Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

448/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

448

XXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxxxx 2017,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 428/2001 Xx., xxxxxx xx provádí zákon x. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §40 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 76/2006 Xx. a xxxxxx x. 275/2013 Sb.:

Čl. X

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 428/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 274/2001 Sb., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, (xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxx č. 146/2004 Sb., vyhlášky x. 515/2006 Xx., xxxxxxxx č. 120/2011 Xx. a xxxxxxxx x. 48/2014 Xx., xx mění xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxx: "ÚVODNÍ XXXXXXXXXX".

2. X xxxxx první xx xxxxxx xxxx §1, xxxxx xxxxxx xxxxxxx zní:

"§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx upravuje

a) xxxxxx x způsob xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx, xxxxxx x obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, jejich provozní xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx způsobu předávání xxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxxx vodovodu xxxx kanalizace a xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxx xx výstavbu x xxxxxx xxxxxxxx odpadních xxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx x požadavky xx výstavbu x xxxxxx stokové sítě,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx surové xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odpadních vod,

j) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx technické podmínky xxxxxx množství xxxxxx xxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odpadních x srážkových xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx obsah, xxxxxxxx a množstevní xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vodné x stočné x xxxxxxxxx xxxxx položek xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx auditů x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx auditorů.".

Dosavadní §1 se xxxxxxxx xxxx §1x.

3. V §4 odst. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx Informačního xxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací".

4. X §6 xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx úřad xxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

5. V §7 xx xx xxxxxxxx 6 vkládá xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Vodoprávní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx evidence zpracované xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxx ministerstvu xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.

6. X §10 xxxx. 1 xx xx slova "xxxxxx, xxxxx" xxxxxx slovo ", xxxxxx".

7. X §10 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "rekonstruovaného" nahrazuje xxxxxx "obnovovaného".

8. X §10 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xx xxxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací x xxxx".

9. X §11 xx xx xxxxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx tak, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

10. V §11 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" doplňují xxxxx ", x záznamy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx závěrů xxxxxxxxx rizik32) podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx vodu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx33)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 x 33 xxxxx:

"32) Směrnice Xxxxxx (XX) 2015/1787 xx dne 6. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx přílohy XX x III xxxxxxxx Xxxx 98/83/XX x jakosti xxxx xxxxxx x lidské xxxxxxxx.

33) Xxxxxxxx č. 252/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx hygienické xxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx vodu x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

11. V §11 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx "xxxx mohou být xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx uchovávají xx xxxx 5 xxx.".

12. X §12 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §6 xxxx. 10 zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 23 x xxxx xxxxxxxx.".

13. V §12x odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx x x §12a xxxx. 2 xx xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "6".

14. §13 xxx:

"§13

(1) Xxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceně xxxxxxxxx xxxxx příloh x. 1 xx 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx stavu majetku xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akumulace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx krytí x

x) xxxxxxx x čerpání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx kopií.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 18 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxx xxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx však xx 10 xxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Každá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx financování xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx tak, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx prostředků na xxxxxx, zpracovaný xxxxx xxxxxxx x. 4 x příloze č. 20 k xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx plán financování xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx.".

15. X §14 xxxx. 3 x 4 se xxxxx "xxxxxxxx nebo" xxxxxxx.

16. X §15 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "připojení".

17. X §15 xxxx. 12 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx13)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přicházející do xxxxxxx styku x xxxxx a na xxxxxx xxxx34)".

Xxxxxxxx pod xxxxx č. 34 xxx:

"34) Xxxxxxxx č. 409/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxx a na xxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 13 xx zrušuje.

18. X §16 xxxx. x) xx xx xxxxx "dalším" xxxxxxxx xxxxx "nebo také xxxxxxxxxx".

19. X §21 xxxx. 3 se xxxx "5 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "4 x 5".

20. X §21 odstavec 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledky rozborů xxxxxxxxx ročně xxxx xx 31. března xx xxxxxxxxxxxxx xxx x rozsahu xxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x. 9 x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx databáze xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ústavem. Xx vkládání xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

21. X §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje.

22. X §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxx".

23. Za §35x xx xxxxxx xxxx §35x, xxxxx xxx:

"§35x

Xx kalkulace xxx xxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na obnovu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx 8 a 16 xxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 18 x xxxx vyhlášce.".

24. Xxxxxxx x. 1 x 2 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXXX XXX (XX):

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX (XXX):

1) XXXXXXXX XXXXX - XXXXX O XXXXXX:

X/ Xxxxx:

Xxxxxxxxxx přiváděcího xxxx nebo rozvodné xxxxxxxxx xxxx - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vodovodní xxxx:

Xxxxx xxxxx obce:

Kód xxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx příslušné xxxx:

Xxx obce

Souřadnice xxx xxxxxxxxx xxx:

Xxxxxxxxxx x, x (xxxxxxx):

Xxx katastrálního xxxxx konce

Souřadnice x, x (xxxxx):

xxxxxxxxxxx xxxx:

X/ Xxxxxxxx vodovodní síť xxxxxx xxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx území:

Kódy xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

X/ Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k systému xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxx

2) XXXXX XXXXX (XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX ŘADU):

Vodní zdroje:

vlastní

převzatá xxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sítě xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx skupinového xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxx vodovodu, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vodovodního xxxx xx xxxxxx xxx úpravu xxxx xxxx stavby x xxxxxx vody:

Identifikační číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

3) OBYVATELSTVO: (xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx)

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx obcích xxxx xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx obcích xxxx xxxxxx xxxxxxx:

4) XXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxxxx xxxx v xx

Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx délka:

z xxxx v aktuálním xxxx obnoveno:

Délka xxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx (XX) x xxxxx trubního xxxxxxxxx:

xx DN 100xx:

Xxxxxx:

xx XX 101 xx xx 300mm:

Plasty:

od XX 301 mm do 500xx:

Xxxx:

xxxxx xxx 500 xx:

Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;   &xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx;   &xxxx; x3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx:

5) EKONOMICKÉ XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxxxx majetku (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx. Xx:

6) VLASTNÍK XXXXXXXX

X/ Xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx firma:

b) xxxxx xxxxxxxx:

x) identifikační číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu (XXX, obec, xxxxx xxxxxxx, číslo orientační):

B/ Xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx obchodní firma:

b) xxxxxx xxxxx (PSČ, xxxx, xxxxx popisné, xxxxx orientační):

c) identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

X/ Spojení:

telefon:

e-mail:

D/ X XXXXXXX SPOLUVLASTNICTVÍ VODOVODŮ XXXX XXXXXXXXXX SE XXXXX XXXXXXXXXXXXX.

Xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx a příjmení, xxxxxxxxx obchodní firma:

b) xxxxx xxxxxxxx:

x) identifikační xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx sídla xxxx místa trvalého xxxxxx (PSČ, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxx (XXX, xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx):

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

7) XXXXXXXXXX ÚŘAD:

Název x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

__________________________________________________________________________________________________________

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

__________________________________________________________________________________________________________

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx vodovodní xxx zahrnuje:

Hlavní xxx: xxxxxxxxx xxx rozvádějící xxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxx zásobovacích xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx (xxx přímého odběru xxxx).

Xxxxxxxxx xxx: xxxxxxxxx xxx pro rozvod xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxx vodoprávního xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx řadu - XXX vlastníka - xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx je 1 xxx přiváděcí xxx x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx území xx xxxx vodovodů.

K xxxx 1)

Xxxxx: xxxxx uvedeného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx území xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx RÚIAN ve xxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx: xxx přívodní řad xx xxxxxx buď xxxxxx zaměřením majetku, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx mapě. Souřadnice xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systému S-JTSK.

Příslušnost xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx………………xxxxxxxx xxxxx xxxx obce

Místní.…………………….zásobuje xxxx xxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx.……………….xxxxxxxx xxx xxxx více xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které dodává xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

X xxxx 2)

X případě xxxxxxxxx řadu xx xxxx xxxx uvedou xx xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx evidence x xxxxx xxxxx těchto xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx. staveb x xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.

X bodu 3)

Počet xxxx se xxxxx xxxxx xxx rozvodnou xxxxxxxxx xxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx více xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v lokalitě (xxxx, xxxx xxxx) xx uvádí xxxxx xxxx příslušných xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozvodnou xxxxxxxxx xxx, nikoliv xxxxxxx počet xxxx xxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx*

* §10 odst. 1 xxxxxx x. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx čísel x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 5)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se použije Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "pro orientační xxxxxxxxx xxxxxxx reprodukční xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací", xxxxx x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx majetku (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx xx.

X xxxx 7)

Xxxxx x xxxxx vodoprávního xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx poskytovány.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX VODOVODŮ A XXXXXXXXXX - XXXXXX XXX ÚPRAVU VODY

IDENTIFIKAČNÍ XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX:

X XXXXXXXXXXX PRO ÚPRAVU XXXX

XXX XXXXXXXXXXX ÚPRAVY XXXX

(XXXXXXX XXXX)

(XXXXXXXXXX XXXX)

1) XXXXXXXX XXXXX - XXXXX O XXXXXX:

X/ Xxxxx stavby pro xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx technologie xxxxxx vody:

Lokalizace - xxxxxxx určení polohy xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx zdroje xxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxx:

Xxxxx části xxxx

Xxx xxxxx obce:

Název katastrálního xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxxx území:

Název xxxxxxxxx obce:

Kód xxxx:

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx):

Xxxxxxxxxx x, x:

Xxx xxxxxxxxxxxxx území:

B/ Xxxxxx xxxxxx xxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx území:

Kódy xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

X/ Příslušnost xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x systému xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxx

2) XXXXX XXXXX (XXXXXX XXXX):

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx voda:

Identifikační číslo xxxxxx

(xxx, studna, infiltrace xxx.)

xxxxxxxx vody:

Vodní tok

Identifikační xxxxx odběru

název:

povrchové vody:

Vodní xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxxx:

xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §22.

3) XXXXXXXXX XXXXX

X/ Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

XX xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx technologie-název

Odstraňování xxxxxx

X/ Xxxxxxxx výrobky xxx xxxxxx xxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xx

Xxxx chloričitý

Vápenný xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx Xx

Xxxxxxxx sodný

Uhličitan sodný

Pomocné xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

Xxxx - xxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx draselný

C/ Odpadové xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxx

X/ Kapacitní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx):

x/x

x xxxxxx bez xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x/x

x xxxx xxxxxxxx:

x/x

4) XXXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxxxx majetku (xxxxxxx) v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceně x xxx. Xx:

5) XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXX:

Xxx xxxxxxx x. 1

6) XXXXXXXXXX XXXX:

Xxxxx x xxxxx vodoprávního xxxxx:

Xxx vodoprávního xxxxx:

________________________________________________________________________________

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx:

________________________________________________________________________________

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxx xxx xxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxx):

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxx - XXX xxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxx xxx úpravu xxxx (x technologií pro xxxxxx vody), xx xx 2 pro xxxxxx pro úpravu xxxx (x xxxxxxxxxxx xxx úpravu vody) x za lomítkem xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x případě, že xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx úpravu xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx (bez technologie xxxxxx): Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx - IČO xxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx (bez xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxx), xx je 2 xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx (xxx technologie xxx xxxxxx vody) x xx xxxxxxxx xx xxxxxx stavby xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx má xxxx staveb xxx xxxxxx vody.

K xxxx 1)

Xxxxx: název xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx (xxxxx) xxxxxxxx územní jednotky, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx podle číselníků Xxxxxxx statistického úřadu (XXX) x Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (XXXX).

Xxxxxxxxxx: xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Souřadnice xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X-XXXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x systému xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx………………… zásobuje xxxxx xxxx xxxx

Xxxxxx……………………….. xxxxxxxx xxxx xxxxx stejné xxxx

Xxxxxxxxx…………………... xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx je technicky xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

X xxxx 2)

Xxxxx zdroj:

V xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx nejvýznamnější.

Kategorie xxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 13 xxxxxxxx, tab. č. 2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x datu xxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xx podle xxxxxxx x. 13 k xxxx xxxxxxxx, xxxx 3. Pro xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx se kategorie xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx:

Xxxxx §22 zákona x. 254/2001 Sb., x vodách x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon) x xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxx x. 431/2001 Xx., x obsahu vodní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.

X bodu 3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx - xxxxxx se základní xxxxxxxxxxx xxxxxx, typy xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupy x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxx. xxxxxxxxxx filtrace, xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxx. sedimentace, xxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x sérii. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vybavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (průměrná) xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxx, které xxxx být xxxxxx xxxxxxxx xx sítě xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potřeba xxxx x úpravně.

V xxxxxxx rekonstrukce x xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x/x (xxxxx x xxxxxx xxx úpravy).

K xxxx 4)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxxxx zemědělství "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx ceny objektů xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence vodovodů x kanalizací a xxx Xxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx", který x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., x provedení xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx a doplňuje xx.

X xxxx 6)

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".

25. X příloze x. 3 bodu 1 xxxx. A x x xxxxxxx x. 4 bodu 1 xxxx. A xx xxxxx "základní xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxx".

26. X xxxxxxx x. 3 bodu 1 xxxx. A xx xxxxx

"Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx x (xxxxxxx a xxxxx xxxxx):

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx x (začátek x xxxxx xxxxx):

".

xxxxxxxxx xxxxx

"Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stoku:

Souřadnice x, y (xxxxxxx xxxxx):

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiváděcí xxxxx:

Xxxxxxxxxx x, x (xxxxx xxxxx):

".

27. X xxxxxxx x. 3 bodu 4 se za xxxxx "Celková délka:" xxxxxx xxxx "X xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:".

