Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

448/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

448

VYHLÁŠKA

ze xxx 12. xxxxxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 428/2001 Sb., xxxxxx xx provádí zákon x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §40 xxxxxx č. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a kanalizacích xxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 76/2006 Xx. x xxxxxx x. 275/2013 Xx.:

Xx. I

Vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 428/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx x kanalizacích), xx xxxxx vyhlášky č. 146/2004 Xx., xxxxxxxx x. 515/2006 Xx., xxxxxxxx x. 120/2011 Xx. x xxxxxxxx x. 48/2014 Xx., xx xxxx takto:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx: "XXXXXX USTANOVENÍ".

2. X xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx §1, který včetně xxxxxxx xxx:

"§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) rozsah x způsob xxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxx x kanalizací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx vedení majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx provozní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x provozní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx formát xxxxxxx x xxxxxxxx x provozování vodovodu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx pro jeho xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx odběru vody xxxx neoprávněném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xx projektovou xxxxxxxxxxx k čištění xxxxxxxxx xxx, požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxx stokové sítě,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx odebírané x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx z podzemních xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx pitnou,

i) náležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx odpadních vod,

j) xxxxxx množství xxxxxxxx xxxx xxx měření,

k) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx množství dodané xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vypouštěných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx bez xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x stočného xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nákladových xxxxxxx, xxxxxx obsah, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x dosaženou skutečností,

n) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx auditů a xxxxxx podmínky pro xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx osoby do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx §1 xx označuje xxxx §1x.

3. V §4 odst. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx".

4. X §6 se xx odstavec 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

5. X §7 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpracované xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx Informačního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 8.

6. V §10 xxxx. 1 xx xx slova "údržby, xxxxx" xxxxxx xxxxx ", xxxxxx".

7. X §10 xxxx. 3 xxxx třetí xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxxx".

8. V §10 odst. 4 xx za xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx".

9. X §11 se xx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx "Provozní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxx provozovateli jako xxxxxxx xxx operativní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx doklad x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

10. X §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxx x provedených opatřeních, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rizik32) podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx vodu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx33)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 x 33 xxxxx:

"32) Směrnice Xxxxxx (XX) 2015/1787 xx xxx 6. xxxxx 2015, xxxxxx xx mění xxxxxxx XX x III xxxxxxxx Xxxx 98/83/XX x xxxxxxx xxxx xxxxxx k lidské xxxxxxxx.

33) Xxxxxxxx x. 252/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx vodu x četnost a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. X §11 xx xx xxxxx xxxxx odstavce 3 xxxxxxx slova "xxxx xxxxx být xxxxxx elektronicky. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dobu 5 xxx.".

12. V §12 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx krajského úřadu xxxxx §6 xxxx. 10 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 23 x xxxx xxxxxxxx.".

13. V §12x xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x v §12x xxxx. 2 se xxxxx "4" xxxxxxxxx xxxxxx "6".

14. §13 xxx:

"§13

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceně vypočtené xxxxx příloh x. 1 xx 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx teoretické xxxx akumulace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx a

e) xxxxxxx x čerpání xxxxxxxxxxx finančních prostředků xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx kopií.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx přílohy x. 18 k této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx následujícím xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx došlo xx xxxxx hodnoty majetku xxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx financování obnovy, xxxxxxx xxxx xx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xx xxxx poslední xxxxxxxxxxx. Xxxxx provedená xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx plánu financování xxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx.

(4) Plán financování xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx tak, aby xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx finančních prostředků xx obnovu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 4 x xxxxxxx x. 20 x této xxxxxxxx, xx vazbě xx plán financování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 5 zákona.".

15. X §14 odst. 3 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

16. X §15 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. X §15 xxxx. 12 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku s xxxxx x xx xxxxxx xxxx34)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 34 xxx:

"34) Xxxxxxxx x. 409/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx přicházejícími xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xx xxxxxx vody, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13 xx xxxxxxx.

18. X §16 písm. x) xx xx xxxxx "dalším" vkládají xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxxx".

19. V §21 xxxx. 3 se xxxx "5 x 6" xxxxxxxxx textem "4 x 5".

20. X §21 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Krajskému xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povodí předává xxxxxxxxxxxx výsledky rozborů xxxxxxxxx ročně vždy xx 31. xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x rozsahu tabulek 1 a 2 xxxxxxx x. 9 x xxxx vyhlášce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavem. Xx vkládání xxxxxxxx xx databáze xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

21. X §22 xxxx. 5 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

22. X §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx se xx xxxxx "vzorků" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

23. Za §35x xx vkládá xxxx §35x, xxxxx xxx:

"§35x

Xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx 8 x 16 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obnovy vodovodů x kanalizací xxxxx xxxxxxx x. 18 x xxxx xxxxxxxx.".

24. Xxxxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX ÚDAJE X XXXXXXXXX EVIDENCE VODOVODŮ X XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXXX XXX (XX):

XXXXXXXX XXXXXXXXX SÍT (XXX):

1) XXXXXXXX XXXXX - XXXXX X XXXXXX:

X/ Xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo rozvodné xxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxx xxxx:

Xxx xxxxx xxxx:

Xxxxx katastrálního xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxxx území:

Název příslušné xxxx:

Xxx obce

Souřadnice xxx xxxxxxxxx xxx:

Xxxxxxxxxx x, x (xxxxxxx):

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx konce

Souřadnice x, x (konec):

přiváděcího řadu:

B/ Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx pro:

Katastrální xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx území:

Kódy xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

X/ Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxx

2) VODNÍ XXXXX (XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX XXXX):

Xxxxx zdroje:

vlastní

převzatá xxxx

xxxxxxx x převzatá

Připojení xxxxxxxx vodovodní sítě xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přiváděcího xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxx vodovodu, xx xxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vodovodního xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx xxx úpravu xxxx xxxx xxxxxx x jímání vody:

Název xxxxxx xxx úpravu xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx řad xxxxxxxx:

3) XXXXXXXXXXXX: (aktualizovaný xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx)

Xxxxx osob x xxxxxxx pobytem x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx osob v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx částech:

4) TECHNICKÉ XXXXX:

Xxxxxxxxx xxxx x xx

Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx délka:

z xxxx v xxxxxxxxx xxxx obnoveno:

Délka xxxxxxxxxxx xxxx v km xxxxx xxxxxxxxx (DN) x xxxxx trubního xxxxxxxxx:

xx XX 100xx:

Xxxxxx:

xx XX 101 xx xx 300mm:

Plasty:

od XX 301 xx do 500xx:

Xxxx:

xxxxx xxx 500 xx:

Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxx objem:         &xxxx; &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; x3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx:

5) XXXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxxxx majetku (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxx. Xx:

6) XXXXXXXX VODOVODU

A/ Xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx pobytu (XXX, obec, xxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx):

X/ Xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma:

b) xxxxxx xxxxx (XXX, xxxx, xxxxx popisné, xxxxx xxxxxxxxxx):

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx:

X/ Xxxxxxx:

xxxxxxx:

x-xxxx:

X/ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX KANALIZACÍ XX XXXXX XXXXXXXXXXXXX.

Xxxxxxx osoba

a) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx (PSČ, xxxx, xxxxx, xxxxx popisné):

Právnická xxxxx:

x) název, popřípadě xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxx (PSČ, obec, xxxxx popisné, xxxxx xxxxxxxxxx):

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

7) XXXXXXXXXX XXXX:

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu:

Kód xxxxxxxxxxxx úřadu:

__________________________________________________________________________________________________________

Datum zpracování:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx zpracování:

Zaměstnavatel zpracovatele, xx-xx odlišný xx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

__________________________________________________________________________________________________________

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

Xxxxxx řad: xxxxxxxxx xxx rozvádějící xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx spotřebišti (xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx).

Xxxxxxxxx xxx: vodovodní xxx pro xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx něj xxxxxxxx vodovodní xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxx vodoprávního xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - XXX xxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, to je 1 pro xxxxxxxxx xxx a xx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

X bodu 1)

Xxxxx: název uvedeného xxxxxxx, který je xxxxxxx ve stávající xxxxxxxx vlastníka.

Kódy (čísla) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obce, xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obcí, částí xxxx, xxxxxxxxxxxxx území xx Registr územních xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx RÚIAN xx xxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx: xxx přívodní xxx xx xxxxxx buď xxxxxx zaměřením xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Souřadnice xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx S-JTSK.

Příslušnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vodovodu:

Samostatný………………zásobuje xxxxx xxxx xxxx

Xxxxxx.…………………….xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx.……………….xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vodovodní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dvou xxxx xxxx xxxx.

X xxxx 2)

X případě xxxxxxxxx řadu na xxxx xxxx uvedou xx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx těchto xxxx.

X případě xxxxxxxxx xxxx xx více xxxxxx xxx úpravu xxxx popř. xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence x názvy xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx nebo xxxxxx k jímání xxxx.

X xxxx 3)

Počet xxxx xx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx síť. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodovodních xxxx x xxxxxxxx (xxxx, část obce) xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx počet xxxx xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx*

* §10 xxxx. 1 zákona x. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxx a x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 5)

Pro xxxxxxx reprodukční xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx reprodukční xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx a xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx a kanalizací", xxxxx x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx majetku (xxxxxxxxx vyhláška), xxxxxxx x doplňuje ji.

K xxxx 7)

Název a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vybrané xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXX X MAJETKOVÉ XXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX - XXXXXX XXX XXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX:

X XXXXXXXXXXX PRO XXXXXX XXXX

XXX XXXXXXXXXXX ÚPRAVY XXXX

(XXXXXXX VODY)

(DEZINFEKCE XXXX)

1) XXXXXXXX XXXXX - XXXXX O XXXXXX:

X/ Xxxxx stavby xxx xxxxxx vody nebo xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx vody:

Lokalizace - xxxxxxx určení xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx technologie xxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxx obce

Kód xxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx katastrálního xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx obce:

Kód xxxx:

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vody (xxxxx přítoku do xxxxxxx):

Xxxxxxxxxx x, x:

Xxx xxxxxxxxxxxxx území:

B/ Xxxxxx xxxxxx xxx:

Xxxxxxxxxxx území:

Počet:

Názvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

X/ Příslušnost stavby xxx xxxxxx vody x xxxxxxx vodovodu:

samostatný

místní

skupinový

2) XXXXX ZDROJ (SUROVÁ XXXX):

Xxxxxxxxxx xxxxxx surové xxxx

Xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(xxx, studna, xxxxxxxxxx xxx.)

xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx tok

Identifikační xxxxx xxxxxx

xxxxx:

xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx odběru

název:

povrchové xxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx vody xxxxx §22.

3) XXXXXXXXX XXXXX

X/ Technologie xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx úprav:

Dezinfekce xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

XX xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx filtrací, xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx přes XXX

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx výměna

Biologická xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx technologie-název

Odstraňování xxxxxx

X/ Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bázi Xx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx hydrát

Destabilizační xxxxxxx xx bázi Xx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxx - název

Oxid xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X/ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxx

X/ Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx úpravny vody (xxxxxxxxxxxx):

x/x

x xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x/x

x xxxx podzemní:

l/s

4) EKONOMICKÉ XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceně x xxx. Xx:

5) XXXXXXXX XXXXXX XXX ÚPRAVU XXXX:

Xxx xxxxxxx č. 1

6) XXXXXXXXXX ÚŘAD:

Název x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

________________________________________________________________________________

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx zpracovatele:

Místo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li odlišný xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx:

________________________________________________________________________________

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx (x technologií xxx úpravu xxxx):

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stavby - XXX xxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx vody (x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx vody), to xx 2 xxx xxxxxx pro úpravu xxxx (s xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx) x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx území xx více staveb xxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxx technologie xxxxxx): Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - kód xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx - IČO xxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx), xx xx 2 xxx xxxxxx xxx xxxxxx vody (xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx) x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vody x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx staveb pro xxxxxx vody.

K bodu 1)

Xxxxx: xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlastníka.

Kódy (xxxxx) xxxxxxxx územní xxxxxxxx, xxxxx xxxx, katastrálního xxxxx:

xxxxxxxx podle xxxxxxxxx Xxxxxxx statistického xxxxx (XXX) x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (ČÚZK).

Souřadnice: pro xxxxxxxx řad xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Souřadnice xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X-XXXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx………………… xxxxxxxx pouze xxxx xxxx

Xxxxxx……………………….. zásobuje xxxx xxxxx stejné xxxx

Xxxxxxxxx…………………... xxxxxxxx xxx xxxx více xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vodovodní xxxxxxxx, xxxxx dodává xxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxx.

X xxxx 2)

Xxxxx xxxxx:

X xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx uvádí xxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx uvedeny v xxxxxxx x. 13 xxxxxxxx, xxx. č. 2. Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx jakosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx přílohy x. 13 x xxxx vyhlášce, část 3. Pro zdroje xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx kategorie xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx odběru xxxx:

Xxxxx §22 zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xxxxxxxx Ministerstva zemědělství x. 431/2001 Sb., x obsahu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx vodní xxxxxxx.

X xxxx 3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vody - xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, typy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxx. xxxxxxxxxx filtrace, xxxxx filtrace, xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxx. xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx čiřič x xxxxxxxx filtrace, filtrace xxxx dva xxxxxx x sérii. X xxxxxxx existence xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody (průměrná) xx xxxxxxx x xxxxxxxx vody, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx činitele mimo xxxxxxx vody. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx poslední xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx podzemní xxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx pokusů, uvádí xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x l/s (xxxxx x zdrojů xxx xxxxxx).

X xxxx 4)

Xxx výpočet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxx Xxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx", xxxxx z xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., k xxxxxxxxx xxxxxx x oceňování xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx xx.

X xxxx 6)

Název x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".

25. X xxxxxxx x. 3 xxxx 1 xxxx. A x x xxxxxxx č. 4 xxxx 1 xxxx. X xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxx".

26. V xxxxxxx x. 3 xxxx 1 xxxx. A xx slova

"Lokalizace xxx xxxxxxxxx stoku:

Souřadnice x (xxxxxxx x xxxxx xxxxx):

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiváděcí xxxxx:

Xxxxxxxxxx x (začátek a xxxxx stoky):

".

nahrazují xxxxx

"Xxxxxxxxxx xxx přiváděcí xxxxx:

Xxxxxxxxxx x, x (začátek xxxxx):

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiváděcí xxxxx:

Xxxxxxxxxx x, y (konec xxxxx):

".

27. V příloze x. 3 xxxx 4 se xx xxxxx "Xxxxxxx xxxxx:" xxxxxx věta "X xxxx v aktuálním xxxx obnoveno:".

28. X xxxxxxx x. 3 xxxx "Vysvětlivky" odst. "X xxxx 5" x v xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxxxx" odst. "X xxxx 5" se xxxxx "xxxxxxxx x. 441/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx" a xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx" xxxxxxx.

29. X xxxxxxx x. 4 xxxx 1 xxxx. A xx slova

"Souřadnice x:

Souřadnice x:"

xxxxxxxxx xxxxx

"Xxxxxxxxxx x, x:".

30. Příloha x. 5 xxx:

"Xxxxxxx x. 5 k vyhlášce x. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX - VODOVODNÍ XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXX PROVOZNÍ XXXXXXXX:

XXXXXXXXX XXX (PŘ):

ROZVODNÁ XXXXXXXXX XXX (RVS):

1) XXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxxxxxxxx číslo (xxxxx) majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx).

X rozhodující xxxx se xxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1

X 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

2

3

4

2) XXXXXXXXXXXX * xxxxx xxx RVS:

Počet xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich částech:

3) XXXXXXXX ÚDAJE X xxx.x3/xxx * xxxxx xxx XXX:

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx:

Xxxx fakturovaná xxxxx přímým odběratelům xxxxxx * xxxxx xxx XXX:

X xxxx:

xxx xxxxxxxxx:

xxx ostatní:

Voda xxxxxxxxxxxxx * pouze xxx XXX:

X xxxx:

xxxxxx xxxx x trubní xxxx:

xxxxxxx xxxxxxx xxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx xxxx xx 1 km přepočtené xxxxx xxxxxxxxxxx řadu:

l/km/den

4) XXXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx na xxxxxxxxx xxx:

Xx

Xxxxxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxx na obnovu xx vodovodní síti:

Kč/m3

Poruchy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxx:

5) XXXXX X JAKOSTI XXXX X ROZVODNÉ XXXXXXXXX XXXX:

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxx

1

2

3

4

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx x biologické xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozbory

Sloupec č.:

1 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kráceného xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb.

2 Počet xxxxxx, u xxxxxxx xxx xxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx * (XX, XXX).

3 Procento xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx * (XX, NMH) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx * (XXX) x xxxxx xxxxxxxxxx vzorků.

* Xxxxxx xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Sb.

Celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx sítích:

6) XXXXXXXX:

Xxx xxxxxxx č. 1 x xxxx xxxxxxxx

7) XXXXXXXXXXXX:

X/ Xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní firma:

b) xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx sídla xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX, obec, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx):

X/ Xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx (XXX, xxxx, číslo xxxxxxx, číslo orientační):

C/ Xxxxxxx:

xxxxxxx:

xxx:

x-xxxx:

X/ Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx majetek:

a) vydané xxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxx:

x) xx xxx:

8) XXXXXXXXXX ÚŘAD:

Název a xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu:

Kód xxxxxxxxxxxx xxxxx:

___________________________________________________________________________________

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vodovodu:

___________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

Údaje se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx celek složený x xxxxx xxxx xxxx rozvodných xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx první xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xx XXXX - 5) xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence uvedené x xxxxxx řádku xxxx 1) xxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx o XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxx 1)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X bodu 2)

Xxxxx osob: xx xxxxxxxxxxx přenášen x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí (RVS) x xxxxxx majetkové xxxxxxxx, xx je x přílohy x. 1.

X xxxx 3)

Bilanční xxxxx:

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx:

Xxxxx xx xxxxxxxx vyrobené xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úpravu xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xx odečtení množství xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X případě, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx (xxxx. skupinové xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx vody xxxxxxxx xx xxxx lokality xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx: Uvádí xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx jiného provozovatele xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx: Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxx.

Xxxx fakturovaná: Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxx x daném roce, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody fakturované xxxxxx xxxxxxxxxxx. Kde xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pomocí směrných xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxx xxxx vyhlášky.

Voda xxxxxxxxxxx pro domácnosti: xxxxxxxx xxxxxx množství xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx využívajícím vodovod, x jimž xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx (xxxxxx přípravy xxxxx xxxx). Dále xx zahrnuje xxxxxxxx xxx mateřské školy, xxxxx, školy xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, sociální xxxxxx (domovy xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx apod.), xxxxx, xxxxxxxxx, učňovské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx fakturována xxx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx produkce, xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx (např. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, kulturní x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxxxx, nemocnice, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx způsobené xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx armatur, xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vody xxxxxxx xxxxxxxxxxx vodoměrů, xxxxxxx odběry xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx směrných čísel x ztráty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx: Xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kanalizační xxxx, voda spotřebovaná x provozních xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx voda: Xxxxx xx množství xxxx sloužící jiným xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx hrazeno. Xxx xxxx. o vodu xxxxxxxx k požárním xxxxxx xxxx.

X xxxx 4)

Xxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxx (od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x úpravu xxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx č. 19x x této xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x formuláře X přílohy č. 19x k xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxx xxx vodné xxx XXX je xxxxx xxxxxxxxxxxx x daném xxxxx spotřeby.

Poruchy xxxx xxxxxxx k jednotlivým, x xxxxxxxx evidenci xxxxxxxx, xxxxxx vodovodní xxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx 5)

Údaje x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx vodovodní xxxx:

Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx XXX (xxx 1. XXXXXXXX XXXXX této xxxxxxx). X xxxxxxx, xx xxx proveden pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx tabulky xxxx 1 xxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx nenahrazuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (xx obvykle xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx) i původní xxxxxx xx uvádí xx xxxxx xxxxxxx.

X xxxx 6)

Vlastník

Uvede xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxxxx x je xxxxxx x xxxx 1) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

X bodu 8)

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx vybrané údaje xxxxxxxxxxx.".

31. V příloze x. 6 xxxx 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx".

32. X xxxxxxx č. 6 xxxx 4 xx xxxxx "Xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx x jednoho ukazatele xxxxxxxxx xxxxx (XX, XXX):" xxxxxxx.

33. V xxxxxxx č. 6 xxxx 4 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

34. X xxxxxxx x. 6 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "K xxxx 3" x v xxxxxxx x. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X xxxx 4" xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx".

35. X xxxxxxx č. 6 xxxx "Vysvětlivky" xxxx. "K xxxx 3" xx za xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx".

36. Xxxxxxx x. 7 xxx:

"Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ XXXXX X PROVOZNÍ EVIDENCE XXXXXXXX A XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX STOKY

IDENTIFIKAČNÍ XXXXX PROVOZNÍ EVIDENCE:

PŘIVÁDĚCÍ XXXXX:

XXXXXXX XXX (xxxxxxxxx xxxxx):

1) XXXXXXXX ÚDAJE:

Identifikační xxxxx (xxxxx) majetkové xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxxx xxxxxxx (tj. xxxxxxx xxxxx).

X xxxxxxxxxxx xxxx xx uvede x xxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence

1

V 1. xxxxx rozhodující xxx (xx s xxxxxxxx xxxxxxxx pořizovací cenou)

2

3

4

2) XXXXXXXXXXXX xxxxx xxx xxxxxxxx xxx:

Xxxxx xxxx x trvalým xxxxxxx x odkanalizovaných xxxxxx xxxx xxxxxx částech:

Počet xxxx připojených xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (XXX):

Xxxxx xxxx připojených stokovou xxxx do xxxxxxx xxxxxx:

3) XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX VOD (XXX):

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx XXX, xx xxxxxx xx stoková xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx XXX:

4) XXXXXXXX ÚDAJE: xxx. x3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx celkem:

Z toho:

Domácnosti (xxxxxxxxx):

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx fakturovaná:

Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx vypouštěné xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx):

Xxxxxxx vody xxxxxxxx stokovou sítí xx XXX:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxx volných vyústí xxxxxx x x/xxx: (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

XXX5:

Xxxxxxxxxxxx xxxxx:

XXXXXx:

Xxxxx amoniakální:

Dusík xxxxxxx:

Xxxxxx celkový:

V xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), AOX (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx):

Xxxx:

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

5) EKONOMICKÉ X XXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xx/x3

Xxxxxxx xx kanalizační xxxx:

xxxxx

6) XXXXX O JAKOSTI XXXXXXXXXX ODPADNÍ XXXX X XXXXXXX XXXXXX:

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx lokalizace xxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence

Počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxx odpadní xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx výusti xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v 1 xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

7) XXXXXXXX:

Xxx xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx

8) XXXXXXXXXXXX:

Xxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce

9) VODOPRÁVNÍ XXXX:

Xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx vodoprávního xxxxx:

__________________________________________________________________________________

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx a xxxxxxxx zpracovatele:

Telefon zpracovatele:

Místo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stok:

__________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

Údaje se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx celek xxxxxxx x jedné nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stoková xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxxx pořizovací cenou xx XXXX KAN - 5) ekonomické xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx číslo provozní xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové evidence xxxxxxx v prvním xxxxx xxxx 1) xxxxxxxxxx údajů této xxxxxxx xxxxxxxx x XXX osoby provozovatele.

K xxxx 1)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence:

Podle xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxx identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx 3)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx:

Xxx vodoprávního xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx - XXX xxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X.x. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx:

Xxxxx zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx (xxxxx xxxxxxxx platnosti):

K bodu 4)

Xxxxxxxx údaje:

Vypouštěné xxxxxxx xxxx fakturované xx xxxxxxx sítě celkem:

Zahrnuje xx celkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních vod xxxxxxxxxxxxx přímým xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx vod, xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx vod (xxxxx výusti) nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx přímým měřením xxxxxx. Xxx vodoměr xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §29, 30 x 31. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx uvedeno x §19 zákona.

Voda odpadní xxxxxxxxxxx xxx domácnosti (xxxxxxxxx):

Xxxxxxxx produkované odpadní xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx x xxxx 3.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vod je xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce x xxxx 3).

Xxxx srážková xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 6 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ze xxxxx xxxxxxx xxxxxx celkem x x/xxx (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx):

Xxxxxxx xxxxxxxxxx koncentrací xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx (lze xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxx xxxxx č. 143/2012 Sb.). Pokud xxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx roční xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Znečištění v x/xxx xx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXX).

X xxxx 5)

Xxxxxxxxxx x technické xxxxx:

Xxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xx xxxxxxxxx jednotkových xxxxxxx se tedy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odpadních vod x xxxxxxxxx X xxxxxxx č. 19x x xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx použít x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx X - xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx č. 19a x této vyhlášce.

V xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxx stočné v xxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx budou xxxxxxx xxxxxx jednotkové xxxxxxx x xxxxx prvků xxxxxxx sítě a xxxxxxxxxxx stok (evidenčních xxxxx xxxxxxxx evidence xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxx xxx xxxxxx xx xxx XXX x xxxxx xxxxxxxx odpadních xxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, v provozní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx sítě x xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx.

X bodu 6)

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx se xxxx xxxxxx provedených xxxxxxx xxx všechny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

x………xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 401/2015 Xx., x ukazatelích x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx x xx kanalizací a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx…………xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx vlády 401/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X bodu 7)

Xxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx provozován x xx xxxxxx x xxxx 1) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 9)

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterému xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".

37. X xxxxxxx č. 8 bodu 4 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx" x xxxxx "XXx" xx xxxxxxxxx xxxxx "MWh/rok".

38. X xxxxxxx č. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" odst. "X xxxx 3" xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

39. X xxxxxxx x. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "K xxxx 3" xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx průměrem" x xxxx "V xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx než 24 xx rok se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x výsledků všech xxxxxxx vody. Xxx xxxxxx počtu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odchylkou - xxx §2 xxxx. 6 písm. b) xxxxxxxx xxxxx č. 143/2012 Xx." se xxxxxxx.

40. X xxxxxxx x. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X xxxx 3" se xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "X. x. povolení x" x xxxx "Xxxxx §22 xxxxxx x. 254/2001 Xx. o xxxxxx a změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 431/2001 Xx." xx xxxxxxxxx xxxxxx

"Xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxx do (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx):".

41. X xxxxxxx x. 8 xxxx "Vysvětlivky" odst. "X xxxx 5" xx xxxxx "§6 x 7 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 61/2003 Xx." xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx č. 401/2015 Xx.".

42. V příloze x. 8 bodu "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "K xxxx 5" xx xxxxx "xxxxxxx x. 5 xxx. 1 xxxxxxxx vlády x. 61/2003 Sb." xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx vlády x. 401/2015 Xx.".

43. Xxxxxxx x. 9 x 10 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 35 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx č. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRO XXXX KONTROL JAKOSTI XXX X XXXXXXX XXXXXX XXXXX VODY

ČÁST 1

XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

x) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx pitnou, xxx vodu bez xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx surové xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X případě, xx xxxxxx voda je xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx vzorky x xxxxxx xxxxx. Kontrola xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx dojde x xxxxxxxxxx změně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

x) Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud existuje xxxxxxxxxxx xxxxxx. Kontrola xxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx linkou xx xxxxxxx, xx-xx xx možné, mezi xxxxxxxxxxxx stupni; místa xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxxxxxx xx technologii xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx.

x) Xxxxx, xxx xxxxx xxxx vytéká x xxxxxxxx určených x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x vyhláškou x. 252/2004 Xx.

XXXX 2

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx požadavcích xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

1. XXXXX XXXXXX

2. KRÁCENÝ XXXXXX

3. XXXXXXXX XXXXXX

1. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX VODY

Úplný xxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx zařazení xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §22 x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vody.

Odběry xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx úplného xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx zajištěny x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rozboru xxxxxx vody se xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. xxx daný xxxxx surové vody.

Úplný xxxxxx rozboru xxxxxx xxxx

Xxxxxxx č. 1

Xxxxxxxx xxxxx ukazatele

Ukazatel

Symbol

Jednotka

1.

Reakce xxxx (xX)

xX

2.

Xxxxx (xx xxxxxxxx)

xx/x Xx

3.

Xxxxx

X

XXx xxxx XXx

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

XX105

xx/x

5.

Xxxxxxx

x

°X

6.

Xxxxxxxxxxxx

x

xX/x

7.

Xxxx

xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

8.

Xxxxxxxxx

XX3-

xx/x

9.

Xxxxxxxx

XX2-

xx/x

10.

Xxxxxx xxxxx

XX4+

xx/x

11.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx.

xx/x

12.

Xxxxxxxx

X

xx/x

13.

Xxxxxx xxxxxxx

Xx

xx/x

14.

Xxxxxx

Xx

xx/x

15.

Xxxxxx1)

XX

xx/x

16.

Xxx

Xx

µx/x

17.

Xxxxx

Xx

xx/x

18.

Xxx

X

xx/x

19.

Xxxxxxxx1)

Xx

µx/x

20.

Xxxxxx1)

Xx

µx/x

21.

Xxxx

Xx

xx/x

22.

Xxxxx1)

X

xx/x

23.

Xxxxx

Xx

µx/x

24.

Xxxxxxx

Xx

µx/x

25.

Xxxxx (xxxxxxx)

Xx

µx/x

26.

Xxxxx

Xx

µx/x

27.

Xxxxx1)

Xx

µx/x

28.

Xxxx

Xx

µx/x

29.

Xxxxxx1)

Xx

µx/x

30.

Xxxxxxx xxxxxxx

XX-

xx/x

31.

Xxxxxx

XX42-

xx/x

32.

Xxxxxxxx

Xx-

xx/x

33.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX-X

xx/x

34.

Xxxxxxxxxxxx

XX43-

xx/x

35.

Xxxxxx xxxxxxx

X xxxx.

xx/x

36.

Xxxxxxxxxx X10-X40

X10-X40

xx/x

37.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhlovodíky

PAU

µg/l

38.

Pesticidní xxxxx xxxxxx

XXX

µx/x

39.

Xxxxxxxxxx látky1)

PL

µg/l

40.

Chemická xxxxxxxx kyslíku xxxxxxxxxxxxx

XXXXXx

xx/x

41.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xx/x

42.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXx

xx/x

43.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

%X2

%

44.

Xxxxxx x hořčík

Ca + Xx

xxxx/x

45.

Xxxxxx

Xx

xx/x

46.

Xxxxxx

Xx

xx/x

47.

Xxxxxxxx xxxxx1)

XX

xx/x

48.

Xxxxxxxxxx při 254 xx

X1254

49.

Xxxxxxxxxx neutralizační xxxxxxxx do xX 4,5

XXX 4,5

xxxx/x

50.

Xxxxxxxx neutralizační xxxxxxxx xx pH 8,3

XXX 8,3

mmol/l

51.

Escherichia xxxx

XXXXX

XXX/100 xx

52.

Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx

XXX

XXX/100 xx

53.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx

XX

xxxxxxx/xx

54.

Xxxxxxxxxx

%

55.

Xxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxx (AOX) 1)

XXX

xx/x

56.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku (XXX5) xxx 20°C s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX5

xx/x

57.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

XXX/100 xx

1) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx s možným xxxx xxxxxxxxxx výskytem xx xxxxxx x xxxx xxx prvním xxxxxxxx xxxxxx vody xx kategorie xxxxx §22.

Xxxxxxxx k xxxxxxx x. 1:

Ukazatel č. 37 je xxxxxxxx xxxx xxxxxx koncentrací: (xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, benzo(ghi) xxxxxxx, indeno (1,2,3-xx)xxxxx. Xxxx-xx látka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x. 38 xx xxxxxxxx jako součet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx metabolitů. Xxxxx xx o xxxxxxxxx, u kterých xx pravděpodobné, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x součtu se xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx č. 39: xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich významné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb. xxx xxxx zdroj xxxx.

X xxxxxxxxxx x. 40 x 41: X ukazatelů XXX x XXXXXx xx xxxxx zvolit xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx č. 48: Xxxxxxx xx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x analýze xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx mikropolutantů, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx X1254 = 0,08.

2. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx vody xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §22 x xx xxxxxxx sledování jakosti. Xxxxxxxx xx i x výsledkům xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx, xxx xx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx nahradí xxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se zahrnují xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 2, krácený xxxxxx xx rozšíří x

x) ukazatele x xxxxxxx rozboru xxxxxx xxxx, xxxxx překračují xxxx než 75% xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx pitnou xxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb.; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2 xxxxxxxxxxxx roků prokáže xxxxxx hodnoty xxx 75 % limitní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx x. 252/2004 Xx., xx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx ukazatel xx xxxxxxxxx vyloučit. Xxxxxxxxx xx, že x xxxxx kalendářním xxxx xxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 analýzy.

b) xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx překračují xxxxxxx xxxxxxxxx X 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx surové xxxx (xxxxx přílohy x. 13 x této xxxxxxxx).

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Sb. xxx xxxx zdroj xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx kolísají x xxxxxxx roku (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx kategoriích, xxxxxxxxx xxxxxxx změny).

Odběry xxxxxx x analýza x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vody xxxx xxx xxxxxxxxx x držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držitele xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx laboratoře nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx kráceného rozboru xxxxxx vody

Tabulka x. 2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x úplného xxxxxxx (xxx. x. 1)

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

1.

1.

Xxxxxx xxxx (xX)

xX

2.

2.

Xxxxx (xx filtraci)

mg/l Xx

3.

3.

Xxxxx

X

XXx xxxx XXx

4.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx1)

XX105

xx/x

5.

5.

Xxxxxxx

X

°X

6.

6.

Xxxxxxxxxxxx

X

xX/x

7.

7.

Xxxx (xxxx, xxxxx xxx)

xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

8.

8.

Xxxxxxxxx

XX3-

xx/x

9.

9.

Xxxxxxxx

XX2-

xx/x

10.

10.

Xxxxxx xxxxx

XX4+

xx/x

11.

13.

Xxxxxx xxxxxxx

Xx

xx/x

12.

14.

Xxxxxx

Xx

xx/x

13.

15.

Xxxxxx1)

XX

xx/x

14.

31.

Xxxxxx

XX42-

xx/x

15.

32.

Xxxxxxxx

Xx-

xx/x

16.

34.

Xxxxxxxxxxxx

XX43-

xx/x

17.

40.

Xxxxxxxx spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXx

xx/x

18.

41.

Xxxxxxx organický xxxxx

XXX

xx/x

19.

44.

Xxxxxx x xxxxxx

Xx + Mg

mmol/l

20.

45.

Vápník

Ca

mg/l

21.

46.

Hořčík

Mg

mg/l

22.

47.

Huminové xxxxx1)

XX

xx/x

23.

48.

Xxxxxxxxxx xxx 254 xx1)

X1254

24.

49.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacita xx xX 4,5

XXX 4,5

xxxx/x

25.

50.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacita do xX 8,3

XXX 8,3

xxxx/x

26.

51.

Xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxx

XXX/100 ml

27.

53.

Intestinální (xxxxxxx) xxxxxxxxxx

XXX

XXX/100 xx

28.

54.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx

XX

xxxxxxx/xx

29.

55.

Xxxxxxxxxx

%

1) Xxxxxxx se pouze x souvislosti x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdroji x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §22.

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 2:

X xxxxxxxxxx x. 17 x 18: X xxxxxxxxx XXX x CHSKMn xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ukazatel. K xxxxxxxxx x. 23: Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx ukazatelů, x xx xx dosažení xxxxxxx X1254 = 0,08.

3. PROVOZNÍ ROZBORY XXXXXX XXXX X XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

1. Xxxxxxxx rozbory xxxx slouží xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx určuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, složení technologické xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpracovaného xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Sb. Tyto xxxxxxx musí zabezpečit xxxxx xxxxxxxxxxx úpravny xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx xx možné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které zajišťují xxxxxxxxxxx správnost x xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxx úplně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Kontinuální xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxx daný typ xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx analyzátorů musí xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ověřována.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držitelem xxxxxxxxx x správné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x monitorovacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx. x xxx xxxxxxxxxx výrobce.

6. Xxxxxx a analýzy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxx autorizace.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx určení xxxxx chemikálií) pro xxxxx xxxxxxxxxxx určuje xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X tabulce jsou xxxxxxx typické ukazatele xxx provozní xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx ukazatelů x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kvality xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx x posouzení xxxxx provedeného xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 3

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

°X

Xxxxxx vody (xX)

Xxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku xxxxxxxxxxxxx

xx/x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pH 4,5

mmol/l

Hliník1)

mg/l

Železo1)

mg/l

Mangan

mg/l

Vybrané xxxxxxxxxxxxxxx x biologické xxxxxxxxx2)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx5)

xx/x

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

°X

Xxxxxx xxxx (xX)

Xxxxxx

xx/x

Xxxxxx

xx/x

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx3)

xx/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx/x

Xxxxxxx mikrobiologické a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx4)

XXx xxxx XXx

Xxxxxxxxxxx činidlo5)

mg/l

Poznámky k xxxxxxx x. 3:

1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx koagulantu nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

2) Xxxxxxxxxx sledování xxxxxxxxxxxxxxx obrazu při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vody xxxx probíhat x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3) X případě kolísání, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx více xxxxxx.

4) Xxxxxxx xx x xxxxxxx možného ovlivnění xxxxx povrchovou.

ČÁST 3

XXXXXXX XXXXX XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 1 xxx body x), x), x) x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. Xxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxx x provozní xxxxxxx.

XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx provozního xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x účinnosti zásahů xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ke xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stavebním xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx určuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxx vody xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) dle xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx. x xxx konkrétních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zásobované xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx ověření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pitné xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx upravované xxxx xx odebírají na xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx přítoku xx xxxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxx úpravy xxxx xxxxx dezinfekce xx zdroje xxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxx na odtoku xxxxxxx x nejbližší xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx sítě.

7. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnost x xxxxxxxx analýz.

8. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx kontinuálním xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx vody x xxxxxxxxx xxxxxx parametrů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pravidelně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozborů včetně xxxxxxxxxxxxx analyzátorů musí xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx o správné xxxxxxxx laboratoře xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb. x dle xxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x držitele xxxxxxxxxx.

XXXX 4

XXXXXXXXX ČETNOST XXXXXX XXXXXX X XXXXXX

X) XXXXXX VODA

Minimální xxxxxxx xxxxxxxxx surové xxxx x xxxxxxx úplného, xxxxxxxxx a provozního xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 4.

X xxxxxxx, xx xxxxxx voda xx xxxxxxxxx z několika xxxxxxx zdrojů, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozborů xxxxxxxx xxxxx surové xxxx.

Xxxxx se xxxxxxx xxxx vzorků za xxx xxx xxxxxxx x. 4 x x. 5, xxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx rozdělen v xxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx č. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku vykazuje xxxxxxx xxxxx xxx 0,3 XX, resp. XXX pro xxxxxx xxxx xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Xx., xxx xxxxxxxx sledovat x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx však xxxxxx xx 3 xxxx.

Xxxxxxx x. 4

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX X ANALÝZ XXXXXX XXXX XXX XXXX UPRAVOVANOU

Objem xxxx xxxxxxxx m3/den (xxxxxxx xx xxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx /xxx

xxxxxxxx xxxxxx (xxx. č. 3) Doporučená xxxxxxx x xxxx dle x

xxxxxxx xxxxxx (xxx. x. 2) Minimální xxxxxxx

xxxxx xxxxxx (xxx. x. 1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx upřesnění xxxxxxxxx

xx 100

x

1

x

101 - 1&xxxx;000

6

4

1

1&xxxx;001 - 4&xxxx;000

26

4

1

4&xxxx;001 - 10&xxxx;000

26

8

1

10&xxxx;001 - 20&xxxx;000

104

12

2

20&xxxx;001 - 30 000

365

12

2

nad 30&xxxx;000

x

24

4

x Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb.

V xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx roční xxxxxx.

Xxxxxxx x. 5

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX VZORKŮ X XXXXXX XXXXXX XXXX XXX VODU XXX XXXXXX

X případě, xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx vody xxxxxx xxxxxxxx x distribuční xxxx co xxxxxxxx xx xxxxxx (platí xxx kategorii do 100 m3/den).

Objem vody xxxxxxxx x3/xxx

Xxxxxxx /rok

krácený xxxxxx (xxx. č. 2)

xxxxx xxxxxx (xxx. x. 1 )

xx 100

1

x

101 - 1 000

2

1

1 001 -4&xxxx;000

4

1

4&xxxx;001 - 10&xxxx;000

8

1

10&xxxx;001 -20&xxxx;000

12

1

20&xxxx;001 -30&xxxx;000

12

1

xxx 30&xxxx;000

x

x

x Xxxxxxx x xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx.

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx střídat xxxxx xxxxxx.

X) PROVOZNÍ XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx složitosti xxxxxx, xxxxxxx technologické linky xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx úpravny xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx.

X) VYROBENÁ XXXXX XXXX, X XXXXXXXXXXX XXXX X X XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx profilů xxxxxxxxx x části 1 xxx xxxx x), x), x) v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rozboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x definované xxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Sb.

ČÁST 5

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX EVIDENCE

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx protokolů, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, datu odběru, xxxxxxx rozpětí odběru xxxxxx, typ vzorku, xxxxx a příjmení xxxxx, která vzorky xxxxxxxx, datum analýzy x použitá metoda. Xxxxxxxx analýz xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxx.

2. Xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx rozbory surové x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx jakosti vyrobené xxxx xxxxxxx provozovatel xxxxx:

x. překročení počtu xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle vyhlášky x. 252/2004 Sb. (xxxxx hodnota, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, doporučená xxxxxxx); xxx vodu xxxxxxxxx xx neprovádí xxxxxxxxx v ukazateli xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, (nevyhovující xxxxxx xx xxx, ve xxxxxx alespoň jeden xxxxxxxx xx vzorku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. xxxxx typu: xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx),

x. počtu xxx x roce, xxx byl u xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx překročen xxxxx xxxxxxx v jednom xxxxxxxxx xxxx XXX.

4. Xxxxxxxxx ukazatele, xxxxx xxxxxx určen hygienický xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx vlastnosti). Xxxxxxxxx xxxxxxxx ukazatele, které xxxxxx určen xxxxxxxxxx xxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx, xx hodnotí xxxxx xxxxxx určeného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Protokoly xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx uchovávány pouze x elektronické podobě.

Příloha x. 10 k xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX UKAZATELE PRO XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX ODPADNÍCH XXX

XXXX 1

XXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX TECHNOLOGICKÉ XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX

XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

XXX XXXXXXX XXXX NEČIŠTĚNOU:

Odtok x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX 2

XXXXXXXXX ROZSAHY XXXXXXX

X) XXXXXXXX ROZBOR

Ukazatel

Symbol

Jednotka

Biochemická xxxxxxxx xxxxxxx

XXX5

xx/x

Xxxxxxxx spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metodou

CHSKCr

mg/l

Nerozpuštěné xxxxx xxxxxx

XX

xx/x

X) ROZBOR XX XXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXX (XXXX XXXXX, XXXXXX)

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

X - XX4+

xx/x

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx.

xx/x

Xxxxxxx fosfor

Pcelk.

mg/l

C) XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx provozovatel vybere xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X) XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx uvedeny xxxxxxx x xxxxxxxx vodoprávního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxx xx čistící xxxxx XXX. Xxxx xx xx zvláště xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx anorganické xxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx (Hg), kadmia (Xx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 15 xxxx vyhlášky.

ČÁST 3

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX

X) XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX VODY XX XXXXXXX X XXXXXX35)

XXXXX XXXXXX:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) z xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx vzorku, rozsah x četnost kontrol xxxxx/ rok

Typ X

Xxx X

Xxx X

XXX5

XXXXXx

XX

X-XX4+

Xxxxx

Xxxxx

XXX5

XXXXXx

XX

X - XX4+

Xxxxx

Xxxxx

XXX5

XXXXXx

XX

X-

XX4+

Xxxxx

Xxxxx

&xx; 500

2

1

500 - 2&xxxx;000

4

2

2&xxxx;001 - 5&xxxx;000

4

4

5&xxxx;001 - 10&xxxx;000

6

6

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

12

12

□ xxx 50&xxxx;000

26

26

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soli (XXX), adsorbovatelné organické xxxxxxxx (XXX), xxxx (Xx), xxxxxxx (Xx):

X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních vod, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x lokalitě.

Typ xxxxxx:

Xxx X - 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 15 xxx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovaného xxxxxxxx.

Xxx X - 24 xxxxxxxx směsný vzorek xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxx dílčích xxxxxx odebíraných x xxxxxxxxx 2 hod.

Typ X - 24 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxx o xxxxxx xxxxxxx aktuální hodnotě xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 401/2015 Sb. xxxxxxx pro vypouštění xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxx x rozsahy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx přitékajících) xxxxxxxxx xxx, které xx nutné xxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxx četnosti xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x větší xxxxxx ukazatelů než xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx, platí xxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X) XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX X XXXXXX

XXXXX XXXXXX:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xx čistírny xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx -

xxxxx připojených ekvivalentních xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxx

&xx; 500

x

500 - 2&xxxx;000

x

2&xxxx;001 - 5&xxxx;000

x

5&xxxx;001 - 10&xxxx;000

6

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

12

□ xxx 50&xxxx;000

26

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXX XXXXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXXX, XXX, xX, XX, N-NH4)

Typ xxxxxx:

Xxxxxxx Xxx X - 2 xxxxxxxx směsný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx vzorků xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 15 xxx.

Xxxxxx Xxx X xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx-xxxx měřením, případně x xxxxxxx vzorkem

C) XXXXXXXX XXXXXXX MEZI XXXXXXXXXXXX STUPNI

1. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx velikostních kategorií xxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozbory a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx vod. Xxx hlavní xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

2. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx. za xxxxxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxx xxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sléváním 8 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 15 xxx (xx. Xxx A) x xx x xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X) PROVOZNÍ XXXXXXX - XXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx rozborů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x složitosti xxxxxxxxxxx.

XXXX 4

XXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX ODPADNÍCH XXX

Xxx xxxxxxx xxxx xxxx konečného produktu x xxxxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx zjišťují

a) xxxxxxxx xxxxx: arsen, olovo, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxx, xxxxx, xxxx,

x) xxxxx xxxxxx, ztráta xxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3

MINIMÁLNÍ XXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx za rok

do 500

x

501 - 5&xxxx;000

x

5001 - 25&xxxx;000

2

25&xxxx;001 - 100&xxxx;000

4

xxx 100&xxxx;000

4

x) Četnost xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx minimálně 1x za xxx.

Xxx xxxxx xxxxxxx nakládání x xxxxx xx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxx x. 437/2016 Xx. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x podrobnostech nakládání x odpady x xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., o podrobnostech xxxxxxxxx x odpady (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpady), xxxxxxxx x. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x změně vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx nakládání x xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

XXXX 5

XXXXXX ZPRACOVÁNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX

1. Výsledky xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 1 x 2 xxxx přílohy se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx odběru vzorku x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxxx a použitá xxxxxx. Výsledky analýz xx zpracovávají xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx dat.

2. Odběry x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (§38 xxxx. 4 xxxxxxx xxxxxx) mohou provádět xxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx (oprávněné xxxxxxxxxx) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 123/2012 Xx., x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

3. Hodnocení xxxxxxxx xxxx znečištění xxxxxxx vody provádí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx; xxxx hodnocení xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. limitních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních xxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nebo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod (xxxxx xxxxx),

- xxxxxxxxxx xxxxxx x koncentračních xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x povolení k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

- xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vypouštění odpadních xxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xx xxxxx xxxx x x elektronické xxxxxx x uchovávají se xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35) Xxxxxxxx Xxxx 91/271/EHS ze xxx 21. xxxxxx 1991 x čištění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.".

44. X příloze č. 11 bodu 1 xxxx. A x x příloze č. 11 xxxx 4 xxxx. X xx xxxxx "Obchodní xxxxx xxxx název:" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx:".

45. X xxxxxxx č. 11 xxxx 1 xxxx. X se za xxxxx "příjmení" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

46. V xxxxxxx x. 11 xx na xxxxx xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx xxxxx

"X případě xxxxxxxxxxxxxxxx vodovodů nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma:

Datum narození:

Identifikační xxxxx osoby, bylo-li xxxxxxxxx:

Xxxxxx sídla xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, číslo xxxxxxxxxx):

X. Xxxxxxxxx osoba:

Název, xxxxxxxxx obchodní xxxxx:

Xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx přiděleno:

Statutární xxxxx:".

47. Xxxxxxx x. 13 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xxx:

"Xxxxxxx č. 13 x xxxxxxxx č. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX XXXX

XXXX 1

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXX HODNOTY XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXX VODU36)

Uvedené xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx limitují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X1, X2, X3).

Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx č. 1x nesmí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx všech ukazatelů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb., x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

XXXXXXXXX VODA

Tabulka x. 1x

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

X1

X2

X3

xxxxx

xxxxx

xxxxx

1.

Xxxxxx vody (xX)

XX

6,5-9,5

5-6,5

9,5-10

&xx; 5 xxxx &xx; 10

2.

Xxxxx po xxxxxxxx

xx/x Xx

20

100

200

3.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx.

xx/x

10

4.

Xxxxxxx

°X

20

25

25

5.*

Xxxxxxxxxxxx

xX /x

125

125

125

6.

Xxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

7.

Xxxxxxxxx

xx/x

50

50

50

8.

Xxxxxxxx

xx/x

1,5

1,5

1,5

9.

Xxxxxxxxxxxxxx org. xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

xx/x

0,01

0,02

0,03

10.

Xxxxxx xxxxxxx

xx/x

0,2

1

2

11.

Xxxxxx

xx/x

0,05

0,5

1,5

12.

Xxx

μx/x

50

50

100

13.

Xxxxx

xx/x

3

5

5

14.

Xxx

xx/x

1

1

1

15.

Xxxxxxxx

μx/x

2

2

2

16.

Xxxx

μx/x

20

30

30

17.

Xxxxx

μx/x

10

10

20

18.

Xxxxxxx

μx/x

5

5

5

19.

Xxxxx veškerý

μg/l

50

50

50

20.

Olovo

μg/l

10

25

50

21.

Selen

μg/l

10

10

10

22.

Rtuť

μg/l

1

1

1

23.

Kyanidy xxxxxxx

xx/x

0,05

0,05

0,05

24.*

Xxxxxx

xx/x

250

250

250

25.*

Xxxxxxxx

xx/x

100

100

250

26.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

xx/x

0,2

0,2

0,5

27.

Xxxxxxxxxx X10-X40

xx/x

0,1

0,1

0,1

28.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX)

μx/x

0,1

0,1

0,2

29.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

μx/x

0,5

0,5

0,5

30.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx/x

3

10

15

31.

Xxxxxxxxxxx spotřeba xxxxxxx (XXX5) xxx 20°X x xxxxxxxxxx nitrifikace

mg/l

3

5

7

32.

Amonné xxxxx

xx/x

0,5

1

3

33.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX)

xx/x

5

7

10

34.

Xxxxxxxx xxxxx

xx/x

2,5

5,0

8,0

35.

Xxxxxxxxxxx xxxx

XXX/100 xx

50

5&xxxx;000

50&xxxx;000

36.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bakterie

KTJ/ 100 ml

20

2000

20 000

37.

Intenstiální (střevní) xxxxxxxxxx

XXX/100 xx

20

1000

10&xxxx;000

38.

Xxxxxxxxxxxxx obraz

jedinci/ml

50

3 000

5001)

10 000

1 0001)

39.

Pesticidní xxxxx

μx/x

0,1

0,1

0,5

40.

Xxxxxx

xx/x

0,2

1,0

2,0

1) Obtížně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednostupňovou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

* X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 5, 24 x 25 xx voda xxxxxx xxxxxxx agresivně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx domovních xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1a:

1) X - mezní, povinné xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 6 (xxxx): x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pach xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nutné xxxxxxx xxxxxxxx analýzu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx fenoly) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stupeň &xx;5 xxx xxxxxxxxx podle XXX XX 1622 Xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx XXX).

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 9 (XXX): xxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorizovat x xxxxxxxxx, když jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx chlorované xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitním xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx.

4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 12 (xxx): xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx závad xxx xxxxxxxxxxxxx xxx 100 μx/x. X případě, xx nejsou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx závady, xxxxx xxx xxxxxxxxx A3 xxxxx 1,0 xx/x (xxxx xxxxx xxxx).

5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 27: xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx "(XXX)" xx "xxxxxxxxxx X10-X40". Xxxxx mezní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z 0,05 mg/l xx 0,1 mg/l s xxxxxxx na mez xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6) Ukazatel xxxxxxxx xxxxx 28 (PAU): xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(xxx) xxxxxxx, xxxxxx (1, 2, 3 - xx) xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx kvantitativně, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

7) Xxxxxxxx pořadové xxxxx 29: (xxxxxxxxxx xxxxx celkem) xx xxxxxxxx xxxx součet (xxxxxx nad xxxx xxxxxxxxxxxxxxx) jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx a jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxx stanovených xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx se ty xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxx vodě vyskytovat.

8) Xxxxxxxx pořadové xxxxx 39 xxxxxxxxxx látky: xxxxxxx xx všechny xxxxxxxxxx pesticidy x xxxxxx významné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx ty, které xxxxxxxxx xx závěrů xxxxxxxxx xxxxx provedeného xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Sb. pro xxxx zdroj xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx aldrinu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx platí limitní xxxxxxx 0,03 μx/x. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stejná xxxx xxx xxxxxxxxxx látky - 0,1 μx/x xxxxxxxxxx 0,5 μx/x.

9) Xxxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxx jsou uvedeny x příloze č. 14 x této xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx metody, xxxx zaručit, xx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 14 x této xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx č. 1x

XXXXXXXXX XXXXXXX SUROVÉ XXXXXXXX XXXX X JEJICH XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX ÚPRAVY XXXXXX XXXX XX PITNOU XXXX

Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ukazatele xxxxxxx x tabulce x. 1x pro povrchovou xxxx s výjimkou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

X1

X2

X3

Xxxxxx

xx/x

0,2

5

20

Xxxxxx

xx/x

0,05

1,0

2,0

Xxxxxx

xx/x

xxxxx xxxxxx xxxxx

XXXX 2

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX VODY XXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxxxx x. 2

Xxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

X1

Xxxxxx surové xxxx x případnou dezinfekcí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx pachu a xxxxxxxx složek provzdušňováním. Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X2

Xxxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxx, např. koagulační xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx filtraci, xxxxxx x horninovém xxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X3

Xxxxxx surové xxxx xxxxxxxx dvou xx xxxxxxxxxxxxx úpravu xxxxxxx, oxidací, odželezňováním x odmanganováním x xxxxxxxx dezinfekcí, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ozónu, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx sorpce xx xxxxxxxxxxx materiálech, xxxxxxx výměna, xxxxxxxxxx xxxxxxx) se xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx koncentrace, než xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx A3

Podle §13 xxxx. 2 zákona xxx vodu xxxx xxxxxxx výjimečně odebírat xxx xxxxxx pitné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx. Xxx úpravu xx xxxx xxxxxx xx xxxx použít xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx A3, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pitné xxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxx vody.

Poznámka: Xxxxxxxxxxx xxxx úpravy pro xxxxx xxxxxxxxx surové xxxx xx možné xxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx do horší xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx úpravy X1 xxx xxxxxxxxx A2).

ČÁST 3

XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX SUROVÉ XXXX XX XXXXXXXXX

1) Základní xxxxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vody xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx č.1a x 1x, x xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx v xxxxxxx 2 xxx (§22 xxxx. 4 a 5).

x) Xxxxxx xxxx xx považována xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx této xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx bodě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x to x 95 % xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Každý xxxxxxxx xx svými výsledky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Výsledná xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Je-li x xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx A1, X2 x X3, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx X1, X2, X3 (xx. nevyhovuje xxxxxxxxxxx kategoriím svojí xxxxx koncentrací) xx. &xx; A3.

e) Xx-xx x některého ukazatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1 a X2 x vyšší pro xxxxxxxxx X3, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1 je xxxxxxxx xxxxxxx do kategorie X3.

2) Xxxxxxxxx kategorie

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx (§22 xxxx. 6) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozborů x xxxxx plánu xxxxxxxx jakosti xxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxx č. 9 x xxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zařazení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx X3 a xxxxx než X3.

x) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxx mezní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx X3 x je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nálezem, xxx xx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 12 xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx X1, X2, X3 (xx. xxxxxxxxxx předepsaným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx).

x) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zásady x bodě 1 xxxx. b) x x).

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x četnosti xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 x 2 xx xxxxx xx odchýlit:

a) x případech xxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1x) nebudou xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx, xxx povrchová xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obohacování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1x této xxxxxxx xxx kategorie X1, X2 x X3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx rozumí proces, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xx obsažené. Xxxxxxxx se xxxxxxx xx nejbližší xxxxx xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x povrchových xxx x mělkých nádržích x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, chemická xxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXx), xxxxxxxx xxxxxxxx, XXX5; odchylka xxxxx xxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxx xx 20 m, x xxxxxxx vody x xxxxxx kratší xxx jeden rok x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) pokud x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X1 popř. X2, xxx xx xxxxx stanovenou hodnotu xxxxxx dalšími xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx postupem, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A3, xxx xx zařazuje xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxxxxxx vzorků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx četnost xxxxxx xxxxxxx.

5) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, určí se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpočtem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx proměnlivými výsledky. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vody xxx xxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxx 1b) této xxxxxxx.

XXXXXX URČENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX UPRAVITELNOSTI XXX XXXXXXXXXX METODY ÚPRAVY XXXX

1. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x technologického xxxxxxxx xxxxxxx vod, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nelze x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx kategorie, může xxxxxxxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx upravitelnosti (xx,x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx a, x, x xx četnost xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X1, X2, X3 x a xxx x xx četnost xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx A3.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (lu) xx číslo odpovídající xxxxxxxxxx A1 xx X3 (xx1= 1,Iu2 = 2,xx3= 3). Xxx hodnoty xxxxx, xxx xxxxxxxx kategorii X3 xx Iu4 = 4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zhoršující se xxxxxxx zdroje a xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxx 2.

3. V xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xx) xxxxxxx xxxx xxxxxx čísly, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vzrůstající xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotou.

36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2000/60/ES xx dne 23. xxxxx 2000, kterou xx xxxxxxx rámec xxx činnost Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vodní xxxxxxxx.".

48. V příloze x. 14 xxxxx 2 xxxxxxx se xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "5".

49. V xxxxxxx č. 14 xxxxx 35 xxxxxxx xx xxxxx "Koliformní xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx coli".

50. X xxxxxxx č. 14 xxxxx 37 xxxxxxx xx slova "Xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx (střevní) xxxxxxxxxx".

51. Xxxxxxx č. 18 xx 20 znějí:

"Příloha x. 18 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXX XXXXXXXXXXX OBNOVY XXXXXXXX A XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

X. Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma:

Adresa xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno:

Plátce XXX:

Xxxxxxxxxx xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

2. Xxxxxxxxxxxx (xxxxx se x xxxxxxx údajů xxxxx xxxx 1 xxxx. A nebo X, není-li xxxxxx x xxxxxxxxxx):

3. Míra xxxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 zákona:

4. Xxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx:

X.x.:

Xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx vybrané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX)

Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx pořizovací xxxx ** xxxxx VÚME x mil. Kč xx 2 xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx majetku xxxxxxxxx x % opotřebení

Teoretická xxxx akumulace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx

Xxxxx potrubí x xxxx schválení xxxxx x xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx* xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x mil. Xx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxx 2009-2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx řady + xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

+

3

++

4

Xxxxxxx xxxx + zdroje xxx xxxxxx

+

5

++

6

Xxxxxxxxxxx***

+

7

++

8

Xxxxxxxx celkem

Prostředky x&xxxx;xxxxxxx: xxxxx: 2, 4, 6

+

9

Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx 11, 13, 15

++

10

Xxxxxxxxxx, přiváděcí xxxxx + stoková xxx

+

11

++

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

+

13

++

14

Xxxxxxxxxxx***

+

15

++

16

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx: xxxxx: 10, 12, 14

+

17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ostatní: xxxxx 11, 13, 15

++

18

XXXXXX

+

19

Xxxxxx prostředky x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxx: xxxxx 2, 4, 6, 10, 12, 14

++

20

Celkem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx 3, 5, 7, 11, 13, 15

+

* Xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 9 xxxxxx.

** X plátců XXX xx xxxxx xxxxxxx bez XXX.

*** Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxx uvést pořizovací xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x reprodukční xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx (XXXX).

+ Finanční prostředky xxxxxxx x vodného x stočného; x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx hodnoty (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, náklady xx xxxxxx, zisk, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx obnovu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx obnovy vodovodů x kanalizací).

++ Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx o xxxx xxx xxxxxxx x vodného x xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx, zdroje x xxxxxx xxxx, xxxxx xxx.).

X l x x x x x

1. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxxx majetku podle §5 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx členění xx xxxxxxxxxxxxxxx číslech xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx samostatně.

3. Xxxxxxx xxxx součet hodnot xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx roku, ve xxxxxx xx plán xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx rokem je xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx plánovacího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Hodnota majetku xx xxxxxx sumárně xxx xxxxxxx: xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx vody, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx technologie, nebo xx XXXX. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx majetek x kapacitách odpovídajících xxxxxxx xxxxxxxx využití x oboru xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx a metodiky xxxxxxxxx evidence. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zadává xxxxxxx x mil. Xx xx dvě xxxxxxxxx místa.

4. Vlastník xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx hodnotu procenta xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Určení % xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx) xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx vyjádřením xxxxx, xxx xxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx.

5. Teoretická xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx roků xx doporučuje odvozovat xx výrobcem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx následující xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxx přiváděcí x vodovodní xxx 80 xxx, úpravny xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 45 let, xxxxxxxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 40 xxx, technologie 15 xxx.

6. Xxx xxxxxxxx - přiváděcí xxxx + rozvodnou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx + stokovou síť xx uvádí xxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Kumulované xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx financování obnovy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx podle poznámky xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx let xxxxxxxx xxxxx 2009.

8. xx 12. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x ostatní, xxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx členění xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx na 5 xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 (pravidla xxx zpracování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx):

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se uvádí x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx položky xxxxx vybraných údajů xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx obnovy, xxxx xx xxxx xxxxx součet xxx xxxxxxx položek xxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze na xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx pod xxxxxxxx x jednotlivým skupinám xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx rozčlení xxxxxxx pro vybrané xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxxx identifikačních xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx (xxxx. při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 úpraven xxx 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, xxxxxxxxxxxxx xxxx 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, x x xxxxxxxx odpadních xxx 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 atd.), xxxxxx za xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

X. K xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx přiřazují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizovací xxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 1 xx 4 x xxxx vyhlášce, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidence. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; stavba xxx xxxxxx xxxx x čistírna xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo po xxxxxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx dílčích položek xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx evidence. Xxx xxxxxxx čtyři skupiny xxxxxxx se xxxxxx "xxxxxxx" x mil. Xx na xxx xxxxxxxxx místa (xxxxx xx x xxxxxxx 3 tabulky).

C. Xxxxxxxx xx podle xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx metodiky xxxxxxx xxxxxxx procenta xxxxxxxxxx xxx jednotlivé skupiny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě položky. Xxxxxx procent za xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx průměrem xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx pořizovací ceně. Xxxxxxxxxxx xx možné xxxxxxxx x jako xxxxxxxx "Impairmentu" (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

X. Potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxx X x X do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na 5 xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxx, 8, 9, 10, 11, 12 a xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xx xxxxxxx 13, xx xxxxxxx xx prostředky xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x další xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx x plánu financování xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx důsledky.

Doklad x xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizací statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx tvoří zejména xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxx x čerpání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x bankovních xxxx) x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx obnovy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů doložených xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x tvorbě x xxxxxxx prostředků xx xxxxxx xx vazbě xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx porovnání xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x. 20 x této xxxxxxxx, xxxxxxx x. 4.

Číslo xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx vlastníka:

Příloha x. 19 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX (XXXXXXXXX) XXX XXX XXXXX X STOČNÉ XXX XXXXXXXXXX XXX XXXX

Xxxxxxx x. 1

I

Příjemce xxxxxxx x xxxxxxxx

XX

Xxxxxxxxxxxx-xxxxx x XXX

XXX

Xxxxxxxx-xxxxx x XXX

XX

Xxxxxxxx A xx X

X

Xxxxx 1 xx x

XX

XXXX xxxxxxxxxxx x xxxxx

.

Xxxxx

Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx odpadní

XXXX-1

XXXX

XXXX-1

XXXX

Oč. xxxx.

Xxxxxxxxx

Xx. xxxx.

Xxxxxxxxx.

1

2

2x

3

4

6

7

1.

Xxxxxxxx

1.1

- xxxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxx

xxx. Xx

1.2

- pitná xxxx xxxxxxxx + xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

xxx. Kč

1.3

- xxxxxxxxxx

xxx. Kč

1.4

- xxxxxxx xxxxxxxx

xxx. Xx

2.

Xxxxxxx

xxx. Xx

2.1

- xxxxxxxxxx energie

mil. Xx

2.2

- xxxxxxx energie (plyn, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

xxx. Kč

3.

Mzdy

mil. Xx

3.1

- xxxxx x xxxxxxx xxxx

xxx. Kč

3.2

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

4.

Ostatní xxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

4.1

- xxxxxx

xxx. Kč

4.2

- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

4.3

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

4.4

-xxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

5.

Provozní xxxxxxx

xxx. Xx

5.1

- poplatky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod

mil. Xx

5.2

- ostatní xxxxxxxx xxxxxxx externí

mil. Xx

5.3

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastní xxxxx

xxx. Xx

6.

Xxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

7.

Ostatní xxxxxx

xxx. Kč

8.

Výrobní xxxxx

xxx. Xx

9.

Xxxxxxx režie

mil. Xx

10.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx na obnovu

mil. Xx

X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx VÚME

mil. Xx

X

Xxxxxxxxxx cena souvisejícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

X

Xxxxx xxxxxxxxxx

xxxx

X

Xxxx pitná xxxxxxxxxxx

xxx. x3

X

- x xxxx domácnosti

mil. x3

X

Xxxx xxxxxxx odváděná fakturovaná

mil. x3

X

- x xxxx xxxxxxxxxx

xxx. m3

H

Voda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx. x3

X

Xxxx odpadní xxxxxxx

xxx. x3

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx voda xxxxxxxx

xxx. x3

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx předaná

mil. x3

Xxxxxxxx: Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x mil. Kč xx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx A a X se uvádějí x xxx. Xx xx 2 desetinná xxxxx.

XXXX = xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence.

Tabulka x. 2

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx stočné

Text

Měrná xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1

2

2x

2x

4x

7x

11.

XXXXXXXXXX XXXXXXX xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xx. x-3

x. 10/X xxxx ř. 10/(X+X) xxxx x. 10/*

12.

ÚVN xxxxxx prostředků xx xxxxxx

xxx. Kč

ř. 10

13.

Xxxxxxxxxx xxxx

xxx. Xx

14

- xxxxx xxxxxx, xxxxx x XXX (xxxxxxxxxx ukazatel)

%

ř. 13/x. 12*100

15

-z x. 13 xx xxxxxx x xxxxxx infrastrukturního xxxxxxx

xxx. Kč

16.

Celkem XXX xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx + xxxx

xxx. Xx

x. 12 + x. 13

17.

Xxxx fakturovaná xxxxx, xxxxxxx + xxxxxxxx

xxx. m3

ř. X xxxx X + X nebo *

18.

XXXX xxx xxxxx, xxxxxx

Xx. x-3

x. 16/x. 17

19.

XXXX xxx xxxxx, stočné + XXX

Xx. x-3

x. 18 + DPH

.

Vypracoval:

Kontroloval:

Telefon:

e-mail:

Datum:

Schválil - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

* Xxx formulář X xx xxxxxxx řádek X xxxx K, xxx xxxxxxxx C xx použije objem xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx F xx xxxxxxx xxxxx I.

Poznámky:

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx pitné vody xxxx xxxxx vlastní xxxxxxx xx. prostředků xx obnovu xxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx (úpravna xxxx) nebo bez xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxx jednoho jímacího xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dopravě xxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vody xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. prostředků xx obnovu xxxxxxx x xxxxxxxx dělené xxxxxxx množstvím pitné xxxx dodávané do xxxx, není-li xxxxxx x do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx dělitelem xxxxxxxx xxxx fakturované xxxxxxxxxxx.

3. Jednotkové xxxxxxx xx xxxxxxx odpadní xxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx měření xxxx xxxx a xxxxxxxxxx) xxxx úplné xxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx dopravu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x u xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dělené xxxxxxxxx fakturované xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

4. Jednotkové xxxxxxx xx čištění odpadních xxx jsou xxxxx xxxxxxx náklady vč. xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dělené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx x xxxxxx xxx xxx XXXX+1 xxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxx vodného x xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx stočné xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx pitná

Voda odpadní

Kalkulace

Kalkulace

1

2

2a

2b

4b

7b

21.

Pevná xxxxxx - (ÚVN xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx + xxxx)

xxx. Xx

x x. 16

21.x

- xxxxx z xxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu x xxxxx

%

(x. 21/x. 16)*100

22.

Xxxxxxxxx xxxxxx - (ÚVN xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx + zisk)

mil. Xx

x. 16- x. 21

22.x

- x xxxx: XXX xxxxxx prostředků xx obnovu

mil. Xx

x. 22*(1- (x. 21a/100))

22.b

Kalkulační xxxx

xxx. Kč

ř. 22 - x. 22x

23.

Xxxx xxxxxxxxx složky

Kč. x-3

x. 22/x. 17

24.

Xxxx pohyblivé xxxxxx + XXX

Xx. x-3

x. 23+DPH

25.

Technické parametry xxxxx složky podle §33 odst. 1 xxxx xxxxxxxx (x, x, x) x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x Xx xx rok x xxxxxxxx

.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx - xxxxxxxx provozovatele:

Příloha x. 19x x vyhlášce x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX PRO XXXXX X XXXXXX

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

1

2

3

4

X.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx inkasuje xx xxxxxxxxxx platby xx xxxxx x xx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxxx - xxxxx x XXX

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx příslušného XX.

XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx - xxxxx x IČO

Vlastník xxxxxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XX.

XXX xxxxxxxxx subjektu.

IV.

Formulář X xx X x xxx

"Xxxxxxxx X - Výpočet odběratelské xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx XXXX".

"Xxxxxxxx X - Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx předané x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx použije xxxxx X nebo X) xxx vodné x xxxx pro xxxxxx xxxx XXXX.". X Xxxxxxxxx X se xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxx xx vypočtenou (xxxxxxxxxxxx) xxxx dodávána, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxx X - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx vody xxxx XXXX" (pro xxxxxxx se použije xxxxx xxxx xxxxxxxx).

"Xxxxxxxx X - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx dopravu xxxxx xxxx xxxx XXXX".

"Xxxxxxxx X - xxxxxxxxxx xxxxxxx dopravy xxxxxxxxx xxx xxxx XXXX".

"Xxxxxxxx X - xxxxxxxxxx xxxxxxx čištění xxxxxxxxx xxx xxxx XXXX".

(xxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx X)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx xx liší xxxxx x druhu x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxx. xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nikoliv xx formě xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x cen xxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx znát Dílčí xxxxxxxxxx náklady xxxxxx xxxxx xxxx, dopravy xxxxx vody, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx a xxxxxxxx odpadních xxx. Xxxx údaje, za xxxxxx xxxxx xxxx x čistírny xxxxxxxxx xxx jsou povinné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX. Xxxxx se x xxxxxxxxx X, X, X, x F. Xxxx se x xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xx XXx, xxx xxxxxxxxx se a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgánům. Xxxxxxxx xxxxxxxxx X x X (xxxxxxxxxx xxxxxxx) xx uvádí xx XXXX.

X.

Xxxxx 1 až x

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx x formulářů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formuláře indexováno xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxx xxx vodné x ceny xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pak budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

XXXX související x xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx evidence, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro vodné x ceny xxx xxxxxx

XXXX xxxxxxxx x XXXX.

XXXX = xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx

1.1

- xxxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxx odebrané xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx pitnou vodou, xxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx.

X podzemní xxxx poplatkem podle xxxxxx x. 254/2001 Xx., x xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

1.2

- xxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxx xxxx předaná x xxxxxxx

Xxxxxx u xxxx xxxxx (sl. 3 x 4) xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx provozovatele, xxxx xxxxxx u xxxx xxxxxxx (sl. 6 a 7) xx převzetí xxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx provozovateli.

Tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx kalkulacemi.

V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx složky. X xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 20 x xxxx vyhlášce xx xxxxxx v xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxx voda xxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x x xxxxxxx xxxx, xxxxxx byla xxxxxxx (xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxx).

1.3

- xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx nákup xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx (xx. 3 a 4) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xx. 6 x 7).

Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx do xxxxx 5.3 - ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1.4

- xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xx zde xxxxxxxx spotřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx cenou xx 40 xxx. Xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (jednorázový xxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx spotřebovaný při xxxxxx, xxxxxxxx x "xxxxxx".

Xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xxx x xxxxx 8. xxxxxxx xxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx infrastrukturního xxxxxxx - řádek 4.2.

2.

Energie

Skupina xxxxxxxxxx - xxxxxx

2.1

- xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx infrastrukturního xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx správní xxxxx.

Xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx "zelených xxxxxx") xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.2

- xxxxxxx energie (xxxx, xxxxx x kapalná xxxxxxx, XXX - xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxx xx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, (xxxxxx, xxxxx) x xxxxxx vodu xx xxxxxxxxx infrastrukturního xxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx správní xxxxx.

3.

Xxxx

Xxxxxxx podpoložek - xxxxxx

3.1

- přímé x xxxxxxx mzdy

Nákladem xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Jedná xx x pracovníky pracující xx objektech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (úpravnách xxxx, xxx xxxxxxx pitné xxxx, přepravě xxxxxxxxx xxx ČOV), xxxxxxxxxxxx xx k dané xxxxxxxxx, x to x xxxxxx, vedoucích xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx xxxx xx nezahrnují xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxxxx okruhu, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx řádku 4.2 nebo 5.3. (Xxxxxx externích xxxxxx).

3.2

- xxxxxxx xxxxxx náklady

Nákladem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vyplývající xxxx. z xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o provedení xxxxx, xxxxxxx o xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x platnými xxxxxxxx xxxxxx regulace. Xx xxx ve xxxxx na řádek 3.1 xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx X, D, X, X se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

4.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - součet

4.1

- xxxxxx

Xxxxxx xxx uvádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxx nepronajali xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se jedná x obce x xxxxxxxxxxx smíšené, xx xxxx vlastníci xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodovody x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxx xxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 6 zákona č. 563/1991 Xx. Dále xxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - odpisy XXX, xxxxxx dispečinků, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vodoměrů x xxxxxxxxxx xxxxx xxx 40 xxx. Xx, xxxxx xx x xxxxxx dalšího xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, XX xxxxxxxx, mechanizace xxx., xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x není xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx se zde xxxxxx provozního xxxxxxx - provozní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx odpisy xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x rámci xxxxxx xxxxxxx xxxx také xxxxxxxxxxx.

4.2

- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx infrastrukturního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxx č. 563/1991 Xx. X oprav xx xxxxxxx režii xx jedná xxxxx x xxxxxxx vlastních xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx materiál, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Opravou xxxxxxxxx x technickému x xxxxxxxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.3

- nájem xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Nákladem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace nájemcem (xxxxxxxxxxxxxx).

4.4

-xxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx obnovy vodovodů x xxxxxxxxxx", xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 4.1. x případně xxxxxxx č. 4.2 x rozsahu, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x. 4.2.

5.

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx

5.1

- poplatky xx xxxxxxxxxx odpadních xxx

Xxxxxxxx xxxx platby xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

5.2

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, neuvedené x xxxxxxxxxxx řádcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx odpovědnosti, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x čištění xxxxxxxxxx externí, xxxxxxxx x nájem xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx externě, dopravu xxxxxxx.

5.3

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxx neuvedené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx charakter interních xxxxxxx. Např. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, odečty x fakturace xxxxxxx x xxxxxxxx interně, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx XXX xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx vody x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxxxx xx vlastní xxxxx.

6.

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx uvedení xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x účelovými xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kalkulací xxxxxxxxxxx xxxxx metodiky XXXX - xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x provozních xxxxx - zahrnují xx xx xxxxxxx xxxxx.

7.

Xxxxxxx výnosy

Výnosy xx xxxxxx poskytované infrastrukturou, xxxx xx náklady xxxx vyčleněny. Xxxx. xx xxxxxxx dovezených xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalu xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dovezeného kalu. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx energie xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxx. "xxxxxxxx xxxxxx"). Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx.

8.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxxx, opravy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx středisek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále dopravní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x výrobními aktivitami.

Opravy xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

9.

Xxxxxxx režie

Náklady xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx externí i xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxx, spotřebu xxxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, spotřebu xx. energie, plynu x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nájemné x administrativních xxxxx, xxxxxxx xx spoje x výpočetní xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.) xx xxxxxxx x řádku 3.1 x 3.2. Xxxxxxxx xxxxx xx použije xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kalkulací x xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxx stočné (xxxx. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx činnost včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., pokud xxx x externí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

10.

Xxxxx vlastní xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx obnovy.

A

Hodnota xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx XXXX

Xxxxx se xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovacích cen xxxxx majetků xxxxxxxx x kanalizací xxxxxxxxxx x daných VÚPE, xxx řádek XX.

Xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx A x X, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx případně x xxxx xxx mezi xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx k rámcové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na obnovu xxxxxxxxxxxx v ceně xxx vodné x xxxx xxx stočné.

B

Pořizovací xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxxx provozního, xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnostem, xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxx xxxxx a xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx se pouze x součtových xxxxxxxxx X x X. (xxx xxxxxx) Xxxxxxxxx xx X x X xx provede xxxxxxxxx přes xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zůstatkové ceny x % podle xxxx využívání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxx inventurních xxxxx xxxxx xxxxx neodepsaného xxxxxxx.

X

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxx výrobních xxxxxxxxxx vč. externích xx 2 desetinná xxxxx xxxxx pracovního xxxxxx. Vychází xx xx 40 hod. xxxxx na jednoho xxxxxxxxxx.

X

Xxxx pitná xxxxxxxxxxx x mil. x3

Xxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx se xx xxxxxxx 3. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dosažené (xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx aktuální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx). Xx xxxxxxx 4. xx xxxxx xxxxxxxx předpokládané xx xxxxxxx sloupce 3.

Za xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx roce, x xxxx je fakturováno xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

X

- x xxxx xxxxxxxxxx x xxx. x3

Xxxxxxx xxxx v xxxxx X, xxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (kalkulaci ceny).

F

Voda xxxxxxx odváděná xxxxxxxxxxx x mil. x3

Xxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xx xx xxxxxxx 6. xxxxx xxxxxxxx odpadní vody xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx (xxxxxxxxx množství, xxxxx xxx aktuální spotřeby xxxx xxxxxxxx, neboť xxxx xx kalkuluje xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx). Ve xxxxxxx 7. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 6.

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx roce, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x roce xxxxxxxxxxxx.

X

- x toho xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx v xxxxx X, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx domácností.

Údaj neslouží xxxxxxx (kalkulaci ceny).

H

Voda xxxxxxxx fakturovaná x xxx. m3

Veškerá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx. Za xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v daném xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx až x roce následujícím.

Vzhledem x xxxx, xx xx jedná x xxxxxxxxx množství, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx předpoklad, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fakturované.

I

Voda xxxxxxx xxxxxxx x mil. x3

Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx xx vod xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxx se xxxxx x množství xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx slouží xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx. x3

Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx přesnosti

Údaj slouží xxxxxxxxxx orgánům.

K

Pitná xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx. x3

Xxx xxxxxxx ceny xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům.

Příloha x. 20 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX VŠECH XXXXXXX XXXXXXX (XXXXXXXXX) XXX XXX VODNÉ A XXXXXX XX XXXXXXXXXX XXX xxxx X XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX ROCE

Tabulka x. 1

X

Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx

XX

Xxxxxxxxxxxx-xxxxx x XXX

XXX

Xxxxxxxx - xxxxx a XXX

XX

Xxxxxxxx X x X

X

Xxxxx 1 až x

XX

XXXX xxxxxxxxxxx x xxxxx

.

Xxxxx

Xxxxxxx pro výpočet xxxx xxx vodné x stočné

Nákladové xxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx odpadní

xxxx

xxxx

Rozdíl

xxxx

xxxx

Rozdíl

Skuteč.

Kalkulace

Skuteč.

Kalkulace

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Materiál

1.1

- xxxxxx xxxx podzemní + xxxxxxxxx

1.2

- xxxxx xxxx xxxxxxxx + odpadní xxxx předaná x xxxxxxx

1.3

- xxxxxxxxxx

1.4

- xxxxxxx xxxxxxxx

2.

Xxxxxxx

2.1

- elektrická energie

2.2

- xxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx)

3.

Xxxx

3.1

- xxxxx a xxxxxxx xxxx

3.2

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

4.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

4.1

- odpisy

4.2

- opravy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.3

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.4

-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.

Xxxxxxxx xxxxxxx

5.1

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

5.2

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

5.3

- xxxxxxx provozní xxxxxxx xx xxxxxxx režii

6.

Finanční xxxxxxx

7.

Xxxxxxx výnosy

8.

Výrobní xxxxx

9.

Xxxxxxx xxxxx

10.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx

X

Xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX

X

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx pracovníků

D

Voda xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. x3

X

- x xxxx domácnosti x xxx. x3

X

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. x3

X

- z xxxx domácnosti

H

Voda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. x3

X

Xxxx odpadní xxxxxxx x xxx. x3

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx voda xxxxxxxx v xxx. x3

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx. x3

Xxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x mil. Xx xx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X x X se xxxxxxx x mil. Xx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX = xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence.

Tabulka x. 2

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx odpadní

Skutečnost

Kalkulace

Skutečnost

Kalkulace

1

2

2a

2b

3a

4a

6a

7a

11.

JEDNOTKOVÉ XXXXXXX xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xx. x-3

12.

XXX včetně xxxxxxxxxx xx obnovu

mil. Xx

x. 10

13.

Xxxxxxxxxx xxxx

xxx. Xx

14

- xxxxx x XXX včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

%

x.13/(x. 12/100 )

15

-z x. 13 xx xxxxxx x obnovu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

16.

Xxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx + xxxx

xxx. Xx

x. 12 + ř. 13

17.

Xxxx xxxxxxxxxxx pitná, xxxxxxx + xxxxxxxx

xxx. x3

x. X, X + X

18.

XXXX pro xxxxx, xxxxxx

Xx. m-3

ř. 16/ř. 17

19.

XXXX xxx xxxxx, xxxxxx +

Xx. m-3

DPH

Vypracoval:

Kontroloval:

Telefon:

e-mail:

Datum:

Schválil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 3

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx

Xxxxx jednotka

Poznámka

Voda pitná

Voda xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1

2

2x

2x

3x

4x

6x

7x

21.

Xxxxx složka - (XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx + xxxx)

xxx. Kč

z x. 16

21.x

- xxxxx x xxxxxxxxx ÚVN včetně xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxx

%

(x.21/x.16)*100

22.

Xxxxxxxxx xxxxxx - (XXX včetně xxxxxxxxxx xx obnovu + xxxx)

xxx. Xx

x. 16 - ř.21

22.a

- x xxxx: XXX xxxxxx prostředků na xxxxxx

xxx. Kč

ř 10*(1- x.21 x/100)

22.x

Xxxxxxxxxx xxxx

xxx. Xx

x.22 - x.22x

23.

Xxxx xxxxxxxxx složky

Kč.m-3

ř.22/ř.17

24.

Cena pohyblivé xxxxxx + XXX

Xx.x-3

x.23+XXX

25.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §32 odst. 1 do xx. 3x. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platby x Xx xx xxx xx xx. 3x.

.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx s xxxxxxxx (xxxxxxxxx) cen xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxx porovnáním kalkulace x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx nákladových xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx x xxxxxx xx uveden x xxxxxxx č. 19a.

Povinnost xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx xx xxxxx v rozsahu xxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. X xxxx B, xxxxxxxxx xxxx 2).

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

X. Xxx xxxxxxx povinnosti xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx 3 x xxxxxxx 4, xxxxxxx 6 a sloupec 7 xxxxxxx x. 1. Rozdíl xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxxx položkách x xxxxxx hodnot x řádcích xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx xxx 5 % xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx jak x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx xx porovnávají i xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zisku xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx 5 % xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx x xxxxxxxxx, tak xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 zákona xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výpočtu xxxxx xxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx a pro xxxx předanou x xxxxxxx vodu převzatou. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx x xxxxxxxxxxx vlastníka, xxxxxxxxx provozovatele.

Tvorba a xxxxxxx prostředků xx xxxxxx infrastrukturního xxxxxxx

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx v xxx. Xx xx 2 desetinná místa

Vodovod

Kanalizace

Od xxxx 2009 XXXXXX

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxx xxxx

Tvorba

+ xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxx

++ finanční prostředky xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

X návaznosti na xxxx xxxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx č. 18 x xxxx xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx (k xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx) x členění xx xxxxxxxx prostředky z xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxxx xx obnovu nejsou x daném xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací, xxxxx rezervu finančních xxxxxxxxxx. Xx tabulky x. 4 xx xxxxx xxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitých xx xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 5

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx x mil. Kč xx xxx desetinná xxxxx

4.3

Xxxxx

4.3.1

- xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.3.2

- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hradí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.3.3

-xxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx 4.3.1 x 4.3.2

4.3.4

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxx č. 4.3.1,4.3.2., 4.3.3

4.3.5

- zisk

Poznámky:

Jedná xx x xxxxxxx nákladové xxxxxxx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx:

.".

52. Xxxxxxx x. 22 xxx:

"Xxxxxxx x. 22 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXX X MAJETKOVÉ A XXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xx základě zmocnění x §5 xxxx. 6 zákona xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx formátu XXX. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxx evidence xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx souboru:

(N - xxxx číslo, X - xxxx, X/X - xxx/xx, X - xxxx xxxxxxx, X - xxxxxx xxxxx xx dvojnásobné xxxxxxxxx)

Xxxxxxx PROVOZOVATEL - xxxxxxxx číselník xxxxxxxxxxxxx

xx_xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx

X

0 - xxxxxxxxx xxxxx, 1 - xxxxxxx xxxxx

xxxxx

X

xxxxx (v případě xxxxxxx xxxxx)

xxxxxxxx

X

xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxx

xxxxxx1

X

xxxxx, xxxxx xxxxxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxx provozovatele

adresa2

T

poštovní xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx3

X

xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

xxx_xxx

X

xxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx osoby)

rok_nar

N

rok narození (x případě xxxxxxx xxxxx)

xxxxxxx

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx

xxx

X

xxxxxx spojení xx xxxxxxxxxxxxx

x_xxxx

X

xxxxxxxx adresa xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXXXXXX - xxxxxxxx xxxxxxxx vlastníků

id_nr

N

automatické číslo (xxxxxxxxxx se),

nr

N

jednoznačné xxxxxxx XX vlastníka

fyz_osoba

N

0 - xxxxxxxxx xxxxx, 1 - fyzická xxxxx

xxxxx

X

xxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxxxxxxx

X

xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx1

X

xxxxx, xxxxx popisné x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx2

X

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx3

X

xxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

xxx_xxx

X

xxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx osoby)

mes_nar

N

měsíc narození (x xxxxxxx fyzické xxxxx)

xxx_xxx

X

xxx xxxxxxxx (v xxxxxxx fyzické osoby)

telefon

T

telefonické xxxxxxx na xxxxxxxxx

xxx

X

xxxxxx xxxxxxx xx vlastníka

e_mail

T

emailová xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx XXX - číselník xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx

X

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx

X

xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXX - obsahuje vybrané xxxxx xxxxxxxxx evidence xxx. xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx_xxxxxxxxxx

X/X

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx roce

typ

N

typ xxxx

0 - xxxxxxxxx xxx

1 - xxxxxxxx xxxxxxxxx síť

nazev

T

název xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxx obce (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xxx

X

xxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx katastrálního území (xxx rozvodnou síť)

vs_kod_ku

T

kód xxxxxxxxxxxxx území (xxx xxxxxxxxx síť)

vs_naz_obce

T

název xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xxxx

X

xxx obce (pro xxxxxxxxx xxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx řadu (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území konce xxxxxxxxxx řadu

pr_kod_ku

T

kód katastrálního xxxxx konce xxxxxxxxxx xxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx katastrálních xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx vod. řad

vs_ku_nazvy

M

názvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx určen xxx. řad

vs_ku_kody

M

kódy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx určen xxx. xxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx vod. xxxx x systému

0 - xxxxxxxxxx

1 - místní

2 - xxxxxxxxx

xx_xxx_0

X

xxxxxxx vodní xxxxx xxx/xx

xx_xxxxx_0

X

xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

0 - xxxxxxxx

1 - xxxxxxxxx

2 - xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xx_xxx_1

X

xxxxxxxx voda xxx/xx

xx_xxxxx_1

X

xxx xxxxxxxx xxxx

0 - podzemní

1 - xxxxxxxxx

2 - xxxx xxxxxxxx x povrchové

prip_vod_nazev

T

název xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxxx_xxx_xxxx

X

XXXX xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxxx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxx x xxxxxxx vodovodem

prip_upr_icme

T

IČME xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxxx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx síť xxxxxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxx trvale xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx katastr, xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx zásobených x xxxxxxxxxxx katastr, územích

tu_vr_celk

D

celková xxxxx

xx_xx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx100

X

xxxxxxx xxxxx xx XX100

xx_xxx_xx300

X

xxxxxxx délka xx XX300

xx_xxx_xx500

X

xxxxxxx xxxxx xx DN500

tu_vel_dn_v

D

celková délka xxxxx xxx DN500

tu_tm_kov

D

celková xxxxx kovového potrubí

tu_tm_plast

D

celková xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

xx_xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxxxx xxxxx vodojemů

tu_poc_prip

N

celkový xxxxx xxxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxxxx počet xxxxxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxxxx xxxxx čerpacích xxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx

X

xxxxx xx XX xxxxxxx XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

zprac_datum

T

datum xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXXXX - obsahuje xxxxxxx xxxxx majetkové evidence xxxxxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx_xxxxxxxxxx

X/X

xxxxxxx nepoužíván x xxxxx roce

typ

N

typ xxxxxx

0 - s technologií xxx úpravu xxxx

1 - xxx technologie

nazev

T

název xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxx xxxx

xx_xxx_xxx

X

xxx xxxxx xxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx xxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxx xxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx určena xxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx katastrálních území, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - xxxxxx

2 - xxxxxxxxx

xx_xxx

X

xxx xxxxxxx xxxxxx

0 - podzemní

1 - vodní xxx

2 - xxxxx xxxxx

xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx zdroje

vz_kategorie

T

kategorie xxxxxx vody

tech_upravy

N

0 - xxx úpravy,

1 - xxxxxxxxxxxxx

2 - xxxxxxxxxxxx,

3 -xxxxxxxxxx

xxxx_xxxxxx_0

X/X

xxxxxxxxxxx

xxxx_xxxxxx_1

X/X

xxxxxx

xxxx_xxxxxx_2

X/X

xxxxxxxx

xxx_xxxxx_1

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx_xxxxx_2

X/X

xxxxxxxxxxxx filtrací, xxxxxx

xxx_xxxxx_3

X/X

xxxxxxxx přes XXX

xxx_xxxxx_4

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx_xxxxx_5

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx_xxxxx_6

X/X

xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_7

X/X

xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_8

X/X

xxxxxxxxx

xxx_xxxxx_9

X/X

xxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_10

X/X

xxxxxxx výměna

typ_uprav_11

A/N

denitrifikace

typ_uprav_12

A/N

membránová xxxxxxxx

xxx_xxxxx_13

X/X

XX záření

typ_uprav_14

A/N

odstranění xxxxxx

xxx_xxxxx_16

X/X

xxxx

xxx_xxxxx_xxxx

X

xxxxx xxxx xxxxxx

xxxx_xxxx_0

X/X

xxxxx

xxxx_xxxx_1

X/X

xxxx xxxxxxxxxx

xxxx_xxxx_2

X/X

xxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxx_3

X/X

xxxx

xxxx_xxxx_4

X/X

xxxx uhličitý

tech_chem_5

A/N

vápenný xxxxxx

xxxx_xxxx_6

X/X

xxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxx_7

X/X

xxxxxxx uhlí xxxxxxxx

xxxx_xxxx_8

X/X

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx_xxxx_9

X/X

xxxxxxxxxxxxxx činidlo xx xxxx Xx

xxxx_xxxx_10

X/X

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx XX

xxxx_xxxx_11

X/X

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_12

X/X

xxxx

xxxx_xxxx_XXXX

X

xxxxx xxxx xxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxxxxxxx xxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - strojní

2 -xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (l/s)

kap_vyuz

D

využitelná xxxxxxxx xxxxxx xxx úpravy (x/x)

xxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx podzemních xxxxxx (x/x)

xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx cena

vlastnik

N

odkaz xx NR tabulky XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXXXX - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx číslo (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx_xxxxxxxxxx

X/X

xxxxxxx nepoužíván x xxxxx xxxx

xxx

X

xxx řadu

0 - xxxxxxxxx xxxxx

1 - stoková síť

nazev

T

název xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx síť)

vs_kod_cob

T

kód xxxxx obce (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxx katastrálního xxxxx (xxx stokovou xxx)

xx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xxxx

X

xxx xxxx (xxx stokovou xxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (pro xxxxxxxxx xxxxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx konce xxxx (pro přiváděcí xxxxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiváděcí xxxxx

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxx xxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx stoka xxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxx xxxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - místní

2 - xxxxxxxxx

xx_xx

X

xxxxxxxxxx odpadních xxx

0 - xx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx

1 - xxxxxxxx xx XXX ve xxxxxxx xxx. xxxxx

2 - xxxxxxxx na XXX x xxxxx xxx. xxxxx

xx_xxxxx

X

xxxxxxxx množství x xxxxxxxxxx

xx_xxx

X

xxxxx volných xxxxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území

vy_kat_kod

T

kód katastrálního xxxxx

xx_xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČOV

vy_id_vyp

T

identifikační xxxxx vypouštění xxx. xxx

xxxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x připojených katastr, xxxxxxx

xxxx_xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX x katastr, xxxxxxx

xxxx_xxxx_xxx

X

xxxxx připojených na xxxxx výpustě x xxxxxxx, xxxxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxxxx délka

tu_kan_obn

D

délka xxxxxxxxxx kanalizací

tu_vel_dn300

D

celková délka xx DN300

tu_vel_dn500

D

celková délka xx DN500

tu_vel_dn800

D

celková délka xx XX800

xx_xxx_xx_x

X

xxxxxxx délka xxxxx než DN800

tu_tm_kamen

D

celková xxxxx xxxxxxxxxxxx potrubí

tu_tm_beton

D

celková xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potrubí

tu_tmjine

D

celková xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

xx_xxxx_0

X/X

xxxxxxx síť xxxxxxxx

xx_xxxx_1

X/X

xxxxxxx xxx oddílná xxxxxxxxx

xx_xxxx_2

X/X

xxxxxxx síť oddílná xxxxxxxx

xx_xxxxx_0

X/X

xxxxxxx síť xxxxxxxxxx

xx_xxxxx_1

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxx

xx_xxxxx_2

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xx_xxxx_xxxxx

X

xxxxx dešťových nádrží

tu_nadr_objem

D

celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx komor

tu_poc_cs

N

celkový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx cena

vlastnik

N

odkaz xx XX tabulky XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

urad_cislo

T

číslo xxxxxxxxxxxx úřadu

zprac_datum

T

datum zpracování

zprac_misto

T

místo xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXX - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence XXX

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (nevyplňuje xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx_xxxxxxxxxx

X/X

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

xxx

X

xxx

0 - xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx části xxxx

xx_xxx_xxx

X

xxx části obce

vs_naz_ku

T

název xxxxxxxxxxxxx území

vs_kod_ku

T

kód xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx xxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxx xxxx _

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stoky do XXX

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx ČOV

vs_ku_pocet

N

počet xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx určena

vs_ku_nazvy

M

názvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx určena

vs_ku_kody

M

kódy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx určena

system

N

příslušnost xxxxx k xxxxxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - xxxxxx

2 - xxxxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx recipientu

vyp_id_vyp

T

identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxx. vod

obyv_bydl

N

počet xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx územích

obyv_prip

N

počet xxxxxxxxxxx na XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxx. obyv. připojených xx XXX

xxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxxxx kapacita Xx (x3/x)

xxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx XXX5 xx xxx)

xxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx kapacita (xxxxxxx. xxxx)

xxxx_xxxx_0

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_1

X/X

xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_2

X/X

xxxxxxxxx

xxxx_xxxx_3

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxx 4

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_5

X/X

xxxx

xxxx_xxxxxxxx

X

xxxxx jiného xxxxxxx

xxx_xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx

0 - aerobní

1 - xxxxxxxxx

2 - xxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxxxxxx xxxx

0 - xxxxxxx

1 - xxxxxxxxxx

2 - xxxxx

xxx_xxxxxx

X

xxxxxx kalu

kal_plyn

T

plynové xxxxxxxxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx

X

xxxxx xx XX xxxxxxx VLASTNIK

urad_nazev

T

název xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx VUPE_VOD - xxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. řadů

id

N

automatické xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx XXXX

xx_xxxx

X

XXXX

xxxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxx bydlících x xxxxxxxxxxx katastrálních xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx zásobených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx_0

X

xxxx xxxxxxxx vlastní

voda_vyr_1

D

voda převzatá

voda_vyr_2

D

voda xxxxxxx

xxxx_xxxx_0

X

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxx_xxxx_1

X

xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xxxx_xxxx_4

X

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxxxx_0

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx_xxxxxx_1

X

xxxx nefakturovaná - xxxxxx v xxxxxx xxxx

xxxx_xxxxxx_2

X

xxxx nefakturovaná - xxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxxxx_3

X

xxxx nefakturovaná - xxxxxxx

xxxx_xxxxxx

X

xxxxxx xxxx xx 1 xx xxxxxxxxxxx řadu xx xxx

xx_xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx xx xxxxxxxxx síti

jak_obec

T

jakost vody - název obce

jak_obec_kod

T

jakost xxxx - kód xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxx xxxx - xxxxx části xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - kód xxxxx xxxx

xxx_xxxxxxx

X

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxxxxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - kód xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxx

xxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx MH, XXX, XXXX (xx)

xxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx limitů XX, XXX, MHPR (%)

xxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (xx)

xxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (%)

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (ks)

mikro_lim_1

D

překročení xxxxxx XX, XXX, XXXX (%)

mikro_lim_2

N

překročení xxxxxx xxxxxxxx NMH, XXXX (xx)

xxxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx XXX, XXXX (%)

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (xx)

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx limitů MH, XXX, XXXX (%)

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (ks)

fyz_lim_3

D

překročení limitů xxxxxxxx NMH, XXXX (%)

xxxxxxxx

X

xxxxx na XX xxxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx

X

xxxxx xx XX xxxxxxx XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx vodoprávního xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

zprac_jmeno

T

jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXXXX - obsahuje xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx se)

typ

N

s xxxxxxxxxxx/ xxx xxxxxxxxxxx

0 - x technologií

1 - xxx xxxxxxxxxxx

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx

X

XXXX

xxx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxx_xxx_0

X

xxxx povrchová

bil_sur_1

D

voda podzemní

bil_sur_2

D

infiltrace

bil_ic_povrch

T

identifikační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx

xxx_xx_xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxx

X

xxxx x xxxxxxx xxxx

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx xx 1m3 xxxxxxxx xxxx

xx_xxxxxxxx

X

xxxxxxxx elektrické energie

jak_nazev

T

název xxxxxxx xxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx odběrů

rozb_lim_0

N

překročení xxxxxx XX, NMH, XXXX (xx)

xxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, NMH, XXXX (%)

xxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx výpočtem XXX, XXXX (xx)

xxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx výpočtem XXX, XXXX (%)

mikro_odber

N

počet mikrobiologických xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx MH, XXX, MHPR (ks)

mikro_lim_1

D

překročení xxxxxx XX, NMH, XXXX (%)

mikro_lim_2

N

překročení xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (xx)

xxxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (%)

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx limitů XX, NMH, MHPR (xx)

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx limitů MH, XXX, MHPR (%)

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx výpočtem NMH, XXXX (xx)

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx NMH, XXXX (%)

xxx_xxxxx_xxxxx

X

xxxxx dnů s xxxxxxxxxxx limitem

jak_pocet_celk

N

počet xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

X

xxxxx xx XX xxxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx

X

xxxxx xx XX xxxxxxx XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx vodoprávního xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

zprac_misto

T

místo xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx VUPE_KANAL - xxxxxxxx vybrané údaje xxxxxxxx evidence xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx XXXX

xx_xxxx

X

XXXX

xxxx_xxxx

X

xxxxx trvale xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx územích

obyv_cov

N

počet xxxxxxxxxxx xx ČOV x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx

xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. vod x XXX

xxx_xxx_0

X

xxxxxxx vody xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_1

X

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

xxx_xxx_2x

X

xxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxx_xxx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxx vypouštěné xx xxxxxxxxxx

xxx_xxx_xxx

X

xxxxxxx xxxx odvedené xx ČOV

bil_vyp_0

D

vypouštěné XXX5

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx XXXXXx

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx nerozpuštěné xxxxx

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx_xxx_4

X

xxxxxxxxxx dusík xxxxxxx

xxx_xxx_5

X

xxxxxxxxxx xxxxx anorganický

bil_vyp_6

D

vypouštěný xxxxxx xxxxxxx

xxx_xxx_7

X

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxxxxxx

X

xxxxx xxxx vypouštěné xxxxx

xxx_xxx_8

X

XXX (rozpuštěné xxxxxxxxxxx xxxx), XXX (absorbovatelné xxxxxxxxx halogeny)

bil_vyp_9

D

rtuť

bil_vyp_10

D

kadmium

bil_id_pocet

N

počet následujících xxxxxxx

xxx_xx_xxxxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx

xx_xxxxxxxx

X

xxxxxxx xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx vod

ek_jedn_nakl

D

jednotkové xxxxxxx

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx xx xxxxxxx síti

jak_obec

T

jakost xxxx - xxxxx xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - xxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxx xxxx - xxxxx části xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx vody - xxx části obce

jak_katastr

T

jakost xxxx - katastrálních xxxxx

xxx_xxxxxxx_xxx

X

xxxxxx vody - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx výpustí xx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx mikrobiologických xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, NMH, XXXX (ks)

mikro_lim_1

D

překročení xxxxxx XX, NMH, MHPR (%)

xxxxxxxx

X

xxxxx na XX xxxxxxx VLASTNIK

provozovatel

N

odkaz xx XX tabulky XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXX - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx

X

XXXX

xxxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx územích

obyv_cov

N

počet xxxxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. obyvatel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx_xxx_0

X

xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx čištěné xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_2x

X

xxxxxxx odpadní xxxx v zemědělství x ostatní

bil_odp_3

D

srážkové xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_4

X

xxxxxxxxxx čištěné xxxxxxx vody

bil_odp_5

D

biologicky xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_6

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx recipientu

bil_odp_cov_0

D

BSK5 xx přítoku xx XXX

xxx_xxx_xxx_1

X

XXXXxx xx přítoku xx XXX

xxx_xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_3

X

xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_4

X

xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx ČOV

bil_odp_cov_6

D

fosfor celkový xx přítoku xx XXX

xxx_xxx_xxx_7

X

xxxx xx xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_8

X

XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), XXX (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxx_xxx_xxx_9

X

xxxx

xxx_xxx_xxx_10

X

xxxxxxx

xxx_xxx_xxx_0

X

XXX5 xx xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_1

X

XXXXxx xx xxxxxx z XXX

xxx_xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx látky na xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_3

X

xxxxx xxxxxxxxxxx na výtoku x ČOV

bil_odp_rec_4

D

dusík xxxxxxx xx xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_6

X

xxxxxx celkový xx xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_7

X

xxxx xxxxx xx xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_xxxx

X

xxxxx jiné xxxxx na xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_8

X

XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soli), AOX (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxx_xxx_xxx_9

X

xxxx

xxx_xxx_xxx_10

X

xxxxxxx

xxx_xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx vypouštění xxx. xxx

xxx_xxx_0

X

xxxxx xxxxxxxx kalu

bil_kal_1

D

spalování xxxx

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx xxxx

xxx_xxx_4

X

xxxxxxxxxxx kalu

bil_kal_5

D

rekultivace xxxx

xxx_xxx_6

X

xxxxxx do xxxx XXX

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx xx xxxxxxxxx 1x3 vody

ek_spotreba

D

spotřeba elektrické xxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxx ČOV

mikro_odber

N

počet mikrobiologických xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx MH, XXX, XXXX (ks)

mikro_lim_1

D

překročení xxxxxx XX, XXX, XXXX (%)

vlastnik

N

odkaz na XX tabulky XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx

X

xxxxx xx XX xxxxxxx XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

urad_cislo

T

číslo xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2018, x výjimkou xxxxxxxxxx

x) čl. I bodu 51, xxxxx jde x xxxxxxx x. 19 x 19x k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2018, x

x) čl. I xxxx 12, 24 xx 42, 44 xx 46 a xxxx 51, xxxxx jde x xxxxxxx x. 18 x 20 x této vyhlášce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2020.

Xxxxxxx:

Xxx. Jurečka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2017 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018 x výjimkou čl. I xxxx 51, pokud xxx o xxxxxxx x. 19 x 19x k xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2018, x čl. I xxxx 12, 24 xx 42, 44 xx 46 x xxxx 51, xxxxx xxx o xxxxxxx č. 18 x 20 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.