Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.01.2023 do 31.12.2027.


Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy, kultury a mládeže mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

4/2023 Sb. m. s.
 

Sdělení o sjednání Programu

Program

ČÁST I - VZDĚLÁVÁNÍ Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12

Návštěva delegace expertů v oblasti vzdělávání Článek 13

ČÁST II - STIPENDIA Článek 14 Článek 15

ČÁST III - VĚDA Článek 16 Článek 17

ČÁST IV - VÝMĚNA ODBORNÍKŮ V OBLASTI KULTURY A UMĚNÍ Článek 18 Článek 19 Článek 20 Článek 21 Článek 22 Článek 23

ČÁST V - SPOLUPRÁCE V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ Článek 24

ČÁST VI - VÝMĚNA MLÁDEŽE Článek 25 Článek 26

ČÁST VII - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ Článek 27

ČÁST VlIl - VŠEOBECNÁ A FINANČNÍ USTANOVENÍ

Výměna delegací podle článku 12 odst. 3 a článku 13 Článek 28

Výměna mládeže Článek 29

Kultura Článek 30

Další všeobecné podmínky výměn jednotlivců podle tohoto Programu spolupráce Článek 31

Stipendia Článek 32 Článek 33

ČÁST IX - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 34 Článek 35 Článek 36 Článek 37 Článek 38

INFORMACE

4

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 19. xxxxx 2022 xxx x Xxxxx podepsán Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vědy, xxxxxxx x mládeže xxxx vládou Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx Izrael.

Program vstoupil x platnost xx xxxxxxx svého článku 37 xxxx podpisu.

Anglické xxxxx Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

PROGRAM SPOLUPRÁCE

V XXXXXXX XXXXXXXX, XXXX, XXXXXXX X XXXXXXX XXXX XXXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX X VLÁDOU XXXXX XXXXXX
&xxxx;

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx Xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx"),

xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx,

xx xxxxxxx Dohody xxxx xxxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x vládou Xxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx, školství x xxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx dne 29. xxxxx 1991,

xxxxxxxxxxx x xxx, že tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x historii x kultuře xxxx xxxx,

xxxxxx xxxxxx podpořit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx ke xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxx,

xxxxxxx x uspokojením xx xxxxxx podpis Xxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxx společných česko-izraelských xxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektů xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky x Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, x xxxxx došlo x Jeruzalémě dně 29. května 2018,

majíce x xxxxxxxxx ratifikaci Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael, podepsanou x Xxxxxxxxxx xxx 8. xxxxxxxxx 2017,

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx recipročních xxxxxxxxxx xxxxxxx,

xxxxxx si xxxxxxxx xxxx, xxxxxx hrají xxxxxxxx styky xxxx xxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a jednotlivci x xxxx xxxxxx,

xx xxxxxxx xx tomto Xxxxxxxx spolupráce.

XXXX I

VZDĚLÁVÁNÍ

Článek 1

Smluvní xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxx 2

Smluvní xxxxxx xxxxx podporovat výměnu xxxxxxxxx, zkušeností a xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:

• xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx;

• přípravné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

• xxxxxxxxxx a xxxxxx škol;

• právní xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx;

• xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxx x se speciálními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

• xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx;

• xxxxxxxx výchova x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx;

• vzdělávání xxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx;

• xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

• xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

• výuka xxxxxx xxxxxx;

• xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

• xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx;

• xxxxxxx ve vzdělávání;

• xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělávání;

• xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx);

• xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;

• xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx;

• xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx život;

• xxxxxxxx xxxxxxx;

• odborné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx;

• xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, učitelům x xxxxx;

• xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x výzkum xxxxxxxx xx holocaust.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx strany xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informační a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Článek 4

Smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx dobré praxe x oblasti x-xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx e-learningových xxxxxxx, xxxxxxxxx digitálních xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, prostředí xxxxxxxxxxxx distanční xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x této xxxxxxx.

Článek 5

Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx x rámci projektu XXXXXXX/Xxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx vyměňovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx kreativity x inovací xx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx a tvořivost x xxxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxxxx 7

Smluvní xxxxxx xx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, historie x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 8

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx v mezích xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x to, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx podporují rasismus, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxx a negativních xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx zveřejnění xxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 9

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx a pedagogickou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x tragickému xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 2. xxxxxxx války xx xxxxxxxxxx okupace.

2. Smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx školního vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx žáky x xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pěstování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx lidech xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Xxxxxxx strany xxxxxxxxxx důležitost xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx osvojit xx xxxxxxxx x holocaustu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, mj. s xxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 2000 a xxxxxxxx OSN x. 60/7 z 1. xxxxxxxxx 2005, která xxxxxxxxx 27. xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx holocaustu v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xxxx všech xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx za xxx xxx xxxxx rasismu x antisemitismu.

