Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.12.2023.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

349/2023 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna horního zákona Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky Čl. VII

Přechodné ustanovení Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích Čl. IX

Přechodná ustanovení Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Čl. XI

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích Čl. XII

ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí Čl. XIII

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XV

Přechodná ustanovení Čl. XVI

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Čl. XVII

Přechodná ustanovení Čl. XVIII

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o dani silniční Čl. XIX

Přechodné ustanovení Čl. XX

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření Čl. XXI

IPřechodné ustanovení Čl. XXII

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu Čl. XXIII

Přechodná ustanovení Čl. XXIV

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství Čl. XXV

Přechodná ustanovení Čl. XXVI

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o výkonu vazby Čl. XXVII

Přechodná ustanovení Čl. XXVIII

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu Čl. XXIX

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o advokacii Čl. XXX

Přechodné ustanovení Čl. XXXI

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XXXII

Přechodná ustanovení Čl. XXXIII

ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o státním podniku Čl. XXXIV

Přechodné ustanovení Čl. XXXV

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o vysokých školách Čl. XXXVI

Přechodné ustanovení Čl. XXXVII

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody Čl. XXXVIII

Přechodná ustanovení Čl. XXXIX

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury Čl. XL

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. XLI

Přechodná ustanovení Čl. XLII

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní Čl. XLIII

Přechodná ustanovení Čl. XLIV

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. XLV

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. XLVI

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna exekučního řádu Čl. XLVII

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. XLVIII

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železnic Čl. XLIX

Přechodné ustanovení Čl. L

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna soudního řádu správního Čl. LI

Přechodná ustanovení Čl. LII

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona Čl. LIII

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. LIV

Oznámení Čl. LV

Přechodná ustanovení Čl. LVI

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu Čl. LVII

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. LVIII

Přechodná ustanovení Čl. LIX

ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. LX

Přechodná ustanovení Čl. LXI

ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LXII

Přechodné ustanovení Čl. LXIII

ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna školského zákona Čl. LXIV

Přechodné ustanovení Čl. LXV

ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. LXVI

Přechodná ustanovení Čl. LXVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích Čl. LXVIII

Přechodná ustanovení Čl. LXIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna insolvenčního zákona Čl. LXX

Přechodná ustanovení Čl. LXXI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění Čl. LXXII

Přechodná ustanovení Čl. LXXIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. LXXIV

Přechodná ustanovení Čl. LXXV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. LXXVI

Přechodné ustanovení Čl. LXXVII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o výkonu zabezpečovací detence Čl. LXXVIII

Přechodná ustanovení Čl. LXXIX

ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna daňového řádu Čl. LXXX

Přechodné ustanovení Čl. LXXXI

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. LXXXII

Přechodná ustanovení Čl. LXXXIII

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie Čl. LXXXIV

Přechodná ustanovení Čl. LXXXV

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizi Čl. LXXXVI

ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Čl. LXXXVII

Přechodná ustanovení Čl. LXXXVIII

ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních Čl. LXXXIX

Přechodná ustanovení Čl. XC

ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví Čl. XCI

ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o hazardních hrách Čl. XCII

Oznámení Čl. XCIII

Přechodná ustanovení Čl. XCIV

ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dani z hazardních her Čl. XCV

Přechodné ustanovení Čl. XCVI

ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Čl. XCVII

Přechodné ustanovení Čl. XCVIII

ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. XCIX

Přechodná ustanovení Čl. C

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Čl. CI

Přechodné ustanovení Čl. CII

ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení Čl. CIII

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o auditorech Čl. CIV

Přechodná ustanovení Čl. CV

ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů Čl. CVI

ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace Čl. CVII

ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Čl. CVIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o preventivní restrukturalizaci Čl. CIX

Přechodná ustanovení Čl. CX

ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Čl. CXI

ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. CXII

ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Zrušovací ustanovení Čl. CXIII

ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. CXIV

INFORMACE

349

XXXXX

xx xxx 8. xxxxxxxxx 2023,

kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx trestního xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxx x. 57/1965 Sb., xxxxxx x. 58/1969 Xx., xxxxxx č. 149/1969 Sb., zákona x. 48/1973 Sb., xxxxxx x. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx x. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx č. 25/1993 Xx., zákona č. 115/1993 Xx., xxxxxx x. 292/1993 Xx., xxxxxx č. 154/1994 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 214/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 8/1995 Xx., xxxxxx x. 152/1995 Xx., xxxxxx x. 150/1997 Xx., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx x. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 77/2001 Xx., xxxxxx x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 424/2001 Xx., zákona x. 200/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 218/2003 Sb., xxxxxx x. 279/2003 Xx., zákona č. 237/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 283/2004 Xx., zákona x. 539/2004 Xx., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 45/2005 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 239/2005 Xx., xxxxxx x. 394/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 321/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx č. 345/2007 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 90/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 135/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 384/2008 Xx., zákona x. 457/2008 Xx., zákona x. 480/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 52/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., zákona x. 306/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 163/2010 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2010 Xx., xxxxxx x. 150/2011 Sb., xxxxxx x. 181/2011 Xx., xxxxxx x. 207/2011 Xx., xxxxxx x. 330/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., zákona č. 348/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Sb., xxxxxx x. 459/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 43/2012 Xx., xxxxxx č. 193/2012 Xx., xxxxxx č. 273/2012 Xx., zákona x. 390/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Sb., zákona x. 141/2014 Xx., xxxxxx x. 77/2015 Xx., xxxxxx č. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 150/2016 Sb., xxxxxx č. 163/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Xx., zákona x. 455/2016 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 56/2017 Sb., zákona x. 57/2017 Xx., xxxxxx č. 58/2017 Xx., zákona x. 59/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 178/2018 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 203/2019 Sb., zákona x. 255/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 114/2020 Sb., xxxxxx x. 165/2020 Sb., xxxxxx č. 333/2020 Xx., xxxxxx x. 418/2021 Xx., xxxxxx x. 220/2021 Xx., xxxxxx x. 130/2022 Xx., xxxxxx č. 422/2022 Xx., xxxxxx x. 173/2023 Sb. x xxxxxx č. 326/2023 Xx., xx xxxx takto:

1. X §12 xxxx. 2 xxxx. d) xx xx konci xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "xxxx daň x xxxxxxxxxx her".

2. §156 xxx:

"§156

X povinnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [§152 odst. 1 xxxx. f) a §153 xxxx. 1] xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx předseda xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".

3. X §343 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxx správě xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

4. Xx §343 xx xxxxxx xxxx §343a, xxxxx xxx:

"§343x

(1) Předseda xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §343 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx byl uložen xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx senátu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx sankci podle xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx trestních sankcí.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx neprodleně xxxxxxxx celní xxxx x všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu, xxxxxxx x upuštění od xxxx výkonu x x přeměně peněžitého xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xx

x) peněžitý xxxxx xxx vymožen,

b) xx xxxxxxx peněžitého trestu x xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx peněžitého trestu xxxxxxxxx,

x) vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x x jakých důvodů,

d) xxxxx ke zpeněžení xxxxxxx xxxxxxxxxxx zajištěného xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) průběh xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, kterého xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx nákladů, nebo

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.".

5. Xx xxxxx xxxxx §361 xx doplňují slova " ; xxxx xxxxxxxxx pokuty xxxxxx xxxxx xxxx".

6. X §361x xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Pohledávky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx úřad.

(3) Xxxx předá xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenou x §152 xxxx. 1 xxxx. x), c), x) nebo f) xxxxx tehdy, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 141/1961 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx vznikly přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona x x kterých xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxx správě jejich xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx k vymáhání xxxxxxxx exekutorovi, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 141/1961 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx daňovým xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x nebyly xxxxxxx x vymáhání soudnímu xxxxxxxxxxx, uplatněny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx č. 141/1961 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x vymáhání xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024, xxxxx nebyla xxx xxxx pohledávky xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nařízena xxxxxx xxxxxxx; jinak xx xxxxx do 31. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 141/1961 Xx. xxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxxx vydanou xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2024. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx částkou xxxxxxxx známkou se x xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §156 xxxxxx x. 141/1961 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 158/1969 Sb., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx č. 24/1993 Xx., xxxxxx x. 171/1993 Sb., xxxxxx x. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Sb., xxxxxx č. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Sb., xxxxxx č. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Sb., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 269/1996 Xx., xxxxxx č. 202/1997 Xx., zákona x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx č. 91/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., zákona x. 326/1999 Sb., xxxxxx č. 360/1999 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Sb., xxxxxx x. 105/2000 Xx., zákona x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx č. 204/2000 Xx., zákona č. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx č. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx č. 137/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 276/2001 Xx., zákona x. 317/2001 Sb., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 476/2002 Xx., zákona č. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 153/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Sb., xxxxxx x. 628/2004 Xx., zákona č. 59/2005 Xx., zákona x. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 216/2005 Sb., xxxxxx x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 113/2006 Sb., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 133/2006 Xx., zákona č. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., zákona x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx č. 315/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Sb., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 295/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., zákona x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Sb., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 80/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 218/2011 Sb., xxxxxx č. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 147/2012 Xx., zákona č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx č. 334/2012 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 369/2012 Xx., xxxxxx č. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 404/2012 Xx., zákona x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx č. 164/2015 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Sb., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 258/2017 Sb., xxxxxx x. 291/2017 Xx., xxxxxx č. 296/2017 Xx., xxxxxx č. 365/2017 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Sb., xxxxxx č. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Sb., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 191/2020 Xx., xxxxxx x. 588/2020 Xx., xxxxxx x. 38/2021 Xx., xxxxxx x. 192/2021 Xx., zákona č. 218/2021 Xx., zákona x. 286/2021 Xx., xxxxxx x. 214/2022 Xx., xxxxxx x. 105/2023 Xx. x xxxxxx x. 172/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §53 xxxx. 3 se xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. X §53 se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx pořádkové xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx daňového řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

3. V §148 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Při správě xxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx celní úřad.".

4. X §148 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.

5. X §299 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx " , podpora xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxx rekvalifikaci".

6. X §351 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 x 2 zákona x. 99/1963 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx byly uloženy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx exekutorovi, uplatněny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dražby.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 x xxxxxxxxxx xxxxx §148 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, které xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a nebyly xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx exekutorovi, uplatněny x insolvenčním xxxxxx xxxx přihlášeny do xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx do xxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx vymáhání xxxxxxx xxxxx.

3. Orgán příslušný xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 2 xxxxx podklady k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xx 30. června 2024, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx předá xx 31. prosince 2024.

4. Příslušnost k xxxxxxxx xxxxx xxxxx §351 odst. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

5. Xxx správě placení xxxxx podle §351 xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky

Čl. X

X §4 odst. 1 xxxxxx č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 135/1996 Xx., zákona č. 15/1998 Sb., zákona x. 63/2000 Xx., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 295/2009 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx. x xxxxxx x. 24/2017 Sb., xx xxxxx "příspěvek xx xxxxxxxxxx spoření" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx nerostného bohatství (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 541/1991 Sb., xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 168/1993 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx č. 366/2000 Xx., zákona x. 315/2001 Sb., xxxxxx x. 61/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 150/2003 Xx., xxxxxx x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 313/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 157/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 85/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 498/2012 Xx., zákona č. 257/2013 Xx., zákona x. 89/2016 Xx., xxxxxx č. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 88/2021 Sb., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxx č. 152/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §33d xxxx. 2 xx xxxxx "1 000" xxxxxxxxx xxxxxx "1 500".

2. §33x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§33x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Část výnosu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x

1. 40 % xxxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prováděno,

2. 40 % příjmem xxxxxxxx rozpočtu a

3. 20 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx hořlavého xxxxxxx xxxxx xx x

1. 64 % xxxxxxx xxxxxxxx obce, xx xxxxxx území xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

2. 15 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a

3. 21 % xxxxxxx xxxxxxxx kraje, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

1. 40 % příjmem xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. 50 % příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx x

3. 10 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxx, a xxxxx xxxxxxxx není možné xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nerostů xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušející xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a krajů x poměru ploch xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx vyhrazených xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx průzkumu ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x vydobytých xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu.".

3. X §33x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Část xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, dále na xxxxxxxxxxxx pozemků x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx důlních xxxx.".

ČÁST XXXX

Xxxxx zákona, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a organizacích Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Slovenské xxxxxxxxx

Xx. VII

V §8 xxxx. 2 xxxxxx č. 451/1991 Sb., kterým se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx funkcí ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Republiky, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republiky, xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx 200 Xxx x" zrušují.

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx vydanou xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx žádost o xxxxxx osvědčení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x poštovní xxxxxxxx nejpozději xxx 31. xxxxxxxx 2023. Xxx daňové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 451/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, xx xxxxxxx xxxxx x. 451/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx č. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx č. 255/2000 Xx., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 72/2006 Sb., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 404/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx č. 293/2013 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx č. 161/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., zákona x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 303/2017 Xx., xxxxxx x. 182/2018 Xx., zákona č. 255/2019 Sb., xxxxxx x. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 297/2021 Xx., xxxxxx x. 416/2022 Xx. x xxxxxx č. 285/2023 Xx., se mění xxxxx:

1. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx správa xxxxx xxxxx §3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

2. X §8 xxxx. 3 xx xx xxxxx "Poplatky" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx".

3. X §8 xx odstavec 4 xxxxxxx.

4. X §10 xxxx. 1 se xxxx třetí xxxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 549/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx, pokud byly xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx exekutorovi, xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dražby.

2. Příslušnost x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 549/1991 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx předány x xxxxxxxx soudnímu xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přihlášeny xx xxxxxxx dražby, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx předání xxxxxxxx x xxxxxx vymáhání xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 549/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu 2 xxxxx xxxxxxxx x vymáhání těchto xxxxxxxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024, pokud xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nařízena xxxxxx xxxxxxx; jinak xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024.

4. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kolkovou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxx x xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 4 xxxxxx č. 549/1991 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx známkou xxxx učiněno nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2024.

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního zabezpečení

Čl. XX

Xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona x. 590/1992 Xx., zákona x. 37/1993 Sb., xxxxxx x. 160/1993 Xx., zákona č. 307/1993 Xx., xxxxxx x. 241/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., zákona x. 134/1997 Sb., xxxxxx č. 306/1997 Xx., xxxxxx x. 93/1998 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 133/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Sb., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 411/2000 Sb., xxxxxx x. 116/2001 Xx., zákona x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 263/2002 Xx., xxxxxx x. 265/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 518/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Sb., xxxxxx č. 425/2003 Xx., zákona č. 453/2003 Sb., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 281/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 24/2006 Xx., zákona č. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., zákona č. 214/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 405/2006 Sb., zákona x. 585/2006 Sb., xxxxxx č. 152/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., zákona x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 177/2011 Xx., xxxxxx x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 220/2011 Sb., xxxxxx č. 263/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 348/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 365/2011 Sb., xxxxxx č. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., zákona x. 274/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 313/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 251/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Sb., xxxxxx x. 317/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 213/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx x. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 203/2017 Sb., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 335/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 228/2019 Xx., zákona x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2020 Sb., xxxxxx x. 540/2020 Xx., zákona č. 261/2021 Xx., zákona x. 270/2021 Xx., xxxxxx x. 323/2021 Xx., xxxxxx x. 330/2021 Sb., zákona x. 216/2022 Xx., xxxxxx x. 221/2022 Xx., xxxxxx x. 366/2022 Xx., zákona x. 423/2022 Sb. x xxxxxx x. 455/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §6 se na xxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxxx xxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení.".

2. X §104x odst. 1 xxxx. x) x x) xx slovo "xxxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxx pojistného".

3. V §104x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx".

4. X §104x xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" nahrazuje slovy "xxxxxx xxxxxxxxxx".

5. V §123x xxxx. 1 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pojistného".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

X §54 xxxx. 2 xxxxxx č. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx republiky a xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 492/2000 Xx., zákona x. 229/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 202/2002 Sb., xxxxxx č. 280/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 480/2003 Xx., xxxxxx x. 41/2004 Xx., xxxxxx x. 218/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 359/2005 Xx., xxxxxx x. 22/2006 Sb., xxxxxx x. 140/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 139/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 153/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 311/2013 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Sb., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 51/2016 Xx., zákona x. 135/2016 Xx., xxxxxx x. 185/2016 Xx., xxxxxx č. 192/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Sb., xxxxxx x. 55/2017 Xx., zákona č. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 104/2017 Xx., xxxxxx č. 118/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Sb., xxxxxx x. 225/2022 Sb., xxxxxx x. 362/2022 Xx. x zákona x. 422/2022 Xx., xx xx xxxxx "(xxxxxxx)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx " ; xx platí xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x jiných xxxxxxx xxxxxxxxxx" xx zrušují x xx xxxx xxxxxx xx vkládají xxxx "Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx. Pokud zvláštní xxxxxx předpis xxxxxxxxx xxxxx, organizace xxxxxx xxxx, který tato xxxxxxxxxxx složka určí. Xxxx organizační xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dodatek xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodařila xxxx x nímž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx organizační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx. Xxxx organizační xxxxxx xxxx případně rozhodnout, xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Závazky, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (zakladatelskou) xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx případně xxxxxxxxxx, že takové xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx práva a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Sloučení xxxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (zakladatelskou) xxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx věcí

Čl. XIII

Zákon č. 338/1992 Sb., x xxxx x nemovitých xxxx, xx znění zákona x. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 242/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., xxxxxx x. 65/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Sb., zákona x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona č. 112/2006 Xx., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 1/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 212/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona č. 350/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 23/2015 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx., xxxxxx č. 283/2020 Xx., zákona x. 299/2020 Xx., xxxxxx č. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Xx. x zákona č. 251/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx vkládá xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX".

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx.

2. X §1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Daňová xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx.".

3. Xx §1 xx xxxxxx nový §1x, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§1x

Xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xxx účely xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx garáže xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) budovou xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x objekt x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx plochou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx,

x) pozemkem xxxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vinic pozemek xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx sad,

j) pozemkem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxx xxxxxx porost,

k) stavebním xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x2 xxxxxxxxxxxx zastavěné xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx pozemek xxxxx vodní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plochou x xxxxxxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxx plocha x xxxxxxx,

x) zemědělským pozemkem xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pozemek xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x podnikání nebo xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx plochy xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxx zdanitelnou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx pozemkem xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx pozemek xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavbou, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x), x) xxxx x). Xx-xx xxxxxxxxx pozemkem xxxxx xxxx xxxxxxx, hledí xx xx xx x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx věcí xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pozemek xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x ní xxxxxx předmětem daně xx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx plochou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx na xx x na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxx xxxxxxx rozumí xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx na xx, zda odpovídá xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx katastrálního zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnému xxxxx pozemku, xxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx daně x nemovitých xxxx xx způsobem využití xxxxxxxx věci xxxxxx xxxxxx využití

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx katastr xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsob xxxxxxx xxxx není-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

4. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx " , xx nichž se xxxxxxxxx lesy xxxxxxxx x xxxx zvláštního xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x rozsahu, x xxxx jsou lesy xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx zákona".

5. X §2 odst. 2 xxxxxxx x) zní:

"c) xxxxx xxxxxx,".

6. V §3 xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "příslušný" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxx pozemkový xxxx xxxx" se xxxxxxx.

7. X §3 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx xx poplatníkem xxxx x xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx úřad xxxx Xxxx xxx zastupování xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx.".

8. V §4 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) pozemky

1. xx xxxxxxxxxxx xx xxxx, na jejímž xxxxx se nacházejí, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx obec, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,".

9. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxx 9 xx 11, xxxxx xxxxx:

"9. spolku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů,

10. xxxxxxxx služby xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v dětské xxxxxxx,

11. xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

10. X §4 xxxx. 1 písm. h) xx body 1 xx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 7 xx 12 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 1 xx 6.

11. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "přírodní" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx".

12. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxx "nebo" x xxxxx "xxxx" na xxxxx xxxx 2 x bod 3 xx zrušují.

13. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx l) xxx:

"x) xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx se xx nich xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxx sportoviště, nebo

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx písmene x), xxxxxxxxx lesní xxxx xxxxx xxxxx,".

14. V §4 odst. 1 xxxx. p) xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx pozemků x xxxxxxx vyčleněném".

15. X §4 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxx, na xxxxx se nacházejí xxxx hospodářské xxx xxxxxx xxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "lesní xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx se na xxxx xxxxxxxxx lesy xxx vlivem xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx".

16. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx půdy, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx sadů x trvalých xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxx", slova "xxxxxxxxxx zákona obce" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx katastrálního xxxxx, xx xxxxxx xxxx" xx nahrazují xxxxx "x označí je xxxxxxxx podle §12x xxxx. 1; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx závazné vyhlášce xxxx označen xxxxxxxx xxxxx §12x xxxx. 1, se xxxxx, xxxx xx nebyl xxxxxxxx z xxxxxxxxxx".

17. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx závaznou xxxxxxxxx", xx xxxxx "xxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxxxxx způsobem xxxxx §12x xxxx. 1" x xxxxx "xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx." xx xxxxxxxxx slovy "xxxx; xx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §12x xxxx. 1, xx xxxxx, jako xx xxxxx xxxxxxxxx,".

18. X §4 xxxx. 1 xx doplňují xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx tvořící jeden xxxxxxx celek xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výlučně xxxx pozemky xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx a objektů,

z) xxxxxxx plochy x xxxxxxxxxxxx způsobem využití, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxx,

3. mez, xxxxx,

4. xxxxx,

5. xxxx xxxxxx.".

19. X §4 xxxx. 2 se xx xxxxx "celek xx" vkládají xxxxx "xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx," x za xxxxx "této" xx xxxxxx xxxxx "stavby,".

20. X §4 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "osvobozené xxxxx xxxxxxxx", slova "xx g)" se xxxxxxxxx xxxxx "až x)" x xxxxx "x t)" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 1 x písm. x)".

21. X §4 xxxx. 4 se xxxxx "xx x)" xxxxxxxxx slovy " , x) x x)".

22. X §4 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx pouze xxxx xxxxxxx, xx xx xxxx z pozemků xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx. Pokud xxxxxxxx xxx vyloučení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx xxxx pozemku, xx x xxxxxx osvobození xxxxxxxxx pouze xxxx xxxx.".

23. X §4 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) X obecně závazné xxxxxxxx vydané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využití xxxxxxx, na xxxxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. z) bodů 1 xx 4.".

24. X §5 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxx orné xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx porostů" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

25. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a rybníků x intenzivním x xxxxxxxxxxx xxxxxx ryb" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx".

26. X §5 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxx x 1. xxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx" zrušují x za xxxx "x2" se xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx k 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx".

27. V §5 xxxx. 3 xx xxxxx "ostatních xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "ostatní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, stavebního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pozemku".

28. Xx §5 xx xxxxxx xxxx §5a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§5x

Xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx zemědělských pozemků xxxxxxx orné xxxx, xxxxxxxx, vinic, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trvalých travních xxxxxxx,

x) lesních xxxxxxx xxxxx pozemky,

d) zemědělských xxxxxxxxxx ploch xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx k podnikání xxx xxxxxxxxxxx prvovýrobu, xxxxx hospodářství xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo

2. xxxxxxxx do obchodního xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx, xx-xx poplatníkem xxxx xxxxxxxxxx převážně xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x oblastí podnikání xxxxx bodu 1, xxxxx xxxx zpevněné xxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku xxxxxxxx plochy xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx ploch xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx jiná xxxxxx,

x) xxxxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx než podle xxxxxx x) x x),

x) xxxxxxxxxxx ploch x nádvoří xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

(2) Xx-xx zpevněná plocha xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx druhům xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ploch pozemku.".

29. §6 včetně nadpisu xxx:

"§6

Xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx

x) vybraných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx...1,35 %,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx...0,45 %,

c) xxxxxxx pozemků...0,45 %.

(2) Xxxxx xxxx činí xx xxxxx 1 x2 u pozemků xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ploch xxxxxxx...1,80 Xx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pozemku...9,00 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx...3,50 Xx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx...0,08 Xx,

x) xxxxxx xxxxx...0,35 Xx,

x) vybraných xxxxxxxxx xxxxx...0,35 Kč,

g) xxxxxxxxxxx ploch x xxxxxxx...0,35 Xx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) 1,0 v obci xx 1 000 xxxxxxxx,

x) 1,4 v xxxx xxx 1 000 xxxxxxxx do 6 000 obyvatel,

c) 1,6 x xxxx xxx 6 000 xxxxxxxx do 10 000 obyvatel,

d) 2,0 x xxxx nad 10 000 obyvatel xx 25 000 xxxxxxxx,

x) 2,5 x xxxx xxx 25 000 xxxxxxxx xx 50 000 obyvatel,

f) 3,5 x xxxx xxx 50 000 xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Luhačovicích, Xxxxxxxxxxx Lázních x Xxxxxxxxxxx,

x) 4,5 v Xxxxx.

(4) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxx xx xxx kategorie xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx 4,5 xxx takto xxxxxx xx xxxxxxxxxx 5,0. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx upravená xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx na koeficient xxxxx xxxxxxxx 3, xxxx kdyby xxxxx xxxxxxx.".

30. X §6 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx snížit x xxxxx xx xxx kategorie" zrušují x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx obce" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

31. X §8 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxxxxxxxxxx daně ze xxxxxx x jednotek xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx budovy obytného xxxx,

x) je-li x xxxx příslušná hospodařit Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx Ministerstvo xxxxxxx.".

32. X §8 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx " , xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx," x xxxxx " , x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx domu" xxxxxxx.

33. X §8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxx xx poplatníkem daně xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxx domu, xxxxx

x) xxxxxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx znám, xxxx

x) xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo Xxxx xxx zastupování xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

34. X §8 odst. 4 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

35. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx stavby xxxx xxxxxxxxxx jednotky xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx energetického xxxxxx,".

36. X §9 xxxx. 1 písm. x) xx xxx 4 xxxxxxx.

37. X §9 xxxx. 1 xx xx konci písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňují xx body 10 x 11, xxxxx xxxxx:

"10. zařízení xxxxxx xxxx o xxxx x dětské skupině xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xxxxxxx,

11. xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

38. X §9 xxxx. 1 písm. x) se body 1 a 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx body 3 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx body 1 xx 9.

39. X §9 xxxx. 1 xxxx. m) xx xxxx 2 xx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx 5 xx 9 xx označují xxxx body 2 xx 6.

40. X §9 xxxx. 1 xxxx. w) se xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou", za xxxxx "xxxxxxxx zdanitelné xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx způsobem xxxxx §12e odst. 2 nebo 3" x xxxxx "xxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx; na xxxxxxxxxxx xxxxxx, která x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx označena xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxx by nebyla xxxxxxxxxx".

41. V §9 xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx:

"(2) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xx xxxx ze staveb x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx; x xxxxxxx zdanitelné xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 splňuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelné xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stavby xxxx zdanitelné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zjistí xx xxxxx na xxxxxxxxxx od daně xx staveb x xxxxxxxx x poměru, x xxxxx xx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxx xxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx podlahová xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx ploše xxxxxxxxxx xxxxx zdanitelné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jednotky.".

42. X §9 odst. 4 xx slova "xxxxxxx x odstavci" xxxxxxxxx xxxxx "osvobozené podle xxxxxxxx" x slova "xxxxxxx x ustanovení" xx nahrazují slovy "xxxxxxxxxx xxxxx".

43. V §9 xxxx. 4 xx xx větu xxxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) jsou xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx, nejsou-li xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx propachtovány xx jiným účelem xxx k zajišťování xxxxxxx dopravy.".

44. V §9 odst. 5 xx xxxxx "až x)" xxxxxxxxx xxxxx "x x)".

45. X §10 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx z nemovitých xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí, xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxxx skutečnému xxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx není v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx skutečnému xxxxx xxxxxxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není x xxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx není xxxxxxx x prohlášení xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx označuje jako xxxxxxxx 5.

46. Xx §10 xx xxxxxx xxxx §10x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§10x

Xxxxxxx xxxxxx x jednotek

(1) Xxx xxxxx xxxx x nemovitých xxxx xxxxx xxxxxxx

x) obytných xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx obytného xxxx,

x) xxxxxxxxxxx budov budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx garáže, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x rekreačním xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx převažující xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zdanitelných xxxxxx x zdanitelných xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx hospodářství xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx jednotky, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx xxxxxx nebo podlahové xxxxxx zdanitelné xxxxxxxx xx užívána x xxxxxxxxx x zemědělské xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx hospodářství,

e) zdanitelných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podnikání x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, energetice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadzemní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, energetice xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zdanitelných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx plochy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, zastavěné plochy xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx zdanitelné xxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x) x x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky jiné xxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

(2) Xxxxxxxxxx jednotka se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx převažujícímu účelu xxxxxx užívání. Nelze-li x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ploch xxxxxxxxx x různým xxxxxx xxxxx, xx xxxxx skupiny má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx daně.

(3) Xxxxxxxxxx stavba xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) xxxx g), jejichž xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx nadzemní xxxxx xxxx, xxxx-xx podlahovou xxxxxx, zastavěné xxxxxx xx užívána x xxxxxxxxx, se vždy xxxxxx xx odpovídající xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. d) xx x). Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx h), xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, se xxxx zařadí xx xxxxxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx f).

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx jednotka, které xx podnikatel xxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), zdanitelné xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), která xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx komoru, xx vždy zařadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. d) xx x).

(5) Nelze-li xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xx xxx xxxxxxxxxx stavba nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xx xxxxxxx zdanitelných staveb x zdanitelných xxxxxxxx xxx ostatní xxxxx xxxxxxxxx.".

47. §11 včetně xxxxxxx xxx:

"§11

Xxxxx xxxx

(1) Xxxxx xxxx činí xx každý 1 x2 x

x) budovy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx...3,50 Xx,

x) jiné xxxxxx zařazené ve xxxxxxx xxxxxxxx budov xxx budovy obytného xxxx, a xx x výměry přesahující 16 x2 xxxxxxxxx xxxxxx,...3,50 Xx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx...11,00 Xx,

x) xxxx xxxxxx zařazené xx skupině rekreačních xxxxx než budovy xxx rodinnou xxxxxxxx...3,50 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx x zdanitelné xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx,...14,50 Xx,

x) zdanitelné stavby x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x zemědělské prvovýrobě, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,...3,50 Kč,

g) xxxxxxxxxx xxxxxx a zdanitelné xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,...18,00 Kč,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb x xxxxxxxxxxxx jednotek pro xxxxxxx xxxxx podnikání,...18,00 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelných xxxxxx...11,00 Xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zdanitelných jednotek...3,50 Xx.

(2) Xxxxx xxxx xx 1 m2 xxxxxxxxx plochy se xxxxxxx x 1,40 Xx xx každé xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx plocha xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxx třetiny xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx e) xxxx x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plochy, xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. f) xx x).

(3) Xxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx líce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vodorovné xxxxxx,

x) prvním xxxxxxxxx xxxxxxxx každé konstrukční xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx x její xxxxx xx 0,80 x xxx xxxxxxxxx bodem xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x projektové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jinak,

c) xxxxxx xxxxxxxxx podlažím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ustoupeného podlaží x účelově určeného xxxxxxxx.

(4) Xxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) x x), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) 1,0 x xxxx xx 1 000 obyvatel,

b) 1,4 x obci xxx 1 000 obyvatel xx 6 000 xxxxxxxx,

x) 1,6 x xxxx xxx 6 000 obyvatel xx 10 000 obyvatel,

d) 2,0 x xxxx xxx 10 000 xxxxxxxx xx 25 000 obyvatel,

e) 2,5 x xxxx nad 25 000 xxxxxxxx xx 50 000 xxxxxxxx,

x) 3,5 v xxxx xxx 50 000 xxxxxxxx, ve xxxxxxxxxxx městě x xx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Lázních x Xxxxxxxxxxx,

x) 4,5 x Xxxxx.

(5) Obec xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxxxxx stavby xxxxxxxx xx xxxxxxx obytných xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx skupině ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx jednotlivé xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx 4,5 xxx xxxxx zvýšit xx xxxxxxxxxx 5,0. Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podmínkám xxxxx vět xxxxx x druhé, xxxxx xx xx koeficient xxxxx xxxxxxxx 4, xxxx kdyby nebyl xxxxxxx.

(6) Obec xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx sazba daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x), xxxxxxxx zvýšená xxxxx xxxxxxxx 2, x celé obci xxxxxx xxxxxxxxxxxx 1,5.

(7) X zdanitelné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx umístěné x xxxxxxxx parku xxxx x xxxx X. chráněné krajinné xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx 2,0 xxxxxx

x) xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x), případně xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6, xxxxxxxxx-xx xxx xxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx.".

48. V §11 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx kategorie" zrušují x xxxxx "jednotlivé xxxxx obce" se xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".

49. X §11 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

50. X §11 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx umístěné x národním xxxxx xxxx x zóně X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, násobí xxxxxxxxxxxx 2,0.".

51. X §11x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "Xxx ze xxxxxx a xxxxxxxx xx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx daně ze xxxxxx x jednotek" x xxxxx "xxxxxxx x" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo x místností xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx ubytování, s xxxxxxxx místnosti, xxxxx xx osvobozenou xxxxx xxxxxx, xxxx".

52. X §11x xxxx. 1 xxxx. x) se xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxx xxxxxxxxx".

53. X §11x xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) 3,50 Xx.".

54. X §11x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx slova "Xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxx x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxx místnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx ubytování, x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx".

55. X §11x odst. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxx".

56. X §11x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stavbu, xx kterou se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §11 odst. 1 písm. x) xx x).".

57. Za xxxx třetí se xxxxxx nová část xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXXXX

XXXXXXX XXXX

§11x

Xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nemovitá věc xxxx xxxxx xx xx se uvádí xx xxxxxxxxxx listu, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx x xxxxx na xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx výpočtovém xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xx xxxx, xxxx-xx srovnatelné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xx jednotlivých výpočtových xxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxxx.

§11x

Xxx x pozemků xx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxx x pozemků xx xxxxxxxxx list xxxx součin xxxxxxxxxxxx xx celé koruny xxxxxx x

x) kladného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny nahoru xx

1. součinu zaokrouhleného xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxx x2 xxxxxx x xxxxx xxx xxxx pozemky x

2. xxxxx nároků xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx zahrnuté xx xxxxx xxxxxxxxxx listě x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, že xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozemky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx výchozí xxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx součin xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx nahoru x

x) xxxxxxx daně x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx list xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x

x) xxxx spoluvlastnického xxxxxx.

(3) Xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx list xxxx součin výchozí xxxx x pozemků xx xxxxx výpočtový xxxx x místního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx tomto xxxxxxxxxx xxxxx zaokrouhlený xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§11x

Xxx xx xxxxxx x jednotek xx xxxxxxxxx list

(1) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx x jednotek před xxxxxxxx xx výpočtový xxxx činí xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx

x) z xxxxx xxxxxxx daně xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxx pro xxxxxxxx věci zahrnuté xx tomto xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx daň xx staveb x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx výchozí xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx

x) zvýšenou x úhrn xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x zdanitelné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx výpočtovém listě x

x) sníženou x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx součin zaokrouhlený xx celé koruny xxxxxx z

a) výchozí xxxx ze xxxxxx x jednotek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx výpočtový xxxx xxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx nahoru x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxx nemovité věci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaokrouhlený xx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) výchozí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x

x) výchozí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx zdanitelné xxxxxx x zdanitelné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx listě.

§11e

Výpočet xxxx

(1) Xxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxx součet

a) xxxx z xxxxxxx x

x) daně xx xxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxx z pozemků xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx výpočtové xxxxx.

(3) Xxx xx staveb x xxxxxxxx činí xxxx xxxx ze xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxx čtvrtá xx xxxx xx xxxxxxxx jako části xxxx xx xxxxxx.

58. Xx nadpis části xxxx xx vkládá xxxx §11f, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§11f

Inflační xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx koeficient xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx činí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxx 100, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdaňovacím xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxx xxxxxx vyšší xxx inflační xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že inflační xxxxxxxxxx platný v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x jednu xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx koeficient xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Inflační xxxxxxxxxx xx zaokrouhluje xx 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(4) Xxxxx-xx xx srovnání s xxxxxxxxxxxxx předcházejícím xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx koeficientu, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx údajů Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vyhlásí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv do 30. června kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období.

(5) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx úhrnný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx úhrnný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xx domácnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxx cenové xxxxxxx x xxxxxx květnu xxxxxxxxxxxx roku 2023 xxxxxxxx xxxxxxx 100.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činí xxxx 1,0.".

59. §12 xxxxxx nadpisu zní:

"§12

Místní xxxxxxxxxx

(1) Obec xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx x rozmezí 0,5 xx 5,0 xxx xxxxxxx nemovité věci x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx travních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx

x) xxxx xxxx, xxxx

x) jednotlivé xxxxx obce.

(2) Xxxx xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x rozmezí 0,5 xx 1,5 xxx xxxxxxx xxxxxxx nacházející xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, trvalých xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ploch xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obec xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce skupinu, xxx xxxxxx je xxxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xx xxx, xxxx xx zaveden xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xx stanoví x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx obec xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx 1,0.".

60. §12 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx 0,5 xx 5,0, x xx s xxxxxxxxx xxxxxxx na jedno xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx koeficientu xxx

1. xxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území,

3. jednotlivý xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx koeficientu xxx vymezené nemovité xxxx.

(2) Místní koeficient xxx xxxxxxxxxxx skupinu xxx xxxxxx pouze xx xxxx od 0,5 xx 1,5, xxx-xx x skupinu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxx.

(3) Místní koeficient xxx xxxxxxxxx xxx, xxx kterou obec xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx 1,0.

(4) Pokud xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xx xxxx nemovitou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vymezené xxxxxxxx věci.

(5) Xxxxx xx xx nemovitou xxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 1, místní xxxxxxxxxx xxx xxxx se xx xx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx místního koeficientu xxx xxxxxxxxxx katastrální xxxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx území se xx ni xxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xx xxxxxxxxx věc xxxxxxxx xxxxx místního xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx skupinu xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx x nich.

(8) Xxxxx xx xx nemovitou xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitých xxxx také xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx obvod nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx užije xx xxxxx x nich, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce xxxxx.".

61. §12a se xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

62. §12x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jednotek a xxxxxxxxxx věcí

(1) Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx název xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx část x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro katastrální xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, má xx xx to, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx městskou xxxx.

(2) Pozemek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zdanitelná xxxxxxxx, na které xx vztahuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vymezené xxxxxxxx věci, xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §12e. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xxxxx, xxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

63. Za §12x xx xxxxxx nový §12xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12xx

Xxxxxxxx místních xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx celé obce.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx daného xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivý xxxxxxx obvod nebo xxxxxxxxxxx městskou část xx vztahuje na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx území xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Místní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nemovitých xxxx na území xxxx obce.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx věci xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 x 5 xx xxxxxxxxxx xx pozemek xxxxxxxx xx xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxx.".

64. X §12x xxxx. 3 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx §12e xxxx. 1. Xx xxxxxxx, který x xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx označen tímto xxxxxxxx, se hledí, xxxx by nebyl xxxxxxxxx".

65. §12x xxxxxx xxxxxxx zní:

"§12e

Označení nemovité xxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx, označuje xx xxx účely xxxx x nemovitých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x) s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx leží, x v xxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxxxxxxx území xxxxxxx xxxxxx ve dvou xxxxxxxxx řadách a xxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxx skutečnosti, xxxxx se xx xx xx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x uvedením, xxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přídělového xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx evidence xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx názvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx, x x uvedením názvu xxxxxxxxx katastrálního xxxxx, xxxxx xxx pozemek xxxxxx xxxxxx hranice xxxxxxxxxxxxx území, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx-xx tak tento xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x

x) xxxxxx popisným xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx, xxxxx xx název xxxxx xxxx odlišný od xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x němž xx xxxxxxx zdanitelná stavba, xxxx

x) skupinou, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx přiděleno xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; toto označení xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx popisné xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Zdanitelnou xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1. V xxxxxxx případě xx xxxx označení vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxx, xx se xxxxx x označení xxxxxxxxxx stavby.

(4) Xxxxxxx-xx xxx tento xxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky x označením stavby xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2.

(5) Zdanitelnou jednotku xxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xx-xx xxxxxxxxxx jednotka označena xxxxxxxx xxxxx odstavce 5, vztahuje xx xxxx označení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xx xxxxx pozemku xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx současně uvedeno, xx xx jedná x označení xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

66. Xx §12e xx xxxxxx xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§12x

Xxxxx obyvatel xxxx

Xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.".

67. X §12x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx daní, xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx dni zdaňovacího xxxxxx".

68. V §13x xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxx daně" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxx pro nemovitou xxx; xx platí xxxxx, xxxxx se xx xx použije xxxxx xxxxx stejného xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxx x předchozím xxxxxxxxxx období".

69. V §13x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "§6 odst. 4, §11 xxxx. 3 x 4 xxxx podle §12" xxxxxxxxx xxxxx "§6 xxxx. 3 xxxx 4 nebo podle §11 odst. 4 xx 7, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

70. X §13a xxxx. 2 xxxx. x) xx číslo "7" xxxxxxxxx číslem "6".

71. X §13a xxxx. 2 xx xx písmeno x) xxxxxx nové písmeno x), které xxx:

"x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §4 odst. 1 xxxx. x), x) xxxx x) nebo xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. w),".

Dosavadní xxxxxxx d) a x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

72. X §13x xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně uplynutím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx podle §17x x xxxxxxx xxxx není ani xxxxxxxx osvobozen xx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebo".

73. V §13x odst. 2 xxxxxxxxx části ustanovení xx text "x)" xxxxxxxxx textem "x)".

74. X §13x xxxx. 6 xxxx druhé xx slova "pátého xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

75. V §13x xxxx. 7 se xx slovo "dani" xxxxxxxx slova "přiznané xxxxx odstavce 5 xxxx".

76. X §15 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx ryb" xxxxxxx.

77. X §15 xxxx. 3 xx xxxxxx "30 Xx" xxxxxxxxx částkou "50 Xx".

78. X §15 xxxx. 4 xx xxxxxx "50 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "90 Xx".

79. X §15 xx doplňuje xxxxxxxx 6, který zní:

"(6) Xxxxxxxxx xxxxxx podle §71 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu může xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informace pro xxxxxxx daně x xxxxxxxxxx věcí učinit xxxx pomocí elektronické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxxxxx x zaslání informace xxx xxxxxxx xxxx x nemovitých xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx formě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 3 daňového xxxx.".

80. Xxxx sedmá včetně xxxxxxx zní:

"ČÁST XXXXX

XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXX XXXXXX POVAHY

§16a

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Pro xxxxx daně z xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. říjnu kalendářního xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zdaňovacímu období.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 17. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xx základě xxxxx xx zjednání xxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky touto xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx náprava xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx zdaňovacímu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxx vyhlášky, se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx věcí xx vztahu x xxxxxx zdaňovacímu období xxxxxxxxxx. Xx platí xxxxxxx x xxx xxxxx takového ustanovení.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx vyrozumí xxxxxxx xxxx, x xxxxx obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx výzvy xx xxxxxxxx nápravy obecně xxxxxxx vyhlášky nebo xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a x xxx, xx nově xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Odstavce 1 xx 3 xx xxxxxxxxx na obecně xxxxxxxx vyhlášku xxxxx §17x.

§16x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx správci xxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdaňovacímu xxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) K xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx daně x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx obdobně x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Odstavce 1 x 2 xx nepoužijí na xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx §17x.".

