Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 25.04.2020.


Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

39/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Realitní zprostředkování

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2 §3 §4 §5 §6

Pojištění realitního zprostředkovatele §7 §8

Smlouva o realitním zprostředkování §9 §10 §11

Informační povinnost §12 §13 §14 §15 §16

Výhradní realitní zprostředkování §17

Výpověď §18

Provize §19

Kontrola §20

Přestupky §21

Projednávání přestupků §22

Přechodná ustanovení §23

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona §24

Přechodná ustanovení §25

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách §26

ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost §27

č. 190/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

39

XXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2019

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

REALITNÍ XXXXXXXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxx podmínky poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činnost, jejímž xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx realitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx zprostředkuje xxxxxxxx realitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x nabytí

1. vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx užívat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx.

§3

(1) Realitní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhledání xxxx, xxx má xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxx nemovité xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitou věcí,

f) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxx někým xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx soudním xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx zájemce xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, xxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxx je v xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), na xxxxxx xxxx xxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx, xx

1. xxxxxx xxx každého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informuje xxxxx x souladu xx xxxxxxx o xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx třetí xxxxx,

x) x každé xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, a xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxx jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a nebylo-li xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxx místo narození, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; xxx-xx x podnikající xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx firmu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx tyto údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx osobou obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx odlišujícího dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; u fyzické xxxxx, xxxxx je xxxxxx jejího statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x ověření xxxx xxxxxxxxxx; případně xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx správcem xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx jednotce,

3. datum xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úschovy,

4. xxxx x době xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemci, x způsob xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxx xxxx účtů, xx xxxxx nebo xx xxxxx mají xxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx osoby, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převodem; xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předat.

(4) Xxxxxxxx x poskytnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx než v xxxxxxx x účelem xxxxxxxx smlouvy.

§5

(1) Realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx být bezúhonný1). Xx bezúhonnou xx xxx potřeby tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx realitního xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xx xx nehledí, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxx xxxx skutečný xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo x xxxxxxxxx obdobném xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgánu, který xx xxxxxxxx xx xx xxxxxx ustavit, xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx funkce.

(4) Realitní xxxxxxxxxxxxxxxx odvolá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx bezúhonnosti, x xxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xx x xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx realitního zprostředkovatele, xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx zmocnění xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx funkce xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x pověří xxxxxxxxxxxx xxxxx fyzickou osobu. Xxxxxxx-xx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ji xxxxxx x funkce bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx x xxxx skutečnosti dozví.

§6

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx výpisem x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx podle §46 xxxx. 1 písm. x) živnostenského xxxxxx. X xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady podle §46 xxxx. 1 xxxx. b) živnostenského xxxxxx a xxxxxxx x evidence Rejstříku xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x osoby, které xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx pobyt; ty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stejně xxxx občané České xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx bezúhonnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx si od xxxxx opis pravomocného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx živnostenský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xx vyžádat od xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx předložení opisu xxxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu.

(3) Xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu dálkový xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona upravujícího xxxxxxx xxxxxxxxx právnických x fyzických osob. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, předloží realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxxxx obdobné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx x takové evidenci xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx skutečných xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) živnostenského zákona, x výjimkou xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, x opis xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx státu podle xxxxxxxx 2.

Xxxxxxxxx realitního xxxxxxxxxxxxxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxx výkonu xxx xxxxxxxx pojištěn xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování, x limitem pojistného xxxxxx xxxxxxx ve xxxx 1 750 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx událost x xxxxxxx xx xxxx 3 500 000 Xx xxx xxxxxx xxxxxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xx podle zákona xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a musí xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx, byla-li xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 5 000 Kč xxxx 1 % z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 vypovědět pouze x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojistnou xxxxxxx.

(4) Realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu pro xxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatel při xxxxx xxxxx xxxxxxx x pojištění, která xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x případě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx x pojištění xxxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx na 50 % realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x písemné formě x xxxxx právnickou xxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxx takové právnické xxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxx §7.

(2) Realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxx xx vyžádání xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxx užitím xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx o realitním xxxxxxxxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx realitní zprostředkování xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nedostatek xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§10

(1) Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxx kupní ceny, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx smlouva xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. a) xxxx x) xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Neobsahuje-li xxxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx. Xxxxxxx neplatnosti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxx xxxxxxx o xxxxxx vlastnického práva x xxxxxxxx věci, xxxx xxxxx, jež xxxxxxxx xxxx s xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx věc, xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději v xxx xxxxxxxx xxxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxx x předmětu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx nemovitá xxx, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxx převodu, xxxx xxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx seznamu, xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx prokazovat stav xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx xx xxxxxx xxx 3 pracovní xxx xxxxx dnem xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převeden do xxxxxxxx podoby prostým xxxxxxxxxx.

(3) Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx nepředá xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx o realitním xxxxxxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 14 dnů xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

§12

Informační xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx zájemci x xxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx nemovitou xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx převodu, nebo xxxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx, xxxxx plynou x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx odborné způsobilosti xxx vědět.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx váznoucích na xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xx výpis z xxxxxxxxx seznamu podle §11 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx dne, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx zájemci x xxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo požívání.

(4) Xxxxxxx-xx realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informace podle xxxxxxxx 1 x 3 nejpozději xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxxx do 14 dnů xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx předmět převodu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx požívání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx zprostředkování odstoupit.

§13

Xxxxxxxxx-xx zájemce, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxx zprostředkování, x xxxxxxxxx-xx z okolností xxxxx pochybnosti, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§14

Xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx realitní smlouvu xxxx smlouvu x xxxxxxxx budoucí realitní xxxxxxx.

