Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2022.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

348/2022 Sb.
 

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

348

XXXXXXXX

xx xxx 15. xxxxxxxxx 2022,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 25/2020 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování veterinární xxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §114 xxxx. 3 xxxxxx x. 378/2007 Sb., o xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 70/2013 Xx. x xxxxxx x. 262/2019 Xx., (xxxx xxx "zákon") x provedení §71 xxxx. 2, §74 xxxx. 1 x §80a odst. 3 xxxxxx x xxxxx §44c xxxx. 4 xxxxxx č. 167/1998 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 273/2013 Xx. x xxxxxx x. 366/2021 Xx., (xxxx xxx "xxxxx x návykových xxxxxxx") x xxxxxxxxx §13 xxxx. 11 písm. x) a f) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

Čl. I

Vyhláška č. 25/2020 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx takto:

1. X §1 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx x žádanky" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx uváděných xx xxxxxxx a xxxxxxx".

2. X §1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx xx receptu x modrým xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, dobu jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx předepsat, x pravidla xxx xxxx používání,".

3. V §1 xx za xxxxxxx b) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx xx žádance x xxxxxx pruhem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x množství xxxxxxxx xxxxxxxxx pro léčbu xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x d) xx označují jako xxxxxxx x) x x).

4. Xxx xxxxxxxx §2 se xxxxxx xxxxxx, který zní: "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

5. Xxxxxx §2 zní: "Xxxxxx xxxxx uváděných na xxxxxxx x žádance".

6. X §2 odst. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují slova "; xx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx léčeného zvířete xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".

7. X §2 odst. 1 xxxx. x) bodě 1 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "údajem x xxxxxxxxx xxxxxx x".

8. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx e) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx i), xxxxx xxxxxx poznámky pod xxxxx x. 13 xxxxx:

"x) xxxxxx vyjádření "Xxxxxxx", xxx-xx o xxxxxx xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx, xxxxx má xxx použit xxxxx xxxxxx 112, 113 xxxx 114 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x souladu xx zákonem o xxxxxxxx,

x) slovní xxxxxxxxx "Xxxxxxxxx", xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx", xxx-xx x případ xxxxxxxxxx antimikrobního léčivého xxxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) délka xxxxxxxx lhůty, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, xxxxx xx xxx použit x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty xxxxxx x výživě xxxxxxx, x xx xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx "XX - XX", xxx-xx x xxxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivého přípravku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx,

2. slovního xxxxxxxxx "XX" xxxxxxxxxx xxxxxx xxx nebo hodin, x xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx produkty xxxxxxxxx xxxx "xxxx", "xxxxx", "xxxxx" xxxx "xxx", xxx-xx x xxxxxx, xxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx bodu 1, nebo kdy xx nutné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxx "XX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře", xxx-xx x xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx receptu xxxx xxxxx x délce xxxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovena xxxxxxxx x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx léčivých přípravků xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx11); xxxx xxxxx xxxxxxxxx nelze použít x těch xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx produkuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx13) xxxxxxx x použití xxxxxxxx přípravku,

13) Vyhláška x. 344/2008 Sb., x xxxxxxxxx, předepisování x výdeji léčivých xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxx č. 139/2011 Xx.".

Xxxxxxxxx písmena x) xx j) xx označují xxxx xxxxxxx x) až x).

9. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o předepisujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx jméno, případně xxxxx, a příjmení, xxxxx podnikání, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx praxe, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx předepisující xxxxxxxxxxx lékař xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx5) xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvádí xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veterinárního xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxx, sídlo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu,".

10. X §2 xxxx. 1 xxxx. l) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6)" xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 se xxxxxxx.

11. X §2 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"a) identifikace xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, x to xxxxx, xxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx výkonu praxe, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, x telefonní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti5) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5), uvádí se xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veterinární xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx jeho zaměstnavatele, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, xxxx název, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx,".

12. V §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx o velikosti xxxxxx a" x xx konci xxxxx xx doplňují slova "; xxxx-xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nejmenší xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxxxx".

13. V §2 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxxx veterinárním xxxxxx, x to xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veterinární xxxxxxxx5) xxxx zaměstnanec xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx oprávněné vykonávat xxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx předepisujícího veterinárního xxxxxx, xxxxx, případně xxxxx, a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, xxxx název, sídlo x identifikační xxxxx xxxx zaměstnavatele, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx,".

14. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slovo "xxxxxx" vkládají slova ", je-li předepisujícím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx soukromý xxxxxxxxxxx lékař" x xxxxx "soukromého xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx" xx zrušují.

15. X §2 odst. 7 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

16. X §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxxxx x antimikrobními chemoterapeutiky" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx".

17. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx b) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx "pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx látkami8), xxxx uvedenou látku xxxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx9), xxxx xxxxxxxxxxxxx veterinární xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 30 xxx.".

