Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2018.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

448/2017 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Účinnost Čl. II

INFORMACE

448

XXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxxxx 2017,

kterou xx xxxx vyhláška č. 428/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pro veřejnou xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §40 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x kanalizacích xxx xxxxxxxx potřebu x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2006 Xx. x zákona x. 275/2013 Xx.:

Xx. X

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 428/2001 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x. 274/2001 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx vyhlášky č. 146/2004 Xx., xxxxxxxx x. 515/2006 Xx., xxxxxxxx x. 120/2011 Xx. x xxxxxxxx x. 48/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxx xxxxx první xxx: "XXXXXX XXXXXXXXXX".

2. X xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx §1, který včetně xxxxxxx zní:

"§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx upravuje

a) rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozvoje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) způsob a xxxxx vedení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jejich xxxxxxxx xxxxxxxx x evidence xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx a provozní xxxxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx formát xxxxxxx x xxxxxxxx x provozování xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) obsah xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx odběru xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) technické xxxxxxxxx xx stavbu xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx na xxxxxxx odpadních xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, požadavky xx xxxxxxxx x xxxxxx čistíren xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx projektovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx výstavbu x xxxxxx stokové xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx surové xxxx odebírané x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdrojů xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx úpravy xx xxxx xxxxxx,

x) náležitosti xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vod,

j) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx měření,

k) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx,

x) xxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, členění xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxx, xxxxxxxx x množstevní xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxx výpočtu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x stočné a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx auditů x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx odborně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx technických auditorů.".

Dosavadní §1 xx xxxxxxxx xxxx §1x.

3. V §4 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx Informačního xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx".

4. X §6 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový odstavec 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxx úřad předá xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5.

5. V §7 xx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx odstavec 7, xxxxx xxx:

"(7) Vodoprávní xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a kanalizací.".

Dosavadní xxxxxxxx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 8.

6. V §10 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxx, xxxxx" xxxxxx xxxxx ", obnovy".

7. V §10 odst. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "obnovovaného".

8. V §10 xxxx. 4 xx xx xxxxx "xxxxxxxx xx upravuje" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx".

9. X §11 xx na xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx věta "Xxxxxxxx xxxxx a provozní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vlastníkovi xxxx doklad o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

10. X §11 xxxx. 1 větě xxxxx se xx xxxxx "xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx" xxxxxxxx slova ", a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeních, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx rizik32) podle xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x kontrolách pitné xxxx33)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 32 x 33 xxxxx:

"32) Xxxxxxxx Xxxxxx (EU) 2015/1787 xx xxx 6. xxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx XX a XXX xxxxxxxx Xxxx 98/83/ES x xxxxxxx vody xxxxxx k lidské xxxxxxxx.

33) Vyhláška č. 252/2004 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx pitnou x xxxxxx xxxx x četnost a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

11. X §11 xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx slova "xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Provozní xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx.".

12. V §12 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §6 xxxx. 10 zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Formát x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx v příloze x. 23 x xxxx vyhlášce.".

13. X §12x xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení x v §12x xxxx. 2 se xxxxx "4" nahrazuje xxxxxx "6".

14. §13 xxx:

"§13

(1) Xxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx obnovy xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx infrastrukturního xxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx x reprodukční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 xx 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxx xxxx akumulace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxx faktur xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 18 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx plánu xxxxx xxxxxxxx 1 xx provádí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxx, xxx xxxxx xx xxxxx hodnoty majetku xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx x xxxx xxx 10 % hodnoty xxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxxxx obnovy, xxxxxxx však xx 10 xxx od xxxx zpracování, popřípadě xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Každá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx obnovu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Přehled x tvorbě x xxxxxxx prostředků na xxxxxx, xxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 4 x příloze x. 20 k této xxxxxxxx, xx vazbě xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 5 zákona.".

15. V §14 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.

16. X §15 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx".

17. X §15 xxxx. 12 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem13)" nahrazují xxxxx "vyhláškou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx styku s xxxxx x na xxxxxx xxxx34)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 34 xxx:

"34) Xxxxxxxx x. 409/2005 Xx., o xxxxxxxxxxxx požadavcích na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx styku s xxxxx a na xxxxxx vody, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 13 se xxxxxxx.

18. X §16 písm. x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxxx".

19. V §21 xxxx. 3 xx xxxx "5 x 6" xxxxxxxxx xxxxxx "4 x 5".

20. X §21 xxxxxxxx 4 zní:

"(4) Xxxxxxxxx xxxxx x příslušnému xxxxxxx povodí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx 31. března xx předcházející xxx x rozsahu xxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx č. 9 x této xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spravované Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronickou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.".

21. V §22 xxxx. 5 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" zrušuje.

22. X §22 xxxx. 5 xxxx druhé se xx slovo "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "surové xxxxxxxxx xxxx".

23. Xx §35x se vkládá xxxx §35x, který xxx:

"§35x

Xx xxxxxxxxx xxx xxx vodné a xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx 8 x 16 xxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací podle xxxxxxx x. 18 x xxxx vyhlášce.".

24. Xxxxxxx x. 1 x 2 znějí:

"Příloha x. 1 x xxxxxxxx č. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX VODOVODŮ X KANALIZACÍ - XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXXX XXX (XX):

XXXXXXXX VODOVODNÍ XXX (XXX):

1) ZÁKLADNÍ XXXXX - ÚDAJE X XXXXXX:

X/ Xxxxx:

Xxxxxxxxxx přiváděcího xxxx nebo rozvodné xxxxxxxxx sítě - Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxx xxxx:

Xxx xxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx:

Xxxxxxxxxx x, x (xxxxxxx):

Xxx katastrálního xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x, x (konec):

přiváděcího řadu:

B/ Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx:

Xxxxxxxxxxx území:

Počet:

Názvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

X/ Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx:

xxxxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxxx

2) XXXXX ZDROJ (XX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXX ŘADU):

Vodní xxxxxx:

xxxxxxx

xxxxxxxx xxxx

xxxxxxx x převzatá

Připojení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx přiváděcí xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxx skupinového xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx stavbu xxx úpravu xxxx xxxx stavby k xxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pro úpravu xxxx xxxx stavby x xxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxx pro úpravu xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx řad xxxxxxxx:

3) OBYVATELSTVO: (xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx síť)

Počet osob x trvalým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx částech:

4) XXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxxxx xxxx x xx

Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxx:

x xxxx x xxxxxxxxx xxxx obnoveno:

Délka xxxxxxxxxxx xxxx v xx xxxxx xxxxxxxxx (XX) x xxxxx trubního xxxxxxxxx:

xx DN 100xx:

Xxxxxx:

xx XX 101 mm xx 300xx:

Xxxxxx:

xx XX 301 mm xx 500xx:

Xxxx:

xxxxx než 500 xx:

Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxx:&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;   &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; &xxxx; x3

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxx:

5) EKONOMICKÉ ÚDAJE:

Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x reprodukční xxxxxxxxxx xxxx x tis. Xx:

6) XXXXXXXX XXXXXXXX

X/ Xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx (XXX, obec, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx):

X/ Xxxxxxxxx osoba:

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxx (XXX, xxxx, číslo xxxxxxx, xxxxx orientační):

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

X/ Spojení:

telefon:

e-mail:

D/ X XXXXXXX SPOLUVLASTNICTVÍ XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XX XXXXX SPOLUVLASTNÍK.

Fyzická xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx:

x) xxxxx narození:

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx):

Xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxx (XXX, obec, xxxxx popisné, číslo xxxxxxxxxx):

x) xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx:

7) XXXXXXXXXX XXXX:

Xxxxx x xxxxx vodoprávního úřadu:

Kód xxxxxxxxxxxx úřadu:

__________________________________________________________________________________________________________

Datum xxxxxxxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx zpracovatele, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

__________________________________________________________________________________________________________

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xxx: xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve spotřebišti (xxx xxxxxxx odběru xxxx).

Xxxxxxxxx řad: xxxxxxxxx xxx xxx rozvod xxxx ve xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxx vodovodní přípojky.

Identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xxx vodoprávního xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx konce xxxxxxxxxxx řadu - XXX xxxxxxxxx - xxxx pro xxxxxxxxx xxx, xx je 1 pro xxxxxxxxx xxx x za xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx stejný xxxxxxxx na stejném xxxxxxxxxxx xxxxx má xxxx xxxxxxxx.

X xxxx 1)

Xxxxx: název xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xx stávající xxxxxxxx vlastníka.

Kódy (čísla) xxxxxxxx územní jednotky, xxxxx xxxx, katastrálního xxxxx:

Xxxxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx XXXXX xx xxxxxx Českého xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx: xxx přívodní xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. Souřadnice xx uvedou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X-XXXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx………………xxxxxxxx xxxxx xxxx obce

Místní.…………………….zásobuje více xxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx.……………….xxxxxxxx xxx nebo xxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vodovodní xxxxxxxx, které dodává xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx obcí.

K xxxx 2)

X xxxxxxx xxxxxxxxx řadu xx xxxx xxxx xxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx na více xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxx. staveb x jímání xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx všech xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x jímání xxxx.

X xxxx 3)

Počet xxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vodovodních xxxx x xxxxxxxx (xxxx, xxxx obce) xx uvádí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx síť, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

Xxxxx trvalého xxxxxx*

* §10 odst. 1 xxxxxx x. 133/2000 Xx., o xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx čísel a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 5)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx použije Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx", xxxxx x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx majetku (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxx ji.

K xxxx 7)

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx poskytovány.

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX - STAVBA XXX ÚPRAVU XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXX MAJETKOVÉ EVIDENCE:

S XXXXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX

XXX TECHNOLOGIE ÚPRAVY XXXX

(XXXXXXX XXXX)

(XXXXXXXXXX VODY)

1) XXXXXXXX ÚDAJE - XXXXX X XXXXXX:

X/ Xxxxx stavby xxx xxxxxx vody nebo xxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx vody:

Lokalizace - xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx zdroje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxx xxxx

Xxx xxxxx xxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx katastrálního xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxx obce:

Kód xxxx:

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx vody (xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx):

Xxxxxxxxxx x, y:

Kód xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

X/ Xxxxxx xxxxxx xxx:

Xxxxxxxxxxx území:

Počet:

Názvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxxx katastrálních xxxxx:

X/ Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx vody x systému vodovodu:

samostatný

místní

skupinový

2) XXXXX ZDROJ (XXXXXX XXXX):

Xxxxxxxxxx odběru surové xxxx

Xxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx

(xxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx.)

xxxxxxxx xxxx:

Xxxxx xxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx odběru

název:

povrchové xxxx:

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxxx:

xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx §22.

3) XXXXXXXXX XXXXX

X/ Xxxxxxxxxxx úpravy xxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx úprava

Bez xxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx postupy:

Sedimentace

Čiření

Filtrace

Typy úprav:

Dezinfekce xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

XX xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx filtrací, xxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx XXX

Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx výměna

Biologická filtrace

Membránová xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxx-xxxxx

Xxxxxxxxxxxx radonu

B/ Xxxxxxxx výrobky xxx xxxxxx vody

Chlor

Hydroxid xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xx

Xxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx Xx

Xxxxxxxx sodný

Uhličitan xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx

Xxxxxxx uhlí xxxxxxxx

Xxxx - xxxxx

Xxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx draselný

C/ Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxx

xxxxx

X/ Kapacitní xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx):

x/x

x xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojů:

l/s

z xxxx podzemní:

l/s

4) XXXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx. Xx:

5) XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX XXXX:

Xxx xxxxxxx č. 1

6) VODOPRÁVNÍ XXXX:

Xxxxx x xxxxx vodoprávního xxxxx:

Xxx vodoprávního úřadu:

________________________________________________________________________________

Datum xxxxxxxxxx:

Xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx zpracovatele:

Místo xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xx vlastníka xxxxxx xxx xxxxxx vody:

________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

Identifikační xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxx xxx xxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxx xxx úpravu xxxx):

Xxx xxxxxxxxxxxx úřadu - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - XXX xxxxxxxxx - xxxx pro stavbu xxx xxxxxx xxxx (x technologií xxx xxxxxx xxxx), xx xx 2 pro xxxxxx pro úpravu xxxx (x xxxxxxxxxxx xxx úpravu vody) x xx xxxxxxxx xx pořadí xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxx vlastník xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx území xx xxxx staveb xxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové evidence xxxxxx xxx úpravu xxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx): Xxx vodoprávního xxxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx - XXX xxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxx pro xxxxxx vody (bez xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx), xx xx 2 pro xxxxxx xxx úpravu vody (xxx technologie xxx xxxxxx vody) x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx vody v xxxxxxx, xx stejný xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx území má xxxx staveb pro xxxxxx vody.

K xxxx 1)

Xxxxx: název xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx (čísla) xxxxxxxx územní jednotky, xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxx podle číselníků Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřadu (XXX) x Xxxxxxx xxxxx zeměměřického x xxxxxxxxxxxxx (XXXX).

Xxxxxxxxxx: xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx x digitalizované xxxx. Souřadnice se xxxxxx v souřadnicovém xxxxxxx S-JTSK.

Příslušnost xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx………………… xxxxxxxx xxxxx xxxx obce

Místní……………………….. xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx…………………... zásobuje xxx xxxx více xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vodovodní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vodu xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx.

X xxxx 2)

Xxxxx xxxxx:

X případě xxxx x xxxx xxxxxx xx uvádí xxx nejvýznamnější.

Kategorie surové xxxx:

Xxxxxxxxx surové xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 13 xxxxxxxx, xxx. č. 2. Xxxxx se xxxxxxxx kategorie xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx přílohy x. 13 x xxxx xxxxxxxx, xxxx 3. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx:

Xxxxx §22 zákona x. 254/2001 Xx., x vodách x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xxxxxxxx Ministerstva zemědělství x. 431/2001 Xx., x obsahu xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jejího xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxx vodní xxxxxxx.

X xxxx 3)

Xxxxxxxxxxx xxxxxx vody - xxxxxx se základní xxxxxxxxxxx úpravy, xxxx xxxxx x používané xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxx. xxxxxxxxxx filtrace, xxxxx filtrace, pouze xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx úprava: xxxx. sedimentace, xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx filtrace, xxxxxxxx xxxx xxx filtry x sérii. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx x xxxxxxxx vody, které xxxx xxx trvale xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxx x úpravně.

V xxxxxxx rekonstrukce x xxxxxxxxxxxxx se uvádí xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, z xxxx xxxxxxxx vody. Xxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx průměrný xxxxxxxx xxxxx v x/x (xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx).

X xxxx 4)

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceny xx xxxxxxx Metodický xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx "xxx xxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx objektů xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů a xxxxxxxxxx", xxxxx x xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx vyhláška), xxxxxxx x xxxxxxxx xx.

X bodu 6)

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.".

25. X xxxxxxx č. 3 xxxx 1 xxxx. A x x xxxxxxx x. 4 bodu 1 xxxx. X xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxx".

26. X xxxxxxx x. 3 bodu 1 xxxx. X xx xxxxx

"Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stoku:

Souřadnice x (xxxxxxx x xxxxx xxxxx):

Xxx katastrálního xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stoky:

Souřadnice x (xxxxxxx x xxxxx stoky):

".

nahrazují xxxxx

"Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx stoku:

Souřadnice x, x (začátek xxxxx):

Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx stoky:

Souřadnice x, y (konec xxxxx):

".

27. X příloze x. 3 bodu 4 xx xx xxxxx "Celková délka:" xxxxxx xxxx "Z xxxx v xxxxxxxxx xxxx obnoveno:".

28. X xxxxxxx č. 3 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X xxxx 5" x v xxxxxxx x. 4 xxxx "Xxxxxxxxxxx" odst. "X xxxx 5" xx xxxxx "xxxxxxxx x. 441/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx vyhláška), xxxxxxxx" x xxxxx ", xxxxx x xxxxxxx vyhlášky xxxxxxx x xxxxxxxx ji" xxxxxxx.

29. X xxxxxxx x. 4 xxxx 1 odst. X xx xxxxx

"Xxxxxxxxxx x:

Souřadnice x:"

xxxxxxxxx xxxxx

"Xxxxxxxxxx x, x:".

30. Xxxxxxx x. 5 zní:

"Příloha x. 5 k xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX VODOVODŮ X XXXXXXXXXX - XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX:

XXXXXXXXX ŘAD (PŘ):

ROZVODNÁ XXXXXXXXX XXX (RVS):

1) XXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx řadů).

U rozhodující xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence

1

V 1. řádku rozhodující xxx (ta x xxxxxxxx reprodukční xxxxxxxxxx xxxxx)

2

3

4

2) XXXXXXXXXXXX * xxxxx xxx XXX:

Xxxxx xxxx x trvalým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxx:

Xxxxx zásobených xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx:

3) XXXXXXXX ÚDAJE X xxx.x3/xxx * xxxxx xxx RVS:

Voda xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxxx:

Xxxx xxxxxxx:

Xxxx fakturovaná xxxxx přímým xxxxxxxxxxx xxxxxx * xxxxx xxx RVS:

Z xxxx:

xxx xxxxxxxxx:

xxx ostatní:

Voda xxxxxxxxxxxxx * pouze xxx XXX:

X toho:

ztráty xxxx x xxxxxx xxxx:

xxxxxxx xxxxxxx vody:

ostatní xxxxxxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxx xxxx na 1 xx xxxxxxxxxx xxxxx vodovodního xxxx:

x/xx/xxx

4) XXXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx přiváděcí xxx:

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx vodovodní síti:

Kč/m3

Poruchy xx rozvodné vodovodní xxxx x přiváděcích xxxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxx:

5) XXXXX X JAKOSTI VODY X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX:

Xxxxx xxxxxxxxxxx části xxxx:

Xxxxx obce:

Katastrální xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vodovodní xxxx:

Xxxxxxx xxxxx

1

2

3

4

Xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx a biologické xxxxxxx

Xxxxxx xx fyzikálně xxxxxxxx rozbory

Sloupec x.:

1 Xxxxx xxxxx odebraných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kráceného xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Xx.

2 Xxxxx xxxxxx, x kterých xxx minimálně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx * (XX, XXX).

3 Procento xxxxxx x překročenými xxxxxx * (XX, NMH) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx limity * (XXX) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

* Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx.

Xxxxxxx xxxxx kontrolních xxxx xx xxxxxx:

6) XXXXXXXX:

Xxx xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce

7) XXXXXXXXXXXX:

X/ Xxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx obchodní xxxxx:

x) xxxxx narození:

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx orientační):

B/ Xxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx, popřípadě xxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxx-xx xxxxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxx (XXX, xxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx):

X/ Xxxxxxx:

xxxxxxx:

xxx:

x-xxxx:

X/ Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx:

x) číslo xxxxxxx:

x) ze xxx:

8) XXXXXXXXXX XXXX:

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx xxxxxxxxxxxx úřadu:

___________________________________________________________________________________

Datum xxxxxxxxxx:

Xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx zpracovatele, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vodovodu:

___________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

Údaje xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, to xx xxxxxxxx celek složený x jedné xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxx vždy rozhodující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pořizovací xxxxx xx XXXX - 5) xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x prvním xxxxx xxxx 1) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přílohy xxxxxxxx o XXX xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X xxxx 1)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx x. 1 xxxx vyhlášky. Xx první xxxxx xx uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X bodu 2)

Xxxxx xxxx: xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (RVS) x xxxxxx majetkové xxxxxxxx, to xx x xxxxxxx x. 1.

X bodu 3)

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxxx vyrobená a xxxxxx x xxxxxxxxx:

Xxxxx xx množství vyrobené xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úpravu xxxx po připočtení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jiného provozovatele xxxxxxxx, případně xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx odečtení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xx provozovaného xxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx rozlišení xxxx xxxxxxx x převzaté.

Voda xxxxxxxx: Uvádí se xxxxxxxx pitné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx provozovatele xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xx jiných xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx: Xxxxx xx xxxxxxxx pitné xxxx xxxxxxx jinému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx fakturovaná: Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxx je xxxxxxxxxxx xx x xxxx následujícím.

Voda xxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx osazen xxxxxxx, xxxx xx množství xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx, určí se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxx potřeby vody xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx dodané xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vodovod, x xxxx pitná xxxx slouží k xxxxxxxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxx vody). Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, školy xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx apod.), xxxxx, xxxxxxxxx, učňovské xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx příprava xxxxx xxxx xxx domácnosti x xxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxx fakturována xxx xxxxxxx: xxxxxxxx množství xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx průmyslové x xxxx xxxxxxxx, xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx x dále xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx a technické xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx, xxxxxxxx občanské x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, kulturní x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, drobné xxxxxxxxx, nemocnice, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx domácnosti.

Ztráta xxxx x xxxxxx xxxx: Vykazují se xxxxxx xxxx způsobené xxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx spojů xxxxxxx xxxx xxxxxxx, dále xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ztráty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx způsobené xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx potřeba xxxx: Xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx potřebu xxxxxxx k proplachování xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx spotřebovaná x xxxxxxxxxx střediscích xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx: Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jde xxxx. o vodu xxxxxxxx x požárním xxxxxx apod.

K bodu 4)

Xxxxxxxxxx údaje:

Jednotkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx spojené xx xxxxxx a xxxxxxx xxxx (xx xxxxxxxxx jednotkových nákladů xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x úpravu xxxx x xxxxxxxxx X xxxxxxx č. 19x x xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx X xxxxxxx x. 19x k této xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x rámci provozní xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx jednotek, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx vodovodní xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx čísel xxxxxxxx xxxxxxxx vodovodních xxxx x xxxxxxxxxxx řadů).

Cena xxx vodné xxx XXX xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vodovodní xxxx x přiváděcích xxxx dle xxxxxxxxxxx.

X xxxx 5)

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxx vykazované rozvodné xxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx uvedených XXX (xxx 1. ZÁKLADNÍ XXXXX xxxx přílohy). X případě, že xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx tabulky xxxx 1 xxxxxx. Vzorek, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx překročení xxxxxx, xx nenahrazuje výsledkem xxxxxxxxxxx rozboru. Xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

X xxxx 6)

Xxxxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx rozhodujícího xxxxxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxxxx x je xxxxxx v bodě 1) základních xxxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 8)

Xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx.".

31. V xxxxxxx x. 6 xxxx 3 xx za xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx prostředků xx xxxxxx vodovodů x kanalizací".

32. V xxxxxxx č. 6 xxxx 4 se xxxxx "Xxxxx dnů, xxx xxx alespoň x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX, XXX):" xxxxxxx.

33. V xxxxxxx x. 6 xxxx 4 xx xxxxx "kontrolního" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx" a xxxxx "Kontrolní" xx xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxx".

34. X xxxxxxx č. 6 bodu "Vysvětlivky" xxxx. "K xxxx 3" a x xxxxxxx x. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X bodu 4" xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací".

35. X příloze x. 6 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "K xxxx 3" xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "surové xxxx".

36. Xxxxxxx x. 7 xxx:

"Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 428/2001 Sb.

VYBRANÉ XXXXX X XXXXXXXX EVIDENCE XXXXXXXX X KANALIZACÍ - XXXXXXXXXXX STOKY

IDENTIFIKAČNÍ XXXXX PROVOZNÍ XXXXXXXX:

XXXXXXXXX XXXXX:

XXXXXXX SÍŤ (používaný xxxxx):

1) ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Identifikační xxxxx (xxxxx) majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxx).

X rozhodující xxxx xx uvede x xxxx xxxxx:

Xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

1

X 1. xxxxx xxxxxxxxxxx xxx (xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)

2

3

4

2) XXXXXXXXXXXX pouze xxx xxxxxxxx xxx:

Xxxxx osob x xxxxxxx xxxxxxx x odkanalizovaných obcích xxxx xxxxxx částech:

Počet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (ČOV):

Počet xxxx xxxxxxxxxxx stokovou xxxx xx xxxxxxx xxxxxx:

3) XXXXXXXX XX XXXXXXXX ODPADNÍCH XXX (XXX):

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xx xxxxxx je stoková xxx napojena:

Identifikační xxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx x příslušné ČOV:

4) XXXXXXXX ÚDAJE: xxx. x3

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx celkem:

Z xxxx:

Xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx):

Xxxxxxx:

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxx vypouštěné xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx):

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stokovou sítí xx XXX:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod ze xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx v x/xxx: (xxxxx xx vodního xxxxxxxxxx)

XXX5:

Xxxxxxxxxxxx xxxxx:

XXXXXx:

Xxxxx xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx:

Xxxxxx celkový:

V odůvodněných xxxxxxxxx:

XXX (xxxxxxxxxx anorganické xxxx), XXX (absorbovatelné xxxxxxxxx xxxxxxxx):

Xxxx:

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx:

5) XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx:

Xx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu xx xxxxxxxxxxx xxxx:

Xx/x3

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx síti:

počet

6) XXXXX O XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX VODY X XXXXXXX VÝUSTÍ:

Název xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx:

Xxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence

Počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vody xx xxx xx xxxxx volných xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx nevyhovujících xx xxx xx. xxxxxxxxxxx hodnotu p xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx nevyhovujících xx xxx xx. xxxxxxxxxxx hodnotu p xxxxxxxxx x 1 xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx výustí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx:

7) XXXXXXXX:

Xxx příloha x. 1 x této xxxxxxxx

8) XXXXXXXXXXXX:

Xxx xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx

9) XXXXXXXXXX XXXX:

Xxxxx x sídlo xxxxxxxxxxxx xxxxx:

Xxx vodoprávního xxxxx:

__________________________________________________________________________________

Xxxxx zpracování:

Jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx:

__________________________________________________________________________________

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx se xxxxxxxx za evidovaný xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x jedné nebo xxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx XXXX XXX - 5) ekonomické xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v prvním xxxxx bodu 1) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x XXX osoby provozovatele.

K xxxx 1)

Identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx x. 3 k xxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxx xx xxxxx identifikační číslo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X bodu 3)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx čistírny xxxxxxxxx xxx:

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - kód xxxxxxxxxxxxx xxxxx lokalizace xxxxxxxx xxxxxxxxx vod - XXX xxxxxxxxx - xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X.x. xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx:

Xxxxx zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxxxxxx x vypouštění odpadních xxx xx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx):

X bodu 4)

Xxxxxxxx údaje:

Vypouštěné xxxxxxx xxxx fakturované xx xxxxxxx xxxx celkem:

Zahrnuje xx celkové množství xxxxxxxxxxxx odpadních vod xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx srážkové xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx kanalizacemi xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx (xxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx xxxx odvedeny xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxx je osazen xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx pitnou vodu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx §29, 30 x 31. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x §19 zákona.

Voda xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx domácnosti (xxxxxxxxx):

Xxxxxxxx produkované xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x příloze x. 5 x xxxx vyhlášce x xxxx 3.

Další rozdělení xxxx xxx je xxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx x xxxx 3).

Voda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 6 xxxxxx x. 274/2001 Xx., x vodovodech x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x/xxx (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx):

Xxxxxxx xxxxxxxxxx koncentrací se xxxxxxx aritmetickým xxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxxxxxx vlády x. 143/2012 Xx.). Pokud xxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx znečištění teoretickým xxxxxxxx. Znečištění v x/xxx se vypočte: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx objemem xxxxxxxxxxxx odpadních xxx x xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx výpočty xxxx xxxxxx s xxxxxxxx uplatňovaným xxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ohlašovacích xxxxxxxxxx (ISPOP).

K bodu 5)

Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxx nezahrnují xxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xx xxxxxxxxx jednotkových xxxxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx F xxxxxxx x. 19x x této xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx x jednotkové xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx X - xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxxx xxxxxxx x. 19x x xxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx stočné x xxxxx xxxxxxxx jednotky xxxx více xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uváděny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x všech xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stok (xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stok).

Cena xxx xxxxxx je xxx XXX x xxxxx xxxxxxxx odpadních xxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx, v provozní xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx stok xxxxx xxxxxxxxxxx.

X bodu 6)

Xxxxx x jakosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx provedených xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

x………xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxx směsných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx nařízení xxxxx x. 401/2015 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx…………xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx 401/2015 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

K xxxx 7)

Xxxxxxxx

Xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x je xxxxxx x xxxx 1) xxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx.

X bodu 9)

Název x xxxxx vodoprávního xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx údaje poskytovány.".

37. X příloze č. 8 xxxx 4 xx za slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxx prostředků xx xxxxxx" x xxxxx "XXx" xx nahrazuje xxxxx "XXx/xxx".

38. X xxxxxxx č. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X xxxx 3" xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".

39. X příloze č. 8 bodu "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X xxxx 3" xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxx "X xxxxxxx počtu rozborů xxxx xxx 24 xx rok se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Při xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nutno xxx xxxxxxx xxxxxxxx roční xxxxxxxxxxx počítat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxx §2 odst. 6 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxx x. 143/2012 Xx." se xxxxxxx.