§15

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nesmí xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jako realitní xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§16

Xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx směnku xxxx xxx.

§17

Xxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konkrétního xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx požívání xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx na uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx realitního zprostředkovatele.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x realitním zprostředkování xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx x výhradním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx §9 xxxx. 2 x §13 obdobně.

(4) Xxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx zájemcem, xxxxx je spotřebitelem, xxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx na xxxx 6 xxxxxx. Tato xxxx xxxx být xxxxxxxxx prodloužena. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nejdříve 30 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§18

Výpověď

Bylo-li realitní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ujednáno xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba může xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx.

§19

Provize

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, je xxxxxxx xxxxxxx nejdříve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxx realitní xxxxxxx xxxx před splněním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxx xxx xxxxx, jestliže xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obsahuje poučení x xxx, xx xxxxxxxxx provize xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx vázána xxxxxxxx xx obstarání xxxxxxxxxxxx zájemci x xxxxxxxx realitní smlouvy.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx spotřebitelem, xxxxxxxx záloha xx xxxxxxx, nesmí xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx provize.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vznik xxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele na xxxxxxx, uzavřena x xxxxxx xxxxxxxxxx, pochybení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx spotřebitelem.

§20

Kontrola

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených x §5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx Rejstříku trestů x xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady.

(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxx §7 xxxx. 1, 2 a 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobu podle §5 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx druhé.

§21

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §4,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx

x) do 500 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x),

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 100 000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§22

Xxxxxxxxxxxx přestupků

Přestupky xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Právní xxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, včetně xxxx x povinností x xxxxxxxx smluv, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx "Výroba, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v přílohách č. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" uvedené x příloze č. 4 k zákonu x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx splnit xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 a 2 xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 2 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§24

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., zákona č. 303/1993 Sb., zákona x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Sb., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx x. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Sb., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Sb., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 123/2000 Xx., zákona č. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx č. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx č. 409/2000 Xx., zákona x. 458/2000 Sb., xxxxxx x. 61/2001 Xx., xxxxxx č. 100/2001 Sb., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx č. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Xx., xxxxxx č. 281/2002 Xx., zákona x. 308/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Sb., zákona x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona č. 257/2004 Sb., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx č. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 358/2005 Xx., zákona x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Xx., zákona x. 76/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 191/2006 Xx., xxxxxx x. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Sb., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx č. 270/2007 Xx., zákona x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Sb., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 274/2008 Xx., zákona č. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., zákona x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Sb., xxxxxx x. 351/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., zákona x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 234/2013 Sb., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., zákona x. 309/2013 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 140/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Xx., xxxxxx č. 88/2016 Sb., xxxxxx x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona č. 304/2016 Xx., zákona x. 64/2017 Xx., xxxxxx č. 65/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 289/2017 Xx., xxxxxx č. 111/2018 Xx., xxxxxx č. 171/2018 Sb., zákona x. 176/2019 Xx., xxxxxx x. 255/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxxxx x. 2 "XXXXXXXX XXXXXX" x sloupci 1 xx xx xxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, vedení xxxxxx xxxxxxxx" vkládá xxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx", ve xxxxxxx 2 xx vkládá xxxx xxxx

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx ekonomii, xxxxxxx xxxx marketing x obchod xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx se zaměřením xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx,

x) vysokoškolské vzdělání x bakalářském xxxxxxxx, 1 rok xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx §60x xxxxxx x. 111/1998 Xx. se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx*)"

x ve xxxxxxx 3 xx vkládá xxxx xxxx "*) xxxxx č. 179/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

2. X xxxxxxx x. 4 "XXXXXXX XXXXX" obor xxxxxxxx 58 zní:

"58. Xxxxx, prodej, xxxxxx x údržba xxxxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx x. 5 "Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx těchto xxxxxxxx" x xxxxxxx 1 xx xx xxxxxxx "Xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx",

xx sloupci 2 xx xxxxxx xxxx xxxx

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu x xxxxxxx vzdělávání Právo, x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x obchod xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a realizaci xxxxxx, nebo obdobné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx*),

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§420 xxxxxxxxxx zákoníku) xxxx x pracovněprávním xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx**)"

x xx sloupci 3 se vkládá xxxx xxxx

"*) xxxxx x. 179/2006 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) zákon x. 18/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx".

§25

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx v poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen před xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ohlásit živnostenskému xxxxx vázanou živnost "Xxxxxxxx zprostředkování" x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx vázané xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx uvedené živnosti xxxxxxxxxx xxxxx zaniká. Xxxxx provedené xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatku.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §7 xxxx. 6 zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx. a xxxxxx x. 289/2017 Xx., xxxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x bankách

§26

V §41e xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 16/1998 Xx., zákona x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Sb., zákona x. 156/2010 Sb. x xxxxxx č. 41/2011 Xx., xx xx konci xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx "nebo x xxxxxx přijaté xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx".

XXXX ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§27

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

Vondráček x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zahájí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 39/2020 Xx. x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x osobou, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního jména xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "58. Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zaniká.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxx x realitní xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 39/2020 Xx. Xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx §21 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 190/2020 Sb. x účinností xx 25.4.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 39/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

190/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 39/2020 Xx., x realitním xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování)

s xxxxxxxxx xx 25.4.2020

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. května 2015 x předcházení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x praní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/60/XX x směrnice Xxxxxx 2006/70/XX.