Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.03.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 31.12.2026.


Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

273/2021 Sb.
 

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

ČÁST DRUHÁ - PODROBNOSTI PROVOZU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz §3

ČÁST TŘETÍ - ŠKOLNÍ SBĚR

Předání údajů o převzatých odpadech §4

ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI PŘI JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

HLAVA I - SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADU

Technické podmínky soustřeďování odpadu §5

HLAVA II - VYUŽÍVÁNÍ ODPADU

Díl 1 - Zasypávání

Obecné podmínky zasypávání §6

Podmínky využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání §7

Díl 2 - Energetické využití odpadů

Podmínky pro energetické využití odpadů §8

HLAVA III - ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

Díl 1 - Omezení odstraňování odpadů §9

Díl 2 - Odstraňování odpadů skládkováním

Technické požadavky na skládky §10

Podmínky ukládání odpadů na skládku §11 §12 §13

Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, a výjimky ze zákazu ukládání odpadů na skládku §14

Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku od roku 2030, a výjimky ze zákazu ukládání odpadů na skládku §15

Technické zabezpečení skládky, uzavírání a rekultivace skládky §16

ČÁST PÁTÁ - PŘEPRAVA ODPADŮ

Označení motorových vozidel přepravujících odpad §17

Přeprava odpadů z České republiky podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu §18

Přeprava odpadů do České republiky podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu §19

Přeprava odpadů podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu k předběžnému využití s následným jiným než předběžným využitím v České republice §20

Dovoz odpadů podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu ze třetí země §21

Tranzitní přeprava odpadů podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu přes území České republiky §22

Společná ustanovení §23

ČÁST ŠESTÁ - ÚDAJE O ODPADU, ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU, EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ

Údaje o odpadu a základní popis odpadu §24 §25

Vedení průběžné evidence §26

Ohlašování §27 §28

Kontrola a zpracování hlášení §29

Zasílání informací ministerstvu §30

Přidělování identifikačních čísel zařízení a identifikačních čísel obchodníka s odpady §31

Ohlašování Ministerstvem obrany nebo jím zřízenou organizací pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu §32

ČÁST SEDMÁ - POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S NĚKTERÝMI DRUHY ODPADU

HLAVA I - KOMUNÁLNÍ ODPAD

Rozsah zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů a způsob výpočtu plnění cílů §33

Biologický odpad §34

Papír, plasty, sklo, kovy a jedlé oleje a tuky §35 §36

Nebezpečné komunální odpady §37

Oznámení o převzatých komunálních odpadech §38

HLAVA II - NEBEZPEČNÉ ODPADY

Označování nebezpečného odpadu a identifikační list nebezpečného odpadu §39

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů §40

HLAVA III - VYBRANÉ KOVOVÉ ODPADY

Vybrané kovové odpady §41

HLAVA IV - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

Nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby §42

HLAVA V - BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY

Biologicky rozložitelné odpady a vstupní suroviny §43

Zařízení určená k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady §44

Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady §45

Technologické požadavky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů při kompostování §46 §47

Technologické požadavky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů při vermikompostování §48

Technologické požadavky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů při anaerobní digesci §49

Požadavky na ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace §50

Výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady §51

Limitní hodnoty koncentrací rizikových látek a limitní hodnoty pro indikátorové organismy ve výstupech ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady §52

Kritéria, při jejichž splnění přestávají být výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady odpadem §53

HLAVA VI - KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

Technologické požadavky na zpracování rostlinných zbytků v komunitní kompostárně a technické požadavky na její vybavení §54

Provozní deník komunitní kompostárny §55

Evidence a ohlašování množství zpracovaných rostlinných zbytků §56

HLAVA VII - KALY Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Požadavky na ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace §57

Podmínky soustřeďování a označování kalů §58

Technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě §59

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků, které mohou být do zemědělské půdy přidány v průběhu 10 let §60

Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v upravených kalech a mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělské půdě §61

Postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků §62 §63

Program použití kalů §64

HLAVA VIII - POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY

Metody pro stanovení celkové koncentrace polychlorovaných bifenylů v látkách, které je obsahují §65

Podmínky pro dekontaminaci zařízení §66

Způsob označování zařízení obsahujících polychlorované bifenyly §67

Způsob označování dekontaminovaných zařízení §68

Způsob prokazování existence polychlorovaných bifenylů, evidence zařízení a látek s obsahem polychlorovaných bifenylů a způsob ohlašování §69

HLAVA IX - ODPAD RTUTI

Ohlašování, osvědčení a výkaz §70

Odstraňování odpadní rtuti §71

HLAVA X - ODPADY ZE ZDRAVOTNÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE §72 §73

Úprava odpadů ze zdravotní a veterinární péče §74

Odpad léčiv z domácností §75

HLAVA XI - ODPADNÍ OLEJ

Odpadní olej §76

ČÁST OSMÁ - EKONOMICKÉ NÁSTROJE

Technologické odpady §77

ČÁST DEVÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Oznámení §78

Přechodná ustanovení §79 §80 §81 §82 §83

ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST §84

Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu zařízení

Příloha č. 2 - Náležitosti provozního deníku zařízení

Příloha č. 3 - Formulář předání údajů o odpadech v rámci školního sběru

Příloha č. 4 - Seznam odpadů, jejichž ukládání na skládku, využívání k zasypávání, využívání jako technologického materiálu pro technické zabezpečení skládek nebo pro účely uzavírání a rekultivace skládek je omezeno

Příloha č. 5 - Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání

Příloha č. 6 - Kritéria pro využívání strusky k zasypávání

Příloha č. 7 - Podíly odpadu vznikajícího při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů, který může být spalován v zařízení na energetické využití, nebo odstraněny

Příloha č. 8 - Přípustné způsoby a postupy úpravy před uložením na skládku

Příloha č. 9 - Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky

Příloha č. 10 - Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci skládek

Příloha č. 11 - Seznam odpadů, které mohou být využívány jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládek, k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, odplyňovací vrstvy, uzavírací těsnicí vrstvy skládky, ochranné vrstvy skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky

Příloha č. 12 - Údaje o předávající osobě a odpadu a základní popis odpadu

Příloha č. 13 - Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence

Příloha č. 14 - Průběžná evidence odpadů v zařízení určeném pro nakládání s odpady, které přijímá vybrané kovové odpady

Příloha č. 15 -  Hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení

Příloha č. 16 - Hlášení údajů o činnosti obchodníka s odpady, zprostředkovatele nakládání s odpady, dopravce odpadů a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti

Příloha č. 17 - Hlášení krajského úřadu o vydaných rozhodnutích podle zákona, o ohlášených údajích o zařízeních, o obchodnících, přidělovaných identifikačních číslech zařízení a obchodníků a hlášení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných rozhodnutích podle zákona

Příloha č. 18 - Způsob výpočtu plnění cíle obce

Příloha č. 19 - Formulář pro oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl

Příloha č. 20 - Označování nebezpečných odpadů

Příloha č. 21 - Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu

Příloha č. 22 - Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

Příloha č. 23 - Vymezení kovových odpadů

Příloha č. 24 - Vybourané stavební materiály, výrobky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady, které musí být soustřeďovány odděleně

Příloha č. 25 - Biologicky rozložitelné odpady

Příloha č. 26 - Obsah provozního řádu zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů

Příloha č. 27 - Teplotní režimy při hygienizaci

Příloha č. 28 - Limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů

Příloha č. 29 - Zařazování výstupů ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do skupin

Příloha č. 30 - Požadavky na výstupy ze zařízení určených k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

Příloha č. 31 - Podrobnosti o vzorkování výstupů ze zařízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů

Příloha č. 32 - Požadavky na obsah průvodní dokumentace pro výstupy ze zařízení určených pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, které přestávají být odpadem

Příloha č. 33 - Obsah provozního deníku komunitní kompostárny

Příloha č. 34 - Průběžná evidence o množství přijatých a zpracovaných rostlinných zbytků v komunitní kompostárně

Příloha č. 35 - Hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků

Příloha č. 36 - Označení kalu

Příloha č. 37 - Evidenční list využití kalů v zemědělství

Příloha č. 38 - Podmínky použití kalů na zemědělské půdě

Příloha č. 39 - Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok

Příloha č. 40 - Metody stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů

Příloha č. 41 - Postup dekontaminace zařízení obsahujícího polychlorované bifenyly

Příloha č. 42 - Vzory štítku označujícího zařízení obsahujícího polychlorované bifenyly a štítku označujícího zařízení dekontaminované od polychlorovaných bifenylů

Příloha č. 43 - Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících polychlorované bifenyly PCB a odpadů PCB podle §83 odst. 1 zákona

Příloha č. 44 - Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/852

Příloha č. 45 - Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/852

Příloha č. 46 - Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/852

Příloha č. 47 - Zvláštní požadavky na uložení odpadní rtuti

Příloha č. 48 - Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče

Příloha č. 49 - Kategorie zaměstnanců pro účely školení ohledně nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče a obsah tohoto školení

Příloha č. 50 - Třídy úrovně účinnosti dekontaminace odpadů

Příloha č. 51 - Formulář pro předání údajů o množství odpadů léčiv z domácností

Příloha č. 52 - Technologické odpady

INFORMACE

273

XXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxxxx 2021

x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 7, §15 xxxx. 5, §17 odst. 4, §18 xxxx. 1 x 6, §19 xxxx. 2 x 5, §20 xxxx. 6, §22 xxxx. 7, §30 xxxx. 1, §31 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 4, §32 odst. 1 xxxx. x) x x), §33 xxxx. 1 xxxx. x), §34 xxxx. 1 písm. x) x odst. 7, §35 xxxx. 3, §36 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 5 xxxx. x), §37 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 6, §40 odst. 5, §41 xxxx. 3 xxxx. x) x xxxx. 6, §46 xxxx. 2 xxxx. x), §48 odst. 3, §59 xxxx. 7, §63 xxxx. 2, 4 a 6, §64 odst. 6, §66 odst. 1 xxxx. x) x xxxx. 4, §67 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 a xxxx. 3, §68 odst. 3, 5 a 6, §69 odst. 2, xxxx. 3 xxxx. x) a x) x xxxx. 4, §71 xxxx. 2 a 4, §78 xxxx. 7, §79 xxxx. 6, §81 xxxx. 4, §82 xxxx. 7, §83 xxxx. 4, §84 odst. 2, §85, §86 odst. 4, §89 odst. 5, §90 xxxx. 5, §91 xxxx. 3, §92 odst. 3 písm. a), §94 xxxx. 2 x 4, §95 xxxx. 1, 3 x 7, §96 xxxx. 7, §106 xxxx. 2 xxxxxx x. 541/2020 Sb., x xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie2) x upravuje

a) xxxxxxxxx xx xxxxxxxx určená xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx předávání xxxxx o odpadech x rámci školního xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx při úpravě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx využití x x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxx, xxxxxxxx popis xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx odpady,

j) podrobnosti xxxxxxxxx s nebezpečnými xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vztahující xx x vybraným xxxxxxx xxxxxxx,

x) podrobnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiály xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx komunitního xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxxx rtutí,

r) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx oleji,

s) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x domácností a

t) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

§2

Základní xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) inertním xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x něhož za xxxxxxxxxx klimatických podmínek xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, chemickým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx materiál nehoří xxx jinak xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx biologickému xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx látek, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lidské xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx znečišťování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3); xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního předpisu4), xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kaly jedna xxxxx xxxxxxxxx zemědělskou xxxx, a všechna xxxxx, kde xxxx xxxxx dočasně xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) anaerobním xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx bioplynové xxxxxxx xxxx samostatné xxxxxxxxxxx xx vzniku bioplynu x digestátu,

d) biologickým xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpad, xxxxx xxxxxxxxxx biologický xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x ním xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) biologickým xxxxxxx xxxxxxxxxxx původu xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx prachu z xxxxxxxxxx x filtrů, xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx odpadních xxx, použitých xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které vznikají xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx z xxxxxxxxx objemu surovinové xxxxxxx zakládky xxxxxxxxx x procentech; definuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

PODROBNOSTI XXXXXXX XXXXXXXX URČENÝCH XXX XXXXXXXXX X XXXXXX

§3

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx provozního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx skládek musí xxxxxxxxx technické xxxxx XXX 83 8039 Xxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxx řád skládek. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxx vyhlášce x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx deníku xxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx x jejich xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx

x) vybaveno zařízením xx určování hmotnosti xxxxxx s pravidelnou xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxxxxx s výjimkou

1. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx bodu 6 přílohy č. 4 k zákonu,

2. xxxxxx zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady,

3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, a

4. xx xxxxx roku 2030 x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxx xxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxx zařízením na xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx má, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx znečišťování veřejně xxxxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx zeminou, kameny x xxxxxxxxx zabezpečeno xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; u xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx dostačující, xxxxx xx x dostatečném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxx xx lze, xxx i xxxxxxx xx příjezdové xxxxx, x

x) x xxxxxxxx xxxxxxxx k zasypávání xxxxxxx, kameny x xxxxxxxxx vybaveno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx prostranství xxxx zařízením, xx xxx xxxx uvedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxx odpadů xxxx skupiny a xxxxxxxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx přijaty xx xxxxxxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx jednají, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, popřípadě jména x příjmení, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx číslo, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx výdej xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Během xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx probíhá xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxxx výdej odpadů xxxx výrobků xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx pracovník xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx obsluze.

(5) Xxxxxxx zařízení xx xxxxx odpadu xxxx xxx xxxxxxxx jedním xxxxx štítkem nebo xxxxxxxxxx x šířce 50 cm a xxxxx minimálně 20 xx x xxxxxx xxxxxxx "Mobilní sběr xxxxxx"; označení xxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx vozidla.

(6) X případě mobilního xxxxxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nahrazena listinným xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

ŠKOLNÍ XXXX

§4

Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx předala, xxxxx xxxxx xx formuláři xxxxx přílohy č. 3 k xxxx xxxxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

POVINNOSTI PŘI XXXXXXXXXXXX ZPŮSOBECH XXXXXXXXX X XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§5

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx chemickým xxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx určeny,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx které xxxx určeny,

c) xxxx xxxxxxxx tvarem, barvou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) svým xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx znehodnocením, zneužitím xxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, požární xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředky.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx xxxxxx XXX XX 840 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx x recyklaci a XXX EN 13071 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.

(3) Odpady xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) x b) x x) xx x). Xxxx místo xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xxx bylo xxxxxx, že věci xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x názvu xxxxx xxxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sedimentů x místě vzniku xxxxxx se do xxxxxxxxxxx 100 x xx xxxxx vodní xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx plochy, kde xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sousedící.

XXXXX II

VYUŽÍVÁNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx

§6

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx xxxxx xxx využívány xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx inertním xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx A x X přílohy č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx vodních xxxxxx X. stupně5),

b) x ochranných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx minerálních xxx X. x II. xxxxxx xxxxxxx6) s xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x sedimentů xxxxxxxxx x xxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxx chráněných xxxxxxx7) x výjimkou xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X odpadu xxxxxxxxxxx k zasypávání xxxxx

x) xxxxx škodlivin x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5.1 sloupci XX přílohy č. 5 k této xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx v mocnosti 1 x od xxxxxxxxx povrchu terénu x x ochranných xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX. stupně xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx podzemní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5.1 xxxxxxx I přílohy č. 5 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx anorganických x xxxxxxxxxxx škodlivin uvedené x tabulce x. 5.2 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx překročit xxxxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 5.3 xxxxxxx XX přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx a xx svrchní xxxxxx x xxxxxxxx 1 x xx konečného xxxxxxx terénu x xxxxxxx č. 5.3 xxxxxxx X přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

(4) X sedimentů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxxx obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípustné xxxxxxx uvedené x xxxxxxx x. 5.4 přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxx nesmí výsledky xxxxxxx akutní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 5.3 xxxxxxx II přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 m xx xxxxxxxxx povrchu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5.3 sloupci X přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx škodlivin xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) x odstavce 4 může být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x hydrogeologické xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx popsány x xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zajistí ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx zdraví. V xxxxxxx navyšování xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hodnocení xxxxxx v xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x jiným xxxxxxx xxxxxxxxx8) xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx posudek x xxxxxxxxx rizika x dané xxxxxxxx xxxx v tomto xxxxxxx přílohou xxxxxxxxxx xxxx.

(6) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx v jednom xxxxx použití v xxxxxxxx xxxxxx xxx 1 000 t xxxx být pro xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x dané xxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranných xxxxx xxxxxxx xxxxxx x dále informace, xxx xxxx xxxxxxxx x využití xxxxxx xxx úrovní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx je x xxxxx xxxxxxx přílohou xxxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxxxx využití xxxxxxx xx spalování xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx od §6 xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ze spalování xxxxxxxxx odpadu zahrnutá xxx xxxxxxxxxx xxxxx 19 01 12 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x bodě 3 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ověřována xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX14,

x) xxxxxx procesem, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxx, xxx xx stabilizuje minerální xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XX2, odváděním xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx tohoto procesu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x zakrytých xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx zabezpečené xxxxx alespoň xx xxxx 28 xxx,

x) xxxxx škodlivin ve xxxxxx nepřekračuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 6.1 přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx 5 000 x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejvýše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6.2 přílohy č. 6 k xxxx xxxxxxxx, splnění xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx alespoň čtyřikrát xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx použita xx xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným x xxxxxxx v xxxx 3 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 1 x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vody,

h) xxxxxxxxxx xxxxx využití xx studny xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 30 x,

x) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X. x XX. xxxxxx5), x xxxxxxxxxx xxxxxxx léčivých xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx X. a XX. stupně6), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx územích, x územích xxxxxxxx Xxxxxx 2000 xxxx x záplavových xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 250 x3.

(2) Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 4 přílohy č. 6 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) může být xxxxxxxxx, xxxxx je xxx místo xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnocení rizika x dané xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8). Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozním xxxx x odůvodněny. Xxxx xxxx xxx vymezena xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Díl 2

Energetické využití xxxxxx

§8

Xxxxxxxx xxx energetické xxxxxxx odpadů

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx předán k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx předaného xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 7.1 přílohy č. 7 k xxxx xxxxxxxx z celkového xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx vstupujícího xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx x xxx, xxxx xxxxx x upravovaného xxxxxx xxxxx předávaný xxxxx x xxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxx x odpadu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx prochází více xxxxxxxxxx xx úpravu, xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx, jaký xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx recyklovatelného komunálního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx představoval xxxxxxxxxx xxxxx.

XXXXX III

ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

Díl 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů

§9

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx soustřeďovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx odstraněn, xxxxx xxxxx množství xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podíl xxx daný materiál xxxxxxxxx x tabulce x. 7.2 přílohy č. 7 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx procesu xxxxxx.

(2) Údaj x xxx, jaký xxxxx x upravovaného odpadu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zda xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx předávaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx odpad xxxxxxxx více xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zohlednit, xxxx xxxxx z xxxxxxx odděleně soustřeďovaného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx procesu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Odstraňování xxxxxx xxxxxxxxxxxx

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx odpadů xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, x podmínek xxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX 83 8030 Xxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, XXX 83 8032 Skládkování odpadů - Xxxxxxx, XXX 83 8033 Xxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx x průsakovými xxxxxx xx skládek, ČSN 83 8034 Xxxxxxxxxxx xxxxxx - odplynění xxxxxxx, ČSN 83 8035 Xxxxxxxxxxx xxxxxx - Uzavírání a xxxxxxxxxxx skládek x XXX 83 8036 Xxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx skládek.

(2) Xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx X-xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx výhradně pro xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx označují X-XX,

x) xxxxxxx S-ostatní xxxxx xx xxxxxx xxx odpady xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; pro xxxxx evidence a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx skládky xxxx skupiny označují X-XX; tato skupina xx dále xxxx xx následující podskupiny:

1. X-XX1 xxxxxxxxxx skládky xxxx xxxxxxx skládek xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx azbest x xxxxxx na xxxx xxxxx,

2. X-XX3 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sektory xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxx s podstatným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx výluhu, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx azbest; xx xxxx skládky xxxx sektory nesmějí xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx X-xxxxxxxxxx xxxxx xx určená xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxx evidence a xxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx X-XX.

(3) Každá skládka xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxx skládek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx kontaktu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

&xxxx;(4) Konstrukčními xxxxx x xxxxx xxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx:

x) potrubí systému xxx odvod xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) potrubí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx pera průsakových xxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxxx Třídy XXX xxxxx normy XXX 83 8034 Xxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx plyn, pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxx, energeticky xxxxxxxx.

Xxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx

§11

(1) Před xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx nejnižší xxxxx xxxxx uložených xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zdraví. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx požadavku musí xxx xxxxxx odpadů x souladu x xxxxxxxxxx dostupnými xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je-li to xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx nepříznivé xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxx být xxxxxxxxxx x základním popisu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 xx za xxxxxx xxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx původce xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vytřídění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx původcem xxxxxx odpadů xxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx oddělené xxxxxxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx čísla 20 03 07 xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxx vytřídění xxxxxxx xxxx, plastů a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxx xx odpady ukládají xxx, xxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx reakci xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x narušení těsnosti, x xxxxxxxxxx deformacím xxxx x narušení xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Odpady se xx skládky xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx vzájemnou xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx vyhlášce.

§12

(1) Na xxxxxxx xxxxxxx S-inertní odpad X-XX je xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek:

a) xxxxx xxxxxxxxx xx vodném xxxxxx xxxxx překročit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10.1 pro xxxxxxxxx třídu číslo X přílohy č. 10 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx škodlivin x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípustné xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 10.2 přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx; x případě xxxxxx stabilizovaného způsobem X9 xx obsah xxxxxxxxxxx škodlivin v xxxxxx nesleduje,

c) xxxxxxxxx x xxxxx průsakových xxx do xxxxxxxxxxx xxxx podzemních xxx5) x

x) nejedná se x xxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxxx X-xxxxxxx xxxxx X-XX1 je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpad xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek:

a) xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx výluhu nesmí xxxxxxxxx x xxxxxx x ukazatelů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxx x. 10.1 pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXx přílohy č. 10 k xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx uhlíku x xxxxxx odpadu (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx") xxxxx xxxxxxxxx 5 %; xxx xxxxxxxxxx této xxxxxxx xxx odpad xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhlíku xxxxxxxxxx hodnotu 80 xx/x; x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx upraveného xxxxxxxx nakládání uvedeným xxx kódem X9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxx X-xxxxxxx xxxxx S-OO3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx se o xxxxx xx bázi xxxxx,

x) xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je možné xxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 10.1 pro výluhovou xxxxx číslo XXx přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx biologické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 4. skupiny xx xxxxxxxxxx organický xxxxx xxxxxxxxx,

x) x případě xxxxxxx x úpravy xxxxxxxx komunálních xxxxxx xx xxxxx škodlivin xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx přípustná xxxxxxx rozpuštěného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10.1 xxx výluhovou xxxxx xxxxx IIa přílohy č. 10 x této xxxxxxxx, xxx xxxxx uložit xx skládku xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx koncentrace xxxxxxxxxxx škodlivin, xxx xx uvedeno x xxxxxxx x. 10.3 přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxx X-xxxxxxxxxx xxxxx X-XX xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pouze xx splnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10.1 pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx odpady, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10 % sušiny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 6 %; při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uhlíku xxx xxxxx považovat xx vyhovující kritériím xxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 100 xx/x; x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx X9 xx xxxxxxx organický uhlík xxxxxxxxx.

(5) Odpad xx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx skládek x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx překročení xxxxxxx přípustných xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 10.1 přílohy č. 10 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xX, a to xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx uložení xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvýšené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů3),

c) xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedené v xxxxxxxxx řádu xxxxxxx,

x) x případě xxxxxx, xxxxx xxxx inertním xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpuštěného xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, ethylbenzenu x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a uhlovodíků xxxx X10 - X40,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů X-XX xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organického xxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx třídou xxxxxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xx skládky xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ukládat xxxxx x odděleném xxxxxxx xxxxxxx po jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 x 2.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx pro posouzení, xxx xxxx být xxxxxx na xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Přílohou xxxxxxxx xxxxxxxx je záznam x umístění xxxxxxx xxxxx nebezpečného odpadu. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.

(4) Odpady xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx

x) jsou zabaleny x utěsněných obalech xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx neprodleně xx xxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx až xx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, a xxxxxxx xx zákazu ukládání xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx při xxxxxxx xx skládku negativní xxxxx na životní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, jsou xxxxxxxx x xxxx X přílohy č. 4 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxx materiálové xxxx energetické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpady, xxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx C přílohy č. 4 k této xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na jejich xxxxxxxxxx xx není xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. V případě xxxxxxx odpadů xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx přijmout xxxxx xx zařízení xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odpadu.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx vymezeny v xxxx D přílohy č. 4 x této xxxxxxxx.

§15

Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx roku 2030, a xxxxxxx xx xxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxx, které xx xxxxxxxx ukládat xx xxxx 2030 xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx je xx xxxxxxxxxxx xxxxx vědeckého x technického xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxxx x xxxxxxx x bodě X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž zpracování xxxxx xxxxxxxx není x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx popsán x xxxxxxxxx popisu xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx podle §40 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxxx výjimky x xxxxxxxx evidenci xxxxxx xxxxxxx odpadů, x základním popisu xxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§16

Technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x rekultivace xxxxxxx

(1) Odpady použité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odpady, xxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx skládek. Použití xxxxxx jako technologického xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx skládky xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skládky musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx používaných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, způsob xxxxxx použití x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx vymezeny x xxxx X přílohy č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxxx materiál xx technické xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vytváření xxxxxxxxxxx xxxxxx x x vytváření xxxxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx skládky xxxxx xxx použity xxxxx odpady vymezené x příloze č. 11 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx na příslušnou xxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxx skládky xxxxxx.

(4) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx těsnicí xxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx odpady xxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentace této xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx limitní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx XXx xxxxx přílohy č. 10 k xxxx xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx skládky xxxxx xxx použity xxxxx odpady xxxxxxxx x příloze č. 11 x xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx projektové xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxx xxxxx §6.

ČÁST PÁTÁ

PŘEPRAVA ODPADŮ

§17

Označení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 40 xx x xxxxx xxxxxxxxx 30 xx x černým xxxxxxx "X" x xxxxx xxxxxxx 20 xx x tloušťce 2 xx. U xxxxxxxx souprav musí xxx xxxxx tabulka xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx přípojného xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx tabulky musí xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx provozu xxxxxxx xxxxxxx dojít x xxxxxx xxxxxxxxxxx uvolnění, xxxxxxx xxxxx zakrývat xxxxxxx xxxxxxx značení xxxxxxx, osvětlení x xxxxxxx registrační značky.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx vozidlo xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X1 x X19).

§18

Xxxxxxxx odpadů x Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxx přepravě xxxxxx x České xxxxxxxxx xx jiné xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx z České xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx předchozího písemného xxxxxxxx a xxxxxxxx, xx z xxxxx 3 xxxxxxx II xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx odpadůh10) vyžaduje xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1, 4, 6, 7 xx 12.

(2) Xxx xxxxxxxx odpadů x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zemí xx x xxxxxxx x xxxxx 14 xxxxx 3 xxxxxxx XX xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10) xxxx vyžaduje

a) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamovatele xxxxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx o xxxxxxxx xxxxxx10),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx, xxxxxx xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx odpad vzniká xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

2. pokud xxxxx xxxxxxxx při činnosti xxxxxxxxxxxx, smlouva, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) adresa x xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx kterého xxxx odpad xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jej xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx, do xxxxxxx bude odpad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 x 24 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx provozováno, xxxxx xxx zákon xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxx d) xxxxx xxxxxxx xxxx oznamovatelem x provozovatelem xxxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx čl. 22 a 24 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie o xxxxxxxx xxxxxxx10) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xx smlouvě xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rezervy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruka xxxxx xx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx10), pro xxxxxxx xxxxx čl. 22 x 24 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxx10), x

x) xxxxx x dokumenty xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx záruky podle xx. 6 xxxx. 1 přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadůh10), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízením xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx "X" xxxxx xxxx 2.3. přílohy č. 8 x xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx kalkulaci xxxxxxxx xxxxxx tedy hodnota "X" xxxxx xxxx 2.5.x) přílohy č. 8 k xxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxxx, pokud xxxx x xxxxxxxxx xxxxx čl. 22 x 24 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx10) xxxxx xxxxxx xx provozovny xxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x odpady, xx kterého xxxx xxxxxxxxxxx.

§19

Přeprava xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předchozího písemného xxxxxxxx a xxxxxxxx

(1) Xxx přepravě xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx z xxxxx 3 xxxxxxx II xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx10) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace xxxxx bodů 1, 2, 4, 6, 7 xx 12.

(2) X xxxxxxx s xxxxx 14 xxxxx 3 xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadůh10) se xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x přepravě odpadůh10),

b) xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xx kterém budou xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxxxx kterého xx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx zajištění finanční xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10),

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxx projektované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx b) s xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) x případě xxxxxxxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x energetickému xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxxx x tepelnému xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx odpadů podléhající xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a souhlasu x xxxxxxxxxxx využití x následným jiným xxx xxxxxxxxxx využitím x Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx x předběžnému xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx 3 xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10) vyžaduje xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1, 2, 4, 6, 7 až 12.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 9 xxxxx 3 xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxx10) xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxxxx k jinému xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx s xxxxx 14 xxxxx 3 xxxxxxx II xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx odpadůh10) xx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx následného xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x jiné xxx xxxxxxxxx využití xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx byla xxxxxxxxx smlouva podle xx. 5 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10),

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určeného x nakládání s xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx x odpady xxxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud jej xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) povolení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ovzduší x xxxxxxxxx zpracování xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx11) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jiné xxx předběžné xxxxxxx xx zařízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu,

e) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx finanční záruky xxxxx xx. 6 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 6 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10) x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx písmenem x) x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx být přepravován xx Xxxxx xxxxxxxxx.

§21

Dovoz xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxx a souhlasu xx xxxxx xxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx do Xxxxx republiky xx xxxxx xxxx xx x xxxxx 3 xxxxxxx II xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10) xxxxxxxx dokumentace x informace xxxxx §19 xxxx 20 xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx využití x následným xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nikoliv, a xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxx xxxxx čl. 6 xxxx. 1 x xxxx. 4 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx10), xxxxxxx vzdálenost xxxx zařízením x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, do kterého xx xx odpad xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx. 22 x 24 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10), x navrhovaný xxxxxx hmotností xxxxxx xxxxxxx xxx kalkulaci xxxxxxxx záruky, tedy xxxxxxx "X" xxxxx xxxx 2.5.x) přílohy č. 8 x xxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxxx xxxxxxx předchozího xxxxxxxxx oznámení a xxxxxxxx xxxx území Xxxxx republiky

Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx vyžaduje dokumentace xxxxx bodů 6, 7 až 12 xxxxx 3 xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x přepravě xxxxxxx10).

§23

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vyžadovaných xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §1722 xx nevyžaduje

a) xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxx 7 xxxxx 3 přílohy II xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10), vyplývá-li xxxxxxx odpadů z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 16 xxxxx 1 nebo xxxx 8 xxxxx 3 xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10),

x) popis xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 8 xxxxx 3 xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x přepravě xxxxxxx10), xxxxxxx-xx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle xxxx 16 části 1 xxxxxxx II xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadůh10),

c) informace xxxxx bodů 10 x 11 části 3 přílohy II xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx10), xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx místa xxxxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 24 xxxxx 1 xxxxxxx II přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x přepravě xxxxxxx10), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 10 x 11 xxxxx 3 přílohy XX xxxxxxx.

XXXX ŠESTÁ

ÚDAJE O XXXXXX, XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXXX

Xxxxx o odpadu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

§24

(1) Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx povinna xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxx 1 přílohy č. 12 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx 2 přílohy č. 12 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxx kritické xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke změnám x které xxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxx biologických činitelů, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo ve xxxxxx odpadu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Kritické xxxxxxxxx xx xxxxxxx alespoň x četnosti uvedené x xxxx 3 přílohy č. 12 k této xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx vzniká, x xxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx, xx xxxxxxxx předat xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx bodu 1 xxxx. x) x x) přílohy č. 12 x této vyhlášce xxxx x případě xxxxxxxxxx popisu xxxxx xxxxx xxxx 2 přílohy č. 12 x xxxx xxxxxxxx. Výjimku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ověření kritických xxxxxxxxx.

§25

(1) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx povinen při xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxx opakovaných xxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx x xxxxxxxxxxx osobě x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy č. 12 k této xxxxxxxx x x xxxxxxx skládky odpadů xxxx zařízení x xxxxxxxxxx rovněž údaje xxxxx xxxx 2 přílohy č. 12 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Provozovatel zařízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xx povinen při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx předávající xxxxx xxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla zařízení, xx kterých xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx druh, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx předávající xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, který přebírá xxxxx xx nepodnikající xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x obci, xx xxxxxx xxxxx předávaný xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx.

§26

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx evidence xx xxxx xxxxx xxxxx 2 přílohy č. 13 x xxxx xxxxxxxx x xxxx vždy xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx xx evidence,

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx evidence.

(2) X xxxxx vedení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xx písmen x) a b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odpadu,

d) xxx xxxxxx provedení xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxx na xxxxx kalendářního xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxxxx.

(3) Při vedení xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx živnostenským xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x identifikaci xxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

(4) Interní xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxx xxxxxxx 12 xxxxx, nesmí xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx začínat xxx xxxxxx,

x) může obsahovat xxxxxxx x písmena,

c) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XX nebo XX xxxx XX,

x) xxxxx xxx rovno xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) může xxx xx xxxxxx IČO xxxxxxxx, které musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1, 2, 3, 4, 5 xx xx xxxxxxxxx xxxxx 12 znaků,

g) xxx xxxxxx xxxxx xx výjimečných případech; xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx roku; xxxxxxx xxxxx provozovny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx roce.

(5) Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx obchodníka x odpady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem.

(6) Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §27.

Ohlašování

§27

(1) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (dále jen "xxxxx hlášení") podle xxxxx 1 a 2 přílohy č. 13 x xxxx vyhlášce. Původce xxxxxx xxxxxx samostatné xxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 4 xxxx 12 xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadních vod x xxxxxxxxxxxx zařízení xx úpravu xxxx xxxxxx xxxx součást xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kalů xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na zemědělské xxxx xxxxx xxxxx 3 přílohy č. 13 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Hlášení xxxxx o volné xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rezervy x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx je součástí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx se xxxxx xxxxx 4 přílohy č. 13 x xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx podle xxxxx 5 přílohy č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx o xxxxxx perzistentních organických xxxxx podle xxxxxxx XX přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx12) se xxxxxx xxxxx xxxxx 6 přílohy č. 13 x xxxx vyhlášce jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek xxxxx §94 xxxx. 4 x §95 xxxx. 3 zákona se xxxxxxxx veškeré xxxxxx x xxxxxxx perzistentních xxxxxxxxxxx látek xxxxx xxxxxxx XX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látkách12).

