Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.11.2023.


Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)

588/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ

Předmět úpravy §1

Okruh oprávněných osob §2

Podmínky nároku na náhradní výživné §3

Výše náhradního výživného §4

Orgán rozhodující o náhradním výživném §5

Účastníci řízení §6

Žádost o náhradní výživné §7

Výplata náhradního výživného §8

Změna výše náhradního výživného §9

Rozhodnutí o změně výše náhradního výživného §10

Zastavení výplaty náhradního výživného §11

Přeplatky §12

Povinnosti při poskytování náhradního výživného §13

Zánik nároku na náhradní výživné §14

Přechod pohledávky na stát a vymáhání pohledávky §15

Informační systém o náhradním výživném §16

ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu §17

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů §18

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře §19

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí §20

ČÁST ŠESTÁ - Změna exekučního řádu §21

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu §22

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi §23

ČÁST DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona §24

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o Úřadu práce §25

ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o zvláštních řízeních soudních §26

ČÁST DVANÁCTÁ - Účinnost §27

č. 322/2023 Sb. - Čl. II

INFORMACE

588

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxxxx 2020

x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx výživném)

Parlament xx xxxxxx na tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx") x případě, xx xxxxxxx osoba, která xx x nezaopatřenému xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx"), xxxx svou xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx x náklady xx xx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, které xx stát xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživného.

§2

Xxxxx xxxxxxxxxxx osob

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxxx dítě xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx podpoře1), xxxxx xx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx2).

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pobytu xx xxxxxxxxxx x osoby, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, jejíž xxxxx na xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx3) nebo je xxxxxxxx příslušníkem občana Xxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, samostatně xxxxxxxxx xxxxx, nebo si xxxxxx xxxxxxxxx ponechává x xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Evropské xxxx4),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx podle xxxxxx právního předpisu5) xx dobu xxxxx xxx 3 xxxxxx x má právo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx6) x tento xxxxx x x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x státní sociální xxxxxxx6) nejsou neodůvodnitelnou xxxxxx posuzovanou xxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx7),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cizince, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx8),

x) rodinným xxxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx x trvalému xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx území xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxx mu xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9), xxxx

x) xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx péči o xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu10).

§3

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výživné

Oprávněná xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x soudním xxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx soudní xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxx soudního xxxx, x xx x posledních 4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxxx výživné nebo xx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) má xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi; xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x).

§4

Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx ve xxxx 3 000 Xx xxxxxxx. Xxxx-xx xx výživné xxxxx xxx x pravidelných xxxxxxxxx dávkách, stanoví xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx náhradního xxxxxxxxx měsíční průměr xxxxxx xxxxxx.

(2) Výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx období 4 kalendářních xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 4 kalendářním xxxxxxx, xx které xx xxxxx prokazuje x xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx výživné, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se nárok xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jako na xxxxx splněnou xxx xxxxxx na výši xxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx

X řízení xx xxxxxx náhradního xxxxxxxxx a v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx rozhoduje Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx krajských xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx město Xxxxx (xxxx xxx "Úřad xxxxx"); xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§6

Účastníci xxxxxx

(1) V xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je účastníkem xxxxxx oprávněná xxxxx.

(2) X xxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xx být xxxxx xxxxxxxxxx titulu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost (xxxx xxx "příjemce").

(3) X xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Žádost o xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "žádost") xxxxxxxxx xxxxx podané Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uveřejní Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí (xxxx xxx "ministerstvo") způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x orgánu, x xxxxx xxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx soudní xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxx spisovou xxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxx náhradního xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx titul, xxxxx xxxxxxx xx úprava xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx výši částečného xxxxxx xxxxxxxxx, doklad xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx částečně xxxxxx x xx pohledávka xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a

c) doklad xxxxxxxxxxx, xx je xxxx nezaopatřené.

(4) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx x žádosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§8

Výplata náhradního xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx.

