Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2020.


Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

337/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o silniční dopravě Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu Čl. III

Přechodné ustanovení Čl. IV

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Čl. V

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. VI

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST Čl. VII

INFORMACE

337

ZÁKON

ze xxx 23. xxxxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x silniční dopravě

Čl. X

Xxxxx č. 111/1994 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 38/1995 Xx., xxxxxx x. 304/1997 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 150/2000 Xx., zákona x. 361/2000 Sb., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 577/2002 Xx., xxxxxx č. 103/2004 Xx., zákona č. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 1/2005 Sb., xxxxxx x. 229/2005 Xx., zákona x. 253/2005 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 226/2006 Xx., zákona č. 374/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 250/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 227/2009 Xx., zákona č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 194/2010 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 102/2013 Sb., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 304/2017 Xx., zákona x. 277/2019 Sb. x xxxxxx x. 115/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. V §1 xxxx. 1 xx xxxxx "upravuje v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx13)" nahrazují xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx35), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx13) x xxxxxxxx" x slovo "xxxxxxxxxx" xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 x 35 xxxxx:

"13) Xxxxxxxx č. 11 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx přepravních xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx provádí xx. 79 xxxx. 3 Smlouvy o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 561/2006 xx xxx 15. března 2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx dopravy, o xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3821/85 x (XX) x. 2135/98 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3820/85, x platném xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx směrnice Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1072/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx mezinárodní xxxxxxxx nákladní xxxxxxx, x platném znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1073/2009 xx dne 21. xxxxx 2009 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxx autokarové x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 561/2006, x xxxxxxx znění.

Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) č. 181/2011 xx dne 16. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx a autokarové xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 165/2014 ze xxx 4. února 2014 x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3821/85 x xxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 561/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx silniční xxxxxxx.

Xxxxxxxx Komise (XX) 2016/403 xx dne 18. xxxxxx 2016, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1071/2009, pokud xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušení xxxxxxxx Xxxx, xxxxx mohou xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx se xxxx příloha XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2006/22/ES.

35) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2002/15/ES xx dne 11. xxxxxx 2002 x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx mobilní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2018/645 xx xxx 18. xxxxx 2018, kterou xx mění xxxxxxxx 2003/59/XX x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx řidičů některých xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2006/126/XX x řidičských xxxxxxxxx.".

2. X §1 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4" zrušují.

3. X §1 xxxxxxxx 4 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 4d xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trestání xx vztahují i xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx odpočinku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx než x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx harmonizaci xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx4x).

4x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 561/2006 xx xxx 15. xxxxxx 2006 x xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxx Rady (EHS) x. 3821/85 x (XX) č. 2135/98 x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3820/85, x xxxxxxx znění.".

4. X §3 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx vybaveno xxxxxxxx o nákladu xxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem, x uchovat xxxxx xxxxxx xx dobu 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,".

5. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4x se xxxxxxx.

6. X §3 xx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

7. Xx §3 xx xxxxxxxx nové §3x x 3b, xxxxx xxxxxx nadpisů a xxxxxxxx pod xxxxx x. 4, 36 x 37 xxxxx:

"§3x

Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a doba xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx v xxxxx rozsahu použije xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx oblasti týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxx4x), xx povinen

a) xxxxxxxx, xxx řidič xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx,

x) zajistit, xxx x xxxxxxx x přímo použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxx tachografy v xxxxxxxx xxxxxxx4x) xxxxx xxxxx xxxx záznam x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx měl x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx x přímo xxxxxxxxxxx předpisem Evropské xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx4x).

(2) Xxxxxxxx dopravce provozující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o práci xxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX)4), xx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx smlouvou,

b) xxxxxxxx, aby v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řidič xxxxx vedl xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx x xxxx x xxxxxxxxx jej xxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Články 5 xx 7 xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx4x) se xxxxxxxxx na přepravu xxxxxxxxx x xxxxxx 13 tohoto přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx přepravě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 je xxxxx xxxxxxx přerušit xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 4,5 hodin xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx x trvání nejméně 45 minut, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi 2 směnami xxxx xxxxxxxxxxx odpočinek v xxxxx. Xxxxxxxxxxxx přestávka xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxx z xxxx xxxxxxx 15 xxxxx. Během xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dozor xxx vozidlem a xxxx nákladem.

