Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2017.


Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje

422/2016 Sb.

Vyhláška

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Pojmy §2

ČÁST DRUHÁ - RADIAČNÍ OCHRANA

HLAVA I - OBECNÁ PRAVIDLA RADIAČNÍ OCHRANY

Díl 1 - Limity

Obecné limity pro obyvatele §3

Limity pro radiačního pracovníka §4

Limity pro žáka a studenta §5

Odvozené limity §6

Díl 2 - Optimalizace radiační ochrany

Postupy optimalizace radiační ochrany §7 §8

Hodnocení ozáření reprezentativní osoby a optimalizační studie §9

Díl 3 - Kategorizace

Zproštění §10

Vysokoaktivní zdroj §11

Kategorizace zdrojů ionizujícího záření §12 §13 §14 §15 §16

Kategorizace pro účely přeshraničního pohybu a zabezpečení §17 §18

Kategorizace pracovišť §19

Kategorizace radiačních pracovníků §20

Díl 4 - Veličiny a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany

Výčet veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany §21

Rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany §22

Skutečnosti uvedené v osvědčení uzavřeného radionuklidového zdroje §23 §24

Skutečnosti uvedené v průvodním listu otevřeného radionuklidového zdroje §25

Díl 5 - Zkoušky zdroje ionizujícího záření

Přejímací zkouška §26

Zkouška dlouhodobé stability §27 §28 §29

Hodnocení zkoušky dlouhodobé stability a odstraňování závad §30

Zkouška provozní stálosti §31 §32

Díl 6 - Evidence

Uchovávání osobních dávek držitelem povolení §33

Uchovávání osobních dávek držitelem povolení k provádění osobní dozimetrie §34

Osobní radiační průkaz §35 §36

Evidence jiných veličin a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany §37

Evidence zdrojů ionizujícího záření držitelem povolení a registrantem §38 §39

Evidence zdrojů ionizujícího záření ohlašovatelem §40

Inventarizace zdrojů ionizujícího záření §41

Identifikace a označování vysokoaktivního zdroje §42

HLAVA II - PLÁNOVANÉ EXPOZIČNÍ SITUACE

Díl 1 - Soustavný dohled nad radiační ochranou

Dohlížející osoba §43

Osoba s přímým dohledem nad radiační ochranou §44

Specializovaný útvar radiační ochrany zajišťující soustavný dohled nad radiační ochranou na energetickém jaderném zařízení §45

Díl 2 - Kontrolované a sledované pásmo

Kontrolované pásmo §46 §47 §48

Sledované pásmo §49

Díl 3 - Pracovníci, dokumentace a hodnocení radiační ochrany

Informování a příprava pracovníků §50

Program zajištění radiační ochrany §51 §52

Jiná dokumentace §53

Hodnocení způsobu zajištění radiační ochrany §54

Díl 4 - Provoz pracoviště

Podmínky bezpečného provozu pracoviště s generátorem záření §55

Podmínky bezpečného provozu uzavřeného radionuklidového zdroje, zařízení a pracoviště s ním §56

Podmínky bezpečného provozu pracoviště s otevřeným radionuklidovým zdrojem §57

Přechodné pracoviště §58 §59

Díl 5 - Změny v radiační ochraně

Výčet změn ovlivňujících radiační ochranu pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie §60

Výčet změn souvisejících s radiační ochranou na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření §61

Rozsah a způsob dokumentování změny související s radiační ochranou na pracovišti se zdrojem ionizujícího záření a způsob a lhůty jejího oznamování Úřadu §62

Díl 6 - Registrace

Náplň práce osoby zajišťující radiační ochranu registranta §63

Postupy pro zajištění radiační ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího záření §64

Dokumentace pro registrovanou činnost §65

Díl 7 - Monitorování

Program monitorování §66

Postupy hodnocení veličin měřených v rámci monitorování §67

Monitorovací úrovně §68

Monitorování pracoviště §69

Osobní monitorování radiačního pracovníka §70 §71 §72

Monitorování výpustí §73

Monitorování okolí pracoviště §74

Díl 8 - Lékařské ozáření

Vybavení pracoviště pro rentgenovou diagnostiku a radioterapii §75

Požadavky na zdroj ionizujícího záření používaný při lékařském ozáření §76 §77

Léčebná a diagnostická aplikace radionuklidu §78

Diagnostické referenční úrovně §79

Chybné ozáření pacienta §80

Radiologické události §81

Stanovení distribuce dávek u obyvatelstva z lékařského ozáření §82

Díl 9 - Nelékařské ozáření

Záznamy o nelékařském ozáření lékařským radiologickým vybavením §83

Záznamy o nelékařském ozáření jiným zdrojem ionizujícího záření §84

Díl 10 - Radiační ochrana při činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu

Pracoviště s činností související se získáváním radioaktivního nerostu §85

Zvláštní požadavky na zajištění radiační ochrany při činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu §86

Díl 11 - Přírodní zdroje ionizujícího záření

Pracoviště s materiálem se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu §87

Stanovení osobních dávek pracovníka na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření §88

Informace o pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření a jejich předávání Úřadu §89

Optimalizace radiační ochrany na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření §90

Uvolňování radioaktivní látky z pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření §91

HLAVA III - EXISTUJÍCÍ EXPOZIČNÍ SITUACE

Pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu §92

Efektivní dávka pracovníka na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu §93

Informace o pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu a jejich předávání Úřadu §94

Optimalizace radiační ochrany na pracovišti s možným zvýšeným ozářením z radonu §95

Radonový index pozemku §96

Ochrana fyzické osoby před přírodním ozářením ve stavbě §97

Ochrana před přírodními radionuklidy ve vodě §98 §99

Údaje vztahující se k ochraně před přírodními radionuklidy ve vodě a jejich oznamování Úřadu §100

Optimalizace radiační ochrany při dodávání pitné vody pro veřejnou potřebu a dodávání balené vody na trh v České republice §101

Ochrana před přírodními radionuklidy ve stavebním materiálu §102

Údaje vztahující se k ochraně před přírodními radionuklidy ve stavebním materiálu a jejich oznamování Úřadu §103

HLAVA  IV - UVOLŇOVÁNÍ

Uvolňovací úrovně pro pracoviště se zdroji ionizujícího záření §104

Uvolňovací úrovně pro pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření §105

HLAVA V - NEHODOVÉ EXPOZIČNÍ SITUACE

Referenční úrovně pro nehodové expoziční situace §106

Ochranná opatření v nehodové expoziční situaci §107

Informování zasahující osoby o riziku spojeném se zásahem a údaje o zásahu §108  §109

Postupy při optimalizaci opatření k usměrnění přetrvávajícího ozáření v důsledku nehodové expoziční situace §110

ČÁST TŘETÍ - ZABEZPEČENÍ RADIONUKLIDOVÉHO ZDROJE

Postupy zabezpečení radionuklidového zdroje §111

Prvky systému zabezpečení §112

Plán zabezpečení §113

Ochrana informací důležitých z hlediska zabezpečení radionuklidového zdroje §114

ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Oznámení §115

Přechodná ustanovení §116

Účinnost §117

Příloha č. 1 - D-hodnoty pro vybrané radionuklidy a jejich násobky

Příloha č. 2 - Radiační váhové faktory, tkáňové váhové faktory, jakostní faktory

Příloha č. 3 - Konverzní faktory

Příloha č. 4 - Reprezentativní znaky zvažované při výběru optimální alternativy radiační ochrany

Příloha č. 5 - Postupy provedení konzervativních odhadů ozáření reprezentativní osoby

Příloha č. 6 - Obsah optimalizační studie pro stanovení autorizovaného limitu ozáření reprezentativní osoby

Příloha č. 7 - Zprošťovací a uvolňovací úrovně

Příloha č. 8 - Úrovně aktivit vysokoaktivních zdrojů

Příloha č. 9 - Pracoviště s otevřeným radionuklidovým zdrojem

Příloha č. 10 - Postupy při ověřování těsnosti uzavřeného radionuklidového zdroje

Příloha č. 11 - Četnost zkoušky dlouhodobé stability uzavřeného radionuklidového zdroje

Příloha č. 12 - Kategorizace závad zjištěných při zkoušce dlouhodobé stability

Příloha č. 13 - Zkouška provozní stálosti prováděná registrantem

Příloha č. 14 - Výčet údajů o radiačním pracovníkovi kategorie A a údaje charakterizující jeho očekávané ozáření

Příloha č. 15 - Vzor osobního radiačního průkazu

Příloha č. 16 - Údaje o zdroji ionizujícího záření zasílané Úřadu držitelem povolení k nakládaní se zdrojem ionizujícího záření a registrantem

Příloha č. 17 - Přehled vyrobených, dovezených, distribuovaných nebo vyvezených zdrojů ionizujícího záření zasílaný Úřadu

Příloha č. 18 - Hodnoty plošné aktivity pro povrchovou kontaminaci

Příloha č. 19 - Obsah dokumentace pro povolované činnosti v rámci expozičních situací

Příloha č. 20 - Postup pro zajištění radiačních ochrany registrantem při používání zdroje ionizujícího záření

Příloha č. 21 - Registrační formulář

Příloha č. 22 - Národní diagnostické referenční úrovně

Příloha č. 23 - Kritéria pro zařazení radiologické události do kategorie, postupy v případě jejího výskytu, doba uchovávání záznamů o ní a rozsah a lhůty pro informování o ní

Příloha č. 24 - Údaje o zdravotních službách, při nichž bylo použito ionizující záření a které byly poskytovatelem zdravotních služeb vykázány a zdravotní pojišťovnou uhrazeny, poskytované Úřadu zdravotní pojišťovnou

Příloha č. 25 - Podmínky pro zařazení pracoviště umístěného v podzemním nebo prvním nadzemním podlaží budovy mezi pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu

Příloha č. 26 - Způsob vyhodnocení výsledků pro stanovení radonového indexu pozemku

Příloha č. 27 - Objemová aktivita radonu a obsah přírodních radionuklidů v pitné vodě

Příloha č. 28 - Stavení materiál podle §9 odst. 2 písm. j) atomového zákona

Příloha č. 29 - Úrovně absorbované látky, při jejichž překročení musí být zvedeno neodkladné ochranné opatření

INFORMACE

422

XXXXXXXX

xx xxx 14. xxxxxxxx 2016

x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje

Státní xxxx xxx xxxxxxxx bezpečnost xxxxxxx xxxxx §236 xxxxxx č. 263/2016 Xx., xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) a x), §17 xxxx. 3, §24 xxxx. 7, §25 xxxx. 2 xxxx. a) xx x), §60 xxxx. 4, §61 xxxx. 6, §63 odst. 6, §66 xxxx. 6, §67 xxxx. 4, §68 xxxx. 2 písm. x) xx i), §69 xxxx. 2, §70 xxxx. 2 písm. x) x x), §71 odst. 2, §72 xxxx. 5, §73 xxxx. 3, §74 xxxx. 4, §75 xxxx. 5 xxxx. x), §76 xxxx. 6, §77 xxxx. 2, §78 xxxx. 3, §81 xxxx. 3, §83 xxxx. 7, §84 xxxx. 6, §85 xxxx. 4, §86 xxxx. 3, §87 xxxx. 5, §88 xxxx. 6, §89 xxxx. 2, §93 xxxx. 4, §95 xxxx. 6, §96 xxxx. 3, §98 xxxx. 4, §99 xxxx. 5, §100 xxxx. 3, §101 xxxx. 4, §104 xxxx. 9 a §164 odst. 2:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Euratomu1) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx zajišťování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Pojmy

§2

Pro xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx energie předané xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx elementu x xxxxxxxxx xxxxx obsažené x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) aktivitou podíl xxxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) X-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxx; D-hodnotu xxxxxxx příloha č. 1 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx dávkou xxxxxx radiačního xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx součet xxxxxxxx xxxxxxx, jestliže je xxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příloha č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx součinů xxxxxxxxx váhových xxxxxxx x ekvivalentní xxxxx x xxxxxxxxx tkáních xxxx orgánech; xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx příloha č. 2 k této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jednotlivců x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx τ

1. 50 xxx pro příjem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx

2. období do 70 xxx xxxx xxx příjem xxxxxxxxxxxx x dětí,

h) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx časový xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx τ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx integrál xxxxxxx ekvivalentní dávky xx dobu τ xx příjmu radionuklidu,

j) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx součin xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx bodě tkáně x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx biologickou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; jakostní xxxxxx xxxxxxx příloha č. 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ekvivalent x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx těla x xxxxxxx xxxxx,

x) XXXX xxxxx xxxxx x xxxxxxx 30 xx xxxxxxxx x materiálu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 1 x/xx3 x hmotnostním xxxxxxxx 76,2 % kyslíku, 11,1 % xxxxxx, 10,1 % xxxxxx x 2,6 % xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ekvivalent x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx vytvořen xxxxxxxxxxxxx usměrněným a xxxxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxx v xxxxxxx 10 xx xx poloměru xxxxxxx xxxxx xxxxx pohybu xxxxxx x usměrněném xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x daném bodě xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ICRU kouli x xxxxxxx 0,07 xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktivitou xxxxxx vážený xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x1 218Xx, objemové aktivity x2 214Xx x xxxxxxxx aktivity x3 214Xx; ekvivalentní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx součtu 0,106 x x1, 0,513 x x2 x 0,381 x x3,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivita xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) konverzním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požitím,

s) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx příjmu xxxxxxxxxxxx vdechnutím,

t) Xxxx xxxxx xxxxxx radionuklidu xxxxxxx,

x) Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx úvazek xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx příjmu všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx, 40X, 222Xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxx xxxxxxxx používané xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx radiodiagnostice xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx panoramatické snímkování xx širokým xxxxxxxx xxxxxxx xxxx snímkování x xxxxxxxx výpočetní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxxx zářením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx xx mimo xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXX RADIAČNÍ XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxx

§3

Xxxxxx limity xxx obyvatele

(K §63 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx xxxx

x) xxx xxxxxx efektivních dávek xx xxxxxxx xxxxxxx x úvazků efektivních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx 1 mSv,

b) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx čočce 15 xXx x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 1 cm2 xxxx 50 xXx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§4

Limity pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(X §63 odst. 6 xxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxx pro radiačního xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx dávek x xxxxxxxxx xxxxxxx 20 mSv xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx §63 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx 100 xXx xx 5 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx let a xxxxxxxx 50 xXx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx ekvivalentní xxxxx v xxxx xxxxx 100 xXx xx 5 xx xxxx jdoucích xxxxxxxxxxxx xxx a současně 50 xXx v xxxxxx kalendářním roce,

c) xxx průměrnou ekvivalentní xxxxx xx každý 1 cm2 kůže 500 xXx za xxxxxxxxxx rok bez xxxxxx na velikost xxxxxxx plochy x

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx ruce xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx chodidel xx po xxxxxxx 500 xXx za xxxxx kalendářní xxx.

(2) Xxxxxxxxxx, zda xxxxxxx x překročení xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) být xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx a xxx všech pracovních xxxxxxxxxx, xxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx externím xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ozáření podléhajícímu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro více xxxxxxxxxxxx, registrantů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, x kterého xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ozáření, musí xxx xxxxxxx vyřazen x xxxxx xx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx xx xxxx, než xx posouzena jeho xxxxxxxxx způsobilost x xxxxx práci se xxxxxxx ionizujícího xxxxxx x xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx práci.

(4) Xxxxxxxxxx limitů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 3, xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx osoba, xxx niž pracovní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x takovému xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důvody.

§5

Xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx

(X §63 xxxx. 6 atomového xxxxxx)

(1) Xxxxxxxx limitů xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx posuzovat xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx žák x student x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.

(2) Posuzování, xxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx limitů xxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxx prováděno xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx dávek ze xxxxx xxxx xxxxxxx x při všech xxxxxxxxxx, které žák x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxx xx 16 do 18 xxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx studia xxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx kalendářní xxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ze zevního xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx dávek z xxxxxxxxx xxxxxxx 6 xXx,

x) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x oční xxxxx 15 mSv,

c) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx každý 1 xx2 xxxx 150 mSv xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a

d) xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx prstů xx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx chodidel xx xx xxxxxxx 150 xXx.

(4) Limity xxx xxxx x studenta xxxxxxxx než 16 xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx pracovat xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x obecnými xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxx xxx žáka x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 18 let, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovníka.

§6

Odvozené xxxxxx

(X §63 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxxx pracovníky xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx překročeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx "odvozené xxxxxx").

(2) Odvozenými xxxxxx xxx zevní xxxxxxx xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx 0,07 mm xxxxxxx 500 xXx xx xxxxxxxxxx xxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x hloubce 3 mm hodnota 20 xXx za xxxxxxxxxx xxx a

c) xxx xxxxxx dávkový xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 mm hodnota 20 xXx za xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx případů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx

0,02

_____,

xxxx

x) xxxxxxxxxx aktivita

0,02

_____,

hinh

(4) Xxx xxxxxxxxx zevním x xxxxxxxx ozáření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, kromě případů xxxxxxxxx x odstavci 6, se xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx

Xx(0,07)&xxxx;≤ 0,5 Xx a

kde

Hp(0,07) (Sv) xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 0,07 mm,

Hp(10) (Xx) xx roční xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 xx,

xx,xxx (Xx/Xx) je xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidu xxxxxxx; konverzní xxxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x xxxx vyhlášce,

Ii,ing (Bq) xx roční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požitím,

hi,inh (Xx/Xx) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vdechnutím; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x této xxxxxxxx a

Ii,inh (Bq) xx roční xxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidu xxxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx roční xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx forem xxxx xxxxxxxxxx vdechovaného xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x xxxx vyhlášce nejvyšší xxxxxxxxx faktor xxx xxxxxx požitím xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxx ozáření xxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx alfa xxxx-xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx příjem xxxxxxxxxx 3&xxxx;200 Xx xx xxxxxxxxxx xxx.

Díl 2

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§7

[X §66 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx expozičních situací, xxxxxxxx varianty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zajištění xxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx optimální varianty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx osobám xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx přijímaná x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx obyvatelstva xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx

x) x xxxxxx ionizujícího xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) x fyzické xxxxx.

(3) Při xxxxxx xxxxxxxxx varianty zajištění xxxxxxxx ochrany xxxx xxx dána xxxxxxxx xxxxxxx velikosti ozáření xxxxx x zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx být xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx znaky xxxxxxx příloha č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxx výběru xxxxxxxxx varianty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lze, xx-xx xx xxxxx, xxxxxxx porovnání xxxxxxx xx xxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zejména přemístění xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dodatečných xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 musí xxx provedeno tak, xx xxxxxxx kolektivní xxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) 0,5 xxx. Xx/Xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, x níž je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jednotlivce xxxxx xxx 1/10 xxxxxxxxxxx xxxxxx ozáření,

b) 1 xxx. Kč/Sv pro xxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dávka u xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 1/10, xxx xxxxx xxx 3/10 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) 2,5 xxx. Xx/Xx pro xxxxxxxx činnost, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx než 3/10 xxxxxxxxxxx limitů xxxxxxx,

x) 1 xxx. Xx/Xx pro lékařské xxxxxxx,

x) 0,5 mil. Xx/Xx pro ozáření x přírodního zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) 2,5 xxx. Xx/Xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx.

