Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

543/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o místních poplatcích Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o živnostenském podnikání Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů Čl. IV

Přechodné ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů Čl. VI

Přechodné ustanovení Čl. VII

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích Čl. VIII

ČÁST ŠESTÁ - Změna veterinárního zákona Čl. IX

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. X

ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. XI

ČÁST DEVÁTÁ - Změna chemického zákona Čl. XII

Přechodná ustanovení Čl. XIII

ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek Čl. XIV

ČÁST JEDENÁCTÁ - Účinnost Čl. XV

INFORMACE

543

ZÁKON

ze xxx 1. xxxxxxxx 2020,

kterým se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx a zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 565/1990 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Sb., xxxxxx x. 48/1994 Xx., xxxxxx x. 305/1997 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 229/2003 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 348/2009 Xx., zákona č. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx č. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 142/2012 Xx., xxxxxx x. 174/2012 Xx., xxxxxx x. 266/2015 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx. x xxxxxx x. 278/2019 Sb., xx mění takto:

1. X §1 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx g) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

2. V §1 xx xx konci xxxxxxx f) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.".

3. V xxxxx xxxxx se xxxxx XX xxxxxx nadpisu xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx VII xx xxxxxxxx xxxx xxxxx VI.

4. V xxxxx druhé xx xx hlavu XX xxxxxx nová hlava XXX, která xxxxxx xxxxxxx xxx:

"XXXXX VII

POPLATKY XX XXXXXXXXX XXXXX

Xxx 1

Xxxxxx ustanovení

§10d

(1) Xxxxxxxx xx komunální xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx může xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

Díl 2

Xxxxxxxx xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx x xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, ve které xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba x xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx obce.

§10f

Předmět xxxxxxxx

Xxxxxxxxx poplatku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx dána

a) xxxxxxxxxxx x této xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx stavbu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx x která xx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxx.

§10x

Xxxxxxxxxx od xxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xx xxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx přihlášení x xxxx x xxxxx xx

x) xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x jiné xxxx a xx x této xxxx xxxx xxxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx domova xxx děti do 3 let věku, xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx zařízení xxx xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx obecního xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx,

x) umístěna v xxxxxx xxx xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx, xxxxxx pro seniory, xxxxxx se zvláštním xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

e) xx základě xxxxxx xxxxxxx na osobní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpadového xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 1 200 Xx.

(2) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x obci, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx

x) xxxx tato xxxxxxx osoba přihlášena x xxxx, xxxx

x) xx tato xxxxxxx xxxxx xx poplatku xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovité xxxx xxxxxxxxxx byt, rodinný xxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxx rekreaci xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx období, xx xxxxx konci

a) xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx

x) je xxxxxxxxx xx poplatku osvobozen.

Díl 3

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu z xxxxxxxx věci xx

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x nemovité xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx nemovité xxxx, xx xxxxx nemá xxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odkládání komunálního xxxxxx x nemovité xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx byt, xxxxxxx xxx nebo xxxxxx xxx rodinnou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx území xxxx.

§10x

Xxxxxx poplatku

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx období xx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx toto xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) objem odpadu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx za xxxx xxxxx období v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebo

c) kapacita xxxxxxxxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(2) Obec zvolí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odloženého x xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx kapacitou soustřeďovacích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx dílčí xxxxxx připadající xx xxxxxxxxxx xx

x) podíl

1. xxxxxxxxx xxxx objemu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx nemovité xxxx xx dílčí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx dílčí xxxxxx x

2. xxxxx fyzických xxxx, xxxxx v xxxx xxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx věc xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx žádná xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxx xxxx xxxxx minimální xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx nejvýše

a) 10 kg, xxxxx xx základem xxxxxxxx xxxxxx,

x) 60 x, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx xxxx nejvýše

a) 6 Xx xx xx, xxxxx je základem xxxxxxxx xxxxxx,

x) 1 Xx xx l, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx soustřeďovacích xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx vypočte xxxx xxxxxx dílčích xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dílčí xxxxxx, na jejichž xxxxx

x) xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx poplatek xx xxxxx xxxxxx xx vypočte xxxx xxxxxx xxxxxxx dílčího xxxxxxxx zaokrouhleného na xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§10x

Xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadu x xxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx věci x xxxxxxxxx případech.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§10x

Xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx

(1) Poplatkovým xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx komunální xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§10x

Xxxxxxxxx poplatková povinnost

Spoluvlastníci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, rodinný xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx x nemovité xxxx xx použijí xxxxxxx i na xxxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podílem xx společných xxxxxxx xxxx, x xxxxx xx x xx xxxxxxx vlastnictví x xxxxxxx, xxx x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

§10x

Xxxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxx

Xx svěřenský xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx odpad xxxxx xxxx xx vlastníka xxxx xxxxxxxx xxxx.".

