Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

39/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Realitní zprostředkování

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2 §3 §4 §5 §6

Pojištění realitního zprostředkovatele §7 §8

Smlouva o realitním zprostředkování §9 §10 §11

Informační povinnost §12 §13 §14 §15 §16

Výhradní realitní zprostředkování §17

Výpověď §18

Provize §19

Kontrola §20

Přestupky §21

Projednávání přestupků §22

Přechodná ustanovení §23

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona §24

Přechodná ustanovení §25

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách §26

ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost §27

č. 190/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

39

ZÁKON

ze dne 19. xxxxxxxx 2019

x realitním xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o realitním xxxxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon upravuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx.

§2

Vymezení některých pojmů

Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) realitním xxxxxxxxxxxxxxxx činnost, jejímž xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx podnikatel xxxxxxxxx realitní zprostředkování,

c) xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx zájemci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx realitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx

1. xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxx, nebo

2. xxxxx, xxx obsahuje nebo x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx užívat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, byt nebo xxxxxxxx prostor, ledaže xx jedná x xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx o uzavření xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx služby,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx věcí,

f) xxxxxxxxxxxxxxx poskytnutí právních xxxxxx,

x) zprostředkování úschovy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x realitní xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxx x realitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, notářem, xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxx exekutorem.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx smlouvy, xxxxx

x) smlouva x xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x banky, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x úvěrního xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"), na xxxxxx xxxx uloženy xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx

1. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx samostatný xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informuje banku x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x jím vedené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xx xxxxx xx uschovatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx všechna jména x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx pobyt x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x podnikající fyzickou xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxx, odlišující xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, místo xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; je-li xxxxxxxxxx xxxx příjemce xxxxxxxxx, xxx tyto xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxx xxxx název xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodatku xxxx xxxxxxx označení, xxxxx, identifikační xxxxx xxxxx nebo obdobné xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x zástupci xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. údaje x výši xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx,

3. datum xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

4. údaj x době trvání xxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx realitnímu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z úschovy xxxxxxxxxxx xxxx příjemci, x způsob doložení xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxxx xxxx xxxx účtů, xx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxx peněžní xxxxxxxxxx xxxxxx z úschovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, která xx xxxx majitelem, xxxx-xx to xxxxxxxx,

6. xxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uschovateli xxxx xxxxxxxx.

(3) Přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxx lze xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky předat.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxx smlouvy informuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxx xxxxx než v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx bezúhonný1). Xx bezúhonnou xx xxx potřeby xxxxxx xxxxxx nepovažuje osoba, xxxxx xxxx pravomocně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x poskytováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx nehledí, xxxx by nebyla xxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx") x xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx, který je xxxxxxxx xx do xxxxxx ustavit, xxxxxxx, xxx xxxxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx splňovat po xxxx xxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxx to xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě x xxxx, kdo xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx.

(4) Realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx postavení xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xx x tom xxxxx, nezanikla-li jeho xxxxxx xxxx postavení xxxxx způsobem.

(5) Právnická xxxxx, xxxxx xx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, odvolá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se dozví, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx, xxxxxxxx zprostředkovatel xx xxxxxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xx o xxxx xxxxxxxxxxx dozví.

§6

(1) Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx x u xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx zákona. X xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx, nejedná-li se x osoby, xxxxx xxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx povolen xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx občané Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx úřad oprávněn xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx částí xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obsahují. X xxxxxxx, xx rozhodnutí xxxx vydáno xxxxxx xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx předložení opisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

(3) Xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx získat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx") xxxxx výpis xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx evidence xxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, není-li xxxxxx evidence, x xxxxxxxxxx čestného xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majitelů. Xxxxxxxx zprostředkovatel xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx zákona, s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů, x opis xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 2.

Xxxxxxxxx realitního zprostředkovatele

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx po xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx pojištěn xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxx způsobenou xxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování, x xxxxxxx pojistného xxxxxx nejméně ve xxxx 1 750 000 Xx na xxxxx pojistnou xxxxxxx x xxxxxxx ve xxxx 3 500 000 Xx xxx xxxxxx souběhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oprávněn xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx spoluúčast, xxxx-xx xxxxxxxx, nepřekročila 5 000 Xx nebo 1 % z xxxx pojistného xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx kopii xxxx xxxxxxx. Obdobně postupuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx změně smlouvy x xxxxxxxxx, xxxxx xx vliv xx xxxxx limitu pojistného xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx výpovědi xxxx odstoupení xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx informuje.

(5) Limity xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 50 % xxxxxxxxx zprostředkovatelům, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x písemné xxxxx x jinou právnickou xxxxxx, jež je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, oprávněni xxxxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zájemci xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxxx §7.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 předloží xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx uzavřenou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxxx, xx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jména či xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x realitním zprostředkování.