81. §17x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§17x

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx xxxx xxx xxxxxx důsledků xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, události xxxxxxx na xxxx 5 xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx nemovité xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. a) xxxx b), xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zastupitelstvem obce, xxx-xx o xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxx od xxxx x nemovitých věcí xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx uplynulé xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxx xxx, xxx nabyly xxxxxxxxx do 31. xxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, x němž k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx osvobození se xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx zdaňovací xxxxxx nebo uplatňuje-li xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx všechny zdanitelné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx obce,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, všechny xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx jednotky v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxx stavbu xxxx zdanitelnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, xxxx-xx označeny xxxxxxxx xxxxx §12x; na xxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související xx xxxxxxx zákon x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §13x odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx

x) vynětí x předmětu xxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) změnu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx 5, §9 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1, 2 x 4 xx 6, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx,

x) změnu vyplývající x xxxxxxxxx xxxx xxxxx pro pozemky xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. d) xxxx x) xxxxxx x. 338/1992 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona,

d) xxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x. 338/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx podle §11a xxxx. 1 písm. x) nebo §15 xxxx. 4 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx §13x odst. 2 xxxxxx č. 338/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 12, se v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXX xxxx 12 xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. k) zákona x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 12.

4. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 14 xxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XIII xxxx 14, xx xx zdaňovací období xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 14 xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xx. XXXX bodu 14 xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXXX xxxx 14.

5. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx z xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 338/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, v jakém xx xx zdaňovací xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xxxx. h) xxxx 3 xxxxxx č. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

6. Na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použije §4 xxxx. 1 písm. x), §4 xxxx. 1 písm. x), §9 xxxx. 1 xxxx. x), §12x xxxx. 3 xxxx §17x xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 338/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

7. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která byla xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXXX xxxx 60, xxxxxx xxxxx §12 xxxxxx x. 338/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXXX xxxx 60, xxxxxxxxxx xx xx

x) xxxxx celé obce xx xxxxx xxxx xx xxxxxx koeficient xxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 1 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xx. XXXX xxxx 60,

x) území xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx katastrální xxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXX xxxx 60, xxxxx xx současně xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obvodu xxxx xxxxxxx části,

c) území xxxxxx městského obvodu xxxx xxxxxxx xxxxx xx hledí jako xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 3 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XIII xxxx 60,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx místní xxxxxxxxxx xxx tuto xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 4 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX bodu 60.

8. Xxxxxxxxxx §12a xxxx. 1 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 62, se na xxx 7 xxxx. x) a x) xxxxxxx obdobně.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2024 xxxx 1,0.

10. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx koeficientu xxxxx §6 odst. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx v obecně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 4 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx koeficientu xxxxx §11 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vyhlášce, která xxxx vydána xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 5 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xx zavedení xxxxxxxxxxx xxxxx §11 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x obecně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vydána xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx na xxxxxxxx koeficientu xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jinak.

13. Pokud xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx snížila koeficient xxxxx §6 xxxx. 3 zákona x. 338/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zdaňovací xxxxxx roku 2024.

14. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 4 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxx 2024.

15. Xxxxx obec xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 6 xxxxxx x. 338/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx koeficient xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxx 2024.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 35/1993 Xx., zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Sb., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 32/1995 Xx., xxxxxx č. 87/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Sb., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., zákona x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx č. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx č. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Sb., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 72/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2000 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Sb., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Sb., xxxxxx č. 47/2004 Xx., zákona č. 49/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Xx., xxxxxx č. 359/2004 Xx., zákona x. 360/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Sb., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx č. 530/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 552/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., zákona č. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Sb., xxxxxx č. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx č. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., zákona x. 159/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Sb., zákona x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., zákona x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 192/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 403/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., zákona č. 503/2012 Xx., zákona x. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Sb., zákona x. 160/2013 Xx., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 162/2014 Xx., xxxxxx č. 247/2014 Sb., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 127/2015 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., zákona x. 105/2016 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 125/2016 Xx., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod č. 271/2016 Xx., zákona x. 321/2016 Xx., xxxxxx x. 454/2016 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Sb., zákona x. 200/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 246/2017 Xx., xxxxxx x. 254/2017 Xx., xxxxxx č. 293/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Sb., zákona x. 174/2018 Xx., xxxxxx č. 306/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Sb., xxxxxx x. 125/2019 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 303/2019 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx., zákona x. 299/2020 Xx., zákona x. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 386/2020 Xx., xxxxxx x. 450/2020 Sb., zákona x. 540/2020 Sb., xxxxxx č. 543/2020 Xx., xxxxxx č. 588/2020 Sb., xxxxxx x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 39/2021 Xx., zákona x. 251/2021 Sb., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 285/2021 Xx., xxxxxx x. 286/2021 Sb., zákona x. 297/2021 Xx., xxxxxx č. 324/2021 Xx., xxxxxx x. 329/2021 Sb., xxxxxx x. 353/2021 Xx., xxxxxx č. 142/2022 Xx., xxxxxx x. 244/2022 Sb., xxxxxx x. 366/2022 Sb., xxxxxx x. 432/2022 Xx., xxxxxx x. 458/2022 Xx., xxxxxx x. 281/2023 Xx. x xxxxxx č. 285/2023 Xx., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xx) se xxxxxxxx jako písmena x) až xx).

2. X §4 xxxx. 1 xxxx. h) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx státní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx".

3. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx 4 xxxxxxx.

4. X §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx o) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx p) xx xx) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx zk).

5. X §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx s) xx zk) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx zj).

6. X §4 xxxx. 1 xxxx. t) xx xxxxx "x xxxxxx z podílů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" zrušují x xx částku "100 000 Kč" xx xxxxxxxx slova " , x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx při zrušení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 100 000 Xx".

7. V §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx xx) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx zc) xx xx) se xxxxxxxx xxxx písmena zb) xx zi).

8. V §4 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxx xxxx xxxxx příjmů osvobozených xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. q) x xxxxxx x úplatného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxx 40 000 000 Xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. q) xxxx příjem z xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx osvobozený xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxx podílu xxxxx úhrnu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 40 000 000 Xx x xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

9. X §4x xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x q) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a p).

10. X §6 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx slova "x) x x) xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "e) x g), xxxxxx xx formě xxxxx xxxxxxxx 9 písm. x) x xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x zdraví xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx smlouvy xxxxxxxxxx".

11. X §6 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx třetí xx xxxxx " , xxxxx jednotky, xxxxx nezahrnuje nebytový xxxxxxx xxxx než xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 2 xxx bezprostředně xxxx jeho xxxxx," xxxxxxx.

12. X §6 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxxx "10 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxx zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

13. V §6 xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Poskytuje-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo k xxxxxxxxx xxx služební x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx částka xx xxxx určeného xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx finanční xxxxxxx, xxxxxxx se ze xxxxxxx xxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx dojde k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x tuto daň xxxxx. Xx-xx xxxxxx, xxxxx xx posuzuje xxxx xxxxxx zaměstnance xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nižší xxx 1 000 Xx, xxxxxxxx se za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 000 Kč. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci bezplatně x xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx služební x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla. Poskytne-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezplatně xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx účely x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxx silničních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za příjem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx

x) 0,25 %, xxxxx-xx xx x bezemisní xxxxxxx,

x) 0,5 %, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx vozidlo,

c) 1 %, xxxxx-xx se x silniční xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

14. X §6 xxxx. 7 xxxx. x) se slovo "xxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

15. X §6 xxxx. 9 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x to x xxxxx xx výše 70 % xxxxx xxxxxxx stravného, xxxxx xxx xxxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 12 xxxxx, x x xxxxx do xxxx 70 % této xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx směny, pokud xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx povinně xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx delší než 11 xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxx příjem ze xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx příjem xx xxxxx příspěvku na xxxxxxxxxx poskytnutého xxxxxxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zaměstnanec xxxxxxxxx xxxxx alespoň 3 xxxxxx x xxxxxxxx xx během tohoto xxx xxxxx na xxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx stravné x rámci xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, x xx x úhrnu xx xxxx 70 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odměňovaným xxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx 5 až 12 xxxxx, a x xxxxx xx xxxx 70 % xxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alespoň 11 xxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx poskytované xxxx xxxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,".

16. X §6 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "příjmů," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx".

17. X §6 odst. 9 xxxx. x) bodě 1 se slova "xxxxxxx x" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx," x xxxxx " ; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx daně xxxxxxxxxx x xxxxx nejvýše xxxxxx 20 000 Xx xx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx".

18. X §6 xxxx. 9 xxxxxxx g) xxx:

"x) xxxxxx plynoucí x xxxxxx zaměstnance xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx akci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx účastníků, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx takové xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx forma x xxxxxx xxxx přiměřené,".

19. X §6 xxxx. 9 se písmeno x) včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

20. X §6 xxxx. 9 xx xxxxxxx m) a x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 65 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx m) xx x).

21. X §6 xxxx. 9 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx n) xxxxxxxx xxxxx "a bývalému xxxxxxxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx".

22. X §6 xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx " , x výjimkou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx republiky x xxxxxx spojených x xxxxxxx xxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x zákona upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx".

23. X §10 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jsou".

24. X §10 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xx", xxxxx "xxxxxxxx," xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx " , xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,".

25. X §10 xxxx. 1 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se slova "xxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx výher x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx druhem xxxxxx xxxxx z" xxxxxxx.

26. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx p) x x), xxxxx xxxxx:

"x) příjem, který xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx základu xxxx,

x) ostatní xxxxxx, xxxxx xxxx příjmem xxxxxxxx v písmenech x) xx p).".

27. X §10 xxxx. 3 xxxxxxx a) x x) xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 2, odstavce 1 xxxx. x) xxxx 2 xx 6 xxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x), xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx nepřesáhne xx xxxxxxxxxx xxxxxx 50 000 Kč; xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sazbou xxxx xxxxx §16a, je xx daně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 000 Xx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx her, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bodů 2 xx 6, xxxxx xxxxxx mezi úhrnem xxxxx spadajících xx xxxxxx xxxxx příjmu x xxxxxx xxxxxx xx hazardních her x rámci xxxxxx xxxxx příjmu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 50 000 Xx,".

28. X §10 xxxx. 3 písm. c) xxxx 5 se xxxxxx "15 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "50 000 Kč".

29. X §10 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xx-xx xxxxxx xxxxxxx do základu xxxx xxx zčásti x xxxxxx, že xx xxxxxx od xxxx xxxxxxxxx, výdaje xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx odpovídající xxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.".

30. X §10 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterému xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) z xxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 50, xx xxxxxx 1 000 Xx na xxxxx xxxxxxxx. Příjmem podle xxxxxxxx 1 písm. x) je xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx peněz x xxxx vedeného x xxxx xxxx, nejedná-li xx x účet xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxx při xxxxx xxxxx x xxxx vedeného x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx xx obdobném xxxxxxxxxxx regulovaném trhu, xx kterém xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

31. X §10 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. q) xx výdajem také xxxxxxx xxxxxx při xxxxx peněz x xxxx vedeného x xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx na xxxxxxxxx regulovaném trhu xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx regulovaném trhu, xx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx uskutečňují.".

32. X §10 xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) Xx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx v obchodní xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 3 x xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024, xxxxx být namísto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx 6 xxxxxx

x) xxxxx hodnota xxxxxx xxxxxxx papíru xxxx podílu xxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx

1. k 31. xxxxxxxx 2024, xxxx

2. xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxx úplatný xxxxxx xxxxxxxxxx před 31. xxxxxxxxx 2024, x

x) xxxxxx související x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx převodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platby xx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx pořízení xxxxxxx xxxxxx, jde-li o xxxxxx x úplatného xxxxxxx cenného xxxxxx.".

33. X §15 xx xxxxxxxx 7 x 8 včetně poznámek xxx xxxxx č. 82 x 82x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx označuje xxxx xxxxxxxx 7.

34. X §15 xxxx. 7 xxxx xxxxx xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

35. X §16 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "48násobku" xxxxxxxxx xxxxxx "36xxxxxxx".

36. X §16 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "48násobek" xxxxxxxxx xxxxxx "36xxxxxxx".

37. X §17x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxx kritéria xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx posuzovaného ve xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx které xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zisků, xx v případě xxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxxxxxx xx cizí xxxx, přepočte xx xxxx xxxx měnu xxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, xx které xx podává xxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx celá xxxxx.".

38. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx xx) xxx:

"xx) xxxxxx xxxxxxxx x výnosu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx splacení xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kapitálově xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx s xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx převážně xx xxxxxx snížení základu xxxx xxxx zvýšení xxxxxx ztráty,".

Poznámka xxx xxxxx x. 12x xx xxxxxxx.

39. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxx xx) čárka xxxxxxxxx xxxxxx a písmeno xx) se zrušuje.

40. X §21 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "19" xxxxxxxxx xxxxxx "21".

41. X §21x se xxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7, které xxxxx:

"(6) Nízkoemisním xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podporu xxxxxxxxxxxxx vozidel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx služeb x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x není xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx x příjmů xxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx používá xxxx palivo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vozidlo, xxxxx provoz nemá xxxxx xxxxx XX2.".

42. X §23 xxxx. 17 xx xxxxx "xx české xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx přepočet xxxx" a xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx doplňují xxxxx " ; xxxxx xx poplatník xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví x xxxxx xx x položku xxx xxxxxxx xxxx, o xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxx účetnictví kurz xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx, xxxxx, rezervy xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxx xxxxx přepočet xx xxxx účetnictví xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví".

43. X §23e se xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxxxx se upraví xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxx xxxxxxx podle §23x xxxx. 4 xxxx 5, se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx rozdíly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x) xx d).".

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx 8 xx označují xxxx odstavce 6 xx 9.

44. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurzem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx přeřazení, xxxx-xx tato cena x měně xxxxxxxxxx".

45. X §23g xxxx. 5 písm. x) x d) xx xxxxx "xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxx v měně xxxxxxxxxx,".

46. Xx §23x xx vkládají xxxx §23x x 23j, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§23x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx nezahrnuje xx základu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx se podává xxxxxx přiznání, xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Poplatníkem x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů xx xx prvního xxx xxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxx období, za xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenční řízení,

c) xxxx v xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxx oznámení x xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů.

(3) Xxxxxxxxx přestává být xxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámí vystoupení x režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů,

b) xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxx §38xx xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xx x), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx přede xxxx

1. vstupu xxxxxxxxxx xx likvidace,

2. účinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxx poplatníka, xxxxx je xxxxxx xxx likvidace, xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx,

x) posledního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx období, xx které se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx přechodem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zdaňovacího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx

1. xxxxxxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx,

3. změnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx §24 xx xxxxxx podle §7 xxxx. 7 xxxx §9 odst. 4 xxxx

4. xxxxxxxxxx obdobím, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxxx období, ve xxxxxx poplatník xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx činnost, xx které xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx plyne xxxxxx ze samostatné xxxxxxxx, xxxx nájem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x režimu vylučování xxxxxxxxx rozdílů a xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx rozdíly xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx majetkem xxxx xxxxxxxx nezahrnuté xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové přiznání.

(5) Xx xxxxxxxxxx období, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx konci poplatník xxxxxxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxx vylučování xxxxxxxxx rozdílů, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx rozdíly xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx která xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x které nebyl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

(6) X xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 x 4 se xx xxxxxxxxxx hledí, xxxx by nebyl x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxx x zaplatí xxx nejpozději xx xxx, kdy je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx, ve kterém xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx 3 a 4.

§23j

Oznámení x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vylučování xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx o xxxxxx xx režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx do 3 měsíců xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období nebo xxxxxx, xx xxxxx xx podává daňové xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx zdaňovací období xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxxx xxx 3 xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx navrátit x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xx režimu vylučování xxxxxxxxx rozdílů xxx xxxxx nebo xxxx xxxx do uplynutí xxxxx xxx jeho xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx x vstupu xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poplatník xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx se stává xxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxx kursových xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x vystoupení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v režimu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §23i xxxx. 3 xxxx. x) xx f), podá xxxxxxx daně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxxxxx x xxxxxxxx režimu vylučování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx období, xxxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, za xxxxx xx podává xxxxxx přiznání, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x důvod xxxxx §23x odst. 3 xxxx. x) xx x), xxxxx xxxx x ukončení tohoto xxxxxx.".

47. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 23x x 110a xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx 5 xx xxxxxxxx jako xxx 4.

48. X §24 odst. 2 xxxx. x) se xx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xxxxx " ; xx platí i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx péči x xxxxxx rodinného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z kolektivní xxxxxxx, xxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx".

49. X §24 xxxx. 2 xxxxxxx xx) xxx:

"xx) xxxxxx prostředků x xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx zábrany xxxx,".

50. X §24 odst. 2 písmeno zs) xxx:

"xx) xxxxxx x xxxxxx

1. výdajů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx věku nebo xxxxxxxx xxxxx, nebo

2. xxxxxxxxx na provoz xxxxxxxx péče o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx mateřské školy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

51. X §24 xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx xx) čárka nahrazuje xxxxxx a písmeno xx) se zrušuje.

52. X §24 xx xx konci xxxxxxxx 6 doplňuje xxxx "X xxxxxxx kategorie X1, u xxxxxxx xxxx úplata x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx části xxxxx §30x odst. 1, xx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxx x finančního xxxxxxxx, xxxxx xxxx výdajem xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení zdanitelných xxxxxx xxxxx §30x xxxx. 1.".

53. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , pokud xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx osvobozeno xx xxxx, x xx".

54. X §25 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "s xxxxxxxx tichého xxxx" xxxxxxx.

55. X §28 xx na xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx xxxxxxxxx X1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeného na xxxxx vozidle, xxxxx xx xxxxx majetkem, x xxxxxx hrazených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxx počítá z xxxxxxx xxxxx odpisů xxxxxxx vypočítané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vozidlo, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx než 1.".

56. X §29 xxxx. 2 se xx xxxxx "6" xxxxxxxx xxxxx " , 30x xxxx. 1 xxxx 5 nebo §30x xxxx. 5".

57. X §29 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

58. X §30x xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 1 xx 4.

59. X §30x xxxx. 1 xxxx první se xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx " , xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,", xxxxx "2020" se xxxxxxxxx xxxxxx "2024" x xxxxx "2023" xx xxxxxxxxx číslem "2028".

60. X §30x xxxx. 2 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx 1 x 2" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1".

61. X §30x se xxxxxxxx 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3.

62. X §30x odst. 3 xxxx xxxxx xx slova "odstavců 1 x 2" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx 1".

63. Za §30x xx xxxxxxxx nové §30x až 30x, xxxxx včetně nadpisů x poznámky xxx xxxxx č. 142 xxxxx:

"§30x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 xx xx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnuje pouze xxxxxxx část xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx X1.

(2) Xxxxxx omezení výdajů x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx 2 000 000 Xx x úhrn výdajů xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx X1 se xxxxx xxxx vstupní xxxx.

(3) Xxxxx je xx vozidle kategorie X1 provedeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx od xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxx x uvedeno xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rovna rozdílu xxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx výdajů vynaložených xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zůstatkové xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx technické xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je od xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx výdajů u xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezi částkou 2 000 000 Xx x úhrnem xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zdanitelných příjmů, x

x) xxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx toto xxxxxxx xxxxx zůstatkové xxxx x xxxxx xxxxxxxx upravené o xxxxxx, o kterou xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxxxxxxx xxxxx §30x xx xx xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedeno. Xxxxx xx xx takovém xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokončeno x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užívání,

a) xxxxxx omezení výdajů x tohoto vozidla x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx x xxxxxx částí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx toto xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roven xxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxx x daném xxxxxxxx, zůstatkové xxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení v xxxxx okamžiku x xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílu xx vozidlu xxxxxxxxx X1 xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx u xxxxxx podílu rovna xxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 000 000 Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxx.

(7) Pokud xx zvýšen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vozidlu xxxxxxxxx X1, xx xx xxxxxx okamžiku

a) xxxxxx omezení xxxxxx x tohoto podílu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 000 000 Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpisů, xxxxx xxxx výdajem xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx nové výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

b) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ceny x daném xxxxxxxx x vstupní xxxx xxxx xxxxxxxxxx spoluvlastnického xxxxxx.

(8) Xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx vozidlu kategorie X1, je xx xxxxxx xxxxxxxx

x) částka xxxxxxx výdajů x xxxxxx xxxxxx rovna xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 2 000 000 Kč xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx výdajem xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů, xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx x xxxxxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx x

x) xxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx roven zůstatkové xxxx xxxx výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Pokud xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx M1, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx technické xxxxxxxxxx, xx xx okamžiku, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx obvyklému xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx částky 2 000 000 Xx vypočítanou xxxxx xxxx spoluvlastnického xxxxxx x úhrnem xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx tento xxxxx xxxxx xxxxxx zůstatkové xxxx v daném xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připadající xx xxxxx xxxxx.

(10) Pokud xxxxx ke xxxxxxx xxxx snížení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1, xxxxx je xx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx než technického xxxxxxxxxx, xx od xxxxxx okamžiku

a) částka xxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxx xxxx poměrnou xxxxx částky 2 000 000 Xx xxxxxxxxxxx podle výše xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx odpisů, xxxxx byly výdajem xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení zdanitelných xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx roven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vstupní xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§30x

Xxxxxxx kategorie M1 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx u xxxxxxxxxx leasingu výdajem xx dosažení, xxxxxxxxx x udržení zdanitelných xxxxxx pouze x xxxxxxx části vypočítané xxxxx xxxxxx xxxxxx 2 000 000 Xx a úhrnu xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, použije xx xxx xxxxx xxxx xxxxx poměrná část xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xx xxxxxxx kategorie X1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x tohoto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx částkou 2 000 000 Kč x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx je xx vozidle xxxxxxxxx X1, xxxxx bylo xxxxxx jako předmět xxxxxxxxxx leasingu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx okamžiku, xxx xx xxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxx x uvedeno xx stavu způsobilého xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx výdajů u xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx 2 000 000 Xx a xxxxxx xxxxx úplat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx výdajem xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx vozidlo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x daném xxxxxxxx x výdajů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx vstupní xxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie M1, xxxxx bylo xxxxxx xxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxx technického xxxxxxxxxx, xx od xxxxxx xxxxxxxx

x) částka xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx x úhrnem xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx výdajem xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx zdanitelných příjmů, x xxxxx odpisů, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx zdanitelných xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Xxx odpisování xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxx xx vozidle xxxxxxxxx X1, které xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vozidlo, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx do výdajů x xxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx zahrnuje pouze xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poměru xxxxxx omezení xxxxxx x xxxxxx jiného xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx jiný xxxxxxx.

(6) X xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx částkou 2 000 000 Xx x úhrnem xxxxx xxxxx x finančního xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx na dosažení, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx výdajem, a xxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xx xx vozidle xxxxxxxxx X1 podle odstavce 5 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx majetku xxxxx odstavce 5 xx okamžiku, kdy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 2 000 000 Kč x xxxxxx částí úplat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx zdanitelných xxxxxx, a xxxxx xxxxxx jiného xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx majetek xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ceny xxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx u xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xx xxxxxx xxxxxxxx

x) částka xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 2 000 000 Xx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů, x xxxxx odpisů xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na dosažení, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xx tento xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxx v tomto xxxxxxxx x kupní xxxx xxxxxxx.

§30x

Xxxxxxxx ustanovení xxx vozidlo kategorie X1

(1) Vozidlem kategorie X1 se pro xxxxx daní z xxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxxx X1 podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx142).

(2) Xxx účely §30x x 30f xx za xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx x finančního xxxxxxxx, xxxxx xxxx výdajem xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, považují x xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 nabyto některým xx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 10, x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxxx, od xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 10.

(3) Zůstatková cena xxxxxxx kategorie M1 xxxxx §29 xxxx. 2 pro xxxx xxxxx než xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx tak, xxxx xx bylo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx po minimální xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxx poplatník xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud x vozidla nebyly xxxxxx stanovovány, xxxxxx xxxxx být, platí xxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Pokud xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx M1 xxxxxxxxx xxxx výdaj na xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, §23 odst. 4 xxxx. e) xx xxxxxxxxx v části, xx které výdaje xxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xx dosažení, xxxxxxxxx a udržení xxxxxxxxxxxx příjmů z xxxxxx xxxxxxx postupu xxxxx §30x odst. 1 x 5 x §30f xxxx. 1 x 5.

(5) Xxxxxxxxxx §30e xxxx. 1 x 5 x §30x xxxx. 1 x 5 xx xxxxxxxxx, pokud xx poměr, xxxxx xxxxxxx xx počítá xxxxxxx část xxxxxx xxxx úplaty x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx zdanitelných příjmů, 1 xxxx xxxxx. Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx počítá xxxxxxx xxxx odpisů nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x xxxxxxxxxx po celou xxxx 1 xxxx xxxxx.

(6) Ustanovení §28 xxxx. 6 xxxx xxxxx, §30e xxxx. 1 a 5 x §30f odst. 1 a 5 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kategorie X1, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx pohřebním automobilem xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxxxxxxx, xxxxx xx poskytuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx leasing xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na uživatele. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 x průběhu xxxx odpisování přestane xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, podle xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx část xxxxxx xxxx úplaty u xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů, xxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odstavec 3 xx nepoužije, pokud xxxxxxx kategorie M1 xxxx x poplatníka xx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle věty xxxxx.

142) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2018/858 ze xxx 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x systémů, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a x xxxxxx nad xxxxx x xxxx, o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 715/2007 x x. 595/2009 a x xxxxxxx xxxxxxxx 2007/46/XX, v platném xxxxx.".

64. X §35x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slovo "příjmů" xxxxxxxx slova " , xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx".

65. X §35b xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx".

66. X §35x xxxx. 1 xxxx. x) se za xxxx druhou xxxxxx xxxx "U xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xx xxxx xxxxxx xxx 3 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx průměr xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.".

67. X §35xx xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx na xxxxxxx,".

68. X §35xx xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) a x) xx zrušují.

69. V §35xx xxxx. 2 xx xxxxx "částky xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx slev uvedených" x xxxxx "písm. x) a" xx xxxxxxx.

70. V §35xx xxxx. 3 se xxxxx "snížení xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xx dani" a xxxx "x)" se xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

71. §35xx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§35xx

Xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxxx činí 24 840 Xx. Výše xxxxx se zvyšuje xx xxxxxxxxxxx, pokud xx sleva uplatňována xx manžela, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx ZTP/P.

(2) Xxxxx na xxxxxxx xxx uplatnit xxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníka, xxxxx xxxxxxxxxx věku 3 xxx, a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx 68 000 Xx.

(3) Xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx dítě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx vnuk xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx rodičů.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxx xx manžela xx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx xxxxx, státní xxxxxxxx xxxxxxx x pěstounské xxxx s xxxxxxxx xxxxxx pěstouna,

b) xxxxxxxxx xx xxxx a xx sociální xxxxxx,

x) xxxxxx příspěvky xx xxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem xxxxx xxxxxx upravujícího penzijní xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijní xxxxxxx x státní xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx stavební spoření,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx plynoucí x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxx na příspěvek xx péči xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx, který xx xx xxxx osvobozen,

f) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx nezdanitelné xxxxx xxxxxxx xxxx, x

x) příjmy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx daně x příjmů xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

72. X §35x xxxxxxxx 8 xxx:

"(8) Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 6 xxxxxxxxxx x xxxx-xx xx společně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx uplatnění. Xxxx-xx manžel xxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx uplatnění, xxxx xxxxxx zvýhodnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxx nahrazující xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dítěte xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxx žije xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

73. V §35d xxxx. 1 x x §35x odst. 2 větě xxxxx xx text "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

74. X §36 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "19" xxxxxxxxx číslem "21".

75. X §38 xx vkládá xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx x příjmů".

76. X §38 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xxxxxxxx xxxx měny xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx,

1. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o položku xxx výpočet daně, x xxxxx se xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx poplatníka je xxxxx xxxx,

2. xxxxxx xxx přepočet xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období, xxxxxx, xx které xx xxxxxx daňové přiznání, xxxx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxx výpočet xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx vzniku xxxxxx, xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx daně, xxxx

2. xxxxxxxxx kurzem.".

77. X §38 xxxx. 2 xxxx první xx xxxxx "xxxxxx kurz xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx" xxxxxxxxx slovy "pro xxxxxxxx xx českou xxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx pro xxx".

78. X §38 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxx v §22 xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx x xxxx xxxx" a xxxxx " , který xx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.20)" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxx přepočet xx xxxxxx měnu xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx kurz xxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxx použitý x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx".

79. X §38 odst. 3 věta xxxxx xxx: "Obdobně xx xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx plynoucího v xxxx xxxx, xx xxxxxxx se sráží xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx.".

80. X §38 xxxx. 4 xx xxxxx "směnný xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx xxxxxxxx xxxx".

81. X §38 xx doplňují xxxxxxxx 5 až 8, xxxxx xxxxx:

"(5) Xxxxxx xxx přepočet xxxx xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

(6) Xxxx-xx k xxxx xxxx Českou xxxxxxx xxxxxx vyhlašován kurz xxxxxxxxxx trhu, xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx považuje xxxx

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxx xxxx, nebo

b) vyhlášený x xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx měnu, přepočítaný xx xxxxxx měnu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx k euru xxxx americkému xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx kurzem xx xxx účely xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zdaňovacího xxxxxx, období, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání. X xxxxx zdaňovacího xxxxxx nebo období, xx které se xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxxx použít kurz xxx přepočet daně x jednotný kurz xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx, který je xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví x jehož měnou xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, provede přepočet

a) xxxx měny na xxxx xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxx pro xxxxxxx daně, o xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxx xxxxxxx x), která xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxxx daně xxx xxxxxxxx xxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx přiznání, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx vytvářených pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x měně xxxxxxxxxx xx xxxx účetnictví xxxxxxx kurzem podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.".

82. Xx §38x xx xxxxxxxx xxxx §38xx xx 38bc, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§38xx

Xxxxxxx xxxxxxxxx v měně xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxx položky, jejichž xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxx jednotkou xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx účetnictví xx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xx xxxx účetnictví xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx poslední xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§38xx

Xxxxxxxx kritérií x xxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxx zákoně, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx xx posuzuje xxx účely xxxx x příjmů x xxxxxxxx xx k xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, o xxxxx xx xxxxxx, se x případě, xx xxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx měnu xxxxxxxxxx kurzem xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 se

a) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx přepočítávaná xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx celé xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx nebo haléře,

b) xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxxx částka xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx §35x xxxx 35x poplatníka, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx přepočet xxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§38xx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx uplatnění

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx x příjmů xxxxxx

x) částka, x xxxxxx xxx snížit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxx §23x odst. 6,

x) xxxxxx, x kterou xxx xxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx §38xx xxxx. 8, x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx pro xxxxx xxxxx na dani xxxxx §35x xxxx 35x, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx daně xxx xxxxx xxxxxxx S2.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx vznikla xx zdaňovacím xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx podává xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxx měna, xxx účely jejího xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx daňové xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx vznikla, odpovídá xxxx xxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxx v měně xxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx přiznání, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx českou xxxx xxxxxx xxx přepočet xxxx pro xxxxxxxx xxx tohoto období.".

83. X §38x xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 39x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12 se označují xxxx xxxxxxxx 10 x 11.

84. X §38xx xxxx. 1 xx slova "a xx i x xxxxxxx, xx xx xxxxx příjem xx xxxx osvobozen xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx správci daně" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxx příjmu; xx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx daně xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx, xx nepodléhá xxxxxxx x České xxxxxxxxx, jedná-li se x příjem

a) x xxxxxx licenčního xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 xxxx 4.".

85. X §38xx odstavec 3 xxx:

"(3) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

86. X §38xx se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

87. X §38da xxxxxxxx 4 zní:

"(4) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx daně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uvést xxxx xxxxx xxxxxxxx xx příjmu podle xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.".

88. X §38xx xxxx. 5 písm. x) se xx xxxxx "příjmech" xxxxxxxx xxxxx "podle §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4" x xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxx.

89. X §38g xxxx. 2 xxxx xxxxxx xx slova "x x)" zrušují.

90. X §38x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx "4xxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "3násobku" a xxxxx "4xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "3xxxxxxx".

91. X §38h xxxx. 6 x 13 xx xxxxx "x x)" zrušují.

92. X §38x se xxxxxxxx 14 xxxxxxx.

93. V §38x xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "x x)" xxxxxxx.

94. V §38x xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx pro xxxxx xxxxxxxxx slevy xx xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v uplynulém xxxxxxxxxx xxxxxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx 68 000 Xx a

2. xxxxxxxxx žije xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx dítětem poplatníka xxxxxxxxx xxx účely xxxxx na manžela,".

95. X §38x xxxx. 5 se písmena x) xx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

96. X §38x xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx j) x x) se xxxxxxx.

97. X §38x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx (xxxxxxx)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx a totožnost x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx poplatníka", slova "xxxx xxxxx §35xx xxxx. 1 písm. x)" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx," x xxxxx "manželka (xxxxxx)" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxx".

98. X §38l xxxx. 2 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

99. X §38x odst. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxx" x xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxx xx dani xxxxx §35xx xxxx. 1 písm. x) xxxx" xxxxxxx.

100. §38lb xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

101. V §38xx xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxx o vstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx formulářovým xxxxxxx.".

102. X §38lc xxxx. 5 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

103. X §38xx xxxx. 5 xx xxxxxxx a) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx d) se xxxxxxxx xxxx písmena x) xx c).

104. X §38x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

105. X §38x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 6, které znějí:

"(4) Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nevznikla xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx správci xxxx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx daňového přiznání xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx zdrojem xxxxxx xx xxxxxxxxxx činnosti, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx a x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx poplatníkovi, kterému x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx daně,

b) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx

x) x xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxx, který byl x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plátcem příjmu, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx nevznikla v xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxx podání xxxxxxxxxx xx toto zdaňovací xxxxxx.".

106. §39 včetně xxxxxxx zní:

"§39

Registrační povinnost xxxxxx příjmu xx xxxxxxx činnosti

Plátce xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příslušného správce xxxx xxxxxxxxxx do 8 xxx xxx xxx, kdy mu xxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx plátce xxxx.".

107. §39x xx xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

Xx. XVI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x daně x xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx započaté xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x xxx práva x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Na xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx dům, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx §6 odst. 3 úvodní xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Na stravování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stravování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx-xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použije §6 xxxx. 9 xxxx. x) x §24 odst. 2 xxxx. x) xxx 4 xxxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, že právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x) x §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

4. Xx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxx §6 xxxx. 9 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x) x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle §6 odst. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) použije §24 xxxx. 2 xxxx. x) bod 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xx příjem vyplacený xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 19/1991 Sb., xx xxxxx účinném xxxx 1. xxxxxxxxx 2003, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x) xxxx §6 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xx xxxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx 2024 xx xxxxxxx zákon x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, pokud xxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xx xxxxxxx příjem xxxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx samostatným xxxxxxxx xxxx xxx xxx vybíranou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

9. Na hmotný xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2020 xx 31. xxxxxxxx 2023 x xxxxxxxxxx xxxxx §30a xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x na technické xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §30x xxxxxx x. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

10. Na xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxxxx schvalování xxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx motorové xxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxxxx schvalování motorových xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatníka, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx obvyklému xxxxxxx x poplatníka xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu xx xxxxx způsobilém xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx započatého xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx §28 xxxx. 6 xxxx druhá x §30x až 30x zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx hrazené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxx.

11. Xx xxxxxx x úrokového příjmu x účtu x xxxxxx x xxxx x spořitelních x xxxxxxxx družstev xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx §36 xxxx. 5 zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxxxxx §38xx zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx na xxxxxx, ze kterého xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx by xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx příjem xxxxx od daně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, x xx kterého xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vybrat xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx příjem xxxxx od xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, v xxxx 2023, lze xxxxxx §38xx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

13. Xxx xxxxx §38xx xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se §71 xxxx. 1 písm. x) x d) xxxxxx x. 280/2009 Xx., daňový řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x letech 2024 x 2025 xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xx. XVII

Zákon č. 589/1992 Sb., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 10/1993 Sb., xxxxxx č. 160/1993 Xx., xxxxxx x. 307/1993 Xx., zákona x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 113/1997 Xx., xxxxxx č. 134/1997 Xx., xxxxxx č. 306/1997 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Sb., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 238/2000 Sb., zákona x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 263/2002 Sb., zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 425/2003 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 281/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 62/2006 Xx., xxxxxx č. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 153/2007 Xx., xxxxxx x. 181/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 221/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Xx., zákona x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 11/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., zákona x. 24/2017 Sb., xxxxxx x. 99/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2020 Xx., xxxxxx x. 285/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 286/2021 Sb., zákona x. 216/2022 Xx., xxxxxx č. 366/2022 Xx. a xxxxxx x. 455/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "pojistného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a", xxxxx "důchodového xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx x" xx xxxxxxx.

2. X §5 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §5 xx doplňuje xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činného xx xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx odvádět xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 5, xx xxxx těch xxxxxx x těch xxxxx x provedení práce, x xxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxxxxx odvést xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx.".

4. X §5b xxxx. 1 xxxx xxxxx xx za xxxxx "50 % xxxxxxxx základu" vkládají xxxxx "xxxx xxxxx 2024 x xx xxxx 2024 55 % xxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §5b odst. 2 písm. x) x x) se xx slova "xxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx druhé".

6. X §5x xxxx. 2 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxxx druhé" nahrazují xxxxx "xxxx xxxxx".

7. X §7 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxxxxxx 7,1 % x xxxxxxxxxxxx základu, z xxxx 0,6 % xx xxxxxxxxxx pojištění x 6,5 % xx důchodové xxxxxxxxx,".

8. X §7 xxxx. 1 písm. d) xxxx 2 x xxxx. f) se xxxxx "2,1" xxxxxxxxx xxxxxx "2,7".

9. X §8 odst. 1 xx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova " , s xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 5".

10. V §8 xx doplňuje odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x), jestliže xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x provedení xxxxx x úhrn započitatelných xxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §7x odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx dohodu o xxxxxxxxx xxxxx, v xxx započitatelný příjem xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxx částky xxxxx §7a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

11. Za §9 xx xxxxxx nový §9x, xxxxx zní:

"§9a

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnance xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxx o těchto xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, datum nástupu xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx příjmů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní měsíc xxxxxxxx. X xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx též xxxxxxxxxx měsíc, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7a odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx. Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxx xxxxxxxx do 30 xxx od doručení xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.

(3) Zaměstnavatel xx xxxxxxx ve lhůtě xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x výši

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx částky xxxxx §7x odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění, x xx xxxxx xx plátcem pojistného, x

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx povinen odvést x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx a).

(4) Xx-xx xxxxxxxxxxx činný xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 5, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, platebními xxxxx xxx zaplacení xxxxxxxxxx x lhůtou splatnosti xxxxxxxxxx. Pojistné je xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty xxxxx.".

12. V §14 xxxx. 2 xx xxxx "50 %" xxxxxxxxx xxxxxx "55 %".

13. X §14 xxxx. 3 písm. x) se částka "25 500 Kč" xxxxxxxxx částkou "28 050 Xx".

14. V §14 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxxx "39 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "42 900 Kč".

15. X §14 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost činí xxxxxxx 30 % xxxxxxxx xxxx v xxxx 2024, 35 % průměrné mzdy x roce 2025 x 40 % xxxxxxxx xxxx xx xxxx 2026. V xxxxxxxxxxx roce, v xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx následujících 2 xxxxxxxxxxxx letech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 25 % xxxxxxxx mzdy; to xxxx xxxxxxx, pokud xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx x období 20 xxxxxxxxxxxx let xxxx xxxxxxxxxxx rokem, x němž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx účely placení xxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost (§13x xxxx. 7 x 8), xxxx xxxxxxx 11 % xxxxxxxx xxxx.".

16. X §14 odst. 6 xx xxxxx "2 xx 5" xxxxxxxxx xxxxx "2 a 4" a xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

17. X §14 xxxx. 9, §14x odst. 2 x §22a xxxx. 6 xx xxxxx "2 xx 5" nahrazují xxxxx "2, 4 x 5".

18. X §22x xxxx. 1, 3 x 4 se xx slova "xxxxx §9 odst. 2" xxxxxxxx xxxxx "xxxx §9x xxxx. 3".

19. X §25x xxxx. 1 xxxx. x) xx za xxxxx "§9 xxxx. 2 xxxx 3" vkládají xxxxx "nebo §9a xxxx. 3, anebo xxxxx podle §9a xxxx. 1".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx 1. lednem 2024 se postupuje xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxx 2024 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x dani xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 16/1993 Sb., x xxxx silniční, xx xxxxx zákona x. 302/1993 Xx., xxxxxx x. 243/1994 Sb., xxxxxx č. 143/1996 Xx., xxxxxx x. 61/1998 Sb., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 303/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 493/2001 Xx., xxxxxx x. 207/2002 Xx., zákona č. 102/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 246/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 63/2017 Xx., zákona č. 299/2020 Sb., xxxxxx x. 142/2022 Xx. x zákona č. 432/2022 Xx., se xxxx takto:

1. V §2 xxxx. 3 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) xx x).

2. V §2 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxx" xxxxxx slovo "xxxxx".

3. X §2 xx za odstavec 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Zdanitelné vozidlo, x xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx x více xxxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxx xxxx pouze x posledního x xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6 xx xxxxxxxx jako odstavce 6 x 7.

4. X §2 xxxx. 6 se xx xxxxx "vozidla" vkládají xxxxx " , xxxx xxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxx slovo " , xxxxxxxxxxxx".

5. X §2 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx " , xxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

6. V §3 xxxx. 1 písm. x) se slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doplněným" zrušují x xxxxx "xxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxx " , xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvukovým xxxxxxxxxx zařízením, xxxxx xxxx tyto skutečnosti xxxxxxx".

7. V §5 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxx daně xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx přednostně xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx silničních xxxxxxx, xxx ohledu xx to, xxx xxxxxxxxxx skutečnému stavu, xxxxxxxx

x) xx začátku xxxxxxxxxxx období xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx-xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx období x přestavbě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxx dvanáctina xxxx xxxx xx jednotlivý xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, platných

a) xx začátku xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo

b) xxx první registraci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x registru xxxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx registraci xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx měsíce.".

8. V §12x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx " , xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx od xxxx xxxx osvobozeno," xxxxxxx.

9. V §12x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který zní:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx předmětem xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx je x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx má xxxx xx xxxx xxxx, vypočte xx xxxxx daň xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidlo xxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx snížený x xxxx jedné xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx kalendářní xxxxx, kdy je xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

10. X §14 se xxxxx "xxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx".

11. §14x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XX

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx povinnosti x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx započatá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 16/1993 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx spoření x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 96/1993 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 83/1995 Xx., xxxxxx č. 423/2003 Xx., xxxxxx č. 292/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx x. 263/2011 Xx., xxxxxx x. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 104/2016 Xx., zákona č. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 461/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x zákona x. 353/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §1 písmeno x) zní:

"c) x xxxxxxxx získání xxxxxx xxxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx účastníky xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 se xxxxxxx.

2. X §2 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxx spoření x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§9)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dalších činností xxxxx §9" x xxxx třetí xx xxxxxxx.

3. V §2 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "podle xxxxxxxx 1".

4. Za §2 xx vkládá xxxx §2a, xxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxxxx spořitelna xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xx, xxxxx má povoleny x xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx spořitelna xxxx xxx povolení xxxxxxxxxx x bankovní xxxxxxx xxxx vykonávat

a) působnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx o poskytnutí xxxxxxxxx prostředků ze xxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxx xxxxx x Evropské xxxx poskytované x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx bydlení, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů.".

5. V §3 se xx xxxxx "Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx"" xxxxxxxx slova "xxxx xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx," se xxxxxxxxx xxxxx "jejich xxxxxxxx".

6. X §5 xxxx. 3 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7. X §6 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) realizace xxxxxxxx xx podporu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů,".