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx ohlašuje údaje x přijatých xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx součást xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 7 přílohy č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dotřídění odpadů x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dotřídění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadů xxx xxxxxxx souhrnných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu x xxxxxxx podle xxxxx 8 přílohy č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx určeném pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxx, ukončení, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 15 x této vyhlášce.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x údaje x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podle přílohy č. 16 x této vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx provozu zařízení x novém místě xxxxxxxxxxx krajskému xxxxx, xxxxxxx hygienické xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Oznámení xxxx xxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx datum xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x parcelní xxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx přesunu xxxxxxxx x rámci xxxxx xxxxx xxxx.

§29

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Obecní úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx podaných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx vyhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provedení doplnění xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Obecní úřad xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xx druhu nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx x souladu s Xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x množství odpadu,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx ohlašovatele xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x obchodníka x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxx,

x) xxxxx x předávání x xxxxxxxx xxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx partnerských xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x obecním xxxxxxx xxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x obsahu xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx PCB x xxxxxxxx XXX x

x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, třídění x dotřídění.

(3) Krajský xxxx kontroluje v xxxxxxx

x) vyplnění xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady, x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx x x dopravci xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, přerušení xxxx xxxxxxxx provozu xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx zákona, xxxxxxx souřadnic xxxxxxxx xxxxxxxx, vyplnění údajů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odpady.

(4) Zpracované xxxxx z xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx standardu xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxx informací ministerstvu

(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx informace x jím xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxx stanoveném x příloze č. 17 k xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx dálkového xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zasílá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a ohlášené xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx podle přílohy č. 17 k této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§31

Přidělování xxxxxxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx

(1) Xxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxx xx XXXXXXXX, kde X xx označení xxxxx x XXXXX xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx: X - Hlavní xxxxx Praha, X - Středočeský, X - Xxxxxxx, X - Liberecký, X - Xxxxxxxxxxx, H - Xxxxxxxxxxxxxxx, X - Xxxxxxxxxx, P - Xxxxxxxx, X - Jihočeský, X - Vysočina, B - Xxxxxxxxxxxx, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, X - Xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 a xxxxxxx v xxxx 12 x příloze č. 4 x zákonu má xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx CSXYYYYY, xxx X xx xxxxxxxx xxxxx x YYYYY xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx x odpady xx COXYYYYY, kde X xx xxxxxxxx xxxxx x XXXXX xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx formátu xxxxx odstavců 1 x 2 x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx x odpady xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx s xxxxxx ve formátu xxxxx odstavce 3 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sdělí obchodníkovi x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx.

(6) Jednou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx měnit, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx zařízení nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx být zařízení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxx. Xxxxx dojde k xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nemění.

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x skládce x xxxxx xxxx provozu xxxxxxx a dále xxxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §21 xxxx. 3 zákona x uvedených v příloze č. 4 x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x §21 xxxx. 3 xxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x dotřiďovacím xxxxxx - xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odpadu,

d) x xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx úpravě,

e) xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností; xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx sběr x drcení vozidel x xxxxxxxxx životností - xxxxx,

x) pro xxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx xxxx x xxxxxx elektrozařízení - xxxxx,

x) pro xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x různých xxxxx xxxxxxx, kromě silniční; xxxxxx demontáže,

j) xxx xxxxxx uložení xxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxx x případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxx kalů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx.

§32

Xxxxxxxxxx Ministerstvem obrany xxxx xxx zřízenou xxxxxxxxxx xxx správu x provoz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx

(1) X případě xxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxx xxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx a provoz xxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxxxx stanoveném xxxxxxxxxxxxx x rozsahu přílohy č. 13 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx objektů xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu přílohy č. 15 x této xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX PŘI XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXXX XXXXX

§33

Xxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx plnění xxxx

(1) Xxxxxxxx soustřeďování složek xxxxxxxxxxx odpadů xxxx xxxx zajistit xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx sběru, xxxx

x) xxxxxxxxx způsobů xxxxx xxxxxx x) xx e).

(2) Xxxxx xxxxxxxx soustřeďovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx stanovené x xxxxxx, xx vypočte xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 18 k této xxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxx oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx xxxx x případě, xx xxxx xx xx xxxx území zavedený xxxxxx komunitního xxxxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxxxxx odevzdávat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

§35

Xxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxx x xxxxx xxxxx x xxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx papíru, xxxxxx, xxxx, xxxx a xxxxxxx olejů x xxxx.

§36

Xxxx zajistí xx 1. ledna 2025 xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx soustřeďování xxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, minimálně xxxx dvakrát xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx místech x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx určeném xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx nebezpečné odpady xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx označení x identifikační xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracovaný xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

§38

Oznámení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemně údaje x druhu a xxxxxxxx převzatých xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obci, na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 19 x xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX ODPADY

§39

Označování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Způsob a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoven x příloze č. 20 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x příloze č. 21 x xxxx xxxxxxxx.

§40

Ohlašování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xx xxxxxxx odesílatele x xxxxxxx příjemci z xxxxxxx xxxx xxxx xxxx nakládky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx uveden x příloze č. 22 k této xxxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 22 x xxxx vyhlášce xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx x písemné xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu obsahuje xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 22 x xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXX

§41

Xxxxxxx kovové xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx fyzicky xxxxxxx odpad do xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, za xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx úplatu pouze xxxxxxxx xxxxxxxx x §19 odst. 3 xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx 1 přílohy č. 23 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Kovové odpady, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jsou xxxxxxxx x bodě 2 přílohy č. 23 k xxxx vyhlášce.

(3) Součástí xxxxxxxx evidence xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1 a 2 přílohy č. 23 k této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx odpad do xxxxxxxx, a xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijímá xxxxxx odpady podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vede xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx souhrnných xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx 1 a 2 přílohy č. 13 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxxx z xxxxxxxx, xxxxxxx a lodní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případě, xx xx jedná o xxxxx xxxxxxxxxxxx čísel 16 01 04*, 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18, 16 08 01.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxx přebírá xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx přebírány xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2,

x) xxxxxxx prostor xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx kamery zabírají xxxxxxx vstupu xx xxxxxxxx, xxxxx, kde xx xxxxxxxx váha, xxxxx je xxxxxxxxx xxx přejímce xxxxxx xx zařízení, x xxxxx, kde xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpady,

b) xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souladu x §19 xxxx. 4 xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx 2 Xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx 10 XXX,

x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 hodin.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx po xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXX

§42

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stavebními materiály xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stavby nebo xxxxxx xxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxx xxxx údržbě xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxx x výrobky, xxxxx xx možné xxxxxxxx použít nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx; tato xxxxxxxxx se vztahuje xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x bodě 1 přílohy č. 24 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx využity x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx povinnost xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 24 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x demoliční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 3 přílohy č. 24 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stavby xxxx údržbě xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx obsahujícími nebezpečné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx znečištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavebních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zabaleny do xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x označeny x xxxxxxx do xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx.

XXXXX V

BIOLOGICKY XXXXXXXXXXXX XXXXXX

§43

Xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx x xxxxxxx suroviny

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx x zařízení určeném x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx uveden x xxxxxxx x. 25.1 přílohy č. 25 x této xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx rozložitelným xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x. 25.6 přílohy č. 25 x této xxxxxxxx.

(2) X zařízení xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx zařízení a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pouze biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 25.1 přílohy č. 25 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složením xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, včetně xxxxxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxx odpadem, xxxxx 19 08 02 Odpady x xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy13). Xxxxx 19 08 02 Xxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x založení do xxxxxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 25.2 přílohy č. 25 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající složením xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zeminy, x xxxxx, které xxxxxxxxxxxx zlepšují kvalitu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx x. 25.3 přílohy č. 25 x xxxx xxxxxxxx, neodpadní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, zemina, xxxxxx odpadní xxxxxx, x látky, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx výstupu, x xxxx xx v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadech x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(6) Odpady vymezené x xxxxxxx č. 25.4 přílohy č. 25 x xxxx xxxxxxxx mohou xxx zpracovávány xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx správy.

§44

Xxxxxxxx určená x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x biologicky rozložitelnými xxxxxx xx podle xxxxxxxxx technologie xxxx xx

x) kompostárny s xxxxxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zařízení xxxxxxxxxxx technologie xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vědy x xxxxxxxx x

x) zařízení xxxxxxxx x biologické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zařízení podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 25.1 přílohy č. 25 x této xxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx zařízeních není xxxxx xxxxxx výstup xxxxxxx 1 xxxx 2, a xxxx xxxxxx, které x xxxx tabulce xxxxxx xxxxxxxx. Odděleně soustřeďovaný xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xx zařízení xxxxxxxx xxxxx xx dotřídění x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxx odpovídající §8 x 9 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Na zařízení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xx, xxxxx xx xxxxxxxx povaze xxxxxxxx, použijí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a požadavkům xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxxx být malým xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx určeného x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 26 k xxxx xxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) metodikou xx sledování xxxxxxxx xxxxxxxx a zpracovávaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pro zvlhčování xxxxxxxx,

x) zařízením xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x aktivním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x dřevo, x xxxxx nemůže dojít x xxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxxx zabezpečenou xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vodohospodářsky xxxxxxxxxxxx plochou, při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx x ohrožení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) malé xxxxxxxx xxxxx být ve xxxxx xx sklonem xxx 3°,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx minimálně 50 x,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx léčivých xxx x přírodních xxxxxxxxxxx xxx musí xxx xxxxxxxxx 100 x,

x) xxxx xxx xxxx aktivní xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx průběhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) zařízením xx xxxxxxxxx teploty,

c) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x místech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zařízením xxx zajištění aerobního xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx kompostování

§46

(1) X kompostárně musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx proces xxxxxxx xxxxxxxxxxx biochemické xxxxxxx xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx co xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx procesu musí xxx xxxxxx založeny xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx receptury x xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Den xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx zaznamenán xx xxxxxxxxxx deníku xxxxxxxxxxx. Struktura zakládky xxxxxxxxxx rozložitelných odpadů xxxx být xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx proběhnout xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx vlhkost xxxxxxxx x xxxxxxx 40 % - 65 % x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx 30 % - 40 %. X xxxxxxxxxx fázi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 27.1 přílohy č. 27 x xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx kompostárny, x xx alespoň xxxxxxx x xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxx xxx zpracovány xxxxxxxxx xxx optimální surovinové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx přípravy xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozložitelných odpadů xxxx rostlinných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Zakládka xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx termínu xx xxxxx či xxxx xxxxxx x následně xxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o sušině xxxxx xxx 40 % xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxx xxx, xxx nedocházelo x anaerobnímu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx suroviny. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx kompostárna xxxxxxxxxx xxxxxxx suroviny x xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx doba procesu xx provedené homogenizaci x xxxxxxxx do xxxxxxxx je 60 xxx x xxxxx xxx xxxxxx, než xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 40 °X. Xxx kompostování x xxxxxxxxxx prostorách xx xxxxx x xxxx xxxxxx, je-li výrobcem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpracování jinak. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx kompostovacího xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxx x čistíren xxxxxxxxx vod xxxxx xxxxxx xxxx xxx 40 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 27.1 přílohy č. 27 x xxxx xxxxxxxx xxxxx den. Po xxxxxxx těchto teplot xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx 40 °X.

&xxxx;(2) V xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx nedosáhne xx xxxxx xxxxxxx týdne xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 27.1 přílohy č. 27 x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx měření xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 70 °C, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x. 1, tabulky x. 27.1 přílohy č. 27 x xxxx xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxxx xx 4 xxxxxxx xx xxxxxxxx zakládky xxxxxxxx pod 60 °X, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx zakládky x xxxxx C:N, a xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření vedoucí x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx x výsledcích, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a provedených xxxxxxxxxx opatřeních xxxx xxx proveden xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx zpracování biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxxx xxxx být xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 27.1 přílohy č. 27 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovené v xxxx tabulce.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 2 x xx měří xx xxxxxx zakládky v xxxxxxxxx xxxxxxx 1 x xx xxxxxxx xxxxxxxx. Teplota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zakládek se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 m xx povrchu xxxxxxxx.

(5) Xxx procesu xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než 40 °X.

(6) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx vybavena xxxxxxxxx xx měření xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx kyslíku kontinuálně.

§48

Xxxxxxxxxxxxx požadavky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vermikompostování

(1) Xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx než 2 x se xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v minimální xxxxxxx 1 m xx xxxxxxx zakládky; xxxxxxx nižších vermikompostových xxxxxxxx xx měří xx středu zakládky x xxxxxxxxx xxxxxxx 0,5 x xx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx 35 °X,

x) v xxxxxxxx xx xxxxxxxx dostatečný xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx 40 % xx 80 %,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx týdně x xxxxxxxx xxx; zjištěné xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx procesu vermikompostování xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx které xxxxxx xxxxxxxxx žížaly.

(2) Xxxxx je xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpad xxxxxxxxxxxx xxxxx 02 01 06 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX 46 5736 - Xxxxxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxxx vermikompostárny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx indikátorových organismů xxxxx přílohy č. 28 x xxxx vyhlášce x xxxxxxxx podle přílohy č. 31 x této vyhlášce.

§49

Xxxxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 27.2 přílohy č. 27 x této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx

x) je x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx následná xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx je biologicky xxxxxxxxxxxx odpad zahřátý xx xxxxxxx 70 °X xx xxxx xxxxxxx 1 hodiny, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x touto xxxxxxxxx.

(3) Doba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x procesu xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx 30 dnů. Xxxx doba xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxx však xx 20 xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx produkovaný xxxxxxxx xx dostatečně stabilní x není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxx vždy, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx normy XXX XXX 11734 Jakost xxx - Hodnocení xxxxx anaerobní biologické xxxxxxxxxxxxxxx organických látek xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Xxxxxx xxxxxxxxx produkce xxxxxxxx.

§50

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx, xxxxx zpracovává odpady xxxxxxxx x tabulce x. 25.5 přílohy č. 25 x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx biologického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx změně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

c) xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxxxx vnesené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X 775 - X2X xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx - xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx 10 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx 30 xxx x 10 xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx vstupu je 48 hodin; xxxxxx xx výstupu xxxx xxx xxxx odebrán xx stejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorku xxxx odpovídat době, xx kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx technologických xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx:

x) výstup xx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 28 x xxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (KTJ) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x metody xxxxx - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x 5 řádů; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 10 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxx - výstup (xx xxxxxxx analýz xxxxxx odebraných xxxx xxxxxxxxxxx) bude xxxx xxx 105 XXX xx gram xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx počtů xxxxxxx xx vzorku xxxxxxx xx zpracování vykazovat xxxx než 50 XXX na xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§51

Xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx ze xxxxxxxx určeného x xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, výstupy xx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxxxxxxx stabilizovaný xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nerozložitelný xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x dalšímu xxxxxxxxxx.

(2) Výstupy ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xx zařízení xxxxx §44 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxx požadavky stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

(4) Výstupy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zařadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy č. 29 x xxxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx kritéria stanovená x příloze č. 30 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxx xx xxxxxxxx určeného xxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx v souladu xx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x příloze č. 29 x této xxxxxxxx.

(6) Xx xxxxxxx x malého xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x lesní xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx zpracovaný x xxxxx zařízení pochází. Xxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxx §52 odst. 1 se x xxxxx případě xxxxxxxxxx.

(7) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 písm. x) xxxx hmotnost xxxxxxx xxxxxxx 4 představovat xxxxxxx 20 % x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kalendářním xxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 4, xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx nastavení technologie x procesního xxxxxx x, pokud to xx možné, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§52

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx organismy xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 30.1 přílohy č. 30 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedeny v příloze č. 28 x této xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx vymezených x xxxxxxx č. 25.5 přílohy č. 25 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 30.2 x příloze č. 30 x této vyhlášce.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxx v příloze č. 31 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx x příloze č. 31 x této xxxxxxxx.

§53

Kritéria, xxx xxxxxxx xxxxxxx přestávají xxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání x biologicky rozložitelnými xxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxx x okamžiku, xxx xxxxx požadavky xx paliva xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

(2) Xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx k nakládání x xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx splní xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx, xxx xxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx výstupů skupiny 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx odpadem, xxxx stanoveny x příloze č. 32 k xxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX KOMPOSTOVÁNÍ

§54

Technologické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxxxxxx kompostárně x xxxxxxxxx požadavky na xxxx xxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x komunitní kompostárně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovídá malému xxxxxxxx, xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx postup xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx kompostárna xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx kompostárny, xxxxx xxxx xxxxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxx, postačuje, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx zpracovaný xxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxx x) přílohy č. 26 x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x postupovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx modelu.

§55

Provozní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx deníku xxxxxxxxx kompostárny xx xxxxxxx v příloze č. 33 x xxxx vyhlášce.

§56

Evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxxx

(1) Xxxxxxxx evidence xxxxxxxx zpracovaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xx vede xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle přílohy č. 34 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx x množství zpracovaných xxxxxxxxxxx zbytků se xxxxxx podle přílohy č. 35 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx území xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zasílá xx podle xxxxx 5 přílohy č. 13 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 2 x 3. Kontroluje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx doplnění nebo xxxxx nesprávných údajů. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx ministerstvu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx systému odpadového xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v hlášení xxxxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx komunitní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o komunitní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx rostlinných zbytků,

d) xxxxx o xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XXX

XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX

§57

Xxxxxxxxx xx ověření xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx hygienizace

(1) Ověření xxxxxxxxxxx úpravy xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xx xxxxx změně xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx hygienizace xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx využívají xxxxxxx indikátorové xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx senftenberg X 775 - X2X xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxx - výstup, xxxxx xx provádí xxxxxxxxx 10 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx 30 xxx a 10 xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx 48 xxxxx; vzorek na xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx materiálu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na vstupu; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzorku musí xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx je materiál xxxxxxxx technologickému xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádem

a) výstup x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxx xxx kategorie X v tabulce x. 38.1 x příloze č. 38 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx průměr xxxxx xxxxxxx tvořících xxxxxxxx (XXX) u xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x metody xxxxx - xxxxxx se xxxxx procesu xxxxx xxxxxxxxx x 5 xxxx; v xxxxxxx, xx xx základě xxxxxx xxxxxx odebraných xxxx zpracováním xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx organismu x xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx xxx 105 XXX xx xxxx xxxx pro Xxxxxxxxxxx coli xxxx xxxxxxxxxx, musí geometrický xxxxxx počtů xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx zpracování xxxxxxxxx xxxx xxx 50 XXX na xxxx xxx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxx kaly splňující xxxxxxxxxxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx X xxxx II x xxxxxxx č. 38.1 v příloze č. 38 x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§58

Xxxxxxxx soustřeďování x xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek:

a) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx kalů,

b) xxxx xxxxx xxxxxxxxx méně xxx 4 % xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, skladovány xxxx xxxxxxx uloženy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxx soustřeďování xxxx jiným xxxxxxxx xxx podle xxxxxxx x) nesmí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx méně xxx 18 % xxxxxx,

x) musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x úniku xxxx x výluhů x xxxx xx vodohospodářsky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx musí být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x označeny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx b), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalů 3 x, x xxxxx x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx upravených xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vzdáleny xxxxxxxxx 1 m.

(2) Místo xxxxxxxxxxxxx kalů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) x případech, xxx xx xxxxxxx s xxxx xx xxxxxx xxxxxxx15) xxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx schváleno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx16); obsah xxxxxxxx použití xxxx x havarijního xxxxx xx musí xxxxxxxxx,

x) xx zabezpečeno proti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x

x) xxxx minimální xxxxxxxxxx od obytné xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 300 x, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx součástí xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx označení xxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 36 x xxxx vyhlášce.

§59

Technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx lze na xxxxxxxxxx půdě xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xx 8 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) pokud je xxxxxxxxxx lhůta xxxxx xxxxxxx a), musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kalů ověřeno xxxxxxx mikrobiologických xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx; xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx použití xxxx xxxxxxx umístění na xxxxx xxxx, kde xxxxx xxxxxxx, nesmí xxx delší než 30 xxx,

x) upravené xxxx xxxxx být x množství podle xxxxxxx x) xxxxxxxx x xxxxx půdního xxxxx, kde xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx 30 xxx před jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx 48 hodin od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx půdní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx,

x) potřeba xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx upravených xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x evidenčním xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 37 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx rozborů xx možné 2 xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) na 1 xx xxxx být xxxxxxx nejvýše 5 x sušiny xxxx; xxxxxxxx kaly xxxx xxx xx jednom xxxx xxxxxxx bloku xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxx souvislém xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx fyzikálních a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx kaly xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx rizikových xxxxx x xxxxx, xxxx množství xxxx xxxxxxxxx 10 t xxxxxx xxxx xx 1 xx,

x) po xxxx 3 xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx na dotčených xxxxxx xxxxxxx bloku xxxxxxx žádné xxxxx xxxx; xx platí xxx xxxx xxx xxxxxxx bloku, x xxxx bylo použití xxxxxxxxxx kalů provedeno xxx xx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dusíku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí a xxxxxx xxxxxxxx17); množství x xxxx xxxxx xxxx se řídí xxx xxxxxxxxxx rostlin xx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx obsah xxxxxx xxxx 4 %,

j) xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx to xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rostlin xxxx x ohledem xx zlepšování xxxxxxx xxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx látkami xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx exkrementy, xxxxxx xxxx jinými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z nebezpečných xxxxxxxxxx a běžně xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem o xxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) musí xxx xx xxxxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx použití splněny xxxxxxxxxxx podmínky:

a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 18 % xxxxxx,

x) xxxxxxxx upravených kalů xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) minimální vzdálenost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vod xxxxx xxx xxxxx xxx 50 x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umístěných xxxxxxxxxx xxxx xx zdrojů xxxxx xxxx xxxxx xxx menší než 100 m xxx xxxxxxxxxx místní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) minimální xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxx xxxxx než 300 x,

x) umístění xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, nejedná xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hlavními xxxxxxx xxxxxxxxxx 65 xx 76 xxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx půdy15),

g) x xxxxxxxxx, xxx xx zachází x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx15) xxxx xxx xx xxxxxxxxx x nimi spojeno xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxxxx18); obsah xxxxxxxx xxxxxxx kalů x xxxxxxxxxxx xxxxx xx musí xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxx zabezpečeno proti xxxxx tekutého xxxxxx x xxxxxxxx,

x) sklon xxxxx, na kterém xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx 5x x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx kaly musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxx byly xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx ně xxxxxxxx.

§60

Xxxxx xxxxxxx koncentrací xxxxxxxxx rizikových xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx do xxxxxxxxxx půdy xxxxxxx x xxxxxxx 10 xxx

(1) Celkový povolený xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx půdy xxxxxxxx upravených xxxx x průběhu 10 xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x §59 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 38 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivních xxxxxx podle přílohy č. 1 x vyhlášce č. 153/2016 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zemědělské půdy x o změně xxxxxxxx x. 13/1994 Xx., kterou se xxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§61

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x prvků x xxxxxxxxxx kalech a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx půdě

(1) Xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxx xxx xxxxxxxxx X nebo XX x tabulce x. 38.1 x příloze č. 38 x této vyhlášce, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx kaly, xxxxx

x) xxxxxxx mikrobiologická xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx X xxxx II x xxxxxxx x. 38.1 x příloze č. 38 k xxxx vyhlášce a

b) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 38.2 x příloze č. 38 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx kal xxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) x současně pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xxx kal xxxxxxxxx XX v xxxxxxx x. 38.1 x příloze č. 38 x této xxxxxxxx, xxxx xxx xxx použití xx xxxxxxxxxx půdě xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodatečné xxxxxxxx:

x) xxxxxxx se o xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spadající do xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx27),

x) od xxxxxxx kalu do xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zimní xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx využity xxxxxxxx x technickým účelům, x

x) xx xxxx xxxxxxx bloku, xxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx kalu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx, včetně xxxxx xxxxxx xxxxxx

§62

(1) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx půdy") xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx určených x xxxxxxx xxxxxxxxxx kalů x odběry x xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx xxx "monitoring xxxx") xxxxxxxxx osoba, xxxxx provedla xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx určených x použití xxxxxxxxxx xxxx je součástí xxxxxxxx použití xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx půdy xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx použití xxxx xxxxx §63 xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pověřených Xxxxxxxxx kontrolním a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxxx x agrochemickém xxxxxxxx zemědělských xxx x zjišťování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemků19) x x rozsahu xxxxxxxx x příloze č. 37 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx upravených xxxx x různých xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx x různých xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Výsledky xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx po xxxx 2 let xxx xxx xxxxxx vzorků xxxx.

(3) Xxx monitoringu xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x mikrobiologické analýzy xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 28, 38 x 39 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Odběry x xxxxxxx vzorků xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx upravených xxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kalů xxxxx obdobně požadavky xxxxx §63.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x zemědělství podle přílohy č. 37 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdy x monitoringu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx upravených xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §58 xxxx. 1 xxxx. x) uchovává xxxxx, která jednotlivé xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 4, xx dobu 10 xxx.

§63

Pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx x kalech xx provádí xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx XXX EN XXX 5667-13 - Xxxxxx xxx - Xxxxx xxxxxx - Xxxx 13: Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx vzorkování xxxxxxxxxxxx xxxxx této normy,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vždy 5 xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx celý xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx odebraného xxxxxx kalu xxxx xxx minimálně 0,5 xx; xxxxxx kalů xxx mikrobiologická xxxxxxxxx xxxx xxx odebrány, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxx nedošlo x xxxxxx smísení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xx plní xxxxxxx xx 80 % xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nejvýše xx 50 % xxxxxx kapacit,

e) vzorkovnice xx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx přepravy xx xxxxxx uchovávají xxx xxxxxxx 1 xx 8 °X,

x) analýza xxxxxx se provádí xx 72 hodin xx xxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 24 xxxxx xx xxxx xxxxxx.

§64

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx použití kalů xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx být xxxxxx, xx jakých xxxxxx xxxxxxx bloku xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být program xxxxxxx kalů xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx použití xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxx x hlediska jejich xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x souladu x přílohami č. 28, 37 x 38 x xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxx vztahuje,

d) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx určených k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx hodnocení xxxxx xxxxx 2 přílohy č. 37 x této vyhlášce,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 2, dočasného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalů xxxx xxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doby podle §58 odst. 1 xxxx. x), dočasného xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prvního x posledního xxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití xxxxxxxxxx xxxx,

x) zařazení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x monitoringu xxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxx x

x) xxxxxxxxx listy využití xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 37 k xxxx xxxxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXXX BIFENYLY

§65

Metody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx metody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx uvedené v příloze č. 40 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, které xxxxx obecných požadavků xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx20).

§66

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxxx xx provede xxxxxx snížení koncentrace xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů x xxxxxxxx xxx 50 xx/xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů jinými xxxxxxxx xxxxxxx neobsahujícími xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx x zařízení určeném xxx nakládání x xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před přepravou xx zařízení, xx xxxxxx xx provedena xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx úniku xxxxxxxx náplně xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxx vždy xxxxxxx provozní xxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx provozní xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů o xxxxxx větším nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx to xxxx xxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provozní xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx ohrožení životního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx stanoveny v příloze č. 41 x této xxxxxxxx.

§67

Způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x vlastník xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zařízení x x xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx uvnitř xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx umístěno, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx X přílohy č. 42 x této xxxxxxxx.

§68

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx označovat toto xxxxxxxx x v xxxxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx objektu, rovněž xxxxxxxxxx dveře objektu, xxx je toto xxxxxxxx umístěno, neodstranitelným xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx podle bodu X přílohy č. 42 k xxxx vyhlášce.

§69

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, evidence xxxxxxxx a látek x obsahem polychlorovaných xxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx existenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 43 x této vyhlášce. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx protokol o xxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) U zařízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xxxxxx dále manipulováno x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxx x stanovení xxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení, které xxxxxxxx následující xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx a xxxxxxx xxxxx,

x) druh xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx název,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx kapalině,

e) xxxxxx xxxxxxxxxx osoby výrobce xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §83 xxxx. 1 xxxxxx xx xxxx xxxxx přílohy č. 43 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Evidence x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxx 5 xxxxx přílohy č. 43 x této xxxxxxxx a činí xxx provozovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx první xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXX

§70

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 12 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x rtuti21) xx xxxxxx v příloze č. 44 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx osvědčení xxxxx čl. 14 xxxx. 1 až 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx21) je xxxxxx x příloze č. 45 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxx xx. 14 odst. 4 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx21) xx xxxxxx x příloze č. 46 x xxxx xxxxxxxx.

§71

Odstraňování xxxxxxx rtuti

Odpadní xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx X-xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Kromě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx S-nebezpečný xxxxx xxxx xxx xxx trvalém uložení xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx A a X přílohy č. 47 x xxxx vyhlášce.

HLAVA X

XXXXXX XX XXXXXXXXX X VETERINÁRNÍ XXXX

§72

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xx spálení,

d) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxx xxxx splňovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx pro daný xxxxxx xxxxxxx,

x) nádoby xx xxxxx předměty xxxx xxxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxxxxx normy XXX XX XXX 23907 (85 4002) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předměty,

c) nádoby xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxx, xxxxxxxxxxx, nepropíchnutelné a xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx 0,1 x3, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 0,1 xx; x případě xxxxxxxxxx pytlů, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 0,2 xx; xxx použití xxxxxxxxxx pytle x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx požadované xxxxxxxx nebo xxxx xxx pytel xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxx odpadu,

2. konkrétním xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx,

3. jménem osoby xxxxxxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x

5. údajem o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx x xxxxxxxxxx zdravotnického zařízení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx péče odstraňují xxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx22).

§73

(1) Náležitosti xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x příloze č. 48 k této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxx školení xxx nakládání x xxxxxx ze zdravotní x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxx 1 přílohy č. 49 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx 2 přílohy č. 49 x xxxx xxxxxxxx.

§74

Xxxxxx odpadů xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX9 infekčnost (dále xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx záznamu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx procesu, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vede xxxxxxx x xxxxxxxxx deníku xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx účinnou xxxxxxxxxxxxx odpadů xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX. V xxxxxxx kontaminace rezistentními xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx aureus xx vyžaduje úroveň XX. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dekontaminace xxxxxx xxxx xxxxxxx x příloze č. 50 x této xxxxxxxx.

§75

Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Odpad xxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, výměnu x xxxxxxxxxxxx nádob xxxx xxxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x odevzdáním xxxxxxxxxxxxxx léčiv a x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx přebírajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx lékárny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x množství xxxxxx léčiv z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 51 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxx ministerstvu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odpadu léčiv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékáren xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx jednotlivých druhů xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadového hospodářství xxxx x využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXX

§76

Xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §92 xxxx. 1 xxxxxx xxxx být vybaveno

a) xxxxxxxx xxx oddělený xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx; nádrže xxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx příjem x xxxxx xxxxxxxxx oleje, xxxxxx mechanické filtrace.

(2) X zařízení ke xxxxxxxxxx odpadního xxxxx xxxxx §92 xxxx. 1 xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx vody,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxx nečistot,

e) xxxxxxxxxx, x případě xxxx energetického využití.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 musí xxx xxxxxxx vhodné odborné xxxxxx, xxxxx požadavek xx xxxxxx, xxxxx xxxx využity technické xxxxx XXX 65 6234 (656234) Xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x trubici x dále ČSN 65 6690 (656690) Xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů.

XXXX XXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX

§77

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx odpadem xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 52 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kazet.

XXXX DEVÁTÁ

ZÁVĚREČNÁ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§78

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 o xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx předpisů a xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Přechodná ustanovení

§79

(1) V xxxxxxx zařízení určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx provozovaného na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., x odpadech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona, v xxxxxxx x §153 xxxx. 2 zákona xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx konce platnosti xxxxxxxx xxxxxxxx x §153 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx deník xxxxx přílohy č. 1 k xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx zákona.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 5 této xxxxxxxx od 1. xxxxx 2022.

(3) Xx 31. prosince 2022 xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx požadavky xx shromažďování xxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx §5 x 6 xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx 31. xxxxxxxx 2023 xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx povrchu xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx využívány x xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 20 03 07 produkovaný x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx 31. xxxxxxxx 2022 považuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, pokud xx xxx jeho soustřeďování xxxxxxxxx oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xx 37.

(6) Xx 31. xxxxxxxx 2025 xx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jsou xxxxxxxx v xxxx X přílohy č. 4 x xxxx vyhlášce, xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §14 xxxx. 2.

§80

(1) Xx 31. xxxxxxxx 2021 může xxxxxxxxxxxx skládky xxxxxxx xx §16 xxxx. 2 až 4 xxxxxxxx xxxx technologický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxx xxx uzavírací xxxxxxx xxxxxxx skládky, x xxxxxxxxx uzavírací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ochranné x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx základě kterého xx xxxxxxx provozována, xxxx v xxxxx xxxxxxxxx řádu.

(2) Xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxx požadavky xx xxxxx, které je xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx odpovídají xxxxxxxxxx přílohy č. 2 k xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx.

(3) Xx 31. prosince 2021 jsou požadavky xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx splněny, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přílohy č. 1 k xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona. Xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx být xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx předávaného xxxxxx x sušině.

(4) V xxxxxx 2021 xx 2024 se xxxxxxxx xxxxxxxx vede x xxxxx hlášení xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ohlášeno x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27, za xxxxxxxx. V xxxxxx 2021 xx 2024 xx nevede průběžná xxxxxxxx odpadů podle přílohy č. 14 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 7 provozovaným xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx.

(6) Do 31. xxxxxxxx 2022 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§81

(1) Požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4 a 5 xxxx xxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2022.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě souhlasu xxxxx §14 xxxx. 1 zákona č. 185/2001 Xx., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx, v xxxxxxx x §153 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §79 odst. 4 xxxx. d) xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x §153 xxxx. 5 xxxxxx xx dostačující, pokud xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx souhlasu vymezené x §153 xxxx. 2 xxxxxx nebo xx konce xxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezené x §153 xxxx. 5 xxxxxx splňuje požadavky xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x proces xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 341/2008 Sb., o podrobnostech xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx uvedenou xx xxxx xxxxx xxxxxxx a zařazují xxxxx vyhlášky č. 341/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kompostárny musí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x souladu s §54 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2025.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx kalů, u xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §10 vyhlášky č. 437/2016 Xx., x xxxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxx na zemědělské xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx vyhláškou. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx považuje xx xxxxxxxx v souladu x xxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx za ověřenou xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 437/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Do 31. xxxxxxxx 2022 je xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx zemědělské xxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx x §12 xxxx. 2, 3 x 4 xxxxxxxx x. 437/2016 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxxxx kalů v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 28 x xxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxx x. 7.1 xxxx 7.2 přílohy č. 7 x xxxxxxxx č. 437/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se do 31. prosince 2022 xxxxxxxx za ověřené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§82

(1) Kaly x xxxxxxxx odpadních xxx, xxxxx xxxxxxxx mikrobiologickým xxxxxxxxx uvedeným v xxxxxxx x. 7.1 přílohy č. 7 k vyhlášce x. 437/2016 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx kalů xxxxxxxxx X xxxx v xxxxxxx x. 7.2 přílohy č. 7 x vyhlášce x. 437/2016 Sb., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx kalů kategorie XX xx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022 xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §58 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx xx xxxxx soustřeďování xxxx, xxxxx jsou vzdálena xxxxxxx 100 x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx 1. xxxxxx 2017 x souladu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx určena x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx21) xxxx provozovatel xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx uvedené x příloze č. 47 k xxxx xxxxxxxx. Zařízení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx zařízení xxxxx §50 xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(5) Xx 31. xxxxxxxx 2024 xx xxxxxxxx x ohlašování xxxxx §69 odst. 3 a 4 xxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 384/2001 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx bifenyly, xxxxxxxxxxxxxxxx terfenyly, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx než 50 xx/xx (x nakládání x PCB), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Původce odpadů xxxxxxx oddělené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1 xxxxxxxxxx od 1. xxxxx 2022.