28. X xxxxxxx x. 3 xxxx "Vysvětlivky" odst. "X xxxx 5" x x xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "K xxxx 5" xx xxxxx "xxxxxxxx x. 441/2013 Sb., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx vyhláška), xxxxxxxx" x xxxxx ", xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x doplňuje xx" xxxxxxx.

29. X příloze x. 4 xxxx 1 odst. X xx xxxxx

"Xxxxxxxxxx x:

Xxxxxxxxxx x:"

xxxxxxxxx xxxxx

"Xxxxxxxxxx x, x:".

30. Xxxxxxx č. 5 xxx:

"Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ XXXXX X PROVOZNÍ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXXX ŘAD (PŘ):

ROZVODNÁ XXXXXXXXX SÍŤ (RVS):

1) XXXXXXXX ÚDAJE:

Identifikační číslo (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx celek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx).

X rozhodující xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1

X 1. xxxxx rozhodující xxx (ta x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

2

3

4

2) XXXXXXXXXXXX * xxxxx xxx XXX:

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v připojených xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx:

Xxxxx zásobených xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx:

3) XXXXXXXX XXXXX V xxx.x3/xxx * xxxxx xxx XXX:

Xxxx vyrobená xxxxxx x xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx * xxxxx xxx XXX:

X xxxx:

xxx xxxxxxxxx:

xxx xxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxxxxxxx * xxxxx xxx XXX:

X xxxx:

xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx:

xxxxxxx xxxxxxx xxxx:

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx xxxx xx 1 km xxxxxxxxxx xxxxx vodovodního xxxx:

x/xx/xxx

4) XXXXXXXXXX ÚDAJE:

Celkové náklady xxxxxx prostředků xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx:

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx:

Xx/x3

Xxxxxxx xx rozvodné vodovodní xxxx a přiváděcích xxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxx:

5) XXXXX X XXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX:

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxx xxxxx

1

2

3

4

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozbory

Sloupec x.:

1 Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb.

2 Xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxx minimálně u xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx * (XX, XXX).

3 Xxxxxxxx xxxxxx x překročenými xxxxxx * (XX, XXX) x xxxxx odebraných xxxxxx.

4 Procento xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx * (NMH) z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

* Xxxxxx podle vyhlášky x. 252/2004 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx:

6) XXXXXXXX:

Xxx xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce

7) XXXXXXXXXXXX:

X/ Xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx a příjmení, xxxxxxxxx obchodní xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx:

x) adresa xxxxx xxxx místa trvalého xxxxxx (XXX, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx):

X/ Xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma:

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx (XXX, xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx):

X/ Xxxxxxx:

xxxxxxx:

xxx:

x-xxxx:

X/ Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydané xx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) číslo xxxxxxx:

x) ze xxx:

8) XXXXXXXXXX ÚŘAD:

Název x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

___________________________________________________________________________________

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx x příjmení zpracovatele:

Telefon xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx odlišný xx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

___________________________________________________________________________________

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx se xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx, to xx xxxxxxxx celek xxxxxxx x xxxxx nebo xxxx rozvodných xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vodovodní xxx (xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenou xx XXXX - 5) xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx evidence xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxx xxxxx xxxx 1) základních xxxxx xxxx přílohy xxxxxxxx x IČO xxxxx provozovatele.

K xxxx 1)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxx 2)

Xxxxx xxxx: je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na základě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí (XXX) x xxxxxx majetkové xxxxxxxx, xx xx x xxxxxxx č. 1.

X xxxx 3)

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx k realizaci:

Uvádí xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx organizací a xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx do provozovaného xxxxx je xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxxx), vyplní xx xxxxxxxx vody dodávané xx této xxxxxxxx xxxxxx rozlišení vody xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx: Uvádí xx xxxxxxxx pitné vody xxxxxxxx provozovatelem vodovodu xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx, popřípadě i xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx: Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx fakturovaná: Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxx x daném xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx až v xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, určí xx xxxxxxxx fakturované vody xxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxx domácnosti: xxxxxxxx dodané xxxxxxxx xxxx fyzickým xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx pitná xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx (včetně přípravy xxxxx xxxx). Dále xx zahrnuje spotřeba xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, školy všech xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, sociální xxxxxx (domovy xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx.), xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, studentské xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx fakturována xxx xxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx průmyslové x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx (např. xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vybavenosti x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, drobné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx v trubní xxxx: Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx potrubí xxxx xxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x přečerpání xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx nepřesností vodoměrů, xxxxxxx odběry xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx: Xxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx střediscích xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx: Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx vody není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde xxxx. o xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxx 4)

Xxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náklady spojené xx xxxxxx x xxxxxxx vody (od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx x. 19x x xxxx vyhlášce. Xx možné použít x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x formuláře X xxxxxxx x. 19x x xxxx xxxxxxxx.

X případech jednotné xxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stejné xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x přiváděcích řadů (xxxxxxxxxxx čísel provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxxxx xxxx).

Xxxx xxx xxxxx xxx XXX je xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx spotřeby.

Poruchy xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx 5)

Xxxxx x xxxxxxx vody v xxxxxxxx vodovodní xxxx:

Xxxxxxxx xx xxx funkční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx XXX (xxx 1. ZÁKLADNÍ XXXXX xxxx přílohy). X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx biologický xxxxxx, uvádí xx xx tabulky xxxx 1 vzorek. Xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx výsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx xxxxx rozsah xxx xxxxxxxxxxxx) i xxxxxxx xxxxxx se uvádí xx xxxxx rozborů.

K xxxx 6)

Vlastník

Uvede xx xxxxxxxx rozhodujícího xxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx v xxxx 1) xxxxxxxxxx údajů xxxx přílohy.

K xxxx 8)

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".

31. X příloze x. 6 xxxx 3 se xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx".

32. X xxxxxxx x. 6 xxxx 4 xx xxxxx "Počet xxx, xxx byl xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx limit (XX, XXX):" xxxxxxx.

33. X xxxxxxx x. 6 xxxx 4 xx xxxxx "kontrolního" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx "Xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxx".

34. X příloze x. 6 xxxx "Vysvětlivky" xxxx. "K xxxx 3" x v xxxxxxx x. 8 xxxx "Vysvětlivky" xxxx. "X xxxx 4" xx za slovo "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx".

35. X příloze x. 6 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X bodu 3" xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx".

36. Xxxxxxx x. 7 xxx:

"Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 428/2001 Xx.

XXXXXXX ÚDAJE X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX - XXXXXXXXXXX STOKY

IDENTIFIKAČNÍ XXXXX XXXXXXXX EVIDENCE:

PŘIVÁDĚCÍ XXXXX:

XXXXXXX XXX (xxxxxxxxx xxxxx):

1) ZÁKLADNÍ XXXXX:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (tj. xxxxxxx xxxxx).

X rozhodující sítě xx xxxxx i xxxx název:

Řádek

Identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1

X 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xx s xxxxxxxx xxxxxxxx pořizovací xxxxx)

2

3

4

2) XXXXXXXXXXXX xxxxx pro xxxxxxxx xxx:

Xxxxx xxxx x trvalým pobytem x xxxxxxxxxxxxxxxx obcích xxxx xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx čistírnu xxxxxxxxx xxx (ČOV):

Počet xxxx připojených stokovou xxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

3) NAPOJENÍ XX XXXXXXXX ODPADNÍCH XXX (XXX):

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, na xxxxxx xx xxxxxxx xxx napojena:

Identifikační xxxxx xxxxxxxxxx odpadních vod x xxxxxxxxx XXX:

4) XXXXXXXX XXXXX: xxx. x3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx:

X toho:

Domácnosti (xxxxxxxxx):

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx fakturovaná:

Z xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx výusti):

Odpadní vody xxxxxxxx stokovou xxxx xx XXX:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxx xxxxxxx vyústí xxxxxx x t/rok: (xxxxx xx vodního xxxxxxxxxx)

XXX5:

Xxxxxxxxxxxx xxxxx:

XXXXXx:

Xxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxx:

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

XXX (rozpuštěné xxxxxxxxxxx xxxx), XXX (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx):

Xxxx:

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

5) XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx:

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xx/x3

Xxxxxxx xx kanalizační síti:

počet

6) XXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX ODPADNÍ XXXX X XXXXXXX XXXXXX:

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obce:

Název xxxx:

Xxxxxxxxxxx xxxxx lokalizace xxxxxxx sítě:

Identifikační číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx výusti xxxxxx

Xxxxx vzorků xxxxxxxxxxxxxx xx rok xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx p xxxxxxxxx v 1 xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx rok xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx p xxxxxxxxx v 1 xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx výustí xx vodního xxxxxxxxxx:

7) XXXXXXXX:

Xxx xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx

8) XXXXXXXXXXXX:

Xxx příloha x. 5 x xxxx xxxxxxxx

9) XXXXXXXXXX XXXX:

Xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxxx úřadu:

Kód xxxxxxxxxxxx xxxxx:

__________________________________________________________________________________

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx vlastníka xxxxxxxxxxxxx xxxx:

__________________________________________________________________________________

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, to je xxxxxxxx xxxxx složený x jedné xxxx xxxx xxxxxxxxx sítí.

Jako xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x nejvyšší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx XXXX XXX - 5) xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx provozní xxxxxxxx je identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v prvním xxxxx bodu 1) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx doplněné x XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxx 1)

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx přílohy x. 3 x xxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx 3)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx:

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx lokalizace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx - XXX vlastníka - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

Č.j. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx:

Xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Sb., x vodách a xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxx do (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx):

X bodu 4)

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx xx xxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx odpadních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx srážkové xxxxxxxxxxxxx x vody xxxxxxxx), které xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx (xxxxx výusti) xxxx xxxxx xxxx odvedeny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxx je xxxxxx xxxxxxx, určí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vodu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Kde xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §29, 30 x 31. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx v §19 xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx domácnosti (xxxxxxxxx):

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx x xxxx 3.

Xxxxx rozdělení xxxx xxx je xxxxxx podle přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx k xxxx 3).

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 6 xxxxxx x. 274/2001 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x/xxx (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx):

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx aritmetickým xxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxx odpadních vod. Xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxx xxxxxxx (lze xxxxxxxxxx podle §4 xxxxxxxx xxxxx č. 143/2012 Xx.). Xxxxx xxxxx měřit objem xxxxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx teoretickým xxxxxxxx. Znečištění x x/xxx xx vypočte: xxxxxxxx xxxxx koncentrace xxxxxxxx ročním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx x xxxxxxxxxxx jednotkách.

Uvedené xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx integrovaného xxxxxxx plnění ohlašovacích xxxxxxxxxx (XXXXX).

X xxxx 5)

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx F xxxxxxx č. 19x x xxxx xxxxxxxx. Xx možné použít x jednotkové xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx X - doprava xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx č. 19x x této vyhlášce.

V xxxxxxxxx jednotné xxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx provozní evidence xxxxxxxxx sítí x xxxxxxxxxxx stok).

Cena xxx xxxxxx xx xxx XXX x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

Poruchy xxxx uváděny x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx 6)

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx volnými xxxxxxxx:

Xxxxxx xx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx volné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stokové sítě.

p………přípustná xxxxxxx koncentrace z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 401/2015 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xx kanalizací x x citlivých oblastech.

Analyzovaný xxxxxx…………xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx 401/2015 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 7)

Xxxxxxxx

Xxxxx se vlastník xxxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxx xx provozován x xx xxxxxx x bodu 1) xxxxxxxxxx údajů této xxxxxxx.

X bodu 9)

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, kterému xxxx xxxxxxx údaje poskytovány.".

37. X xxxxxxx č. 8 xxxx 4 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx prostředků xx xxxxxx" a xxxxx "XXx" se xxxxxxxxx xxxxx "XXx/xxx".

38. X xxxxxxx č. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" odst. "X bodu 3" xx xxxxx "čistírnách" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx".

39. X xxxxxxx č. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X xxxx 3" xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxx průměrem" x věty "V xxxxxxx počtu rozborů xxxx než 24 xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxx počtu xxxxxxx xx nutno při xxxxxxx průměrné xxxxx xxxxxxxxxxx počítat xx xxxxxxxxxxx odchylkou - xxx §2 odst. 6 písm. x) xxxxxxxx xxxxx č. 143/2012 Xx." xx xxxxxxx.

40. X příloze x. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" odst. "X xxxx 3" xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Č. x. xxxxxxxx k" x xxxx "Xxxxx §22 zákona č. 254/2001 Sb. x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 431/2001 Xx." xx nahrazuje xxxxxx

"Xxxxx zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Platnost povolení x vypouštění xxxxxxxxx xxx xx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx):".

41. V xxxxxxx x. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X xxxx 5" xx xxxxx "§6 x 7 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 61/2003 Sb." xxxxxxxxx xxxxx "nařízení xxxxx x. 401/2015 Xx.".

42. X příloze x. 8 bodu "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X xxxx 5" xx xxxxx "xxxxxxx č. 5 xxx. 1 xxxxxxxx vlády x. 61/2003 Xx." xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx x. 401/2015 Xx.".

43. Xxxxxxx x. 9 x 10 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 35 znějí:

"Příloha x. 9 k xxxxxxxx č. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRO XXXX XXXXXXX JAKOSTI XXX X XXXXXXX XXXXXX PITNÉ VODY

ČÁST 1

XXXXX ODBĚRŮ XXXXXX X XXXXXXXXXXX PROFILECH

a) Xxxxxx surové xxxx xxxxxxxxx k úpravě xx xxxx xxxxxx, xxx vodu xxx xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X případě, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdrojů, xxxxxxxxx xx vzorky z xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

x) Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy. Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx linkou xx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; místa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx x úpravny xxxx, xxxxxx vyrobené xxxx zdravotně zabezpečené.

d) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxx, kde xxxxx xxxx vytéká z xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx lidskou xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx x. 252/2004 Xx.

XXXX 2

XXXXXXXXX XXXXXXX POŽADOVANÝCH XXXXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x závislosti xx potřebných požadavcích xxxxxxxxxxxx se rozlišuje xxxxxxxxxxx xxxx rozborů:

1. XXXXX XXXXXX

2. XXXXXXX XXXXXX

3. XXXXXXXX ROZBOR

1. XXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxx rozbor xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx kategorie xxxxx §22 a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx surové xxxx.

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vody xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x ukazatele, xxxxx vyplynou jako xxxxxxxx x posouzení xxxxx provedeného xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. pro daný xxxxx surové vody.

Úplný xxxxxx rozboru xxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

1.

Xxxxxx xxxx (xX)

xX

2.

Xxxxx (xx filtraci)

mg/l Xx

3.

Xxxxx

X

XXx nebo XXx

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

XX105

xx/x

5.

Xxxxxxx

x

°X

6.

Xxxxxxxxxxxx

x

xX/x

7.

Xxxx

xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

8.

Xxxxxxxxx

XX3-

xx/x

9.

Xxxxxxxx

XX2-

xx/x

10.

Xxxxxx xxxxx

XX4+

xx/x

11.

Xxxxxxx dusík

Ncelk.

mg/l

12.

Fluoridy

F

mg/l

13.

Železo xxxxxxx

Xx

xx/x

14.

Xxxxxx

Xx

xx/x

15.

Xxxxxx1)

XX

xx/x

16.

Xxx

Xx

µx/x

17.

Xxxxx

Xx

xx/x

18.

Xxx

X

xx/x

19.

Xxxxxxxx1)

Xx

µx/x

20.

Xxxxxx1)

Xx

µx/x

21.

Xxxx

Xx

xx/x

22.

Xxxxx1)

X

xx/x

23.

Xxxxx

Xx

µx/x

24.

Xxxxxxx

Xx

µx/x

25.

Xxxxx (xxxxxxx)

Xx

µx/x

26.

Xxxxx

Xx

µx/x

27.

Xxxxx1)

Xx

µx/x

28.

Xxxx

Xx

µx/x

29.

Xxxxxx1)

Xx

µx/x

30.

Xxxxxxx xxxxxxx

XX-

xx/x

31.

Xxxxxx

XX42-

xx/x

32.

Xxxxxxxx

Xx-

xx/x

33.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX-X

xx/x

34.

Xxxxxxxxxxxx

XX43-

xx/x

35.

Xxxxxx xxxxxxx

X celk.

mg/l

36.

Uhlovodíky X10-X40

X10-X40

xx/x

37.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uhlovodíky

PAU

µg/l

38.

Pesticidní xxxxx xxxxxx

XXX

µx/x

39.

Xxxxxxxxxx xxxxx1)

XX

µx/x

40.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXx

xx/x

41.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xx/x

42.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXx

xx/x

43.

Xxxxxxxx kyslíkem

%O2

%

44.

Vápník x xxxxxx

Xx + Xx

xxxx/x

45.

Xxxxxx

Xx

xx/x

46.

Xxxxxx

Xx

xx/x

47.

Xxxxxxxx xxxxx1)

XX

xx/x

48.

Xxxxxxxxxx xxx 254 nm

A1254

49.

Kyselinová xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xX 4,5

XXX 4,5

xxxx/x

50.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xX 8,3

XXX 8,3

mmol/l

51.

Escherichia xxxx

XXXXX

XXX/100 xx

52.

Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) enterokoky

ENT

KTJ/100 xx

53.

Xxxxxxxxxxxxx obraz: Xxxxx xxxxxxxxx

XX

xxxxxxx/xx

54.

Xxxxxxxxxx

%

55.

Xxxxxxxxxxxxx org. vázané xxxxxxxx (XXX) 1)

AOX

mg/l

56.

Biochemická xxxxxxxx xxxxxxx (XXX5) xxx 20°X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX5

xx/x

57.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX

XXX/100 xx

1) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výskytem xx zdroji x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx surové xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §22.

Xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1:

Xxxxxxxx x. 37 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: (xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(xxx) xxxxxxx, indeno (1,2,3-xx)xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x součtu xx xxxxxxx nula.

Ukazatel x. 38 xx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx pesticidů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx metabolitů. Xxxxx xx o xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx budou vyskytovat x xxxxxx xxxx, x xx podle xxxxxxxxxxx pesticidů v xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x součtu xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x. 39: xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pesticidy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravděpodobným xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx posouzení rizik xxxxxxxxxxx podle vyhlášky x. 252/2004 Sb. xxx daný xxxxx xxxx.

X ukazatelům č. 40 a 41: X ukazatelů TOC x XXXXXx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx č. 48: Xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx mikropolutantů, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx A1254 = 0,08.

2. KRÁCENÝ XXXXXX XXXXXX VODY

Krácený rozbor xxxxxx xxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §22 x ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X roce, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, úplný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dle xxxxxxx x. 2, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxx 75% xxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx.; xxxxx xx následnými xxxxxxxxx xx dobu 2 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pod 75 % limitní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vodu xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx., je možné x xxxxx kráceného xxxxxxx ukazatel ze xxxxxxxxx vyloučit. Podmínkou xx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxx xxxxxxxxx alespoň 2 xxxxxxx.

x) ukazatele, xxxxx xx rovnají xxxx překračují xxxxxxx xxxxxxxxx X 2 xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx x. 13 k xxxx xxxxxxxx).

x) ukazatele, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle vyhlášky x. 252/2004 Sb. xxx xxxx xxxxx xxxxxx vody.

d) ukazatele, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dvou kategoriích, xxxxxxxxx sezónní xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx být zajištěny x xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx o správné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rozboru xxxxxx vody

Tabulka x. 2

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxx. x. 1)

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

1.

1.

Xxxxxx xxxx (pH)

pH

2.

2.

Barva (xx xxxxxxxx)

xx/x Xx

3.

3.

Xxxxx

X

XXx xxxx XXx

4.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx1)

XX105

xx/x

5.

5.

Xxxxxxx

X

°X

6.

6.

Xxxxxxxxxxxx

X

xX/x

7.

7.

Xxxx (xxxx, xxxxx xxx)

xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

8.

8.

Xxxxxxxxx

XX3-

xx/x

9.

9.

Xxxxxxxx

XX2-

xx/x

10.

10.

Xxxxxx xxxxx

XX4+

xx/x

11.

13.

Xxxxxx celkové

Fe

mg/l

12.

14.

Mangan

Mn

mg/l

13.

15.

Hliník1)

AI

mg/l

14.

31.

Sírany

SO42-

mg/l

15.

32.

Chloridy

Cl-

mg/l

16.

34.

Fosforečnany

PO43-

mg/l

17.

40.

Chemická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXx

xx/x

18.

41.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

XXX

xx/x

19.

44.

Xxxxxx x xxxxxx

Xx + Xx

xxxx/x

20.

45.

Xxxxxx

Xx

xx/x

21.

46.

Xxxxxx

Xx

xx/x

22.

47.

Xxxxxxxx xxxxx1)

XX

xx/x

23.

48.

Xxxxxxxxxx xxx 254 xx1)

X1254

24.

49.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xX 4,5

XXX 4,5

xxxx/x

25.

50.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xX 8,3

XXX 8,3

xxxx/x

26.

51.

Xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxx

XXX/100 xx

27.

53.

Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) enterokoky

ENT

KTJ/100 xx

28.

54.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx

XX

xxxxxxx/xx

29.

55.

Xxxxxxxxxx

%

1) Xxxxxxx se xxxxx x souvislosti s xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx surové xxxx xx kategorie xxxxx §22.

Poznámky k xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 2:

X xxxxxxxxxx x. 17 a 18: X ukazatelů TOC x XXXXXx je xxxxx zvolit xxxxx xxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx x. 23: Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxx xxxxxxxxxx x analýze xxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xx dosažení xxxxxxx A1254 = 0,08.

3. XXXXXXXX ROZBORY XXXXXX VODY A XXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

1. Provozní rozbory xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Rozsah provozních xxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx technologické xxxxx úpravny vody x xxx výsledků xxxxxxxxx rizik zpracovaného xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb. Xxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx mobilní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo úplně xxxxxxxxx kontinuálním xxxxxxxxx xxxxxxx. Kontinuální xxxxxxxxxxx xxxx xxx vhodné xxx xxxx typ xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx pravidelně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Výsledky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 252/2004 Xx. x xxx doporučení výrobce.

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemusí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx osvědčení x správné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx typické ukazatele xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Výběr x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozšíření x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, určuje xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx surové xxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úpravy xxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx.

Xxxxxxx ukazatele provozních xxxxxxx vody

Tabulka č. 3

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

°X

Xxxxxx xxxx (xX)

Xxxxxxxx spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx/x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kapacita xx xX 4,5

mmol/l

Hliník1)

mg/l

Železo1)

mg/l

Mangan

mg/l

Vybrané xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx2)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx5)

xx/x

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

°X

Xxxxxx xxxx (pH)

Železo

mg/l

Mangan

mg/l

Formy oxidu xxxxxxxxxx3)

xx/x

Xxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku xxxxxxxxxxxxx

xx/x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx4)

XXx xxxx XXx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx5)

xx/x

Xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3:

1) Xxxxxxx se podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

2) Pravidelné sledování xxxxxxxxxxxxxxx obrazu při xxxxxxxx biologickém xxxxxxx xxxxxx povrchové xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx na délce xxxxxx období x xx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vody.

3) X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx více xxxxxx.

4) Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx ovlivnění xxxxx povrchovou.

ČÁST 3

XXXXXXX XXXXX XXXX

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx 1 xxx xxxx x), d), x) x rozsahu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. Xxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX ROZBORY XXXXX XXXX

1. Kontrola x xxxxxxxxxxx síti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x technologickému xxxxxxx xxxxxxx provozu xxxxxxxxxxx sítě, xxxx x ověření xxxxxxxxxx x účinnosti zásahů xx distribuční xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a ke xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx stavebním xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx síti určuje xxxxxxxxxxxx xxxxx velikosti xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) dle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Sb. x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx místem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx množství pitné xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx upravované vody xx xxxxxxxxx xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxx vody xxx xxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx nahradit xxxxx na odtoku xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nádrže xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

7. Xxx analýzy je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soupravy, xxxxx xxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxx x xxxxxxxx analýz.

8. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx kontinuálním xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx parametrů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx analyzátorů xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ověřuje.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx analyzátorů musí xxx metrologicky xxxxxxxx xx laboratoř, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držitelem xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s monitorovacím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. x xxx doporučení xxxxxxx.

10. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx rozborů xxxxxx xxx xxxxxxxxx x držitele xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx autorizace.

ČÁST 4

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX

X) XXXXXX XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx úplného, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4.

X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x několika xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx směsi surové xxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x. 4 x x. 5, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rozdělen x xxxx.

Xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozboru xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vykazuje xxxxxxx nižší než 0,3 MH, xxxx. XXX xxx xxxxxx xxxx podle vyhlášky x. 252/2004 Xx., xxx xxxxxxxx sledovat x nižší xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx 3 xxxx.

Xxxxxxx x. 4

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx xxxx xxxxxxxx x3/xxx (xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx /xxx

xxxxxxxx xxxxxx (xxx. x. 3) Doporučená xxxxxxx x dále xxx x

xxxxxxx xxxxxx (tab. x. 2) Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx (tab. x. 1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx upřesnění xxxxxxxxx

xx 100

x

1

x

101 - 1&xxxx;000

6

4

1

1&xxxx;001 - 4&xxxx;000

26

4

1

4&xxxx;001 - 10 000

26

8

1

10 001 - 20&xxxx;000

104

12

2

20&xxxx;001 - 30 000

365

12

2

nad 30&xxxx;000

x

24

4

x Xxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik zpracovaného xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx.

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 5

XXXXXXXXX XXXXXXX ODBĚRŮ VZORKŮ X ANALÝZ XXXXXX XXXX XXX XXXX XXX XXXXXX

X xxxxxxx, xx xx neprokáže xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v distribuční xxxx xx nejblíže xx xxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx xx 100 x3/xxx).

Xxxxx xxxx xxxxxxxx m3/den

Četnost /rok

krácený xxxxxx (tab. x. 2)

xxxxx rozbor (xxx. x. 1 )

xx 100

1

x

101 - 1 000

2

1

1 001 -4&xxxx;000

4

1

4&xxxx;001 - 10 000

8

1

10 001 -20&xxxx;000

12

1

20&xxxx;001 -30&xxxx;000

12

1

xxx 30&xxxx;000

x

x

x Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx výsledků xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Xx.

X xxxxx xxxxxxx rozboru xx xxxxxxxxxx střídat xxxxx xxxxxx.

X) XXXXXXXX ROZBORY XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx místech kontroly xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx úpravy, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x xxxxxx xxx xxxxxx.

X) XXXXXXXX XXXXX XXXX, X DISTRIBUČNÍ XXXX A U XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx profilů xxxxxxxxx x xxxxx 1 xxx xxxx x), x), e) x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x definované xxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Xx.

XXXX 5

XXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXX EVIDENCE

1. Výsledky xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx zvláště xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx odběru, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, která vzorky xxxxxxxx, xxxxx analýzy x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx analýz se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na přenos xxx.

2. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provádí provozovatel xxxxx:

x. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých typů xxxxxx xxx xxxxxx xxxx podle vyhlášky x. 252/2004 Xx. (xxxxx xxxxxxx, nejvyšší xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx); xxx vodu xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxx,

x. xxxxx nevyhovujících xxxxxx, (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. xxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxx, nejvyšší xxxxx xxxxxxx),

x. xxxxx xxx x roce, xxx xxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx překročen xxxxx xxxxxxx v jednom xxxxxxxxx xxxx XXX.