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

8. V §6 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "x) xx j)" xxxxxxxxx xxxxx "a) xx x)".

9. V §6 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. x) xx f) x x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x), i) x k)".

10. X §9 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxx" doplňují slova "xx základě xxxxxxxx xxxxxxx".

11. V §9 xxxx. 2 se xx xxxxx "v xxxxxxxx 1" xxxxxxxx xxxxx "x x §5 xxxx. 5".

12. X §9 xxxx. 3 se xxxxx " , x xxxx 2012 nejvýše 25 %" a xxxxx " , x roce 2012 30 % tohoto xxxxxx" xxxxxxx.

13. X §9 xxxx. 3 xxxx druhé xx xxxxx "20" nahrazuje xxxxxx "40".

14. V §9 odst. 5 xxxx xxxxx se xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx samosprávných celků x Evropské unie".

15. X §9 odst. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "10" xxxxxxxxx číslem "20".

16. X §9x xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,10x)" xxxxxxxxx slovy "podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10x xx xxxxxxx.

17. X §10 xxxx. 2 xx číslo "10" nahrazuje xxxxxx "5".

18. V §16x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "uvedených x" xxxxxxxx xxxxx "§5 xxxx. 5 xxxx".

19. X §16x odst. 1 xxxx. f) xx xxxxx "10" xxxxxxxxx číslem "20".

20. X §16aa odst. 1 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxx "xxxxxxxx spoření"" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx překlady".

21. X §16xx xxxx. 1 xxxxxxx b) xxx:

"x) x xxxxxxx x §3 xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx", xxxxxx xxxxxxxx nebo slova xx nich xxxxxxxx xx své xxxxxxxx xxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §10 xxxxxx x. 96/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx na smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Ústavním xxxxx

Xx. XXXXX

X §61 zákona č. 182/1993 Sb., x Ústavním xxxxx, xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xx xxxxxxx.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §61 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx placení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §61 odst. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zastupitelství

Čl. XXX

Xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx zákona x. 261/1994 Xx., xxxxxx x. 201/1997 Xx., xxxxxx č. 169/1999 Xx., xxxxxx č. 11/2001 Sb., xxxxxx x. 14/2002 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 310/2002 Xx., zákona x. 192/2003 Sb., xxxxxx č. 630/2004 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Sb., xxxxxx č. 129/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Sb., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 459/2011 Xx., zákona x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., xxxxxx č. 325/2017 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx č. 218/2021 Xx. a zákona x. 261/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §13b xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

2. X §16 odst. 4 se xx xxxx xxxxx vkládají xxxx "Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx řádu. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 283/1993 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, pokud byly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

2. Příslušnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 283/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx předány x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx přihlášeny xx veřejné xxxxxx, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx předpisy do xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vymáhání xxxxxxx úřadu.

3. Orgán xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 283/1993 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 předá podklady x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024, xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx nařízena xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024.

XXXX ŠESTNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx xxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 293/1993 Sb., o xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 3/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Sb., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 276/2013 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 58/2017 Xx., zákona č. 203/2019 Sb., zákona x. 165/2020 Xx. x xxxxxx č. 220/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §21x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

2. X §21x xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx a xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

3. Xx §21x xx xxxxxx xxxx §21c, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§21x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx vazby, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x náhrada xxxxx xxxxx §21x xx xx dobu xxxxxx xxxxx vymáhají xxxxxxxx x pracovní xxxxxx, peněz xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx pohledávky.

(2) Xxx-xx xxxxx vykonán vazbou xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vazby, xxxxxx náklady xxxxxx xxxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vazby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s vyznačením xxxxxx moci x xxxxxxxx předávaných xxxxxxxxxx.

(3) Xxx správě xxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxx, xxxxxxx spojených s xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §21x xx postupuje xxxxx daňového xxxx. Xx dobu xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx placení neběží.".

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 293/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x insolvenčním řízení xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

2. Příslušnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 293/1993 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nebyly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx dražby, xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx do xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 293/1993 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxxx podklady k xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňová exekuce; xxxxx xx předá xx 31. prosince 2024.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §3 xxxxxx č. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 425/2010 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 181/2012 Xx., xxxxxx x. 11/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 161/2014 Xx., xxxxxx č. 359/2014 Xx., xxxxxx x. 316/2018 Sb., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx č. 587/2020 Xx. a zákona x. 18/2022 Xx., xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx od 1. ledna xx 31. prosince xxxxxxxxxxxx xxxx 2,822xxxxxxx průměrné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přepočtené xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxx hospodářství xxxxxxxx xxxxx zveřejněných xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx; platová základna xxx xxxxxxxxxxxxx činí xx 1. xxxxx xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 83,3 % xxxxxxx základny xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx zákonů a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx1).".

XXXX OSMNÁCTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 85/1996 Sb., x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 210/1999 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona x. 6/2002 Xx., zákona x. 228/2002 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 349/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 219/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., zákona x. 214/2011 Sb., xxxxxx č. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 38/2023 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §18x xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova " , xxxxx xxxx stanoví Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyhláškou".

2. X §18x xxxx. 4 xxxx první xx xx xxxxx "X xxxxxxx" vkládají slova "x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx bezplatně" x xxxxx "xxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx přiložit".

3. V §18x odst. 4 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx vzoru xxxxxx xxxxxxxxx" zrušují x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "v případě xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

4. X §18x xx xx začátek xxxxxxxx 5 xxxxxx věta "Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx bezplatně xxxxxxxx, xxxxx příjmové x xxxxxxxxx poměry to xxxxxxxxxx.".

5. X §18c xxxx. 6 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "Komora" xxxxxxxx xxxxx "xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx,".

6. X §18x xxxx. 7 xxxx první se xx xxxxx "advokáta" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

7. X §18x xxxx. 7 xxxx xxxxx xx za xxxxx "advokáta" xxxxxxxx xxxxx "k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" x xx xxxxx "xx xxxxxxxxxx právních xxxxxx" xx xxxxxx xxxxx "bezplatně".

8. V §18x xxxx. 8 xx za slovo "Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx právní xxxxxx bezplatně" a xx xxxxx textu xxxxxxxx xx doplňují xxxxx " , xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x klientem xxxxx".

9. X §18c xxxx. 9 xx xx xxxxx "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxx xxxxx advokát x xxxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx," a xx xxxxx "je" xx xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

10. X §23 odst. 3 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "bezplatně x xxxxxxx-xx právní xxxxxx".

11. X §23 xxxx. 3 větě xxxxx se xx xxxx "§18c" xxxxxxxx xxxxx "k poskytnutí xxxxxx služby bezplatně".

12. X §23 odst. 4 xxxx xxxxx xx za xxxxx "§18x nebo" xxxxxxxx xxxxx "§18x anebo".

13. X §23 xx xxxxxxxx odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Byl-li xxxxxxx určen xxxxx §18x k xxxxxxxxxx xxxxxx služby za xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx s xxxxxxxx jinak.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18c xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx x xxxxxx zahájeném podle §18x zákona x. 85/1996 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, posoudí x toto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 85/1996 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx komunikacích

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 13/1997 Sb., o xxxxxxxxx komunikacích, ve xxxxx xxxxxx x. 102/2000 Sb., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 489/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 358/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 80/2006 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., zákona x. 311/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 97/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., zákona č. 152/2011 Sb., xxxxxx x. 288/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., zákona x. 268/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 370/2016 Sb., xxxxxx x. 151/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Sb., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., zákona č. 227/2019 Sb., zákona x. 162/2020 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 543/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx č. 284/2021 Xx., zákona x. 365/2021 Sb., xxxxxx x. 374/2021 Xx., zákona x. 418/2021 Xx., zákona x. 178/2022 Sb., xxxxxx x. 217/2022 Xx., zákona x. 432/2022 Sb., xxxxxx x. 152/2023 Xx. x zákona x. 184/2023 Xx., xx xxxx takto:

1. Xx xxxxx poznámky xxx xxxxx x. 1 xx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2022/362 ze xxx 24. xxxxx 2022, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 1999/62/XX, 1999/37/XX x (EU) 2019/520, xxxxx jde o xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací.".

2. X §12 xxxx. 3 xxxx první xx za slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx retenčních".

3. X §18x xx xxxxx "(xxxx xxx "koncesionář") xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o schvalování xxxxxxxxx xxxxxxx.2x)" xxxxxxxxx xxxxx "vybranou k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxx")2x).".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2x xxx:

"2x) Xxxxx x. 134/2016 Xx., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

4. X §20x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxx".

5. X §20x xxxx. 1 xxxxxxx o) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx hmotnost xxxxxxx xxxxxxx 4,25 xxxx,".

6. X §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "nebo xx 10 xxx" xxxxxxxxx xxxxx " , xx 10 xxx xxxx xx 1 xxx".

7. X §21 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "3 měsíce" xxxxxxxxx xxxxx "30 xxx".

8. X §21 odstavec 3 xxx:

"(3) Sazba xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxx x xxxx 2024 činí 2 300 Xx x v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxx sazba xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxx xxxxxx sazby xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 rok platné x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx kalendářní xxx; xxxxxxx koeficient xxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx 1,

x) xxxxxxxxxxxxxx přírůstku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx průměrného xxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxx xx domácnosti xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem, xx xxxxxxx došlo v xxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kalendářnímu roku, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 0,1, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxxx x) vyjádřené xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx x provozu xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxx u nichž xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

9. X §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7, které xxxxx:

"(4) Xxxxx časového xxxxxxxx xx

x) 30 xxx xxxx 19 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx 1 xxx,

x) 10 xxx xxxx 12 % xxxxx časového poplatku xx 1 xxx x

x) 1 xxx xxxx 9 % xxxxx časového xxxxxxxx xx 1 xxx.

(5) Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx používající xxxx xxxxxx elektrickou xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx-xx hodnota xxxxx XX2 x xxxxxxxxxxxx provozu nejvýše 50 x/xx, xxxx xxxxx časového xxxxxxxx xx xxxxxxxxx časové xxxxxx 25 % xxxxx časového poplatku xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(6) Jde-li x xxxxxxx v xxxxxxx časového xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxx xxxxxx 50 % xxxxx časového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx 4.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 až 6 xx zaokrouhlují xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxxxx smluv nejpozději xx 30. xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxx, které xxxx xx xxx 30. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x její xxxxxxxxxxxx xxxxx oproti xxxxx xxxxxx, xxxxx byly x provozu xx xxx 30. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok x

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce.".

10. X §21 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx zní:

"(8) Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxx sazby xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ve kterém xx provedena xxxx xxxxxx.".

11. V §21a xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xx vozidlo poháněno xxxxxx plynem xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx o vozidlo xxxxx §21 xxxx. 5 xxxx 6".

12. X §21x odst. 1 xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla" xxxxxxxxx xxxxx "je-li xxxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx".

13. X §21x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

14. V §22 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "nákladů" xxxxxxx.

15. X §22 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene a) xxxxxx slovo "xxxxxxx".

16. X §22 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "x".

17. V §22 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. hlukem a

3. xxxxxxx XX2.".

18. V §22 odst. 1 xx xxxxxxx c) xxxxxxx.

19. V §22 xxxx. 2 xxxx. x) se za xxxxx "třídy" vkládá xxxxx "EURO" a xx xxxx "písm. x)" xx xxxxxxxx xxxxx "bodu 1".

20. X §22 xxxx. 2 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx, jde-li x xxxx mýtného xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxx 3.".

21. X §22 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx " , xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vozidla" xxxxxxx.

22. V §22x xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx zní:

"c) xxxxx xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx x xxxxxxx elektronického mýtného x xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx d) xx x).

23. X §22x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "písmene x)".

24. X §22x odst. 1 se xx xxxxxxx e) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx doklad, v xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx v xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem dosažení xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 odst. 1 xxxx. b); to xxxxxxx,

1. xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v systému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx, xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. jde-li x vozidlo v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného, xxxxxxx xxxxxxx uzavřel xxxxxxxxxxxx xxxxxx vozidla xxxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxx mýtného xxxxx §22x xxxx. 3, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

25. X §22x xxxx. 1 písm. x) xx slova "xxxxxxx g)" xxxxxxxxx xxxxx "písmene i)".

26. X §22x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxx x)" nahrazují slovy "xxxxxxx x)".

27. X §22x xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx x)".

28. X §22c xxxx. 3 xx xx větu xxxxx xxxxxx věta "Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. a) x x) z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x rozsahu nezbytném xxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx.".

29. X §22c xxxx. 3 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxx odstavce 2 písm. x) xx x)" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona a Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx".

30. X §22c xxxx. 4 xxxx. b) xx text "písm. x)" nahrazuje textem "xxxx. g)".

31. V §22x xxxx. 7 xx slovo "Xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx x xxxx".

32. V §22x xxxx. 2 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

33. X §22x xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) vydat x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evropskou xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, doklad, x xxxx xxxx xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxx vyúčtované xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 písm. x) x xxxx mýtného xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx návratnosti xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x); xx neplatí, xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx nepožaduje,".

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

34. X §22x xxxx. 1 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "písm. x)".

35. X §24 xxxx. 5 písm. x) se slova "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x uzavírku xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxxxxxx xxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx nadměrnými vozidly xxxxx §25 xxxx. 6 xxxx. x)".

36. X §25 xxxx. 1 xxxx druhé xx xxxxx "a xxxxxxxx 6 xxxx. x)" xxxxxxx.

37. X §25 xxxx. 6 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx přesahují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,10)" nahrazují slovy "xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx včetně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, skupiny xxxxxx, kola xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x silničním xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx"),".

38. V §25 xxxx. 6 písm. x) xx na xxxxx xxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "nepodléhají-li xxxxxxxx záměru podle xxxxxxxxxx xxxxxx,".

39. Xx §25 xx xxxxxx xxxx §25a, xxxxx xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 44 xxx:

"§25x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, silnic x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem, xxxxxxx-xx tím k xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx únosnou xxxx. Povolit lze

a) xxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx I. a XX. třídy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu 1 xxxx, nepřesahuje-li xxxx

1. xxxxx 22 metrů, xxxxx 3,2 metrů, xxxxx 4,5 xxxxx x xxxxxxxx 60 xxx,

2. xxxxx 25,25 xxxxx, xxxxx 2,6 xxxxx, xxxxx 4,5 xxxxx x xxxxxxxx 48 tun x xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x 2 xxxxxxx, xxxx

3. délka 22 xxxxx, xxxxx 3,5 xxxxx, xxxxx 4,5 metrů x xxxxxxxx 60 xxx x xxx-xx o xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx ozbrojených xxx jiného členského xxxxx Organizace Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) jednorázové xxxxxxxx užívání dálnice, xxxxxxx nebo místní xxxxxxxxxx nadměrným xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxx a o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx,

2. xxxxx narození xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxx pobytu xxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx vozidle, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) počátek xxxx, xx xxxxxx xx xxx opakované xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx není delší xxx 10 xxx, x němž má xxx xxxxxxxxxxx užita xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povolení, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 90 xxx, x žádosti o xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b) xx přiloží

a) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozměrů x xxxxxxxx nákladu x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mostů x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx užívání xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx starší xxx 6 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx povolit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx komunikace, xxxxx x xx xxxxxxx požádá. V xxxxxxx případě musí xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx má xxx povoleno xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx souhlas xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, lze Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxx identifikace xxxxx xxxxxxxx předpisů upravujících xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx44).

(6) Účastníky xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Silniční xxxxxxx xxxx požádá xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx užíváním x xxxx-xx jej xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(8) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx x vyjádření x Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx podle xxxxxxxx 7 xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveného Xxxxxxxxxxxxx dopravy. Vyjádření x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Ministerstvu dopravy xxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx užíváním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bezpečnosti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx únosnou xxxx. Silniční xxxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx vozidlem xxxxx xxxx xxxxxxx komunikaci x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx náprav, xxxx xxxx skupiny xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx rozdělením xxxxxxx.

(10) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo závazného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 může být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx silničního xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(11) Xxxxxxxxx parametry vozidla xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx prováděcí právní xxxxxxx.

44) Zákon x. 250/2017 Xx., x xxxxxxxxxxxx identifikaci, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 910/2014 ze xxx 23. xxxxxxxx 2014 x xxxxxxxxxxxx identifikaci x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/93/XX, x xxxxxxx xxxxx.".

40. X §29a xxxx. 7 písm. e) xx slova "přepravy xxxxxx těžkých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx pozemních komunikací xxxxxxxxxx vozidly".

41. X §30 odst. 2 xxxx. x) se xxxxx "100" nahrazuje xxxxxx "50".

42. X §30 odst. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení, xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx slova "Xxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxxx" x slova "(xxxx xxx "xxxxx")" xx zrušují.

43. X §30 xxxx. 3 xxxx. b), xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx území xxxx".

44. X §30 xxxx. 4 xx xxxxx "xx 100" xxxxxxxxx xxxxx "z 50".

45. X §38x xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx vlastník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx".

46. X §38x odstavec 4 xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx pověřená xxxxx.".

47. V §38x xxxx. 7 xx xxxxx "x xxxxx" xxxxxxx.

48. V §38d xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx §38x odst. 4 xxxx. x), xxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxx xxx".

49. X §40 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"d) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x místních komunikací X. a XX. xxxxx xx území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx místních xxxxxxxxxx, nadměrným xxxxxxxx xx xxxx 1 xxxx,

2. jednorázové zvláštní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx silnic v xxxxxxxx xxxxxxxx více xxxxx, x

3. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx silnic xxxx místních xxxxxxxxxx, xx-xx předmětem povolení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle bodu 2,".

50. X §40 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxx XX. a XXX. třídy xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxx II. x III. třídy x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x

2. jednorázové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx komunikací, xx-xx xxxxxxxxx povolení xxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx I. třídy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx bodu 1,".

51. X §40 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxx "§42a xxxx. 1 xxxx. x),".

52. X §42x xxxx. 1 xxxx. x) x x §42x xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxx".

53. X §42x odst. 1 xxxx. x) se xxxxx " , xxxx" xxxxxxxxx čárkou.

54. X §42x se xx konci xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx " , xxxx" x xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"r) xxxx xxxxxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxx soupravy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, u nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".

55. X §42x xxxx. 8 písm. x) xx xx xxxx "xxxx. x), x)" xxxxxxxx xxxxx "x x)".

56. X §42x xxxx. 8 xxxx. k) xx xxxxx "v xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

57. X §43 xxxx. 1 xxxx xxxxx a v §43 odst. 3 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "podle" xxxxxxxx slova "§42x xxxx. 1 xxxx. x) nebo".

58. V §43 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §42x xxxx. 1 xxxx. x) činí xxxxxxxx výměry pokuty xxxxx xxxx první xxxx druhé.".

59. X §43 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxx "45 %" xxxxxxxxx xxxxxx "30 %" x text "15 %" xx xxxxxxxxx xxxxxx "30 %".

60. X §43 xxxx. 3 větě xxxxx se xx xxxxx "pokutu podle" xxxxxxxx xxxxx "§42a xxxx. 1 xxxx. x) nebo".

61. X §43x odst. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "uvedeného x" xxxxxx xxxx "§42x odst. 1 xxxx. x),".

62. X §43x xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxx x" vkládají xxxxx "§42x xxxx. 1 xxxx. x) x".

63. X §46 odst. 1 větě xxxxx xx slova "výši xxxxxxxx poplatků xxxxx §21 xxxx. 3 x" xxxxxxx.

64. X §46 odst. 2 xx za xxxx "§25 xxxx. 15," xxxxxx text "§25x xxxx. 11,".

65. X §46 se xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxx do 29. xxxxx 2024 xx xxxxxxx x xxxxx a povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx posoudí podle xxxxxx č. 13/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx 29. xxxxx 2024.

2. Xxxxxx xxxxxxxx uhrazený xx 29. února 2024 xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx, byl-li xxxxxxx xx výši xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 13/1997 Sb., xx xxxxx účinném xx 29. února 2024.

3. Sazba xxxxxxxx xxxxxxxx, který bude xxxxx zákona č. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024, xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024, xxxx xx

x) 1 xxx 2300 Xx,

x) 30 xxx 430 Xx,

x) 10 xxx 270 Kč x

x) 1 den 200 Xx.

4. Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zpoplatnění xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vodík x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx CO2 x xxxxxxxxxxxx provozu xxxxxxx 50 x/xx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx bude xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024, xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024, xx

x) 1 xxx 570 Kč,

b) 30 xxx 100 Kč,

c) 10 xxx 60 Xx x

x) 1 xxx 50 Xx.

5. Xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx poháněné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx sazba xxxxxxxx xxxxxxxx, který bude xxxxx zákona x. 13/1997 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024, xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024 xx 31. xxxxxxxx 2024, xx

x) 1 rok 1150 Kč,

b) 30 xxx 210 Xx,

x) 10 dnů 130 Xx a

d) 1 xxx 100 Xx.

6. Xx-xx ke xxx 29. xxxxx 2024 xxxxxxx zaevidováno xx xxxxxxx elektronického mýtného, xxxxxxxxxxxx systému elektronického xxxxxxx je povinen xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 zákona x. 13/1997 Sb., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024, xxxxx xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx emisní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX2 xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zapsat xx x evidenci údajů x xxxxxx x xxxxx této třídy xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nákladů xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 zákona x. 13/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxxx 2024,

x) xx 5 xxxxxxxxxx xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného anebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x určení xxxxxx xxxxx CO2 xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx do 31. xxxxx 2024; xx neplatí, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx silničních vozidel.

XXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 77/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 30/2000 Xx., zákona x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 103/2001 Xx., xxxxxx x. 77/2002 Sb., zákona x. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 480/2003 Xx., xxxxxx č. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2013 Xx., xxxxxx č. 319/2015 Sb., zákona x. 253/2016 Sb. x zákona x. 471/2022 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §19 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x souladu x xxxxx zákonem.".

Poznámka xxx čarou x. 14 xx xxxxxxx.

2. §23 xxx:

"§23

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx

x) základním xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx 1 % x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, náhrady xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx pohotovost x

x) xxxxxxx příděly xx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxxxx x xxxxxxx podniku, nebo xxxx-xx prostředky rezervního xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fond x x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx 50 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 se xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zaměstnanců, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx fondu kulturních x sociálních xxxxxx xxxx x splátky xxxxxxxx poskytnutých z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, náhrada xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx.

(5) Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Na xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Peněžní xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xx xxxx xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 77/1997 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 111/1998 Sb., x vysokých školách x x změně x xxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 210/2000 Sb., xxxxxx x. 147/2001 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 96/2004 Sb., zákona x. 121/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 473/2004 Sb., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Sb., xxxxxx x. 624/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., xxxxxx č. 419/2009 Xx., xxxxxx x. 159/2010 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 48/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 230/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 303/2017 Xx., zákona x. 168/2018 Sb., zákona x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 403/2020 Xx., zákona x. 495/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx. a xxxxxx x. 153/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §18 odst. 12 se xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "1".

2. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx 50 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle věty xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx spoření xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 111/1998 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 359/1999 Xx., xxxxxx x. 3/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., zákona x. 52/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 346/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona č. 41/2009 Sb., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 341/2010 Sb., xxxxxx x. 181/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 276/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., zákona č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx č. 58/2017 Xx., xxxxxx č. 165/2020 Sb., xxxxxx x. 220/2021 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného pod x. 305/2021 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §35 se xxxxxxxx 3 xx 5 xxxxxxx.

2. X §36 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

3. Za §36 xx xxxxxx xxxx §36x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§36x

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx správě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx vazby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Po dobu xxxxxx trestu xxxxx xxx xxxxxx placení xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx a neuhrazené xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vazby předcházející xxxxxx výkonu trestu xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx vymáhají xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx uložených xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pohledávky.

(3) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, vymáhá xxxxxxx xxxxxx trestu, neuhrazené xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx výkonu trestu x další xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx úřad. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytné xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx moci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. V §39x xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx škody podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx §36a.".

5. X §39x se xxxxxxxx 4 zrušuje.

Xx. XXXIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 169/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 169/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx k vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x insolvenčním řízení xxxx přihlášeny xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxxx podkladů x xxxxxx xxxxxxxx celnímu xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 169/1999 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024, pokud xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxx exekuce; xxxxx je xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 104/2000 Sb., o Xxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 482/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 80/2006 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 196/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 129/2016 Xx., zákona x. 308/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx., xxxxxx x. 190/2021 Sb., zákona x. 261/2021 Sb. x xxxxxx x. 184/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §4 xxxx. 1 xx xxxxxxx a) xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 9 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx k).

2. X xxxxxxxx xxx xxxxx č. 10 xx slova "xxxx. x)" zrušují.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XLI

Zákon č. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 493/2000 Xx., xxxxxx x. 141/2001 Xx., xxxxxx č. 187/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxxx č. 450/2001 Xx., zákona x. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 479/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 482/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Sb., xxxxxx č. 546/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx č. 174/2007 Sb., xxxxxx x. 218/2007 Sb., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 26/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 109/2009 Xx., xxxxxx č. 154/2009 Xx., zákona x. 214/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 417/2009 Xx., xxxxxx č. 421/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., zákona x. 370/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 456/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 465/2011 Xx., xxxxxx č. 171/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 501/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., xxxxxx x. 25/2015 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., xxxxxx x. 357/2015 Xx., xxxxxx x. 128/2016 Xx., xxxxxx č. 135/2016 Sb., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 59/2017 Xx., xxxxxx x. 203/2017 Xx., xxxxxx č. 367/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Sb., xxxxxx č. 214/2020 Xx., xxxxxx x. 484/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Xx., zákona č. 251/2021 Sb., xxxxxx x. 177/2023 Xx. x xxxxxx x. 184/2023 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 písm. x) xxxx 10 se xxxxx "x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s. x." xxxxxxx.

2. X §8x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxx xxx xxxxx xx 31. xxxxxx běžného roku; xxxxx jej xxxxxxxx x po případných xxxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 20. června xxxxx xxxx" xxxxxxx.

3. X §13 xxxx.2 xxxx. x) xx xxxxxx "5 000 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "rovna xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx předpisem".

4. X §13 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxx "5 000 000 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx".

5. X §13 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx částka "300 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "částka xxxxxxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx".

6. X §13 xx xxxxxxxx odstavec 7, který zní:

"(7) Xxxxx xxxx nařízení x xxxxxxxxx §13 xxxx. 2 písm. x) x b) x §13 xxxx. 3 xxxx. a) x x).".

7. X §14x xxxx. 3 xx za xxxxx "xxxx" vkládají xxxxx " , xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech".

8. X §48 odst. 8 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "ve xxxx 1 %" x xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "Xxxxxxx 50 % z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přídělu x 1. lednu rozpočtového xxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx spoření na xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob.".

9. X §48 xxxx. 8 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 26x xx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx.

11. V §49 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx " , xxxxx xx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx nevyplývá xxxx doba".

12. X §49 xx xxxxxxxx 11 xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 12x, 12x x 34 xxxxxxx.

13. X §56 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxxx xxxxx xx xxxx 20 % xxxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, xxxxxxx však xx xxxx 10 % xxxxxx prostředků na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,".

14. X §56 xxxx. 2 písm. x) xx číslo "25" xxxxxxxxx xxxxxx "80".

15. X §58 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx xx xxxxxx hlavní xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §54 xxxx. 2 věty xxxxx.".

16. X §60 xxxx xxxxx se xx slovo "organizace" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxx 1 %" x za xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "Xxxxxxx 50 % x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx rozpočtového xxxx xxxxx věty xxxxx xx použije xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx osvobozeny xx xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx.".

17. V §60 xx věta xxxxxxxx xxxxxxx.

18. X §62 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxxxxx směnky. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxx pouze x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx potřeb. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx může přijímat xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx nedostatek způsoben xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotnických xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

19. X §62 xx odstavec 4 xxxxxxx.

20. Xx §64 xx xxxxxx xxxx §65, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§65

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx pořízenému x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx poskytnuté xx xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx kulturních x sociálních xxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpis, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx.

(4) Na xxxxxx x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx právní nárok.".

21. X §69 odstavec 4 xxx:

"(4) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx službě, xxxxxxxxxxxxx bezpečnostního sboru xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxxxxxx na stravování. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxx náleží zaměstnanci x pracovním xxxxxx, xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušníkovi bezpečnostního xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx soudci, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx 3 xxxxxx x tomto xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Peněžitý xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxx se xxxxxxxxx xx xxxx 70 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odměňovaným xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 12 hodin. Xxxxxxx 45 % xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx může být xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §46 xxxxxxx.".

22. X §69 xx xx odstavec 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vnitřní předpis, xxxx xxxxxxxxxxx složka xxxxx nebo příspěvková xxxxxxxxxx poskytnout xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxx xxx další peněžitý xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x státní xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx 11 xxxxx x daném dni. Xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx složka xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnout xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8.

23. V §69 xxxx. 8 xx xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "6" x xxxxx "6" se xxxxxxxxx xxxxxx "7".

24. X §74 se xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

Čl. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xx nabytí účinnosti xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 7 xxxxxx č. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x §13 xxxx. 3 písm. x) x x) xxxxxx x. 218/2000 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx prostředky, xxxxx byly xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se použijí xxxxx xxxxxx x. 218/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXXX PÁTÁ

Změna xxxxxx x rozpočtovém xxxxxx xxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx územním xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx fondům (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Xx., zákona x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2007 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 295/2012 Sb., zákona x. 500/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx č. 267/2014 Xx., zákona x. 391/2015 Sb., zákona x. 24/2017 Sb., xxxxxx x. 260/2017 Xx., zákona x. 540/2020 Xx. x xxxxxx č. 609/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xx slovo "xxxxxx," xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x" x slova "x xxxx silniční" xx xxxxxxx.

2. V §3 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xx číslo "9,78" xxxxxxxxx číslem "9,76".

3. V §3 xxxx. 1 písm. x) xx x) xx číslo "9,76" xxxxxxxxx xxxxxx "9,45".

4. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) se číslo "25,84" xxxxxxxxx xxxxxx "24,92".

5. X §4 xxxx. 1 písm. x) až f) x x) se xxxxx "24,92" nahrazuje xxxxxx "24,16".

6. X §4 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "xxxxxxx xx xxxxx dětí x xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx individuálně xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx diplomatické xxxx xxxx konzulárním úřadu Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x níž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx,".

7. X §4 xxxx. 5 xx xx xxxxx xxxxx písmene c) xxxxxxxx xxxxx "přičemž xx počtu xxxx x xxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx školní docházku xx škole xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx konzulárním úřadu Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx Xxxxxxxxxx škol,".

8. §5 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§5

Daňové xxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 9,1 % z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výnosu xxxxxxxxx xxxx x minerálních xxxxx.".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na daňových xxxxxxxx x převodu xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx vznikl krajům xxxxx xxxxx zákona x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x které nebyly xxxxxxxxx xx rozpočtů xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx použije xxxxx č. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daňových xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxx nárok xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx obcí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon x. 243/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

3. Xxx xxxxxxxxx podílů krajů xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daňových xxxxxx, na které xxxxxx krajům xxxxx xxxxx zákona x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXXX bodu 3 xxxxxx xxxxxx, x které nebyly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXXX bodu 3 xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. XLIII xxxx 3 xxxxxx xxxxxx.

4. Xxx xxxxxxxxx podílů xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXXX xxxx 5 xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx obcí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXXX xxxx 5 tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 243/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXXX xxxx 5 xxxxxx xxxxxx.

5. Xxx stanovení xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příjmech x xxxxxxx daňových xxxxxx, xx které vznikl Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 243/2000 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx převeden xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákon č. 243/2000 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 450/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 421/2004 Xx., xxxxxx x. 557/2004 Sb., zákona x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 140/2006 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 27/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 477/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., zákona x. 421/2009 Xx., xxxxxx x. 465/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 171/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 24/2015 Sb., xxxxxx x. 192/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 609/2020 Xx., zákona č. 527/2020 Sb., xxxxxx x. 484/2020 Xx. x xxxxxx č. 251/2021 Xx., se xxxx takto:

1. X §32 odstavec 1 xxx:

"(1) Fond xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace, x xx do výše xxxx 20 %, xxxxxxx však xx xxxx 10 % xxxxxx prostředků xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxx účelově xxxxxxxx xx platy.".

2. X §33 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xx výši 1 %" a xx xxxx první se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx 50 % z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přídělu x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx zaměstnanců, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.".

3. X §33 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx zápůjček xxxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx a sociálních xxxxxx, xxxxxxx škod x pojistná xxxxxx xx xxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx, x xxxxxxx dary xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

4. V §33 xx xxxxxxxx odstavce 5 x 6, xxxxx znějí:

"(5) Xxxxxxx xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx potřeb xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, kolektivní xxxxxx xxxx vnitřní předpis.

(6) Xx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx.".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 56/2001 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Sb., zákona x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona x. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 170/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., zákona x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 297/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx č. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx č. 239/2013 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 63/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Sb., xxxxxx x. 52/2020 Xx., xxxxxx č. 337/2020 Xx., zákona x. 543/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 418/2021 Xx., zákona x. 178/2022 Sb., xxxxxx x. 217/2022 Xx., xxxxxx č. 432/2022 Xx. x xxxxxx x. 326/2023 Xx., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxx. 3 xx xx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,".

2. V §5 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) podle §4 odst. 2 xxxx. a) x x), §4 xxxx. 3 xxxx. x), x), g), x), x), x) x x) x §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mýtného xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx CO2 vozidla x xxxxxxx elektronického xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,".

3. X §5 odst. 5 xxxx. d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx "x) x x)".

4. X §5 xxxx. 5 xxxx. d) xxxx 1 xx za xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx značky xxxxx xxx xxxxx ověřování xxxxx uvedených".

5. V §5 odst. 5 xx na xxxxx xxxxxxx d) xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou.

6. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"f) xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. a), b) x g) x §4 odst. 3 xxxx. x) xx x), x) až x) x x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx úřadům, xxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

7. X §5 xxxx. 8 xxxx. a) xx xxxxx "x x)" xxxxxxxxx xxxxx "a x) až x)".

ČÁST DVACÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád) x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 6/2002 Sb., xxxxxx x. 279/2003 Sb., xxxxxx x. 360/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 79/2006 Xx., zákona č. 133/2006 Sb., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 347/2007 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Sb., xxxxxx x. 183/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona č. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., zákona x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 256/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx č. 298/2017 Xx., xxxxxx č. 94/2018 Xx., zákona x. 31/2019 Sb., xxxxxx x. 588/2020 Xx., xxxxxx č. 38/2021 Xx., zákona x. 218/2021 Xx., xxxxxx x. 286/2021 Xx. a xxxxxx x. 255/2023 Sb., xx xxxx takto:

1. X §125 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx poskytování xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x účasti xx hazardních hrách xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.".

2. X §125 xx xx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyloučených z xxxxxx xx hazardních xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 256/2004 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 120/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 29/2008 Xx., zákona x. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 420/2009 Xx., xxxxxx č. 156/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 41/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., zákona x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 254/2012 Xx., zákona x. 134/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 135/2014 Xx., xxxxxx x. 336/2014 Xx., zákona x. 375/2015 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., zákona č. 204/2019 Xx., zákona x. 119/2020 Xx., xxxxxx č. 298/2021 Xx., zákona x. 353/2021 Xx., zákona x. 91/2022 Sb. x xxxxxx x. 96/2022 Xx., xx xxxx takto:

1. X §118 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, spolu s xxxxxxxx xxxxxx jmen x xxxxxx, xx xxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x majetku, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx celku,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxxx emitenta x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx celku, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, kterým čelí, x

3. zpráva x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx-xx emitent xxxxxxxxx xx vyhotovovat, xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxxxx přijatými Evropskou xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx. 8 xxxx. 4 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rámec pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic74).".

2. X §118 xxxx. 4 písm. h) xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxx xx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxx x xxxxx kritéria, xxxx xxxx například" x xxxxx "pohlaví," xx xxxxxxxxx slovy "zdravotního xxxxxxxxx".

3. X §118 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxxx "a" xxxxxxx.

4. X §118 xx na xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx " , x" x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxx jsou uvedeny xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxxxxx xxxxx obsahem.".

ČÁST XXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x akciové xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Správa xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 77/2002 Sb., x xxxxxxx společnosti Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx železnic x x xxxxx xxxxxx č. 266/1994 Xx., o dráhách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 77/1997 Xx., x xxxxxxx podniku, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 179/2003 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 83/2003 Xx., xxxxxx x. 293/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2008 Xx., zákona x. 194/2010 Sb., xxxxxx x. 319/2016 Xx. x zákona x. 367/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 xxxx. 2 xx xxxxx "2" nahrazuje xxxxxx "1".

2. X §11 xx xx konci xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxxxx 50 % x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx použije xx xxxxxxxxx xx produkty xxxxxxx na stáří xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx fyzických xxxx.".

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 77/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., zákona č. 79/2006 Sb., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx x. 216/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 130/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona č. 250/2014 Sb., zákona x. 87/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., zákona x. 322/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 365/2017 Xx., xxxxxx x. 38/2019 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 176/2019 Xx., zákona č. 77/2021 Xx., xxxxxx x. 218/2021 Sb., xxxxxx č. 284/2021 Xx., xxxxxx č. 152/2023 Xx. x xxxxxx x. 173/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §44 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxx správě xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Pořádkovou pokutu xxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 9 se xxxxxxx.

2. X §60 xxxxxxxx 9 xxx:

"(9) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstavcích 4 x 6 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xx xxxxxxxxx podle daňového xxxx. Tyto pohledávky xxxxxx xxxxx xxxx.".

3. X §60 se xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

Xx. LII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, které byly xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx placení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

3. Příslušnost k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §60 xxxx. 9 xxxxxx x. 150/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, xxxxx xxxx předány x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uplatněny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx veřejné xxxxxx.

4. Příslušnost x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §60 odst. 9 xxxxxx x. 150/2002 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nebyly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx exekutorovi, uplatněny x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dražby, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

5. Orgán příslušný xxxxx zákona x. 150/2002 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 4 xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024, xxxxx nebyla xxx xxxx pohledávky xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňová exekuce; xxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024.

XXXX TŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx stavebního zákona

Čl. XXXX

X xx. XXX xxxxxx č. 284/2021 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx 1, 4, 5, 7 x 9 xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o spotřebních xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních daních, xx znění zákona x. 479/2003 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx č. 313/2004 Xx., xxxxxx x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., zákona x. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx č. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 292/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 59/2010 Sb., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Sb., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 500/2012 Xx., zákona x. 308/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., zákona x. 201/2014 Xx., xxxxxx č. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 453/2016 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 364/2019 Xx., xxxxxx x. 229/2020 Xx., zákona x. 299/2020 Sb., xxxxxx x. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 584/2020 Sb., xxxxxx x. 609/2020 Xx., xxxxxx x. 93/2022 Xx., xxxxxx č. 131/2022 Xx., xxxxxx x. 179/2022 Xx., xxxxxx x. 286/2022 Xx. a zákona x. 234/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx " , xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výrobky".

2. V §1 xxxx. 3 xx na konci xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx g) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxx x xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) xxx x výrobků xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx a".

Dosavadní písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

3. X §3 xxxx. 1 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) až x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).

4. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "55" xxxxxxxxx xxxxxx "56".

5. X §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xx xxxxx "xxx xxxxxx xxxxx Prahu" xxxxxxxxx xxxxx "x Xxxxx".

6. X §49 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §45 xxxx. 1, 2 x 6 používané xxx xxxx účely, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Od daně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

7. V §49 xx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 13 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 11.

8. X §49 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx, letecké xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx druh xxxx xxx" a xx konci odstavce xx xxxxxxxx věta "Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx výhradně minerálních xxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x daňovým územím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx.".

9. X §50 xxxx. 2 xx xxxxx "6 x 8" xxxxxxxxx xxxxx "4 x 6" x xxxx "xxxx. 5 xxxx. a)" xx xxxxxxxxx číslem "5".

10. X §52 xxxx. 1 se xxxxx "5" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

11. X §52x xxxx. 4 se xxxxx "10, 12 xxxx 13" xxxxxxxxx xxxxx "8, 10 xxxx 11".

12. X §53 xxxx. 1 xx xxxxx "5, 6 x 8" xxxxxxxxx xxxxx "3, 4 a 6".

13. §55 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

14. X §56 odst. 1 xxxx xxxxx se xxxxx " , 15x xxxx 55" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 15x".

15. X §56 xxxx. 2 xx xxxx poslední xxxxxxx.

16. X §57 xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 9 doplňují xxxxx " ; xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně xx jeho xxxxx".

17. X §57 xxxx. 13 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx x rybníkářství xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", xx xxxxx xxxxx věty xx xxxxxxxx slova " ; xxxx evidenci xx osoba xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx spotřebu xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx olejů xxxxxxxxx".

18. X §57 xx xxxxxxxx 14 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 15 xx 23 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 14 xx 22.

19. V §57 odst. 14 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "spočívající x rybníkářství xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

20. X §70 odst. 1 se částka "32 250 Kč" xxxxxxxxx částkou "35 500 Xx" a xxxxxx "16 200 Xx" se xxxxxxxxx xxxxxxx "17 800 Xx".

21. X §70 xxxx. 1 xx xxxxxx "35 500 Xx" nahrazuje xxxxxxx "39 100 Kč" x částka "17 800 Kč" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "19 600 Xx".

22. X §70 xxxx. 1 xx xxxxxx "39 100 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "41 050 Xx" x částka "19 600 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "20 550 Kč".

23. X §77 odst. 1 xx xxxxxx "40 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "50 000 000 Xx".

24. X §77 xxxx. 2 xx xxxxxx "120 000 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "150 000 000 Xx".

25. X §101 odst. 2 xx slova "xxxx x tabákových xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx".

26. X §101 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

27. X §101 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx " , xxxx" a xxxxxxxx xx xxx 4, xxxxx xxx:

"4. xxxxx xx xxxxx xxxxx.".

28. X §101 xxxx. 4 x 6 xx xxxxx "8" nahrazuje xxxxxx "9".

29. X §101 xx za xxxxxxxx 7 xxxxxx nový xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Xxxxxxx do xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx spotřebních xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxx za použití xxxxx xxxxx, x xx tak, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 9.

30. V §101 xxxx. 9 xx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

31. V §104 xxxx. 1 xx xxxxxx "1,97 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "2,17 Xx", xxxxxx "3,52 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "4,22 Xx", xxxxxx "2,29 Xx" xx xxxxxxxxx částkou "2,52 Xx" x xxxxxx "3 000 Xx" se xxxxxxxxx xxxxxxx "3 300 Xx".

32. X §104 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx

Xxxxx daně

Druh

Procentní xxxx

Xxxxx část

Minimální

cigarety

30 %

2,17 Xx/xxx

xxxxxx xxxxxxx xxxx 4,22 Kč/kus

doutníky, cigarillos

2,52 Xx/xxx

xxxxx xx kouření

základní xxxxx

3 300 Kč/kg

snížená xxxxx pro tabák xx vodní xxxxx

594 Xx/xx

.".

33. X §104 xxxx. 1 xx xxxxxx "2,17 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "2,28 Xx", xxxxxx "4,22 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "4,44 Xx", xxxxxx "2,52 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2,65 Kč", xxxxxx "3 300 Xx" xx nahrazuje xxxxxxx "3 470 Kč" x částka "594 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "623 Xx".

34. X §104 xxxx. 1 xx xxxxxx "2,28 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "2,39 Xx", xxxxxx "4,44 Xx" xx nahrazuje xxxxxxx "4,66 Xx", částka "2,65 Kč" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2,78 Xx", xxxxxx "3 470 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "3 650 Xx" x xxxxxx "623 Kč" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "654 Kč".