§83

(1) Omezení xxxxx §51 odst. 7 xx neuplatní xx 31. xxxxxxxx 2022.

(2) Xx 31. xxxxxxxx 2024 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx stavebního x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx, xxxxxxxx kamenivo xxxx xxxxxxx minerální xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx výhradně x xxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, katalogových xxxxx 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 08, 19 12 09 xxxx 20 02 02 pocházejícího x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxx některým x xxxxxxxxxxxxx způsobů, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxx kamenivo xxxx xxxxxxx přírodního xxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vrstvy pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxx tříd, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x chodníků, letištních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

3. ochranná xxxxxx xxxxxxx komunikace xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx plochy,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vrstva xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx sítí x zásypy výkopů x xxx pro xxxxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stavby železničních xxxxx,

7. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vrstvy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

8. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx základové desky xxx stavbě xxxxxxx xxxxx; pokud xxxxxxx x xxxxxxxxxx vybudování xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxx xxx recyklát xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

9. xxxxx těleso xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx XXX 73 6133 Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx tělesa xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 1. února 2010,

x) xxxxx škodlivin x xxxxxx nepřekročí xxxxxxx přípustné xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10.1 přílohy č. 10 k xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prováděných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x xxxxxxx x. 5.3 xxxxxxx XX x příloze č. 5 k této xxxxxxxx; do 31. xxxxxxxx 2023 je xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx toxicity xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx testy xxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x tabulce č. 10.2 xxxxxxx XX x příloze č. 10 x xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 musí xxxxxxxxx:

x) název, identifikační xxxxx x adresu xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx vyrobilo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx provozovatele xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx recyklátu xx stavebního x xxxxxxxxxxx odpadu, alespoň xxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x), xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx jedná, x

x) xxxxxxxx x provedeném xxxxxxxxxx a protokol x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx ověřeno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 písm. x) x x), xxxx xxxxx těchto protokolů.

(4) Xx 31. prosince 2023 xx znovuzískaná xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splní xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 130/2019 Sb., x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx směs xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx odpadem, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xx 31. xxxxxxxx 2023 přestává xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx vyrobená z xxxxxxx asfaltové směsi xxxxxxx, xxxxx splní xxxxxxxxx vyhlášky č. 130/2019 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx X přílohy č. 4 x této vyhlášce xx xx 31. xxxxxxxx 2021 xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxxxx x. 185/2001 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona, x xxxxxxx x §153 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx platnosti souhlasu xxxxx §153 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx §3, xxxxx xx vybaveno x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§84

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 273/2021 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení

1. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou; xxxxx, popřípadě jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx a sídlo, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, adresu xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx je-li vlastník xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je-li xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jmen x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx jednají, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) jména vedoucích xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) významná xxxxxxxxx xxxxx, alespoň xxxxxxxx požární ochrany, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů, alespoň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracoviště Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušného krajského xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x údaje x xxxxxxxxx, na xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx předložením xxxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, č.j., xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x zákonu,

j) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řádu.

2. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx:

x) typ xxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxxx/ xxxxxxxx x činnost xxxxx přílohy č. 2 k xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx příloh č. 5 x 6 x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 2 x zákonu,

c) xxxxxx druhů odpadu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx činnostem podle přílohy č. 2 x xxxxxx,

x) xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx výrobků s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx vstupují do xxxxxxxx a xxxxxxx xx o xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x manipulační xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx hmotnosti,

c) situační xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx charakteristických xxx xxxxxx zařízení, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx pracoviště, xxxxxxxxxxx plocha, shromaždiště xxxxxxxxxxxx xxxxxx, administrativní xxxxxx.

4. Technologie a xxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxx xxxxx technologických xxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx přejímce xxxxxx - popis xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, provedení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx vedení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx deníku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx ukazatelů předpokládaných xxxxx provozu xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxx prostředí x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, zejména měření xxxxxxxxx xxxxx, sledování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx ovzduší x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadních, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vod x souladu s xxxxxx právními předpisy, xxxxxxxxxxxxxx ukazatele.

6. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vymezení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijímaných xx xxxxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokladujících xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx:

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx horninového xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx případ xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení x nakládání s xxxxxx x způsob xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx zařízení xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x ochrana xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zdraví xxxx xxxxxx pokynů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, zdraví lidí x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx pomoci x xxxxxxxx ochranných xxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx na úpravu, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dále

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňující jejich xxxxxxx xx zařízení,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx materiálů xxxx xxxxxxx získávaných x xxxxxxxx x xxxxxx a jejich xxxxxxxx xx vztahu x přijímaným xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení v xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zařízení a xxxxxx skutečné xxxxxxxxxx xxxxxx popisu způsobu xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vystupujících xx xxxxxxxx xxxxxx hmotnostního xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxx x xxxxxxxxx přijímaných xxxxxx.

11. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxx na xxxxxx xxxx dále obsahují

a) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Příloha č. 2 x vyhlášce x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zařízení

Provozní deník xxxxxxxx x nakládání x odpady musí xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) všechny skutečnosti xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx xxxxx obsluhy, vybrané xxxxx o sledování xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx přijatých xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zkušebním x xxxxxxx provozu,

c) záznamy x xxxxxxx pracovníků xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx x zařízení, x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxxxx událostech x poruchách x xxxxxxx x možným xxxxxxx na životní xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxx a nápravných xxxxxxxx.

X provozním xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx 3 roky xxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxx školního xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxx obce - oznámení xxxxxx xxx obec:

IČO

Ulice č.p., x.x.

Xxxx

XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx:

XXX

XXX

Xxxxx

Xxxxx x.x., č.o.

Obec

PSČ

Oznámení xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxx x příjmení

Telefon

Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx odpadu (x)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx (xxxxxx)

(+)

X xxxx předáno

(-)

Zařízení pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx a xxxxxxxx, XXX / XXXX, xxxxxx

20 01 01

Xxxxx x lepenka

20 01 39

Xxxxxx

20 01 40

Xxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx rok - xxxxx se kalendářní xxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxx o xxxx, pro xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

XXX - uvede se xxxxxxxxxxxxx číslo obce.

Ulice, x.x., x.x., xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx údaje xxxx, které xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx oznamují.

Identifikace xxxxxxxxxxxx - xxxxx - xxxxxx xx údaje x xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obci.

IČO - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

XXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, vyplňuje xx zde xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx - uvede xx název xxxxx.

Xxxxx, x.x., x.x, obec, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx oznámení xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxx odpady, xxxx odpadu - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx odpadu x xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpadu na xxxxxxxxxx řádek.

Převzaté odpady, xxxxxxxx odpadu (t) - xxxxxx se xxxxxxxx odpady a xxxxxxx xxxxx hmotnost xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx (+) - uvede xx hmotnost školou xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx, a xx xxx každý xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxx) xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx xxxxxxx (-) - xxxxx xx hmotnost školou xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx v xxxxxx, a to xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx na samostatný xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxx.

Xxxxxxxxxxxx partnera - xxxxxx xx údaje x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx škola předala xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx.

XXX - xxxxx xx identifikační číslo xxxxx, xxxxx převzala xxxxxx.

Xxxxxxxx firma / xxxxx / jméno x příjmení - xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX / XXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxx převzalo xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka x odpady, xxxxx xxxxx převzal.

Adresa - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X případě mobilního xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odpady xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obchodníka.

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 273/2021 Xx.

Xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx materiálu xxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

X. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx zakázáno xxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skládek

1. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx sedimentací xxxxxxxx kapalnou xxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxx, která je xxxx xxxxx přijímána x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxxx organických znečišťujících xxxxxxx12).

3. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: HP 1 Xxxxxxx, HP 2 Xxxxxxxxx, HP 3 Xxxxxxx, XX 9 Xxxxxxxx, HP 12 Xxxxxxxxxx akutně xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx.

5. Xxxxxx chemických x xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx výukové činnosti, xxxxxxx totožnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x jejichž xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx známy.

6. Xxxxxxx xxxxxx, návykové látky x xxxxxxxxx, makovina x xxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

9. Odpady x xxxxxxx plynu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

10. Kyselé x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx využívat x xxxxxxxxxx

1. Nebezpečné xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx úpravou nebezpečných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

3. Xxxxxx katalogových xxxxx 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 x 20 03 07 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx x demoliční xxxxxx x výjimkou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx recyklovaného xxxxxxxx x vybouraných xxxxxxxxxx xxxx železobetonových xxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xx xxxxxx kámen x účelům, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. 

Xxxxxx na bázi xxxxx, xxxx, plastu, xxxxxxx, odpady xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, asfaltu, xxxx, papíru x xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, protože je xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxx x zařízeních xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovaných xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx číslo

Název xxxxxx

03 01 04*

Piliny, xxxxxxx, xxxxxxx, dřevo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dýhy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

03 02 01*

Nehalogenovaná xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 02*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 03*

Xxxxxxxxxxxx činidla x xxxxxxxxxx xxxxx

03 02 04*

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx dřeva

03 02 05*

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

04 01 03*

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx

04 02 16*

Xxxxxxx a pigmenty xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

04 02 19*

Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

05 01 02*

Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

08 04 09*

Xxxxxxx lepidla x xxxxxxx materiály xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpouštědla xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

08 05 01*

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

15 02 02*

Xxxxxxxxx xxxxxxx, filtrační xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx filtrů xxxxx blíže xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx znečištěné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

15 01 10*

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

16 05 07*

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx chemikálie, xxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

16 05 08*

Xxxxxxxx organické xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

19 02 09*

Xxxxx hořlavé xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

19 02 11*

Xxxx xxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

19 12 06*

Dřevo xxxxxxxxxx nebezpečné látky

20 01 37*

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X. Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podílem biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx rozložitelné xxxxxx xx možné xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx 20 03 01, 20 03 02, 20 03 03 x 20 03 07, a to xxxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soustřeďování biologických xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx ze zařízení xx xxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pouze, pokud xxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxx zařazení xx xxxxxx 1 xx 3 xxxxx přílohy č. 29 x této vyhlášce.

3. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx ukládat xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX4 xxxxxxx x tabulce x. 1 x xx roku 2027, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 6,5 XX/xx Xxxx parametry xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x případě xxxxxxxxxxx dodávek xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxx č. 2.

Xxxxxxx x. 1.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx hodnota

Jednotka

spotřeba xxxxxxx xx 4 xxxxx (XX4)*)

10

xx X2 / x xxxxxx

XX4 - test xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx stability xxxxxxxxxx rozložitelných odpadů xx xxxxxxx měření xxxxxxxx O2 xx 4 xxx. 

Xxxxxxx x 2.

Xxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx x pravidelných xxxxxxxxxxx

0 - 1000 x

2 x za xxx

1001 - 5000 x

4 x za xxx

5001 a xxxx x

12 x xx xxx

X. Xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx xx roku 2030 xx skládku, xxxxxxx xx možné je xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x technického xxxxxxx účelně xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx

020110

Xxxxxx xxxxxx

050117

Xxxxxx

060105*

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

060106*

Xxxx kyseliny

060203*

Hydroxid xxxxxx

060204*

Xxxxxxxx xxxxx x hydroxid xxxxxxxx

060205*

Xxxx xxxxxxx

060313*

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

060314

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 06 03 11 x 06 03 13

060315*

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

060316

Xxxxx kovů xxxxxxxxx xxx xxxxxx 06 03 15

100101

Xxxxxx, struska x xxxxxxx xxxxx (xxxxx kotelního xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 10 01 04)

100105

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vápníku z xxxxxxxxxx xxxxxx

100202

Xxxxxxxxxxxx struska

100210

Okuje x xxxxxxxxx

100402*

Xxxx a xxxxx (x xxxxxxx x xxxxxxx tavení)

100404*

Prach x xxxxxxx spalin

100405*

Jiný xxxx x prach

100407*

Kaly x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plynu

100501

Strusky (x prvního x xxxxxxx xxxxxx)

100503*

Xxxxx x xxxxxxx spalin

100511

Jiné xxxxx x pěny neuvedené xxx číslem 10 05 10

100601

Xxxxxxx (z xxxxxxx a druhého xxxxxx)

100602

Xxxx x stěry (x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx)

100604

Xxxx xxxx x xxxxx

100701

Xxxxxxx (x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx)

100702

Xxxx a xxxxx (x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx)

100704

Xxxx xxxx x prach

100705

Kaly x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx plynu

100804

Úlet x xxxxx

100808*

Xxxxx strusky z xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

100809

Xxxx strusky

100811

Jiné stěry x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 08 10

100903

Xxxxx struska

100906

Licí xxxxx x jádra xxxxxxxxx x odlévání xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 09 05

100908

Licí xxxxx x jádra xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 10 09 07

101003

Xxxxx xxxxxxx

101006

Xxxx formy a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 10 05

101008

Xxxx xxxxx x xxxxx použitá x xxxxxxxx neuvedená pod xxxxxx 10 10 07

101011*

Xxxx xxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

101109*

Xxxxxxx sklářský xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahující nebezpečné xxxxx

101111*

Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxx. x xxxxxxxxx)

101112

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pod číslem 10 11 11

101116

Xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 11 15

101201

Xxxxxxx keramické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

101206

Xxxxxxxx xxxxx

101208

Xxxxxxx xxxxxxxxx zboží, xxxxx, xxxxx x xxxxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

101211*

Xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx

101212

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 12 11

101314

Xxxxxxx xxxxx x betonový xxx

110109*

Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

110110

Xxxx x xxxxxxxxx koláče xxxxxxxxx xxx xxxxxx 11 01 09

110114

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 11 01 13

110501

Tvrdý xxxxx

110503*

Xxxxx xxxxxx z čištění xxxxx

110504*

Xxxxxxxxxx tavidlo

120101

Piliny a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

120102

Xxxx xxxxxxxxx kovů

120103

Piliny x xxxxxx xxxxxxxxxxx kovů

120104

Úlet xxxxxxxxxxx kovů

120113

Odpady xx xxxxxxxxx

120114*

Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky

120115

Jiné xxxx x obrábění xxxxxxxxx xxx číslem 12 01 14

120117

Xxxxxx x otryskávání

120118

Kovový xxx (xxxxxx kal, honovací xxx a kal x xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx

120121

Xxxxxxxxxx xxxxxx nástroje x brusné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 12 01 20

150104

Xxxxxx xxxxx

150105

Xxxxxxxxxx xxxxx

150107

Xxxxxxxx obaly

150109

Textilní xxxxx

160112

Xxxxxxx xxxxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 16 01 11

160116

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx plyn

160117

Železné xxxx

160118

Xxxxxxxxx xxxx

160120

Xxxx

160801

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx platinu (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 16 08 07)

160802*

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodné kovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

160803

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx neurčené

160805*

Upotřebené xxxxxxxxxxxx obsahující kyselinu xxxxxxxxxxx

170101

Xxxxx

170102

Xxxxx

170103

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

170107

Xxxxx nebo oddělené xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 01 06

170202

Xxxx

170302

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 03 01 (xxxxx xxxxxxxxx směsi x xxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxxxx xxx 50 xx/xx)

170401

Xxx, xxxxx, mosaz

170402

Hliník

170403

Olovo

170404

Zinek

170405

Železo x ocel

170406

Cín

170407

Směsné kovy

170409*

Kovový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

170411

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 04 10

170802

Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx neuvedené xxx xxxxxx 17 08 01

180101

Xxxxx xxxxxxxx (xxxxx čísla 18 01 03)

180201

Xxxxx předměty (xxxxx xxxxx 18 02 02)

190102

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx

191001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx

191002

Xxxxxxxxx xxxxx

191202

Xxxxxxx xxxx

191203

Xxxxxxxxx xxxx

191205

Xxxx

191209

Xxxxxxx (xxxx. písek, kameny)

200102

Sklo

200140

Kovy

200202

Zemina x xxxxxx

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 273/2021 Sb.

Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5.1 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

X.

Xxxxxxx xxxxxxx

XX.

Xxxxxxx xxxxxxx

Xx

xx/xx xxxxxx

10

30

Xx

xx/xx xxxxxx

1

2,5

Xx xxxxxxx

xx/xx xxxxxx

100

200

Xx

xx/xx sušiny

0,8

1

Ni

mg/kg sušiny

65

80

Pb

mg/kg xxxxxx

100

200

X

xx/xx xxxxxx

180

180

Xx

xx/xx xxxxxx

100

170

Xx

xx/xx xxxxxx

300

600

Xx

xx/xx xxxxxx

600

600

Xx

xx/xx xxxxxx

5

5

xxxxxxxxxx X10-X40

xx/xx sušiny

200

300

Benzen

mg/kg xxxxxx

0,4

0,7

XXX1)

xx/xx xxxxxx

3

6

XXX2)

xx/xx sušiny

0,05

0,2

EOX3)

mg/kg sušiny

1

2

1) XXX - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, benzo(a)pyrenu, xxxxx(x,x,x)xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, chrysenu, xxxxx(1,2,3-xx)xxxxxx, naftalenu a xxxxxx)

2) XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx x. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

3) XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx halogeny

Tabulka x. 5.2 Xxxxxxx xxxxxxxxx koncentrace škodlivin xx xxxxxx odpadu

Ukazatel

Jednotka

Limitní xxxxxxx

XXX

xx/x

50

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xx/x

0,1

Xxxxxxxx

xx/x

80

Xxxxxxxx

xx/x

1

Xxxxxx

xx/x

100

Xx

xx/x

0,05

Xx

xx/x

2

Xx

xx/x

0,004

Xx celkový

mg/l

0,05

Cu

mg/l

0,2

Hg

mg/l

0,001

Ni

mg/l

0,04

Pb

mg/l

0,05

Sb

mg/l

0,006

Se

mg/l

0,01

Zn

mg/l

0,4

Mo

mg/l

0,05

RL

mg/l

400

Tabulka x. 5.3 Xxxxxxx xxxxxxx ekotoxikologických testů

Zkušební xxxxxxxxxx

Xxxx působení

I.

II.

Bakterie Aliivibrio xxxxxxxx

15 xxxxx a 30 xxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx než 25 % xxx xxxxxxxx 15 minut x xxx při xxxxxxxx 30 xxxxx.

Xxxxxxxxx xx inhibice xxxx xxxxxxxxx světelné xxxxx xxxxxxxx větší xxx 25 % xxx xxxxxxxx 15 xxxxx x ani xxx xxxxxxxx 30 minut.

Perloočka

Daphnia xxxxx Xxxxxx

48 xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 30 %.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx perlooček xxxxx xxxxxxxxxx 30 %.

Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

72 xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx růstu xxx větší xxx 30 % xx xxxxxxxx s kontrolou.

Neprokáže xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx řas xxxxx než 30 % xx xxxxxxxx x kontrolou

Salát Lactuca xxxxxx

120 xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx růstu xxxxxx xxxxxx xxxxx než 50 % xx xxxxxxxx s xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx.

1. Zkoušky x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx x vodným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx salátem xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

2. Koncentrace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 50 % xx. Xxxxxx, tj. 500 x xxxxxx xxxxxx + 500 x xxxxxx umělé xxxx. Umělá xxxx xxxxxx zároveň jako xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stejných xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx zkoušky x luminiscenčními bakteriemi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx se x 0,5 xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx XXX XX XXX 11348 -1,2 Xxxxxx vod - Xxxxxxxxx inhibičního xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx emisi Vibrio xxxxxxxx (Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) - xxxx 1: Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx 2: Xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx přidá 0,5 xx suspenze bakterií. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 50 % obj. X případě xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x přídavkem xxxxx, přídavek řasové xxxxxxxx xxxxx být xxxxx než 1 % obj. xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxx:

XXX XX 12457-4: Charakterizace xxxxxx - Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zrnitých xxxxxx x xxxx - Xxxx 4: Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx kapalné x xxxxx xxxx 10 x/xx xxx xxxxxxxxx xx zrnitostí menší xxx 10 xx, x xx bez xxxxxxxx velikosti xxxxxx, xxxx x xxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx xx použijí membránové xxxxxx 0,45 μm x PTTE nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pojiva (xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx a další xxxxxxxx xxxx xxx xX xxxxxx upraveno xx xxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxxx xX v xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx zkušební xxxxxxxxxx x xX pevného xxxxxx xxx zkoušku xx salátem může xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 6,0 ± 0,5. Koncentrace kyseliny xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx pH xxxxxx xx být xxxxxx, xxx změna xxxxxx xxxx co xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xX neprovádí.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro provedení xxxxxxx se zkušebním xxxxxxxxxx Salát Xxxxxxx xxxxxx xxxxx XXX XX XXX 11269-1 Xxxxxxx xxxx - Xxxxxxxxx xxxxxx znečišťujících xxxxx na xxxxx xxxxx - Část 1: Xxxxxx měření xxxxxxxx xxxxx kořene:

Zkouška xx xxxxxxx xx xxxxxx salátu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx. capitata, Xxxxx.

Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx velikosti, chemicky xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dobu 24 x až 48 x, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. s xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx než 2 xx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx 200 x xx 300 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 1:1 xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx - pouze xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx vzorku x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 3 xx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxx. 5 x 3 xxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 0,5 xx xx 1 cm xxxxxxxxx se pinzetou xxxxxxxxxx xxxxxxxx po 15 naklíčených semenech xxxxxx, xxxxxxxx směrem xxxx. Semena se xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx nezakrývají x takto připravené xxxxxx uzavřené xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx 24 °C ± 2 °X xxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx 120 h ± 2 h inkubace xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx vzorku x xxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kořenů xx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx x xxxxxxxxx na 1 xx.

Xxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx délka xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxx nulová. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx paralelních xxxxxxxxx xxxxx překročit 20 %. Průměrná xxxxx kořene xxxxxx x xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx 15 xx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx látkou. Xxxxxxxxx xx XX50 kyseliny xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XX50 xx xxxxxxxx x xxxxxxx 300,0 xx/xx xxxxxx až 650,0 xx/xx xxxxxx.

Xxx se xxxxxxxxx jednotnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zkušební xxxxxx naplněné pískem, xx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx XXX XX XXX 11269-1 Xxxxxxx půdy - Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx flóru - Xxxx 1: Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xx.

Xxxxxxx x. 5.4 Nejvýše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sedimentu

Ukazatel

Jednotka

Limitní hodnota

As

mg/kg xxxxxx

30

Xx

xx/xx xxxxxx

2,5

Xx xxxxxxx

xx/xx xxxxxx

200

Xx

xx/xx xxxxxx

0,8

Xx

xx/xx xxxxxx

80

Xx

xx/xx xxxxxx

100

X

xx/xx xxxxxx

180

Xx

xx/xx xxxxxx

100

Xx

xx/xx xxxxxx

600

Xx

xx/xx xxxxxx

30

Xx

xx/xx xxxxxx

600

Xx

xx/xx xxxxxx

5

XXX1)

xx/xx sušiny

1

uhlovodíky X10-X40

xx/xx xxxxxx

300

XXXX2)

xx/xx xxxxxx

0,4

XXX3)

xx/xx sušiny

6

PCB4)

mg/kg xxxxxx

0,2

1) XXX - xxxxxxxxxxxxxx organicky vázané xxxxxxxx

2) XXXX - xxxx benzenu, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

3) XXX - polycyklické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, benzo(b)fluoranthenu, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxx, xxxxx(x,x,x)xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, chrysenu, xxxxx(1,2,3-xx)xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx)

4) PCB - xxxxxxxxxxxxxx bifenyly (xxxx xxxxxxxxx x. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx strusky x xxxxxxxxxx

1. Nejvýše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivin

6.1 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx hodnota

PH

-

9-11

Chloridy

mg/l

700

Fluoridy

mg/l

6

Sírany

mg/l

1 000

As

mg/l

0,03

Ba

mg/l

3

Cd

mg/l

0,005

Cr, xxxxxxx

xx/x

0,2

Xx

xx/x

1

Xx

xx/x

0,0008

Xx

xx/x

0,3

Xx

xx/x

400

Xx

xx/x

0,03

Xx

xx/x

0,5

Xx

xx/x

0,05

Xx

xx/x

0,07

Xx

xx/x

0,1

X

xx/x

0,3

Xx

xx/x

0,6

6.2 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vyzrálé xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xx

xx/xx

45

Xx

xx/xx

20

Xx

xx/xx

200

Xx

xx/xx

7 000

Xx

xx/xx

1

Xx

xx/xx

500

Xx

xx/xx

1 000

Xx

xx/xx

10 000

XXX

xx/xx

30 000

XXX

(Σ Xxxxx[x]xxxxx,

Xxxxx(x)xxxxxxxxx,

Xxxxx(x)xxxxxxxxxx,

xxxxxx(1,2,3-xx)xxxxx)

xx/xx

1

XXXX/X

xx x-XXX/xx23)

10

2. Technické požadavky xx strusku

Maximální povolená xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé xxxxxxxxxx odpadu xx 63 xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx než xxxx x representativním xxxxxx xxxxxx 4/63 mm xx ≤ 15 xx3/xx, xxxxxxxxx xxxxx XX 933-11.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx než 0,063 xx xx ≤ 9 %.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx než 31,5 xx xx ≤ 15 %.

3. Požadavky xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx aplikacích

Způsob xxxxxxx

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx komunikace x xxxxxxxx polních x xxxxxxx xxxx, parkoviště x xxxxxxxxxxx plochy x xxxxxxxxxxxx zónách

Použití xxxx podkladová vrstva: Xxxxxxxxxxx povrch x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx. Xxxxxxxxx mocnost xxxxxx 1 m.

Základy x podlahy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx podkladová xxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vody x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 1 x. Xxxxxxx odpadu x základech a xxxxxxxxx xxxxx mít xx následek zhoršení xxxxxxx xxxxxxxxx ovzduší.

Nepropustným xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx směs, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvádění xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx 10 %.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxxxx celku xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně 50 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 2 xx. Xxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx během produkce xxxx xxx skladování. 50 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do 100 xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx následné xxxxxxxxxx x dělení xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s níže xxxxxxxxx xxxxxx.

1) Maximální xxxxxxxx vzorkovaného xxxxx xx 5000 tun.

2) Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 100 kg xx proseje xxxx 45 xx xxxx.

3) X xxxxxxxx xxxxxx xx odstraní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Množství takto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx podrtí na xxxxxxxx xxxxxx menší xxx 45 mm x xxxxx xxxxxxx xxxx 45 xx xxxx.

5) Xxxxxxxx frakce xx dělí xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx x velikosti 5 xx.

6) Materiály, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přístrojového xxxxxxxx, jsou vyseparovány. Xxxxxxxx x typ xxxxxxxxxxxxxx materiálu xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 273/2021 Sb.

Podíly xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 7.1

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx soustřeďovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx využití

2021 x 2022

2023 a 2024

2025 xx 2029

2030 xx 2034

2035 x xxxx

Xxxxx

45 %

45 %

35 %

35 %

30 %

Xxx

0 %

0 %

0 %

4 %

4 %

Xxxxx

10 %

10 %

5 %

7 %

7 %

Xxxx

0 %

0 %

0 %

4 %

4 %

Xxxxxxxxxx xxxxx

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

Poznámky:

a) Xxxxx zahrnuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx podle xxxxxxx x. 7.1 xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 7.2.

b) Xxxxx kovů xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

x) Pro xxx 2021 xx započte xxxxxxx xxxx xxxx xx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 7.2

Podíl xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

2021 až 2029

2030 x dále

Plast

15 %

5 %

Xxx

10 %

3 %

Papír

10 %

3 %

Sklo

10 %

3 %

Xxxxxxxxxx xxxxx

10 %

5 %

Xxxxxxxx: Podíl zahrnuje x odpady xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx celkového xxxxxxxx xxxxxxxx soustřeďovaného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx. Na xxxx xxxxxxxxx, které xxxxx považovat xx xxxxxxxx soustřeďované recyklovatelné xxxxxx xxxxx §35 x 36 zákona, x xxxxxxxxxx se xx ně xx xxxxx xxxx 2029 xxxxxxx xxx odstraňování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 6,5 XX/xx x xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxx 2021 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx roku xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxx způsoby x xxxxxxx xxxxxx xxxx uložením xx xxxxxxx

X8 - Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivní xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxx spočívající xxxx. ve snížení xxxxxx xx uvolňování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odpadu xx xxxxxxx, snížení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx snížení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odstranění xxxxxxxxxx vlastnosti X9 - Xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx této skupiny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Účinnost xxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx biodegradaci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxx hmotnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx k xxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx. Účinnost xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx sledována xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ukazatelů.

D9 - Fyzikálně-chemická xxxxxx - např. odpařování, xxxxxx, kalcinace, xxxxx xxxxxx (xxxxx xX - xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx (solidifikace), xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxx (vitrifikace), xxxxxxxx xx asfaltu (bitumenace), xxxxxxxx xx síry, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx., při nichž xxxx dojít x xxxxx xxxx částečné xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx odstranění xx xxx úpravy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x omezením xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X13 - Úprava xxxxxxx xxxxxx- úprava xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx odpadu - xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx využití, x nimiž xx xxxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxxx jedna vytříděná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx smísení xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx ředění x xxxxxx nebezpečných xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx omezení xxxxxxxxxxx x xxxx vyhlášky x xxxxxxxxxx zákona.

U xxxxxx 20 03 07, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oddělené xxxxxxxxxxxxx využitelných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §11 xxxx. 3, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx alespoň papír, xxxxxx, xxxx, xxxx, xxxxx.

X14 - Xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxx - xxxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx. balení xxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx do speciálních xxxxxxxxxx, x rovněž xxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx xxx xxxx uvedenými xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx úpravu xxxxxxxx xxxxxx případ, xxx xx xxxxxxxx zajištěno xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx musí být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ukládaných xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx odpadů xx skládku. Odpady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx uložení xx xxxxxxx nedochází x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx nežádoucí xxxxxxx xxxxxxxxxx reakcí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx více druhové xxxxxxx xx považován xxxxxxx xxxxx xxxxx x možností xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx plynů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyluhovatelnosti xxxxxxxxxx látek z xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.

1. Xxxxxx xxxxxxxxx mísitelnosti xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obsažené x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při smíchání x xxxxxx odpady xxxxxxxxx reakce. Xxxxx xxxxxx xxxxxx existuje, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a/nebo xxxxxx xxxxx odpad xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx ukládání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skládku musí xxxxxxxxxxxx skládky xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x množství, v xxxxxx xxxx přítomny x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx odpadů

Do xxxxxxx xxxxxxx skládky xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx:

x) odpady xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odpady x xxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx kovů s xxxxxx podléhajícími biologickému xxxxxxxx,

x) xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) odpady x xxxxxxx kyanidů x odpady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozkladu nebo x xxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 10 x xxxxxxxx x. 273/2021 Sb.

Kritéria pro xxxxx škodlivin v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x třídy xxxxxxxxxxxxxxxx

x) Xxx upravené xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx X9 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, bitumenace, xxxxxxxx xx síry, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zejména, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vzorek xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx výluhu zhotoví xx xxxxx válce x průměru 4 xx a o xxxxxxxxx 100 x +/- 10 g x je xxxxxxxxx xxxx xxx drcení.

b) Xxxxxxx přípustné xxxxxxx xxxxxxxxx škodlivin ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx (x xx/x) pro xxxxxxxxxx xxxxx vyluhovatelnosti xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 10.1.

Xxxxxxx x. 10.1

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx vyluhovatelnosti

Výluhová xxxxx

X

XXx

xXx

XXX

Xxxxxxxx

xx/x

xx/x

xx/x

xx/x

XXX

50

80

80

100

Xxxxxxxxxx xxxxxx

0,1

Xxxxxxxx

80

1500

1500

5000

Xxxxxxxx

1

30

15

50

xxxxxx

100

3000

2000

5000

Xx

0,05

2,5

0,2

2,5

Xx

2

30

10

30

Xx

0,004

0,5

0,1

0,5

Xx xxxxxxx

0,05

7

1

7

Xx

0,2

10

5

10

Xx

0,001

0,2

0,02

0,2

Xx

0,04

4

1

4

Xx

0,05

5

1

5

Xx

0.006

0,5

0,07

0,5

Xx

0,01

0,7

0,05

0,7

Xx

0,4

20

5

20

Xx

0,05

3

1

3

XX (xxxxxxxxxx xxxxx)

400

8000

6000

10 000

xX

&xx;= 6

&xx;= 6

x) Pokud xx stanovena xxxxxxx xxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxx xxxxx), není xxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxxxx x chloridů x naopak.

2. Nejvýše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx X - xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx č. 10.2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xx skládky xxxxxxx X - xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx (mg/kg xxxxxx)

XXXX

6

Xxxxxxxxxx X10 - X40

500

XXX

80

XXX

1

XXX

30 000 (3 %)

X případě xxxxxx xxxx xxx nejvýše xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx XXX 3 % xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxx DOC xxxxxxxxxx 50 mg/L

Použité xxxxxxx

XXXX - xxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx

X10 - X40 - uhlovodíky xxxxxxxxxx 10 xx 40 uhlíkových xxxxx x molekule

PAU - xxxxxxxxxxxx aromatické uhlovodíky (xxxx antracenu, benzo(a)antracenu, xxxxx(x)xxxxxx, benzo(b)fluoranthenu, xxxxx(xxx)xxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, fenanthrenu, xxxxxxxx, xxxxxx(1,2,3-xx)xxxxxx, naftalenu x pyrenu)

PCB - xxxxxxxxxxxxxx bifenyly (xxxx xxxxxxxxx č. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180)

XXX - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhlík

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx koncentrace xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X-XX3, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v tabulce x. 10.1 xxx xxxxxxxxx třídu xxxxx Xx

Xxxxxxx č. 10.3

Xxxxxxx xxxxxxxxx koncentrace škodlivin xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxx S-OO3, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpuštěného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx č. 10.1 xxx výluhovou třídu xxxxx XXx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx xx/xx sušiny

Uhlovodíky C10 - C40

750

PAU

80

Benzo(a)pyren

50

EOX

50

C10 - X40 - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 10 xx 40 uhlíkových atomů x molekule

PAU - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhlovodíky (xxxx xxxxxxxxx, benzo(a)antracenu, xxxxx(x)xxxxxx, benzo(b)fluoranthenu, benzo(ghi)perylenu, xxxxx(x)xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, fenanthrenu, xxxxxxxx, xxxxxx(1,2,3-xx)xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx)

XXX - xxxxxxxxxxxxxx organicky xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx x. 273/2021 Sb.