5. X §11 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxx xxxx zavedla xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx věci x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx základ xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10x xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), vyměří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poplatek xxxxxxxxx výměrem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx poplatníkovi. Poplatek xx xxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předpisného xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx neodvede xxxx poplatník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznamem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx. Toto xxxxxxx xx příslušenstvím xxxxxxxx x je xxxxxxx xx lhůtě 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavec 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

6. X §14 se doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Obec x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zavádí xxxxxxxx xx odkládání komunálního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatku x xxxx určit xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §16x xx xxxxx "xxxxx §10x" xxxxxxxxx xxxxx "xx obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx za xxxxxx systému shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, třídění, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx související xx xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx. x xxxxxx závazné xxxxxxxx vydané xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Xxxx může za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, přepravy, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti u xxxxxx poplatku, xxxxx x xxx xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021, xx xxxxxxx xxxxx x. 565/1990 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxx závazné vyhlášky xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, účinné xx dni xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona.

3. Xx xxxxxxxx xx xxxxxx systém odpadového xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 565/1990 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx x dílčím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx bydliště x jiné xxxx, xx v této xxxx xxxxxxxxxxx poplatku xx xxxxxxxxx odpad xxxxx §156 xxxx. 3 zákona x. 541/2020 Xx., o xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x které xxxxxxxxxx povinnost vznikla x xxxxxx xxxxxxxxxx x obci.

4. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx komunální xxxxx xxxxx xxxxxx x. 565/1990 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2021, xx kterém

a) xx xxxxx §156 xxxx. 3 zákona x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) má xxxxx xxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx systému shromažďování, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadů, nebo

c) xxxxxx xxxxx §156 xxxx. 1 xxxxxx x. 541/2020 Xx., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, úhradu xx shromažďování, sběr, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx komunálních xxxxxx.

5. Poplatek xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx účely jeho xxxxxxx považuje xx xxxxxxxx za obecní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

X §3 xxxx. 3 zákona č. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 286/1995 Sb., zákona x. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., zákona č. 123/2000 Sb., xxxxxx x. 151/2000 Sb., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx č. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., zákona x. 281/2002 Sb., zákona x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., zákona x. 257/2004 Sb., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 254/2008 Sb., xxxxxx č. 285/2009 Xx., zákona č. 155/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., zákona č. 428/2011 Sb., zákona x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 199/2012 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., zákona x. 241/2013 Sb., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 127/2014 Sb., zákona x. 91/2016 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 258/2016 Sb., zákona x. 304/2016 Xx., xxxxxx č. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 261/2017 Sb., xxxxxx x. 171/2018 Xx. x xxxxxx x. 255/2019 Xx., xx xx konci xxxxxxx xx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje xx písmeno am), xxxxx zní:

"am) činnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx

Xx. IV

V §19 xxxx. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx zákona č. 267/2014 Xx., xxxxxxx xx) xxx:

"xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx elektráren xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odběru, xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx solární xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx odpadu x xxxxx,".

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx použije xxxxx č. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x příjmů

Čl. XX

Xxxxx č. 593/1992 Sb., x rezervách xxx xxxxxxxx základu xxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx č. 323/1993 Xx., xxxxxx č. 244/1994 Xx., xxxxxx x. 132/1995 Sb., xxxxxx x. 211/1997 Xx., xxxxxx č. 333/1998 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Xx., xxxxxx č. 176/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 669/2004 Sb., xxxxxx č. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., zákona č. 216/2009 Xx., zákona x. 278/2009 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., zákona č. 458/2011 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 221/2015 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Sb. x xxxxxx x. 364/2019 Xx., se mění xxxxx:

1. V §10 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxx15)" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x následné xxxx x xxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxx".

2. V §10x xxxx. 1 větě xxxxx xx slova "x xxxxx xx xxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxx v §10 xxxx. 2 xx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, příslušného xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx také xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xx sídlem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x banky xxxx pobočky xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 x §10 xxxx. 1 xxxx rezerv xxxxxxxxxx x §10 xxxx. 2" se xxxxxx xxxxx.

3. X §10x xxxx. 4 xxxx. x) se xxxxx "xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx25)" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xx xxxxxxx.

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Pro xxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxx xx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 593/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. XXXX

X §19x odst. 4 x 8 x v §19c xxxx. 2 xxxxxx č. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 268/2015 Xx. a xxxxxx x. 193/2018 Xx., xx xxxxx ", xxxxxx, xxxxxxxxxx, využívání xxxx xxxxxxxxxxxx autovraků37)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx s ukončenou xxxxxxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 37 se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XX

X §3 xxxxxx č. 166/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx péči a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 131/2003 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx č. 308/2011 Xx., xxxxxx č. 139/2014 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 302/2017 Xx. x zákona x. 368/2019 Sb., xx odstavec 5 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 x 7 xx xxxxxxxx jako odstavce 5 a 6.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Sb., x xxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx zákona x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Xx., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx č. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Sb., zákona x. 137/2008 Xx., xxxxxx č. 383/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 297/2009 Sb., xxxxxx x. 347/2009 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., zákona x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Sb., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx č. 239/2013 Sb., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 193/2018 Xx., xxxxxx č. 227/2019 Xx., zákona x. 52/2020 Xx. x xxxxxx x. 337/2020 Sb., xx xxxx takto:

1. V §13 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 1 xx slovo "xxxxxxxxx23)" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx x ukončenou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

2. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xxx:

"23) Xxxxx x. 542/2020 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. X §13 xxxx. 1 xxxx. c) x x §13 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx životností".

4. Poznámka xxx xxxxx x. 24 zní:

"24) §105 xxxx. 3 xxxxxx x. 542/2020 Xx., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. §19x xxxx. 4 xxxxxx x. 13/1997 Xx.".

5. X §13 odst. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx23)" xxxxxxxxx xxxxx "informačním systému xxx xxxxxx informací x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poplatcích

Čl. XX

X xxxxxxx k xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xxxxxxx 122 xxx:

"Xxxxxxx 122

a) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zákona x xxxxxxxx … Xx 1 000

x) Xxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx … Kč 500

x) Xxxxxx povolení x xxxxxxxx od xxxxxxxxxx soustřeďování xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx … Xx 1 000

x) Přijetí xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpadu xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx … Xx 10 000

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v přeshraniční xxxxxxxx odpadu xxxxx xx. 17 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1013/2006 x přepravě xxxxxx x xxxxx xxxxxx x odpadech … Xx 6 000

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx podle písmen x) x e) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a osoba xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx čl. 22 xxxx 24 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1013/2006 x xxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 72 xx xxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Změna xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XII

Zákon č. 350/2011 Sb., x chemických xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 61/2014 Xx., xxxxxx x. 324/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 299/2017 Xx. a xxxxxx č. 45/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X poznámce xxx čarou x. 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2019/1021 ze xxx 20. června 2019 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

2. X §22 xxxxxxxx 1 x 2 znějí:

"(1) Xxxxxxx xxxx následný xxxxxxxx23), který xxxx xxxxx uvádí na xxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebezpečné xxxxxxxxxx ovlivňující xxxxxx, xx povinen xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vlivu xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x označování xxxxx x xxxxx21).

(2) Distributor, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx uvádí xx xxx xxxx, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlastnosti ovlivňující xxxxxx, je xxxxxxx xxxx prvním xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Evropskou agenturou xxx xxxxxxxx látky xxxxxxxxx x jejím xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx XXXX přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x označování xxxxx x směsí21), xxxxx tyto informace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx mění xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx za distributora xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx tak xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.".

3. V §22 xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je x xxxxxxx, že xxxxx ke změně xxxxx oddílu 4.1 xxxxx X xxxxxxx XXXX xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, balení x označování xxxxx x xxxxx21), povinen xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx v pozměněné xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xxxxxxx x způsobem xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oznámit xx xxxxx 45 xxx xx změny xxxxxxxxx.".

4. X §22 xxxx. 6 se xxxxx "1 xx 4" nahrazují xxxxx "3 x 4".

5. X §22 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx čarou č. 29 a 30 xxx:

"(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 33 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx chemických xxxxx29) xx databáze vedené Xxxxxxxxx agenturou pro xxxxxxxx látky30).

29) Xx. 33 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (ES) č. 1907/2006 ze xxx 18. xxxxxxxx 2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx látky, o xxxxx xxxxxxxx 1999/45/ES x x zrušení xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 793/93, xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1488/94, xxxxxxxx Rady 76/769/XXX x směrnic Xxxxxx 91/155/XXX, 93/67/EHS, 93/105/XX a 2000/21/XX.

30) Xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 98/2008 ze xxx 19. listopadu 2008 o xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2018/851 ze xxx 30. xxxxxx 2018.".

6. X §25 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx písmene x) vkládají xxxxx "xxxxxxx a".

7. X §34 xxxx. 5 xxxx. e) se xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo" x slova "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx" se xxxxxxx.

8. X §34 xxxx. 12 se xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "distributor" x xx slovo "xxxxxxxxxx" xx vkládají xxxxx "xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x stanoveným způsobem".

9. X §34 odst. 14 xx slovo "xxxxxxxxx," zrušuje x xx slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxx slova "xx stanoveném xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

10. X §34 xx xx odstavec 20 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 21 xx 23, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 25 xxxxx:

"(21) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxx agentury xxx xxxxxxxx látky xxxxx §22 xxxx. 7.

(22) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx jako zaměstnavatel x rozporu x xx. 35 přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx20) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(23) Xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, že x xxxxxxx s xx. 5 xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x perzistentních organických xxxxxxxxxxxxxx látkách25) xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zásobách xxxxxxxxxxxx látky uvedené x xxxxxxx I xxxx XX xxxxxx xxxxxxxx.

25) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1021 xx xxx 20. června 2019 x perzistentních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 21 se xxxxxxxx xxxx odstavec 24.

11. X §34 xxxx. 24 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxxx čárkou x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxx 21 xx 23.".

Xx. XIII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxx směsi, xxxxx byla xxxxxxx xx trh xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx distributor ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx informace xxxxx §22 odst. 1, 2 x 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xx trh xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x informace o xxxx xxxxx nebo xxxxxx změny xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 1, 2 xxxx 5 xxxxxx x. 350/2011 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1, 2 nebo 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx 45 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxx, která byla xxxxxxx na trh xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxx směsi xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poskytnuty xxxxx §22 xxxx. 1, 2 nebo 5 zákona x. 350/2011 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uživatel xxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 1, 2 xxxx 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxx 1. xxxxx 2025, xxxxx je směs x tomuto xxxx xxxxx xx trhu. Xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx po dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, poskytují dovozce, xxxxxxxx uživatel xxxx xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx xxxxx §22 odst. 5 xxxxxx x. 350/2011 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx zákona x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XIV

Zákon č. 134/2016 Sb., x zadávání veřejných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 368/2016 Xx., xxxxxx č. 147/2017 Sb., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 309/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 52 xxx:

"(4) Zadavatel je xxx postupu podle xxxxxx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, povinen xx xxxxxxxxxxx, xx to xxxx vzhledem x xxxxxx a smyslu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, environmentálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x inovací xx xxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx52).

52) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/24/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/18/XX.

Xxxxxxxx xxxxx x. 531 ze xxx 24. xxxxxxxx 2017 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odpovědného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx XXX xxxxxxxxx xx. 781/17, xxxxxxxxx xxxxxx xx základě návrhu Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §28 se xx konci odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňují xx xxxxxxx p) xx r), která xxxxx:

"x) xxxxxxxx odpovědným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xx zadavatel xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx příležitosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx, důstojné xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx zákona, při xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx udržitelný xxxxxx, xxxxxxx cyklus xxxxxxx, služby xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx zlepšeného produktu, xxxxxx xxxx postupu xxxxxxxxxxx x předmětem xxxxxxx xxxxxxx.".

ČÁST XXXXXXXXX

XXXXXXXX

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxxx 2021.

&xxxx;

x z. Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx v. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 543/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2021.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.