Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 27.02.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019.


Zákon o zpracování osobních údajů

110/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Subjekt údajů §3

HLAVA II - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE PŘÍMO POUŽITELNÉHO PŘEDPISU EVROPSKÉ UNIE

Díl 1 - Obecná ustanovení

Působnost §4

Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti §5

Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů §6

Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů §7

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem §8

Oznámení formou změny výchozí evidence §9

Výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů §10

Omezení některých práv a povinností §11

Výjimka z povinnosti oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §12

Osobní údaje s omezeným zpracováním §13

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů §14

Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení §15

Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely §16

Díl 2 - Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu

Zákonnost zpracování §17

Výjimky z poučovací a informační povinnosti správce §18

Ochrana zdroje a obsahu informací §19

Výjimka z práv na opravu, na výmaz a na omezení zpracování osobních údajů §20

Informování o opravě, výmazu a omezení zpracování §21

Omezení práva na námitku §22

Další výjimky pro zvláštní případy §23

HLAVA III - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ NEBO ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ, VÝKONU TRESTŮ A OCHRANNÝCH OPATŘENÍ, ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NEBO ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

Obecná ustanovení §24

Zásady zpracování osobních údajů §25

Kategorie subjektů údajů a kvalita osobních údajů §26

Informace pro subjekt údajů §27

Právo na přístup k osobním údajům §28

Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů §29

Společné ustanovení o žádostech subjektu údajů §30

Podnět subjektu údajů o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů §31

Obecné povinnosti spravujícího orgánu a záměrná ochrana osobních údajů §32

Společně spravující orgány §33

Zpracovatel §34

Závaznost pokynů spravujícího orgánu §35

Automatizované pořizování záznamů §36

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů §37

Projednání s Úřadem §38

Zásah na základě automatizovaného zpracování §39

Zabezpečení zpracování osobních údajů §40

Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu §41

Oznamování porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §42

HLAVA IV - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZÁJMŮ ČESKÉ REPUBLIKY §43 §44 §45

Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů §46 §47

Výmaz osobních údajů §48

Ochrana práv subjektu údajů §49

HLAVA V - ÚŘAD §50 §51

Předseda a místopředseda Úřadu §52 §53

Činnosti Úřadu §54

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §55

Mezinárodní spolupráce §56

Výroční zpráva §57

Oprávnění Úřadu na přístup k informacím §58

Mlčenlivost zaměstnanců Úřadu §59

Opatření k odstranění nedostatků §60

HLAVA VI - PŘESTUPKY §61 §62 §63 §64

Zvláštní ustanovení o odložení věci §65

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §66

Zrušovací ustanovení §67

Účinnost §68

INFORMACE

110

ZÁKON

ze xxx 12. xxxxxx 2019

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx České republiky:

XXXX PRVNÍ

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH XXXXX

XXXXX I

ZÁKLADNÍ XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1), zároveň navazuje xx přímo použitelný xxxxxxx Evropské xxxx2) x x naplnění xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx soukromí upravuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx zákona

Tento xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) 2016/679 2),

x) zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx účelem předcházení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, stíhání xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx bezpečnosti Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vnitřní bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a věcech,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx zajišťování obranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx mají xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx probíhá xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výlučně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx (xxxx xxx "Xxxx").

§3

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxxxxx údaje xxxxxxxx.

HLAVA II

ZPRACOVÁNÍ XXXXXXXX XXXXX XXXXX PŘÍMO XXXXXXXXXXXX PŘEDPISU XXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy a xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, které xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzickou xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx osobních nebo xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XX, xxxx

x) xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx působnosti xxxxx X kapitoly 2 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

§5

Xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxx právní povinnosti xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxx splnění

a) xxxxxxxxxx, xxxxx xx správci xxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejném zájmu xxxx xxx výkonu xxxxxxx xxxx, kterým xx správce pověřen.

§6

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx chráněného xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx účelu, xxx xx xxxxxxx byly xxxxxxxxxxx, slučitelnost xxxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx ve veřejném xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Chráněným xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) veřejný xxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odhalování xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx x věcech,

c) jiný xxxxxxxx xxx veřejného xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx členského xxxxx Evropské unie, xxxxxx záležitostí xxxxxxxx, xxxxxxxxx, rozpočtových, xxxxxxxx x finančního xxxx, xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx stíhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povolání,

f) dohledové, xxxxxxxxx xxxx regulační xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se zpracováním xxxxxxxx údajů v xxxxxxxxxxx s nabídkou xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxx dovršením xxxxxxxxxx roku věku.

§8

Informační xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx §5 x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 13 nebo xx. 14 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679, může xxxx xxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zveřejněním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx evidence

Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příjemci xxxxxxxxxx opravu, omezení xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx údajů, může xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx provádět xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx osobních údajů xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx, xx. 12 xx 22 a x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx článek 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxxxxx xxxxx x přiměřeném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 23 xxxx. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679; xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 55 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

§12

Výjimka x povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, toto xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx rozsahu xxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §6 odst. 2. Xxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xx §11 xxxx. 2 xxxxxxx obdobně.

§13

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx předat xxxx zpřístupnit, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tyto xxxxx xx při xxxxxxx xxxx zpřístupnění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v čl. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

§14

Xxxxxxxxx pověřence xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů

Povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 37 xxxx. 1 písm. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx také xxxxxx xxxxxxx zákonem, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx veřejném xxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx oprávněné x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxxx3).

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Správce xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x účelům xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxx fyzických xxxx. Taková xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 písm. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx alespoň x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pozměnění x xxxxxx osobních údajů, xxxxx umožní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x uchovávání těchto xxxxxxx xxxxxxx po xxxx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx pověřence,

e) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx údajům v xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx obnovení dostupnosti xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přístup x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) proces xxxxxxxxxxxx testování, xxxxxxxxxx x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx subjektu údajů.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx. 15, 16, 18 x 21 a x jim odpovídajícím xxxxxxx xxx xxxxxx 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo zpracovatele xxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx články xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxx 15 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též článek 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx výzkumu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nepřiměřené xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx účely akademického, xxxxxxxxxx nebo literárního xxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx projevu. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxx k xxxx, jestli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx. 9 odst. 1 xxxx xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 .

(2) Zpracování xxxxxxxx údajů pro xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Úřadu x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zdroje x xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§18

Výjimky z poučovací x informační xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx v §17 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xx. 12 xxxx. 1 x 2, xx. 13 odst. 1 až 3 x xx. 21 xxxx. 4, x x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxxxx také jakýmkoliv xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Informovat o xxxxxxxx xxxxxxx lze xxxx vhodným přihlášením xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx o právech xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx jeho xxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxx má, xxxx

x) xx poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx oprávněného xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, zejména x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

Namísto xxxxxxxxx poskytnutí informace x identitě správce xxxx xxxxxxx poskytnutí xxxx informace odložit.

§19

Ochrana xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 odst. 1 xx 4 x xx. 21 odst. 4 a x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxxx x x ostatních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, lze xxxxxx také xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup; x takovém případě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prováděném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx x osobním xxxxxx xxxxx xx. 15 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 se nepoužije, xxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx pouze za xxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx čl. 14 xxxx. 2 písm. x) x xx. 15 xxxx. 1 xxxx. x) x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 33 xxxx. 1 nebo xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx a xx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx uvedené x §17 xxxx. 1, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4).

(2) Xxx-xx x xxxxxxxxxx osobních údajů x xxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 1, xx xxxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxx zpracování osobních xxxxx xxxxx xx. 18 a x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xx vyžadovalo nepřiměřené xxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx o opravě, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1, uskutečňovaným xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opravu, výmaz xxxx omezení zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 17 xxxx. 2 xxxx xx. 19 x x xxx odpovídajícím xxxxxxx xxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx jsou xxxx xxxx xxxxxx údaje xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. 19 a x xxxx odpovídajícím xxxxxxx xxx podle čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxx tomu, xxxx xxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 předal, xx-xx to xxxxxxxx x ochraně xxxx xxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 odst. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xxxxxxxxxxx úsilí, xxxx pokud by xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávněného xxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xx. 21 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též podle xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (EU) 2016/679 xxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx pro účely xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxx xxx proti konkrétnímu xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxx; přitom xxxxxxx xxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x daném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx zpřístupnění xxxx uveřejnění.

(2) Xxxx-xx xxxxxx námitka xxxxx xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xx tomto xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje subjekt xxxxx x xxx, xxx xxxx námitce xxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §1822 x xxxxxxxxxx čl. 12 až 19, 21, 33 x 34 a v xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, použijí přiměřeně xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1, a

b) xxxxxxxx-xx takový xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxxxx kapitoly XXX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx. Ustanovení xx. 20, 22, 56 x 58 xxxx. 1 písm. x), x), e) x x) x čl. 58 xxxx. 2 xxxx. x), x) x x) x xxxxxxx II, XX, X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx přiměřeně xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpracovatele xxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxx stanovených xxxxxx xxxxxxxxxxxx odloží, xx-xx to xxxxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx omezení některých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx riziku pro xxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx takového xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA XXX

XXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX XXX JEJICH XXXXXXXXXX ZA ÚČELEM XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX TRESTNÉ XXXXXXXX, XXXXXXX TRESTNÝCH XXXX, XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX ZAJIŠŤOVÁNÍ XXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx5) xx xxxxxx předcházení, vyhledávání x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Pro xxxxx xxxx hlavy xx použije čl. 4 body 1 xx 6, 8, 9, 12 až 15 a 26 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou nebo xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§25

Zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx

x) stanoví konkrétní xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x souvislosti x xxxxxxx úkolu xxxxxxxxx v §24 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x povaze a xxxxx xxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx osobní xxxxx x podobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxx po dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx účel xxxxxxxxxxxxx x plněním úkolu xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pokud xx x xxxx spravující xxxxx oprávněn x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx stanoveným xxxxxxxxxx účelem jejich xxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxx subjektů xxxxx x kvalita osobních xxxxx

Xx-xx to xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxx údajů xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) označí xxxxxxxx osobní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx zakládají xx osobních hodnoceních.

§27

Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx zveřejní xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o

a) xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "pověřenec"),

c) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) právu xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x

x) xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxx, omezení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§28

Xxxxx na přístup x osobním údajům

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxx údaje vztahující xx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxx mu informace x

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx zpracovává,

c) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kategoriích xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jejího xxxxxx,

x) právu xxxxxxx x opravu, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo výmaz xxxxxxxx údajů x

x) xxxxxx těchto údajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx došlo x ohrožení

a) plnění xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxxxxxx trestných xxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx a vnitřní xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx osobách a xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kázeňském xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxxxxxxx,

x) ochrany xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx by vyhověním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nevyhovění xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, došlo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stejně jako xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx orgán vede x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 roky.

§29

Xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx osobních údajů xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxx k xxx připojit dodatečné xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobních údajů xxxxx §25 nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisu5) xxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxxx kategorií osobních xxxxx, xxxx pokud xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx omezit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx označením,

a) popírá-li xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx

x) musí-li xxx xxxx údaje xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx zpracování xxxxxxxx xxxxx omezeno xxxxx xxxxxxxx 3 písm. x), spravující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx; spravující xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxx xxxxxxxxxxx soudu.

(5) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 nevyhoví, xxxxxxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xxxx. 2. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti, včetně xxxxxxxxxx, došlo x xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2, spravující xxxxx žadatele xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

§30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xxx xxxxxxxxxx odkladu, nejdéle xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx orgán doloží, xx xxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xx zjevně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx, že se x krátké době x xxxx xxxx xxxxxxx, nemusí xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx orgán x xxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx žádosti podle §28 xxxx 29 xxxxxxxxxx orgán subjekt xxxxx písemně informuje. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx případů, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx-xx subjekt xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx podpis xx písemné xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx moc xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) x x) se xxxxxxxxx, xx-xx spravujícím xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxx podnětu subjektu xxxxx ověřit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xxxx xxxxxx podnětu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx, že podnět xx xxxxxx nedůvodný xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, že xx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xx 4 xxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxx x ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx subjekt xxxxx, xxx xxxxxx zákonnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Úřad rovněž xxxxxxxxx subjekt xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x povaze, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x rizikům xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx ochraně xxxxxxxx xxxxx.

(2) Spravující orgán x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx techniky x xxxxxxxx přijímá technická x organizační opatření x cílem

a) co xxxxxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxx,

x) omezovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx jejich xxxxxxx xxxx jejich dostupnosti,

d) xxxxxxxxxx nezbytné záruky xxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx orgán xxxx x opatřeních přijatých xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 dokumentaci, xxxxxx uchovává po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x všech xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, které obsahují

a) xxxxx x kontaktní xxxxx spravujícího orgánu x pověřence,

b) účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx příjemců,

d) kategorie xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, zda x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx organizací,

g) xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx zpracování, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx určeny,

h) xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx potřebnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx zabezpečení xxxxxxxx údajů.

(5) Xxxxx-xx x nesprávnému xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje příjemce xxxxxx údajů x xxxxx příslušný xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, který xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedl xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x nutnosti xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx údajů.

§33

Xxxxxxxx spravující orgány

Stanoví-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxx xxxxx upraví xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx příjem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je schopen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx zpracovatele xxxxxxxxx x právního xxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgán se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zpracování xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxx z xxxxxxxx předpisu, smlouva xxxxxxxxx určí

a) předmět x xxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx subjektů xxxxx x

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx, nevyplývá-li xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx pouze xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu,

b) xxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxx zpracovávat xxxxxx xxxxx zavázaly x xxxxxxxxxxxx,

x) pomáhá xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx povinností xxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po ukončení xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx postup, x

x) poskytne spravujícímu xxxxxx xxxxxxxxx nezbytné xxx doložení xxxxxxx xxxxxxxxxx podle písmen x) xx x) x xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx

x) xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxxx x pověřence,

b) xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx konkrétních xxxxxxx zemí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx spravujícímu orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Zpracovatel xxxx xxxxxxx xxxxxxx zpracovatele xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Je-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxx pro blíže xxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, informuje xxxxxx spravující orgán x všech xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uzavřel xxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odstavce 1 xx 3 obdobně.

§35

Závaznost xxxxxx spravujícího xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx spravujícího xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§36

Automatizované pořizování záznamů

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pořizuje xxxxxxx xxxxxxx x operacích xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pozměnění, xxxxxxxxxxx, nahlédnutí, xxxxxxx, xxxxxxx a výmazu xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, nahlédnutí xxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 umožňují xxxxx x xxxxxx xxxxx x čas xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže xxxxxxxx totožnosti těchto xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx důvodů možné.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx poskytuje přístup x osobním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx od xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 4 xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

Posouzení xxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx povede xxxxxxxx k xxxx xxxxxx, rozsahu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x svobod xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx připravovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxx do xxxx x xxxxxx subjektů xxxxx a

c) plánovaná xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

§38

Xxxxxxxxxx s Xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpracování, xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxxx vysoké xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv x xxxxxx subjektů xxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx k využití xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, vede x xxxxxxxx riziku xxxxxx xx xxxx a xxxxxx subjektů údajů.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37; na vyžádání Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Úřad xxxx vydat seznam xxxxxxxxxx osobních údajů, xxxxx je spravující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx. X xxxxxxxx zpracováních Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx Xxxx za xx, xx xx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx spravující xxxxx xx 6 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxx další své xxxxxxxxx. Xxxx lhůtu xxxx Xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 1 měsíc; x xxxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxxx spravující xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx údajů, jen xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zákon.

§40

Zabezpečení zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) Spravující orgán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx povaze, rozsahu, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx jejich zpracování.

(2) Xxxx-xx osobní údaje xxxxxxxxxxxx automatizovaně, xxxxxxxxxx xxxxx přijme xxxxxxxx xxxxxxxx, aby

a) tyto xxxxxx xxxxx zabezpečil xxxx neoprávněným xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, odcizením, zneužitím xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx určit x ověřit xxxxx, xxxxx tyto xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx pro přenos xxxxx předány xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) zajistil xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx údaje obsahuje, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, a

e) xxxxxxxx x neoprávněném xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxx údajů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x odstavcích 1 x 2 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx obdobně.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx ohlásí xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, ledaže xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv x xxxxxx subjektu xxxxx nízké.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxx 72 xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx.

(3) X ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx subjektů xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) jméno x xxxxxxxxx údaje pověřence xxxx xxxxxx pracoviště, xxxxx xxxxxxxx bližší xxxxxxxxx k porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx a

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx nebyly x xxxx xxxxxxxx známy, xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 sdělí xxxxxxxxxx xxxxx též osobě xxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx osobní xxxxx poskytl xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

§42

Xxxxxxxxxx porušení zabezpečení xxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv a xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx z tohoto xxxxxxxx vysoké.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxx x §41 xxxx. 3 xxxx. x) x c) xx x).

(3) Xxxxx xx oznámení xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Spravující xxxxx xxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx osobní xxxxx xxxxx zneužít, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx významně xxxxxxx xxxxxx neoprávněného xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx práv x xxxxxx subjektu údajů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 4 může xxxxxxxxxx xxxx Xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neoznámí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xxxx. 2.

XXXXX XX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

§43

(1) Xxxxxxxxxx této hlavy xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx6) xxxxxxxxx jinak.

(2) Pro xxxxx této xxxxx xx xxxxxxx čl. 4 xxxx 1, 2, 6 xx 8, 9 x 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pouze xx souhlasem subjektu xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx může správce xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro dodržení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx smlouvy, jejíž xxxxxxx stranou je xxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx subjektu údajů,

c) xx zpracování nezbytné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx musí správce xxxx xxxxxxxxxx ukončit x xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné osobní xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ochranu xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx xxxxx; takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být x rozporu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytuje xxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxx, funkcionáři xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy, které xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxx udělením xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx, xxx jaký xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x x xxxxx osobním údajům xx xxxxxxx dáván, xxxxxx správci x xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx údajů xx zpracováním osobních xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx celou dobu xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4 xxxxx xxx zpracovatele xxxxxxx.

§44

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeno, x xxxxx rozsahu, xx xxxxx xxxxxx a xx xxxxx xxxx xx uzavírá, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx technických x organizačních xxxxxxxx x zajištění bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjistí, xx správce porušuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6), je xxxxxxx jej xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, odpovídá xx škodu společně x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx.

Povinnosti osob při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

§46

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx taková technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx dojít x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx změně, zničení, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxxxx je povinen xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xxxxxxxx po xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx posuzuje xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx neoprávněným xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, vytváření, kopírování, xxxxxxx, úpravě xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxx byly xxxxxx xxxxx předány.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx povinen

a) xxxxxxxx, xxx systém xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx používala xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxx osoba měla xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záznamy, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx, kým x x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zaznamenány xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxx nosičům.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 xx 4 xxxxx pro xxxxxxxxxxxx obdobně.

§47

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zpracovatelem, xxxx xxxxx, které x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx s osobními xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx údajích x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§48

Výmaz osobních xxxxx

Xxxxxxx xxxx xx základě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobních údajů, xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx byly xxxxxx údaje xxxxxxxxxx, xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §49.

§49

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx subjekt xxxxx, xxxxx xx xx xx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údajů, které xx x xxxxxxx x ochranou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx x xxxxx hlavou, xxxxxxx jsou-li osobní xxxxx nepřesné x xxxxxxx na účel xxxxxx xxxxxxxxxx, může

a) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx

x) požadovat, xxx xxxxxxx xxxx zpracovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx žádost xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b) xxxxxxxx oprávněnou, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Došlo-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, odpovídají xx újmu xxxxxxxx x nerozdílně.

(4) Xxxxxxx xx povinen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxxxxxx, xx-xx informování xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžadovalo xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX V

ÚŘAD

§50

(1) Úřad xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu stanoveném xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxx je Xxxxx.

§51

(1) Do xxxxxxxx Xxxxx xxx zasahovat xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx výkonu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a řídí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x přímo xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx Úřadu xx hrazena xx xxxxxxxxxx kapitoly státního xxxxxxxx Xxxxx republiky.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx vnitra xxx státní xxxxxx xxxx nadřízeným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxx

§52

(1) Úřad xxxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx republiky xx xxxxx Senátu. Xxxxxxxx Xxxxx se považuje xx xxxxx dozorového xxxxx xxxxx xx. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx dávat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx státní služby.

(2) Xxxxxxx období xxxxxxxx Xxxxx xx 5 xxx. Xxxxxxxx Xxxxx xxxx být jmenován xxxxxxx xx 2 xx sobě xxxxxx xxxxxxx období.

(3) Předsedou Xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx plně xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx 40 xxx,

x) je xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx předpisem7) x jeho znalosti, xxxxxxxxxx x morální xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx bude xxxxx xxxxxx řádně xxxxxxxx, x

x) xxxxxx vysokoškolské xxxxxxxx absolvováním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx právo xxxx xxxxxxxxxxx, má potřebnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx francouzského xxxxxx a nejméně 5 let praxe x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx takovou xxxxx xxxxx než 10 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx považuje xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odsouzena xxx úmyslný trestný xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) X výkonem xxxxxx předsedy Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Předseda Úřadu xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x dalším xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a umělecké, xxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxxxx důstojnost xxxx xxxxxxxxxx důvěru x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(7) Z xxxxxx xxxx xxx předseda Xxxxx odvolán, xxxxxxx-xx xxxxxxxx některou x xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxx má 2 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx a xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx dozorového úřadu xxxxx xx. 53 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

(2) Místopředseda Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx x xxxx nepřítomnosti; xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx místopředsedové Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx bezprostředně předcházejícího xxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxxx §52 xxxx. 2 xx 7 xx xxxxxxx obdobně.

§54

Xxxxxxxx Xxxxx

(1) Ve xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx XX Úřad

a) xxx provádění xxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxxxx xxxxx kontrolního xxxx,

x) xxx postupu xxxxx xx. 58 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xxxx xxxxxxx xxxxxx x vyjasnění xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xx zamýšleným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx poruší své xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle čl. 41 odst. 3, xx. 42 odst. 5 xxxx xx. 43 xxxx. 1 xxxx. b) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679,

e) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 42 a 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679,

x) xxxxxxxxx kodexy xxxxxxx; xx-xx xxxxx xxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679, Xxxx xxxx schválení zamítne, x

x) xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 8 xxxx čl. 46 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679.

(2) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxx XXX, nejde-li x zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx §31,

x) přijímá xxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informuje o xxxxxx vyřízení,

d) projednává xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx konzultace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, zárukách x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx,

x) xxxxxxxxx správce x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx působnost stanovenou xx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx o xxx xxxxxxxx,

x) zajišťuje plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x z xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

d) xxxxxx xx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sboru xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x orgány Evropské xxxx x s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxxxx soudy xxxx xxxxxx zastupitelství xxxxx xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx8).

§55

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx působnosti xxxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x xxxxxxx

x) příjmení,

b) xxxxx, popřípadě xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona xxxx xxxxxx právního předpisu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel xxxxx x rozsahu

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx rodné xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx adres xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx ukončení trvalého xxxxxx na území Xxxxx republiky, a

e) xxxxx číslo.

(3) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxx pobytu,

d) číslo x platnost xxxxxxxxx x xxxxxx a

e) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu.

(4) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx evidence xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx využít vždy xxx takové údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§56

Mezinárodní xxxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XXX xxxxx, včetně provedení xxxxxxx, kontrol nebo xxxxxxxxxx informací, dozorovým xxxxxx jiných xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/680.

(2) Žádost xxxxxxxxxx úřadu jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) 2016/680, podle xxxxxxxx 1 Xxxx vyřídí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, ledaže x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx oprávněn xxxx xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx na xxxxxxx Xxxxx; pokud xxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, Úřad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxx nákladů.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx žádost xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

§57

Výroční zpráva

(1) Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx kontrolní xxxxxxxx x její zhodnocení, xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx zpracování x ochrany xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Úřadu, xxxxxx dozoru nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xxxxx II xxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx do 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§58

Oprávnění Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx informacemi nezbytnými xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. To platí x xxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxx xxxxxx xxxxxxx9) pro xxxxxxx Úřadu k xxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxx zákona o xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx se seznamovat xxxxx xx přítomnosti x se souhlasem xxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx komory x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx souhlas udělit, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx radě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolní xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx kontrolní xxxx xxxxxx o xxxxxxx Úřadu xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx zástupcem komory, xxx xxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X informacemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx zástupce Komory xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx jejích xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx poradců. Xxxxxxx-xx zástupce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx souhlas udělit, xxxxxxxxxxx zajistí na xxxxxxxx žádost Úřadu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a bezodkladně xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxx Úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky rozhodnutím xxxxxxx komise Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx Komory xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Úřadu xxx, xx nahrazuje xxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx lhůtě 30 xxx ode xxx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx České republiky, xxx xxxxxxx zástupce Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Úřad xxxxxxx z xxxxxxxxx xx spisu xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx odstavce 2, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxx, xx níž xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx účastníkovi xxxxxx informace xxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx proveden xxxxx. Před xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx poučen x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx požívá; o xxxxxxx xx sepíše xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nezahrnuje xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx právo na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§59

Mlčenlivost zaměstnanců Úřadu

(1) Xxxxxxxxxxxxx x zaměstnanci Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zveřejnění xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu xxxx x souvislosti x xx. Xxxx xxxxxxxxx trvá x xx xxxxxxxx služebního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx. Povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se lze xxxxxxxxx vůči orgánu xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v trestním xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx chráněná xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxxxxxx. Xxxxxxxx údajů lze xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx tímto xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx chráněného zájmu xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předseda Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§60

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx uložené xx xxxx základě xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX xxxx III nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, xxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX

§61

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx zákaz zveřejnění xxxxxxxx xxxxx stanovený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx10).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx

x) 1 000 000 Xx, xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxxxxx tiskem, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou xxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Úřad xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxx xxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 83 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

§62

(1) Správce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy II xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) poruší xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx čl. 8, 11, 25 xx 39, 42 až 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II,

x) xxxxxx některou xx xxxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 5 xx 7 xxxx 9 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/679,

x) xxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxxxx údajů xxxxx xx. 12 xx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II,

x) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 58 odst. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxx

x) xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx x údajům, xxxxxxxxxx x prostorám xxxxx xx. 58 odst. 1 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Subjekt xxx vydávání osvědčení xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx čl. 42 x 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II.

(3) Subjekt xxx monitorování xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx poruší xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 4 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/679.

(4) Xxxx může xxxxxxx xx uložení správního xxxxxx xxxx tehdy, xxxxx uloží xxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxx. e) xxxx §60.

(5) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx také xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 83 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

§63

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx přestupku xxx, xx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

a) x rozporu x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx zpracování osobních xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x účelu xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx osobní xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx,

x) x rozporu s §28 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxx x §28 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §29 odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §29 odst. 1 xxxx 2,

g) v xxxxxxx x §32 xxxx. 1 až 3 nepřijme xxxxxxxxx x organizační opatření xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §32 xxxx. 4 nevede xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §36 xxxx. 1 nepořizuje xxxxxxx,

x) x rozporu x §36 odst. 3 xxxxxxx záznamy x xxxxxx účelu,

k) x xxxxxxx x §37 neprovede xxxxxxxxx xxxxx na ochranu xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §38 xxxx. 1 nepožádá Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §39 xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx chráněných zájmů xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §40 xxxx. 1 nepřijme xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

o) v xxxxxxx s §40 xxxx. 2 nepřijme xxxxxxxx opatření,

p) v xxxxxxx s §41 xxxx. 1 neohlásí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx Úřadu,

q) x xxxxxxx s §42 xxxx. 1 neoznámí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x nápravě xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu5),

t) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx nepřesných osobních xxxxx xxxxx §32 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxx xxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx neuplatňuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx prověřovat potřebnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 4 nevede přehledy x xxxxx typových xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §34 xxxx. 5 xxxxxxxx spravujícímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

c) v xxxxxxx x §35 xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 nepořizuje xxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §36 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §40 xxxx. 1 xxxxxxxx organizační x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

g) x xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx nezbytná opatření,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Úřadem,

i) xxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx některou x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx státu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(3) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

§64

(1) Přestupky xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Pokutu xxxxxx Xxxx.

§65

Zvláštní ustanovení x xxxxxxxx xxxx

Xxxx řízení x přestupku podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 zahájí, xxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx též, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, xxxxx byl xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, za xxxxx xxx čin xxxxxxx, xxxx vzhledem k xxxxxxx podezřelého xx xxxxxxxx xxxx zřejmé, xx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx provedením xxxxxx x přestupku, bylo xxxxxxxx nebo xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx věty xxxxx xx pouze xxxxxxxxx do xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za přestupky x xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX, ZRUŠOVACÍ X XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§66

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020 xx Xxxx xxxxx 1 xxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021.

(2) Xxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx ke xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, dokončí xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Inspektor Úřadu, xxxxx xx xx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxx období xx xxxxxxxxx zaměstnancem Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxx. Xxxxx inspektora Xxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpracovávané xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., o ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 18 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(5) Řízení xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., xxxxx nebyla xxxxxxxxxx skončena xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 101/2000 Sb.

(6) Xxx xx x dosavadních právních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaj xxxx xxxxxxx osobní xxxx, xxxxxx xx xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx údaj, který xxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx filosofickém xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, biometrický xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jedinečné identifikace xxxxxxx xxxxx, údaj x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x údaj týkající xx rozsudků v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx činů xxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb. xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679, ledaže xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 101/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx č. 177/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx zákona č. 227/2000 Xx., x xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3. Xxxx šestá xxxxxx č. 450/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Sb., xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx čtvrtá zákona č. 107/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 140/1996 Xx., x xxxxxxxxxxxx svazků vzniklých xxxxxxxx bývalé Státní xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony.

5. Část xxxxx xxxxxx č. 310/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 148/1998 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx osobních xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 38/1994 Xx., x zahraničním obchodu x xxxxxxxxx materiálem x o xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/1993 Xx., x státním xxxxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 42/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx majetkových nároků x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

6. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 517/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá opatření x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 439/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8. Část čtvrtá xxxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx službách informační xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).

9. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 626/2004 Sb., o změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 413/2005 Sb., o změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx utajovaných xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. Xxxx xxxxxxxxx zákona č. 109/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxx dvacátá xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a některé xxxxx zákony.

14. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 170/2007 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxx xxxxx zákona č. 52/2009 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx.

17. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

18. Xxxx xxxxxxxx pátá xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

19. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x zdravotních xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 468/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony.

21. Xxxx xxxxxxx devátá xxxxxx č. 64/2014 Sb., kterým se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádu.

22. Xxxx dvacátá xxxxxx xxxxxx č. 250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx.

23. Xxxx šestá xxxxxx č. 301/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

24. Xxxx osmdesátá druhá xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxxx č. 277/2011 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 110/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.4.2019.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680 ze xxx 27. dubna 2016 o ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, vyšetřování, xxxxxxxxxx xx stíhání trestných xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2008/977/SVV.

2) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 ze xxx 27. xxxxx 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx údajů x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

3) Zákon č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §82 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10 x násl. xxxxxx x. 46/2000 Xx., x právech x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35 x xxxx. xxxxxx x. 231/2001 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 273/2008 Sb., x Policii Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 341/2011 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 257/2000 Sb., o Xxxxxxxx x mediační xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 555/1992 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx České republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 17/2012 Sb., x Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Například xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 219/1999 Sb., x ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 221/1999 Sb., x vojácích x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 222/1999 Sb., x zajišťování xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 241/2000 Sb., x hospodářských xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 585/2004 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 289/2005 Sb., x Xxxxxxxxx zpravodajství, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 412/2005 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 320/2015 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 45/2016 Sb., x xxxxxx xxxxxx x záloze, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Například xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx zastupitelství, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

9) Například §16 xxxxxx x. 89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxxxxxx §8a, §8b odst. 1 xx 4 x §8c zákona č. 141/1961 Sb., §52 xx 54 xxxxxx x. 218/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.