Seznam odpadů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx vyrovnávací xxxxxx xxx xxxxxxxxx těsnicí xxxxxxx skládky, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ochranné xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vrstvy xxxxxxx

Xxx xxx.

Xxxxx xxxxxx

Xxx.

Xxxxx xxx X-XX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx x vyrovnávací xxxxxx

Xxxxxxxxxxx vrstva

Těsnící, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

010102

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

X

1

010306

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 01 03 04 a 01 03 05

X

1

010409

Xxxxxxx xxxxx a jíl

O

1

1

010413

Odpady x xxxxxx a xxxxxxxx kamene xxxxxxxxx xxx xxxxxx 01 04 07

O

1

1

100101

Škvára, struska x xxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxxxxx prachu xxxxxxxxx pod číslem 10 01 04)

X

1

1

100102

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx uhlí

O

1

100103

Popílek xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dřeva

O

1

100126

Odpady x xxxxxxx chladící xxxx

X

1

100202

Xxxxxxxxxxxx struska

O

1

1

100207*

Pevné xxxxxx x xxxxxxx plynů xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

X

1

1

100308*

Xxxxx xxxxxxx x druhého xxxxxx

X

1

1

100401*

Xxxxxxx (x xxxxxxx x z xxxxxxx xxxxxx)

X

1

100903

Xxxxx xxxxxxx

X

1

1

100905*

Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X

1

1

100906

Xxxx formy x xxxxx nepoužitá x odlévání xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 09 05

X

1

1

100907*

Xxxx xxxxx x jádra xxxxxxx x odlévání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X

1

1

100908

Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x odlévání xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 09 07

X

1

1

100910

Xxxxx x xxxxxxx spalin xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 09 09

O

1

101007*

Licí formy x xxxxx použitá x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

N

1

1

101008

Licí xxxxx x xxxxx xxxxxxx x odlévání xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 10 07

X

1

101206

Xxxxxxxx xxxxx

X

1

1

101208

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxxxx (xx tepelném zpracování)

O

1

1

101314

Odpadní xxxxx x xxxxxxxx xxx

X

1

1

120116*

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx

X

1

1

120117

Xxxxxxx materiál z xxxxxxxxxxx neuvedený pod xxxxxx 12 01 16

X

1

120118*

Xxxxxx xxx (xxxxxx xxx, honovací kal x xxx z xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx

X

1

1

130508*

Xxxxx xxxxxx z lapáku xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx

X

1

1

160708*

Xxxxxx obsahující ropné xxxxx

X

1

1

161104

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 11 03

X

1

1

161105*

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X

1

1

161106

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx procesů xxxxxxxxx xxx xxxxxx 16 11 05

X

1

1

170101

Xxxxx

X

1

1

170102

Xxxxx

X

1

1

170103

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

X

1

1

170106*

Xxxxx nebo xxxxxxxx frakce xxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

N

1

1

1

170107

Směsi xxxx xxxxxxxx xxxxxx betonu, xxxxx, tašek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx neuvedené xxx xxxxxx 17 01 06

X

1

170301*

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dehet

N

1

1

170302

Asfaltové xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 03 01 (xxxxx asfaltové směsi x xxxxxxxx obsahem XXX xxxxxx xxx 50 xx/xx)

X

1

170503*

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx

X

1

1

170504

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 05 03

X

1

1

170505*

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X

1

1

170506

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 17 05 05

X

1

1

170507*

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

N

1

1

170508

Štěrk ze xxxxxxxxxxxx svršku neuvedený xxx xxxxxx 17 05 07

X

1

1

170903*

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X

1

1

1

170904

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxx 17 09 01, 17 09 02 x 17 09 03

X

1

190112

Xxxx xxxxx x struska xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 01 11

O

1

190304*

Odpad xxxxxxxxx xxxx nebezpečný, částečně xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 03 08

X

1

1

190305

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx neuvedený xxx xxxxxx 19 03 04

X

1

190306*

Xxx xxxx x xxxxxx odpad xxxxxxxxx xxxx nebezpečný

N

1

1

190503

Kompost xxxxxxxxxxxx jakosti

O

1

191004

Lehké xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 10 03

O

1

191211*

Jiné xxxxxx (xxxxxx xxxxx materiálů) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxx xxxxx

X

1

1

191212

Xxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxx materiálů) z xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 12 11 (xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X

1

191301*

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

X

1

1

200202

Xxxxxx x xxxxxx

X

1

1

200203

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

X

1

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx způsob použity, xxxxx xx v xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx číslo 1.

Xxxxxxx x. 12 x vyhlášce č. 273/2021 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx odpadu

1. Předávající xxxxx poskytne osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx a xxxxxxxxxxxx s odpady x případě jednorázové xxxx xxxxx z xxxx dodávek xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx:

x) IČO, xxxx-xx xxxxxxxxx, obchodní xxxxx/xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odpad xxxxxx, identifikační číslo xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx odpad předáván, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, adresu a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "IČZUJ") provozovny. X případě xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx XX ORP / XXX z číselníků xxxxxxxxx obvodů xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx místa xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx činnosti, xxx xxxxx xxxxx vznikl, xxxxxx x IČZUJ xxxxx místa xxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx odpadu, xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx identifikační xxxx xxxxxxxxxxxx odpadu, xxxx kopii nebo xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxx xx xxxxxx 20 x 15 01 x 17 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxx x xxxxxx skupin,

c) xxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx ověření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vyžadují xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx protokolů o xxxxxxxxx x x xxx xxxxx příslušných xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxx tento xxxx nezbytné,

d) x xxxxxxx xxxxxx katalogových xxxxx 16 11 01*, 16 11 03* x 16 11 05* xxxx xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx, že xx původcem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxx x) a x) x xxxx:

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vlastnosti xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a zápach,

c) xxxxx o složení xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx možnost xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x zkouškách xxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxxx nevyplývá, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx případě prováděno,

e) xxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x zasypávání,

g) v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

- xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxxxx,

- popis xxxxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx není xxxxx xxxxxx provést,

- x xxxxxxx potřeby xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je třeba xx xxxxxxx učinit xx xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx míšení odpadů.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx alespoň xxxxxx xxxxx, x případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx více xxxxxxx xxxxxxx dvakrát xxxxx. Xxxxxxxxxx odpadu x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx výstupu

Četnost kontrol

0 - 1000 x

1x xx xxx

1001 x xxxx

4x xx xxx

4. Xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx:

x) xxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxx xxxxx xxxxxxx xx zařízení lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx surovin, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx informací; xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxx podrobně xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx každému xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení,

b) xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzorek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxx být x základním xxxxxx xxxxxxxx zdokumentován xx xxxxxx xx každému xxxxxxxxx xxx přijetí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 13 x vyhlášce x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 1 - Xxxxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

Xxxxxxxxxx xxx:

Xxx XX XXX / XXX:

Xxxxxx xxxxxxx (Xxx/Xx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx / Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx / Xxxxxxxxxx x odpady

Identifikace Xxxxxxxxxx / Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx/ Xxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxx:

• Xxxxxxxxxx

•&xxxx;Xxxxx xxxxxxx

•&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

•&xxxx;Xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx - činnost xx xxxxx XX XXX / SOP

• Mobilní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx

•&xxxx;Xxxxxxx zařízení x xxxxxx / xxxxxxx / - odstranění xxxxxx

•&xxxx;Xxxxxxxxxxx s xxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXX) /

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) /

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (XXXX)

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx

x.x.

x.x.

Xxxxx

x.x.

x.x.

Xxxx

Xxxx

XXX

XXX

Xxx XX XXX/XXX

Xxx XX XXX/XXX

XXXXX

XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx x kontaktní xxxxx:

Xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxx / Xx)

Xxxxx

Xxxxxxxxxx x sídle (Ano / Xx)

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx (Ano / Xx)

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx je xxxx / xxxxxxx xxxxxx (Ano/Ne)

Provozovna provádí xxxxxxxxx xxxxxxx (Xxx /Xx)

Xxxxxxxxx o události

• Hotel, xxxxxxxxxx, catering

• Obchod

• Kanceláře

• Škola

• Sektor služeb

• Xxxxxxx sektor, veřejné xxxxxx

• Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx služby

Typ zařízení

BAT xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx a povolené xxxxxxxx

Xxx zařízení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxx / Xx)

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx)

XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x OPŽP (xxxxxxxx OP) (Xxx / Xx)

Xxx xxxxxxxx xx xxxxx SO XXX / XXX

•&xxxx;Xxxxxxxx

•&xxxx;Xxxxxxxx

•&xxxx;Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx perzistentní organické xxxxx xxxxx přílohy XX nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 2019/1021? (Xxx / Ne)

List 2 - Xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx x. /

XXX

XXX/XXX

XXXXX

Xxxxx. xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu

Evidence xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx odpadu

Původ xxxxxx

Xxxxxx

(+)

(x)

X&xxxx;xxxx xxxxx evidenčního kódu

(-)

(t)

Evidenční xxx (xxxxxxxx / xxxxxxxx /xxxxxxxxx / xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx /xxxxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / název/jméno x xxxxxxxx

XXX / XXX (XX XXX / XXX) / XXXX xxxxx provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, xxxxxx provozovny / xxxxxxxx / xxxxxxxxxx, XXXXX xxxxxxxxxx/ xxxxxxxx / obchodníka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vysvětlivky:

List 1 - Identifikace

Vykazovaný rok - xxxxx se xxx, xx xxxxx xxxx informace xxxxxxxxxxx.

Xxx XX ORP / XXX - xxxxx xx kód xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx provádí xxxxxxxx x zpracování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx hlášení.

Nulové xxxxxxx - xxxxx xx "Xxx", xxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx / provozovatele zařízení / xxxxxxxxxx x xxxxxx) - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpadu / xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxxxxxx s odpady xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx.

XXX - xxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxx odpadu / provozovatele xxxxxxxx / xxxxxxxxxx x xxxxxx; pokud xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxxx počet xxx xxxx. Uvede xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / název / xxxxx a xxxxxxxx - uvede xx xxx, jak xx xxxxxx x obchodním xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, č.p., x.x., xxxx, XXX - xxxxxx xx adresní xxxxx xxxxxxx xxxxxx / xxxxxxxxxxxxx zařízení / obchodníka s xxxxxx.

Xxx XX ORP / XXX - xxxxx xx kód xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxxxxx s odpady xxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí ČR xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx formátu XX.XX.XXXX.

Xxxxx a příjmení - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, telefon - uvedou xx xxxxxxxxx údaje na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx uvede ohlašovatel xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx hlášení.

Potvrzení x xxxxxxxx - x xxxxxxx použití xxxx XN63 x xxxxxx xxxxxxx ohlašovatel xxxxxxx xxxxxx připojením xxxxxxxxx x potvrzením.

Identifikace xxxxxxxxxx / zařízení xxx nakládání x xxxxxx / xxxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxx se identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxx xxxxx vzniku xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - uvede xx jedna x xxxxxxxx za xxxx xx xxxxxxx podáváno:

- Xxxxxxxxxx

- Xxxxx původce

- Xxxxxxxxxxx zařízení

- Vznik xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - činnost xx xxxxx XX XXX

- Xxxxxxx zařízení xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxxxx x úpravě / xxxxxxx / xxxxxxxxxx

- Xxxxxxxxxxx x odpady

Provozovna - jednotka xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx ohlašuje xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo vyprodukoval xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx s xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xx které xxxxxxxx původce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx ohlašování xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x odpadem perzistentních xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx s xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx, xxxx zařízení xxxxxxx x příloze č. 4 k xxxxxx, kromě xxxxxxxx xxx 12. - xxxxx u xxxxxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx na xxxxx XX ORP / SOP - xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx původce a xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx vznik xxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpad x xxxxxxxx xxxxxxx 20 xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po jeho xxxxxx do své xxxxxx provozovny, nejedná xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx na xxxxx XX XXX / XXX), xxx x xxxxx xxxxxx x xxxx provozovně.

Identifikační xxxxx xxxxxxxxxx (XXX) - xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxxx číslo provozovny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadem. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx zde xxxxxxxx xxx XX XXX / SOP x xxxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx provozovna xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny a xxxxxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx sám.

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (IČOB) - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka x odpady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx provozovny - uvede xx xxxxxxx název xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - uvede xx "Xxx" pokud xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 5, x xxxxxxx xxxxxxx "Xx".

Xxxxxxxxxx x xxxxx - xxxxx xx "Xxx" pokud xxxxxxxxxx je umístěna x sídle xxxx "Xx" xxxxx není.

Smluvní xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx odpady - xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obcí x xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontejnerů xx xxxxxxx sběr xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx se "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxx jiným způsobem, xxxxx se "Ne".

Odpady, x nimiž xx xxxxxxxx do obecního xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady - xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx odpadů xxxxx Xxxxxxxx odpadů, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpady.

Provozovna spadá xxx xxxx xxxxxx - uvede xx "Xxx" xxxxx xx xxxxx o malý xxxxxx x xxxxxx xxx 50 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zavedené Xxxxxxxxx xxxxxx. Podnikem xx rozumí každý xxxxxxx vykonávající hospodářskou xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx spadá pod xxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx "Xxx" xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 50 xx 250 zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Podnikem xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx provádí spotřební xxxxxxx - xxxxx xx "Xxx" xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x následujících xxxxxxxx. Označí xx xxxx xxxxxxx:

- Hotel, xxxxxxxxxx, catering

- Obchod

- Xxxxxxxxx

- Xxxxx

- Sektor xxxxxx

- Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx

- Xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxxxx - xxxxx xx zařazení x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXXX) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x ISOH Xxxxxxxx zařízení.

BAT technologie - xxxxx se xxxxx xxxxx x XXXX Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krajským úřadem. Xxxx xxxxxxx x XXXX Registru xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx se, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 zákona, xxxxx §21 xxxx. 3 přílohy č. 4 x xxxxxx xxxx §64 odst. 2 xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx xxxxx přílohy č. 2 x xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx z XXXX Xxxxxxxx zařízení..

Pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx "Ano" xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x odpady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx) - uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX. Identifikátor xxxxxxxx xx xxxxxxx 12místného xxxx xxxxxxxxx x XXX x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXXX (xxxxxxxx XX) - xxxxx se "Ano" xxxxx bylo xxx xxxxxxxx finančně xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx programu xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx, xxx xx xxxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Uvede xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx přidělena.

Typ xxxxxxxx xx území XX ORP / XXX - xxxxx xx jedna x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx:

- Xxxxxxxx

- Xxxxxxxx

- Xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2019/1021? - xxxxx se "Xxx" xxxxx ohlašovatel xxxxxxxxx tyto xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odpady xxxx "Xx" x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx, č.p., x.x., xxxx, XXX - xxxxxx xx adresní xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx provozovatele xxxxxxxx x XXXX Registru xxxxxxxx. X případě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx údaje XX XXX / SOP. X případě mobilního xxxxxxxx k úpravě / xxxxxxx / xxxxxxxxxx odpadů se xxxxxx xxxxxxx xxxxx XX ORP / XXX.

Xxx SO ORP - xxxxx xx xxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stacionární xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx / využití / xxxxxxxxxx odpadů. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxx se xxxxx xxx XX XXX / XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení x XXXX Registru xxxxxxxx. X případě xxxxxx odpadu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx XX XXX / XXX, xxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx uvede xxx SO XXX / SOP jeho xxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Uvádí xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ČR xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx údaje

Pořad, číslo - uvede xx xxxxxxxx číslo evidenčního xxxxxxx (xxxxx, převzetí, xxxxxxxxx, xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - uvede xx katalogové xxxxx xxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx poddruhu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx kategorie xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx zařazování xxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx xx název xxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx "99 - xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx", se xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx. X případě, že xx xxxxx x xxxxxxx odpadu, uvede xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx odpadu - xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx využití xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx odpady xx xxxxxxx 19 Xxxxxxxx xxxxxx, kromě xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 x 19 09, xxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx 19 pochází. Uvede xx "20", pokud xxxxx xxxxxxx 19, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 a 19 09, pochází x xxxxxx xxxxxxx 20 Katalogu odpadů xxxx xx uvede "15 01", xxxxx xxxxxxx x odpadu xxxxxxxxxx 15 01 Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx "17" xxxxx pochází x xxxxxx xxxxxxx 17 Xxxxxxxx xxxxxx nebo xx uvede "Dovoz x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxx)" xxxxx xxxxxxx x přeshraničně přepraveného / xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx případech xx uvede xxxxx "Xxxx". Xxx xxxxx xxxxxxxxxx původ odpadu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx ve všech xxxxxxxxx vyjma xxxxxxx 9 a 10.

Množství xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tunách xxxxxxxxx xx xxxx desetinných xxxx. Součet xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx 6 xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx evidenčních kódů, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx roku, uvedených x xxxxxxx 7. X xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx (+) - xx xxxxxxxxxxx řádku xx xxxxx u každého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx množství xxxxxx, xxxxxxxx, převodu xxxxxx z minulého xxxx.

X xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (-) - x toho xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, předaného xxxxxx. Xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx u xxxxxxx xxxxx případně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx kód - xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx odpadů, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, předání xxxxxx xxxxx xxxxxx x tabulky č. 1 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx - uvede xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx katalogového xxxxx odpadu x xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxx odpadu, xx xxxxxxx xxxx X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, X12x, X8, D9, X13, D14, xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx procesu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx kterého xx xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxxx / přebírající) - xxxxxx se xxxxx x osobě xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx odpad. Xxxxxx se údaje x provozovně xxxxxxxx xxxx zařízení pro xxxxxxxxx s xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x odpady. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny.

Uvede xx IČO - xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx / název / xxxxx x xxxxxxxx se xxxxx, xxx xx xxxxxx x obchodním xxxx xxxxxxxxxxxxx rejstříku.

V případě xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx uvede xx xxxxx identifikačního xxxxx provozovny kód xxxxxxxxxxx XX ORP / XXX xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx uvede xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x XXXXX xxxx XX ORP / XXX xxxxx místa xxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx převzetí odpadu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uvede xxxxx x XXXXX xxxx, na jejímž xxxxx xxxxx vznikl xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxx dovozu, vývozu xxxx xxxxxxxxxxxx přepravy xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx státu x název státu xxxxxx, vývozu nebo xxxxxxxxxxxx přepravy. Správný xxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, pokud xx použit kód xxxxx XXX EN XXX 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx zemí.

Číslo osvědčení - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů. 

Tabulka x. 1

Xxxxxxxxx kódy

Evidenční xxxx

Xxx

Xxxxxxxx odpadu

( + ) / (-)

Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxxxxx produkce xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx osoby - xxxxxx mimo xxxxxx xxxxxx xxxxx komunálních xxxxxx

X10

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx odpadu

Produkce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (20 01 31*, 20 01 32*) xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx

X20

(+)

Xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx prvním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx, baterie x xxxxxxxxxxx, pneumatiky) xxxxxx zpracovatelem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxx odběr xxxxx §65, 85, 86, 87 x 97 xxxxxx o xxxxxxxxx x ukončenou životností.

A30

(+)

Ano

Primární xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků x xxxxxxx druhů xxxxxxx a strojů

- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle §64 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - občana xxxx xxxxxxx osoby podnikající xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §66 xxxxxx x výrobcích x ukončenou životností.

- Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §83 xxxx. 2 x §96 xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx fyzické xxxxx podnikající xxxx xxxxxxxxx osoby.

- Xxxxxxxx xxxxxx převzetím xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx části xx xxxxxxxx ke xxxxx vozidel x xxxxxxxxx životností xxxxx §108 xxxxxx x xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §108 xxxx. 1. xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

- Produkce xxxxxx převzetím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx druhů xxxxxxx (xxxxxxxx, letecká, lodní x další) a xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx fyzické xxxxx - občana xxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx.

X40

Xxxxxxxx produkce odpadu

Produkce xxxxxxxxxx odpadu, jehož xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx pohromy xxxxxx xxxxxxx

X60

(+)

Xx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx původce, xx xxxxxxxx pro nakládání x odpady nebo xx xxxxxxxxxx s xxxxxx

X00

(+)

Xxx

Xxxxxxxx odpadu

Odpad (20 01 31*, 20 01 32*) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx od xxxxxxx (odpad xxxxx xxxxxxxxxxxxx od občanů)

B22

(+)

Ano

Převod xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu převedené x minulého roku x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

X00

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx odpadu v xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady (produkce xxxxxx xxxxxxxx katalogového xxxxx, kdy xxxxxxx x xxxx xxxxx)

XX40

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxx z xxxxxxxxx 19 01, 19 02, 19 03, 19 04, 19 05, 19 06, 19 07, 19 10, 19 11, 19 12 x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx (demontáži xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x podskupin: 16 01, 16 06, 16 08 01, 16 08 02, 16 08 03.

XX41

(+)

Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxx od odděleného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xx úpravě xxxxxxxxx odpadu). Xxx xxxxxxxx od odděleného xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 19 Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 19 08 x 19 09).

XX44

(+)

Xx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx soustředění v xxxxxxxx pro nakládání x odpady (xxxxxx).

XX4

(-)

Xx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx přijatého xxxx xx zásob z xxxxxxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XX3

(-)

Xxx

Xxxxxxx pneumatik a xxxxxxxxxxxxxx xx průmyslových xxxxxxx a akumulátorů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností x předání přenosných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xx xxxxxxxxx elektrozařízení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx výrobce xxxx xxxxxxxxxx systém, xx kterým xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. 1 xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx životností.

XN33

(-)

Ano

Zůstatek xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx přijatého) x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

XN5

(-)

Ne

Přeshraniční xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx XX.

XX6

(+)

Xxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x ČR.

XN7

(-)

Ano

Dovoz xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

BN16

(+)

Ano

Vývoz xxxxxx xx státu, který xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie

XN17

(-)

Ano

Inventurní xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

XX50

(+)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx přebytku xxxxxx

XX53

(-)

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx

XX63

(-)

Xx

X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ročním xxxxxxx x xxxxxxxx xx používají xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kódy xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xx dána xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

X00 + X10 + X20 + X30 + A40 + X60.

Xxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx: X00 + A60.

V xxxxxxx, xx je x xxxxxxxxxx kódu xxxxxxx X, pak xx xxxxx X = X xxx xxxxxxx xxxxx, X = B xxx xxxxx převzatý, X = X xxx xxxxx odebraný xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx platí pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kódů xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: XX, xxx X = X pro xxxxxxx xxxxx, X = X pro xxxxx xxxxxxxx, X = C xxx xxxxx xxxxxxxx ze xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Y = xxx xxxxxxx využití, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x 6 x xxxxxx x xxxxxxxxx xxx podle přílohy č. 13 k této xxxxxxxx.

Xxxxxxxx odpadu (+) / (-) xx xxxxxxxx ke sloupcům Xxxxxxxx (+) x Xxxxxxxx (-) Xxxxxxx x. 1 a xxxxxxxx 6 x 7 Xxxxx 2.

Znaménko (+) xxxxxxx, xx xxxxx přibývá, xxxx xx xxxxx vzniká xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx roku, (-) xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx, recyklován, xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxx x xxxxxxxx xx xxxxx roku.

Dále musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxx xx xxxxxx (+) x (-).

Xxxxxxx "Xxx" znamená, xx partner xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hlášení x xxxxxxxx.

Xxxxxxx "Xx" znamená, xx xx partner xxxxxxx.

Xxxxxxx xx neuvádí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X případě xxxxxxx kódu XX63 x ročním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxx, protokolem Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.) xxxx čestným prohlášením xx xxxxxxx xxx. 

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 3 - Xxxxx o xxxxxxx kalu

strana x. /

XXX

XXX / XXX

Xxxxx (xxx)

XXXXX

Xxx subjektu

Ukazatel

(rizikový xxxxx, xxxxx)

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx kalu

sušina xxxx

%

xX

Xx

xx/xx xxxxxx xxxx

Xx

xx/xx xxxxxx kalu

Hg

mg/kg xxxxxx xxxx

Xx

xx/xx xxxxxx xxxx

Xx

xx/xx xxxxxx xxxx

Xx

xx/xx sušiny xxxx

Xx

xx/xx xxxxxx kalu

Ni

mg/kg xxxxxx kalu

AOX

mg/kg sušiny xxxx

XXX

(xxxxxx xxxxxxxxx 28, 52, 101, 118, 138, 153 x 180)

xx/xx xxxxxx xxxx

XXX (xxxx antracenu, xxxxx(x)xxxxxxxxx, xxxxx(x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x) pyrenu, xxxxx(xxx)xxxxxxxx, fenantrenu, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx(1,2,3- cd) xxxxxx, naftalenu x xxxxxx)

xx/xx sušiny xxxx

Příloha č. 28

Xxx / Ne

Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 437/2016 Xx. xxxxxxx x. 7.1

Xxx / Xx

Příloha č. 7 x vyhlášce x. 437/2016 Sb. tabulky x. 7.2

Xxx / Xx

Xxxxxxxxxxxxxxx ukazatele

min. xxxxxxx

xxx. xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxx / Xx

XXX/x xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xxx / Xx

XXX/x xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx koliformní xxxxxxxx

XXX/x xxxxxx kalu

Četnost

Pozitivních

Negativních

Salmonella spp.

Vysvětlivky

List 3 - Údaje x xxxxxxx kalu

IČO - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud je XXX xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx osm xxxx.

XXX / XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx (kal) - xxxxx se xxxxxx 19 08 05, 02 02 04, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx) xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxx z:

1. Xxxxxxxxxxxx XXX, který provádí xxxxxx xxxx xxxxx §67 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx ČOV, xxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

3. Provozovatel xxxxxxxx xx xxxxxx kalů xxxxx §67 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxx, xxxxx neprovádí úpravu xxxx podle §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zemědělské xxxx.

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sběru, skladování, xxxxxx, využití xxxx xxxxxxxxxx xxxx neurčených x použití na xxxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx půdu - xxxxxxxxx.

Xx 1. Provozovatel XXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx - xxxxxxxxxxxx ČOV xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx zemědělskou xxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx XXX, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX, která xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady xxxxxxxxxxx úpravu xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 zákona.

Ad 2. Xxxxxxxxxxxx XXX, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx - provozovatel XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, protože xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx než xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Nejedná se x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona.

Ad 3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kalů podle §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx - xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx hygienizaci kalů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx použití xxxx xx zemědělskou xxxx.

Xx 4. Provozovatel zařízení xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx - xxxxx se x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx neprovádí xxxxxxxxxxx xxxx, před xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tak xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx půdu.

Ad 5. Xxxxxxxxxxxx zařízení ke xxxxxxxxxx kalů xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx předány xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx půdu.

Ad 6. Xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxx, skladování, xxxxxx využití nebo xxxxxxxxxx xxxx neurčených x použití xx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxx xx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx, které má xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nehygienizovaný kal xxxxxx x jinému xxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxxxx xx zemědělskou xxxx xxxx. kompostárna, xxxxxxxxxx stanice.

Ad 7. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx) - xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx upravené xxxx xx zemědělské xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 5, 6 x 7 xxxxx x kalech xx listu 3 xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx - xxxx vyplňuje xxxxx xxxxxxx xxxx. Původce xxxx vyplňuje xxxx x % sušině xxxx x x xxxxxxx xxxxxx využití xxx použití na xxxxxxxxxx půdě. Xxxxx xx xxxxx x xxx určený x xxxxxx využití xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, vyplňuje xx xxxxx xxxxx údaj.

Průměrná xxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx hodnot xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za rok x xxxxx analýz xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx úpravu xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) zákona.

Údaje podle přílohy č. 28 - xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx kalů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx upravený kal xxxxxxx x příloze č. 28 x této xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx uvede "Xxx", x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxx podle přílohy č. 7 x xxxxxxxx x. 437/2016 Sb. xxxxxxx č. 7.1 - xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx uvedená x tabulce č. 1 přílohy č. 7 k xxxxxxxx č. 437/2016 Xx. (kal xxxxxxxxx X). X tomto xxxxxxx xx uvede "Xxx", v xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx přílohy č. 7 k xxxxxxxx č. 437/2016 Xx. tabulky č. 7.2 - xxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx kalů, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx upravený xxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 přílohy č. 7 x xxxxxxxx x. 437/2016 Xx. (xxx xxxxxxxxx II). X xxxxx případě se xxxxx "Xxx", x xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx kalů, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx mikroorganismus enterokoky, xxxxx se "Xxx", x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxx rozbory xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx "Ano", x xxxxxxx případě se xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx - uvede xx xxxxxxx hodnot xxxxxxxxx x provedených xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxx - maximální xxxxxxx. Tyto hodnoty xxxxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx kalů xxxxx §67 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx enterokoky.

Escherichia xxxx - uvede se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x provedených xxxxxxx xx vykazovaném roce, xxxx minimální xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx hodnoty vyplní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx kalů podle §67 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx indikátorový xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve vykazovaném xxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxx indikátorový xxxxxxxxxxxxxxx termotolerantní koliformní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx. - xxxxx xx xxxxxxxxx xx negativní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kalů, xxxxx xxxxxxx úpravu kalu xxxxx §67 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx vznik xxxx xxxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx, xx xx xxxxx x xxx kategorie XX."

Xxxxxxx xxxxxxxxxx údajů x průběžné evidence

List 4 - Údaje x stavu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxx č. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxx skládky

Označení

Volná xxxxxxxx (x3)

Xxxxx xxxxxxxx

(x)

Xxxxxxxxxxxxxx

X-XX

X-XX

X-XX

Xxxxxxxxxxxxx

x xxxx X-XX

x xxxx S-OO

z xxxx X-XX

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx poplatky xx xxxxxxx odpadů na xxxxxxx

Xx

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 4 - Xxxxx o stavu xxxxxxxxx xxxxxxx, volné xxxxxxxx skládky:

IČO - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx osm xxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx. Xxxxx xx uvede xxxxx jednotného číselníku xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx.

Xxx xxxxxxx - xxxxx xx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxx víceskupinovou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx se xx xxxxxxx "Xxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx (X-XX, X-XX xxxx X-XX). Víceskupinová xxxxxxx - v xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx "Xxxxxxxx" x "Xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx samostatný xxxxx. Ve xxxxxxx "Xxxxxxxx" se uvede xxxxxxx skládky (x xxxx S-IO, S-OO xxxx X-XX).

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (m3, t) - xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kapacity x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx platný x 31. prosinci vykazovaného xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx krychlových xx xxxx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx monitoringu xxxxxxx xxxxx normy XXX 83 8036 Xxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Údaj x xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx čísla.

Stav xxxxxxxx xxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx - uvádí xx xxxx finanční xxxxxxx v Kč, xxxxxxxx výpisem z xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx účtu x xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zveřejněného xx xxxxxxx veřejné xxxxxx xx formátu xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx - uvede se xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 5 - Údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxxxx x. 1

Xxxxx obyvatel xxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

%

Xxxxx xxxxxxx (XXX) xxxxxxx zapojených xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx od původců xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx systému

t

Počet xxxx xxxxxxxxxxxxx školní sběr (xxxxxxxxxxxx složek komunálních xxxxxx) v obci

Obec xx nastaven systém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx občanů

Ano / Xx

Xxxx má xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx stavebních xxxxxx xx xxxxxx na xxx

xx//xxxx./xxx

Xxxx sbírá movité xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) jako xxxxxx pro xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx)

Xxx / Xx

Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx

%

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xx xxxxxxxxxxx XXX

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) x informacemi x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx obce (x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx sběru a xxxxxxxxx x xxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x nakládání x odpady

Počet xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx s odpady

Vysvětlivka: XXX - Obecně xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniku odpadů

Domácí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx / Ne

Zelené zakázky x xxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx xx úřadech x xxxxxxxxxxx zřízených xxxx

Xxx / Ne

Informační xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxx, tisk xxxx.)

Xxx / Ne

Second xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxx xxxx.

Xxx / Xx

Xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, výměnný xxxxx)

Xxx / Ne

Re-use xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx)

Xxx / Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx / Ne

Jiné

Ano / Xx

Xxxxxxxx, informování x xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvyšování separace xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx / snižování xxxxxxxx xx komunální xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx.)

Xxx / Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx apod.

Ano / Xx

Xxxxxxx, pochvaly, xxxxxx x xxxxx apod.

Ano / Ne

Jiné

Ano / Xx

Xxxxxxx x. 3:

Xxxxxx xxxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx sběru xxxxxxxxxxxx složek

Způsob xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxx směsné

Ano / Ne

Ano / Xx

XXX xxxxx (pouze xxxxxxxxxx)

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxxx čiré

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxxx směsné

Ano / Xx

Xxx / Ne

Sklo xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx)

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxxxxx odpad

Ano / Xx

Xxx / Ne

Jedlé xxxx x oleje

Ano / Ne

Ano / Xx

Xxxxxx (v xxxxxx xxxxxx)

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Textil (x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx)

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxx komunální xxxxx

Xxx / Ne

Ano / Ne

Tabulka č. 4

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx xx xxxxxx sbírané xxxxxx

/

Xxxxxxxx xx xxxxx sbírané xxxxxx

/

Xxxxxx xxx

Xxxxx sběrných xxxxxxxxx ("hnízd") xx xxxxxxxx prostranství (xxxxxxxxxx xx tříděný sběr xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxx nádob xx tříděný sběr xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx / xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxx domácnosti)

Školní sběr xx xxxxxxx

(xxxxx xx xxxx / xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odpady xxxxxx, xxxxxx x xxxx)

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx

x/xxx

Xxxxx (20 01 01)

Xxx / Xx

Xxxxxx (20 01 39)

Xxx / Ne

Kovy (20 01 40)

Xxx / Ne

Komunální xxxxxx xxxxxxx fyzickými osobami xx zařízení xxx xxxxxxxxx s odpady (xxxxxxx ke xxxxx xxxxxx - "xxxxxx") xxxxxxxxxxxx do obecního xxxxxxx, xx. mimo xxxxxx xxxxxx)

Xxxxx

Xxxxxxxx komunálních xxxxxx od občanů (x/xxx)

Xxxxx (20 01 01)

Xxxxxx (20 01 39)

Xxxx (20 01 02)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (20 01 01)

Xxxx (20 01 40)

Xxxxxxx x. 5

Xxxxxx xxxxx, xxxxxx místa xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx odběru VUŽ x xxxxx způsoby xxxxx odpadů

Sběrné místo xxxx (xxxxxx xxxx) (xxxxxxxxxx zařízení podle xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxx) (xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx)

Xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx)

(xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ("sběrna") (xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx) (xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxx

Xxxx

Xxxxxxx x jiné xxxx

Xxx/Xx

Xxxxx

/xxx

Xxxxxxxxxxxx

XXX

XXX

XXX

XXX

Xxxxxxxxxx

XXX xxxxxxxxxx

Xxxxxxx složka

Papír, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Biologický xxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Jedlé xxxx x xxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxx (x xxxxxx odpadů)

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxx (x režimu předcházení xxxxxx xxxxxx)

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxx komunální xxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxxxxxx xxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Ne

Ano / Ne

Nebezpečný xxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx odběru)

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Množství xxxxxx (t)

Elektrozařízení

Ano / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxxxxxxx (x)

Xxxxxxx x akumulátory

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxxxxxxx (x)

Xxxxxxxxxx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Množství (x)

Xxxxxxx x. 6

Xxxx xxxxxx zajištěn

Složky xxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx (x obce xx xxxxxxxx)

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxxxxxx sběr (xxx xxxx obcí)

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu xxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpadu

Složky tříděné xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx odpad

Zvážením xxxxxxx / odpadu x xxxxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x váží xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx každou xxxxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxx zvážení xxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Vážení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxx.)