4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určen hygienický xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx provozu x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Zdravotně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx určen hygienický xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx limitu určeného xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

5. Protokoly xxxxx xxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxx 10 let. Protokoly x výsledcích xxxx xxxxxxxx výsledků mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx.

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX UKAZATELE XXX XXXX KONTROL XXXX XXXXXXXXXX ODPADNÍCH XXX

XXXX 1

XXXXX ODBĚRŮ X XXXXXXXXXXX PROFILECH XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX

XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

x) xxxxxx odpadní xxxx xx čistírny xxxxxxxxx vod,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (provozní xxxxxxx),

x) xxxxx odpadní xxxx x čistírny xxxxxxxxx xxx.

XXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX 2

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X) ZÁKLADNÍ XXXXXX

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kyslíku

BSK5

mg/l

Chemická spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

XXXXXx

xx/x

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

XX

xx/x

X) XXXXXX XX XXXXXX XXXXX XXXXXX X XXXXXXX (XXXX DUSÍK, XXXXXX)

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

X - NH4+

mg/l

Celkový xxxxx

Xxxxx.

xx/x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx.

xx/x

X) XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx dusíku x fosforu, x xxxxx xxxxxxxxxxxx vybere xxxxxx rozborů x xxxxxxxxxx na způsobu x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X) ROZŠÍŘENÝ XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx ukazatele, xxxxx xxxx xxxxxxx zvláště x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx XXX. Xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx anorganické xxxx (RAS), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXX), xxxxx (Hg), xxxxxx (Xx) x dalších xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx č. 15 xxxx xxxxxxxx.

XXXX 3

MINIMÁLNÍ XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX

X) XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX VODY XX XXXXXXX X ODTOKU35)

MÍSTA XXXXXX:

x) přítok xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

b) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (vypouštěná) z xxxxx výustě.

Tabulka x. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x četnost xxxxxxx xxxxx/ rok

Typ X

Xxx X

Xxx X

XXX5

XXXXXx

XX

X-XX4+

Xxxxx

Xxxxx

XXX5

XXXXXx

XX

X - XX4+

Xxxxx

Xxxxx

XXX5

XXXXXx

XX

X-

XX4+

Xxxxx

Xxxxx

&xx; 500

2

1

500 - 2&xxxx;000

4

2

2&xxxx;001 - 5&xxxx;000

4

4

5&xxxx;001 - 10 000

6

6

10 001 - 50&xxxx;000

12

12

□ xxx 50 000

26

26

Další xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx anorganické xxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxxx organické xxxxxxxx (AOX), xxxx (Xx), xxxxxxx (Xx):

X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nejsou xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x četnost xxxxxx xxxxxxxxx podle konkrétního xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx:

Xxx A - 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx sléváním 8 dílčích vzorků xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx 15 xxx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovaného xxxxxxxx.

Xxx X - 24 xxxxxxxx směsný vzorek xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxx dílčích xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxx.

Xxx X - 24 xxxxxxxx xxxxxx vzorek xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxx vzorků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nařízení xxxxx x. 401/2015 Xx. xxxxxxx pro vypouštění xxxxxxxxx vod xxxx xxxxxx xxxxxxxx četnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (případně přitékajících) xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx plnit. X případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx četnosti xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx než xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

B) XXXXXXXX XXXXXXX NA XXXXXXX A ODTOKU

MÍSTA XXXXXX:

x) přítok xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) odtok x xxxxxxxx odpadních xxx

Xxxxxxx č. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx -

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxx

&xx; 500

x

500 - 2&xxxx;000

x

2&xxxx;001 - 5&xxxx;000

x

5&xxxx;001 - 10&xxxx;000

6

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

12

□ xxx 50&xxxx;000

26

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXX XXXXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxx xxxxxxxxxx provozu a xxxxxxxxxxx čištění (obvykle XXXX, BSK, xX, XX, N-NH4)

Typ xxxxxx:

Xxxxxxx Xxx A - 2 xxxxxxxx směsný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx objemu x xxxxxxxxx 15 min.

Vzorek Xxx X xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX

1. Xxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxx velikostních kategorií xxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxx technologie. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxx hlavní xxxxxxxxx xx možno xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení.

2. Xxxxxxx místa pro xxxxxxxx rozbory xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx vody xx xxxxxxxx odpadních xxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxx odpadní xxxx (xxxx. xx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx vody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) místa xxx xxxxxxxxx vlivu xxxxxxxxxx xxx.

3. Odběr xxxxxx xx xxxxxxx minimálně xxxx xxxxxxxxxxxx směsný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8 dílčích vzorků xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 15 xxx (xx. Xxx X) x xx x xxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovaného xxxxxxxx.

X) XXXXXXXX XXXXXXX - KALOVÉ X XXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxx x xxxxxx provozních rozborů xxxxxx provozovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, technologického xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX 4

KALY X XXXXXXX ČISTÍRNY ODPADNÍCH XXX

Xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx produktu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx: arsen, xxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxx, chrom, xxxx,

x) xxxxx sušiny, xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX KALU

Počet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx za xxx

xx 500

x

501 - 5&xxxx;000

x

5001 - 25&xxxx;000

2

25&xxxx;001 - 100&xxxx;000

4

xxx 100&xxxx;000

4

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx minimálně 1x xx xxx.

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxxx xxx rozsahu xxxxxxxx x. 437/2016 Xx. o podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx zemědělské xxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxx xxxxxxxx č. 341/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx na povrchu xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s biologicky xxxxxxxxxxxxxx odpady), vyhlášky x. 294/2005 Xx., x podmínkách xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx využívání xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx vyhlášky x. 294/2005 Sb., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odpady (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x biologicky rozložitelnými xxxxxx).

XXXX 5

XXXXXX ZPRACOVÁNÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky x. 1 x 2 xxxx přílohy xx xxxxxxxxxxxxx do protokolů, xx xxxxxxx musí xxx uvedeny xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx vzorku, xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x použitá xxxxxx. Výsledky analýz xx xxxxxxxxxxxx zpravidla x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxx.

2. Xxxxxx x rozbory ke xxxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x kontroly xxxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx (§38 xxxx. 4 vodního xxxxxx) xxxxx provádět xxx odborně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx (oprávněné laboratoře) xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 123/2012 Sb., x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx povrchových.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

- dodržení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx x vypouštění odpadních xxx,

- počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. překročení xxxxxxxxx koncentrací) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (volná xxxxx),

- bilančních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

- xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odpadních xxx.

4. Xxxxxxxxx podle xxxx 1 xx xxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxxx podobě x xxxxxxxxxx xx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35) Xxxxxxxx Xxxx 91/271/EHS ze xxx 21. xxxxxx 1991 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.".

44. X příloze x. 11 bodu 1 xxxx. X x x příloze č. 11 xxxx 4 xxxx. X xx xxxxx "Obchodní xxxxx xxxx název:" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx:".

45. X xxxxxxx č. 11 xxxx 1 odst. X se za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx firma".

46. X xxxxxxx č. 11 xx xx konci xxxxx xxxx 4 xxxxxxxx slova

"V případě xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x příjmení, popřípadě xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx narození:

Identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

Xxxxxx sídla xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu (XXX, xxxx, xxxxx, xxxxx popisné, xxxxx xxxxxxxxxx):

X. Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma:

Adresa xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx:".

47. Xxxxxxx x. 13 xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 36 xxx:

"Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXX VODY

ČÁST 1

XXXXXXXXX JAKOSTI SUROVÉ XXXXXXXXX XXXX A XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX VODY XX XXXXXX XXXX36)

Xxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxx (X1, X2, X3).

Xxxxx ukazatelů uvedených x tabulce x. 1x xxxxx surová xxxx obsahovat další xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vyhlášce x. 252/2004 Xx., x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxx po xxxx xxxxxx xx vodu xxxxxx ohrozit xxxxxxx xxxxxx.

XXXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx č. 1x

Xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

X1

X2

X3

xxxxx

xxxxx

xxxxx

1.

Xxxxxx xxxx (xX)

XX

6,5-9,5

5-6,5

9,5-10

&xx; 5 xxxx &xx; 10

2.

Barva po xxxxxxxx

xx/x Xx

20

100

200

3.

Xxxxxxxxxxxx látky xxx.

xx/x

10

4.

Xxxxxxx

°X

20

25

25

5.*

Xxxxxxxxxxxx

xX /x

125

125

125

6.

Xxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

7.

Xxxxxxxxx

xx/x

50

50

50

8.

Xxxxxxxx

xx/x

1,5

1,5

1,5

9.

Xxxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

xx/x

0,01

0,02

0,03

10.

Xxxxxx xxxxxxx

xx/x

0,2

1

2

11.

Xxxxxx

xx/x

0,05

0,5

1,5

12.

Xxx

μx/x

50

50

100

13.

Xxxxx

xx/x

3

5

5

14.

Xxx

xx/x

1

1

1

15.

Xxxxxxxx

μx/x

2

2

2

16.

Xxxx

μx/x

20

30

30

17.

Xxxxx

μx/x

10

10

20

18.

Xxxxxxx

μx/x

5

5

5

19.

Xxxxx xxxxxxx

μx/x

50

50

50

20.

Xxxxx

μx/x

10

25

50

21.

Xxxxx

μx/x

10

10

10

22.

Xxxx

μx/x

1

1

1

23.

Xxxxxxx xxxxxxx

xx/x

0,05

0,05

0,05

24.*

Xxxxxx

xx/x

250

250

250

25.*

Xxxxxxxx

xx/x

100

100

250

26.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

xx/x

0,2

0,2

0,5

27.

Xxxxxxxxxx X10-X40

xx/x

0,1

0,1

0,1

28.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (PAU)

μg/l

0,1

0,1

0,2

29.

Pesticidní látky xxxxxx

μx/x

0,5

0,5

0,5

30.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx/x

3

10

15

31.

Xxxxxxxxxxx spotřeba xxxxxxx (XXX5) xxx 20°C x xxxxxxxxxx nitrifikace

mg/l

3

5

7

32.

Amonné xxxxx

xx/x

0,5

1

3

33.

Xxxxxxx organický xxxxx (XXX)

xx/x

5

7

10

34.

Xxxxxxxx xxxxx

xx/x

2,5

5,0

8,0

35.

Xxxxxxxxxxx xxxx

XXX/100 xx

50

5&xxxx;000

50&xxxx;000

36.

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

XXX/ 100 ml

20

2000

20 000

37.

Intenstiální (xxxxxxx) xxxxxxxxxx

XXX/100 xx

20

1000

10&xxxx;000

38.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx/xx

50

3&xxxx;000

5001)

10&xxxx;000

1&xxxx;0001)

39.

Xxxxxxxxxx xxxxx

μx/x

0,1

0,1

0,5

40.

Xxxxxx

xx/x

0,2

1,0

2,0

1) Xxxxxxx odstranitelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx úpravou.

* U xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo 5, 24 x 25 by xxxx xxxxxx xxxxxxx agresivně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1x:

1) M - xxxxx, povinné xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 6 (xxxx): x xxxxxxx zvýšeného xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jako xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx látkách, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloučeniny (xxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx pach xxxxxxxx xxxxxx &xx;5 xxx xxxxxxxxx xxxxx XXX XX 1622 Xxxxxxxxx xxxxx (jednotka XXX).

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 9 (AOX): xxxx xxxxx xxxxxxxx x kategorizovat x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx specifické chlorované xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle vyhlášky x. 252/2004 Xx.

4) Xxxxxxxx xxxxxxxx číslo 12 (xxx): limit xx dán možností xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx 100 μx/x. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx kategorii X3 xxxxx 1,0 xx/x (xxxx xxxxx xxxx).

5) Xxxxxxxx pořadové xxxxx 27: xxxxx metodiky xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látky "(XXX)" xx "xxxxxxxxxx X10-X40". Xxxxx xxxxx hodnoty xxxx upravena z 0,05 mg/l na 0,1 xx/x x xxxxxxx xx mez xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 28 (PAU): xx vyjádřen xxxx xxxxxx koncentrací: xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(xxx) xxxxxxx, xxxxxx (1, 2, 3 - cd) xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx kvantitativně, x xxxxxx xx přičítá xxxx.

7) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 29: (xxxxxxxxxx xxxxx celkem) xx xxxxxxxx xxxx součet (xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx metabolitů, xx. xxxxx xxxxxxxxxxx pesticidů. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx přičítá nula. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx pravděpodobné, xx xx budou v xxxxxx vodě xxxxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx pořadové xxxxx 39 xxxxxxxxxx látky: xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx pesticidy a xxxxxx významné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x surové xxxx, xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx provedeného xxxxx vyhlášky č. 252/2004 Xx. pro xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx každou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látku s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a heptachlorepoxidu, xxx platí xxxxxxx xxxxxxx 0,03 μx/x. Xxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stejná xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx - 0,1 μx/x xxxxxxxxxx 0,5 μx/x.

9) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxx x příloze x. 14 x této xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxx, xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 14 x xxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXX

Xxxxxxx x. 1x

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXX HODNOTY PRO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX SUROVÉ XXXX NA PITNOU XXXX

Xxx podzemní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1x xxx povrchovou xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které xxxxx xxxxxxxxxxx limity:

Ukazatel

Jednotka

A1

A2

A3

Železo

mg/l

0,2

5

20

Mangan

mg/l

0,05

1,0

2,0

Sulfan

mg/l

platí xxxxxx xxxxx

XXXX 2

XXXXXXXXXX METODY XXXXXX XXXX TYPY XXXXX XXX JEDNOTLIVÉ XXXXXXXXX SUROVÉ XXXX

Xxxxxxx x. 2

Pro xxxxxxxxx

Xxxx xxxxx

X1

Xxxxxx surové xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx (chemické nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx složek provzdušňováním. Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nerozpuštěných xxxxx x zvýšení jakosti.

