Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 05.10.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019.


Zákon o zpracování osobních údajů

110/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Subjekt údajů §3

HLAVA II - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE PŘÍMO POUŽITELNÉHO PŘEDPISU EVROPSKÉ UNIE

Díl 1 - Obecná ustanovení

Působnost §4

Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti §5

Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů §6

Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů §7

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem §8

Oznámení formou změny výchozí evidence §9

Výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů §10

Omezení některých práv a povinností §11

Výjimka z povinnosti oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §12

Osobní údaje s omezeným zpracováním §13

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů §14

Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení §15

Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely §16

Díl 2 - Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu

Zákonnost zpracování §17

Výjimky z poučovací a informační povinnosti správce §18

Ochrana zdroje a obsahu informací §19

Výjimka z práv na opravu, na výmaz a na omezení zpracování osobních údajů §20

Informování o opravě, výmazu a omezení zpracování §21

Omezení práva na námitku §22

Další výjimky pro zvláštní případy §23

HLAVA III - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ NEBO ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ, VÝKONU TRESTŮ A OCHRANNÝCH OPATŘENÍ, ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NEBO ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

Obecná ustanovení §24

Zásady zpracování osobních údajů §25

Kategorie subjektů údajů a kvalita osobních údajů §26

Informace pro subjekt údajů §27

Právo na přístup k osobním údajům §28

Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů §29

Společné ustanovení o žádostech subjektu údajů §30

Podnět subjektu údajů o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů §31

Obecné povinnosti spravujícího orgánu a záměrná ochrana osobních údajů §32

Společně spravující orgány §33

Zpracovatel §34

Závaznost pokynů spravujícího orgánu §35

Automatizované pořizování záznamů §36

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů §37

Projednání s Úřadem §38

Zásah na základě automatizovaného zpracování §39

Zabezpečení zpracování osobních údajů §40

Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu §41

Oznamování porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §42

HLAVA IV - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZÁJMŮ ČESKÉ REPUBLIKY §43 §44 §45

Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů §46 §47

Výmaz osobních údajů §48

Ochrana práv subjektu údajů §49

HLAVA V - ÚŘAD §50 §51

Předseda a místopředseda Úřadu §52 §53

Činnosti Úřadu §54

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §55

Mezinárodní spolupráce §56

Výroční zpráva §57

Oprávnění Úřadu na přístup k informacím §58

Mlčenlivost zaměstnanců Úřadu §59

Opatření k odstranění nedostatků §60

HLAVA VI - PŘESTUPKY §61 §62 §63 §64

Zvláštní ustanovení o odložení věci §65

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §66

Zrušovací ustanovení §67

Účinnost §68

INFORMACE

110

XXXXX

xx dne 12. xxxxxx 2019

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxx2) x k naplnění xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx upravuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) zpracování osobních xxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 2),

x) xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx obranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx být xxxx jsou xxxxxxxx xx evidence xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx probíhá xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx osobou v xxxxxxx výlučně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx osobních xxxxx (xxxx jen "Úřad").

§3

Xxxxxxx údajů

Subjektem xxxxx xx rozumí xxxxxxx xxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX PŘÍMO XXXXXXXXXXXX PŘEDPISU EVROPSKÉ XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy x xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 se použijí x při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxx nebo xxxx zařazeny xx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx probíhá xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx činností,

a) při xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx III xxxx XX, nebo

b) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx spadají xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

§5

Oprávnění ke zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkonu xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx předpisem, xxxx

x) úkolu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx správce xxxxxxx.

§6

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx splnění

a) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Chráněným xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zájmy Xxxxx xxxxxxxxx,

x) veřejný xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, předcházení, vyhledávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x ochranných opatření, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx bezpečnosti, včetně xxxxxxx xx osobách x věcech,

c) jiný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx záležitostí xxxxxxxx, xxxxxxxxx, rozpočtových, daňových x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) předcházení, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x písmenech x) xx x),

x) ochrana xxxx x svobod xxxx, xxxx

x) vymáhání xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

Dítě xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx věku.

§8

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx xx. 13 nebo čl. 14 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxx xxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxx obvykle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx formou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjemci xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxx učinit změnou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpřístupňuje xxxx xxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx provádět posouzení xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx, čl. 12 xx 22 x x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zpracovatele xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného x §6 xxxx. 2.