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Jinak

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxx x. 7

Xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx odpadu

Sběr x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků

Domácí xxxxxxxxxxxx (domácí x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxx / Xx

xxxxxxxxx materiály ze xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

xxxxxxxxx xxxxxxxxx x domácností

Ano / Xx

Xxx / Ne

Zpracování xxxxxxxxxxx zbytků xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x komunitním xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x domácímu kompostování

Celkový xxxxx využívaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx kompostování

m3

Množství xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků x xxxxx xxxx (xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, ze zahrad x xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompostování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obce

Ano / Xx

Xxxxxxxxxx kampaň (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx apod.)

Ano / Ne

Informační xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx.)

Xxx / Ne

Zapůjčení xxxxxxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxx č. 8

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx sběr

Pytlový sběr

Sběrný xxxx/ xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx x využití

Odpad z xxxxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Odpad xx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Kuchyňský xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxxxx odpad xxxxxxxxx x živočišný x domácností

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Odpad x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx)

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxx x. 9

Xxxxxxxxx xx konečnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

XXXX

Xxxx

Xxxxx x xxxxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxxxx ze xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx z domácností

Ano / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxxxx odpad xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

-

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx)

Xxx / Xx

Xxx / Ne

-

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxx x. 10

Směřování k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního odpadu x xxxxxxxxx odpadu

Skládka

ZEVO

Spalování

Mechanická xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxx odpad

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx

x

x

x

x

x

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x

x

x

x

x

Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx

Xxxx za xxxxxxx v ZEVO xx 1 xxxx xxxxxx

Xxxxxx komunální odpad

Kč/t

Kč/t

Objemný xxxxx

Xx/x

Xx/x

Xxxxxxx č. 11

Xxxxxxx xxxx na odpadové xxxxxxxxxxxx

(xxxxxxx včetně XXX)

Xx xxxx xxxxxxx XXX x oblasti služeb xxxxxxxxx s odpady?

Ano / Xx

Xxxxxxxx obci xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx?

Xxx / Xx

Xxxxxxx xx

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx

(Xx)

Xxxxxx xxxx x sběrná xxxxx x xxxxxxxxx

(Xx)

Xxxxxxx sběr x xxxxxxxxx

(Xx)

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx

(Xx)

Xxxxxxx xxxxxx

(Xx)

Xxxx xxxxxxxxxxxx složek (xxxxxxx xxxx)

X toho:

Papír

Plasty

Sklo

Kompozitní a xxxxxxxx karton

Kovy

Sběr biologického xxxxxx (z xxxxxxxxxx)

Xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx

Xxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx nebezpečných odpadů

Sběr xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx za využití xxxxxxxx dvora

Úklid x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxx)

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx specifické xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

(Xx)

Xxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx) (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx)

X xxxx xxxxxxx xx provoz xxxxxxxx dvora xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx aktivity

Administrativa

Jiné

Tabulka x. 12

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx svozu x xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx)

Xxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx /xxxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Ne

Ano / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xx xxxxxxxx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xx/x

Xx/x

Xx/x

Xx/x

Xx/x

Xx/x

Xx/x

Xx/x

Xx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xx obyvatele

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xx xxxxx xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Ne

Ano / Ne

Ano / Xx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxxx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Zdarma

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Ne

Zahrnuto x xxxxxx za XXX

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Ano / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Xx

Xxx / Ne

Tabulka x. 13

Xxxxxx obce v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx

(Xx)

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx věci

Úhrada xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxx ze xxxxx xxxxxxx

Xxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (výrobců) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x ukončenou životností

Příjmy xx xxxxxx obcí (xx využívání xxxxxxxx xxxxx)

Xxxxxx x poplatku xx xxxxxxxx odpadu xx skládku (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxx (xx-xxx xxxxxx xxxx.)

Xxxx příjmy

Celkové xxxxxx

Xxxxxxx x. 14

Xxxxxxxx xx komunální xxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxx /Ne

Výše xxxxxxxx (Kč/rok)

Kč/občan/rok

Osvobození xx xxxxxxxx je xxxxxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxx /Xx

Xxxxx xxxxxx poplatku

Hmotnostní

(hmotnost xxxxxx)

Xxx / Xx

Xxxxxxxx (xxxxx odpadu)

Ano / Xx

Xxxxxxxxx (kapacita sběrných xxxxxxxxxx)

Xxx / Xx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xx

Xxxxxxxx

X

Xxxxxxxxx

X

Xxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xx / xx

Xxx xxxxxxxx xxxxx základ

Kč/I

Pro xxxxxxxxx dílčí xxxxxx

Xx/X

Xxxx x OZV xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxx

Xxx / Xx

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx komunálního odpadu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

Xxx / Ne

Elektronickou xxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxx

Xxx / Ne

Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obce

Ano / Xx

Xx xxxxxxxxxx

Xxx / Xx

X xxxxxxx tisku

Ano / Xx

Xxxxx

Xxx / Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxxxxxxxxx obci xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

%

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 1

Xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxx x xxxxxxx obyvatel Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, x který byl xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x daném xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx odpadem xxxxxxxx xx obecního xxxxxxx. Xxxxx obyvatel xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x % xxxxxxx informační xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx (IČO) xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - uvede xx počet xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx x xxxx zapojených xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx systému - xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osob.

Počet škol xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x obci - xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx - xxxxx se "Xxx" xxxxx má xxxx nastaven xxxxxx xxxxxxxxx xx stavebními xxxxxx xx xxxxxx. X xxxxxx případě xx xxxxx "Xx".

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxx - xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx limit stavebních xxxxxx na xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxx hmotnostní limit x xx/xxxx./xxx.

Xxxx xxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx - uvede xx "Xxx" pokud xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx movitých xxxx x režimu xxxxxxxxxxx vzniku odpadů. X opačné xxxxxxx xx xxxxx "Xx".

Xxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX) xxxx službu xxx xxxxxxx (místa xxxxxxxx xxxxxx v xxxx) - xxxxx se "Xxx" pokud xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xx xx xxxx území xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx případě xx xxxxx "Xx".

Xxxx xx XXX k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx - xxxxx xx "Xxx" pokud obec xx stanovenu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxx x nakládání s xxxxxx. X opačné xxxxxxx se uvede "Xx".

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx - xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xx podíl xxxxxxxx soustřeďovaných xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x % xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 18 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) na xxxxxxxxxxx XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx - xxxxx xx "Xxx" xxxxx xxxx různými xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových stránek, xxxxxx nebo xxxxxxxxxx. X xxxxxx případě xx uvede "Xx". Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa x těmito xxxxxxxxxxx x xxxxx zpravodaje.

Frekvence xxxxxxxxxx informací ve xxxxxxxxxx x správném xxxxx a nakládání x xxxxxx - xxxxx xx, jak xxxxx se xxxxxxxxx x sběru a xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx / xxxxxxxxxx / xxxxx. Xxxx xx uvede, x xxxxx počtu xxxx, je xxxxxxxx xxxxx xxxxx takového xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadů - xxxxx xx "Xxx" xxxxx obec provádí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadů. Xxxxxx se typ xxxxxxxx z nabízených xxxxxxxx x xxxxx xx "Xxx". Xxxxx xxxx prováděná xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx "Xxx" v položce "Xxxx" x xxxx xxxxx se slovně xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx, informování x xxxxxxxx obyvatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx "Xxx" xxxxx xxxx xxxxxxx aktivity v xxxxxxx poskytování xxxxxxxxx x motivace xxxxxxxx xx xxxxxxxxx tříděného xxxxx xxxxxxxxxxxx složek xxxxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxx xx typ aktivity x nabízených možností x uvede xx "Xxx". Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx možnostech, xxx xx uvede "Ano" x položce "Xxxx" x tato xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3

Systém xxxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx složek - xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx je x xxxx sbírán xxxxxx xxxxxxxxx odpad x xxxxxxxxxx xxxxxx (komodity). X řádcích jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx sbírané xxxxxx, xxxxxxxxx papír xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X každé xxxxxxx xxxxxx xx uvede xxxxxx "Xxx", xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxx. Xxxxx tato xxxxxx xxxx sbírána, xxxxx xx "Xx". X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx subjektů.

Tabulka x. 4

Xxxxxxxx xxxx složek - uvede se "Xxx" xxxxx xx xxxxxxxx do jedné xxxxxx nebo pytle xxxxxxx více využitelných xxxxxx komunálních xxxxxx (xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx do xxxxxx xxxx pytle sbírané xxxxxx, vybere xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nápojový xxxxxx/xxxxxx, xxx/ xxxxxxxxxx x nápojový karton, xxxxxx/xxx.

Xxxxxx xxx - xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ("xxxxx") na veřejném xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) - xxxxx xx xxxxx stanovišť, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx nádoby na xxxxxxx xxxxx, a xx xxx xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xx tříděný xxxx xxxxxxxxxxxx složek pro xxxxxxxxxx rodinné / xxxxxx domy (xxxxxxxxxxxx xxx domácnosti) - xxxxx xx xxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx většinou umístěné xx xxxxxxxx pozemku x domů, a xxxxx nejsou veřejně xxxxxxxxx. Tento systém xxxxxxxx bývá zaveden xx xxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxx na xxxxxxx - xxxx xxxx xx xxxxxx xx školou xxxxx xxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx komunálních xxxxxx. Xxxxx xxxx od xxxx nebo studentů xxxxxxxx xxxxxx papíru, xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xx "Xxx" pokud xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx např. xxxxx - xxxxx xx "Xxx", x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxxxx se "Ne". Xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, tedy papír, xxxxxx xxxx xxxx xx xxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (zejména xx sběru odpadů - "sběrny") xxxxxxxxxxxx xx obecního systému, xx. mimo xxxxxx xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx odpadů xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obce xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx občanů - xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tedy papír, xxxxxx, xxxx, kompozitní x nápojový xxxxxx x xxxx, xx xxxxx množství, které x daném xxxx xxxxxx obce xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxx.

Xxxxxxx x. 5

Xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX (xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx - specifikují xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx. Obec xxxxx jak xxxxx xxxxxxxxx xxxx / xxxxxx, tak jednotlivými xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx místo xxxx (sběrný xxxx), (xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx) - sběrné xxxxx xxxxxxx obcí, xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx občanů. Nejedná xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na tříděný xxxx (xxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx objekt. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx občanům obce x subjektům zapojeným xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx počet xxxxxxxx míst x xxxx (x xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx GPS xxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx formátu XX XX XX.xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX 84 (Xxxxx Xxxxxxxx System) xxxxxxxxx xxxxx přístroji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému (GPS).

Sběrný xxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxx), (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona) - xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dvůr, xxxxx provoz xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx schválený xxxxxxxx xxx. Provozovatelem xxxxxxxx dvora xx xxxx. Xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx slouží xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx dalším. Uvede xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx identifikace xxxxxx XXX (identifikačního čísla xxxxxxxx).

Xxxxxx dvůr (zahrnutý xx xxxxxxxx systému), (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) - xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozní xxx. Xxxxxxxxxxxxxx sběrného xxxxx xxxx obec podávající xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx je zahrnut xx xxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obecního xxxxxxx x eventuálně xxxxxx. Uvede se xxxxx sběrných xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx systému xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx). Xxxxx je tento xxxxxx dvůr xxxxxxx x jiné xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x touto xxxxx obcí xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx hlášení, xxx xx xxxxx "Ano" x xxxxxxx "Xxxxxxx x xxxx xxxx".

Xxxxxxxx xx sběru odpadů ("xxxxxx") (zahrnuté do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) - xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx svému xxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxxxxxxxx krajského xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schválený xxxxxxxx xxx. Xxxx zařízení xx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zapojeným xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxxxx. Xxxxx se xxxxx zařízení xx xxxxx xxxxxx ("sběren") x xxxxxxx xxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení).

Mobilní xxxx - xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx za xxx přistaveno x xxxx x xxxxxx xx něho xxxxxxxxx xxx odpady. Uvede xx počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxx.

Xxxx - xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx způsob xxxxx odpadů xx xxxxxx, tak se x xxxx "Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx.

Xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

X jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx "Xxx" xxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx.

Xxxxxx (x xxxxxx xxxxxx) - xxxxxx xx x xxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, recyklován, xxxxxx nebo xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx odpadům xx xxxxxx příslušná xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxx (x xxxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx) - xxxxxx xx x obci xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx sbírán, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rok, xx. xxxxxxxx textilu xxxxxxxxx x xxxx v xxxxxx předcházení xxxxxx xxxxxx x tunách.

Zpětný xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxx) - xxxxx se, zda xxxx x xxxx xxxxxxx místa xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odebíraných xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x pneumatiky.

Množství xxxxxx (x) - xxxxx xx celkové xxxxxxxx x tunách xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x místech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x obci, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x/xxx) xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 6

Xxxx xxxxxx zajištěn - xxxxx xx xxxxxx "Xxx", xxx xx xxxx složek xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (svoz x xxxx na zařízení xxx nakládání x xxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxx xxxx (svozový xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx odpad x xxxx x následně x xxxxxxxx dalších xxxxxx).

Xxxxxxxxx hmotnosti odpadu xxx xxxxx - xxxxx xx xxxxxx "Xxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx složek tříděného xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx: xxxxxxx vozidla / xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx váhou xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx vybaveno xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx každou xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx způsobem xx ruční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, například čipy- xxxxx se "Xxx" x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, čipů nebo xxxxxx moderních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx - pokud x xxxx probíhá xxxxxx xxxxxx jinak, xxxxx xx "Xxx" x x xxxxxx xxxxx xx slovně xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx se xxxxx.

Xxxxxxx x. 7

Předcházení xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu a xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x aktivitách x xxxxxxx předcházení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx, jakým způsobem xxxx xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zeleně, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zahrad xxxxxx x rostlinné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xx "Xxx", xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx kompostérech xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx uvede "Xx".

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx kompostováním - xxxxxx xx informace xx zpracování xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx počet kompostérů x domácímu kompostování xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x daném ohlašovaném xxxx. Xx xxxxx xxxxx počet kompostérů, x xxxxxxx má xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx funkční. Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx posledních xxx 5 let. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. dotazníkovým xxxxxxxx mezi xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx - uvede xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx bodu x x3.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků z xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx kompostárně - xxxxx xx hmotnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kompostování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxx xx, jak xxxx informuje xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se x ní "Xxx".

Xxxxx - xxxxx x xxxx xxxxxxx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx "Xxx" a x dalším xxxxx xx slovně specifikuje, x xxxx xxxxxx xx xxxxx.

Xxxxxxx x. 8

Xxxxxx sběru xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xx způsoby sběru xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx.

X jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxx x xxxxxx zeleně, xxxxx ze zahrad, xxxxxxxxx odpad xxxxxxxxx x domácností, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx z domácností, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do obecního xxxxxxx, se xxxxx "Xxx" u xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx nádobový xxxx, xxxxxxx sběr, sběrný xxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v zařízení x xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 9

Xxxxxxxxx xx konečnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx, jak xx nakládáno s xxxxxxxxxxx odpadem, což xx odpad x xxxxxx xxxxxx, odpad xx xxxxxx, kuchyňský xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kuchyňský odpad xxxxxxxxx x domácností, xxxxx x kuchyní, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx odpad může xxx směřován do xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xx kompostárny, xxxxxxxxxx stanice, malého xxxxxxxx, xxxx zařízení x energetickému xxxxxxx (XXXX). U zařízení x xxxxxxx, do xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx "Xxx". X xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx "Xxx" x xxxxxxx "Jiné".

Tabulka x. 10

Xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx odpadu - xxxxx se, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxx odpadem. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX) xx. "spalovny xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nakládáním. X xxxxxxx, že xx x xxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx se xxxxx "Xxx" x xxxxxxx "Xxxx".

Xxxxxxxx směsného xxxxxxxxxxx xxxxxx x objemného xxxxxx - uvede xx hmotnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx v zařízení x xxxxxxxxxxxxx využití xxxxxx - xxxxx xx xxxx v Xx placená xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx komunálního xxxxxx a 1 xxxx objemného xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxx v Xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v XXXX (xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x 1 xxxx objemného odpadu.

Tabulka x. 11

Xxxxxxx xxxx xx odpadové hospodářství - xxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxx Xx xxxxxx XXX xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obce. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx, uvede se "0".

Xxxxx xx xxxx xxxxxxx DPH x xxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxx, uvede xx "Ano".

Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx "Xxx".

Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx se xxxxx xxxxxxx xx sběr, xxxx x xxxxxxxxx x odpadem xxxxxxxxx x xxxxxxxx příjmy, xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx složek (xxxxxxx xxxx) - xxxxxx xx xxxxxxx x Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx -xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx místa, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - uvede xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xx rozepíšou xxxxxxx spojené xx xxxxxx x svozem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxxx x nápojového xxxxxxx, xxxx, x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx uvedou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxx xx uvedou xxxxxxx xx sběr, xxxx x další xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, vždy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx občanů, xxxxx xx xxxx zahrnula xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxx stavebních x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx občana x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx jen do xxxxxx limitu.

Platby xxxx xxxx xx využití xxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx náklady xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dvora xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx obce, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx x vysypávání xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx košů, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx veřejných xxxxxxxxxxxx (smetky) - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx odhozených odpadů), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx. náklady xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxx stanovišť xxxxxxxx nádob xx xxxxxxxxx odpady. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx čištění ulic, xxxxxxx nebo obdobné xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadů x xxxxxxxxxxx "černých" xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na skládce xx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řádcích xxxxx xxxxx (z xxxx xxxxx, xxxxxx, sklo, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kovy), xx. xxxxxx xxxxxxx xxxxx "Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx)" až xxxxxxxxxx řádku "Xxxxx xxxxxxx". Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, pak xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx "Z xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx dvora xxxxx xx ohlašující xxxx" - xxxxx xxx xxxxxxxx část nákladů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx odpady xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na odpady xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obcí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

Xxxxx xxxxxxxxxx náklady - xxxxxx se xxxxx náklady xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx), (včetně nakládání x odpady) - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx režijních xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x svozem xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx aktivity - xxxxxx se náklady xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxx hospodářství obce. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxx - náklady xx xxxxxxxxxx pracující x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx - pokud xx obec xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedou xx xxx.

Xxxxxxx x. 12

Xxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxx x nakládání x xxxxxx (obec - xxxxxxx xxxxxxxxxx) - specifikují se xxxxxxxxx xxxxxxx platby xx xxxxxx v xxxxxxxxx hospodářství mezi xxxx x svozovou xxxxxx.

Xxx jednotlivé xxxxxx, xxxxxxx papír, xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx karton, kovy, xxxxxx, biologický odpad x xxxxxx komunální xxxxx, xx xxxxx xxxxxx "Ano" xxxxxx xxxxxx, xxxxx obec xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx výsyp xxxxxx, za hmotnost, xx obsloužený xxxxx, xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx částka, nebo xx úhrada provedena xxxxx prodaného množství xxxxxx nebo xx xxxxxx provedena zdarma. Xxxxx xx uvedeno "Xxx" úhrada "xx xxxxxxxx", xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx poddruhu odpadu xxxxx také cena x Xx za 1 tunu svezeného xxxxxx. Xxxx - xxxxx se "Xxx" xxxxx xx xxxxxxxx xxxx způsob xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx druhu xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx v xxxxxx xx svoz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx uvede "Xxx".

Xxxxxxx x. 13

Xxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxx xxxx x Kč, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x poplatek xx odkládání xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx - uvedou xx příjmy xxxx x poplatků xxxxx xxxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxx xxxx od xxxxxxxxx osob podnikajících x xxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx smlouvy x obcí xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx x prodeje využitelných xxxxxx (druhotných xxxxxxx) - uvedou xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx složek odpadů (xxxxxxxxxx surovin), xxxxx x xxxx obec xxxx obchoduje nebo xx-xx tento xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx společnosti. Xx xxxxxx příjmů se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx sběru xxxxxxx - uvedou xx xxxxxx xx sběru xxxxxxx, a xx xxx v režimu xxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx, xxx x režimu xxxxxx, xxxxx xx xxxx poskytována odměna.

Výnosy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx tuků x xxxxx - uvedou xx výnosy xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx, xxxxx je obci xxxxxxxxxxx odměna.

Příjmy xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odpady - xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnostem x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x využití xxxxxxxxx odpadů.

Příjmy xx xxxxxxxxxxxx systémů (výrobců) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xx příjmy za xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odběru xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxxx od xxxxxx xxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) - xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných xxxx.

Xxxxxx z poplatku xx xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxx (xxxxx xx obec xxxxxxxxx xxxxxxxx) - xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx ukládání odpadů xx xxxxxxx, xxxxx xx nachází xx xxxxx obce.

Výnosy x xxxxxxx xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxx xx - xxx xxxxxx - xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx použití, xxxxx xx xxxx xxxxxx x prodeji xxxx. x xx- xxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx - x xxxxxxx, že xxxx má nějaké xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxx xx xxx Xx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. součet prvního xxxxx "Poplatek za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xx posledního xxxxx "Xxxx xxxxxx".

Xxxxxxx x. 14

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx odpad - xxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x místních poplatcích.

Poplatek xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx hospodářství - xxxxx xx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx výše xxxxxxxx x Kč/občana/rok. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1200 Xx. Xxxx se uvede, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x nemovité xxxx - uvede xx, xxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, dále xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx objemu xxxxxx xxxx podle xxxxxxxxx kapacity sběrných xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx 10 xx, 60 I. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hmotnosti odpadu Xx/xx, což je xxxxxxx 6 Kč xxxx x objemu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředků, což xx xxxxxxx 1 Xx.

Xxxx informuje xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odloženého x xxxxxxxx věci - xxxxx xx "Xxx" podle xxxx, xxxxxx způsoby a xxxxxxxxxx obec informuje xxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezaplatili xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxx poplatkových subjektů, xxxxx mají xxxxxxxxxx xx poplatku za xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxx xxxx x celkovému xxxxx xxxxx povinných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x nemovité věci xxxx započítáni plátci.

Hlášení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx evidence

List 6 - Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy XX nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2019/1021 u xxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xxxxxx x. /

IČO

IČP / XXX

XXXXX

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx XXX

Xxxxx XX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx/xx)

Xxxxxxxxxxx

Xxxx 6 - Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látek podle xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 2019/1021 x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Kategorie xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx odpadu v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxx xxxxxx a Katalogu xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxx druhu případně xxxxxxxx odpadu podle Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx perzistentní xxxxxxxxx látky - xxxxx xx název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2019/1021.

Xxxxx CAS - xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx látky x Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx je možné xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Číslo xx xxxxxxx x x xxxxxxx IV Xxxxxxxx č. 2019/1021.

Číslo ES - uvede xx xxxxxxxxxxxxx číslo látky xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx: Xxxxxx obchodovatelných xxxxx (Xxxxxx), Xxxxxx xxxxxx xxxxx (Xxxxxx) x Xxxxxx xxxxx nepovažovaných xx xxxxxxxx (Nlp). Xxxxx xx uvedeno x v příloze XX Nařízení č. 2019/1021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx organické látky - xxxxx xx xxxxxxxxxx koncentrace obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx/xx.

Xxxxxxx souhrnných xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 7 - Údaje x příjmu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx PCB

strana x. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;XXX xxxx xxxxxx XXX

Xxxxxxxx (x)

Xxxxxxxxx xxx

&xxxx;Xxxxxxx xxxxxxxx (držitel) / xxxxxxxxxxxx/ zařízení pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx)

Xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx druhu xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx odpadu

Hmotnost xxxxxxxx

&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx kapaliny x&xxxx;xxxxxxxx

XXX, xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / jméno x příjmení IČZ / IČP (XX XXX / XXX) / XXXX název xxxxxxxxxx / zařízení / obchodníka, xxxxxx xxxxxxxxxx / zařízení / xxxxxxxxxx, XXXXX xxxxxxxxxx / zařízení / obchodníka

Pouze xxx xxxx zařízení 30,70 x 90

Xxxxx pro xxxx xxxxxxxx 81,82,83,90

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx 7 - Údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX a xxxxxx PCB

Jedná x xxxxxxxxxxx xxxxxx zařízení x PCB a xxxxxx PCB, x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx inventarizace.

Pořad. xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx sloupcích 2 xx 7 - xxxxx se xxxxxxxxxxxx zařízení x XXX nebo xxxxxx XXX:

Xxxxxxx xxxxx zařízení (xxxx identifikace) - xxxxx se výrobní xxxxx zařízení xxxx xxxx identifikace xx xxxxxx výrobce, rozumí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s XXX, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 81,82, 83 a 90.

Xxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx evidence podle §83 xxxx. 1 xxxxxx, a xx xxxxx xxxxxxx č. 2 Xxxxxx druhu xxxxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxx včetně přiřazených xxxx pro inventarizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX x odpadů XXX xxxxxxx x příloze č. 42 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zařízení pro xxxx xxxxxxxx 30, 70 x 90, xx. xxxxx xx xxxx zařízení xx xxxxxx uskladnění, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx evidence a xx xxxxx xxxxx xxxxxx jiný kód xxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxx x. 2 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxx inventarizaci xxxxxxxx obsahujících XXX x odpadů XXX xxxxxxx x příloze č. 42 x xxxx vyhlášce.

Hermetizace xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xx "X" x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a "X" x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx 81, 82, 83 a 90. Xxxxx xx x xxxxxx XXX 13 01 01*, 13 03 01*, 16 01 09*, 16 02 09*, 16 02 10*, 17 09 02*.

Kategorie xxxxxx - uvede xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx 81, 82, 83 x 90.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xx hmotnost x xxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x nímž je xxxxxxxxx. Hmotnost xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx PCB.

Evidenční xxx - uvede xx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxx x xxxxxxx x. 1 listu 2 podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x PCB nebo xxxxxx PCB x xxxxxxxxx uvedenou xx xxxxxxx 8 a 9.

Xxxxxxx - xxxxxx xx údaje x xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXX xxxx xxxxx XXX xxxxxxx zařízením xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Uvedou xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx. Uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny. X xxxxxxx xxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxx x provozovně xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx příslušného XX XXX / XXX xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx místě xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x XXXXX xxxx XX XXX / XXX xxxxx xxxxx xxxxxx odpadu. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo zpětně xxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uvede xxxxx x XXXXX obce, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odebraný xxxxxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx uvede kód xxxxx xxxxx ČSN, x název státu xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx státu xx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx kód xxxxx XXX EN XXX 3166-1 Xxxx xxx názvy xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx zemí.

Hlášení souhrnných xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 8 - Údaje x vstupech x xxxxxxxxx ze xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx úpravě, třídění, xxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx)

xxxxxx x. /

XXX

XXX

XXXXX

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx zdroje

Množství (t)

Podíl (%)

Xxxxxxxxx xx konečnému xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx (x)

Xxxxx (%)

20

1501

Xxxxx /xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxxx (x)

Xxxxxxxx (x)

Xxxxxxxx (x)

Xxxxxxxx (x)

20

Xxxxxxxxx (X xxxx)

1501

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (X1) a

Xxxxxxxxx (X10)

Xxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx (X1)

Xxxx

Xxxxxx (do 100 %) x

Předání x&xxxx;xxxxx xxxxxx (Ano / Xx)

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

XXXXX - xxxxxx se údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx úpravě (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, mechanicko-biologická úprava)

Odpad xx xxxxxx - xxxxx se zdroj, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx tok odpadu xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx - xxxxx xx skupiny 20 Xxxxxxxx odpadů ("20"), xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx 15 01 Katalogu odpadů ("15 01"), xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravený nebo xxxxxxxx do ČR ("Xxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxx xxxxx ("Xxxx")

Xxxxxxxx (x) - xxxxx xx množství xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v tunách.

Podíl (%) - uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozděleného do xxxxxxxxxxx xxxxxxx v % (xx xx xxxxx xxxxxxxxx místo). Xxxxxx součet % xxxx 100 %

XXXXXX - uvedou xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx zařízení x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx mechanicko-biologické xxxxxx.

Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx - uvedou xx údaje x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx zpracování xx xxxxx vystupujcí ze xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx řádek se xxxxx množství xxxxxx xxxxxxxxxxx xx "Xxxxxxxxx", "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xx "Xxxxxxxxx" "Xxxxxxxxxxx". Xxxx xx uvede xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx "Xxxxxxxxx", "Xxxxxxxxxxx využití" xxxxxxxx xx "Spalování" "Xxxxxxxxxxx". "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx množství x do 100 %

Xxxxxxxx (t) - xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx toku odpadu xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx (%) - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx x % xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - systémem bude xxxxxxxx dopočet xxxxx x xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracování.

Množství (x) - uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx toku xxxxxx rozděleného xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx (%) - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx "ztráty" x&xxxx;xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx

Příloha x. 14 x vyhlášce x. 273/2021 Sb.

Průběžná evidence xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx vybrané kovové xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx kovových xxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

XXX:

Xxxxxx:

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxx odpovědné za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx o xxxxxxx xxxxx podnikající xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxx x xxxxxxx xxxxx, která fyzicky xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

Xxx. xxxxx

Xxxxx

Xxx

Xxxxxxxx xxxxx / název / xxxxx a xxxxxxxx

XXX

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x příjmení xxxxxxx osoby

Adresa xxxxx xxxxxxxx pobytu nebo xxxxx pobytu

Číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx (x)

Xxxxxxx xxxxx předmětů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikaci (xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx.)

Xxxx xxxxxx (Kč)

Z xxxx množství xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (x)

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx XXX, obchodní firma / xxxxx/ xxxxx x xxxxxxxx, IČZ, XXX, XXXX, xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) - uvede se xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajským úřadem.

Poř. x. - uvede xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx případně xxxxxxxx odpadu.

Datum - xxxxx se xxx, xxxxx, rok xx xxxxxxx XX.XX.XXXX, xxx xxx odpad xxxxxxx.

Xxx - uvede xx xxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxx XX: XX, xxx byl xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx a xxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx x fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx odpad xx xxxxxxxx. Xxxxx se, xxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx nebo právnické xxxxx, xxxxx předala xxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo právnické xxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx sběru kovových xxxxxx.

Xxxxx x příjmení - uvedou xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, která fyzicky xxxxxxx odpad xx xxxxxxxx.

Xxxxxx místa trvalého xxxxxx xxxx místa xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpad xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odpadů.

Číslo xxxxxxx totožnosti - xxxxx se xxxxx xxxxxxx totožnosti xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx sběru xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - uvede xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Evidence xx vede podle xxxxxx formuláře xxx xxxxxxx xxxxxxxxx odpady. X xxxxxx, xxxxx xxxxxx kovovými odpady, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xx kovovým xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx - uvede se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xx šest xxxxxxxxxxx míst.

Stručný xxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - uvede xx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx dílo, xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx, číslice, xxxxxxx x xxxxx, které xx nacházejí xx xxxxxx předmětech.

Výše platby - xxxxx xx xxxx xxxxxx v Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštovních xxxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nakládání - xxxxx xx xxxxxxxx druhu případně xxxxxxxx odpadu x xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých způsobů xxxxxxxxx uvedených xx xxxxxxx 18 x xxxxxxxxx xxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve sloupci 13. Každý xxxxxxxxxx xxxxxx nakládání xx xxxxx xx samostatný xxxxx.

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx - uvede xx xxx způsobu xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 1 x xxxxxxxxxxx kódy přílohy č. 13 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uvedeným xx xxxxxxxxx 13 (+) a 17 (-).

Xxxxxxx - uvedou xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx se xxxxx o provozovně xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad.

Dále xx xxxxxx údaje x xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odpady. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uvádí xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx se XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx živnostenském xxxxxxxxx.

X případě xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x režimu zpětného xxxxxx, xx nepodnikající xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxxx a XXXXX xxxx, xx xxxxxx území xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx životností xxxxxx.

X případě xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zkrácený xxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx státu xx xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxx xxx xxxxx XXX XX ISO 3166-1 Xxxx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx - Xxxx 1: Xxxx xxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx.

XXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx předala.

IČOB - uvede se xxxxxxxxxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx v případě xxxxxxxx odpadu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x XXXXX xxxx, xx jejímž xxxxx odpad xxxxxx.

Xxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, tedy xxxxx, č.p., x.x., XXX, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 15 x xxxxxxxx č. 273/2021 Sb.

Hlášení xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx úřad:

List 1: Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

XXX

Xxxxxxxx xxxxx / název / jméno x xxxxxxxx

Xxxxx

x.x.

x.x.

Xxxx

XXX

XXXXX

Xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx elektronické xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx zařízení

Zařízení ke xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx povolené podle §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx / Ne

Malé xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 odst. 2 xxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx x využití xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podle §21 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx v příloze č. 4 k xxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx podpořené x XXXX

Xxx / Xx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Zařízení xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx

3. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx biomasu a xxxxxxxx produkty zemědělské xxxxxx

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (zemědělec)

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx

7. Xxxxxxx sedimentů xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

9. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx plastů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x syntetických xxxxxx

10. Zařízení ke xxxxxxxxxx odpadních elektrozařízení - xxxxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

11. Zařízení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pneumatik - výhradně xxxxxxx xxxx teplá xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

12. Sklad xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx 2: Ohlášení údajů x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx / Ne

PID (XXXX xxx xxxxxxxx)

XXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx (xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx

Xxxx 3 Xxxxxxxx xxxxx o provozu xxxxxxxx vymezeném v příloze č. 4 x xxxxxx x o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxx §64 xxxx. 2 zákona

První xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx IČZ

Ano / Xx

Xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení (XXX)

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx integrované povolení

Ano / Ne

PID (IPPC xxx xxxxxxxx)

XXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení (odstávky)

Datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení

První xxxxxxxx nebo změna *:

Xxxxxx umístění xxxxxxxx:

Xxxxx

x.x.

x.x.

Xxxx

XXX

XXXXX

XXXXX/XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx středu xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení:

Zeměpisná xxxxx - X

XX XX SS.sss

Zeměpisná xxxxx - X

XX XX XX.xxx

Xxxxxxxxxxx:

XXX

Xxx / Xx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx upravených xxxx xxx xxxxxx dočasného xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalů x xxxxxx dočasným xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx**:

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x/xxx)

Xxxxx projektovaná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x/xxx)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnosti (x/xxx)

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x/xxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx kapacita xxxxxxxx (t)

Maximální xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxx x odpadu (x)

Xxxxxx přijímané do xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxx nakládání x xxxxxxx

X.x. xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu

Označení xxxxxxxxxx xxxxx

X.x. rozhodnutí

Datum xxxxxx

Xxxx platnosti

Závěr xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx příslušného xxxxx

X.x.