(5) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dopravě, x xxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx po dobu, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 10 xxxxx xxxxx 24 hodin xx xxxx xxxxxxxx x 100 xxxxx xxxxx 2 kalendářních xxxxx po sobě xxxxxxxx. Doba xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo vozidla. Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx36).

(6) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3

x) xx řidič povinen xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx dopravě4e), xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tachografem, xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, jde-li x xxxxxxxx prováděnou xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx upravující xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx4x) xxxxxxxxx,

x) musí mít xxxxx x sebe xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx dne x xx 7 dnů, xxxxx xxxxxx dni xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xx vydána, x xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx,

x) je xxxxxxxx xxxxxxx zajistit, aby xxxxx dodržoval požadavky xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x xxxx odpočinku, x xxxxxxx x xxxxxxxx x) xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x x xxxxxxx s xxxxxxxx x) xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx kontrole, x

x) xx dopravce xxxxxxx xxxxxxx záznam o xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách a xxxx odpočinku xx xxxx 1 roku xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5

x) xx xxxxx xxxxxxx xxxx záznam x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx přestávkách x xxxx odpočinku

1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx xxxxxxx4x), xxxx

2. xxxxxxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ručně; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx4x) xxxxxxxxx,

x) xxxx xxx xxxxx x sebe xxxxxx x xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx x právě probíhajícího x xxxxxxxxxxx xxx x kartu xxxxxx, xxxx-xx xx vydána, x předložit xx xxx kontrole,

c) je xxxxxxxx povinen zajistit, xxx řidič dodržoval xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx a dobu xxxxxxxxx, x souladu x xxxxxxxx x) xxxx xxxxxx o xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx odpočinku x x souladu x xxxxxxxx x) xxx xxxxx záznam x xxxx a xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx uchovat xxxxxx x době řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx odpočinku xx xxxx 1 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx, které xx x xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zaznamenávají xxxxx xxxxxxxx 6 písm. x) xxxx odstavce 7 xxxx. x), x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§3x

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx podání žádosti xxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx4x), xx-xx žadatel xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) je xxxxxxxxxxx x ověřování xxxxxxxxxx6x),

x) xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tachografů6a),

c) xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6x), xxxx

x) člen xxxx xxxxxx nebo xxxx zaměstnanec xx

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6x),

2. xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6x), xxxx

3. zaměstnancem xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx6x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx karty xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. b) xx d) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášením.

(4) Xxxxx o xxxxxx xxxxx podniku xxxxxx xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx37).

4) Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 62/2010 Xx. x. x., kterým xx xxxxxxxxx sdělení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x. 108/1976 Xx., x. 82/1984 Xx. x č. 80/1994 Xx., o vyhlášení xxxxxxx xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x práci xxxxxx xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx dopravě (AETR), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx x. 82/2010 Xx. x. s.

36) Xxxxxxxx xxxxx č. 589/2006 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dopravě, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

37) Xxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x silničním provozu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

8. X §9x xxxx. 4 xxxx xxxxx se slova "xxxx řízení, přestávek x xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "požadavků xx dobu řízení, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx".

9. X §16x odst. 2 xxxx. g) xx xxxxx "denní xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

10. X §21c xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Práci xxxxxx taxislužby je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Oprávnění řidiče xxxxxxxxxx udělí na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx 21 xxx,

x) spolehlivý xxxxx §9 xxxx. 2 x

x) oprávněn x xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky x, xx-xx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oprávněn x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobní vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 osob xxxxxx řidiče, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

11. X §21x xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, který xxx:

"(2) K žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x občanských xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxx xxxxx a není xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx silniční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vozidly xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 9 xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávnění x xxxxxx práce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 3 xx 8.

12. X §21x xxxx. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxx".

13. X §21c xxxxxxxx 5 xxx:

"(5) Xxxxxxxxx řidiče taxislužby xxxxxx

x) kterýkoli xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo

b) xxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxx trvalého, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx povoleného pobytu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podle §9 xxxx. 2; xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xx prvním xxxxxx x xxxxxx.".

14. X §21x xxxx. 6 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxx xxxxx "kterémukoli" x xx slovo "vydá" xx xxxxxx xxxxx "xxxxx".