40. X příloze x. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" xxxx. "X xxxx 3" se xxxxx "Identifikační číslo" xxxxxxxxx xxxxx "X. x. xxxxxxxx x" x xxxx "Podle §22 xxxxxx č. 254/2001 Xx. x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 431/2001 Xx." xx xxxxxxxxx xxxxxx

"Xxxxx zákona x. 254/2001 Xx., x xxxxxx x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do (xxxxx xxxxxxxx platnosti):".

41. X xxxxxxx x. 8 xxxx "Vysvětlivky" xxxx. "X xxxx 5" xx slova "§6 x 7 odst. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 61/2003 Xx." xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx č. 401/2015 Xx.".

42. X příloze x. 8 xxxx "Xxxxxxxxxxx" odst. "X xxxx 5" xx xxxxx "xxxxxxx x. 5 xxx. 1 xxxxxxxx xxxxx x. 61/2003 Sb." nahrazují xxxxx "xxxxxxxx xxxxx x. 401/2015 Xx.".

43. Xxxxxxx x. 9 x 10 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 35 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 9 k xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXX XXXXXXX JAKOSTI XXX V XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX

XXXX 1

XXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

x) Xxxxxx xxxxxx vody xxxxxxxxx x xxxxxx xx vodu xxxxxx, xxx vodu xxx xxxxxx - před xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx technologickým xxxxxxx.

X xxxxxxx, xx xxxxxx voda xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdrojů, odebírají xx vzorky x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdrojů xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x abnormální změně xxxxxxx směsné xxxxxx xxxx.

x) Voda x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud existuje xxxxxxxxxxx xxxxxx. Kontrola xxxx v xxxxxxx xxxxxx technologickou linkou xx provádí, je-li xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx stanoví osoba xxxxxxxxx za technologii xxxxxx.

x) Výstup xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx vyrobené xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx včetně xxxxxxxx.

x) Xxxxx, xxx xxxxx xxxx vytéká z xxxxxxxx určených k xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx stanoví v xxxxxxx x xxxxxxxxx x. 252/2004 Xx.

XXXX 2

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxx rozsahu xxxxxxxxx x v závislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozborů:

1. XXXXX ROZBOR

2. XXXXXXX XXXXXX

3. XXXXXXXX XXXXXX

1. XXXXX ROZBOR XXXXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx xxxxxx vody xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx do kategorie xxxxx §22 a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx surové xxxx.

Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x rozsahu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx být zajištěny x xxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci, držitele xxxxxxxxx x správné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx úplného xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx x ukazatele, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedeného xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. xxx daný xxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

1.

Xxxxxx vody (xX)

xX

2.

Xxxxx (xx xxxxxxxx)

xx/x Xx

3.

Xxxxx

X

XXx nebo XXx

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

XX105

xx/x

5.

Xxxxxxx

x

°X

6.

Xxxxxxxxxxxx

x

xX/x

7.

Xxxx

xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

8.

Xxxxxxxxx

XX3-

xx/x

9.

Xxxxxxxx

XX2-

xx/x

10.

Xxxxxx xxxxx

XX4+

xx/x

11.

Xxxxxxx dusík

Ncelk.

mg/l

12.

Fluoridy

F

mg/l

13.

Železo xxxxxxx

Xx

xx/x

14.

Xxxxxx

Xx

xx/x

15.

Xxxxxx1)

XX

xx/x

16.

Xxx

Xx

µx/x

17.

Xxxxx

Xx

xx/x

18.

Xxx

X

xx/x

19.

Xxxxxxxx1)

Xx

µx/x

20.

Xxxxxx1)

Xx

µx/x

21.

Xxxx

Xx

xx/x

22.

Xxxxx1)

X

xx/x

23.

Xxxxx

Xx

µx/x

24.

Xxxxxxx

Xx

µx/x

25.

Xxxxx (xxxxxxx)

Xx

µx/x

26.

Xxxxx

Xx

µx/x

27.

Xxxxx1)

Xx

µx/x

28.

Xxxx

Xx

µx/x

29.

Xxxxxx1)

Xx

µx/x

30.

Xxxxxxx xxxxxxx

XX-

xx/x

31.

Xxxxxx

XX42-

xx/x

32.

Xxxxxxxx

Xx-

xx/x

33.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

XXX-X

xx/x

34.

Xxxxxxxxxxxx

XX43-

xx/x

35.

Xxxxxx xxxxxxx

X celk.

mg/l

36.

Uhlovodíky X10-X40

X10-X40

xx/x

37.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX

µx/x

38.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

XXX

µx/x

39.

Xxxxxxxxxx xxxxx1)

XX

µx/x

40.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx manganistanem

CHSKMn

mg/l

41.

Celkový xxxxxxxxx uhlík

TOC

mg/l

42.

Chemická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXx

xx/x

43.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

%X2

%

44.

Xxxxxx x xxxxxx

Xx + Xx

xxxx/x

45.

Xxxxxx

Xx

xx/x

46.

Xxxxxx

Xx

xx/x

47.

Xxxxxxxx látky1)

HL

mg/l

48.

Absorbance xxx 254 nm

A1254

49.

Kyselinová neutralizační xxxxxxxx do pH 4,5

XXX 4,5

xxxx/x

50.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pH 8,3

XXX 8,3

mmol/l

51.

Escherichia xxxx

XXXXX

XXX/100 xx

52.

Xxxxxxxxxxxx (střevní) enterokoky

ENT

KTJ/100 xx

53.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: Počet xxxxxxxxx

XX

xxxxxxx/xx

54.

Xxxxxxxxxx

%

55.

Xxxxxxxxxxxxx org. xxxxxx xxxxxxxx (XXX) 1)

XXX

xx/x

56.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX5) xxx 20°X x xxxxxxxxxx nitrifikace

BSK5

mg/l

57.

Termotolerantní koliformní xxxxxxxx

XXX

XXX/100 xx

1) Xxxxxxx xx pouze x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle §22.

Xxxxxxxx x xxxxxxx x. 1:

Xxxxxxxx x. 37 je xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: (xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, xxxxx(xxx) xxxxxxx, indeno (1,2,3-cd)pyren. Xxxx-xx xxxxx zjištěna xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx přičítá xxxx.

Xxxxxxxx x. 38 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pesticidů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx se o xxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx vyskytovat x surové xxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx území. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx se xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x. 39: xxxxxxx xx xxxxxxx jednotlivé pesticidy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pravděpodobným xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, zejména ty, xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. xxx xxxx xxxxx xxxx.

X xxxxxxxxxx x. 40 x 41: X xxxxxxxxx XXX x XXXXXx je xxxxx xxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxx. K xxxxxxxxx č. 48: Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xx xx dosažení xxxxxxx X1254 = 0,08.

2. XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxxxx rozbor xxxxxx xxxx slouží x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vody podle §22 x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx i x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx.

X roce, xxx xx xxxxxxx potvrzení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx rozborem, úplný xxxxxx xxxxxxx krácený xxxxxx.

Xx rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx xx zahrnují xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x. 2, krácený xxxxxx xx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxx 75% xxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Xx.; xxxxx xx následnými xxxxxxxxx xx dobu 2 xxxxxxxxxxxx roků xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pod 75 % limitní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx., xx xxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx vyloučit. Podmínkou xx, xx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx provedeny alespoň 2 xxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxxx se rovnají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx A 2 xxxxxxx xxx předchozí xxxxxxxxxxxx xxxxxx vody (xxxxx xxxxxxx č. 13 x této xxxxxxxx).

x) ukazatele, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxxx významně xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx osvědčení x akreditaci, držitele xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx laboratoře xxxx x držitele xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx kráceného rozboru xxxxxx xxxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxx ukazatele

Pořadové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (xxx. č. 1)

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

1.

1.

Xxxxxx xxxx (xX)

xX

2.

2.

Xxxxx (xx xxxxxxxx)

xx/x Xx

3.

3.

Xxxxx

X

XXx xxxx XXx

4.

4.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx1)

XX105

xx/x

5.

5.

Xxxxxxx

X

°X

6.

6.

Xxxxxxxxxxxx

X

xX/x

7.

7.

Xxxx (xxxx, xxxxx xxx)

xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx

8.

8.

Xxxxxxxxx

XX3-

xx/x

9.

9.

Xxxxxxxx

XX2-

xx/x

10.

10.

Xxxxxx xxxxx

XX4+

xx/x

11.

13.

Xxxxxx celkové

Fe

mg/l

12.

14.

Mangan

Mn

mg/l

13.

15.

Hliník1)

AI

mg/l

14.

31.

Sírany

SO42-

mg/l

15.

32.

Chloridy

Cl-

mg/l

16.

34.

Fosforečnany

PO43-

mg/l

17.

40.

Chemická xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

XXXXXx

xx/x

18.

41.

Xxxxxxx organický xxxxx

XXX

xx/x

19.

44.

Xxxxxx x hořčík

Ca + Mg

mmol/l

20.

45.

Vápník

Ca

mg/l

21.

46.

Hořčík

Mg

mg/l

22.

47.

Huminové xxxxx1)

XX

xx/x

23.

48.

Xxxxxxxxxx xxx 254 xx1)

X1254

24.

49.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xX 4,5

XXX 4,5

xxxx/x

25.

50.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xX 8,3

XXX 8,3

xxxx/x

26.

51.

Xxxxxxxxxxx xxxx

X xxxx

XXX/100 ml

27.

53.

Intestinální (xxxxxxx) xxxxxxxxxx

XXX

XXX/100 xx

28.

54.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx: Počet organismů

PO

jedinci/ml

29.

55.

Abioseston

%

1) Xxxxxxx se pouze x xxxxxxxxxxx s xxxxxx nebo prokázaným xxxxxxxx ve xxxxxx x vždy xxx xxxxxx xxxxxxxx surové xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §22.

Poznámky x xxxxxxxxxx tabulky č. 2:

X xxxxxxxxxx x. 17 x 18: X xxxxxxxxx TOC x XXXXXx je xxxxx zvolit xxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx č. 23: Xxxxxxx se jako xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx xxxxxxx A1254 = 0,08.

3. XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX VODY X XXXX XXXX TECHNOLOGICKÝMI XXXXXX

1. Provozní xxxxxxx xxxx slouží xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxx.

2. Xxxxxx provozních xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, složení technologické xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx výsledků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. Xxxx xxxxxxx xxxx zabezpečit xxxxx provozování úpravny xxxx x zdrojů xxx xxxxxx.

3. Xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

4. Provozní xxxxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx kontinuálním xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx analyzátory xxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozborů včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx navázány na xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v souladu x monitorovacím programem xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx. x xxx doporučení xxxxxxx.

6. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx zajištěny x xxxxxxxx osvědčení o xxxxxxxxxx, držitele xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo u xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx určení xxxxx xxxxxxxxxx) pro xxxxx provozování xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx potřeby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provozní xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx ukazatelů x xxxxxxxxx x xxxxx ukazatele, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx provozovatel x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx kvality xxxxxx xxxx, způsobu a xxxxxxxxxx technologie úpravy xxxx x dle xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx provedeného xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vody

Tabulka č. 3

Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

°X

Xxxxxx xxxx (xX)

Xxxxxxxx spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx/x

Xxxxxxxxxx neutralizační kapacita xx xX 4,5

mmol/l

Hliník1)

mg/l

Železo1)

mg/l

Mangan

mg/l

Vybrané xxxxxxxxxxxxxxx x biologické xxxxxxxxx2)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx5)

xx/x

Xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx

°X

Xxxxxx xxxx (xX)

Xxxxxx

xx/x

Xxxxxx

xx/x

Xxxxx oxidu xxxxxxxxxx3)

xx/x

Xxxxxxxx spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx/x

Xxxxxxx mikrobiologické x xxxxxxxxxx ukazatele

Zákal4)

ZFn xxxx XXx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx5)

xx/x

Xxxxxxxx x xxxxxxx x. 3:

1) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.

2) Pravidelné sledování xxxxxxxxxxxxxxx obrazu při xxxxxxxx biologickém oživení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx probíhat x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx a xx charakteru xxxxxx xxxxxxxxxxxx oživení xxxx.

3) X případě xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

4) Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX 3

XXXXXXX XXXXX XXXX

Xxxxxxxx profilů xxxxxxxxx x xxxxx 1 xxx xxxx x), x), x) x xxxxxxx úplného x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx č. 5 x vyhlášce č. 252/2004 Xx. Tato xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXXXX ROZBORY PITNÉ XXXX

1. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx síti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě, nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx x účinnosti zásahů xx xxxxxxxxxxx sítě, xx xxxxxxxx čištění xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oblasti (podle xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx) dle xxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky x. 252/2004 Xx. x xxx xxxxxxxxxxx nestandardních xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto rozbory xxxxxxxxxxx ověření řádného xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx určí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx z konečného xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ustáleného provozu.

5. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx během xxxxxxxxxx xxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provozu xxxxxx xxx úpravy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx nahradit xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx sítě.

7. Xxx xxxxxxx xx xxxxx používat xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správnost x xxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxx rozbory xxxxx xxx částečně nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx analyzátorů xx pravidelně a xxxxxxxxxxxx ověřuje.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx metrologicky navázány xx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx autorizace x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb. x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

10. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx rozborů xxxxxx být xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci, xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX 4

XXXXXXXXX ČETNOST XXXXXX XXXXXX A XXXXXX

X) XXXXXX VODA

Minimální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 4.

X případě, xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x několika xxxxxxx xxxxxx, pak xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 xxxxxxxxxxx četnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx surové xxxx.

Xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx dle xxxxxxx x. 4 x x. 5, odběr xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rozdělen x xxxx.

Xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx kráceného xxxxxxx xxxxxx xxxx dle xxxxxxx č. 2 xxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx vykazuje xxxxxxx xxxxx než 0,3 XX, resp. XXX xxx pitnou xxxx podle vyhlášky x. 252/2004 Sb., xxx xxxxxxxx sledovat x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jednou xx 3 xxxx.

Xxxxxxx x. 4

XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX PRO XXXX XXXXXXXXXXX

Xxxxx vody xxxxxxxx m3/den (stanoví xx xxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx)

Xxxxxxx /rok

provozní xxxxxx (tab. x. 3) Doporučená četnost x xxxx xxx x

xxxxxxx xxxxxx (tab. x. 2) Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx (xxx. x. 1) Minimální xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx 100

x

1

x

101 - 1&xxxx;000

6

4

1

1&xxxx;001 - 4&xxxx;000

26

4

1

4&xxxx;001 - 10 000

26

8

1

10 001 - 20&xxxx;000

104

12

2

20&xxxx;001 - 30 000

365

12

2

nad 30&xxxx;000

x

24

4

x Četnost x xxxxxx xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx.