§8

[X §66 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx nebyly opomenuty xxxx vzniklé xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nové xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx zejména dojde-li x xxxxxxxxxx limitů xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) U xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxxx účely, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx u xxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxx, přičemž xxxx xxx xxxxx v xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx a xxxxx, které xxxxxx xxxxxx, musí být xxx xxxxx, jak xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx zkušenosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany nebyla xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxx postup xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hlediska x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx znaky.

§9

Hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

[X §81 xxxx. 3 xxxx. d) x §82 xxxx. 4 atomového zákona]

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx reprezentativní xxxxx musí xxx xxxxxxxxx konzervativními odhady. Xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ozáření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví příloha č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx studie xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx reprezentativní xxxxx xxxxxxx příloha č. 6 x této vyhlášce.

Díl 3

Xxxxxxxxxxxx

§10

Xxxxxxxxx

(X §67 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Zprošťovací xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 7 x xxxx vyhlášce. Zprošťovací xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx radiační xxxxxxxx.

(2) Zprošťovací úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 7 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx úrovně, xxxxx xxxxxx podílů xxxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxxxxxxxx zprošťovacích úrovní xxxxxxx xx menší xxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxxxxxx úrovně, xxxxx xxxxxx xxxxxx hmotnostních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxxxxxxxx zprošťovacích xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx menší xxx 1.

§11

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

[X §60 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx radionuklidový xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx příloha č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Kategorizace zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

[X §61 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxxx zákona]

Nevýznamným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx emitující xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx nepřevyšující 5 xxX, který není xxxxxxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx,

x) xxxxxxxx trubice xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jiné elektrické xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 30 kV, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx přístupném xxxxx xx xxxxxxxxxxx 0,1 m od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 1 µXx/x, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx látka, x xxxxx xxxxxx xxxxxx

1. aktivit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxx 1, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úrovní hmotnostní xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 1.

§13

[K §61 xxxx. 6 písm. a) xxxxxxxxx xxxxxx]

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, konstruovaný tak, xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx 0,1 m xx xxxxxxx xxxxxxxx xx příkon prostorového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 1 µXx/x x na xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek k xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rukama xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejvýše 250 µXx/x,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, x xxxxx součet xxxxxx xxxxxxx radionuklidů a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je menší xxx 100 v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx než 1&xxxx;000 v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx, že xx kterémkoli xxxxxxxxxx xxxxx xx vzdálenosti 0,1 m xx xxxxxxx zařízení xx xxxxxx prostorového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx menší xxx 1 µSv/h x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k manipulaci x xxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx dávkového xxxxxxxxxxx xxxxxxx 250 µXx/x, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx nevýznamným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, x xxxxx xxxxxx podílů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx menší než 10.

§14

[X §61 xxxx. 6 xxxx. a) xxxxxxxxx zákona]

Jednoduchým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx významným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§15

[X §61 odst. 6 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

Xxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxxxxx záření je

a) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx denzitometru x zubního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx částic,

c) xxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxx x radioterapii xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx částicemi,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx uzavřený radionuklidový xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx radionuklidový xxxxx xxxxxx x ozařování xxxxxxxx, xxxxxx potravin, xxxxxxx, xxxxxxxx běžného xxxxxxx nebo xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x uzavřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§16

[X §61 xxxx. 6 písm. a) xxxxxxxxx zákona]

Velmi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx jaderný xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxx pohybu x xxxxxxxxxxx

§17

[X §61 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx tkání x xxxx,

x) xxxxxxxx radionuklidový xxxxx, u kterého xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x X-xxxxxxx xxxxx 1&xxxx;000 xxxx xxxxx, xxxx

x) otevřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x X-xxxxxxx xxxxx 1&xxxx;000 xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo x), x xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x X-xxxxxxx xxxxx xxx 1&xxxx;000 a xxxxxxx xxxxx 10 xxxx větší, xxxx

x) xxxxxxxx radionuklidový xxxxx, x kterého je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x X-xxxxxxx menší xxx 1 000 x xxxxxxx xxxxx 10 xxxx větší.

(3) Zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx 3. xxxxxxxxx zabezpečení je

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx měřicím xxxxxxxx, který je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neuvedený x xxxxxxx x) xxxx x), x xxxxxxx xx poměr xxxxxxxx xxxxxxxx x X-xxxxxxx menší než 10 x xxxxxxx xxxxx 1 xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx nejvýše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx a X-xxxxxxx xxxxx xxx 10 x xxxxxxx xxxxx 1 xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 30 % xxxxx, jejíž xxxxxxxx xx větší xxx 160 MBq.

(4) Xxxxxxx ionizujícího xxxxxx 4. kategorie zabezpečení xx

x) uzavřený radionuklidový xxxxx určený x xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx příkonem x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x permanentního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx neuvedený v xxxxxxxxx x) až x), x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x X-xxxxxxx xxxxx xxx 1 x xxxxxxx roven 0,01 xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx poměr xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a X-xxxxxxx xxxxx xxx 1 x xxxxxxx xxxxx 0,01 xxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxx ionizujícího záření 5. kategorie zabezpečení xx

x) xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx radioterapii,

b) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchytu,

d) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xöxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx emisní xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u kterého xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x D-hodnoty xxxxx xxx 0,01 x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx poměr nejvýše xxxxxxxxxxxx aktivity na xxxxxxxxxx a X-xxxxxxx xxxxx než 0,01 x zároveň je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§18

[X §61 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xx xxxxxxxxxx, kde xxxxxxx xx shromažďování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxx xxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx poměru X/X, xxxxxxxxxxx následujícím xxxxxxxx:

xxx Xx,x je xxxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x radionuklidu x a Dn xx X-xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx n.

§19

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §61 xxxx. 6 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxx I. xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx typ xxxx xxxxxxxxxx Úřadem,

b) xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx zubním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rentgenovým xxxxxxxxx,

x) pracoviště x xxxxxxxxxx xxxx měřicím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx s jednoduchým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx X. xxxxxxxxx,

x) pracoviště x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx radioterapii, x xxxxxxxx

1. kostního denzitometru,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx

3. veterinárního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pracoviště x xxxxxxxx defektoskopem obsahujícím xxxxxxxx radionuklidový xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x mobilním xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) pracoviště x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj, x xxxxx charakter xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxx kontrolovaného xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením, x xxxxx charakter xxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx je

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx zařízením xxxxxxxxxxx uzavřený radionuklidový xxxxx, které xx xxxxxx k radioterapii,

c) xxxxxx xxxxx,

x) pracoviště xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx radionuklidový zdroj x xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiných xxxx, x

x) xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx sanací x rekultivací xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx byla ukončena xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pracovištěm XX. xxxxxxxxx je

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx zařízením.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do kategorie, xxxxx pracovišť xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4, je xxxxxxxx pracoviště ventilačními, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

§20

Kategorizace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

[X §61 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X nebo X musí být xxxxxxxxxx

x) očekávané xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provozu a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Radiačním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx A je xxxxxxxx pracovník, xxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx dávku xxxxx xxx 6 xXx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx než 15 xXx xx xxxx xxxxx, xxxx

x) ekvivalentní xxxxx xxxxx xxx 3/10 limitu xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxxx X xx xxxxxxxx pracovník xxxx xxx uvedený x xxxxxxxx 2, xx-xx xxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Díl 4

Xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§21

Xxxxx xxxxxxx x skutečností xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

[X §25 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx osobní dávky xxxxxxx osoby,

b) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ionizujícího xxxxxx x xxxxxx radionuklidů xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx radionuklidů do xxxxx pracoviště,

d) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x okolí pracoviště,

e) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx záření x

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx záření.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) ochranné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších ochranných xxxxxxx x xxxxxxxx xxx práci se xxxxxxx ionizujícího xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx obalových xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx radioaktivní xxxx štěpné xxxxx,

x) xxxxxxxxxx příslušenství, které xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení xxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x použitých metodách xxxxxxxxxxxx osob, pracoviště, xxxxx pracoviště x xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx monitorování,

i) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupujících do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka x xxxxxxxxx nakládání xx xxxxxxx ionizujícího záření x způsobilosti x xxxx pravidelnými zkouškami,

l) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nedodržení xxxxxxxxx radiační ochrany xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx osobního monitorování,

o) xxxxx vedené x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxx pobytu xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidových xxxxxx x

x) skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx vydaných xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §9 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2 x 5 xx 7 atomového xxxxxx.

§22

Rozsah xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, ověřování x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx důležitých x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

[X §25 xxxx. 2 xxxx. x) atomového xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx sledovány, xxxxxx, xxxxxxxxx, ověřovány a xxxxxxxxxxxxx

x) při výrobě, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x rozsahu potřebném x

1. xxxxxxxxx shody xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx typem,

2. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx formou xxxxxxxxx zkoušky a

c) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx x

2. zkoušky xxxxxxxx stálosti.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx práce x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x zaznamenávány x xxxxxxx podle §50 a údaje x xxxxxxxx x xxxx pobytu fyzických xxxx x kontrolovaném xxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle §33 xxxx. 3.

(4) Xxxxxxxxxxx dokládající ověřování xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x zaznamenávány x rozsahu podle §50.

(5) Údaje xxxxxx x xxxxxxx radiačním xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx, hodnoceny a xxxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxx §36.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxx §41.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx

§23

[X §25 odst. 2 písm. b) xxxxxxxxx xxxxxx]

Xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rozsahu:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx identifikační číslo xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx,

x) xxxxxxx x země xxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx jsou vlastnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje xx xxxxx,

x) xxxxx x druhu radionuklidu,

f) xxxxx o aktivitě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx kterému se xxxxxxxx vztahuje, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx kermová xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx radionuklidu x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje,

j) údaje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zkoušek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx osvědčení xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

§24

[X §25 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx]

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x technických xxxxxx xxxxx označit xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x není xxxxxxxxxxxxxx zdrojem, xxxx xxx xxx všechny xxxxxxxx radionuklidové zdroje xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx množství xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx nakládá xxxxx xxxxx, skutečnosti xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx uzavřených xxxxxxxxxxxxxxxx zdrojů téhož xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxx x druhu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx kterému xx aktivita xxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxx základního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x zapouzdření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) stupeň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidových xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) výsledky xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdrojů,

l) xxxxxxxxxx doba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x identifikační údaje xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x podpis xxxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

[X §25 xxxx. 2 písm. x) atomového xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje musí xxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje,

b) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx schvalování typu xxxxxxxx schváleného xxxx, x xxxxx vlastnostmi xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxx o xxxxx radionuklidu,

e) údaje x xxxxxxxx x xxxxxxxxx formě xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x aktivitě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxx času, x němuž xx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx,

x) xxxxx x druhu obalu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx průvodního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) změny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx i) x

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx průvodní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxx radionuklidové xxxxxx předávané xxxxxxxx xxxx xxx skutečnosti xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxx xxxxxxxxxx radionuklid xxxx xxx xxxxxxxxxxx směs xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx celkový xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Jsou-li z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x pracoviště, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dochází x jejich koncentraci, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx těmito xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x průvodním xxxxx otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx zaznamenány x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x), x), h), x) x k),

b) údaje x xxxxxxxx x x nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 0,1 x od povrchu x

x) xxxxx x xxxxxxxx plošné xxxxxxxx xx 100 cm2 xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx 5

Zkoušky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§26

Xxxxxxxxx xxxxxxx

[X §68 xxxx. 2 xxxx. x) x §69 xxxx. 2 xxxx. x) atomového xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx zkouška xxxx xxx provedena xx xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) vizuální kontrolu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje vydaného xxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 písm. x) x b),

c) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje

1. ověření xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

2. xxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxxxxx těsnosti uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx příloha č. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx s uzavřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, bezpečnostních, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx parametrů x vlastností xxxxxxxx x xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx,

4. xxxxxxxxx dozimetrických xxxxxxx důležitých x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. zkoušku xxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příloha č. 10 x této vyhlášce x

6. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxxxx záření

1. ověření xxxxxxxxxx generátoru xxxxxx,

2. xxxxxxx funkčnosti řídicích, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, signalizačních, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx provozních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxx, x

5. měření neužitečného xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, jde-li x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zubní panoramatické xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

f) xxxxxxx údajů xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, že toto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, prověření, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx ionizujícího záření xxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx odstavce 2 x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx přejímací xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx konkrétnímu xxxxx xxxxxxx a specifickým xxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§27

[X §68 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx musí být xxxxxxxxx

x) pravidelně s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu

1. 12 xxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx lékařské xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

2. 12 xxxxxx v xxxxxxx významného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx určeného xxx xxxxxxxx ozáření x radiodiagnostice nebo xxxxxxxxxxx radiologii,

3. 12 xxxxxx x případě xxxxxxxxx defektoskopického xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

4. stanovenou x příloze č. 11 k této xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx možné xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

5. 24 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1 až 4 x

6. 36 xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx neuvedeného x xxxxxx 1 xx 4,

x) xxx každém xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx příslušenství, xxxxx xx vliv xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového zdroje,

d) xxxxx výsledky xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx poukazují na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxx xx xxxxxxxx ochranu,

e) po xxxxxx, opravě xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx důležitý x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx významně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx rentgenky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx servisním xxxxxx xx systému xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx určujících geometrii xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx generátoru,

f) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxx ochranu, a

g) xx xxxxxxxxxx závady xxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Zkouška xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) musí xxx xxxxxxxxx nejpozději x kalendářním xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx lhůta xxx xxxx xxxxxxxxx.

§28

[K §68 xxxx. 2 xxxx. x) x §69 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Zkouška xxxxxxxxxx stability xxxx xxxxxxxxx vizuální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nejistoty xxxxxx; xxxxxx x způsob xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx příloha č. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) zařízení x uzavřeným radionuklidovým xxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x uzavřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxx parametrů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx dozimetrických veličin xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx stanovení xxxxxx nejistot,

5. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx otěrem xx náhradní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příloha č. 10 x xxxx xxxxxxxx x

6. měření xxxx xxxxx neužitečného záření x okolí zařízení x xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx neužitečného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxx funkčnosti xxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ovládacích, bezpečnostních, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx systémů,

3. ověření xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx generátoru xxxxxx x jejich stability,

4. xxxxxxxxx dozimetrických xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx intraorálního xxxx zubního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx změně v xxxx používání, xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxx xxxxxxx x posledním xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, ověření správnosti xxxxx uvedených x xxxxxxxxx dokumentaci xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které mají x xxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxx xxxxxxxxxxx její rozsah xxxxxxxxxxx xxxxx použití x specifickým xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§29

[K §68 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxxxx xxxxx §27 odst. 1 xxxx. x) xx x) může xxx prováděna v xxxxxxxx rozsahu xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx

x) §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx potvrzeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx funkci zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx vliv na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) §27 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxxxx xxxx vyvráceno xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) §27 xxxx. 1 xxxx. x) byly xxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje ionizujícího xxxxxx nebo jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xx radiační xxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx s výsledkem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx zásah,

e) §27 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a parametry xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje ionizujícího xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) §27 xxxx. 1 písm. x) xxxx xxxxxxx, xxx

1. xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušce xxxxxxxxxx stability byla xxxxxxxxxx x

2. xxxxxxxxxxx xxxx závady xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Zkouškou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděnou x omezeném xxxxxxx xxxxx odstavce 1 (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx") xxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 xxxx. a).

§30

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a odstraňování xxxxx

[X §68 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jako velmi xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxx příloha č. 12 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Zkouška xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxx při ní xxxxxx xxxxxxxx závady,

b) xx xxxx xxxxxxx xxxxx pro odstranění xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedené xxxxx §29 odst. 1 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx

x) xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) méně xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odstraněna xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě úspěšnou xxxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx během xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx velmi závažná xxxxxx, xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx písemně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx radiologickému xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a uvést xx v xxxxxxxxx xx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxx xxxxx, která provádí xxxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxx níž xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx závady x provozní omezení xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx držiteli xxxxxxxx xxxx registrantovi x xxxxxxxxxx radiologickému xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx je x protokolu xx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx.

(6) Xxx stanovení xxxxx xxx xxxxxxxxxx méně xxxxxxx závady musí xxx zohledněn charakter xxxxxxxx méně xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxx xxx odstranění méně xxxxxxx závady nesmí xxx delší xxx 3 xxxxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx závada xxxxxx zjištěna.

Xxxxxxx provozní stálosti

§31

[K §68 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §69 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxx xxxx provádět xxxxxxx provozní stálosti x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx stanoví příloha č. 13 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx

x) vizuální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx charakteristických xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx, které má xxxx xx radiační xxxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ověřované xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx,

2. xxx xxxxxx xxxxxxxx podezření na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx příslušenství, které xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx zobrazení xxx xxxxxx snímkování, xx xxxxx dávkových xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx změnu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

3. po xxxxxx, opravě xxxx xxxxx xxxxxxxxx zásahu, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ověřovanou při xxxxxxx xxxxxxxx stálosti, xxxxxxx xx opravě xxxx kalibraci diagnostického xxxxxxxx, xx zásahu xx softwaru xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx expozičních předvoleb, x

4. xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, x

x) x xxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zařízení x ním zkoušku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx,

2. xxx používání v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx, kde xx xxxxxxx riziko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejméně xxxxxx xx 3 xxxxxx,

3. po xxxxxx xxxxxxx x

4. xxx xxxxxxxxx na netěsnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx těsnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx příloha č. 10 x xxxx vyhlášce.

(4) Při xxxxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxx zkoušek provozní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) stav xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má vliv xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx použití x xxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření a xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v

1. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3. protokolu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

[X §68 xxxx. 2 xxxx. d) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx používaného xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) x zkoušky, xxx kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxx xxxxxxx,

1. lékař, xxxxx běžně v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx monitoru xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx praxi zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x zkoušku xxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx používaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vyšší,

1. xxxxxxxxxxxx pracovník, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stálosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx radiologii, xxxxx radiodiagnostice, xxxxxxxxxx xxxx kostní denzitometrii, xxxx

2. radiologický asistent, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx ionizujícího xxxxxx používá, xxxxx xx jedná x xxxxxxx provozní stálosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx v kontrole xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který x xxxxxxxx praxi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx o xxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx stálosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zkoušky x x xxxxxxx nevyhovujících xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxx-xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx záření držitel xxxxxxxx, xxxx

2. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nakládá-li se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Osobou povinnou xxxxxxxx rozsah x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx je

a) klinický xxxxxxxxxxxx fyzik, xxxxx xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, není-li xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radiologického fyzika.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejím provedení,

b) xxxxxxx zaznamenáno a

c) xxxxxxx neprodleně osobě xxxxx odstavce 2.