Xxxxx xxxxxx

*) X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx pouze x xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx ohlášení xxxxx xx vyplňují xxxxxxxx xxxxx pouze x xxxx položek, x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx

**) Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s provozem.

Vysvětlivky:

Krajský xxxx - uvede xx xxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx

XXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zleva xxxx na xxxxxxx xxxxx osm xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx a xxxxxxxx - uvede xx xxx je xxxxxx x obchodním xxxx x živnostenském xxxxxxxxx.

Xxxxx, x.x., x.x, xxxx, PSČ - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx sídla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx x živnostenském xxxxxxxxx.

XXXXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx s odpady xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx ČR xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxx x vyplnění hlášení x osobě vyplňující xxxxxxx.

Xxxxx - uvede xx datum xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxx x xxxxxxxx - uvede xx xxxxx x příjmení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx - uvedou xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx "Xxx", xx jaké zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx o provozu xxxxxxxx.

Xxxxxxxx podpořené z XXXX - xxxxx xx "Xxx" pokud x době hlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Operačního xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, sběru, xxxxxx, xxxxxxx xxxx odstranění xxxxxx

Xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x provozu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx povolení xxxxx §21 odst. 2 xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (IČZ) - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx "Ano" xxxxx xxxx xxx zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "Xx".

XXX (XXXX xxx zařízení) - Xxxxx xxxx xxx zařízení xxx xxxxxxxxx s odpady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci, xxxxx xx identifikace xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 12xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x MZP x čísel.

Datum xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxx xxxxxxxxx provozu (xxxxxxxx) xxxxxxxx - x xxxxxxx dočasného xxxxxxxxx xx uvede xxx, xxxxx x xxx xx formátu XX.XX.XXXX, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx porucha nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx, xx přerušení xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx než 2 xxxxxx. X skládky x IČZ pro 2. xxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, měsíc a xxx xxxxxxxx 2. xxxx rekultivace x xxxxxxxx 3. fáze xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) se xxxxx xxx, xxxxx x xxx obnovení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - x případě ukončení xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx den, xxxxx x xxx ve xxxxxxx DD.MM.RRRR. X xxxxxxx s XXX xxx 1. fázi xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, měsíc x rok xxxxxxxx xxxxxxx 1. xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx přijímat xxxxxx x uložení xx xxxxxxx. X skládky x XXX pro 2. xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx provozu 3. xxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Ohlášení xxxxx x provozu xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 4 x xxxxxx a x xxxxxxx malého xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx získání XXX - xxxxx xx xxxxx x první xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx xx "Xxx", x xxxxxxx xxxxxxx "Xx".

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (XXX) - uvede xx identifikační číslo xxxxxxxx, xxxxx již xxxx příslušným xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx zařízení - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx "Xxx", x xxxxxxx xxxxxxx "Xx".

Xxx xxxxxxxx xxxx vydáno integrované xxxxxxxx - uvede xx "Xxx" xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx vydáno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx prevenci, x xxxxxxx případě xx xxxxx "Ne".

PID (XXXX kód zařízení) - Xxxxx xxxx xxx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx integrované xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxx prostředí - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx 12místného kódu xxxxxxxxx z XXX x xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zařízení - xxxxx se xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xx formátu XX.XX.XXXX. Xxxxxxxx xx den, xxx do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odpady.

Datum xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxxx odstavení xx uvede den, xxxxx x xxx xx formátu DD.MM.RRRR, xx kterému xxx xxxxxx xxxxxxxx dočasně xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pozastavení činnosti. Xxxxxxxx se xxxxx x případě, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 2 měsíce. V xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx upravených xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx upravených kalů, xxxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxx obnovení provozu xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx) se xxxxx xxx, xxxxx x xxx obnovení xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx den, xxxxx x xxx ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx, x.x., x.x., xxxx, PSČ - xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání s xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx závodu) xxxxxxxxxxxxx zařízení.

IČZÚJ - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní územní xxxxxxxx obce odpovídající xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ČR xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přibližného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx středu xxxxx ohlašovaného stacionárního xxxxxxxx xx formátu XX MM XX.xxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX 84 (Xxxxx Xxxxxxxx System) xxxxxxxxx běžně přístroji Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX). Xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx mobilních xxxxxxxx.

X xxxxxxx zařízení x. 5 "Používání xxxxxxxxxx kalů na xxxxxxxxxx xxxx (zemědělec)" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zeměpisné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxx, xxxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx u xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxx, uvede xx xxxxx x xxxxxxxx kapacitou. Xxxxx xxxxx užívající xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx x. 6 "Zasypávání xxxxxxx xxxx kamením" xxxx xxxxxxxx x. 7 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx místo xxxxxxxxxx zeminou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxx xx "Ano" v xxxxxxx že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx techniku (XXX - Xxxx Available Xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x nej xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx jejich provozování.

Název xxxxxxxx - xxxxx xx totožně x xxxxxx provozovatele xxxxxxxx xxxx zažitý název xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx x. 5. "Používání upravených xxxx xx zemědělské xxxx (xxxxxxxxx)" xx xxxxxxx, xxx xxx x "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx".

Xxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx s přesností xx xxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení (x/xxx) - uvede xx xxxxx tabulky přílohy č. 3 x xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxx (x/xxx) - xxxxx xx podle xxxxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (x/xxx) - uvede xx podle tabulky přílohy č. 3 x zákonu.

Projektovaná xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kapacita (x/xxx) - xxxxx xx podle xxxxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení (x) - xxxxx xx xxxxx tabulky přílohy č. 3 k xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (t) - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx x. 5 "Používání xxxxxxxxxx kalů na xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx)" xx xxxxxxx "Xxxxxxxxxxx" x "Xxxxxxxx" xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx zařízení x. 6 "Zasypávání zeminou xxxx kamením" xxxx xxxxxxxx č. 7 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx" xx položka "Xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

Xxxxxx přijímané xx xxxxxxxx - uvedou xx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxx odpadů, xxxxxxxxx x názvy xxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxx vstupujících xx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx - uvedou se xxxx xxxxxxx využití, xxxxxxxxxx, úpravy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 5 x 6 x zákonu.

Č.j. xxxxxxxx XXX - x xxxxxxx xxxxxx zařízení xx uvede xxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, na xxxxxxx xxxxxxx může xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu - xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x územní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx souhlas; x případě xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámení x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx kolaudace xxxxx xxxxxxxxxx zákona

Závěr xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx xx "Xxx" xxxxx xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx přílohy č. 1 x xxxxxx x. 100/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx zjišťovacímu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x uvede xx xxxxxxxxxxxx dokladu, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 100/2001 Sb., x posuzování xxxxx xx životní xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xx uvede "Xx".

Příloha x. 16 x xxxxxxxx č. 273/2021 Sb.

Hlášení xxxxx x xxxxxxxx obchodníka x odpady, zprostředkovatele xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxx odpadů x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx určeno xxx xxxxxxx xxxx:

Xxxx 1: Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx / Xxxxxxxxxxxxxxxxx / Xxxxxxxx odpadů

Obchodník x odpady

Ano / Xx

XXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxx / Ne

IČO

Obchodní xxxxx / název / xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx

x.x.

x.x.

Xxxx

XXX

Xxxx

Xxx státu

ZIP

IČZÚJ

Vyplnění xxxxxxx x xxxxxxxxx údaje:

Datum

Jméno

Příjmení

Adresa xxxxxxxxxxxx pošty

Telefon

List 2: Xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx přerušení xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxx xxx krajský xxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx - xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx x xxxxxx / Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx / Xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxx x xxxxxx / Xxxxxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxx / Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx "Xxx".

XXX - xxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxx; xxxxx je IČO xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx celkový xxxxx xxx míst. Xxxxx se, xxxx-xx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xx sídlem xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXX) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxx. XXXXX XX.

XXXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přidělené xxxxxxxxxx krajským úřadem.

Obchodní xxxxx / xxxxx / jméno a xxxxxxxx - xxxxx xx xxx, jak xx zapsáno x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, x.x., x.x, obec, XXX - uvedou xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxx.

XXX - x případě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx republiku xx xxxxx xxxxxxxxxx poštovní xxxxxxxxx xxxxx

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí ČR xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx a xxx xxxxx - v xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx státu x xxxxx ČSN XX XXX 3166-1 Xxxx xxx xxxxx xxxx x jejich xxxxx - Část 1: Xxxx zemí.

Vyplnění xxxxxxx x xxxxxxxxx údaje - xxxxxx se xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x osobě xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx datum xxxxxxxx hlášení xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxx x xxxxxxxx - uvede xx jméno a xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx elektronické xxxxx, xxxxxxx - xxxxxx xx kontaktní xxxxx xx xxxxx vyplňující xxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxxxx xxxxx x činnosti x x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx činnosti

Datum zahájení xxxxxxxx - uvede xx den, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx - v xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx xxxxx xxx, měsíc x xxx ve xxxxxxx DD.MM.RRRR, ke xxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx pouze v xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx delší xxx 2 xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx po přerušení xxxx. xxxxxxxx odstavení xx xxxxx xxx, xxxxx a xxx xx formátu XX.XX.XXXX.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Příloha x. 17 x xxxxxxxx x. 273/2021 Sb.

Hlášení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zařízeních, o xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxx obsahuje:

1) xxxxxxxxxxxx ohlašovatele:

a) identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx úřadu,

d) xxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxxxx hlášení, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx,

2) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x platných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

x) číslo xxxxxxx,

x) xxx, předmět xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předložení xxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx firmu xxxx název, xxxxxx xxxxx x sídlo, xxx-xx x právnickou xxxxxx; xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx podle číselníku, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx vztahuje, XXX,

x) případě xxxxxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx číslo xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx popis výrobků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

2. xxxxx, xxx zařízení, xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přílohy č. 3 x xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx druhů a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, na xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx,

3) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx x výrobcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, který xx stanoven v xxxxxxxxxx xxxxxxx standardu xxxxxxxxxxxx. X odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx upustit od xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

4) xxxxx xxxxxxxxxx zařízení x využití xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx z povolení xxxxx §21 xxxx. 3 zákona, údaje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx podle §64 xxxx. 2 zákona,

5) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo obchodníka, XXX x zařízení xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 18 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx č. 1 x x. 2 xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx systému x xxxxxx recyklovatelných xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx občany xxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komunálního odpadu xxxxxxxxxxxxxxx obcí a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx mimo systém xxxx. Získaný xxxxx xx xxxxxxxx 100 x xxxxx xx x %.

Xxxxxx

[%]

Xxxxxxxxxxx:

Xxx - xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx komunálního xxxxxx xxxxxxxxx x %. Výsledek xx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx - xxxxxxx hmotnost komunálního xxxxxx, xx. komunálního xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxxxx xx území xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx obecního xxxxxxx x je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(xxxxxxx XX1-x) x xxxxxxxx systému - xxxxxxxx odděleně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx obecního systému.

m xxxxxxxx XX z xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(xxxxxxx KO1-n) xxxx xxxxxx systém - hmotnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx recyklovatelné xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxxx xx území xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx systém.

m xxxxxx XX - xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx odpadu vznikajícího xx xxxxx xxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx systému x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

x XX xxxx obecní xxxxxx - hmotnost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx obce xxx xxxxxxxx nepodnikajících xxxxxxxxx xxxx, který xxxx předán do xxxxxxxx systému x xx xxxxxxxxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx předán xxxx xxxxx obecní systém.

Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 této xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxxx x podílu podle xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 2.

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx odděleně xxxxxxxxxxxxx recyklovatelné složky xxxxxxxxxxx odpadu

(m xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx

200101

Xxxxx a xxxxxxx

200102

Xxxx

200108

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx

200110

Xxxxx

200111

Xxxxxxxx xxxxxxxxx

200125

Xxxxx olej x xxx

200138

Xxxxx

200139

Xxxxxx

200140

Xxxx

200201

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx komunální xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(x xxxxxx KO)

200101

Papír a xxxxxxx

200102

Xxxx

200108

Xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx

200110

Xxxxx

200111

Xxxxxxxx materiály

200113*

Rozpouštědla

200114*

Kyseliny

200115*

Zásady

200117*

Fotochemikálie

200119*

Pesticidy

200125

Jedlý xxxx x xxx

200126*

Xxxx a xxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 20 01 25

200127*

Xxxxx, tiskařské xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky

200128

Barvy, xxxxxxxxx xxxxx, lepidla x pryskyřice neuvedené xxx číslem 20 01 27

200129*

Detergenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky

200130

Detergenty xxxxxxxxx xxx číslem 20 01 29

200131*

Xxxxxxxxxxxx cytostatika

200132*

Jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxx neuvedená xxx xxxxxx 20 01 31

200137*

Xxxxx obsahující xxxxxxxxxx látky

200138

Dřevo

200139

Plasty

200140

Kovy

200141

Odpady z xxxxxxx xxxxxx

200199

Xxxxx frakce xxxxx xxxxx neurčené

200201

Biologicky xxxxxxxxxxxx odpad

200203

Jiný biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

200301

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

200302

Xxxxx z xxxxxx

200303

Xxxxxx xxxxxx

200307

Xxxxxxx xxxxx

200399

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx neurčené

Xxxxxxx x. 19 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx převzatých zařízením xx fyzických osob xxxx, na xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx obci, xx jejímž xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx obci, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx) (IČO)

Obec

ICZUJ xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx zařízení

Identifikační xxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (IČZ)

Ulice x.x. / č.o.

Obec

Převzaté xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

Xxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu (x)

Xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxxx xxxx, pro xxxxxx xx oznámení xxxxxx.

XXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (obce).

Obec - xxxxx se xxxxx xxxx.

XXXXX xxxx - xxxxx xx XXXXX xxxx, kde xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, když xx xxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxx XXXXX xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - provozovatel zařízení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxxxxxx listu.

IČO - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo provozovatele xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx; xxxxx je XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sběru xxxxxx xxxxxxxxx krajským xxxxxx.

Xxxxx, x.x., x.x, xxxx, XXX - xxxxxx se xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke sběru xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxx sídla (xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fyzických xxxx - uvedou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fyzických xxxx. Xxxxx se druh xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxx. Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s katalogem xxxxxx x xxxxxxxx x tunách xxx xxxxx xxxx případně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx se xxxxx, příjmení a xxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx - xxxxx xx datum xxxxxxxxxx oznámení ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Příloha č. 20 x vyhlášce x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx písemně xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx kódem x xxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx, xxxxxxx "nebezpečný xxxxx" x výstražným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx "nebezpečný xxxxx" x výstražným xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx označovacím xxxxxx. Označovací xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxx katalogové xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx nakládání viditelné xxx osobu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx odpadu a xxxx katalogové xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, x takovém xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx velikostí xxxxx jako nápis "xxxxxxxxxx xxxxx". Část xxxxxx x názvem xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx číslem xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 4.

3. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastností, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxxxx x kódy, xxxxx a výstražnými xxxxxxxxxx symboly xxxxx xxxxxx nebezpečných xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx grafický xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1.

Tabulka x. 20.1

Xxxxxxxx xxxxx (X)

Xxxxxx xxxxxx

(x xxxxxxxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx symbolů

(x xxxxxxxxxxx)

xxxxx nebo xxxxx 3

pokud možno xxxxxxx 52 x 74

xxxxx xxxxx xxxxxxx 16x16 xxxxx však xxxx xxx 10x10

xxxxx xxx 3 a xxxxx xxxx rovno 50

xxxxxxx 74 x 105

xxxxxxx 23 x 23

xxxxx xxx 50 x menší nebo xxxxx 500

alespoň 105 x 148

xxxxxxx 32 x 32

větší než 500

xxxxxxx 148 x 210

xxxxxxx 46 x 46

5. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x tabulce x. 2. 

Xxxxxxx x. 20.2

Xxxxxxxx symboly xxxx xxxxx znak xx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dostatečně xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx číslo

Grafický xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1

XX 1 Xxxxxxx

2

XX 2 Xxxxxxxxx

3

XX 3 Xxxxxxx

4

XX 4 Xxxxxxxx - xxxxxxxx xxx xxx a xxxxx)

XX 8 Žíravé

5

HP 4 Xxxxxxxx - dráždivě xxx oči a xxxxx)

XX 15 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

6

XX 6 Akutní xxxxxxxx

XX 12 Uvolňování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

7

XX 7 Karcinogenní

HP 10 Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

XX 11 Xxxxxxxxx

XX 13 Xxxxxxxxxxxxxxx

8

XX 9 Xxxxxxxx

9

XX 14 Xxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxx symbol xx doplní podle xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx

XX 15 Odpad schopný xxxxxxxxx při nakládání x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx neměl.

Na xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx nebezpečný.

Vysvětlivky

a) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo směsi xxxxxxxxxxxxx jedním z xxxxxxxxxxxxx kódů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx o nebezpečnosti: xxxxxxxx pro xxxx Xxxx xxxx. 1X, (X314 Způsobuje xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx očí) a xx xxxxxxxxx xxx Xxx dam. 1, (X318 Xxxxxxxxx vážné xxxxxxxxx xxx).

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x kategorií xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxx x nebezpečnosti: xxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxx irrit. 2 (X315 Xxxxxx kůži) x xx xxxxxxxxxx xxx Eye irrit. 2 (H319 Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx).

X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) x x písmeni x), xxx xx použije xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x).

Xxxxxxx x. 21 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx xxxxxx:

2. Xxx xxxxxx:

3. Xxx podle XXX xxxx COTIF):

4. Xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx:

Xxxxx:

Xxxx a XXX:

XXX (bylo-li xxxxxxxxx):

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (bylo-li xxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx oprávněné xxxxx:

Xxxxxxx/Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxx:

5. Xxxxxxxxx x chemické xxxxxxxxxx xxxxxx:

5.1 Vzhled xxxxxx:

- xxxxxxxxxx:

- xxxxx:

5.2 Xxxxxxxx xxxxxxxxx:

- xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx podmínek okolního xxxxxxxxx x předpokládaných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

5.3 Xxxxxxx nebezpečných xxxxxx:

- xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x jakých xxxxxxxxx odpad xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx tepla xxxx vytváří xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.4 Xxxxx xxxxxxxxx:

- xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx, kterým xx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx nepříznivé xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

6.1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxx nebo xx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxx):

Xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XX 1 Xxxxxxx

XX 2 Xxxxxxxxx

XX 3 Hořlavé

HP 4 Xxxxxxxx - xxxxxxxx xxx kůži x xxx xxx

XX 5 Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx/Xxxxxxxx při xxxxxxxxx

XX 6 Akutní xxxxxxxx

XX 7 Karcinogenní

HP 8 Xxxxxx

XX 9 Xxxxxxxx

XX 10 Toxické xxx xxxxxxxxxx

XX 11 Xxxxxxxxx

XX 12 Xxxxxxxxxx xxxxxx toxického plynu

HP 13 Xxxxxxxxxxxxxxx

XX 14 Xxxxxxxxxx

XX 15 Odpad xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx

6.2 Xxxxx xxxxxxxxxxxx:

6.3 Xxxxxxx:

(xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nebezpečných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o klasifikaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx24))

6.4 Xxxxxxxx symbol / xxxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx podle xxxx 6.1 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx 17 x 17 xx:

7. Požadavky xxx xxxxxxxx soustřeďování x xxxxxxxx odpadu:

7.1 Xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxx xxxxxxxx přepravy:

- požadavky xx xxxxxxxxxxxxx:

7.2 Xxxxxxxxxx xxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxx:

- xxx:

- ruce:

- xxxxxxx xxxxx xxxx:

8. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, haváriích x xxxxxxxx:

8.1 Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

- xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

8.2 První xxxxx:

- popis poskytnutí xxxxx xxxxxx

8.3 Metody x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx:

8.4 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx hasiče:

8.5 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx tísňového xxxxxx: 112

Xxxxxxxx záchranný xxxx: 150

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: 155

Xxxxxxx Xxxxx republiky: 158

9. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

10. Xxxxxxxxxxxxx list xxxxxxxxxxxx xxxxxx zpracoval:

Jméno x příjmení:

Telefon/Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx vyhotovení:                                                                                          Xxxxxx:

Xxxxxxxx:

Xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, Xxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxx xx xxxxxxxxx X x Úmluvě x xxxxxxxxxxx železniční xxxxxxxx (XXXXX), xxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX x 1999/45/ES x o xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1907/2006.

Xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 22 x vyhlášce x. 273/2021 Sb.

Ohlašovací xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po území XX

XXXX

Xxxxxxxxx přeprava Xxx / Ne

Odesílatel

Příjemce / xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxx

XXX

XXXX/XXX

XXX

XXX

Xxxxxxxx xxxxx / název / xxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / název/jméno x xxxxxxxx

Xxxxx, x.x., x.x.

Xxxxx, č.p., x.x.

Xxxx, XXX

Xxxx, XXX

XXXXX

XXXXX

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx:

XXX

XXX/XXX

Xxxxxxxx xxxxx / název/jméno x xxxxxxxx

Xxxxx, x.x., x.x.

Xxxx, XXX

XXXXX

1.

2.

3.

4.

5.

Xxx. č.

Katalogové xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx (x)

Xxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx/xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vozu

Registrační xxxxxx xxxxxx

Xxxxx, č.p., x.x.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx, XXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

XXXXX

Xxxxx xxxxx, xxxxxxx zásilky

Telefon

Razítko / xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxx*)

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu

Náklad xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx / podpis

Příjemce

Razítko / xxxxxx

Xxxxxxxx

*) 1 - xxxxxxxx, 2 - železniční, 3 - xxxxx, 4 - xxxxxxx, 5 - xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXX - Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů po xxxxx XX, které x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadů.

Kyvadlová xxxxxxxx - "Ano" xx xxxxx x xxxxxxx, že se xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §40 xxxx. 2 xxxx vyhlášky. Xxxxx xxxxxxxxxx přepravu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků.

Odesílatel - Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady, xxxxx xxxxxxxxx odpad xx xxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx odpadů xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxx: uvede xx xxxxx xx xxxx xxxx (1. xxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2. mobilní zařízení xx sběru odpadu, 3. xxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování odpadu, 4. xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XX XXX / XXX).

XXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady; xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se zleva xxxx xx xxxxxxx xxxxx osm míst.

IČZ / XXX - xxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx původce odpadu. X xxxxxxx vzniku xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx správního xxxxxx xx zde xxxxx xxx XXX / XXX.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / jméno x příjmení - xxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, Xxxx, XXX - uvedou se xxxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx se xxxxx adresa sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx provozovnu při xxxxxxxx xx území xxxxxxxxx obvodu xx xxxxxx xxxxxxx údaje XXX / SOP. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zpracování xxxxxx x XX XXX se uvedou xxxxxxx xxxxx XXX.

XXXXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx jednotky obce xxxxxxxxxxxx adrese xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Uvádí se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ČR. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx číselníku xxxx XX vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx doklady - xxxxx se xxxxxx dokladů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx25) pro xxxxxxxxxx xxxxx přepravy.

Příjemce / xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXX - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx IČO xxxx xxx osmimístné, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx osm míst.

IČZ - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxx firma / název / xxxxx a příjmení - xxxxx xx xxxxx / xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určeného xxx nakládání s xxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, Xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ČR.

Nakládka nebezpečného xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx x místu xxxxxxxx odpadu včetně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx: Xxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx přepravy xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nakládání x xxxxxx, od kterých xx xxxxx přebírán, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx pořadové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx č. 1.

XXX - xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxx odpady; xxxxx xx xxxxx IČO xxxx než osmimístné, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx.

XXX / XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx obvodu xx xxx uvede xxx XXX / XXX.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xx název xxxx jméno xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, Xxxx, PSČ - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx x xx x x xxxxxxx, xx xx nakládka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx jednotného xxxxxxxxx xxxx XX.

Xxxxxxx 1 - Xxxxxxxx xxxxx - uvede xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx 2 - Katalogové xxxxx xxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx odpadů - xxxxx se katalogové xxxxx xxxxx případně xxxxxxxx odpadu xxxxx Xxxxxxxx odpadů.

Sloupec 3 - Xxxxx nebezpečného xxxxxx podle Katalogu xxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx poddruhu xxxxxx xxxxx Katalogu odpadů. Xx možno uvést x xxxxxxxx název.

Sloupec 4 - Xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx přepravovaného odpadu x xxxxxx. Zaokrouhluje xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxx desetinných xxxx.

Xxxxxxx 5 - Xxxxx xxxx - xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx, ve kterých xx odpad xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu, xxxxx xxxxxxxx přepravu xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx x externí xxxxx xxxxxxxxxxxx přepravu xxxxxx xxxx odesílatele xxxx xxxxxxxx odpadu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Uvedou se xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx dopravním xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx značky.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx více xxxx xxxxxxxxxxxxx přepravu, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx použitých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx se jednotlivě xxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu vzestupně xx x. 1.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx přepravu, xxxxx xx osoba IČO xxxx xxx osmimístné, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx celkový xxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, Obec, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx jednotného číselníku xxxx ČR.

Razítko / xxxxxx: Osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potvrdí účast xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jedním potvrzením, xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědné xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx předání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx / xxxxxx: Odesílatel xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aspoň xxxxxx potvrzením, například xxxxxxxx odpovědné xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx příjemci:

Datum xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx DD.MM.RRRR.

Identifikace xxxxxxxx, xxxxxxx / podpis: Xxxxxxxx xxxxxxx účast xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jedním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx: xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 23 x vyhlášce x. 273/2021 Sb.

Vymezení kovových xxxxxx

1. Kovové xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx předala odpad xx zařízení, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §19 xxxx. 3 zákona

Kód xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx odpadu

02 01 10

Xxxxxx xxxxxx

12 01 01

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

12 01 03

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

15 01 04

Xxxxxx xxxxx

16 01 04*

Xxxxxxx s xxxxxxxxx životností

16 01 06

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zbavené xxxxxxx x xxxxxx nebezpečných xxxxxxxx

16 01 17

Xxxxxxx xxxx

1601 18

Xxxxxxxxx xxxx

16 08 01

Upotřebené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx,

xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx platinu (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 16 08 07)

17 04 01

Xxx, xxxxx, mosaz

17 04 02

Xxxxxx

17 04 03

Xxxxx

17 04 04

Xxxxx

17 04 05

Xxxxxx x ocel

17 04 06

Cín

17 04 07

Xxxxxx xxxx

17 04 11

Xxxxxx xxxxxxxxx pod 17 04 10

20 01 40

Xxxx

2. Kovové xxxxxx, xx které xxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx úplatu x xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxx povahu

a) xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kulturní hodnoty26),

b) xxxxxxxx xxxx bohoslužebného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo jeho xxxxx, xxxxxxx zařízení xxx hromadnou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx příslušenství veřejného xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx kanalizační xxxxxxxx, nebo

e) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx kompletní xxxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x ukončenou životností.

Xxxxxxx x. 24 x xxxxxxxx č. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, vedlejší xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavební xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x demoliční xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx:

- xxxxxxxxxxx xxxxxx,

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx účely, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x luxfer,

- xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látkami,

- xxxxx x xxxx a xxxxx výplně stavebních xxxxxx,

- xxxxxxxx,

- xxxxx x betonové konstrukce,

- xxxxx x xxxxx xxxxx,

- xxxxxxx tašky,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx prvky x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxx směsi, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxx x kamení, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xx xxxxxxxxxxxx svršku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky,

- xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx sádry, xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx,

- xxxxxxxxxxx kovové xxxxxxxx xxxx x jiné xxxxxx výrobky,

- xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx x PVC (Xxxxxxxxxxxxxxxx) - xxxxxx profily, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx,

- plastové xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxx XXX,

- xxxxxx polystyren, xxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné xxxxx,

- minerální vlna, xxxxx neobsahuje xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxx betonu, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx profily, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx).

2. Xxxxxxxxx stavební materiály, xxxxx xxxx vedlejším xxxxxxxxx.

- xxxxxx x xxxxxx,

- xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3. Stavební x xxxxxxxxx odpady, xxxxx xxxxxxxx nebezpečné xxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx azbestu,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx azbest,

- xxxx, xxxxxx a xxxxx obsahující nebezpečné xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx znečištěné,

- asfaltové xxxxx xxxxxxxxxx číslo 17 03 01*,

- xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečné látky,

- xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx izolační xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- xxxxxxxx materiály xx xxxx xxxxx znečištěné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- stavební x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

- stavební x demoliční odpady xxxxxxxxxx XXX,

- xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, tašek x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky,

- xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- stavební xxxx xxxxxxxxxx minerální xxxxx xxxx jimi xxxxxxxxxx,

- škvára xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

- elektrické xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx; kondenzátory xxxxxxxxxx PCB, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX, kabely x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx),

- xxxxxxxx látky a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx-xxxxxxxxxxxx uhlovodíky,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 17 03 01*,

- xxxxxxxx díly, xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxx oleje xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 25 x vyhlášce č. 273/2021 Sb.

Biologicky rozložitelné xxxxxx

Xxxxxxx x. 25.1

Seznam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §63 odst. 1 xxxxxx

02 01 01 Xxxx x xxxxx a z xxxxxxx

02 01 03 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 01 06 Xxxxxxx xxxx, moč x xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx odděleně x xxxxxxxxxxxx xxxx místo xxxxxx1)

02 01 07 Xxxxxx z lesnictví

02 02 01 Kaly x xxxxx x x čištění

02 02 03 Suroviny nevhodné xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 02 04 Xxxx x čištění xxxxxxxxx vod x xxxxx xxxxxx vzniku

02 03 01 Kaly x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx

02 03 04 Xxxxxxxx nevhodné xx xxxxxxxx nebo zpracování

02 03 05 Kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx vzniku

02 03 99 Xxxxxx jinak xxxxx xxxxxxxx

02 04 03 Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 05 01 Xxxxxxxx nevhodné ke xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

02 05 02 Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku

02 06 01 Xxxxxxxx nevhodné xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 06 03 Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx jejich xxxxxx

02 07 01 Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 02 Xxxxx x destilace xxxxxxx

02 07 04 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

02 07 05 Kaly x xxxxxxx odpadních xxx x místě xxxxxx vzniku

03 01 01 Xxxxxxx kůra x xxxxx

03 01 05 Piliny, hobliny, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx 03 01 04

03 03 01 Xxxxxxx xxxx a dřevo

03 03 07 Mechanicky xxxxxxxx výmět x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx papíru x xxxxxxx

(xxxxx xxxxx xxxxxxx)

03 03 09 Xxxxxxx kaustifikační xxx

03 03 10 Výmětová xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx oddělování obsahující xxxxxx, výplně a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

03 03 11 Kaly z xxxxxxx odpadních vod x místě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 03 03 10

04 01 01 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

04 01 07 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx kaly z xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

04 02 10 Xxxxxxxxx hmoty z xxxxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxx, xxxx)

04 02 20 Xxxxxxx kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx 04 02 19

15 01 03 Xxxxxxx obaly

17 02 01 Dřevo

19 05 03 Kompost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

19 06 03 Xxxxxxxx x anaerobního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx2)

19 06 04 Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunálního xxxxxx2)

19 06 05 Xxxxxxxx x anaerobního xxxxxxxxxx xxxxxx živočišného x xxxxxxxxxxx xxxxxx

19 06 06 Xxxxxxxx vyhnívání x anaerobního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

19 08 05 Xxxx z čištění xxxxxxxxxxx odpadních vod

19 08 09 Xxxx xxxx x xxxxx x odlučovačů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x jedlé xxxx

19 08 12 Xxxx z biologického xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 08 11

19 09 01 Xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (x česlí x filtrů)

19 09 02 Xxxx z xxxxxx xxxx

19 12 07 Xxxxx neuvedené xxx číslem 19 12 06

19 12 12 Xxxx xxxxxx (xxxxxx směsí xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 11 (xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadem úpravou xxxxxxxxxx rozložitelných odpadů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx)

20 01 08 Xxxxxxxxxx rozložitelný odpad x xxxxxxx x xxxxxxxxx

20 01 25 Xxxxx olej x xxx

20 01 38 Xxxxx neuvedené xxx xxxxxx 20 01 37

20 02 01 Xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx

20 03 02 Xxxxx x xxxxxx

20 03 04 Xxx xx xxxxxxx x žump

1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zařazena xxxx odpad.

2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx č. 25.2

Xxxxxx xxxxxx využitelných v xxxxx xxxxxxxx

02 01 03 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

20 01 08 01 Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx původu

20 01 38 Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 37

20 02 01 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

20 03 02 Xxxxx z xxxxxx

Xxxxxxx x. 25.3

Xxxxxx odpadů xxxxxxxxxxxx ve vermikompostárně

02 01 01 Xxxx x praní x x xxxxxxx

02 01 03 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 01 06 Xxxxxxx trus, xxx x xxxx (včetně xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zpracovávané xxxx xxxxx vzniku1),2)

02 01 07 Xxxxxx x xxxxxxxxx

02 03 01 Xxxx z xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

02 03 04 Suroviny nevhodné xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 07 02 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

03 01 05 Xxxxxx, hobliny, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx desky x xxxx, neuvedené xxx číslem 03 01 04

03 03 01 Xxxxxxx xxxx x xxxxx

15 01 01 Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

17 02 01 Xxxxx

19 08 02 Odpady x xxxxxx xxxxx2)

19 08 05 Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadních xxx2)

19 12 07 Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 12 06

20 01 08 01 Xxxxxxxxxx rozložitelný xxxxx x xxxxxxx x stravoven xxxxxxxxxxx xxxxxx

20 01 38 Xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 20 01 37

20 02 01 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad

20 03 02 Xxxxx x tržišť

1) Statková xxxxxxx nemusí být xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

2) Pouze pokud xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xx vermikompostárně xxxxxxx xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 25.4

Odpady, xxxxxxx zpracovávání podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 01 06 Zvířecí xxxx, xxx x xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), kapalné odpady, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx

02 02 01 Xxxx z xxxxx x x čištění

02 02 03 Suroviny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracování

02 02 04 Kaly x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x místě xxxxxx xxxxxx

02 05 01 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

04 01 01 Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

19 08 09 Xxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx tuků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx

20 01 08 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 20 01

08 01 Biologicky xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx x stravoven xxxxxxxxxxx xxxxxx

20 01 25 Xxxxx xxxx x xxx

Xxxxxxx č. 25.5 Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ověření xxxxxxxxx technologie x xxxxxxxxxxxx ověřování limitních xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

19 08 05 Xxxx x čištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

19 08 02 Odpady x xxxxxx xxxxx

20 03 04 Kal xx xxxxxxx x žump

A xxxx xxxxxxxx produkty xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx XXX. kategorie, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx určeny x xxxxxx xxxxxxxx, x x zrušení xxxxxxxx (XX) č. 1774/2002 (xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx živočišného xxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx správa xx svém souhlasu. X xxxxxxx xxxxxx 19 08 05 Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxxxxx ověření xxxxxxxxx technologie x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx indikátorových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx X.

Xxxxxxx x. 26.6 Seznam biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxx xxxxx xxxxxxxxx cílů xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

02 01 01 Kaly x xxxxx x x čištění

02 01 03 Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

02 01 06 Xxxxxxx xxxx, xxx x hnůj (včetně xxxxxxxxxx slámy), xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx vzniku

02 01 07 Xxxxxx x xxxxxxxxx

02 02 01 Xxxx z praní x x xxxxxxx

02 02 03 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 02 04 Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxx jejich xxxxxx

02 03 01 Xxxx x xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x separace

02 03 04 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebě xxxx xxxxxxxxxx

02 03 05 Xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 03 99 Odpady xxxxx blíže xxxxxxxx

02 04 03 Kaly x xxxxxxx odpadních xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx

02 05 01 Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx

02 05 02 Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod v xxxxx jejich vzniku

02 06 01 Suroviny xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

02 06 03 Xxxx x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx jejich xxxxxx

02 07 01 Xxxxx x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx surovin

02 07 02 Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

02 07 04 Suroviny xxxxxxxx xx spotřebě nebo xxxxxxxxxx

02 07 05 Xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx

03 01 01 Odpadní xxxx x xxxxx

03 01 05 Xxxxxx, xxxxxxx, odřezky, dřevo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxxxx pod xxxxxx 03 01 04

03 03 01 Xxxxxxx xxxx x xxxxx

03 03 07 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

03 03 08 Odpady xx xxxxxxx papíru x lepenky xxxxxx x recyklaci

03 03 09 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

03 03 10 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx oddělování xxxxxxxxxx xxxxxx, výplně x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

03 03 11 Kaly x čistění xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx číslem 03 03 10

04 01 01 Odpadní xxxxxxxx x štípenka

04 01 07 Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx odpadních xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx

04 02 10 Xxxxxxxxx hmoty x přírodních produktů (xxxx. xxx, xxxx)

04 02 20 Xxxxxxx xxxx x čištění xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxx pod 04 02 19

04 02 21 Odpady z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

04 02 22 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

15 01 01 Xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx

15 01 03 Xxxxxxx obaly

17 02 01 Dřevo

19 05 03 Xxxxxxx nevyhovující xxxxxxx

19 06 03 Xxxxxxxx z anaerobního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx*

19 06 04 Xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx*

19 06 05 Extrakty x xxxxxxxxxxx zpracování xxxxxx živočišného x xxxxxxxxxxx xxxxxx

19 06 06 Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rostlinného xxxxxx

19 08 05 Xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod

19 08 09 Směs xxxx x olejů x odlučovačů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx

19 08 12 Xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadních vod

19 09 01 Pevné xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (z xxxxx x xxxxxx)

19 09 02 Kaly z xxxxxx xxxx

19 12 01 Xxxxx x xxxxxxx

19 12 07 Xxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 12 06

19 12 12 Xxxx odpady (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxx odpadu xxxxxxxxx pod xxxxxx 19 12 11 (xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x biologicky rozložitelným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů)

20 01 01 Xxxxx x xxxxxxx, s výjimkou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x odpadu x tapet

20 01 08 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z kuchyní x stravoven

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Xxxxxxxx materiály

20 01 25 Jedlý xxxx x tuk

20 01 38 Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 20 01 37

20 02 01 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

20 03 01 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

20 03 02 Xxxxx x xxxxxx

20 03 07 Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx č. 26 x vyhlášce x. 273/2021 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx řád xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx v příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx výstupu xx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx x jinými xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx bioplynových stanic xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

1. xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx množství xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vstupů x xxxxxx/xxx,

2. xxxxx xxxxxxx skladování xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx anaerobní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx zdržení xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

4. xxxxx míst xxxxxxx vývinu xxxxx xxxxxxxxx látek a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx látek xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx stavech,

5. xxxxx xxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx způsobu nakládání x digestátem vzniklým xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx jiných xxxxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx popisem xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx:

1. xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx zpracování x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx odmítnutí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx sledování xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxxx a předúpravy xxxxxx,

3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skladby, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

5. xxxxx finální xxxxxx x xxxxxxxxxx výstupů,

f) xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x provozu xxxxxxxx, xxxxxxx emise pachu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx zanášené xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx provoz, ptáci, xxxxxxxx a hmyz, xxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx opatření pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx27),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelů stanovených xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kontrol xxxxx přílohy č. 28, č. 30 x č. 31 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařízení xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx provedením xxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx x. 27 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxx režimy xxx hygienizaci

Tabulka x. 27.1

Xxxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx. xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx

1.

≥ 70 °C

souvisle po xxxx xxx. 3 xxx

2.

≥ 65 °X

xxxxxxxx xx dobu min. 5 dní

3.

≥ 60 °X

xxxxxxxx xx xxxx xxx. 7 xxx

4.

≥ 55 °X

xxxxxxxx po xxxx xxx. 14 xxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 27.2

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx původu

>= 55 °X

24 hodin

Anaerobní xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpady xxxxxxxxxxx původu

>= 40 °X

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. 30 dnů

Xxxxxxx x. 28 x vyhlášce x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx mikroorganismus

Jednotky

Počet xxxxxxxxxx vzorků xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx (nález/ KTJ*)

Salmonella xxx.

xxxxx x 50 x

5

xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxxx **

XXX* x 1 xxxxx

5

4

&xx; 103

1

< 5.103

* XXX - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

** X xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx počet xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxx indikátorových xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxxxx x Xxxxxxxx odpadů.

Xxxxxxx č. 29 x vyhlášce x. 273/2021 Sb.

Zařazování xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelnými odpady xx skupin

Výstupy ze xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky rozložitelných xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx následujících skupin:

1. xxxxxxx - výstupy xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

xxxxx X výstupy, xxxxx xxxxxxx požadavky na xxxxxxx xx oběhu xxx výrobky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13);

xxxxx XX xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xx oběhu xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků XX28);

xxxxx XXX výstupy xxxxxxxxx xx zemědělské x lesní xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx oběhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13);

2. xxxxxxx - xxxxxxx, xxxxx splňují požadavky xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxx zemědělskou x xxxxx půdu. Na xxxxxxx skutečných xxxxxxxxxx, xxxxxxx a způsobu xxxxxxx xx skupina xxxx xx xxxx xxxxx:

xxxxx I - xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx u xxxxxxxxxxx a rekreačních xxxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx hracích xxxxx (xxxxxxxxxxxx kompost);

třída II - xxxxxx pro xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx městskou xxxxx, zeleň parků x lesoparků, pro xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx terénu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx kompost x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx v místě xxxxxxx nesmí přesahovat x xxxxxxx 200 x xxxxxx na 1 xx x xxxxxx deseti let. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 hodin xx x xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx místa x xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxx X;

xxxxx III - xxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle XXX 83 8035 Xxxxxxxxxxx odpadů - Xxxxxxxxx a rekultivace xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo pro xxxxxxxxx náplně biofiltrů (xxxxxxxxxxxx kompost). Xxx xxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxx i xxxxx X x xxxxx II;

3. xxxxxxx - upravený xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady;

4. xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpracování; xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 1., 2. xxxx 3. xxxxxxx;

5. skupina - xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 30 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxx na xxxxxxx xx zařízení xxxxxxxx k xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx x. 30.1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx/xx sušiny

Sledovaný xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx 2 Xxxxx I

Skupina 2 Třída XX

Xxxxxxx 2 Třída XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad (xxxxxxx 4)

As

[mg/kg sušiny]

10

20

30

-

Cd

[mg/kg xxxxxx]

1,7

3

4

-

Xxxxxxxxx

[xx/xx xxxxxx]

100

250

300

-

Xx

[xx/xx sušiny]

170

400

400

-

Hg

[mg/kg xxxxxx]

0,8

1,5

2

-

Xx

[xx/xx xxxxxx]

65

100

120

-

Xx

[xx/xx xxxxxx]

100

300

400

-

Xx

[xx/xx xxxxxx]

500

1200

1500

-

XXX

0,02

0,2

-

XXX

3

6

-

Xxxxxxxxx &xx; 2 xx

&xx; 0.5%

&xx; 0.5%

-

-

Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příměsi

< 5 %

&xx; 5 %

-

-

XX4*

-

-

-

&xx; 10 xx X2/x xxxxxx

Xxxxxxx č. 30.2

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupiny 2

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

% xx.

30 - 65

Xxxxxxxxxx xxxxx

% xx. x xxxxxx

xxx. 20

Xxxxxxx xxxxx

% xx. v xxxxxx

xxx. 0,6

Xxxxx C:N

max.

30

pH

-

6 - 9

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx &xx; 20 xx

% hm. x sušině

< 3,0

Nežádoucí xxxxxxx &xx; 5 xx

% xx. x xxxxxx

&xx; 0,5

Xxxxxxx xxxxxx x 1x xxxxxxxx

xx

≤ 3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx stabilizovaný výstup x xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx rozložitelných xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, použitelný xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

* Xxxxx C:N xx vypočítává xx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx: (xxxxxxxxxx xxxxx:2):X

Xxxxxxx x. 30.3

Kvalitativní xxxxx xxxxxxx rekultivačního digestátu xxxxxxx 2

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx [% xx]

xxx. 98 [%]

Xxxxxxx xxxxx xxxx N xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx [%]

xxx. 0,3

xX

6,0 - 9

Rekultivační xxxxxxxx xx stabilizovaný xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů, xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxx x xxxxx půdu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 31 x vyhlášce č. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx indikátorových xxxxxxxxxxxxxx, splnění xxxxxxxxx xx xxxxx škodlivin x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx znaků xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx využívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle příloh č. 28 a č. 30 x xxxx vyhlášce xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13).

Xxxxx produkce xxxxxxx [ x ]

Četnost xxxxxxx výstupů

0 - 1000

2 x xx xxx

1001 - 5000

4 x xx xxx

5001 - 10 000

6 x xx xxx

10 001 x xxxx

12 x xx xxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kontroly xxxxxxxxx x zimním x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx sledovaných ukazatelů xx možné, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 75 % xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx řádku tabulky. Xxxxxxx xxxxxxx zkoušek xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxx xxxxxx vzorku

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx zvolit tak, xxx odebrané xxxxxx xxxx reprezentativní xxx xxxx xxxxxxxx posuzovaného xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx množství.

b) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vzorky. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx 5 jednorázových xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x. 28 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného xxxxxx x získané xxxxxxxx, které nejsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx29) xx xxx 25. xxxxx 2011 xxxxx xxxxxxx dne. X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx odebrány xxxxx 24 hodin v xxxxxxxxx x 1-2 xxxxxxxxxx intervalech, s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení s xxxxxxxxx digescí xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx digestátu xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 0,5 xx (xxxxx xxxxxxx) xxxx 0,5 X (tekutá xxxxxxx).

x) Xxxxxx ke xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxxx x. 1, příloha č. 30 x této xxxxxxxx) se xxxxxxx xxxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle Xxxxx xxxxxx vzorků. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx vzorky x xxxxx xxxxxxxx x příloze č. 28 x této xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úpravy, xxxxxxxxx drcení, xxxxxx xx xxxxxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 6 °X x xxxxxxx xx laboratoře xxx, xxx vzorek xxx xxxxxxxxx xx 48 xxx. po xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odebrat jen x xxxxxxx, xx xxxxxxx kompostu je xxxxx xxx 40 °X.

Xxxxxxx x. 32 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx výstupy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx být xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxx skupiny 1 upravuje xxxxxxxxx xx xxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxx předpis13).

V xxxxxxx výstupů xxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx dokumentace obsahuje:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení, xxx xxxxxx xxxxxx: xxxxx, XXX, adresa,

b) xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 29 x této xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx (výroby), xxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 28 x č. 30 x xxxx xxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx o množství x xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx obalů xx xxxxxxxxxx obalu,

f) xxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx aplikace, xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xx xxxx výrobky,

j) xxxxxx xxxxxxxxxx.

Příloha x. 33 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx formu a xxxxx vlastníka xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou; xxxxx, xxxxxxxxx jména x příjmení, obchodní xxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxxxx pozemku xxxxxxxxxxx fyzickou xxxxxx; xxxxx, popřípadě xxxxx x příjmení, xxxxxx xxxxxxxx a telefonní xxxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx nepodnikající fyzická xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název, xxxxxx xxxxx a sídlo xxxxxxxxxxxxx komunitní kompostárny xx-xx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x jejich xxxxxxxxxxx čísla, xxxxxxxxx xxxxx a příjmení, xxxxxxxx firmu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) jméno osoby xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx vedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů a xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx provozního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. Záznamy xx xxxxxxxxxx deníku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx x nepřerušované číselné xxxx, datovány x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx x následujícím xxxxxxx:

- všechny skutečnosti xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zařízení,

- datum x xxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx, xxxxx je součástí xxxxxxxx),

- xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx složení x xxxxxxxxxx hmotnost xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx naměřených xxxxxx x vlhkosti x xxxxx použitého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx x havarijních situacích,

- xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxxx x zařízení.

3. X provozním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené xxxxx xx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx komunitní kompostárna x xxxxxxx xxxxxx xxxx, musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 34 x xxxxxxxx č. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxx evidence x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rostlinných xxxxxx v komunitní xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

XXX

Xxxxxxx

Xxxxxx:

Xxxxx x.x / č.o

Obec

IČZÚJ

Pro xxxx:

Xxxx

XXX

Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx evidence:

Jméno xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

1

2

3

4

Xxxxxxxx číslo

Datum

Množství (x)

X xxxxx xxxx

(xxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxx - uvede xx kontaktní xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

Adresa, xxxxx x.x. / x.x., xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx číslo základní xxxxxx jednotky obce, xx xxxxxx území xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx.

Xxx obce, xxxx, XXX - xxxxxx xx názvy x XXX xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx za vedení xxxxxxxx evidence - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx - xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx za vedení xxxxxxxx evidence.

Pořadové xxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx - xxxxx se datum xx xxxxxxx DD.MM.RRRR xxxxxxx rostlinných zbytků.

Množství (x) - uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků v xxxxxx xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx obce - xxxxx xx název xxxx, x xxxxxxx xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 35 x vyhlášce x. 273/2021 Sb.

Hlášení o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxx 1 - Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxx:

XX XXX/XXX:

Xxx XX ORP / XXX:

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

Identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zbytky

IČO

IČP

Obchodní xxxxx / xxxxx / xxxxx a xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx kompostárny

Ulice

č.p.

č.o.

Ulice

č.p.

č.o.

Obec

Obec

PSČ

PSČ

IČZÚJ

IČZÚJ

Kód SO XXX / XXX

Xxx XX ORP / XXX

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx obce:

Datum

Obec

IČO

IČZÚJ

Jméno

Příjmení

Adresa elektronické xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx 2 - Hlášení xxxxxxxx

1

2

3

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx (x)

X xxxxx xxxx

(XXX, xxxxx xxxx, adresa xxxx, XXXXX obce)

Vysvětlivky

List 1

Vykazovaný xxx - uvede xx xxx, xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx.

XX XXX / XXX - xxxxx xx název xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx provádí xxxxxxxx hlášení nebo xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlášení.

Kód XX XXX / XXX - xxxxx xx xxx správního xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx hlášení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahující xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxxxxxxxxxxx zařízení); pokud xx IČO xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxx firma / xxxxx / xxxxx x příjmení - xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, x.x., x.x., xxxx, PSČ - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx sídla xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx území xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx. Xxxxx xx uvede xxxxx jednotného číselníku xxxx ČR vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx XX XXX / XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodu hlavního xxxxx Xxxxx, xx xxxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx hlášení x xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxx x xxxxxxxx - xxxxx xx jméno a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx - xxxxxx xx xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx hlášení.

Poznámka x xxxxxxx - x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovávající xxxxxxxxx zbytky

IČP - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx nemá přiděleno xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxx xx běžně užívaný xxxxx xxxxxxxxx kompostárny.

Ulice, x.x., x.x., xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx údaje, xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx kompostárna.

IČZÚJ - xxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx komunitní xxxxxxxxxxx. Číslo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx XX XXX / SOP - xxxxx se xxx xxxxxxxxx obvodu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x přenesenou působností, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx obce, xxxx, XXX, XXXXX - xxxxxx xx xxxxx, XXX x XXXXX xxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2:

Xxxxxxxx xxxxx - uvede xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx (x) - uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytků v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx desetinná xxxxx.

X xxxxx xxxx - xxxxxx se xxxxx x xxxx předávající xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx, XXXXX xxxx.

Xxxxxxx č. 36 x xxxxxxxx x. 273/2021 Sb.

Označení xxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §67 xxxx. 2 xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx (XXX)

Xxxx provedena xxxxxx kalu podle §67 odst. 1 xxxx. x) zákona (Xxx/Xx)

Xxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx-xx xxxxxxxxx úprava)

Úpravu xxxxxxx (IČO, XXX)

Xxxxxxx x. 37 x xxxxxxxx x. 273/2021 Sb.

Evidenční xxxx xxxxxxx kalů x xxxxxxxxxxx

Xxxx 1

strana č. /

Xxxxxxxxxxxx ČOV

Provozovna / Xxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxxxxx číslo provozovny (XXX)

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx firma / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx / xxxxxxxx

Xxxxx č.p., x.x.

Xxxxx x.x., č.o.

Obec

Obec

PSČ

PSČ

Kód XX XXX / SOP

Kód XX ORP / XXX

XXXXX

Xxxxx oprávněná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx (IČO, xxxxx, Xxxxx č.p., x.x, xxxx, PSČ, XXXXX)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úpravu kalů*

Zařízení

IČO

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx x.x., č.o.

Ulice x.x., x.x.

Xxxx

Xxxx

XXX

XXX

Xxx XX XXX / XXX

Xxx XX XXX / XXX

XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx jednat xx provozovatele zařízení

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty

IČZÚJ

* xxxxxxxx xx xxxxx x případě, xx xxxxxx xxxx neprovedl xxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx*

XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení (XXX)

Xxxxxxxx firma/název/jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení

Název xxxxxxxx

Xxxxx x.x., x.x.

Xxxxx x.x., x.x.

Xxxx

Xxxx

XXX

XXX

Xxx XX XXX / SOP

Kód XX XXX / XXX

XXXXX

Xxxxx oprávněná xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx a xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

XXXXX

* Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxxxxxx kal xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxx

XXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxx x.x., x.x.

Xxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxx

XXX

Xxxxx xxxxxxxxx jednat xx uživatele kalů

Kód XX XXX / XXX

XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx dokladu

Razítko x xxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx elektronické xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx:

X případě xxxxxxxxx kalů x xxxx xxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx samostatně xxx xxxxxx provozovnu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

XXX - xxxxx xx identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX); xxxxx xx XXX méně xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nuly xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxx firma / xxxxx / jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx tak, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, č.p., x.x., obec, XXX - xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx XX XXX / XXX - uvede xx xxx xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx nebo správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x přenesenou xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx provozovatel xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX - xxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxx x xxxxxx - xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (IČP) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny XXX přidělené živnostenským xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zde xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ohlašovatel xxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX) - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx - XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx provozovny nebo xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxxx, x.x., č.o., xxxx, XXX - xxxxxx xx adresní xxxxx xxxxxxxxxx xxxx zařízení xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. .

Kód XX XXX / SOP - uvede xx xxx správního obvodu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx s přenesenou xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx nachází xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x odpady.

Osoba xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxx xx jméno x příjmení xxxxx xxxxxxxxx k jednání.

Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx, telefon - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx obce, xx xxxxxx správním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx uvede xxxxx xxxxxxxxxx číselníku xxxx XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

Vlastník xxxxxxxx - xxxxx xx XXX, xxxxx, adresní xxxxx sídla xxxxxxxxx, xxxx ulice x.x., x.x. xxxx x xxx SO ORP / SOP xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx upravených kalů

IČO - uvede xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx); pokud xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zleva nuly xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx se xxx, xxx xx zapsán x xxxxxxxxx xxxx x živnostenském rejstříku.

Ulice, x.x., x.x., xxxx, XXX - uvedou xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx XX XXX / XXX - xxxxx xx xxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Prahy s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX - xxxxx se identifikační xxxxx základní xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx území xx provozovatel xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - uvede xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxx x podpis - xxxxx se xxxxxxx xxxxx jedním xxxxxxxxxx xxxx. podpisem.

Identifikační číslo xxxxxxxx (XXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení pro xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx krajským úřadem.

Název xxxxxxxx - uvede xx xxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

Xxxxx, č.p., x.x., xxxx, XXX - xxxxxx xx adresní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx. .

Xxx SO XXX / SOP- xxxxx xx kód xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxxx obvodu hlavního xxxxx Xxxxx s xxxxxxxxxx působností, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyplňující xxxxxx.

XXXXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní jednotky xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

Uživatel xxxx - zemědělec

IČO - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby (xxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxxxxxx); pokud je XXX xxxx než xxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx osm xxxx.

Xxxxxxxx xxxxx / xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx - xxxxx xx tak, jak xx zapsán v xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, x.x., x.x., obec, XXX - xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx SO XXX / XXX - xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlavního xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx.

XXXXX - xxxxx xx identifikační číslo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ČR vydaného Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

Datum xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx datum xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxx x xxxxxx - údaje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo zařízení (XXX) - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx xx. xxxxxxxxx přidělené krajským xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxx dílu xxxxxxx bloku, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx (XXXXX, xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXXX).

Xxxxx xxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx dočasně xxxxxx (XXXXX, xxxxx xxxx, xxxxxx, číslo xxxx půdního xxxxx). Xxxxxxxx xx xxxxx x případě, xx xxx upravený kal xxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zařízení - xxxxx se jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k jednání.

Adresa xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx - uvede xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx na xxxx x tunách xx xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxxxx - uvede xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx potřeby.

List 2

strana x. /

1) Agrochemické xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xX

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxx

Xx - xxxxxx

xx . xx-1

X - draslík

mg . xx-1

X - xxxxxx

xx . xx-1

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x půdě (xx.xx-1 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx prvků v xxxx (xx.xx-1 xxxxxx)

Xxxxx xxxx1)

Xxxxx půdy2)

As - xxxxx

20

15

Xx - xxxxxxxxx

2,0

1,5

Xx - xxxxxxx

0,5

0,4

Xx - xxxxxx

30,0

20,0

Xx - chrom

90,0

55,0

Cu - xxx

60,0

45,0

Xx3) - xxxx

0,3

0,3

Xx - xxxx

50,0

45,0

Xx - xxxxx

60,0

55,0

X - xxxxx

130,0

120,0

Xx - zinek

120,0

105,0

PCB4)

0,02

0,02

PAU5)

1,0

1,0

Vysvětlivky

1) Xxxxx půdy: písčito-hlinité, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx převážnou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půd. Xxxxx xx x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx půdním xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx půd xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2) Xxxxx xxxx: xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx a chudých xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxx půd se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx 0,01 xx), které xxxxx xxxxxxxxx 20 %. Xxxx půdy xx xxxxxxxxx velmi xxxxxx xxxxxxxxx kapacitou.

3) Xxxxx Xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx ostatních xxxxx, tj. As, Xx, Xx, Xx, Xx, Cu, Xx, Xx, X, Xx xx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4) XXX - xxxxxxxxxxxxxx bifenyly (xxxx xxxxxxxxx x. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180).

5) PAU - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhlovodíky (xxxx antracenu, xxxxx(x) xxxxxxxxx, benzo(b) fluoranthenu, xxxxx(x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x) xxxxxx, xxxxx(xxx) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx(1,2,3-xx) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx).

2) Dodávky xxxxxxxxxxxxx xxxx

X.

Xxxxx

Xxxxxxx xxxx

Xxx

xxx xxxxxx

% xxxxxx xxx xxx

Xxx. xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx **

Xxxxxxxx honu (xx)

Xxxxxxx

** Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx bloku, čtverec xxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx půdy xxxxx xxxxxx č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx

Xxxx 3

xxxxxx x. /

3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx ze xxx:

Xxxxxxxx č.

Analýzu xxxx xx xxx:

Xxxxxxxx č.

Analýzu xxxxxxx:

Xxxxx příloh:

Sledovaný ukazatel

Obsah x xxxxxxx hmotě xx/xx

Xxxxx x xxxxxx xx/xx

xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx

X - xxxxxxx xxxxx

XX4-X - xxxxxxxxxxx xxxxx

XX3-X - xxxxxxxxxxx xxxxx

Xx - xxxxxx

Xx - xxxxxx

X - xxxxxxx

X - xxxxxx

Xxxxxxx xX čistírenských xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx (xx.xx-1)

Xxxxx (xxxxxxxxx) hodnoty xxxxxxxxxxx v kalech (xx.xx-1 xxxxxx)

Xx - xxxxx

30

Xx - kadmium

5

Cr - xxxxx

200

Xx - xxx

500

Xx - rtuť

4

Ni - nikl

100

Pb - xxxxx

200

Xx - xxxxx

2500

XXX

500

XXX(xxxx 7 kongenerů - 28+52+101+118+138+153+180

0,6

XXX(xxxx antracenu, benzo(a)antracenu, xxxxx(x) xxxxxxxxxxxx,xxxxx(x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x) pyrenu, xxxxx(xxx)xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx,xxxxxx(1,2,3- xx)xxxxxx,xxxxxxxxx x xxxxxx)

10

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx kalů (xx.xx-1)

Xx

Xx

Xx

Xx

Xx1)

Xx

Xx

Xx

XXX2)

XXX3)

XXX

Xxxxxxxxxxx

1) Xxxxx Xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obsah; obsahy xxxxxxxxx prvků, xx. Xx, Be, Xx, Xx, Xx, Xx, Xx, Pb, V, Xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2) XXX - xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx kongenerů x. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180).

3) PAU - xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (suma antracenu, xxxxx(x) xxxxxxxxx, xxxxx(x) xxxxxxxxxxxx, xxxxx(x) fluoranthenu, xxxxx(x) xxxxxx, benzo(ghi) xxxxxxxx, fenantrenu, fluoranthenu, xxxxxxxx, xxxxxx(1,2,3-xx) xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx).

Xxxx 4

Xxxxx xxxxx xxxxx 4:

Xxxxxxx č. 1

Kal xxxxxxxxx X.

Xxxxxxxxxxxx mikroorganismus

Jednotky

Počet xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxx xxxxxxxx výstupu

Limitní xxxxxxx (xxxxx/ XXX*)

Xxxxxxxxxx xxx.

xxxxx x 50g

5

negativní

Escherichia xxxx xxxx Enterokoky

KTJ* x 1 gramu

5

4

< 103

1

&xx; 5.103

* KTJ - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 2

Xxx xxxxxxxxx X.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx/ XXX*)

Xxxxxxxxxx xxx.

xxxxx v 1 x sušiny

5

negativní

Termotolerantní xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX* x 1 xxxxx sušiny

5

< 103

Xxxxxxxxxx

XXX* x 1 xxxxx xxxxxx

5

&xx; 103

* XXX - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 3

Kal xxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx vzorků xxx xxxxx kontrole xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx/ XXX*)

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bakterie

KTJ* v 1 gramu sušiny

5

103 - 106

Enterokoky

KTJ* x 1 gramu xxxxxx

5

103 - 106

* KTJ - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 38 x xxxxxxxx č. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 38.1 Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx kalů xx xxxxxxxxxx xxxx

Xxx kategorie

Salmonella xx. x 50x

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.

Xxxxxxxxx

&xx; 103&xxxx;XXX/x (4 xxxxxx z 5) < 5.103&xxxx;XXX/x (1 xxxxxx x 5)

Xxxxxxxxx xx

XX.

Xxxxxxxxx se

< 106&xxxx;XXX/x xxxxxx (5 xxxxxx)

&xx; 106&xxxx;XXX/x xxxxxx (5 xxxxxx)

Xxxxxxxx:

X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx I xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přítomnost Xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 38.2 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikových látek x xxxxx x xxxxxx xxx jejich xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx kalů)

Riziková xxxxx

Xxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xx.xx-1&xxxx;xxxxxx)

Xx

30

Xx

5

Xx

200

Xx

500

Xx

4

Xx

100

Xx

200

Xx

2500

XXX1)

500

XXX (xxxx 7 kongenerů -
28+52+101+118+138+153+180

0,6

XXX (suma antracenu, xxxxx(x) antracenu, benzo(b) xxxxxxxxxxxx,xxxxx(x) xxxxxxxxxxxx,xxxxx(x) xxxxxx, xxxxx(xxx) xxxxxxxx,xxxxxxxxxx, fluoranthenu, xxxxxxxx,xxxxxx(1,2,3-xx)xxxxxx,xxxxxxxxx x xxxxxx)

10

1) XXX - halogenované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Příloha x. 39 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxx četnost xxxxxxxxxx x mikrobiologických xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx zemědělské půdě xx xxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx za xxx

Xxxxxxxx xxxx x XXX (x xxxxxx xxxxxx xxxx za rok)

Agrochemické xxxxxxxxx* (xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxx x látky

mikrobiologie

Organické xxxxxxxxxxxx (XXX, AOX, PAU)

< 250

2

2

2

1

250 - 1000

4

4

4

1

1000 - 2500

4

4

6

1

> 2500

12

12

12

1

* xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: pH, xxxxx xxxxxx, obsah xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx), xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dusičnanový xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, u xxxxx xxxx provedeno xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx §57 odst. 1 xx 3, x x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 4, se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxx.

Xxxxxxx x. 40 x vyhlášce x. 273/2021 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx x provozních xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX XX 61619 "Xxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx polychlorovanými xxxxxxxx (XXX) - Xxxxxxxxx xxxxxxx kapilární xxxxxxx chromatografie"

ČSN EN 12766-1 (656205) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxx XXX a příbuzných xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxx a xxxxxxxxx vybraných PCB xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (XX) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX)

XXX XX 12766-2 (656205) Xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxx XXX a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX)

2. Xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx materiálech

ČSN XX 16167 "Xxxx, upravený xxxxxxxx x půdy - Stanovení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (XX-XX) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (GC-ECD)"

ČSN XX 15308 "Charakterizace xxxxxx - Xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů (PCB) x xxxxxxx odpadech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektronového xxxxxxx xxxx detekcí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zařízeních xxxx xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxxxx podle §82 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx metody X xxxxxxx x xxxxx XXX XX 12766-2 (65 6205) Xxxxx výrobky a xxxxxxxxxx xxxxx - Xxxxxxxxx PCB x xxxxxxxxxx sloučenin - Xxxx 2: Výpočet xxxxxx polychlorovaného xxxxxxxx (XXX).

Xxxxxxx č. 41 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxx dekontaminace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx polychlorované xxxxxxxx

X xxxxxxxx obsahujícího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx, xx postupuje xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x. 11 xx č. 17. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx polychlorovaných bifenylů xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x. 1 xx 10.

1. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na soustřeďování xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx s nařízením xxxxx č. 375/2017 Sb., o xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostních značek x značení x xxxxxxxx signálů x xxxxxxx "Xxxxx zařízení x PCB". Zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx podle této xxxxxxxx.

3. Spolu xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx soustřeďování xxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx x přípravky xxxxxxxxxxxxx xxxx nebezpečné.

4. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů není xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx normy XXX 75 3415 Xxxxxxx vody xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Objekty xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx látkami x xxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX.X xxxxx XXX 65 0201 Hořlavé xxxxxxxx - Prostory xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x manipulaci.

6. Technicky xxxx být xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxx PCB xxxx xxxxxxxx náplně x xxxxxxx PCB xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Zaměstnanci xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx PEL, xxxx. XXX-X, x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

8. X xxxxx soustřeďování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx pomoci.

9. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x několikanásobná xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenyly xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x její xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prokazatelně xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx:

x) xxxx vypuštěním se xxxxxxxx náplň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 75 % xxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxx 24 hodin, xxxxx xx to xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxxx přepravního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx vypuštění provozní xxxxxxxx ponechat xxxxxxxx xxxxxxxx (zachycené xx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (přibližně 6 xx 10 xxxxx) do xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x těmito xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx olejem (xxxxxxxxxxxxxx xxxx zfiltrovaný, xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xx xxxxxxxxx elektroizolačních parametrů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; pokud bude xxx úpravu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zajistit, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je třeba xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx olej lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x dostatečnou rezervou x ohledem xx xxxxxxx vypadnutí kalů. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), kdy xxx xxxxxxx, xx xxx nedojde x xxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxxxx koncentraci 50 xx/xx polychlorovaných xxxxxxxx, xx xxxxx použít xxxx xx regenerovaný xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx oleje xxxx. xxxxx xxxxx ČSN XX 60296.

10. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx řádného provozu.

11. Xx 6 měsících xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů.

12. X xxxxxxx kladného xxxxxxxx xxxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx koncentrace polychlorovaných xxxxxxxx xx xxxxx xxx 50 xx/xx, xxx dekontaminaci xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx polychlorovaných xxxxxxxx v provozní xxxxxxxx nižší xxx 50 mg/kg, xx xxxxxxx postup xxxxx xxxx 2.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxx zařízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x změnu x evidovaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práce, xxxx xxxxxxxxx předepsaný technologický xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pracovní prostředky, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

Příloha č. 42 x xxxxxxxx č. 273/2021 Sb.

Vzory xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx od polychlorovaných xxxxxxxx

X. Xxxx štítku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bifenyly

B. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx od polychlorovaných xxxxxxxx

Příloha x. 43 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxx xxx inventarizaci zařízení xxxxxxxxxxxx polychlorované bifenyly XXX x xxxxxx XXX xxxxx §83 xxxx. 1 zákona

Evidovaný x xxxx

Xxxx

0

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx kontaminované xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.2002 (xxx množstevního omezení)

Ano / Xx

Xxxxx kontaminované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 5 I náplně xxx. xxxx zařízení

Ano / Ne

Lehce kontaminované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 5 X xxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx (držitel)

Evidenci xx xxxxxxxxx vyplnil

Typ xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx / Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx / Xxxxxxx xxxxx / Xxxxxxxxx xxxxx xxx IČO / Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx

XXX / ISPOP XX / Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx XX/xxxxx pasu)

Kontaktní xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx hlášení

Ulice, x. x./x. x

Xxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxx

XXX

Xxx xxxx (XXXXX)

Xxxx

1

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxxxxx (xxxxxxx)

Xxx / Xx

Xxxxxxxxxxxx zařízení

Evidenci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx osoba / Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx / Fyzická xxxxx / Xxxxxxxxx xxxxx bez XXX / Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x příjmení

IČO / XXXXX XX / Xxxxxxxxxxxx (xxxxx XX / xxxxx pasu)

Kontaktní xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx elektronické xxxxx

Xxxxx státu

Telefon

Ulice, x. x./x. x.

Xxxx

XXX

Xxx obce (XXXXX)

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení) xxxx xxxxxx XXX

Xxxxx umístění xxxxxxxx

Xxxx

Xxx xxxx (XXXXX)

Xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx (X)

x

"

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Zeměpisná xxxxx (X)

x

"

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (jiná identifikace)

Kód / Xxxxxxxxxxx zařízení:

/

Upřesnění xxxxx xxxxxxxx (platí xxx xxxx 30, 70 x 90)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx částí

Vazba na xxxxxxxx zařízení

Typ xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx [xX]

Xxxxxxxxx xxxxx [XXX]

Xxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Druh xxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kapaliny (xxxxx xxx xxx 99)

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Obchodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Výrobce xxxxxxxx kapaliny

     Xxxxxxxx xxxxxxxx [kg]:

     Xxxxxxxx xxxxxxxx kapaliny [xx] / Xxxxxx zjištění

/

List

2

Způsob xxxxxxxxx (xx)xxxxxxxxx XXX (xxxxx kontaminované xxxxxxxx) xxxx odpady PCB

Čestné xxxxxxxxxx výrobce

Ano / Xx

Xxxxxxxxxx stanovení

Ano / Xx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxx / Ne

Odůvodněný xxxxxxxxxx

Xxx / Ne

Čestné prohlášení xxxxxxx - Identifikace xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx/Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx/ Právnická xxxxx bez IČO/Zahraniční xxxxx

XXX / Identifikátor xxxxxxx

Xxxxx subjektu

Název xxxxx

Xxxxx, x. p./č. x.

Xxxx

XXX

Xxx xxxx (IČZÚJ)

Identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxx (včetně prohlášení)

Číslo xxxxxxxxx

Xxxxxxxx x odběru xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxx

x xxxxxxx

Xxx / Xx

xxxx provoz

Ano / Ne

     Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Datum xxxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odběr

Protokol x analytickém xxxxxxxxx XXX nebo xxxxxx xxxxxxxx kapaliny xxxxx xxxxxxxxxx výrobce

     Kód xxxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx XXX x xxxxxx v [xx/xx]:

(xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx)

XXX 28

XXX 52

XXX 101

XXX 138

XXX 153

XXX 180

Celkem

Prohlášení o xxxxxx XXX

Xxxxxxxx obsahuje XXX

Xxx / Xx

Xxxxxxxx xxx List 2

List

3

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx PCB

Plán xxxxxxxxxx

Xxx/Xx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxx / Ne

Plán xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx spálení (D10)

Ano / Xx

Xxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx / Ne

Jiné (X3, X8, D9, X12, D15)

Ano / Xx

Xxxxxxxxxxx jiného způsobu xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx Xxxx 3

Xxxx

4

Xxxxxx nakládání se xxxxxxxxx (lehce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx odpady XXX (xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx [xx]

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapaliny x zařízení [kg]

Způsob xxxxxxxxx

Xxxxxxx xx spálení (X10)

Xxx / Xx

Xxxxxxx x dekontaminaci

Ano / Xx

Xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx odstranění

Ano / Xx

Xxxx (X3, X8, D9, X12, X15)

Xxx / Ne

Specifikace xxxxxx způsobu nakládání:

Zařízení xxxxxx (xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx)

Xxxxx a xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx

Xxx subjektu

Právnická xxxxx / Fyzická xxxxx podnikající / Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx

XXX / Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxx

Xxxxx, x. p./č. o.

Obec

PSČ

Kód xxxx (XXXXX)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx pro Xxxx 4

Xxxx

5

Xxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxx / Xx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx / Ne

Datum xxxxx vlastnického / xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxx (držitele) / xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx

Xxx xxxx (IČZÚJ)

Zeměpisné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx (X)

x

"

Xxxxxxxxx xxxxx (X) x "
Xxxxxxxx xxx List 5

Xxxx xxxxxxxx (držitel) / Nový xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx jednající xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) / xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx subjektu

Právnická xxxxx / Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx / Xxxxxxx xxxxx / Xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX / Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx a xxxxxxxx

XXX / ISPOP ID / Xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx (xxxxx XX / xxxxx xxxx)

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx státu

Telefon

Ulice, x. x. / x. x.

Xxxx

XXX

Xxx xxxx (XXXXX)

Xxxxxxxxxxx:

Xxxx 0

Xxxxx xxxx se xxxxxxxx u každého xxxxxxxx (xxxxx), x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - uvede xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxx xxxxxxx prokazování přítomnosti XXX v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 1: Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obsahujících XXX x xxxxxx XXX

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx přítomnosti XXX v xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odběr xxxxxx / šestimístné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (údaje xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, ne xxxxx přidělené xxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1.1.2002 (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ČSN XX 61619 Izolační xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx polychlorovanými xxxxxxxx (PCB) - Xxxxxxxxx metodou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx, xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" a "Xxx xxxxxxxxxx" jsou xxxxx.

6666/ ….(šestičíslí xx xxxxxxxxxx)

Xxxxx xx x xxxxxxxx obsahující xxx 5 X xxxxxx, xxx. xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx kapaliny xxxxxxxx 50 - 500 mg/kg PCB. Xxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx stanovením xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

5555/&xxxx;&xxxx;&xxxx; (xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx)

Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nad 5 X xxxxxx, kde xxxxxxxx kapaliny obsahují 50 - 500 xx/xx XXX. Xxxxxxxxx XXX se prokazují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx (xxxxxxx)

Xxxxx xxxxxxxx - uvede xx xxxxx / xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx bez XXX xxx, xxx xx xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx listu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXX / XXXXX XX / Identifikace fyzické xxxxx (xxxxx XX/xxxxx xxxx) - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXX) vlastníka (xxxxxxxx); xxxxx je XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nuly xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX nebo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx XXXXX XX. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx pasu.

Název státu - uvede xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx sídlo.

Ulice, č.p./č.o., Xxxx, PSČ - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx sídla vlastníka (xxxxxxxx).

Xxx obce (XXXXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxx. Číslo xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx datum vyhotovení xxxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xx xxxxxxx "Xxxxxxxx x xxxxxxx" uvede xxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxx xxxxx uvést x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1

Xxxxxxxxxxxxx provádí - xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zařízení

Název xxxxxxxx - uvede xx název / xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx podnikající, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, právnické xxxxx xxx IČO xxx, xxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx listu nebo xxxxx zahraniční xxxxx.

XXX / ISPOP XX / Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx XX / číslo xxxx) - uvede xx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby (XXX) provozovatele zařízení; xxxxx xx XXX xxxx xxx osmimístné, xxxxxx xx zleva xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx míst. X případě xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx zahraniční xxxxx xx uvede XXXXX XX. X případě xxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx, x.x../ x.x., Xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení.

Kód xxxx (XXXXX) - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx území má xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxx. Xxxxx xx uvádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx jméno, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx hlášení xxxxxxxx x xx kontaktní xxxxxx pro xxxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx, Xxx obce (XXXXX) - uvede se xxxxx obce x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx umístěno. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx uložení xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx DD XX XX.xxx, xxxxxxx x souřadnicovém xxxxxxx XXX 84 (Xxxxx Xxxxxxxx System).

Výrobní xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx) - xxxxx xx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výrobní xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxx provozní kapalinou, xxxxx xx xxx xxxxxxx výrobní xxxxx, xxxx xxxx identifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapaliny x XXX (platí xxx xxxx xxxxxxxx 81, 82, 83 x 90).

Xxx xxxxxxxx / Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - uvede xx xxx druhu xxxxxxxx xxxx způsobu uskladnění, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tabulky č. 2. Hermetizace zařízení - vyplňte "X" x xxxxxxx hermetizovaného xxxxxxxx x "X" xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2: Seznam druhu xxxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx inventarizaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx PCB x xxxxxx XXX

Xxxxxxxx x obsahem xxxxxxxx xxxxxxxx / způsob xxxxxxxxxx provozní kapaliny x PCB

Kód

Zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

10

Xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx x jádrem)

11

Reaktor (indukční xxxxx xxx xxxxx)

12

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx)

13

Xxxxxxxxx

14

Xxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxx)

15

Xxxxxxxxxxx (měřicí) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (PTN)

16

Přístrojový (xxxxxx) transformátor xxxxxx (XXX)

17

Xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) - xxxxxx + xxxxx

18

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (XX)

20

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx více xxx 5 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx dílčí zařízení (XX) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxx

21

Xxxxx (XX) x xxxxxxxx objemu xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxx, který xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxx

22

Xxxxxxxxxxx xxxxx (XX) x celkovém xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 5 xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx náplně xxxx xxx 5 litrů

23

Vypínač

25

Rezistor (xxxxxxxx spouštěč)

26

Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

30

Xxxxxxx transformátor

31

Zařízení xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

40

Xxxxxxx čerpadlo

50

Průmyslové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (duplikátor, xxxxxxxx drti xxxx.)

60

Xxxx xxxxxxxx

70

XXX xxxxx x xxxxxx PCB

Nádrž x xxxxxxxx kapalinou s XXX

81

Xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x PCB

82

Sud x provozní xxxxxxxxx x XXX

83

Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx) xxxxxxxxxx PCB

84

Zemina, xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx PCB

85

Zemina in xxxx, xxxxxxxxxxxxx objekt xxxx jeho xxxx

86

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s XXX

90

(XX) - Xxxxx xxxxxxxx

(XX) - Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx zařízení (xxxxx xxx kódy zařízení 30, 70 x 90) - xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vedení xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - uvede xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxx naplněných xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx 5 litrů, x xxxxx xxxxxx xxx vlastní xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jednotlivé xxxx u xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx - uvede xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a přepínače xxxxxxx. Xxxxxxxxxx se, xxxxx xxxxxxxx neobsahuje xxxxxxxx xxxxx naplněné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxx - xxxxx xx xx štítku xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxxx - uvede xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxxx napětí - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xX, např. 110/22 xX.

Xxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx jmenovitý xxxxx zařízení, xxxx. 63 MVA.

Druh xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx č. 3.

Xxxxxxx x. 3: Seznam xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx izolační xxxx

01

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

02

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

03

Xxxxxxxxxx turbinový olej

04

Minerální xxxxxxxxxxx xxxx

05

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

06

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

07

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx

08

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx XXX

09

Xxxx xxxx provozní xxxxxxxx

99

Xxxxxxxxx xxxxx provozní xxxxxxxx (xxxxx pro xxx 99) - uvede xx xxxxx upřesnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx použít ostatní xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx provozní xxxxxxxx - xxxxx xx obchodní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - uvede xx xxxxxxx provozní xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x kg, xx tři desetinná xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx / Xxxxxx zjištění - uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zařízení x xxxxxxxxxxx, xx tři xxxxxxxxx xxxxx. Způsob xxxxxxxx - "V" (xxxx xx xxxxxxx), "X" (xxxx xxxxxxxx) x "X" (xxxx xxxxxxxxx).

Xxxx 2

Způsob prokázání (xx)xxxxxxxxx XXX (lehce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo xxxxxx XXX - xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xx)xxxxxxxxx PCB xx xxxxxxx:

- xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §69 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxxxx stanovením xxxxxxxxxx xx 1.1.2002,

- xxxxxxxxx xx štítku xxxxxxxx xxxxx §82 xxxx. 5 xxxxxx x

- xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2 x 3 xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx výrobce:

Název xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxx XXX tak, xxx xx zapsán x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx.

XXX / Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXX) výrobce; xxxxx xx IČO xxxx než xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xx celkový xxxxx osm xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx IČO xxxx zahraniční xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výrobce, xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx státu, ve xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

Ulice, č.p./ x.x., Obec, PSČ - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxx (XXXXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx jejímž správním xxxxx xx výrobce xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí XX xxxxxxxx Českým statistickým xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobce (xxxxxx xxxxxxxxxx) - xxxxx xxxx jiná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx)xxxxxxxxx PCB xxxxx x zařízení osoba xxxxxxxxxxx inventarizaci přiloží x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx - číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovení xxxxxxx prokazování (xx)xxxxxxxxx XXX.

Xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx - jedná xx o xxxxx x xxxxxxxxxx odběru xxxxxx xxx analytické xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx (xx)xxxxxxxxx PCB.

Zařízení - xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx / mimo xxxxxx; v xxxxxxx xx rozumí x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x provozu xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx místa xxxxxx - xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx více odběrných xxxx xx jednom xxxxxxxx, co nejpřesněji xx xxxxx místo xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx.

Xxxxx odběru xxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxx xxxxxx - vyplní xx číslo uvedené xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx PCB xxxx obsahu provozní xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx - jedná xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx laboratoře - xxxxx xx identifikátor xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Každé laboratoři xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx pracoviště pověřené xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx laboratoř.

Datum xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx XXX x náplni v [xx/xx] - xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxx, xxxxx některý xxxxxxxx nebyl x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx vyplní xxxxx a uvede xx xx Xxxxxxxx xxx List 2 xxxxxxxxx, xx příslušný xxxxxxxx nebyl x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx - rovná xx xxxxxx všech xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxx PCB - rozhodující xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zařízení.

Zařízení xxxxxxxx XXX - xxxxxxx PCB se xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx "Xxxxxx" xx xxxxx než 50 xx/xx, xxxxxx xx xxxxxxx "Xxx". Xxxxx xxxx "Celkem" xx xxxxx než 49,99 xx/xx, označí se xxxxxxx "Ne".

Poznámka xxx Xxxx 2 - xxxxx se xxxxxxxx xxxx, který xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx. informace, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyl x náplní obsažen (xxx xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx XXX v xxxxxx x [xx/xx]").

Xxxx 3

Xxxxxxxxx xxxxxx nakládání xx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx odpady XXX - xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx odstranění:

Termín xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx odstranění xx xxxxxxx MM.RRRR.

Způsob xxxxxxxxxx - označí xx plánovaný způsob xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx způsobu odstranění "Xxxx (X3, X8, X9, X12, X15)" xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx způsob nakládání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jiného xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dekontaminace xx xxxxxxx XX.XXXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx - uvede xx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx Xxxx 3 - xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx vhodné uvést x xxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx XXX.

Xxxx 4

Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) nebo xxxxxx XXX (odstranění nebo xxxxxxxxxxxxx):

Xxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xx hmotnost xxxxxxxx, s xxxx xx nakládáno, x xxxxxxxxxxx, xx tři xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx provozní xxxxxxxx x zařízení - xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx, na xxx desetinná xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx PCB.

Zařízení xxxxxx (vlastník / xxxxxxxxxxxx) - uvede xx jméno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxx pro nakládání x xxxxxx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx - uvede xx název / xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXX / Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx číslo osoby (XXX) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxx xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxx xxx xxxx. X xxxxxxx zahraniční xxxxx se xxxxx xxxx identifikace, xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx, x.x. / x.x., Xxxx, XXX - xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

Xxx xxxx (XXXXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx jednotky xxxx, xx xxxxxx správním xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxx. Číslo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX vydaného Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

Identifikační xxxxx xxxxxxxx (XXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení xxx xxxxxxxxx s xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady - xxxxx xx xxxxx, příjmení, adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx, telefon, xxxxxxxx zařízení pro xxxxxxxxx x odpady, xxxxx zařízení xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx x xxxxxxx nakládání.

Poznámka xxx Xxxx 4 - xxxxx se xxxxxxxx xxxx, xxxxx by xxxx xxxxxx uvést xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxx XXX.

Xxxx 5

Xxxxxxx xxxxxxxx / xxxxxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx práva - xxxxxx xx, o xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx / užívacího xxxxx xx xxxxxxx XX.XX.XXXX.

Xxxxxxxxxxx nového xxxxxxxx xxxxxxxx x nového xxxxxxxxx (xxxxxxxx) /xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx, Xxx obce (XXXXX) - xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí XX xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx úřadem.

Zeměpisné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx umístění xxxxxxxx - uvede xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ohlašovaného xxxxxxxx xx formátu XX MM XX.xxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx WGS 84 (Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx).

Xxxxxxxx xxx List 5 - uvede xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x změně xxxxxxxxxxxx / užívacích xxxx.

Xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx) / provozovatel xxxxxxxx - vyplňuje se xxxxx / xxxxx x xxxxxxxx firmy xxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx listu. Pokud xx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx s xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxx x identifikačních xxxxxxx provozovatele xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx - uvede xx název / xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx, fyzické xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxx IČO xxx, xxx xx xxxxxx v obchodním xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx zahraniční osoby.

IČO / XXXXX XX / Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx XX / xxxxx pasu) - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXX) xxxxxx vlastníka (xxxxxxxx) / provozovatele xxxxxxxx; pokud xx XXX xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx nuly xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx. X případě xxxxxxxxx xxxxx xxx XXX xxxx zahraniční xxxxx xx xxxxx XXXXX XX. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx uvede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx - uvede xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx osoba.

Ulice, x.x. / x.x., Xxxx, PSČ - xxxxxx se adresní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) / xxxxxxxxxxxxx zařízení.

Kód xxxx (XXXXX) - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx území má xxxx xxxxxxxx (držitel) / xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XX xxxxxxxx Českým statistickým xxxxxx.

Xxxxx xx vlastníka (xxxxxxxx) / provozovatele xxxxxxxx - xxxxx xx jméno, příjmení, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty, xxxxxxx osoby, xxxxx xx x nového xxxxxxxxx (xxxxxxxx) / xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx XXX.

Xxxxxxx x. 44 x xxxxxxxx č. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 12 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2017/852

Tabulka x. 44.1

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (IČO)

Identifikační xxxxx provozovny (XXX) / zařízení (XXX)

Xxxxx xxxxxxxxxx / zařízení

Ulice x.x. / x.x.

Xxxx

XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty

Původce xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxx odpadní xxxxx uskladněné x xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxxxxxx

XXX - identifikační xxxxx xxxxx. Xxxxx xx, bylo-li xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č.p. / x.x., xxxx - xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k provozovně / xxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx správním xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx- xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx elektronické xxxxx xx xxxxx vyplňující xxxxxxxx.

XXX (XXXX xxx xxxxxxxx) - identifikace xxxxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx prevence Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx formátu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x XXX a xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, údaj xx xxxxx v xxxxxx. 

Xxxxxxx x. 44.2

Xxxxxxx xxxx předaná do xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX, IČZ)

Celkové xxxxxxxx xxxxxxx rtuti xxxxxxx xx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxx)

X xxxx xxxxxxxx odpadní rtuti xxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX:

XXX:

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx a případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XXX:

XXX:

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rtuti, která xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

XXX:

XXX:

Xxxxxxxxxxx

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx se, xxxx-xx xxxxxxxxx.

XXX - identifikační xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxx se xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx č. 45 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 14 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 2017/852

Identifikace zařízení

Typ xxxxxxxx

xxxxxxxx k prozatímnímu xxxxxxx odpadní xxxxx

xxxxxxxx xx konverzi x xxxxxxxx solidifikací odpadní xxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rtuti, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx solidifikací

Identifikační xxxxx xxxxx (IČO)

Identifikační xxxxx zařízení (IČZ)

Ulice x.x./ x.x.

Xxxx

XXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny (IČP) / xxxxxxxx (IČZ)

Název xxxxxxxxxx

Xxxxx x.x./ č.o.

Obec

IČZÚJ

Množství xxxxxxx rtuti xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadní xxxxx, xxxxx prošla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx uložena

Vysvětlivky

Typ xxxxxxxx - subjekt xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Uvede xx, xxxx-xx přiděleno.

IČP - identifikační xxxxx xxxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení.

Ulice x.x. / č.o., xxxx - adresní xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx / zařízení.

IČZÚJ - uvede xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nachází xxxxxxxxxx xxxx zařízení. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odpadní xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxx xx xxxxx x tunách.

Xxxxxxx x. 46 x xxxxxxxx č. 273/2021 Sb.

Vzor výkazu xxxxx xx. 14 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 2017/852

Xxxxxxx x. 46.1

Identifikace xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx

xxxxxxxx k xxxxxxxxxx uložení odpadní xxxxx

xxxxxxxx xx xxxxxxxx x případně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxx x.x./ x.x.

Xxxx

XXXXX

Xxxxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxx - xxxxxxx vybere xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xx vyškrtne.

IČO - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

XXX - identifikační xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x.x. / x.x., obec - xxxxxxx údaje xx vztahují x xxxxxxxx.

XXXXX - uvede xx identifikační xxxxx xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx území se xxxxxxx zařízení. Číslo xx uvádí xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx statistickým úřadem.

Tabulka x. 46.2

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx přijaté xx xxxxxxxx ve vykazovaném xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx rtuti x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

XXX:

XXX:

XXX:

XXX / XXX

Xxxxx x.x./ x.x.

Xxxxx x.x./ x.x.

Xxxx

Xxxx

XXXXX

XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx elektronické pošty:

Vysvětlivky:

Množství xxxxxxx xxxxx - xxxx se uvede x xxxxxx.

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx zařízení.

Ulice x.x. / x.x., xxxx - adresní xxxxx xx xxxxxxxx x provozovně / xxxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx územní xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx provozovna nebo xxxxxxxx. Číslo se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadem.

Adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 46.3

Xxxxxxx odpadní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx číslo xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx rtuti x xxxxxxxx zásilce

Původce:

Příjemce

IČO:

IČP/IČZ:

IČO:

IČZ:

Ulice x.x./ x.x.

Xxxxx x.x./ x.x.

Xxxx

Xxxx

XXXXX

XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty:

Adresa xxxxxxxxxxxx pošty:

Vysvětlivky

Množství xxxxxxx xxxxx - xxxx xx xxxxx x xxxxxx.

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby. Xxxxx xx, xxxx-xx xxxxxxxxx.

XXX - identifikační xxxxx xxxxxxxxxx.

XXX - xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x.x. / x.x., xxxx - xxxxxxx xxxxx xx vztahují k xxxxxxxxxx / zařízení.

IČZÚJ - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx číslo základní xxxxxx jednotky xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se nachází xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx číselníku xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx statistickým xxxxxx.

Xxxxxx elektronické xxxxx - xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 46.4

Xxxxxxxx xxxxxxx rtuti xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x poslednímu xxx x xxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxxx

Xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx

Xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxx se xxxxx x xxxxxx.

Příloha x. 47 x vyhlášce x. 273/2021 Sb.

Zvláštní xxxxxxxxx xx uložení odpadní xxxxx

X. Xxxxxxxx x xxxxxx xxx přijímání xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

1. Xxxxxxx odpadní xxxxx

Xxxxxxx rtuť xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxx rtuti xxxxx xxx 99,9 % xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nečistot xxxxxxxxx xxxxxxx korozi xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dusičné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx užívané xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx odolné xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxx na xxxx být svary. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx XXXX A36) xxxx xxxxxxxx xxxx (XXXX 304, 316L),

b) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uložení,

d) xxxxxxxxxx kontejneru xxxx xxxxxxx absolvovat xxxxxxx xxxxxx pádem x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx X xxxxxxx 6.1.5.3 x 6.1.5.4 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě xxxxxxxxxxxx věcí (XXX)30).

Xxxxxxxxx xxxxxx naplnění xx 80 % xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostor x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx trvalému xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx X xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxx xxxxxx, jímž xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, tj. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx do xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě. Xxxxxxxxx nenahrazuje základní xxxxx xxxxxx xxxxx přílohy č. 12 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx přijímání xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx pro přijetí xxxxxxx x xxxx 1,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx uskladněním xxxxxxxx zkontrolovány; poškozené xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kontejnery xxxxxxxxxx xxxx se nepřijmou,

c) xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hmotnost, xxxxx xx výrobce x xxxxx xxxxxx,

x) xx kontejnery musí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx osvědčení.

4. Obsah xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx uvedené x xxxx 3 xxxxxxxx xxxx údaje:

a) identifikační xxxxx dodavatele odpadu, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx, IČO, bylo-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx odpovědné xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxx, XXX, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x datum xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x případně popis xxxxxxxx, včetně analytické xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a uložení xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) případné xxxxxxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx rtuti xxxx xxx xxxxxxx xxxx požadavky:

1. xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxx přírodními xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxx emisemi xxxxx, x musí xxx xxxxxxxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X. Další xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx rtuti.

1. Xxxxxxx rtuť se xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx x štěrbin x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx objemem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx stavebními.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx,

5. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxx a bezpečnostní xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx, přípravků x xxxxxxx stejných nebezpečných xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx rtuť, která xx odpadem.

6. xxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

7. uložený xxxxx xxxxx xxxx xxx uspořádán xxx, xxx xxxxxxx kontejnery xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

8. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx 0,02 xx xxxxx/x3. Xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx 160-180 xx xxx xxxxxx podlahy. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výstražný xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx každý xxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nezbytná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x opatřeními xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provozního xxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx manipulaci x xxxxxxx xxxxx, musí xxx po xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xx xx za xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zdraví xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. i) xxxxxx.

9. Xxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx, včetně osvědčení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx rtuti xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x místě xxxxxx a způsobu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 48 x xxxxxxxx x. 273/2021 Sb.

Náležitosti xxxxxx xxx nakládání s xxxxxx xx zdravotnictví x xxxxxxxxxxx xxxx

1. Xxxxxx xxx nakládání x odpady xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxx x důrazem xx xxxxxx xxxxx, x xx pro xxxx zdravotnické xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx odpadů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx předání do xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx s xxxxxx.

2. Xxxxxx xxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxxxxxx péče xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxx xxxx zařízení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxx xxxxxxxxxx pracoviště. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zabezpečení xx místa xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

3. Xxxxxx pokynů xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx veterinárního xxxxxxxx, xxxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx veterinární xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx obecního xxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) významná xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Hasičský xxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služba, ČIŽP, xxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, ústavní hygienik,

d) xxxxxx odpadů (xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx), pro které xx pokyn určen, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odpadů,

e) organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx, xxxxx zodpovědné xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) způsob soustřeďování xxxxxx x místě xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pokyny xxx soustřeďování odpadů x xxxxxx původce,

g) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx odpady,

h) xxxxxxx xxxxx, nádob a xxxxxxxxxx,

x) pokyny xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx areálu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

X) xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx úniku odpadů,

m) xxxxxxxx pro dekontaminaci xxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxx x XXX xxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxx předávány x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx při xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pomoc xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx školení xxxxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Příloha x. 49 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx péče x xxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx lékaři, xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx přepravu, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odpadů.

2. Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1 xxxx. x) x b) xxxx obsahovat:

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupů při xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx ochrany xxxxxx při xxxxxxxxx x odpadem xx xxxxxxxxxxxxx x veterinární xxxx.

(2) Xxxxxxx školení xxxxxxxxxxx uvedených po xxxxx 1 písm. x) x x) xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x odpady, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nádob,

b) xxxxxx xxx nehodách x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozlití, xxxx vypracování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpad xx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx ochranných xxxxx a pomůcek,

d) xxxxxx ochrany xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zdravotní x xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx zaměstnanců xxxxxxxxx po xxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxx postupu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x zařazování xxxxxx, xxxxxxx obalů, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx nehodách x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, dále xxxxxxxxxxx písemných instrukcí xxx posádky přepravující xxxxxx,

x) používání xxxxxxxxxx xxxxx x pomůcek,

d) xxxxxx xxxxxxx zdraví xxx nakládání xx xxxxxxx ze xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx především z xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx x manipulace s xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx zaměstnance, xxxxx xxxxx, xxxxxxx a xxx životní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rizik xxx zdraví lidí x zvířat a xxx životní xxxxxxxxx x zásady xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

(5) Zaměstnanci, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx přijímají xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx/x xxxxxxx xxxx balí nebezpečné xxxx xx obalů xx plní těmito xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx souvisejí, xxxxxx být xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx tzv. osob xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx nebezpečných věcí x souladu x xxxxxxxxxx 1.3 a 1.10 Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx (XXX)30).

(6) Xxxxxxx x xxxxxxx, například xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx uchovávány xxxxxxxxxxxxxxx x musejí xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánům.

Příloha č. 50 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx X: je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 6 xxx10 redukce xxxx větší.

Úroveň II: xx inaktivace xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx virů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 6 Iog10 xxxxxxx nebo xxxxx.

Xxxxxx XXX: je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx baktérií, xxx, xxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx xxxx, parazitů x mykobakterií vyjádřená xxxx 6 Xxx10 xxxxxxx xxxx větší; x inaktivace xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 4 Xxx10 xxxxxxx xxxx větší.

Úroveň XX: xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxx X. xxxxxxxxxxxxxxxxxx vyjádřená xxxx 6 Iog10 xxxxxxx xxxx xxxxx.

Příloha x. 51 x xxxxxxxx x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx odpadů léčiv x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, který byl xxxxxx xx zařízení xxx nakládání s xxxxxx

Xxxxxxxx za xxxxxxxxx

Xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx lékárny:

Identifikační xxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (IČP)

Název xxxxxxx

Xxxxx x.x. / x.x.

Xxxx

XXX

XXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx odpadu (x)

20 01 31*

N

20 01 32*

X

Xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxx elektronické pošty

Vysvětlivky:

Formulář xxx xxxxxxx xxxxx x množství odpadů xxxxx z xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx, xxxx - uvede xx xxxxxxx čtvrtletí x rok, xx xxxxx jsou údaje xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xx údaje x lékárně, která xxxxx x odpadu xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx.

XXX - uvede xx xxxxxxxxxxxxx číslo osoby - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx identifikační xxxxx provozovny, xxxxxxxx xx zde interní xxxxx provozovny, které xx xxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx - xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx, x.x., x.x, xxxx, XXX - xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx nachází xxxxxxx. Číslo xx xxxxx xxxxx jednotného xxxxxxxxx obcí XX xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s odpady, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx x domácností xxxxxx.

XXX - xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx IČO xxxx xxx xxxxxxxxxx, doplní xx xxxxx xxxx xx celkový počet xxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (IČZ) - xxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx odpady xxxxx x xxxxxxxxxx - xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx léčiv x domácností (od xxxxxx) x souladu x katalogem odpadů. Xxxxx xx o xxxxxx 20 01 31* a 20 01 32*.

Xxxxxxx č. 52 x vyhlášce x. 273/2021 Xx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxx

10 01 01

Xxxxxx, struska x xxxxxxx prach (xxxxx xxxxxxxxx prachu xxxxxxxxx xxx xxxxxx 10 01 04)

10 01 02

Xxxxxxx ze spalování xxxx

10 01 03

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

10 01 05

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

10 01 15

Xxxxxx, xxxxxxx a kotelní xxxxx ze spoluspalování xxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 10 01 14

10 01 24

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxx

10 02 01

Xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxx

10 02 02

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

10 05 01

Xxxxxxx (z xxxxxxx x druhého xxxxxx)

10 06 01

Xxxxxxx (z xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx)

10 07 01

Xxxxxxx (x xxxxxxx x xxxxxxx tavení)

10 08 09

Xxxx xxxxxxx

10 09 03

Xxxxx struska

10 10 03

Xxxxx struska

10 13 11

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx materiálů xx xxxx cementu neuvedené xxx xxxxx 10 13 09 x 10 13 10

17 05 04

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx 17 05 03

17 05 06

Vytěžená xxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx 17 05 05

17 05 08

Xxxxx xx železničního svršku xxxxxxxxx xxx číslem 17 05 07

19 01 12

Xxxx xxxxx x struska neuvedené xxx xxxxxx 19 01 11

19 01 19

Xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx

19 03 05

Xxxxxxxxxxxxx odpad xxxxxxxxx xxx xxxxxx 19 03 04

19 03 07

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neuvedený xxx xxxxxx 19 03 06

19 08 01

Xxxxxxx x xxxxx

19 08 02

Xxxxxx x xxxxxx písku

19 08 14

Xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx neuvedené xxx xxxxxx 19 08 13 (pouze xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vod x zařízení xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx odpadu)

19 12 09

Xxxxxxx (xxxx. xxxxx, kameny)

19 13 02

Xxxxx odpady xx xxxxxx zeminy xxxxxxxxx xxx číslem 19 13 01

20 03 01 01

Xxxxxxxx soustřeďovaný xxxxx x xxxxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx č. 273/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 7.8.2021.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

78/2022 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 273/2021 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady

s účinností xx 9.4.2022 x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 4, která xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2027

445/2022 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 273/2021 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 78/2022 Xx., a xxxxx xxxxxxxxxxx vyhlášky v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Rady 86/278/EHS xx dne 12. června 1986 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/692/XXX, xxxxxxxx Rady 807/2003/ES, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 219/2009/ES x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/853.

Xxxxxxxx Xxxx 87/217/EHS xx xxx 19. března 1987 x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxx 91/692/XXX, nařízení Xxxx 807/2003/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2018/853.

Směrnice Xxxx 96/59/ES xx xxx 16. září 1996 o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx bifenylů a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (PCB/PCT), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 596/2009/XX.

Xxxxxxxx Rady 1999/31/ES xx dne 26. xxxxx 1999 x skládkách odpadů, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1882/2003/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1137/2008/ES, xxxxxxxx Xxxx 2011/97/XX a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2018/850.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 98/2008 xx dne 19. xxxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx a x xxxxxxx některých xxxxxxx, ve znění xxxxxxxx Xxxxxx 1357/2014/XX, xxxxxxxx Xxxxxx 2015/1127/EU, xxxxxxxx Xxxx (XX) 2017/997 a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2018/851.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2010/75/EU xx xxx 24. listopadu 2010 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx).

2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 ze xxx 14. xxxxxx 2006 x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 2017/852 xx xxx 17. xxxxxx 2017 x xxxxx x x xxxxxxx nařízení (XX) x. 1102/2008.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 2019/1021 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxxxxxxxxxx organických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x platném xxxxx.

3) Xxxxxxxxx xxxxx č. 254/2001 Sb., o vodách x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 201/2012 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

4) §3a xxxx. 12 xxxxxx x. 252/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Zákon č. 254/2001 Sb., x xxxxxx a x změně některých xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lázních a xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Příloha č. 12 x xxxxxxxx x. 104/1988 Xx., x racionálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ložisek, x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ohlašování činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona č. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006, x xxxxxxxx odpadů.

11) Xxxxx č. 201/2012 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2019/1021 ze xxx 20. června 2019 o perzistentních xxxxxxxxxxx znečišťujících xxxxxxx.

13) Xxxxx č. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, pomocných xxxxxxx látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx půd, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 474/2000 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

14) Xxxxxxxx č. 415/2012 Sb., x přípustné úrovni xxxxxxxxxxxx a jejím xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

15) Nařízení xxxxx č. 262/2012 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí x xxxxxx programu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

16) §2 písm. x) xxxxxxxx x. 450/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx látkami x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx havárií, jejich xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

17) §7 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxx č. 262/2012 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblastí x akčním programu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

18) §39 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Vyhláška č. 275/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx půdních xxxxxxxxxx xxxxxxx pozemků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

20) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 50/1978 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2017/852 xx xxx 17. xxxxxx 2017 x xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1102/2008.

22) Xxxxxxxx č. 306/2012 Sb., x podmínkách xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx péče, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx/x xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x-XXX xxxxxxx xxxxx xxxx.

24) Nařízení (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 67/548/XXX a 1999/45/XX x o xxxxx nařízení (XX) x. 1907/2006.

25) Xxxx. xxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných věcí - ADR (Xxxxxx 1957), Řád pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravu xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX).

26) Zákon č. 71/1994 Sb., x xxxxxxx a xxxxxx předmětů xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

27) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1069/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx živočišného původu x xxxxxxx produkty, xxxxx nejsou xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx (ES) č. 1774/2002 (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktech xxxxxxxxxxx xxxxxx).

28) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 2019/1009 xx xxx 5. xxxxxx 2019, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX xx xxx x kterým xx xxxx nařízení (XX) x. 1069/2009 a (XX) č. 1107/2009 x xxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 2003/2003.

29) Nařízení Komise (XX) č. 142/2011 xx xxx 25. února 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1069/2009 x hygienických pravidlech xxx vedlejší xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určeny x xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx Rady 97/78/XX, xxxxx jde x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx veterinárních xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrnice.