Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

39/2020 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Realitní zprostředkování

Předmět úpravy §1

Vymezení některých pojmů §2 §3 §4 §5 §6

Pojištění realitního zprostředkovatele §7 §8

Smlouva o realitním zprostředkování §9 §10 §11

Informační povinnost §12 §13 §14 §15 §16

Výhradní realitní zprostředkování §17

Výpověď §18

Provize §19

Kontrola §20

Přestupky §21

Projednávání přestupků §22

Přechodná ustanovení §23

ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona §24

Přechodná ustanovení §25

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o bankách §26

ČÁST ČTVRTÁ - Účinnost §27

č. 190/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

39

XXXXX

xx xxx 19. xxxxxxxx 2019

x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podmínky poskytování xxxxxxxxxx zprostředkování x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxxx je zprostředkovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zavazuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx realitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx smlouva x xxxxxx

1. vlastnického xxxxx k nemovité xxxx, xxxx

2. práva, xxx xxxxxxxx xxxx x nímž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx prostor, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) posouzení xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věci,

d) xxxxxxxxx prohlídky xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitou xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx zprostředkovatel x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx oprávněn xxxxxxx

x) úschovu xx xxxxxx xxxxxxxxx plnění x realitní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxxxx někým xxxxx xxx bankou, zahraniční xxxxxx vykonávající v Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pobočky, notářem, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx zájemce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků za xxxxxx xxxxxxxxx plnění x realitní xxxxxxx, xxxxx

x) smlouva x xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx x banky, xxxxxxxxxx xxxxx vykonávající x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"), xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, je

1. zřízen xxx xxxxxxx uschovatele xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxx xx xxxxx realitního zprostředkovatele xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) x každé xxxxxxx učiní xxxxxx x xxx vedené xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1. identifikační xxxxx x uschovateli a xxxxxxxx, x xx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxxxxxxx, datum xxxxxxxx, xxxx xxxxx narození, xxxxxxx, trvalý xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx; jde-li x podnikající fyzickou xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx údaje x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx odlišujícího dodatku xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx obdobné xxxxx přidělované v xxxxxxxxx; u xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ke xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, který x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x pokud xx xxxxxxxx svěřeneckého xxxxx jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, obhospodařovatele, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxx x xxxx peněžních xxxxxxxxxx x x xxxxxx jednotce,

3. datum xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

4. údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovateli xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx příjemci, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx,

5. označení xxxx xxxx xxxx, xx xxxxx nebo xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx osoby, která xx jeho xxxxxxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxx,

6. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x jejich vydání x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx převodem; xxxxx způsobem xxxxx xxxxxxx prostředky xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx úschovy peněžních xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnosti obecní xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx peněžní prostředky xx xxxx xxxxxxx xxxxx než x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§5

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx být bezúhonný1). Xx xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx spáchaný xxxxxxx, xxxx xxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx ni xxxxxxx, xxxx xx nebyla xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právnickou xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx majitel xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "skutečný xxxxxxx") x fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zástupcem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx anebo v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxx 2 je xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxxxx, oznámit, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx, xxxxxx to xxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx x výkonu xxxxxx.

(4) Realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu, jakmile xx o xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx nebo postavení xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ji při xxxxxx funkce xxxxxxxxx, xxxxxxx xx dozví, xx xxxxxxxx splňovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobu. Nesplní-li xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zprostředkovatel xx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx o této xxxxxxxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx podle §46 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx, xxxxx xxxxxx občany České xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x) živnostenského xxxxxx x výpisem x evidence Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x osoby, xxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxx pravomocného xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodné xxx posouzení xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nahlížet xx xxxx částí trestního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obsahují. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx soudem xxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vyžádat xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx předložení opisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx majitelů xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "evidence skutečných xxxxxxxx") xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podle xxxxx zákona. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx úřad vyzve x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx výzvu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx §5 xxxx. 2 doložit xxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cizího xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

Pojištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx musí xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxx způsobenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 1 750 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx 3 500 000 Xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojišťovnictví xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pojištění xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx, nepřekročila 5 000 Xx xxxx 1 % x xxxx xxxxxxxxxx plnění.

(3) Xxxxxxxxxx může povinné xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx pouze x xxxxxx uvedených x ustanoveních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo") xx 10 pracovních xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo úředně xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx postupuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx spoluúčasti, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odstoupení xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Limity xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xx 50 % xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřené x xxxxxxx formě x xxxxx právnickou xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx jménem xxxxxx xxxxxxxxx osoby nebo xxxx jménem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxx či obchodní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx podle §7 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, či x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx o realitním xxxxxxxxxxxxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx. Námitku neplatnosti xxxxxxx xxx nedostatek xxxxx xxxx vznést xxxxx zájemce.

§10

(1) Smlouva x xxxxxxxxx zprostředkování xxxxxxxx xxxx

x) označení xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx předmětu xxxxxxx nebo xxxxxxxx

x) xxxx kupní xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx určení, xx-xx xxxxxxxx smlouva xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx určení.

(2) Xxxx-xx xxx uzavírání xxxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx některý x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxxx x) xxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx způsobem.