(5) Xxxx-xx na základě xxxxxxxx zkoušky provozní xxxxxxxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všichni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx provozu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 6

Xxxxxxxx

§33

Xxxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §25 odst. 2 xxxx. b) x x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx,

x) xxxxx, popřípadě jména,

c) xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osobních xxxxx x další xxxxx vztahující xx x osobní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) údaje xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx monitorování.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx uchovávány xx celou dobu xxxxxx činnosti zahrnující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxx, xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dosáhl 75 xxx věku, xxxxxxx xxxx po xxxx 30 let xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx kontrolovaného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxx radiačními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x kontrolovaném pásmu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo dobrovolně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x kontrolovaném xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx vstupu xx kontrolovaného xxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx pobytu,

e) xxxxxxxx xxxxxxxx monitorování, jsou-li x dispozici, a

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(4) Údaje xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx.

(5) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx ozáření a x havarijního xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx povolení xxxx oznamovat Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků:

a) xxxxxx údaje radiačního xxxxxxxxxx kategorie X x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx práce, xxx xxxxx je xxxxxxxx pracovník vystaven xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx údajů; xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx příloha č. 14 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx dávkách radiačních xxxxxxxxxx kategorie X xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) roční xxxxxxx osobních xxxxx xxxxx radiačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X do 31. xxxxxx xx xxx předcházející.

(7) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx elektronicky ve xxxxxxxx čitelném xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx oznamovat Xxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnotu 10 xXx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xXx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx 150 mSv xx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ozáření převyšující xxxxxxx 15 xXx xxxx ekvivalentní xxxxx xx xxxx čočku xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 15 xXx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx 300 mSv xx xxxxxxxxx nebo kůži, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx též x xxxxxxx roku, s xxxxxxxxxxxx příčin xxxxxx xxxxxxx x přijatými xxxxxx, a

c) úvazek xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 6 mSv, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx příčin xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx.

(9) Oznámení xxxxx xxxxxxxx 8 písm. x) xxxx b) xxxx xxx provedeno xxx x xxxxxxx, xx dozimetr, xx xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxx, byl xxxxxxx xx ochranné xxxxxxx. Zeslabení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx příčin xxxx xxxxxxx.

§34

Uchovávání osobních dávek xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

[X §25 xxxx. 2 písm. x) x §78 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uchovávat údaje x osobních dávkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x němž údaj xxxxxx.

(2) Držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx musí předávat xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie X držiteli xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x Xxxxx neprodleně po

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx

1. efektivní xxxxx xx zevního xxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 xXx,

2. ekvivalentní dávky xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 mSv xxx xxxx xxxxx xxxx 150 xXx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxx

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx převyšujícího 6 xXx.

(3) Držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx skončení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx ionizujícího xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx oznamovat Xxxxx xx 1 měsíce xx skončení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie X, u xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx radiační průkaz

§35

(K §79 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Osoba xxxxxxx xxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxx x xxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx fotografii o xxxxxxxxx 3,5 x 4,5 xx.

(2) Osobní xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x

x) části X sloužící k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxx, nejdéle xxxx 10 xxx xx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxx B xxxxxxxx x xxxxxxxx dávek x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx rok.

(3) Xxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx končí

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx povolení, xx-xx xxxxxxx pracovník xxxxxxxx xxxxxxxxx povolení.

(4) Xxxx xxxxxxxx radiačního průkazu xxxxxxx příloha č. 15 k xxxx xxxxxxxx.

§36

(K §79 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxx povinná xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx Xxxx o xxxxx xxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejpozději xx 30. listopadu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx Xxxxx nejpozději xx 28. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního roku xxxx X osobního xxxxxxxxxx průkazu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx externího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx roční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx držitelem xxxxxxxx, xxxxx o vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx požádal,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx radiačního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x vystavení xxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx radiačního xxxxxxx a doplnit xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu,

e) xxxxxx xxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx po xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx Xxxx x vydání nového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 30 dnů xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zaslat Xxxxx osobní radiační xxxxxx xxxxxxxxxx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) oznámit Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 1, 7 xxxx 8 xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx radiační průkaz Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx změn,

i) xxxxxxxxxxxx x části X xxxxxxxx radiačního xxxxxxx xxxxx obdržené xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx sledovat xxxxxxxxx celkovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx v části X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx roku, všechny xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pracovníkem xx xxxx xxxxxx osobního xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx možno xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx externího xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxx B xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu měsíční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x kterých xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zaznamenávat x xxxxx A xxxxxxxx xxxxxxxxxx průkazu xxxxxxx xxxxxx xxxxx dávky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x osobním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §80 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníka podle §50.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxxxxx vykonává xxxxxxx, xxxx zajistit x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx kontrolované pásmo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Vyhodnocenou xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx průběžně, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx externího xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kontrolovaném xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx neprodleně xx vyhodnocení xxxxx xxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx

[X §25 odst. 2 písm. x) x x) atomového xxxxxx]

(1) Držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 8 atomového xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) xxxx 2 x 5 atomového xxxxxx musí předávat Xxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx

x) měření x xxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lékařských prohlídek x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx A xxxx xxx uchovávány do xxxx, xxx radiační xxxxxxxxx dosáhne xxxx xx dosáhl 75 xxx xxxx, xxxxxxx xxxx po dobu 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx ionizujícímu xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, xxxxx xx pracovištěm x jaderným zařízením, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx dobu

a) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x

x) 10 xxx po xxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x monitorování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska radiační xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx 10 let.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

§38

[X §25 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vést x xxxxxx zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx nakládá, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x údaje:

a) xxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx identifikaci, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x výrobní nebo xxxxxxxxxxxxx číslo,

b) xxxx xxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) povolení x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx zdrojem ionizujícího xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx způsob a xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, x případě otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x bilanci xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx se zdrojem xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxx x rámci soustavného xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x kontrolní xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x každém xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xx své xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxx převzetí xxxxxx ionizujícího xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx držby xxxxxx ionizujícího xxxxxx,

x) x případě zdroje xxxxxxxxxxxx záření podléhajícího xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx distributorem,

d) x xxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušce x xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxx pro xxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) záznamy x xxxxxxxx měření prováděných x xxxxx zkoušek xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx vzniklé xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do držby xxxx xxxxx, xxxx x xxx, xxxx x xxx xxx xxxxxx, a v xxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx také průvodní xxxx vystavený při xxxxx xxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx uvolnění x xxxxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx o xxx, xxxx a kdy xxx xxxxxx, a xxxxxxxx list xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x

x) x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx obdobné vyobrazení, xxxxxxx-xx tak xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx používání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x zkoušce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxxxx zkoušky dlouhodobé xxxxxxxxx, nejméně xxxx xx xxxx 3 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx odhad xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uchováván xx celou xxxx xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx.

(5) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx uchovávány xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 1 xxxx od jejich xxxxxxxx.

(6) Nestanoví-li tato xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 2 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§39

[X §25 xxxx. 2 xxxx. d) xxxxxxxxx zákona]

(1) Držitel xxxxxxxx x nakládání xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx x registrant xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx typ byl xxxxxxxx Xxxxxx, a xx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx xx

1. xxxxxxxx provedení přejímací xxxxxxx,

2. xxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxx xxxx osobě x

4. xxxxxxxx z xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx radionuklidovém xxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx,

2. změně xxxxx,

3. xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx x

4. xxxxxxxxxx xxxx radioaktivního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky,

2. xxxxx údajů,

3. xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx osobě x

4. xxxxxxxx zařízení x xxxxxxx.

(2) Xxxxxx údajů xxxxxxxxxx Xxxxx podle xxxxxxxx 1 stanoví příloha č. 16 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Držitel povolení x výrobě, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx vývozu xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx písemně Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx nebo vyvezených xxxxxx ionizujícího záření xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx příloha č. 17 k xxxx vyhlášce.

§40

Xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(X §71 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zejména xxxxx, xxxxxx označení, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx identifikační xxxxx,

x) účel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx.

(2) Ohlašovatel xxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx o shodě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dovozcem xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx údaje xxxxxxx x xxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx údaje podle xxxxxxxx 1 x 2 nejméně xx xxxx 2 xxx xx předání xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření jiné xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx.

§41

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

[X §69 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Inventurní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jednoduchým xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření nebo xxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Inventurní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx k 31. xxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx 30 xxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x následujícím xxxxxxx:

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) nebo b)

1. xxxxxxxxx dokladů vztahujících xx k uzavřenému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. xxxxxxxxx fyzické přítomnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x krytu.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx měsíce xx provedené inventurní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx b) hlášení xxxxxxxxxx

x) výrobní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx osvědčení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x druhu xxxxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxx xxxxx, v xxxx xx radionuklidový xxxxx xxxxxxx, x xxxx výrobní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nachází, x

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§42

Identifikace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X §89 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx x výrobě xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx identifikátorem,

b) xxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx vyznačit xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx vysokoaktivního zdroje; xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx obal údaje x charakteru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x, xx-xx to xxxxxxxxxxxx, xxx vysokoaktivní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) zajistit, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vysokoaktivního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx vyobrazení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxx obvykle xxxxxxxxxxx obalu.

(2) Xxxxx, xxxxx xx v xxxxx vysokoaktivní xxxxx, xxxx zajistit, aby

a) xxxxxxxxxxxxx zdroj x xxxx xxxx byly xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx,

x) vysokoaktivní xxxxx a xxxx xxxx xxxx, je-li xx xxxxxxxxxxxx, označeny x xxxxxxxx znakem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fotografie, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiná xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoaktivního xxxxxx, obalu xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, zařízení, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vysokoaktivního zdroje xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX II

PLÁNOVANÉ XXXXXXXXX XXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

§43

Xxxxxxxxxxx xxxxx

[X §72 odst. 5 xxxx. x) x b) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx pracovišti, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorie X. X jiných xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxxx X xxxx X.

(2) Xxxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx x hodnocením xxxxxx povinností držitele xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx ionizujícího xxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x

4. xxxxxxxxxx x provozu xxxxxxxxxx, kde se xxxxxxxx radiační xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx spolupráce x držitelem xxxxxxxx xxx

1. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx souvisí se xxxxxxxxxx radiační ochrany, x

2. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přístrojů.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx držitele xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x kontrolovaném xxxx xxxxxxxxxx pásmu xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx radiační xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx osobních dávek, xxxxxx xxxxxx osobních xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx činností, radiačního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx majících xxxx xx xxxxxxxx ochranu x xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxx x stavu,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontrol xxxxxx ionizujícího záření,

k) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zkoušek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x osobou, xxxxx xx xxxxxxx,

x) zkoušku xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx vyhláška xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx poškození xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x kontrolu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) řešení xxxxxxxxxxxx události,

o) xxxxxxxxx x řešení neshody, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s radiačním xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x to tak, xxx xxxx informace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx zbytečného xxxxxxx, a

r) metodické xxxxxx osob s xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ochranou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§44

Osoba x přímým xxxxxxxx xxx radiační xxxxxxxx

[X §72 xxxx. 5 písm. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxx x xxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx ochranou xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx A. X xxxxxx xxxxxxxxx xx osoba x xxxxxx dohledem xxx xxxxxxxx ochranou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kategorie X xxxx X.

(2) Xxxxx x xxxxxx dohledem xxx radiační ochranou xxxx xxxxxx dohlížet xx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro prováděnou xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx radiačního xxxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx osobu o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx radiační xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx radiační xxxxxxxx xxxx požadavky xxxxxxx zdraví a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xx xx šetření xxxxxxxx mimořádné události,

f) xxxxxxx xx na xxxxxx neshody x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není radiační xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

g) xxxxxxxxxxx x radiačním xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxx usměrnění xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§45

Xxxxxxxxxxxxxx útvar xxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

[X §72 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxxxxxxxxxx útvar xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soustavný xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na tomto xxxxxxxx xxxxxxxx podle §43 xxxx. 2 x 3, kontrolovat xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ochranou xxx všechny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx pásma,

b) xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupujících xx kontrolovaného xxxxx,

x) xxxxxxxx

1. návrhů změn xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx ochraně x

2. vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x radiační xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x kontrolu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx událostí xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vypracování xxxxxx xx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx držitele xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zvládání xxxxxxxx mimořádné události.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx útvar xxxxxxxx xxxxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxx xxx radiační xxxxxxxx xx energetickém xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxx soustavného xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx pásmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxx

x) spolupracovat x xxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka a xxxxx fyzickou osobu x xxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzniklou xxxxxxx,

x) prověřovat, zda xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxxx do kontrolovaného xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ochrany zdraví x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx osobou, xx-xx xxxxxxxx konzultace x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxx usměrnění xxxxxx xxxxxxxx, a xx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxx zbytečného xxxxxxx.

Xxx 2

Kontrolované a xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx pásmo

§46

(K §73 xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx část xxxxxxxxxx

x) ucelená x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) xx xxxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Kontrolované xxxxx xxxx být xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx radiačního xxxxxxxxx,

x) upozorněním "Kontrolované xxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx záření, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxxxx.

(3) Kontrolované xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxx, kde xxxxx xxxxxxxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxxx prostorového dávkového xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx může xxx xx kalendářní xxx xxxxx xxx 2,5 µXx/x,

x) součet xxxxxxx xxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v ovzduší xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx hinh xxx příjem vdechnutím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxx xxxxx xxx 2,5 µXx/x3, xxxx

x) xxxxxxxxx kontaminace xx pracovním místě xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 18 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vstupovat xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o způsobu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx jiných fyzických xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx ozáření, se xxxxxxx podle věty xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xx kontrolovaného xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx povolání xxxx xx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Těhotná xxxx xxxx xx kontrolovaného xxxxx vstupovat, pokud xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření nebo xxxxxxxxxxxx ozáření nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X. Xxxx fyzická xxxxx xxxx x kontrolovaném xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

1. xx dobu xxxxxxxx xxxxxx a

2. xxx xxxxxxxx radiačního pracovníka xxxxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kontrolovaného xxxxx, xxxx

x) xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kategorie X, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x poskytování xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xx xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxx xxxxxxxxxx vstupovat xxxxxxxxx Xxxxx.

(9) Xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X nebo xxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záření, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx být zařízení xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx pracovník xxxxxxxxx B na xxxxxxxxxx II. xxxx XXX. xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem, xxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx jeho přítomnosti xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx kontaminace xx xxxxxxxxx místě je xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx aktivity xxxxxxxxx x příloze č. 18 x xxxx xxxxxxxx.

§47

(X §73 odst. 3 xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx následujícím xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx x kontrolovaném xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx překročeny xxxxxxx xxxxxxx x §46 xxxx. 3, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxx x vyznačením xxxx xxxxxx ozáření; xxxxx jsou tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx dočasně, xxxx xxx tyto xxxxxxxxx, prostory x xxxxx xxxxxxxx tabulkou x xxxxxxxx naměřených xxxxxx xxxxxxx prostorového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxx xxx v xxxx, xxx xx xx zdrojem ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxx, nižší xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené přílohou č. 18 x xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx povrchová xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxx provedena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx kontrolovaného xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky x pomůckami xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx pásmu a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx kontrolovaného xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx odchylek xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx překročit 1 xXx/x, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxx xxxxxx fyzickou xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx x kontrolovaném pásmu xxxxxxxx xxxxxxxxxx ozáření xxxx nelékařskému ozáření, xxxxxxxxxxx osobním dozimetrem x funkcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx překročení nastavené xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontaminaci xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma; xxx xxxxxxxx xxxx xxx provedena xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní očista x xxxxxxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstranit, xxxx fyzická osoba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolovaného xxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x kontrolovaného xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx kontaminace x x případě zjištění xxxxxxxxx kontaminace jejich xxxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx x xxx xxx x případě, xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx konzumaci xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx kontroly povrchové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx provozovatel xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nepřekročení dávkových xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.

§48

(K §73 xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma, xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx navrhovaného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxx údaje dokládající xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x atomového xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxx nepovolané xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx radiační xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) údaje o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx pásmu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx při xxxxx v kontrolovaném xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) pokyny xxx xxxxx do kontrolovaného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jinou xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vynášení xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dekontaminace.

§49

Xxxxxxxxx xxxxx

(X §74 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx vymezeno xxxx část pracoviště

a) xxxxxxx a jednoznačně xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Sledované xxxxx musí xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) znakem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxxx pásmo xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření" x

x) údaji o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x ním spojeného.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx pásmu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx X,

x) xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx radiačním xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx stanovit x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx musí xxx vybaveno ochrannými xxxxxxxxxx x pomůckami x stíněním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx kontaminace xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx sledovaného xxxxx xxxx xxx x době, xxx xx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené přílohou č. 18 x této xxxxxxxx; xxxxxxxxxx-xx povrchová xxxxxxxxxxx xxxx hodnoty, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx dekontaminace.

(4) Dokumentace xxxxxxx sledovaného xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sledovaném xxxxx.

Díl 3

Pracovníci, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

§50

Xxxxxxxxxxx x příprava xxxxxxxxxx

[X §68 odst. 2 xxxx. x) x i) atomového xxxxxx]

(1) Radiační xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx sledovaném xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx držitelem xxxxxxxx xxxx registrantem xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rizicích xxxxxxxxx x xxxxx x prostředí xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx újmě,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx přidělen,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx a technických x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) významu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxx oznámení xxxxxxxxxxx a xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z případného xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x kojence, xxx-xx x xxxx.

(2) Xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx připravuje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pásmu na xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx podpisem.

(3) Držitel xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx při výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxxxxxx odchylek od xxxxxx xxxxxxx nebo xxx vzniku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

c) xxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xxxx xxxxxx průběžného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Znalost xxxxxxxxxx pracovníka x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu radiační xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx jednou xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxx, o které xxxx být proveden xxxxxx. X případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx neuspěl, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

(6) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx obsahovat

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jmenný xxxxxx všech zkoušených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) výsledek zkoušky x

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 se xxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx aktivně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení, xxxx

x) x radiačního pracovníka, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby zajišťující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Program zajištění radiační xxxxxxx

§51

(X §24 odst. 7 atomového xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx

x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx druhů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx povolované činnosti,

d) xxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx a záznamů x rámci povolované xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxx dokumentace x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx uplatnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx radiačního xxxxxxxxxx x radiační xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx mimořádnou xxxxxxx x ověřování xxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx veličin x xxxxxxxxxxx důležitých x xxxxxxxx radiační xxxxxxx.

§52

(X §24 odst. 7 xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxx xxxx obsahovat xxx

x) nakládání se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx I. xxxx XX. xxxxxxxxx

1. xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovnělékařských xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. popis xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x měřidel,

3. xxxxx xxxxxxx zajištění přejímacích xxxxxxx a zkoušek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. xxxxxx x popis xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

5. xxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx s otevřenými xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a

3. xxxxxx xxxxxxxxx osobních ochranných xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx charakteristiky a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pracovišti, xxx xx provádí xxxxxxxx xxxxxxx,

1. xxxxx způsobu xxxxxxxxxxxxx radiologické xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejímu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx následků x

2. xxxxxx používání osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxx, a

d) xxxxx, vývoz nebo xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dováženého, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

2. popis způsobu xxxxxxxxx dopravy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx generátoru xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xxxxx způsobu zajištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pracovníkům,

3. popis xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxx pracovníků,

4. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. popis xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

6. zásady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx. f) xxxx 8 xxxxxxxxx zákona

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx pracovníkům,

2. zásady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pomůcek, xxxxxx charakteristiky x xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

3. popis způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxx,

4. xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

5. popis xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

6. popis postupu x případě, xx xx x rámci xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsahu xxxxxxx provozní xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

8. xxxxx xxxxxxxx zajišťovaných xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzniklými xxx xxxxxxxxxx souvisejících xx získáváním radioaktivního xxxxxxx x uloženými xx odvalech x xxxxxxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxxx x produkty xxxxxxxx xxxxxxxx vzniklými xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu,

2. xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a

3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 2 x 5 až 7 xxxxxxxxx zákona

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

2. popis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx a

3. xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx řídící xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx při xxxxxxxx prováděných x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§53

Xxxx xxxxxxxxxxx

(X §24 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx povolované činnosti x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx příloha č. 19 x xxxx vyhlášce.

§54

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

[X §69 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx provozu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx optimalizačních xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení, x xx

1. zajišťování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiačních xxxxxxxxxx x bezpečnému xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx vybavenosti ochrannými xxxxxxxxxx x pomůckami,

e) xxxxxxxxx xxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření xx xxxxxxx výsledků prováděných xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx inventurní xxxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) přehled x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dojít, xxxxx xx nebyly xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odstraněny,

j) přehled xxxxxx místních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovní a

k) xxxxx xxxxxxxxx uskutečněného xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx držitelem povolení xxxx jeho statutárním xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxx pracoviště

§55

Podmínky xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

[X §75 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx ionizující xxxxxx.

(3) Stacionární generátor xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxx xxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávkových xxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Pokud xx x ozařovně umístěno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Přístroj xxxx xxxxxxxx, jehož součástí xx generátor xxxxxx x ochranné stínění, xxxx xxx používán, xxxxx je

a) zajištěno, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx provozu, xxxxx xx ochranné xxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x činnosti xxx otevření ochranného xxxxxxx.

§56

Podmínky xxxxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx

[X §75 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxx xx xxxxxxxx krytu nebo xxxxx stíněn tak, xxx

x) při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dávkového xxxxxxxxxxx

1. na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 µXx/x x

2. xx xxxxxxxxxxx 1 x xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx skladovacích xxxxxxx, trezorů xxxx xxxxxxxxx boxů nepřekročil xxxxxxx 10 µXx/x x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dávkového xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 1 x xx povrchu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 µSv/h.

(3) Xxx ozařování a xxxxxxxxxxx uzavřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xx skončení práce xxxx před xxxxxxx xx vymezeného nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxxx s uzavřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx měřidlo, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tohoto zdroje.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mobilního xxxxxxxx obsahujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx ověřována pravidelně xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(6) X případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxx x xxxxxxx x xxxxxx řádná xxxxxxx xxxxx zneužití.

(7) Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x více xxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxx přílohy č. 10 xxxx 2 k xxxx xxxxxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxxxxx x xxx xx doby, než xx provedena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dekontaminace.

§57

Podmínky bezpečného provozu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

[X §75 odst. 5 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem X. xx XXX. xxxxxxxxx xxx xx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ventilačními, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, fyzikální xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a prašnost, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx očekávaných pracovních xxxxxxxx. Postup xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxx x nejedná-li xx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx umístěn x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxx rozptylu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx, xxx

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dávkového xxxxxxxxxxx

1. na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 100 µXx/x a

2. ve xxxxxxxxxxx 1 x xx povrchu xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 10 µSv/h x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje xx pracovišti příkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu xx vzdálenosti 1 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kontejneru nepřekročil xxxxxxx 100 µSv/h.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nevztahují xx

x) xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx související xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x jaderným xxxxxxxxx a

c) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx zařízením.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§58

(X §77 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x okolí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) směřováním xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osoby,

b) volbou xxxx vykonávání xxxxxxxx x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx přechodného xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a

d) využitím xxxxxxxxxxx xxxxxx zabraňujících xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pracovišti musí xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) upozorněním "Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx" x

x) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx signalizací.

(3) X pracovní skupině xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx kontrolované xxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxxx přítomni xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti, x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx osobou xxxx osobou x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ochranou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx vybavena xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.

(5) Xxxx-xx xxxxxx prostorového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx překročit 1 xXx/x, xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobním dozimetrem x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nastavené xxxxxx.

§59

(K §77 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, drobným xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx, kromě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx, xxxx oznámit Úřadu xxxx xxxxxx použitím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pracovišti

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx výjezdů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Držitel xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx karotážním xxxxxxxxx x uzavřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx předem

a) termín xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxx prací xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) přehled xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx kontakt xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx soustavný xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxx x používání xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx Úřadu xxxx zahájením xxxxx xxxxxxxxxxx určení xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ionizujícího záření, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx souřadnic xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx budovy x areálu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx 5

Xxxxx v xxxxxxxx ochraně

§60

Výčet xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx

[X §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výstavby xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx kontrolovaného xxxxx, xxxxx mění xxxxxx xxxx využití, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. kategorie x pracoviště XX. xxxxxxxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxx části xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vlastnosti,

b) xxxxx stavební části xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,

c) xxxxx způsobu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx podmínek xxxxxxx využití xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx o úplné xxxxxxxx, nebo

e) změna xxxxxxxx xxxxxxxxxxx radioaktivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Změnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx prováděno xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sledované xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx monitorovacích xxxxxxx, koncepce xxxxxxxxxx xxx xxxx fyzikálního xxxxxxxx xxxxxx u

a) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxxx x limity a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxx xxxxxxxxxx autorizovaných limitů xxx xxxxxxx, xxxx

3. xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx úniků xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace xxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx.

§61

Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x radiační ochranou xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

[X §69 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) jejichž výstupy xxxx porovnávány x xxxxxx x podmínkami,

b) xxxxx xxxxxx

1. x xxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx,

2. k xxxxxxx xxxxxxxxxx autorizovaných xxxxxx xxx xxxxxxx, nebo

3. xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, nebo

c) xxxxx xxxx určena x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§62

Xxxxxx a způsob xxxxxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu

[K §69 odst. 2 xxxx. e) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) seznam xxxxxxxxxxx xxx povolovanou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx realizace xxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx x radiační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx Úřadu xxxxxxx 30 xxx xxxx xxxxx provedením.

Díl 6

Xxxxxxxxxx

§63

Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

[X §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka x xxxxx připravující xx xx xxxxxxxxxx xx výkon xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důležitých x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx,

x) xxxxx vedení xxxxxxxxxxx pro registrovanou xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) organizaci xxxxxxxxx přejímacích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx a xxxxx xx xxxx,

x) provádění xxxxxxx k bezpečnému xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, jak zabránit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxx xxxxxx, odcizení xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx události x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§64

Postupy pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx registrantem xxx používání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

[X §70 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona]

Postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví příloha č. 20 x xxxx xxxxxxxx.

§65

Xxxxxxxxxxx pro registrovanou xxxxxxx

(X §17 xxxx. 3 atomového xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx a

b) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxx radiační ochranu xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx registračních xxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 21 x této xxxxxxxx.

Díl 7

Xxxxxxxxxxxx

§66

Xxxxxxx monitorování

(K §24 odst. 7 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Program xxxxxxxxxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx držitel povolení xxxxxxx xxxxxxxx, následující xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Program xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx běžný xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx měření,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx dávkových optimalizačních xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx monitorování xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx zasahují xxx xxxxxxxx nehodě xxxx radiační xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx pracovníka, xx xxxx je xxxxxxx xxxxxx dozimetr, x

x) určení xxxxxxxxxxx xxxx měřicích xxxxxxxxx x pomůcek x xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx formulován xxx, xxx umožňoval

a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ozáření,

b) xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx optimalizována, x

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§67

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx

[X §78 odst. 3 xxxx. d) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xx-xx xxxxxxxx přepočet xxxxxxx xxxxxxxxx radionuklidů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx faktory. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x chemických forem xxxx xxxxxxxxxx vdechovaného xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx aerosol x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorem xxx příjem požitím xxxx xxxxxxxxxx. Konverzní xxxxxxx xxx přepočet xxxxx xxxx prvé x xxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxx xxxx lépe xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx k ozáření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzduchu x xxxxxx roce xx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx věku xx 5 xxx xxxxxx 1&xxxx;500 x3,

x) xx věku xx 6 let xx 15 let včetně 6&xxxx;500 x3 a

c) xxxxxx 15 let 8&xxxx;500 x3.

(3) Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx dochází x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x) ve xxxx do 5 xxx xxxxxx 275 x,

x) xx xxxx xx 6 xxx xx 15 xxx xxxxxx 365 x x

x) xxxxxx 15 xxx 730 x.

(4) Xxxxxx-xx známa xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx které xxxxxxx x ozáření, pak xxxxxxxxx za xxx xxx práci trvající 2&xxxx;000 xxxxx vdechne 2&xxxx;000 x3, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 7.

(5) Xx-xx xxx stanovení xxxxxxx ozáření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx rozptýlených v xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx dávky, xxxx xxx xxxxxxx konverzní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx příloha č. 3 k této xxxxxxxx.

(6) Pro výpočet xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx inhalace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx uranové xxxx xx xxxxxxx pozadí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 10 Xx/x3, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx.

(7) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx radonu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávající xxxxxxxxx činnost xxxx xxxxxxx prováděnou xxxxxxxxx xxxxxxxx x podzemí xxx práci xxxxxxxx 2&xxxx;000 hodin xxxxxxx 2&xxxx;400 x3 vzduchu.

§68

Monitorovací úrovně

[K §78 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx a

c) zásahová xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx

x) 1/10 xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veličiny.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx na xxxxxx

x) 3/10 xxxxxx ozáření x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) horní meze xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být údaj xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx příčin x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veličiny xxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx zásahové xxxxxx xxxx xxx provedeno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§69

Monitorování pracoviště

[K §78 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xx pracovišti X. xx XX. xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. kategorie, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prováděno xxxxxxxxxx, xxxxxxx, hodnocením x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx záření a xxxxxx radionuklidů xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx používaných zdrojů xxxxxxxxxxxx záření prováděno

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx pracovišti, xxxx

x) měřením xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zevním x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx měřením xxxxxxx prostorového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx ověření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a to x xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx s ním x x místech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxx při

a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx radiační xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx s otevřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prováděno xxx, xxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. provozní xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxxxxxxxxx funkci xxxx selhání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx radioaktivní kontaminaci xxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příloha č. 18 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ovzduší xxxx xxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx IV. xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, kde xx vykonávána činnost xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxxx xxxxxxxxxx III. xxxxxxxxx s otevřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a způsob xxxxxxxxx s xxx xxxx dojít xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Osobní monitorování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§70

[X §78 xxxx. 3 xxxx. x), x) x f) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x určení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zevního x vnitřního xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zevního xxxxxxx osobním dozimetrem xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx A. Pro xxxxxxxxxx pracovníka kategorie X je xxxxxx xxx vyhodnocování xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx referenčním xxxxx, xxxxxx je přední xxxx xxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxx") nebo xxxxx xxxxx v závislosti xx geometrii ozáření. Xxx používání ochranné xxxxxxx zástěry xxxx xxx osobní dozimetr xxxxxxx xxx této xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx dozimetr xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobními xxxxxxxxx, které svými xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxx dozimetr musí xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podílející xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx požadavek jeden xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx dalšími xxxxxxxx dozimetry, nestanoví-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jiný xxxxxx osobního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x kontrolovány xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x ozařovně x blízkosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxx dva xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx jeden xx xxxxxxx na této xxxxxxx a xxxxx xxx xx. V xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx umístěném xx zástěře xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 10 mm xxxxx než 10 xXx, musí xxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx základě vyhodnocení xxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx použité xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pracovníkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těla.

§71

[X §78 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx limitů xxxxxxx xxx radiačního xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jednorázového xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx pracovník xxxxxxx operativními xxxxxxxx xxxxxxxxx s funkcí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx veličiny.

(2) Xxxx-xx xxxxx ionizujícího záření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ozářením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dávek x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx radiačního pracovníka.

(3) Xx pracovišti, kde xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx radiačního xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx dávky z xxxxxxxxx ozáření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků xxxx xxxxxxxxx měřením aktivity xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxx přepočítáním xx příjem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx efektivní xxxxx xxxxxx modelů xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx měření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxxx x ovzduší xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx příjem xxxxxxxxxxxx xxxx úvazku xxxxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxx xxxxxxxxx traktu, xxxxxxxxxx traktu x xxxxxxxx příslušných chemických xxxxx.

(4) Xxx xxxxx x xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx radiačního xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx

x) xx pracovišti XX. xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx I. xx XXX. xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx možného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníka.

(5) X xxxxxxx podezření, xx xxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx vést x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx pracovníka, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dozimetru x dozimetrické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§72

[X §78 xxxx. 3 xxxx. a), x) x f) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X musí xxx xxxxxxxxx

x) osobním xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pracovníka x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx pracovišti, xxxx

x) xxxxxxxxx jednoho xxxx xxxx xxxxxxxxxx pracovníků xxxxxxxxx X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx pracovišti xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx dozimetru xx xxxxx pracovišti.

(2) Xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pracovníka xxxxxxxxx B musí xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxx pracovníka xx xxxxxxxxx x

x) stálosti xxxxxxxx ozáření xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, o

a) výsledcích xxxx xxxxxxxx monitorování x

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyšetřovací xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§73

Monitorování xxxxxxx

[X §81 xxxx. 3 xxxx. x) xx c) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pracoviště xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, měřením, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x parametrů xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx stanovením bilance xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x objemové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Monitorování xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx nezanedbatelně xxxxxxxx xx xxxxxxx obyvatelstva, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx měření"),

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XX. xxxxxxxxx, a

c) xxxxxxxxxx monitorování jiných xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx tak, xxx tento xxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx výpustí.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx stanovena xxx, xxx

x) při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nejmenší xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veličiny xxxxx vyhlášky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx situace x

x) při nepřetržitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxx bilančním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx mez obvykle xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Zásahová xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, aby xxx

x) bilančním xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nedodržení xxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxxx odchylek xx xxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§74

Xxxxxxxxxxxx okolí xxxxxxxxxx

[X §81 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x něhož jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx uvolňovány radioaktivní xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx sledováním, xxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx ionizujícího xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávkového ekvivalentu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxx radionuklidů x

x) xxxxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxx.

(2) Záznamová úroveň xxxx být xxxxxxxxx xxx, xxx splňovala xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx monitorované xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx horní mez xxxxxxx xx vyskytujících xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx úroveň musí xxx stanovena x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ozáření xxxxxxxxxxxx.

Xxx 8

Lékařské xxxxxxx

§75

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rentgenovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

[X §86 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Pracoviště xxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, xx-xx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxx x lokalizaci xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vlastností xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx částic,

1. xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. simulátorem,

3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxx-xx se xx něm xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxxxx radioterapie, xxxxxxxx pro dozimetrické xxxxxxxxx aplikované dávky, xxxxxx je xx-xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

6. x technik s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svazku xxxxxxxx pro plošné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a radioterapii xxxx xxx vyvěšeno xx viditelném místě xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx těhotenství xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx potřeby x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ozáření, xxxxxxx-xx xx xx něm

a) xxxxxxxx xxxxxxx dětí,

b) xxxxxxxxxxx vyšetření, nebo

c) xxxxxxx spojené x xxxxxxx dávkou u xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx tomografii.

(4) Radioterapeutické xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx provádění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx

§76

[X §86 xxxx. 3 xxxx. a) atomového xxxxxx]

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx lékařském xxxxxxx

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx plánování, xxxxxx x ověřování x xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx; xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xx vyšetření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxx součin xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx-xx skiagraficko-skiaskopický nebo xxxxxxxxxxxx,

3. být xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stálosti x četností měsíční xxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x

5. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

1. xx vyšetření poskytovat xxxxxxxxxxxxx informaci x xxxxxxx pacienta,

2. mít xxxxxxxxxxx protokoly, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

3. být xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zkoušek provozní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx,

4. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx a xxxxx,

5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx objemovém kermovém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se automaticky xxxxxxx xx záznamu x vyšetření xxxxxxxx, x

7. xxx vybaven xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§77

[X §86 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx používaný xxx lékařském ozáření

a) xxxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx,

2. xxxxxxxxxxx x digitálním xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx snímkování xxxxxxxx, musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx automatikou,

3. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výhradně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, musí xxx vybaven expoziční xxxxxxxxxxx a orgánovými xxxxxxxxxxx a

5. xxxx xxxxxxxxxx informaci x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx

1. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

3. musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx receptoru xxxxxx,

4. xxxx xxx vybaven xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx skiaskopického času,

5. xxxx xxx vybaven xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na monitoru xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx primární clonu,

7. xxxx xxx vybaven xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stálosti x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyšší x

8. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x součinu xxxxx x xxxxxx,

x) mamografický

1. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obrazu xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxx poskytovat xxxxxxxxx x kompresní xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

4. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx automatické xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxx,

5. xxxx xxx xxxxxxx receptorem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 18 x 24 xx, xxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxxxx, x

6. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx provozní xxxxxxxx x četností xxxxxxx xxxx xxxxx x

x) zubní intraorální

1. xxxx mít nominální xxxxxx xxxxxxx 60 xX,

2. xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxx xxxxxx xxxxxxx 20 cm,

3. xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx tvarem x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5. musí být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx držákem xxxxxxxxx obrazu x

6. xxxxx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxx panoramatickým rentgenovým xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx kostním xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§78

Léčebná a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

[X §86 xxxx. 3 xxxx. x) xx d) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx změřena aktivita xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pacientovi, x xx před xxxx xxxxxxx.

(2) Léčebná aplikace xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx v lůžkové xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxx podmínka xxxxxxx, xxxxx ozáření xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx optimalizační xxx xxxxxxxxxx v §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx této xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx zajištěno, xxx pacient nepoužíval xxxxxxx prádlo.

(3) Xxx xxxxxxxxxx pacienta xx xxxxxxx aplikaci xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx být všechny xxxx předměty xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx znečištění xxxxxxxxxxxxxxx xxxx zneškodněny xxxx radioaktivní odpad.

(4) Xxxxxxxxxx-xx pacient léčebnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zdravotnického zařízení

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) písemné xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, na xxx nízkou xxxxxx, xxxx xxx rozumně xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikaci radionuklidu, xxxx držitel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxx. x) x xxxxxxx, xx by se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx blížit hodnotám xxxxxxxx limitů xxx xxxxxxxxx.

