrací xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo bezpečnost xxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxxx nepřiměřené xxxx xxxxxxxxxxx z hlediska xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxx (§5x odst. 1).
 
 
□ Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx získány od xxxxxx státu a xxxxx xxxx xxxx x předání informací xxxxxxxxxx celnímu xxxxxx xxxxxxx (§5f xxxx. 3).
&xxxx;
2.
&xxxx;
□ Pověřený xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxx hranicí trestní xxxxx do jednoho xxxx.
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
2
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 288/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.10.2009
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx. XX
Xxxxxx xx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x územních xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxxxx, xxxxx řízení xxxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 230/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2006

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 185/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004), x výjimkou §5 odst. 4 xxxx. x), xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 1.1.2006.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
635/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 16.1.2005
669/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005
80/2006 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 13/97 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2007
230/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx
x účinností xx 1.6.2006
575/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx od 1.1.2007
170/2007 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx XX do schengenského xxxxxxxx
s účinností xxx xxx stanoveným x xxxxxxxxxx Rady XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x XX (1.9.2007)
130/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxx č. 455/91 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony
s xxxxxxxxx xx 1.7.2008
136/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.5.2008
218/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x účinností xx 20.7.2009
227/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2010
288/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 185/2004 Xx., x Celní xxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.10.2009
104/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 13/93 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 185/2004 Xx., x Celní správě XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 99/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, ochraně xxxxxxxx rybolovných zdrojů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x rybářství), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.7.2011
150/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 124/92 Xx., x Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 185/2004 Sb., x Xxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 141/61 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 22.6.2011
252/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 185/2004 Xx., x Xxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností xx 30.8.2011
375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.4.2012
Xxxxxx předpis x. 185/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 17/2012 Sb. x účinností xx 1.1.2013.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxx č. 13/1993 Sb., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Zákon č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 186/2004 Xx.
2) Zákon č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §9 xxxxxx x. 218/2002 Xx.
4) §9 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxxx.
5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 13/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 62/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x x licenčním xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.
6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 588/1992 Xx., o xxxx z přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 258/1994 Xx. x xxxxxx x. 208/1997 Xx., xxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších předpisů.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 13/1993 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 204/2002 Xx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxxxxx Rady (XXX) č. 3330/91 xx xxx 7. xxxxxxxxx 1991 x statistice xxxxxxx xx xxxxxx xxxx členskými xxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
10) §3 xxxx. 3 zákona x. 219/2000 Xx., x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §3 xxxx. g) x §10 xxxxxx x. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx.
12) §12 xxxx. 2 xxxxxx x. 141/1961 Xx., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 265/2001 Xx.
13) Čl. 4/13 x 4/14 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává celní xxxxx Společenství, v xxxxxxx xxxxx.
14) Xx. 4/15 xxxxxxxx Rady (EHS) č. 2913/92 ze xxx 12. října 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.
15) Zákon č. 21/1997 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 204/1992 Xx.
16) Zákon č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné energie x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
17) Xxxxx č. 167/1998 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 144/1982 Sb., x Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx XXX (Xxxxxx XXX), xxxxxxxx x. 89/1963 Xx., x Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx X. X. X. xxx obchodní vzorky x o Xxxxx xxxxxx x karnetu X. X. X. xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
19) Xxxxx č. 337/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
20) Xxxxx č. 13/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (EHS) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x platném znění.
Nařízení Xxxxxx (XXX) č. 2454/93 xx dne 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx (EHS) x. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx celní xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
21) Xxxxxxxxx §5370 xxxxxx č. 71/1967 Xx., o správním xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx zákona x. 309/2002 Sb., §4856a xxxxxx x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona č. 255/1994 Xx. a xxxxxx x. 323/1996 Xx.
21x) Čl. 253x x 253x xxxxxxxx Xxxxxx (XXX) č. 2454/93, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 2913/92, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx znění.
22) §33b xx 37d xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx. x xxxxxx x. 1/2002 Sb.
23) Xxxxxxxxx trestní řád.
24) Xx. 12 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
25) Xx. 13 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
25x) Xxxxxx 5x xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x platném znění.
Hlava XXX nařízení Xxxxxx (XXX) č. 2454/93 ze xxx 2. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx kodex Společenství, x xxxxxxx xxxxx.
26) Xx. 50 xx 53 nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx xxxxx.
27) §95 xxxxxx č. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 113/1997 Xx. x xxxxxx x. 1/2002 Sb.
28) Xx. 84 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx xxxxx.
29) Xx. 100 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
30) Xx. 99 xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
31) Čl. 28 x násl. xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx dne 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx vydává xxxxx xxxxx Společenství, v xxxxxxx xxxxx.
32) §305 xxxxxx č. 13/1993 Xx., ve znění xxxxxx x. 1/2002 Xx.
33) Například xxxxx č. 62/2000 Sb., xxxxx x. 21/1997 Sb., xx xxxxx zákona x. 204/2002 Sb.
34) Xxxxxxxxx xxxxx č. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx materiálem, ve xxxxx xxxxxx x. 310/2002 Sb.
35) Například xxxxx č. 13/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
36) Xxxxxxxxx čl. 76 nařízení Xxxx (XXX) č. 2913/92 ze xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
37) Xx. 226 xxxxxxxx Rady (EHS) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
38) §313 xx 316 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx znění xxxxxx x. 1/2002 Xx.
39) §102 xxxxxx x. 13/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx. x xxxxxx x. 1/2002 Xx.
39x) Xxxxx č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
40) Xxxxxxxxx xxxxx č. 167/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
40x) Xxxxx č. 61/1997 Sb., o lihu x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx o xxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 22/2000 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Sb. x xxxxxx č. 75/2006 Xx
41) Xxxxx č. 314/2002 Sb., x stanovení xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) Xxxxx č. 133/2000 Sb., o evidenci xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
43) §1 xxxxxx x. 133/2000 Xx.
44) §13b xxxxxx č. 133/2000 Xx.
45) Xxxxxx 4 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. října 1992, xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx Společenství, x xxxxxxx znění.
46) Xx. 16 xx 18 x 21 nařízení Xxxx (XX) č. 1005/2008 xx xxx 29. xxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxx systém Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x neregulovaného xxxxxxxx, x platném xxxxx.
47) Xx. 5a xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92.
48) Čl. 16 xxxxxxxx Rady (XX) č. 1005/2008.