Xxxxxx 11

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx zaměřených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx středních xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx pracovníky v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx centrem xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxx Xxxxx v Xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

1. Aniž xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxx vysoké xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx škol xxxxx smluvní strany xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

2. Xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx publikací, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx prací x xxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zdrojích, xxxxx xx xxx (3) xxxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx konferencích/seminářích x xxxxxxxxx xxxxxx pořádaných x xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx pět (5) xxx.

4. Smluvní strany xx xxxxx navzájem xxxxxxxxxx x studiích, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jazyky x moderními xxxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx školách.

Článek 13

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx umožní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx spolupráce, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojích, návštěvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx (3xxxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx (5) xxx x xxxxx xxxxxx odborné xxxxxxxx x praktické xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx svého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

ČÁST II

STIPENDIA

Článek 14

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nabídne šest (6) xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx hebrejštiny xxxxxxxx xxx studenty bakalářských, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx či xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx škol x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx nutně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx měli xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, věkový xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stipendia xxx.) xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx každoročně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 15

1. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (6) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx českého xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx studií xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejnými xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx by xxx alespoň xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx bakalářského xxxxxx.

3. Informace xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, věkový xxxxx, požadovaná xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.) xxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy Xxxxx xxxxxxxxx a nabídka xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXX

XXXX

Xxxxxx 16

1. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx přímou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xxxxx podporovat výměnu xxxxxxxxx x možnostech xxxxxxxxxx vědců x xxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx společných xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x aplikovaný xxxxxx, projekty xxxxxxx x vývoje x xxxxxxxxx společného zájmu, x xx prostřednictvím xxxxxxxx xx podporu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx a x xxxxxxx s jejich xxxxxxxxxx, x rovněž xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

XXXX XX

XXXXXX ODBORNÍKŮ X XXXXXXX XXXXXXX X XXXXX

Xxxxxx 18

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výměn x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uměleckých skupin x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, vzájemných vystoupení, xxxxxxxxx, uměleckých xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a kulturnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

Článek 19

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx expertů x xxxxxx za xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx arts. Xxxxxxxx xxxxxx výměn, xxxx xxxxx umělců x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x/xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx strany se xxxxx navzájem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlavních xxxxxxxxxxxxx festivalech pořádaných xx xxx xxxx. Xxxxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxx.

Xxxxxx 20

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx, řemesel, xxxxxxxxxx x designu. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, uměleckými xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx strany xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxx usilovat x přímou spolupráci xxxx architekty, architektonickými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx podporovat xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kontakty xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi x obou xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx výstav xxxxxxxxxx xxxxx včetně uměleckých xxx z xxxxx, xxxxxxxxxxx x alternativních xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, školských xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx podporovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxx zaměřené xx prezentaci xxx xxxxx skladatelů x xxxxx zemi. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Programu spolupráce xxxxx také podporovat xxxxx kontakty xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx.), hudebními organizacemi, xxxxxxxxxxx, asociacemi, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx klasické x xxxxxxxx hudby xxxxxx xxxxx nahrávek x uvítají xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx významných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, a xx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x akcí.

5. Xxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Konkrétní xxxxxxxx xxxxxx výměn xxxxx xxxxxxxxx přímo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x budou realizovány x závislosti xx xxxxxxxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxx.

Článek 21

1. Xxxxxxx xxxxxx budou podporovat xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví xxxxxx výměny xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx památek xxxxxxxxxx zájmu.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx kulturního xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx materiály a xxxx informace o xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx obsah xxxx spolupráce xxxx xxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx podporovat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x institucemi za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx dědictví x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx legislativou x předpisy.

4. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vykopávek, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx stran.

5. Xxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x publikací x xxxxxxxxxxxxxxx tématu xxxx xxxxxxxxxxx úřady svých xxxxx. Budou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx realizace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x rozpočtových možností xxxxxxxxx stran a xxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx a/nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx strany xxxxx napomáhat xxxxxxxxx xxxxx odborníků z xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, restaurování kulturního xxxxxxxx nebo konzervování xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, například xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx x/xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a to xxxx x závislosti xx disponibilních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 22

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx usilovat x další xxxxxxx xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx x knižních xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx podpoře xxxxxxxx xxxxxxxx prózy, xxxxxx x xxxxxxx literárních xxxxx ve své xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx strany. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx distribuci xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. V xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podporovat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušnými xxxxxxxxxxx a/nebo x xxxxxxx xxxxxxx diplomatickou xxxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xxxxx podporovat xxxxxxxxxxx x editory x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x cílem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx oběma literárními xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx institucemi x/xxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Smluvní xxxxxx budou xxxxxxxx x přímou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx státu.