(6) Xx pracovišti, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x nezbytnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx těhotenství xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx radionuklidu, musí xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx potřebami x xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§79

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně

(K §84 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příloha č. 22 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat

a) xxxx, xx xxxxxx x tomuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) přibližný počet xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx odchylování xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx odchylování,

e) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx byla xx xxxxxxx prošetření provedena, x

x) záznam x xxxxxx místních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, že xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx významného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) datum a xxx, kdy k xxxxxx významnému překročení xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§80

Xxxxxx xxxxxxx pacienta

[K §60 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx

x) ozáření, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ohrozit xxxxx pacienta v xxxxxxxx xxxxxxxxx reakcí,

b) xxxxxxx vzniklé x xxxxxx

1. xxxxxxxxx události xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx chybu xxxx xxxxxxx přístroje, xxxx

2. xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx důsledky xxxxxxx xxx opomenuty x xxxxxxxx radiační xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx

1. ozáření xxx záměně xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxx xxxx plánováno,

3. xxxxxxxx celkové xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx liší xx xxxxxxxxxx xxxxx,

4. aplikace xxxxxx předepsané xxxxx, xxxx

5. xxxxxxx, které xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx léčby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo předčasným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx aktivity xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxx předepsány,

e) v xxxxxxxxxxxxxxxx

1. ozáření xxxxxxx xxxxx než xxxxxxxx,

2. xxxxxxx při záměně xxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo tkáně, xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

4. xxx výkonu xxxxxxxxxx x těhotné xxxx ozáření zárodku xxxx xxxxx přímým xxxxxxx, xxxxx nebylo xxxxxxxxxx, x

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxx xxxxxx pacienta,

3. xxxxxxx xxxxxx orgánu nebo xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx,

4. xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx zárodku xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

5. xxxxxx, xxx dojde xx xxxxxxx reakci x xxxxxx nesprávného provedení xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odlišné od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx vymezení xxxxxxxx ozáření u

a) xxxxxxx xxxxxxxx radionuklidu xxxxxxxx aktivity, která xx xxxx xx xxxxxxxxxx aktivity x xxxx než 20 %, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxx 40 %.

§81

Radiologické xxxxxxxx

(X §87 xxxx. 5 atomového xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X, X xxxx C. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanoví příloha č. 23 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X xxxx X xx xxxxxxxx radiologickou xxxxxxxx.

(3) Příloha č. 23 x xxxx vyhlášce xxxxxxx

x) xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dojít, xxxxx xx nebyly xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx záznamů x prošetření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx x radiologické xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx informování x xxxxxxx radiologické xxxxxxxx x lhůty k xxxx provedení.

§82

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obyvatelstva x xxxxxxxxxx ozáření

(K §85 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxx nichž bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x které xxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 24 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx poskytovány Xxxxx elektronicky ve xxxxxxxx čitelném formátu.

Xxx 9

Xxxxxxxxxx xxxxxxx

§83

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ozáření xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(X §83 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx

x) identifikaci fyzické xxxxx, která podstupuje xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nelékařského ozáření,

c) xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nelékařského xxxxxxx,

x) záznam xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx ozáření,

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx dávky x xxxxxxxxxxxx ozáření s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxx ozáření x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ionizujícího xxxxxx x

x) informaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ozáření xxx xxxxxxxx ozařované xxxxxxx xxxxx, xx-xx x xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx postupováno.

§84

Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X §83 xxxx. 7 xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx podstupuje xxxxxxxxxx ozáření,

b) věk x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxx fyzická xxxxx, xxxxx měla nelékařské xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ozáření,

f) záznam xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxxx xx nelékařské xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dávkovou optimalizační xxxx a

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx v xxxxxxx x xxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx postupováno.

Xxx 10

Xxxxxxxx xxxxxxx xxx činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§85

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(X §88 xxxx. 6 atomového xxxxxx)

(1) Při činnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx na

1. xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxx x

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

1. na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nerost,

2. xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

5. x technologicky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x kontrolovaného xxxxx xxxxx odstavce 1 x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §46 xx 51.

§86

Xxxxxxxx požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(X §88 odst. 6 xxxxxxxxx zákona)

Kontrola xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nerostu, xxxxx §47 xxxx. x) se xxxxxxxxx.

Xxx 11

Přírodní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

§87

Xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx přírodního radionuklidu

[K §93 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx]

Xxxxxxxxxxx s materiálem xx xxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx provádí

a) xxxxx, xxxxxxxxx produktovody xxxx xxxxxxxxxx ropy x xxxxx,

x) xxxxx xxxx,

x) xxxxx xxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx tantalové xxxx,

x) xxxxxxxxxx suroviny xxxxxxxxxx vzácnou xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx železa,

g) xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) výroba xxxxxxxxxxx hnojiv, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx fosforu,

j) xxxxxx pigmentu xx xxxx oxidu xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx zirkonu xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx, zpracování xxxx xxxxx xxxxxxxxx x obsahem xxxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxx výkonem xxx 5 XX, xxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx geotermální energie,

o) xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx x vodárenskými kaly x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x kterého bylo xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx 0,5 µSv/h,

q) xxxxxxxx činnost,

r) xxxxxxx xxxxxxxxx hornickým xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§88

Xxxxxxxxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

[X §93 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxxx xxxxxxxx dávek

a) xxxxxxxxxx, xxxxx nakládá x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obsahem přírodního xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x materiálem xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, musí zahrnovat

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. měření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

3. xxxxxx povrchové xxxxxxxxxxx xx pracovišti x

4. xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx letu xx xxxxx xxx 8 km, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. míry xxxxxx pracovníka xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxxx xxxxx, x xx opakovaně xx xxxxx kalendářní rok.

(2) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se zvýšeným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx k posouzení, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) 300 Xx/x3 xxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxx výkonu xxxxx, xxxx

x) 1 xXx za xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dávku xxxxxxxxx z xxxxxxx x přírodního xxxxxx x x ozáření xxxxxxx x x xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx být na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx pobytu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxx xx více pracovištích x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx záření musí xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx sčítány. Stanovené xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx hodnoceny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 4 xxxx. b).

(4) Stanovení xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx ke změně xxxxxxxxxx podmínek, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo surovin x

x) nebylo zjištěno xxxxxxxxxx úrovní xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx

x) xxx xxxxxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx

1. 6 mSv xx rok xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

2. 1/3 limitů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x §4 odst. 1 písm. x) xx x).

(5) Xx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. b), xxxx být xxxxxx xxxxx pracovníka určovány xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§89

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx Úřadu

[K §93 xxxx. 4 xxxx. x) a x) atomového zákona]

(1) Xxxxx získané měřením xxxxx §88 xxxx. 2 a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx by dosáhl 75 xxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 30 xxx xx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §88 xxxx. 2 a xxxx. 4 xxxx. x) musí být Xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx být x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx zdroje záření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 atomového xxxxxx x §87,

x) xxxxx x surovině xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx technologie používané xx xxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, způsobu x režimu práce x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx x přírodního xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) popis optimalizace xxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx požadavků xxxxx §94 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Informace xxxxx odstavce 3 xxxx xxx Úřadu xxxxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx při xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 3 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx.

§90

Optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx xx pracovišti x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření z xxxxxxxxxx xxxxxx záření

[K §66 odst. 6 xxxx. x) x §93 xxxx. 4 xxxx. x) atomového xxxxxx]

(1) Optimalizace xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvýšeného xxxxxxx x přírodního xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx úrovně xxxxx §88 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx

x) xxxxx

1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. technologie, xxxx

3. organizace, xxxxxxx xxxx režimu xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x možností xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx záření, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§91

Uvolňování xxxxxxxxxxxx látky x pracoviště x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx záření

[K §95 xxxx. 6 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx radionuklidů x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvýšeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x materiálem xx xxxxxxxx obsahem xxxxxxxxxx radionuklidu xxxxxxx x

x) xxxxxxxx,

x) kalů,

c) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx recyklaci.

(2) Xxxxxx x hodnocení podle xxxxxxxx 1 musí xxx xxxxxxxxx poprvé xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pracoviště a xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx látce, xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx záření musí xxxxxxxxx

x) výčet xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pracovišti x

x) postupy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a hodnocení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx získání xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx povolení podle §9 odst. 2 xxxx. x) bodu 7 atomového xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx.

HLAVA III

EXISTUJÍCÍ XXXXXXXXX XXXXXXX

§92

Xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx ozářením x xxxxxx

[X §96 xxxx. 3 písm. a) xxxxxxxxx xxxxxx]

Xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x radonu xxxxxxx příloha č. 25 k xxxx xxxxxxxx.

§93

Xxxxxxxxx dávka xxxxxxxxxx xx pracovišti x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx

[X §96 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 300 Xx/x3 pro xxxxxxxxx objemovou aktivitu xxxxxx xxx době xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx v délce 2&xxxx;000 xxxxx xx 12 xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx časový xxxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pobytu.

(2) Xx pracovišti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x radonu, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx být na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx efektivní xxxxx 6 mSv za 12 xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, na kterém xxxxxx zjištěno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xx kterém xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx překročení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 6 mSv xx 12 xxxxxx, xxxxxx být x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prováděno, xxxxxxx-xx

x) xx xxxxx

1. pracovních xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx nebo xxxxxx práce, nebo

b) x úpravě xxxxxxxxxx, xxxxxx změny ventilace.

(4) Xx pracovišti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx byla xxx xxxxxxxxxx měření xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pracovníka 6 mSv za 12 xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§94

Xxxxxxxxx o pracovišti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z radonu a xxxxxx předávání Úřadu

[K §96 odst. 3 xxxx. x) x x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §93 odst. 1 x xxxxx x stanovených efektivních xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ozářením x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx 75 xxx xxxx, nejméně xxxx xx xxxx 30 let po xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §93 odst. 1 a 2 xxxx být Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx jejich xxxxxxx.

(3) Xxxxx musí xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informace:

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) název x xxxxxx pracoviště,

c) xxx xxxxxxxxxx xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) popis pracoviště, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx, ventilačních xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx a

f) v xxxxxxx, že xx xxxxxxx podmínka podle §97 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, popis xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §97 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx xx pracovišti.

(4) Xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahájením xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx a dále xxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(5) Informace podle xxxxxxxx 3 xxxx xxx uchovávány xx xxxx 30 xxx xx ukončení provozu xxxxxxxxxx x možným xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§95

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxx ozářením x xxxxxx

[X §66 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx s možným xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx musí být xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §93 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ozářením x radonu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§96

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

(X §98 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx indexu xxxxxxx musí být

a) xxxxxxxx reprezentativní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 222Xx v xxxxxx xxxxxxx,

x) posouzena xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a

c) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx charakteristiky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Stanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx charakteristiky objemové xxxxxxxx radonu x xxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxxx plynopropustnosti zjištěné xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxx výsledků xxx xxxxxxxxx radonového xxxxxx pozemku xxxxxxx příloha č. 26 k této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx index xxxxxxx je nízký, xx-xx

x) zjištěná objemová xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx

1. 10 xXx/x3 x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

2. 20 xXx/x3 x středně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxx

3. 30 xXx/x3 x nízko propustných xxxxxxxxxxx xxx, xxxx

x) xxxxxxx hodnota radonového xxxxxx xxxxxxx zjištěná xxxxxxx xxxxx xxx 10.

(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx-xx

x) xxxxxxxx objemová xxxxxxxx radonu x xxxxxx vzduchu

1. xxxxx xxx 10 xXx/x3 x xxxxx než 30 xXx/x3 x xxxxxx propustných xxxxxxxxxxx xxx,

2. větší xxx 20 xXx/x3 a xxxxx xxx 70 xXx/x3 u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx půd, xxxx

3. xxxxx xxx 30 xXx/x3 x xxxxx xxx 100 xXx/x3 u xxxxx xxxxxxxxxxx základových xxx, xxxx

x) číselná hodnota xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx 10 x xxxxx xxx 35.

(6) Xxxxxxxx xxxxx pozemku xx xxxxxx, xx-xx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx větší xxx

1. 30 xXx/x3 x xxxxxx propustných xxxxxxxxxxx xxx,

2. 70 xXx/x3 x středně propustných xxxxxxxxxxx xxx, xxxx

3. 100 xXx/x3 x xxxxx propustných základových xxx, xxxx

x) číselná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjištěná xxxxxxx xxxxx xxx 35.

§97

Ochrana fyzické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

[X §66 xxxx. 6 xxxx. x) a b) x §99 xxxx. 5 xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s obytnou xxxx pobytovou xxxxxxxxx xx

x) 300 Xx/x3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx vzduchu xxxxxxx xxx užívání, xxxx

x) 1 µXx/x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dávkového xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 1 m xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 0,5 x xx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx objemové xxxxxxxx radonu xx xxxxxxx, xxx jejímž xxxxxxxxxx xx vlastník xxxxxx x obytnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provést opatření, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx 3&xxxx;000 Xx/x3.

(3) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxx posoudit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx ventilace, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxx postupu xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx vlastník budovy

a) xxxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §66 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) x xxxx. 5 atomového xxxxxx a

b) využívat xxxxxxxxx o zdroji xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx koncentrace xxxxxx x budově, včetně xxxxxxx na ně.

Xxxxxxx před přírodními xxxxxxxxxxxx ve xxxx

§98

[X §100 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxxxx radonu x xxxxx vodě xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx vody xx xxx xxxxxxx příloha č. 27 x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na trh xxxxxxx příloha č. 27 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vodě stanoví příloha č. 27 k této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx vodě x podzemního zdroje x xx xxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx trh x České xxxxxxxxx x

x) následně xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx příloha č. 27 x xxxx xxxxxxxx.

(6) X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úrovně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Vyšetřovací xxxxxx xxxxxxx příloha č. 27 x této xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxx provedeno x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příloha č. 27 x této xxxxxxxx.

§99

[K §100 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Není-li vyšetřovací xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x překročení xxxxxxxxxxx xxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 40X, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §98 xxxx. 6 nemusí xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx nepřekročenou.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx rozboru, bylo-li

a) xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dávky xxxx překročena, xxxx

x) xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx referenční xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxx příloha č. 27 x xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxxxxxx-xx výsledky x 5 xx sobě xxxxxxxx letech referenční xxxxxx xxxxxxxxx x §98 xxxx. 2, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx-xx xx xxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vody xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx podle §98 xxxx. 1, 2 x 6 musí xxx posuzováno

a) u xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx na xxxxx, kde xxxx xxxxxx x kohoutku,

b) x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx,

x) x xxxx xxxxxxx do xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx určeny x prodeji, xx xxxxx plnění xx xxxxx xxxx kontejneru x

x) u xxxx xxxxxxxxx x přípravě xxxxxxxx v potravinářském xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx voda x xxxxx podniku xxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx měření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx

x) xxxx xxxxxxxxx během xxxxxx kalendářního xxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx vyrobenou xxxx stáčenou xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§100

Xxxxx xxxxxxxxxx se x ochraně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx x jejich xxxxxxxxxx Xxxxx

[X §100 xxxx. 3 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidů xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx narození x adresu místa xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx, xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx organizační xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx zřízena, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx vody,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x počet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx podle §100 xxxx. 2 xxxx. x) x x) atomového zákona,

i) xxxxx o xxxxx, xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x výsledky xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx měření.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx měření xxxxxx přírodních radionuklidů xx vodě a xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x)

1. výrobce xxxxxx xxxx x

2. xxxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx balené xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxxx vody,

f) xxxxx x xxxxxxxxxx podle §100 odst. 2 xxxx. c) x x) xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x místě, xxxx x xxxxxxx xxxxxx vzorků,

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

i) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx provádí xxxxxx.

(3) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pitné vody xxx xxxxxxxx potřebu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx trh x Xxxxx republice.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxx xxx oznamovány Xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pitné xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo dodávání xxxxxx xxxx xx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx a

b) x xxxxxx kalendářním xxxx.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. i) x x) x xxxxxxxx 2 xxxx. x) x h) xxx Úřadu oznamovat xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxx §9 odst. 2 písm. h) xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx pitné xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo dodávání xxxxxx xxxx xx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx.

§101

Xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxx dodávání pitné xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx vody na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx

[X §66 odst. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona]

Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §100 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vody x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx vody xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření. Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx:

x) xxxxx jiného xxxxxx vody,

b) x xxxxxxx dovozu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx vody s xxxxxx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx přírodního xxxxxxxxxxxx.

§102

Xxxxxxx xxxx přírodními xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §9 odst. 2 xxxx. j) x §101 xxxx. 4 písm. x) xx c) atomového xxxxxx]

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona xxxxxxx příloha č. 28 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx je 1 xXx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx ozáření xxxxxxx xxxx xxx užívání xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obdrženou x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Index xxxxxxxxxx xxxxxxxx I xx bezrozměrná veličina xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;X=xX/3&xxxx;000 Bq.kg-1 + aRa/300 Bq.kg-1 + aTh/200 Xx.xx-1

xx xxxxxxx hmotnostních xxxxxxx xxxxxxxxxxx v  Xx.xx-1 xxxxxxxxxxxx 40X, 226Xx x 228Xx.

(4) Hodnota xxxxxx xxxxxxxxxx aktivity xxx stavební xxxxxxxx xx 1. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve stavebním xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx indexu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trh x

x) xxxxxxx jednou xx kalendářní xxx.

(6) Xxxxxxxxx dávka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x užívání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zářením xxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 40X, 226Xx x 228Xx zjištěných podle xxxxxxxx 5 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úrovní xxxxx xxxxxxxx 2.

(7) Je-li xxxxxxxxx materiálem xxxx xxxx xxxxxxxx radioaktivní xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidu, xxxxxxxxx xxxxxx hmotnostní xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle §95 xxxx. 1 xxxx. x) atomového xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx hodnoceny xxxxxxxxxx s referenční xxxxxx podle xxxxxxxx 2. Efektivní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zevního xxxxxxx xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx měření x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úrovní xxxxx xxxxxxxx 2.

§103

Xxxxx xxxxxxxxxx xx x ochraně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu

[K §101 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx zahrnovat

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx místa xxxxxx, identifikační číslo, xxxx-xx přiděleno, xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) název, xxxxx nebo adresu xxxxxxxx organizační xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx dovozcem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxx stavebního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx výrobu x xxxx x jejich xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxx xxxxxx výroby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxx dováženého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx charakterizující xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxx, datu x xxxxxxx odběru xxxxxx,

x) protokoly x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxx x Xxxxx republice.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 musí být xxxxxxxxxx Xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxxxx xx trh x České xxxxxxxxx x

x) v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) a x) xxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 písm. x) bodu 6 xxxxxxxxx zákona.

(5) Údaj x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx x České xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx.

XXXXX&xxxx; XX

XXXXXXXXXX

§104

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ionizujícího záření

(K §76 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pracoviště xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx považují xx překročené

a) při xxxxxxxxxx předmětu nebo xxxxx xxxxx, xxxxx

1. x uvolňovaném xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pevné látky xx součet xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktivit xxxxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxxxx xxxxxxxx větší xxx 1; uvolňovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 7 k xxxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxxxx xx ploše 300 xx2 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšší xxx xxxxxxxxxx úrovně xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx aktivity xxxxxxx příloha č. 7 x xxxx vyhlášce,

b) při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx povrchových xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hing xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 0,1 xXx/x3; xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx příjem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 3 k této xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objemových xxxxxxx jednotlivých vypouštěných xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx konverzních faktorů xxxx pro příjem xxxxxxx dospělým jednotlivcem x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx 10 xXx/x3,

x) xxx vypouštění xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx součet xxxxxxx xxxxxxxxxx objemových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxx vdechnutím dospělým xxxxxxxxxxxx x obyvatelstva xxxxx přílohy č. 3 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx 0,1 µXx/x3; konverzní xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx dospělým jednotlivcem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xx skládky odpadu, xxxxx

1. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx podílů průměrných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 1, xxxx

2. příkon xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzdálenosti 1 x od xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx uložení xx xxxxxxx xxxxx xxx 0,4 µXx/x, x

x) xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xxxxx

1. spalné xxxxx vypouštěné xx xxxxxxx překračují xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx

2. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx překračuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx množství pevné xxxxx se xxxxxxxx xx homogenní, xxxxx xxxxxxx pevné xxxxx xx x žádné xxxxx objemu xxxxxx xx xxxx průměrné xxxxxxx x xxxx xxx 30 % x xxxxxxxxxx aktivita xxxxx xxxxx se x žádné xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx průměrné xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx xxx 30 %.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kapalné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) musí xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxx xxxx odebíraného xxxxx xxxxxxxxxx.

