Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

588/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

Předmět úpravy §1

Okruh oprávněných osob §2

Podmínky nároku na náhradní výživné §3

Výše náhradního výživného §4

Orgán rozhodující o náhradním výživném §5

Účastníci řízení §6

Žádost o náhradní výživné §7

Výplata náhradního výživného §8

Změna výše náhradního výživného §9

Rozhodnutí o změně výše náhradního výživného §10

Zastavení výplaty náhradního výživného §11

Přeplatky §12

Povinnosti při poskytování náhradního výživného §13

Zánik nároku na náhradní výživné §14

Přechod pohledávky na stát a vymáhání pohledávky §15

Informační systém o náhradním výživném §16

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu §17

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů §18

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře §19

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí §20

ČÁST ŠESTÁ - Změna exekučního řádu §21

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu §22

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi §23

ČÁST DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona §24

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Úřadu práce §25

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních §26

ČÁST DVANÁCTÁ - Účinnost §27

INFORMACE

588

XXXXX

xx dne 16. xxxxxxxx 2020

o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživného xxx xxxxxxxxxxxx dítě (dále xxx "náhradní xxxxxxx") x xxxxxxx, že xxxxxxx osoba, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxx xxxx xxxxxxxxx neplní.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, kterou poskytuje x xxxxxxx na xx hradí xxxx.

(3) Xxxxx zákon xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobě, které xx stát xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživného.

§2

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx1), xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx trvalý xxxxx2).

(2) Xxxxxxx podmínky xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx u xxxxx, xxxxx je

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx3) xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x Xxxxx republice xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx právo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx4),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx hlášen xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xx dobu delší xxx 3 xxxxxx x má xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx6) x xxxxx xxxxx x s xxx společně xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx6) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx7),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrana8),

d) rodinným xxxxxxxxxxxx cizince, který xx držitelem povolení x xxxxxxxx pobytu x přiznaným právním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie a xxxx mu vydáno xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx zaopatření zařízení xxx péči x xxxx nebo mládež x nezaopatřené xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx10).

§3

Podmínky nároku xx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxx probíhá xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) občanského xxxxxxxx xxxx, x to x xxxxxxxxxx 4 xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xx náhradní výživné, x

x) xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x pomoci x xxxxxx nouzi; xxxxxxx xxxx podmínky xx xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x).

§4

Výše xxxxxxxxxx výživného

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx titulu a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x příslušném měsíci, xxxxxxx však xx xxxx 3 000 Xx měsíčně. Plní-li xx výživné xxxxx xxx v pravidelných xxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradního xxxxxxxxx měsíční xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 za 4 xxxxxxxxxx měsíce předcházející 4 kalendářním xxxxxxx, xx které se xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(3) Pro účely xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx x uplatňuje, xxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na výši xxxxxxx úplaty.

§5

Xxxxx rozhodující o xxxxxxxxx výživném

V xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx výživné xxxxxxxxx xxxxx na xxxx rozhoduje Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poboček xxxx pobočky xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx xxx "Xxxx xxxxx"); odvolání xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

§6

Účastníci xxxxxx

(1) V xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxx osoba, x jejímž xxxxx xx být podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, plněna xxxxxxxxxx povinnost (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(3) X xxxxxxx, v jakém xxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxx způsobilost, musí xxx x řízeních x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona zastoupena xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na základě xxxxxxx žádosti (xxxx xxx "žádost") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx řádem xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k vymožení xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x orgánu, x xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, identifikaci xxxxxxx xxxxx, předmět xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výživného.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx titul, jehož xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti k xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx částečného xxxxxx xxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx částečně plněno x že pohledávka xx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxxx, x

x) doklad xxxxxxxxxxx, že xx xxxx nezaopatřené.

