Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019.


Zákon o zpracování osobních údajů

110/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Subjekt údajů §3

HLAVA II - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE PŘÍMO POUŽITELNÉHO PŘEDPISU EVROPSKÉ UNIE

Díl 1 - Obecná ustanovení

Působnost §4

Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti §5

Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů §6

Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů §7

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem §8

Oznámení formou změny výchozí evidence §9

Výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů §10

Omezení některých práv a povinností §11

Výjimka z povinnosti oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §12

Osobní údaje s omezeným zpracováním §13

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů §14

Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení §15

Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely §16

Díl 2 - Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu

Zákonnost zpracování §17

Výjimky z poučovací a informační povinnosti správce §18

Ochrana zdroje a obsahu informací §19

Výjimka z práv na opravu, na výmaz a na omezení zpracování osobních údajů §20

Informování o opravě, výmazu a omezení zpracování §21

Omezení práva na námitku §22

Další výjimky pro zvláštní případy §23

HLAVA III - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ NEBO ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ, VÝKONU TRESTŮ A OCHRANNÝCH OPATŘENÍ, ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NEBO ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

Obecná ustanovení §24

Zásady zpracování osobních údajů §25

Kategorie subjektů údajů a kvalita osobních údajů §26

Informace pro subjekt údajů §27

Právo na přístup k osobním údajům §28

Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů §29

Společné ustanovení o žádostech subjektu údajů §30

Podnět subjektu údajů o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů §31

Obecné povinnosti spravujícího orgánu a záměrná ochrana osobních údajů §32

Společně spravující orgány §33

Zpracovatel §34

Závaznost pokynů spravujícího orgánu §35

Automatizované pořizování záznamů §36

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů §37

Projednání s Úřadem §38

Zásah na základě automatizovaného zpracování §39

Zabezpečení zpracování osobních údajů §40

Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu §41

Oznamování porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §42

HLAVA IV - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZÁJMŮ ČESKÉ REPUBLIKY §43 §44 §45

Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů §46 §47

Výmaz osobních údajů §48

Ochrana práv subjektu údajů §49

HLAVA V - ÚŘAD §50 §51

Předseda a místopředseda Úřadu §52 §53

Činnosti Úřadu §54

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §55

Mezinárodní spolupráce §56

Výroční zpráva §57

Oprávnění Úřadu na přístup k informacím §58

Mlčenlivost zaměstnanců Úřadu §59

Opatření k odstranění nedostatků §60

HLAVA VI - PŘESTUPKY §61 §62 §63 §64

Zvláštní ustanovení o odložení věci §65

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §66

Zrušovací ustanovení §67

Účinnost §68

INFORMACE

110

ZÁKON

ze xxx 12. xxxxxx 2019

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

Parlament se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon zapracovává xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1), xxxxxxx navazuje xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie2) x x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx zákona

Tento zákon xxxxxxxx

x) zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 2),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odhalování xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx xxxxxx a ochranných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejného pořádku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x věcech,

c) xxxxxxxxxx osobních údajů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

d) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx mají xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxx xxxxx nebo částečně xxxxxxxxxxxxxx, nejde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx domácích činností, x

x) postavení a xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxx jen "Úřad").

§3

Subjekt xxxxx

Xxxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx použijí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx použijí x při zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx automatizovaně, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxx xxxxxxxx činností,

a) při xxxxxx činností, xxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XX, xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X kapitoly 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx.

§5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkonu působnosti

Správce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx splnění

a) xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx

x) úkolu xxxxxxxxxxx xx veřejném xxxxx xxxx při výkonu xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

§6

Výjimka x povinnosti xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx, správce xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx kterému xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxxxx pro xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx uložena, nebo

b) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxx.

(2) Chráněným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) obranné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odhalování xxxxxxx xxxxxxxx, stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx trestů x ochranných opatření, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po osobách x věcech,

c) xxxx xxxxxxxx xxx veřejného xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxxxx xxxxxxxx hospodářský xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx záležitostí měnových, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, daňových x finančního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx stíhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) dohledové, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech a) xx e),

g) xxxxxxx xxxx x svobod xxxx, xxxx

x) vymáhání xxxxxxxxxxxxxxxx nároků.

