Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 23.11.2020.


Sdělení o přístupu ČR ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím

46/2020 Sb. m. s.

Sdělení

Smlouva

HLAVA I - ÚČEL A OBLAST PŮSOBNOSTI Článek 1

HLAVA II - SOULAD S PRÁVEM UNIE A VZTAH K NĚMU Článek 2

HLAVA III - ROZPOČTOVÝ PAKT Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8

HLAVA IV - KOORDINACE HOSPODÁŘSKÝCH POLITIK A KONVERGENCE Článek 9 Článek 10 Článek 11

HLAVA V - SPRÁVA EUROZÓNY Článek 12 Článek 13

HLAVA VI - OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek 14 Článek 15 Článek 16

INFORMACE

46

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 2. xxxxxx 2012 xxxx x Bruselu xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Bulharskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo, Xxxxxxxxx republikou, Irskem, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Lotyšskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Maltou, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rumunskem, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxx republikou x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

Listina x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxxxxxxx prezidentem republiky xxx 6. xxxxxx 2019, xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx Evropské unie, xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxx 3. xxxxx 2019.

Xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxxxx svého článku 14 odst. 2 xxx 1. ledna 2013. Xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx na xxxxxxx článku 15 Xxxxxxx dne 3. xxxxx 2019.

Xxxxx xxxxx Smlouvy xx xxxxxxxxx současně.

XXXXXXX X STABILITĚ, XXXXXXXXXX X XXXXXX X HOSPODÁŘSKÉ X XXXXXX UNII XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX NĚMECKO, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXX, ŠPANĚLSKÝM XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX REPUBLIKOU, XXXXXXXX REPUBLIKOU, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, LOTYŠSKOU XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX REPUBLIKOU, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍM, XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX REPUBLIKOU, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX SLOVINSKO, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX REPUBLIKOU X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX, BULHARSKÁ XXXXXXXXX, XXXXXX KRÁLOVSTVÍ, XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX, ESTONSKÁ XXXXXXXXX, IRSKO, XXXXX XXXXXXXXX, ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX, KYPERSKÁ XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, MALTA, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, RAKOUSKÁ XXXXXXXXX, XXXXXX REPUBLIKA, PORTUGALSKÁ XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, XXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX,

xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx",

X VĚDOMÍM, xx mají coby xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx politiky xx xxx společného xxxxx,

XXXXXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx silnější xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxx užší xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXXXX skutečnosti, xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x udržitelné veřejné xxxxxxx x předcházely xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx, x vyžaduje xxxxx xxxxxxxx zvláštních xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření,

VĚDOMY XX nutnosti zajistit, xxx schodek xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x aby xxxxxxx xxxxxx veřejného xxxxx xxxxxxxxxxxx 60 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx x uvedené hodnotě xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXXXXX, xx xx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Unie x xxxxx xxxxxxxxxxx unie, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx mimo xxxx xxxxxxxx institucí,

PAMĚTLIVY xxxxxxxxxxx, xx hlavy států x předsedové xxxx xxxxxxxxx xxxxx eurozóny xx xxx 9. xxxxxxxx 2011 dohodli xx posílené architektuře xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx, xxx bude xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x usnadní uplatňování xxxxxxxx přijatých xx xxxxxxx článků 121, 126 x 136 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXXXX xxxxxxxxxxx, xx xxxxx hlav xxxxx x předsedů xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxx,

XXXXXXXX xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx Evropská xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Evropská xxxx, dne 23. xxxxxxxxx 2011 x xxxxxxx předmětem xxxx xxxxxxxx hospodářského a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx dochází x xxxxxxxx obtížím, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x společná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nadměrného xxxxxxx členských xxxxx, x XXXXXXX XX XXXXXX xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx návrhy xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx emisí xxxxxxxxx xxxxxx, programy hospodářského xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx členské xxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx schodku, x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx států na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrhy, xxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Paktu x xxxxxxxxx a xxxxx, x xxxxx rámci xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro, xxxxxxx xxxx interval pro xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxx, xxx xxxxxxx tato xxxxxxx,