§105

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

[X §95 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Uvolňovací úrovně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x možností zvýšeného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx záření, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, uvolňování x opakovanému xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx spalování, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxx 238X 1 xXx/xx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidů x xxxx 232Th 1 xXx/xx, nebo

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx 40K 10 xXx/xx.

(2) Uvolňovací úrovně xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žádného xxxxxxxxxxxx xxxx větší xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Uvolňovací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx xxxx

x) průměrná xxxxxxx objemová xxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxx 0,5 Xx/x x

x) průměrná celková xxxxxxxx aktivita xxxx xx xxxxxxxx příspěvku 40X ve xxxxx xxxxxxx 1 Bq/l.

(4) Xxxxxxxxxx úrovně xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx alfa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktivita xxxx xx odečtení xxxxxxxxx 40X není xxxxx než hodnota xxxxxxxxxx úrovně.

(5) Uvolňovací xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx všech xxxxxxx 50 Xx/x x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 40X ve všech xxxxxxx 100 Xx/x.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx objemová xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx 40X xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1, 3 x 5 xx vztahují xx množství xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxx hmotnostní xxxx xxxxxxxxx aktivitu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

HLAVA V

NEHODOVÉ EXPOZIČNÍ XXXXXXX

§106

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx expoziční situace

[K §66 odst. 6 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx]

Xxxxxxxxxx úroveň pro xxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 100 xXx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ozáření x xxxxxx xxxxxxxxx dávky x xxxxxxxxx ozáření.

§107

Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx expoziční xxxxxxx

[X §104 xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Při xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehodové xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxxx obyvatel,

2. xxxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4. xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, xxxx

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) důsledky zaváděných xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zavedena vždy, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxx 2 xxx u xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přílohou č. 29 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je

a) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx 10 xXx xx období xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxx,

x) jódová xxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

2. xxxxxxxxx úvazek xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx než 100 xXx, nebo

c) xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx efektivní xxxxx dosud obdržené x nehodové xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx realizovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx 100 xXx xx xxxxxxx 7 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřením xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontaminovaných xxxxxxxx, xxxx x xxxxx, xxxxx odvrácený roční xxxxxx efektivní dávky xx xxxxx xxx 1 xXx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze-li xxxxxxxx efektivní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx území xxxxx než 20 xXx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 měsíců.

(5) Xxx rozhodování o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx ozáření, xx xxxxxxx xx došlo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(6) Odůvodněným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, evakuace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 12 xxxxxx po odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxxx menší xxx 20 xXx.

(7) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx být zohledněno xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx havárii x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx větším, xxx xx xxxxxx ze xxxxxxx ozáření.

Xxxxxxxxxxx zasahující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx o xxxxxx

§108

[X §104 xxxx. 9 xxxx. b) a x) xxxxxxxxx zákona]

(1) Xxxxxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxx x xxxxxx xx předem xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx pravidelného vzdělávání xxxxxxx obecné x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx rizicích x

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx vysílající xxxxxxxxxx xxxxx x zásahu xx xxxx před xxxxxxx informovat x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odhadech xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a

b) xxxxx ochranných xxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx obdržet xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potvrdit.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu x zásahu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxx xxxxxx.

(5) Zasahující xxxxx, která je xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxx xxxxx služebního xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx referenční úroveň 100 mSv.

§109

[X §104 xxxx. 9 xxxx. b) xx x) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xx zásahu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x podpisem zasahující xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xx udělený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x pomůcky xxxxxxxxxxxx xxxx musí x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx povrchovou x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx osob.

(3) Seznam xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle §108 x odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx zásahu.

(4) Xxxxxxx monitorování x xxxxxxxxx velikosti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx uchovávat xx xxxx 30 xxx xx ukončení xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxx dávku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

§110

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x usměrnění xxxxxxxxxxxxxxx ozáření x xxxxxxxx nehodové expoziční xxxxxxx

[X §66 odst. 6 písm. x) x c) xxxxxxxxx xxxxxx]

(1) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx x existující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx životního prostředí x

x) vnitřní ozáření x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx potravin xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx x usměrnění xxxxxxxxxxxxxxx ozáření v xxxxxxxx xxxxxxxx expoziční xxxxxxx xx xxxxxxx 20 xXx xx 12 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x usměrnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniklé x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx situace xxxx xxxxxxxxx

x) vymezení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle míry xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx fyzických osob,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx dekontaminaci v xxxxxxxxxxxxx oblasti a

f) xxxxxxxx pro ukládání x xxxxxxxxxx kontaminovaného xxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx známy xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxx terénu, xx xx za xx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx reprezentativní xxxxx 7&xxxx;000 xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx radioaktivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v potravním xxxx xxxxxxxxxxxxxxx osoby.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX

§111

Xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X §164 odst. 2 atomového xxxxxx)

(1) Xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx zabezpečení radionuklidového xxxxxx 1. xx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xxxxxxxxx důležité x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx, zejména

1. xxxxxxxxx neoprávněnému xxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx neoprávněného přemístění xx nejnižší dosažitelnou xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx zdroj 2. xxxx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Zabezpečení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xx 3. xxxxxxxxx zabezpečení xxxx zahrnovat

a) systém xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. až 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx

1. zjištění xxxxxxxxxxxxx přemístění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx každého xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx k radionuklidovému xxxxxx 1. x 2. kategorie xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držitele povolení x

4. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepovolaného xxxxxxxx,

x) systém xxxxxx xx zdržení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přemístění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přemístění xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

3. xxxxxxx dostatečné x xxxxxxxx zásahu x zamezení neoprávněnému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxx reakce xx zjištěný nepovolaný xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje 3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 2. xxxxxxxxx zabezpečení xxxx k jeho xxxxxxxxx x

3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§112

Prvky systému xxxxxxxxxxx

(X §164 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxx, xxxxx xxxx systém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) technické prostředky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nežádoucího xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx zábrany, xxxxx co xxxxxxx xxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která zajistí xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx práci x xxxxxxxxx xxxxxxx, informacemi x technickými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§113

Plán zabezpečení

(K §24 xxxx. 7 atomového xxxxxx)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) popis xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxx x popis způsobu xxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxx používání a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx okolí a xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přístupným xxxxxx,

x) xxxx plánu zabezpečení xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. zvláštní xxxxxxxx x xxxxxxxxx x

2. postupy xxx xxxxxxxxx nežádoucím následkům xxxxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x zabezpečení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx zdroji,

4. zásahu xxx nepovolaném xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zdroji,

5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zabezpečovacího xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

6. posouzení xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 1 xx 5,

x) xxxxx administrativních xxxxxxxx k zabezpečení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně

1. xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. standardních x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x oprav xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ztěžujících xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx zdroji,

3. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

5. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx hrozby.

§114

Xxxxxxx informací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(X §164 xxxx. 2 atomového xxxxxx)

(1) Informacemi xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje jsou

a) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxx a její xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx opatřeních x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

g) xxxxx x zásahu, který xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx v xxxxxxx, xxxxx x tomuto xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Držitel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xx zabezpečení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vybírána a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx zabezpečení, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§115

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (EU) 2015/1535 xx dne 9. xxxx 2015 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§116

Přechodná ustanovení

(1) Zkouška xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prováděná xxxxx §27 odst. 1 xxxx. x) xxxx 6 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na jednoduchém xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx rentgenovým xxxxxxxxx, xx němž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2015, xxxx xxx xxxxxxxxx xx 24 měsíců xx xxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyrobeným xxxx xxxxx 2005, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2016, xxxx xxx xxxxxxxxx xx 24 xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením vyrobeným xxxx rokem 2009, xxxx xxx xxxxxxxxx xx 12 xxxxxx xx předchozí zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zubním xxxxxxxxxxxxxx rentgenovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx x letech 2009 xx 2011, xxxx xxx xxxxxxxxx xx 24 měsíců xx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxx xxxx xxxxx 2006, xxxx být xxxxxxxxx do 24 xxxxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x

x) §76 xxxx. a), xxxx. x) bodech 3 x 4 x xxxx. x) bodech 3 xx 6 xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx x

x) §76 xxxx. x) xxxx 5 x xxxx. c) xxxx 7 xx xxxxxxx xx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. únoru 2018.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxx xxx lékařské xxxxxxx uvedené v

a) §77 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 3, písm. b) xxxx 7, xxxx. x) xxxx 6, xxxx. d) xxxxxx 3 až 6 x odst. 2 xx xxxxxxx xx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx po nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2018 x

x) §77 odst. 1 xxxx. a) xxxx 5 x xxxx. x) xxxx 8 se xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx instalované xx 1. xxxxx 2012.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx příslušníkem Hasičského xxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxxx xx informovanou xxxxx §108 xxxx. 4 xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx zasahující xxxxx podle xxxxxxxx 4 xx xxxxxx §109 odst. 1 xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§117

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2017, x xxxxxxxx

x) §75 odst. 4, §76 xxxx. x) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 x §77 odst. 1 xxxx. x) bodů 4 x 6 x xxxx. x) xxxx 1 x 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2018, x

x) §77 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. ledna 2021.

Xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 422/2016 Sb.

D-hodnoty xxx xxxxxxx radionuklidy a xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

X-xxxxxxx

[XXx]

X-3

2. 103

Be-7

1. 100

Xx-10

3. 101

X-11

6. 10-2

C-14

5. 101

X-13

6. 10-2

X-18

6. 10-2

Na-22

3. 10-2

Xx-24

2. 10-2

Xx-28

2. 10-2

XX-26

3. 10-2

Xx-31

1. 101

Xx-32*

7. 100

X-32

1. 101

X-33

2. 102

S-35

6. 101

Cl-36

2. 101

Xx-38

5. 10-2

Xx-37

XX

Xx-39

3. 102

Xx-41

5. 10-2

X-40

XX

X-42

2. 10-1

X-43

7. 10-2

Xx-41

XX

Xx-45

1. 102

Xx-47*

6. 10-2

Xx-44

3. 10-2

Xx-46

3. 10-2

Xx-47

7. 10-1

Xx-48

2. 10-2

Ti-44*

3. 10-2

X-48

2. 10-2

X-49

2. 103

Radionuklid

D-hodnota

[TBq]

Cr-51

2. 100

Xx-52

2. 10-2

Mn-53

UL

Mn-54

8. 10-2

Mn-56

4. 10-2

Xx-52*

2. 10-2

Xx-55

8. 102

Xx-59

6. 10-2

Xx-60*

6. 10-2

Co-55*

3. 10-2

Co-56

2. 10-2

Xx-57

7. 10-1

Xx-58

7. 10-2

Xx-58x*

7. 10-2

Xx-60

3. 10-2

Xx-59

1. 103

Ni-63

6. 101

Xx-65

1. 10-1

Xx-64

3. 10-1

Xx-67

7. 10-1

Xx-65

1. 10-1

Xx-69

3. 101

Xx-69x*

2. 10-1

Xx-67

5. 10-1

Xx-68

7. 10-2

Xx-72

3. 10-2

Xx-68*

7. 10-2

Xx-71

1. 103

Xx-77*

6. 10-2

Xx-72

4. 10-2

As-73

4. 101

Xx-74

9. 10-2

Xx-76

2. 10-1

As-77

8. 100

Radionuklid

D-hodnota

[TBq]

Se-75

2. 10-1

Xx-79

2. 102

Br-76

3. 10-2

Xx-77

2. 10-1

Xx-82

3. 10-2

Xx-81

3. 101

Xx-85

3. 101

Xx-85x

5. 10-1

Kr-87

9. 10-2

Xx-81

1. 10-1

Xx-83

1. 10-1

Xx-84

7. 10-2

Rb-86

7. 10-1

Xx-87

XX

Xx-82

6. 10-2

Xx-85

1. 10-1

Xx-85x*

1. 10-1

Xx-87x

2. 10-1

Xx-89

2. 101

Xx-90*

1. 100

Xx-91*

6. 10-2

Xx-92*

4. 10-2

X-87*

9. 10-2

X-88

3. 10-2

X-90

5. 100

Y-91

8. 100

X-91x*

1. 10-1

Y-92

2. 10-1

X-93

6. 10-1

Xx-88*

2. 10-2

Xx-93*

XX

Xx-95*

4. 10-2

Xx-97*

4. 10-2

Xx-93x

3. 102

Radionuklid

D-hodnota

[TBq]

Nb-94

4. 10-2

Xx-95

9. 10-2

Xx-97

1. 10-1

Mo-93*

3. 102

Mo-99*

3. 10-1

Xx-95x

1. 10-1

Tc-96

3. 10-2

Xx-96x*

3. 10-2

Xx-97

XX

Xx-97x

4. 101

Tc-98

5. 10-2

Xx-99

3. 101

Xx-99x

7. 10-1

Xx-97

3. 10-1

Xx-103*

1. 10-1

Xx-105*

8. 10-2

Ru-106*

3. 10-1

Xx-99

1. 10-1

Xx-101

3. 10-1

Xx-102

3. 10-2

Xx-102x

1. 10-1

Xx-103x

9. 102

Xx-105

9. 10-1

Xx-103*

9. 101

Xx-107

XX

Xx-109

2. 101

Ag-105

1. 10-1

Xx-108x

4. 10-2

Xx-110x

2. 10-2

Xx-111

2. 100

Cd-109

2. 101

Xx-113x

4. 101

Xx-115*

2. 10-1

Xx-115x

3. 100

Xx-111

2. 10-1

In-113m

3. 10-1

Xx-114x

8. 10-1

Xxxxxxxxxxx

X-xxxxxxx

[XXx]

Xx-115x

4. 10-1

Xx-113*

3. 10-1

Xx-117x

5. 10-1

Xx-119x

7. 101

Xx-121x*

7. 101

Xx-123

7. 100

Xx-125

1. 10-1

Xx-126*

3. 10-2

Xx-122

1. 10-1

Xx-124

4. 10-2

Xx-125*

2.10-1

Xx-126

2.10-2

Xx-121

1. 10-1

Te-121m*

1. 10-1

Xx-123x

6. 10-1

Te-125m

1. 101

Xx-127

1. 101

Xx-127x*

3. 100

Xx-129

1. 100

Te-129m*

1. 100

Xx-131x*

4. 10-2

Xx-132*

3. 10-2

X-123

5. 10-1

X-124

6. 10-2

X-125

2. 10-1

X-126

1. 10-1

X-129

XX

X-131

2. 10-1

X-132

3. 10-2

X-133

1. 10-1

X-134

3. 10-2

I-135

4. 10-2

Xe-122

6. 10-2

Xx-123*

9. 10-2

Xe-127

3. 10-1

Xx-131x

1. 101

Xx-133

3. 100

Xxxxxxxxxxx

X-xxxxxxx

[XXx]

Xx-135

3. 10-1

Xx-129

3. 10-1

Xx-131

2. 101

Xx-132

1. 10-1

Xx-134

4. 10-2

Xx-134x*

4. 10-2

Xx-135

XX

Xx-136

3. 10-2

Xx-137*

1. 10-1

Xx-131 *

2. 10-1

Xx-133

2. 10-1

Xx-133x

3. 10-1

Xx-140*

3. 10-2

Xx-137

2. 101

Xx-140

3. 10-2

Xx-139

6. 10-1

Ce-141

1. 100

Xx-143*

3. 10-1

Xx-144*

9. 10-1

Xx-142

1. 100

Xx-143

3. 101

Nd-147*

6. 10-1

Nd-149*

2. 10-1

Xx-143

2. 10-1

Xx-144

4. 10-2

Xx-145

1. 101

Xx-147

4. 101

Xx-148x

3. 10-2

Xx-149

6. 100

Xx-151

2. 10-1

Xx-145*

4. 100

Sm-147

UL

Sm-151

5. 102

Xx-153

2. 100

Xx-147

2. 10-1

Xx-148

3. 10-2

Xx-149

2. 100

Xxxxxxxxxxx

X-xxxxxxx

[XXx]

Xx-150x

2. 100

Xx-150x

5. 10-2

Xx-152

6. 10-2

Eu-152m

2. 10-1

Xx-154

6. 10-2

Xx-155

2. 100

Xx-156

5. 10-2

Gd-146*

3. 10-2

Xx-148

4. 10-1

Gd-153

1. 100

Xx-159

2. 100

Xx-157

1. 102

Xx-158

9. 10-2

Xx-160

6. 10-2

Xx-159

6. 100

Dy-165

3. 100

Xx-166*

1. 100

Xx-166

2. 100

Ho-166m

4. 10-2

Xx-169

2. 102

Xx-171

2. 10-1

Xx-167

6. 10-1

Xx-170

2. 101

Xx-171

3. 102

Yb-169

3. 10-1

Xx-175

2. 100

Xx-172

4. 10-2

Xx-173

9. 10-1

Lu-174

8. 10-1

Xx-174x*

6. 10-1

Xx-177

2. 100

Xx-172*

4. 10-2

Xx-175

2. 10-1

Hf-181

1. 10-1

Xx-182*

5. 10-2

Xx-178x

7. 10-2

Ta-179

6. 100

Xxxxxxxxxxx

X-xxxxxxx

[XXx]

Xx-182

6. 10-2

X-178

9. 10-1

X-181

5. 100

X-185

1. 102

X-187

1. 10-1

X-188*

1. 100

Xx-184

8. 10-2

Xx-184 m*

7. 10-2

Re-186

4. 100

Xx-187

XX

Xx-188

1. 100

Xx-189

1. 100

Os-185

1. 10-1

Xx-191

2. 100

Os-191m*

1. 100

Xx-193

1. 100

Xx-194*

7. 10-1

Xx-189

1. 100

Xx-190

5. 10-2

Xx-192

8. 10-2

Ir-194

7. 10-1

Pt-188*

4. 10-2

Xx-191

3. 10-1

Xx-193

3. 103

Xx-193x

1. 101

Xx-195x

2. 100

Xx-197

4. 100

Xx-197x*

9. 10-1

Xx-193

6. 10-1

Xx-194

7. 10-2

Au-195

2. 100

Xx-198

2. 10-1

Xx-199

9. 10-1

Hg-194*

7. 10-2

Xx-195x*

2. 10-1

Xx-197

2. 100

Xx-197x*

7. 10-1

Xxxxxxxxxxx

X-xxxxxxx

[XXx]