§7

Xxxxxxxxxxx dítěte pro xxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx

Xxxx nabývá xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx jemu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věku.

§8

Xxxxxxxxxx povinnost pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonem

Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx §5 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 13 nebo xx. 14 xxxx. 1, 2 a 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679, xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx obvykle xxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxxx zveřejněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx změny xxxxxxx evidence

Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, omezení xxxxxxxxxx xxxx výmaz xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpřístupňuje xxxx xxxxxx obsah.

§10

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

Správce xxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu právní xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provést.

§11

Omezení xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxx xxxxxx předpis xxxxx, xx. 12 xx 22 a x xxx odpovídajícím xxxxxxx xxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxxxxxx přiměřeně xxxx xx splnění povinností xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxx články xxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x §6 xxxx. 2.

(2) Omezení xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxx x přiměřeném xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xx. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679; to xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx podle xx. 55 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

§12

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, toto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx odloží, xx-xx xx xxxxxxxx a xxxx rozsahem přiměřené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx §11 odst. 2 xxxxxxx obdobně.

§13

Osobní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx podle čl. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/679, xxxx xxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx údaje xxxxxxx x xx. 18 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679.

§14

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xx. 37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx zákonem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3).

§16

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro statistické xxxxx

(1) Správce nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, povaze, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x svobody fyzických xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx operacích xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožní xxxxx x xxxxxx totožnost xxxxx provádějící xxxxxxx, x uchovávání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxx pověřence,

e) xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxx,

x) pseudonymizaci xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx údajů a xxxxxx přístup k xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) proces xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, posuzování x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx přenosu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx. 15, 16, 18 x 21 a x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatele xxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxx odloží, xx-xx to xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx 15 x x xxxx odpovídajícím xxxxxxx též článek 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nepřiměřené xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prováděné xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo literárního xxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx způsobem xxx novinářské účely xxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx projevu. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx, jestli zpracování xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxx xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679 .

(2) Zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx uvedené v xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx Úřadu a xxxxxx práva na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx může xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx v §17 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xx. 12 xxxx. 1 x 2, xx. 13 xxxx. 1 xx 3 x čl. 21 xxxx. 4, a x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též x xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxxxx také jakýmkoliv xxxxxxx informováním xxxxxxxx xxxxx o identitě xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx k identitě xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x právech xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochranu xxxx xxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxx xxxxx xxxx by xx vyžadovalo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx údajů xxxx zpracování uvedené x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx očekávat,

c) xxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx má, nebo

d) xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

Namísto xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xx. 14 xxxx. 1 xx 4 a xx. 21 xxxx. 4 a x xxx odpovídajícím xxxxxxx xxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679, xxxxx x x xxxxxxxxx právech xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x osobním údajům xxxxx xx. 15 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x osobní údaje, xxxxx nebyly správcem xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 1. X ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x osobním údajům xxxxxxxx v odůvodněných xxxxxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 xxxx. x) a xx. 15 xxxx. 1 xxxx. x) a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je správce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxx xx. 34 xxxx. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zdroje nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx, na xxxxx a xx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nebo xx xxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely uvedené x §17 xxxx. 1, se postupuje xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x účelům xxxxxxxx x §17 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 18 a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 pouze xxxxx, pokud xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxx obhajobu xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx nepřiměřené xxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx uvedené x §17 odst. 1, xxxxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povinen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výmaz xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 17 odst. 2 nebo xx. 19 x x xxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, xxxx xxxx xxxxxxxxx splnit xxxx uvedením xxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu, v xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 x x xxxx odpovídajícím xxxxxxx xxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 se xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx-xx xx nepřiměřené xxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx uvedené v §17 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 x v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx práva xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx. 21 a x xxxx odpovídajícím xxxxxxx xxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 1 vznést xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejnění xxxxxxxx údajů; přitom xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxx, xx x daném xxxxxxx převažuje xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxx osvědčil, xx nad xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxxxxx zájem xx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx x xxx, xxx xxxx námitce xxxxxxx.

§23

Další výjimky xxx xxxxxxxx případy

(1) Xxxxxxxxxx §18 xx 22 x xxxxxxxxxx čl. 12 až 19, 21, 33 a 34 a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 se xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx údajů x nich xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx takový xxxxxx potřebný xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1, a

b) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx kapitoly VII xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/679 se při xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 20, 22, 56 x 58 xxxx. 1 xxxx. a), x), x) a x) x čl. 58 odst. 2 xxxx. d), x) x x) x xxxxxxx II, IV, X x XX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xx nepoužijí, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx povinností xxxxxxx nebo zpracovatele xxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ustanoveními xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x §17 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xx vyloučení xxxx omezení xxxxxxxxx xxxx nebo povinností xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx riziku xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, správce nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX III

OCHRANA XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX ZA XXXXXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX TRESTNÉ XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXXX TRESTŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX ZAJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx jinak, ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxx orgánu stanovených xxxxxx zákony5) za xxxxxx předcházení, xxxxxxxxxxx x odhalování trestné xxxxxxxx, stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx po osobách x xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx. 4 xxxx 1 xx 6, 8, 9, 12 xx 15 x 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx zpravodajskou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx jsou nebo xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§25

Xxxxxx zpracování osobních xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1,

x) přijímá xxxxxxxx zajišťující, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx vztahu x povaze x xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxx údaje x podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx k dosažení xxxxx jejich zpracování.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním úkolu xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxx spravující xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§26

Kategorie subjektů údajů x xxxxxxx osobních xxxxx

Xx-xx to možné, xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxx názvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) kontaktních xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxx jen "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) právu podat xxxxxxxx x Úřadu x kontaktních xxxxxxx Xxxxx a

e) právu xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, omezení xxxxxxxxxx xxxx výmaz.

§28

Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx. Jestliže takové xxxxx spravující xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxx xx xxxxxxxxx x

x) xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx tyto údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx uchování xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výmaz xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x xxxxxxxx

x) plnění xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České republiky xxxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x přestupku, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x ohrožení xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xx žadatele, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

§29

Xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx zpracování nebo xxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx xxxx k xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Spravující orgán xx žádost subjektu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx §25 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx údaje xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx označením,

a) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx být xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), spravující orgán xxxxxxxxx subjekt údajů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx orgán xxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx být xxxxxxx zrušeno xx xxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxx příslušného soudu.

(5) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2. Pokud xx sdělením x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, došlo k xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

§30

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx do 60 xxx xxx dne xxxxxx podání.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřiměřená, zejména xxxxx, xx xx x xxxxxx xxxx x téže xxxx xxxxxxx, nemusí xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx orgán x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx údajích Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x

x) xxxxx o xxxxxx ochranu.

(4) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 nebo 29 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x vyřízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou případů, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ověřen; xxxxxx ověření xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx udělena xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) a x) xx xxxxxxxxx, xx-xx spravujícím xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§31

Podnět subjektu xxxxx x xxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx nemusí podnětu xxxxx odstavce 1 xxxxxxx zejména, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx nedůvodný xxxx xxxxxxxxxxx, například xxxxx, xx se x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx 4 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x ověření zákonnosti xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracování či xxxxxxx; xxxxx tak xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxx xxxxxxxxxx spravujícího xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgán s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx technická x xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx x doložil xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, rozsahu, okolnostem, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijímá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x cílem

a) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx osobních údajů,

c) xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx kvůli xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx uložení xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nezbytné záruky xxxx subjektu xxxxx x

x) xxxxxxxxxx automatickému xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx orgán xxxx x xxxxxxxxxx přijatých xxxxx odstavců 1 x 2 dokumentaci, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zpracování osobních xxxxx.

(4) Spravující xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx typových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx příjemců,

d) kategorie xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx osobních údajů,

e) xxxxxxxxx, xxx x xxx je použito xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx přenosů xx třetích xxxx xxxx mezinárodních organizací,

g) xxxxxx základ pro xxxxxxx zpracování, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx určeny,

h) lhůty xxx výmaz xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a

i) xxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx x nesprávnému předání xxxx k předání xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx uvedeného x §24 odst. 1, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx provedl xxxxxx, doplnění, omezení xxxxxxxxxx xxxx výmaz xxxxxxxx xxxxx, vyrozumí x xxxxxxxx takového xxxxxxx rovněž příjemce xxxxxx xxxxx.

§33

Společně xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx spravujících orgánů xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx sebou upraví xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx místo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, nestanoví-li xxxxx xxxxx.

§34

Zpracovatel

(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx opatření podle §32 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x právního předpisu, xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxx uzavře xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, smlouva xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxx zpracovávány,

d) xxxxxxxxx subjektů xxxxx x

x) práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx spravujícího orgánu,

b) xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zavázaly x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx předá xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiný xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přehledy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x pověřence,

b) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) informace x předání xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx spravujícího xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx udělen xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx dalšího zpracovatele, xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx spravující xxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxxx zpracovatelem xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx nebo fyzická xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx spravujícího xxxxxx xxxx zpracovatele, xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§36

Xxxxxxxxxxxxxx pořizování záznamů

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx záznamy xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx a výmazu xxxxxxxx údajů.

(2) Záznamy x operacích shromáždění, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx, totožnost osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx důvodů možné.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spravujícího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajům.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx vztahují.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 xx 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

Je-li xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů povede xxxxxxxx x jeho xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx účelu k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x svobod xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxx popis připravovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx rizika neoprávněného xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx x vhodné xxxxxx xx zmenšení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§38

Projednání x Xxxxxx

(1) Xx-xx připravovaným zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, s xxxxxxxxxxxx k využití xxxxxx technologií xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx riziku zásahu xx xxxx a xxxxxx subjektů xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxx podle §37; na xxxxxxxx Xxxxx spravující xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx informace.

(3) Xxxx xxxx vydat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx Xxxx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, upozorní xx xx spravující xxxxx do 6 xxxxx xxx dne xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxx další xxx xxxxxxxxx. Tuto lhůtu xxxx Xxxx s xxxxxxx xx složitost xxxx xxxxxxxxxx x 1 měsíc; x xxxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zpracování

Spravující xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákon.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x technická opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx osobní údaje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) tyto xxxxxx xxxxx zabezpečil xxxx neoprávněným přístupem, xxxxxxxx, xxxxxx, zničením, xxxxxxx, odcizením, xxxxxxxxx xxxx xxxxx neoprávněným xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx osobu, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx předány xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zajistil bezpečnost x xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx výskytu xxxx, x

x) zabránil x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu stanovené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obdobně.

§41

Ohlašování porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu, xxxxxx xx xxxxxx neoprávněného xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx 72 hodinách xx xxxxxxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx.

(3) X ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgán xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx údaje známy, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) kategorie x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx pověřence xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx bližší xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

d) xxxxx pravděpodobných důsledků xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx x

x) popis xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spravujícím xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečení osobních xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxxxx x xxxx ohlášení xxxxx, xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx x nich dozví.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxx xxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Spravující xxxxx xxxx o každém xxxxxxxx zabezpečení osobních xxxxx, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nejméně 3 xxxx.

§42

Xxxxxxxxxx porušení zabezpečení xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx údajů subjektu xxxxx, pokud je xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásahu xx práv x xxxxxx subjektu údajů xxxxxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx alespoň xxxxx xxxxxxx v §41 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xx e).

(3) Xxxxx xx oznámení xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Spravující xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud

a) provedená xxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zneužít, nebo

b) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxx xx práv x xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(5) X existenci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv x xxxxxx subjektu xxxxx xxxx o splnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 může rozhodnout xxxx Xxxx.

(6) Spravující xxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx neoznámí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pokud by xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2.

XXXXX XX

XXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X BEZPEČNOSTNÍCH XXXXX XXXXX REPUBLIKY

§43

(1) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx použijí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx6) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx čl. 4 xxxx 1, 2, 6 až 8, 9 x 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx může zpracovávat xxxxxx údaje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zpracovávat, xxxxxxxx

x) provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce,

b) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx jednání x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx subjektu xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x tomto xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ukončit x xxxxx xxxxxxx,

x) xx jedná o xxxxxxxxx zveřejněné osobní xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxx xxxx právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx nesmí být x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o veřejně xxxxx xxxxx, funkcionáři xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx funkčním xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx výlučně xxx xxxxx archivnictví.

(4) Xxxxxxx údajů xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informován x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx souhlas xxxxx, xxxxxx správci x xx jaké xxxxxx. Xxxxxxx subjektu údajů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx celou dobu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 3 x 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§44

Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx správce xx xxxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx písemnou xxxxx. Xxxx x xx být zejména xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu, xx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx o přijetí x dodržování xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjistí, xx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6), xx xxxxxxx xxx na xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx neučiní, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§46

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx taková technická x organizační xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dojít x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům, k xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, neoprávněnému xxxxxxx xxxx jinému neoprávněnému xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx povinnost platí x po ukončení xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany osobních xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx vede x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx po xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx

x) xxxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osobami, které xxxx bezprostřední xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx neoprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx neoprávněnému xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxx a

d) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx je xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx fyzická xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx osobu,

c) pořizovat xxxxxxxxxxxx záznamy, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx, xxx x x xxxxxx xxxxxx byly osobní xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

Zaměstnanci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, které v xxxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxxx oprávnění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx x osobními xxxxx x xxxxxxx xxxx zpracovatele, jsou xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Povinnost mlčenlivosti xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx.

§48

Xxxxx xxxxxxxx údajů

Správce xxxx na základě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zpracovány, xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49.

§49

Xxxxxxx xxxx subjektu xxxxx

(1) Xxxxx subjekt xxxxx, který xx xx to, xx xxxxxxx xxxx zpracovatel xxxxxxx zpracování xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxx x osobního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo x touto hlavou, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx nepřesné x xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, může

a) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takto xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, doplněním xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx oprávněnou, správce xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, odpovídají xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxx o žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x opravě, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. To xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemožné nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXX

§50

(1) Úřad xx xxxxxxxxx správním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx osobních údajů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jinými xxxxxxxx xxxxxxxx5), mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx.

§51

(1) Do činnosti Xxxxx xxx zasahovat xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx právními xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitoly xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx státní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxx vůči předsedovi Xxxxx. Proti rozhodnutí xxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxx

§52

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x odvolává xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Senátu. Předseda Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679. Předseda Xxxxx může pověřit xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xx považuje xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx dávat státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx období xxxxxxxx Xxxxx xx 5 xxx. Předseda Úřadu xxxx xxx jmenován xxxxxxx xx 2 xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který

a) xx plně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx 40 xxx,

x) xx bezúhonný, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem7) x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx svoji xxxxxx řádně xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx 5 xxx xxxxx x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx takovou xxxxx xxxxx xxx 10 xxx.

(4) Xx bezúhonnou xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx osoba, která xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx trestný xxx nebo xxxxxxx xxx spáchaný z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(5) X výkonem xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx neslučitelná xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, státního xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, xxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, pedagogické, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx důstojnost nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(7) X funkce xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx odvolán, xxxxxxx-xx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxx xx 2 místopředsedy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Místopředseda Xxxxx xx považuje za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx předsedu Xxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx pořadím, ve xxxxxx byli xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx zvoleni, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházejícího xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §52 odst. 2 xx 7 se xxxxxxx xxxxxxx.