XXXXXXX NA VĚDOMÍ, xx xxx přezkumu x xxxxxxxxx rozpočtových xxxxxxx podle xxxx xxxxxxx bude Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx článků 121, 126 x 136 xxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXXX zejména xx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx uplatňování pravidla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x článku 3 xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx skutečnost, xx xxxxxxxxxxx xxxx by xxxx být pravidelně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx metody, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx explicitních a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx finance, jak xx zakotveno x xxxxxx Paktu x xxxxxxxxx a xxxxx,

XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxxxx, xx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxx (ES) č. 1466/97 ze xxx 7. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxx dohledu xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1175/2011 xx xxx 16. listopadu 2011, (xxxx jen "xxxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx"), by xxx xxx dostatečný xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cílů vyhodnocován xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xx strukturální xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx, xxxxxx analýzy xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadu xxxxxx xxxxxxxxx xx dynamiku xxxxxxxxx dluhu,

POUKAZUJÍCE xx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zavést xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozpočtu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trvalých předpisů xx xxxxx možno xxxxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxx Soudní xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x článkem 273 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXXXXXXXX, xx xx Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx článku 260 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, který xxxxxxxxx xxxx rozsudku, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx, x PŘIPOMÍNAJÍCE, xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx paušální xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zaplacení má xxx x xxxxx xxxxxxxxx článku xxxxxxx,

XXXXXXXXXXXXX, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx x jejichž xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx hrubému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 %, x xxxxxxx důrazně posílit xxxx xxxxxx postupu, xxxx povzbuzení x x nezbytných xxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXXXXXX xxxxxxxxx smluvních xxxxx, xxxxxxx veřejný xxxx xxxxxxxxx referenční xxxxxxx 60 %, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jedné xxxxxxxxx xx xxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx,

XXXXXXXXX XXXX, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx právní řády xx vnitrostátní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran,

ZDŮRAZŇUJÍCE, xx žádné ustanovení xxxx smlouvy xxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx hospodářské politiky, xx xxxxx xxxx xxxxxxx straně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx stabilizačního xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx státy xxxx Mezinárodní měnový xxxx,

XXXXXXXXXXX na skutečnost, xx xxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx politiku, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, přijímají xxxxxxxx xxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx eurozóny,

POUKAZUJÍCE xxxxxxx xx přání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posílené spolupráce xxxxx článku 20 Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x článků 326334 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx by xxx xxxxxxxxx x narušení xxxxxxxxx xxxx, x x xxxxx rozsahu xxxxxxxx opatření podle článku 136 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx státy, xxxxxxx xxxxx je xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vzájemné koordinace xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx politik, xxx smluvní xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx postupy, xxxxx xx xxxxxxx, jako xxxxxxx xxxxxxxxxx,

XXXXXXXXXXXXX dohodu xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx členských xxxxx eurozóny ze xxx 26. xxxxx 2011 x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx i xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ročně, xxxxx xx svolávají, xxxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx smluvních xxxxx, které xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvu,

PŘIPOMÍNAJÍCE DÁLE, xx hlavy xxxxx x předsedové vlád xxxxxxxxx xxxxx eurozóny x xxxxxxx států Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2011 Pakt xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

XXXXXXXXXXXX xxxxxx Smlouvy x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx jeden z xxxxx xxxxxxxx strategie xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x XXXXXXXXXXX na xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx programů x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxx 1. březnem 2013 podmíněno ratifikací xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stranou a xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 3 xxxx. 2 xxxx smlouvy rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

XXXXXXXXXXX xx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika Xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Irsko, Xxxxx republika, Španělské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Lucemburské velkovévodství, Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx listin, xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx x platnosti,

POUKAZUJÍCE XXXX xx skutečnost, xx Bulharská republika, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx, na něž xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx vztahuje xx xxx podpisu xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx na xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx III x IV této xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x pozdějšímu xxx xxxxxx, xx jimi xxxxxxx být vázány,

SE XXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXXX:

XXXXX I

ÚČEL X XXXXXX PŮSOBNOSTI

ČLÁNEK 1

1. Xxxxxxx strany, coby xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx touto xxxxxxxx zavazují xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx eurozóny, x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx Evropské xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Tato xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxx je xxxx. X xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x článku 14 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx smluvní xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXX UNIE X XXXXX K XXXX

XXXXXX 2

1. Smluvní strany xxxxxxxxx x vykládají xxxx xxxxxxx v xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxx Evropská xxxx, xxxxxxx pak x čl. 4 xxxx. 3 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx, xxxxx i x právem Evropské xxxx, xxxxxx práva xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, na xxxxx xx založena Xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxxxxx xx pravomoci Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX PAKT

ČLÁNEK 3

1. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx jsou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, uplatňují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx veřejných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) pravidlo xxxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx strukturální xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx zemi xx xxxxxx revidovaného Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, x xxx, xx xxxxxx limit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 0,5 % hrubého xxxxxxxx produktu x xxxxxxx cenách. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Harmonogram xxxxxx xxxxxxxxx navrhne Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x hlediska udržitelnosti, xxxx xxxx země xxxx. Xxxxxx při xxxxxxxxxx střednědobého cíle x xxxxxxxxxx tohoto xxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx strukturální saldo xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx;

x) smluvní xxxxxx se xxxxx xx svého xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odchýlit xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. 3 písm. x);

x) xx-xx poměr xxxxxxxxx xxxxx x hrubému xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 60 % a xxxx-xx xxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, může xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx uvedený x xxxxxxx x) odpovídat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx 1,0 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx;

x) xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx aktivován xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxx smluvní strany xxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

2. Pravidla xxxxxxxxx x odstavci 1 nabudou xx xxxxxxxxxxxxx právu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx od xxxxxx této smlouvy x xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x trvalých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx, x nichž xx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx, že budou x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxx strany na xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx navrhne Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx budou xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jednak xxxxx x xxxxxxxxxxxx institucí xxxxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xx sledování xxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Pro xxxxx xxxxxx článku xx xxxxxxx definice xxxxxxxx v xxxxxx 2 Protokolu (x. 12) o postupu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xx nichž je xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx použijí xxxx xxxxxxxx:

x) "xxxxxx xxxxxxxxxxxxx saldem xxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx cyklicky očištěné xxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxxxx x dočasných xxxxxxxx;

x) "xxxxxxxxxxx okolnostmi" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx finanční xxxxxxx xxxxxxxx institucí, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útlumu ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx dočasné xxxxxxxxx dotčené xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx udržitelnosti xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČLÁNEK 4

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx překračuje xxxxxxxxxx xxxxxxx 60 % xxxxxxxx x xxxxxx 1 Xxxxxxxxx (x. 12) x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xx založena Xxxxxxxx xxxx, je xxxx xxxxxxx strana xxxxx xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1467/97 xx xxx 7. xxxxxxxx 1997 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx (EU) x. 1177/2011 xx xxx 8. xxxxxxxxx 2011, povinna xxxxx xxxxx xxxxxxxx průměrným xxxxxx jedné xxxxxxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodne postupem xxxxx článku 126 Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx.

XXXXXX 5

1. Smluvní xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx partnerství včetně xxxxxxxxxx popisu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x trvalé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Tyto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx komisi ke xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

2. Provádění programu xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x ním xxxx xxx v souladu, xxxxxxx Xxxx Evropské xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXXX 6

Za účelem xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx emisí xxxxxxxxx ohlašují xxxxxxx xxxxxx předem Radě Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxx své xxxxx xxxxx veřejných xxxxxxxxx.

ČLÁNEK 7

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx měnou xx xxxx, se xxxxxxxx, xx xxxxx při xxxxx xxxxxxxxxxxx procesních xxxxxxxxx smluv, xx xxxxx je založena Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxx kritérium xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx schodku. Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxx, xx x navrženým xx doporučeným rozhodnutím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxx, xxxxxxxxx obdobně xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení smluv, xx xxxxx je xxxxxxxx Evropská xxxx, xxxxxxx k postoji xxxxxxx smluvní strany xx xxxxxxxxxx.

ČLÁNEK 8

1. Evropská xxxxxx xx vyzývá, xxx smluvním xxxxxxx x xxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx, xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x čl. 3 xxxx. 2. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, co xxxxxxxx xxxxxxx smluvní straně xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx zprávě x závěru, xx xxxx smluvní strana xxxxxx požadavky čl. 3 xxxx. 2, předloží xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx dvoru Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx komise xxxxxxx, xx jiná xxxxxxx xxxxxx neplní požadavky čl. 3 xxxx. 2, xx xxxxxxxxx xxx xxxx předložit Soudnímu xxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx strany xxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x xxxxxxxxx souladu x xxxxxxxxx ve xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k zajištění xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora uvedeným x xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxx věc xxxxxxxxx Soudnímu xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx sankcí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx článku 260 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nevyhověla xxxx xxxxxxxx, může xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částky nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxx 0,1 % xxxxxx hrubého xxxxxxxx xxxxxxxx. Částky xxxxxxx xxxxxxx straně, xxxxx xxxxx xx euro, xxxx hrazeny xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx mechanismu xxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxx xxxxxx hrazeny xx xxxxxxxx souhrnného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx článku 273 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské unie.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX HOSPODÁŘSKÝCH XXXXXXX A XXXXXXXXXXX

XXXXXX 9

Xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Smlouvě o fungování Evropské unie xx xxxxxxx strany xxxxxxxx, xx budou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx konvergence x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx růst. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany nezbytná xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx cílů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přispívání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x posilování xxxxxxxx xxxxxxxxx.

ČLÁNEK 10

V xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx řádné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx smluvní xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 136 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx členské xxxxx, jejichž xxxxx xx euro, jakož x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx článku 20 Smlouvy x Evropské xxxx x článků 326 xx 334 Smlouvy x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

XXXXXX 11

X xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx politiku xxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx uskutečnit, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x případně vzájemně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se osvědčí, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx této xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx s právem Xxxxxxxx xxxx zapojeny xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

HLAVA X

XXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX 12

1. Hlavy xxxxx x předsedové xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xx xxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxx zasedáních je xxxxxxx prezident Evropské xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx eurozóny jmenují xxxxx států x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx euro, prostou xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx konají podle xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx ročně x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx strany, xxxxxxx xxxxx xx euro, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx měny, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x x pravidlech, xxxxx se xx xx xxxxxxxx, a x strategických xxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx konvergence x xxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vlád xxxxxxxxx stran xxxxxx xxx těch, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx smlouvu xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx eurozóny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx na xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx xxxxxx této Xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx x hospodářské a xxxxxx xxxx.

4. Přípravu x kontinuitu vrcholných xxxxxxx xxxxxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx Evropské xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx schůzek xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx ně xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Euroskupina x xxxx xxxxxxxx xxxx xxx pro xxxxx účel x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Předseda Evropského xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx eurozóny xxxxxxxx její předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx informuje smluvní xxxxxx jiné xxx xx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, a xxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vrcholných xxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXX 13

X xxxxxxx x hlavou II Xxxxxxxxx (x. 1) x xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx nichž xx založena Xxxxxxxx xxxx, vymezí Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx smluvních stran xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a zástupců xxxxxxxxxxx výborů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx předmětem xxxx smlouvy.

HLAVA VI

OBECNÁ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

ČLÁNEK 14

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou uloženy x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx").

2. Xxxx smlouva xxxxxxxx x xxxxxxxx dne 1. xxxxx 2013 xx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po uložení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx je euro, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxx vstupu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx smluvními stranami, xxxxxxx xxxxx xx xxxx x jež xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Vůči xxxxx x ostatních xxxxxxxxx stran, jejichž xxxxx xx xxxx, xx použije od xxxxxxx dne měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ratifikační listiny.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx 3 a 5 xx xxxxx V xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxx xxx vstupu xxxx smlouvy x xxxxxxxx.

5. Xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 139 xxxx. 1 Xxxxxxx o xxxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Protokolu (x. 16) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxx použije xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx oznámí xxxxx být x xxxxxxxxxx okamžiku xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XXX x XX xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx částí.

XXXXXX 15

X xxxx xxxxxxx xxxxx přistoupit xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, jež xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx nastávají xxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx u xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx znění xxxx xxxxxxx x úředním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Unie, xxxxxxx x archivu depozitáře xxxxxxx xxxxxx znění xxxx xxxxxxx.

XXXXXX 16

Xx xxxxx xxxxxxx xxxx let xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx Smlouvou o Xxxxxxxx unii x Xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx.

X Xxxxxxx dne xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx, sepsaná x xxxxxxx xxxxxxxxxx x jazyce anglickém, xxxxxxxxxx, dánském, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, irském, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, maltském, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, řeckém, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, přičemž všechna xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx uložena x xxxxxxx depozitáře, xxxxx předá xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 46/2020 Sb. x. x. xxxxx účinnosti xxxx 23.11.2020.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního předpisu.