(2) Omezení některých xxxx xxxx povinností xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxx v přiměřeném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 23 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679; to xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 55 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

§12

Výjimka x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx údajů, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxx rozsahem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2. Xxx oznámení takového xxxxxxx Xxxxx se §11 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xx. 18 odst. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zpřístupnit, xx-xx xxxx xxxxxxxxx stanovena xxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx se xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x čl. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/679.

§14

Jmenování xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

Povinnost xxxxxxxx pověřence xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx čl. 37 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 mají xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx orgány xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx oprávněné x vydávání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxxx3).

§16

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Správce nebo xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx statistické účely xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x ochraně xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx, nákladům xx xxxxxxxxx, povaze, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x svobody fyzických xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx shromáždění, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxx určit x xxxxxx totožnost xxxxx xxxxxxxxxxx operaci, x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 let xx provedení xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx osob zpracovávajících xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx důvěrnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dostupnosti xxxxxxxx údajů a xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxx v xxxxxxx incidentů,

j) xxxxxx xxxxxxxxxxxx testování, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx, nebo

l) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxx xxxxx.

(2) Pokud xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx uvedeného v xxxxxxxx 1, osobní xxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx. 15, 16, 18 x 21 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx článek 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zpracovatele xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxx rozsahem xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1. Xxxxxx 15 x x xxxx odpovídajícím xxxxxxx xxx článek 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx vědeckého xxxxxxx x xxxxxxxxxx informací xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osobní xxxxx xxx zpracovávat xxxx tehdy, slouží-li xx xxxxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx první xx xxxxxxxxx xxxx k xxxx, jestli zpracování xxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 xxxx čl. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 .

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx povolením xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§18

Výjimky z xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 1 x 2, xx. 13 odst. 1 xx 3 x xx. 21 xxxx. 4, a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/679, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o identitě xxxxxxx. Informovat x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx vhodným přihlášením xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx provedeno grafickým xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx způsobem. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xx dostačující xxxxx, xx-xx poučení xxxxxxx x právech xxxxxxxx údajů a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochranu jeho xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Informaci o xxxxxxxx správce není xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx:

x) to xxxx xxxxx nebo xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx uvedené x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx, nebo

d) xx xxxxxxxxxx takové xxxxxxxxx ohrozilo nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx nutný x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxxxxxxx veřejného zájmu.

Namísto xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx informací

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 14 xxxx. 1 xx 4 x xx. 21 odst. 4 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679, xxxxx x x ostatních právech xxxxxxxx údajů, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx; x xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 15 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x osobní údaje, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx, zejména pokud xx jinak xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx nepřiměřené úsilí.

(3) Xxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 písm. x) x xx. 15 xxxx. 1 xxxx. x) a x xxx odpovídajícím xxxxxxx xxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 xx xx zpracování osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxx xx. 34 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, nemusí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§20

Výjimka z práv xx opravu, xx xxxxx x xx xxxxxxx zpracování osobních xxxxx

(1) V případě xxxxxxxxx práv xx xxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx x §17 xxxx. 1, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx uvedeným x §17 xxxx. 1, xx subjekt xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xx. 18 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxx tyto údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx nebo obhajobu xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxxxx nepřiměřené xxxxx.

§21

Informování x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx správce x souvislosti xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx účely xxxxxxx x §17 xxxx. 1, uskutečňovaným xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opravu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 2 xxxx xx. 19 x x xxx odpovídajícím rozsahu xxx xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxx xxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x okamžiku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu, x xxxx xxxx xxxx xxxx osobní xxxxx xxxxxxx, nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx nebo omezení xxxxxxxxxx podle xx. 19 a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 se xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx čl. 19 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx pokud by xxxxx x xxxxxxxx xxxx zmaření xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování.

§22

Omezení práva xx xxxxxxx

(1) Námitku xxxxx xx. 21 a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxx konkrétnímu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; přitom xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nasvědčující, xx v xxxxx xxxxxxx převažuje xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxx má xx to, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx tomto uveřejnění x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xxx jeho xxxxxxx xxxxxxx.

