Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

348/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

348

XXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 25/2020 Sb., o xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxxxxx xxxxx §114 odst. 3 xxxxxx x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 70/2013 Xx. a zákona x. 262/2019 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §71 xxxx. 2, §74 xxxx. 1 x §80a xxxx. 3 xxxxxx x podle §44c odst. 4 xxxxxx x. 167/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 273/2013 Xx. a zákona x. 366/2021 Xx., (xxxx xxx "xxxxx x návykových xxxxxxx") x xxxxxxxxx §13 xxxx. 11 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Čl. X

Xxxxxxxx č. 25/2020 Sb., x předepisování léčivých xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx péče, se xxxx xxxxx:

1. X §1 xxxx. x) xx xxxxx "náležitosti xxxxxxx a žádanky" xxxxxxxxx xxxxx "rozsah xxxxx uváděných xx xxxxxxx x xxxxxxx".

2. X §1 xxxxxxx x) xxx:

"x) údaje xxxxxxx xx xxxxxxx x modrým xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, dobu jeho xxxxxxxxx, omezení x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx léčbu xxxxxx, které xx xxx xxx předepsat, x xxxxxxxx xxx xxxx používání,".

3. X §1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx pruhem xxxxxxxxx x listinné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx x množství léčivých xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx předepsat, x xxxxxxxx xxx xxxx používání,".

Dosavadní písmena x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).

4. Xxx označení §2 se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx neobsahují xxxxxx xxxxxxxx látky".

5. Xxxxxx §2 xxx: "Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx".

6. X §2 xxxx. 1 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "; xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zvířat, xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. d) xxxx 1 se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x".

8. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx f) xx x), xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 13 xxxxx:

"x) slovní vyjádření "Xxxxxxx", jde-li x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 112, 113 xxxx 114 nařízení x veterinárních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xx tyto xxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx", xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx "Metafylaxe", xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jde-li x případ xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, který xx být použit x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx "XX - XX", xxx-xx x případ, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochranná xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x podmínkami xxxx xxxxxxxxxx,

2. slovního vyjádření "XX" xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx živočišné produkty xxxxxxxxx jako "maso", "xxxxx", "xxxxx" nebo "xxx", jde-li x xxxxxx, xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, xxxx xxx xx nutné xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prodloužit,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx "XX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře", xxx-xx x xxxxxx, xxx v době xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x je x xx proveden záznam x dokumentaci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx11); xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx zvířete, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

13) Vyhláška x. 344/2008 Sb., x používání, předepisování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxx č. 139/2011 Sb.".

Dosavadní xxxxxxx x) xx j) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) xx x).

9. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) otisk xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx, případně xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxxx veterinární xxxxxxxx5) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické osoby xxxxxxxxx vykonávat odborné xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, případně xxxxx, x xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo jeho xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx,".

10. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "předepisujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6)" xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xx xxxxxxx.

11. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) identifikace xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx veterinární xxxxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx podnikání, případně xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, x telefonní xxxxx předepisujícího veterinárního xxxxxx; pokud xxxxxxxxxxx xxxxx vykonává odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5) jako xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxx xx xxxx xxxxx, případně xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx a identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx,".

12. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx za slovo "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x" x xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "; xxxx-xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx přípravek".

13. X §2 odst. 2 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx veterinárním xxxxxx, x xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, identifikační číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx5) xxxx zaměstnanec xxxxxxx nebo právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx, xxxxx, případně xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx praxe x identifikační xxxxx xxxx zaměstnavatele, xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu,".

14. X §2 xxxx. 2 písm. f) xx za slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař" a xxxxx "xxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxxx.

15. X §2 xxxx. 7 se xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. k)".

16. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

17. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx středníkem x xxxxxxxx xx xxxxx "pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxxxx8), xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx9), xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na 30 xxx.".

18. X §4 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx slova ", xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nejdéle na 1 xxx xxx xxx následujícího xx xxx xxxx vystavení".

19. X §4 odstavec 4 zní:

"(4) Žádanka xx xxxxxx přípravky xx xxxxxxxx 60 xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx vystavení.".

20. X §5 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 až 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 až 5.

21. X §5 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxx návykovou xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx látkami8), xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx9).".