(3) Neobsahuje-li xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx věci, xxxx xxxxx, jež xxxxxxxx xxxx s xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx nebo nebytový xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z veřejného xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxxx zájemci xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx součástí.

(2) Xxxxx x veřejného seznamu xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx stav xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx starší xxx 3 pracovní xxx xxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a za xxxxxx přiložení xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx převeden xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xx zájemce xxxxxxxx odstoupit xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx lhůtě xx 14 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x nemovité věci, xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx nebo x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx užívat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx způsobilosti xxx vědět.

(2) Obsahuje-li xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2, xxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx převodu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx seznamu xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xx 14 xxx ode xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx převodu, xxxx xxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx jejího určení x xxxxxxx, že xxxx xxxx ujednána xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx předmětu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx užívání xxxx xxxxxxxx zájemci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, může xxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§13

Prohlásil-li xxxxxxx, že xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx které xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxx skutečně xxxxx, xxxx tuto xxxxxxxxxx prokázat xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

§14

Xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx realitní xxxxxxx xxxx smlouvu o xxxxxxxx xxxxxxx realitní xxxxxxx.

§15

Smlouva o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nesmí být xxxxxxxx ve stejné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vznést pouze xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dotčena xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§16

Ke xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dluhu xxxxxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mezi realitním xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx použít xxxxxx xxxx xxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx realitním xxxxxxxxxxxxxxxx xx rozumí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx předmětu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x omezení xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx předmětu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx na uzavření xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkování xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uzavření xxxxxxx x realitním xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Na xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx §9 odst. 2 x §13 obdobně.

(4) Xxxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx xxx se xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx 30 dnů xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§18

Xxxxxxx

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx doba může xxxxx xxxxxxx 1 xxxxx.

§19

Xxxxxxx

(1) Xxxx-xx dále xxxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx splatná xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx splatnost xxxxxxx xxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx realitní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky účinnosti xxxxxxxx smlouvy, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x tom, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účinnosti realitní xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx dvě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx práva xxxxxxxxxx zprostředkovatele xx xxxxxxx, uzavřena z xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x realitním zprostředkování, xxxx realitní zprostředkovatel xxxxx požadovat xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx spotřebitelem.

§20

Kontrola

(1) Kontrolu xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §5 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů xxxxx xxxxxx o Rejstříku xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxx výpisu x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §4 xxxxxxxxxx obecní xxxxxxxxxxxx úřady.

(3) Kontrolu xxx dodržováním povinností xxxxx §7 xxxx. 1, 2 x 4 vykonává ministerstvo.

(4) Xxxxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx realitnímu xxxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxx §5 xxxx. 4 xxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxx §5 xxxx. 5 xxxx xxxxx.

§21

Přestupky

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx zprostředkovatel dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §4,

x) xxxx pojištěna xxxxx §7 odst. 1 xxxx 2, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4.

(2) Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xx 500 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x),

x) do 1 000 000 Kč, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x),

x) xx 100 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§22

Xxxxxxxxxxxx přestupků

Přestupky podle §21 xxxx. 1 xxxx. a) projednávají xxxxxx živnostenské xxxxx. Xxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx xxxxxx vzniklé xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx, který xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x přílohách č. 1 xx 3 živnostenského xxxxxx" xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx podmínku xxxxx §7 odst. 1 a 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 2 xxxxxx xxx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 39/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xx základě xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx živnosti xxxxx "Výroba, obchod x xxxxxx neuvedené x přílohách č. 13 xxxxxxxxxxxxxx zákona", xxxx živnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx realitní xxxxxxxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vázané "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2), je xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx živnosti xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x služby neuvedené x přílohách č. 13 živnostenského xxxxxx" xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx3), xxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxx uzavřené x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jež xx xxxxxxxxx zprostředkovatelem, a xxxxx jménem takové xxxxx nebo xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx osoby, a xx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2021.

4. Xxxxxxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úschovu peněžních xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx ani xx podmínek uvedených x §4 xxxx. 2. Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx úschovu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx §21 odst. 2 písm. a).

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§24

Xxxxx č. 455/1991 Sb., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., zákona č. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Sb., xxxxxx č. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Xx., zákona x. 286/1995 Xx., xxxxxx x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx x. 147/1996 Xx., xxxxxx x. 19/1997 Xx., xxxxxx č. 49/1997 Xx., zákona č. 61/1997 Xx., zákona x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx x. 157/1998 Sb., zákona x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., zákona x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx č. 123/2000 Xx., zákona x. 124/2000 Sb., xxxxxx x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., zákona x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona x. 409/2000 Xx., zákona x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., xxxxxx č. 100/2001 Xx., zákona x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx x. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., zákona č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Xx., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., zákona x. 174/2002 Xx., xxxxxx x. 281/2002 Xx., zákona x. 308/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Xx., xxxxxx č. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Sb., zákona x. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 38/2004 Xx., zákona x. 119/2004 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., zákona x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 499/2004 Xx., zákona x. 695/2004 Sb., xxxxxx x. 58/2005 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Xx., zákona x. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 131/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 191/2006 Sb., xxxxxx x. 212/2006 Sb., xxxxxx č. 214/2006 Xx., zákona x. 225/2006 Sb., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Sb., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 130/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., zákona x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx č. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx č. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Sb., zákona x. 160/2010 Sb., xxxxxx č. 424/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., zákona x. 350/2011 Sb., zákona x. 351/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 199/2012 Xx., zákona x. 201/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx č. 221/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Sb., xxxxxx x. 234/2013 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., zákona x. 303/2013 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxx x. 309/2013 Xx., zákona x. 127/2014 Xx., xxxxxx č. 140/2014 Xx., zákona x. 267/2014 Xx., xxxxxx x. 206/2015 Xx., xxxxxx x. 267/2015 Xx., zákona x. 88/2016 Sb., zákona x. 91/2016 Xx., xxxxxx x. 126/2016 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., zákona x. 229/2016 Sb., xxxxxx x. 258/2016 Xx., xxxxxx x. 304/2016 Xx., xxxxxx x. 64/2017 Sb., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Xx., zákona x. 193/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx x. 261/2017 Xx., xxxxxx x. 289/2017 Xx., xxxxxx č. 111/2018 Xx., xxxxxx č. 171/2018 Xx., xxxxxx x. 176/2019 Xx., xxxxxx č. 255/2019 Xx. x zákona x. 277/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X příloze x. 2 "XXXXXXXX XXXXXX" x xxxxxxx 1 xx za xxxxxxx "Xxxxxxx účetních poradců, xxxxxx účetnictví, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx", ve xxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxx xxxx

"x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx obory xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx marketing x obchod xxxx x xxxxxxx vzdělávání Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo obdobné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx studiem xx vysoké xxxxx xxxxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bakalářském programu, 1 xxx praxe x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzu dle §60x xxxxxx č. 111/1998 Sb. xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vysokoškolské, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx vzdělání s xxxxxxxxx xxxxxxxx x 3 xxxx xxxxx x xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx kvalifikace pro xxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxx zákona o xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx*)"

x xx xxxxxxx 3 xx xxxxxx xxxx xxxx "*) xxxxx č. 179/2006 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů".

2. V xxxxxxx x. 4 "XXXXXXX XXXXX" xxxx xxxxxxxx 58 zní:

"58. Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx nemovitostí".

3. X xxxxxxx x. 5 "Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilost, x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx" x sloupci 1 se xx xxxxxxx "Obchod se xxxxxxx určenými pro xxxxxxx xxxxx" xxxxxx xxxx xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx",

xx sloupci 2 xx xxxxxx xxxx xxxx

"x) xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx Právo, x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx obory xx xxxxxxxxx xx ekonomii, xxxxxxx nebo marketing x xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx stavitelství nebo xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx studiem xx vysoké škole xxxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx, vyšší xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx x maturitní xxxxxxxx a 1 xxx xxxxx x xxxxx,

x) profesní kvalifikace xxx xxxxxxx realitního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx*),

x) xxxxxx x tříleté praxi x oboru v xxxxxxxxxx postavení (§420 xxxxxxxxxx zákoníku) xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kvalifikace xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx**)"

x ve xxxxxxx 3 se vkládá xxxx text

"*) xxxxx x. 179/2006 Xx., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

**) zákon č. 18/2004 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů".

§25

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx realitní zprostředkování x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx, xxxxxx x služby xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinen před xxxxxxxxx xxxx 12 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx ohlásit xxxxxxxxxxxxxx xxxxx vázanou xxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx uplynutím této xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx volné zaniká. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx x §7 xxxx. 6 zákona x. 455/1991 Sb., xx xxxxx zákona x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx č. 130/2008 Xx. a xxxxxx x. 289/2017 Xx., xxxxxxxxxx do 2 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x bankách

§26

V §41x xxxxxx č. 21/1992 Sb., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 16/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 319/2001 Xx., xxxxxx č. 126/2002 Xx., xxxxxx x. 433/2008 Sb., xxxxxx x. 156/2010 Xx. x xxxxxx č. 41/2011 Sb., xx xx xxxxx textu xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx "xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx".

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX

§27

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxxxx x. r.

Zeman x. x.

Xxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxx č. 39/2020 Xx. x xx oprávněn xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, jež xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jménem takové xxxxx nebo xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zprostředkování xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "58. Xxxxx, prodej, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx oprávněn poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxxx uvedených x §4 xxxx. 2 xxxxxx x. 39/2020 Xx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx pokutu xx xx xxxx xxx §21 odst. 2 písm. a) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 190/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 25.4.2020

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 39/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.3.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

190/2020 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 39/2020 Xx., x realitním zprostředkování x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 25.4.2020

527/2020 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 253/2008 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx majitelů (1.6.2021)

249/2021 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx koronaviru xxxxxxxxxxxx jako SARS XxX-2 xx xxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování x x změně zákona x. 39/2020 Xx., x xxxxxxxxx zprostředkování x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx zprostředkování), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 ze xxx 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 648/2012 a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2005/60/XX x xxxxxxxx Xxxxxx 2006/70/XX.

2) Příloha č. 2 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů.

3) Příloha č. 4 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.