15. V §21c xxxxxxxx 8 zní:

"(8) Xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx taxislužby

a) do 7 dnů xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 písm. a) xxxxxxxxxxx dopravnímu xxxxx,

x) xx 7 xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx platnosti podle xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x) xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx řidiče taxislužby x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx průkaz xxxxxx xxxxxxxxxx.".

16. V §21c xx xxxxxxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

"(9) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx Policie České xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx odebrat neplatný xxxxxx xxxxxx taxislužby.".

17. X §27 větě xxxxx xx xxxxx "x aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řízení" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx" x na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx slova "x xxxxxxx x době xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxx u xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx".

18. X §27 xxxx xxxxx xx xxxx "§3 xxxx. 3" xxxxxxxxx xxxxxx "§3 xxxx. x)".

19. X §27 xxxx xxxxx a x §35 xxxx. 1 písm. x) xx text "§3 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "§3 xxxx. x)".

20. X §33x xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) O xxxxxx xxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx základě žádosti, xx xxxxx žadatel xxxxxxx

x) cestovní doklad xxxxxx,

x) doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řidiče x výkonu xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx o zaměstnanosti xxxxxxxxxx,

x) pracovní xxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohodu x provedení xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vyžadováno xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxx-xx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx, xx xx xxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxx řidiče,

e) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) řidičský xxxxxx xxxxxx a

g) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řidiče xxxx xxxxxxx doklad xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx řidičský xxxxxx xxxxx vydán xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxx xxxx xxxxxx o profesní xxxxxxxxxxxx řidiče.".

21. V §33x xxxx. 3 xx xx slova "xxxx xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xx němž vyznačí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx38),".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 38 xxx:

"38) Xxxxxxxx č. 31/2001 Xx., o řidičských xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

22. X §34 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxxx slova "tachografu xxxx xxxxxx".

23. X §34 xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 6, xxxxx zní:

"(6) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 6 až 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 7 až 9.

24. V §34x xxxx. 1 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", o xxxxxxxx, kterým byl xxxxxx zákaz činnosti xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,".

25. X §34x odst. 2 xxxxxxx d) xxx:

"x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k provozování xxxxxxxx dopravy pro xxxx potřeby, jejím xxxxxxx x x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx,".

26. X §34b xxxx. 2 xxxx. x) a x §35x odst. 3 xxxx první xx xxxxx "dopravě15)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx39)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 39 xxx:

"39) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1071/2009 xx xxx 21. října 2009, xxxxxx xx xxxxxxxx společná xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/26/XX, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) 2016/403 xx xxx 18. března 2016, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1071/2009, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxx podnikatele x silniční xxxxxxx, x kterým xx xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2006/22/ES.".

27. X §34x se xx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) X Rejstříku podnikatelů x silniční dopravě xx x řidičů, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, datum xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx x

x) identifikační xxxxx x rozhodnutí, xxxxxx xxx zákaz xxxxxxxx uložen, x xxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 4 až 9 xx označují xxxx xxxxxxxx 5 xx 10.

28. X §34x xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.

29. X §34x xxxx. 10 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "odstavců 3 až 6" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 3 xx 7".

30. X §34x xxxx. 10 písm. c) xx slovo "nebo" xxxxxxx.

31. X §34x xxxx. 10 xx xx xxxxxxx c) xxxxxx nové xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx spočívajícího x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx".

Xxxxxxxxx písmeno x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

32. X §34x xxxx. 8 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxx úřadům xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

33. X §34x xxxx. 8 xxxxxxx x) xxx:

"x) z xxxxxxxxxxx registru xxxxxx xxxxx x

1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx řidiče,

2. xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxx x

5. xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x §9 xxxx. 3 xxxx. x).".

34. X §34x xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §34x xxxx. 4,".

35. V §34x odst. 5 xx xx xxxxx xxxxxxx c) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) xx xxxxxxx.

36. X §34x xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 x 7, xxxxx xxxxx:

"(6) Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx

x) činnosti podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxx x řidičům xxxxxxxxxx, jde-li o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx provedl, x

x) činnosti xxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají x jeho územním xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pobyt.