(2) Náhradní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx podána xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx náhradní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xxxxxxx xxxxxx 100 Xx, xxxxxxx se xxxxxx xx 4 xxxxxxxxxx měsíce.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx období 4 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx období prokáže xxxx uhrazeného xxxxxxxxx xx xxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx se xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx výživného, xxxxxxxxxxx se výplata xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx od xxxxxxx náležející xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx konce xx xxxxx prokázat výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Neprokáže-li xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx posledního xxxxxxxxxxxx xxxxxx x období 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaným Xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxx oprávněnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxx xxxxxxxxxx oprávněné xxxxx.

(7) Požádá-li xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobu xxxxxxx náhradního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v němž xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§9

Xxxxx xxxx náhradního xxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x oprávněná xxxxx x tom Úřad xxxxx informuje podle §13, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se xxxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxxx xxxxx x xxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxxx se

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx byla tato xxxxxxxxxx zjištěna,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx titul xxxxxxxx xxxxx xxxx vyživovací xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x přeplatku xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx mění xxxx x závislosti xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x exekučním titulu, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx na období 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§10

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) X rozhodnutí x xxxxx výše již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživného xx učiní xxxxx xxxxxx do spisu x xxxxxxxxx xxxxx xx x něm xxxxxxx vyrozumí. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx úkonem x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx provedením xxxxxxx do spisu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxx o xx xxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxxx výživného. Xxxxxxx-xx xx tak, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Výplatu náhradního xxxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxx vyzve xxxxxxxxxx osobu k xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku xx xxxxxxxx výživné.

(3) Xxxxxx-xx na výzvu Xxxxx práce xxxxxxxxx xxxxxxxx nároku na xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Úřad xxxxx x xxxx úřední xxxxxxx náhradního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx od xxxxxxx xx kalendářní měsíc xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx náhradního výživného xx rozhodnutím obnoví xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx náhradní výživné. Xxxxxx-xx ani xx xxxxx dodatečně uložené Xxxxxx xxxxx prokázány xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx byla zastavena, Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx ode xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, jímž xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx výživné. Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxx xxxxxx nejdříve xx uplynutí 4 xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxxx xxxxx k xxxxxx náhradního xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, a xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xxxx uplynulo xxxxxx, xx xxxxx již xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Žádost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx podána nejdříve xx xxxxxxxx 4 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx došlo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§12

Přeplatky

(1) Xxxxxxxx náhradního xxxxxxxxx, xxxxx přijal xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxx vyplaceno neprávem xxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxx jinak xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v nesprávné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxxx.

(2) O povinnosti xxxxxx xxxxxxxx výživné xxxx xxxx část xxxxxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxx x následujících xxxxxxxx. Přeplatky vybírá Xxxx xxxxx, který x povinnosti vrátit xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výživné xxxxxxxxxx neprávem xxxx x xxxxxxxxx výši xxxxxx uplynutím 3 xxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx neplyne xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx prostředku xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx x soudním xxxxxx xxxxxxxxxx nebo exekuci x xxxxxx provádění x xx xxxx, xxx jsou xx xxxxxx xxxxxxxxx prováděny xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx do 8 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xx výzvu Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx lhůtě 8 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx, neurčil-li Xxxx xxxxx delší xxxxx.

(2) Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx výzvu Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx náhradní xxxxxxx, jeho xxxx xxxx xxxxxxx.

§14

Zánik xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xx xxxxx dodatečně xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutečnosti rozhodné xxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx náhradní výživné xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí 4 měsíců xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém nárok xxxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxxx výživné xxxxxx xxxxxxxxxx

x) xx 48 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§15

Přechod xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx xxxxxx na náhradní xxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3, popřípadě xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx výživné xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby spolu x právy x xxxx spojenými přejdou xx stát a x xxxxx rozsahu. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x přechodu xxxxxxxxxx nejméně zajištěné x xxx stejné xxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, počínaje xxxxxx kalendářním xxxxxxx, xx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vycházelo. Xxxxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxxx náhradního výživného, xx stát nepřechází. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx xx stát, xxxxxx Xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx státu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x soudním výkonu xxxxxxxxxx nebo exekučního xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx povinna výzvě xxxxx xxxx první xxxxxxx; xxxxxxx-xx xxx, xx povinna nahradit xxxxx škodu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx soudního xxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx Xxxx xxxxx xxxx jen tehdy, xxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx plněna, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx povinnost 3 000 Xx xxxx xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x), x), e) xxxx g) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §268 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zahájení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxxxx-xx ke xxxxx xxxxxxxxxxx poměrů xxxxxxx xxxxx.