A2

Surová xxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednostupňové xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X3

Xxxxxx surové xxxx vyžaduje xxxx xx vícestupňovou xxxxxx xxxxxxx, oxidací, odželezňováním x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dezinfekcí, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx procesy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx technicky xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, membránové xxxxxxx) xx použijí xxxxxxxxx.

Xxxxx koncentrace, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx X3

Xxxxx §13 xxxx. 2 zákona xxx vodu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx musí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx úprav xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx X3, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stabilní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vody xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx příčin xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nového xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxx A1 xxx xxxxxxxxx X2).

XXXX 3

XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX VODY XX XXXXXXXXX

1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x tabulkách č.1a x 1x, a xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx v průběhu 2 xxx (§22 xxxx. 4 x 5).

x) Xxxxxx xxxx xx považována za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kategorii, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx odebírané x xxxxxxxxxxxx intervalech x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx budou vyhovovat xxxxxxxx ukazatelů xxx xxxxxxxxxxxx kvalitu vody, x to x 95 % odebraných xxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx výsledky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Výsledná xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivého xxxxxxxxx.

x) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx kategorii A1, X2 i X3, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxx A1 bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx A1, X2, X3 (xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xx. &xx; A3.

e) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx limitní xxxxxxx pro xxxxxxxxx X1 x X2 x vyšší xxx xxxxxxxxx A3, potom x případě překročení xxxxx xxxxxxx kategorie X1 xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx X3.

2) Upřesnění xxxxxxxxx

x) Xxxxxxxxx kategorie xxxxxx xxxx xx upřesňuje xxxxx rok (§22 xxxx. 6) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozborů x xxxxx plánu xxxxxxxx jakosti rozborů xxxxxx vody podle xxxxxxx č. 9 x xxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x úplných xxxxxxx xx hodnocené xxxxxx xxxxxx zařazení xxxxxxx ukazatelů podle xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx x. 3 xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx dvou letech xxxxxxxx zařazení do xxxxxxxxx X3 x xxxxx xxx X3.

x) Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro kategorii X3 x je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx x xxx xxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 12 zařazen xxxxx xxxx kategorie X1, X2, X3 (xx. xxxxxxxxxx předepsaným kategoriím xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx).

x) Xxx upřesnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx 1 xxxx. x) x x).

x) Pro povrchovou xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

3) Xx požadavků xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxx se xxxxxxxx:

x) x případech povodní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx abnormálních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1x) xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx;

x) x případech, xxx povrchová xxxx xxxxxxx přirozenému obohacování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxxxxxxxx v tabulce x. 1a této xxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1, A2 x X3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx bez xxxxxxxx zásahu do xxxxxxxxx xxxx přecházejí x xxxx xxxxx x ní obsažené. Xxxxxxxx xx provede xx nejbližší xxxxx xxxxxxxxx;

x) u xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx nádržích x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx spotřeba xxxxxxx (XXXXXx), xxxxxxxx xxxxxxxx, BSK5; odchylka xxxxx pouze xxx xxxxxx s xxxxxxxx xx 20 m, x xxxxxxx xxxx x nádrži xxxxxx xxx xxxxx xxx x xxx přítoku xxxxxxxxx vod, dále xxx xxxxxxxx x xxxxxxx horizontů;

d) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx X3 x xxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx. X2, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx výsledek technologické xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx vodu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx odpovídalo xxxxxxxxx X3, xxx xx zařazuje xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Vyloučení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx provozovatel x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výskytu.

5) X xxxxxxx xxxxxxxx kolísání xxxxxxx surové vody x průběhu xxxx, xxx zdroj xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výpočtem průměrného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx surové xxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx podzemní xxxxxx xxxx xx kategorie xx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxx 1b) této xxxxxxx.

XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX METODY XXXXXX XXXX

1. Pro potřebu xxxxxx typu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx vod, kdy xxxxxxxx x značnému xxxxxxxx jakosti xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx roku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx upravitelnosti (xx,x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx:

xxx x, x, x xx četnost xxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxx x kategorii X1, X2, A3 x a kde x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx A3.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xx) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X1 až X3 (xx1= 1,Xx2 = 2,xx3= 3). Xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X3 je Xx4 = 4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zdroje a xxx surová xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx podle xxxxxxx x. 2 x xxxxx 2.

3. V xxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxxx indexu upravitelnosti (xx) vychází xxxx xxxxxx čísly, xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/60/ES xx dne 23. xxxxx 2000, kterou xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Společenství x oblasti xxxxx xxxxxxxx.".

48. X příloze x. 14 xxxxx 2 tabulky xx xxxxx "2" nahrazuje xxxxxx "5".

49. X xxxxxxx č. 14 xxxxx 35 tabulky xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx coli".

50. X xxxxxxx x. 14 xxxxx 37 xxxxxxx xx xxxxx "Fekální xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) enterokoky".

51. Xxxxxxx č. 18 xx 20 znějí:

"Příloha x. 18 x xxxxxxxx č. 428/2001 Xx.

XXXX XXXXXXXXXXX OBNOVY XXXXXXXX A XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

X. Právnická xxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

Xxxxxx XXX:

Xxxxxxxxxx xxxxx:

X. Fyzická xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx:

2. Xxxxxxxxxxxx (uvede xx x rozsahu údajů xxxxx xxxx 1 xxxx. A xxxx X, není-li xxxxxx x vlastníkem):

3. Xxxx xxxxxxxxxxxx za obnovu xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxxxx:

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx:

X.x.:

Xxxxxxx vlastníka x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pořizovací xxxx ** xxxxx XXXX x xxx. Kč xx 2 xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx majetku vyjádřený x % xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxx schválení plánu x km

Finanční prostředky xxxxxxxxxxx na obnovu* xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx. Xx xx 2 desetinná xxxxx

Xx roku 2009-2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx + xxxxxxxx xxxxxxxxx síť

+

3

++

4

Úpravny xxxx + xxxxxx xxx úpravy

+

5

++

6

Technologie***

+

7

++

8

Vodovody celkem

Prostředky x&xxxx;xxxxxxx: xxxxx: 2, 4, 6

+

9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx 11, 13, 15

++

10

Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx + xxxxxxx xxx

+

11

++

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

+

13

++

14

Xxxxxxxxxxx***

+

15

++

16

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx: xxxxx: 10, 12, 14

+

17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx 11, 13, 15

++

18

XXXXXX

+

19

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxx: řádky 2, 4, 6, 10, 12, 14

++

20

Celkem xxxxxxxx prostředky xxxxxxx: xxxxx 3, 5, 7, 11, 13, 15

+

* Xxxxxx xxxxx §2 xxxx. 9 xxxxxx.

** X plátců XXX se uvádí xxxxxxx bez XXX.

*** Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx zpracování XXX xxx uvést xxxxxxxxxx xxxx technologie, o xxxx xxxxxx xx xxxxx snížit xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceně v xxxx xxxxxxx majetku (XXXX).

+ Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx hodnoty (xxxxxxx xxxx účetní xxxxxx, náklady na xxxxxx, zisk, prostředky xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx).

++ Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xx x xxxx než získané x vodného a xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx popíše xxxxxx xxxxxxx x stanovení xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, úvěry xxx.).

X l x x x x x

1. Pořadové xxxxx xxxxx - pro xxxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxxx majetku podle §5 zákona, xxxx xxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx číslech xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx evidence. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx prvnímu xxxx plánovacího desetiletého xxxxxx. Hodnota xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx skupiny: xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx technologie, xxxx xx XXXX. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx pouze majetek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx využití x xxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx. Zařazení xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx x ocenění xxxxxxx položek xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x metodiky xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxx xx zadává xxxxxxx x xxx. Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx podle stavu xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxxxx hodnotu procenta xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx % xx xxxxx celky xx provede xxxxxxx (xxxxx ceny) xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx x z xxxxx životnosti.

5. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx životnost: xxxxxxxxx řady xxxxxxxxx x vodovodní xxx 80 xxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 45 xxx, xxxxxxxxxxx xxx 90 let, xxxxxxxx odpadních xxx 40 xxx, xxxxxxxxxxx 15 let.

6. Xxx xxxxxxxx - přiváděcí xxxx + xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx + stokovou síť xx xxxxx xxxxx x km xx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx se uvádí xxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxxx evidence.

7. Kumulované xxxxxxxx prostředky xx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx financování xxxxxx xxxxxxx xxxxx skutečnosti x členění xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx let xxxxxxxx rokem 2009.

8. xx 12. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx x ostatní, xxxxx xxxxxxxx xxx tabulkou, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

13. Potřebné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx x vodného x stočného x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx tabulky podle xxxx 4 (pravidla xxx zpracování tabulky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx):

X. Xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se xxxxx x členění xx xxxxxxx xxxxx §5 xxxxxx. Jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx samostatně, xxxxxxxxx členit na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xx realizaci xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, je xxxxx xxxxx pod tabulkou x xxxxxxxxxxx skupinám xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx skupiny xxxxxxxxxxxx. X případě, xx vlastník xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx řádku xxxxxxxxx s xxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítí 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 xxxxxxx xxx 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, xxxxxxxxxxxxx xxxx 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, x x xxxxxxxx odpadních xxx 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 atd.), xxxxxx xx celou xxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx reprodukční pořizovací xxxx, uvedené v xxxxxxxxx č. 1 xx 4 k xxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx majetku xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx: xxxxxxxxx řady; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, popřípadě xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx XXXX.

Xxxxxxxx xxxxxxx xx skupin x xxxxxxx dílčích xxxxxxx xxxxxxx xx řídí xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zadává "xxxxxxx" x xxx. Xx na xxx xxxxxxxxx xxxxx (jedná xx x sloupec 3 tabulky).

C. Xxxxxxxx xx xxxxx stavu xxxxxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxx metodiky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx položky. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx váženým xxxxxxxx xxxxx hodnoty x xxxxxxxxxxx pořizovací xxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x jako xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx B a X xx časového xxxxxxxxxxxx xx 5 xxx samostatně, xxxxx xx x xxxxxxx, 8, 9, 10, 11, 12 a xxxxxxx 5 xxx x souhrnu do xxxxxxx 13, xx xxxxxxx xx prostředky xxxxxxx x vodného x stočného a xxxxxxxxxx ostatní, jako xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxx x jiných xxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx s popisem xxxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxx použitého xxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu tohoto xxxxxxx, xxxxxxxxxx výše xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx x stočného x xxxxxxxxx xx xxxxx xx sociální, xxxxxxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxx.

Xxxxxx x schválení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx plánu financování xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x tvorbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx x čerpání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků (například xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) a seznam xxxxxxxxxxxxx xxxx obnovy x vyčíslením jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx záznamy.

Přehled x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx ve xxxxx xx xxxx financování xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx v jednotlivých xxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx x rámci xxxxxxx x. 20 x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x. 4.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx vlastníka:

Příloha x. 19 k vyhlášce x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX (XXXXXXXXX) XXX PRO XXXXX X XXXXXX XXX KALENDÁŘNÍ ROK XXXX

Xxxxxxx x. 1

I

Příjemce xxxxxxx x xxxxxxxx

XX

Xxxxxxxxxxxx-xxxxx x XXX

XXX

Xxxxxxxx-xxxxx x XXX

XX

Xxxxxxxx A xx X

X

Xxxxx 1 až x

XX

XXXX xxxxxxxxxxx s xxxxx

.

Xxxxx

Xxxxxxx pro výpočet xxxx xxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx pitná

Voda odpadní

XXXX-1

XXXX

XXXX-1

XXXX

Oč. xxxx.

Xxxxxxxxx

Xx. xxxx.

Xxxxxxxxx.

1

2

2x

3

4

6

7

1.

Xxxxxxxx

1.1

- xxxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxx

xxx. Xx

1.2

- xxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxx voda předaná x xxxxxxx

xxx. Xx

1.3

- xxxxxxxxxx

xxx. Xx

1.4

- xxxxxxx xxxxxxxx

xxx. Xx

2.

Xxxxxxx

xxx. Xx

2.1

- xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

2.2

- xxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

xxx. Kč

3.

Mzdy

mil. Kč

3.1

- xxxxx x xxxxxxx xxxx

xxx. Xx

3.2

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

4.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

4.1

- xxxxxx

xxx. Xx

4.2

- opravy xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

mil. Xx

4.3

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

4.4

-xxxxxxxxxx xxxxxx infrastrukturního xxxxxxx

xxx. Kč

5.

Provozní xxxxxxx

xxx. Xx

5.1

- poplatky xx xxxxxxxxxx odpadních xxx

xxx. Xx

5.2

- ostatní provozní xxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

5.3

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx režii

mil. Xx

6.

Xxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

7.

Ostatní xxxxxx

xxx. Xx

8.

Xxxxxxx xxxxx

xxx. Xx

9.

Xxxxxxx režie

mil. Xx

10.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx

xxx. Xx

X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx infrastrukturního xxxxxxx podle VÚME

mil. Xx

X

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

X

Xxxxx xxxxxxxxxx

xxxx

X

Xxxx pitná xxxxxxxxxxx

xxx. x3

X

- z xxxx xxxxxxxxxx

xxx. x3

X

Xxxx xxxxxxx odváděná fakturovaná

mil. x3

X

- x xxxx xxxxxxxxxx

xxx. x3

X

Xxxx srážková xxxxxxxxxxx

xxx. x3

X

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx

xxx. x3

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx voda převzatá

mil. x3

X

Xxxxx xxxx odpadní xxxx xxxxxxx

xxx. m3

Poznámka: Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx se uvádějí x xxx. Xx xx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X x X xx xxxxxxx x xxx. Kč xx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX = xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence.

Tabulka x. 2

Řádek

Kalkulovaná xxxx xxx xxxxx a xxx stočné

Text

Měrná xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1

2

2x

2x

4x

7x

11.

XXXXXXXXXX XXXXXXX xx. prostředků xx xxxxxx

Xx. x-3

x. 10/D xxxx x. 10/(X+X) xxxx x. 10/*

12.

ÚVN xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

xxx. Kč

ř. 10

13.

Xxxxxxxxxx xxxx

xxx. Xx

14

- xxxxx xxxxxx, xxxxx z XXX (xxxxxxxxxx ukazatel)

%

ř. 13/x. 12*100

15

-z x. 13 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

16.

Celkem XXX xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx + xxxx

xxx. Xx

x. 12 + x. 13

17.

Voda xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx + xxxxxxxx

xxx. x3

x. X xxxx X + X xxxx *

18.

XXXX xxx vodné, xxxxxx

Xx. x-3

x. 16/x. 17

19.

CENA xxx xxxxx, xxxxxx + DPH

Kč. x-3

x. 18 + XXX

.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

* Xxx xxxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxx X nebo K, xxx xxxxxxxx X xx použije xxxxx xxxx vyrobené, xxx xxxxxxxx X se xxxxxxx xxxxx I.

Poznámky:

1. Xxxxxxxxxx náklady xxx xxxxx xxxxx vody xxxx úplné vlastní xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx) nebo xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx (xxx nebo xxxx jednoho jímacího xxxxx) xxxxxx měřeným xxxxxxxxx vody předávané x xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx jednotkové náklady.

2. Xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx úplné vlastní xxxxxxx vč. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pitné xxxx xxxxxxxx xx xxxx, není-li xxxxxx x do xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxx sítí x xxxxxxxxxx) jsou úplné xxxxxxx náklady vč. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx splaškové xxxxxxxxxx množstvím xxxxxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

4. Jednotkové náklady xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx obnovu xx čištění xxxxxxxxx xxx xxxxxx množstvím xxxxxxxxx odpadních xxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxx) cen xxx xxxxx x xxxxxx xxx rok XXXX+1 xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1

2

2x

2x

4x

7x

21.

Xxxxx xxxxxx - (XXX xxxxxx prostředků xx xxxxxx + xxxx)

xxx. Xx

x x. 16

21.x

- xxxxx x celkových XXX xxxxxx prostředků xx xxxxxx x xxxxx

%

(x. 21/ř. 16)*100

22.

Xxxxxxxxx xxxxxx - (XXX xxxxxx prostředků xx xxxxxx + zisk)

mil. Xx

x. 16- x. 21

22.x

- x xxxx: XXX včetně xxxxxxxxxx xx obnovu

mil. Xx

x. 22*(1- (x. 21a/100))

22.b

Kalkulační xxxx

xxx. Kč

ř. 22 - ř. 22x

23.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. x-3

x. 22/x. 17

24.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx + XXX

Xx. x-3

x. 23+XXX

25.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx (x, x, c) a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx složku v Xx za rok x xxxxxxxx

.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx - xxxxxxxx provozovatele:

Příloha č. 19x k xxxxxxxx x. 428/2001 Sb.

ČLENĚNÍ XXXXXXXXXXX POLOŽEK, XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX XXX XXXXX A XXXXXX

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

1

2

3

4

X.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, který inkasuje xx odběratelů platby xx xxxxx x xx stočné.

II.

Provozovatel - xxxxx x XXX

Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX.

XXX xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx - xxxxx a XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XX.

XXX uvedeného xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx X až F x xxx

"Xxxxxxxx X - Výpočet odběratelské xxxx xxx xxxxx x ceny xxx xxxxxx xxxx XXXX".

"Xxxxxxxx X - Xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx X xxxx K) xxx xxxxx x xxxx pro stočné xxxx XXXX.". X Xxxxxxxxx X xx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx pitná voda xx xxxxxxxxxx (kalkulovanou) xxxx dodávána, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxx X - xxxxxxxxxx náklady pro xxxxx xxxxx xxxx xxxx XXXX" (xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vody vyrobené).

"Formulář X - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx XXXX".

"Xxxxxxxx X - xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx XXXX".

"Xxxxxxxx F - xxxxxxxxxx náklady čištění xxxxxxxxx vod xxxx XXXX".

(xxx xxxxxxx xx xxxxxxx řádek X)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx xx liší xxxxx v xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx (výpočet) xxxxxxx xxxx. xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx x cen xxx xxxxxx, zvláště xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx Dílčí xxxxxxxxxx náklady zdrojů xxxxx vody, xxxxxxx xxxxx xxxx, dopravy xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx odpadních xxx. Xxxx údaje, xx xxxxxx pitné xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx povinné xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX. Xxxxx xx x xxxxxxxxx C, D, X, a X. Xxxx xx x xxxxx "Xxxxxxxxx" nezasílají xx MZe, ale xxxxxxxxx xx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx orgánům. Xxxxxxxx xxxxxxxxx X x X (jednotkové xxxxxxx) xx xxxxx xx XXXX.

X.

Xxxxx 1 xx x

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých výpočtů xxx a tím x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formuláře xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pak xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

XXXX xxxxxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výpočtu xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx

XXXX xxxxxxxx i XXXX.

XXXX = identifikační xxxxx majetkové evidence.

1.

Materiál

Skupina xxxxxxxxxx - xxxxxx

1.1

- xxxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxx

Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx vodou, xxxx xxxxxx xx xxxxx povrchové xxxx xxx xxxxxx xx xxxx pitnou.

U xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

1.2

- pitná xxxx xxxxxxxx + xxxxxxx xxxx předaná k xxxxxxx

Xxxxxx x xxxx xxxxx (xx. 3 x 4) xx xxxxx pitné xxxx xx xxxxxx provozovatele, xxxx xxxxxx u xxxx odpadní (sl. 6 x 7) xx převzetí xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx náklady xxxxx vzniknout x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. X xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 20 x této vyhlášce xx uvedou x xxxxxxxxx XXX xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx voda převzata (xxxxxx xxxx xxxxxxxxx) x u xxxxxxx xxxx, xxxxxx byla xxxxxxx (xxxxxx xx xx bylo zaplaceno).

1.3

- xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x dodávce xxxxx xxxx (sl. 3 x 4) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx (sl. 6 x 7).

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 5.3 - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1.4

- ostatní xxxxxxxx

Xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výrobě. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx vodoměrů x xxxxxxxxxx xxxxx xx 40 xxx. Xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pravidlech xxxxxxxxx společnosti (jednorázový xxxx xxxxxxxx odpis).

Nezahrnují xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx a "xxxxxx".

Xxxxxxxxxx se zde xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxxxx. Ty se xxxxxxxx xxx v xxxxx 8. xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx hodinových xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx infrastrukturního xxxxxxx - xxxxx 4.2.

2.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - součet

2.1

- xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx energii xx xxxxxxxxx infrastrukturního xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx středisek x v xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahrnuje xx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxx získané xx xxxxxxxxx infrastrukturního xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx") xx zahrnují xx ostatních xxxxxx.

2.2

- xxxxxxx energie (plyn, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, PHM - xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxx xx xxxx, teplo, xxxxxxx xxxxx, (xxxxxx, xxxxx) x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxx, xxxxx x pitnou xxxx x provozních xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx budovách xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

3.

Xxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx

3.1

- přímé a xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Jedná se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx vody, xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, přepravě odpadních xxx ČOV), vztahujících xx k xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx, vedoucích xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx apod.

Do přímých xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx tak xxxxxxx druhotného okruhu, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxx 4.2 xxxx 5.3. (Xxxxxx externích xxxxxx).

3.2

- xxxxxxx xxxxxx náklady

Nákladem xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx. x dohod x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x provedení xxxxx, smlouvy o xxxx, pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s platnými xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xx xxxxx na řádek 3.1 přímé mzdy. X xxxxxxx formulářů X, X, E, X xx xxxxxxx xxxxxx v podílech.

4.

Ostatní xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - součet

4.1

- xxxxxx

Xxxxxx xxx uvádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, to xxxx xxxxxxxxx současně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Provozní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx odpisy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) zhodnocení xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 6 xxxxxx x. 563/1991 Xx. Dále xxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx XXX, xxxxxx dispečinků, jsou-li xxxxxxxx xxxxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx cenou xxx 40 tis. Kč, xxxxx xx x xxxxxx dalšího technického xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, XX xxxxxxxx, mechanizace xxx., xxxxx xx přímo xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x vlastníkovi x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx budovy ve xxxxxxxxxxx provozovatele - xx xx zahrnují xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx odpisy xxxxxxxxxx x mechanizačních xxxxxxxxxx, pokud nejsou xx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4.2

- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx tvoří veškeré xxxxxx infrastrukturního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x souladu se xxxxxxx č. 563/1991 Xx. U xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx jedná nejen x hodnotu xxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx nedochází x technickému a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x mechanizačních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku.

4.3

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostředky hrazené xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

4.4

-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx", umožňující xxxxxx xxx rámec xxxxxxxxx xxxxxxx č. 4.1. x případně xxxxxxx č. 4.2 x xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x. 4.2.

5.

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx

5.1

- poplatky xx xxxxxxxxxx odpadních xxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx jak xx xxxxxxxxxx znečištění, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5.2

- xxxxxxx provozní xxxxxxx externí

Nákladem jsou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, pojištění majetku, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, odečty x xxxxxxxxx vodného x stočného xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx provozního xxxxxxx, provozní xxxxxxx xx XXX xxxxxxx, xxxxxx a opravy xxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxxxxx externě, xxxxxxx xxxxxxx.

5.3

- xxxxxxx provozní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx ostatní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádcích, pokud xxxx charakter xxxxxxxxx xxxxxxx. Např. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, odečty x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx interně, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zahrnuje xxxxxxxx náklady xx XXX interně, xxxxxx xxxxxx materiálu x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx režii.

6.

Finanční xxxxxxx

Xxxxx z xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku do xxxxxxx, úplaty spojené x účelovými xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kalkulací xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx úplaty xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx.

7.

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxx poskytované xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx vyčleněny. Xxxx. xx xxxxxxx dovezených xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxxx dovezeného xxxx xx septiků, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx infrastrukturního xxxxxxx (xx. xxxx. "xxxxxxxx bonusů"). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx.

8.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx provozního xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, opravy xx xxxxxxxx provozních xxxxxxxxx xx vlastnictví provozovatele. Xxxxxxxx xxxxxxx provozních xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx středisky, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktivitami.

Opravy xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kilometrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

9.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx externí x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx materiálů xxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx. xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx střediscích x xxxxxxxxxxxxxxxxx budovách, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx budov, xxxxxxx xx xxxxx x výpočetní xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činnostech.

Náklady xx správní xxxxx xx uvádějí x xxxxxx, v jakém xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx a ostatní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, ekonomické xxxxx, hospodářská xxxxxx xxxx.) se uvádějí x xxxxx 3.1 x 3.2. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kalkulací x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x cenou xxx vodné a xxxxx pro stočné (xxxx. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxx, realizace xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodní činnosti xxxx., xxxxx xxx x xxxxxxx zakázky xxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxx).

10.

Xxxxx vlastní náklady xx. prostředků xx xxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxx všech výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX

Xxxxx xx xxxxx VÚME xxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovacích xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zahrnutých x xxxxxx XXXX, xxx xxxxx XX.

Xxxxx xx x všech xxxxxxxxx X a X, to xxxxxxx x indexovaných (x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ceně xxx xxxxx x xxxx pro xxxxxx.

X

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejícího xxxxxxxxxx, xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx cena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxx do xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx stočné. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X a X. (xxx indexu) Rozdělení xx A a X xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx majetku xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx než uvedené x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zůstatkové xxxx x % xxxxx xxxx využívání k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx pro xxxxx x xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx listů xxxxx xxxxx neodepsaného xxxxxxx.

X

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxx výrobních xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx pracovního xxxxxx. Vychází xx xx 40 hod. xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

X

Xxxx xxxxx fakturovaná x xxx. x3

Xxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xx xx xxxxxxx 3. xxxxx xxxxxxxx vody xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx (xxxxxxxxx množství, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dosaženo, xxxxx xxxx se kalkuluje xxxx ukončením kalendářního xxxx). Xx xxxxxxx 4. se uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx 3.

Xx xxxxxx vodu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxx xx v xxxx xxxxxxxxxxxx.

X

- x xxxx xxxxxxxxxx x xxx. x3

Xxxxxxx jako x xxxxx X, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (kalkulaci xxxx).

X

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. x3

Xxx xxxxxxx ceny xxx xxxxxx xx ve xxxxxxx 6. xxxxx xxxxxxxx odpadní xxxx xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx). Xx sloupci 7. xx uvádí xxxxxxxx předpokládané na xxxxxxx xxxxxxx 6.

Za xxxx odpadní fakturovanou xx xxxxxxxx množství xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, i xxxx xx xxxxxxxxxxx xx v roce xxxxxxxxxxxx.

X

- x xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx v xxxxx F, ale xxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx).

X

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. m3

Veškerá fakturovaná xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rok. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, že xx jedná o xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxx xxxxxxx xxxxxx xx jako předpoklad, xxx jako skutečné xxxxxxxx fakturované.

I

Voda odpadní xxxxxxx x mil. x3

Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx odpadních xxx xx xxx xxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx. x3

Xxx výpočtu xxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x vysokou xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánům.

K

Pitná xxxx xxxxxxx xxxx předaná x xxx. x3

Xxx xxxxxxx ceny xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx s xxxxxxx mírou přesnosti.

Údaj xxxxxx kontrolním xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 20 k xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX XXXXX POLOŽEK XXXXXXX (KALKULACE) CEN XXX XXXXX X XXXXXX XX KALENDÁŘNÍ XXX xxxx A XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXX

Xxxxxxx x. 1

X

Xxxxxxxx vodného x xxxxxxxx

XX

Xxxxxxxxxxxx-xxxxx a IČO

III

Vlastník - xxxxx x XXX

XX

Xxxxxxxx X a X

X

Xxxxx 1 xx x

XX

XXXX související x xxxxx

.

Xxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx

xxxx

xxxx

Xxxxxx

xxxx

xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx.

Xxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Xxxxxxxx

1.1

- surová xxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxx

1.2

- xxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxx

1.3

- xxxxxxxxxx

1.4

- xxxxxxx xxxxxxxx

2.

Xxxxxxx

2.1

- elektrická energie

2.2

- xxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx x kapalná xxxxxxx)

3.

Xxxx

3.1

- xxxxx a xxxxxxx mzdy

3.2

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

4.

Xxxxxxx přímé xxxxxxx

4.1

- xxxxxx

4.2

- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

4.3

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

4.4

-prostředky obnovy xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

5.

Provozní náklady

5.1

- xxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx

5.2

- xxxxxxx xxxxxxxx náklady externí

5.3

- xxxxxxx provozní xxxxxxx xx vlastní xxxxx

6.

Xxxxxxxx xxxxxxx

7.

Xxxxxxx xxxxxx

8.

Xxxxxxx režie

9.

Správní xxxxx

10.

Xxxxx vlastní náklady xxxxxx prostředků na xxxxxx

X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX

X

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku

C

Počet xxxxxxxxxx

X

Xxxx xxxxx fakturovaná x xxx. m3

E

- x xxxx xxxxxxxxxx v xxx. x3

X

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. x3

X

- x xxxx domácnosti

H

Voda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mil. x3

X

Xxxx odpadní xxxxxxx x xxx. m3

J

Pitná xxxx xxxxxxx voda xxxxxxxx x mil. x3

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx. x3

Xxxxxxxx: Xxxxxxx xxxxxxxxx položky, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx x xxx. Xx xx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx A a X se xxxxxxx x mil. Kč xx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX = xxxxxxx xxxxx majetkové evidence.

Tabulka x. 2

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxx stočné

Text

Měrná jednotka

Poznámka

Voda xxxxx

Xxxx odpadní

Skutečnost

Kalkulace

Skutečnost

Kalkulace

1

2

2a

2b

3a

4a

6a

7a

11.

JEDNOTKOVÉ XXXXXXX xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xx. x-3

12.

XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu

mil. Xx

x. 10

13.

Xxxxxxxxxx zisk

mil. Xx

14

- xxxxx x XXX včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

%

x.13/(x. 12/100 )

15

-x x. 13 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

16.

Xxxxxx XXX xxxxxx prostředků xx xxxxxx + xxxx

xxx. Xx

x. 12 + ř. 13

17.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx + srážková

mil. x3

x. X, X + X

18.

XXXX xxx xxxxx, xxxxxx

Xx. m-3

ř. 16/ř. 17

19.

XXXX pro xxxxx, xxxxxx +

Xx. m-3

DPH

Vypracoval:

Kontroloval:

Telefon:

e-mail:

Datum:

Schválil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx č. 3

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx cena xxx xxxxx a xxx xxxxxx xxx dvousložkové xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx pitná

Voda xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1

2

2x

2x

3x

4x

6x

7x

21.

Xxxxx xxxxxx - (XXX xxxxxx prostředků xx obnovu + xxxx)

xxx. Xx

x x. 16

21.x

- xxxxx z xxxxxxxxx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu x xxxxx

%

(x.21/x.16)*100

22.

Xxxxxxxxx složka - (ÚVN xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx + xxxx)

xxx. Kč

ř. 16 - x.21

22.x

- x toho: XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

xxx. Xx

x 10*(1- x.21 x/100)

22.x

Xxxxxxxxxx xxxx

xxx. Xx

x.22 - x.22x

23.

Xxxx xxxxxxxxx složky

Kč.m-3

ř.22/ř.17

24.

Cena xxxxxxxxx xxxxxx + DPH

Kč.m-3

ř.23+DPH

25.

Technické xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xx xx. 3x. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx platby x Xx xx xxx xx xx. 3x.

.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx x výpočtem (xxxxxxxxx) cen xxx xxxxx a xxx xxx stočné. Není xxxx porovnáním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, objemové x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ceny xxx xxxxx x stočné xx uveden x xxxxxxx x. 19x.

Xxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 zákona se xxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx bodu 1 písm. X xxxx B, popřípadě xxxx 2).

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

X. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §36 odst. 5 xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx 3 x xxxxxxx 4, sloupec 6 x xxxxxxx 7 xxxxxxx č. 1. Xxxxxx kalkulovaných x skutečných xxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx x rozdíl xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx 5 % je xxxxx zdůvodnit, x xx xxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku včetně xxxxxx x čerpání xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx 5 % xx xxxxx xxxxxxxxx, a xx jak u xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výpočtu xxxxx xxx xxx xxxxx a xxx xxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vodu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxx prostředků xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx období x xxx. Xx na 2 desetinná xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xx xxxx 2009 XXXXXX

Xxxxxx

Xxxxxxx

Xx xxxxxxxxxx xxx xxxx

Xxxxxx

+ xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxx

++ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

X návaznosti xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xxxxxxx č. 18 x této xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxx období (x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx) x členění xx xxxxxxxx prostředky z xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx na obnovu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Do xxxxxxx x. 4 se xxxxx xxxxxxxx čerpání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4.3 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku podle xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 5

Řádek

Položka

Skutečnost x mil. Kč xx xxx desetinná xxxxx

4.3

Xxxxx

4.3.1

- odpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.3.2

- opravy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hradí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

4.3.3

-xxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx 4.3.1 x 4.3.2

4.3.4

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx rámec xxxxxxx x. 4.3.1,4.3.2., 4.3.3

4.3.5

- xxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Subjekty, xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxx, xxxxxx částku odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx:

.".

52. Xxxxxxx č. 22 xxx:

"Xxxxxxx x. 22 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX A XXXXXXXX EVIDENCE

STRUKTURA DATABÁZOVÉHO XXXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxx x §5 xxxx. 6 xxxxxx xx xxxxxxxxx struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX. Aplikace Xxxxxxxxx x provozní xxxxxxxx xxxxxxxx x kanalizací xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

(X - xxxx číslo, X - xxxx, A/N - xxx/xx, M - memo položka, X - xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx_xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx

X

0 - xxxxxxxxx xxxxx, 1 - xxxxxxx xxxxx

xxxxx

X

xxxxx (x případě xxxxxxx osoby)

prijmeni

T

příjmení (x xxxxxxx xxxxxxx osoby)

nazev

T

název xxxxxxxx

xxxxxx1

X

xxxxx, číslo xxxxxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxx provozovatele

adresa2

T

poštovní xxxxxxxxx xxxxx sídla provozovatele

adresa3

T

obec xxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXX

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

xxx_xxx

X

xxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxx (x případě xxxxxxx xxxxx)

xxx_xxx

X

xxx narození (x xxxxxxx fyzické xxxxx)

xxxxxxx

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx

xxx

X

xxxxxx spojení xx xxxxxxxxxxxxx

x_xxxx

X

xxxxxxxx adresa xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXXXXXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx_xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX vlastníka

fyz_osoba

N

0 - xxxxxxxxx xxxxx, 1 - xxxxxxx osoba

jmeno

T

jméno (x případě xxxxxxx xxxxx)

xxxxxxxx

X

xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx1

X

xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx orientační xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx2

X

xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx3

X

xxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

xxx_xxx

X

xxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxx_xxx

X

xxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx osoby)

telefon

T

telefonické xxxxxxx na vlastníka

fax

T

faxové xxxxxxx na xxxxxxxxx

x_xxxx

X

xxxxxxxx xxxxxx vlastníka

Tabulka ORP - číselník xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx

X

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxx xxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxx

xxxxxx

X

xxxxx obce s xxxxxxxxxx pravomocí

Tabulka XXXX_XXX - obsahuje vybrané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx_xxxxxxxxxx

X/X

xxxxxxx nepoužíván x xxxxx xxxx

xxx

X

xxx xxxx

0 - xxxxxxxxx xxx

1 - rozvodná xxxxxxxxx síť

nazev

T

název majetku

vs_naz_cob

T

název xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xxx

X

xxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx území (pro xxxxxxxxx síť)

vs_naz_obce

T

název xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xxxx

X

xxx obce (pro xxxxxxxxx xxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx konce xxxx (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx řadu (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxxx řadu

pr_kod_ku

T

kód katastrálního xxxxx konce přívodního xxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxx která je xxxxx xxx. řad

vs_ku_nazvy

M

názvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxx. xxx

xx_xx_xxxx

X

xxxx katastrálních xxxxx, xxx která xx xxxxx vod. xxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx vod. řadu x xxxxxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - xxxxxx

2 - xxxxxxxxx

xx_xxx_0

X

xxxxxxx vodní xxxxx ano/ne

vz_zdroj_0

N

typ vlastního xxxxxxx xxxxxx

0 - xxxxxxxx

1 - xxxxxxxxx

2 - xxxx xxxxxxxxxx x povrchového

vz_typ_1

N

převzatá voda xxx/xx

xx_xxxxx_1

X

xxx převzaté xxxx

0 - podzemní

1 - xxxxxxxxx

2 - xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxx_xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xx rozvodná xxx připojena

prip_vod_icme

T

IČME xxxxxxxxxxx xxxx, xx kterému xx rozvodná xxx xxxxxxxxx

xxxx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxx s xxxxxxx vodovodem

prip_upr_icme

T

IČME úpravny, xx kterému xx xxxxxxxxx síť xxxxxxxxx

xxxx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx síť xxxxxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x připojených xxxxxxx, xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, územích

tu_vr_celk

D

celková xxxxx

xx_xx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx100

X

xxxxxxx xxxxx xx DN100

tu_vel_dn300

D

celková délka xx XX300

xx_xxx_xx500

X

xxxxxxx délka xx XX500

xx_xxx_xx_x

X

xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx XX500

xx_xx_xxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxxx plastového potrubí

tu_tm_jine

D

celková xxxxx xxxxxxx x xxxxxx materiálu

tu_vod_pocet

N

počet vodojemů

tu_vod_celk

D

celkový xxxxx vodojemů

tu_poc_prip

N

celkový xxxxx xxxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx

X

xxxxx na XX xxxxxxx XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx vodoprávního xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx VUME_UPRAV - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (nevyplňuje xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx_xxxxxxxxxx

X/X

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx roce

typ

N

typ xxxxxx

0 - x xxxxxxxxxxx xxx úpravu vody

1 - xxx xxxxxxxxxxx

xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxx xxxx

xx_xxx_xxx

X

xxx xxxxx xxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx

X

xxx katastrálního xxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx obce

vs_kod_obce

T

kód xxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx určena stavba

system

N

příslušnost x systému

0 - xxxxxxxxxx

1 - místní

2 - skupinový

vz_typ

N

typ xxxxxxx xxxxxx

0 - xxxxxxxx

1 - xxxxx xxx

2 - xxxxx xxxxx

xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx zdroje

vz_kategorie

T

kategorie xxxxxx xxxx

xxxx_xxxxxx

X

0 - xxx xxxxxx,

1 - xxxxxxxxxxxxx

2 - xxxxxxxxxxxx,

3 -xxxxxxxxxx

xxxx_xxxxxx_0

X/X

xxxxxxxxxxx

xxxx_xxxxxx_1

X/X

xxxxxx

xxxx_xxxxxx_2

X/X

xxxxxxxx

xxx_xxxxx_1

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx_xxxxx_2

X/X

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx

xxx_xxxxx_3

X/X

xxxxxxxx xxxx GAU

typ_uprav_4

A/N

koagulační xxxxxxxx

xxx_xxxxx_5

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx_xxxxx_6

X/X

xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_7

X/X

xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_8

X/X

xxxxxxxxx

xxx_xxxxx_9

X/X

xxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_10

X/X

xxxxxxx xxxxxx

xxx_xxxxx_11

X/X

xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_12

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx_xxxxx_13

X/X

XX záření

typ_uprav_14

A/N

odstranění xxxxxx

xxx_xxxxx_16

X/X

xxxx

xxx_xxxxx_xxxx

X

xxxxx xxxx úpravy

tech_chem_0

A/N

chlór

tech_chem_1

A/N

oxid chloričitý

tech_chem_2

A/N

chlornan xxxxx

xxxx_xxxx_3

X/X

xxxx

xxxx_xxxx_4

X/X

xxxx xxxxxxxx

xxxx_xxxx_5

X/X

xxxxxxx hydrát

tech_chem_6

A/N

uhličitan xxxxx

xxxx_xxxx_7

X/X

xxxxxxx xxxx práškové

tech_chem_8

A/N

manganistan xxxxxxxx

xxxx_xxxx_9

X/X

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xx

xxxx_xxxx_10

X/X

xxxxxxxxxxxxxx činidlo xx xxxx XX

xxxx_xxxx_11

X/X

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_12

X/X

xxxx

xxxx_xxxx_XXXX

X

xxxxx jiné xxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxxxxxxx kalu

0 - xxxxxxxxxx

1 - xxxxxxx

2 -xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxxxxx (x/x)

xxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx kapacita xxxxxx bez xxxxxx (x/x)

xxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (l/s)

ekon_cena

D

pořizovací cena

vlastnik

N

odkaz xx NR xxxxxxx XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

urad_cislo

T

číslo xxxxxxxxxxxx úřadu

zprac_datum

T

datum xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXXXX - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx

xxxxxxx_xxxxxxxxxx

X/X

xxxxxxx nepoužíván v xxxxx xxxx

xxx

X

xxx řadu

0 - xxxxxxxxx stoka

1 - xxxxxxx síť

nazev

T

název xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx části xxxx (xxx stokovou síť)

vs_kod_cob

T

kód xxxxx obce (xxx xxxxxxxx síť)

vs_naz_ku

T

název xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx stokovou xxx)