(7) Obecní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, zapisuje xxxxx xxxxx §34x xxxx. 4 a xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx za správnost x úplnost xxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx odstavce 4 xxxxxxxx úřad, x xxxxx územním xxxxxx xx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

37. X §34e xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxx "§21x xxxx. 7" xxxxxxxxx xxxxxx "§21x xxxx. 8".

38. X §34x xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dobu xxxxxxxxx,".

39. X §34x xxxx. 3 písm. x) xx xxxxx "xxxxx neumožní přístup x záznamovému xxxxxxxx." xxxxxxxxx xxxxxx.

40. V §34x xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx xxxxxxx x) x f), xxxxx xxxxx:

"x) neumožní přístup x tachografu, nebo

f) xxxxxxxxxxxx příkazu xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx metrologického xxxxxxxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

41. X §34e xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxx 2 xxxx. x), d) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 3 písm. b) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx odstavce 2 xxxx. a), x) nebo x)".

42. X §34x odst. 4 xx xx xxxxxxx a) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) 15 000 Xx, xxx-xx x přestupek podle xxxxxxxx 3 xxxx. x) až x),".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x x).

43. X §34x xx xx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 8, xxxxx xxxxx:

"(6) Za přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xx 50 000 Xx x xxxxx xxxxxxxx od 3 xx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx přestupek xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, potlačením, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo odcizená.

(7) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) xxxx f) xx xxxxx xxxxxx xx 10 000 Xx xx 50 000 Kč a xxxxx xxxxxxxx xx 3 xx 6 xxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx velkého xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx pracovněprávním xxxxxx k xxxxxxxx.

(8) Xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 6 xxxx 7 xxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx upuštění xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, tím xxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx odstavce 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 9 x 10.

44. X §34x se xx xxxxx xxxxxxxx 10 xxxxxxxx xxxx "Xxx-xx x xxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx trest xxxxx odstavce 6 xxxx 7, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.".

45. X §35 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx "§3 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx textem "§3 xxxx. x)".

46. X §35 xxxx. 1 xxxxxxx x) zní:

"b) x xxxxxxx x §3 písm. b) xxxx §27 nezajistí, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxx neuchová xx xxxxxxxxxx xxxx,".

47. X §35 odst. 2 xxxx. x) xx slova "stanovené xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobu".

48. X §35 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx, xxx xxxxx řádně xxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předložil při xxxxxxxx, xxxx záznam x xxxx xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,".

49. V §35 xxxx. 6 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx "xxxx" xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxxx slovem "xxxx" a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 6 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánům xxxxxxxx xxxxxxxxx dozoru, xxxxxx xxxxxxx a Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo provedení xxxxxxxxx xxxxxxxx.".

50. X §35x xxxx. 1 xxxx xxxxx x x §35x xxxx. 2 úvodní části xxxxxxxxxx xx xxxxx "xxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

51. X §35c xxxx. 3, §35x xxxx. 3 x 4 x v §35x xxxx. 5 xxxxxx části ustanovení xx slova "xxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

52. X §35x xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "Xx-xx orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxx-xx xxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx "xxxxx xxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "osoba xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

53. V §35d xxxx. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".

54. X §35x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx státního xxxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxxx", slova "xxxx xxxxxxxx xxxx" x xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.

55. X §35x odst. 2 xx slova "xxxxxxxx xxxxxx policie xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx nebo státního xxxxxxxxx dozoru v xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx" x xxxxx "xxx obecní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx slovy "xx xxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx,".

56. X §35x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "úřadu" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx, dlouhodobého, přechodného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

57. X §35x odst. 6 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".

58. Xx §35h xx xxxxxxxx xxxx §35x xx 35k, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 40 xxxxx:

"§35x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Orgán Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řidiči xxxxx xx autorizovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx40) a xxxxxxxxx vozidla xxxx xxxxxxxx. Řidič je xxx xxx povinen xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx hradí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx středisku xxx, xxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx zařízení xxxxxx x neoprávněné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx dopravce náklady xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxx; xxx xxxxxx placení xxxxxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxx řádu.