Xx-203

3. 10-1

Tl-200

5. 10-2

Xx-201

1. 100

Xx-202

2.10-1

Xx-204

2. 101

Xx-201*

9. 10-2

Xx-202*

2. 10-1

Xx-203

2. 10-1

Pb-205

UL

Pb-210*

3. 10-1

Xx-212*

5. 10-2

Xx-205

4. 10-2

Xx-206

2. 10-2

Xx-207

5. 10-2

Xx-210*

8. 100

Xx-210x

3. 10-1

Xx-212*

5. 10-2

Xx-210

6. 10-2

Xx-211

5. 10-1

Rn-222

4. 10-2

Xx-223*

1. 10-1

Ra-224*

5. 10-2

Ra-225*

1. 10-1

Xx-226*

4. 10-2

Xx-228*

3. 10-2

Ac-225

9. 10-2

Xx-227*

4. 10-2

Ac-228

3. 10-2

Xx-227*

8. 10-2

Xx-228*

4. 10-2

Xx-229*

1. 10-2

Xx-230*

7. 10-2

Xx-231

1. 101

Th-232*

UL

Th-234*

2. 100

Xx-230*

1. 10-1

Xx-231*

6. 10-2

Xxxxxxxxxxx

X-xxxxxxx

[XXx]

Xx-233

4. 10-1

X-230*

4. 10-2

X-232*

6. 10-2

U-233

7. 10-2

X-234*

1. 10-1

X-235*

8. 10-5

X-236

2. 10-1

U-238*

UL

V Xxxxxxx

XX

X Xxxxxxxx

XX

X Xxxxxxxx 10-20%

8. 10-4

X Enriched 20% x více

8. 10-5

Xx-235

1. 102

Np-236b*

7. 10-3

Np-236a

8. 10-1

Xx-237*

7. 10-2

Xx-239

5. 10-1

Xx-236

1. 10-1

Xx-237

2. 100

Xx-238

6. 10-2

Pu-239

6. 10-2

Xx-240

6. 10-2

Pu-241*

3. 100

Pu-242

7. 10-2

Xx-244*

3. 10-4

Xx-241

6. 10-2

Xx-242x*

3. 10-1

Xx-243*

2. 10-1

Xx-244

9. 10-2

Xx-240

3. 10-1

Xx-241*

1. 10-1

Xx-242

4. 10-2

Xx-243

2. 10-1

Xx-244

5. 10-2

Cm-245

9. 10-2

Cm-246

2. 10-1

Xxxxxxxxxxx

X-xxxxxxx

[XXx]

Xx-247

1. 10-3

Xx-248

5. 10-3

Xx-247

8. 10-2

Xx-249

1. 101

Cf-248*

1. 10-1

Xx-249

1. 10-1

Xx-250

1. 10-1

Xx-251

1. 10-1

Cf-252

2. 10-2

Xx-253

4. 10-1

Xx-254

3. 10-4

239Pu/9Be(1)

6. 10-2

241 Am/9Be(1)

6. 10-2

Xxxxxxxxxxx:

"XX" - xxxxxxxxx xxxxxxxx

"*" - xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přispívá x xxxxxxx dávce x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) - aktivitou xx xxxxxxxx radionuklidu xxxxxxxxxxx xxxxxx alfa

"a" - xxxxxx xxxxxxx přeměny

"b" - dlouhý poločas xxxxxxx

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tkáňové xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx faktory

Radiační xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

Xx - xxxxxxx neutronu

Tkáňové xxxxxx xxxxxxx

Xxxxx/xxxx

Xxxxxxx váhový faktor

w1

Kostní xxxx (xxxxxxx)

0,12

Xxxxxx střevo

0,12

Plíce

0,12

Žaludek

0,12

Mléčná xxxxx

0,12

Xxxxxxx xxxxx (*)

0,12

Xxxxxx

0,08

Xxxxxx xxxxxx

0.04

Xxxxx

0.04

Xxxxx

0,04

Xxxxxx xxxxx

0,04

Xxxxxx xxxxx

0,01

Xxxxx

0,01

Xxxxxx xxxxx

0,01

Xxxx

0,01

Xxxxxxxxxxx:

(*) Hodnota w1 xxx xxxxxxx tkáně (0,12) xx vztahuje x aritmetickému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 13 xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx pohlaví xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, žlučník, srdce, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, sliznice xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx (x případě xxxx), xxxxx střevo, slezina, xxxxxx, děloha/děložní xxxxx (x případě xxx).

Xxxxxxxx xxxxxxx Q

Lineární xxxxxx xxxxxxx X [keV/μm]

Jakostní xxxxxx X (X)

xxxx xxx 10

1

10 až 100

0,32.X -2,2

více než 100

300.X -0,5

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

>>>

Příloha č. 4 x vyhlášce č. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxxx znaky xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxx optimální xxxxxxxx v procesu xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx x údaje:

1. Úroveň xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx možností xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx dávek x potenciálních dávek xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx obyvatelstva, která xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1.1. Xxxxxxxxxx ozáření xxxxx xxxx x xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx a x jeho xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx odhadů xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxxx střední osobní xxxxx, nejnižší a xxxxxxxx osobní dávku, xxxxx ozářených xxxxxxxxx xxxx, kolektivní xxxxx xxxxxxxx x distribuci xxxxxxxx dávek, xxxxxx xx rozdělení xxxxxxxx xxxxx xx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

1.3. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ozáření, xxxxx xx odhadem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

1.4. Vstupními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx procesu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ozáření x přírodního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehod.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou stanoveny, xxxxx xxxxxx jako xxxxx úroveň velikosti xxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx vystaveny xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx variant xxxxxxxx xxxxxxx xx měly xxx upřednostněny xx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx optimalizační xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx Činnosti xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx praxe

3.1. Xxxxxxxx dobré xxxxx xxxx xxx zohledněny, xxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx činnost k xxxxxxxxx.

3.2. Pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx zohledněny xxxxxxx xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxx dobré xxxxx.

4. Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4.1. Xxx xxxxx nejvýhodnějšího ekonomického xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx formě xxxxxx xxxxxxxxxx ekvivalentu a xxxxxxxxxx nákladů vynaložených xx xxxx opatření.

4.2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejlepších dostupných xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx technologií xx xxxxxxxxx oblasti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich zavedení xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 422/2016 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ozáření xxxxxxxxxxxxxxx osoby

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx x zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx

1.1. předpokládané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx a

1.2. xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx záření do xxxxx pracoviště.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx

2.1. xxxxxx xxxxxxx, xxxx

2.2. použitím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx znalosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx meteorologickou xxxx hydrologickou xxxxxxx x xxxxx pracoviště xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Musí xxx xxxxxxxxxx xxxxx nahromadění xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx přeměny x xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se zdrojem xxxxxxxxxxxx záření.

4. Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, kde xxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx skupina xxxx") xxxx být xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x místě, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx. Z xxxxx o životních xxxxxxxx vybrané xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx. Údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxxxx osob xxxx xxx xxxxxxxxxx platné. Xxxxx-xx získat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx celostátních xxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §67 odst. 2 x 3.

5. Xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx radionuklidů xx složkách životního xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx skupiny xxxx xxxxxxxx roční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

6. Xxx přepočet xxxxxxx přijatých xxxxxxxxxxxx xx roční úvazek xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxx podle přílohy č. 3 x této xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx pro xxx

6.1. 0 xx 5 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx faktoru pro xxx 1 xxx.

6.2. 6 xx 15 xxxx xxxxxx konverzního xxxxxxx pro xxx 10 xxxx x

6.3. 16 až 70 xxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

7. X xxxxxxx skupiny xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx efektivní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxx pronikajícím xxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx v xxxx xxxxx. Xxxxxxxx efektivní xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx u xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx součet xxxxxxx xxxxxx efektivní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxx 1 xx 7 xx reprezentativní xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx dávky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx s autorizovaným xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v příslušném xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx okolí xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovují xxxxxx xxxxxx šíření xxxxxxxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx hydrologické xxxxxxx x příslušném xxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 422/2016 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ozáření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ozáření reprezentativní xxxxx musí xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxx reprezentativní xxxxx x odhad jejího xxxxxxx postupem xxxxx přílohy č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx šíření x okolí xxxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx aktivity x xxxxxxx příkony v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx předpokládaného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx zohlednit xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4. předpokládaný xxxxx uvolňování xxxxxxxxxxxx xx životního prostředí x xxxxxxx kalendářního xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx časovém xxxxxx jednorázově, x

5. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx použity xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx limitu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bodu 4.

Xxxxxxxxxxx:

Xxx volbě xxxxxxxxx xxxxx bodů 3 xx 5 xxxx xxx použit přístup

1. xxxxxxxxxxxxxxx, při němž xxxx být zdůvodněným xxxxxxxxxxxxxx vybrána xxxxxxx xxxxxxxxx vedoucí k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

2. pravděpodobnostní, xxx němž musí xxx

x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a

b. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x míře převyšující xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limit, xxxxxxx 5 %.

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x uvolňovací úrovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx rad10aktivní xxxxx xxxxx

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

X-3

100

Xx-7

10

X-14

1

X-18

10

Xx-22

0,1

Xx-24

1

Xx-31

1&xxxx;000

X-32

1&xxxx;000

X-33

1&xxxx;000

X-35

100

Xx-36

1

XX-38

10

X-42

100

X-43

10

X-40

10

Xx-45

100

Xx-47

10

Xx-46

0,1

Xx-47

100

Xx-48

1

X-48

1

Xx-51

100

Xx-51

10

Xx-52

1

Xx-52x

10

Xx-53

100

Xx-54

0,1

Xx-56

10

Xx-52*

10

Xx-55

1&xxxx;000

Xx-59

1

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xx-55

10

Xx-56

0,1

Xx-57

1

Xx-58

1

Xx-58x

10&xxxx;000

Xx-60

0,1

Xx-60x

1&xxxx;000

Xx-61

100

Xx-62x

10

Xx-59

100

Xx-63

100

Xx-65

10

Xx-64

100

Xx-65

0,1

Xx-69

1&xxxx;000

Xx-69x*

10

Xx-72

10

Xx-71

10&xxxx;000

Xx-73

1&xxxx;000

Xx-74

10

Xx-76

10

Xx-77

1&xxxx;000

Xx-75

1

Xx-82

1

Xx-86

100

Xx-85

1

Xx-85x

100

Xx-87x

100

Xx-89

1&xxxx;000

Xx-90*

1

Xx-91*

10

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xx-92

10

X-90

1&xxxx;000

X-91

100

X-91x

100

X-92

100

X-93

100

Xx-93

10

Xx-95*

1

Xx-97*

10

Xx-93x

10

Xx-94

0.1

Xx-95

1

Xx-97*

10

Xx-98

10

Xx-90

10

Xx-93

10

Xx-99*

10

Xx-101*

10

Xx-96

1

Xx-96x

1&xxxx;000

Xx-97

10

Xx-97x

100

Xx-99

1

Xx-99x

100

Xx-97

10

Xx-103*

1

Xx-105*

10

Xx-106*

0,1

Xx-103x

10&xxxx;000

Xx-105

100

Xx-103*

1&xxxx;000

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xx-109*

100

Xx-105

1

Xx-110x*

0,1

Xx-111

100

Xx-109*

1

Xx-115 *

10

Cd-115m*

100

In-111

10

In-113m

100

In-114m*

10

In-115m

100

Sn-113*

1

Sn-125

10

Sb-122

10

Sb-124

1

Sb-125*

0,1

Te-123m

1

Te-125m

1 000

Tc-127

1 000

Te-127m*

10

Te-129

100

Te-129m*

10

Te-131

100

Te-131m*

10

Te-132*

1

Te-133

10

Te-133m

10

Te-134

10

I-123

100

I-125

100

I-126

10

I-129

0,01

I-130

10

I-131

10

I-132

10

I-133

10

Nuklid

Hmotnostní xxxxxxxx

[xXx/xx]

X-134

10

X-135

10

Xx-129

10

Xx-131

1&xxxx;000

Xx-132

10

Xx-134

0,1

Xx-134x

1&xxxx;000

Xx-135

100

Xx-136

1

Xx-137*

0,1

Xx-138

10

Xx-131

10

Xx-140

1

Xx-140

1

Xx-139

1

Xx-141

100

Xx-143

10

Xx-144*

10

Xx-142

100

Xx-143

1&xxxx;000

Xx-147

100

Xx-149

100

Xx-147

1&xxxx;000

Xx-149

1&xxxx;000

Xx-151

1&xxxx;000

Xx-153

100

Xx-152

0,1

Xx-152x

100

Xx-154

0,1

Xx-155

1

Xx-153

10

Xx-159

100

Xx-160

1

Xx-165

1&xxxx;000

Xx-166

100

Xx-166

100

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx aktivita

[kBq/kg]

Er-169

1 000

Er-171

100

Tm-170

100

Tm-171

1 000

Yb-175

100

Lu-177

100

Hf-181

1

Ta-182

0,1

W-181

10

W-185

1 000

W-187

10

Re-186

1 000

Re-188

100

Os-185

1

Os-191

100

Os-191 x

1&xxxx;000

Xx-193

100

Xx-190

1

Xx-192

1

Xx-194

100

Xx-191

10

Xx-193x

1&xxxx;000

Xx-197

1&xxxx;000

Xx-197x

100

Xx-198

10

Xx-199

100

Xx-197

100

Xx-197x

100

Xx-203

10

Xx-200

10

Xx-201

100

Xx-202

10

Xx-204

1

Xx-203

10

Xx-206

1

Xx-207

0,1

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xx-203

10

Xx-205

10

Xx-207

10

Xx-211

1&xxxx;000

Xx-225

10

Xx-227

100

Xx-226

1&xxxx;000

Xx-229

0,1

Xx-232

1

Xx-230

10

Xx-233

10

X-230

10

X-231

100

X-232*

0,1

X-233

1

X-236

10

X-237

100

X-238

1

X-239

100

X-240*

100

Xx-237*

1

Xx-239

100

Xx-240

10

Xx-234

100

Xx-235

100

Xx-236

1

Xx-237

100

Xx-238

0,1

Xx-239

0,1

Xx-240

0,1

Xx-241

10

Xx-242

0,1

Xx-243

1&xxxx;000

Xx-244*

0,1

Xx-241

0,1

Xx-242

1&xxxx;000

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xx-242x*

0,1

Xx-243*

0,1

Xx-242

10

Xx-243

1

Xx-244

1

Xx-245

0,1

Xx-246

0,1

Xx-247*

0,1

Xx-248

0,1

Xx-249

100

Xx-246

1&xxxx;000

Xx-248

1

Xx-249

0,1

Xx-250

1

Xx-251

0,1

Xx-252

1

Xx-253

100

Xx-254

1

Xx-253

100

Xx-254*

0,1

Xx-254x*

10

Xx-254

10&xxxx;000

Xx-255

100

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxx hmotnostní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx * (mateřské xxxxxxx) xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozpadu (xxxxxxx nuklidy) s xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mateřským xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxxxx x radioaktivní xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

Xx-52

Xx-52x

Xx-69x

Xx-69

Xx-90

X-90

Xx-91

X-91 x

Xx-95

Xx-95

Xx-97

Xx-97x, Nb-97

Mo-99*

Tc-99m

Nb-97

Nb-97m

Mo-99

Tc-99m

Mo-101

Tc-101

Ru-103

Rh-103m

Ru-105

Rh-105m

Ru-106

Rh-106

Pd-103

Rh-103m

Pd-109

Ag-109m

Ag-110m

Ag-110

Cd-109

Ag-109m

Cd-115

In-115m

Cd-115m

In-115m

In-114m

In-114

Sn-113

In-113m

Sb-125

Te-125m

Te-127m

Te-127

Te-129m

Te-129

Te-131m

Te-131

Te-132

I-132

Cs-137

Ba-137m

Ce-144

Pr-144, Xx-144x

X-232

Xx-228, Xx-224, Xx-220, Xx-216, Xx-212, Bi-212, Tl-208

U-240

Np-240m, Xx-240

Xx-237

Xx-233

Xx-244

X-240, Xx-240x, Np-240

Am-242m

Np-238

Am-243

Np-239

Cm-247

Pu-243

Es-254

Bk-250

Es-254m

Fm-254

Zprošťovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx malé xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx úrovně aktivity

Nuklid

Hmotnostní xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

X-3

106

109

Xx-7

103

107

Xx-10

104

106

X-11

10

106

X-14

104

107

X-13

102

109

Xx-19

102

109

X-15

102

109

X-18

10

106

Xx-22

10

106

Xx-24

10

105

Xx-28

10

105

Xx-26

10

105

Xx-31

103

106

Xx-32

103

106

X-32

103

105

X-33

105

108

X-35

105

108

Xx-36

104

106

Xx-38

10

105

Xx-39

10

105

Xx-37

106

108

Xx-39

107

104

Xx-41

102

109

X-40

102

106

X-42

102

106

X-43

10

106

X-44

10

105

X-45

10

105

Xx-41

105

107

Xx-45

104

107

Xx-47

10

106

Xx-43

10

106

Xx-44

10

105

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-45

102

107

Xx-46

10

106

Xx-47

102

106

Xx-48

10

105

Xx-49

103

105

Xx-44

10

105

Xx-45

10

106

X-47

10

105

X-48

10

105

X-49

104

107

Xx-48

102

106

Xx-49

10

106

Xx-51

103

107

Xx-51

10

105

Xx-52

10

105

Xx-52x

10

105

Xx-53

104

109

Xx-54

10

106

Xx-56

10

105

Xx-52

10

106

Xx-55

104

106

Xx-59

10

106

Xx-60

102

105

Xx-55

10

106

Xx-56

10

105

Xx-57

102

106

Xx-58

10

106

Xx-58x

104

107

Xx-60

10

105

Xx-60x

103

106

Xx-61

102

106

Xx-62x

10

105

Xx-56

10

106

Xx-57

10

106

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-59

104

108

Xx-63

105

108

Xx-65

10

106

Xx-66

104

107

Xx-60

10

105

Xx-61

10

106

Xx-64

102

106

Xx-67

102

106

Xx-62

102

106

Xx-63

10

105

Xx-65

10

106

Xx-69

104

106

Xx-69x

102

106

Xx-71x

10

106

Xx-72

102

106

Xx-65

10

105

Xx-66

10

105

Xx-67

102

106

Xx-68

10

105

Xx-70

102

106

Xx-72

10

105

Xx-73

102

106

Xx-66

10

106

Xx-67

10

105

Xx-68*

10

105

Xx-69

10

106

Xx-71

104

108

Xx-75

103

106

Xx-77

10

105

Xx-78

102

106

Xx-69

10

105

Xx-70

10

105

Xx-71

10

106

Xx-72

10

105

Xx-73

103

107

Xx-74

10

106

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-76

102

105

Xx-77

103

106

Xx-78

10

105

Xx-70

10

106

Xx-73

10

106

Xx-73x

102

106

Xx-75

102

106

Xx-79

104

107

Xx-81

103

106

Xx-81x

103

107

Xx-83

10

105

Xx-74

10

105

Xx-74x

10

105

Xx-75

10

106

Xx-76

10

105

Xx-77

102

106

Xx-80

102

105

Xx-80x

103

107

Xx-82

10

106

Xx-83

103

106

Xx-84

10

105

Xx-74

102

104

Xx-76

102

109

Xx-77

102

109

Xx-79

103

105

Xx-81

104

107

Xx-81x

103

1010

Xx-83x

105

1012

Xx-85

105

104

Xx-85x

103

1010

Xx-87

102

109

Xx-88

102

109

Xx-79

10

105

Xx-81

10

106

Xx-81x

103

107

Xx-82x

10

106

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-83*

102

106

Xx-84

10

106

Xx-86

102

105

Xx-87

103

107

Xx-88

102

105

Xx-89

102

105

Xx-80

103

107

Xx-81

10

105

Xx-82*

10

105

Xx-83

10

106

Xx-85

102

106

Xx-85x

102

107

Xx-87x

102

106

Xx-89

103

106

Xx-90*

102

104

Xx-91

10

105

Xx-92

10

106

X-86

10

105

X-86x

102

107

X-87*

10

106

X-88

10

106

X-90

103

105

X-90x

10

106

X-91

103

106

X-91x

102

106

X-92

102

105

X-93

102

105

X-94

10

105

X-95

10

105

Xx-86

102

107

Xx-88

102

106

Xx-89

10

106

Xx-93*

103

107

Xx-95

10

106

Xx-97*

10

105

Xx-88

10

105

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx aktivita

[kBq/kg]