18. X §4 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx veterinární xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx vystavení".

19. X §4 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 60 xxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx.".

20. X §5 se odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 3 xx 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 xx 5.

21. X §5 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přípravek xxxxxxxxxx návykovou látku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zacházení s xxxxxxxxxx látkami8), nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxx9).".

22. X §5 xxxx. 3 se xx slovo "ani" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx".

23. X §6 odst. 2 písm. a) xx slova "antibiotika xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "antimikrobika".

24. Xxx xxxxxxxx §7 xx xxxxxx xxxxxx, který xxx: "Předepisování xxxxxxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx".

25. §7 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§7

Předepisování xx lékařský předpis x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx, které podle xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxx s xxxxxx pruhem xxxxx §80x xxxx. 1 xxxx. b) zákona, xxxxxxx při předepisování xx vyplňuje první xxxx x 2 xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx a první xxxxxx xx xxxxx xxx výdej předepsaného xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, druhý průpis xx xxxxxxxxx x xxxxx použitých xxxxxxx,

x) xx žádanku x xxxxxx xxxxxx podle §80x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xx vyplňuje xxxxx xxxx xxxxxxx x 3 xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx x 2 průpisy xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx x lékárně, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

26. Za §7 xx xxxxxxxx xxxx §7x xx 7d, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§7x

Xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

(2) Xx xxxxxxx x modrým xxxxxx se uvádějí xxxxx xxxxx §2 xxxx. 2.

§7x

Xxxxxxx x xxxxxxx xx druh x množství xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx lékařský xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx pruhem xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx přípravky, x xxxxxxx to xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx látkách.

(2) Xx xxxxxx x modrým xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx 1 druh xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx s modrým xxxxxx xxx předepsat xxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7x

Xxxx platnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx platnost 14 kalendářních xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxx-xx veterinární xxxxx jinak, xxxxxxx xxxx 30 xxx.

§7x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx tiskopisů xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §22 xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx11) xxxxxxx, přičemž oprávněnými xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx veterinární xxxx xxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §23 právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx služeb11) xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx x xxxxxx pruhem x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx11).".

27. X §8 xxxxxxxx 1 až 3 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx předepisují xx xxxxxxx, který obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx krmivech (xxxx xxx "příloha"), xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 1 přílohy se xxxxxx

1. xxxxx, případně xxxxx, x příjmení, xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, případně xxxxx, x příjmení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx, xxxxxxxx místo xxxxxx praxe x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx osobu, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykonávat xxxxxxx veterinární xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx číslem Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékaře, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rokem, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx předpisu x příslušném kalendářním xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxxxxx xx xxxxxx,

1. xxx-xx x xxxxxxxx osobu, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx místo xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

2. xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, název xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxx,

3. xxx-xx o xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx chována xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx medikované krmivo xxxxxx,

x) xxx účely xxxx 7 xxxxxxx xx xxxxxxx

1. ustanovení §2 odst. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx předepsání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 112, 113 xxxx 114 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 107 xxxx. 4 nařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pro účely xxxx 12 přílohy xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxx. i) bodu 1 nebo 2 xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 16 xxxx. 8 xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx krmivech.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veterinární xxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxx, x nichž 1 xxxxxxxxxx si xxxxxxx, 1 xxxxxxxxxx xxxxx chovateli xxxxxxxxx x předpisu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 2 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx medikovaného xxxxxx. X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx krmivo xxxxxx xxxxxxxx xxxx vystavením xxxxxxxx xxx medikované xxxxxx podle článku 8 xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx medikovaného krmiva, xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx platného předpisu xxx xxxxxxxxxx krmivo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.".

28. X §8 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "2" nahrazuje číslem "1", xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx" a ve xxxx xxxxx xx xxxxx "distribuci" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "dodavatele".

29. X §8 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx krmiva, xxxx xxxxxxx, xxxxx zajišťuje x xxxxxxx medikovaného xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx pro xxx xxxxxx, údaje podle xxxx 15 přílohy x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vyhotovení xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 16 xxxxxxx.".

30. V §8 xxxx. 6 větě xxxxx xxxxx věty xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx "3 xx 5" xxxxxxxxx slovy "3 a 4" x xx xxxx xxxxx xx xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

31. X §8 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "dodávku", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "zajišťuje xxxx xxxxxxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxx dodavatel".

33. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx a) xxx:

"x) identifikaci xxxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 písm. x),".

34. X §9 odst. 1 xx písmena x) a x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx d) xx m) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) až x).

35. X §9 odst. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) kontaktní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné k xxxxxxx oznámení podle §71 xxxx. 6 xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

36. X §9 xxxx. 1 xxxxxxx j) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékaři xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x),".

37. X §9 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx j) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"k) xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx jako písmena x) a x).

Čl. II

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. prosince 2022.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 348/2022 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2022.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.