§35j

Zabránění x xxxxx xxx xxxxxxxxxx požadavků xx xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řidiči, který xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxx přestupku podle §34x xxxx. 3 xxxx. b), c), x) xxxx x), xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, a

a) xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) zakázat pokračovat x jízdě x xxxxxxx xxxxxx doklady x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx s jízdou xxxxxxx xx místa xxxxxxxxx, náklady spojené x parkováním x xxxxxxx na zabránění x xxxxx xxxxxxx xxxx x tíži xxxxxx. Odpovědnost řidiče xx vozidlo, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx Policie Xxxxx republiky nebo xxxxx pověřená výkonem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx uvolnění xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jízdě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X potvrzení xxxxx důvod xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Orgán Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zadržených xxxxxxx,

x) xxxxxxx-xx xxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx řízení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx přestávky xxxx xxxx odpočinku, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 24 xxxxx xx xxxxxxxxx x jízdě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§35x

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx pověřená xxxxxxx xxxxxxxx odborného dozoru xxxx xxxxxxxxx odebrat xxxxxxxxxxx kartu xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx karty xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §34e xxxx. 6 písm. x) až x).

(2) Xxxxx řidiče předá xxx, kdo xx xxxxxxx, xxxxxxxxx orgánu, xxxxx je xxxxxxxxx x vedení xxxxxx x xxxxxxxxx, který xxxx x odebrání xxxxx xxxxxx zapíše xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx37). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

40) Zákon x. 505/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

59. X §36 odst. 1 xxxx. a) xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx".

60. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "stanovené xxxx xxxxxx, bezpečnostních xxxxxxxxx x xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx, bezpečnostní xxxxxxxxx x dobu".

61. X §37 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x doby" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx vozidla, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx".

62. X §37 xxxx. 1 větě xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx x" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx jinému".

63. X §38 se xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx x zároveň xx xxxxxxx označení xxxxxxxx 3.

64. X §38x xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx:

"(1) Xxxxxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dozor xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx4x). Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx37).

(2) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx výrobu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxxx obcí s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.".

65. X §38x xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx karty xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx4x)," xxxxxxx.

66. X §41 xxxx. 2 xx xxxx "§3 xxxx. 1 xxxx. x), §3 xxxx. 4" nahrazuje xxxxxx "§3 xxxx. x), §3x odst. 8", text "§21c xxxx. 3" se xxxxxxxxx xxxxxx "§21x xxxx. 4" a xxxx "§34x xxxx. 6" se xxxxxxxxx xxxxxx "§34x xxxx. 8".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x získávání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 247/2000 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 175/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 411/2005 Xx., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Sb., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., xxxxxx č. 133/2011 Xx., zákona x. 297/2011 Sb., zákona x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., zákona x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 230/2014 Xx., xxxxxx x. 320/2015 Xx., zákona x. 48/2016 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx. x xxxxxx č. 199/2017 Xx., se xxxx takto:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2018/645 ze dne 18. dubna 2018, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2003/59/XX o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxx nákladní xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2006/126/XX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

2. X §48 xxxx. 1 xx xx konci xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx".

3. X §48 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňují xxxx "Xxxxx xxxx xxx rozdělit xx 2 po xxxx xxxxxxxxxxxxx dnů. Část xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx ověření xxxxxxxxxx xxxxxx. Výcvik může xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

4. X §48 xxxx. 7 xx xx xxxxx "xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx výuky x xxxxxxx xx celkovém xxxxxxx pravidelného xxxxxxx," x za xxxxx "xxxxx xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxx, rozsah xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx průběhu xxxx xxxxx xxxxx,".

5. X §50 xxxx. 1 xx na konci xxxxx písmene x) xxxxxxxx slova "x, xx-xx xxx část xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxx výuky a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx".

ČÁST TŘETÍ

Změna xxxxxx x silničním xxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 60/2001 Xx., zákona x. 478/2001 Sb., xxxxxx x. 62/2002 Xx., xxxxxx x. 311/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 436/2003 Xx., xxxxxx č. 53/2004 Xx., xxxxxx x. 229/2005 Sb., zákona x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx č. 342/2006 Xx., zákona x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 215/2007 Sb., xxxxxx č. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Sb., xxxxxx č. 480/2008 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 297/2011 Sb., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., xxxxxx x. 197/2012 Xx., xxxxxx č. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx x. 101/2013 Xx., zákona č. 233/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 300/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Sb., xxxxxx x. 230/2014 Sb., xxxxxx č. 249/2014 Xx., xxxxxx č. 268/2015 Xx., xxxxxx x. 48/2016 Sb., xxxxxx č. 250/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Sb., xxxxxx č. 199/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 285/2018 Xx. x xxxxxx x. 115/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xx xxxxx poznámky xxx xxxxx č. 47 xx xx samostatný xxxxx xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2018/645 ze xxx 18. xxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2003/59/ES x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx dopravu x xxxxxxxx 2006/126/XX x xxxxxxxxxx průkazech.".

2. X §3 xxxx. 5 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) vozidel používaných xxx přepravě xxxxx x rámci podnikání x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 50 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží, pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxxxx nebo podnikání xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena h) x x) xx xxxxxxxx jako písmena x) x j).

3. X §3 odst. 5 xxxx. x) xx xxxxx "xxx xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "k jinému xxxxx xxx k xxxxxxxxx".

4. X §6 xxxx. 7 xxxx. x) se za xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx osvědčení xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx48) x údajem x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx harmonizovaným xxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 48 xxx:

"48) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) č. 1072/2009 xx xxx 21. xxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx na trh xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákladní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.".

5. X §6a xxxx. 1 větě xxxxx xx xxxxx ", xx xxxxxxx xxxxxx emisí nebo, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie32b), v xxxxxxxxxxxxx metrologickém xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx xx xxxxxxx měření xxxxx".

6. X §6x xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx ", do xxxxxxx xxxxxx emisí nebo xx xxxxxxxxxxxxxx metrologického xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxx xx stanice xxxxxx emisí".

7. §110x xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32x x 49 xxx:

"§110x

Xxxxx řidiče

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx úřad xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx tachografy x xxxxxxxx dopravě32b) žadateli, xxxxx

x) má xx xxxxx České republiky xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výjimkou řidičského xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx AM, X1, X2, X xxxx X1 a

c) xxxx xxxxxxxxx platné xxxxx xxxxxx xxxxxx Českou xxxxxxxxxx, jiným xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx vozidel x xxxxxxxxxxx silniční dopravě (XXXX)49).

(2) Xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx karty xxxxxx xx území Xxxxx republiky trvalý xxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx doklad xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §92 xxxx. 4 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. Nebylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 písm. b) xxxxxxx žadateli Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx průkaz. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx žadateli Českou xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx žadatel x xxxxxx karty xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění nebo x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydá obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xx žadatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx moci u xxxxxxxx úřadu obce x xxxxxxxxxx působností, x kterého xxxxx xxxxxx.

(5) Příslušný obecní xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx32x) xxxxx řidiče x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxx řidiče xx území České xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) x

x) xxxx karta xxxxxx xxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx řidiče x xxxxxxx poškození karty xxxxxx xxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxx karty xxxxxx x xxxxxx uplynutí xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxx doby xxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx 5 pracovních xxx xxxxxxxxxxx obecnímu xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx údajů xx xx uvedených, x kartu xxxxxx xxxxxxxx do 2 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx x vydání xxxxx xxxxxx x xxxxx odevzdání zapíše xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

32x) Nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 165/2014 xx dne 4. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, o zrušení xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 3821/85 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (ES) x. 561/2006 x harmonizaci xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xx silniční xxxxxxx.

49) Xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx x. 62/2010 Xx. x. s., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x. 108/1976 Xx., x. 82/1984 Xx. a x. 80/1994 Xx., x xxxxxxxxx přijetí změn x xxxxxxx Evropské xxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravě (XXXX), ve xxxxx xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx x. 82/2010 Xx. m. s.".

Poznámky xxx xxxxx č. 32x a 32c xx zrušují.

8. X §119 odst. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

9. V §122 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

10. X §122 xxxx. 2 xx xxxxx "x x centrální xxxxxxxx xxxxxxxxxx karet xxxxxx" a xxxxx "x z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, ztracených xxxx xxxxxxx paměťových xxxxx řidiče" xxxxxxx.