22. X §5 xxxx. 3 xx xx xxxxx "ani" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx".

23. X §6 xxxx. 2 písm. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "antimikrobika".

24. Xxx xxxxxxxx §7 xx xxxxxx nadpis, xxxxx xxx: "Předepisování xxxxxxxx xxxxxxxxx s obsahem xxxxxx xxxxxxxxxx látek".

25. §7 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§7

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x návykových xxxxxxx xxxxx být xxxxxx xxxxx na xxxxxx x modrým xxxxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx s xxxxxx xxxxxx podle §80x odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx první xxxx a 2 xxxxxxx receptu; první xxxx a xxxxx xxxxxx je xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, druhý xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx použitých xxxxxxx,

x) xx xxxxxxx s xxxxxx pruhem podle §80x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxx xxx předepisování xx vyplňuje první xxxx žádanky x 3 průpisy; xxxxx xxxx žádanky a 2 xxxxxxx jsou xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku x lékárně, třetí xxxxxx se ponechává x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

26. Za §7 xx xxxxxxxx xxxx §7x xx 7d, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§7x

Xxxxx uváděné na xxxxxxxxx předpisu x xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx x modrým xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §2 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvádějí xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

§7x

Xxxxxxx s xxxxxxx xx druh x xxxxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, které xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx pruhem xxx předepsat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx to xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx látkách.

(2) Xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx předepsat xxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx x modrým xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x

Xxxx platnosti xxxxxxxxxx předpisu x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxx platnost 14 kalendářních xxx xxxxxxxx dnem následujícím xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, neurčí-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, nejdéle xxxx 30 xxx.

§7x

Xxxxxxxx xxx používání lékařských xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx výrobu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx ztráty xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předepisování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx11) xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péči xxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §23 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxxx11) xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxx pruhem a xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxxx upravujícím předepisování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx11).".

27. X §8 odstavce 1 xx 3 xxxxx:

"(1) Medikovaná xxxxxx xx předepisují xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1 přílohy xx xxxxxx

1. jméno, případně xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx5) xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, případně xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx, xxxxx, případně xxxxx, x xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx, xxxxxxxx místo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu,

2. registrační xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx číslem xxxxxxxx podle xxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxx identifikační číslo xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx registračním xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx kalendářním rokem, xx xxxxxx xxx xxxxxxx vystaven, a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) údaji x xxxxxxxxx podle bodu 3 xxxxxxx se xxxxxx,

1. xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxx místo xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, jde-li x xxxxxxx, x xxxxxxxxx číslo, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx s jeho xxxxxxxx,

2. jde-li x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxxxx firma, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, souhlasí-li chovatel x jeho xxxxxxxx,

3. xxx-xx o xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx která xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxx xxxx 7 přílohy xx xxxxxxx

1. ustanovení §2 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx předepsání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 112, 113 xxxx 114 nařízení x veterinárních léčivých xxxxxxxxxxx obdobně,

2. xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 107 xxxx. 4 nařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pro xxxxx xxxx 12 xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení §2 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxx 2 xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 16 xxxx. 8 nařízení x xxxxxxxxxxxx krmivech.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve 4 xxxxxxxxxxxx, x xxxxx 1 xxxxxxxxxx si xxxxxxx, 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předpisu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx a 2 xxxxxxxxxx předá xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vystavením xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 8 nařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiva, xxx xxxxxx x xxxxxxxx dodávka xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx xxxxxxxxxx krmivo xxxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx.".

28. X §8 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "2" xxxxxxxxx číslem "1", slovo "xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "distributora" xx xxxxxxxxx xxxxxx "dodavatele".

29. X §8 xxxxxxxx 5 zní:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiva, xxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxx medikovaného xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx pro něj xxxxxx, xxxxx podle xxxx 15 xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiva xxxxxxx xxxxxxx xx vyhotovení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 16 xxxxxxx.".

30. X §8 xxxx. 6 xxxx xxxxx části věty xxxx středníkem se xxxxx "3 až 5" xxxxxxxxx xxxxx "3 x 4" x xx xxxx xxxxx se xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

31. V §8 xxxx. 7 se xxxxx "distribuci" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "zajišťuje xxxx dodavatel" x xxxxx "xxxxxxxx distributor" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx".

33. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),".

34. X §9 odst. 1 se xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx m) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

35. X §9 odst. 1 xx xx xxxxxxx g) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §71 xxxx. 6 xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena x) až l).

36. X §9 odst. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx razítka xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x),".

37. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxxx xxxxx Komory xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x l) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

Xx. XX

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 348/2022 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.12.2022.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.