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx síť)

vs_naz_obce

T

název xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx síť)

vs_kod_obce

T

kód xxxx (xxx stokovou xxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (pro xxxxxxxxx xxxxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stoky

vs_ku_pocet

N

počet xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx která xx stoka určena

vs_ku_nazvy

M

názvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxx katastrálních xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx x systému

0 - xxxxxxxxxx

1 - xxxxxx

2 - xxxxxxxxx

xx_xx

X

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

0 - do xxxxxxx recipientu xxx xxxxxxx

1 - napojení xx XXX xx xxxxxxx xxx. xxxxx

2 - napojení xx XXX x xxxxx xxx. xxxxx

xx_xxxxx

X

xxxxxxxx množství x vypouštění

vy_poc

N

počet xxxxxxx xxxxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxx recipientu

vy_kat_naz

T

název xxxxxxxxxxxxx území

vy_kat_kod

T

kód xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx číslo ČOV

vy_id_vyp

T

identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxx

xxxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxx bydlících x připojených katastr, xxxxxxx

xxxx_xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxx, xxxxxxx

xxxx_xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx výpustě x xxxxxxx, územích

tu_kan_celk

D

celková xxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx kanalizací

tu_vel_dn300

D

celková xxxxx xx DN300

tu_vel_dn500

D

celková xxxxx xx XX500

xx_xxx_xx800

X

xxxxxxx xxxxx xx XX800

xx_xxx_xx_x

X

xxxxxxx délka xxxxx xxx XX800

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxxx kameninového xxxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potrubí

tu_tm_plast

D

celková xxxxx xxxxxxxxxx potrubí

tu_tmjine

D

celková xxxxx potrubí x xxxxxx xxxxxxxxx

xx_xxxx_0

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxxx

xx_xxxx_1

X/X

xxxxxxx síť xxxxxxx xxxxxxxxx

xx_xxxx_2

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxxx_0

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xx_xxxxx_1

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxx

xx_xxxxx_2

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xx_xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xx_xxxx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxxx dešťových xxxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxxxx počet xxxxxxxxx stanic

ekon_cena

D

pořizovací cena

vlastnik

N

odkaz xx XX tabulky XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

urad_cislo

T

číslo xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

zprac_misto

T

místo xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx VUME_COV - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence

majetek_nepouzivan

A/N

majetek xxxxxxxxxx x tomto xxxx

xxx

X

xxx

0 - xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxx xxxx

xx_xxx_xxx

X

xxx xxxxx xxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území

vs_kod_ku

T

kód katastrálního xxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx obce

vs_kod_obce

T

kód xxxx _

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XXX

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx přiváděcí xxxxx do XXX

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je určena

vs_ku_nazvy

M

názvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxx xxxxx xx xxxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - xxxxxx

2 - xxxxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx_xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. vod

obyv_bydl

N

počet xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx územích

obyv_prip

N

počet xxxxxxxxxxx xx ČOV x katastrálních xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxx. xxxx. připojených xx XXX

xxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx (m3/d)

proj_kap_1

D

projektovaná kapacita (xx BSK5 za xxx)

xxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx kapacita (xxxxxxx. xxxx)

xxxx_xxxx_0

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_1

X/X

xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx čištění

tech_cist_2

A/N

dočištění

tech_cist_3

A/N

odstranění xxxxxx

xxxx xxxx 4

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_5

X/X

xxxx

xxxx_xxxxxxxx

X

xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxx_xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx

0 - aerobní

1 - xxxxxxxxx

2 - xxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxxxxxx xxxx

0 - xxxxxxx

1 - xxxxxxxxxx

2 - xxxxx

xxx_xxxxxx

X

xxxxxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxxx hospodářství

ekon_cena

D

pořizovací xxxx

xxxxxxxx

X

xxxxx xx NR xxxxxxx XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx vodoprávního xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x xxxxxxxx zpracovatele

Tabulka XXXX_XXX - obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx_xxxxx

X

xxxxx záznamů XXXX

xx_xxxx

X

XXXX

xxxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x připojených katastrálních xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx zásobených v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx_0

X

xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx_1

X

xxxx převzatá

voda_vyr_2

D

voda xxxxxxx

xxxx_xxxx_0

X

xxxx xxxxxxxxxxx pitná xxxxxx

xxxx_xxxx_1

X

xxxx fakturovaná xxx xxxxxxxxxx

xxxx_xxxx_4

X

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxxxx_0

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx_xxxxxx_1

X

xxxx nefakturovaná - xxxxxx x trubní xxxx

xxxx_xxxxxx_2

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxxxx_3

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx

xxxx_xxxxxx

X

xxxxxx vody xx 1 xx xxxxxxxxxxx řadu xx xxx

xx_xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxx xxxx - název xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - xxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxx xxxx - xxxxx části obce

jak_cast_kod

T

jakost xxxx - xxx xxxxx obce

jak_katastr

T

jakost vody - xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxxxxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxx

xxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx MH, NMH, XXXX (ks)

rozb_lim_1

D

překročení xxxxxx XX, XXX, MHPR (%)

xxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx výpočtem XXX, XXXX (ks)

rozb_lim_3

D

překročení xxxxxx xxxxxxxx NMH, XXXX (%)

mikro_odber

N

počet mikrobiologických xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, MHPR (xx)

xxxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, NMH, XXXX (%)

xxxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx XXX, XXXX (xx)

xxxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx výpočtem XXX, XXXX (%)

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx odběrů

fyz_lim_0

N

překročení limitů XX, XXX, MHPR (xx)

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx limitů MH, XXX, XXXX (%)

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (xx)

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, MHPR (%)

xxxxxxxx

X

xxxxx xx NR xxxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx

X

xxxxx xx XX tabulky PROVOZOVATEL

urad_nazev

T

název xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx vodoprávního xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

zprac_misto

T

místo xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x xxxxxxxx zpracovatele

Tabulka XXXX_XXXXX - xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx se)

typ

N

s xxxxxxxxxxx/ xxx xxxxxxxxxxx

0 - x technologií

1 - xxx xxxxxxxxxxx

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx

X

XXXX

xxx_xxxx

X

xxxx vyrobená xxxxxx

xxx_xxx_0

X

xxxx povrchová

bil_sur_1

D

voda podzemní

bil_sur_2

D

infiltrace

bil_ic_povrch

T

identifikační xxxxx odběru povrchové xxxx

xxx_xx_xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx odběru xxxxxxxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxx technologická

bil_kal

D

kaly x xxxxxxx xxxx

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx xx 1m3 xxxxxxxx xxxx

xx_xxxxxxxx

X

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx xxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxx

xxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (xx)

xxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx limitů XX, XXX, XXXX (%)

xxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx XXX, XXXX (xx)

xxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx NMH, XXXX (%)

mikro_odber

N

počet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx limitů XX, XXX, XXXX (ks)

mikro_lim_1

D

překročení xxxxxx XX, XXX, XXXX (%)

xxxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (xx)

xxxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (%)

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx odběrů

fyz_lim_0

N

překročení xxxxxx XX, XXX, XXXX (xx)

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (%)

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx výpočtem NMH, XXXX (xx)

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx XXX, MHPR (%)

xxx_xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx limitem

jak_pocet_celk

N

počet dnů xxxxxxxxxxx období

vlastnik

N

odkaz na XX xxxxxxx VLASTNIK

provozovatel

N

odkaz xx XX tabulky XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

urad_cislo

T

číslo xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXXXX - xxxxxxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx evidence xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx se),

icpe

T

identifikační xxxxx xxxxxxxx evidence

zu_icme_pocet

N

počet xxxxxxx XXXX

xx_xxxx

X

XXXX

xxxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx územích

ic_cov

T

identifikační xxxxx XXX, xx xxxxxx xx stoka xxxxxxxxx

xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxx x XXX

xxx_xxx_0

X

xxxxxxx vody vypouštěné xx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_1

X

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

xxx_xxx_2x

X

xxxxxxx vody xxxxxxx

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx

xxx_xxx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxx vypouštěné xx xxxxxxxxxx

xxx_xxx_xxx

X

xxxxxxx vody odvedené xx ČOV

bil_vyp_0

D

vypouštěné XXX5

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx XXXXXx

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx_xxx_4

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx_xxx_5

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx_xxx_6

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxx_xxx_7

X

xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxxxxxx

X

xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxx_8

X

XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), AOX (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx halogeny)

bil_vyp_9

D

rtuť

bil_vyp_10

D

kadmium

bil_id_pocet

N

počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx_xx_xxxxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx vypouštění x jednotlivých výpustí

ek_poplatky

D

celkové xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx vod

ek_jedn_nakl

D

jednotkové xxxxxxx

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx xx stokové xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxx xxxx - název xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - xxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxx xxxx - název xxxxx xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx vody - xxx xxxxx obce

jak_katastr

T

jakost xxxx - katastrálních xxxxx

xxx_xxxxxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx výpustí xx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx odběrů

mikro_lim_0

N

překročení xxxxxx MH, NMH, XXXX (ks)

mikro_lim_1

D

překročení limitů XX, XXX, MHPR (%)

xxxxxxxx

X

xxxxx na NR xxxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx

X

xxxxx xx XX xxxxxxx XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

urad_cislo

T

číslo vodoprávního xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

Tabulka XXXX_XXX - obsahuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX

xx

X

xxxxxxxxxxx číslo (xxxxxxxxxx se),

icpe

T

identifikační číslo xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx

X

XXXX

xxxx_xxxx

X

xxxxx trvale xxxxxxxxx v připojených xxxxxxxxxxxxx územích

obyv_cov

N

počet xxxxxxxxxxx xx XXX v xxxxxxxxxxxxx územích

obyv_ekv

N

počet připojených xxxxxxx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx_xxx_0

X

xxxxxxx xxxxxxx xxxx celkem

bil_odp_1

D

splaškové čištěné xxxxxxx vody

bil_odp_2

D

průmyslové xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_2x

X

xxxxxxx odpadní xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vody

bil_odp_4

D

mechanicky xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_5

X

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_6

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxxxx vody xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx

xxx_xxx_xxx_0

X

XXX5 xx xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_1

X

XXXXxx xx přítoku xx ČOV

bil_odp_cov_2

D

nerozpuštěné xxxxx xx xxxxxxx do XXX

xxx_xxx_xxx_3

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do ČOV

bil_odp_cov_4

D

dusík xxxxxxx xx xxxxxxx xx ČOV

bil_odp_cov_6

D

fosfor celkový xx xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_7

X

xxxx xx přítoku xx XXX

xxx_xxx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxx xx přítoku xx XXX

xxx_xxx_xxx_8

X

XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), XXX (absorbovatelné xxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxx_xxx_xxx_9

X

xxxx

xxx_xxx_xxx_10

X

xxxxxxx

xxx_xxx_xxx_0

X

XXX5 xx xxxxxx x ČOV

bil_odp_rec_1

D

CHSKcr xx xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx z XXX

xxx_xxx_xxx_3

X

xxxxx xxxxxxxxxxx na výtoku x XXX

xxx_xxx_xxx_4

X

xxxxx xxxxxxx xx výtoku x XXX

xxx_xxx_xxx_6

X

xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_7

X

xxxx xxxxx xx výtoku x XXX

xxx_xxx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_8

X

XXX (rozpuštěné xxxxxxxxxxx xxxx), AOX (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxx_xxx_xxx_9

X

xxxx

xxx_xxx_xxx_10

X

xxxxxxx

xxx_xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx odp. xxx

xxx_xxx_0

X

xxxxx xxxxxxxx kalu

bil_kal_1

D

spalování xxxx

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx xxxx

xxx_xxx_4

X

xxxxxxxxxxx xxxx

xxx_xxx_5

X

xxxxxxxxxxx xxxx

xxx_xxx_6

X

xxxxxx xx xxxx XXX

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx na xxxxxxxxx 1x3 vody

ek_spotreba

D

spotřeba elektrické xxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxx XXX

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (xx)

xxxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, NMH, XXXX (%)

vlastnik

N

odkaz xx XX xxxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx

X

xxxxx xx XX tabulky XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

zprac_misto

T

místo xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018, x výjimkou xxxxxxxxxx

x) čl. I xxxx 51, xxxxx jde o xxxxxxx x. 19 x 19a x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 2018, x

x) čl. I xxxx 12, 24 xx 42, 44 xx 46 x bodu 51, xxxxx jde x xxxxxxx č. 18 x 20 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx nabývají účinnosti xxxx 1. ledna 2020.

Xxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 448/2017 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018 x xxxxxxxx čl. I xxxx 51, pokud xxx x xxxxxxx x. 19 a 19x x této xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2018, x čl. I xxxx 12, 24 až 42, 44 xx 46 x bodu 51, xxxxx xxx x xxxxxxx č. 18 x 20 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.1.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.