§23

Další xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Ustanovení §18 xx 22 x xxxxxxxxxx xx. 12 xx 19, 21, 33 a 34 x x xxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx uplatnění xxxxx subjektu xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx takový xxxxxx potřebný xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §17 xxxx. 1, a

b) xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679 se při xxxxxxxxxx uvedeném x §17 odst. 1 xxxxxxxxx. Ustanovení xx. 20, 22, 56 x 58 xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) x xx. 58 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) a xxxxxxx XX, IV, X x IX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx nezbytné xx splnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx některých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, správce nebo xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření xx zmírnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX PŘI XXXXXX XXXXXXXXXX XX ÚČELEM XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX, XXXXXX TRESTŮ X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, ZAJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx jinak, ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx úkolu a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu stanovených xxxxxx zákony5) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx trestů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bezpečnosti, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech.

(2) Xxx xxxxx této hlavy xx xxxxxxx xx. 4 xxxx 1 xx 6, 8, 9, 12 až 15 x 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx zpravodajskou službou xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy xx použijí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxx xxxx xxx zařazeny xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx automatizovaně.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx spravující xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx údaje xxxx xxxxxx ve xxxxxx x povaze x xxxxx zpracování, a

c) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu údajů xxx po dobu xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zpracování.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxx xxxxxx údaje zpracovávat, xxxxx xxxxx je x tomu spravující xxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Kategorie subjektů xxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx

Xx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx orgán

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informaci x xxxxxxxxx subjektu xxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx také xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označí xxxxxxxx osobní údaje, xxxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxx xx zakládají xx osobních xxxxxxxxxxx.

§27

Informace xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x kontaktních údajích Xxxxx x

x) xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxx, omezení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§28

Xxxxx xx přístup x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx subjektu údajů xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxx mu xxxxxxxxx x

x) účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x opravu, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx údajů a

f) xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, popřípadě vyhoví xxxxx částečně, xxxxx xx vyhověním xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx trestné činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx činů, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajišťování xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx pátrání xx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx osoby.

(3) Xxxxx xx vyhověním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx informuje xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx nezpracovává.

(4) Xxxxxxxxxx orgán vede x důvodech pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx 3 roky.

§29

Xxxxx na opravu, xxxxxxx zpracování xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx x xxxx osobě. Xxxxxxxx-xx xx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osobní údaje xxxxxxx nebo k xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Spravující orgán xx xxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů vztahujících xx x xxxx xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx porušil xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu5) xxxx omezení zpracování xxxxxxxxx kategorií osobních xxxxx, xxxx xxxxx xx spravující orgán xxxxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx opravy xxxx xxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popírá-li xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxx údaje přesné, xxxx

x) musí-li být xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx dokazování.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxx zrušením takového xxxxxxx; spravující orgán xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, má-li být xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx rozhodnutí Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx soudu.

(5) Xxxxxxxxxx orgán žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nevyhoví, xxxxxxxxx vyhoví pouze xxxxxxxx, pokud by xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2, spravující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxxxx xxx postup xxxxx odstavce 5 xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx 3 roky.

§30

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx, že se x krátké xxxx x téže věci xxxxxxx, nemusí žádosti xxxxxxx.

(3) Spravující orgán x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx 29 informuje xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx

x) požádat x xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxx x o xxxxxxxxxxx údajích Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x

x) žádat x xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xxxxxxxxxx xxxxx subjekt xxxxx písemně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx obsahuje odůvodnění, x výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Je-li subjekt xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx podpis xx xxxxxxx plné xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx spravujícím xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavce 3 xxxx. x) x x) se nepoužijí, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§31

Podnět subjektu xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xxxx nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx zejména, xxxxx xxxxxx, xx podnět xx xxxxxx nedůvodný xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx 4 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx subjekt xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx tak xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x soudní xxxxxxx.

§32

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, účelům x rizikům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx technická a xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx povinností xxx ochraně xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x rizikům xxxxxxxxxx osobních údajů, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx přijímá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxx,

x) omezovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, které není xxxxxxxx xxxxx svému xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx uložení xxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx nezbytné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) předcházet automatickému xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Spravující xxxxx xxxx písemné přehledy x xxxxx typových xxxxxxxxxx zpracování osobních xxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxx x kontaktní xxxxx spravujícího orgánu x pověřence,

b) účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a xxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) kategorie xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx mezinárodních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zpracování, xxx xxx jsou osobní xxxxx určeny,

h) xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a

i) xxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x předání xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxx orgán x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx takového xxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx údajů.