§16

Informační xxxxxx o xxxxxxxxx výživném

(1) Úřad xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx11).

(2) Xxxxxxxxxxxx je správcem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx výživném x xxxx xxxx, o xxxxxxxxxxx osobách, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výživného x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x řízením x xxxxxxxx pohledávky na xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx tato xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x poskytuje xxxxx xxxxxxx bezplatně Xxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx x xxxxxxxxxxxx systému x náhradním xxxxxxxx, xxxxx xxxx získány xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x spisů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x náhradním xxxxxxxx xx xxxx 10 xxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx došlo x pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx x informačním xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x Xxxxx práce12).

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

§17

Xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx x. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 158/1969 Xx., xxxxxx x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Sb., xxxxxx č. 133/1982 Xx., zákona x. 180/1990 Xx., zákona x. 328/1991 Sb., xxxxxx x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx x. 24/1993 Xx., xxxxxx č. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., xxxxxx x. 216/1994 Xx., zákona x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 31/1996 Xx., zákona x. 142/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., zákona x. 15/1998 Sb., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 326/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx č. 130/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 204/2000 Xx., xxxxxx č. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Sb., xxxxxx č. 370/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 276/2001 Xx., xxxxxx č. 317/2001 Xx., zákona x. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 202/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., zákona č. 120/2004 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 153/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 340/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 554/2004 Xx., zákona č. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx č. 59/2005 Xx., zákona x. 170/2005 Xx., xxxxxx x. 205/2005 Sb., xxxxxx x. 216/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Xx., zákona x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 133/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., xxxxxx x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 308/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 104/2008 Sb., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 259/2008 Sb., xxxxxx č. 274/2008 Xx., zákona x. 295/2008 Sb., zákona x. 305/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., zákona x. 198/2009 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., zákona x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx č. 69/2011 Sb., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 470/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 147/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 334/2012 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 369/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., zákona x. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx č. 252/2014 Xx., zákona č. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx., zákona x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Sb., xxxxxx x. 258/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx., zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 365/2017 Xx., zákona x. 287/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Sb., xxxxxx č. 111/2019 Xx., xxxxxx č. 277/2019 Xx. x xxxxxx x. 191/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X §279 xx xx konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx zní:

"l) xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

2. X §280 xxxx. 2 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx" a xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx "Nepostačí-li xxxxxx xxxxxxx x xxxxx třetiny x xxxxxxxxxx xxxxx pohledávek xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výživného.".

3. X §317 xxxx. 2 xx xx slova "x xxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx".

4. V §336x xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona".

5. V §337x xxxx. 1 xx xx konci xxxxx písmene f) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx".

6. V §338ze xxxx. 1 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx xxxxxx".

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx

§18

X §4 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 96/1993 Xx., xxxxxx č. 157/1993 Xx., xxxxxx č. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx č. 114/1994 Xx., zákona x. 259/1994 Xx., zákona x. 118/1995 Sb., xxxxxx x. 149/1995 Xx., zákona č. 316/1996 Xx., zákona x. 18/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx č. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 63/1999 Sb., xxxxxx x. 144/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 103/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona x. 492/2000 Xx., zákona x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 260/2002 Xx., zákona x. 575/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., zákona x. 49/2004 Xx., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 562/2004 Xx., zákona č. 342/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 56/2006 Xx., zákona x. 203/2006 Sb., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx č. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 216/2009 Xx., zákona x. 303/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Sb., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx č. 348/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 47/2016 Xx., xxxxxx č. 113/2016 Sb., zákona x. 271/2016 Sb., xxxxxx x. 454/2016 Xx., zákona č. 170/2017 Xx., x xx xx slova "x xxxxxxxx odměny xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", náhradní výživné xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx".