35. X §104 xxxx. 1 xx xxxxxx "2,39 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "2,51 Kč", xxxxxx "4,66 Kč" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "4,89 Xx", xxxxxx "2,78 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2,92 Xx", xxxxxx "3 650 Xx" xx nahrazuje xxxxxxx "3 830 Xx" a xxxxxx "654 Xx" se xxxxxxxxx xxxxxxx "687 Xx".

36. V §130 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx předmětem xxxx z tabákových xxxxxxx a

d) který xxxx xxxx náplň xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

37. X §130 xx za xxxxxxxx 1 vkládají xxxx odstavce 2 x 3, které xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxx tabákovým xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx částečně i xxxx xxxxx než xxxxx x xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) až x).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx výrobek, který

a) xxxxxxxxxx tabák x xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) xxxx odstavci 2, x

x) xx xxxxxxx výlučně x xxxxxxxxx účelům a xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx instituce.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 xx označují jako xxxxxxxx 4 x 5.

38. X §130x xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx".

39. X §130x odst. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx".

40. X §130x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "náplně".

41. X §130c xxxx. 1 xx xxxxxx "3 Kč" nahrazuje xxxxxxx "3,45 Kč".

42. X §130x odst. 1 se částka "3,45 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "3,97 Kč".

43. X §130c xxxx. 1 xx xxxxxx "3,97 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "4,57 Xx".

44. X §130x xxxx. 1 se xxxxxx "4,57 Kč" nahrazuje xxxxxxx "5,26 Xx".

45. X §130d xxxx. 2 písm. x) xx slova "tabáku xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx obsažené".

46. X xxxxxxx §130f xx xx xxxxx "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx".

47. X §130x xx xx slovo "Xx" xxxxxx xxxxx "zahřívaný".

48. X §130x xx xxxxx "tabák" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxx".

49. V xxxxx xxxxx se xx hlavu VI xxxxxxxx xxxx xxxxx XXX a XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"XXXXX VII

DAŇ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely spotřebních xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x lidské spotřebě,

a) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx manipulací xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) který xxxx předmětem xxxx x tabákových výrobků xxx daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx daní xxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx látky xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x tabákových xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx daně z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx tabákový xxxxxxx.

§130x

Xxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx množství xxxxxxx x jednotkovém xxxxxx xxxxxxx xxx přímou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na 1 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx.

§130x

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Sazba xxxx x ostatních xxxxxxxxxx výrobků se xxxxxxx xx výši 0,4 Kč/g.

(2) Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vypočte xxxx součin základu xxxx a xxxxx xxxx z ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xx ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přiměřeně.

§130m

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným xxxxxxxx

Xx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxxxxxxx staré xxxxx xxxx x který xxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx spotřebu

Za xxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxxxxxxxxx 500 g.

HLAVA XXXX

XXX Z VÝROBKŮ XXXXXXXXXXXXX S TABÁKOVÝMI XXXXXXX

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Výrobkem xxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) náplň xx xxxxxxxxxxxx cigarety,

b) xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobek.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxx xx používá xxxxxxx x xxxxxxxxx účelům x potvrzení o xxxx xxxxxxxxxxx vydá Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx výrobky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x tabákových xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx elektronické xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx

x) obsahující xxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx doplnění, nebo

b) xxxxxxxxxxxx nikotin, která xx xxxxxx x xxxxxxx x elektronické xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx spotřebních xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení xxxxxx zásobníku, xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) může být xxxxxxxxxxx xxxx opětovně xxxxxxxxxxx xxxxxx náhradní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx spotřebních xxxx rozumí xxxxxxx xxx xxxxxx použití, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx nikotin, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlákny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obdobném xxxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobek

Ostatním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozumí xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§130x

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx výrobky

Předmětem xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx.

§130x

Xxxxxx xxxx z xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx xx x

x) xxxxxx xx elektronické xxxxxxxx xxxxxxxx náplně xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na 1 xxxxxxxxx místo,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx nikotinového výrobku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx balení xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1 xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobku x xxxxxxxx vzniku povinnosti xxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§130x

Xxxxx x xxxxxxx xxxx z výrobků xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx takto:

sazba xxxx

xxxxxx do elektronických xxxxxxx

2,5 Xx/xx

xxxxxxxxxx xxxxx

0,4 Xx/x

xxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky

0,4 Xx/x

(2) Daň x xxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§130x

Xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výrobcích xxxxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx značených nesprávným xxxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nepovažuje rovněž xxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx tabákovou xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§130x

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx spotřebu

Za xxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx osobní spotřebu xx považuje xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx cigaret 80 xx,

x) nikotinových xxxxx 500 x,

x) ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 500 x.".

Xxxxxxxxx hlava XXX xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XX.

50. X §130x se xxxxxx "0,4 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "0,8 Kč".

51. X §130x se xxxxxx "0,8 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "1,2 Xx".

52. V §130x xx částka "1,2 Xx" nahrazuje částkou "1,7 Xx".

53. X §130x se xxxxxx "2,5 Xx" nahrazuje xxxxxxx "5 Xx" x částka "0,4 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "0,8 Kč".

54. X §130x se xxxxxx "5 Xx" xxxxxxxxx částkou "7,5 Xx" x xxxxxx "0,8 Kč" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "1,2 Xx".

55. V §130x xx xxxxxx "7,5 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "10 Kč" x xxxxxx "1,2 Kč" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "1,7 Xx".

56. X §134x odst. 2 xxxx. b) x x) a v §134x písm. c) xx xxxxx "8" xxxxxxxxx číslem "6".

57. X xxxxxxx §135 xx xxxxx "vybraného" xxxxxxx.

58. V §135 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx" xx nahrazuje xxxxxx "xxxxxx".

59. V §135x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , zahřívané xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky".

60. V §135x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova " , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx".

61. X nadpisu §135x xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxxxxx průvodnímu xxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

62. X §135x xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxxxx x režimu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx oznámení o xxxxxxx xxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxx přijetí xxxxxx výrobků, nebo

b) x oznámení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx označuje jako xxxxxxxx 3.

63. X §135x xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxx 1" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 1 a 2".

64. X nadpisu §135x xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

65. V §135x odst. 1 xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova " , xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

66. V xxxxxxx §135x se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

67. V §135x odst. 1 xx za slova "xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx" x slova "xxxxxxxxx vybraných" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx".

68. X §135g xxxx. 1 xx xxxxx "6 xxxx 8" xxxxxxxxx slovy "4 nebo 6".

69. X xxxxx deváté xxxxxxx xxxxx XX xx xxxxx "X" xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx doplňují xxxxx " , XXXX X OSTATNÍCH XXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXX Z VÝROBKŮ XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX".

70. V §135m xxxx. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx".

71. X §135x odst. 1 písm. x) xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky".

72. X §135x odst. 2 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , zahřívané xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx".

73. V xxxxxxx §135x se xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.

74. X §135n odst. 1 xx za xxxxx "výrobky" vkládají xxxxx " , xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxxxx tabákové xxxxxxx xxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxx výrobky" x xxxxx "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

75. X xxxxxxx §135x xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.

76. X §135x xxxx. 2 xxxx. a) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova " , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neznačených xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx".

77. X §135p xxxx. 2 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx nesprávným způsobem, xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem".

78. X §135x xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tabákové výrobky xxxx výrobky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx".

79. X §135q xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "výrobky" vkládají xxxxx " , xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tabákovými výrobky".

80. X §135q xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

81. X xxxxx deváté xxxxx XX xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX IX

PROPADNUTÍ X ZABRÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXXXX X VÝROBKŮ XXXXXXXXX XXXXXXXXXX ZPŮSOBEM

§135zf

Propadnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx značených xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, a xx x v xxxxxxx, xx její xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o

a) neznačený xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zahřívaný xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§135xx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx nesprávným způsobem

Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, x jejím xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxx hodnota xx x xxxxxxxx nepoměru x povaze xxxxxxxxx, xxxxx jde x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx ostatní xxxxxxxx výrobek xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tabákovými xxxxxxx, xxxx

x) tabákový xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobek související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem.

§135zh

Společná xxxxxxxxxx x propadnutí x xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §135zf xxxx xxxxxxx podle §135xx zničí. Xx xxxxxxx dohlíží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Pachateli xxxxxxxxx, xxxxxxx bylo uloženo xxxxxxxxxx výrobků podle §135xx, xxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx podle §135zg xxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

(3) Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §135zg xxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxx odvolat.".

82. V §135xx xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §135xx xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx " , xxxx ze xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx".

83. X §135xx xxxx. 2 písm. x) bodu 3 x v §135xx xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" zrušuje.

84. X §135xx xxxx. 4 xx xxxxx "proti xxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx úseku správy xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, daně xx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxx x ostatních xxxxxxxxxx výrobků x xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx x výrobky".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daní xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a povinnosti x nimi xxxxxxxxxxx xx použije xxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxx daně poskytnutá xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx sklad xxxx xxxx oprávněným xxxxxxxxx xxx opakované přijímání xxxx xx považují xx xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xx do xxxxxxxxxx xxx třetího kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti čl. XXX bodů 31 x 41, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se zákonem x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX xxxx 31 x 41, x xx xx posledního dne xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx účinnosti xx. XXX xxxx 31 x 41.

4. Pokud xxxxx, xxxxx x xxxxxxx 12 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx §55 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxx x xxxxxxxx přijetí xxxxxx xxxxxx splní xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x přijímání x užívání xxxxxxxxxxx xxxxx osvobozených xx xxxx, xxxx xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxx minerálních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx x účelům xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx dne předcházejícího xxx xxxxxxxxxxxx ukončení xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx minerálních xxxxx osvobozených xx xxxx x účelům xxxxx §49 xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

5. V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxx, xxxxxxx osobě podle xxxx 4 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx daně. Daňové xxxxxxxx je xxxx xxxxx povinna xxxxx xx lhůtě xx 15 dnů xxx xxx právní moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx; xxxx daň xx xxxxxxx ve xxxxx pro podání xxxxxxxx přiznání.

6. Ustanovení §70 xxxx. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxx, u xxxxx povinnost xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx započatém xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX bodu 21, xx xxxxxxxxx xxx xxx, x něhož xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx vznikla xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX bodu 21.

8. Xxxxxxxxxx §70 xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xx. LIV xxxx 22, se xxxxxxxxx xxx xxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ve zdaňovacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 22.

9. Ustanovení §104 xxxx. 1 x §130x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 31 x 41, xx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx výrobky, u xxxxx povinnost xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 31 x 41,

x) surový xxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. LIV xxxx 31 a 41.

10. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1, §130c xxxx. 1, §130k xxxx. 1 a §130x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 33, 42, 50 a 53, xx xxxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxx související x tabákovými výrobky, x xxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX bodů 33, 42, 50 x 53,

b) xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx čl. XXX xxxx 33, 42, 50 x 53.

11. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1, §130x odst. 1, §130x odst. 1 x §130u xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX xxxx 34, 43, 51 a 54, xx nepoužijí xxx

x) xxxxxxxx výrobky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxxx související s xxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX bodů 34, 43, 51 x 54,

x) xxxxxx tabák, x xxxxx daňová xxxxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXX bodů 34, 43, 51 x 54.

12. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1, §130x odst. 1, §130x xxxx. 1 x §130x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xx. LIV xxxx 35, 44, 52 x 55, xx xxxxxxxxx pro

a) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výrobky xxxxxxxxxxx s tabákovými xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx daň xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 35, 44, 52 x 55,

x) xxxxxx xxxxx, u xxxxx daňová povinnost xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 35, 44, 52 x 55.

13. Při xxxxx xxxxx spotřební xxxx xxxxx §104 xxxx. 1 x §130x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 31 x 41, xxxx xxxxx xxxxx

x) §118a odst. 1 zákona č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 4 xxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. LIV bodů 31 x 41,

x) §118x xxxx. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 4 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sazbě xxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxx dopravu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 31 x 41 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx zákonem č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXX bodů 31 x 41.

16. Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxx xxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx čl. XXX xxxx 21, 33, 42, 50 x 53 xx považuje xx zajištění xxxx xxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 21, 33, 42, 50 a 53.

17. Xxxxxxxxx daně poskytnuté xxx xxxxxxx lihu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 22, 34, 43, 51 x 54 se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 22, 34, 43, 51 x 54.

18. Xxxxxxxxx daně poskytnuté xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. LIV xxxx 35, 44, 52 x 55 xx xxxxxxxx za zajištění xxxx poskytnuté x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx čl. LIV xxxx 35, 44, 52 x 55.

19. Xxxxxxxxxx §101 x 104 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 26 až 29 x 32, xx xxxxxxxxx pro xxxxx xx vodní dýmky, x xxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 26 až 29 x 32.

20. Xxxxx xx vodní xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx vznikla xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX xxxx 26 xx 29 x 32 a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXX xxxx 26 až 29 x 32, xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx značený xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21. Tabák xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 26 xx 29 x 32 xxxxx předmětem daně x xxxxxx ke xxxxxxx, xxxxxxxx, dopravený x jiného členského xxxxx nebo dovezený xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx x uvedený xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 26 xx 29 x 32.

22. Xxxxx xx vodní dýmky, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX bodů 26 xx 29 a 32 nebyl xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx České republiky xxxxxx xxx xx xxxx 3 měsíců xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 26 až 29 x 32 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu x xxxxxxxxx nálepkou; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx tabákové nálepky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se tento xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

23. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX xxxx 26 xx 29 x 32 xxxxx předmětem xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 22 x 23 xxx xxxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xx. XXX bodů 26 xx 29 a 32; xx xxxx xxxx xx tento xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

24. Xxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX xxxx 26 xx 29 x 32 xx daňovém xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx členského xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 26 xx 29 x 32 xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx ke xxxxxxx, x xxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tabáku xx kouření xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podle zákona x. 353/2003 Sb., xx znění xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 26 xx 29 a 32, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx kouření xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 26 xx 29 x 32, x xx xx xxxx 3 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 26 xx 29 a 32.

25. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX xxxx 26 až 29 x 32 xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx vyrobila, xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravila z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxx xxxxx, který přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx kouření, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tabáku xx kouření xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 26 až 29 a 32, xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tabáku xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx opakované přijímání xxxxxx xx kouření xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 26 xx 29 x 32, pokud xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti čl. XXX xxxx 26 xx 29 x 32

x) xxxxx xx xxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke kouření xxxx povolení pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků rozšiřující xxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx.

26. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx x přímé xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx daně xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXX xxxx 41, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pátého xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. LIV xxx 41.

27. Jednotkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nakoupené za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xx. XXX xxxx 42, xxxxx skladovat xxx prodávat po xxxxxxxx posledního xxx xxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxx 42.

28. Jednotkové xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabákovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 43, xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xx uplynutí posledního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. XXX bod 43.

29. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXX bodu 44, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pátého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx účinnosti xx. XXX xxx 44.

30. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 26 xx 29 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx tabákový xxxxxxx xxxxxxx nesprávným xxxxxxxx.

31. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbě xxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 41, se xxxxxxx §122a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxx

x) §122a xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122x xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx xxxxx §122a xxxx. 2 zákona č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skladovat xxx xxxxxxxx takové jednotkové xxxxxx.

32. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx spotřebě s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 42, xx xxxxxxx §122a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, že xxxxx xxxxx

x) §122a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx dnem, xx xxxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122x xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx xxxxx §122a xxxx. 2 zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx, xx jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx balení.

33. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sazbě xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. LIV xxxx 43, xx použije §122x xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxx, xx xxxxx podle

a) §122x xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx skladovat ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122x xxxx. 1 xxxx. x) x doba podle §122x xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, po xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani prodávat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

34. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXX xxxx 44, se xxxxxxx §122a xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxx

x) §122x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, končí xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx nelze skladovat xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122a xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxx §122x odst. 2 xxxxxx č. 353/2003 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx posledním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xx jehož xxxxxxxx xxxxx skladovat ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

35. Xxxxxxxxx tabákové xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výrobky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dovezené xx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

36. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona nebyly xxxxxxxxx daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx tabákové výrobky x xxxxxxx související x tabákovými xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx území České xxxxxxxxx nemusí xxx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tabákové xxxxxxx xx volného xxxxxxxx oběhu xx xxxxx xxxxxxx považuje xx xxxxxxx.

37. Se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobky bez xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 35 x 36 xxx xxxxxxxx xx xxxx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xx tuto xxxx se tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

38. Osoba, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx daňové území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravila z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxxxx tabákové výrobky, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx držitelem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxxx tabákových výrobků xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

39. Xxxxx, xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx předmětem daně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x návrhu na xxxxxx povolení nebo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx do 3 xxxxxx ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona

a) návrh xx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx povolení xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

40. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx daňovém území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx daňové xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dopravila z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky xxxx výrobky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx výrobků, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xx xx xxxx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

41. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx území České xxxxxxxxx vyrobila, na xxxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx dovezla nebo xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx vydání xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx vyrobila xxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výrobků podle xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx podá xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx skladu těchto xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx přijímání xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx opakované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o nakládání xx surovými diamanty, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx

Xx. XXXX

X §2 xxxx. x) xxxxxx č. 440/2003 Sb., x nakládání xx xxxxxxxx diamanty, x xxxxxxxxxx jejich xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/2005 Sb., xxxxxx č. 18/2012 Xx. x xxxxxx x. 243/2016 Sb., xx slova "Xxxxx Xxxxxx" nahrazují slovy "x Xxxxx".

ČÁST XXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x účetnictví

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx č. 353/2001 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 437/2003 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Sb., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx č. 495/2005 Xx., zákona č. 57/2006 Sb., zákona x. 81/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., zákona x. 264/2006 Xx., zákona x. 69/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 348/2007 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 304/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 410/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 239/2012 Xx., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Sb., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 462/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 609/2020 Sb. x zákona x. 251/2021 Xx., se xxxx takto:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xxx:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. června 2013 o ročních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx zprávách xxxxxxxxx xxxxx podniků, x xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/43/XX x o xxxxxxx xxxxxxx 78/660/EHS x 83/349/XXX.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/95/XX xx xxx 22. října 2014, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2013/34/EU, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2014/102/XX ze xxx 7. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/34/XX x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx forem xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Chorvatské xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/2101 xx dne 24. xxxxxxxxx 2021, kterou xx xxxx směrnice 2013/34/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx informací x dani z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2022/2464 xx xxx 14. xxxxxxxx 2022, kterou xx xxxx xxxxxxxx (EU) x. 537/2014, směrnice 2004/109/XX, xxxxxxxx 2006/43/XX x xxxxxxxx 2013/34/EU, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx podniků x udržitelnosti.".

2. V §1 se xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx

"(5) Xx stát xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx.".

3. X §1x xxxx. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

4. X §1x xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx slovem " , xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

5. X §1x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxx obratem xx xxx xxxxx účetnictví xxxxxx výše xxxxxx x xxxxxxx výrobků x xxxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx čistého xxxxxx xx pro xxxxx účetnictví xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxx období, x xxxxxxxxxx 12.".

6. V §1x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 5, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx

x) xxxxx, spořitelního a xxxxxxxx družstva a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx součet xxxx xxxxxxx 1, 3, 4, 6 x 7 xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 vyhlášky x. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx x zajišťovny xxxxxx xxxxxx xxxx položky X. 1.x) x xxxxxxx XX. 1. x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx x. 502/2002 Xx., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxxxx x sestavení účetní xxxxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxx standardy35) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx"), se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxx obratem xxxxxx jednotky, u xxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6.

7. X §4 xx na xxxxx odstavce 8 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx určení xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxx xxxx účetnictví.".

8. X §4 xxxx. 12 xxxx xxxxx xx xxxxx "české xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "měny xxxxxxxxxx".

9. V §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxx "Xxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.".

10. X §19x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie35) (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx")" xxxxxxx.

11. X §21 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx závisí xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jsou xxx xx zdrojem xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx vysvětlení, xxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jsou xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x účetní jednotku, xxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu,

c) xx xxxx velkou xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx, x

x) x xxxxxxxxxxx xxx překročila xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 500 zaměstnanců xx xxxxxx období.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 až 9.

12. V §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo konsolidovanou xxxxxx x udržitelnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx výroční zprávě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

13. X §21 xxxx. 8 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx o udržitelnosti".

14. X §21 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx zní:

"(10) Výroční xxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti, xx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx Xxxxxxxxxx Hypertext Xxxxxx Xxxxxxxx (přípona xhtml).".

15. X §21a odst. 8 se slova "xxxxxxx nefinančních xxxxxxxxx xxxxx §32h xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxx části deváté".

16. X §22xx xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx konsolidující osoba x Xxxxxxxx xxxx".

17. X §22aa odst. 2 xxxx. x) xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní jednotky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx z Xxxxxxxx xxxx".

18. X §22xx xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "jiná konsolidující xxxxx z Evropské xxxx".

19. X §22aa xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx osoby x Xxxxxxxx xxxx".

20. X §24 xx xxxxxxxx 6 xx 9 xxxxxxx.

21. Xx §24 xx xxxxxxxx xxxx §24a xx 24x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§24x

Xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx účetnictví xxxx xxx

x) xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxx, xxxxx je funkční xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x

1. xxxx,

2. americký xxxxx, xxxx

3. britskou xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx měna xxxxxxxxxx ekonomického xxxxxxxxx, xx xxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx vedoucí jednoduché xxxxxxxxxx je xxxxx xxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxx xxx změnit xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx účetnictví xxxx xxx xxxxx xxxx, xxxxx změnit xxxx účetnictví na xxxxxx měnu, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx.

§24x

Xxxxxxxx xxxxxxxx limitů xx xxxxx xxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x české xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x případě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx trhu vyhlášeným Xxxxxx národní bankou x xxxx účetnictví xxx xxxxxxxx den xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx

x) xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx přepočítávaná xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, koruny xxxx xxxxxx,

x) zaokrouhlují na xxxx xxxxx, pokud xx přepočítávaná xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§24x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx měny xx měnu xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx x závazky xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxxx xx měnu xxxxxxxxxx xxxxxxx kurzem, x to x xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. x), x xx pouze xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 12.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx podle §24 odst. 2 xxxx. x) xxx xxx přepočet xx xxxx účetnictví použít xxxxx xxxx.

§24x

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx účetnictví

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxx vyhlášený x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušnou pro xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den nebo xxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxxx x cizí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den nebo xxxxx xxxxx, xx xxxxxx kurz se xxxxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx dolaru xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, není-li xxxxx xxxxxxxxxx euro xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx kurzem xxxxxxxx x odstavci 1 pro xxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxx bankou xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xx kurz xxx den xxxxxxxx xxx považovat také xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx den.

(4) Xxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx rozumí xxxxxx kurz uvedený x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxx kurzu. Xxxxxxx období používání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jednotka na xxxxxxx vnitřního xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx dni,

a) xx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxx byl xxxxxxxx xxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) xx kterého xxxxxx xxxxxxxx vnitřním předpisem xxxxxxxx používat xxxxx xxxx.

(5) Xxxxxx kurz xxxxxxx x xxxxxxxx 2 písm. x) x xxxxx xxxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx

x) k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx licenci,

2. povolení x xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxx xx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx,

4. xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

5. povolení k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx působit xxxx xxxxxxxxxx záložna,

6. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxxx,

x) je Českou xxxxxxx xxxxxx,

x) je Xxxxxx xxxxxxxxx pojistitelů, xxxx

x) xx zdravotní xxxxxxxxxxx.

(6) X případě xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx měnu xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx.".

22. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx "1 Xx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

23. X §32a xxxx. 2 xx xxxxx "české xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx".

24. Název xxxxx xxxx zní: "XXXXXX X XXXXXXXXXXXXX".

25. §32x xx 32i včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 43 xx 47 xxxxx:

"§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx

(1) Zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotka, která

a) xx xxxxxxxx korporací,

b) xx xxxxxxxxx veřejného xxxxx,

x) by byla xxxxxx účetní jednotkou, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x

x) k xxxxxxxxxxx xxx překročila kritérium xxxxxxxxxx xxxxx 500 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x výjimkou účetní xxxxxxxx podle §32g xxxx. 1 informuje xxxxxxxx zaměstnanců a xxxxxxxx x nimi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx získávání x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Tato xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhotovovat zprávu x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x udržitelnosti není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx xxxxxxxxx43),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx kaptivní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví, nebo

c) xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotka, xxxxx

x) xxxx emitentem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx regulovaném trhu,

b) xx konsolidovanou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxx svých konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx,

x) konsolidovaná xxxxxxx zpráva nebo xxxxxxxxxxxxx zpráva xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx unie

1. xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx jejích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

2. xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ustavena, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx obsahuje

1. xxxxx a sídlo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Evropské xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxx,

2. xxxxx xx internetové xxxxxxx, xx kterých xx xxxxxxxxxx konsolidovaná xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Evropské unie x zpráva x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, výroční xxxxxx xxxx zprávy xxxxxx, x

3. xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx jednotka, xxxxx

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx regulovaném trhu,

b) xx xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku konsolidující xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx jiného xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx země"),

c) konsolidovaná xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx třetí země

1. xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxx jednotce x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx standardy xxx xxxxxxxx xxxxx x udržitelnosti xxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí, xxxx xxxxxxxx rovnocenným těmto xxxxxxxxxx podle prováděcího xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx rámec xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx44) ve xxxxxx x činnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4. xx xxxxxxxxxx xx formátu Extensible Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formát xxx xxxxxxxx zpráv45),

5. xx ověřena x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx státu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osoba xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

6. je xxxxxxxx se xxxxxxx x jejím xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxx xxxxxx jednotka, x

x) xxxxxxx zpráva xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxx xxxx, x jejímž xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx tato xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xx uveřejněna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x zpráva x xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x tom, xx xxxx xxxxxx jednotka xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, x

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx44) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxx.

(4) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vyhotovila v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx konsolidovanou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx x udržitelnosti je xxxxxxxxxxx oddílem výroční xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx x udržitelnosti je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) správy x xxxxxx,

x) zaměstnanecké x

x) xxxx xxxxx xxxxxxx a úplatkářství.

(3) Xxxxxx o udržitelnosti xxxxxxxx

x) stručný xxxxx xxxxxxxxxx modelu a xxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxx účetní xxxxxxxx včetně opatření xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx x strategie xxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1,5 °C x xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx46) x s xxxxx dosáhnout klimatické xxxxxxxxxx xx roku 2050 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx47),

4. informace, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejícím x xxxxx, ropou x xxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, xxxxx obchodní xxxxx a strategie xxxxxx xxxxxxxx zohledňují xxxxx xxxxxx zúčastněných xxxxx a dopady xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, a

6. xxxxxx, xxx xx strategie xxxxxx jednotky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx časově xxxxxxxxxx xxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně také xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx roky 2030 a 2050, xxxxxx

1. popisu pokroku, xxxxxx xxxxxx jednotka xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x

2. xxxxxxxxxx x xxx, xxx jsou xxxx xxxx účetní jednotky xxxxxxxx xx otázek xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s ohledem xx udržitelnost, xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx odborným xxxxxxxxx x dovednostem,

d) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx spojených s xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx orgánů xxxxxx jednotky,

e) popis xxxxxxx xxxxxx jednotky xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx postupu xxxxxxxx péče, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx dodržování xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených x xxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x jejím hodnotovým xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, obchodními xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řetězcem,

h) xxxxx xxxxxxxx přijatých xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx potenciálním xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxxxx, zmírnit xx, napravit xx xxxx xx xxxxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a

j) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xx těchto xxxxxxxx x

2. způsobu, jakým xxxxxx jednotka xxxx xxxxxx řídí.

(4) Zpráva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukazatele xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve zprávě x udržitelnosti x xxxxxx použitý pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxx x krátkodobého, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx hodnotovém řetězci, xxxxxx informací o xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, obchodních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) vysvětlení xxxxx xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x

x) způsoby, xxxxxx budou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v jiných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x informacím xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x udržitelnosti k xxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxxx x xx xxxx údaje xxxxxx.

(8) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx právě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxxx xx neuvedení xxxxxx xxxxxxxxx znemožnilo xxxxxxx účel xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(9) Zpráva x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(10) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx je značkována xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx jednotný xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro podávání xxxxx45).

§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konsolidující xxxxxx jednotka, xxxxx xx

x) subjektem xxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kritérium xxxxxxxxxx xxxxx 500 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx §32x xxxx. 2 xxxxx obdobně x xxx konsolidující účetní xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32x odst. 1.

(3) Pro xxxxx xxxxxx x udržitelnosti x konsolidované xxxxxx x udržitelnosti se xx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jednotka, xxxxx xx družstvem x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou ovládajících xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

43) Xx. 4 xxxx. 1 xxx 145 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) x. 575/2013 xx xxx 26. června 2013, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úvěrové xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxx (XX) x. 648/2012.

44) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2020/852 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x zřízení rámce xxx xxxxxxxxx udržitelných xxxxxxxx x o xxxxx nařízení (EU) 2019/2088.

45) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX) 2019/815 xx xxx 17. xxxxxxxx 2018, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/109/XX, xxxxx jde x regulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx.

46) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxxx dne 12. xxxxxxxx 2015, xxxxxxxxx xxx x. 64/2017 Xx. x. s.

47) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2021/1119 xx xxx 30. června 2021, xxxxxx se stanoví xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx neutrality x xxxx xxxxxxxx (XX) x. 401/2009 a xxxxxxxx (EU) 2018/1999 ("xxxxxxxx právní xxxxx xxx klima").".

26. Xx §32x xx xxxxxxxx xxxx §32j až 32x, xxxxx včetně xxxxxxx znějí:

"§32j

Výjimky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx

x) xxxx emitentem investičních xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trhu,

b) xxxx xxxxxx účetní xxxxxxxxx nebo by xxxxxx velkou účetní xxxxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxxxxx veřejného xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx konsolidovaných xxxxxxxx jednotek xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx osoby x Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zpráva nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx konsolidující xxxxx x Xxxxxxxx unie

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx konsolidovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxx x

2. xx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx konsolidující účetní xxxxxxxx xxxxxxxx

1. název x sídlo jiné xxxxxxxxxxxxx osoby x Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx konsolidující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx konsolidovaná xxxxxxx zpráva xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Evropské xxxx x xxxxxx o xxxxxxx konsolidované xxxxxx x udržitelnosti, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

3. xxxxxxxxx x xxx, xx tato xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxx povinna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx emitentem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxx regulovaném xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx jednotkou xxxx xx nebyla xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, kdyby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx svých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx konsolidující xxxxx xx třetí země,

d) xxxxxxxxxxxxx zpráva o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx třetí xxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotce x xxxxx jejích konsolidovaných xxxxxxxx jednotkách,

2. xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xx standardy xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx udržitelných investic44) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx celku této xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx §32x xxxx. 3, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx konsolidující účetní xxxxxxxx,

4. xx xxxxxxxxxx xx formátu Extensible Xxxxxxxxx Xxxxxx Language (xxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx45),

5. xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx, xxxxx xxxxxxx byla xxxx konsolidující xxxxx xx xxxxx země xxxxxxxx, x

6. je xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx ověření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v němž xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx obsahuje

1. xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx tato konsolidující xxxxxx xxxxxxxx zahrnuta,

2. xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xx třetí země x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx x tom, že xxxx konsolidující účetní xxxxxxxx xxxx povinna xxxxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x

4. x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx44) xx xxxxxx x xxxxxxxx konsolidované xxxxxx xxxxxxxx zahrnuté xx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povinna xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §32x xxxx. 3, xxxxxx-xx xxxxxxxx konsolidované zprávy x xxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxxxxx osoby ze xxxxx xxxx, x xxxxxx konsolidačním xxxxx xx xxxx konsolidující xxxxxx jednotka xxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

(1) Konsolidovaná xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxxx jednotek xx udržitelnost x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek.

(3) Xxxxxxxxxx §32h xxxx. 3 xx 10 xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxxxxxx dopady xxxxx §32x xxxx. 3 xxxx. x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxx xxxx xxxx konsolidovaných xxxxxxxx jednotek patřících xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, konsolidovaná xxxxxx o udržitelnosti xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dopadech xxxxx §32h xxxx. 3 písm. g) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx významné xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(5) Jsou-li xxxxxxxx rozdíly xxxx xxxxxxxx xxxxxx spojenými x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx účetních xxxxxxxx x pro jednu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx patřících xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotek, konsolidovaná xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informaci x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kterých xx významné xxxxxxx x těchto xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek zahrnutých xx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávu x udržitelnosti xxxxx §32x xxxx. 2 xxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §32j xxxx. 2 nebo 3.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zprávy x udržitelnosti rozumí xxxxxxx xxxxxxx konsolidující xxxxxx jednotkou a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xx pojišťovnou xxxx zajišťovnou, pokud

a) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) podléhá dohledu xxx xxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxxx x

x) není xxxxxxxxx xxxxxx pojišťovací xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví.".

27. Xx xxxx osmou se xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXX X XXXXXX X XXXXXX

§32x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxx o daních x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx následujících xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 19 000 000 000 Xx, a xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19 000 000 000 Xx.

(2) Zprávu x xxxxxx x xxxxxx xx účetní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustavená xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxx srovnatelnou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx x xxxxxxx xxxxxx pobočku xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx této pobočky xxxxxx za druhé xx dvou xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pobočky xxxxxxx 200 000 000 Xx a výnosy xxxxxx jednotky dosáhnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx částce 750 000 000 XXX, x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxx, xx xxxxxxx roční xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 200 000 000 Xx, xxxx za první xx xxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve kterých xxxxxx účetní jednotky xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxx 750 000 000 XXX. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §32x.

(3) Xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx jednotkou xxxxxx xxxxxx jednotka, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xx xxxxxxx společného xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustavené xxxxx právního xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxx xxxxx účetních xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx její účetní xxxxxxx.

(4) Kritérium xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxx státu než xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xx měnu xxxxxx xxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx pro 21. xxxxxxxx 2021 se xxxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx.

(5) Xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx této povinnosti xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zpřístupnit xxxxx xxxxxxxx jednáním xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxxx x xx xxxx xxxxxx jednotku. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zprávu xx základě xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, x její xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx. Xx vztahu xx xxxxxx o xxxxxx x příjmů se xxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx.

§32x

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

(1) Xx zprávě o xxxxxx z příjmů xx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx zpráva xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx používaná xxx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti účetní xxxxxxxx,

x) počet zaměstnanců x přepočtu xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky,

g) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx vztahu k xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxx xxxxxxxx nebo xx vztahu x xxxx pobočce x xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxx daného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jejich příjmů x

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx účetního xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx může xxx xxxxxxxxx na xxxxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx uvedených xx xxxxxxxx upravující xxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx s jiným xxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx. Ve xxxxxx se xxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xx zprávě o xxxxxx z xxxxxx xx uspořádají xxxxx xxxxxxxxxx vzoru x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(4) Xxxxx ve xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx trvalé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx daná činnost xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxx Evropské xxxx xxx xxxxxx xx xx, zda je xxxxxx xxxx daňovými xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xx x 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterého spadá xxxxxxxxx den, xxxxxx xx unijním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx unie,

c) xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, který xx x 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx daného xxxxxxxx xxxxxx, x k 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx unií, xxxxx xxx x závazky xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx xx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

(5) Xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxx jedné xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x daních x xxxxxx nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 4 xxxx. b) xxxx x). Xxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx to xx xxxxxx spolu s xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx následující účetní xxxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx od xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Zpráva x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xx hotovostním xxxxxxx. Xxxx vysvětlení xxxx xxxxxxxxx xxxx částky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xx účetní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx konsolidační xxxxx netvoří xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ustavené xxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx dvou xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx úhrn čistého xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dosáhne 19 000 000 000 Xx, a naposledy xx xxxxx xx xxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx roční xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě xxxxxxxxx 19 000 000 000 Kč.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx střední účetní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx byla velkou xxxx střední xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je ustavena xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx státu než xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxxxxx xx xxxxx xx dvou xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnosy x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 750 000 000 XXX, x naposledy xx xxxxx xx xxxx xx xxxx následujících xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výnosy x konsolidované xxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 750 000 000 XXX.

(3) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xx xxxxxx období xxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právního xxxx jiného xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx formu xxxxxxxxxxxx x obchodní xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx konsolidující osobou, xxxxx neovládá žádnou xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ovládání xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxx pobočky xxxxxxx 200 000 000 Xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v konsolidované xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx částky odpovídající xxxxxx 750 000 000 EUR, x xxxxxxxxx za první xx dvou xx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx čistého xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 200 000 000 Xx, xxxx xx xxxxx ze dvou xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nejvyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxx nedosáhnou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 750 000 000 XXX. Zpřístupnění se xxxxxxx xxxxx §32x.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotka xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie, která xx x účetním xxxxxx pobočku na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx formu xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx konsolidující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, pokud xxxx nejvyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx splňující kritéria xxx xxxxxxx nebo xxxxxx účetní xxxxxxxx x výjimkou ovládání xx xxxxxxx společného xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx dvou xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx roční xxxx xxxxxxx xxxxxx pobočky xxxxxxx 200 000 000 Xx x xxxxxxxxxxxxx výnosy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx 750 000 000 EUR, a xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx následujících xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxxxx úhrn xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 200 000 000 Xx, xxxx xx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx částky xxxxxxxxxxxx xxxxxx 750 000 000 XXX. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §32q.

(5) Pro xxxxx konsolidované xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx se

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxxxxxxx účetní jednotka xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxxx-xx xx o xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx konsolidující xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) konsolidovanými xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx jiného státu xxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx účetních předpisů xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.

(6) Kritérium konsolidovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx právního xxxx xxxxxx státu xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxxxxx xx měnu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx xxx 21. xxxxxxxx 2021 xx xxxxxxxxxxxxx xx celé xxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxxxx x poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx základě údajů, xxxxx xx x xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřebné xxxxx.

(8) Pokud xxxx x dispozici konsolidovaná xxxxxx o daních x xxxxxx, která xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle odstavce 3 nebo 4, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zpřístupnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Nemá-li xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zprávy, xxxxxx o xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx všechny potřebné xxxxx, sestaví xxxxxx xx základě xxxxx, xxxxx má k xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx jednotka xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx z příjmů xx tato osoba xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx považuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx účetnictví.

§32p

Obsah konsolidované xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

(1) X xxxxxxxxxxxxx zprávě x xxxxxx x xxxxxx xx uvedou údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx osobách, nejedná-li xx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx, xx

x) xx uvede xxxx xxxxxx xxxxx ovládaných xxxx, nejedná-li xx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x členském xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx unijním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx oblasti xxxxxxxxxx Xxxxx Evropské xxxx xxxx xx seznamu xxxxxxxxxx xxxxx spolupráce x Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx spolupracujícími xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zásad xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konsolidované xxxxxx závěrky nejvyšší xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx sestavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x

x) pro xxxxxxx celkových výnosů xx vylučují dividendy xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxx na xxxxxxx společného vlivu.

(2) Xxxxxxxxxx §32x xxxx. 2 xx 7 xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx použijí xxxxxxx.

§32x

Xxxxxxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx, xx zveřejní xxxxxxxx xxxxx §21x.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx povinnost xxxxxxxx xxxxxx x daních x příjmů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x oznámení o xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx zprávu xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx provede xx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx dne xx xxxx alespoň 5 xxx.

(3) X případě xxxxxx o daních x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provede xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxxx xx provede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx její xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x daních x příjmů xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zprávě x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxx 5 xxx.

§32x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Účetní xxxxxxxx xxxxxxx x §32x xxxx. 1 není xxxxxxx xxxxxxxx zprávu x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xx. 89 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX, xxxxx zahrnuje xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx činnostech.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx uvedená v §32x odst. 2 xxxx povinna zpřístupnit xxxxxx x daních x xxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx zprávu s xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx,

x) zpráva xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx název x xxxxxx pobočky xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx anglického xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx xx zapsána xxxxxxx xxxxxx jednotky, x xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx strojově xxxxxxxx xxxxxxx uveřejněn xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §32o xxxx. 1 není xxxxxxx sestavit konsolidovanou xxxxxx o daních x xxxxxx, xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxx účetní jednotka xxxxxxxx xxxxxx podle xx. 89 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/36/XX, xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednotky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnutých x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx které xx xx konsolidovaná zpráva x xxxxxx x xxxxxx sestavovala.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx uvedená x §32x odst. 2, 3 nebo 4 xxxx xxxxxxx sestavit xxxx zpřístupnit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xx zpráva sestavovala, xxxxxx x informacemi x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů,

b) xxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx název a xxxxx účetní jednotky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx ovládá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, a

c) xx 12 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xx českého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejného xxxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx účetní jednotky xxxxxxx, a xxxxxxxxx x x elektronickém xxxxxxxx čitelném xxxxxxx xxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx část xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

28. X §37 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xx 6" xxxxxxxxx slovy " , 2, 4 xx 7 xxxx 9".

29. X §37 xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "7" xxxxxxxxx xxxxxx "8".

30. V §37a xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xx 6" xxxxxxxxx xxxxx "až 7, 9 nebo 10 xxxx §32h xxxx. 1".

31. V §37a xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx písmena x) a g), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §32x xxxx. 2 xx 10,

x) xxxxxxxxx zprávu x xxxxxx z příjmů xxxxx §32n xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx §32x,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

32. V §37x xxxx. 1 xxxx. x) xx číslo "7" nahrazuje xxxxxx "8".

33. X §37x xxxx. 1 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) nezveřejní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx xxxx konsolidovanou xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxx §32x xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxxxxxx zprávě x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx podle §32x xxxx. 4,".

34. X §37a xxxx. 1 písm. x) xx slovo "xxxx" xxxxxxx.

35. X §37a xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx slovem "nebo" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x udržitelnosti xxxxx §32x xxxx. 2.".

36. X §37x xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx §32n odst. 1".

37. X §37x xxxx. 2 xxxxxxx x) a x) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxxx §32x xxxx. 2 až 6,

f) xxxxxxxxx konsolidovanou xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxx §32p,".

38. X §37x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

39. X §37x xxxx. 2 se xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x m), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxx neuveřejní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx §32x xxxx. 1 xx 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprávy s xxxxxxxxxxx x daních x xxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z příjmů xxxxx §32x odst. 4,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx l) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

40. V §37x xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" a xxxxxxxx xx xxxxxxx o), xxxxx zní:

"o) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxx x xxxx neprojedná xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §32i xxxx. 2.".

41. X §37x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

42. V §37x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x) nebo x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x) xx x) xxxx x)".

43. X §37x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "x) xxxx s)" xxxxxxxxx xxxxx "t) xxxx x)".

Čl. LIX

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxx účetní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 563/1991 Xx. a xxxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, upravující xxxxxx x daních x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx období započaté xxxx 22. xxxxxxx 2024.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dani x přidané hodnoty

Čl. XX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx č. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 230/2006 Xx., zákona x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Sb., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 302/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx č. 489/2009 Xx., zákona č. 120/2010 Sb., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 196/2014 Sb., xxxxxx x. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 283/2018 Xx., zákona x. 6/2019 Xx., zákona x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 256/2019 Xx., xxxxxx x. 283/2020 Sb., zákona x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Xx., zákona x. 527/2020 Xx., zákona x. 609/2020 Xx., xxxxxx č. 284/2021 Xx., xxxxxx č. 355/2021 Sb., zákona x. 363/2021 Xx., xxxxxx x. 371/2021 Xx., zákona x. 93/2022 Sb., xxxxxx x. 366/2022 Xx., xxxxxx x. 432/2022 Xx., zákona x. 251/2023 Xx. x xxxxxx č. 285/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx konci xxxxxxxx xxx čarou x. 1 se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věta

"Směrnice Xxxx (XX) 2022/542 ze xxx 5. dubna 2022, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x (XX) 2020/285, xxxxx xxx o xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty.".

