Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 24.04.2019.


Zákon o zpracování osobních údajů

110/2019 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Působnost zákona §2

Subjekt údajů §3

HLAVA II - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE PŘÍMO POUŽITELNÉHO PŘEDPISU EVROPSKÉ UNIE

Díl 1 - Obecná ustanovení

Působnost §4

Oprávnění ke zpracování osobních údajů při plnění právní povinnosti nebo výkonu působnosti §5

Výjimka z povinnosti posuzování slučitelnosti účelů §6

Způsobilost dítěte pro souhlas se zpracováním osobních údajů §7

Informační povinnost pro zpracování osobních údajů upravená zákonem §8

Oznámení formou změny výchozí evidence §9

Výjimka z povinnosti posouzení vlivu zpracování osobních údajů na ochranu osobních údajů §10

Omezení některých práv a povinností §11

Výjimka z povinnosti oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §12

Osobní údaje s omezeným zpracováním §13

Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů §14

Akreditace subjektů pro vydávání osvědčení §15

Zpracování osobních údajů za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely §16

Díl 2 - Zpracování osobních údajů prováděné pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu

Zákonnost zpracování §17

Výjimky z poučovací a informační povinnosti správce §18

Ochrana zdroje a obsahu informací §19

Výjimka z práv na opravu, na výmaz a na omezení zpracování osobních údajů §20

Informování o opravě, výmazu a omezení zpracování §21

Omezení práva na námitku §22

Další výjimky pro zvláštní případy §23

HLAVA III - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI JEJICH ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM PŘEDCHÁZENÍ, VYHLEDÁVÁNÍ NEBO ODHALOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI, STÍHÁNÍ TRESTNÝCH ČINŮ, VÝKONU TRESTŮ A OCHRANNÝCH OPATŘENÍ, ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NEBO ZAJIŠŤOVÁNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A VNITŘNÍ BEZPEČNOSTI

Obecná ustanovení §24

Zásady zpracování osobních údajů §25

Kategorie subjektů údajů a kvalita osobních údajů §26

Informace pro subjekt údajů §27

Právo na přístup k osobním údajům §28

Právo na opravu, omezení zpracování nebo výmaz osobních údajů §29

Společné ustanovení o žádostech subjektu údajů §30

Podnět subjektu údajů o ověření zákonnosti zpracování osobních údajů §31

Obecné povinnosti spravujícího orgánu a záměrná ochrana osobních údajů §32

Společně spravující orgány §33

Zpracovatel §34

Závaznost pokynů spravujícího orgánu §35

Automatizované pořizování záznamů §36

Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů §37

Projednání s Úřadem §38

Zásah na základě automatizovaného zpracování §39

Zabezpečení zpracování osobních údajů §40

Ohlašování porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu §41

Oznamování porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů §42

HLAVA IV - OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH ZÁJMŮ ČESKÉ REPUBLIKY §43 §44 §45

Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů §46 §47

Výmaz osobních údajů §48

Ochrana práv subjektu údajů §49

HLAVA V - ÚŘAD §50 §51

Předseda a místopředseda Úřadu §52 §53

Činnosti Úřadu §54

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy §55

Mezinárodní spolupráce §56

Výroční zpráva §57

Oprávnění Úřadu na přístup k informacím §58

Mlčenlivost zaměstnanců Úřadu §59

Opatření k odstranění nedostatků §60

HLAVA VI - PŘESTUPKY §61 §62 §63 §64

Zvláštní ustanovení o odložení věci §65

ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §66

Zrušovací ustanovení §67

Účinnost §68

INFORMACE

110

XXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2019

x zpracování xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1), zároveň xxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x k naplnění xxxxx každého na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx

x) zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/679 2),

x) zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgány xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx odhalování xxxxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x ochranných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku x vnitřní bezpečnosti, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nejde-li x xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx výlučně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx Úřadu pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Úřad").

§3

Xxxxxxx údajů

Subjektem xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x níž xx osobní xxxxx xxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX

Xxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§4

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx této xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx hlavy a xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx být xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, a xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxxx zcela xxxx částečně automatizovaně, xxxxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osobních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxx XXX xxxx XX, nebo

b) xxx výkonu xxxxxxxx, xxxxx spadají do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx X xxxxxxxx 2 Xxxxxxx x Evropské xxxx.

§5

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů při xxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx správci xxxxxxx právním xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx prováděného xx xxxxxxxx zájmu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci, xxxxxx xx správce pověřen.

§6

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx slučitelnosti účelů

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx, než xx kterému xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx těchto xxxxx, xx-xx toto xxxxxxxxxx nezbytné a xxxxxxxxx xxx splnění

a) xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zájmem xxxxx odstavce 1 xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, vyhledávání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx zajišťování xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxx cíl veřejného xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zájem Evropské xxxx nebo členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx záležitostí měnových, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x finančního xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx,

x) předcházení, vyhledávání, xxxxxxxxxx xxxx stíhání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx regulační xxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx e),

g) xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxxxxxx dítěte pro xxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx

Xxxx nabývá xxxxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§8

Informační povinnost xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx správce xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx podle §5 x xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 13 xxxx xx. 14 xxxx. 1, 2 x 4 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679, xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§9

Oznámení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§10

Xxxxxxx x povinnosti xxxxxxxxx vlivu zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx provádět posouzení xxxxx zpracování xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx provést.

§11

Xxxxxxx některých xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx předpis xxxxx, xx. 12 xx 22 x x jim xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též článek 5 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uplatnění xxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x svým xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §6 odst. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx nebo zpracovatel xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Úřadu, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx. 23 odst. 2 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679; to xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 55 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679.

§12

Xxxxxxx z povinnosti xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů subjektu xxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx oznámit porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx nezbytné x xxxx xxxxxxxx přiměřené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedeného v §6 odst. 2. Xxx oznámení xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx se §11 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx.

§13

Osobní údaje s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 18 odst. 1 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679, není xxx xxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx zpracovatele xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx stanovena xxxxxxx předpisem. Xxxx xxxxx se xxx xxxxxxx nebo zpřístupnění xxxxxx jako xxxxx xxxxxxx x xx. 18 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679.

§14

Xxxxxxxxx pověřence xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx osobních údajů xxxxx čl. 37 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 mají xxxxx orgánů xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osvědčení

Osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx akreditaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx3).

§16

Zpracování osobních údajů xx účelem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Správce nebo xxxxxxxxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxx xxxxxxxxxxxx výzkumu nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx odpovídají xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx, povaze, rozsahu, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pro práva x xxxxxxx fyzických xxxx. Taková opatření xxxxx zahrnovat xxxxxxx

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx osobních xxxxx, xxxxx xxxxxx určit x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx operaci, x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx nejméně po xxxx 2 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx zpracovávajících xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx pověřence,

e) xxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxx v xxxxx správce nebo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx k xxxxxxxxx trvalé důvěrnosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zpracování,

i) opatření xxxxxxxxxx obnovení dostupnosti xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx údajům x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, posuzování x hodnocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx opatření pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování,

k) xxxxxxxx xxxxxxx přenosu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx, nebo

l) xxxxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xxx xxxx účely.

(2) Pokud xx umožňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxxxxx xxxx zpracovatel xxxx xxxxxxxxxx x podobě, xxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx brání oprávněné xxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxx právní xxxxxxx xxxxx, xx. 15, 16, 18 x 21 x x jim odpovídajícím xxxxxxx xxx xxxxxx 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679 se xxxxxxx přiměřeně xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údajů stanovených xxxxxx xxxxxx odloží, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1. Xxxxxx 15 x x jemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx článek 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx nezbytné pro xxxxx vědeckého xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx účely nebo xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

§17

Xxxxxxxxx zpracování

(1) Osobní xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, slouží-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx projevu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx k xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobní údaje xxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 xxxx xx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679 .

(2) Zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 není xxxxxxxxx povolením xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§18

Xxxxxxx x poučovací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Správce xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 1 své xxxxxxxxxx, vyplývající x xx. 12 xxxx. 1 a 2, xx. 13 xxxx. 1 xx 3 x xx. 21 xxxx. 4, x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679, xxxxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxxx informováním xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x identitě xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ústně xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx je dostačující xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx x právech xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ochranu xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx:

x) xx xxxx xxxxx xxxx by xx vyžadovalo xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §17 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxxx má, xxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx postup nutný x dosažení xxxxxxxxxxx xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zájmu.

Namísto xxxxxxxxx poskytnutí informace x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx správce xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. 14 odst. 1 xx 4 x xx. 21 xxxx. 4 x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; x takovém případě xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(2) Xxxxx xx přístup x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 15 x v xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx nebyly správcem xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 1. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v odůvodněných xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx to xxxxxxxxxx nepřiměřené úsilí.

(3) Xxxxxxxxxx xx. 14 xxxx. 2 písm. x) x xx. 15 odst. 1 xxxx. x) x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 se xx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx x §17 xxxx. 1 nepoužije.

(4) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxx xx. 33 xxxx. 1 xxxx xx. 34 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxx zabezpečení xxxx xxxxxxxx.

§20

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx, xx xxxxx a xx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx osobních údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1, xx xxxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx4).

(2) Jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x účelům xxxxxxxx x §17 odst. 1, má xxxxxxx xxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 18 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahu xxx podle čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx osobní údaje xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, ale subjekt xxxxx tyto údaje xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nároků. Xx xxxxxxx, xxxxx by xx vyžadovalo xxxxxxxxxxx xxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Je-li xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1, xxxxxxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, povinen oznámit xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx podle xx. 17 xxxx. 2 xxxx xx. 19 x v xxx odpovídajícím xxxxxxx xxx podle čl. 5 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, může xxxx povinnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxx xxxx osobní údaje xxxxxxx, nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx čl. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679 se xxxxxxxx tomu, xxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx v §17 xxxx. 1 xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 19 x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx též xxxxx čl. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) 2016/679 xxxxxxxxxxx úsilí, xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx

(1) Námitku xxxxx xx. 21 a x jemu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx. 5 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxx xxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejnění xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nasvědčující, xx v daném xxxxxxx xxxxxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uveřejnění.

(2) Byla-li xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx to, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx nad zájmem xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx případě xxxxxxxxx oprávněný xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx x svobod. Xxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§23

Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx případy

(1) Xxxxxxxxxx §1822 x xxxxxxxxxx čl. 12 až 19, 21, 33 x 34 a v xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. 1, x

x) xxxxxxxx-xx takový postup xxxxxxxxxxxxx k vysokému xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 se při xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §17 xxxx. 1 xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx čl. 20, 22, 56 x 58 xxxx. 1 xxxx. x), x), x) x x) x xx. 58 xxxx. 2 xxxx. x), x) x g) x xxxxxxx XX, IV, X x XX xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uplatnění práva xxxxxxxx údajů stanovených xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §17 odst. 1.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx vhodná xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXX ZA ÚČELEM XXXXXXXXXXX, VYHLEDÁVÁNÍ XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX ČINNOSTI, XXXXXXX TRESTNÝCH ČINŮ, XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX X VNITŘNÍ XXXXXXXXXXX

§24

Xxxxxx ustanovení

(1) Nestanoví-li xxxxx xxxxx, ustanovení xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nezbytné pro xxxxxx xxxxx x xxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu stanovených xxxxxx xxxxxx5) xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx. 4 xxxx 1 xx 6, 8, 9, 12 xx 15 x 26 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 xxxxxxx.

(3) Spravujícím xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, který xxxx zpravodajskou xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx použijí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxx nebo xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zcela nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§25

Zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpracování osobních xxxxx x xxxxxxxxxxx x plněním úkolu xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1,

x) přijímá xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx k dosažení xxxxx jejich xxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x plněním úkolu xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 lze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx pokud xx x tomu xxxxxxxxxx xxxxx oprávněn x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx.

§26

Kategorie xxxxxxxx xxxxx x kvalita osobních xxxxx

Xx-xx to možné, xxxxxxxxxx orgán

a) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů x trestním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pravomocných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx těchto údajů xxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx, a

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxxxxxx xxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hodnoceních.

§27

Informace xxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"),

x) xxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) právu podat xxxxxxxx x Xxxxx x kontaktních xxxxxxx Xxxxx x

x) xxxxx xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

§28

Právo xx xxxxxxx x osobním údajům

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx k jeho xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x

x) xxxxx zpracování xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx tyto údaje xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příjemců,

d) xxxxxxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx požádat x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx těchto údajů.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx žádosti xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhověním došlo x xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx, vyhledávání x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxx trestných xxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zajišťování xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx znaky xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

d) oprávněných xxxxx xxxxx osoby.

(3) Xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx sdělením x nevyhovění xxxxxxx, xxxxxx odůvodnění, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxxxxx, kterou uchovává xxxxxxx 3 xxxx.

§29

Xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx opravu nebo xxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx xx k xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx účel zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxx xxxxxxx xxxx k xxx připojit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxx provede xxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahujících xx k xxxx xxxxx, xxxxx spravující xxxxx porušil zásady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §25 nebo xxxxxx xxxxxxxx předpisu5) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx opravy xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx může spravující xxxxx omezit zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx označením,

a) xxxxxx-xx xxxxxxx údajů xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx přesné, xxxx

x) xxxx-xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 písm. x), xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zrušením xxxxxxxx xxxxxxx; spravující xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx příslušného xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xxxx. 2. Xxxxx xx sdělením o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx podle §28 xxxx. 2, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx informuje xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Spravující xxxxx vede o xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

§30

Společné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejdéle xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx, xx xxxxxx podle §28 xxxx 29 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxx době x xxxx věci xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Spravující xxxxx x xxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxx §28 xxxx 29 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím Xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Úřadu,

b) xxxxx xxxxxxxx Xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx žádosti xxxxx §28 nebo 29 xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxx písemně informuje. Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odůvodnění, x výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x plném xxxxxxx. Xx-xx subjekt xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx písemné plné xxxx xxxxxx ověřen; xxxxxx xxxxxxx není xxxxx, xxxxx byla xxxx moc udělena xxxx spravujícím xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) x x) se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§31

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákonnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx zejména, xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx nedůvodný xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx se x krátké xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx do 4 měsíců ode xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů, xxx xxxxxx zákonnost xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxx, připojí k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x soudní xxxxxxx.

§32

Xxxxxx povinnosti spravujícího xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx k povaze, xxxxxxx, okolnostem, účelům x rizikům xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přijme xxxxxx technická x xxxxxxxxxxx opatření, aby xxxxxxxx x doložil xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxx ochraně osobních xxxxx.

(2) Spravující xxxxx x přihlédnutím x xxxxxx, rozsahu, okolnostem, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx přijímá technická x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx

x) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx nepřiměřené xxxxxxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jejich dostupnosti,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx subjektu údajů x

x) předcházet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobních xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx vede x xxxxxxxxxx přijatých xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx uchovává xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Spravující xxxxx xxxx xxxxxxx přehledy x všech typových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které obsahují

a) xxxxx x kontaktní xxxxx spravujícího orgánu x pověřence,

b) účel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příjemců,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx x xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) kategorie xxxxxxx xx třetích xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxx xxxx osobní xxxxx určeny,

h) lhůty xxx xxxxx nebo xxxxxxx potřebnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx údajů a

i) xxxxxx xxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx informuje příjemce xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1, xxxxx xx xxxxxx původcem. Xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxx, doplnění, xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§33

Společně xxxxxxxxxx orgány

Stanoví-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, uzavřou xxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxx sebou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx části x xxxxxxxxx místo xxx příjem žádostí xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

§34

Zpracovatel

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx schopen xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx orgán xx xxxxxxxxxxxxx uzavře písemnou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx přímo z xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx osobních údajů,

c) xxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx spravujícího xxxxxx.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx spravujícího orgánu,

b) xxxxxxx, xxx xx xxxxx oprávněné zpracovávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x mlčenlivosti,

c) pomáhá xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ukončení xxx činnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle písmen x) až x) x xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxx písemné přehledy x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx pro jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxx popis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx spravujícímu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(6) Zpracovatel xxxx xxxxxxx dalšího xxxxxxxxxxxx xxx x předchozím xxxxxxxx xxxxxxxxx spravujícího xxxxxx. Xx-xx souhlas xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatele, xxxxxxxxxxx, xx kterým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovatelů. Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, x xxxxxx zpracovatelem se xxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxx.

§35

Závaznost xxxxxx spravujícího xxxxxx

Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, xxxxx jedná x pověření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zpracovatele, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxxxx.

§36

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, vložení, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, předání, xxxxxxx a výmazu xxxxxxxx údajů.

(2) Záznamy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, nahlédnutí nebo xxxxxxx podle odstavce 1 umožňují xxxxx x xxxxxx důvod x xxx těchto xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx příjemce, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx důvodů xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx využít xxxxx pro účely xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zajištění xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx zpracovatele a xxxxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxxx x osobním údajům.

(4) Xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx spravujícího orgánu xxxxxxxxx x odstavcích 1 až 4 xxxxx xxx zpracovatele xxxxxxx.

§37

Posouzení xxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx

Xx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx účelu x xxxxxxxx riziku xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zpracování na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxxx popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x svobod subjektů xxxxx a

c) plánovaná xxxxxxxx a vhodné xxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxx.

§38

Projednání x Xxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vzniknout xxxx evidence, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxx §37 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxx

x) xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §37; xx vyžádání Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů, xxxxx xx spravující xxxxx povinen xxxxxxxxx x Xxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx-xx Xxxx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxx ode xxx xxxxxx žádosti podle xxxxxxxx 1, popřípadě xxxxxxx xxxxx své xxxxxxxxx. Tuto xxxxx xxxx Xxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x 1 měsíc; x xxxxxxxxxxx xxxxx Úřad xxxxxxxxx spravující orgán xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§39

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx orgán xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxx údajů nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx výslovně xxxxxxx xxxx xxxxx.

§40

Zabezpečení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Spravující xxxxx xxxxxx taková xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxx zpracování.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přístupem, xxxxxxxx, změnou, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, zneužitím xxxx jiným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osobních xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx určit x ověřit xxxxx, xxxxx tyto osobní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx byly xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx hlášení xxxxxxx xxxx, a

e) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nosiči xxxxxx xxxxxxxx údajů nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx zpracování.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovené x odstavcích 1 x 2 platí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx subjektu xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxx xx více xxx 72 xxxxxxxx xx okamžiku, kdy xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx k xxxx odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx.

(3) V ohlášení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx orgán uvede, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx známy, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx,

x) kategorie x xxxxxxxxx xxxxx subjektů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx porušení zabezpečení xxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pracoviště, xxxxx xxxxxxxx bližší xxxxxxxxx k porušení xxxxxxxxxxx osobních údajů,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xx nebyly x xxxx ohlášení známy, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx podle odstavce 3 sdělí xxxxxxxxxx xxxxx též osobě xxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx poskytl nebo xxxxxxx.

(6) Spravující xxxxx xxxx x každém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nápravných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxxxxx 3 xxxx.

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Spravující orgán xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vysoké.

(2) V xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §41 xxxx. 3 xxxx. x) a c) xx x).

(3) Xxxxx xx oznámení xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 vyžadovalo nepřiměřené xxxxx, xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Spravující orgán xxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zajišťují, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx zneužít, nebo

b) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx snížila xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx údajů.

(5) X existenci vysokého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx subjektu údajů xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 může xxxxxxxxxx xxxx Xxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxx porušení zabezpečení xxxxxxxx xxxxx neoznámí, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2.

XXXXX XX

XXXXXXX OSOBNÍCH XXXXX PŘI XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXXXX ČESKÉ REPUBLIKY

§43

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x zajišťování xxxxxxxxx x bezpečnostních xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx předpis6) xxxxxxxxx jinak.

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxx xx použije čl. 4 xxxx 1, 2, 6 až 8, 9 x 11 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxx zpracovávat xxxxxx údaje xxxxx xx souhlasem xxxxxxxx xxxxx. Bez xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) provádí xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce,

b) je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx jednání o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uskutečněné xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx nezbytné x ochraně životně xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx xxxxx; x tomto xxxxxxx je xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx správce xxxx zpracování xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxx subjektu xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) poskytuje osobní xxxxx x xxxxxxx xxxxx osobě, xxxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx úřední xxxxxxxx xxxx funkčním xxxx pracovním zařazení, xxxx

x) xx xxxxx x zpracování xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx x k xxxxx xxxxxxx údajům xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx správci x xx xxxx období. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx zpracováním osobních xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx prokázat xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Povinnosti xxxxxxxxx x odstavcích 3 a 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§44

Pokud pověření nevyplývá x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx správce xx xxxxxxxxxxxxx uzavřít xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx v xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeno, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účelem x xx jakou xxxx xx uzavírá, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx o přijetí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx bezpečnosti x ochrany xxxxxxxx xxxxx.

§45

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx porušuje xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6), je xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx osobních xxxxx

§46

(1) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx taková technická x xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx údajům, x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx přenosu xxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xxxx povinnost xxxxx x po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx předpisy. Xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx technických x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) V xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx

x) xxxxxx pokynů xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x osobním údajům,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x osobním xxxxxx a x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx neoprávněnému xxxxx, vytváření, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahujících xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxx byly xxxxxx xxxxx předány.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx správce x xxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx, xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx oprávněná xxxxxxx osoba měla xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxxxx uživatelského xxxxxxxxx xxxxxxxxx výlučně pro xxxx xxxxx,

x) pořizovat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx, kdy, xxx x z xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zpracovány, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 až 4 xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§47

Zaměstnanci xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, jiné xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx v xxxxx plnění zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x osobními xxxxx x správce xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx zachovávat mlčenlivost x osobních údajích x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zveřejnění xx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§48

Výmaz xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx pokynu zpracovatel xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx účel, xxx xxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx subjektu údajů xxxxx §49.

§49

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Každý subjekt xxxxx, xxxxx má xx xx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v rozporu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx hlavou, xxxxxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxx nepřesné x xxxxxxx na účel xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx o vysvětlení, xxxx

x) požadovat, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(2) Xx-xx žádost xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, správce xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx, odpovídají xx xxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx výmazu osobních xxxxx. To xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vyžadovalo xxxxxxxx xxxxx.

HLAVA X

XXXX

§50

(1) Xxxx xx xxxxxxxxx správním xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jinými xxxxxxxx xxxxxxxx5), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x přímo použitelnými xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxx.

§51

(1) Do xxxxxxxx Xxxxx lze xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx pouze právními xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx.

(2) Činnost Úřadu xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky.

(3) Xxxxxxxx ministra xxxxxx xxx státní službu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vůči předsedovi Xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx komise xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxx odvolání xxxxxxxxx.

Předseda x místopředseda Xxxxx

§52

(1) Úřad řídí xxxxxxxx Xxxxx, kterého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Senátu. Předseda Xxxxx se považuje xx člena xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 53 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679. Předseda Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxx. Předseda Úřadu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx státní xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx je 5 xxx. Xxxxxxxx Úřadu xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 2 xx xxxx jdoucí xxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx věku 40 xxx,

x) xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx7) x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx bude svoji xxxxxx řádně xxxxxxxx, x

x) získal xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx magisterského xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx právo nebo xxxxxxxxxxx, xx potřebnou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx 5 let xxxxx x oblasti ochrany xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx takovou xxxxx xxxxx xxx 10 xxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx úmyslný xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx spáchaný x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx.

(5) S xxxxxxx xxxxxx předsedy Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx zástupce, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx správě a xxxxxxxx x politické xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Předseda Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, být x dalším pracovním xxxxxx xxx vykonávat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, literární, xxxxxxxxxxxxx x umělecké, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx.

(7) X funkce xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx některou z xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

§53

(1) Xxxx má 2 místopředsedy, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxx x xxxxxxxx Senát. Místopředseda Xxxxx je ředitelem xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 53 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

(2) Místopředseda Xxxxx xxxxxxxxx předsedu Xxxxx x jeho nepřítomnosti; xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx zvoleni, xxxxxx xxxxxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxxxxx §52 odst. 2 xx 7 xx xxxxxxx obdobně.

§54

Xxxxxxxx Úřadu

(1) Ve xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx II Xxxx

x) xxx provádění xxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 1 písm. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx řádu,

b) xxx xxxxxxx xxxxx xx. 58 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2016/679 xxxx správce xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx, že zamýšleným xxxxxxxxxxx osobních údajů xxxxxx poruší xxx xxxxxxxxxx,

x) může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 41 odst. 3, xx. 42 odst. 5 xxxx xx. 43 odst. 1 xxxx. b) nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2016/679,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx osvědčení, xxx odebral xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 42 x 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679,

x) schvaluje xxxxxx xxxxxxx; xx-xx kodex xxxxxxx v rozporu x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679, Úřad xxxx schválení xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx doložky xxxxxxx xxxxx xx. 28 xxxx. 8 xxxx xx. 46 xxxx. 2 písm. x) nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679.

(2) Ve xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů podle xxxxx III, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx osobních xxxxx prováděné soudy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxx

x) provádí xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxx subjektu údajů xxxxx §31,

x) xxxxxxx xxxxxxx x stížnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx vyřízení,

d) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ukládá xxxxxx,

x) xxxxxxxxx konzultace x oblasti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rizicích, xxxxxxxxxx, zárukách x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) informuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stanovenou xx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zpřístupňuje výroční xxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx, a x xxxxx použitelných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx právního předpisu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xx xx činnosti Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx osobních údajů, xxxxxxxxxxxx s obdobnými xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx Evropské xxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(4) Xxxxx xxx zpracováním xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx soudy xxxx xxxxxx zastupitelství podle xxxxx XXX xxxxxx xxxxxx xxxx zpravodajské xxxxxx, xxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx8).

§55

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx x

x) datum narození.

(2) Xxxx využívá při xxxxxx působnosti podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x informačního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx narození,

c) xxxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxx předchozích adres xxxxx trvalého xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx datum zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx číslo.

(3) Xxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxx systému cizinců xxxxx v xxxxxxx

x) xxxxx, popřípadě jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) datum narození,

c) xxxx x adresa xxxxx pobytu,

d) xxxxx x platnost oprávnění x xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx pobytu.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tvaru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(5) X poskytovaných xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx využít vždy xxx xxxxxx údaje, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

§56

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy XXX xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kontrol xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x států, xxxxx xxxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/680.

(2) Žádost xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx, xxxxx uplatňuje xxxxxx xxxxxxxx k provedení xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680, podle xxxxxxxx 1 Xxxx vyřídí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Úřad xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx žádající xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx; xxxxx vyřízení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dozorovým xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx Úřadu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů, xxxx xxx x xxxx souhlasem xxxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x její zhodnocení, xxxxxxxxx o stavu x oblasti xxxxxxxxxx x xxxxxxx osobních xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti Xxxxx, xxxxxx xxxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxxxx zákona.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxx předseda Xxxxx Parlamentu x xxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§58

Oprávnění Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxx je oprávněn xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. To xxxxx x xxx informace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx9) xxx xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) X informacemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx je Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx přítomnosti x se souhlasem xxxxxxxx Xxxxx advokátní xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), kterého xxxxxxxx xxxxxxxx komory x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x řad xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx souhlas xxxxxx, xxxxxxxxxxx zajistí xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Nerozhodne-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxx Xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx 30 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx zástupcem xxxxxx, xxx souhlas zástupce xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x zvláštních řízeních xxxxxxxx.

(3) S xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poradenství x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx Xxxx oprávněn xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxx poradců. Xxxxxxx-xx zástupce Komory xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx souhlas udělit, xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx Úřadu xxxxxxxxx x neporušenost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx komise Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Nerozhodne-li xxxxxxx xxxxxx Komory xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Komory xxxxxxxx poradců Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx 30 xxx ode xxx doručení xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx návrh Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx o zvláštních xxxxxxxx soudních.

(4) Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx chráněným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx autorskoprávní xxxxxxx, x informace xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxx odstavce 2, pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odlišné xx xxxxx, xx xxx xxxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx. V řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx zpřístupní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jimi xxx xxxx xxxx proveden xxxxx. Před zpřístupněním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx řízení nebo xxxx xxxxxxxx poučen x ochraně, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx výpisy xxxx právo xx xxxxxxxx xxxxx informací.

(5) Xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x utajované xxxxxxxxx.

§59

Mlčenlivost xxxxxxxxxxx Xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4, xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních, xxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se kterými xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxx x souvislosti x xx. Tato xxxxxxxxx xxxx i xx skončení služebního xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx nelze dovolávat xxxx Úřadu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxx xxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx xxxx soudu xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx povinnosti xxxxxxxxxxxx vůči xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x od xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pochází. Xxxxxxxx údajů xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx pokud xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §6 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxxx zprostit xxxxxxxx Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§60

Opatření x odstranění xxxxxxxxxx

Xxxxx-xx k porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uložené na xxxx základě při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx hlavy XX xxxx XXX nebo xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679, xxxx Xxxx uložit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx x stanovit xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX VI

PŘESTUPKY

§61

(1) Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů stanovený xxxxx právním xxxxxxxxx10).

(2) Xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx pokutu do

a) 1 000 000 Xx, xxxx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx tiskem, filmem, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, veřejně xxxxxxxxxx počítačovou sítí xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem.

(3) Xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx uvedené x xx. 83 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679.

§62

(1) Xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx hlavy II xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxx čl. 8, 11, 25 xx 39, 42 až 49 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II,

x) xxxxxx některou xx xxxxxxxxxx zásad xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 5 xx 7 xxxx 9 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 2016/679,

x) xxxxxx některé z xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 12 xx 22 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/679 xxxx hlavy II,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx poruší xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx. 58 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxx

x) xxxxxxxxxx Úřadu přístup x údajům, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xx. 58 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 42 x 43 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 xxxx hlavy II.

(3) Subjekt xxx monitorování xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx. 41 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2016/679.

(4) Xxxx xxxx upustit xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx opatření xxxxx §54 odst. 1 písm. x) xxxx §60.

(5) Xxxx xxxxxx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 83 odst. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) 2016/679.

§63

(1) Právnická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů

a) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxx stanoveným xxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx, xxx osobní xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxx x účelu xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §25 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x rozporu x §27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem,

e) x xxxxxxx x §28 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §28 odst. 1,

x) x rozporu x §29 odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x §29 xxxx. 1 xxxx 2,

x) x xxxxxxx x §32 xxxx. 1 xx 3 nepřijme xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nevede xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) v xxxxxxx x §32 xxxx. 4 nevede písemné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx s §36 xxxx. 1 nepořizuje xxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx x jinému xxxxx,

x) x rozporu s §37 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) v xxxxxxx x §38 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §39 xxxxxxx xx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jiný xxxxxxx xxxxxxx následek pro xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §40 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx s §40 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxx opatření,

p) x xxxxxxx s §41 xxxx. 1 neohlásí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Úřadu,

q) x xxxxxxx x §42 xxxx. 1 neoznámí xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxx subjektu xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxx ve xxxxx stanovené Xxxxxx,

x) xxxxxx omezení zpracování xxxxxxxxxx kategorií osobních xxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §32 xxxx. 5 xxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx5),

x) poruší xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5) xxx předání xxxxxxxx xxxxx xx mezinárodní xxxxxxxxxx nebo státu, xxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) 2016/680, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx prověřovat potřebnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osobní údaje xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(2) Přestupku xx xxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

x) v xxxxxxx x §34 xxxx. 4 nevede xxxxxxxx x všech typových xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx x §34 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx údajů,

c) v xxxxxxx s §35 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x rozporu x §36 xxxx. 3 xxxxxxx záznamy x xxxxxx xxxxx,

x) x rozporu s §40 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobních údajů,

g) x xxxxxxx x §40 xxxx. 2 xxxxxxxx nezbytná xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x nápravě ve xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxxx omezení zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pověřence xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx x nesprávném xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 5 nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),

x) xxxxxx xxxxxxxx x podmínek xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu5) xxx předání xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x provedení xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/680, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5).

(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxx xxxxxx pokutu xx 10 000 000 Xx.

§64

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxxx Xxxx.

(2) Pokutu xxxxxx Xxxx.

§65

Xxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx věci

Aniž xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 zahájí, xxxx Úřad věc xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx chráněného xxxxx, xxxxx xxx činem xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jeho následku, xxxxxxxxxx, xx nichž xxx xxx xxxxxxx, xxxx vzhledem x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx činu xxxxxx, xx xxxxx, jehož xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx podle věty xxxxx xx pouze xxxxxxxxx do spisu; xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx o xxxx týkající xx xxxxxxxxxx x odložené xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx nepoužije.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXX, ZRUŠOVACÍ X ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§66

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Ode dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx do 31. xxxxxxxx 2020 xx Xxxx pouze 1 xxxxxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Úřadu lze xxxxxx x účinností xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2021.

(2) Předseda Xxxxx, který xx xx funkci xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí xxx funkční xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xx dni xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx. Xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx řízením x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx inspektora Xxxxx xx xxxx, náhradu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx po xxxx 18 měsíců xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb., xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb.

(6) Kde xx x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx údaj nebo xxxxxxx osobní xxxx, xxxxxx se xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx údaj, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx názorech, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx jedinečné identifikace xxxxxxx osoby, xxxx x xxxxxxxxxx stavu, x xxxxxxxxx xxxxxxx, x sexuální xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxx subjektu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 101/2000 Sb. xx xxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/679, xxxxxx xxxxxx xxxx udělení nebyl x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxxxx ustanovení

Zrušují se:

1. Xxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx č. 177/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2000 Xx., a xxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Část xxxxx xxxxxx č. 450/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x hlavním městě Xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 250/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtů, ve xxxxx xxxxxx x. 320/2001 Xx., xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx čtvrtá xxxxxx č. 107/2002 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 140/1996 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

5. Část xxxxx xxxxxx č. 310/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx jaderné xxxxxxx a ionizujícího xxxxxx (atomový xxxxx) x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 38/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx materiálem x x xxxxxxxx xxxxxx č. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 283/1993 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 42/1992 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxxx devátá zákona č. 517/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy x xxxx xxxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx první xxxxxx č. 439/2004 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 101/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti).

9. Xxxx šestá xxxxxx č. 626/2004 Sb., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

10. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 413/2005 Sb., o změně xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

11. Část xxxxxxxxx xxxxxx č. 109/2006 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12. Část xxxxxxx xxxxxx č. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

13. Xxxx xxxxxxx xxxxx zákona č. 342/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx související x oblastí evidence xxxxxxxx x některé xxxxx xxxxxx.

14. Xxxx xxxxxxxx zákona č. 170/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se vstupem Xxxxx republiky xx xxxxxxxxxxxxx prostoru.

15. Část xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 41/2009 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx zákoníku.

16. Část xxxxx zákona č. 52/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (trestní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

17. Xxxx osmdesátá xxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních registrech.

18. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxx.

19. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

20. Xxxx xxxxxx xxxxxx č. 468/2011 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

21. Xxxx xxxxxxx devátá xxxxxx č. 64/2014 Sb., xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti s xxxxxxxx kontrolního xxxx.

22. Xxxx dvacátá devátá xxxxxx č. 250/2014 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx.

23. Xxxx xxxxx zákona č. 301/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

24. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 183/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxxx č. 277/2011 Sb., o stanovení xxxxx průkazu xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§68

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. r.

Babiš x. x.

Informace

Právní předpis x. 110/2019 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 24.4.2019.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/680 ze xxx 27. dubna 2016 x ochraně xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx stíhání trestných xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí Rady 2008/977/SVV.

2) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679 xx xxx 27. dubna 2016 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/XX (xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

3) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx výrobky a x xxxxx x xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §82 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

§10 x násl. xxxxxx x. 46/2000 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (tiskový xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§35 x xxxx. xxxxxx x. 231/2001 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

5) Například xxxxx č. 273/2008 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 341/2011 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2013 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 257/2000 Sb., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 269/1994 Sb., x Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 555/1992 Sb., x Vězeňské xxxxxx a justiční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 141/1961 Sb., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 104/2013 Sb., x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 17/2012 Sb., o Xxxxx správě České xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxxx xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 154/1994 Sb., x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 219/1999 Sb., o ozbrojených xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 222/1999 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 585/2004 Sb., x branné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (branný xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 289/2005 Sb., x Vojenském zpravodajství, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 412/2005 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx způsobilosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 320/2015 Sb., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 45/2016 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 451/1991 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx některých xxxxxx xx státních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 6/2002 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9) Xxxxxxxxx §16 xxxxxx č. 89/1995 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Například §8a, §8b odst. 1 xx 4 x §8c xxxxxx x. 141/1961 Sb., §52 xx 54 xxxxxx x. 218/2003 Sb., x soudnictví ve xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.