Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2021 do 31.12.2023.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

266/2021 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

Informace

266

XXXXXXXX

xx xxx 30. xxxxxx 2021,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 268/2009 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxx xxxxx §194 písm. x) zákona x. 183/2006 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx):

Xx. X

Xxxxxxxx č. 268/2009 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 20/2012 Sb. x xxxxxxxx x. 323/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 31 x 32 xxxxx:

"31) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/94/EU xx xxx 22. xxxxx 2014 o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx paliva, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) 2019/1745.

32) XXX XX 62196-2 ed. 2 Vidlice, xxxxxxx, xxxxxxxxx zásuvková xxxxxxx x xxxxxxxxx přívodky - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx - Část 2: Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.".

2. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 34 xxx:

"34) XXX XX 17127 Xxxxxxxx výdejní vodíkové xxxxxxx stanice xx xxxxxx vodík s xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. V §48x xx za xxxxxxxx 3 vkládají xxxx xxxxxxxx 4 xx 6, xxxxx xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 36 x 37 xxxxx:

"(4) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zdánlivým xxxxxxx xxxxxxx 3,7 xXX xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vozidla kategorie X musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx vozidlovými zásuvkovými xxxxxxxxxx xxxx 3 X, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx32) x režimu xxxxxxxx 3,

x) zásuvkami x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx36) x xxxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanice xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výkonem vyšším xxx 3,7 kVA xxxxxxxxx xxx elektrická xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx xxx vybaveny xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2, x souladu x xxxxxxxxx hodnotami32).

(6) Xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxx plavidla xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v závislosti xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx x normovými hodnotami37).

36) XXX XXX 60884-1 Xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxxxx použití - Xxxx 1: Xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

37) XXX EN 15869-2 Xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, třífázový xxxxx 400 V, xx 63 X, 50 Hz - Xxxx 2: Xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXX EN 16840 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Elektrická xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 400 V, 50 Xx x xxxxx xxxxxxxxx 250 A.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 6 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7 xx 9.

4. X §48x xxxx. 7 xx xxxxx "Vodíkové" xxxxxxxxx slovy "Venkovní xxxxxxxx".

5. V §48x xxxx. 9 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxxx,".

6. Na xxxxx §48x se xxxxxxxx xxxxxxxx 10 xx 13, které xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 38 xx 41 xxxxx:

"(10) Xxxxxxx stanice na xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxx jako xxxxxx x motorových xxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxx hodnoty38) xxxxxxxxx xxx xxxxxx tlak.

(11) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxx jako xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx39) stanovené xxx plnicí tlak.

(12) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vozidla, xxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx zkapalněného zemního xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxx specifikace x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx40).

(13) Čerpací stanice xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vnitrozemské xxxxxx xxxx výhradně pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx41).

38) XXX XX ISO 16923 Xxxxxx stanice na xxxxx plyn - XXX xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

39) ČSN XX XXX 16924 Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx - XXX xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

40) XXX XX XXX 12617 Xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - 3,1 XXx xxxxxxxx.

41) XXX EN XXX 20519 Xxxx x xxxxx xxxxxxxx - Specifikace xxx xxxxxxxxxx paliva plavidlům xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx plyn - Xxxxx 5.3 xx 5.7.".

7. Xx §48x xx xxxxxx xxxx §48x, xxxxx včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou č. 42 xxx:

"§48x

Xxxxxxxx staveb xxxxxxxxxx xxxxxxxxx42)

(1) Nová xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx stavby, která xx xxxx než 10 parkovacích xxxxx, xxxxx stavby xxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanicí x xxxxxxxxxx xxx pozdější xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx elektrická xxxxxxx xxx xxxxx páté xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x u xxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxx změna xxxx také parkoviště xxxx elektrických xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x změny xxxxxxxxx stavby xx xxxx změna xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozvodů xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 10 xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx instalaci kabelovodů xxx každé parkovací xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx xxx elektrická vozidla, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tato xxxxx týká i xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx budovy, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx změna xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx na xxxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dobíjecí xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 7 % xxxxxxxxx nákladů xx xxxxx dokončené xxxxxx.

42) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/31/EU xx xxx 19. xxxxxx 2010 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/844.".

Xx. II

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 12. listopadu 2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vyhlášení.

Ministryně xxx xxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 266/2021 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 12.11.2021, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 7, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.10.2021.

Xxxxxx xxxxxxx x. 266/2021 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 283/2021 Sb. x účinností xx 1.1.2024.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.