2. X §13 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "8".

3. X §37 písm. b) xxxx 2 xx xxxxx " , 1,15 v případě xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx 1,10 x xxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxx daně" xxxxxxxxx slovy "xxxx 1,12 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx".

4. X §47 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx".

5. X §47 xxxx. 1 xxxx. b) xx slovo "první" xxxxxxx x slova "15 %, xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "12 %.".

6. X §47 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

7. X §47 xxxx. 3 xx xx xxxxx "x xxxxxxx č. 3" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxx x xxxxxx" a slovo "xxxxx" a věta xxxxx xx zrušují.

8. X §47 xxxx. 4 se xxxxx "xxxxx" x xxxx xxxxx zrušují.

9. V §47 xxxx. 5 xx xxxxx "první" xxxxxxx.

10. X §47 xxxx. 6 se xxxxx "xxxx, brožur, xxxxxx, prospektů, novin, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx, časopisů a xxxxxxxx, na jejichž xxxxxx by xx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx" se xxxxxxx.

11. X §47 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx sazba xxxx".

12. X §47 xx xxxxxxxx 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 a 10 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8 x 9.

13. X §47 odst. 8 xx slova "xxxxxxxx x těchto sazeb" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxx".

14. X §47x xx xxxxx " , xxxxx xxxx druhé" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx".

15. X §48 odst. 1 x x §49 xx slova "Xxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".

16. X §56x xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "2008" xxxxxxxxx číslem "2015".

17. X §62 xxxx. 2 xx xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "6".

18. X §63 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx text "71x" xxxxxxxxx textem "71x".

19. X §63 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§71x).".

20. X §71c xxxx. 1 se xx xxxxx písmene c) xxxxxxxx slovo "xxxx".

21. X §71c odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx " , xxxx" nahrazuje xxxxxx x písmeno x) xx xxxxxxx.

22. X §71x se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Dovoz xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx se xxxxx x dovoz xxxxxxxxxxx tabákových výrobků, xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx x výrobků souvisejících x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx daně, je x xxxxxxxx osvobozen xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

x) 100 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 100 x xxxxxxxxx tabákových xxxxxxx,

x) 20 xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 100 g nikotinových xxxxx,

x) 100 g xxxxxxxxx nikotinových xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 se označují xxxx xxxxxxxx 3 x 4.

23. X §71x xxxx. 4 xx xxxxx "x 2" nahrazují slovy "xx 3".

24. Xx §71x se vkládají xxxx §71x až 71x, které včetně xxxxxxx xxxxx:

"§71x

Xxxxxxxxxx od xxxx xxx dodání xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx služby

(1) Xxxxxx xx pro účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx kniha, xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jedná o xxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2018, x čísle 4901, 4903 xx 4905, 4911 nebo 8523,

x) x kterého xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 50 % jeho xxxxxx a

c) xxxxx xxxxxxx nebo převážně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx audiovizuálního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx

x) elektronicky poskytovaná xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx knihy, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona nebo xxxxxxxxx xxxxxx poskytovaných xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poskytované podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dodání xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx uplatní, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxxxx xx xxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §64, 66 xxxxx §71x.

§71x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx uplatnění xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx knihy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x nárokem xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §71x.

§71x

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x nárokem xx xxxxxxx při dodání xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §71x xx určitá xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx služby.

(2) V xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx uvede

a) xxxxx zboží nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) návrh xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

25. X §72 se za xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) U xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je dlouhodobým xxxxxxxx xxxxxx, se xxx xxxxx xxxx x přidané hodnoty xx částku daně xx vstupu považuje

a) xxxxxx 420 000 Xx, xxxxx daň xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 je x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx 420 000 Kč, xxxx

x) xxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx podle písmene x).

(4) U technického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx majetkem, podle §4 odst. 4 xxxx. x) bodu 4 se pro xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx považuje

a) částka 0 Xx, xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 u pořízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxx zhodnocení provedeno, x xxxx xx xxxxxx podle odstavce 2 x předcházejících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 420 000 Xx,

x) daň xx xxxxxx podle odstavce 2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

1. částkou 420 000 Xx x

2. součtem xxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 u xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx technické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx vstupu xxxxx xxxxxxxx 2 u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

c) xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x absolutní xxxxxxx rozdílu určeného xxxxxxxx xxxxx písmene x), pokud xx xxxxxx xxxxxx postupem xxxxx xxxxxxx x) xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 až 8.

26. X §72 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 78 xxx:

"(9) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxx vozidlo xxxxxxxxx X1 xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel78), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx automobilem, xxx není pořízeno xx xxxxxx provozování xxxxxxxx motorové xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

78) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/858 xx xxx 30. xxxxxx 2018 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, konstrukčních xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celků určených xxx tato xxxxxxx x o xxxxxx xxx xxxxx s xxxx, x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o xxxxxxx směrnice 2007/46/XX, x xxxxxxx xxxxx.".

27. Xx §77 xx xxxxxx xxxx §77x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§77x

Xxxxxxx odpočtu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx pořízení nebyl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx snížit uplatněný xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odpočet xxxx, xx který xx xxx xxxxx, xxxxx xx xxx tento xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem, a xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx tento automobil xxxx xxxxxxxxxxx majetkem.".

28. X §82 xxxx. 1 a 4 xx xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "8".

29. X §90 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 17, xxxxx zní:

"(17) U xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxxx b), xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

30. Xxxxxxx x. 2 xxx:

"Xxxxxxx č. 2 x xxxxxx x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx

XX-XXX

Xxxxx služby

36.00.2

Úprava x xxxxxx vody xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

37

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

49

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

50

Xxxxx xxxxxxxx doprava xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

55

Xxxxxxxxx xxxxxx.

56

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podávání xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; podávání xxxxx xxxx x xxxxxxxxx nápojů.

59.14, 90, 91, 93

Xxxxxxxxxx oprávnění xx vstupu xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, do muzeí, xx xxxxxxxxxxxx zahrad, xx xxx, na xxxxxxx x xx xxxxxxx kulturní xxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx zahrad, xxxxxxxxxx rezervací x xxxxxxxxx xxxxx.

77, 85, 91

Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx se xxxxx x veřejné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx poskytované xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx služby xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

86

Zdravotní péče.

87

Sociální xxxx.

88.10, 88.91

Domácí xxxx x děti, staré, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

93.11, 93.12, 93.13, 93.29.11,&xxxx; 93.29.19

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx události; xxxxxxx xxxxxxx, i xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rekreačních parků x xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

96.03

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxx.

96.04

Xxxxxx xxxxxxxxx lázní, xxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kódu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX, xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2015, a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx kódu x textové části xxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sazebníku xx xxxxxx kód popisu xxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x celním sazebníku, xx xxxxx platném x 1. lednu 2018.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vystupují xx předem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádů schválených xxxxx zákona x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx linkovou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Pitnou xxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxx splňující xxxxxxxxx xxx xxxxxx vodu xxxxxxxxx xxxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxx xxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vnitřním xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody.

Vodovodem xx pro xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxx provozně xxxxxxxxxx xxxxxx staveb x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx jímání x xxxxx povrchové nebo xxxxxxxx vody, xxxx xxxxxx x shromažďování.

Vnitřním xxxxxxxxx se pro xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určené pro xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx stavbě, xxxxx xxxxxxxx na xxxxx vodovodní xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty rozumí xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x

x) xxxxx x tekuté xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x kapitole 4,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 2202 99 11 a 2202 99 15,

x) xxxxx x tekuté xxxxxx výrobky podle xxxxxxx x) x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx přidaný xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, přísadu xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx mléčných výrobků xxxxx písmene a) xxxx nápojů xxxxx xxxxxxx x).

Xxxxxxxxxxxxxx nápojem xx pro xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozumí xxxxx xxxx xxx alkoholický xxxxx xxxxx zákona x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

31. Xxxxxxx č. 2x xx xxxxxxx.

32. Příloha x. 3 xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 79 x 80 zní:

"Příloha č. 3 x zákonu x. 235/2004 Xx.

Xxxxxx xxxxx podléhajícího snížené xxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxx

01-05, 07-23, 25

- Potraviny; xxxxxx xxx xxxxxxx; xxxx zvířata, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx potravin; xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Mimo xxxxxx x xxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

2201

- Xxxxx xxxx.

0601, 0602

- Xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx.

07-12

- Xxxxxxxx x xxxxxx.

28-30

- Xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx x jeho xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - jen xxxxxx xxx zdravotní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx humánní xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx látky, xxxx, xxxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, diagnostické xxxxxxxxx určené k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxxx x veterinární xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

4902, 8523

- Xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx záznamu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxx,
- x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx regulaci xxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxxx, xxxx
- xxxxx výlučně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zvukového xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

01-96

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky79) (xxxx xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx") x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx80) (dále xxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxxxx xx vitro") x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx zařadit xx
- xxxxxxxx skupiny v xxxxxxx č. 1 xxxxxx X xxxxxxx x. 3 k xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx skupiny "Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky", xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x výjimkou hypoalergenní xxxxxxxx,
- přílohy x. 4 x xxxxxx x veřejném zdravotním xxxxxxxxx.

01-96

- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích a xxxxxx příslušenství xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdravotnického xxxxxxxxxx, kterým xxxxx xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

01-96

- Xxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx in xxxxx, xxxxx xxxx určené xxx jedno použití.

9001 30

- Xxxxxxxxx čočky, xxxxx xxxx zdravotnickými xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9001 40

- Xxxxxxx čočky xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx nařízení o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích.

9001 50

- Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx nařízení o xxxxxxxxxxxxxx prostředcích.

9003

- Xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx části x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

9004

- Brýle korekční, xxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9018 31, 9018 32, 9018 39 00

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx (xxxxx), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zdravotnických prostředcích.

9019 - Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, kyslíkem, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředcích. Xxxxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

9020 00 00

- Xxxxxxx dýchací xxxxxxxxx x plynové xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx masek xxx mechanických xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zdravotnických prostředcích, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

9021

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx; dlahy x jiné prostředky x léčbě xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxx; xxxxxxx xxx nedoslýchavé x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xx xxxx xxxxx implantované x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vady xxxx neschopnosti. Pouze xxxxx xx jedná x zdravotnické xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Příslušenství xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxx nařízení.

9025

- Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

9026

- Xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx proměnných charakteristik xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x jejich příslušenství xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

48, 64, 66, 84, 85, 87, 90, 91

- Zboží pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx postiženými x léčení xxxxxx xxxx zdravotního xxxxxxxxx xxxx xx zmírnění xxxxxx důsledků, jež xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx:
- Xxxxxxx xxxxx
- Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nevidomé a xxxxxxxx vidící xxxxx
- Xxxxx stroje x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
- Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlasovým nebo xxxxxxxx výstupem xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Počítače xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx hmatovým xxxxxxxx nebo hardwarovým xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x obrazu, x jejich xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výstupem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx
- Xxxxxxxxx počítačová xxxxxxxx pro nevidomé x částečně vidící xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
- Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ovládání xxxxxxx xx sníženou jemnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
- Telefony a xxxxxxxxxxxxx konstruované xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxxx řadicí páky, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
- Hodinky pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx osoby s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx
- Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x hlasovým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx
- Xxxxx x součásti xxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx doloženo, xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx uvedenému xxxxx xxxxx.

94

- Dětské xxxxxxx do xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx celního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2018.

Xxxxxxx sazbě xxxx xxxxxxx zboží, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxx nomenklatury xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx x textové xxxxx xxxx přílohy.

79) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2017/745 xx dne 5. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx směrnice 2001/83/XX, xxxxxxxx (XX) č. 178/2002 x nařízení (XX) x. 1223/2009 x x zrušení xxxxxxx Rady 90/385/XXX x93/42/XXX, x xxxxxxx xxxxx.

80) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2017/746 xx xxx 5. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředcích xx vitro x x xxxxxxx xxxxxxxx 98/79/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/227/EU, x xxxxxxx znění.".

33. Příloha x. 3x xx xxxxxxx.

Xx. LXI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx dodání knihy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §71x xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxx uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nastalo xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx §37x xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, s xxx, xx postupem xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně.

2. Xxx xxxxxxxxx nároku xx xxxxxxx xxxx x vybraného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §72 xxxx. 3, 4 x 9 x §77x xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §72 xxxx. 3 xxxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 202/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 382/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx č. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., zákona x. 495/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Sb., zákona x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 57/2008 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., zákona x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., zákona č. 158/2009 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 149/2010 Sb., zákona x. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., zákona x. 367/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 437/2012 Xx., xxxxxx č. 505/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 136/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 219/2014 Sb., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx č. 131/2015 Xx., zákona x. 203/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., zákona x. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 93/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., zákona x. 205/2017 Xx., xxxxxx x. 206/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 327/2017 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 210/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 365/2019 Xx., xxxxxx č. 33/2020 Xx., xxxxxx x. 161/2020 Xx., xxxxxx č. 285/2020 Xx., xxxxxx x. 248/2021 Sb., zákona x. 261/2021 Xx., xxxxxx č. 274/2021 Xx., xxxxxx x. 216/2022 Xx., xxxxxx x. 75/2023 Sb. x xxxxxx č. 125/2023 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §44a x 44x se xxxxxx poznámek xxx xxxxx č. 73 x 74 zrušují.

2. X §48 xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

3. X §48 xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx".

4. V §49 xxxx. 1 větě xxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxx "6" nahrazuje číslem "9".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle zákona x. 435/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXXXX OSMÁ

Změna xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 561/2004 Sb., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon), xx znění xxxxxx x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 624/2006 Xx., zákona x. 217/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 343/2007 Xx., xxxxxx č. 58/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 243/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 49/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 378/2009 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona č. 331/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 472/2011 Sb., zákona x. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 370/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Xx., zákona x. 230/2016 Xx., zákona x. 101/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 167/2018 Xx., zákona x. 46/2019 Sb., xxxxxx č. 284/2020 Xx., zákona č. 349/2020 Xx., zákona x. 403/2020 Xx., xxxxxx č. 94/2021 Xx., zákona x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 152/2023 Xx. x xxxxxx x. 183/2023 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §138 xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxxx obcí" xxxxxxxx xxxxx "ve výši 1 %" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxx 50 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx použije xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx.".

2. V §138 xxxxxxxx 9 zní:

"(9) Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb xxxx x splátky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx kulturních a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx a pojistná xxxxxx xx pojišťovny xxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dary poskytnuté xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 33 se xxxxxxx.

3. X §138 se xxxxxxxx xxxxxxxx 10 x 11, xxxxx xxxxx:

"(10) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx dohoda nebo xxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxx.".

Xx. LXV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 561/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. LXVI

Zákon č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona č. 545/2005 Sb., zákona x. 553/2005 Xx., xxxxxx č. 48/2006 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Xx., xxxxxx x. 136/2006 Sb., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Sb., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx č. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Xx., zákona č. 261/2007 Xx., zákona x. 269/2007 Sb., xxxxxx č. 374/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., zákona x. 297/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., zákona č. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 291/2009 Sb., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Xx., xxxxxx č. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx č. 343/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., xxxxxx x. 245/2011 Sb., xxxxxx x. 249/2011 Xx., zákona x. 255/2011 Xx., xxxxxx x. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., zákona č. 308/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 367/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 472/2011 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., zákona x. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 172/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Sb., zákona x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., zákona x. 274/2012 Xx., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 428/2012 Xx., zákona č. 496/2012 Xx., zákona x. 502/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Sb., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Sb., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxx č. 281/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 186/2013 Sb., xxxxxx x. 232/2013 Xx., zákona č. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., zákona x. 101/2014 Xx., zákona x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 187/2014 Xx., xxxxxx č. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Sb., xxxxxx č. 259/2014 Xx., xxxxxx č. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Sb., xxxxxx x. 103/2015 Xx., xxxxxx č. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Sb., zákona x. 224/2015 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 314/2015 Xx., zákona x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Sb., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 319/2016 Xx., xxxxxx x. 324/2016 Sb., xxxxxx x. 369/2016 Xx., xxxxxx č. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Sb., xxxxxx č. 194/2017 Xx., xxxxxx č. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Xx., xxxxxx x. 202/2017 Xx., zákona x. 204/2017 Xx., zákona x. 206/2017 Sb., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx č. 261/2017 Xx., zákona x. 289/2017 Sb., xxxxxx x. 295/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Sb., xxxxxx x. 304/2017 Xx., xxxxxx č. 371/2017 Xx., xxxxxx č. 90/2018 Sb., xxxxxx x. 171/2018 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., zákona x. 286/2018 Xx., zákona x. 307/2018 Sb., xxxxxx x. 135/2019 Xx., xxxxxx č. 176/2019 Sb., zákona x. 209/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 279/2019 Xx., xxxxxx č. 364/2019 Xx., xxxxxx č. 368/2019 Xx., xxxxxx x. 369/2019 Xx., xxxxxx x. 12/2020 Xx., zákona č. 115/2020 Xx., xxxxxx x. 117/2020 Xx., xxxxxx č. 119/2020 Xx., xxxxxx x. 334/2020 Sb., xxxxxx x. 336/2020 Sb., xxxxxx x. 337/2020 Xx., xxxxxx x. 501/2020 Xx., xxxxxx x. 524/2020 Sb., xxxxxx x. 543/2020 Xx., xxxxxx x. 13/2021 Sb., xxxxxx x. 14/2021 Xx., xxxxxx x. 90/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., zákona x. 270/2021 Xx., xxxxxx x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 300/2021 Xx., xxxxxx x. 362/2021 Xx., xxxxxx č. 366/2021 Xx., xxxxxx č. 371/2021 Xx., xxxxxx x. 374/2021 Xx., xxxxxx x. 426/2021 Xx., xxxxxx x. 91/2022 Xx., xxxxxx x. 96/2022 Xx., xxxxxx x. 217/2022 Xx., zákona x. 225/2022 Xx., zákona x. 246/2022 Sb., xxxxxx x. 314/2022 Xx., zákona x. 372/2022 Xx., xxxxxx x. 376/2022 Sb., xxxxxx x. 431/2022 Xx., xxxxxx x. 432/2022 Xx., zákona x. 458/2022 Sb., xxxxxx x. 88/2023 Xx., xxxxxx x. 149/2023 Sb., xxxxxx x. 173/2023 Xx., xxxxxx x. 185/2023 Xx., xxxxxx x. 271/2023 Xx. a xxxxxx x. 277/2023 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §6 xxxx. 8 xx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xx platí xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx, Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zastupitelskými úřady x poplatků xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx přechodech.".

2. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) U xxxxxxx zastupitelského xxxxx xxxxx xxxxxxxx platit xxxxxxxxxxxxxx převodem, xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx určí x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx platit bezhotovostním xxxxxxxx, a podmínky, xxxxx xx nutné xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, včetně případného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx použít.".

3. X §7 odst. 5 se věty xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxxxx 3 se xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) Přijetí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx se stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx...Xx 200".

5. X xxxxxxx xxxxxxx 21 xx xxxxxxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxx xxx xxxxxxx přeplatku x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx...Xx 1 000".

6. X xxxxxxx xxxxxxx 35 xxx:

"Xxxxxxx 35

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxxxx xxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx pozemní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nejvýše 60 xxx...Xx 4 500

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nadměrným xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxx 60 tun x xxxxxxx 150 xxx...Xx 11 500

c) xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotnosti xxx 150 xxx...Xx 25 000

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 48 xxx...Xx 22 000

x) opakované zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxx komunikací xxxxxxxxx vozidlem x xxxxxxxxx xxx 48 xxx...Xx 32 000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxx xxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx sezónními pracemi x zemědělství.".

Xx. LXVII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx kolkovou xxxxxxx vydanou přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxx x případech xxxxx §6 odst. 8 xxxx xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx opatřené xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne 31. xxxxxxxx 2024. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známkou xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx použije xxxxxxxxxx §7 xxxx. 5 xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Kolkovou xxxxxxx xxxxx bodu 1 xxxxx platit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 496/2012 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 341/2005 Sb., x veřejných výzkumných xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 533/2006 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 110/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., zákona x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 176/2019 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxx".

2. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXXX A VZNIK XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXX JEJÍHO XXXXXXXXXXX".

3. X §6 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx".

4. X §6 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx," vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx vykonávající funkci xxxxxxxxxxx,".

5. X §6 xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 6 xxxxxxx.

6. X §9 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 a 4.

7. X §9 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sbírky xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v listinné x xxxxxxxxxxxx podobě, x xx x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxxxx veřejné správy. Xxxxx má právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxx xxxx výpisy. Ministerstvo xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zápisu nebo x tom, že x rejstříku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí tento xxxxx xxxx.".

8. Xx §9 se xxxxxx xxxx §9x, který xxxxxx nadpisu xxx:

"§9x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx výzkumné xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxxxxx veřejné výzkumné xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státu, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, a xx xxx xxx, xxxxx xx organizační xxxxxx státu v xxxxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Akademie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, vyžaduje xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx rady instituce, xxxxx se xxxxx xxxx.

(2) Organizační složka xxxxx, xxxxx nově xxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce xx základě xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxx do 3 xxx xxx dne, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx lhůtě podá xxxxx na xxxxx xxxxx zřizovací listiny x označení a xxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx vykonávající funkci xxxxxxxxxxx Ministerstvu školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, která xx zakládá do xxxxxx listin.".

9. X §11 odst. 2, 4 x 6 x x §12 xxxx. 1 xx xxxxx "s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "po projednání x radou".

10. V §11 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx " ; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx sloučení xxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx Akademickým xxxxxx".

11. X §11 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxx xxxx první xxxxxxxx xxxxx " ; xxxx-xx xxxxxx zřizovatele Xxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx splynutí předchozí xxxxxxx rady xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx".

12. X §11 xxxx. 6 xx na xxxxx textu věty xxxxx xxxxxxxx xxxxx " ; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx instituce x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx sněmem".

13. X §12 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 1 doplňují xxxxx " ; xxxx-xx xxxxxx zřizovatele Xxxxxxxx xxx České xxxxxxxxx, vyžaduje xx xx xxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxx instituce x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx".

14. X §15 xx xx xxxxx xxxxx písmene i) xxxxxxxx xxxxx "x x veřejné výzkumné xxxxxxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx rady xxxxxxxxx".

15. X §15 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládá xxxxx "voleného".

16. V §17 xxxx. 1 xxxx. e) se xxxxx "xxxxx instituce" xxxxxxxxx xxxxx "dozorčí xxxxx".

17. V §17 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxx vnitřní předpisy xxxxx §20 xxxx. 1 písm. c) xx x).".

18. V §17 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Ředitele xxxxxxx xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx řízení. Členy xxxxxxxx komise xxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxx polovinu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxx xxxxxx xxxxx. Ředitele xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx dozorčí xxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx projedná xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x x dozorčí xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, navrhne xxxx xxxxxxxxx zřizovateli xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co xx x xxxx xxxxxxxxxxx dozví.".

19. X §18 odst. 2 xxxx. a) se xxxxx "zřízena, na xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx" a xxxxx "x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxx.

20. V §18 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) projednává xxxxx rozpočtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,".

21. V §18 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xx x)" nahrazují xxxxx "x x)".

22. X §18 xxxx. 2 xxxxxxx e) xxx:

"x) projednává xxxxx xxxxxxx zprávy, xxxxxx xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxx veřejné výzkumné xxxxxxxxx uvedené x §20 odst. 1 xxxx. c) xx x),".

23. X §18 xxxx. 2 xxxxxxx x) x h) xxxxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zřizovatele xxxxx §10 xxxx. 2 xxxx. x) a x), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §11 odst. 2, 4 x 6 a x §12 xxxx. 1 xxxxxxxxx souhlas, x x případě stanoveném x §9x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlas xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx členy výběrové xxxxxx x odvolání xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odvolat xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2,".

24. V §18 xxxx. 2 xxxxxxx j) xxx:

"x) xxxxxxxxxx návrhy xx xxxxxxxx smluv o xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

25. V §18 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "x" xxxxxxx a xx slovo "xxxxxxx" xx vkládají xxxxx " , x xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, též 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

26. X §18 odst. 5 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "s xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx zřizovatele, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx" a xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xx základě návrhů xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo organizačními xxxxxxxx xxxxx, zabývajícími xx výzkumem xxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

27. X §18 odst. 5 se xxxx xxxxxx zrušuje.

28. X §18 xxxxxxxx 12 xxx:

"(12) X xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx nesejde xxx, xxx byla xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx po xxxxx tuto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx funkční xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 a 5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zvoleni xx 2 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx členů rady xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxx, než xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx instituce řádně xxxxxxx.".

29. V §18 xx xxxxxxxx odstavec 13, který xxx:

"(13) Xxxxxxxxx-xx xx rada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx e) xx x) xx 30 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

30. X §19 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx " , popřípadě i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx rada xxxxxxx plnit xxx xxxxxx,".

31. X §19 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x projednává xxxxx xxxxxxxxxxx jmenovat xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2".

32. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,".

33. X §19 xx na xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují se xxxxxxx x) xx x), xxxxx znějí:

"m) xxxxxx auditora pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx změny xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

34. X §22 odst. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxx".

35. X §27 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "1".

36. X §27 odst. 1 xx xx větu xxxxx vkládá věta "Xxxxxxx 50 % xx xxxxxxxxxx přídělu xxxxx věty první xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx stáří xxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xx daně x příjmů xxxxxxxxx xxxx.".

37. V §27 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "Xxxx užití" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx sociálního xxxxx".

38. X §30 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx vedeny na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx použijí xxxxx xxxxxx č. 341/2005 Xx., ve znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxx §18 xxxx. 5 zákona x. 341/2005 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxxxx člena, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

X §418x xxxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Xx., se xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 182/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx uložených xx xxxxxxxxx xxxxx §418x a 418k xxxxxx x. 182/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx x. 182/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených v xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celnímu xxxxx nejpozději xx 30. června 2024, xxxxx xxxxxx pro xxxx pohledávky xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx do 31. prosince 2024.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ

Změna xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 187/2006 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Sb., xxxxxx x. 181/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 239/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 479/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 302/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 157/2010 Xx., xxxxxx x. 166/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., zákona x. 180/2011 Sb., xxxxxx x. 263/2011 Xx., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx č. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., xxxxxx č. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 14/2015 Xx., zákona č. 131/2015 Xx., zákona x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 317/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Sb., zákona x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 24/2017 Xx., zákona x. 99/2017 Xx., xxxxxx č. 148/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 195/2017 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx., xxxxxx x. 310/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 335/2018 Xx., zákona č. 111/2019 Sb., zákona x. 164/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 315/2019 Sb., zákona x. 255/2020 Xx., xxxxxx č. 300/2020 Xx., xxxxxx x. 438/2020 Xx., xxxxxx x. 540/2020 Xx., xxxxxx x. 248/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., xxxxxx x. 270/2021 Sb., xxxxxx č. 326/2021 Xx., xxxxxx č. 330/2021 Xx., zákona x. 417/2021 Sb., xxxxxx x. 358/2022 Xx., xxxxxx č. 423/2022 Xx. x xxxxxx x. 75/2023 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §3 xxxx. e), §18 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx x xxxxx, §19 odst. 9 x x §97 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "pojistné na" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x".

2. Nad xxxxxxxx §7x se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxx zaměstnanců xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx".

3. §7x xxx:

"§7x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx účastni xxxxxxxxx, xxxxxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vykonávaných v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc aspoň xxxxxx rozhodnou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (dále xxx "rozhodná xxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xx xxxxx zaměstnání xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx 25 % xxxxxxxx xxxx podle §23x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku zaměstnanosti, x to xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

x) ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 40 % průměrné xxxx xxxxx §23x xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xx zaokrouhlení xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxx rozhodné xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x b) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx sdělením.".

4. Xx §7x xx xxxxxx xxxx §7b, xxxxx xxx:

"§7x

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxx x provedení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx něhož xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx započitatelný xxxxxx x dohody x xxxxxxxxx práce xxxxx xx výši xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7x xxxx. 2 písm. x).

(2) Zaměstnanec xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx x téhož xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx práce x xxxx xxxxxxxxxxx započitatelných xxxxxx z xxxxxx xxxxx dosáhl v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7x xxxx. 2 xxxx. x); za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o provedení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx x různých xxxxxxxxxxxxxx více xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxx zúčtovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxx x kalendářním měsíci xxxxx rozhodnou částku xxxxx §7x xxxx. 2 xxxx. x).

(4) Xxxxxxxxxxx xx účasten xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx měsíci.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxx §7a xxxx. 2 xxxx. x), xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx až xx skončení xxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx xx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx xx xxxxxx zúčtovaný xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

5. V §85 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "zaměstnané xxxxx" xxxxxxxx slova " , xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxx,".

6. V §85 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx o provedení xxxxx, xxxxxx-xx účastni xxxxxxxxx".

7. X §93 xxxx. 1 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x provedení xxxxx, nejsou-li xxxxxxx xxxxxxxxx.".

8. X §93 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx slova "xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

9. X §94 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx " ; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx činného xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx práce".

10. V §94 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "x zaměstnance xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx" x slova "x §7a xxxx. 2 části xxxx xx středníkem" se xxxxxxx.

11. X §95 xx xxxxxxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx činných xx základě dohody x provedení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

12. Xx §97 xx xxxxxx xxxx §97x, xxxxx zní:

"§97a

Zaměstnavatel je xxxxxxx zaměstnance činného xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx upozornit xx xxxxx vznik povinnosti xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, je-li xxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx u všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7x odst. 2 písm. x).".

13. X §116 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx slova "orgánům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, oblastním xxxxxxxxxxxxx xxxxx a Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jejich xxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx xxx přiznání x poskytování podpory x nezaměstnanosti" xx xxxxxxx.

14. V §120 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx činných xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxx pojištění".

15. X §122 xxxx. 3 xxxxxx části ustanovení xx xx slovo "xxxxxxxxxxxx" vkládají slova "x zaměstnancích xxxxxxx xx základě dohody x provedení xxxxx, xxxxxx-xx účastni xxxxxxxxx,".

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnával xxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnání xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx dohody o xxxxxxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xx základě této xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, tohoto xxxxxxxxxxx upozornit xxxxx §97x xxxxxx x. 187/2006 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, do 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx zaměstnával xxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx-xx toto zaměstnání xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, přihlásit xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §93 xxxxxx x. 187/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, nejpozději xx 30 dnů xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x insolvenčních xxxxxxxxx

Xx. XXXXX

X §36x xxxxxx č. 312/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 185/2013 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx odstavec 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Čl. LXXV

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 312/2006 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

2. Příslušnost k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nebyly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2024, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nařízena xxxxxx exekuce; xxxxx xx předá xx 31. xxxxxxxx 2024.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx o stabilizaci xxxxxxxxx rozpočtů

Čl. XXXXX

Xxxxx č. 261/2007 Sb., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona č. 282/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Xx., xxxxxx č. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 463/2012 Xx., xxxxxx č. 313/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 340/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., zákona x. 182/2014 Xx., zákona x. 234/2014 Sb., xxxxxx č. 331/2014 Xx., zákona x. 131/2015 Xx., zákona x. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx. x xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx e) xx g) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se označují xxxx písmena x) x f).

2. V xxxxx čtyřicáté xxxx xx. XXXXX §8 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx" x písmena x) x x) xx zrušují.

Dosavadní písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx e).

3. X xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx. LXXII §8 xxxx. 2 x 3 x x §16 odst. 1 xx xxxx "x)" xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

4. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §2 xxxx. 1 se xxxxxxx x) až g) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x i) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a f).

5. X části xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXXX §8 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) x f) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

6. X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. XXXXX §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx e) až x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx označují xxxx xxxxxxx x) x x).

7. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé čl. XXXXX §8 odst. 2 se xx xxxxx xxxxxxx d) xxxxxxxx slovo "nebo".

8. X xxxxx čtyřicáté xxxxx čl. XXXXX §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx metalurgických xxxxxxxxx, xxxx" nahrazují xxxxxx "procesech.".

9. X xxxxx xxxxxxxxx sedmé xx. XXXXX §8 xxxx. 2 xx xxxxxxx f) xxxxxxx.

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx x některých xxxxxxx plynů, xxxx x xxxxxxx xxxxx x daně x xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx započatá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 261/2007 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 129/2008 Sb., o výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Sb., zákona x. 250/2016 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx. x zákona x. 269/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §18 xxxx. 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx účinek.".

2. X §18 xx doplňuje xxxxxxxx 6, který xxx:

"(6) Xxx xxxxxx xxxxxxx náhrady xxxxx xxxxx odstavce 5 xx xxxxxxx obdobně §36x xxxxxx x xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx.".

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 129/2008 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx k vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dražby.

2. Xxxxxxxxxxx x vymáhání pohledávek xxxxx §18 xxxx. 5 xxxxxx x. 129/2008 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uplatněny x insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx do xxx xxxxxxx podkladů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

3. Orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 129/2008 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx pohledávek uvedených x xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pohledávek xxxxxxx úřadu nejpozději xx 30. června 2024, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xx 31. xxxxxxxx 2024.

XXXX XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu č. 344/2013 Sb., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 170/2017 Xx., zákona č. 94/2018 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 337/2019 Xx., xxxxxx x. 283/2020 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx. a zákona x. 366/2022 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §131 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx xxxx xxx xxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx daně, x xxx xx xxxxxx xxxxxxx neregistruje, xxxxx xx změna podmínek xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx.".

2. X §155x xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "poukazem," xxxxxxxx xxxxx "nejedná-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx,".

3. X §163 xxxx. 3 xx písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmeno d) xx označuje xxxx xxxxxxx x).

4. V §163 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) X xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx. x) xxxx 2, 4 x 5 xxx xxxxxx xxx v hotovosti xxxx x xxxx xxxx, pokud xxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka kurz xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx-xx xx x xxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx, že xxx xxx platit x xxxxxxxxx xxxx x xxxx cizí xxxx, x podmínky, xxxxx xx při těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

5. X §163 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5 x 6, xxxxx xxxxx:

"(5) Xx-xx xxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxxxxx x xxxx xxxx, zaeviduje xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx daňový účet xxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx předchází xxx xxxxxx daně.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx kurzového xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x stává xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.".

6. X §263 xx text " , §163 xxxx. 4" zrušuje.

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx známku xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použijí xxxxx x. 280/2009 Xx. x vyhláška č. 383/2010 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx do dne 31. prosince 2024, xxxx x po xxxxx dni, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx podáno x xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxx 31. prosince 2024.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 17/2012 Sb., o Xxxxx správě České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 407/2012 Xx., zákona x. 164/2013 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx č. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 206/2019 Sb., xxxxxx x. 283/2020 Xx., xxxxxx č. 609/2020 Xx., zákona x. 284/2021 Xx., xxxxxx x. 418/2021 Xx. x xxxxxx x. 458/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. §6 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§6

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxxxxx úřady xxxx

x) Xxxxx úřad x Xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx,

x) Xxxxx xxxx pro Středočeský xxxx se xxxxxx x Praze, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx Středočeského xxxxx,

x) Xxxxx xxxx v Xxxxx xx sídlem x Xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx,

x) Celní xxxx v Xxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxx, Pardubického xxxxx x Xxxxxxxxx kraje,

e) Xxxxx xxxx x Xxxx se xxxxxx x Brně, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx kraje x Xxxxx Xxxxxxxx,

x) Xxxxx xxxx x Xxxxxxx xx sídlem x Xxxxxxx, vykonávající xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx Moravskoslezského xxxxx, Xxxxxxxxxxx kraje x Xxxxxxxxx kraje.

(2) Xxxxx xxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx ke změně xxxxx správních xxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx x územní xxxxxxxxx celních xxxxx, x to xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxx zákon, xxxxxx xx xxxx hranice xxxxxxxxx obvodů krajů, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".

2. X §8 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx " ; xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §8 odst. 7 xx na xxxxx xxxxxxx x) slovo "xxxx" zrušuje.

4. X §8 xx xx xxxxx odstavce 7 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx c) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx úřadem, xxxxxx peněžitých xxxxxx x rámci dělené xxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. V §9 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxx v Xxxxxxx

x) xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x tato xxxxxxxxxx zrušuje nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX.".

6. X §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxx Xxxxxxxxxxxx kraj" nahrazují xxxxx "x Xxxx".

7. X §9 odst. 3 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "xxx Xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x Xxxxx".

8. V §9 xxxx. 4 se xxxxx "xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx" nahrazují xxxxx "v Xxxxx".

9. X §9 se xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

10. V §10 xxxx. 1 xx xxxxx "xxx hlavní xxxxx Prahu" xxxxxxxxx xxxxx "x Xxxxx".

11. X §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celním xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx plnění x xxxxx dělené xxxxxx, provede celní xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx nejdříve.".

Xx. LXXXIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 17/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. XXXXXX bodů 1, 2 a 5 xx 10.

2. Spisy xxxxxxx xxxxx zřízených xxxxx xxxxxx x. 17/2012 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXXXXX bodů 1, 2 a 5 xx 10, xxxxxxxxx xxxxx úřady xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xx. XXXXXX xxxx 1, 2 x 5 xx 10.

3. Xxxx-xx x rozhodnutích nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 17/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. LXXXII xxxx 1, 2 x 5 až 10, rozumí xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXXXX bodů 1, 2 x 5 xx 10.

4. Xxxx-xx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vydaných xxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx podle zákona x. 17/2012 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXXXX xxxx 1, 2 x 5 až 10, xxxxxx se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 17/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx čl. LXXXII xxxx 1, 2 x 5 xx 10, součástí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx uvedených celních xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 17/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXXXX xxxx 1, 2 x 5 xx 10.

5. Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x celních úřadů xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 17/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXXXX xxxx 1, 2 x 5 xx 10, xxxxxxx celní xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 17/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. XXXXXX xxxx 1, 2 x 5 xx 10, rozumí xx jimi xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXXXX xxxx 1, 2 a 5 až 10.

6. Xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ve správním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 17/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. LXXXII xxxx 1, 2 x 5 xx 10, xxxxx xxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXXXX xxxx 1, 2 a 5 xx 10 x xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpisy.

7. Xxxxx-xx ode xxx xxxxxx účinnosti xx. XXXXXX xxxx 1, 2 x 5 xx 10 Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ve xxxxxxxx soudnictví, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx celních úřadů xxxxxxxxx podle zákona x. 17/2012 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXXXX xxxx 1, 2 x 5 xx 10, a xxxxx xxxx xxxxxx krajským xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXXXX xxxx 1, 2 x 5 xx 10, vrátí xx xxx k xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxx rozhodl x xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx Celním úřadem xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. XXXXXX xxxx 1, 2 x 5 xx 10 x xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxxxx x. 17/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXXXXX bodů 1, 2 a 5 xx 10, xxxxxxx Xxxxx úřad x Xxxxx.

XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 165/2012 Sb., o podporovaných xxxxxxxx energie x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 310/2013 Xx., zákona x. 90/2014 Sb., xxxxxx č. 131/2015 Xx., xxxxxx č. 107/2016 Xx., xxxxxx x. 190/2016 Xx., xxxxxx x. 103/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 541/2020 Xx., xxxxxx x. 367/2021 Xx., xxxxxx x. 382/2021 Sb., zákona x. 143/2022 Xx., xxxxxx x. 232/2022 Xx. x zákona x. 19/2023 Sb., xx xxxx takto:

1. X §28 odstavec 3 xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxx svým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytnutí dotace xx xxxxxx složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složky xxxx služby xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx úhradu xxxxxxxx podpory xxxxx, xxxxxxxxx transformační podpory xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x to xx 30. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx který Úřad xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx soustavy x xxxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxx soustavy xx podporu xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dotace xxxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a), x), c), x), x) x g), x xx tak, xxx spolu x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx transformační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx distribuční soustavy x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx elektřiny x dělení podle xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx napěťové xxxxxxx nízkého xxxxxx x x dělení xxxxx xxxxxxxxx zákazníků. X xxxxxxx případě xxxxxxxx Xxxx při xxxxxxxxx složky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složky xxxx xxxxxx přenosové xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výši xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx může usnesení xxxxx věty xxxxx xxxxxx; věta xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx vláda xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx Úřad xxxxxx xxxxxxxxxx xx daný xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xxx dne, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

2. X §28 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x podle xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx".

3. §29 xxx:

"§29

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a podporu xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx dne schválení xxxxxxxx podle §28 xxxx. 3 xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ministerstvo rozhodnutí. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx do xxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxx xxxx xx změně xxxx peněžních prostředků xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §28 xxxx. 3, ministerstvo xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xx xxxxxxxxxx dotace zohlední xx zbývajících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXXX xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 zákona x. 165/2012 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXXXX tohoto xxxxxx.

2. Xxxx-xx xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §28 xxxx. 3 xxxxxx x. 165/2012 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXXXXX tohoto xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a xx xx 3 xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle bodu 1.

3. Ode xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxx k xxxxxx prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 3 zákona x. 165/2012 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXXXX tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

X §41 odst. 2 xxxxxx č. 496/2012 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx dílech x xxxxxxx kinematografie x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx), se xxxx poslední xxxxxxx.

ČÁST PADESÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxx

Xx. XXXXXXX

Xxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Xx., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 178/2018 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx., xxxxxx x. 333/2020 Xx., xxxxxx č. 220/2021 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx. x xxxxxx č. 422/2022 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §11 x 132 se xx xxxxx xxxxxxxx 4 doplňuje xxxx "Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx úřad.".

2. X §178 xxxx. 1 x x §180 xxxx xxxxxxxx se xxxxx "soud" xxxxxxxxx xxxxx "orgán, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx,".

3. X §270 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a x §270 odst. 2 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx slovem "xx".

4. X §270 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.".

5. X §271 se xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) Xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx plnění xxxxx xxxx hlavy, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx sankce nebo xxxx peněžité xxxxxx xxxx vymoženo,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, kterého xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx ke xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx této peněžité xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx.".

Xx. XXXXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 104/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, se xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx k vymáhání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx přihlášeny xx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 104/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx přihlášeny xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vymáhání xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxx příslušný xxxxx xxxxxx x. 104/2013 Xx., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nejpozději xx 30. xxxxxx 2024, pokud xxxxxx xxx tyto pohledávky xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňová exekuce; xxxxx je xxxxx xx 31. prosince 2024.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních

Čl. XXXXXX

Xxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 161/2016 Xx., xxxxxx x. 189/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 334/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 303/2017 Xx., xxxxxx č. 343/2020 Xx., xxxxxx x. 527/2020 Xx., xxxxxx č. 588/2020 Xx., zákona x. 192/2021 Sb., xxxxxx x. 363/2021 Xx. x xxxxxx x. 285/2023 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §502 xxxx. 2 xxxx druhé xx xxxxx "a xxxx xxxxxxx xxxxxx vymožených xxxxx" xxxxxxx.

2. V §502 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx. Xxxxxx vymáhá xxxxx xxxx.".

3. X §507 xxxx. 1 xx slova "jsou xxxxxxxxx xxxxx §502" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx podle §502 xxxx. 1".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podle §502 xxxx. 1 xxxxxx x. 292/2013 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx dosavadními xxxxxxxx předpisy.

2. Při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §502 odst. 1 xxxxxx x. 292/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastnictví

Čl. XXX

X §2 xxxx. 2 xxxxxx č. 355/2014 Sb., x působnosti xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vymáháním xxxx xxxxxxxxx vlastnictví, se xxxxx "xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "x Xxxxxxx".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XCII

Zákon č. 186/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 251/2017 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Sb., xxxxxx č. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 36/2021 Xx. x xxxxxx x. 261/2021 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §2 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxx xxx") dostupná

a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kde xx provozována xx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxx tuto hru.".

