Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 04.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019.


Zákon o zpracování osobních údajů

110/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Subjekt údajů §3

HLAVA II - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE PŘÍMO POUŽITELNÉHO PŘEDPISU EVROPSKÉ UNIE

Díl 1 - Obecná ustanovení

Působnost §4

Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti §5

Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů §6

Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů §7

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem §8

Oznámení formou změny výchozí evidence §9

Výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů §10

Omezení některých práv a povinností §11

Výjimka z povinnosti oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §12

Osobní údaje s omezeným zpracováním §13

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů §14

Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení §15

Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely §16

Díl 2 - Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu

Zákonnost zpracování §17

Výjimky z poučovací a informační povinnosti správce §18

Ochrana zdroje a obsahu informací §19

Výjimka z práv na opravu, na výmaz a na omezení zpracování osobních údajů §20

Informování o opravě, výmazu a omezení zpracování §21

Omezení práva na námitku §22

Další výjimky pro zvláštní případy §23

HLAVA III - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ NEBO ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ, VÝKONU TRESTŮ A OCHRANNÝCH OPATŘENÍ, ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NEBO ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

Obecná ustanovení §24

Zásady zpracování osobních údajů §25

Kategorie subjektů údajů a kvalita osobních údajů §26

Informace pro subjekt údajů §27

Právo na přístup k osobním údajům §28

Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů §29

Společné ustanovení o žádostech subjektu údajů §30

Podnět subjektu údajů o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů §31

Obecné povinnosti spravujícího orgánu a záměrná ochrana osobních údajů §32

Společně spravující orgány §33

Zpracovatel §34

Závaznost pokynů spravujícího orgánu §35

Automatizované pořizování záznamů §36

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů §37

Projednání s Úřadem §38

Zásah na základě automatizovaného zpracování §39

Zabezpečení zpracování osobních údajů §40

Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu §41

Oznamování porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §42

HLAVA IV - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZÁJMŮ ČESKÉ REPUBLIKY §43 §44 §45

Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů §46 §47

Výmaz osobních údajů §48

Ochrana práv subjektu údajů §49

HLAVA V - ÚŘAD §50 §51

Předseda a místopředseda Úřadu §52 §53

Činnosti Úřadu §54

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §55

Mezinárodní spolupráce §56

Výroční zpráva §57

Oprávnění Úřadu na přístup k informacím §58

Mlčenlivost zaměstnanců Úřadu §59

Opatření k odstranění nedostatků §60

HLAVA VI - PŘESTUPKY §61 §62 §63 §64

Zvláštní ustanovení o odložení věci §65

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §66

Zrušovací ustanovení §67

Účinnost §68

INFORMACE

110

XXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2019

o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), xxxxxxx navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie2) x x naplnění xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxx zpracování osobních xxxxx.

§2

Působnost xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx

x) zpracování xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 2),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpracování probíhá xxxxx xxxx částečně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) postavení a xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxx").

§3

Xxxxxxx údajů

Subjektem údajů xx rozumí xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

HLAVA II

ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Ustanovení xxxx hlavy x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xx použijí x při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností,

a) při xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo do xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XX, xxxx

x) xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxx spadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx hlavy X kapitoly 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

§5

Oprávnění ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx působnosti

Správce xx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx splnění

a) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxx při výkonu xxxxxxx moci, kterým xx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx před zpracováním xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx, než xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, slučitelnost těchto xxxxx, je-li toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx stanoveného právním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxx je správce xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx rozumí

a) obranné xxxx xxxxxxxxxxxx zájmy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx osobách x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájem Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx záležitostí měnových, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x finančního xxxx, xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, vyhledávání, xxxxxxxxxx xxxx stíhání xxxxxxxxxx etických pravidel xxxxxxxxxxxx povolání,

f) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx regulační xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případech uvedených x písmenech x) xx e),

g) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, nebo

h) vymáhání xxxxxxxxxxxxxxxx nároků.