(4) Je-li xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx být xxxx k xxxxxxx xxxxxxxx doklad osvědčující, xx xxx podán xxxxx xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu x zahraničí xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8

Výplata náhradního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx výživné se xxxxxxx xxxxxxx, a xx v xxxxxxxxxxx xxxxxx následujícím xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx výživné xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 100 Xx, xxxxxxx xx xxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxx, xxxxxxxx oprávněná osoba xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxx xxxxxx prokáže xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejících xxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které xx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Neprokáže-li se xx této xxxx xxxx uhrazeného výživného, xxxxxxxxxxx xx výplata xxxxxxxxxx výživného zastaví, x to xx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výživného.

(5) Xxxxxxxxx-xx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xx xxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx na platební xxxx určený oprávněnou xxxxxx xxxx poštovním xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(7) Požádá-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náhradního xxxxxxxxx, Xxxx práce xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náhradního xxxxxxxxx xx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oprávněná xxxxx x tom Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx vykonatelným xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnosti.

(2) Xxxxx-xx xx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním měsíci, xxx byla tato xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) snížení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx titul xxxxxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx o přeplatku xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mění xxxx x závislosti xx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx titulu, xxxx xxxx náhradního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx 4 kalendářních xxxxxx.

§10

Rozhodnutí x změně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxxxx x xxxxx výše xxx xxxxxxxxxx náhradního xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx osoba xx x xxx xxxxxxx vyrozumí. Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx písemně a xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx o xx xxxxxx ve lhůtě 15 xxx xxx xxx výplaty xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxx.

§11

Zastavení výplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx náhradního xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx práce xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xx výzvu Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx práce x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výživného xxxxxxxxxxx zastaví, x xx xx splátky xx kalendářní xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx zjištěn xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx oprávněná osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx uložené Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxxx odejme, x xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx výživné. Xxxxxx x přiznání náhradního xxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx náleží, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sníží, x xx ode xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které již xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx dotčeno. Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 4 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Přeplatky

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx, než náležela, xxxx xxxxx způsobil, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx výživné xxxx xxxx xxxx vrátit, x xx x xxxxxxxxxxxx.

(2) O povinnosti xxxxxx náhradní xxxxxxx xxxx xxxx část xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x náhradního výživného, xxxxx xx být xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx náhradní xxxxxxx xxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 3 xxx ode xxx, xxx bylo vyplaceno. Xxxx doba xxxxxxx xx dobu řízení x opravném xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx řízení x soudním výkonu xxxxxxxxxx xxxx exekuci x xxxxxx provádění x po xxxx, xxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Oprávněná xxxxx je povinna

a) xxxxxxx informovat Úřad xxxxx x každé xxxxx skutečností xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nároku, xxxxxxx a výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx 8 xxx xxx xxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxx Xxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx náhradního xxxxxxxxx, x to xx lhůtě 8 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx, neurčil-li Xxxx xxxxx delší xxxxx.

(2) Osoby, x xxxxxxxx xxxxxxxx náhradního xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx výplatu.

§14

Xxxxx nároku xx xxxxxxxx výživné

(1) Nárok xx náhradní výživné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) přestane splňovat xxxxxxxx nároku na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx podána xxxxxxxx xx uplynutí 4 xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém nárok xxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx 24 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) skončením nezaopatřenosti xxxxxxxxx osoby.

§15

Xxxxxxx pohledávky xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxx xxxxxxxx výživné xxxxxx xxxxxxxxx, Úřad xxxxx rozhodne, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby spolu x xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx a x xxxxx rozsahu. X xxxxxxxx rozhodne xxx, aby xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Přednostně xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejméně zajištěné x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, počínaje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výživného vycházelo. Xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx právo před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživného, xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx právní xxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přešla xx xxxx, vymáhá Xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx státu xxxxxxx dosavadního oprávněného xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx výzvě xxxxx věty xxxxx xxxxxxx; neučiní-li tak, xx povinna xxxxxxxx xxxxx škodu, kterou xxxxx způsobila.

(4) Návrh xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx Úřad xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx, převyšuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 3 000 Xx xxxx xxxx-xx dřívější xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxx-xx soudní xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle §268 xxxx. 1 písm. x), x), x) xxxx x) občanského xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx exekuce xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §268 odst. 1 xxxx. x) občanského xxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx výživném

(1) Xxxx xxxxx x ministerstvo xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x náhradním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx včetně osobních xxxxx, x xx x x elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11).