2. Xxxxxx §4 zní: "Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů".

3. X §4 odst. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky".

4. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 xx xxxxx " ; xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxx, x" xxxxxxxxx xxxxxx " , xxxx".

5. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxxxxx plněním vklad xxxx xxxx část, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx konkrétní xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx doprovodným xxxxxxx,

x) cizím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx neprovozované xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx hraje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxx x xxxxxxx stolu xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hry živé xxx x kasinu, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky a xxx xxxxx xxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx konto; xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx převodu účastníkovi xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx účtu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx hazardní xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx renta a xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx zřízeno xxxxxxxxxxx konto,

5. xxxxxxx xxxxxx věci nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx službu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx výhru x xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx zřízeno xxxxxxxxxxx xxxxx, nebo

6. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx o peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxx hazardní xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx postupně xxxxxxxxx x úschovy,

j) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxxxx xxxx za cenu xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hraní xxxxxxxxxx her nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx pořádek,

l) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) provozovatelem xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hru, xxx xxxxxx na to, xxx xx držitelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx u

1. xxxxxxx xxxxx každý xxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. podnikající fyzické xxxxx xxxxx stát, xxxxx je xxxx xxxx původu xxxxx xxxx 1 nebo xx xxxxxx xx xxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 1 xx 3,

x) zakázanou internetovou xxxx xxxxxxxxxxx hra xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §7 odst. 2 xxxx. x) xxxx b).".

6. X §4 xx odstavce 2 x 3 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje označení xxxxxxxx 1.

7. V §6 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxxxxx xxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxx rozsahu, může xxxxxxxxxx pouze

a) Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

1. xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státě, xxxxx xx smluvní stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x auditorech,

6. xxxxxxxxx a nezávadný xxxxx xxxxxx, x

7. xxxxxxxxxx vlastnickou xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx (xxxx xxx "skutečný xxxxxxx").".

8. X §6 xxxx. 2 se xxxxx "Provozovatelem tomboly xxxx xxx i xxxx právnická xxxxx xxx podle odstavce 1" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Česká xxxxxxxxx xxxx právnická xxxxx".

9. X §6 odst. 3 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx slova "Xxxxxxxxxxxxxx turnaje malého xxxxxxx může být xxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx".

10. X §6 se xxxxxxxx odstavce 4 x 5, které xxxxx:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) vlastní xxxxxxx snížený x xxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx x

2. xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxx účetního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxx x kauci xxxxx §93 odst. 1 písm. x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 000 000 Kč.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx kurzem xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

11. X §7 odst. 2 xxxx. i) xx xxxxx " , xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx.

12. X §7 xx xx konci xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) x xxxxxxx

1. x podmínkou jejího xxxxxxxxxxx xxxxx §13d, xxxxx druhé xxxx xxxxxx xxxxx X,

2. x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. se xxxxxxxxxx herním xxxxxx,

4. x xxxxxxxxx k xxxxxxxx herního xxxxxxxx, xxxx

5. x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ohlašovaných xxxxxxxxxx her, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxx xxx xxxxxxxx x základním povolení.".

13. X §7 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) X xxxxxxxxxxx s provozováním xxxxxxxx hry xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní hry xxxxxxxxx výhodu v xxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx výrobku nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bonusu xxxxxxxxxxx xx vyhlášce.".

14. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx hazardní xxx osobu, která xxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělila, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx k účasti xx xxxxxxxx xxx, xxx-xx o xxxxx, xxxxx

x) je registrována x této xxxxxxxx xxx, xxxx

x) byla x této xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 xxxxxx.".

15. X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx " , xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxx".

16. X §8 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) výplatní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

17. Xx §9 xx xxxxxx xxxx §9x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§9a

Vklad

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx x měně sázky.

(2) Xxxxxxxxxxxx nesmí vrátit xxxxxxxxxx xxx ostatní xxxxxx v jiné xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxx.".

18. X §10 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo" x xxxxx " , xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxx.

19. X §10 xxxxxxxx 4 xx 6 znějí:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxx živé xxx xxxxx xxx xxxxx

x) xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx, jedná-li xx x výhru xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxx,

x) turnajové xxxxxx, xxxxx-xx xx x výhru xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx prostředky, xxxxx-xx se x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx karetní xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx číselné loterie, xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Předmětem xxxxx nesmí xxx

x) xxxxxxxx výrobek, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výrobek xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx cigareta, nikotinový xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ochranu xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek,

b) látka xxxx přípravek xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx léčiva,

d) xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx aktivum xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

20. V §10 se xxxxxxxx xxxxxxxx 8, který xxx:

"(8) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx výhru xx stejné xxxx, x jaké přijal xxxxxxxxxxx sázku do xxx.".

21. Za §10 xx xxxxxxxx nové §10x xx 10x, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§10x

Xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Provozovatel xx povinen xxxxxxxx xxxxx ze xxx xxxxxxxx xxx, pro xxxxxx xx zřízeno xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 30 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, služba xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplácené xxxx renta, xxxxxxxxx xx provozovatel xx xxxxxxxxxxx xxxxx odděleně xx peněžních xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx určitým xxxxxxx x xxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx zřízeno xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx xxx xxxx xxxx hazardní xxx zřízeno xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx

x) xxx dne xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx,

x) xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx posledního dne xxxxxx xxxxxxxxx turnaje, xxxxx jde o xxxxx karetního turnaje.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uplatnění nároku xx výhru xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxxx xxx uplatnit xxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx vyplatit xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxxxxx nároku, x to xx xxxxx, xxx xx xxxxx uplatněn, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx hry souhlasí xxxx xx-xx xxx xxxxxxxxxxxx povinen učinit xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx nelze x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezodkladně, xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx je provozovatel xxxxxxx xxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxxxx xxx,

x) výši xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhry, xxx-xx x hmotnou xxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx x

1. dni x xxxx, od xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x místě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

2. xxx a xxxx, xx xxxxx xxxx připravena xxxxxx xxx nebo poukaz xx xxxxxxx xxx xxxx službu x xxxxxxx, x místě xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx výhry xxxxxx xxx xxxx služba,

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem, x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx a účastník xxxxxxxx xxx souhlasí x vyplacením xxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodem na xxxxx xxxxxxxx účet xxxx xx-xx xxx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx předmětem výhry xxxxxxx xxxxxxxxxx vyplácené xxxx xxxxx,

x) xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku na xxxxx,

x) jméno, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx provozovatelem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

(6) X případě xxxx xxx x xxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxx x hracího xxxxx xxxx hry x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx. Na xxxxx xxx v xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx turnaje se xxxxxxxx 1 až 5 xxxxxxxxx.

(7) Odstavec 5 xx xxxxxxxxx xx tombolu a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nárok xx výhru bezprostředně xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx.

§10x

Xxxxx

(1) Jsou-li xxxxxxxxx výhry xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, a xx x notáře, xxxxxxxx, xxxxx, zahraniční banky xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie nebo xx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v jiném xxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě, který xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, prostřednictvím xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. X xxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poučit xxx výplatě výhry.

(4) Xx žádost o xxxxxxx celé uschované xxxxxx xx xxxxxxx §10x xxxx. 5 xxxxxxx.".

22. X §11 xx xxxxx "je xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx povinni" a xx slovo "provozovatele" xx vkládají slova "xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx".

23. X §12 se xxxxxxxxx xxxx označuje xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxx času xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hry xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x dané xxxx.".

24. X §13x odstavec 1 zní:

"(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx hazardní xxx xxxx výkaznictví a xxxxxxxxxx xxx vzdáleným xxxxxxxxx.".

25. Xx §13x xx vkládají xxxx §13x xx 13x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§13x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx na xxxxx herní pozici

a) xxxxxxxx a pro xxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxx dostupným xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

2. celkovou xxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxx za kalendářní xxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

5. částku xxxxxxxx xxxxx a

6. nabídku xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření,

b) xxxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hry xx xxxxxxxxxxxxx konta xxxxxxxxxx způsobem zveřejnit xxxxxxxx xxxxx přihlášení xx xxxxxxxxxxxxx konta x

x) xx každém xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx každého xxxxxxxxxx xx uživatelského konta xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx provozovatele,

2. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x léčbou xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx hazardních xxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx hrách (xxxx xxx "xxxxxxxx") x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16x xxxx. 2,

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxx xxxxxxxx sázky x xxxxxxxx výhry, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x

7. xxxxxxxx xxxx, x to tak, xxx x xxxxx xxxxx pozice a xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx živé hry x xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx dobu alespoň 1 viditelný,

b) x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hra, xxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx konto,

1. xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx využití prostředku xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x

2. informaci o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxx vstupem xx xxxxxxx prostoru

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prostoru,

3. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 18 let x

4. xxxxxxxx, xx xxxxx xx hazardní hře xxxx být škodlivá.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxx seznam provozovaných xxx xxxx xxx x uvedením názvu xxxxx základního xxxxxxxx x

x) xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx

1. xxxxx hazardní hry xxxxx základního xxxxxxxx,

2. xxxxx měnu a

3. xxxxxx nejnižší x xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prodejního xxxxx loterie xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx

1. informace o xxxxxx účasti na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 18 let x

2. xxxxxxxx, xx xxxxx na hazardní xxx xxxx xxx xxxxxxxx, a

b) zveřejnit xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxx prodejních xxxx loterie xxxxx xxxxxxx x) x

2. xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxx slosování.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kursovou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hru xx xxxxxxx

x) xx xxxxxx xxxxx, kde xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hry, čitelným x viditelným xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provozovatele,

2. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx o možnosti xxxxxx xx rejstříku x odkaz xx xxxxxxxxxxxx stránku ministerstva xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16x xxxx. 2, x

4. xxxxxxxxxx xx nabídku xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření, xx-xx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx vklad xx xxxxxx hazardních her xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx hazardním xxxx podle xxxxxx xxxxxx, čitelným a xxxxxxxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx 18 let x

2. xxxxxxxx, xx xxxxx xx hazardní xxx xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxx xxxxx, kde jsou xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxx xxx, xx vyžádání xxxxxxxxxx x nahlédnutí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx a) xx xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx hazardní xxx x jiné xxxx, xxx xx česká xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hazardní hry, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy pro xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx měnami x xxxxx měnou, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxx sázky

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnocení xxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vložení sázky xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx.

§13x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx provozování hazardních xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, jejíž oznámení xx potřebné xxx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxxxx xxx xxxxx dozoru xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx záznamní povinnost xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx je xxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvalost xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Dozorující xxxxx si může xxxxxxxx xxx x xxxxxxx trvání záznamní xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx její xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx záznamní xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k odstranění xxxxx. Stanoví-li xxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxx, xxx xx nich mohl xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je dozorujícímu xxxxxx xxxxx způsobem.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vedl zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx, xxxxxxxx x doklady, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxx tohoto xxxxxx, xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 10 xxx

1. xxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2. xx posledního xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx záznamní xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnost,

c) v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx nesmí xxx delší xxx 10 xxx xxx xxx xxxxxx zaznamenání.

§13f

Přepočet xxx

(1) Provozovatel je xxxxxxx k přepočtu xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx měnou používat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovený xxxx pro xxxxxxxx xxxx danou xxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx více xxxxx.

(3) Centrálně xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxx dvojicí xxx xx xxx stanovení xxxxx odchylovat o xxxx xxx 10 % xx xxxxx xxxxxxxxxxx pro tuto xxxxxxx xxx za xxxxxxx kurzu české xxxxxx ke každé x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den xxxxxxxxxxxxx xxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dobu 30 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x více xxx 10 % xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.".

26. §14 včetně xxxxxxx zní:

"§14

Sebeomezující xxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx hry xxxxx §3 odst. 2 xxxx. x) xx x), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, §3 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x internetové hry xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx nastavení xxxxxxxxxx odmítnout. Xxxxxxxxxxxx xxxxx účastníka xxxxxxxx xxx xxxxxx způsobem xxxxxxx x tomu, xxx xxxxxx nastavení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx jej xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nejvýše xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x daný xxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxx. Žádost x zpřísnění nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxx po xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx konta.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vložit xxxxx xx hazardní xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud by xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sebeomezující xxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx účastník xxxxxxxx xxx své xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx

x) xxxxxxx kalendářního dne xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx kalendářnímu xxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx počátku sedmého xxxxxxxxxxxx dne xxx xxx xxxxxxxxx zmírnění, xxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx o sebeomezující xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx kalendářnímu xxxxxx.

(5) Xxxxx má xx xxxxxxxx okamžiku xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxxx pouze xx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxx. Xx zpřísnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tohoto sebeomezujícího xxxxxxxx, jaká xx x daný xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty, není-li xxxx sebeomezující xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx doposud xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxx opatření.".

27. Za §14 xx xxxxxx xxxx §14a, xxxxx xxxxxx nadpisu zní:

"§14a

Sebeomezující xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx registrace

Pokud účastník xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xx 7 xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uživatelské xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx hazardní xxx x x okamžiku xxxxxxx uživatelského xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nesmí mu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

28. X §15 xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx:

"(1) X xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xx 1 kalendářní xxx,

x) xxxxx xx 1 xxxxxxxxxx měsíc,

c) čisté xxxxxx za 1 xxxxxxxxxx xxx,

x) čisté xxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx hry je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxx xx

x) maximální xxxx sázek xx 1 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxx sázek xx 1 kalendářní xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx výši čisté xxxxxx za 1 xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxxxxxx měsíc, xx jehož xxxxxxxxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vložit xxxxx xx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx celkovou xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx konta, xx 1 kalendářní xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx,

x) dobu, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx hry xx xxxx xxxxxxxxx x uživatelského xxxxx.

(3) X hazardní xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxxxx hry nastavit xx maximální xxxxx xxxxxxx herního prostoru xx 1 xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx hazardních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx prostoru x posuzuje xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx prostory xxxxxxxxxxx xxxxx provozovatelem.".

29. X §15 se za xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) X xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx je provozovatel xxxxxxx umožnit účastníkovi xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx

x) 1 xxxxxxxxxx den,

b) 1 xxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 a 5 se označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

30. V §15 xxxx. 5 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx za slova "xxxxxx xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx".

31. V §15 xxxx. 6 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

32. X §16 xxxx. 1 xx slova "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx hrách (xxxx jen "xxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxxx "Rejstřík" x xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx")" xx nahrazují xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

33. V §16 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

34. X §16 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx písmena x) x x), která xxxxx:

"x) datum vzniku xxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xx rejstříku x

x) datum xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx xx xxxxxxxxx.".

35. X §16a odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxx.

36. X §16x xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) která xxxxxxx prostředek xxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxx nebo

h) xxxxx je

1. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžité částky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx řádu, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx vedené xxxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".

37. X §16x xxxx. 2 xxxx. x) se slova "x x) xxxx" xxxxxxxxx slovy " , f) x x)".

38. V §16x xx na xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx" x xxxxxxxx se xxxxxxx c), které xxx:

"x) xxxxxxxx 48 xxxxx od xxxxxxxx, xxx ministerstvu xxxxx xxxxxxx x využití xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. g).".

39. X §16x odst. 3 xx za xxxxx "xxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxxxx".

40. X §16x xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Pokud xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 3

x) nezvolí zmocněnce, xxxx xxx

1. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxx podepsána xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx zaslána xxxxxxx zprávou xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vlastnoručního xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxxx identitou, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vybaveno x xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách, nebo

5. xxxxxx zprostředkována xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §16xx, xxx-xx x žádost xxxxx odstavce 1, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".

41. Xx §16x xx vkládají xxxx §16ba x 16xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§16xx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx §16b xxxx. 3 se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §16x xxxxxxxxx x 1 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx lhůty. Ministerstvo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16x xxxx. 3 x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx nejdříve x xxxxxxxxxx 3 měsících xxxxxxxxx xxxxx podle §16x odst. 3. Xx xxxxx podané xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16x xxxx. 3 x xxxxxxx xxxxx xx stále xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx žádost tato xxxxx v xxxxx 1 xxxx ode xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v rejstříku, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3

x) nezvolí zmocněnce, xxxx být

1. podpis xx žádosti úředně xxxxxx,

2. žádost xxxxxxxxx xxxx pověřeným xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxx zaslána xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx účinky vlastnoručního xxxxxxx, xxxx

4. žádost xxxxxxx datovou zprávou x využitím xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách, xxxx

x) zvolí xxxxxxxxx, xxxx být xxxxxx xx plné moci xxxxxx xxxxxx.

(5) Prodloužení xxxx obnovení xxxxx xxxxx §16b xxxxx xxxxxxx s odloženou xxxxxxxxx x nelze xx xxxxx xx xxxxxxx podmínky vymezené x xxxxxxx.

(6) Prodloužení x obnovení lhůty xxxxx §16b xxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx podle §16x xx zasílá xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx týká.

§16bb

Prostředek xxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxxx internetové xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxxx hazardní xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx zpřístupnit xxxxxxxxxx pro zamezení xxxxxx na hazardní xxx

x) na xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx jiném místě xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dobu x xxxxxx xxxxxx prostoru, x xx xxxxxxxxx x způsobem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) po xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx konta xxx xxxxxxxxxxxx hru, x xx čitelným x xxxxxxxxxx způsobem, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx obrazovky.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx prostředek xxxxx xxxxxxxx 1,

x) je xxxxxxxxxxxx povinen

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx x nabídkou xxxxx xxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x

3. xxxxxxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx podává xxxxxx xxxxx xxxx 1, a

b) nesmí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx 48 hodin xx okamžiku využití xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zpřístupnit xxxx xxxx provozovatel xxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxx lze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1. Tím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx použití xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx možné pouze xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx prostoru, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hra, pro xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxx x xxxxx xx rejstříku xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxx x) xxxxxxxxx poučit x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provozování hazardních xxx.

(6) Xx žádost xxxxx odstavce 5 xx použijí odstavce 3 x 4 xxxxxxx.".

42. V §16x xxxx. 1 xx xxxxx "hazardní hry" xxxxxxx.

43. X §16c xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxx" xxxxxxx.

44. X §16c xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx výpis z xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx. Xxxxx si xxxxxxx osoba k xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx

1. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ověřen,

2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxxxxxx x ministerstvu,

3. xxxxxx xxxxxxx datovou xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4. xxxxxx zaslána xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se zaručenou xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.".

45. Xx §16x xx xxxxxx nový §16d, xxxxx včetně nadpisu xxx:

"§16x

Xxxxxxxx x žádostí x zápis xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx formulář x xxxxxxx o

a) xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx obnovení xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16b xxxx. 3,

c) výmaz x xxxxxxxxx,

x) xxxxx x rejstříku.

(2) Ministerstvo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.".

46. §17 xxxxxx nadpisu xxx:

"§17

Xxxxxxxx zápisu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx zapsané x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx vstup xxxx xx herního xxxxxxxx,

x) xxxxxxx uživatelské konto,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx,

x) umožnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konto.

(2) Zákaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) se xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vstupuje za xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx života xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx veřejného xxxxx.".

47. V části xxxxx xx xx xxxxx XXX vkládá xxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX XX

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX KONTO

§17a

Registrace

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx hře,

c) xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dostih x totalizátorové xxx xx zvířecí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dostihovém xxxxxxxxx, při xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx těchto xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx účastníka xxxxxxxx hry.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxx přístupového xxxxxxxxxx x xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx umožní převod xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx na xxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxxx x uživatelském xxxxx xxxxx xxxx xxxxx obdobně. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx hazardní xxx.

§17x

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx identifikační xxxxx,

x) xxxxxxxxxx provozovateli své xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx umožní xxxxxxxxxxxxx kontaktovat xxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxx komunikačními xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx sebeomezující opatření xxxxx §15 xxxx xxxxxx nastavení jednotlivě xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x),

x) xxxxxxxxxxxx neověří xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx má xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c),

d) je xxxxxxxx hazardní hry xxxxxx x rejstříku xxxx

x) provozovatel xxxxxxx, xxx xx účastník xxxxxxxx hry xxxxxx x rejstříku.

(3) Xxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 písm. b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx klienta xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx; ověření údajů xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx klienta xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) převzetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx.

(4) Údaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx provozovatel povinen xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxx, xxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx identifikaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx a xxx xx tak xxxxx, až do xxxxxxxx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxx uživatelského xxxxx.

§17x

Xxxxxxxxx xxxxx

(1) Provozovatel xx xxxxxxx xx dobu xxxxxx uživatelského xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prostředků x provést xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xx jsou xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx 3 xxx xxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxxx konta.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ověřit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, x to xxx

x) registraci,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) vstupu xx xxxxxxx prostoru.

§17d

Uživatelské xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účet xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vázány x tomuto účastníkovi xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx na hazardní xxx, pro xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisejících x účastí xx xxxxxxxx hře podle xxxxxxx x),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx písmene x).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx uživatelského konta xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hry.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx kont xxx xxxxx xxxx hazardní xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxx evidovaných xxxxxxxxx xxxx hracích xxxxxxxxxx xxxx uživatelskými xxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxxx xxx.

(5) Provozovatel xxxxx xxxxxxx převod xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(6) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sázku xx xxxxxxxx xxx xxxxx než xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Je-li xxxxxxxxxxx konto zřízeno xxxxxxx z části xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx účastník hazardní xxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx identifikátor registrovaného xxxxxxxxxx účtu nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředku xxx, aby ho xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx držitele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx majitelem xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, který xx vedený x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx státě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxxxxxx xxxx být pouze xxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxxxxx xx daný xxxxxxxx hazardní xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx hru xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx účet, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxx prostředku, xxx xx registrovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Provozovatel nesmí x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx alespoň x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx převést peněžní xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx registrovaný xxxxxxxx xxxx, ani na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek.

(6) Na xxxxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxx x části xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x úhrnné xxxx nejvýše do 10 000 Xx xx 24 hodin. X xxxxxxxxxxxxx konta xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx být xxxxxxxxx peněžní prostředky x hotovosti x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx 10 000 Xx za 24 xxxxx.

(7) Provozovatel může xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx evidovat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx internetovou hru x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx.

(8) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx prostředky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(9) Xx převod peněžních x hracích prostředků xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx podle xxxxxxxx 7 x xxxxxxxx xxx hazardní xxx neprovozovanou prostřednictvím xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx internetovou xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontem, xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hry

(1) Xxxxx xx účastník xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaji xxxx xxxxxxxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx držitelem, xxxxx xx provozovatel xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontu,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx na xxxxxxx hazardní hře, xxx kterou je xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tomuto xxxxx jiné xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx konta.

§17g

Záznamní xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxx xxx, x xx xxxxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vydání xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků nebo xxxxxx nepeněžní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx konta x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplácených xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx uživatelském xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx uživatelském xxxxx odděleně xx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx hry xx také xxxxxxx xx evidovat odděleně xx peněžních prostředků xxxxxx xxxxxxxxx hazardní xxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx uchovávat údaje xxxxxxxxx xx uživatelském xxxxx až do xxxxxxxx doby 3 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxx ode xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na uživatelském xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy xx xxxx žádost x xxxx poskytnutí xxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x uživatelského konta

(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx účastníka xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx konta, alespoň xx místě, xxx xxxxxxx vklady peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Účastník xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nezbytně xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyplatit xxxxxxxxxxx, xx provozovatel povinen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z uživatelského xxxxx, ve kterém xxxxx den obdržení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Provozovatel xx x takovém případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 60 xxx ode xxx, xxx žádost obdržel. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx eviduje xx xxxxxxxxxxxx kontě xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Provozovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uplatnění xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx podmínit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx částkou, kterou xxx x uživatelského xxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx renta xx xxxxxxxx 1 xx 5 nepoužijí.

§17j

Výplata x xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx případech

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kursové xxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxxx xxx vyplatit peněžní xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxxxx xxxxx se §17x xxxxxxx xxxxxxx. Výhru xx možné vyplatit xxxx prostřednictvím poukázky xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. X potvrzení x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17x xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx uvede také xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx výhry x xxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. X odlišnému xxxxxxxx se nepřihlíží.

§17l

Zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx hře xxxxxxxxxxxxxxx tohoto uživatelského xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx uživatelskému kontu xxxxxxxxxx po dobu 24 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx druhy xxxxxxxx xxx, ke kterým xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx kterému xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Provozovatel xxxx x xxxxxxxxx podnětu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x důvodu

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, pokud by xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx hře xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účastníka xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxx zákona x některých opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) jednání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx s dobrými xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx nezruší xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx

x) účastník xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx hry, která xxxx vyhodnocena, nebo

b) xxxxxxxxxx 30 dnů xxx xxx posledního xxxxxxxxxxx vložené xxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx účastníka hazardní xxx, pokud jej x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx dne xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta xxxx. Xxxxxxxxxxxx může x xxxxxxx případě xxxxxxxxx úhradu xxxxxxxxxxxx x účelně vynaložených xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zrušením xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterém xxxxx

x) xxxxx obdržení xxxxxxx,

x) xxxxxxxx uživatelského xxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx hazardní xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx podpis,

f) xxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podána, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx x zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxx podána x využitím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 zaslat účastníkovi xxxxxxxx xxx prokazatelným xxxxxxxx s využitím xxxxxxxx kontaktních xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx uživatelského konta xxxxxxx

x) na xxxxxxxxxx xxxxx, kde provádí xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx uživatelského xxxxx xxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxx uživatelského xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x) a x) x

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxxxxx a) xx x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxx xxxxxx x zveřejnit xxxxxx, xx kterých xxxxxxx žádost o xxxxxxx uživatelského xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) x x). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx podání žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4 písm. x). X xxxxxxx případě xx povinen je xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx.

(6) Provozovatel xxxxx xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxxxx konta nepřiměřenou xxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě úmrtí

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx uživatelské konto xxxxxxxxxxx xxxx, co xx xxxxx x xxxxx účastníka xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatele x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Hra xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx hazardní xxx, xx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxx, do které xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx hazardní hry, xx xxxxxxxxxxxxx.

§17x

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx konta

(1) Xx-xx xxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxxxxx obdrží xxxxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx uvede xxxxxxxx xxxxxxxx xxx důvody xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx účastníkovi hazardní xxx písemné xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§17x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zrušit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx je provozovatel xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxx vložení

1. xxxxx xx hazardní hry, xxx kterou je xxxxxxxxxxx xxxxx zřízeno, x

2. peněžních xxxxxxxxxx xx toto uživatelské xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zrušení uživatelského xxxxx a o xxxxxxxx podat xxxxx xxxxxx postupu xxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx konto xxxxxxx x xxxxxx úmrtí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx hry xxxxxxxx hry, xxxxxxxxx-xx xx tento xxxxx; xxxxx xx uživatelské xxxxx xxxxxxx z xxxxxx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhodnocení xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx hry, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx zrušení xxxx xxxxxx základního xxxxxxxx,

x) postupem xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyřídit xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx konto xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx vyhodnocení xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) posoudit xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uživatelském xxxxx nejpozději xx 30 xxx xxx xxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx podle xxxxxx x) xx x), x využitím platebních xxxxx, které xx x dispozici, x, xxxxx je nemá x dispozici, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx adresu xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx-xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx účastníka xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platných xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Provozovatel xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx do xxx xxxxxxx uživatelského xxxxx.

(5) Xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx kroků xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xx x) xxxxx k xxxxxxx vyplacení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxx toho, xxxxx xxx nastal dříve.

(6) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx kontě ke xxx jeho xxxxxxx.".

48. X §21 xxxx. 2 xx slova "xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx".

49. §22 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§22

Xxx

(1) Xxx xxxx obsahovat xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx vydaných losů x prodejní xxxx,

x) xxxxxxxx číslo, popřípadě xxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxxxx x úhrnnou xxxx výher,

e) xxxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxxx, popřípadě okolnost, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxx oznámení xxxxx,

x) xxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx xxxxxx,

x) lhůtu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vydat,

i) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx stanovený xxxxxxxxx, xxxxxxxx uvedený xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx peněžité, věcné xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx před vydáním xxxx do prodeje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx vyhotovených xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čísel xxxx, xxxxxxxxx správnost xxxxxxxxxx čísel xxxxx. Xxxx xxxxxxxx musí xxx osvědčena xxxxxxxxx xxxxxxx. V případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx povinen xx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxx vydat do xxxxxxx

x) žádný vyhotovený xxx, pokud

1. nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx losy xxxx xxxxxxx xxxx

2. xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzoru xxxx, dokumentaci prokazující xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx, xxxx

2. xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx mohlo xxxxx k porušení xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) nebo j).

(5) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx opatření, xxx xxx xxxxxxx prodejcem xxxxxx xxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx balíku xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o

a) xxxxxxxxx xxx, x xx

1. xxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx,

2. bezodkladně xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx okamžité xxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx základního xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxxxx nenavazuje xxxx xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozování xxxx xxxxxxx, x

x) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x), a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx losu do xxxxxxx.

(7) Provozovatel je xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 let xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výhru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx xxxx předložení xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

50. §23 a 24 xx včetně nadpisů xxxxxxx.

51. X §25 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

52. X §25 se xxxxxxxx odstavce 3 x 4, xxxxx xxxxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zařízení, xxxxxx xx vytvářen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hry, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx provozovatel xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozované x osobou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx loterie xx území jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx osvědčí dokladem xxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxx.".

53. V §26 xxxx. 1 xx xxxxx "až §" xxxxxxxxx xxxxx " , 22 x" x xxxxx "§92 xxxx. 2, 3 x 4" se xxxxxxxxx xxxxxx "§91".

54. X §26 xxxx. 3 se xxxxx "§23 a 25" xxxxxxxxx xxxxx "§22 xxxx. 3 nebo §25 odst. 1 xxxxx doklad xxxxx §25 xxxx. 4".

55. X §26 odst. 4 xx xxxx "§25" xxxxxxxxx textem "§22 xxxx. 3".

56. X §26 odstavec 5 xxx:

"(5) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx 20 xxx ode xxx

x) xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.".

57. Za §26 xx xxxxxx xxxx §26x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§26x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xx xxxxxxx vrátit účastníkovi xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx vyhodnocení xx nastat xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx základního povolení, xxxxx

x) xxxxx se xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x

x) na toto xxxxxxxx xxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vklad podle xxxxxxxx 1 na xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xx výhru xxxxxxx.".

58. X xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx 1 a 2 včetně xxxxxxx xxxxx:

"Xxx 1

Xxxxxxx sázka

§27

Vymezení xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx hazardní hra, x níž xx xxxxx xxxxxxxxx uhodnutím xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx výhry je xxxxx úměrná xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxx"), ve kterém xxxx sázka xxxxxxx, x xxxx xxxxx.

§28

Xxxx xxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx sázka xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx události xxxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše 24 xxxxx.

(2) Živou xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx sázka xxxx xxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx x každé sázkové xxxxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxx kursovou xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dobu 1 xxxx.

§29

Xxxxxxxxx vyplacení xxxxx xxxxx

(1) Provozovatel xxxx xxxxxxxxxxx hazardní hry xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nabídnout vyplacení xxxxx výhry, xxxxx xx xxxxxxx není xxxx výsledek xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nabídka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx předčasné xxxxxxxxx xxxxx výhry xxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx přijal xxxxx, a xx x xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to x x xxxxxxx, xx xxx o xxxxxxx chybu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx, xxxxx chybu xxxx xxxxxxxxx postup sám xxxxxxx lstí xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx podle §38.

Díl 2

Xxxxxxxxxxxxxx xxx

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx, x xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sázkové xxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxx.

§32

Xxxxxx xxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxxx x totalizátorové xxx nesmí být xxxxx než 40 % x xxxxx xxx 90 % xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

59. X xxxxx xxxxx hlavě XX xx xx xxxxxx dílu 3 xxxxxx xxxx §33, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§33

Xxxxxxx událost a xxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Sázkovou xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx.

(2) Sázkovou xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

60. §34 xxxxxx nadpisu xxx:

"§34

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx tiket xxxx xxxxxxxxx přesný xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

61. X §36 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova " , pokud jde x xxxxxxxx sázku".

62. X §37 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

63. V §37 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na sázkovou xxxxxxx, xxxxxx xx xxx hazardní hry.".

64. X §38 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxx" a slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

65. Xx §38 xx xxxxxx xxxx §38x, xxxxx xxxxxx nadpisu xxx:

"§38x

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx vrátit účastníkovi xxxxxxxx xxx vklad xxxxxxx do xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx hry, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dni xxxxxxx nebo zániku xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud

a) xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx nedošlo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xx toto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Provozovatel je xxxxxxx xxxxxx vklad xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx konto. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx obdobně.".

66. X §39 xxxx. 1 xx xxxxx " , který xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

67. X §39 xxxx. 2 xx slova "xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "kasinu".

68. X §39 xxxx. 3 xx slova "který xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dosažení výhry" xxxxxxxxx xxxxx "jehož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx oznámení xxxx skutečnosti".

69. X §39 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Provozovatel xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx stanovenými čísly.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

70. V §39 xxxx. 5 xx za xxxxx "xxxxx" vkládají slova "xxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxx".

71. X §39 odst. 6 xx slova "Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx lze" x xx konci xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Provozovatel xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxx xxxxx xx více xxxxxx.".

72. X §40 se xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx věta "Xxxxx jistina může xxx doplněna x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období.".

73. §44 včetně nadpisu xxx:

"§44

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx

(1) Provozovatel xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx technické xxx xx jejího xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastníkovi xxxxxxxx hry xxxxxxx xxxxx do xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx na xx, zda xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo jako xxxxxxxxxxx hra.

(2) Uživatelské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx více xxxxxxx xxxxx umístěných x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx nesmí umožnit xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxx technické xxx, xxxxx od xxxxxxxxxx vyhodnocení xxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx alespoň 120 xxxxx uplynulo xxxx než 15 xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxx xxxxxxxx vkládání xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x vložením xxxxx do xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx než 15 minut. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx se zahrnují xxxxxxx xxx technické xxx provozované xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxx sázky x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx poslední hry xxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxx.".

74. §45 xx 49 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

75. X §50 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

76. X §50 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

77. V §52 xxxx. 3 xx xxxxxx "1 000 Xx" xxxxxxxxx částkou "500 Kč".

78. §53 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

79. X xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx nadpisu xxx:

"XXXXX X

XXXX HRA

Díl 1

Společná xxxxxxxxxx k živé xxx

§57

Xxxxxxxx xxxx hry

(1) Xxxx xxx xx xxxxxxxx hra, u xxx sázející hrají x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, aniž xx byl xxxxxx xxxxx xxxxx sázejících x xxxx xxxxx xx jedné xxx, x xx proti xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxxxx turnaj x hra v xxxxxx.

(3) Krupiérem se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxx provozovatelem x obsluze xxxxxxx xxxxx živé hry.

§58

Obecné xxxxxxxxx xx xxxxx xxx

(1) Xxxxx hru xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx na jednotlivém xxxxxx xxxxx xxxx xxx provozovat xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx povinen zajistit, xxx každá xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x mincemi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxx hazardních xxx.

Xxx 2

Xxxx xxx v xxxxxx

§59

Xxxxx xxxx xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx hracímu xxxxx živé hry, xxxxx xx nachází x xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xx něm xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx číslem xxxxxxx xxxxx živé xxx xx pro účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx hracího xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx kasinu.

(3) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hry xxxx xxx x xxxxxx, xxxx xxx integrovanou xxxxxxxx xxxxxxx stolu xxxx xxx.

§60

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X živé xxx x kasinu xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx hodnotových žetonů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxx žetony xxxxxx xxxxxxx vyhotoveny xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx různé xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dálku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v jednotlivém xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx sadu hodnotových xxxxxx používaných x xxxxxx novou sadou xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Od xxxxxxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxx sada hodnotových xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx provozního xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hodnotové xxxxxx x xxxxxxx sady xx hodnotové xxxxxx x xxxx xxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve které xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hodnoty xx žetony xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxx sadu xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxx živou xxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx. Xxxxx žetony xxxx být xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx účastníkem hazardní xxx x použitelné xxxxx x xxxxxxx xxxxx živé hry, x kterého byly xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx hry provede xxxxxx xxxx xxxxxxx x hodnotovými xxxxxx, xxxxxxxx o to xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žetonů je xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kasina. X hracího stolu xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxx xxxxxxxxxxx žetonů, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx užívá, x xx xx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx, xx kterou znějí xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx platebních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hry, xxxxx xxxxxxxxx provádí, a xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tuto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx po dobu 10 xxx ode xxx provedení xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žetonů x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 4.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxx žetony xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kasina xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxx, xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nároku na xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx §10x odst. 5 obdobně.

(5) Xxxxxxxx xx používat hodnotové xxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x hazardní hry.

(6) X xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznam, x xx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xx bankovky a xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dne.

(2) Xxxxxxxxxxxx nesmí umožnit xxxxxx hodnotových xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxx

§60x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx turnaj v xxxxxxx xxx, x xxx xxxxx sázející xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§60x

Xxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx provozovat xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx karetnímu xxxxxxx xx používají turnajové xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxx podstaty x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx zaplacení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx je xx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vydat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xxxxxxxx turnajových xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx účastníka xxxxxxxx xxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxx x xxx xxxxxxxxx vkladu,

e) xxxxx, xxx x místo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxx x pokladně xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, x xx xxxxx x xxx xxxxxx karetního xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydat xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hry,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx a xxxxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx x xxx xxxxxxxxx karetního xxxxxxx a

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x karetním turnaji xxxx xxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vyměnit xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žetony xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx žetony xx xxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxx.".

80. V §61 xxxx. 1 xx xx slovo "hra" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx reklamní xxxx xxxxx společenskou xxxx".

81. X §61 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx společenskou xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx vstupenka xx společenskou xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a výše xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx uvedena, xx xxxxxxxxxxxx povinen s xxxx vkladu xxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxx.".

82. X §61 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx lze xxxxxxx xxxxx xx xxxx trvání xxxx xxxxx xxxxxxxx 1.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4.

83. X §61 xxxx. 4 xx xxxxx "10" xxxxxxxxx xxxxx "9x xx 10x", text " , 62" se xxxxxxxxx xxxxx "až 13x, 13x xx 13x, §62 xxxx. 1 x 3" x částka "100 000 Kč" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "200 000 Xx".

84. V §64 xxxx. 1 xx částka "500 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "1 000 Xx".

85. X §65 xxxx. 2 se slovo "xxxx" zrušuje.

86. Nadpis §66 xxx: "Obecné xxxxxxxxx xx herní xxxxxxx".

87. X §66 xx odstavec 1 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x 2.

88. X §66 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

89. X §66 xx xxxxxxxx odstavce 3 xx 5, které xxxxx:

"(3) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) zvenčí xx budovy, xx xxxxx xx herní xxxxxxx nachází, nebo

b) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx části budovy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ubytovacím xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zajistit, xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx po xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx.".

90. V §67 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny povolené xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dobu xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx nastala xxxxxxxxx xxxxxxx bránící xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxxxxx odstávce.

(7) Dojde-li xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozic nebo xxxxxx xxxxxxxxxx herních xxxxx, je provozovatel xxxxxxx uvést xxxxxxxxxxx xxxxx pozice do xxxxxxx x tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxx.

(8) Xxxxx x herně xxxx xx celou xxxxxxxx dobu herny xxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 xxxxxxxxxx herních xxxxx xxxxxxxxx xxx, je xxxxxxxxxxxx povinen xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".

91. X §68 xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxxxx.

92. Xx §68 se xxxxxxxx xxxx §68x xx 68x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§68x

Xxxxxxxxx na xxxxx xxx x xxxxxx

(1) V xxxxxx xxxx xxx umožněna xxx xxxxxxx u 3 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, x to po xxxxx provozní xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx provozní dobu xxxxxx všechny započitatelné xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrací xxxx xxxx hry xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx provozu xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx provozní xxxx ani xx xxxxxxxxxxxxxx hracím xxxxx xxxx xxx, xxxxx xxxx provozován z xxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx provozu xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx hry, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxx účely xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx hracím xxxxxx xxxx xxx xxxxx stůl xxxx xxx, xxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určen x xxxxxxxxxxx xx xxxxx provozní xxxx xxxxxx x xxxxx xx nenachází ve xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxx jiný xxx xxxxx xxxxxxx x).

§68x

Xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxx x kasinu

(1) X xxxxxx, xx xxxxxx xx provozována xxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx provozovat

a) xxxxx 30 xxxxxxxxxx herních xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx x xxxxxx provozovány alespoň 3 xxxxxxxxxxxxx hrací xxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxx 30 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozic technické xxx, pokud xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 4 x xxxxxxx 9 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx,

x) xxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, pokud xx x kasinu xxxxxxxxxxx nejméně 10 xxxxxxxxxxxxxxx hracích stolů xxxx xxx.

(2) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povolené xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xx celou provozní xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stolu xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx herních xxxxx technické hry xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx není povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx kasina, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x její xxxxxxxxx odstávce.

(3) Dojde-li xx změně povolení x xxxxxxxx herního xxxxxxxx spočívající xx xxxxx xxxxx povolených xxxxxxx pozic nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, je provozovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pozice do xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx nejpozději xx 5 xxxxxxxxxx dnů xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx nesmí v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x xxx není po xxxxx provozní xxxx xxxxxx provozováno xxxxxxx 30 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx technické xxx.

§68x

Xxxxxx

(1) Xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x povolení x umístění herního xxxxxxxx, vyčleněná xxxx xxxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx živé hry. X xxxxxxxxxxxxx o xxx, xxx xx xxxxxx místo xxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xx x xxx xxxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hry musí xx dobu provozního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx byl xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přenášené xxxx xxx x tomto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx zásah xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxx studio.

(4) Xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přenášenou živou xxx.

(5) Ve xxxxxx xxxx přenášenou xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Po xxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxx studia xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hru xxxxxxxxxx xxxx provozovatelů. Xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živá xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx

x) označení xxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx studia xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxx studia x xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx přenášené xxxx xxx,

2. xxxx x xxxx zahájení xxxxxxxxxx xxxxx x

3. xxxx a času xxxxx provozního xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxx 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx úseku. Evidence xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx, x to xxx, xxx xx ní xxxxxxxxxx xxxxx mohl xxxxxxxxxx kdykoliv x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.".

93. §70 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§70

Xxxxxxxx xxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx kasina xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx, vymezený

a) provozní xxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx 24 xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozní xxx xxxxxx xx xxxxxxxx stejně jako xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx den xxxxxx. X 1 xxxxxxxxxx xxx může xxxxx xxxxx 1 xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx souvislá xxxx xxxxxxxxxx dne, xx které xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vzájemně xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxx xxxx hracího xxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x provozní xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx úsekem xxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxxxxx časový úsek, xx xxxxxx probíhá xxxxxx xxxxxxxxx živé xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x ukončením tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxx úseky xxxxxxxxxxxx studia xx xxxxx xxxxxxxx překrývat.".

94. X §71 xxxx. 1 se slova "xxxxx §16" xxxxxxx.

95. X §71 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xx provozovatel xxxxxxx provádět ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Provozovatel je xxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx herního xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx žádnou xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xx označují xxxx odstavce 3 x 4.

96. X §71 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx herny xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx návštěvníků x uchovávat xx xx xxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxx nebo xxxxxx přístupná tak, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx mohl xxxxxxxxxx kdykoliv v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxx evidenci xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx návštěvníka,

c) datum x xxx vstupu xxxxxxxxxxx xx herny xxxx xxxxxx.".

97. X §71 se doplňuje xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xx zajištěním xxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx záchrany xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx veřejného xxxxx. Xxxxxxxxxxxx nesmí xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx hře xxxxxxxxxxx x xxxxx herním xxxxxxxx.".