11. §122x xxxxxx nadpisu xxx:

"§122x

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tachografu xx xxxxxxxxxxx systémem veřejné xxxxxx35x), jehož xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kartách xxxxxxx21), xxxxxxx xxxxx38x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx21), xxxxxxx xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx název držitele xxxxx xxxx xxxx xxxxx uvedené na xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x digitalizovaná xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, číslo xxxx řidičského xxxxxxx x údaj o xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxx, jde-li x xxxxx řidiče,

c) xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx karty x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx karty, xxx-xx x kartu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nepřetržitý xxxxxxx x údajům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx tachografu xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, krajským xxxxxx, policii, xxxxxxx Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx a Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Údaje xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tachografu xxxxx xx xxxxxx výkonu xxxxxxxx a ověřování xxxxxxxx xxx vydání xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx dílny xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 10 xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx držitelích xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup. Xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxx řidiče x jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx x práci xxxxxx vozidel v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXX)49) xx základě xxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, policie xxxx celního xxxxx xx xxxxxxxxxx údajů x kartách xxxxxx x xxxxxx držitelích x příslušného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx smluvního xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x práci osádek xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dopravě (AETR)49) xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Údaje x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx držitelích lze xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.".

12. X §122d odst. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx xx slova "x xxxxxxxxxx průkazech" xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx způsobilosti řidičů".

13. X §122x xxxx. 1 xxxx. x) xx xx text "x)" xxxxxx xxxx ", x), x)".

14. X §122x xxxx. 1 xxxx. b) xx za slova "xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx působností" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx policii".

15. V §122x odst. 2 xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx profesní xxxxxxxxxxxx řidičů" x xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx".

16. X §124 odst. 2 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".

17. V §124 xxxx. 2 písm. x) xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vede xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "karet xxxxxx".

18. X §124 odst. 5 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) se xxxxxxxx jako písmena x) až x).

19. X §124 odst. 7 xxxx. x) xx xxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxx 4 xx označuje xxxx xxx 3.

20. V §124 xxxx. 7 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx vrácené xxxx odevzdané xxxxxxxx xxxxx xxxxxx," xxxxxxx.

21. X §124 se xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx nahrazuje xxxxxx "x" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řidiče.".

22. X §125x odst. 1 xx text "písm. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. k)".

23. V §129 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxx," xx xxxxxxxx xxxxx "z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tachografu,".

24. X §137 odst. 2 xx xxxx "§110x odst. 7," xxxxxxx.

Xx. IV

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2000 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, lze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost řidiče, xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

XXXX ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx

Xx. V

Zákon č. 56/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 168/1999 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx provozem xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx odpovědnosti z xxxxxxx vozidla), xx xxxxx zákona x. 307/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 175/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 193/2003 Sb., xxxxxx x. 103/2004 Xx., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx č. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 411/2005 Sb., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 311/2006 Xx., zákona x. 342/2006 Sb., xxxxxx x. 170/2007 Xx., zákona č. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 383/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 297/2009 Xx., xxxxxx č. 347/2009 Xx., xxxxxx č. 30/2011 Xx., zákona x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 341/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., zákona x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Sb., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx č. 193/2018 Xx., xxxxxx x. 227/2019 Xx. x xxxxxx x. 52/2020 Xx., se mění xxxxx:

1. X §5 xxxx. 2 větě xxxxx xx xxxxx ", §13 a §14" xxxxxxxxx slovy "x §13 až 14x".

2. X §6 xxxx. 4 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "x".

3. X §6 xxxx. 4 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) se xxxxxxxx jako xxxxxxx x).

4. §7x xx xxxxxxx.

5. §14x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1a xxx:

"§14x

(1) Xxxxxx úřad obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě1a) xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx6x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podání xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx osoby, která xxxx xxxxxxxxx tachografů xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx žadateli xxxxxx, xxxxx

x) je držitelem xxxxx podniku1a),

b) je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1x),

x) xx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1x), nebo

d) xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx zaměstnanec xx

1. xxxxxxxxx karty xxxxxxx1x),

2. xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx1x), xxxx

3. zaměstnancem xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podniku1a).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx karty xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. b) až x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx1x) xxxxx dílny x xxxxxxx poškození, ztráty xxxx xxxxxxxx karty xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxxx je xxxxxxx xx odevzdat xxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx xxx xxx, kdy

a) xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozastavena, xxxxxxx xxxx xxxxxxx6x),

x) xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx uvedeno, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) došlo xx xxxxx údajů xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xx skutečností podle xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x).

(6) Xxxxxxx xxxxx dílny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx1x) xxxxxxx po xxxx 2 xxx.

(7) Xxxx xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx bezodkladně xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx pozastavení, xxxxx nebo xxxxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx28).