(2) Xxxxxxx o realitním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Námitku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nedostatek xxxxx může vznést xxxxx xxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx předmětu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx požívání

b) xxxx kupní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxx úplatná,

c) xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx jejího xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx některý x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx b) xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vznést pouze xxxxxxx.

§11

(1) Realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité xxxx, xxxx xxxxx, jež xxxxxxxx xxxx s xxxx je spojeno xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx věc, xxx xxxx nebytový xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxx x realitním zprostředkování xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování, xxxxxxxx xx v xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx je tento xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx výpis x xxxxxxxxx seznamu, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx věc, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ne starší xxx 3 xxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Tento xxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podoby prostým xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zájemci xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je zájemce xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx 14 dnů xxx xxx jejího xxxxxxxx.

§12

Informační povinnost

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovité věci, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx spojeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx převodu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x dále x xxxx, o nichž xxxxxxxx zprostředkovatel věděl xxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx závadách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx převodu, nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 odst. 1 xxxxxxxxxx do 14 xxx xxx dne, xxx je konkrétní xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informaci o xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx určení x případě, xx xxxx xxxx ujednána xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxx osobou xx stejnému předmětu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx požívání.

(4) Xxxxxxx-xx realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx při xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx 14 dnů ode xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx požívání zájemci x realitnímu zprostředkovateli xxxx, může xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxxx.

§13

Prohlásil-li xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování, x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zda x tomu xxxxxxxx xxxxx, musí tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxxx.

§14

Xx smlouvě x xxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx spotřebitelem, xxxxxxxxx xxxxxxx realitní xxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§15

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx. Námitku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pouze xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou dotčena xxxxx x povinnosti xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx smluv xxxxxxxxxx x listině xxxxx xxxx xxxxx.

§16

Xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ze smlouvy x realitním zprostředkování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je spotřebitelem, xxxxx xxxxxx směnku xxxx xxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkováním xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx požívání xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatelem, xxxxx x práva xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx účinnosti xxxxxxxx xxxx uzavření smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx týmiž xxxxxxxxx xxxxxxxx a ohledně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkování, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx použijí §9 xxxx. 2 x §13 xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkování xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jen xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx na dobu 6 xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx prodloužena. Xxxxxxxxxxx xxx ujednat nejdříve 30 xxx přede xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§18

Xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx zprostředkování xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx může xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx.

§19

Xxxxxxx

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxx splatná nejdříve xxxx uzavření realitní xxxxxxx.

(2) Ujednat splatnost xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxx realitní smlouvy xxxx xxxx splněním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poučení x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx splnění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx realitní xxxxxxx. Xxxxxxxxx provize xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx obstarání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx se xxxxxxxx, xxxxx xx spotřebitelem, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, nesmí činit xxxx xxx dvě xxxxxxx ujednané xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx smlouva, k xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx neposkytnutí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xx po zániku xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx zprostředkování, xxxx xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxx požadovat provizi xx zájemci, který xx xxxxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 vykonávají xxxxxx xxxxxxxxxxxx úřady. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx vyžádat xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xx předávají x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených v §4 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxx zruší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx realitnímu xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, nebo neodvolá xxxxxxxx xxxxx podle §5 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx druhé.

§21

Přestupky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx podle §4,

b) xxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx 2, nebo

c) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) do 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 1 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§22

Projednávání přestupků

Přestupky xxxxx §21 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx živnostenské úřady. Xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§23

Přechodná ustanovení

1. Právní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx smluv, jejichž xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, uzavřených xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x služby xxxxxxxxx v přílohách č. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" uvedené x příloze č. 4 k xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x 2 xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 2 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 39/2020 Xx., x realitním zprostředkování x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx zprostředkování), xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx realitního xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxxx "Výroba, obchod x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxx živnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pro provozování xxxxxxxx vázané "Realitní xxxxxxxxxxxxxxx" podle jiného xxxxxxxx předpisu2), xx xxxxxxxx provozovat činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 3 živnostenského xxxxxx" xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx předpisu3), xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx s xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního jména xx obchodní značky xxxxxx osoby, x xx nejdéle xx 31. prosince 2021.

4. Xxxxxxxxxx poskytující realitní xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxx 3 xxxx oprávněn xxxxxxxxxx úschovu peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §4 odst. 2. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx úschovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, dopustí xx xxxxxxxxx, za xxxxx xxx uložit xxxxxx xx xx výše xxx §21 xxxx. 2 xxxx. x).