98. §72 včetně xxxxxxx xxx:

"§72

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx povinen jej xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx záznamu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zařízení musí xxx xxxxxxxx časovou x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx nesmí být xxxxxxxxx oproti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx monitorovacím xxxxxxxxx x jeho xxxxxx xx xxxx 2 xxx, a to xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 24 hodin xxxxxx xxxxxxxxx monitorovacího xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx písemný xxxxxx x xxxxxxxx xxx x času ověření x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx každou xxxx xxxxxxx x termín xxxxxx odstranění xx 24 xxxxx xx xxxxxxxx poruchy. Xxxxx xxxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxx dozorující xxxxx mohl xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx herního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx uchovávat xxxxx xxxxxx xx dobu 3 let xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxx vykonávající xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx územního xxxxxxxxxxxxx xxxxx, na kterém xx xxxxx prostor xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxx je umístěno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx i mimo xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx záznamy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízením, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

99. Xx §72 se xxxxxxxx xxxx §72x xx 72x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§72x

Xxxxxxxxxxxx x xxxxx

(1) Monitorovací xxxxxxxx x xxxxx musí xx celou xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §17x xxxx. 1 xxxx. x), x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §71 odst. 1 x 2 xxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §17x xxxx. 1 písm. x), xxxx xxx xxxxx až do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx musí xx xxxxx provozní xxxx kasina x xxxxxxx čase xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxx hrací xxxx xxxx xxx umístěný x xxxxxx bez xxxxxx xx xx, xxx xx tento xxxxx stůl xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx záznamu x xxxxxxx 1 xxxxxx, x to v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx hracího xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xx spropitné,

c) xxxxxxxx xxxxxx a

d) celý xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostoru podle §71 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxx, kde probíhá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x registraci xxxxx §17x odst. 1 xxxx. a), x xx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx obsáhlo všechny xxxxx xxxxx xxxx xxx, všechny herní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x mincemi, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx x xxxx xxx.

(2) X monitorovacího xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v kasinu xxxx xxx zřetelně xxxxxx xxxxxxx číslice xx xxxxxxxxx xxxx x xx hracích xxxxxxx xxxx hry, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx používaných xxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.

(3) Provozovatel xxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx studia, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx, povinen xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx plochu xxxxxxx xxxxx živé xxx, xxxxx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx stoly xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x kamer zabírajících xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxx dotčena.

(4) X případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx týká, xxxxxxxxxxx xxxx xxx.

(5) Dojde-li x xxxxxx monitorovacího xxxxxxxx u xxxxxxxx, xx xxxxxxxx části xxxxxx podle §71 xxxx. 1 a 2, x prostoru, xxx probíhá xxxxxxxxxxxx xxxx žádajících x xxxxxxxxxx xxxxx §17x xxxx. 1 písm. x), xxxx x xxxxx xxxxxxx stolů xxxxxxxxxxxxx se v xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx kasino xx xx xxxxxxxxxx poruchy xxxxxx zařízení xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxx xxxx xxxx hry umístěný xx xxxxxx, ve xxxxxx provozuje xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx základního povolení xxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx studia xxxxxxxx 4 a 5 xxxxxxxxx.

§72x

Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx po xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx hrací xxxx xxxx hry xxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx byla zaznamenána xx monitorovacím xxxxxxx x alespoň 1 xxxxxx, x to x celku včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x celého xxxxxxxxxx xxxxxxx stolu, a

b) xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hazardních xxx, x xx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hrací xxxxx živé xxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx x kartami, xxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx.

(2) Z xxxxxxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx číslice xx xxxxxxxxx xxxx x xx hracích xxxxxxx živé xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxx hře.

§72d

Schéma xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v každé xxxxx x kasinu xxxxxxxx xxxxxx kamerového xxxxxxx. Provozovatel xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx přenášenou xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kamerového xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx systému xxxx obsahovat

a) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx herny, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx,

2. xxx pořízení xxxxxxxx x

3. den a xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a

b) xx xxxxxxxxx části půdorysné xxxxxxxx herny, xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx vyznačeno xxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx provozována xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx kasinu,

2. xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nacházejí x daném kasinu xxxx xxxxxx; xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stoly xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx provozovanou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxxxxx kasina, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle evidence xxxxxx,

3. zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx proces xxxxxxxx xxx bingo x xxxxxxxx jejich výrobního xxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx,

4. kamer tvořících xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx jejich úhlu xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x prostoru, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxx, aby xx xxx dozorující xxxxx xxxx nahlédnout kdykoliv x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx uplynutí xxxx 3 let xx xxxxxxxxxx dne xxxx xxxxxxxxx.".

100. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXX XXX X XXXXXXXX JEJÍHO XXXXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§73

(1) Xxxxxxxx xxx podle §3 xxxx. 2 písm. x) až x) xxxxx být xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxx xxxxxxxxxxxx hracímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx proti krupiérovi, xxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx systémem xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2

x) xxxxx xxx xxxxxxxx náhodný proces xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx totalizátorové xxx a xxx xxxxxxxxx xxxx hry,

b) xxxx xxx vytvářen xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx číselné xxxxxxx,

x) xxxx být vytvářen xxxxxxx proces xxxxxxxx xxx jiné než xxxxx xxxxxx x) x b).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxx na internetové xxx, a to xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, vložení xxx, xxxxx dat, xxxxxxxxx dat, xxxxxxxxx xxx, padělání xxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx považována xx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxx.

§74

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetové xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx hry x xxxxxxxx využívané x xxxxxxxxxxx xxxxxxx loterie xxxx xxxxxxxxxxx hry xx musí nacházet xx území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx.

§75

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na níž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx dostupným způsobem xxxxxxxxx

1. identifikační x xxxxxxxxx xxxxx provozovatele,

2. xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx provozovaných xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

4. informaci x xxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstva obsahující xxxxxx x zápis xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16x odst. 2,

5. xxxxxxxxx x xxxxxxxx x způsobu xxxxxxx prostředku xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hře,

6. informaci x možnosti podání xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

7. částku nejvyšší xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx, x

8. centrálně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx kalendářní den xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx herními xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x mezi xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pro xxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxx zveřejnit

1. xxxxxxx x stav xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření,

2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

3. xxxxxxxx souhrnnou xxxx xxxxxxx proher xx xxxxxxxx uživatelského konta x

4. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx proher xx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx do uživatelského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel xxxxx xxxxxxxxxx xx uživatelského xxxxx,

x) nejméně xx 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornit xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. informaci x xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx hře xxxxxx xxxxxxx 18 let x

2. xxxxxxxx, že xxxxx na hazardní xxx může xxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, čitelným x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Provozovatel xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx stránce, na xxx xx provozována xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxx x viditelným xxxxxxxx

x) xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx hře xxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxx xx přenášená xxxx xxx provozována,

1. xxxxx provozovatele xxxxxx, x němž xx xxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxx x xxxxxxxx kasina, x němž xx xxxxxx xxxxxxxx, x

3. xxxxxxxx studia x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň 7 xxx xxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxx

1. xxxxx provozovatele xxxxxx, x xxxx xx xxxxxx umístěno,

2. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx,

4. xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

5. xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úseku.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx je provozována xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zveřejnit

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, až xx xxxxxxxx xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxxx slosování, pokud xxx x číselnou xxxxxxx, peněžitou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, x

x) záznam xxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, až xx xxxxxxxx xxxx 1 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x číselnou xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx systém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx náhodný xxxxxx xxxxxxxx hry.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xx posledním xxx platnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxxx se odstavce 1 xx 5 xxxxxxx obdobně.

Díl 2

Internetová xxxxxxx

§76

Xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx hrací systém xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxx loterie, je xxxxxxxxxxxx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx uchovat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xx dobu 3 xxx.

§77

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx loterii

(1) Provozovatel xxxxx xx xxxxxxx xxxxx do hry xxxxxxxx xxxxxxx provozované xxxx xxxxxxxxxxx hra xx jejího vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vložení xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxx xxxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxx xxx 2 xxxxxxx xx xxxxxxx sázky do xxxx xxx.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vložení xxxxx do xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx sázek x xxxxx xxxxxxx 120 xxxxx xxxxxxxx xxxx než 15 xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 se rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx sázek xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx provozované xxxx xxxxxxxxxxx hra, xxx xxxxxx xx interval xxxx vyhodnocením xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx sázky xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 se xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx sledu xx xxxxxxxxxxx poslední hry xxxxxxxx loterie x xxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx

Xxxxx 1

Obecná xxxxxxxxxx

§78

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vloženou xx xxx živé hry xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx turnaje x xxxxx z xxxxxx xxx xx provozovatel xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx žetonů, na xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxx.

§79

Xxxxx xx internetové xxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účast xx xxxxx hře xxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx druhému, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx živá xxx

§80

Xxxxxxxx xxxxxxxxx živé xxx

Xxxxxxxxxx xxxxx hrou xx xxxxxx živá xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, při xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx proti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx.

§81

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx živá xxx může xxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx hry xxxxxxxxx xxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx živé xxx nesmí zpřístupnit xxxxxx xxxxx než xx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx konta.

(4) Provozovatel xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zobrazené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x x podobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx přenosů xxxxxxxxx xxxx xxx, ve xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx studia xxxxx §68x xxxx. 6 xxxx. a), xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) označení a xxxxxx kasina, v xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx,

x) půdorysné xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx úseku, x jehož xxxxx xx uskutečněn.

(6) Provozovatel xxxxxxxxx xxxx hry xx povinen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 po dobu 3 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§82

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx živé hry xxxx xxx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přenášena x xxxxxxx čase.

(2) Xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxx, nápisy x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxx živé xxx, xxxxxxx karet, kostek xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při hře x xxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxx xx zvolit xxxxx x libovolné x xxxx.

(4) Provozovatel xx xxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v reálném xxxx. Xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, nesouhlasí-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxx je sdělení xxxxxx, x xxxxxxxxxx x jiném jazyce.

§83

Hrací xxxx xxxx hry

(1) Xxxxxxxxxxxx přenášené xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx studiu x xx xxxxxxxx x přenášené xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx hry a xxxxxxxxx xxx na xxx vyznačit.

(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výsledku xxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx živé xxx.

§84

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx

(1) Provozovatel xxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxx hracích xxxxx živé xxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxx xxxxx xx žádné hry xxxxxxxxx živé xxx, xxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx hry x xxxxxxxxxxxx xxxxx sázek x délce alespoň 120 xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 15 xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx může xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx hazardní xxx, xxxxx xx zákaz xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx započatou xxx xxxxxxxx hry.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx sázek xxxxx xxxxxxxx 2 xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx živé xxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx hry xxxxxxxxx xxxx hry x xxxxxxxx sázky xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 15 xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(5) Délkou xxxxxxxxxxxxx sledu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xx rozumí xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxx xxx x tomto xxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXX

§84x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k internetu xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxx x xxxxxxxxx") xx xxxxxxx zamezit x přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx seznamu nepovolených xxxxxxxxxxxxx her.

(2) Ministerstvo xxxxxx xx seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx

x) xxxxxxxxxx účelem xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x internetu xxxxxxx xxxxx

x) nejpozději xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx a

b) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxx xxx výmazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxx.

§84x

Xxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx her

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx provádět platební xxxxxxxxx xx prospěch xxx x tíži xxxxxxxxxx účtu uvedeného xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx her.

(2) Ministerstvo xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účet x xxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxx xxx zveřejnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

§84x

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx šířit xxxxxxxx, xxxxx identifikátor je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx her.

(2) Xxxxxxxxxxxx zapíše xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxx

x) prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx internetová xxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, usnadnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zakázané xxxxxxxxxxx hry.

(3) Zákaz xxxxx xxxxxxxx 1 xx provozovatel internetové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinen xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aplikace x xxxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxx,

x) nejdéle xx patnáctého dne xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(4) Identifikátorem xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx hazardních xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spustitelného xxxxxxx xxxxxxxx, jedinečné označení xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx automatizovaně xxxxxxxxxxxxx aplikaci.

(5) Elektronickým xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx určený k xxxxxx aplikací.

§84d

Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx her

(1) Seznam xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xx d). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxx xx xxxxxxxxxx seznamem x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(2) Xxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx

x) xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) x případě

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx účtu xxxx jedinečný xxxxxxxxxxxxx xxxx

3. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a název,

d) xxx výmazu x xxxxxx seznamu a

e) xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxx internetových stránek, xxxxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx internetových xxx, xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx jejich xxxxx xx xxxxxx seznamu.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx také xxxxxxxx xxxxx údajů podle xxxxxxxx 2 s xxxxxxxx dne, xxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§84x

Xxxxx xx xxxxxx nepovolených internetových xxx

(1) Ministerstvo zveřejní xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx seznam xxxxxxxxxxxx internetových xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx internetové xxxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx známy.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §84d odst. 2 xxxx. x) x x).

(3) Ministerstvo xxxxxx internetovou stránku xx seznam nepovolených xxxxxxxxxxxxx her, xxxxxxxx xxxxxxx den, xx xxxxxxx xxxx dojít xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx her a xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxx.

§84x

Xxxxxxx xxxxx zápisu xx xxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxx

(1) Provozovatel xxxxxxxxxxx stránky xxxx xxxxxxxx námitku proti xxxxxx xxxxxxxxxxx stránky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx her x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dojít xx 15 dnů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx úřední xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx den xxxxxxxx, xxxxx se x xx nepřihlíží.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí x xxxxxx-xx xx x plném xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nezapíše. Vyhoví-li xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx na xxxxx seznam, xxxx xxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx uplatnil námitku, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx uvedením důvodů.

(3) Xxxxxxx x vyřízení xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx námitku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xx-xx xxxx jeho xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(4) Xx zápis xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx vztahu x jeho majiteli x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odstavce 1 xx 3 xxxxxxx.

§84x

Xxxxxx údajů xx xxxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxx

(1) Dozví-li se xxxxxxxxxxxx, xx je xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových her xxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx úřední xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxx na seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx seznam xxxxxxx.

§84x

Xxxxx xx správnímu xxxx

Xxxxx, xxxxx x výmaz xxxxx xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx úkony podle xxxxx xxxxxx správního xxxx.".

101. X xxxxx xxxx xxxxx X xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX X

XXXXXXXXXX ŘÍZENÍ

Díl 1

Obecná xxxxxxxxxx

§85

Xxxxxxxx

(1) Provozovatel, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. a) xx f), je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxx,

x) základní xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hru xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx f), xx xxxxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxx xxxx hazardní xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx prostoru. Xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx.

(3) Xxxxxx povolení, xxxxxxxx xxxxxxxx a povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx") nelze xxxxxxx x nepřechází xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Povolení xxxxx tohoto zákona xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x vydání povolení, xxxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx novým povolením.

§86

Oznámení xxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx změně xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obecnímu xxxxx xxxxxxx změny xxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx bylo vydáno xxxxxxxx k umístění xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) které xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx úřad x xxxxxxxxx, xxxx

x) jejichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obecní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříků x xxxxxxxx, xx xxxxx xx zřízen automatizovaný xxxxxxx.

(4) Okruh xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx ministerstvo x xxxxxx úřad na xxxxx internetových xxxxxxxxx.

(5) Xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx použije §89 xxxx. 6 xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

§87

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx posledního xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx auditorem, xxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dokument x odborném posouzení xxxx xxxx osvědčení x provozuschopnosti, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx xxxxx xxxx uplynutí xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pokud po xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxx herního prostoru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x provozuschopnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecnímu xxxxx nové osvědčení x xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 30 xxx před xxxx uplynutí xxxxxx xxxxxxxxx.

§88

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx povolení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx doložit plnění xxxxxxxx xxx vydání xxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Provozovatel je xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx povolení x umístění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx povolení, x xx v xxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxx xxxxxxxx

§89

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx je

a) obecná xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her podle §6 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx,

x) poskytnutí xxxxx x

x) xxxxxxxxxx, xx provozovatel xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx není xxxxxxxxxx zjištěn úpadek xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx x způsoby xxxx řešení xxxx xxxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxx

1. x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo

2. po xxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. b) x c) xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x je-li xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x bezúhonnou též xxxxxxx xxxxx, která xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxxx a bezúhonnou xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ji v xxxxx orgánu xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx majitel xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Součástí xxxxxxx o vydání xxxxxxxx povolení je

a) xxxxxx osob, xxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2. členem xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3. prokuristou provozovatele,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatele,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx všech xxxx xxxxx odstavce 3 x uvedením xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) doklady x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 3; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx internetových xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osoby x cizím xxxxx xxxx čestná prohlášení x bezdlužnosti a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx také xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx závěrku xxxxxxxx auditorem podle xxxxxx o xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx prokazující xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x).

(6) Dokument xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxx xxx xx xxx xxxxxx žádosti xxxxxx

x) 30 xxx, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x),

x) 3 xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5

1. písm. x), x) nebo x),

2. xxxx. f) xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx odstavce 2 xxxx. a),

c) 12 xxxxxx, xxxxx xxx x dokument podle xxxxxxxx 5 xxxx. x).

§90

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydání úvodního xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx žadateli xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxx jeho vydání. X opačném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zamítne.

§91

Bezúhonnost

(1) Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx proti xxxxxxx, xxxxx xx na xx nehledí, xxxx xx nebyla odsouzena.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x evidence Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx x elektronické xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx také obdobným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Je-li xxxx xxxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxx, postačí x prokázání xxxx xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxx původu xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x přílohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx trestné činy x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx státu. Xx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se bezúhonnost xx xxxxxx x xxxx.

(4) Nevydává-li cizí xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 3, prokazuje xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx a x xxx, že xxxxx xxxx nevydává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, ledaže je xxxxxxxxxx opatrovníkem, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx zástupci xxxxx učinit xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx čestné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, uvede xx x něm také xxxxx osoby xxxxxx xxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4 x jiném xxx xxxxxxxx jazyce podle xxxxxxxxx xxxx, předkládají xx x originále x současně x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx překladu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx překlad.

§92

Bezdlužnost

(1) Xx bezdlužnou se xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx evidován xxxxxxxxxx

x) x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x orgánů Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splátky,

b) na xxxxxxxxx x na xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

c) xx xxxxxxxxx a na xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx povoleno xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xxxx x prodlení xx splácením xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx písmen x) xx x) v xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx prokazuje dokladem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx potvrzení x xxxxxxxxxxxx.

(3) Nevydává-li xxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxx a x xxx, xx xxxxx stát xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx státu. Dotčená xxxxx nesmí xxxxxx xxxxxx prohlášení v xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx fyzickou osobou xxxxxxxxxxxx jménem právnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx zástupci xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxx-xx čestné prohlášení xxxxxxx dotčenou xxxxxx xxxxxx, uvede xx x xxx také xxxxx xxxxx činící xxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxxx.

(4) Je-li xxxxxx x bezdlužnosti xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x jiném než xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx. X pochybnostech x xxxxxxxxxx překladu xxxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§93

Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) bankovní zárukou, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx po xxxxx xxxx xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx než 18 xxxxxx xx dne, xxx xxxxxx xxxx, xx kterou je xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx kauci xx výši xxxxx xxxx kauční xxxxxxx xx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx záruku nebo xxxx xxxxxxx, které

a) xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evidovaného x xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx zániku úvodního xxxxxxxx xxxx přechodu xx nižší xxxxxx xxxxxxx u

1. xxxxxxxxxxxx xxxx

2. xxxxxx xxxxxxx xxxx, který x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx uplatnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx určitého xxxxxxxxx,

x) xx xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx poskytnuty

1. xxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x úvěrním xxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx bankou xx xxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx xxxx xx státě, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

4. xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x jiném xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx státě, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, který xx xxxxxxx stranou Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, prostřednictvím své xxxxxxx,

x) xxxx poskytnuty xx dobu, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 3 xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx záruční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx,

x) vznikají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxx x listinné podobě, x

x) xxxxxxxx závazek xxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx výzvy x xxxxxx.

(5) Pro xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přiměřeně ustanovení xxxxxxxx xxxx.

§94

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx poskytnutí xxxxxxxx záruky, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx bankovní xxxxxx přijme a xxxxx xx xx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx celková xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výše xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xx provozovatel xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §96, x příslušném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx provozovatele, a xx xx 30 xxx ode dne xxxxxx žádosti ministerstvu xxxx xxx xxx xxxxxxx bankovní xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx den xxxxxxx později.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx navrhne změnu xxxxxxx poskytnutí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx záruky, xxxxx xx xxxxxxxxx postupu xxxxx §96, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx novou xxxxxxxx záruku nebo xxxx dodatek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx výše xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx žádost xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xxxxxx došla, xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§95

Xxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx poskytuje kauci xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, do xxxxx xx zařazen. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 1, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx poslední xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx daně x xxxxxxxxxx her, xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxx kauce x rozhodná daň xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx:

xxxxxx xxxxxxx

xxxx xxxxx

xxxxxxxx xxx

xxxxxxx

xxxx než

1

20 000 000 Kč

0

5 000 000 Xx

2

70 000 000 Xx

5 000 000 Xx

50 000 000 Xx

3

150 000 000 Xx

50 000 000 Kč

200 000 000 Xx

4

300 000 000 Xx

200 000 000 Xx

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že rozhodná xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx kauční xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(6) Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xx všechny xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3.

§96

Xxxxxxx xxxxx

(1) Dojde-li x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení, x xxxx xxxxxx, xxxx x přechodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx se stane xxxxxxxxxxx nejdříve xxxxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x pravomocnému a xxxxxxxx zrušení úvodního xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx skupiny, vyzve xxxxxxxxxxxx x příslušném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uhrazení xxxxxxxxxx evidovaného x xxxxxxxxxxxx dni ode xxx zrušení úvodního xxxxxxxx, xxx xxx xxxx zániku, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxx x jiného xxxxxxx xxxx, xxxxx x jeho uhrazení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejdříve xx 90 dnech, xxxxxxxxxx xxxx xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx jeho xxxxxx, nebo xxx xxx přechodu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx i xxx bankovní záruku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx celkové výše xxxxxxxxxx kauce. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx bankovní xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxx xxxx xxxxx se v xxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx vratitelným xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx daně x xxxxxxxxxx her,

1. xxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx,

2. xxxxx bylo xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx vratitelného xxxxxxxxx x

3. xxxxx zahájení xxxxxxx daně včas xxxxxx xxxxxxxxxxxx; správce xxxx je xxxxxxx xxxxxxx ministerstvu ukončení xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

2. které xxxx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti x xxxxxxx vratitelného přeplatku x

3. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx oznámí xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx státní xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxx.

(4) X xxxxxx xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ministerstvo xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx x tom, xx xx odstavec 3 xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx her, pokutě xxxxxxx xx přestupek xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx peněžitém plnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Výstavce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx vyrozumět xxxxxxxxxxxx x uhrazení této xxxxxx.

(6) X xxxxx xx přednostně xxxxx xxxxxxxxxx na dani x xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx uložené xx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx peněžitém xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx příslušenství.

(7) X xxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ke dni xxxx zániku, xxxx xx xxx přechodu xx nižší xxxxxx xxxxxxx určí, v xxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytnutí xxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x úhradu xxxxxxxxxx nevyhoví, xxxxx xx to xxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x bankovní xxxxxx x pokud tato xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx

x) jedenáctém pracovním xxx xxxxx dnem, xxx xxxxxx lhůta xxxxxxxxx pro vrácení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx složením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx, ode xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx kauční xxxxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxxxx bankovní zárukou.

§97

Zrušení xxxxxxxx povolení

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro vydání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxx těchto podmínek xxxx splnění x xxxxxxx-xx nebezpečí x xxxxxxxx, vyzve provozovatele x xxxxxx splnění x x xxxxxxxx xxxxxx splnění.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx vydání úvodního xxxxxxxx, xxxxx provozovatele x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx úvodní povolení x moci úřední,

a) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx základě výzvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx splňovat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxx povolení x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxx úvodní xxxxxxxx xx žádost xxxxxxxxxxxxx.

§98

Xxxxx úvodního povolení

Úvodní xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx 3

Základní povolení

§99

Podání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx podat xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx povolení.

§100

Vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Základní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x udělení oprávnění x provozování xxxxxx xxxxx hazardní xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vydá základní xxxxxxxx,

x) má-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx zaručeno xxxxx xxxxxxxxxxx hazardní xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) má-li xxxxxxxxxxxx xxxxx, personální x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x

x) xxxxxxx-xx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx podle §103 xxxx. 3 písm. x).

(3) V xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hru, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxx, její druh x podmínky xxxxxx xxxxxxxxxxx x schválí xxxxx xxxx x xxxxxxxx, jehož xxxxxx xx být xxxxxxxx xxx provozována.

(4) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podává xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Základní xxxxxxxx xx xxxxxx nejdéle xx xxxx 6 xxx.

§101

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Žádost x základní povolení xxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx druh xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx povolení xx

x) xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x textovou xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhledávání,

b) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako datový xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhledávání xxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx převedením xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsaženého v xxxxx datovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx originálu x xxxxx dokumentem, xxxxx xx originál x xxxxxxxx podobě,

c) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx hry, x xxx nedochází x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, x

x) xxxxxxxx prokazující splnění xxxxxxxx podle §100 xxxx. 2 xxxx. x).

(3) X xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx nebo okamžitou xxxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx, který xxxx být xxxxx xxxxxxx, x dokumentaci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx žádosti x kursovou sázku xxxx xxxxxxxxxxxxxxx hru xx xxxxxxx povinen xxxxxxxx i xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx sázce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), x) x x) nesmí xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx starší 3 xxxxxx.

§102

Xxxxx xxxxxxxxxx povolení

(1) Xxxxxxxxxxxx nahradí dosavadní xxxxxxxx povolení xxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, ve které xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx změně

1. xxxx xxxxx až xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povolení,

2. došlo xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §109x, xxxx

3. xxxxx podle §109x xxxx. 5,

x) xxxxx xx změně xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxxxxx x dosavadním xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Nové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxx xxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx původního základního xxxxxxxx.

(3) V odůvodnění xxxxxx povolení xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx dosavadnímu xxxxxxxx.

§103

Xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Má-li ministerstvo xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx splnění xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) nedošlo-li x odstranění xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2,

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výzvy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx toto xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx nebylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) poruší-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo závažným xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx

1. xxxxx zákonem,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxx daň x xxxxxxxxxx xxx xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx-xx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Ministerstvo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx provozovatele.

§104

Zánik základního xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx nebo zánikem xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx bylo xxxxxxxx povolení uděleno, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úvodního povolení.

§104a

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hru

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx potřebných xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx hry, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, x xx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx přestane xxx provozovatelem.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xx xxxxxxxx nástupce, xxxxxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx právní nástupce xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx xxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx povinnost, evidenční xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx doklady, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

§104x

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Povolení x umístění xxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prostoru x provozování xxxxxxxxx xxxxxxxx hry v xxx.

(2) Povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxx herní xxxxxxx xxxxxxx.

§104x

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx prostoru,

a) xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxx xxx,

x) není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x tímto xxxxxxx x obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx 3 letech xxxxx xxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxx x umístění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žadateli xxxxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx prostoru xxxxxxxx druhu xx xxxxx místě xxxxx §104x xxxx. 3 xxxx. x).

(2) V xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prostoru xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, provozní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx hry x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, počet xxxxxxxx vytvářejících náhodný xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x uvedením xxxxxx výrobního xxxxx x počet koncových xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, výrobního xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pozic.

(3) Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxx druhu xxxxxxxx hry, xxxxxxx xxxx xx dobu 3 let.

§104d

Náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx herního xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obecných náležitostí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) druh hazardní xxx, xxxxx má xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxx, výrobní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx koncového zařízení, xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xxx provozována,

d) xxxxx x typ xxxxxxx stolů živé xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx vytvářejících xxxxxxx proces výsledku xxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx herního xxxxxxxx xx

x) základní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx daného xxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx x provozuschopnosti xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hra; xx xxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, která je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx seznamem, x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx herního xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

1. xxxxx vstupů xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx užívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a prostorů x xxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx hry, xxxx xxx x xxxxx, xxxxx toho, xxxx xxxxxxxx hra xx xxx x xxxxxx prostoru xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. c) xxxxx xxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 3 xxxxxx.

§104x

Xxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxx prostoru

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x umístění xxxxxxx prostoru novým, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xx základě xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx prostoru, xxxx

x) xxxxx ke změně xxxxxxx údajů, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxx původního povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) K nahrazení xxxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxx herního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx herního xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx nového xxxxxxxx se odůvodňují xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx povolení.

§104f

Zrušení xxxxxxxx x umístění herního xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provozovatele x xxxxxx xxxxxxx x jím xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx připouští x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Má-li obecní xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx provozovatel xxxxxxx podmínky stanovené xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obecní xxxx xxxxx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx úřední,

a) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx x odstranění xxxxxxxxxxx xx základě xxxxx podle xxxxxxxx 2,

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx povolení,

d) poruší-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx

1. tímto zákonem xxxx

2. základním povolením x provozování xxxxxx xxxxx hazardní hry xxxx

x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky stanovené xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(4) Obecní xxxx zruší povolení x xxxxxxxx herního xxxxxxxx na žádost xxxxxxxxxxxxx.

§104x

Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prostoru

Povolení x umístění herního xxxxxxxx zaniká

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx uděleno, nebo

b) xxxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx.".

102. X §105 xxxx. x) xx xxxxxx "100 000 Xx" nahrazuje xxxxxxx "200 000 Xx".

103. X §108x xxxx. 3 se xxxxx "xxx Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "x Plzni".

104. V §108x odstavec 1 xxx:

"(1) X xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxxx přehled x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.".

105. X §108x xx xxxxxxxx 2 x 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje xxxx odstavec 2.

106. X §108x xxxxxxxx 1 a 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zabezpečeného xxxxxxxxx přístupu xx xxxxx serveru, a xx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výstupu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, formátu x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx období x xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx kratší než 1 hodina.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx 1 hodina.".

107. X §108x odst. 5 xx xxxxx "xxx Xxxxxxxx kraj" xxxxxxxxx xxxxx "v Xxxxx".

108. X §108d xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx.".

109. X §108e xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení se xx slovo "provozovatel" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxx osoba xxxxx xxx provozovatele" x xxxxx "podle §16" se xxxxxxx.

110. X §108x xxxx. 1 xxxx. a) x b) xx xxxxx "xxxxx §16" xxxxxxx.

111. X §108e xxxx. 5 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx " , xxxxxxx osobě pro xxx xxxxx" a xxxxx "podle §16" xx zrušují.

112. V §108x odst. 1 xxxxxx části ustanovení xx xxxxx "xxxxx §16" xxxxxxx.

113. V §108x xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxx xxx výkon xxxxxx xxxx xxxx" xxxxxxx.

114. X §108x xxxx. 1 písm. x) se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Ministerstvu vnitra xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

115. X §108x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §108x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "podle §16" xxxxxxx.

116. X §108x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx osoba xxx něj xxxxx" x xxxxx "xxxxx §16" xx xxxxxxx.

117. X §108x xx xxxxxxxx xxxx písmena x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xxxx,

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

118. X §108i písm. x) se za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx " , xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Ministerstvu xxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

119. V §109 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxxx" x xxxx "x)" se xxxxxxxxx xxxxxx "x)".

120. X §109 se xxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx znějí:

"(3) Xxxxxxxx xxx, internetovou xxx x xxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx provozovatel xxxxxxxxxx xxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x osvědčení x xxxxxxxxxxxxxxxxx,

1. xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxx prostoru, xxxx

2. xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §87 xxxx. 2 nebo 3,

x) mají xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx posouzení x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx x dané xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hry provozovány, xxxxxxxxxx.".

121. V §109x xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx " , pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

122. X §109x xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx následující doklady xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx podle odstavce 1:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) a

b) pověření xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6.

123. X §109x xxxx. 4 xx za xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx neprovozovanou xxxx xxxxxxxxxxx xxx.".

124. X §109x odstavec 5 zní:

"(5) Pokud xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxxxx hře xxxx zařízení, které xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx x něm xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xx dozorující xxxxx xxxx nahlédnout xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.".

125. X §109a xxxx. 6 xx číslo "5" xxxxxxxxx číslem "3".

126. X §109x xxxx. 4 xx xxxxx "94" nahrazuje xxxxxx "102".

127. X §109x xxxx. 3 xx xxxxx "§93 xxxx 101" nahrazují xxxxxx "§86".

128. V §109x xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx vkládají xxxx "Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 90 xxx ode xxx, xxx jí xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx nejde x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

129. X §109x xxxx. 5 xx xxxxx "94" xxxxxxxxx xxxxxx "102".

130. V §110 xxxx. 1 xx za xxxx "xxxx. 1" vkládají xxxxx "s výjimkou xxxx hry xxxxxxxxxxxxx xxxx internetová xxx".

131. X §110 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Podmínkou xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx posuzování x osvědčování xx

x) xxxxxxxxxxx,

x) akreditace pro xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx řádného xxxxxx xxxxxxxxx posuzování a xxxxxxxxxxx.".

132. X §110 xx xx odstavec 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6, které znějí:

"(4) Xxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx. a) xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx,

x) xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxxx též fyzická xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx jiného obdobného xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx x xx-xx tímto xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx zastupuje,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx majitel xxxxxxxx.

(5) X žádosti o xxxxxxxx x odbornému xxxxxxxxxx x osvědčování xxxxxxx přiloží

a) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx,

2. členem xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx,

3. xxxxxx dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx obdobného xxxxxxxxxxx xxxxxx žadatele,

4. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. skutečným majitelem xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osob xxxxx xxxxxxx a),

c) doklady x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odstavce 4; xx neplatí x případě xxxxx, xxxxx bezúhonnost xxxx xxxxxxxxxxxx automatizovaným xxxxxxxx xxxxxxx x rejstříků x xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx čestná prohlášení x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) a

f) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x).

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx k žádosti x pověření k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx podání xxxxxxx starší

a) 30 xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. x),

x) 3 měsíců, xxxxx xxx o xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5 xxxx. a), x) xxxx x).".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 se xxxxxxxx jako odstavec 7.

133. X §110x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xx doklad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx §110 xxxx. 6 obdobně. Stáří xxxxxxx xx při xxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx.".

134. V §111 se za xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Má-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxx, xxx pověřená xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx x odbornému xxxxxxxxxx a osvědčování, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx podmínek.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 x 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 a 4.

135. X §111 xxxx. 3 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx stanovených pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,".

136. X §111 xxxx. 3 xx za xxxxxxx x) vkládají xxxx xxxxxxx x) x c), která xxxxx:

"x) xxxxxxx-xx k xxxxxxxxxx pochybností na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,

c) nedoloží-li xxxxxxxx osoba na xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx f).

137. X §112 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

138. V §112x xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx "a dokumentací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posuzování x osvědčování xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx".

139. X §112x xxxx. 1 se xx konci xxxxxxx x) slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx.

140. X §112x xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

"d) xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx odborného xxxxxxxxxx x osvědčování, a

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xx xx xxxxxxxx 5 xxx xx posledního xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentu xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, ke xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

141. X §112x xx xxxxxxxx odstavce 3 až 5, xxxxx znějí:

"(3) Xxxxxxx xxxxx činná pro xxxxxxxxx osobu je xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvědčování.

(4) Xx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 3 xx xxxxxxx §108x xx 108x obdobně.

(5) Xxxxxxxx xxxxx a ministerstvo x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posuzování a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxxxx x konzultují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.".

142. Za §112x xx xxxxxxxx xxxx §112x x 112x, xxxxx včetně xxxxxxx xxxxx:

"§112x

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odborného xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx předem oznámit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx uvede

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) den xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) identifikační x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pověřená xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně 1 xxx xxxx ukončením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx okamžik xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(3) Kontaktní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx osoba xxxxxxxx pověřenou xxxxxx xx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§112x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zrušení xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx výstupní xxxxxxxx odborného xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §112x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §112x xxxx. 1 xxxx. x) až xx xxxxxxxx 5 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx platnosti, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx pověřenou osobou.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx má právního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx a povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxxxxx oznámit xxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx na xxx xxxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx.

(3) Zaniká-li xxxxxxxxx xxxxx, která xx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxx doklady a xxxx písemnosti, xxxxx xxxx předmětem těchto xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.".

143. X §114 xx xxxxxx xxxx xxxxxxx a), xxxxx xxx:

"x) rozhoduje x vydání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx a) xx x) xx označují xxxx písmena b) xx k).

144. X §114 písm. x) xx xxxxx "připojení x xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".

145. X §114 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx §16" xxxxxxx.

146. X §117 xx xx odstavec 4 xxxxxx nový odstavec 5, xxxxx zní:

"(5) Xxxxxxx daně z xxxxxxxxxx her poskytuje xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx xxx správě xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxx xxxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x poskytnutém xxxxxxxxxxx x zjednání xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 6.

147. X §117 xxxx. 6 xx xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

148. X §117 se doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx porušením povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. c), xxxx xxxx poskytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu.".

149. X §121 xxxx. 6 xx za xxxxx "xxxxx" vkládají slova "x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle §121x xxxx. 2".

150. Xx §121a xx xxxxxx nový §121x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§121x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dozorované xxxxx xxxx osobě, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx čas xx xxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxx u sebe, xxxxxxx povinnost zpřístupnit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxx xxx xx určeném xxxxx, zpřístupní ji xxxxxxxxxx xxxxx bez xxxx součinnosti, x xx x xx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx, xxxxx kterému xxx xxxxx xxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx jeho xxxxxxxx.

(4) Obsahuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx prostředky, xxxxxxx xx na xx xxxxxx xxxxx §121.".

151. X xxxxx xxxxxx xxxxx II xxxx 1 a 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"Xxx 1

Přestupky osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her

§122

Přestupky xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx které xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx napomáhá xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prospěch x xxxxxx pořádání xxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x §7 xxxx. 5,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §11, 108x, §108x xxxx. 2 xxxx §112x odst. 3,

d) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx postup xxxxx §30 xxxx. 1,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxx vsadí xx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §38 xxxx. 1, 3 xxxx 4, xxxx

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx podle §121 xxxx. 4.

(2) Xx přestupek xxx xxxxxx pokutu

a) xx 1 000 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a),

b) xx 500 000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x, x), x), x) xxxx f).

(3) Xxxxxxxx xx místě lze xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xx 50 000 Xx.

§123

Xxxxxxxxx provozovatelů

(1) Xxxxxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxx s xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prospěch x xxxxxx pořádání xxxx xxxxxxx,

x) nesplní xxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx zákonem,

c) nesplní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x tímto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dozorujícímu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx doklad, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx povinnost, xxx, xxx do xxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx poruší xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, do xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx vklad, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) x xxxxxxx x §7 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx výhodu účastníkovi xxxxxxxx xxx,

x) v xxxxxxx x §7 xxxx. 4 přijme x xxxxx xxxxxxxx xxx nepeněžní xxxxx xxxx xxxxx,

x) pobídne x xxxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx s §7 xxxx. 6,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §9,

x) x xxxxxxx x §9x přijme xxxx xxxxx xxxxxx v xxxx měně,

l) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 1 xx 6, 8, §10x, 10x nebo 10x,

x) xxxxxx xxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx §11, 108x xxxx §108h odst. 2,

x) x rozporu x §13 xxxxxxxxx xxxxxxxx hru v xxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx §13x xxxx §108a xx 108x,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle §13x nebo 75,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxx §13x,

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxxxxxxxxx opatřeními xxxxx §14 xx 15,

x) poruší některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prostředkem xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx §16xx odst. 1, 2 xxxx. x), xxxx. 4 až 6,

x) x rozporu x §16bb xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxx hazardní xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx hry,

u) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zápisem xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kontem xxxxx §17x, §17x xxxx. 2, 3, §17x xxxx. 1, 3 xxxx §17x xxxx. 2 xxxx 3,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §17d xxxx. 4 xxxx 5,

x) umožní založení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x §17x xxxx. 6,

y) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hry xxxxx §17x odst. 4 xx 6, 8 xxxx 9, nebo

z) xxxxxxx některou z xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §17x odst. 1.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx výpis x xxxxx evidovaných xx uživatelském xxxxx xxxxx §17h,

b) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §17x,

x) v rozporu x §17x xxxx. 1 xxxxxxxxx nečinnost xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx uživatelského xxxxx xxxxx §17x, §17x xxxx. 1, 4, 6, §17x odst. 1, §17x odst. 4 xxxx §17x,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §17m odst. 2, 3, 5, §17x xxxx. 4 xxxx §17o xxxx. 3,

x) nezajistí xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx x hodnotovými xxxxxx, xxxxxxx žetony, xxxxxxxxxx xxxx mincemi xxxxx §58 xxxx. 3,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §65, §66 xxxx. 1 xx 3 xxxx 5,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §67,

x) poruší některou x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx kasina xxxxx §68 xx 68x,

x) x rozporu x §68x xxxx. 2 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hrací xxxx xxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §68x odst. 3 xxxx 4,

x) x xxxxxxx x §69 xxxxxx vstup do xxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxx 18 xxx,

x) xxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podle §71 xxxx. 1 nebo 2,

x) nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx §72 až 72x,

x) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx schématu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §72x xxxx. 4,

x) x rozporu s §73 odst. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxx xx internetové hře,

q) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §87,

x) xxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109 xxxx. 1,

x) xxxxxx některou x povinností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §109a odst. 4, 5, §109x xxxx. 4 nebo 5, xxxx

x) poruší xxxxxxxx z povinností xxxxxxxxxxxxx xx zadržením xxxx xxxxx §121 xxxx. 4.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx jeho právní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxx xxx podle §104a.

(4) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 50 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), d), x), x), o), x), x) xxxx x),

x) xx 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c), x), x), i), x), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), x), j), x), x), x) xxxx x).

(5) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 50 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x) xxxx x),

x) xx 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x), x), f), x), x), x), x), s) xxxx x),

x) do 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxx e).

(6) Za xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 5 000 000 Kč.

(7) Xxxxxxxx na místě xxx uložit xx xxxxxxxxx podle odstavců 1 xx 3 xxxxxx do 100 000 Kč.

Díl 2

Přestupky xxxxxxx osob

§123a

Přestupky xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx osoba xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx skutečností xxxxxxxxxx x xxxxxx pověření x xxxxxxxxx posuzování x xxxxxxxxxxx xxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §110x,

x) při výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §112x xxxx. 1,

c) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x §112x xxxx. 2, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx posuzování a xxxxxxxxxxx xxxxx §112b.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pověření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x osvědčování xxxxx §112x odst. 1, 2 xxxx 3.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu

a) do 5 000 000 Xx, jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x),

x) do 1 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a), x) nebo x).

(4) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 lze xxxxxx pokutu xx 5 000 000 Xx.

§123x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

(1) Poskytovatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §84x xxxx. 1 x 3 umožní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §84x xxxx. 1 x 3 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx k xxxx xxxx uvedeného xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx internetových xxx.

(3) Provozovatel internetové xxxxxxx xxxx elektronického xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x §84x odst. 1 x 3 šíří xxxxxxxx, xxxxx identifikátor xx xxxxxx na xxxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxx.

(4) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, 2 xxxx 3 xxx xxxxxx xxxxxx xx 1 000 000 Kč.".

152. X §124 xxxx. 1 xx xxxxx "x) x x) x" xxxxxxxxx slovy "x) x e)," x xx xxxx "§123" xx xxxxxxxx slova "x 123x".

153. X §129 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X projednání xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx b) xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx Plzeňský kraj.".

154. X §129 xxxx. 2 xx xxxxx "xxx Plzeňský kraj" xxxxxxxxx xxxxx "v Xxxxx".

155. X §129 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx znějí:

"(3) X projednání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx podle tohoto xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx odstavce 2 xx příslušný xxxxx xxxx, x jehož xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx má xxxx xxxxxxxxx měl xxxxxx pobyt, xx-xx xxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx nebo xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx-xx jím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Nelze-li xxxxx xxxxxx příslušnost celního xxxxx xxxxx odstavce 3, xx místně xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx kraj.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

156. X §129 xxxx. 4 xx slova "xxx Xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "v Plzni".

157. X §129 xxxx. 5 xx text "x)" nahrazuje textem "x)", xxxx "§108x" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx tohoto zákona" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xxxxx-xx určit xxxxxxxxxxx, xx příslušný xxxxx xxxx.".