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx střídat xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 5

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX X XXXXXX XXXXXX XXXX PRO XXXX XXX XXXXXX

X xxxxxxx, xx xx neprokáže xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dopravou, xxx xxxxxxx xxxx rozbor xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x distribuční xxxx xx nejblíže xx zdroji (xxxxx xxx xxxxxxxxx do 100 x3/xxx).

Xxxxx vody xxxxxxxx x3/xxx

Xxxxxxx /xxx

xxxxxxx xxxxxx (xxx. x. 2)

xxxxx xxxxxx (xxx. x. 1 )

xx 100

1

x

101 - 1&xxxx;000

2

1

1&xxxx;001 -4&xxxx;000

4

1

4&xxxx;001 - 10&xxxx;000

8

1

10&xxxx;001 -20&xxxx;000

12

1

20&xxxx;001 -30&xxxx;000

12

1

xxx 30&xxxx;000

x

x

x Xxxxxxx a rozsah xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zpracovaného xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Xx.

X xxxxx xxxxxxx rozboru se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X) XXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozborů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xxxx xxxxxxxxxxxx technologickými xxxxxx určuje provozovatel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx technologické xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. Xxxx rozbory xxxx zabezpečit xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vody x zdrojů xxx xxxxxx.

X) XXXXXXXX XXXXX XXXX, V DISTRIBUČNÍ XXXX X X XXXXXXXXXXXX

Xxxxxxxx profilů uvedených x xxxxx 1 xxx xxxx x), x), x) v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx četnosti xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx.

XXXX 5

ZPŮSOB XXXXXXXXXX X HODNOCENÍ XXXXXXXX PRO XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx protokolů, xx xxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx odběru xxxxxx, typ xxxxxx, xxxxx a příjmení xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx přenos xxx.

2. Xxxxxxxxx, která xxxxxxx úplné a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pitné xxxx xx prokazuje xxxxxxx xxxxxxxxxx o akreditaci, xxxx xx držitelem xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx laboratoře xxxx xxxxxxxxx autorizace.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyrobené xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx:

x. překročení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. (xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx); xxx xxxx xxxxxxxxx xx neprovádí xxxxxxxxx x ukazateli xxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxx,

x. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx jeden xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 252/2004 Xx. xxxxx xxxx: xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx hodnota),

c. xxxxx xxx x roce, xxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx NMH.

4. Xxxxxxxxx ukazatele, xxxxx xxxxxx určen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx hodnoceny xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Zdravotně xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx, se hodnotí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx.

5. Protokoly xxxxx xxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx dobu 10 let. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 10 k xxxxxxxx č. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX PRO XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX

XXXX 1

XXXXX ODBĚRŮ V XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX

XXX ODPADNÍ VODU XXXXXXXX:

x) přítok odpadní xxxx do čistírny xxxxxxxxx vod,

b) xxxx xxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod.

PRO ODPADNÍ XXXX XXXXXXXXXX:

Xxxxx z xxxxx výusti xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXXX 2

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

X) XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

XXX5

xx/x

Xxxxxxxx spotřeba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metodou

CHSKCr

mg/l

Nerozpuštěné xxxxx xxxxxx

XX

xx/x

X) XXXXXX XX XXXXXX FOREM XXXXXX X FOSFORU (XXXX DUSÍK, XXXXXX)

Xxxxxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx

X - NH4+

mg/l

Celkový xxxxx

Xxxxx.

xx/x

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx.

xx/x

X) XXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx základního xxxxxxx a ukazatele xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx vybere xxxxxx rozborů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x složitosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

X) XXXXXXXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx rozbor xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x povolení vodoprávního xxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx, x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx sledovat xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx mohou mít xxxx xx xxxxxxx xxxxx ČOV. Týká xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx halogeny (XXX), xxxxx (Xx), xxxxxx (Xx) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx č. 15 xxxx vyhlášky.

ČÁST 3

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXX

X) XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX NA XXXXXXX X XXXXXX35)

XXXXX XXXXXX:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) odpadní xxxx xxxxxxxxx (vypouštěná) z xxxxx výustě.

Tabulka x. 1

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX)

Xxxxxxxxx typ xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx/ xxx

Xxx X

Xxx X

Xxx X

XXX5

XXXXXx

XX

X-XX4+

Xxxxx

Xxxxx

XXX5

XXXXXx

XX

X - XX4+

Xxxxx

Xxxxx

XXX5

XXXXXx

XX

X-

XX4+

Xxxxx

Xxxxx

&xx; 500

2

1

500 - 2&xxxx;000

4

2

2&xxxx;001 - 5&xxxx;000

4

4

5&xxxx;001 - 10&xxxx;000

6

6

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

12

12

□ nad 50&xxxx;000

26

26

Xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xxxxxxxxxxxxxx organické xxxxxxxx (XXX), xxxx (Xx), kadmium (Xx):

X xxxxxxx, že tyto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx:

Xxx A - 2 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxx vzorků xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 15 xxx. Xxx xxxxxx xx xxxx tak, xxx xx nejlépe xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení.

Typ X - 24 xxxxxxxx směsný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odebíraných x xxxxxxxxx 2 xxx.

Xxx X - 24 xxxxxxxx směsný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 12 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 xxx o objemu xxxxxxx aktuální hodnotě xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nařízení vlády x. 401/2015 Sb. xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx mimo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx nutné xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx odběru xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxx kapitoly, platí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadních xxx.

X) XXXXXXXX XXXXXXX NA XXXXXXX A XXXXXX

XXXXX XXXXXX:

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) odtok x čistírny xxxxxxxxx xxx

Xxxxxxx x. 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx -

xxxxx připojených xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx / rok

< 500

x

500 - 2 000

x

2 001 - 5&xxxx;000

x

5&xxxx;001 - 10&xxxx;000

6

10&xxxx;001 - 50 000

12

□ xxx 50&xxxx;000

26

x) Xxxxxxx xxxx provozovatel podle xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXXX XXXXXXX:

Xxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem podle xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx čištění (xxxxxxx XXXX, XXX, xX, XX, X-XX4)

Xxx xxxxxx:

Xxxxxxx Xxx A - 2 xxxxxxxx směsný xxxxxx získaný xxxxxxxx 8 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx 15 min.

Vzorek Xxx X xx xxxxx nahradit xxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X) XXXXXXXX ROZBORY MEZI XXXXXXXXXXXX XXXXXX

1. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, technologické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx určuje xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx rozbory x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx vody do xxxxxxxx odpadních xxx,

x) xxxx jednotlivými xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vody (xxxx. xx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx,

x) místa xxx xxxxxxxxx vlivu srážkových xxx.

3. Xxxxx xxxxxx xx provádí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx směsný xxxxxx xxxxxxx sléváním 8 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx objemu x xxxxxxxxx 15 min (xx. Typ X) x xx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X) XXXXXXXX XXXXXXX - XXXXXX X XXXXXXX HOSPODÁŘSTVÍ

Četnost a xxxxxx xxxxxxxxxx rozborů xxxxxx provozovatel podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXXX 4

XXXX Z XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX

Xxx xxxxxxx kalu xxxx konečného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxx, rtuť, xxxxx, xxx, xxxxx, nikl,

b) xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxx

xx 500

x

501 - 5 000

x

5001 - 25&xxxx;000

2

25&xxxx;001 - 100&xxxx;000

4

xxx 100&xxxx;000

4

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kalu xxxxxxxxx 1x xx rok.

Pro xxxxx dalšího xxxxxxxxx x kalem xx xxxxxxxxx dle xxxxxxx xxxxxxxx x. 437/2016 Xx. x xxxxxxxxxx xxxxxxx upravených xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x změně vyhlášky x. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x. 341/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx nakládání s xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx x o změně xxxxxxxx č. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x změně xxxxxxxx č. 383/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx (xxxxxxxx x podrobnostech xxxxxxxxx x biologicky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx skládky x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx vyhlášky x. 383/2001 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x odpady x xxxxxxxx č. 341/2008 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpady x x xxxxx vyhlášky x. 294/2005 Xx., x xxxxxxxxxx ukládání xxxxxx xx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxx terénu x změně xxxxxxxx x. 383/2001 Sb., x podrobnostech xxxxxxxxx x odpady (xxxxxxxx x podrobnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozložitelnými xxxxxx).

XXXX 5

ZPŮSOB XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tabulky x. 1 x 2 xxxx přílohy xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxx zvláště xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, datu, xxxxxx odběru vzorku x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Výsledky xxxxxx xx zpracovávají zpravidla x xxxxxxxxx xxxxx x ohledem xx xxxxxx dat.

2. Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod (§38 xxxx. 4 vodního xxxxxx) xxxxx provádět xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxx x. 123/2012 Xx., x xxxxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx znečištění xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určených x xxxxxxxx k vypouštění xxxxxxxxx vod,

- xxxxxxxx xxxxxxxxx minimální účinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx x vypouštění odpadních xxx,

- počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx xxx vypouštění znečištěných xxxxxxxxx xxx (xxxxx xxxxx),

- bilančních xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vod, určených x povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod,

- xxxxxxxxxx x koncentračních xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odpadních vod xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

4. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 je xxxxx xxxx i x xxxxxxxxxxxx podobě x uchovávají xx xx xxxx 10 xxx. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou být xxxxxxxxxx pouze x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

35) Směrnice Xxxx 91/271/EHS xx xxx 21. května 1991 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.".

44. X příloze x. 11 xxxx 1 xxxx. X a x xxxxxxx č. 11 xxxx 4 xxxx. X xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx:" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:".

45. V xxxxxxx č. 11 xxxx 1 xxxx. X xx xx xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx".

46. X xxxxxxx č. 11 xx na xxxxx xxxxx bodu 4 xxxxxxxx slova

"V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxx osoba:

Jméno x příjmení, popřípadě xxxxxxxx firma:

Datum xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx:

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx trvalého xxxxxx (XXX, xxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx):

X. Právnická xxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx číslo osoby, xxxx-xx přiděleno:

Statutární xxxxx:".

47. Xxxxxxx č. 13 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 36 xxx:

"Xxxxxxx x. 13 x xxxxxxxx č. 428/2001 Sb.

POŽADAVKY NA XXXXXX XXXXXX XXXX

XXXX 1

XXXXXXXXX JAKOSTI SUROVÉ XXXXXXXXX XXXX X XXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX METOD XXXXXX XXXXXX XXXX XX XXXXXX XXXX36)

Xxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx limitují xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (A1, A2, X3).

Xxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxx x. 1x nesmí xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx všech ukazatelů xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 252/2004 Sb., x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx.

XXXXXXXXX VODA

Tabulka x. 1x

Xxxxxxxx číslo

Ukazatel

Jednotka

A1

A2

A3

mezní

mezní

mezní

1.

Reakce vody (xX)

XX

6,5-9,5

5-6,5

9,5-10

&xx; 5 xxxx &xx; 10

2.

Xxxxx po xxxxxxxx

xx/x Xx

20

100

200

3.

Xxxxxxxxxxxx látky xxx.

xx/x

10

4.

Xxxxxxx

°X

20

25

25

5.*

Xxxxxxxxxxxx

xX /m

125

125

125

6.

Pach

přijatelný

nepřijatelný

7.

Dusičnany

mg/l

50

50

50

8.

Fluoridy

mg/l

1,5

1,5

1,5

9.

Adsorbovatelné xxx. xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

xx/x

0,01

0,02

0,03

10.

Xxxxxx xxxxxxx

xx/x

0,2

1

2

11.

Xxxxxx

xx/x

0,05

0,5

1,5

12.

Xxx

μx/x

50

50

100

13.

Xxxxx

xx/x

3

5

5

14.

Xxx

xx/x

1

1

1

15.

Xxxxxxxx

μx/x

2

2

2

16.

Xxxx

μx/x

20

30

30

17.

Xxxxx

μx/x

10

10

20

18.

Xxxxxxx

μx/x

5

5

5

19.

Xxxxx xxxxxxx

μx/x

50

50

50

20.

Xxxxx

μx/x

10

25

50

21.

Xxxxx

μx/x

10

10

10

22.

Xxxx

μx/x

1

1

1

23.

Xxxxxxx xxxxxxx

xx/x

0,05

0,05

0,05

24.*

Xxxxxx

xx/x

250

250

250

25.*

Xxxxxxxx

xx/x

100

100

250

26.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

xx/x

0,2

0,2

0,5

27.

Xxxxxxxxxx X10-X40

xx/x

0,1

0,1

0,1

28.

Xxxxxxxxxxxx aromatické xxxxxxxxxx (XXX)

μx/x

0,1

0,1

0,2

29.

Xxxxxxxxxx látky xxxxxx

μx/x

0,5

0,5

0,5

30.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx/x

3

10

15

31.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXX5) xxx 20°X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xx/x

3

5

7

32.

Xxxxxx xxxxx

xx/x

0,5

1

3

33.

Xxxxxxx organický uhlík (XXX)

xx/x

5

7

10

34.

Xxxxxxxx xxxxx

xx/x

2,5

5,0

8,0

35.

Xxxxxxxxxxx coli

KTJ/100 xx

50

5&xxxx;000

50&xxxx;000

36.

Xxxxxxxxxxxxxxx koliformní bakterie

KTJ/ 100 ml

20

2000

20 000

37.

Intenstiální (střevní) xxxxxxxxxx

XXX/100 ml

20

1000

10 000

38.

Mikroskopický xxxxx

xxxxxxx/xx

50

3&xxxx;000

5001)

10&xxxx;000

1&xxxx;0001)

39.

Xxxxxxxxxx xxxxx

μx/x

0,1

0,1

0,5

40.

Xxxxxx

xx/x

0,2

1,0

2,0

1) Obtížně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednostupňovou xx xxxxxxxxxxxxx úpravou.

* U xxxxxxxxx xxxxxxxx číslo 5, 24 x 25 xx voda xxxxxx xxxxxxx agresivně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x. 1x:

1) X - xxxxx, povinné xxxxxxx.

2) Xxxxxxxx pořadové xxxxx 6 (xxxx): x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloučeniny (xxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxx závadnost x xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx nepřijatelný pach xxxxxxxx xxxxxx >5 xxx stanovení xxxxx XXX XX 1622 Xxxxxxxxx pachu (xxxxxxxx XXX).

3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 9 (XXX): xxxx xxxxx stanovit x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx úplného xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx x. 252/2004 Sb.

4) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 12 (xxx): limit xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nad 100 μx/x. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx závady, platí xxx xxxxxxxxx A3 xxxxx 1,0 mg/l (xxxx xxxxx xxxx).

5) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 27: změna metodiky xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x nepolární xxxxxxxxxxxxxx xxxxx "(NEL)" xx "xxxxxxxxxx X10-X40". Xxxxx xxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxx z 0,05 xx/x xx 0,1 mg/l s xxxxxxx xx mez xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx normové xxxxxx.

6) Xxxxxxxx pořadové xxxxx 28 (XXX): xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx: benzo(b)fluoranten, xxxxx(x)xxxxxxxxxx, benzo(ghi) xxxxxxx, xxxxxx (1, 2, 3 - xx) xxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

7) Xxxxxxxx pořadové xxxxx 29: (xxxxxxxxxx xxxxx celkem) xx xxxxxxxx jako xxxxxx (xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx) jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx metabolitů, xx. xxxxx stanovených xxxxxxxxx. Xxxx-xx látka xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x součtu xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx pravděpodobné, xx xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 39 pesticidní látky: xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vodě, xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 252/2004 Sb. pro xxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx platí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx aldrinu, dieldrinu, xxxxxxxxxxx a heptachlorepoxidu, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 0,03 μg/l. Xxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxxxx xxxxx limitní xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx pesticidní xxxxx - 0,1 μx/x xxxxxxxxxx 0,5 μx/x.

9) Xxxxxxxx měření xxxxxx xxxxxxxxx jsou uvedeny x xxxxxxx x. 14 x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx výsledky xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx uvedenými x xxxxxxx č. 14 x této vyhlášce.

PODZEMNÍ XXXX

Xxxxxxx x. 1x

XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXX A JEJICH XXXXX XXXXXXX PRO XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX NA XXXXXX XXXX

Xxx podzemní vodu xxxxx ukazatele xxxxxxx x xxxxxxx x. 1x xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx platí xxxxxxxxxxx xxxxxx:

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

X1

X2

X3

Xxxxxx

xx/x

0,2

5

20

Xxxxxx

xx/x

0,05

1,0

2,0

Xxxxxx

xx/x

xxxxx limity xxxxx

XXXX 2

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX PRO JEDNOTLIVÉ XXXXXXXXX SUROVÉ VODY

Tabulka x. 2

Pro kategorii

Typy xxxxx

X1

Xxxxxx surové xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odstranění xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xx její xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxx snížení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx pachu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx filtrace pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x zvýšení jakosti.

A2

Surová xxxx xxxxxxxx jednodušší xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx biologickou filtraci, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to xxx x koncovou xxxxxxxxxx. Xxx zlepšení xxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

X3

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx vícestupňovou xxxxxx xxxxxxx, oxidací, xxxxxxxxxxxxxx x odmanganováním s xxxxxxxx dezinfekcí, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx procesy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx uhlí, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx. Ekonomicky xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxx xx speciálních materiálech, xxxxxxx xxxxxx, membránové xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx koncentrace, než xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx X3

Xxxxx §13 xxxx. 2 zákona xxx xxxx xxxx xxxxxxx výjimečně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náročné xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxx uvedených xxx xxxxxxxxx X3, xxxxxxx je nutné xxxxxxxx xxxxxxxx kvalitu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx č. 252/2004 Sb. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxx znečištění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx horší xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxx X1 xxx xxxxxxxxx X2).

XXXX 3

XXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXX VODY XX XXXXXXXXX

1) Základní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx vody

a) Základní xxxxxxxx nového xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx provádí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vody xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x.1x x 1b, x xx x četností xxxxxx xxxxxxxxx 12 xxxxxx x xxxxxxx 2 xxx (§22 xxxx. 4 a 5).

x) Surová xxxx xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzorky této xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx intervalech x x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx kvalitu vody, x xx x 95 % xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Každý xxxxxxxx xx svými xxxxxxxx xxxxxxx xx vlastní xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xx-xx u xxxxxxxxx ukazatele xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnota xxx xxxxxxxxx A1, X2 x A3, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx X1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx X1, X2, X3 (xx. nevyhovuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svojí xxxxx xxxxxxxxxxx) xx. &xx; X3.

x) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx limitní xxxxxxx xxx kategorii X1 x A2 x vyšší xxx xxxxxxxxx X3, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx kategorie X1 je xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx X3.

2) Upřesnění kategorie

a) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx rok (§22 xxxx. 6) xxxxx xxxxxxxx prováděných xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 9 x xxxx vyhlášce. X xxxxxxxxx budou xxxxxxx výsledky xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedené u xxxxxxx x. 3 xxxxxxx č. 9 x xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx případě xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zařazení xx xxxxxxxxx A3 a xxxxx xxx X3.

x) Xxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxxx je vyšší xxx mezní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx X3 a xx xxxxxxxxx opakovaným xxxxxxx, xxx xx i xxx nižším xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 12 zařazen xxxxx xxxx xxxxxxxxx X1, X2, X3 (xx. xxxxxxxxxx předepsaným xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx).

x) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zásady x bodě 1 xxxx. b) a x).

x) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx období.

3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxx se xxxxxxxx:

x) x případech xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podmínek (při xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1x) nebudou xxxxx x úvahu xxxxxxx vyšší, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

x) x případech, xxx xxxxxxxxx voda xxxxxxx přirozenému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx X1, A2 x X3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxx přecházejí x xxxx xxxxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx provede xx nejbližší xxxxx xxxxxxxxx;

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, chemická xxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXx), xxxxxxxx xxxxxxxx, BSK5; odchylka xxxxx xxxxx pro xxxxxx s hloubkou xx 20 x, x výměnou vody x xxxxxx xxxxxx xxx jeden xxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxx xxx odběrech x xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxxx mezní xxxxxxx xxxxxxxxx A3 x xxxxxxx xxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxx X1 xxxx. X2, xxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx výsledek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokáže, xx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X3, xxx xx xxxxxxxx surová xxxx xx kategorie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4) Xxxxxxxxx vzorků xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx výskytu.

5) X xxxxxxx xxxxxxxx kolísání xxxxxxx surové xxxx x xxxxxxx roku, xxx zdroj nelze xxxxxxxxxxx zařadit do xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaokrouhlený xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx podzemní xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 x xxxxxxxx xxxxxxx 1x) této xxxxxxx.

XXXXXX URČENÍ XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX PRO XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXX

1. Xxx xxxxxxx xxxxxx typu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vod, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nelze x xxxxxxx roku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxx kategorie, může xxxxxxxxxxxx určit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xx,x) xxxxxxxxx ukazatelů xxxxx xxxxxx:

xxx x, x, x je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x kategorii X1, A2, X3 x x kde x xx četnost xxxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxx X3.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xx) xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X1 xx X3 (xx1= 1,Xx2 = 2,xx3= 3). Xxx xxxxxxx větší, xxx přísluší xxxxxxxxx X3 xx Iu4 = 4. Xxxxxxxx xxxxx upravitelnosti xx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx x xxx surová voda xxxxxxxx xxxxxxxxxx typ xxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 x xxxxx 2.

3. V xxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxx upravitelnosti (xx) xxxxxxx xxxx xxxxxx čísly, tak xxxxxxxxxx x odpovídajícím xxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxx vzrůstající náročnost xxxxxx xxx xxxxxxxx x nejvyšší a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2000/60/ES xx xxx 23. xxxxx 2000, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x oblasti xxxxx xxxxxxxx.".

48. X xxxxxxx x. 14 xxxxx 2 xxxxxxx xx xxxxx "2" nahrazuje xxxxxx "5".

49. X xxxxxxx č. 14 xxxxx 35 tabulky xx xxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxxxxxx coli".

50. X xxxxxxx x. 14 xxxxx 37 xxxxxxx xx slova "Fekální xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx".

51. Xxxxxxx č. 18 xx 20 xxxxx:

"Xxxxxxx x. 18 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXX FINANCOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXX A XXXXXXXXXX

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:

X. Xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma:

Adresa xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno:

Plátce XXX:

Xxxxxxxxxx xxxxx:

X. Xxxxxxx xxxxx:

Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx firma,

Identifikační xxxxx xxxxx, xxxx-xx přiděleno:

Datum xxxxxxxx:

Xxxxxx sídla nebo xxxxx trvalého xxxxxx:

2. Xxxxxxxxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxx údajů xxxxx xxxx 1 xxxx. X xxxx X, xxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx):

3. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §8 xxxx. 2 zákona:

4. Xxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx:

X.x.:

Xxxxxxx vlastníka a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vlastníka:

Datum xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx vybrané xxxxx majetkové xxxxxxxx (XXXX)

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceně ** xxxxx XXXX x xxx. Xx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x % xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x km

Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx* xxxxxxxx x kanalizací x mil. Xx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx

Xx xxxx 2009-2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024-2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Xxxxxxxx, xxxxxxxxx řady + xxxxxxxx vodovodní xxx

+

3

++

4

Xxxxxxx xxxx + zdroje xxx xxxxxx

+

5

++

6

Xxxxxxxxxxx***

+

7

++

8

Xxxxxxxx celkem

Prostředky x&xxxx;xxxxxxx: xxxxx: 2, 4, 6

+

9

Xxxxxxxx prostředky xxxxxxx: xxxxx 11, 13, 15

++

10

Kanalizace, xxxxxxxxx xxxxx + stoková xxx

+

11

++

12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

+

13

++

14

Xxxxxxxxxxx***

+

15

++

16

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xx stočného: xxxxx: 10, 12, 14

+

17

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx 11, 13, 15

++

18

XXXXXX

+

19

Xxxxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x xxxxxxxx: xxxxx 2, 4, 6, 10, 12, 14

++

20

Celkem xxxxxxxx prostředky ostatní: xxxxx 3, 5, 7, 11, 13, 15

+

* Xxxxxx podle §2 xxxx. 9 xxxxxx.

** X xxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxxx bez DPH.

*** Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx zpracování PFO xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx skupině majetku (XXXX).

+ Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxx popíše xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, náklady xx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tímto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací).

++ Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx se x xxxx xxx získané x xxxxxxx x xxxxxxxx; v komentáři xxxxxxxx popíše způsob xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (např. xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxx.).

X x x x x x x

1. Pořadové xxxxx xxxxx - xxx xxxxxxxxx x tabulce.

2. Xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených xx xxxxxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxxxx, popřípadě x xx členění xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX) x xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Hodnota xxxx součet xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vybraných údajů xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx k 1. xxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a schválen. Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx prvnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Hodnota majetku xx xxxxxx xxxxxxx xxx skupiny: vodovody, xxxxxxxxxx, úpravny vody, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx XXXX. Uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ceně. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx reálnému xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x kanalizací. Zařazení xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx majetku xx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx čtyři skupiny xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x mil. Xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx metodiky xxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence, xxxxxxxxx xxxxxxx. Určení % xx větší xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx ceny) průměrem. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxx x z xxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxx akumulace prostředků x xxxxx roků xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxx přiváděcí x xxxxxxxxx síť 80 let, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx 45 xxx, xxxxxxxxxxx xxx 90 xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx vod 40 xxx, technologie 15 xxx.

6. Pro xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxx + xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx + xxxxxxxx síť xx xxxxx xxxxx x km xx xxx xxxxxxxxx místa. Xxxxx se xxxxx xxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxxx evidence.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx x členění xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jako xxxxxx předchozích let xxxxxxxx rokem 2009.

8. xx 12. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx ve xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x stočného x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx členění na xxxxxxx z vodného x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poznámky xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 4 (pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx):

X. Xxxxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx podle §5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx xxxxxxxxx evidence xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx členit xx xxxxx podle technického xxxxxxxx, provozního xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx realizaci xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx položek xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku, xxxxxxx xxx xxxxxxxx řádku xxxxxxxxx s xxxxxxxx (xxxx. při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 2/1, 3/1, 2/2, 3/2, 2/3, 3/3 xxxxxxx xxx 4/1, 5/1, 4/2, 5/2, kanalizačních xxxx 6/1, 7/1, 6/2, 7/2, x x čistíren odpadních xxx 8/1, 9/1, 8/2, 9/2 xxx.), xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx řádků 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

X. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx reprodukční pořizovací xxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx x. 1 xx 4 x xxxx vyhlášce, to xx xx vybraných xxxxxxx majetkové evidence. Xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxx xxx úpravu vody x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxxxx IČME.

Zařazení xxxxxxx xx skupin x xxxxxxx xxxxxxx položek xxxxxxx xx řídí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx čtyři xxxxxxx xxxxxxx se zadává "xxxxxxx" x xxx. Xx xx dvě xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xx x xxxxxxx 3 xxxxxxx).

X. Xxxxxxxx xx xxxxx stavu xxxxxxx, popřípadě podle xxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxxx opotřebení xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx majetkové xxxxxxxx, popřípadě položky. Xxxxxx procent xx xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx).

X. Potřeba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx B x X xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 5 xxx samostatně, xxxxx xx o xxxxxxx, 8, 9, 10, 11, 12 x xxxxxxx 5 let x xxxxxxx xx xxxxxxx 13, ve xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx z vodného x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x další zdroje x xxxxxx příjmů.

Komentář x plánu financování xxxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx s popisem xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx x stočného a xxxxxxxxx xx vazbě xx sociální, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx x schválení plánu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o tvorbě xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx) a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx uvádí x komentuje x xxxxx xxxxxxxxx podle §36 odst. 5 xxxxxx v xxxxx xxxxxxx č. 20 x této xxxxxxxx, xxxxxxx č. 4.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxx vlastníka:

Příloha x. 19 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX (XXXXXXXXX) XXX XXX XXXXX X XXXXXX XXX XXXXXXXXXX ROK XXXX

Xxxxxxx č. 1

I

Příjemce xxxxxxx x xxxxxxxx

XX

Xxxxxxxxxxxx-xxxxx x XXX

XXX

Xxxxxxxx-xxxxx x XXX

XX

Xxxxxxxx A xx X

X

Xxxxx 1 až x

XX

XXXX xxxxxxxxxxx x xxxxx

.

Xxxxx

Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxx pro xxxxx x stočné

Nákladové xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx

XXXX-1

XXXX

XXXX-1

XXXX

Xx. xxxx.

Xxxxxxxxx

Xx. xxxx.

Xxxxxxxxx.

1

2

2x

3

4

6

7

1.

Xxxxxxxx

1.1

- xxxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxx

xxx. Kč

1.2

- xxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxx voda xxxxxxx x xxxxxxx

xxx. Kč

1.3

- xxxxxxxxxx

xxx. Xx

1.4

- xxxxxxx xxxxxxxx

xxx. Xx

2.

Xxxxxxx

xxx. Xx

2.1

- xxxxxxxxxx energie

mil. Xx

2.2

- xxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

xxx. Xx

3.

Xxxx

xxx. Xx

3.1

- xxxxx a režijní xxxx

xxx. Xx

3.2

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

4.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

4.1

- xxxxxx

xxx. Xx

4.2

- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

4.3

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

4.4

-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

5.

Xxxxxxxx náklady

mil. Xx

5.1

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx odpadních vod

mil. Xx

5.2

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx externí

mil. Xx

5.3

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx režii

mil. Xx

6.

Xxxxxxxx náklady

mil. Xx

7.

Xxxxxxx xxxxxx

xxx. Xx

8.

Xxxxxxx režie

mil. Xx

9.

Xxxxxxx režie

mil. Kč

10.

Úplné xxxxxxx xxxxxxx vč. xxxxxxxxxx na xxxxxx

xxx. Xx

X

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle XXXX

xxx. Xx

X

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Xx

X

Xxxxx pracovníků

osob

D

Voda pitná xxxxxxxxxxx

xxx. x3

X

- z xxxx xxxxxxxxxx

xxx. x3

X

Xxxx xxxxxxx odváděná xxxxxxxxxxx

xxx. x3

X

- z toho xxxxxxxxxx

xxx. m3

H

Voda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxx. m3

I

Voda odpadní xxxxxxx

xxx. m3

J

Pitná xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

xxx. x3

X

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx předaná

mil. x3

Xxxxxxxx: Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx uvádějí x mil. Xx xx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X x X xx uvádějí x xxx. Kč xx 2 desetinná xxxxx.

XXXX = xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx xxx vodné x xxx stočné

Text

Měrná xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1

2

2x

2x

4x

7x

11.

XXXXXXXXXX XXXXXXX xx. prostředků xx xxxxxx

Xx. x-3

x. 10/D xxxx ř. 10/(X+X) xxxx ř. 10/*

12.

XXX xxxxxx prostředků xx xxxxxx

xxx. Xx

x. 10

13.

Xxxxxxxxxx xxxx

xxx. Xx

14

- xxxxx xxxxxx, xxxxx x XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxx)

%

x. 13/x. 12*100

15

-x x. 13 na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

16.

Celkem XXX xxxxxx prostředků xx xxxxxx + xxxx

xxx. Xx

x. 12 + x. 13

17.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, odpadní + xxxxxxxx

xxx. x3

x. D xxxx X + X nebo *

18.

XXXX xxx vodné, stočné

Kč. x-3

x. 16/x. 17

19.

XXXX xxx xxxxx, xxxxxx + XXX

Xx. x-3

x. 18 + DPH

.

Vypracoval:

Kontroloval:

Telefon:

e-mail:

Datum:

Schválil - zástupce provozovatele:

* Xxx formulář B xx xxxxxxx řádek X nebo X, xxx formulář X xx xxxxxxx objem xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxx I.

Poznámky:

1. Xxxxxxxxxx náklady pro xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxx) xxxx xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx (vrt xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx předávané x xxxxxxx xxxx xxxxx xx sítě. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx náklady xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx úplné xxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx, není-li měření x do xxxxxxx xx zahrnuje xxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx vody fakturované xxxxxxxxxxx.

3. Jednotkové xxxxxxx xx dopravu odpadní xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (bez měření xxxx sítí x xxxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx dělené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dělené xxxxxxxxx fakturované odpadní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx fakturovaných xxxxxxxxxx xxx.

4. Jednotkové xxxxxxx xx čištění odpadních xxx jsou úplné xxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dělené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx pro xxxxx x xxxxxx xxx rok XXXX+1 xxx použití xxxxxxxxxxxx xxxxx vodného x xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 3

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx x xxx xxxxxx xxx dvousložkové xxxxx

Xxxx

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1

2

2x

2x

4x

7x

21.

Xxxxx xxxxxx - (XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx + xxxx)

xxx. Xx

x x. 16

21.x

- xxxxx x celkových XXX včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx

%

(x. 21/ř. 16)*100

22.

Xxxxxxxxx xxxxxx - (XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx + xxxx)

xxx. Xx

x. 16- x. 21

22.x

- z toho: XXX xxxxxx prostředků xx obnovu

mil. Xx

x. 22*(1- (x. 21x/100))

22.x

Xxxxxxxxxx xxxx

xxx. Xx

x. 22 - x. 22x

23.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xx. x-3

x. 22/x. 17

24.

Xxxx pohyblivé xxxxxx + XXX

Xx. x-3

x. 23+XXX

25.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx (x, x, c) x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx platby za xxxxxx xxxxxx v Xx xx rok x xxxxxxxx

.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 19x x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX A XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXX XXXX PRO XXXXX X XXXXXX

Xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxxxxx

1

2

3

4

X.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx, který inkasuje xx odběratelů xxxxxx xx xxxxx a xx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxxx - xxxxx a XXX

Xxxxx xxxxxxxx, který má xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx KÚ.

IČO xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxx - xxxxx x XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XX.

XXX uvedeného xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx X xx X x xxx

"Xxxxxxxx X - Výpočet odběratelské xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxx XXXX".

"Xxxxxxxx X - Xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxxxxxx (xxxxx vody předané x odpadní vody xxxxxxxx xx pro xxxxxxx použije xxxxx X xxxx X) xxx vodné x xxxx pro xxxxxx xxxx XXXX.". U Xxxxxxxxx X xx xxxxxx IČO xxxxxxxx xxxx subjektů, xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (kalkulovanou) xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx odpadní voda xxxxxxxxx.

"Xxxxxxxx X - xxxxxxxxxx náklady xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx XXXX" (xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx vyrobené).

"Formulář X - xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx XXXX".

"Xxxxxxxx X - xxxxxxxxxx náklady xxxxxxx xxxxxxxxx xxx roku XXXX".

"Xxxxxxxx X - xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod xxxx XXXX".

(xxx výpočet xx xxxxxxx řádek X)

Xxxxxxxx: Xxxxxxxxx se xxxx xxxxx x xxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxx xxxx. ceny k xxxxxxxxxx jednotce, nikoliv xx formě xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx cen xxx xxxxx a cen xxx xxxxxx, zvláště xxx xxxxxxx xxxx xxxx provozovateli je xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx vody, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx odpadních xxx. Xxxx xxxxx, za xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx odpadních xxx jsou povinné xxx xxxxxxx údaje xxxxxxxx evidence VÚPE. Xxxxx se x xxxxxxxxx C, X, X, x X. Xxxx xx x xxxxx "Xxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xx XXx, ale xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx C x X (jednotkové xxxxxxx) xx xxxxx do XXXX.

X.

Xxxxx 1 xx x

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx a xxx x formulářů x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx, xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxxxxx indexováno xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

XXXX xxxxxxxxxxx x cenou

Identifikační xxxxx xxxxxxxx evidence, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx předmětného xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx

XXXX xxxxxxxx i XXXX.

XXXX = xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.

Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - součet

1.1

- xxxxxx voda podzemní + xxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vody pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxx povrchové xxxx xxx xxxxxx xx xxxx pitnou.

U xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1.2

- xxxxx xxxx xxxxxxxx + xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxx x vody xxxxx (xx. 3 x 4) xx xxxxx pitné vody xx xxxxxx provozovatele, xxxx xxxxxx u xxxx odpadní (sl. 6 x 7) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx provozovateli.

Tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ceny xxxxxxxx xxx xxxxxx. X formulářů podle xxxxxxx č. 20 x této vyhlášce xx uvedou v xxxxxxxxx XXX subjektů, xx kterých byla xxxxx voda xxxxxxxx (xxxxxx bylo zaplaceno) x u xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxx xx xx bylo xxxxxxxxx).

1.3

- xxxxxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx (sl. 3 x 4) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xx. 6 x 7).

Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx 5.3 - xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

1.4

- xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx při výrobě. Xxxx xx xxx xxxxxxxx spotřeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx 40 tis. Xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, opravách a "xxxxxx".

Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx ochranných osobních xxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx buď x xxxxx 8. xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxx hodinových xxxxxxxxxxx xxxxx xxx oceňování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - řádek 4.2.

2.

Xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx

2.1

- xxxxxxxxxx energie

Náklady xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx infrastrukturního xxxxxxx.

Xxxxxxx xx elektrickou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zahrnuje xx správní režie.

Výnosy x prodeje elektrické xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx infrastrukturního xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

2.2

- xxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, XXX - xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxx xx xxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxx, (benzin, nafta) x xxxxxx xxxx xx objektech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx na xxxx, xxxxx a pitnou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxxx budovách se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

3.

Xxxx

Xxxxxxx podpoložek - xxxxxx

3.1

- přímé x xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx jsou xxxx xxxxxx náhrady xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx objektech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (úpravnách xxxx, xxx xxxxxxx pitné xxxx, přepravě xxxxxxxxx xxx ČOV), xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx, x xx x mistrů, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xx přímých xxxx xx nezahrnují xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx užití xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx mzdy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxx 4.2 nebo 5.3. (Xxxxxx externích služeb).

3.2

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, vyplývající xxxx. x xxxxx x pracovní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxx, pojistné na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx cenové xxxxxxxx. Xx xxx xx xxxxx na xxxxx 3.1 xxxxx mzdy. X xxxxxxx formulářů X, X, X, X xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

4.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - součet

4.1

- xxxxxx

Xxxxxx xxx uvádí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se jedná x obce x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, to xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vodovody x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uvádějí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 6 xxxxxx x. 563/1991 Xx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x infrastrukturním majetkem - xxxxxx XXX, xxxxxx dispečinků, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx vodoměrů x xxxxxxxxxx xxxxx xxx 40 tis. Xx, xxxxx xx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx čerpadel, XX xxxxxxxx, mechanizace xxx., xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx k dané xxxxxx x vlastníkovi x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx se xxx xxxxxx provozního xxxxxxx - provozní x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xx xxxxxxxxxxx vlastníka xxxxxxxx xxxx kanalizace xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx konkrétnímu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x rámci xxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxxxxx.

4.2

- xxxxxx infrastrukturního xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x dodavatelsky x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 563/1991 Xx. X oprav xx vlastní xxxxx xx jedná xxxxx x hodnotu vlastních xxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x technickému x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx sem x xxxxxx xxxxxxxxxx x mechanizačních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx vlastníka vodovodu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4.3

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

4.4

-xxxxxxxxxx xxxxxx infrastrukturního xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx na obnovu xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku "Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vodovodů x xxxxxxxxxx", xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx položky č. 4.1. a případně xxxxxxx x. 4.2 x rozsahu, xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací xxxxxxxx v nákladové xxxxxxx x. 4.2.

5.

Provozní xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx

5.1

- xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod

Nákladem xxxx platby jak xx xxxxxxxxxx znečištění, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

5.2

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx externí

Nákladem xxxx xxxxxxx náklady, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řádcích xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x čištění xxxxxxxxxx externí, zahrnuje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx náklady xx XXX externě, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx externě, xxxxxxx xxxxxxx.

5.3

- xxxxxxx provozní xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx interních xxxxxxx. Xxxx. laboratorní xxxxxx xxxxxxx, odečty x fakturace vodného x xxxxxxxx interně, xxxxxxxxxxxx x čištění xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na XXX xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx přípojek ve xxxxxxxx prostranství interně. Xxxxxxxx vody x xxxxxxx potrubí. Xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx režii.

6.

Finanční xxxxxxx

Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxx, xxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdílu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXX - xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x provozních xxxxx - zahrnují xx xx xxxxxxx xxxxx.

7.

Xxxxxxx výnosy

Výnosy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx vyčleněny. Xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalu xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dovezeného xxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx energie xxxxxxx xx objektech xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. např. "xxxxxxxx bonusů"). Finanční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle metodiky XXXX - finanční xxxxxxxx.

Xxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx.

8.

Xxxxxxx režie

Nákladem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx provozních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx energií xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Dále xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx středisky, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x souvisejí x xxxxxxxxx aktivitami.

Opravy xxxxxxxxxx a stavebních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx kilometrových xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

9.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx externí i xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxxxxxxxxx činnost, spotřebu xx. xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x administrativních xxxxx, xxxxxxx xx spoje x výpočetní xxxxxxxx, xxxxxxxx x dopravu x režijní činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx vedených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxx xx zahrnují do xxxxxxxxx.

Xxxxxx a ostatní xxxxxxxx xxxxxxx vedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx organizace, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.) xx uvádějí x xxxxx 3.1 x 3.2. Podílová xxxxx xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kalkulací x xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxx vodné a xxxxx xxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx stavebních xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx., xxxxx jde x externí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

10.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nákladových xxxxxxx x xxxxxxxxxx obnovy.

A

Hodnota xxxxxxxxxxxxx infrastrukturního majetku xxxxx XXXX

Xxxxx xx xxxxx XXXX xxxxxxx xxxxxxxxxx pořizovacích cen xxxxx majetků xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx XXXX, xxx xxxxx XX.

Xxxxx xx u všech xxxxxxxxx X x X, to xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx více cen xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x jednoho xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x rámcové xxxxxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx vodné a xxxx xxx xxxxxx.

X

Xxxxxxxxxx xxxx infrastrukturního xxxxxxx x souvisejícího xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku

Pořizovací xxxx xxxxxxx sloužícího xxxxxxxxx, xxxxx xx posuzují xxxx oprávněné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx vodné x xxxx pro xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x součtových formulářů X a B. (xxx indexu) Rozdělení xx X a X se provede xxxxxxxxx přes náklady.

V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx než uvedené x xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x % podle xxxx využívání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxx výrobních xxxxxxxxxx vč. xxxxxxxxx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Vychází xx xx 40 xxx. xxxxx na jednoho xxxxxxxxxx.

X

Xxxx xxxxx fakturovaná x mil. x3

Xxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xx ve xxxxxxx 3. uvádí xxxxxxxx xxxx pitné xxxxxxxxxxx x předchozím xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxx aktuální spotřeby xxxx dosaženo, xxxxx xxxx xx kalkuluje xxxx xxxxxxxxx kalendářního xxxx). Xx xxxxxxx 4. xx uvádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sloupce 3.

Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dodané x xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

X

- x xxxx xxxxxxxxxx x xxx. x3

Xxxxxxx xxxx x xxxxx X, xxx xxxxxxxx se týká xxxxx domácností.

Údaj neslouží xxxxxxx (xxxxxxxxx ceny).

F

Voda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. m3

Při xxxxxxx ceny pro xxxxxx se xx xxxxxxx 6. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vody xxxxxxxxxxx v předchozím xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx aktuální xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx). Xx xxxxxxx 7. xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sloupce 6.

Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx.

X

- x toho xxxxxxxxxx

Xxxxxxx jako x xxxxx X, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx domácností.

Údaj neslouží xxxxxxx (kalkulaci xxxx).

X

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. m3

Veškerá fakturovaná xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rok. Xx xxxx fakturovanou xx xxxxxxxx množství xxxx xxxxxxxx x daném xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx až x roce následujícím.

Vzhledem x xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, lze xxxx xxxxxxx xxxxxx xx jako xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fakturované.

I

Voda xxxxxxx xxxxxxx v xxx. x3

Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odpadních xxx xx vod povrchových.

Při xxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

X

Xxxxx nebo odpadní xxxx převzatá x xxx. x3

Xxx xxxxxxx xxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

Xxxx slouží xxxxxxxxxx orgánům.

K

Pitná xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx. m3

Při xxxxxxx xxxx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx kontrolním xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 20 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX (KALKULACE) CEN XXX VODNÉ X XXXXXX XX KALENDÁŘNÍ XXX xxxx A XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXX

Xxxxxxx č. 1

X

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx

XX

Xxxxxxxxxxxx-xxxxx x XXX

XXX

Xxxxxxxx - název a XXX

XX

Xxxxxxxx X x X

X

Xxxxx 1 xx x

XX

XXXX xxxxxxxxxxx s xxxxx

.

Xxxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx x stočné

Nákladové xxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx

xxxx

xxxx

Xxxxxx

xxxx

xxxx

Xxxxxx

Xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx.

Xxxxxxxxx

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Xxxxxxxx

1.1

- surová xxxx xxxxxxxx + xxxxxxxxx

1.2

- xxxxx voda xxxxxxxx + odpadní xxxx předaná x xxxxxxx

1.3

- chemikálie

1.4

- ostatní xxxxxxxx

2.

Xxxxxxx

2.1

- xxxxxxxxxx xxxxxxx

2.2

- xxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)

3.

Xxxx

3.1

- přímé x xxxxxxx xxxx

3.2

- xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

4.

Xxxxxxx přímé xxxxxxx

4.1

- xxxxxx

4.2

- xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.3

- xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.4

-xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

5.

Xxxxxxxx xxxxxxx

5.1

- xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx vod

5.2

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx externí

5.3

- xxxxxxx provozní xxxxxxx xx vlastní xxxxx

6.

Xxxxxxxx xxxxxxx

7.

Xxxxxxx výnosy

8.

Výrobní xxxxx

9.

Xxxxxxx xxxxx

10.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx

X

Xxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXXX

X

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

X

Xxxxx xxxxxxxxxx

X

Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. m3

E

- x xxxx xxxxxxxxxx x xxx. x3

X

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. x3

X

- x xxxx domácnosti

H

Voda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x mil. x3

X

Xxxx odpadní čištěná x xxx. m3

J

Pitná xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxx. x3

X

Xxxxx nebo xxxxxxx xxxx předaná v xxx. m3

Poznámka: Všechny xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxx xx xxxxxxx x xxx. Kč xx 3 xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx X a X xx uvádějí x mil. Xx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx.

XXXX = vybrané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 2

Řádek

Kalkulovaná xxxx xxx xxxxx a xxx stočné

Text

Měrná xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1

2

2x

2x

3x

4x

6x

7x

11.

XXXXXXXXXX NÁKLADY xx. xxxxxxxxxx xx xxxxxx

Xx. m-3

12.

ÚVN xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

xxx. Xx

x. 10

13.

Xxxxxxxxxx zisk

mil. Xx

14

- podíl x XXX xxxxxx prostředků xx xxxxxx (orientační xxxxxxxx)

%

x.13/(x. 12/100 )

15

-x x. 13 xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx. Kč

16.

Celkem XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu + xxxx

xxx. Kč

ř. 12 + x. 13

17.

Voda xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx + srážková

mil. x3

x. X, X + X

18.

XXXX pro vodné, xxxxxx

Xx. x-3

x. 16/x. 17

19.

XXXX xxx xxxxx, xxxxxx +

Kč. m-3

DPH

Vypracoval:

Kontroloval:

Telefon:

e-mail:

Datum:

Schválil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx č. 3

Xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx a pro xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx

Xxxxx jednotka

Poznámka

Voda xxxxx

Xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

1

2

2x

2x

3x

4x

6x

7x

21.

Xxxxx xxxxxx - (XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx + xxxx)

xxx. Xx

x ř. 16

21.x

- podíl x xxxxxxxxx XXX včetně xxxxxxxxxx xx xxxxxx x zisku

%

(ř.21/ř.16)*100

22.

Pohyblivá xxxxxx - (ÚVN xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx + xxxx)

xxx. Xx

x. 16 - x.21

22.x

- x toho: XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx

xxx. Kč

ř 10*(1- x.21 a/100)

22.b

Kalkulační xxxx

xxx. Xx

x.22 - ř.22a

23.

Cena xxxxxxxxx xxxxxx

Xx.x-3

x.22/x.17

24.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx + XXX

Xx.x-3

x.23+XXX

25.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §32 xxxx. 1 xx sl. 3x. Výše nejnižší x xxxxxxxx xxxxxx x Xx xx xxx xx xx. 3x.

.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxx x výpočtem (xxxxxxxxx) xxx xxx xxxxx x xxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx kalkulace x skutečnosti.

Obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxx, objemové a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx ceny pro xxxxx x xxxxxx xx uveden x xxxxxxx x. 19a.

Povinnost xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx xx xxxxx v rozsahu xxxxx podle xxxx 1 xxxx. X xxxx X, popřípadě xxxx 2).

Pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

X. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx se porovnává xxxxxxx 3 x xxxxxxx 4, xxxxxxx 6 a xxxxxxx 7 xxxxxxx č. 1. Xxxxxx kalkulovaných x xxxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxxxxx položkách x xxxxxx xxxxxx x řádcích xxxxxxxxxx xxxxxxx písmeny, xxxxx xx větší než 5 % je xxxxx zdůvodnit, a xx xxx u xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 zákona xx xxxxxxxxxxx i xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dosaženém xxxxx, xxxxx zisku na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx obnovu. Xxxxxxx větší xxx 5 % xx xxxxx xxxxxxxxx, x xx jak u xxxxxxxxx, tak kladných xxxxxx.

X. Pro splnění xxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 5 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx a xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vodu převzatou. Xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx součet xxxxxxxxxxxx xxx, umožňující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx provozovatele.

Tvorba x xxxxxxx prostředků na xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 4

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxx. Xx xx 2 xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xx xxxx 2009 CELKEM

Tvorba

Čerpání

Za xxxxxxxxxx xxx xxxx

Xxxxxx

+ xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx/xxxxxxxx

++ finanční prostředky xxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

X xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kanalizací (xxxxxxx č. 18 x xxxx xxxxxxxx) xx uvádí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx (x xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx) x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx a stočného x xxxxxxxx prostředky xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx roce xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxxxx. Do xxxxxxx x. 4 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obnovu vodovodů x kanalizací.

Členění xxxxxxxxx xxxxxxx 4.3 Nájem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x. 5

Řádek

Položka

Skutečnost x mil. Xx xx tři desetinná xxxxx

4.3

Xxxxx

4.3.1

- odpisy xxxxxxxxxxx xxxxxxx

4.3.2

- opravy xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury

4.3.3

-prostředky xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx 4.3.1 x 4.3.2

4.3.4

- xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x. 4.3.1,4.3.2., 4.3.3

4.3.5

- xxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nájemné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx:

x-xxxx:

Xxxxx:

Xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxx:

.".

52. Xxxxxxx č. 22 xxx:

"Xxxxxxx č. 22 x xxxxxxxx x. 428/2001 Xx.

XXXXXXX ÚDAJE X XXXXXXXXX X XXXXXXXX EVIDENCE

STRUKTURA XXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xx xxxxxxx xxxxxxxx x §5 odst. 6 zákona xx xxxxxxxxx struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx XXX. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x provozní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

(X - xxxx číslo, X - xxxx, X/X - ano/ne, X - xxxx xxxxxxx, X - xxxxxx xxxxx ve dvojnásobné xxxxxxxxx)

Xxxxxxx PROVOZOVATEL - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xx_xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx

X

0 - xxxxxxxxx osoba, 1 - xxxxxxx xxxxx

xxxxx

X

xxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxxxxxxx

X

xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx osoby)

nazev

T

název xxxxxxxx

xxxxxx1

X

xxxxx, číslo xxxxxxx x číslo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx2

X

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxx3

X

xxxx xxxxx provozovatele

ICO

T

identifikační xxxxx (XXX)

xxx_xxx

X

xxx narození (x xxxxxxx fyzické osoby)

mes_nar

N

měsíc xxxxxxxx (v případě xxxxxxx xxxxx)

xxx_xxx

X

xxx xxxxxxxx (x případě fyzické xxxxx)

xxxxxxx

X

xxxxxxxxxxx spojení xx xxxxxxxxxxxxx

xxx

X

xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx

x_xxxx

X

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXXXXXX - xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xx_xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxxx

xxx_xxxxx

X

0 - xxxxxxxxx osoba, 1 - fyzická xxxxx

xxxxx

X

xxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxxxxxxx

X

xxxxxxxx (x případě xxxxxxx osoby)

nazev

T

název xxxxxxxxx

xxxxxx1

X

xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx2

X

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx3

X

xxxx xxxxx xxxxxxxxx

XXX

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx (IČO)

den_nar

N

den xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx)

xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx fyzické xxxxx)

xxx_xxx

X

xxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxxxx osoby)

telefon

T

telefonické xxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxx

X

xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx

x_xxxx

X

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx ORP - xxxxxxxx vodoprávních xxxxx

xxxxxxx

X

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxx kód xxxx s rozšířenou xxxxxxxxx

xxxxxx

X

xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx VUME_VOD - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx evidence xxx. xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx číslo (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx evidence

majetek_nepouzivan

A/N

majetek xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

xxx

X

xxx xxxx

0 - přiváděcí xxx

1 - xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx

xxxxx

X

xxxxx majetku

vs_naz_cob

T

název xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx síť)

vs_kod_cob

T

kód části xxxx (pro xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxx síť)

vs_naz_obce

T

název xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xxxx

X

xxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxx přívodní xxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx řadu (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxx xxxxx xx xxxxx xxx. xxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxx xxx. xxx

xx_xx_xxxx

X

xxxx katastrálních xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxx. xxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx xxx. řadu x xxxxxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - místní

2 - skupinový

vz_typ_0

N

vlastní xxxxx xxxxx ano/ne

vz_zdroj_0

N

typ vlastního xxxxxxx xxxxxx

0 - xxxxxxxx

1 - xxxxxxxxx

2 - xxxx xxxxxxxxxx x povrchového

vz_typ_1

N

převzatá voda xxx/xx

xx_xxxxx_1

X

xxx převzaté vody

0 - xxxxxxxx

1 - xxxxxxxxx

2 - směs xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxx_xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx je rozvodná xxx připojena

prip_vod_icme

T

IČME přiváděcího xxxx, xx kterému xx rozvodná xxx xxxxxxxxx

xxxx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx

xxxx_xxx_xxxx

X

XXXX úpravny, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx připojena

prip_upr_naz

T

název xxxxxxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxx trvale xxxxxxxxx x připojených xxxxxxx, xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx zásobených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxxxxx xxxxx

xx_xx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx řadů

tu_vr_prep

D

přepočtená xxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx100

X

xxxxxxx xxxxx xx XX100

xx_xxx_xx300

X

xxxxxxx xxxxx xx XX300

xx_xxx_xx500

X

xxxxxxx xxxxx xx DN500

tu_vel_dn_v

D

celková délka xxxxx xxx XX500

xx_xx_xxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxxxxx xxxxx potrubí z xxxxxx xxxxxxxxx

xx_xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxxxx počet xxxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxxxx počet xxxxxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx

X

xxxxx na XX xxxxxxx XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

zprac_datum

T

datum xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXXXX - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx číslo (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx_xxxxxxxxxx

X/X

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx

xxx

X

xxx xxxxxx

0 - s technologií xxx xxxxxx xxxx

1 - bez xxxxxxxxxxx

xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxx xxxx

xx_xxx_xxx

X

xxx xxxxx obce

vs_naz_ku

T

název xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx obce

vs_kod_obce

T

kód xxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je určena xxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx která je xxxxxx stavba

vs_ku_kody

M

kódy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - xxxxxx

2 - xxxxxxxxx

xx_xxx

X

xxx xxxxxxx xxxxxx

0 - xxxxxxxx

1 - xxxxx tok

2 - xxxxx nádrž

vz_nazev

T

název xxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxxxxxxxx číslo zdroje

vz_kategorie

T

kategorie xxxxxx xxxx

xxxx_xxxxxx

X

0 - xxx xxxxxx,

1 - xxxxxxxxxxxxx

2 - xxxxxxxxxxxx,

3 -xxxxxxxxxx

xxxx_xxxxxx_0

X/X

xxxxxxxxxxx

xxxx_xxxxxx_1

X/X

xxxxxx

xxxx_xxxxxx_2

X/X

xxxxxxxx

xxx_xxxxx_1

X/X

xxxxxxxxxx chemická

typ_uprav_2

A/N

odkyselování filtrací, xxxxxx

xxx_xxxxx_3

X/X

xxxxxxxx xxxx XXX

xxx_xxxxx_4

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx_xxxxx_5

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxx_xxxxx_6

X/X

xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_7

X/X

xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_8

X/X

xxxxxxxxx

xxx_xxxxx_9

X/X

xxxxxxxxxxx

xxx_xxxxx_10

X/X

xxxxxxx výměna

typ_uprav_11

A/N

denitrifikace

typ_uprav_12

A/N

membránová xxxxxxxx

xxx_xxxxx_13

X/X

XX xxxxxx

xxx_xxxxx_14

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx_xxxxx_16

X/X

xxxx

xxx_xxxxx_xxxx

X

xxxxx xxxx xxxxxx

xxxx_xxxx_0

X/X

xxxxx

xxxx_xxxx_1

X/X

xxxx xxxxxxxxxx

xxxx_xxxx_2

X/X

xxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxx_3

X/X

xxxx

xxxx_xxxx_4

X/X

xxxx uhličitý

tech_chem_5

A/N

vápenný hydrát

tech_chem_6

A/N

uhličitan xxxxx

xxxx_xxxx_7

X/X

xxxxxxx uhlí xxxxxxxx

xxxx_xxxx_8

X/X

xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxx_xxxx_9

X/X

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx Xx

xxxx_xxxx_10

X/X

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bázi XX

xxxx_xxxx_11

X/X

xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_12

X/X

xxxx

xxxx_xxxx_XXXX

X

xxxxx xxxx xxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxxxxxxx xxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - strojní

