Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.12.2023.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vstupu v platnost Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Saským státním ministerstvem kultu o pokračování spolupráce při realizaci společného dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Fridricha Schillera v Pirně

43/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o vstupu v platnost Ujednání

Ujednání

Část I - Cíl dvojnárodnostního-dvojjazyčného vzdělávacího cyklu Článek 1

Část II - Výuka ve dvojnárodnostním-dvojjazyčném vzdělávacím gymnaziálním cyklu Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8

Část III - Maturitní zkouška a maturitní vysvědčení Článek 9 Článek 10 Článek 11

Část IV - Žákyně a žáci dvojnárodnostního-dvojjazyčného vzdělávacího cyklu Článek 12 Článek 13 Článek 14 Článek 15 Článek 16

Část V - Učitelé a pedagogičtí odborníci dvojnárodnostního-dvojjazyčného vzdělávacího cyklu Článek 17 Článek 18 Článek 19 Článek 20

Část VI - Finanční a organizační ustanovení Článek 21 Článek 22 Článek 23 Článek 24 Článek 25

Část VII - Závěrečná ustanovení Článek 26

INFORMACE

43

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
 

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx dne 8. xxxxxxxxx 2023 xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx mezi Ministerstvem xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxx státním xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx.

Xxxxxxxx vstoupilo x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 26 odst. 1 dnem xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx Ujednání v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Svobodného státu Xxxxx x spolupráci xxx realizaci dvojnárodnostního xxxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Schillera v Xxxxx1), xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 20. xxxxxxxxx 1998, xxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx Ujednání se xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx společného dvojnárodnostního xxxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx gymnáziu Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx v Xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx školství, mládeže x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

x

Xxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxx

- xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx" -

s xxxxxxx, že xx xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx z České xxxxxxxxx x Svobodného xxxxx Xxxxx utvářel xxxxxxx přístup x xxxxxxxx, kultuře, xxxxxx x xxxxxxx života xxxxxxxx partnerské země,

v xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxx vzdělávací xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx,

xx xxxxx vyjádřit xxxxxxxxxxxx tohoto úspěšného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podpoří xxxxxxxxx ve xxxxxxxx Xxxxxx,

x xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx udržitelný xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx budoucích xxxxxxxxxx xxxxxxx a občanů,

s xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx žákyním a xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx komunit xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x používat xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, mezipředmětových a xxxx xxxxxxxxxxxx souvislostech xxxxxxxxxxx, přičemž dvojnárodnostní-dvojjazyčný xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx oblasti,

s xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školního xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx doklad o xxxxxxxx xxxxxx získaný xx gymnáziu Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx v Pirně xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x xxxxx Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci xx xxx 27. xxxxx 1992,

na xxxxxxx Xxxxxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Sasko xx xxx 5. xxxxxxxx 1992 x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x Svobodného státu Xxxxx,

x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a státního xxxxxxxx kultu Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xx xxx 29. dubna 1996,

xx dohodly následovně:

Xxxx X

Xxx dvojnárodnostního-dvojjazyčného xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 1

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx způsobilosti žákyň x xxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx v České xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo.

(2) Xxxxxxx strany se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx česká xxxxxxx strana žákyním x xxxxx konzultace xx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx II

Výuka ve xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 2

Dvojnárodnostní-dvojjazyčný vzdělávací xxxxxx zřízený xxxxxxxx xxxxxxx rokem 1998/1999 xxxx nadále pokračovat. Xxxxxxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx x xxxxx xxxxxx x žáci xxxxxxxxxx, xx xx týče xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Pedagogické x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x Koncepci internátní xxxx.

Xxxxxx 3

(1) Xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx roce xxxxxx xxxxxx docházky.

(2) Výuka xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 14 xxxxxxx x 14 saských xxxxx x žáků.

Článek 4

(1) X xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx ně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Celodenní péče xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budou xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx x xxxx budou xxxxxxxx xx xxxxxxx žákyněmi x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x ubytování x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x sociální soudržnosti, xxxxxxxxxxxx Zemským úřadem xxx xxxx x xxxxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vícejazyčnost x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k českému x xxxxxxxxx xxxxxx x kultuře, jakož x ve vztahu x odborným jazykům x odborným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 6

V xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxx x německého jazyka. Xxxxx a organizace xxxxx budou upraveny x Xxxxxxxx dvojnárodnostního-dvojjazyčného xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx strany.

Xxxxxx 7

(1) Výuka xxxxxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx" xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce xxxx xxxxxxxx x rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxx xxxx zajištěno, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx rámcového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx umožněn xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx předčasně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, návrat xx českého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx zdokumentována xx xxxxxxx vzdělávacím programu, xxxxx bude xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ostatní předměty xx budou vyučovat xxxxx xxxxxxxx osnov xxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 8

(1) Realizace xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cyklu x xxxxxxxxxx péče xxxx probíhat v xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx internátní xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx provádění budou x xxxxxxxxxxx časových xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx vyhodnocovány x x xxxxxxx xxxxxxx xx shodě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rámcovým xxxxxxxxx xx souhlasem xxxx smluvních xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx strana xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pět let xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bude xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx učitele xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx článků 15 x 20 xxxxxx Ujednání. Část xxxx xxxxxxxx nebude xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

Xxxx III

Maturitní zkouška x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 9

Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx 12. xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x žáci xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx gymnáziu Friedricha Xxxxxxxxx x Pirně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v souladu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 10

(1) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x žáky xxxxxxxx xxxxxxxxx maturitní xxxxxxx, xxxxx xx vyučuje xxxx xxxxxxx x xxxxx hodinovou dotací (xxxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx se xxxxxxxx xxxx ústní formou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx strana xx xxxxxx do xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx zkoušku xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx gymnaziální xxxxxxxxx zkoušku (XXXXX) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx.

Článek 11

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xxxxx a xxxxx žákyně a xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

Xxxx IV

Žákyně x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx 12

(1) Xxxxxxx xxxxxx zajistí nábor xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cyklus na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k získání xxxxxxxx xxxxx x xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vyhodnocována a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxx zahrnovat x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Přijímací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Schillera x Xxxxx xx xxxxxxxxxx x oběma smluvními xxxxxxxx. Podmínky přijetí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvními xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pedagogicko-psychologického xxxxxxxxxxx xxxxx přijímacího xxxxxx.

Článek 13

Žákyně x xxxx, xxxxx mají xxxxx studovat xx xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cyklu, xx zpravidla učí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx cizímu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 14

Pro xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxxxxxx Friedricha Xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxx přípravné setkání xx Xxxxxxxxx státě Xxxxx vždy xx xxxxxxx xxxxxxxx roku.

Xxxxxx 15

Česká smluvní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x uhradí xx 14 xxxxxx xxxxxxx x žákům dvojnárodnostního-dvojjazyčného xxxxxxxxxxxx cyklu xxx xx tři xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx x délce xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx budou xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 16

(1) Odchod xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx poradě xx xxxxxxxxx zástupci xxxxxx xxxxxxxxx nebo řediteli xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx třídní nebo xxxxxxxxx pedagogické xxxx.

(3) X případě odchodu xxxxxxx žákyň x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx vzdělávacího xxxxx xxxxx tyto xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx, x jejich integraci xx českého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx X

Xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cyklu

Článek 17

Ve xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyučovat x xxxxxx jazyce xxxxxxxx x učitelé x xxxxxxxxxxxx odbornou kvalifikací x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx platných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx zákonných xxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x učitelů, je x xxxxxxxxxx příslušného xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Svobodného xxxxx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx státě Xxxxx.

Xxxxxx 18

Xxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 19

Smluvní xxxxxx xx dohodnou na xxxxxxx učitelek x xxxxxxx x České xxxxxxxxx xx následující xxxxxx rok x 1. prosinci kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx roku.

Článek 20

(1) Pro xxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxx xx dvojnárodnostním-dvojjazyčném xxxxxxxxxxx cyklu xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx vzdělávacího cyklu xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx si své xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x českých xxxxxxxx, kultuře a xxxxxxxx, i své xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx dovednosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx každý xxxxxx xxx k dispozici xxxxxxx xxx dní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx budou xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cyklu.

(2) Saská xxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx XX

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx ustanovení

Článek 21

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zaměstnaných xx Xxxxxxxxx státě Xxxxx, xxxxx působí xx gymnáziu Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Pirně x x internátě xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx učitelkami x xxxxxxx xx bude xxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.

Xxxxxx 22

(1) Xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxxxx třetinu z xxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx žákyň x xxxx xx dvojnárodnostním-dvojjazyčném xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx strana xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Úprava xxxx příspěvku za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx Pirna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Friedricha Xxxxxxxxx x Pirně.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx úpravách s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx minimálně dva xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 23

(1) Učebnice x učební pomůcky xxx xxxxx českého xxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx jazyka x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jazyce xx xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cyklu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx.

Článek 24

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x žáků xxxxx článků 14, 15 x 20 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x 15. xxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx strana xxxxxxx, xxx byly účastnicím x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx článků 15 x 20 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx cestovní xxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxx a xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx účastnicím x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxxxxxxxxx strany.

Článek 25

(1) Xxxxx xxxxxxx strana informuje xxxxxxx xxxxxxxx českých xxxxx x žáků x xxxxxxx přijímajícího xxxxxx o xxx, xx xxxxxx x xxxx x České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx vzdělávacím xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištěním x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx povinnost stanovenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mít xxxxx xxxxxx xx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění.

(2) Česká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx českých xxxxx a xxxx xxxxxx o tom, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojištění odpovědnosti, xxxxxx xxxx pojištění xxx případ xxxxx.

Xxxx XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx 26

(1) Toto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx podpisu. Xxxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxx.

(2) Každá ze xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx vstoupí x xxxxxxxx dvanáct xxxxxx xx doručení oznámení x výpovědi druhé xxxxxxx straně s xxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzdělávacího xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx platnost Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního-dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně xx xxx 20. xxxxxxxxx 1998, jakož x xxxx xxxxxxx x dodatečné xxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle Xxxxxxxx xxxx Ministerstvem školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky a Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kultu Xxxxxxxxxx státu Xxxxx x spolupráci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx česko-německého xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Schillera x Xxxxx ze xxx 20. xxxxxxxxx 1998, xxxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx uvedeným Ujednáním.
 

Dáno x Xxxxx xxx 8. listopadu 2023 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx českém x xxxxxxxx, xxxxxxx obě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky

Jaroslav Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
&xxxx;

Xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx Xüxxxx x. x.

xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

Informace

Právní předpis x. 43/2023 Sb. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.12.2023.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx a Státním xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Sasko x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx česko-německého xxxxxxxxxxxx cyklu na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 20. xxxxxxxxx 1998, xxxx vyhlášena xxx č. 309/1998 Sb.