§33

Společně xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, uzavřou xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxx sebou xxxxxx xxxxxx xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zpracováním osobních xxxxx xxxxx zpracovatele, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxx zpracovatele xxxxxxxxx x právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx přímo x xxxxxxxx předpisu, smlouva xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxx a účel xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxx zpracovávány,

d) xxxxxxxxx subjektů údajů x

x) práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

(3) Xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dále xxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx pouze podle xxxxxx spravujícího xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xx xxxxx oprávněné xxxxxxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx hlavy,

d) xx xxxxxxx xxxxxx spravujícího xxxxxx po xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx spravujícímu xxxxxx xxxx je xxxxxx, ledaže zákon xxxxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Zpracovatel xxxx písemné xxxxxxxx x všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx obsahují

a) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány,

c) informace x xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx organizací a

d) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Zpracovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx.

(6) Zpracovatel může xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx udělen xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, informuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx orgán uzavřel xxxxxxx o zpracování xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx odstavce 1 xx 3 xxxxxxx.

§35

Závaznost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx spravujícího xxxxxx xxxx zpracovatele, xxxx osobní údaje xxxxxxxxxxx pouze podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§36

Automatizované xxxxxxxxxx záznamů

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, pořizuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x výmazu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x operacích xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, nahlédnutí nebo xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxx x ověřit xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx operaci a xxxxxxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx využít xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxx plnění xxxxx spravujícího xxxxxx xxxx zpracovatele x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx přístup x osobním údajům.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxxxxx xx dobu 3 xxx od výmazu xxxxxxxx xxxxx, ke xxxxxx xx vztahují.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v odstavcích 1 xx 4 xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Posouzení xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, že určitý xxxx připravovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx, rozsahu, okolnostem xxxx účelu k xxxxxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxx xx práv x svobod subjektů xxxxx, xxxxxxxxx spravující xxxxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho operací,

b) xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a

c) plánovaná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zmenšení xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx x Xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, spravující xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxx xx práv x xxxxxx subjektů xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, vede k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx vlivu podle §37; xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx informace.

(3) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Úřadem. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx Xxxx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx porušilo xxxxxxxxxx xxxx hlavy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx žádosti xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxx další xxx xxxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxx Úřad x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 1 xxxxx; o xxxxxxxxxxx lhůty Xxxx xxxxxxxxx spravující xxxxx xx 1 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx automatizovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zasáhnout xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§40

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Spravující xxxxx xxxxxx xxxxxx organizační x xxxxxxxxx opatření, xxx zajistil úroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx zpracování.

(2) Xxxx-xx osobní údaje xxxxxxxxxxxx automatizovaně, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx zabezpečil xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizením, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obnovitelnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x ověřit xxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxx xxx zpracovatele obdobně.

§41

Xxxxxxxxxx porušení zabezpečení xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx ohlásí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx Úřadu, ledaže xx riziko xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx x svobod xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx orgán provede xxxxxxxx xx xxxx xxx 72 xxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx odůvodnění tohoto xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgán uvede, xxxxx xxxx mu xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) kategorie x xxxxxxxxx xxxxx subjektů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, kterých xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxx jiného pracoviště, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxxx osobních údajů,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) popis xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spravujícím xxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx újmy způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx xxxxxx v xxxx ohlášení xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx se x xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx spravující xxxxx též xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x každém xxxxxxxx zabezpečení osobních xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

§42

Xxxxxxxxxx porušení zabezpečení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Spravující xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx neoprávněného xxxxxx xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vysoké.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 3 písm. x) x x) xx x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Spravující orgán xxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx rozhodnout xxxx Xxxx.

(6) Spravující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů neoznámí, xxxxxxxxx oznámí pouze xxxxxxxx, pokud by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2.

HLAVA IV

OCHRANA XXXXXXXX XXXXX PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X BEZPEČNOSTNÍCH XXXXX XXXXX REPUBLIKY

§43

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx použijí xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxxxx obranných x xxxxxxxxxxxxxx zájmů Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx6) xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxx xx. 4 xxxx 1, 2, 6 xx 8, 9 a 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xx souhlasem xxxxxxxx xxxxx. Xxx tohoto xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx údajů,

c) xx xxxxxxxxxx nezbytné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxx; x tomto xxxxxxx xx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxx souhlas, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ukončit x xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) je zpracování xxxxxxxx xxx ochranu xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osoby; xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx nesmí být x rozporu x xxxxxx subjektu xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx archivnictví.

(4) Xxxxxxx údajů musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, pro xxxx xxxx zpracování osobních xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xx xxxx období. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx zpracování.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4 xxxxx xxx zpracovatele xxxxxxx.

§44

Pokud pověření xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx. Smlouva xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Musí v xx xxx zejména xxxxxxxx uvedeno, v xxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§45

Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx správce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx předpisem6), xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx upozornit x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Pokud xxx neučiní, xxxxxxxx xx xxxxx společně x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx

§46

(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxx taková technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx nemohlo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx údajům, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinému neoprávněnému xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx platí x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxxxx, xxxxxx uchovává xx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x osobním údajům,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxx k osobním xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zabránění xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, kopírování, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a

d) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxx byly osobní xxxxx předány.

(4) Při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx povinen

a) xxxxxxxx, xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxx osoba,

b) xxxxxxxx, xxx oprávněná xxxxxxx xxxxx měla xxxxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamy, xxxxx xxxxxx určit a xxxxxx, xxx, xxx x x jakého xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx neoprávněnému přístupu x xxxxxxx nosičům.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 až 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

Zaměstnanci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xx správcem xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx oprávnění a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajích x x xxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx i po xxxxxxxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§48

Xxxxx xxxxxxxx údajů

Správce xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinen provést xxxxx osobních xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49.

§49

Ochrana xxxx subjektu xxxxx

(1) Xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx má xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx hlavou, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx nepřesné x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx, aby xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takto vzniklý xxxx, xxxxxxx provedením xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xx-xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx zpracovatel bez xxxxxxxxxx xxxxxxx odstraní xxxxxxx xxxx.

(3) Došlo-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, odpovídají xx xxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxx 1 x x opravě, xxxxxxxx xxxx výmazu osobních xxxxx. To xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžadovalo neúměrné xxxxx.

XXXXX V

ÚŘAD

§50

(1) Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), mezinárodními xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxx je Xxxxx.

§51

(1) Do xxxxxxxx Xxxxx lze xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ochrany osobních xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řídí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx službu xxxx nadřízeným služebním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx

§52

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxx Úřadu, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Senátu. Xxxxxxxx Xxxxx xx považuje xx člena dozorového xxxxx xxxxx xx. 53 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679. Xxxxxxxx Xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxx. Xxxxxxxx Úřadu xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx období xxxxxxxx Xxxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xx xxxx jdoucí xxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx může být xxxxxxxx xxxxx občan Xxxxx republiky, xxxxx

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx 40 xxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem7) x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x morální xxxxxxxxxx jsou předpokladem, xx xxxx xxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx, x

x) získal vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx potřebnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 5 let praxe x xxxxxxx ochrany xxxxxxxx údajů nebo xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod; xxxxxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx programu, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx než 10 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný trestný xxx xxxx trestný xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) S výkonem xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx neslučitelná funkce xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx správě a xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx pracovním xxxxxx xxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, literární, xxxxxxxxxxxxx x umělecké, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(7) X xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx odvolán, přestal-li xxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Úřad xx 2 xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Místopředseda Xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxx čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679.

(2) Xxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu x xxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ustanovení §52 odst. 2 xx 7 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§54

Činnosti Xxxxx

(1) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II Xxxx

x) xxx provádění xxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxx postupu podle xx. 58 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 může xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) sdělením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx,

x) xxxx stanovit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 3, xx. 42 xxxx. 5 xxxx xx. 43 odst. 1 xxxx. b) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/679,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxx, xxx odebral xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle čl. 42 a 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679,

x) schvaluje xxxxxx xxxxxxx; xx-xx kodex xxxxxxx x xxxxxxx x nařízením Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679, Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) zveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle čl. 28 xxxx. 8 xxxx xx. 46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Ve xxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x státními xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx subjektu údajů xxxxx §31,

c) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů x xxxxxxxxx o xxxxxx vyřízení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů,

f) informuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) informuje správce x xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxx a

h) vykonává xxxxx xxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx

x) zpracovává x xxxxxxxxxx zpřístupňuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x z xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) i xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx vyjádření x xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx upravuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

d) podílí xx xx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxxx x obdobnými xxxxx xxxxxx xxxxx, x orgány Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx III tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx8).

§55

Xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx

(1) Úřad xxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména,

c) xxxxxx xxxxx pobytu x

x) datum narození.

(2) Xxxx xxxxxxx při xxxxxx působnosti podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxx předchozích xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a

e) xxxxx xxxxx.

(3) Úřad xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx ukončení xxxxxx.

(4) Xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) X poskytovaných údajů xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nezbytné xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§56

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx hlavy XXX xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informací, dozorovým xxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie x států, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxx, xxxxx uplatňuje právní xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680, xxxxx xxxxxxxx 1 Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx pomoci xxxx Úřad xxxxxxxx xxxx by jím xxxxx k porušení xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx dozorový xxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xx náklady Xxxxx; xxxxx vyřízení xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odloží, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx dozorovým xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nákladů.

(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Výroční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xx 3 xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx.

§58

Xxxxxxxxx Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx konkrétního xxxxx. Xx xxxxx x pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx9) xxx xxxxxxx Xxxxx k xxxxxxx údajům jiné xxxxxxxx.

(2) X informacemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx České advokátní xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx"), xxxxxxx ustanoví xxxxxxxx komory x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx. Odmítne-li xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx radě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx o nahrazení xxxxxxxx xxxxxxxx komory xxxxxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxx. Nerozhodne-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx Úřadu tak, xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxx komory, xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx komory, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx a Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky je Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pouze za xxxxxxxxxxx x se xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kterého ustanoví xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx Komory xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxx Xxxxx xxx, xx nahrazuje xxxxxxx zástupce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Komory daňových xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxx souhlas zástupce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx obchodním, xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx autorskoprávní xxxxxxx, x informace xxxxx xxxxxxxx 1 věty xxxxx nebo xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odlišné od xxxxx, od xxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyloučené xxxxx věty xxxxx, xxxxx xxxx byl xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Před zpřístupněním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx poučen x xxxxxxx, kterou xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Právo na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx výpisy xxxx právo xx xxxxxxxx kopií informací.

(5) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Mlčenlivost xxxxxxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx x zaměstnanci Xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost o xxxxxxxx údajích, x xxxxxxxxxxx podle §58 xxxx. 4, xxxxx x o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, se xxxxxxx xx seznámili xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx v souvislosti x ní. Tato xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx poměru.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx lze xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx chráněná xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx. Xxxxxxxx údajů lze xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 2.

(3) Povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx nebo xxx xxxxxxxx osoba.

§60

Xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx hlavy II xxxx XXX xxxx xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx odstranění.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§61

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx zveřejnění xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem10).

(2) Xx přestupek podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 1 000 000 Xx, nebo

b) 5 000 000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx tiskem, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 83 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

§62

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy II xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) poruší xxxxxxxx x povinností xxxxx xx. 8, 11, 25 xx 39, 42 xx 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II,

x) xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zpracování osobních xxxxx xxxxx xx. 5 xx 7 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679,

c) xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 12 xx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II,

x) nesplní xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxx

x) xxxxxxxxxx Úřadu přístup x xxxxxx, informacím x prostorám podle xx. 58 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

(2) Subjekt xxx vydávání xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx čl. 42 x 43 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II.

(3) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx z povinností xxxxx čl. 41 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/679.

(4) Xxxx může xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx tehdy, xxxxx xxxxx opatření xxxxx §54 odst. 1 xxxx. e) xxxx §60.

(5) Xxxx xxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxx x zpracovatele xxxxxxx x xx. 83 odst. 7 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (EU) 2016/679.

§63

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů

a) x xxxxxxx s §25 xxxx. 1 xxxx. x) nestanoví xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx nebo stanoveným xxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx překročí oprávnění xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxx zajišťující, xxx xxxxxx údaje xxxx přesné xx xxxxxx k xxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) v rozporu x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx osobní xxxxx xx xxxx delší xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §27 neposkytne xxxxxxxx údajů informace x xxxxxxx nebo xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx,

x) x rozporu x §28 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §28 odst. 1,

x) x rozporu x §29 odst. 5 xxxxxxxx žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §29 odst. 1 xxxx 2,

x) v xxxxxxx s §32 xxxx. 1 až 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 xxxx. 4 nevede písemné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v rozporu x §36 xxxx. 3 xxxxxxx záznamy x xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §37 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 nepožádá Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §39 xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §40 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §41 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx Xxxxx,

x) x xxxxxxx s §42 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x nápravě ve xxxxx stanovené Úřadem,

s) xxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu5),

t) xxxxxx xxxxxxxxx jmenovat pověřence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx §32 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680, nebo

w) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnost xxxxxxx zpracování nebo xxxxxxx osobní xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, xxx xxx zpracování osobních xxxxx

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 4 nevede xxxxxxxx x všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 odst. 5 xxxxxxxx spravujícímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §35 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §40 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

g) x xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx xx xxxxx stanovené Úřadem,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorií osobních xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu5),

j) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 5 xxxx xxxxx jiného právního xxxxxxxx5),

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680, xxxx

x) poruší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxx jiného právního xxxxxxxx5).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 10 000 000 Xx.