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x státní xxxxxxxx xxxxxxx

§19

Xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 137/1996 Xx., xxxxxx x. 132/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Xx., zákona x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 158/1998 Xx., zákona č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 118/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 155/2000 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx č. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 125/2003 Xx., zákona x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 453/2003 Xx., zákona x. 53/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 315/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., xxxxxx č. 124/2005 Sb., xxxxxx x. 168/2005 Sb., xxxxxx č. 204/2005 Xx., xxxxxx x. 218/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Xx., zákona č. 552/2005 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 134/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., zákona x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx x. 213/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona č. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 382/2008 Xx., zákona č. 414/2008 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 326/2009 Xx., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 347/2010 Sb., zákona x. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 364/2011 Xx., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 331/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 48/2013 Xx., xxxxxx x. 267/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., zákona x. 253/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Xx., zákona č. 377/2015 Sb., zákona x. 137/2016 Xx., xxxxxx č. 188/2016 Xx. xxxxxx x. 298/2016 Xx., zákona x. 98/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 200/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Xx., xxxxxx č. 32/2019 Sb. zákona x. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 349/2019 Xx. x zákona x. 363/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §5 odst. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx písmeno x), xxxxx zní:

"f) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx výživném,".

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx j).

2. V §68 odst. 1 xx za xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) výši náhradního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x náhradním xxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx h) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x sociálně-právní xxxxxxx xxxx

§20

X §51 odst. 5 písm. a) xxxx 3 xxxxxx č. 359/1999 Sb., x sociálně-právní xxxxxxx dětí, xx xxxxx zákona x. 257/2000 Xx., zákona x. 272/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 381/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx. x xxxxxx x. 303/2013 Xx., xx za xxxxx "orgánu xxxxxx x xxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx".

XXXX ŠESTÁ

Změna exekučního xxxx

§21

Xxxxx č. 120/2001 Sb., x xxxxxxxx exekutorech a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 279/2003 Sb., xxxxxx x. 360/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 133/2006 Xx., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 347/2007 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., zákona č. 274/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., zákona č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 183/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Sb., zákona x. 256/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx č. 340/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 258/2017 Sb., xxxxxx č. 298/2017 Xx., zákona x. 94/2018 Xx. a xxxxxx x. 31/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §30 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx".

2. V §55 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx".

3. X §71x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx náhradní xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx".

4. X §71x odst. 4 se xx xxxxx písmene x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx-xx povinný xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".

5. X §90 xxxx. 3 xx xx slova "xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx pohledávky xx xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx zákona".

XXXX SEDMÁ

Změna zákona x životním a xxxxxxxxxxx xxxxxx

§22

X §7 xxxx. 2 xxxxxx č. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 218/2007 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 85/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 366/2011 Sb., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 252/2014 Xx., xxxxxx x. 332/2014 Sb. x xxxxxx x. 377/2015 Sb., se xx xxxxx písmene x) xxxxxxxx xxxxx "x náhradní xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výživném,".

XXXX OSMÁ

Změna xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx

§23

X §13 xxxx. 1 zákona č. 111/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xx znění zákona x. 165/2006 Sb., xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx č. 259/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb., xxxxxx x. 382/2008 Xx., xxxxxx č. 479/2008 Xx., zákona x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 141/2010 Sb., xxxxxx č. 347/2010 Xx., zákona x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., zákona x. 364/2011 Sb., zákona x. 366/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 306/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Xx., zákona x. 254/2014 Sb., zákona x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 367/2016 Xx., xxxxxx x. 98/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxx č. 309/2018 Xx., xx xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx zní:

"e) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx nezaopatřené xxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§24

Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 108/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Sb., zákona x. 458/2008 Xx., xxxxxx č. 7/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2009 Xx., xxxxxx x. 217/2009 Xx., zákona č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 241/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 260/2010 Xx., zákona x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 466/2011 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., zákona x. 334/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Sb., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Xx., xxxxxx x. 294/2013 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 291/2017 Xx., xxxxxx x. 182/2018 Xx., xxxxxx x. 307/2018 Xx., zákona x. 31/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx č. 230/2019 Xx., xxxxxx x. 119/2020 Xx. a xxxxxx č. 191/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X §169 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "za xxxxxxx xxxx vyplacené xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx".

2. X §398 xxxx. 4 se xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx".

XXXX DESÁTÁ

Změna zákona x Xxxxx xxxxx

§25

Xxxxx č. 73/2011 Sb., o Xxxxx xxxxx Xxxxx republiky x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 366/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 331/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., xxxxxx x. 234/2014 Xx., zákona x. 250/2014 Xx., zákona x. 254/2014 Sb., xxxxxx x. 205/2015 Xx., zákona x. 317/2015 Xx., zákona x. 134/2016 Xx., xxxxxx x. 259/2017 Xx. x xxxxxx x. 92/2018 Xx., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxx. 1 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) náhradního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx,".

2. X §4 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx9)" xxxxxxxx xxxxx ", zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxxx17)".

Xxxxxxxx xxx čarou x. 17 zní:

"17) Xxxxx x. 588/2020 Xx., x náhradním výživném xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx).".

3. X §4a xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "sociálně-právní ochrany xxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx dítě,".

ČÁST XXXXXXXXX

Xxxxx zákona x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx

§26

X §273 odst. 1 xxxxxx č. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx za xxxxxxxx výživné xxxxx xxxxxx zákona,".

Dosavadní písmeno x) xx označuje xxxx xxxxxxx i).

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXX

§27

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2021.

v x. Xxxxx x. x.

Xxxxx x. r.

Babiš x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 24 xxxxxx xxxxxxxxxx výživného xxxxx xxxxxx x. 588/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx náhradního xxxxxxxxx x období xx 1. července 2023 do dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx zpětně xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxx xx tuto xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx náhradního xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ve větě xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx nabyde xxxxxxxxx, prokáže výši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx měsíci, xx xxxxx byla xxxxxxxxx 24. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 588/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení §4 xxxxxx x. 588/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx do dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Počet výplat, xxxxx oprávněná xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2023 xx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx 48 výplat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 odst. 3 xxxx. x) zákona x. 588/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 588/2020 Sb., xx xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx celkového xxxxx 48 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 588/2020 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 322/2023 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.11.2023

Informace

Právní předpis č. 588/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2021.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

322/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 588/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x náhradním xxxxxxxx)

x účinností xx 1.11.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §1116 zákona č. 117/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §1012a xxxxxx x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx obyvatel), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§76 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x azylu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§66 xx 68 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§87g x 87h xxxxxx x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 492/2011 xx xxx 5. xxxxx 2011 o volném xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, v xxxxxxx xxxxx.

4) Xx. 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/38/ES xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxx xxxxxx Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svobodně xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx území členských xxxxx, o xxxxx xxxxxxxx XXX x. 1612/68 x x xxxxxxx xxxxxxx 64/221/EHS, 68/360/XXX, 72/194/EHS, 73/148/XXX, 75/34/XXX, 75/35/EHS, 90/364/XXX, 90/365/XXX x 93/96/XXX.

5) Zákon č. 326/1999 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §7 xxxxxx x. 117/1995 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) §16 zákona x. 111/2006 Xx., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8) §14a x 14b zákona x. 325/1999 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) §42c xxxxxx x. 326/1999 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxx č. 359/1999 Sb., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x x zrušení směrnice 95/46/XX.

12) §4a xxxxxx x. 73/2011 Xx., x Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.