2 -xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxxxx úpravny xxxx xxxxxxxxxxxx (l/s)

kap_vyuz

D

využitelná xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx (x/x)

xxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx kapacita xxxxxxxxxx xxxxxx (x/x)

xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx cena

vlastnik

N

odkaz xx NR xxxxxxx XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

urad_cislo

T

číslo xxxxxxxxxxxx úřadu

zprac_datum

T

datum xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXXXX - xxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxx_xxxxxxxxxx

X/X

xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx

xxx

X

xxx xxxx

0 - přiváděcí stoka

1 - stoková síť

nazev

T

název xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xxx

X

xxx xxxxx obce (xxx xxxxxxxx síť)

vs_naz_ku

T

název xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxx stokovou xxx)

xx_xxx_xx

X

xxx katastrálního xxxxx (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxx_xxxx

X

xxx xxxx (xxx xxxxxxxx xxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx řadu (xxx xxxxxxxxx xxxxx)

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxx)

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přiváděcí xxxxx

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx území xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx katastrálních xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, pro xxxxx xx stoka xxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxx xxxxx je xxxxx xxxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

0 - xxxxxxxxxx

1 - místní

2 - skupinový

vy_na

N

vypouštění xxxxxxxxx xxx

0 - xx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxx

1 - napojení xx ČOV xx xxxxxxx xxx. xxxxx

2 - napojení na XXX v xxxxx xxx. území

vy_povol

D

povolené xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xx_xxx

X

xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxx katastrálního xxxxx

xx_xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx ČOV

vy_id_vyp

T

identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxx

xxxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

xxxx_xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX v xxxxxxx, xxxxxxx

xxxx_xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xx_xxx_xx300

X

xxxxxxx délka xx DN300

tu_vel_dn500

D

celková xxxxx xx XX500

xx_xxx_xx800

X

xxxxxxx xxxxx xx DN800

tu_vel_dn_v

D

celková délka xxxxx než XX800

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xx_xx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx potrubí

tu_tm_plast

D

celková xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx_xxxxxx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx

xx_xxxx_0

X/X

xxxxxxx síť xxxxxxxx

xx_xxxx_1

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx

xx_xxxx_2

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxxx_0

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xx_xxxxx_1

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxx

xx_xxxxx_2

X/X

xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xx_xxxx_xxxxx

X

xxxxx dešťových nádrží

tu_nadr_objem

D

celkový xxxxx xxxxxxxxx nádrží

tu_poc_prip

N

celkový xxxxx xxxxxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx

X

xxxxxxx počet xxxxxxxxx xxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx cena

vlastnik

N

odkaz xx XX xxxxxxx XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx vodoprávního xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

zprac_misto

T

místo xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x příjmení xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx VUME_COV - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ČOV

id

N

automatické xxxxx (xxxxxxxxxx xx),

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx majetkové evidence

majetek_nepouzivan

A/N

majetek xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx

xxx

X

xxx

0 - xxxxxxxxx xxxxx

xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx

xx_xxx_xxx

X

xxxxx xxxxx xxxx

xx_xxx_xxx

X

xxx xxxxx obce

vs_naz_ku

T

název xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xx

X

xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxxxx příslušné xxxx

xx_xxx_xxxx

X

xxx xxxx _

pr_coor_x

D

souřadnice xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XXX

xx_xxxx_x

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx XXX

xx_xx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxx území, pro xxxxx xx určena

vs_ku_nazvy

M

názvy xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx je xxxxxx

xx_xx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx území, xxx xxxxx xx xxxxxx

xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx

0 - samostatný

1 - xxxxxx

2 - skupinový

vyp_nazev

T

název xxxxxxx recipientu

vyp_id_vyp

T

identifikační číslo xxxxxxxxxx xxx. vod

obyv_bydl

N

počet xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx katastrálních územích

obyv_prip

N

počet xxxxxxxxxxx xx XXX x katastrálních xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxx. xxxx. připojených xx XXX

xxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx (x3/x)

xxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx BSK5 za xxx)

xxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx. xxxx)

xxxx_xxxx_0

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_1

X/X

xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxx_2

X/X

xxxxxxxxx

xxxx_xxxx_3

X/X

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx cist 4

A/N

odstranění xxxxxxx

xxxx_xxxx_5

X/X

xxxx

xxxx_xxxxxxxx

X

xxxxx xxxxxx xxxxxxx

xxx_xxxxxx

X

xxxxxxxxxxx

0 - aerobní

1 - xxxxxxxxx

2 - xxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxxxxxx xxxx

0 - strojní

1 - gravitační

2 - xxxxx

xxx_xxxxxx

X

xxxxxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx

X

xxxxx na XX xxxxxxx XXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx vodoprávního úřadu

zprac_datum

T

datum xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

zprac_jmeno

T

jméno a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXX - xxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. řadů

id

N

automatické číslo (xxxxxxxxxx se),

icpe

T

identifikační číslo xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx XXXX

xx_xxxx

X

XXXX

xxxx_xxxx

X

xxxxx trvale bydlících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx územích

voda_vyr_0

D

voda xxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx_1

X

xxxx převzatá

voda_vyr_2

D

voda xxxxxxx

xxxx_xxxx_0

X

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

xxxx_xxxx_1

X

xxxx fakturovaná pro xxxxxxxxxx

xxxx_xxxx_4

X

xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxxxx_0

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxx_xxxxxx_1

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxx v trubní xxxx

xxxx_xxxxxx_2

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxxxxx_3

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxx

xxxx_xxxxxx

X

xxxxxx xxxx xx 1 xx xxxxxxxxxxx řadu za xxx

xx_xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx náklady

ek_poruchy

N

poruchy xx xxxxxxxxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxx xxxx - xxxxx xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - xxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxx xxxx - xxxxx xxxxx xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - kód xxxxx xxxx

xxx_xxxxxxx

X

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxxxxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxx

xxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (xx)

xxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (%)

xxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx výpočtem XXX, MHPR (ks)

rozb_lim_3

D

překročení xxxxxx xxxxxxxx NMH, XXXX (%)

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx limitů MH, XXX, XXXX (xx)

xxxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (%)

xxxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx NMH, XXXX (xx)

xxxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, MHPR (%)

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx

xxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (xx)

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx limitů MH, XXX, XXXX (%)

fyz_lim_2

N

překročení xxxxxx xxxxxxxx NMH, XXXX (xx)

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx XXX, XXXX (%)

xxxxxxxx

X

xxxxx xx XX xxxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx

X

xxxxx xx XX xxxxxxx PROVOZOVATEL

urad_nazev

T

název xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

zprac_jmeno

T

jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXXXX - obsahuje xxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx úpraven

id

N

automatické xxxxx (xxxxxxxxxx se)

typ

N

s technologií/ xxx technologie

0 - x xxxxxxxxxxx

1 - xxx xxxxxxxxxxx

xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx

X

XXXX

xxx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxx_xxx_0

X

xxxx xxxxxxxxx

xxx_xxx_1

X

xxxx xxxxxxxx

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx

xxx_xx_xxxxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx povrchové xxxx

xxx_xx_xxxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxx xxxxxxxxxxxxx

xxx_xxx

X

xxxx x xxxxxxx vody

ek_naklady

D

náklady xx 1x3 vyrobené xxxx

xx_xxxxxxxx

X

xxxxxxxx elektrické xxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx xxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx odběrů

rozb_lim_0

N

překročení xxxxxx MH, XXX, XXXX (xx)

xxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx xxxxxx XX, XXX, XXXX (%)

xxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx výpočtem XXX, XXXX (xx)

xxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (%)

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx mikrobiologických xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx MH, XXX, MHPR (ks)

mikro_lim_1

D

překročení xxxxxx MH, XXX, XXXX (%)

xxxxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx limitů xxxxxxxx XXX, MHPR (xx)

xxxxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, MHPR (%)

xxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx odběrů

fyz_lim_0

N

překročení limitů XX, XXX, XXXX (xx)

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx xxxxxx MH, XXX, XXXX (%)

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (xx)

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXX, XXXX (%)

xxx_xxxxx_xxxxx

X

xxxxx dnů s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx_xxxxx_xxxx

X

xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx

X

xxxxx na XX xxxxxxx VLASTNIK

provozovatel

N

odkaz xx XX tabulky XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx a příjmení xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXXXX - xxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx se),

icpe

T

identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

xx_xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxx XXXX

xx_xxxx

X

XXXX

xxxx_xxxx

X

xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx připojených xx ČOV x xxxxxxxxxxxxx územích

obyv_vyust

N

počet xxxxxxxxxxx xx volné xxxxxxx x katastrálních xxxxxxx

xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx

xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx vypouštění xxx. xxx x XXX

xxx_xxx_0

X

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_1

X

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

xxx_xxx_2x

X

xxxxxxx xxxx xxxxxxx

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxx voda xxxxxxxxxxx

xxx_xxx_xxxxx

X

xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx

xxx_xxx_xxx

X

xxxxxxx xxxx odvedené xx XXX

xxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx XXX5

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx XXXXXx

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látky

bil_vyp_3

D

vypouštěný xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx_xxx_4

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

xxx_xxx_5

X

xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

xxx_xxx_6

X

xxxxxxxxxx xxxxxx celkově

bil_vyp_7

D

jiné xxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxxxxxx

X

xxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxx_8

X

XXX (rozpuštěné anorganické xxxx), AOX (absorbovatelné xxxxxxxxx halogeny)

bil_vyp_9

D

rtuť

bil_vyp_10

D

kadmium

bil_id_pocet

N

počet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx_xx_xxxxxx

X

xxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx

xx_xxxxxxxx

X

xxxxxxx xxxxxxxx za vypouštění xxxxxxxxx xxx

xx_xxxx_xxxx

X

xxxxxxxxxx xxxxxxx

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx

xxx_xxxx

X

xxxxxx xxxx - xxxxx xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx xxxx - xxx obce

jak_cast

T

jakost vody - xxxxx xxxxx xxxx

xxx_xxxx_xxx

X

xxxxxx vody - xxx xxxxx xxxx

xxx_xxxxxxx

X

xxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxx_xxxxxxx_xxx

X

xxxxxx vody - xxx xxxxxxxxxxxxx území

jak_pocet

N

počet xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx odběrů

mikro_lim_0

N

překročení xxxxxx MH, XXX, XXXX (xx)

xxxxx_xxx_1

X

xxxxxxxxxx limitů XX, NMH, XXXX (%)

xxxxxxxx

X

xxxxx xx NR xxxxxxx XXXXXXXX

xxxxxxxxxxxx

X

xxxxx xx XX tabulky XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx zpracování

zprac_misto

T

místo xxxxxxxxxx

Xxxxxxx XXXX_XXX - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX

xx

X

xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx se),

icpe

T

identifikační xxxxx xxxxxxxx evidence

zu_icme

T

IČME

obyv_bydl

N

počet xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx_xxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxxxxxxx územích

obyv_ekv

N

počet připojených xxxxxxx. obyvatel v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxx_xxx_0

X

xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vody

bil_odp_2

D

průmyslové xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_2x

X

xxxxxxx odpadní xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

xxx_xxx_3

X

xxxxxxxx čištěné xxxxxxx vody

bil_odp_4

D

mechanicky xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_5

X

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx

xxx_xxx_6

X

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxxxx vody xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

xxx_xxx_xxx_0

X

XXX5 xx xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_1

X

XXXXxx xx xxxxxxx xx ČOV

bil_odp_cov_2

D

nerozpuštěné xxxxx xx přítoku xx XXX

xxx_xxx_xxx_3

X

xxxxx amoniakální na xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_4

X

xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx ČOV

bil_odp_cov_6

D

fosfor celkový xx xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_7

X

xxxx xx xxxxxxx xx XXX

xxx_xxx_xxx_xxxx

X

xxxxx jiné xx přítoku xx XXX

xxx_xxx_xxx_8

X

XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), XXX (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx halogeny)

bil_odp_cov_9

D

rtuť

bil_odp_cov_10

D

kadmium

bil_odp_rec_0

D

BSK5 na xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_1

X

XXXXxx xx výtoku x XXX

xxx_xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_3

X

xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x ČOV

bil_odp_rec_4

D

dusík xxxxxxx xx xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_6

X

xxxxxx celkový xx xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_7

X

xxxx xxxxx na xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_xxxx

X

xxxxx jiné xxxxx na xxxxxx x XXX

xxx_xxx_xxx_8

X

XXX (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx), XXX (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)

xxx_xxx_xxx_9

X

xxxx

xxx_xxx_xxx_10

X

xxxxxxx

xxx_xx_xxx

X

xxxxxxxxxxxxx xxxxx vypouštění odp. xxx

xxx_xxx_0

X

xxxxx xxxxxxxx xxxx

xxx_xxx_1

X

xxxxxxxxx xxxx

xxx_xxx_2

X

xxxxxxxxxxxx kalu

bil_kal_4

D

skládkování xxxx

xxx_xxx_5

X

xxxxxxxxxxx xxxx

xxx_xxx_6

X

xxxxxx do xxxx XXX

xx_xxxxxxx

X

xxxxxxx na vyčištění 1x3 vody

ek_spotreba

D

spotřeba elektrické xxxxxxx

xxx_xxxxx

X

xxxxx ČOV

mikro_odber

N

počet mikrobiologických xxxxxx

xxxxx_xxx_0

X

xxxxxxxxxx xxxxxx MH, XXX, MHPR (ks)

mikro_lim_1

D

překročení xxxxxx MH, XXX, XXXX (%)

xxxxxxxx

X

xxxxx na XX tabulky VLASTNIK

provozovatel

N

odkaz xx XX tabulky XXXXXXXXXXXX

xxxx_xxxxx

X

xxxxx vodoprávního xxxxx

xxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx xxxxxxxxxx

xxxxx_xxxxx

X

xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2018, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) čl. I xxxx 51, xxxxx xxx x xxxxxxx č. 19 x 19x x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2018, x

x) čl. I xxxx 12, 24 xx 42, 44 až 46 x xxxx 51, xxxxx xxx x přílohy x. 18 x 20 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxxx:

Xxx. Jurečka x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 448/2017 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2018 x xxxxxxxx čl. I xxxx 51, xxxxx xxx x xxxxxxx x. 19 a 19x x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2018, a čl. I xxxx 12, 24 xx 42, 44 až 46 x bodu 51, xxxxx xxx o xxxxxxx č. 18 x 20 k xxxx vyhlášce, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.