Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

266/2021 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

Informace

266

XXXXXXXX

xx dne 30. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj stanoví xxxxx §194 xxxx. x) xxxxxx č. 183/2006 Xx., x xxxxxxx plánování x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx):

Xx. I

Vyhláška č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 20/2012 Xx. x xxxxxxxx x. 323/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 31 x 32 znějí:

"31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/94/EU xx xxx 22. xxxxx 2014 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) 2019/1745.

32) XXX XX 62196-2 xx. 2 Xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přívodky - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxx 2: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zaměnitelnost xxx přístroje x xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.".

2. Xxxxxxxx pod čarou x. 34 xxx:

"34) XXX XX 17127 Xxxxxxxx výdejní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vodík x xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. X §48x xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 x 37 xxxxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx nejvýše 3,7 xXX vyhrazené xxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxxxx X xxxx xxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 3 X, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32) x xxxxxx xxxxxxxx 3,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx36) x režimu xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx proud se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 3,7 kVA xxxxxxxxx xxx elektrická xxxxxxx xxxxxxxxx L xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2, x xxxxxxx x xxxxxxxxx hodnotami32).

(6) Xxxxxxx elektřiny x xxxxxxx xxx plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx x normovými xxxxxxxxx37).

36) XXX XXX 60884-1 Xxxxxxx x zásuvky xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx - Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

37) ČSN XX 15869-2 Xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx přípojka, xxxxxxxxx xxxxx 400 X, xx 63 X, 50 Xx - Xxxx 2: Xxxxxxxx xx břehu, požadavky xx xxxxxxxxxx xxxx XXX XX 16840 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, třífázové xxxxxx 400 V, 50 Xx x xxxxx xxxxxxxxx 250 A.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 7 xx 9.

4. X §48x xxxx. 7 xx slovo "Xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxx xxxxxxxx".

5. V §48x xxxx. 9 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxx xxxxxxxxx,".

6. Xx xxxxx §48x se xxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 13, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 38 xx 41 znějí:

"(10) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx plyn (XXX) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí splňovat xxxxxxx hodnoty38) xxxxxxxxx xxx plnicí xxxx.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) používaný jako xxxxxx x motorových xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx39) stanovené xxx plnicí tlak.

(12) Xxxxxx přípojky xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemního xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx40).

(13) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkapalněný zemní xxxx (XXX), používaný xxxx palivo pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plavby xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx interoperability splňovat xxxxxxx xxxxxxx41).

38) ČSN XX XXX 16923 Xxxxxx stanice na xxxxx plyn - XXX stanice pro xxxxxx xxxxxxx.

39) XXX XX ISO 16924 Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx - XXX stanice xxx xxxxxx vozidel.

40) XXX XX ISO 12617 Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plynu - 3,1 XXx xxxxxxxx.

41) XXX XX XXX 20519 Lodě x xxxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx paliva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx 5.3 xx 5.7.".

7. Xx §48x xx vkládá xxxx §48x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 42 xxx:

"§48x

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stanicemi42)

(1) Xxxx xxxxxx x změna xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx více xxx 10 parkovacích xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dobíjecí stanice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každé xxxx xxxxxxxxx místo, xxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx také xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) s xxxxxxx fyzicky sousedí x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx změna xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx stavby xxx xxxxxxx, xxxxx má xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx parkoviště takové xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Požadavky xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 7 % xxxxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

42) Xx. 8 směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2010/31/EU xx xxx 19. xxxxxx 2010 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/844.".

Xx. II

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx účinnosti xxxx 12. listopadu 2021, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 266/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 12.11.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I bodu 7, xxxxx xxxxxx účinnosti 1.10.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.