Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

609/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna horního zákona Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o místních poplatcích Čl. III

Přechodná ustanovení Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o účetnictví Čl. V

Přechodné ustanovení Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. VII

Přechodná ustanovení Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí Čl. IX

Přechodné ustanovení Čl. X

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. XI

Přechodná ustanovení Čl. XII

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o silniční dopravě Čl. XIII

Přechodné ustanovení Čl. XIV

ČÁST DEVÁTÁ - Změna lesního zákona Čl. XV

Přechodná ustanovení Čl. XVI

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. XVII

Přechodné ustanovení Čl. XVIII

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vysokých školách Čl. XIX

ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o námořní plavbě Čl. XX

ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna rozpočtových pravidel Čl. XXI

ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. XXII

ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Čl. XXIII

ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna energetického zákona Čl. XXIV

ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o pohřebnictví Čl. XXV

ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích Čl. XXVI

ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o obalech Čl. XXVII

Přechodná ustanovení Čl. XXVIII

ČÁST DVACÁTÁ - Změna transplantačního zákona Čl. XXIX

ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Antarktidě Čl. XXX

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o spotřebních daních Čl. XXXI

Přechodná ustanovení Čl. XXXII

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty Čl. XXXIII

Přechodná ustanovení Čl. XXXIV

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech Čl. XXXV

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem Čl. XXXVI

ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky Čl. XXXVII

ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur Čl. XXXVIII

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití Čl. XXXIX

ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o povinném značení lihu Čl. XL

Technický předpis Čl. XLI

ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví Čl. XLII

ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna celního zákona Čl. XLIII

Přechodná ustanovení Čl. XLIV

ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Čl. XLV

ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí Čl. XLVI

ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní Čl. XLVII

ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Účinnost Čl. XLVIII

Nález Ústavního soudu č. 301/2021 Sb.

INFORMACE

609

XXXXX

xx xxx 22. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx horního xxxxxx

Xx. X

X §40b xxxx. 2 zákona č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Sb., xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě

Čl. XX

X §44x xxxx. 2 zákona č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 376/2007 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Xx., se xxxxx "a vymáhá" xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

Čl. XXX

Xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Xx., xxxxxx x. 48/1994 Xx., zákona x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx č. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 229/2003 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 348/2009 Xx., xxxxxx č. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., zákona x. 329/2011 Sb., zákona x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 174/2012 Xx., zákona x. 266/2015 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., zákona x. 278/2019 Sb. x xxxxxx x. 543/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx poplatku xxxx

x) xxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx součástí.".

2. X §3x odst. 1 xxxxxxx c) xxx:

"x) xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx lázeňská léčebně xxxxxxxxxxxxx péče,".

3. V §3x odst. 1 xxxx. d) xx xxxxx "obce xxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx,".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx poplatkové povinnosti x poplatku x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, použije xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona x účetnictví

Čl. X

Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 117/1994 Sb., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Sb., xxxxxx x. 353/2001 Xx., xxxxxx č. 575/2002 Xx., zákona č. 437/2003 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 495/2005 Sb., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 81/2006 Xx., zákona x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 69/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., zákona x. 348/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 304/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 230/2009 Xx., xxxxxx č. 410/2010 Xx., zákona x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx č. 428/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Sb., zákona x. 239/2012 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Sb., zákona x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 462/2016 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 33/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §21x odst. 4 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x ve xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx "; x případech xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance".

2. Xx §21x xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§21x

Xxxxxxxx xxxxxxx zveřejňování

(1) Xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx veřejného rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, mohou xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxx podle xxxxxxxx 2 musí obsahovat xxxx x rozsahu, x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu, x xxx xxx xxxxxx xxxxx

x) jako xxxxxxx xxxxxxxx přiznání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x příjmů podaného x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xx formátu, xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx správcem xxxx z xxxxxx.

(4) Xxxxx-xx x podání xxxxxxxxx daňového xxxxxxxx x dani x xxxxxx, nepřihlíží se xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx bylo učiněno xxxx příloha xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přiznání k xxxx x příjmů.

(5) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx vady xxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx, že podání xxxxxx učiněno xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xxxx x xxxxxx nepředá xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx 3,

a) xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu xxxxxx závěrku x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx správy,

b) xx xxxxxxxxx účetní jednotky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 učiněno x příslušného správce xxxx x příjmů.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx §21x xxxx. 4 x §21b zákona x. 563/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx poprvé xxxxxxx xx předání účetní xxxxxxx, která je xxxxxxxx daňového přiznání xxxx dodatečného xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1. xxxxx 2021 x skončilo xxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2021.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 334/1992 Sb., o ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 98/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., zákona x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., zákona x. 402/2010 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 503/2012 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 41/2015 Xx., xxxxxx x. 184/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx. x zákona x. 430/2020 Sb., xx mění takto:

1. X §12 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Ustanovení xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx úrok x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx peněžitého plnění x rámci xxxxxx xxxxxx, se v xxxxxxx odvodu xxxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx čarou č. 21 xx xxxxxxx.

2. X §12 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxxxxxx 6 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

Xx. VIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxx, xx uplatní xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 334/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Na xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prodlení xxxxx xxxxxx č. 334/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 334/1992 Xx., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x dani z xxxxxxxxxx věcí

Čl. XX

Xxxxx č. 338/1992 Sb., o xxxx x nemovitých xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Sb., xxxxxx č. 242/1994 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Sb., zákona x. 65/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 576/2002 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., zákona x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 1/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx č. 212/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona č. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 23/2015 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx., xxxxxx č. 283/2020 Sb. x xxxxxx x. 299/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §5 xxxx. 1 se xxxxx "cena xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxx" se xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxx".

2. X §12 xx xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx pro všechny xxxxxxxx xxxx na xxxxx jednotlivé části xxxx".

3. X §12 xx xxxxx "xx xxxx 2, 3, 4 xxxx 5" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxx v xxxxxxx 1,1 xx 5, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx".

4. Xx §12x xx vkládá xxxx §12x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§12e

Druh xxxxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx druh xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx o xxxxxxx evidován x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx odpovídající xxxxxxxxxxx druhům xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

5. X §13x xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "půdy" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx".

Xx. X

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxxxxxx xxxx na zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, jakož x pro xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 338/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x daních z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 196/1993 Xx., zákona č. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., zákona x. 87/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., xxxxxx x. 248/1995 Xx., xxxxxx x. 316/1996 Xx., xxxxxx č. 18/1997 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx x. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., zákona x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Xx., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 170/1999 Xx., zákona x. 225/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx č. 3/2000 Xx., zákona x. 17/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., zákona č. 239/2001 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Sb., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx č. 50/2002 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 210/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., zákona č. 438/2003 Xx., zákona x. 19/2004 Sb., xxxxxx x. 47/2004 Xx., zákona x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 280/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Sb., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., zákona x. 676/2004 Sb., xxxxxx x. 179/2005 Sb., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx č. 441/2005 Xx., zákona x. 530/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Sb., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx č. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Sb., xxxxxx x. 245/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 29/2007 Sb., xxxxxx č. 67/2007 Xx., zákona č. 159/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., zákona x. 221/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., zákona x. 289/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 304/2009 Sb., zákona x. 326/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 346/2010 Sb., xxxxxx č. 348/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Sb., zákona x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 353/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Sb., xxxxxx x. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 192/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Sb., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx č. 403/2012 Xx., xxxxxx č. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Sb., xxxxxx č. 503/2012 Xx., xxxxxx č. 44/2013 Sb., xxxxxx x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., zákona č. 160/2013 Sb., xxxxxx x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného pod x. 162/2014 Sb., xxxxxx x. 247/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Xx., zákona x. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx č. 127/2015 Sb., xxxxxx x. 221/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Sb., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 125/2016 Xx., xxxxxx č. 148/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 271/2016 Xx., xxxxxx x. 321/2016 Sb., zákona x. 454/2016 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., zákona č. 200/2017 Sb., zákona x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 246/2017 Xx., xxxxxx x. 254/2017 Sb., zákona x. 293/2017 Sb., xxxxxx x. 92/2018 Xx., zákona x. 174/2018 Xx., zákona x. 306/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Sb., zákona x. 125/2019 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 303/2019 Xx., xxxxxx x. 364/2019 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Xx., xxxxxx x. 343/2020 Sb., zákona x. 386/2020 Xx. x xxxxxx x. 450/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 1 xxxxxxx xx) xxx:

"xx) xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxx dluhopisu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

2. X §5 xxxx. 5 xx xxxxx "7 xxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "6 xxxx 7" x na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "zdaňovaného xxxxxx xxxx podle §16x".

3. V §6 xxxx. 4 úvodní xxxxx ustanovení se xxxxx "po xxxxxxx xxxxx odstavce 12" xxxxxxx a xxxxx "7 xxxx 8" xx xxxxxxxxx xxxxx "6 nebo 7".

4. X §6 xxxx. 7 xxxx. x) xx xxxxx "zaměstnavatele, xxxxx xx uveden x §109 xxxx. 3 zákoníku xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

5. X §6 xxxx. 9 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx x xx konci textu xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx peněžitý xxxxxxxxx poskytovaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 70 % xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx 5 xx 12 hodin".

6. X §6 xxxxxxxx 12 xxx:

"(12) Xxxxxxxx xxxx (dílčím základem xxxx) xxxx příjmy xx xxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21 xx xxxxxxx, x to včetně xxxxxx na xxxxxxxx xxx čarou.

7. X §6 odst. 13 xx xxxxx "zvýšený x povinné xxxxxxxx xxxxx odstavce 12 x" x xxxxx ", zvýšený o xxxxxxx pojistné xxxxx xxxxxxxx 12" zrušují.

8. X §6 se xxxxxxxx 14 a 15 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 16 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 14.

9. X §7 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 14, xxxxx zní:

"(14) U xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx §20x xxxx. 1 plynoucí xxxxx společnostem xxxxxxxx xxxxxxx daně (dílčího xxxxxxx xxxx) podle xxxxxxxx 4 nebo 5 x xxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §20x odst. 2 xxxxx obdobně.".

10. X §8 odst. 1 xxxx. x) se xxxxx "x" xxxxxxx x xx konci xxxxx písmene se xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx".

11. X §8 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xx příjem z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx splacení

a) xxxxxxxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx kladný rozdíl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx splacení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x cenou, xx xxxxxx poplatník xxxxxxxx xxxxx, xxxx cenou xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xx dni xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a

b) xxxxxxxxx listu xxxxxxxx xxxx xxxxx papír xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx pro xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx papír xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx oceňování xxxxxxx xx dni jeho xxxxxxxxxxxx nabytí.".

12. V §8 odst. 3 x 4 xx xxxxx "x x xxxxxxxx 2" xxxxxxx.

13. X §8 xxxx. 5 větě první xx slova "Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se sídlem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Českou republikou xxxxxxxx poplatníkům uvedeným x §2 xxxx. 2 x příjmy" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxx" x za xxxx "x)" xx xxxxxxxx xxxxx "a v xxxxxxxx 2".

14. V §8 se doplňuje xxxxxxxx 9, který xxx:

"(9) Xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xx směnky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxx x xxxxxx věřitele xxxxxxxx xx zdrojů x xxxxxxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §16x. Xxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xx nesnižují x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. e) a x), x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 x 7.".

15. V §10 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 10, který xxx:

"(10) Xxxxx-xx příjem xxxxx odstavce 8 xx zdrojů v xxxxxxxxx, lze xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §16x. Zahrne-li xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx ze xxxxxx x zahraničí. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx

x) příjmů uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x), xxxxx xxx xxxxxx o nabývací xxxx xxxxxx, x

x) xxxx x veřejné xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxxxx xx užití xxxx xxxx xxxxxx zahrnutou x xxxx ceně; xxxx xxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

16. §16 x 16x xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

"§16

Xxxxx a výpočet xxxx pro základ xxxx

(1) Sazba daně xxxx

x) 15 % xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx 48xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a

b) 23 % xxx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx 48xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx se xxxxxxx ze základu xxxx sníženého o xxxxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxx a x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx celá xxx Xx xxxx, x to xxxx xxxxxx součinů xxxxxxxxx xxxxx takového xxxxxxx xxxx x xxxxx xxx tuto xxxx xxxxxxx xxxx.

§16x

Xxxxx x xxxxxxx daně pro xxxxxxxxxx základ xxxx

(1) Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx 15 %.

(2) Xxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxxxxxx xx celá xxx Xx xxxx a xxxxx daně xxx xxxxx základ xxxx.".

17. Xx §16x xx xxxxxx xxxx §16xx, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§16xx

Xxxxxxx daně

(1) Xxx xxxxxxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxx §16x.

(2) Xxxxx xx daňový xxxxx xxxxx §35x xxxx. 3 xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx §16x, xxxxx xx x xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xx daňový bonus xxxxx §35x xxxx. 3 xxxxx xxx xxx xxxxx §16a, xxxxxx bonus xx xxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx §16x xxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxx §35x xxxx. 3.".

18. X §18 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a doplňuje xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"g) xxxxxx xxxxxxxx z titulu xxxxxxxxxxx zadostiučinění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.".

19. X §19 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxx x výnosu xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx,".

20. X §19 xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxxxx x podobě ceny x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 1 000 000 Xx,".

21. X §19 xxxx. 1 písmeno xx) xxx:

"xx) příjmy Xxxxx xxxxxxxxx x

1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vedených Xxxxxx národní xxxxxx x

3. úroků x xxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx zřízených xx xxxxxx xxxxxx likvidity xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x bankách xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx,".

22. V §19 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx) se xxxxxxx.

23. X §20 odst. 8 xx slova "xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

24. X §21d xxxx. 2 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "Xxx xxxxx určení xxxxxxxxx doby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx odpisování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §30 xxxx. 1 xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 6 xxxxxx.".

25. X §21d xxxxxxxx 6 xxx:

"(6) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyloučeného x odpisování.".

26. V xxxxxxx §21x xx xx slovo "Xxxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx".

27. V §21x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 a doplňuje xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovená xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx.".

28. X §23 odst. 4 xxxx. x) xx xxxxx "zdaňovány xxxxxx daně xxxxx" xxxxxxxxx slovy "zahrnovány xx samostatného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §16x xxxx".

29. X §23a xxxx. 4 a §23x xxxx. 7 xx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "a xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

30. X §23x xxxx. 5 xxxx. x) se xxxxx "x xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

31. X §23x xxxx. 2 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "x důvodu xxxxxx" nahrazují slovy "xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodaření xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji x xxxxxx xxxxxxx" x slova "xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx".

32. X §23x odst. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx příjmu" vkládají xxxxx "x rozsahu, x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx snížení xxxxxxx daně u xxxxxxxxxx xxxxx," x xxxxx "xxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xx x důvodu xxxxxx xxxxxxx".

33. X §24 xxxx. 2 xxxx. ch) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx sazbou xxxx xxxxx §16a xxxx §21 odst. 4".

34. X §24 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4 xx xx slovo "xxxxxxxxxxx" vkládají slova "xxxx nepeněžní xxxxxx", xxxxx "xxxxx110)" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx zákoníku xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro zaměstnance x §6 xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5 xx 12 xxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxxxx stravného, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx 12 xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 110 se xxxxxxx.

35. V §24 xxxx. 2 xxxx. x) xx na xxxxx xxxxx bodu 1 xxxxxxxx xxxxx "; pro xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a elektromotor, xxx použít průměrnou xxxx elektřiny xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx práce".

36. X §24 odst. 2 xxxx. k) xxxxxx 2 x 3 xx xxxxx "v §6 xxxx. 7 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

37. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxx "ceny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx cestovních xxxxxx xxxxxxxxxxxx x pracovním xxxxxx5x), xxxxx xx xxxxxx v xxxx xxxxxx cesty" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx ceny xxxxxxxxx hmot xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhrad xxxxx xxxxxxxx práce".

Poznámka pod xxxxx x. 5x xx xxxxxxx.

38. X §24 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 xx slova ", xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§32x)" zrušují.

39. X §24 odst. 7 xxxx. x) xxxx 1 xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

40. X §24 odst. 7 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

41. X §25 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "x nehmotného xxxxxxx" xxxxxxx.

42. X §25 xxxx. 1 xxxx. xx) xx xxxxxx "40 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "80 000 Kč".

43. X §25 odst. 1 xxxx. zg) se xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" zrušují.

44. X §26 xxxx. 2 xxxx. a) a x) x odst. 3 písm. c) xx xxxxxx "40 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "80 000 Xx".

45. V §27 xxxx. x) xx xxxxxx "40 000 Xx" nahrazuje částkou "80 000 Xx".

46. X §30x xxxx. 1 x 2 xx xxxxx "2009 xx 30. června 2010" nahrazují xxxxx "2020 xx 31. xxxxxxxx 2021" x xxxxx "xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxxx "odpisovatelem".

47. §32x xx xxxxxx xxxxxxx x poznámek xxx xxxxx x. 117 x x. 106 xxxxxxx.

48. X §32x odst. 1 x §32x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

49. V §32c xxxx. 1 xxxx xxxx za středníkem xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx hmotný xxxxxxx xxxxxxx do odpisové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx rovnoměrně příslušnou xxxxxx xxxxxxxxxx v §31 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxx letech xxxxxxxxxx"".

50. X §32x xxxx. 3 se xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

51. X §32x xxxx. 4 xx xxxxx "a xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

52. V §32x xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

53. X §33 xxxx. 1 se xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxx 1995 částku 10 000 Xx x počínaje zdaňovacím xxxxxxx 1996 xxxxxx 20 000 Kč x počínaje xxxxxxxxxx xxxxxxx 1998 xxxxxx 40 000 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "80 000 Kč".

54. V §33x xxxx. 1 x xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "§32a xxxx. 6 x" xxxxxxx.

55. X §34x xxxx. 4 písm. x) xx xx slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx náklady".

56. X §34x xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx vstupním cenou xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxx nehmotným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví s xxxxxxxx xxxxxx".

57. V §34x odst. 5 xxxx. b) xx xxxxxx "60 000 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "80 000 Kč".

58. X §35 xxxx. 4 xx slova "xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx (dílčí xxxxxx xxxx) xxxxx §20x" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxxx základu daně xxxxxxxxxxx xxxxxx daně xxxxx §16x nebo §21 xxxx. 4".

59. X §35a odst. 1 písm. x) x x §35b xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx xxxx (§7)" xxxxxxxxx xxxxx "připadající xx xxxxx základ xxxx x příjmů ze xxxxxxxxxx činnosti".

60. X §35x odst. 6 xx věta xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx věta "Xxxxx xxxxxxxxx podá dodatečné xxxxxx přiznání xx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx slevu xx nesnižuje.".

61. V §35x odst. 7 xx xxxx xxxxx xxxxxxx x na xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxx "Pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx.".

62. X §35xx xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxxxx "24 840 Xx" xxxxxxxxx částkou "27 840 Xx".

63. X §35xx odst. 1 písm. a) xx xxxxxx "27 840 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "30 840 Xx".

64. V §35x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "daně xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxxx x xxxxx na xxxx podle §35 x 35xx".

65. V §35x xxxx. 3 xx slova "daňová xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx období" xxxxxxxxx xxxxx "daň xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx §35 a 35xx".

66. X §35c xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxx xx xxxx 60 300 Xx xxxxx" xxxxxxx.

67. X §35c xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "7 xxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "6 nebo 7".

68. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx za xxxxx "4" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z práva xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx listu xxxxxxxx xxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx postaveného".

69. X §36 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x emisním kursem xxxxxxxxx, vkladního xxxxx xxxx vkladu xxxx xx roveň xxxxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxx zpětného xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jejich emisním xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx35x)," xxxxxxxxx slovy "výnosu xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxx xxxxxx určeného xxxxxxxx xxxx jmenovitou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx emisním kurzem, x výnosu" x xxxxx "věřitele, vkladního xxxxx a xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 2" se xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x vkladního xxxxx xxxxxxxx jako cenný xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35x xx xxxxxxx.

70. X §36 xx odstavec 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 a 7.

71. V §38x xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx základ xxxx xxxxx §20x" xxxxxxxxx xxxxx "xx samostatného xxxxxxx daně zdaňovaného xxxxxx daně xxxxx §16x xxxx §21 xxxx. 4".

72. X §38x xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xx 8" xxxxxxxxx xxxxx "a 7".

73. X §38d xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "7".

74. V §38x xxxx. 8 větě xxxxx se slova "7 x 8" xxxxxxxxx xxxxx "6 xxxx 7".

75. V §38xx xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxx".

76. X §38xx odst. 2 se xx xxxxx "1" vkládají xxxxx ", xxx-xx x příjem, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx srážkou podle xxxxxxxx xxxxx xxxx,", xxxxx ", xxxx xx xxxx sražena xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx by xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx" se xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Oznámení podle xxxxxxxx 1, xxx-xx x xxxxxx, xxxxx xx od xxxx xxxxxxxxx nebo o xxxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx plátce xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podat do 31. ledna xxxxxxxxxxxx xxxx bezprostředně následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxxxx provést xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx daně xxxxxxxxx x podléhal by xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.".

77. X §38xx xxxx. 6 písmeno x) zní:

"a) xxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxx osvobozeny xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx stejného druhu xxxxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, ve kterém xx xxxxxx xxxx xxx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, 300 000 Xx,".

78. V §38xx xx xx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.".

79. X §38x odst. 1 se vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) 1 % z xxxxxx xxxxxxxxx xxx splatnosti xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx roveň xxxxxxxxxxx x xxxxxx plynoucích x práva na xxxxxxxx uvedených xxxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x c).

80. X §38x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "písmenu x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx a) x x)".

81. X §38e xxxx. 2 se xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 1 % x xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx papír xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx splacení xxxxxxxxx xxxxxxx papírů,".

Dosavadní xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x).

82. X §38x xxxx. 2 xxxx. x) se slova "xxxxxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx x) x x)".

83. X §38x xxxx. 3 xx xxxx věty xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

84. X §38fa xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", která xxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x daňové xxxxxxx schváleném Xxxxx Xxxxxxxx unie ani xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovém státě,".

85. X §38xx xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) Xxx xxxxx xxxx x xxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Radou Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx státě, x xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx období xxxxxx, hledí, xxxx xx xxxx uskutečněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx skončení xxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx na xxxxx seznamu uvedeny.".

Dosavadní xxxxxxxx 2 xx 11 xx označují xxxx odstavce 3 xx 12.

86. V §38xx odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

87. V §38xx xxxx. 8 xxxx první xx xxxxx "xxxxxxxxx 1" xxxxxxxxx xxxxx "odstavci 1 x 2" x xx větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 1".

88. X §38xx xxxx. 9 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §38xx xxxx. 10 se xx xxxxx "1" xxxxxxxx xxxxx "xxxx 2".

89. X §38xx odst. 11 se xxxxx "8" xxxxxxxxx xxxxxx "9".

90. X §38xx xx na xxxxx xxxxx odstavce 12 xxxxxxxx slova "xxxx 2".

91. V §38x xxxx. 3 větě xxxxx xx xxxxx "7 xxxx 8" xxxxxxxxx xxxxx "6 xxxx 7".

92. X §38x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 a 6 xx označují xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

93. X §38x xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxx xxx xxxxxxx zálohy xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní měsíc xxxx xx zdaňovací xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxxxxx xxxx, který xx od xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxx je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx daně. Xxxxxx pro výpočet xxxxxx xx 100 Xx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x nad 100 Xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

94. X §38x xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Xxxxx xxxxxx xxxx 15 % xxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xx 4xxxxxxx xxxxxxxx mzdy x 23 % xxx xxxx základu xxx xxxxxxx xxxxxx přesahující 4xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx součinů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx zálohy x sazby xxxxxx xxx xxxx část xxxxxxx xxx výpočet xxxxxx.".

95. X §38h xx odstavec 14 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 15 xx označuje jako xxxxxxxx 14.

96. §38ha xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

97. V §38x xxxx. 2 písm. x) xx xxx 5 zrušuje.

Dosavadní xxxx 6 xx 8 xx xxxxxxxx xxxx xxxx 5 až 7.

98. X §38x xxxx. 10 xx xx slovo "xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "x xxxxxx tohoto pojistného, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx daně".

99. X §38s xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx včetně středníku xxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x pro práva x xxxxxxxxxx x xxxx související xx xxxxxxx zákon x. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xx xxxxxxxx, vkladní xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx emise přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. za), §8 xxxx. 1 xxxx. x), §8 xxxx. 2 xx 5, §19 xxxx. 1 xxxx. i), §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1, §36 odst. 2 písm. a), §36 xxxx. 6 x §38e xxxx. 1 x 2 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xx dluhopis, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x cenný xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. xx), §8 xxxx. 1 xxxx. x), §8 xxxx. 2 xx 5, §19 odst. 1 xxxx. x), §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1, §36 odst. 2 xxxx. a) a §38x xxxx. 1 x 2 zákona x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §24 odst. 2 písm. x) xxxx 1 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020 a 2021.

5. Xxxxxxxxxx §38xx zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx použije xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, ze xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx daň xxxx xx xxxxxxx xx xxx povinen xxxxxx xxxx xxxxxx daň, xxxxx daný příjem xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx republice, přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §38da zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx vynaloženým xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx SARS XxX-2 xx účely xxxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx §20 xxxx. 8 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Tento xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, xx xxxxxx byl xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, zajištění x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nezdanitelnou xxxx základu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

7. Ustanovení §6 xxxx. 9 xxxx. x) x §24 odst. 2 xxxx. j) xxx 4 xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxx-xx tento xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1. xxxxxx 2021, §5 xxxx. 5, §6 xxxx. 4, 12 x 13, §7 xxxx. 14, §8 xxxx. 9, §10 xxxx. 10, §16, 16x, 16xx, 21g, §23 xxxx. 4 xxxx. x), §24 xxxx. 2 xxxx. xx), §35 odst. 4, §35a odst. 1 xxxx. b), §35x xxxx. 2 xxxx. x), §35c xxxx. 2 x 3, §38a odst. 1, §38x xxxx. 3, §38x xxxx. 1 x 2 x §38x odst. 10 xxxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021. Při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx xx kalendářní xxxxxx xxxx 2021 xxxxxxxx xxxx vyhlášením xxxxxx zákona se xxxxxxx ustanovení §6 xxxx. 4 x 12 až 15, §38x xxxx. 1, 2 x 14 x §38ha zákona x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

9. Xxxxxx-xx xxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx dnem xxx 1. lednem 2021, může poplatník xxx xxxxxxxxx období xxxx 2021 xxxxxx §5 xxxx. 5, §6 xxxx. 4 x 12 až 15, §16, 16x, 21x, §23 odst. 4 písm. x), §24 odst. 2 xxxx. xx), §35 xxxx. 4, §35x xxxx. 1 písm. x), §35x odst. 2 xxxx. x), §35x xxxx. 2 x 3, §38x xxxx. 3, §38g xxxx. 4 a §38x zákona x. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx případě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xx xxxxxxxx xxxxxxx pořízený xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a uvedené xx xxxxx způsobilého xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

11. Na xxxxxxxx majetek pořízený xx 1. xxxxx 2020 xxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxx takový xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx majetek x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. Xx hmotný xxxxxxx xxxxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

14. Xx hmotný xxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užívání xx 1. xxxxx 2020 xxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; využije-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx tento xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxxxx.

15. Na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx technické xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxxxxxxx x uvedené xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Xx xxxxxx xxxxxxx zařazený x xxxxxxxx xxxxxxx 1 x 2 podle xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx od 1. xxxxx 2020 lze xx 1. ledna 2020 xxxxxx zákon x. 586/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona.

17. Xxx xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx daňového xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě, xx xx daňovým xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx skutečnosti xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 159/2020 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, běží xxxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

18. Na xxxxxxxx xxxxxx v zahraničí xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx do dne 31. xxxxxxxx 2021 xx xxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. xx), §8 xxxx. 1 písm. a), §8 odst. 2 xx 5, §19 xxxx. 1 xxxx. x), §36 odst. 1 xxxx. x) xxx 1, §36 xxxx. 2 písm. x) a §38x xxxx. 1 x 2 zákona x. 586/1992 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

19. Xxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx zahrnované xx xxxxxxx xxxx xxxxx §5 xxxx. 4 zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, zúčtované xxxxxxx daně xxxx 1. lednem 2021 x vyplacené poplatníkovi xx 31. lednu 2021.

20. Xxxxxxxxxx §35xx xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xx. XX xxxx 62 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021. Xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx činnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx roku 2021 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx použije xxxxxxxxxx §35xx xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XX xxxx 62 xxxxxx xxxxxx.

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x silniční xxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx dopravě, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx., xxxxxx x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 150/2000 Sb., xxxxxx x. 361/2000 Sb., xxxxxx č. 175/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 577/2002 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx č. 229/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Xx., zákona č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 250/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., zákona x. 194/2010 Sb., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx č. 304/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Xx., zákona x. 115/2020 Xx. x zákona x. 337/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §34 xxxx. 3 xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxxxxx.".

2. V §35x xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx šetření".

Čl. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy České xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se dokončí xxxxx zákona x. 111/1994 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 289/1995 Sb., x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 67/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx., zákona č. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 222/2006 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 167/2008 Xx., xxxxxx č. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 501/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 280/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 15/2015 Xx., xxxxxx x. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 62/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 90/2019 Sb., xxxxxx x. 314/2019 Sb. x xxxxxx x. 403/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §18 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x prodlení xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx dělené správy, xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §18 se xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 zákona x. 289/1995 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xx xxx xxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xx řízení x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 3 zákona x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx použijí xxxxxxxxxx xxxxxx x. 289/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx úrok x xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx komunikacích

Čl. XXXX

Xxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 102/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx č. 489/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2002 Xx., zákona x. 259/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 358/2003 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Sb., xxxxxx č. 80/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 311/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 97/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 347/2009 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 288/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., zákona x. 196/2012 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2015 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 319/2016 Xx., xxxxxx č. 370/2016 Xx., xxxxxx x. 151/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 169/2018 Xx., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx., zákona x. 162/2020 Xx. x xxxxxx x. 430/2020 Xx., xx xxxx takto:

1. X §40 se xx xxxxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx celních úřadů xxx výkonu xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxxx za xxxxx správy xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x přestupcích.".

2. X §43x odst. 6 xxxx xxxxx xx xxxxx "Celní správa" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx" a slova "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den" xx xxxxxxxxx xxxxx "xx 2 xxxxxxxxxx xxx".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx xxxx postupy xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxx, xxxxxxx, místní xxxxxxxxxx x veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace, xxxxx xxxx zahájeny xxxxxx Celní správy Xxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 13/1997 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXX

X §93x odst. 2 xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Sb., se xxxxx "x vymáhá" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §79a xxxxxx č. 61/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx slova ", xxxxxx x xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x vybírání".

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx rozpočtových xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx §69 xxxxxx č. 218/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), včetně xxxxxxx xxx:

"§69

Xxxxxxxxxx a stravovací xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xxxxxxxxx osoby nebo xxxxxxx xxxxx pro

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) státní xxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxx službě,

c) příslušníky xxxxxxxxxxxxxx sborů ve xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vojáky x xxxxxxxx,

x) soudce,

f) xxxx a studenty xx xxxx jejich xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kolektivní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stravovacím xxxxxxxx xxx

x) bývalým xxxxxxxxxxxx, kteří x xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo invalidního xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxx dohod x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr.

(3) Organizační xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx

x) fyzickým xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x stravování x xxxxx organizační xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobou,

b) xxxxxxxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xx na pracovní xxxxx nebo xxx xx xxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx své xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx. Peněžitý xxxxxxxxx xx stravování xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxxxxxx zaměstnanci xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, příslušníkovi xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx soudci, xxxxxxxxxx-xx alespoň 3 xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvě, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx. Peněžitý xxxxxxxxx xx stravování xx xxx se xxxxxxxxx xx xxxx 70 % horní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx pracovní xxxxx xxxxxxxx 5 xx 12 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx výplatě peněžitého xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jeho části x xxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle §46 xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx příspěvková xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pracoviště.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXII

V §57 xxxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx motorových xxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., se xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.

ČÁST XXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxxx §33x xxxxxx č. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxx:

"§33x

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Zabezpečuje-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxx pro

a) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v příspěvkové xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěno xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx organizace xxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx stravovacím xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxx zaměstnancům, xxxxx x xx xxxxxxxxx xx odchodu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx,

x) zaměstnancům xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x pracích xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx poměr.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx stravovacím xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxx osobám, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x stravování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatelů, xxxxx xxxx x ní xx xxxxxxxx cestě xxxx xxx ni xxxxx xxxxx.

(4) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx rozpočtu xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stravování. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx alespoň 3 xxxxxx x xxxxx xxx v xxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx příspěvek xx xxxxxxxxxx xx xxx se xxxxxxxxx xx xxxx 70 % horní xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx trvající 5 xx 12 xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx hrazen xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx stravování odlišně x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou.".

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna energetického xxxxxx

Xx. XXXX

X §91x xxxx. 2 xxxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (energetický xxxxx), xx znění xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx slova "x xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX SEDMNÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

X §28 odst. 5 xxxxxx č. 256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 193/2017 Xx., xx xxxxx "x xxxxxx" x věta xxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx

Xx. XXVI

V §34 xxxx. 3 zákona č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2006 Sb. x xxxxxx č. 183/2017 Sb., se xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX DEVATENÁCTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx

Xx. XXVII

V §30 zákona č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx., xxxxxx x. 66/2006 Xx. x xxxxxx č. 149/2017 Xx., xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Ustanovení xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx správy, xx v případě xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepoužije.".

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx ke dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx xxxxxx podmínky xxx jeho xxxxx, xx xxxxxxx do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x. 477/2001 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xx xxxxxx x xxxx postupy xxxxxxxxxxx x uplatněním xxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx zákon x. 477/2001 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXIX

V §30 xxxx. 2 xxxxxx č. 285/2002 Sb., o darování, xxxxxxxx x transplantacích xxxxx a xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (transplantační xxxxx), xx znění xxxxxx č. 183/2017 Xx., se xxxxx "x vymáhá" zrušují.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x Antarktidě

Čl. XXX

X §27 xxxx. 7 zákona č. 276/2003 Sb., x Antarktidě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 281/2009 Xx. a xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxxx "a xxxxxx" zrušují.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních daních, xx xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 313/2004 Xx., zákona x. 558/2004 Xx., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Sb., zákona x. 217/2005 Xx., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 379/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Sb., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 37/2008 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., zákona x. 292/2009 Xx., xxxxxx č. 362/2009 Xx., zákona x. 59/2010 Xx., xxxxxx x. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., zákona x. 201/2014 Sb., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx č. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., xxxxxx x. 382/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., xxxxxx x. 453/2016 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 4/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx., xxxxxx č. 364/2019 Xx., zákona č. 229/2020 Xx., xxxxxx x. 299/2020 Sb. x zákona č. 343/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §48 xx xxxxxx "10 950 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "9 950 Xx".

2. X §57 xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxxx "9 500 Xx" xxxxxxxxx částkou "8 500 Xx".

3. X §57 xxxx. 6 xxxx. b) xx částka "4 380 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "3 380 Xx".

4. V §104 xxxx. 1 xx xxxxxx "1,61 Kč" xxxxxxxxx xxxxxxx "1,79 Xx", xxxxxx "2,90 Xx" xx nahrazuje xxxxxxx "3,2 Xx", xxxxxx "1,88 Kč" xx xxxxxxxxx částkou "2,08 Xx" x xxxxxx "2 460 Xx" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2 720 Xx".

5. X §104 xxxx. 1 se xxxxxx "1,79 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "1,88 Xx", xxxxxx "3,2 Xx" xx nahrazuje xxxxxxx "3,36 Kč", xxxxxx "2,08 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2,19 Xx" x xxxxxx "2 720 Xx" se xxxxxxxxx xxxxxxx "2 860 Xx".

6. X §104 xxxx. 1 xx xxxxxx "1,88 Xx" xxxxxxxxx částkou "1,97 Xx", xxxxxx "3,36 Xx" se xxxxxxxxx xxxxxxx "3,52 Kč", xxxxxx "2,19 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "2,29 Xx" a xxxxxx "2 860 Xx" xx xxxxxxxxx xxxxxxx "3 000 Xx".

7. V §130x xxxx. 1 se xxxxxx "2,46 Kč" xxxxxxxxx částkou "2,721 Xx".

8. X §130x xxxx. 1 xx xxxxxx "2,721 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "2,86 Xx".

9. X §130c xxxx. 1 se xxxxxx "2,86 Xx" xxxxxxxxx xxxxxxx "3 Xx".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 x §130x xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXX xxxx 4 a 7, xx nepoužijí xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx daň přiznat x zaplatit vznikla xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 4 x 7,

x) surový tabák, x něhož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXI xxxx 4 a 7.

2. Xxxxxxxxxx §104 odst. 1 a §130x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 5 x 8, xx nepoužijí xxx

x) tabákové xxxxxxx xxxx zahřívané xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxx přiznat x xxxxxxxx vznikla xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 5 x 8,

x) xxxxxx tabák, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xx. XXXI xxxx 5 x 8.

3. Xxxxxxxxxx §104 xxxx. 1 x §130c xxxx. 1 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 6 a 9, xx nepoužijí xxx

x) tabákové xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, u nichž xxxxxxxxx daň přiznat x zaplatit xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 6 a 9,

x) xxxxxx xxxxx, x něhož xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXI bodů 6 a 9.

4. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx daně xxxxx §104 odst. 1 x §130x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 4 x 7, xxxx lhůta xxxxx

x) §118x xxxx. 1 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, 4 xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX bodů 4 x 7,

b) §118x xxxx. 1 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, 4 týdny xxxx prvním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx dopravu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného osvobození xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 4 x 7 xx považuje xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x. 353/2003 Sb., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 4 x 7.

6. Xxxxxxxxx daně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 5 x 8 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX bodů 5 x 8.

7. Xxxxxxxxx xxxx poskytnuté xxx xxxxxxx tabákových xxxxxxx nebo zahřívaných xxxxxxxxxx výrobků x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXI xxxx 6 x 9 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXI bodů 6 x 9.

8. Xxxxxxxxxx xxxxxx zahřívaných xxxxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti čl. XXXX xxxx 7, xxxxx skladovat ani xxxxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxx 7.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tabákových xxxxxxx xxxxxx x přímé xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tabákovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daně xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 8, nelze xxxxxxxxx xxx prodávat po xxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx. XXXI xxx 8.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx zahřívaných tabákových xxxxxxx určené x xxxxx xxxxxxxx nakoupené xx xxxxxx dalšího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 9, nelze xxxxxxxxx xxx prodávat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kalendářního xxxxxx následujícího po xxxxxx, x němž xxxxx účinnosti čl. XXXX xxx 9.

11. Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx 8 až 10 xxxxxxxxx ani prodávat, xx považuje za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx spotřebě x xxxxxxxxx nálepkou xxxxxxxxxxxx sazbě daně xxxxx xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXXX xxxx 7, xx použije §122x xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 7, xxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxx

x) §122a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 7, xxxxx dnem, po xxxxx uplynutí nelze xxxxxxxxx xxx prodávat xxxxxx xxxxxxxxxx balení,

b) §122x xxxx. 1 xxxx. x) a xxxx xxxxx §122x xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx čl. XXXX xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

13. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podle xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 8, xx xxxxxxx §122x xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. XXXI xxxx 7, xxxxxxx x xxx, že xxxxx podle

a) §122x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xx. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122x xxxx. 1 xxxx. x) x doba xxxxx §122x xxxx. 2 xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx znění xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX xxxx 7, xxxxx posledním dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx daně xxxxx xxxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXX xxxx 9, xx použije §122x xxxxxx č. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XXXX bodu 7, xxxxxxx s xxx, xx xxxxx xxxxx

x) §122x odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx znění účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 7, xxxxx xxxx, po jehož xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §122x xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx xxxxx §122x xxxx. 2 xxxxxx x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xx. XXXX xxxx 7, xxxxx xxxxxxxxx xxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx balení.

15. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x minerálních xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxxxx x pro xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související, se xxxxxxx xxxxx x. 353/2003 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

16. Xxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxxxx olejů xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx oleje xxx zemědělskou prvovýrobu xxxx xxx provádění xxxxxxxxxxx v xxxx xx použije §57 xxxx. 6 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx tu xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx, x které xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx

x) xxxxxxxxx xxxxx podle §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 xxxx. 2 xxxx. j)

1. xxxxxxxxx xx cenu obsahující xxx xx xxxx xxxxx §48 zákona x. 353/2003 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxx

2. xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx oleje xxxxx §45 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx §45 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

XXXX DVACÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 235/2004 Sb., o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 635/2004 Xx., zákona x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Sb., xxxxxx č. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 217/2005 Xx., zákona x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 441/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Sb., xxxxxx x. 230/2006 Xx., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Sb., zákona x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 489/2009 Xx., zákona x. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx č. 47/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxx x. 502/2012 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 196/2014 Sb., zákona x. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 113/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 33/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Sb., xxxxxx č. 283/2018 Xx., xxxxxx č. 6/2019 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 256/2019 Xx., zákona č. 283/2020 Xx., zákona x. 299/2020 Xx. x xxxxxx x. 343/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx čarou x. 7x xx zrušuje, x xx xxxxxx xxxxxx xx poznámku xxx čarou.

2. Xxxxxxxx xxx čarou x. 73 se xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx na poznámku xxx xxxxx.

3. X §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx 2 xx slova "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x příjmů" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx účetnictví".

4. V §4 odst. 4 xxxx. x) xx xx konci xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "v případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxxxxx xxxxxxx".

5. X §4 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "zhodnocení" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx písmene x) xxxx 4".

6. X §78 xxxx. 3 x 5 x §78x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "podle §4 xxxx. 4 písm. x) bodu 4".

7. X příloze č. 2 se xx xxxxxxx "38.2 Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx komunálního odpadu." xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx:

"38.3

Xxxxxxxxxx komunálního xxxxxx k dalšímu xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xx. XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x zákon x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxx daně x xxxxxx na tento xxxxxxx použije xx 1. xxxxx 2020 xxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx xx xxxxxxx snížit uplatněný xxxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx se xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx dlouhodobého xxxxxxx vytvořeného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 235/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastní činností xxxxx §4 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxx x xxxxxxxxxxx plnění podle §13 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 235/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pokud by xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 4 xxxx. e) zákona x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Xxxxxxx xxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xx xxx uvedení xxxxxx obchodního xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona,

b) xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx vznikne nárok xx odpočet daně x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx součástí dlouhodobého xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx č. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlouhodobým majetkem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 odst. 4 písm. x) xxxxxx x. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx stavu způsobilého x užívání xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dojde x uskutečnění plnění xxxxx §13 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v případě, xx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plnění xxxxxx uplatňoval xxxxxxx xxxx x částečné xxxx, x xx xx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xx xxxxxxx daně xxxxx xxxx 3 xxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxx. b) xxxxxx č. 235/2004 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx; §73 xxxx. 4 xxxxxx x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx.

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx embryonálních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §17 xxxx. 2 xxxxxx č. 227/2006 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ

Změna xxxxxx o nakládání x xxxxxxxx odpadem

Čl. XXXXX

X §21 odst. 2 zákona č. 157/2009 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx slova "x xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ ŠESTÁ

Změna xxxxxx x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXXXXX

Xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona č. 164/2013 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Sb., xxxxxx č. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Sb., xxxxxx x. 206/2019 Xx. x xxxxxx č. 283/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. X §8 odst. 7 xxxx. x) a x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sběrem, xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxx xxx statistické xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx".

2. X §9 xx za xxxxxxxx 4 vkládá xxxx xxxxxxxx 5, který xxx:

"(5) Celní úřad xxx Moravskoslezský xxxx xxxxxxxxx o povolení xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX.".

Xxxxxxxxx odstavec 5 se xxxxxxxx xxxx odstavec 6.

3. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx statistické xxxxx xxxxx celního xxxxxx".

4. X xxxxxxx §11x xx slova "xxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

5. X §11x xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx,".

6. V §59 se xx xxxxx "celníků" vkládají xxxxx "xxxx občanských xxxxxxxxxxx" a xx xxxxx "celníka" se xxxxxxxx slova "xxxx xxxxxxxxxx zaměstnance".

7. X §63 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx".

8. X §63 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxx celní xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu".

9. V §64 xxxx. 2 xx xxxxx "Orgány xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx orgán xx xxxxxxx" x xxxx "§62" xx xxxxxxxxx xxxxxx "§63".

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx horninových struktur

Čl. XXXXXXX

X §23 xxxx. 2 zákona č. 85/2012 Sb., x ukládání xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.

ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ

Změna xxxxxx o označování x sledovatelnosti výbušnin xxx xxxxxxx použití

Čl. XXXXX

X §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 83/2013 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., xx xxxxx "x xxxxxx" xxxxxxx.

XXXX DVACÁTÁ XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx lihu

Čl. XX

Xxxxx č. 307/2013 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb., zákona x. 243/2016 Sb. x zákona č. 183/2017 Sb., xx xxxx takto:

1. X §10 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Osobou xxxxxxxx značit xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx, který xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oběhu mimo xxxxx České xxxxxxxxx x dovozce xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatele.".

Dosavadní xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

2. X §12 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxxxxxx xxxxx "; to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx líh".

3. X §12 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx prohlášení xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx režimu,".

4. X §15 xxxx. 2 xxxxxxx x) zní:

"b) xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx značit xxx x xxxxx xx nachází x xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx lihoviny xxx xxxxxx osobní xxxxxxxx nebo pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xx xxxxx x xxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x),".

5. X §17 xxxx. 2 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxx o xxx, xx xxx xxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx o xxx, xxxxx bude xxxxxx xx volného xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

6. V §18 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxx "; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx líh xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x jedná se x xxx, který xxx xxxxxx do xxxxxxx daňového xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx".

7. X §24 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 správce xxxx xxxxxxx dosavadní xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

8. Xx §24 xx xxxxxx xxxx §24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§24x

Xxxxx registrované xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx bude ke xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx povinná značit xxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx registrace.

(2) Xxxxxxxxxx x změně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby povinné xxxxxx xxx, která xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx tato xxxxx xxxxx také xxx, xx kterému xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx líh. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx registrované xxxxx xxxxxxx xxxxxx líh xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx značit xxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, ke xxxxxxx xx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx registrovanou xxxxxx povinnou xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx má být xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kauce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx líh poskytla xxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xx xxx, xx kterému xx xxxxx ke xxxxx registrované osoby xxxxxxx značit xxx, xxxxx v xxxxx xxxxxxxx na osobu xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby povinné xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dni předcházejícímu xxx, xxx xx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxx xxxxx povinné xxxxxx xxx.

(4) Byla-li xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx značit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, považuje xx xxxx xxxxx xxx xxx, ke xxxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx poskytnutou nově xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx. Před xxxxx xxxx xx xxxxxxxx poskytnutí kauce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx splněnou, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x).

(5) Xxxx-xx xxxxx registrovanou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx líh, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx značit xxx, xxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kauce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovní xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(6) Xxxx registrovaná xxxxx xxxxxxx xxxxxx líh xxxx xx nedoplatek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dne po xxx, ke kterému xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby povinné xxxxxx líh, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důsledkem xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti, která xxxxxxx xx skutečností, xxxxx xxxxxxx přede xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby povinné xxxxxx líh.".

9. V §26 xxxx. 2 xxxxxxx d) xxx:

"x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx bylo xxxxxxx xxxx xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

10. X §26 xxxxxxxx 3 zní:

"(3) Pokud xxxx zrušena xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx povinná xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx k registraci xxxxxxxx xx uplynutí 3 let xx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, byla-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

x) xxxxxx povolení pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nebo objektivních xxxxxx xxxxxxxxx vybrané xxxxxxx.".

11. X §27 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 5 xxxxxx přede xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxx".

12. V §27 xxxx. 2 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx slova "nejpozději 5 xxxxxx přede xxxx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx 1".

13. X §30 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxx xxxx dovozu xxxx xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "činnosti xxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx nebo xxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

14. X §32 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx líh, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx osobě; xx neplatí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) předá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx provedení xxxxxxxx xxxx,

x) vrátí xxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx poštovní licence xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxx předání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx x).".

15. X xxxxxxx §33 xx xxxxx "xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "značeného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

16. X §33 odst. 1 xx slova "xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "jehož xxxxxxxx xxxxxxx zahraniční dodavatel" x xxxxx "9" xx xxxxxxxxx xxxxxx "60".

17. X §33 xxxx. 2 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx "xxxxxxxxxxx dodavatelem" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

18. V §34 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "X xxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxx xxxxxxxxx dokument podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx.".

19. X §35 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Držitel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx x porušení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx označen xxx, xxxxx nebyl uveden xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.".

20. V §38 xxxx. 1 se xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxx uvedeného do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

21. X §38 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx f), které xxx:

"x) identifikaci osoby xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx vlastníkem xxxx uvedeného držitelem xx volného xxxxxxxx xxxxx.".

22. X §39 xxxx. 2 se xxxxx "24" nahrazuje xxxxxx "60".

23. X §41 xxxx. 2 xxxx. c) xx xx xxxxx "konkurzu" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx xxxxxxxx značit xxx x" a xx xxxxx "povinnosti" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx a".

24. X §42 xx za xxxxxxxx 3 vkládá xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Ustanovení xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx x případě xxxxxxx

x) obchodního xxxxxx xxxxx xxxxxxx značit xxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zrušena nebo xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x líh xx xxxxxxxxxxxxxxx balení, xxxxx inventuru xxxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx osoba povinná xxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx x oznamovací povinnosti xxxxxxxx x distributora xxxx xx x xxxxx xxxxxxx použijí xxxxxxx,

x) xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prodejce xxxx v souladu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxx ve xxxxxxxxxxxxxxx balení, xxxxx xxxxxxxxx xx přítomnosti xxxxxxx daně xxxxxxx xxxxxxx prodejce xxxxx xxxx jeho xxxxxxx; xxxxxxxxxx o oznamovací xxxxxxxxxx distributora lihu xx x tomto xxxxxxx xxxxxxx obdobně.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 x 5 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 x 6.

25. §47 xxxxxx nadpisu zní:

"§47

Kauce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxx

x) 500 000 Xx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním roce x xxxxxx nejvýše 25 000 xxxxx xxxx xx spotřebitelském xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 1 000 000 Xx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním roce x xxxxxx xxxxxxx 50 000 xxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx páskami, xxxx

x) 5 000 000 Xx, opravňující x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx než 50 000 xxxxx xxxx xx spotřebitelském balení, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx páskami.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxx

x) složením xxxxxx xx zvláštní xxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxx xx tomto xxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx přijal xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx orgánů veřejné xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne

1. xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx

2. xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx záruka xxxx xxx poskytnuta xx xxxx xxxxxxx, která xxxxx xxx kratší xxx 2 roky.

(4) Xxxxx xx sníží x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxxx lihu xxxxxxx správci daně xxxxx xxxx kauce xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx distributor xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx záruce, xxxxxx xx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nedoplatků, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 5 xxxxxx xxx xxx snížení xxxxx.".

26. X §48 odst. 1 xxxx první xx xx xxxxx "xxxxxxxxxx distributora xxxx" xxxxxxxx slova "anebo xx xxxxxxx kauce", xx slovo "xxxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxx částka, x xxx byla xxxxx xxxxxxx," x xx xxxxx xxxxx odstavce xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx".

27. V §48 xxxx. 2 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "anebo xxx dne snížení xxxxx".

28. X §48 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx slova "x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xx xxxxxxx xxxxx" x xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lihu" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxx ode dne xxxxxxx xxxxx".

29. X §48 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 4 doplňují xxxxx "xxxxx ode xxx xxxxxxx kauce".

30. V §48 xx doplňuje xxxxxxxx 6, xxxxx xxx:

"(6) Výstavce xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výše

a) xxxxx, xxxxx došlo xx xxxxxxx nebo xxxxxx registrace distributora xxxx, xxxx

x) částky, x niž xxxx xxxxx snížena, pokud xxxxx xx snížení xxxxx.".

31. Xx §49 xx xxxxxx nový §49x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§49x

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lihu

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx stanovenému x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lihu, který xx jeho osobou xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx správce xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx distributora xxxx, xxxxx xx být xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lihu xxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lihu. X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lihu xxxxxxx xxxx souhlas xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx změnou registrovaného xxxxxxxxxxxx lihu x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx dojít xx změně registrovaného xxxxxxxxxxxx lihu, x xxxxxxx xxxxx poskytnuté xxxxx registrovaným distributorem xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx částky, xxxx

x) xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytl xxxxx, xx kterém je xxxxxxx xx dni, xx kterému xx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxxxx distributora xxxx, xxxxx v osobě xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx registrovaného distributora xxxx nelze xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx předcházejícímu xxx, kdy xx xxxxx xx změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lihu.

(4) Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lihu poskytnuta xxxxx složením xxxxxx, xxxxxxxx se tato xxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx poskytnutou xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lihu. Xxxx tímto dnem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lihu xxxxxxxx xx splněnou, xxxxx xx prokázána existence xxxxxxxx xxxxxxx dokladem xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x).

(5) Byla-li xxxxx registrovaným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, považuje xx xxxx kauce xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx registrovaného xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x bankovní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x). Xxxx xxxxx dnem xx podmínka xxxxxxxxxx xxxxx nově xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx daně přijal xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxx. x).

(6) Xxxx registrovaný xxxxxxxxxxx xxxx ručí xx xxxxxxxxxx xxxxx registrovaného xxxxxxxxxxxx lihu, který xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx dni, xx xxxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx vznik xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx nastaly xxxxx xxxx, ke xxxxxxx xxxxx ke změně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.".

32. X §52 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "x xxxxxxx daně xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxx xxxx uplynutí xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx dodatek xx xxxxxxxxx bankovní xxxxxx".

33. X §52 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx 5 xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx 1".

34. Na xxxxx textu §53 xx doplňují slova "x o xxxxxxx xxxxx".

35. V §54 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxx" nahrazují xxxxxx "xxxxxxx," a za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx xxx ohrožování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx závadnými potravinami x jinými xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, trestný xxx xxxxxxxx ohrožení xxxx pro trestný xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx".

36. X §57 xxxx. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "zrušení" xxxxxxxx slova "nebo xxxxxx".

37. X §57 xxxx. 3 se xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx "zrušení" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxx".

38. X §58 xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx nový xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx nakládání x xxxxx, xxxxx není xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 a 2, xx byla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x lihem, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správci xxxx x obecnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 6 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 až 7.

39. X §58 xxxx. 5 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

40. V §58 xxxx. 6 x 7 xx xxxxx "3 písm. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

41. X §58 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Není-li rozhodnuto x propadnutí xxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 4, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxx xxxx osobě vrátit, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx držiteli. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx věci, xxxxxx o xxxxx xxxxxxx protokol.".

42. X §61 odst. 1 xxxx. x) úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "4".

43. X §62 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodavatel".

44. X §63 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx čárkou a xx xxxxx "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

45. X §64 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx odstavec 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx lihu xxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxxxxxx balení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx omezení xxxxx §47 odst. 1 xxxx. x) xxxx x).".

Xxxxxxxxx odstavce 2 x 3 xx označují jako xxxxxxxx 3 x 4.

46. V §64 xxxx. 3 se xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxx odstavce 2".

47. X §64 xxxx. 4 xx xx xxxx "x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxx 2".

Xx. XXX

Xxxxxxxxx předpis

Tato xxxx zákona byla xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2015/1535 ze xxx 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx poskytování informací x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpisů xxx služby informační xxxxxxxxxxx.

XXXX TŘICÁTÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x vymáháním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 355/2014 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxx č. 183/2017 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §8 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx nejvýše 1 xxxx, xx které xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x počátek běhu xxxx xxxxx.".