Xxxxxx 23

1. Smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx filmů a xxxxxxxxx tvůrců xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Smluvní xxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx retrospektivy xxxxx země xxxx xxxxxxx filmových xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx festivalů xxxxx xxxxxxxx diplomatickou xxxxxx.

2. Smluvní xxxxxx xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx týdnů xx území xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jazyk xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx filmových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx rozpočtové možnosti xxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osobností x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xx účelem jejich xxxxxx na festivalech, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, setkáních, xxxxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podmínky těchto xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x/xxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxxxxx cestou, a xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX X

XXXXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 24

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x rámci mezinárodních xxxxxxxxxx, například Xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx výměny xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti.

XXXX XX

XXXXXX XXXXXXX

Xxxxxx 25

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x utváření xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx proto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zemích, zejména xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nabízejí.

Důraz xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx společnosti x podporu spolupráce xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx prostřednictvím specifických xxxxxxx x oblasti xxxxxxx.

Článek 26

Xxxxxxx strany xxxxx podporovat xxxxxx xxxxxxxxxx profesionálů x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. V Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x výměn xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mládeže x Xxxxx republice xx Xxxxx rada xxxx x mládeže. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx aktivity x Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX VII

DUŠEVNÍ XXXXXXXXXXX

Xxxxxx 27

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx niž xx xxxxxxxx právní předpisy xx ochranu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x rámci plnění xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx třetí xxxxxx xxx předchozího xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx informace, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx státu xxxxx xxxxxxx strany, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx během realizace xxxxxxxxxx xxxxxxx.

ČÁST XxXx

XXXXXXXXX A XXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 28

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 12 xxxx. 3 a článku 13

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xx x úmyslu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx druhé xxxx, xxxxxxxxx xxx (2) měsíce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schválení xxxx xxxxxxxxx stran.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx výdaje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx výdaje xx ubytování ve xxx zemi po xxxx maximálně xxxx (5) dnů.

Článek 29

Výměna xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxx deset (10) xxxx, xxxxx článku 5 x 26 xxxxxx Programu spolupráce, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Návštěva Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx oznámena x xxxxxxxxx tříměsíčním xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 30

Kultura

1. Vysílající xxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxx (2) xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Programu spolupráce, xxxxx xxxx obsahovat:

a) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx popis xxxx/xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Vysílající xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strany x xxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xx vzájemně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx (5) xxx.

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxx a přijímající xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx smluvní xxxxxx zajistí xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Programu xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx by xxxx xxx schopny xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx nebo x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 32

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx letních xxxxx x rámci jazykové xxxxx XXXXX / xxxxxxxxx stipendií xxxxxxxx xx základě článku 14 xxxxxx Xxxxxxxx spolupráce:

a. xxxxxxxxxxx xxxxx;

x. xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x. xxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxxx stomatologickou xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxx účastníkům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx článku 15 xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx zápisné a xxxxxx za účast xx xxxxxxxxxx exkurzích xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx jazykového xxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních xxxxx x xxxxxx nabídka xx řídí xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xxxx jejím kandidátům xxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx článku 14 tohoto Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhrazeny xxxxxx xx mezinárodní dopravu xx xxxxx určení xx Xxxxx Xxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zapsáni xx studiu na xxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 34

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zmíněné x tomto Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x mezích dostupných xxxxxxxxxx zdrojů x x souladu s xxxxxx příslušnými xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 35

Jakékoli rozpory xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx tohoto Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, budou xxxxxxxx xxxxxx diplomatickou cestou.

Článek 36

Tento Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Změny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 37

Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxx x platnosti xx 31. xxxxxxxx 2024. Xxxx bude prodloužen xx dobu xxxxxxx xxx (3) xxx, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx ukončit jeho xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx (3xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx xxxxx zamýšleného xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx ukončit xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Článek 38

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx spolupráce xxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxxx aktivit dohodnutých x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxx x Praze xxx 19. října 2022, xxx xxxxxxxx 24. xxx xxxxxx xxxxx xxxx 5783 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxx původních xxxxxxxxxxxx x jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx vyhotovení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxx České xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx x. r.

náměstek xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx
&xxxx;

Xx xxxxx Xxxxx Xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Izrael

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 4/2023 Sb. x. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 5.1.2023 a xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 31.12.2027.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.