158. V §129 xxxx. 6 xx xxxxx "pověřených xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x poskytovatelů xxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx dílu 2".

159. X §130 xxxx. x) xxxx 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxx x druh xxxxxxx totožnosti, xxxx, xxxxxxxxx orgán, který xxxxxx totožnosti xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx".

160. X §130 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx číslo," xxxxxxxxx slovy "vedle xxxxx xxxxx xxxx 1 také".

161. X §130 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xx xxxxxxxxx hazardní xxx se xxxx xxxxxxx odstavec 1 xxxx. a) xxx 1.".

162. V §130x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxx §16" xxxxxxx.

163. X §131 xx xxxxx "xxxxx §16" xxxxxxx.

164. X §132 odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx systému".

165. Xx §132 se xxxxxx xxxx §132a, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§132x

Xxxxxxxxx údajů xxx xxxxx vedení xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx potřebném pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx porušením xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx i xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí xx jejího xxxxxxxxxxxxx, x to

a) jednotlivě xxxx

x) xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx zapsaných x části, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx provozovatel xxxxxxxxx xxxxxxxx exekucí xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx veřejné xxxx podle odstavce 1 nebo provozovatel xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx údaje x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.".

166. X §133 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxx a zasílání xxxxxxxxx x xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy " , xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx, uchovávání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx".

167. X §133 se na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje čárkou x doplňují se xxxxxxx e) až x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx žádosti x vydání xxxxxxxx xxxxxxxx, základního povolení xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx minimální xxxxxxxxxxx herního plánu.".

168. X §133 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx,".

169. V §133 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxx nahrazuje čárkou x xxxxxxxx xx xxxxxxx c) a x), xxxxx znějí:

"c) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona,

d) další xxxxx, které musí xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxx.".

Xx. XCIII

Oznámení

Tato xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/1535 xx xxx 9. xxxx 2015 o xxxxxxx při poskytování xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx předpisů a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Čl. XCIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 186/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx části xxxxx hlavy XX, §14 až 15, 18 xx 46, 48 až 58, 72, xxxxx čtvrté xxxxx I x xxxxx osmé hlavy X xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxxxxxx, zániku xxxx změny, pokud xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x řízení xxxxx xxxx 1. Nenabyde-li xx 1. xxxxx 2025 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx povolení x xxxxxx xxx zanikne. Xxxxxxxx povolení takto xxxxxxxxx, xxxxx x 1. dubnu 2025 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxx, xxxxx Ministerstvu xxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2025; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx o ní xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx tohoto řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx žádosti x xxxxx základního povolení xxx odložit xxxxxxx x 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §109b odst. 4 x §109x xxxx. 4 x 5 xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x §8 až 13x, 13x až 15, xxxxx xxxxx xxxxx XX, §18 xx 26, 27 xx 38, 39 xx 60x, 72 až 72x, 72d, xxxxx xxxxxx hlavy I x xxxxx xxxx xxxxx X xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxx tom xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx herní prostor xx základě xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hru xxxxx xxxx 2, xx oprávněn xxxxxxx xxxxx x hazardní xxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, internetové xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxx provozovány, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přizpůsobení xxxxxxxxxx xxxxx §14, 15, 16xx x xxxxx první xxxxx XX xxxxxx č. 186/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Provozovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx výstupní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §109 odst. 1 xxxxxx x. 186/2016 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x důsledku xxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §109x xxxxxx x. 186/2016 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona. Xxxxxxxxxxxx xx povinen zajistit, xxx posouzení xxxxxx xxxx bylo obsaženo xx výstupním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, který je xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2.

5. Xxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxx hru xxxxx xxxx 2, xx povinen xxxxxxxxxx xxxxx §14 xx 15, §16bb xxxx. 1, 2 písm. x), odst. 4, xxxxx xxxxx hlavy XX, §72 xx 72x a 72d xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2024 xxxx xxx xxx xxxxxx právních účinků xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx základního xxxxxxxx, xx základě kterého xx xxxxxxxxxxx hazardní xxx podle xxxx 2, xxxxx toho, xxxxx xxx nastane xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x informaci x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx umožňující xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účasti xx xxxxxxxx hře vydané Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §16bb xxxx. 2 písm. x), xxxx. 5 zákona x. 186/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 6 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zprovoznění xxxxxxxxxxxx systému, vyhlásí xxxxxxxxxx dokumentaci xxx xxxxxxxx xx něj xx xxxxx internetových xxxxxxxxx a xxxx x v této xxxxxxxxx zveřejní den xxxxx xxxx 6 xxx, aby nastal xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx dnem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxx účely §97 xxxxxx č. 186/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, je xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx splnění xxxxxxxx podle §87 xxxx. 1 písm. x) x c) xxxxxx č. 186/2016 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x poskytnutí xxxxx xxxxx xxxx 11 x 12 xxxx kauce xxxxx xxxx 16. Není-li xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx držitelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a nabude-li xx 6 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx 1, xxxxxxx se věty xxxxx a druhá xxxxxxx; x takovém xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx vzniká xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povolení. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, může xx 6 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxx. Úvodní povolení xxxxx vět xxxxx xx xxxxx xxxxxx

x) 1. xxxxxxxx 2024, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. června 2024 žádost provozovatele x posouzení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx žádost x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 8, xx xxxxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx povolení, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úvodní xxxxxxxx xxxxx xxxx 8 xxxxxxx xxxxx. Ke xxxxx poskytnuté xxxxx xxxx 11 x 12 xx xxx xxx xxxxxxxxxx.

10. Provozovatel, xxxxx je ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx kauční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §95 xxxx. 2 xxxxxx x. 186/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx pátém xxxxxxxxxx xxxxxx daně x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nelze-li xxxxx xxxxxx skupinu určit, xxxxx, xx xx xxxxxxx v kauční xxxxxxx 1.

11. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx úvodního xxxxxxxx xxxxx xxxx 8 x xxxxx měl xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxx §89 zákona x. 186/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xx xxx xxxxxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu 9 xxxxxxxxx poskytovat xxxxx xxxxx §89 xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx použijí §89 x 90 xxxxxx x. 186/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx.

12. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxx 8 x xxxxx xxx xx dni bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kauci xxxxx §100 zákona x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9 povinnost poskytovat xxxxx xxxxx §100 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx §100 x 100a xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, obdobně.

13. Na xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 11 xxxx 12, xx xxxxxxx §87 xxxx. 1 xxxx. x) x §98 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

14. Xxxxxxxxx pro xxxxxx nebo změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxxxxx účinného xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 8 xx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §89 xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx podle §93 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx poskytnuta xxxxx §89 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx na xx xxx 11 obdobně.

15. Xxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx prostoru xxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, držiteli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 8 xx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9 xxxx poskytnutí kauce xxxxx §100 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx §93 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §100 zákona x. 186/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxx se na xx xxx 12 xxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxx podle xxxx 11 xxxx 12, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx poskytnout xxxxx xxxxx §93 xxxxxx x. 186/2016 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx poskytnutím kauce xxxxx §93 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 11 x 12 zaniká.

17. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §89 xxxx 100 zákona x. 186/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x výjimkou peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx postupu xxxxx §90 xxxx 100a xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, lze na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle §93 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 186/2016 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

18. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kauci xxxxx §93 xxxxxx x. 186/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x plné xxxx,

x) xxxxxx se peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytnutí xxxxx xxxxx §89 xxxx 100 xxxxxx x. 186/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx podle §90 xxxx 100x xxxxxx x. 186/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x příslušném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxx nastane xxxxxxx; xx xxxx peněžní xxxxxxxxxx xx §90 x 100x xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx,

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx záruční xxxxxxx vrátí záruční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx 100 xxxxxx č. 186/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx záruční xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §90 nebo 100x xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nebo vydá xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx z takové xxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx žádost došla, xxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx kauce, xxxxx xxxx, xxxxx xxx nastane později.

19. Xxxxxx podle §90 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx §90 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

20. Xxxxxx podle §100x xxxxxx x. 186/2016 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zahájený xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx dokončí podle §100x zákona x. 186/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx.

21. Správní xxxxxx xxxxx §82 x 83 zákona x. 186/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx zastavují xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

22. Xxxxxxxxxxx stránky x xxxxxxxx účty zapsané xx seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x nich se xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxx §84x xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxx u těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů důvod xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx §84x xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

23. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxx. Xx neplatí, pokud xx hazardní xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x. 186/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2.

24. Pro xxxxx §7 xxxx. 6 xxxxxx x. 186/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

25. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x rozporu x xxxxxxxxxxxx §14, 15, 16xx x xxxxx první xxxxx XX xxxxxx x. 186/2016 Xx., ve xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx.

26. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §29, 44 xxxx 76 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxx části xxxxx xxxxx XX xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

27. Na proces xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §29, 44 a 76 zákona x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx zákon x. 186/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

28. Xx dočasné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §47 xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se hledí xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx založené xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX zákona x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

29. Xxxxxxx xxxx hrací prostředky x dočasného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §80 xxxxxx x. 186/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xx podmínek xxxxx §80 xxxxxx č. 186/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxx č. 186/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Nové xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §80 xxxxxx č. 186/2016 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

30. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx povinen přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §75 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 3 xxxxxx x. 186/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, namísto xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx proher xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1. července 2024 xxxx xxx xxx přizpůsobení xxxxxxxx xxx požadavkům xxxxx §14 xx 15 x xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx toho, xxxxx xxx nastane dříve. Xxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx zveřejnit stejným xxxxxxxx.

31. Provozovatel xxxx xxxxxxxxxx živou hru xxxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx hraje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hracímu systému xxxxxxxxxxxxx, xx dobu xxxxxxxx účinků základního xxxxxxxx x této xxx xxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě žádosti xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx tuto xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 186/2016 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxx xxxx hře xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hru podle xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

32. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx podle xxxxxx č. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx Plzeňský xxxx.

33. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 31. prosince 2026 xxxxxx rejstřík xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx hrách údaji x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

34. Xxxxxxxxxx §17 odst. 1 zákona č. 186/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyloučených x účasti xx xxxxxxxxxx hrách xxxxx §16x xxxx. 1 xxxx. h) xxxxxx x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx 1. ledna 2027. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 1 zákona x. 186/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x účasti xx xxxxxxxxxx hrách x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 187/2016 Sb., o xxxx x hazardních xxx, ve znění xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona č. 80/2019 Xx., zákona x. 364/2019 Xx. x zákona č. 283/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §2 odst. 3 xx slova "jiné xxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx hře xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nemá xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry" x xxxxx "xxxx osobu" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx cizího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx".

2. X §3 odstavec 1 xxx:

"(1) Základ xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx úhrn xxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx koruny x

x) xxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem prostřednictvím xxxxxxxxx x případě xxxxxxx dílčí xxxx x internetových okamžitých xxxxxxx,

2. xxxx xxx xxxxx xxxx 1 x xxxxxxx základu xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx loterií,

b) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx rozestup xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx činí xxxxxxx 15 xxxxx,

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx základu dílčí xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxx xxx podle xxxx 1 x případě xxxxxxx xxxxx xxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x)

1. xxxxxxxxxxx dálkovým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

2. jiné xxx xxxxx xxxx 1 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x ostatních běžných xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx dílčí xxxx x xxxxxxxxxxxxx běžných xxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxx xxx podle xxxx 1 v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sázek,

e) xxxx xxxxxxx sázky

1. provozované xxxxxxxx přístupem prostřednictvím xxxxxxxxx x případě xxxxxxx dílčí xxxx x xxxxxxxxxxxxx živých xxxxxxxxx xxxxx,

2. jiné xxx xxxxx bodu 1 x xxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxx x xxxxxxxxx živých xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím internetu x xxxxxxx základu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx,

2. xxxx xxx podle xxxx 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx her,

g) xxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x internetových xxxx,

2. xxxxxx xxx xxxxx bodu 1 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx daně z xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxx

1. provozované xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím internetu x xxxxxxx základu xxxxx daně x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx her,

2. xxxx xxx podle xxxx 1 v xxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) živé xxx provozované xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx základu xxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx dílčí xxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx rozsahu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx rozsahu.".

3. X §3 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx součet xxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx hazardní xxx a úhrnu xxxxxxxxxxx žetonů vyměněných xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx žetonech xxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx hodnotových xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx z jakéhokoliv xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vkladu, se xxx účely xxxxxx xxxxxxx dílčí daně x xxxxxxxxx xxxxxx xxx hledí xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, o xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přepočtených xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx koruny a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx součet úhrnu xxxxxxxxxxx výher xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx vrácených xxxxxx přepočtených na xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx 1 x 2 xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx základu xxxxx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx hry xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx hazardní xxx xxxxx xxxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 se xxxxxxxx jako odstavce 5 až 8.

4. X §3 xxxx. 5 xxxxxx část xxxxxxxxxx zní:

"Do xxxxxxx xxxxx daně podle xxxxxxxx 1 nebo 3 související x xxxx hazardní xxx xxxxxxxxxxx dálkovým přístupem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxx účastník xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx účastníkovi xxxxxxxx xxx, se xxxxxx xxxxxx".

5. V §3 xx za xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7, které xxxxx:

"(6) Xxxxxx podle xxxxxxxx 5 se xx xxxxxxx dílčí xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 3.

(7) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx x více xxxxxxxxxx xxxxx, zohlední se xxxxx v xxxxxxx xxxxx daně x xx x xxxx, xxx kterou tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 až 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 8 až 10.

6. X §3 xxxxxxxx 10 zní:

"(10) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx je měna xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kurzu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.".

7. X §3 se xxxxxxxx xxxxxxxx 11 x 12, xxxxx xxxxx:

"(11) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxx přepočet částky x měně xxxxxxxxxx, xxxxx xx jiná xxx česká xxxxxx, xx českou xxxxxx xxxxxxx centrálně xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx.

(12) Xxxxx je xxxxxx x měně xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx než xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 10 x 11.".

8. §4 xxxxxx nadpisu xxx:

"§4

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx je xxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx zákonu.".

9. X §5 odst. 2 xx slova "dílčího xxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxxxx xxxxx".

10. X §5 odst. 3 x §5 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

11. V §5 xxxx. 4 xxxx. b) xx xxxxxx "9 200 Xx" nahrazuje xxxxxxx "13 400 Xx".

12. X §7 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "daně x" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

13. X §7 odst. 1 písm. x) xx xxxxx "35" xxxxxxxxx xxxxxx "55".

14. X §7 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "65" xxxxxxxxx xxxxxx "45".

15. X §7 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx celostátního hrubého xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, činí xxxxxx

x) jedné xxxxxxxx xxxxxx

1. součtu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povolených xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx povoleny xx xxxxx xxxx xxxx k prvnímu xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxx období, k

2. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x prvnímu xxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) jedné xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx celostátního xxxxxxx xxxxxx xxxx x příjmů právnických xxxx podle právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.".

16. X §7 odst. 3 xx za xxxxx "2" xxxxxx xxxx "xxxx. x)".

17. X §7 se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx odstavec 4, xxxxx zní:

"(4) Část xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 až 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 7.

18. V §7 xxxx. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "výjimkou" xxxxxx xxxxx "xxxxx" x xxxxx "odstavce 1" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 1 x 4".

19. X §7 xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "70" xxxxxxxxx xxxxxx "35".

20. V §7 odst. 5 xxxx. x) se xxxxx "30" nahrazuje xxxxxx "65".

21. X §7 xxxx. 6 xx číslo "4" xxxxxxxxx číslem "5".

22. §8 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

23. V xxxxxxx §9 se xxxxx "x dodatečné xxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

24. X §9 xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx".

25. X §9 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

26. X §14 xx xx xxxxx "dílčí xxxx z" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

27. Xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"Xxxxxxx x xxxxxx x. 187/2016 Sb.

Sazby xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxx

x.

Xxxx hazardní xxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxxxxx dílčí xxxx

1.

Xxxxxxx

Xxxxxxxx loterie

Internetové

35 %

2.

Xxxxxxx

35 %

3.

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

35 %

4.

Ostatní

35 %

5.

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

35 %

6.

Xxxxxxx

35 %

7.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx

30 %

8.

Ostatní

30 %

9.

Živé xxxxxxx sázky

Internetové

30 %

10.

Ostatní

30 %

11.

Xxxxxxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx

30 %

12.

Ostatní

30 %

13.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx

30 %

14.

Xxxxxxx

30 %

15.

Xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx

35 %

16.

Ostatní

35 %

17.

Xxxx xxx

Xxxxxxxxxxx

30 %

18.

Xxxxxxx

30 %

19.

Tomboly

30 %

20.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

30 %

21.

Xxxxxxxx hry xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ohlášení

35 %

".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx x. 187/2016 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX PADESÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 250/2016 Sb., x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 173/2018 Xx., xxxxxx č. 285/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 54/2020 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 325/2020 Xx., zákona č. 261/2021 Sb. x xxxxxx x. 417/2021 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §92 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx-xx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx pokuta xxxx xxxxxxxx záruka xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxx podobě xxxx x xxxxxxxxxxxx podobě.".

2. X §92 xx xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx znějí:

"(2) Xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vlastnoručním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloku x xxxxxxxx podobě xxxx digitalizovaným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx obviněným xxxx osobou jednající xx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jmen, x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx obviněný xxxxxx xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, obdrží xxxxxxxx xxxxxxxxx příkazového xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

3. X §92 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx bloku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podpis a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpis xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx obviněného, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".

4. V §92 xxxx. 4 písmeno x) zní:

"j) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněné xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx příkazového xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,".

5. X §92 xxxx. 5 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx bloky" xxxxxxxxx xxxxx "tiskopisy xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxx druhé se xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bloků x xxxxxxxx podobě".

6. X §92 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xx místě xxxxxxxxxxxx x xxxxx není xxxxxxxxx k jejímu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x další xxxxx nezbytné x xxxxxxxx pokuty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx vymožení xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daně.".

Xx. XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Příkazové xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx 30. xxxxxx 2027 xxxxx xxxxx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky.

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 127/2005 Sb., x elektronických xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx č. 361/2005 Sb., zákona x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., zákona x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 177/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 247/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 94/2011 Xx., xxxxxx č. 137/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 468/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 181/2014 Sb., zákona x. 234/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 258/2014 Xx., xxxxxx x. 318/2015 Sb., xxxxxx x. 378/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 194/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., zákona x. 252/2017 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Sb. a xxxxxx x. 311/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V §97 xxxx. 1 xx xxxxx "xx náklady xxxxxxxx" xxxxxxx.

2. X §97 xxxx. 5 xx xxxxx " , a xx xx xxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

3. X §97 xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xx poskytnutí xxxxxxxxx x databáze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx oprávněného xxxxxxxx, xxxxx x ně xxxxxxx, xxxxxx nákladů. Xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".

Xx. X

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 2 xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxx x §97 xxxx. 1 a 7 xxxxxx č. 127/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §97 odst. 3 xxxxxx č. 127/2005 Xx. náleží xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX PADESÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x pravidlech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 23/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx x. 207/2020 Sb., xxxxxx č. 609/2020 Xx. x zákona x. 251/2021 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §5 xx xx konci odstavce 3 doplňuje věta "Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu nebo xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.".

2. X §6 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

3. X §9 xxxx. 2 písm. x) xx xx xxxx "§10" xxxxxxxx slova "xxxx §10a".

4. X §9 xxxx. 2 xxxx. c) se xx text "§10" xxxxxxxx xxxxx "a §10x".

5. X §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx " , xxxxxxxxx-xx §10x xxxxx,".

6. §10x xxx:

"§10x

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx produktu podle §10 xxxx. 1 xxxx xxxxxxx

x) 2,75 % xxx xxx 2024,

x) 2,25 % xxx xxx 2025,

x) 1,75 % xxx xxx 2026,

x) 1,25 % xxx rok 2027.".

7. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx §11 xx xxxxxxx.

8. Pod xxxxxxxx §11 xx vkládá xxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxx".

9. X §11 odst. 2 xx xx xxxxx "podle §10" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx §10x x xxxxxx 2025 až 2028".

10. §11x a 11x se zrušují.

11. X §17 se xx xxxxx xxxxxxxx 5 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx písmeno e), xxxxx xxx:

"x) veřejnoprávních x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx splatnosti xxxxx xxx 1 xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x transferů x závazků, jejichž xxxxx nebylo odložení xxxxxxxx xxxxx.".

12. X §18 odst. 1 xx věta druhá xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx územní samosprávný xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x průměru xxxx příjmů xx xxxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §17 xxxx. 2.".

13. X §18 se xxxxxxxx 2 zrušuje x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Ustanovení §17 xxxx. 5 xxxxxx x. 23/2017 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx za rok 2023.

ČÁST XXXXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků z xxxxxxxxxxx trestních sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

X §4 xxxx. 1 xxxxxx č. 59/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx x zajištění" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx k".

ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ

Změna xxxxxx o auditorech

Čl. XXX

Xxxxx č. 93/2009 Sb., x xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx), xx znění zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 52/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., xxxxxx č. 334/2014 Xx., xxxxxx x. 221/2015 Sb., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 299/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 94/2018 Xx., xxxxxx x. 367/2019 Xx., zákona x. 33/2020 Xx., xxxxxx č. 527/2020 Xx., xxxxxx x. 261/2021 Xx., zákona x. 96/2022 Xx. x xxxxxx x. 172/2023 Sb., xx xxxx takto:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 zní:

"1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2006/43/XX ze xxx 17. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxx ročních x xxxxxxxxxxxxxxx účetních závěrek, x xxxxx směrnic Xxxx 78/660/XXX a 83/349/XXX x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/253/XXX, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2008/30/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2014/56/XX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2022/2464/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/34/XX xx xxx 26. xxxxxx 2013 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zprávách xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2006/43/XX x x xxxxxxx směrnic Xxxx 78/660/EHS a 83/349/XXX, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2021/2101/EU x směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2022/2464/XX.".

2. X §2 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu6), pokud xxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxxxx xxxx provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx, xxxx xxxx ověřování xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,".

3. Xx §2 xx vkládá xxxx §2x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx o udržitelnosti

a) xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx xxxxx pro usnadnění xxxxxxxxxxxx investic x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxx x značkována x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx obdobně.".

4. X §4 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx písmene d) xxxxxxxx xxxxx " ; odborná praxe xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx ověření xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx".

5. X §8 odst. 3 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) právní xxxxxxxx x standardy xxxxxxxxxx podávání xxxxxxxx xxxxxxxxx o udržitelnosti,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena d) xx x).

6. V §8 xxxx. 3 xx za písmeno x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxx udržitelnosti,".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

7. X §8 xxxx. 3 xx za xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx k), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx x profesní standardy xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) a x).

8. X §8 xxxx. 4 se xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"d) xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

9. X §8x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňují slova "x xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx".

10. X §9 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx " , xxxxx xxxxx zejména oblasti xxxxxxxx §8 xxxx. 3 až 5,".

11. X §10 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x ověřování xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

12. X §10 xx na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx "Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srovnatelné x xxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8x xxxxxxxxx.".

13. X §10 xxxx. 4 xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

14. X §10x xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxx Komora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx auditorské osobě x jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx povinného xxxxxx x domovském xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx auditorský xxxxxxx xxxxxx auditorskou osobou x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx jménem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

15. X §12 xx xx písmeno d) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxxxxx x ověřováním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx auditorem x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

16. X §12x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "x informaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx auditora x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ověřováním xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahu x xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

17. X §13x xx xx xxxxx "auditu" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx".

18. X §14 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti" x xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx zpráva x xxxxxxxxxxxxx".

19. V §14 xxxx. 2 písm. x) x c) xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx zprávy x udržitelnosti".

20. V §14 xxxx. 4 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx".

21. V §14 odst. 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx" x xxxx "xxxx. c)" xx xxxxxxx.

22. X §14 xxxx. 5 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

23. X §14 xxxx. 5 písm. x) x e) xx za xxxxx "xxxxxxx" vkládají slova "xxxx ověřením xxxxxx x udržitelnosti".

24. V §14 xx na xxxxx xxxxx odstavce 6 doplňují slova "xxxx xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti".

25. X §14 xxxx. 7 xx xx slovo "xxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xx slovo "auditu" xx vkládají slova "xxxx ověření zprávy x xxxxxxxxxxxxx".

26. Nadpis §14x zní: "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx".

27. X §14x odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

28. X §14x xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

29. X §14x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

30. X §14x se xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx slova "xxxx ověřením xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

31. Nadpis §14x zní: "Xxxxxxx xxxxxxxxxx partner".

32. X §14x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxx xx ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

33. X §14h xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "audit" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

34. X §14x xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxx 1 xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx zní:

"2. ověření xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxx 2 x 3 xx označují xxxx xxxx 3 x 4.

35. X §14x odst. 4 xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx".

36. X §14x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx na ověření xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

37. V §15 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxx první xxxxxxxx xxxxx "xxxx auditor xxxxxxxxxxx xxxxxxx konsolidované xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

38. X §15 xxxx. 3 písm. b) xx za slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

39. X §15 xxxx. 3 písm. j) xx za slovo "xxxxx" xxxxxx xxxx "§43x xxxx. 2 xxxx".

40. Xxxxxx §16 xxx: "Odměna xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx".

41. X §16 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxx.".

42. Xxxxxx §17 xxx: "Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

43. X §17 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxxxx 1 až 5 se použijí xx ověření zprávy x udržitelnosti obdobně.".

44. Xxxxxx §17x xxx: "Xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx x smlouvy x xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti".

45. X §17x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Odstavce 1 x 3 xx 5 se použijí xx xxxxxxx zprávy x udržitelnosti obdobně.".

46. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 xxx:

"17) Xx. 26 x 26x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2006/43/XX, xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/30/XX x směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2022/2464/XX.".

47. Xxxxxx §19 xxx: "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

48. X §19 se xxxxxxxx xxxxxxxx 10, xxxxx xxx:

"(10) Xxxxxxxx 1 xx 9 xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

49. Xxxxxx §20 xxx: "Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx auditu".

50. X §20 xxxx. 1 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx g), xxxxx xxx:

"x) vyjádření auditora, xxx se v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účetním xxxx konsolidačním xxxxxx xx účetní jednotku xxxx ovládající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x zda xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.".

51. X §20 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 7 xx označuje xxxx xxxxxxxx 6.

52. V §20 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, který xxx:

"(7) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx auditora x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx auditora o xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx zprávu xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx také informace xxxxx §20xx.".

53. Xx §20x xx vkládá xxxx §20xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§20ab

Zpráva xxxxxxxx o ověření xxxxxx x udržitelnosti

(1) X xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti vyhotoví xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxx, xx kterém xxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx xxxx jméno, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bydliště, xxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxx sídla, xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx označení, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti, x

2. identifikaci xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx účetní jednotky xxxxxxx x xxxx 1 včetně xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zpráva x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období, za xxxxx xx xxxxxxxxx, x identifikaci xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je zpráva x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) rozsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §18, x souladu s xxxxxxx xxxx ověření xxxxxx o udržitelnosti xxxxxxxxx,

x) xxxxx auditora, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že zpráva x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx předpisy x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx usnadnění udržitelných xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxxxx včetně xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxx x udržitelnosti xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx předpisy x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem Evropské xxxx upravujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formát xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Statutární xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx vyhotovení.

(3) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx sídla, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro auditorskou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx podpis x datum vyhotovení.".

54. X §20x písm. x) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx" vkládají slova " , x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,".

55. V §24x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx povinného auditu" xxxxxxxxx xxxxx " , auditorské xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx".

56. V §29 xxxx. 1 se xxxxx "Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti".

57. X §29 xxxx. 2 písm. x) xx za slovo "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxxx".

58. Nadpis xxxxx XXXX xxx: "XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX ZPRÁVY X XXXXXXXXXXXXX SUBJEKTŮ XXXXXXXXX XXXXX".

59. Xx §43x xx vkládá xxxx §43xx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§43xx

Xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx prvním dnem xxxxxx, xx které xx zpráva o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v čl. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), x) x x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) x. 537/2014.

(2) Na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x jeho dceřiné xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx které xxxxxx xxxxxxx provádějící xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx 1 použije xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx neauditorské xxxxxx xxxxxxx v xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 537/2014, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx audit xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení rizika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx existence xxxxxx xxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle §14b.

(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx veřejného xxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a jeho xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx25) xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, do xxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pokud xxxxx v xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přehledu informací xxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx entitě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx xxxxx xxxx, auditor xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxx x xxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x síti xxxxx na nezávislost xxxxxxxx, auditor xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.".

60. X §43d xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odstavec 1 x doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Zjistí-li xxxxxxx skutečnosti uvedené x §21 odst. 5, xxxxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx x kontrolní xxxxx subjektu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx.".

61. X §44a odst. 1 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx vyhotovování xxxxxx x udržitelnosti".

62. X §44x odst. 1 xxxx. g) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

63. V §44a xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) informuje xxxxxxxxx orgán x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxx poznatcích získaných xx xxxxxxxxx procesu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zprávy o xxxxxxxxxxxxx,".

64. X §44a xxxx. 2 se xx xxxxx "auditu" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx".

65. Xx §47 xx vkládá xxxx §47x, který xxxxxx xxxxxxx zní:

"§47a

Registrace xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x udržitelnosti společnosti xx xxxxxx xx xxxxx zemi

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx v rejstříku xxxxxxxx ze xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx"), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx je považována xxxxxxxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx jim xxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx

x) před 31. prosincem 2010 x xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx takového cenného xxxxxx xxxxxxx 50 000 XXX xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx rovná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 50 000 EUR xxx xxxxxxxx kursem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx vydání,

b) xx 31. xxxxxxxx 2010 a xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx nejméně 100 000 EUR xxxx x případě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xxxxx xx ke xxx xxxxxx xxxxxx rovná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 100 000 XXX xxx přepočtu xxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Komora xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) x x),

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx pro tohoto xxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx země xxxxxxx požadavky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. a) xx x) a f),

c) xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx společnosti xx xxxxx země je xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §18 a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §14, 14x x 16 nebo x rovnocennými standardy x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx internetových xxxxxxxxx výroční zprávu x průhlednosti, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxxx x čl. 13 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 537/2014 nebo xxxxx splňuje rovnocenné xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx země xxxxx xxx fyzickou xxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx jejího řídicího xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavkům xxxxxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) x §5 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx ověření zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx třetí xxxx xxxxxxx požadavky rovnocenné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §4 odst. 1 xxxx. x) až x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx standardy xxxxx §18 x x xxxxxxxxx stanovenými x §14, 14b x 16 nebo x rovnocennými xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 13 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 537/2014 xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na zveřejnění.

(4) Xx zaregistrované xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx dohled, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XX. Xxxxx tyto osoby xxxxxxxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxx, xxxxx xxx vyhodnocen xxxx rovnocenný v xxxxxxx s §24, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 3 xxx, kontrola xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3, má xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenou v xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx Evropská xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.".

66. X §49b xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) x xxxxxxx x §17a xxxx. 5 neoznámí výpověď xxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx x ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx odstoupení od xxxxxxx o ověření xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxx,".

67. V §49x xxxx. 1 se xx konci textu xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" zrušuje.

68. V §49x odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx h) x x), xxxxx xxxxx:

"x) x rozporu x §43xx xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x), c) x x) až x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 537/2014,

i) x rozporu s §43xx xxxx. 3 xxxxxxxx subjektu veřejného xxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx xxxxxx x České xxxxxxxxx a jeho xxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx sídlem v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §43ba xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xx. 5 xxxx. 1 xxxxxx pododstavci xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 537/2014, nebo".

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno x).

69. X §49b xx xx xxxxxxxx 5 vkládá nový xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Právnická nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxx, xx xxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxxxx ověření xxxxxx x udržitelnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx s §43xx odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) se xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx neauditorské xxxxxx uvedené v xx. 5 odst. 1 druhém pododstavci xxxx. x), x) x x) až x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 537/2014, xxxx

x) x xxxxxxx x §43xx xxxx. 4 poskytne subjektu xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx korporaci25) xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx25) xx xxxxxx x České republice xxxx xxxxxxxxxxxx služby xxxxxxxxx x §43xx xxxx. 1 nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 537/2014.".

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

70. X §49x xxxxxxxx 7 xxx:

"(7) Xxxxxx jednotka xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx x §17x xxxx. 5 xxxx 6 xxxxxxxx výpověď xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závazku xx xxxxxxx o ověření xxxxxx o udržitelnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx auditu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxx.".

71. V §49x xxxx. 8 xxxx. x) se xxxxx "6" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

72. X §49x xxxx. 8 xxxxxxx x) zní:

"c) 10 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), f), x), x), x) xxxx j), xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxxxxxx 5 xxxx 6.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx zkouška složená xxxxx zákona č. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx auditorskou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky upraví xxxxxxx průběžného xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxx, xxx nejpozději xx 30. června 2024 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle §8 xxxx. 3 xxxx. x), x), x) x l) x xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx neabsolvovali xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ověřování xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx; tuto xxxxxxxxxx Komora xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

4. Úspěšné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 93/2009 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxx úspěšné xxxxxxxx dílčí části xxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx vykonání všech xxxxxxx zkoušek xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx složení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx složena xx 1. xxxxx 2026.

5. Xxxxxxx praxe xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx do 1. ledna 2026.

6. Xxxxxx zahájená xxxxx §26 xxxx xxxxx xxxxx xxxxx X xxxxxx č. 93/2009 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona x. 93/2009 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

7. Xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů xx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxx druhu x xxxxxx opatření x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx-xx to xxx xxxxxxxxx výhodnější.

8. Xxxxxxxxx auditora xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

10. Xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x souladu se xxxxxxx x. 93/2009 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx Komora xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

XXXX ŠEDESÁTÁ

Změna zákona, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx správních xxxxx

Xx. XXX

Xxxx xxxxx xxxxxx č. 36/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx včetně xxxxxxx zrušuje.

ČÁST XXXXXXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 128/2022 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s ozbrojeným xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 366/2022 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. 1 se xx xxxxx "2022" xxxxxxxx xxxxx "a 2023".

2. X §1 odst. 2 xx xxxxx "28. xxxxx 2023" xxxxxxxxx xxxxx "29. xxxxx 2024".

3. V §1 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "2022" vkládají slova "x 2023".

4. V §1 xxxx. 4 xx xxxxx "9" xxxxxxxxx xxxxxx "7" x xx číslo "2022" se xxxxxxxx xxxxx "x 2023".

5. X §1 xxxx. 6, §2 xxxx. 1 x x §3 xxxx. 1 xx xx číslo "2022" xxxxxxxx xxxxx "x 2023".

6. X §3x se slova "xxxxx §35ba xxxx. 1 písm. b)" xxxxxxxxx slovy "xxx xxxxx slevy xx xxxxxxx xxxxx".

XXXX XXXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx se xxxx zákon x. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 307/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

Xx. XXXXX

X xxxxx xxxxx xx. V xxxxxx č. 432/2022 Sb., xxxxxx se xxxx zákon č. 56/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxxxxxxx vozidla x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx body 5 xx 7 zrušují.

XXXX ŠEDESÁTÁ TŘETÍ

Změna xxxxxx o preventivní xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §120 xxxxxx č. 284/2023 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 284/2023 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxx dosavadními xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx exekutorovi xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 284/2023 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x nebyly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx do veřejné xxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx celnímu xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 284/2023 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, k xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxx 2 xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pohledávek celnímu xxxxx xxxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2024, xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona nařízena xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx předá do 31. prosince 2024.

ČÁST XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx škodlivými xxxxxx xxxxxxxxxx látek

Čl. XXX

Xxxxx č. 65/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 81/2018 Sb., xxxxxx x. 220/2021 Xx., xxxxxx x. 59/2023 Xx. x xxxxxx x. 173/2023 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx tabákových výrobků, xxxxxxxxx xxxxxxx, bylinných xxxxxxx určených xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx cigaret, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poskytovat xxxxxxxxxxxx jakékoliv xxxxxxxxxx xxxxxx, včetně výhod xxxxxxxxxxxxxxx poukázek, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb xxxxxx xxxx za xxxxx než obvyklou xxxx. Zákaz xxx xxxxxx odstavce xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ke kouření, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, náhradních xxxxxx elektronických xxxxxxx xxxx nikotinových xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

2. Za §18 xx xxxxxx xxxx §18x, který xxx:

"§18x

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, bylinné xxxxxxx xxxxxx xx kouření, xxxxxxxxxxxx cigarety, xxxxxxxx xxxxxx elektronických xxxxxxx xxxx nikotinové sáčky xxx xxxxxx tabáku xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, a xx x souvislosti x prodejem xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.".

3. X §30 odst. 4 xx xxxxx "§3 xxxx. 3 x 4" xxxxxxxxx xxxxx "§3 odst. 3 až 5".

4. X §35 xxxx. 1 xx na xxxxx písmene x) xxxxx "nebo" zrušuje.

5. X §35 xx xx xxxxx odstavce 1 tečka nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx q) x x), xxxxx xxxxx:

"x) nabídne nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §3 odst. 5, xxxx

x) x rozporu x §18x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo formou xxxx výhody xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, elektronické xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cigaret xxxx xxxxxxxxxx sáčky xxx xxxxxx tabáku x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx.".

6. V §35 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x), x) xxxx x)".

7. X §36 xxxx. 1 xx xx xxxxx písmene x) slovo "nebo" xxxxxxx.

8. V §36 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx s) x x), která xxxxx:

"x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kuřáckých xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx cigaret, náhradních xxxxxx elektronických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sáčků xxx xxxxxx tabáku x prodejnách uvedených x §3 odst. 1 xxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 5, xxxx

x) poruší xxxxx xxxxx §18a.".

9. X §36 odst. 10 písmeno x) xxx:

"x) 1 000 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), l), x), x) xxxx x).".

10. X §40 xxxx. 1 písm. x) xx text "§35 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazuje xxxxx "§35 xxxx. 1 xxxx. x), q) x x)" a xxxxx "o), q) x r)" se xxxxxxxxx slovy "o), x) xx x)".

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXX

Xxxxx xxxxxx x regulaci xxxxxxx

Xx. CXII

V §3 xxxxxx č. 40/1995 Sb., o xxxxxxxx reklamy x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx č. 468/1991 Xx., o xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx xxxxxx č. 231/2001 Xx., zákona x. 138/2002 Sb., xxxxxx x. 132/2003 Xx., xxxxxx x. 25/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2007 Xx. x xxxxxx č. 245/2011 Xx., se xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx c), xxxxx zní:

"c) x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx naznačovat bezplatné xxxx xxxx výhody, x xx zejména xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zboží, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx pobídek.".

XXXX XXXXXXXX ŠESTÁ

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx č. 114/2002 Sb., o xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx č. 510/2002 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 114/2002 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx č. 100/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 114/2002 Sb., x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 510/2002 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 355/2007 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 114/2002 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

5. Vyhláška č. 365/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 114/2002 Xx., o xxxxx xxxxxxxxxx x sociálních xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx č. 383/2010 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Vyhláška č. 434/2013 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 114/2002 Xx., o xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx č. 353/2015 Sb., kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 114/2002 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxx č. 357/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 114/2002 Xx., x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10. Vyhláška č. 328/2020 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 311/2022 Sb.

11. Xxxxxxxx č. 612/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 114/2002 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx potřeb, ve xxxxx pozdějších předpisů.

12. Xxxxxxxx č. 263/2021 Sb., kterou xx mění xxxxxxxx x. 114/2002 Xx., x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx č. 311/2022 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 328/2020 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadů, xxxxx se nenacházejí x xxxxxx sídlech.

XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) čl. LVI xxxx 13, čl. LXXXIV x čl. LXXXV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx xxxxxxxxx,

x) čl. LIV xxxx 31 x 41 a čl. LVI xxxx 3, 9, 15, 26, 30 x 31, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2024,

x) čl. XXXII bodů 1 xx 6, 8, 9, 11 až 35, 37, 39 xx 41, 44 xx 51, 53 xx 64, čl. XXXIII, čl. XLVI, čl. LIV xxxx 26 až 30 x 32, čl. LVI xxxx 19 xx 25 x čl. LXVI xxxx 6, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. března 2024,

x) čl. XI, čl. XVII xxxx 3, 9, 10, 11, 18 x 19, čl. LXXII xxxx 2 až 15 x čl. LXXIII, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. července 2024,

e) čl. XIII xxxx 4, 12 až 14, 26, 30, 32, 34, 43, 48 xx 50, 60, 62, 63, 67 x 70, čl. XIV xxxx 3, 4, 7 a 8, čl. XV xxxx 8, 29 x 32, čl. XXXII xxxx 10, čl. XLIII xxxx 3 x 5, čl. LIV xxxx 21, 33, 42, 50 a 53, čl. LVI xxxx 7, 10, 16, 27 a 32, čl. XCVII x čl. XCVIII, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2025,

x) čl. LIV bodu 5, čl. LVII, čl. LXXXII xxxx 1, 2, 5 až 10, čl. LXXXIII, čl. XCI, čl. XCII xxxx 103, 107, 154 a 156, čl. XCIX, čl. C x čl. CXIII xxxx 10 x 13, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2025,

g) čl. LIV xxxx 22, 34, 43, 51 x 54 x čl. LVI xxxx 8, 11, 17, 28 x 33, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2026,

x) čl. LIV bodů 35, 44, 52 x 55 x čl. LVI xxxx 12, 18, 29 x 34, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2027.
&xxxx;

Xxxxxxxx Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Fiala x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 349/2023 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2024 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. LVI xxxx 13, čl. LXXXIV x čl. LXXXV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13.12.2023; čl. LIV xxxx 31 x 41 x čl. LVI xxxx 3, 9, 15, 26, 30 x 31, která nabývají xxxxxxxxx 1.2.2024; čl. XXXII xxxx 1 xx 6, 8, 9, 11 až 35, 37, 39 xx 41, 44 až 51, 53 až 64, čl. XXXIII, čl. XLVI, čl. LIV xxxx 26 xx 30 a 32, čl. LVI xxxx 19 xx 25 x čl. LXVI xxxx 6, která nabývají xxxxxxxxx 1.3.2024; čl. XI, čl. XVII xxxx 3, 9, 10, 11, 18 a 19, čl. LXXII bodů 2 xx 15 a čl. LXXIII, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.7.2024; čl. XIII xxxx 4, 12 xx 14, 26, 30, 32, 34, 43, 48 xx 50, 60, 62, 63, 67 x 70, čl. XIV xxxx 3, 4, 7 x 8, čl. XV xxxx 8, 29 x 32, čl. XXXII xxxx 10, čl. XLIII xxxx 3 a 5, čl. LIV xxxx 21, 33, 42, 50 a 53, čl. LVI xxxx 7, 10, 16, 27 x 32, čl. XCVII x čl. XCVIII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2025; čl. LIV xxxx 5, čl. LVII, čl. LXXXII xxxx 1, 2, 5 xx 10, čl. LXXXIII, čl. XCI, čl. XCII xxxx 103, 107, 154 x 156, čl. XCIX, čl. C x čl. CXIII xxxx 10 a 13, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.7.2025; čl. LIV xxxx 22, 34, 43, 51 x 54 a čl. LVI xxxx 8, 11, 17, 28 x 33, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2026; x čl. LIV xxxx 35, 44, 52 a 55 a čl. LVI xxxx 12, 18, 29 x 34, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2027.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.