§54

Činnosti Xxxxx

(1) Ve xxxxxx ke zpracování xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxx II Xxxx

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řádu,

b) xxx xxxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 41 xxxx. 3, xx. 42 xxxx. 5 xxxx čl. 43 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/679,

x) xxxx xxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx odebral xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 42 x 43 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679,

x) xxxxxxxxx kodexy xxxxxxx; je-li kodex xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679, Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxxxx podle xx. 28 odst. 8 xxxx čl. 46 xxxx. 2 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Xx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxx XXX, xxxxx-xx x zpracování osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů,

b) xxxxxxx zákonnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx subjektu údajů xxxxx §31,

x) xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů x informuje x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a ukládá xxxxxx,

x) xxxxxxxxx konzultace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

f) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zárukách x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) informuje správce x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a

h) vykonává xxxxx působnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zpřístupňuje výroční xxxxxx o xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, a x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxx žádosti poskytuje Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

d) xxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx nad zpracováním xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx soudy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis8).

§55

Využívání xxxxx x xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx využívá xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) datum xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx x informačního systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení,

b) xxxxx narození,

c) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx trvalého pobytu,

d) xxxxxxx trvalého pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, popřípadě rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx a

e) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informačního xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx současný xxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx takové údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx splnění daného xxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy XXX xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxx, kontrol xxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxx xxxxxx jiných členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x států, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/680.

(2) Žádost xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680, xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, ledaže x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxx xx jím xxxxx x porušení xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx žádosti xxxxxx, xxxxx nedojde x xxxxxxxx dohody se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu x xxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx neúměrných xxxxxxx, xxxx být s xxxx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx.

§57

Výroční xxxxxx

(1) Výroční xxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx zhodnocení, xxxxxxxxx x stavu x xxxxxxx xxxxxxxxxx x ochrany xxxxxxxx xxxxx v České xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu, xxxxxx dozoru nad xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxx Xxxxxxxxxx a xxxxx xx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx.

§58

Xxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx platí x pro informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li jiný xxxxxx xxxxxxx9) pro xxxxxxx Úřadu x xxxxxxx údajům xxxx xxxxxxxx.

(2) S informacemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xx Úřad xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), kterého ustanoví xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx zaměstnanců xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx zástupce xxxxxx xxxxxxx udělit, xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a neporušenost xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx o nahrazení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx komory x xxxxxxx Úřadu tak, xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx 30 xxx xxx xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx komory, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) S xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx daňových poradců Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx oprávněn xx xxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx a se xxxxxxxxx zástupce Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x řad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx zástupce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx souhlas udělit, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx žádost Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x bezodkladně xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx souhlas xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky nahradit xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx soudních.

(4) Úřad xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou obchodním, xxxxxxxxx nebo jiným xxxxxxxx xxxxxxx chráněným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx xxxx odstavce 2, pokud do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, od xxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx x uložení xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informace vyloučené xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jimi xxx xxxx xxxx proveden xxxxx. Před zpřístupněním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx poučen x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx požívá; x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxxx xxxxx xx výpisy xxxx xxxxx xx xxxxxxxx kopií xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kontrolujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajích, x xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 4, xxxxx x o organizačních x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx seznámili při xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x ní. Xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx služebního xxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nelze xxxxxxxxx xxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx lze xxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx zákonem xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx chráněná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx údajů lze xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxx xxxxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx.

§60

Xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy II xxxx III xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§61

(1) Xxxxxxx xxxxx, právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx právním xxxxxxxxx10).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, xxxx

x) 5 000 000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxx způsobem.

(3) Úřad xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 83 xxxx. 7 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

§62

(1) Správce xxxx xxxxxxxxxxx podle hlavy II xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx xx. 8, 11, 25 xx 39, 42 až 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II,

x) poruší xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 5 xx 7 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 12 xx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/679 xxxx hlavy II,

d) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xx. 58 odst. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx osvědčení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 42 x 43 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679.

(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx opatření xxxxx §54 xxxx. 1 písm. e) xxxx §60.

(5) Xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x zpracovatele xxxxxxx x čl. 83 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679.

§63

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů

a) x rozporu x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx poruší xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx,

x) v rozporu x §25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx přesné xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §25 odst. 1 písm. c) xxxxxxxx xxxxxx údaje xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem,

e) x xxxxxxx s §28 xxxx. 2 xxxxxxxx žádosti subjektu xxxxx xxxxxxx v §28 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §29 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx x organizační opatření xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §32 xxxx. 4 xxxxxx písemné xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §36 xxxx. 1 nepořizuje xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 3 xxxxxxx záznamy x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §37 neprovede posouzení xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §38 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx,

x) x xxxxxxx x §39 xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §40 xxxx. 1 nepřijme xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

o) x xxxxxxx x §40 xxxx. 2 nepřijme xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §41 xxxx. 1 neohlásí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx x §42 xxxx. 1 neoznámí xxxxxxxx zabezpečení osobních xxxxx subjektu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx ve xxxxx stanovené Xxxxxx,

x) xxxxxx omezení zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřence xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5),

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o nesprávném xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu5) xxx xxxxxxx osobních xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680, nebo

w) xxxxxx xxxxxxxxx prověřovat potřebnost xxxxxxx zpracování nebo xxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5).

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx x §34 xxxx. 4 nevede přehledy x xxxxx typových xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 5 neoznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §35 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx zákona,

d) x xxxxxxx s §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §36 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §40 xxxx. 1 xxxxxxxx organizační x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odpovídající úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

g) x rozporu s §40 xxxx. 2 xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx Úřadem,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx §32 xxxx. 5 nebo xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/680, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 10 000 000 Xx.

§64

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Xxxxxx vybírá Xxxx.

§65

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxx řízení x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxx, xxxx Úřad xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chráněného zájmu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx, způsobu xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx spáchán, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx účelu, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx provedením xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx dosáhnout xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxx se pouze xxxxxxxxx do spisu; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx se v xxxxxxx xxxxxxx nepoužije.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX, ZRUŠOVACÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§66

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020 xx Xxxx pouze 1 xxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úřadu xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2021.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, dokončí xxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx zaměstnancem Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx určitou. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx plat, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 18 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 101/2000 Sb.

(6) Xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx se xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx o rasovém xxxx xxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo členství x odborové xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jedinečné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx týkající xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věcech x xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních opatření.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb. xx považuje xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679, ledaže xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx.

§67

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx č. 177/2001 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 450/2001 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxx zákona č. 107/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx svazků vzniklých xxxxxxxx bývalé Státní xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony.

5. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 310/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 101/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon x. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx jaderné xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o změně x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o doplnění xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 42/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 517/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Část xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx).

9. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 626/2004 Sb., x změně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných financí x xxxxxxx odměňování.

10. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 413/2005 Sb., x změně xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 109/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

13. Část třicátá xxxxx zákona č. 342/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x oblastí xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákony.

14. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 170/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

15. Část xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxx zákona č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony.

17. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx.

18. Xxxx šedesátá xxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím daňového xxxx.

19. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 468/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 127/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxxxx devátá zákona č. 64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu.

22. Xxxx dvacátá xxxxxx xxxxxx č. 250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x státní službě.

23. Xxxx šestá xxxxxx č. 301/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx evidenci xxxx.

24. Xxxx osmdesátá druhá xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x nich x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

25. Nařízení xxxxx č. 277/2011 Sb., x stanovení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxx údajů.

§68

Účinnost

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 110/2019 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 24.4.2019.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, vyšetřování, odhalování xx stíhání xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, o volném xxxxxx xxxxxx xxxxx x o zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/SVV.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 ze xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

3) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §82 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

§10 x násl. zákona x. 46/2000 Sb., x právech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (tiskový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§35 a xxxx. xxxxxx č. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx vysílání a x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2013 Sb., x Vojenské xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 257/2000 Sb., o Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 269/1994 Sb., x Rejstříku xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx správě Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Například xxxxx č. 153/1994 Sb., x zpravodajských xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 222/1999 Sb., o zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 241/2000 Sb., o hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 320/2015 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 45/2016 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Zákon č. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx ve státních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 6/2002 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) Například §8a, §8b xxxx. 1 xx 4 x §8c xxxxxx x. 141/1961 Sb., §52 xx 54 xxxxxx x. 218/2003 Xx., x soudnictví xx xxxxxx mládeže, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.