§7

Způsobilost xxxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x nabídkou xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx jemu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku věku.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx xx. 13 xxxx čl. 14 odst. 1, 2 x 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, xxxx tyto xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx jím obvykle xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§9

Oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxx opravu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx změnou xxxxxxxx údajů v xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx její xxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§11

Omezení některých xxxx x povinností

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx právní předpis xxxxx, xx. 12 xx 22 x x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uplatnění práva xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxx odloží, xx-xx to nezbytné x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx některých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxx zpracovatel xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 23 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679; xx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx podle xx. 55 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

§12

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxx, toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x §6 xxxx. 2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx §11 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§13

Osobní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, není xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, je-li xxxx povinnost stanovena xxxxxxx předpisem. Xxxx xxxxx xx při xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

§14

Jmenování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osobních údajů

Povinnost xxxxxxxx pověřence xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 mají xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx stanovené xxxxx xx veřejném xxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx subjektů xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx x vydávání xxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx xxxx akreditovány xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx působnosti akreditačního xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody3).

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx účelem vědeckého xxxx historického xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx, xxxxx odpovídají xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx fyzických xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx a organizační xxxxxxxx zaměřená xx xxxxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxx čl. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx určit x ověřit totožnost xxxxx provádějící xxxxxxx, x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx nejméně xx xxxx 2 let xx provedení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx pověřence,

e) xxxxxxxx xxxxxxx přístupu k xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) opatření k xxxxxxxxx xxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx systémů x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx incidentů,

j) proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx technických a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnosti zpracování,

k) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů do xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx pro xxxx účely.

(2) Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 9 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxx xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx jiný právní xxxxxxx jinak, čl. 15, 16, 18 x 21 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxx 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odloží, xx-xx to nezbytné x xxxx rozsahem xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx 15 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxxx 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx vědeckého xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx akademického, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx zpracování

(1) Xxxxxx xxxxx xxx zpracovávat xxxx xxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx způsobem xxx novinářské xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx také x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx v čl. 9 odst. 1 xxxx xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 .

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdroje x xxxxxx informací, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx přístup.

§18

Výjimky z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 12 odst. 1 x 2, xx. 13 xxxx. 1 xx 3 x xx. 21 xxxx. 4, x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též x xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informováním subjektu xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Informovat x xxxxxxxx správce xxx xxxx xxxxxxx přihlášením xx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxx provedeno grafickým xxxxxxxxx, ústně xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx x právech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebných xxx ochranu xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx obvykle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxx:

x) xx není xxxxx nebo xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx zpracování uvedené x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx očekávat,

c) xxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx xx, xxxx

x) xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxx postup xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odložit.

§19

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Povinnost xxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 odst. 1 xx 4 x xx. 21 xxxx. 4 a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. 5 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679, xxxxx i x ostatních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obvykle prováděném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx na přístup x xxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 15 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 se nepoužije, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx nepřiměřené xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 xxxx. x) a xx. 15 xxxx. 1 xxxx. x) a x jim odpovídajícím xxxxxxx též xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx správce xxxxxxx oznámit porušení xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxx xx. 33 xxxx. 1 nebo xx. 34 odst. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zabezpečení bylo xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx, na xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) X případě xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx na xxxxxx osobních údajů, xxxxx jsou zpracovávány xxx xxxxx uvedené x §17 odst. 1, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx4).

(2) Xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §17 odst. 1, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx podle xx. 18 x v xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxx podle xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 pouze xxxxx, pokud xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx, ale subjekt xxxxx tyto údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx obhajobu xxxxxxxx nároků. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Informování x opravě, xxxxxx x omezení xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx správce x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1, xxxxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výmaz xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 2 xxxx xx. 19 x x xxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx uvedením xxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jsou nebo xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx nebo omezení xxxxxxxxxx podle čl. 19 a x xxxx odpovídajícím xxxxxxx xxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxx xxxx, komu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxx, xx-xx xx potřebné x ochraně práv xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 x v xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu též xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx by xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněného xxxxx zpracování.