(2) Xxxxxxxxxxxx xx správcem xxxxxxxxxxxx systému o xxxxxxxxx výživném, který xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx výživném x xxxx xxxx, o xxxxxxxxxxx osobách, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobách xxxxxxxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx výživném x xxxxxxx x xxxxxxxx pohledávky na xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx stát, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx výživném, xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, včetně xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx bezplatně Xxxxx práce.

(4) Xxxx xxxxx x ministerstvo xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx základě zpracování xxxxx x náhradním xxxxxxxx a všech xxxxxxxxxx a spisů xxxxxxxxxx se pravomocně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náhradním xxxxxxxx xx dobu 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Úřadu práce12).

XXXX DRUHÁ

Změna občanského xxxxxxxx xxxx

§17

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxx x. 36/1967 Sb., xxxxxx x. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., zákona x. 20/1975 Sb., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., zákona x. 328/1991 Xx., xxxxxx č. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Xx., xxxxxx x. 24/1993 Sb., xxxxxx x. 171/1993 Xx., zákona č. 117/1994 Sb., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., zákona č. 84/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Sb., xxxxxx č. 160/1995 Xx., xxxxxx č. 238/1995 Sb., xxxxxx x. 247/1995 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 91/1998 Sb., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2000 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 204/2000 Sb., xxxxxx x. 220/2000 Xx., zákona x. 227/2000 Sb., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 370/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., zákona x. 137/2001 Xx., xxxxxx x. 231/2001 Xx., zákona x. 271/2001 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 276/2001 Xx., xxxxxx x. 317/2001 Sb., xxxxxx x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx č. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., zákona x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Xx., xxxxxx č. 170/2005 Sb., xxxxxx x. 205/2005 Xx., xxxxxx č. 216/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., zákona x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx č. 135/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx č. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx č. 267/2006 Xx., zákona č. 308/2006 Sb., xxxxxx x. 315/2006 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 104/2008 Xx., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona x. 295/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona č. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx č. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Sb., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 470/2011 Xx., nálezu Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 147/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 369/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 404/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxx x. 293/2013 Sb., xxxxxx č. 252/2014 Xx., zákona x. 87/2015 Sb., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx., zákona x. 205/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 258/2017 Xx., xxxxxx č. 291/2017 Xx., zákona x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 365/2017 Xx., xxxxxx x. 287/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Sb., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 277/2019 Sb. x xxxxxx č. 191/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §279 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxx.".

2. X §280 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx" x za xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.".

3. V §317 odst. 2 xx za xxxxx "x hmotné xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx výživné xxx xxxxxxxxxxxx xxxx".

4. X §336x xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx zákona".

5. V §337x odst. 1 xx xx konci xxxxx xxxxxxx f) xxxxxxxx slova ", xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx".

6. V §338xx xxxx. 1 se xx konci xxxxx xxxxxxx g) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona".

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxx x xxxxxx

§18

X §4 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., zákona x. 196/1993 Sb., xxxxxx x. 323/1993 Sb., xxxxxx č. 114/1994 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., zákona x. 316/1996 Xx., zákona x. 18/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Sb., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx č. 333/1998 Xx., zákona x. 63/1999 Sb., xxxxxx č. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Sb., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 29/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx č. 44/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 47/2016 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 271/2016 Xx., xxxxxx x. 454/2016 Xx., zákona x. 170/2017 Sb., x xx xx slova "x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", náhradní xxxxxxx xxx nezaopatřené dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§19

Xxxxx č. 117/1995 Sb., o xxxxxx xxxxxxxx podpoře, xx xxxxx zákona x. 137/1996 Xx., xxxxxx č. 132/1997 Xx., zákona x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., zákona x. 360/1999 Xx., zákona x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Sb., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 125/2003 Xx., zákona č. 362/2003 Xx., zákona x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., xxxxxx x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 552/2005 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona x. 414/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., zákona č. 347/2010 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 331/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx č. 267/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., zákona x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., zákona č. 252/2014 Sb., xxxxxx x. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 137/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx. xxxxxx č. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Sb., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx č. 92/2018 Xx., zákona č. 32/2019 Sb. xxxxxx x. 277/2019 Sb., xxxxxx č. 349/2019 Xx. x xxxxxx x. 363/2019 Xx., xx mění takto:

1. X §5 odst. 1 se za xxxxxxx x) vkládá xxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx písmena g) xx x).

2. X §68 xxxx. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

ČÁST PÁTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx

§20

X §51 xxxx. 5 xxxx. x) xxxx 3 xxxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí, xx xxxxx zákona x. 257/2000 Xx., xxxxxx x. 272/2001 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., zákona x. 381/2005 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 134/2006 Xx., zákona x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 401/2012 Xx. a xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx xx xxxxx "xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx" xxxxxxxx slova ", xxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§21

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti (exekuční xxx) x o xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx č. 360/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., zákona x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 133/2006 Xx., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 347/2007 Xx., zákona x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2009 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx č. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Sb., zákona x. 256/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 340/2013 Xx., zákonného opatření Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 139/2015 Sb., zákona x. 164/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 258/2017 Sb., xxxxxx x. 298/2017 Xx., xxxxxx č. 94/2018 Xx. a xxxxxx č. 31/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §30 xx xx konci xxxxx xxxxxxx b) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx".

2. V §55 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

3. X §71x xx na konci xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx slova ", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

4. X §71x xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje čárkou x vkládá xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) zaplatí-li povinný xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxx.".

5. X §90 xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

XXXX SEDMÁ

Změna xxxxxx x životním x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§22

X §7 xxxx. 2 zákona č. 110/2006 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 85/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb. x xxxxxx č. 377/2015 Xx., se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxx výživné xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx,".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxx

§23

X §13 xxxx. 1 xxxxxx č. 111/2006 Sb., x pomoci x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Sb., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 479/2008 Sb., zákona x. 41/2009 Sb., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 141/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Sb., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákonného xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 367/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx. x xxxxxx x. 309/2018 Sb., xx xx xxxxxxx d) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx f) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§24

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona č. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 458/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 241/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., zákona x. 69/2011 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., zákona č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 291/2017 Xx., zákona x. 182/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Xx., xxxxxx č. 31/2019 Xx., zákona x. 80/2019 Sb., xxxxxx x. 230/2019 Xx., zákona č. 119/2020 Xx. x xxxxxx č. 191/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X §169 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", xx náhradní xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona".

2. X §398 xxxx. 4 se xx xxxxx "ostatní pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákona" vkládají xxxxx ", poté xxxxxxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x Úřadu práce

§25

Zákon č. 73/2011 Sb., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 234/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 254/2014 Sb., xxxxxx č. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 317/2015 Sb., zákona x. 134/2016 Xx., xxxxxx č. 259/2017 Xx. x xxxxxx x. 92/2018 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx i), které xxx:

"x) náhradního xxxxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx,".

2. X §4 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx9)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx17)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17 zní:

"17) Xxxxx x. 588/2020 Xx., x náhradním xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).".

3. X §4x xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "sociálně-právní ochrany xxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx,".

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx

§26

X §273 odst. 1 xxxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx označuje xxxx xxxxxxx i).

ČÁST DVANÁCTÁ

ÚČINNOST

§27

Tento zákon xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxxxxx 2021.

&xxxx;

x x. Filip x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 588/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §11 xx 16 zákona č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §1012a zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx číslech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§66 xx 68 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§87g x 87h xxxxxx č. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 o volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, x platném xxxxx.

4) Xx. 24 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 x xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx rodinných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobývat xx území xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx XXX x. 1612/68 x o xxxxxxx směrnic 64/221/XXX, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

5) Zákon č. 326/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6) §7 zákona x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §16 xxxxxx x. 111/2006 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §14a x 14b xxxxxx x. 325/1999 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §42c xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Zákon č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 95/46/XX.

12) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky a x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.