§64

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx zákona projednává Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx Xxxx.

§65

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxx, xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx porušení nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxxxxx provedení xxxx, jeho následku, xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx spáchán, xxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zřejmé, xx xxxxx, jehož xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x přestupku, xxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxx o odložení xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx spisu; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx případě nepoužije.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§66

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2020 xx Xxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx lze xxxxxx x účinností xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx je xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Úřadu, xxxxx je xx xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, dokončí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx období xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx dobu určitou. Xxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xx plat, xxxxxxx xxxxxx x naturální xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu 18 měsíců xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona č. 101/2000 Sb.

(6) Xxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx používá pojem xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx se tím xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxx, který xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx etnickém xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, náboženském xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx členství x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, biometrický xxxx zpracovávaný xx xxxxxx xxxxxxxxx identifikace xxxxxxx xxxxx, xxxx x zdravotním xxxxx, x xxxxxxxxx chování, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx rozsudků x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 101/2000 Sb. se xxxxxxxx xx souhlas xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679, ledaže xxxxxx xxxx xxxxxxx nebyl x xxxxxxx x xxxxx nařízením.

§67

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x o změně xxxxxxxxx zákonů.

2. Xxxxx č. 177/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 227/2000 Xx., a xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 450/2001 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx městě Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx zákona č. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx údajů x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 107/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 140/1996 Xx., o xxxxxxxxxxxx svazků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Státní xxxxxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx.

5. Xxxx xxxxx zákona č. 310/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 101/2000 Sb., x ochraně osobních xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 18/1997 Xx., o xxxxxxx využití jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 38/1994 Xx., x zahraničním xxxxxxx x vojenským xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 42/1992 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x družstvech, xx xxxxx pozdějších předpisů.

6. Xxxx xxxxxx zákona č. 517/2002 Sb., kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx službách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

9. Xxxx šestá zákona č. 626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných financí x oblasti odměňování.

10. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 413/2005 Sb., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 109/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx xxxxxxx xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx.

13. Část třicátá xxxxx xxxxxx č. 342/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákony.

14. Část xxxxxxxx zákona č. 170/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx republiky do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Část xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx.

17. Xxxx osmdesátá xxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních registrech.

18. Xxxx šedesátá xxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxx.

19. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 468/2011 Sb., xxxxxx se xxxx zákon x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxxxx xxxxxx zákona č. 64/2014 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx.

22. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x státní službě.

23. Xxxx šestá zákona č. 301/2016 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

24. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x řízení x nich a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

25. Nařízení xxxxx č. 277/2011 Sb., o xxxxxxxxx xxxxx průkazu kontrolujícího Xxxxx pro ochranu xxxxxxxx údajů.

§68

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem jeho xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 110/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2019.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušnými xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, odhalování xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx údajů x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/SVV.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxx pohybu xxxxxx údajů a x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx).

3) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §82 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§10 x xxxx. xxxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (tiskový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

§35 x xxxx. zákona č. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x xxxxxxxxxxx vysílání x x změně dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 341/2011 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x o xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 300/2013 Sb., x Vojenské policii x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Sb., o Rejstříku xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxxx zákon č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx krizové xxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 585/2004 Sb., o branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 289/2005 Sb., x Vojenském xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., x ochraně utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 320/2015 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 45/2016 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 6/2002 Sb., o soudech x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1993 Sb., o xxxxxxx zastupitelství, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx x. 89/1995 Xx., o státní xxxxxxxxxxx službě, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxxx §8a, §8b xxxx. 1 xx 4 x §8c xxxxxx č. 141/1961 Sb., §52 xx 54 xxxxxx x. 218/2003 Sb., x xxxxxxxxxx ve xxxxxx mládeže, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.