§22

Omezení práva xx xxxxxxx

(1) Námitku xxxxx xx. 21 x x xxxx odpovídajícím xxxxxxx xxx podle xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxx; přitom xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ochraně xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx zpřístupnění xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx námitka xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx osvědčil, xx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxxx xxxx xxxx x svobod. Xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xxx jeho námitce xxxxxxx.

§23

Další výjimky xxx xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §18 xx 22 x xxxxxxxxxx xx. 12 xx 19, 21, 33 x 34 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) je-li takový xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1, a

b) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §17 odst. 1 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 20, 22, 56 x 58 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) x x) x čl. 58 odst. 2 xxxx. d), f) x x) x xxxxxxx II, XX, X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 se xxxxxxxxx, xxxxxxx přiměřeně nebo xx splnění povinností xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1.

(3) Xxxxx by vyloučení xxxx omezení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx pravděpodobně k xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXXXX, VYHLEDÁVÁNÍ XXXX XXXXXXXXXX TRESTNÉ ČINNOSTI, XXXXXXX TRESTNÝCH XXXX, XXXXXX TRESTŮ X XXXXXXXXXX OPATŘENÍ, ZAJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX ZAJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX A VNITŘNÍ XXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx, ustanovení xxxx xxxxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx a xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx5) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx použije xx. 4 xxxx 1 xx 6, 8, 9, 12 xx 15 a 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k plnění xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, který xxxx zpravodajskou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx této hlavy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx toto zpracování xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§25

Zásady zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx konkrétní xxxx zpracování osobních xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxx zpracování, a

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 lze xxxxxx údaje zpracovávat, xxxxx xxxxx xx x xxxx spravující xxxxx oprávněn a xxxxx účel xxxx xxxxxxxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxx osobních xxxxx

Xx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx orgán

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx osobním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx těchto xxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kontaktních xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) právu podat xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x

x) právu xx přístup k xxxxxxx údajům, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§28

Xxxxx na přístup x xxxxxxx údajům

(1) Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx subjektu xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje vztahující xx k jeho xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx spravující xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpracovává,

c) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemců,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx způsobu jejího xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, omezení xxxxxxxxxx nebo výmaz xxxxxxxx údajů a

f) xxxxxx těchto údajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x ohrožení

a) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, vyhledávání a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kázeňském xxxxxxxxx nebo jednání, xxxxx má znaky xxxxxxxxx,

x) ochrany utajovaných xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx nebo sdělením x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx orgán xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx 3 roky.

§29

Xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx opravu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxx x xxx připojit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx provede výmaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 nebo xxxxxx právního xxxxxxxx5) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx výmazu xxxxxxxx xxxxx xxxx spravující xxxxx omezit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nelze xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx přesné, xxxx

x) musí-li xxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxx dokazování.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x), spravující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx být xxxxxxx zrušeno xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx příslušného xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud by xxxxxxxxx došlo k xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2. Xxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2, spravující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx takovému xxxxxxxx předcházel.

(6) Spravující xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxx postup xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

§30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx vyřídí xxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx žádost xxxxx §28 xxxx 29 xx zjevně nedůvodná xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx x krátké xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx orgán x rámci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů prostřednictvím Xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx Úřadu x

x) xxxxx o xxxxxx ochranu.

(4) X xxxxxxxx žádosti xxxxx §28 xxxx 29 xxxxxxxxxx orgán subjekt xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se žádosti xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx-xx subjekt xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx orgán požadovat, xxx byl podpis xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx ověření není xxxxx, xxxxx byla xxxx moc xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánem.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx státní xxxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření zákonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů.

(2) Xxxx xxxxxx podnětu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřiměřený, xxxxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxx době x xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx 4 xxxxxx ode xxx podání podnětu x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx, xxx ověřil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx tak xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x soudní ochranu.

§32

Xxxxxx xxxxxxxxxx spravujícího xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgán s xxxxxxxxxxxx x povaze, xxxxxxx, okolnostem, účelům x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx svých povinností xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x rizikům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

x) co xxxxxxxxxxx chránit xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, množství údajů, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jejich dostupnosti,

d) xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx vede x opatřeních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx uchovává xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahují

a) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx příjemců nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizací,

g) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zpracování, xxx xxx jsou xxxxxx xxxxx určeny,

h) lhůty xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx údajů x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx předání xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx orgán x xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx účelu xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, vyrozumí x nutnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxx sebou upraví xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx této části x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx

(1) Spravující xxxxx xxxxxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx zpracovatele, xxxxx xx schopen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxxxxx při ochraně xxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nevyplývá x právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx přímo z xxxxxxxx xxxxxxxx, smlouva xxxxxxxxx určí

a) předmět x dobu trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx o zpracování xxxxxxxx xxxxx dále xxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, aby se xxxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po ukončení xxx činnosti xxxxxx xxxxx xxxxx spravujícímu xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx zákon xxxxxx xxxx xxxxxx, x

x) poskytne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až d) x xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány,

c) xxxxxxxxx x předání xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxxxx organizací x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(5) Xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx spravujícímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx udělen xxxxxx pro blíže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uzavřel xxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatelů. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 obdobně.

§35

Závaznost xxxxxx spravujícího xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zpracovatele, xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§36

Automatizované pořizování záznamů

(1) Xxxxxxx-xx spravující xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x operacích xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pozměnění, xxxxxxxxxxx, nahlédnutí, xxxxxxx, xxxxxxx a výmazu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x operacích shromáždění, xxxxxxx, nahlédnutí nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x ověřit důvod x xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx operaci a xxxxxxxxx příjemce, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx důvodů možné.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx neporušenosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zajištění plnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxxx přístup x osobním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahují.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx vlivu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx určitý xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, rozsahu, okolnostem xxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv x xxxxxx subjektů xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpracování na xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx připravovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) plánovaná xxxxxxxx x vhodné xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx podle písmene x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx x Úřadem

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů vzniknout xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) x posouzení xxxxx §37 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx

x) xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x využití xxxxxx technologií xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx riziku zásahu xx xxxx a xxxxxx subjektů xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37; xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx xxxxx seznam xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Úřadem. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx Xxxx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx spravující xxxxx xx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Tuto lhůtu xxxx Úřad x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o 1 xxxxx; x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xx práv x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx následek xxx xxxxxxx údajů, jen xxxxx to xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povaze, rozsahu, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx automatizovaně, spravující xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, změnou, zničením, xxxxxxx, odcizením, zneužitím xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obnovitelnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx pro přenos xxxxx předány xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx výskytu xxxx, a

e) zabránil x neoprávněném xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxx užívanému k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x odstavcích 1 x 2 xxxxx xxx zpracovatele obdobně.

§41

Ohlašování porušení zabezpečení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xx více xxx 72 hodinách xx xxxxxxxx, kdy xx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zabezpečení osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx počet subjektů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pracoviště, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k porušení xxxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spravujícím xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx doplní xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 sdělí spravující xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Spravující xxxxx xxxx x každém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nejméně 3 xxxx.

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Spravující xxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů subjektu xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 3 písm. x) x x) xx x).

(3) Pokud xx oznámení subjektu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, spravující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zneužít, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx významně snížila xxxxxx neoprávněného zásahu xx práv x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neoprávněného zásahu xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx.

(6) Spravující xxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx podle §28 xxxx. 2.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§43

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx právní xxxxxxx6) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxx xx. 4 xxxx 1, 2, 6 xx 8, 9 x 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xx souhlasem xxxxxxxx xxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx dodržení xxxxxxxxxx správce,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uskutečněné na xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx zpracování xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxx souhlas, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxx vymazat,

d) xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být x xxxxxxx s xxxxxx subjektu údajů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a osobního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx osobní xxxxx x veřejně xxxxx xxxxx, funkcionáři xxxx zaměstnanci orgánu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx funkčním xxxx pracovním zařazení, xxxx

x) xx jedná x zpracování xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx musí xxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx jaký xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx správci x xx xxxx období. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povinnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§44

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx zpracovatelem xxxxxxx xxxxxxx o zpracování xxxxxxxx xxxxx. Smlouva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Musí x xx xxx zejména xxxxxxxx uvedeno, v xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx záruky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany osobních xxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxx6), je xxxxxxx xxx na xx neprodleně xxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, odpovídá xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§46

(1) Xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxx technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x neoprávněnému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx neoprávněnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx platí x xx ukončení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx uchovává po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 správce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajům,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k osobním xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zabránění neoprávněnému xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, úpravě nebo xxxxxxxx záznamů xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x

x) xxxxxxxx, xxxxx umožní xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx systém xxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx používala xxxxx xxxxxxxxx fyzická xxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx na základě xxxxxxxxxx uživatelského oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx, kým x z xxxxxx xxxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zpracovány, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x datovým xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 xx 4 platí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

Zaměstnanci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx osoby, xxxxx zpracovávají osobní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracovatelem, xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx přicházejí xx xxxxx x osobními xxxxx x xxxxxxx xxxx zpracovatele, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x po xxxxxxxx zaměstnání nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

§48

Výmaz xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zpracovány, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49.

§49

Xxxxxxx xxxx subjektu xxxxx

(1) Každý xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxx soukromého x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů nebo x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx-xx osobní xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zpracování, může

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzniklý xxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxx, doplněním xxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xx-xx xxxxxx subjektu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxxxx oprávněnou, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Došlo-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x zpracovatele, odpovídají xx újmu xxxxxxxx x nerozdílně.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů podle xxxxxxxx 1 x x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx neúměrné xxxxx.

HLAVA V

ÚŘAD

§50

(1) Xxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxx pro oblast xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx právního xxxx, x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx.

§51

(1) Xx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx působnosti v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídí xx pouze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxx Úřadu xx hrazena xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx služby x proti rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x místopředseda Xxxxx

§52

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a odvolává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Senátu. Xxxxxxxx Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx pověřit xxxxxxxxxxxxx Úřadu trvalým xxxxxxx některých xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx dávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx je 5 xxx. Xxxxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx může xxx xxxxxxxx pouze xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx věku 40 xxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx7) x xxxx znalosti, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) získal vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx potřebnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a nejméně 5 let praxe x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx i jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 10 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx trestný xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx funkce xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx v politické xxxxxx xxxx politickém xxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, být x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x umělecké, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a nestrannost Xxxxx.

(7) X funkce xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx odvolán, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Úřad xx 2 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Úřadu xx považuje za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679.

(2) Místopředseda Xxxxx xxxxxxxxx předsedu Xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §52 odst. 2 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§54

Xxxxxxxx Xxxxx

(1) Ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx řádu,

b) xxx xxxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xxxx xxxxxxx xxxxxx k vyjasnění xxxx nápravě,

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 3, xx. 42 odst. 5 xxxx čl. 43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx subjekt xxxxx podle čl. 42 x 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, Xxxx xxxx xxxxxxxxx zamítne, x

x) zveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx smluvní doložky xxxxxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 8 xxxx čl. 46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděné soudy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxx dodržováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů na xxxxxx subjektu xxxxx xxxxx §31,

x) přijímá xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informuje o xxxxxx vyřízení,

d) projednává xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx konzultace x oblasti ochrany xxxxxxxx xxxxx,

x) informuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a

h) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovenou xx zákonem.

(3) Xxxx xxxx

x) zpracovává x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x své xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

c) x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxx právního předpisu, xxxxx xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) podílí xx na činnosti Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxx, x orgány Xxxxxxxx xxxx x s xxxxxx mezinárodních organizací xxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zastupitelství xxxxx xxxxx III xxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx8).