2. X §19 odst. 3 xx xxxx "38 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "36 xxxx. 2".

3. X §39 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. K xxxxxx o přestupku xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx příslušný xxx xxxxx xxxx, v xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Nenachází-li xx sídlo právnické xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx x řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx úřad, v xxxxx územním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 242/2016 Sb., xxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx. x zákona x. 283/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X poznámce xxx xxxxx č. 1 xx xxxx xxxxx x xxxxx nahrazují xxxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2019/2152 xx xxx 27. xxxxxxxxx 2019 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx právních xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx statistik.

Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1099/2008 xx xxx 22. xxxxx 2008 o energetické xxxxxxxxxx.".

2. V §3 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx".

3. X §16 xxxx. 2 se xxxxx "Xxxx1)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx1) nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx osoby požívající xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

4. X §24 odst. 1 xx xxxxx "xx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxx" x slova ", xxxx xxxxxxxx celní xxxx" xx xxxxxxx.

5. X §26 odst. 1 xxxx. b) xx slova "xxxx xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

6. X §26 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.".

7. Xx xxxxx textu §30 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx ustanovení x povolení xxxxxxxx".

8. §31 včetně xxxxxxx xxx:

"§31

Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx clo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, odpovídá xxxx xxxxx za xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Zajišťuje-li xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx doklad prokazující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) záruční xxxxxxx xxx jednotlivou operaci, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx s použitím xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx a).".

9. Za §32 xx xxxxxx xxxx §32a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§32x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx věci povolení xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vztahujícího se x užívání jistoty xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx x novému xxxxxxxxxx správci cla xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx prvního xxxxxx xxxxx.".

10. V xxxxx xxxxxx xxxxx XX xx xx xxx 2 xxxxxx xxxx xxx 3, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"Xxx 3

Xxxxxxxx xxx

§36x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pořadí xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx při xxxxxxx cla xxxxxxxxx.".

11. §51 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§51

Xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx správce xxx. X xxxxxx o xxxxxxxxx právnické nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx místně příslušný xxx správce xxx, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx nebo podnikající xxxxxxx osoby xx xxxxx Xxxxx republiky, xx x řízení x přestupku xxxxxxxxx xxxx podnikající fyzické xxxxx místně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

12. V §56 xxxx. 2 xxxxxxx x) x x) xxxxx:

"x) obchodu se xxxxxx mezi Českou xxxxxxxxxx a jinými xxxxxxxxx státy Evropské xxxx xxxxxx údajů x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx produkty x xxxxxx agregáty xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx užívaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

13. V §56 xxxx. 2 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

14. X §57 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Zpravodajská xxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) je xxxxxxx xx dosažení xxxxx xxx xxxxxxxxxx vykazovat xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx unie.".

15. V §57 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x jejímž xxxxxxx došlo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx dosažení xxxxx pro vykazování".

16. X §58 xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx" x slova "xxxxxxx zboží" xx xxxxxxxxx xxxxx "dovozu xxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx".

17. X §58 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazuje xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, ve xxxxxx dosáhla xxxxx xxx vykazování xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, nebo xx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxx.".

18. V §59 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "přijetí" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx x xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx".

19. X §59 odst. 3 písm. x) xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "vývozu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx" a xxxxx "xxxxxxx zboží" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx".

20. Xx §69 xx xxxxxx nový §69x, xxxxx včetně xxxxxxx x poznámky xxx xxxxx x. 3 zní:

"§69a

Povolení xxx xxxxxxx x systému XXX

(1) Správce xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodní přepravu xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx TIR (xxxx xxx "Xxxxxx XXX")3) xxxxxxxx karnety XXX, xxxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x živnostenským zákonem,

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výjimkou nedoplatku, x kterého je xxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx nebo rozložení xxxx xxxxxx na xxxxxxx,

1. x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

2. x orgánů Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx,

3. na xxxxxxxxx x xx penále xx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx a

4. xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Úmluvy XXX x

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx TIR xxxxxxxx, xxxxxxx je správcem xxx v xxxxxxx x Xxxxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX a xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodů 3 a 4 xx prokazuje xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx x povolení xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx xxx 60 dnů.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx s Xxxxxxx XXX vydávat xxxxxxx XXX x xxx ručitelem, xxxxx xxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx přístup x xxxxxxx XXX xxxxxx než xxxxx xxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxx povolení xxx xxxxxxx k systému XXX xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx povolení xxx xxxxxxx x xxxxxxx XXX se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 61/2008 Xx. x. x., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 144/1982 Xx., x Xxxxx úmluvě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na podkladě xxxxxxx TIR (Xxxxxx XXX).".

21. X §70 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxxx".

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxx zákona x. 242/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xx dokončí xxxxx xxxxxx x. 242/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Osoba, které xxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přistupovat x systému TIR, xx ode dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx x systému XXX podle xxxxxx x. 242/2016 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX XXXXXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 23/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 207/2020 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §10a zní:

"§10a

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx částku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucí xxx xxx, xx který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx salda, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 0,5 xxxxxxxxxxx bodu.

(2) X xxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxx xx rok 2022 xxxxx xxx xxx 2021, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx 2021, xxxxxxx x 0,5 xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx xxxxx alespoň xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie2), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §10.

(4) Saldem se xxx xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejných institucí xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x vliv xxxxxxxxxxxxx x přechodných xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prognózovaného xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx rok. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx.".

2. §11x xxx:

"§11x

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx §11 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hospodaření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx x přechodných xxxxxxx, x 0,5 % xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §10 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11.".

3. Xx §11x xx xxxxxx xxxx §11x, který xxx:

"§11x

X xxxxxx 2021 x 2022 nepostupuje xxxxxxxxxxxx xxxxx §11 a 11x.".

4. V §12 xxxx. 1 x 2 xx slova "xxxxx §10" zrušují.

XXXX TŘICÁTÁ XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx monitorování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XXXX

X §9 xxxx. 2 xxxxxx č. 25/2017 Sb., x sběru xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 183/2017 Xx., se xxxxx "a vymáhá" xxxxxxx.

XXXX XXXXXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xx. XXXXX

Xxxxx č. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx určení xxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 483/2001 Sb., xxxxxx x. 387/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2007 Xx., zákona x. 370/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 295/2012 Sb., xxxxxx x. 500/2012 Xx., xxxxxxxxx opatření Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 391/2015 Sb., zákona x. 24/2017 Xx., xxxxxx x. 260/2017 Xx. a xxxxxx x. 540/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §3 odst. 1 xxxx. b) xx x) se xxxxx "8,92" nahrazuje xxxxxx "9,78".

2. V §4 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a x) xx xxxxx "23,58" xxxxxxxxx xxxxxx "25,84".

XXXX XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxx však dnem 1. xxxxx 2021, x xxxxxxxx

x) ustanovení čl. XII xxxx 17, čl. XXXII xxxx 4 x čl. XLV, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx,

x) ustanovení čl. XXXI xxxx 4 a 7 a čl. XXXII xxxx 1, 5, 8, 11 a 12, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx čl. XI xxxx 63, čl. XXXI xxxx 5 x 8, čl. XXXII xxxx 2, 6, 9 x 13 a čl. XLIII xxxx 1, 14, 16, 18 x 19, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022, x

x) xxxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 6 x 9 a čl. XXXII xxxx 3, 7, 10 x 14, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2023.

x x. Filip x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 609/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021, x xxxxxxxx x) xxxxxxxxxx čl. XII bodu 17, čl. XXXII xxxx 4 a čl. XLV, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2021, x) xxxxxxxxxx čl. XXXI bodů 4 a 7 x čl. XXXII bodů 1, 5, 8, 11 x 12, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2021, c) ustanovení čl. XI xxxx 63, čl. XXXI xxxx 5 x 8, čl. XXXII xxxx 2, 6, 9 x 13 x čl. XLIII xxxx 1, 14, 16, 18 x 19, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1.1.2022, x x) xxxxxxxxxx čl. XXXI xxxx 6 x 9 x čl. XXXII xxxx 3, 7, 10 x 14, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1.1.2023.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.