(8) Údaje x xxxxxx xxxxx xxxxx x jejím xxxxxxxxx xxxxxx obecní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx28).

1x) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 165/2014 ze xxx 4. února 2014 o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x zrušení nařízení Xxxx (XXX) x. 3821/85 x záznamovém xxxxxxxx x silniční xxxxxxx x x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 561/2006 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x sociální xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopravy.".

6. Xx §15 xx vkládá xxxx §15a, xxxxx xxx:

"§15x

Xxxxx nesmí xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx montáž xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx k neoprávněné xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přímo xxxxxxxxxxxx předpisu Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě1a).".

7. X §80 odst. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxxx xxxxxx x na základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distribuci karet xxxxx,".

8. V §80 xxxx. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx xxxxxxx v) xx x).

9. V §80 odst. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx l) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

10. X §80 odst. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx xxxxx xxxxx a přijímá xxxxxxxxx karty xxxxx,".

11. X §80 odst. 4 xx xxxxxxx x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) se xxxxxxxx xxxx písmeno j).

12. X §83 xxxx. 1 se xx xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx h), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx s §15x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo provádí xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx změně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx v) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx i) xx x).

13. V §83 xxxx. 2 písm. x) xx text "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. h) xxxx x)".

14. V §83 xxxx. 2 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx. x) xxxx u)" xxxxxxxxx xxxxx "písm. x) xxxx x)".

15. X §83 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. a) xx x), x), x) xx x), x) xx x) xxxx v)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x) xx x), i), x), x) xx x), r) xx x) xxxx w)".

16. X §83 xxxx. 2 xxxx. x) xx text "písm. x)" nahrazuje textem "xxxx. x)".

17. X §83 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) xxxx x)" xxxxxxxxx xxxxx "přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x)".

18. X §83x xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopravě1a),".

19. X §83x odst. 1 xx xxxxxxx j) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena k) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

20. X §83a xxxx. 1 písmeno x) xxx:

"x) xxxx držitel xxxxx dílny x xxxxxxx x §14x xxxx. 4 xxxx 5 neodevzdá xxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x §14x xxxx. 6 neuchová xxxxxxxxx xxxxxx,".

21. V §83x xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx l), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §15x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx montáž xxxxxxxx, které xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).

22. X §83x xxxx. 10 xxxx. a) xx xxxx "xxxx. x)" nahrazuje xxxxxx "xxxx. x)".

23. X §83x xxxx. 10 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. n) xx x)" nahrazují xxxxx "xxxx. x), x) xx x)".

24. X §83x xxxx. 10 xxxx. c) xx slova "písm. x), j), k), x), x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx. x), j), x), t) až x)".

25. X §83x xxxx. 11 xx xxxx "xxxx. x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)".

26. X §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§83 odst. 1 xxxx. x) x x), §83a odst. 1 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx xxxxx "§83 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x), §83x odst. 1 xxxx. x) až x)".

27. X §84 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "§83 xxxx. 1 xxxx. x) xx x), x) xx x)" xxxxxxxxx slovy "§83 odst. 1 xxxx. x) až x), x) xx x)".

28. X §84 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxxx "§83 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x x) xx x), §83x xxxx. 1 xxxx. x) xx x)" xxxxxxxxx slovy "§83 xxxx. 1 písm. x) xx x) x x) xx x), §83a xxxx. 1 xxxx. a) xx x)".

29. X §84 xxxx. 2 xx xxxxx "písm. x) a x)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxx. x)" a xxxxx "Xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx".

30. X §91 xxxx. 1 xx xxxx "§7x odst. 3," x xxxx "§14x xxxx. 6," xxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x správních xxxxxxxxxx

Xx. XX

X položce 26 xxxxxxx x zákonu č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 63/2017 Xx., xxxxxx x. 199/2017 Sb. x xxxxxx x. 193/2018 Xx., xx x xxxxxxxxx k) až x) slovo "xxxxxxxx" xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

Xx. XXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx čl. III xxxx 12, 13 x 15, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 23. xxxxxx 2021.

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. r.

Babiš v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 337/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2020, x xxxxxxxx ustanovení čl. III xxxx 12, 13 x 15, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 23.5.2021.

Xxxxx jednotlivých právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.