§55

Využívání xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx využívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxxx rodné příjmení,

b) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx číslo.

(3) Xxxx xxxxxxx při výkonu xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,

x) číslo x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.

(4) Xxxxx, které jsou xxxxxx xxxx referenční xxxxx v základním xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x konkrétním xxxxxxx využít vždy xxx takové xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních údajů xxxxx xxxxx III xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kontrol xxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxx xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie x států, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx k provedení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680, xxxxx xxxxxxxx 1 Úřad xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx pomoci xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx by jím xxxxx x porušení xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx; pokud xxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje vynaložení xxxxxxxxxx nákladů, Xxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dohody xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxx nákladů.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu x xxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxx xxx x xxxx souhlasem xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Výroční xxxxxx Úřadu obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x její zhodnocení, xxxxxxxxx o stavu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochrany osobních xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx předkládá xxxxxxxx Xxxxx Parlamentu a xxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§58

Oprávnění Xxxxx xx xxxxxxx k informacím

(1) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x xxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx9) xxx xxxxxxx Úřadu x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X informacemi xxxxxxxxxx povinností mlčenlivosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx Úřad xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx"), kterého ustanoví xxxxxxxx komory x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z řad xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx udělit, xxxxxxxxxxx zajistí xx xxxxxxxx žádost Úřadu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x bezodkladně xxxxx xxxxxxxxx radě xxxxxx písemnou žádost Xxxxx x nahrazení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Nerozhodne-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxx, xx nahrazuje souhlas xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx podle zákona x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx Komory daňových xxxxxxx České xxxxxxxxx x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo z xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Komory xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx udělit, xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx dozorčí xxxxxx Xxxxxx daňových poradců Xxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxx Úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx České republiky x xxxxxxx Úřadu xxx, xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců České xxxxxxxxx, xx xxxxx 30 dnů xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx souhlas xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních.

(4) Úřad xxxxxxx x nahlížení xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obchodním, xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxx chráněným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany, x informace xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx byl xxxx bude proveden xxxxx. Před zpřístupněním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx řízení nebo xxxx xxxxxxxx poučen x ochraně, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; o xxxxxxx xx sepíše xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxxx xxxxx xx výpisy xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Úřadu

(1) Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4, jakož x x xxxxxxxxxxxxx x technických opatřeních, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xx. Tato xxxxxxxxx xxxx i xx skončení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxx xxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx soudu xxxxx tehdy, xxxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx x trestním xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx chráněného zájmu xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx a xxxxxxxxxxx zprostit xxxxxxxx Xxxxx nebo jím xxxxxxxx xxxxx.

§60

Opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx k porušení xxxxxxxxxx stanovené zákonem xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx hlavy XX xxxx III xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění zjištěných xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX VI

PŘESTUPKY

§61

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx, jde-li x xxxxxxxx uvedené x xx. 83 xxxx. 7 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

§62

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy II xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 8, 11, 25 až 39, 42 xx 49 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 nebo hlavy II,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xx. 5 xx 7 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679,

c) xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 12 xx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II,

d) nesplní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx údajů xxxxxxx Úřadem xxxxx xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, nebo

e) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, informacím x prostorám xxxxx xx. 58 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Subjekt xxx vydávání xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 42 x 43 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II.

(3) Subjekt xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679.

(4) Xxxx xxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1 písm. e) xxxx §60.

(5) Úřad xxxxxx od uložení xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 83 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679.