Aktivita

[Bq]

Nb-89

10

105

Nb-89m

10

105

Nb-90

10

105

Nb-93m

104

107

Nb-94

10

106

Nb-95

10

106

Nb-95m

102

107

Nb-96

10

105

Nb-97

10

106

Nb-98

10

105

Mo-90

10

106

Mo-93

103

106

Mo-93m

10

106

Mo-99*

102

106

Mo-101

10

106

Tc-93

10

106

Tc-93m

10

106

Tc-94

10

106

Tc-94m

10

105

Tc-95

10

106

Tc-95m

10

106

Tc-96

10

106

Tc-96m

103

107

Tc-97

103

108

Tc-97m

103

107

Tc-98

10

106

Tc-99

104

107

Tc-99m

102

107

Tc-101

102

106

Tc-104

10

105

Ru-94

102

106

Ru-97

102

107

Ru-103

102

106

Ru-105

10

106

Ru-106*

102

105

Rh-99

10

106

Nuklid

Hmotnostní xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-99x

10

106

Xx-100

10

106

Xx-101

102

107

Xx-101x

102

107

Xx-102

10

106

Xx-102x

102

106

Xx-103x

104

108

Xx-105

102

107

Xx-106x

10

105

Xx-107

102

106

Xx-100

102

107

Xx-101

102

106

Xx-103

103

108

Xx-107

105

108

Xx-109

103

106

Xx-102

10

105

Xx-103

10

106

Xx-104

10

106

Xx-104x

10

106

Xx-105

102

106

Xx-106

10

106

Xx-106x

10

106

Xx-108x*

10

106

Xx-110x

10

106

Xx-111

103

106

Xx-112

10

105

Xx-115

10

105

Xx-104

102

107

Xx-107

103

107

Xx-109

104

106

Xx-113

103

106

Xx-113x

103

106

Xx-115

102

106

Xx-115x

103

106

Xx-117

10

106

Xx-117x

10

106

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx aktivita

[kBq/kg]

Aktivita

[Bq]

In-109

10

106

In-110

10

106

ln-110m

10

105

In-111

102

106

In-112

102

106

In-113m

102

106

In-114

103

105

In-114m

102

106

In-115

103

105

In-115m

102

106

In-116m

10

105

In-117

10

106

In-117m

102

106

In-119m

102

105

Sn-110

102

107

Sn-111

102

106

Sn-113

103

107

Sn-117m

102

106

Sn-119m

103

107

Sn-121

105

107

Sn-121m*

103

107

Sn-123

103

106

Sn-123m

102

106

Sn-125

102

105

Sn-126*

10

105

Sn-127

10

106

Sn-128

10

106

Sb-115

10

106

Sb-116

10

106

Sb-116m

10

105

Sb-117

102

107

Sb-118m

10

106

Sb-119

103

107

Sb-120

102

106

Sb-120m

10

106

Sb-122

102

104

Nuklid

Hmotnostní aktivita

[kBq/kg]

Aktivita

[Bq]

Sb-124

10

106

Sb-124m

102

106

Sb-125

102

106

Sb-126

10

105

Sb-126m

10

105

Sb-127

10

106

Sb-128

10

105

Sb-128m

10

105

Sb-129

10

106

Sb-130

10

105

Sb-131

10

106

Te-116

102

107

Te-121

10

106

Te-121m

102

106

Te-123

103

106

Te-123m

102

107

Te-125m

103

107

Te-127

103

106

Te-127m

103

107

Te-129

102

106

Te-129m

113

106

Te-131

102

105

Te-131m

10

106

Te-132

102

107

Te-133

10

105

Te-133m

10

105

Te-134

10

106

I-120

10

105

I-120m

10

105

I-121

102

106

I-123

102

107

I-124

10

106

I-125

103

106

I-126

102

106

I-128

102

105

I-129

102

105

Nuklid

Hmotnostní xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

X-130

10

106

X-131

102

106

X-132

10

105

X-132x

102

106

X-133

10

106

X-134

10

105

X-135

10

106

Xx-120

102

109

Xx-121

102

109

Xx-122*

102

109

Xx-123

102

109

Xx-125

103

109

Xx-127

103

105

Xx-129x

103

104

Xx-131x

104

104

Xx-133x

103

104

Xx-133

103

104

Xx-135

103

1010

Xx-135x

102

109

Xx-138

102

109

Xx-125

10

104

Xx-127

102

105

Xx-129

102

105

Xx-130

102

106

Xx-131

103

106

Xx-132

10

105

Xx-134x

103

105

Xx-134

10

104

Xx-135

104

107

Xx-135x

10

106

Xx-136

10

105

Xx-137*

10

104

Xx-138

10

104

Xx-126

102

107

Xx-128

102

107

Xx-131

102

106

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-131x

102

107

Xx-133

102

106

Xx-133x

102

106

Xx-135x

102

106

Xx-137x

10

106

Xx-139

102

105

Xx-140*

10

105

Xx-141

102

105

Xx-142

102

106

Xx-131

10

106

Xx-132

10

106

Xx-135

103

107

Xx-137

103

107

Xx-138

10

106

Xx-140

10

105

Xx-141

102

105

Xx-142

10

105

Xx-143

102

105

Xx-134*

103

107

Xx-135

10

106

Xx-137

103

107

Xx-137x

103

106

Xx-139

102

106

Xx-141

102

107

Xx-143

102

106

Xx-144*

102

105

Xx-136

10

105

Xx-137

102

106

Xx-138x

10

106

Xx-139

102

107

Xx-142

102

105

Xx-142x

107

109

Xx-143

104

106

Xx-144

102

105

Xx-145

103

105

Xx-147

10

105

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-136

102

106

Xx-138

103

107

Xx-139

102

106

Xx-139x

10

106

Xx-141

102

107

Xx-147

102

106

Xx-149

102

106

Xx-151

10

105

Xx-141

10

105

Xx-143

102

106

Xx-144

10

106

Xx-145

103

107

Xx-146

10

106

Xx-147

104

107

Xx-148

10

105

Xx-148x

10

106

Xx-149

103

106

Xx-150

10

105

Xx-151

102

106

Xxx-141

10

105

Xx-141x

10

106

Xxx-142

102

107

Xxx-145

102

107

Xxx-146

10

105

Xxx-147

10

104

Xx-151

104

108

Xxx-153

102

106

Xxx-155

102

106

Xxx-156

102

106

Xx-145

10

106

Xx-146

10

106

Xx-147

102

106

Xx-148

10

106

Xx-149

102

107

Xx-150

10

106

Xx-150x

103

106

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-152

10

106

Xx-152x

102

106

Xx-154

10

106

Xx-155

102

107

Xx-156

10

106

Xx-157

102

106

Xx-158

10

105

Xx-145

10

105

Xx-146*

10

106

Xx-147

10

106

Xx-148

10

104

Xx-149

102

106

Xx-151

102

107

Xx-152

10

104

Xx-153

102

107

Xx-159

103

106

Xx-147

10

106

Xx-149

10

106

Xx-150

10

106

Xx-151

10

106

Xx-153

102

107

Xx-154

10

106

Xx-155

102

107

Xx-156

10

106

Xx-156x

(24,4 x)

103

107

Xx-156x

(5 h)

104

107

Tb-157

104

107

Tb-158

10

106

Tb-160

10

106

Tb-161

103

106

Dy-155

10

106

Dy-157

102

106

Dy-159

103

107

Dy-I65

103

106

Dy-I66

103

106

Ho-155

102

106

Nuklid

Hmotnostní xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-157

102

106

Xx-159

102

106

Xx-161

102

107

Xx-162

102

107

Xx-162x

10

106

Xx-164

103

106

Xx-164x

103

107

Xx-166

103

105

Xx-166x

10

106

Xx-167

102

106

Xx-161

10

106

Xx-165

103

107

Xx-169

104

107

Xx-171

102

106

Xx-172

102

106

Xx-162

10

106

Xx-166

10

106

Xx-167

102

106

Xx-170

103

106

Xx-171

104

108

Xx-172

102

106

Xx-173

102

106

Xx-175

10

106

Xx-162

102

107

Xx-166

102

107

Xx-167

102

106

Xx-169

102

107

Xx-175

103

107

Xx-177

102

106

Xx-178

103

106

Xx-169

10

106

Xx-170

10

106

Xx-171

10

106

Xx-172

10

106

Xx-173

102

107

Xx-174

102

107

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-174x

102

107

Xx-176

102

106

Xx-176x

103

106

Xx-177

103

107

Xx-X77x

10

106

Xx-178

102

105

Xx-178x

10

105

Xx-179

103

106

Xx-170

102

106

Xx-172*

10

106

Xx-173

102

106

Xx-175

102

106

Xx-177x

10

105

Xx-178x

10

106

Xx-179x

10

106

Xx-180x

10

106

Xx-181

10

106

Xx-182

102

106

Xx-182x

10

106

Xx-183

10

106

Xx-184

102

106

Xx-172

10

106

Xx-173

10

106

Xx-174

10

106

Xx-175

10

106

Xx-176

10

106

Xx-177

102

107

Xx-178

10

106

Xx-179

103

107

Xx-180

10

106

Xx-180x

103

107

Xx-182

10

104

Xx-182x

102

106

Xx-183

102

106

Xx-184

10

106

Xx-185

102

105

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-186

10

105

X-176

102

106

X-177

10

106

X-178*

10

106

X-179

102

107

X-181

103

107

X-185

104

107

X-187

102

106

X-188*

102

105

Xx-177

10

106

Xx-178

10

106

Xx-181

10

106

Xx-182

10

106

Xx-182x

10

106

Xx-184

10

106

Xx-184x

102

106

Xx-186

103

106

Xx-186x

103

107

Xx-187

106

109

Xx-188

102

105

Xx-188x

102

107

Xx-189*

102

106

Xx-180

102

107

Xx-181

10

106

Xx-182

102

106

Xx-185

10

106

Xx-189x

104

107

Xx-191

102

107

Xx-191x

103

107

Xx-193

102

106

Xx-194

102

105

Xx-182

10

105

Xx-184

10

106

Xx-185

10

106

Xx-186

10

106

Xx-186x

10

106

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-187

102

106

Xx-188

10

106

Xx-189*

102

107

Xx-190

10

106

Xx-190x (3,1 h)

10

106

Ir-190m' (1,2 x)

104

107

Xx-192

10

104

Xx-192x

102

107

Xx-193x

104

107

Xx-194

102

105

Xx-194x

10

106

Xx-195

102

106

Xx-195x

102

106

Xx-186

10

106

Xx-188*

10

106

Xx-189

102

106

Xx-191

102

106

Xx-193

104

107

Xx-193x

103

107

Xx-195x

102

106

Xx-197

103

106

Xx-197x

102

106

Xx-199

102

106

Xx-200

102

106

Xx-193

102

107

Xx-194

10

106

Xx-195

102

107

Xx-198

102

106

Xx-198x

10

106

Xx-199

102

106

Xx-200

102

105

Xx-200x

10

106

Xx-201

102

106

Xx-193

102

106

Xx-193x

10

106

Xx-194*

10

106

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-195

102

106

Xx-195x*

102

106

Xx-197

102

107

Xx-197x

102

106

Xx-199x

102

106

Xx-203

102

105

XX-194

10

106

Xx-194x

10

106

XX-195

10

106

XX-197

102

106

XX-198

10

106

Xx-198x

10

106

XX-199

102

106

Xx-200

10

106

Xx-201

102

106

Xx-202

102

106

Xx-204

104

104

Xx-195x

10

106

Xx-198

102

106

Xx-199

10

106

Xx-200

102

106

Xx-201

10

106

Xx-202

103

106

Xx-202x

10

106

Xx-203

102

106

Xx-205

104

107

Xx-209

105

106

Xx-210*

10

104

Xx-211

102

106

Xx-212*

10

105

Xx-214

102

106

Xx-200

10

106

Xx-201

10

106

Xx-202

10

106

Xx-203

10

106

Xx-205

10

106

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-206

10

105

Xx-207

10

106

Xx-210

103

106

Xx-210x*

10

105

Xx-212*

10

105

Xx-213

102

106

Xx-214

10

105

Xx-203

10

106

Xx-205

10

106

Xx-206

10

106

Xx-207

10

106

Xx-208

10

104

Xx-209

10

104

Xx-210

10

104

Xx-207

10

106

Xx-211

103

107

Xx-222

103

105

Xx-223

102

106

Xx-220*

104

107

Xx-222*

10

108

Xx-223*

102

105

Xx-224*

10

105

Xx-225

102

105

Xx-226*

10

104

Xx-227

102

106

Xx-228*

10

105

Xx-224

102

106

Xx-225*

10

104

Xx-226

102

105

Xx-227*

0,1

103

Xx-228

10

106

Xx-226*

103

107

Xx-227

10

104

Xx-228*

1

104

Xx-229*

1

103

Xx-230

1

104

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-231

103

107

Xx-232

10

104

Xxxxxx

1

103

Xx-234*

103

105

Xx-227

10

106

Xx-228

10

106

Xx-230

10

106

Xx-231

1

103

Xx-232

10

106

Xx-233

102

107

Xx-234

10

106

X-230*

10

105

X-231

102

107

X-232*

1

103

X-233

10

104

X-234

10

104

X-235*

10

104

X-236

10

104

X-237

102

106

X-238*

10

104

Xxxxx*

1

103

X-239

102

106

X-240

103

107

X-240*

10

106

Xx-232

10

106

Xx-233

102

107

Xx-234

10

106

Xx-235

103

107

Xx-236

102

105

Xx-236x

103

107

Xx-237*

1

103

Xx-238

102

106

Xx-239

102

107

Xx-240

10

106

Xx-234

102

107

Xx-235

102

107

Xxxxxx

Xxxxxxxxxx aktivita

[kBq/kg]

Aktivita

[Bq]

Pu-236

10

104

Pu-237

103

107

Pu-238

1

104

Pu-239

1

104

Pu-240

1

103

Pu-241

102

105

Pu-242

1

104

Pu-243

103

107

Pu-244

1

104

Pu-245

102

106

Pu-246

102

106

Am-237

102

106

Am-238

10

106

Am-239

102

106

Am-240

10

106

Am-241

1

104

Am-242

103

106

Am-242m*

1

104

Am-243*

1

103

Am-244

10

106

Am-244m

104

107

Am-245

103

106

Am-246

10

105

Am-246m

10

106

Cm-238

102

107

Cm-240

102

105

Cm-241

102

106

Cm-242

102

105

Cm-243

1

104

Cm-244

10

104

Cm-245

1

103

Cm-246

1

103

Cm-247

1

104

Cm-248

1

103

Cm-249

103

106

Cm-250

0,1

103

Nuklid

Hmotnostní xxxxxxxx

[xXx/xx]

Xxxxxxxx

[Xx]

Xx-245

102

106

Xx-246

10

106

Xx-247

1

104

Xx-249

103

106

Xx-250

10

106

Xx-244

104

107

Xx-246

103

106

Xx-248

10

104

Xx-249

1

103

Xx-250

10

104

Xx-251

1

103

Xx-252

10

104

Xx-253

102

105

Xx-254

1

103

Xx-250

102

106

Xx-251

102

107

Xx-253

102

105

Xx-254

10

104

Xx-254x

102

106

Xx-252

103

106

Xx-253

102

106

Xx-254

104

107

Xx-255

103

106

Xx-257

10

105

Xx-257

102

107

Xx-258

102

105

Xxxxxxxxxxx:

Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 1 xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x nuklidů xxxxxxxxxx * (xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx rozpadu (xxxxxxx nuklidy) x xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx rovnováze.

Dceřiné nuklidy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rovnováze

Mateřský nuklid

Dceřiné xxxxxxx

Xx-68

Xx-68

Xx-83

Xx-83x

Xx-82

Xx-82

Xx-90

X-90

X-87

Xx-87x

Xx-93

Xx-93x

Xx-97

Xx-97

Xx-99

Xx-99x

Xx-106

Xx-106

Xx-108x

Xx-108

Xx-121x

Xx-121 (0,776)

Sn-126

Sb-126m

Xe-122

I-122

Cs-137

Ba-137m

Ba-140

La-140

Ce-134

La-134

Ce-144

Pr-144

Gd-146

Eu-146

Hf-172

Lu-172

W-178

Ta-178

W-188

Re-188

Re-189

Os-189m (0,241)

Xx-189

Xx-189x

Xx-188

Xx-188

Xx-194

Xx-194

Xx-195x

Xx-195 (0,542)

Xx-210

Xx-210, Xx-210

Xx-212

Xx-212, XX-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Bi-210m

Tl-206

Bi-212

Tl-208(0,36), Xx-212 (0,64)

Rn-220

Po-216

Rn-222

Po-218, Pb-214, Xx-214, Po-214

Ra-223

Rn-219, Xx-215, Xx-211, Xx-211, Tl-207

Ra-224

Rn-220, Xx-216, Pb-212, Xx-212, XX-208 (0,36), Xx-212 (0,64)

Xx-226

Xx-222, Xx-218, Xx-214, Xx-214, Po-214, Xx-210, Xx-210, Xx-210

Xx-228

Xx-228

Xx-225

Xx-221, At-217, Xx-213, Xx-213 (0,978), Xx-209 (0,0216), Xx-209 (0,978)

Xx-227

Xx-223 (0,0138)

Xx-226

Xx-222, Xx-218, Xx-214

Xx-228

Xx-224, Rn-220, Xx-216, Xx-212, Bi-212, Xx-208 (0,36), Xx-212 (0,64)

Xx-229

Xx-225, Xx-225, Xx-221, Xx-217, Xx-213, Xx-213, Pb-209

Thpřír

Ra-228, