Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 20.08.2020.


Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČR a vládou Ekvádorské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

36/2020 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Článek 1  Článek 2  Článek 3  Článek 4  Článek 5  Článek 6  Článek 7  Článek 8  Článek 9  Článek 10  Článek 11

INFORMACE

36

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx 12. xxxxx 2019 xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx Xxxxxxxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasů.

Dohoda xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 11 xxxx. 1 xxx 7. xxxxx 2020.

Xxxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx její xxxxxx rozhodné, xx xxxxxxxxx současně.

Xxxxxx mezi xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Ekvádorské xxxxxxxxx x zrušení vízové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "strany").

vedeny xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx,

xxxxxxx x xxxxx Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích x x. 1961 x Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích x x. 1963,

xx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

1. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, pobývat na xxx a xxxxxxxxx xxxx ně xxx xxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (90) xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx (180) xxx.

2. Xxxxxx Ekvádorské xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx přes xx bez xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx délku xxxxxxxxxxxx pobytů devadesát (90) dnů x xxxxxxxxxx období xxx xxxxxxxxx (180) xxx. Xxxxxxx doby pobytu xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx 2

1. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx diplomatických xxxx x jsou xxxxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo konzulárních xxxxx či xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx toto xxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxx.

2. Odstavec 1 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx domácnosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx občany xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

Článek 3

Xxxxxx xxxxxxx x článku 1 xxxx Xxxxxx mohou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx přechodech xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 4

Aniž xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx diplomatické výsady x imunity, mají xxxxxx xxxxxxx x článku 1 xxxx Dohody xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx pobytu xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jeho vnitrostátní xxxxxx xxx.

Xxxxxx 5

Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxx x článku 1 xxxx Xxxxxx, xxxxxxx přítomnost xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxx Dohodě xx xxxxx státu xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx diplomatickou xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jejich státu x xxxxxxx x xxxx právními předpisy.

Článek 7

1. Každá xx xxxxx si xxxxxxxxx xxxxx dočasně xxxxx xx částečně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x důvodů xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx důvodů.

2. X xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx se xxxxxx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámením xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dvě (72) xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Článek 8

1. Xxx xxxxxx xx vymění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasů xxxxxxxxx x článku 1 xxxx Dohody.

2. Xxxxx xxxxx xxxxxx diplomatické xxxx xxxxxxx x článku 1 xxxx Xxxxxx xxxxxxx xx pozměněny, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx straně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasů xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx třicet (30) xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxx Xxxxxx budou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Článek 10

Xxxx Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx měněna na xxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxxx 11

1. Tato Xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (30) xxx po xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stran x dokončení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupů xxxxxxx pro xxxxx xxxx Xxxxxx v xxxxxxxx.

2. Každá ze xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Dohodu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx šedesát (60) xxx poté, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx se xxxxxx xxxxx občanů xxxxx strany, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx a xxxxx pobývají xx xxxxx druhé xxxxxx xxx článků 1 a 2 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx x Xxxxx xxx 12. xxxxx xxxx 2019 xx dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, každé x xxxxxx, španělském x xxxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx autentická. V xxxxxxx jakéhokoliv xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx anglické znění.

Za xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxx Ekvádorské xxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Amores x. x.

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Informace

Právní předpis x. 36/2020 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 20.8.2020.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.