XXXX DRUHÁ

Změna živnostenského xxxxxx

§24

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx x. 600/1992 Sb., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona č. 303/1993 Xx., zákona x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx č. 136/1994 Sb., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx č. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Sb., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., zákona x. 61/1997 Sb., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx č. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., zákona x. 167/1998 Xx., xxxxxx x. 159/1999 Xx., zákona x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona č. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Sb., xxxxxx x. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Xx., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Sb., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx č. 249/2000 Xx., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Sb., xxxxxx č. 61/2001 Xx., xxxxxx č. 100/2001 Sb., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Sb., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx č. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Sb., xxxxxx č. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx pod č. 476/2002 Sb., xxxxxx x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx č. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., zákona x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 695/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Sb., xxxxxx č. 95/2005 Xx., zákona x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx č. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 62/2006 Sb., xxxxxx x. 76/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 131/2006 Sb., xxxxxx x. 161/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., zákona č. 191/2006 Sb., xxxxxx x. 212/2006 Xx., xxxxxx č. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., zákona č. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., xxxxxx č. 270/2007 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., zákona x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., xxxxxx x. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., zákona x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 351/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Sb., zákona x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx č. 119/2012 Xx., zákona x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Sb., xxxxxx x. 199/2012 Xx., xxxxxx x. 201/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., zákona x. 234/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 309/2013 Sb., xxxxxx x. 127/2014 Sb., xxxxxx x. 140/2014 Xx., xxxxxx č. 267/2014 Sb., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx č. 267/2015 Xx., xxxxxx x. 88/2016 Xx., zákona x. 91/2016 Xx., xxxxxx č. 126/2016 Xx., zákona č. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 229/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona x. 304/2016 Sb., xxxxxx x. 64/2017 Xx., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 193/2017 Xx., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 261/2017 Sb., xxxxxx x. 289/2017 Sb., xxxxxx x. 111/2018 Xx., xxxxxx č. 171/2018 Sb., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2019 Xx. x xxxxxx x. 277/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X příloze x. 2 "XXXXXXXX VÁZANÉ" x xxxxxxx 1 xx xx živnost "Xxxxxxx účetních poradců, xxxxxx účetnictví, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" vkládá xxxx živnost "Realitní xxxxxxxxxxxxxxx", ve xxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxx xxxx

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx programu v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx obory xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx zaměřením xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx vzdělání, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx škole xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx,

x) vysokoškolské vzdělání x bakalářském xxxxxxxx, 1 xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzu dle §60x zákona č. 111/1998 Xx. se xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vysokoškolské, xxxxx odborné nebo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a 3 xxxx xxxxx x xxxxx, nebo

d) xxxxxxxx kvalifikace pro xxxxxxx realitního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx*)"

x xx xxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxx xxxx "*) xxxxx x. 179/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů".

2. X xxxxxxx č. 4 "XXXXXXX XXXXX" xxxx xxxxxxxx 58 xxx:

"58. Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x údržba xxxxxxxxxxx".

3. X xxxxxxx č. 5 "Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxx fyzickými osobami xxxxxxxxxxx odbornou xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x sloupci 1 se za xxxxxxx "Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx chovy" xxxxxx xxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx",

xx sloupci 2 xx vkládá xxxx xxxx

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x magisterském xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Právo, x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx x obchod xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx střední xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x 1 xxx praxe x xxxxx,

x) xxxxxxxx kvalifikace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx vzdělávání*),

d) xxxxxx x tříleté xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxx postavení (§420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nebo x pracovněprávním vztahu, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx**)"

x ve xxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxx text

"*) xxxxx x. 179/2006 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) zákon č. 18/2004 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů".

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx realitní zprostředkování x xxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jeho oprávnění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx zaniká. Xxxxx provedené xxxxx xxxx první xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §7 xxxx. 6 zákona x. 455/1991 Xx., xx znění xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 130/2008 Sb. x xxxxxx č. 289/2017 Xx., xxxxxxxxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx

§26

X §41x xxxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., zákona x. 319/2001 Xx., xxxxxx x. 126/2002 Xx., xxxxxx č. 433/2008 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx. x xxxxxx x. 41/2011 Sb., se xx konci textu xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxx přijaté realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx zprostředkování".

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX

§27

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxx x. r.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxx x. 39/2020 Sb. x xx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy xxxxxxxx x xxxxxxx formě x xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x nezaměnitelným xxxxxx xxxxxxxxxx jména xx xxxxxxxx značky xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx realitní zprostředkování xx xxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx volné "58. Xxxxx, xxxxxx, správa x xxxxxx nemovitostí", xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Podnikatel xxxxxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ani za xxxxxxxx uvedených x §4 odst. 2 xxxxxx x. 39/2020 Xx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se dopustí xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona.

Čl. II xxxxxx právním předpisem x. 190/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 25.4.2020

Informace

Právní xxxxxxx x. 39/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 3.3.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

190/2020 Sb., kterým xx mění zákon x. 39/2020 Xx., x realitním zprostředkování x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování)

s xxxxxxxxx od 25.4.2020

527/2020 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx činnosti a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx související x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx skutečných xxxxxxxx x zákon x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx (1.6.2021)

249/2021 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 39/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zprostředkování), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2015/849 xx xxx 20. xxxxxx 2015 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/ES.

2) Příloha č. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Příloha č. 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.