§63

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

a) x xxxxxxx x §25 odst. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) v rozporu x §25 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxx opatření zajišťující, xxx xxxxxx xxxxx xxxx přesné ve xxxxxx x povaze x xxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx údaje xx dobu xxxxx xxx nezbytnou k xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §27 neposkytne xxxxxxxx xxxxx informace x rozsahu xxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §28 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §29 odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxx v §29 odst. 1 xxxx 2,

x) v xxxxxxx s §32 xxxx. 1 xx 3 nepřijme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 xxxx. 4 xxxxxx písemné xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx činnostech zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §36 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx x jinému účelu,

k) x xxxxxxx s §37 xxxxxxxxx posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

l) x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx x projednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) x xxxxxxx x §39 xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx chráněných zájmů xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx jiný obdobně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů,

n) x xxxxxxx x §40 xxxx. 1 nepřijme xxxxxxxxxxx x technická xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx x §42 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů,

r) xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu5),

t) xxxxxx xxxxxxxxx jmenovat pověřence xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) poruší povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx nepřesných xxxxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx některou x xxxxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx5) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxx xxxxxxx osobní údaje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x rozporu x §34 odst. 4 nevede xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 odst. 5 neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

c) x xxxxxxx s §35 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 3 xxxxxxx záznamy x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §40 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §40 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Úřadem,

i) xxxxxx omezení zpracování xxxxxxxxxx kategorií osobních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nepřesných osobních xxxxx xxxxx §32 xxxx. 5 nebo xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu5) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

§64

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá Xxxx.

§65

Zvláštní ustanovení o xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxx x přestupku xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxx, xxxx Xxxx věc xxxxxxxxx odložit xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx byl činem xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx následku, xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx xxx spáchán, xxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx, jehož xx xxxx možno xxxxxxxxx provedením řízení x přestupku, bylo xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x odložení xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx případě xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§66

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 má Xxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Druhého xxxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Úřadu, xxxxx xx ve xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx svého xxxxxxxxx období xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx inspektora Xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx právními předpisy.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 18 měsíců ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 101/2000 Sb.

(6) Xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojem xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx se xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx údaj, který xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, náboženském xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx zpracovávaný xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx osoby, údaj x xxxxxxxxxx stavu, x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx orientaci x údaj xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx subjektu údajů xxxxxxx podle xxxxxx č. 101/2000 Sb. se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx nařízením.

§67

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

2. Zákon č. 177/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx šestá xxxxxx č. 450/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 250/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech xxxxxxxx rozpočtů, ve xxxxx zákona x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších předpisů.

4. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 107/2002 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bývalé Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 310/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 148/1998 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Xx., x xxxxxxx využití jaderné xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 38/1994 Sb., x zahraničním xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 42/1992 Xx., x úpravě xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 517/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Část xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Část čtvrtá xxxxxx č. 480/2004 Sb., o xxxxxxxxx službách informační xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o některých xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx).

9. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx odměňování.

10. Xxxx čtyřicátá xxxxxx č. 413/2005 Sb., x změně xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx způsobilosti.

11. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 109/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o sociálních xxxxxxxx.

12. Část dvacátá xxxxxx č. 264/2006 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákoníku xxxxx.

13. Část xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx související x oblastí evidence xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 170/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx xx vstupem Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Část xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxx zákona č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., o trestním xxxxxx soudním (trestní xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další zákony.

17. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxxxxx pátá xxxxxx č. 281/2009 Sb., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

19. Xxxx čtyřicátá xxxxx zákona č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 468/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

21. Část xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu.

22. Xxxx dvacátá xxxxxx xxxxxx č. 250/2014 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx.

23. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 301/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

24. Xxxx xxxxxxxxx druhá xxxxxx č. 183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx vlády č. 277/2011 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 110/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2019.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx stíhání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx 2008/977/SVV.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxx 95/46/XX (obecné xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx).

3) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §82 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§10 x xxxx. xxxxxx x. 46/2000 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx tisku x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

§35 a xxxx. xxxxxx č. 231/2001 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 555/1992 Sb., o Vězeňské xxxxxx x justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxxx zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 154/1994 Sb., x Bezpečnostní xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 221/1999 Sb., x vojácích z xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 320/2015 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 45/2016 Sb., x službě xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x organizacích Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx č. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxxx §8a, §8b odst. 1 xx 4 x §8c xxxxxx x. 141/1961 Xx., §52 xx 54 xxxxxx x. 218/2003 Xx., x soudnictví ve xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.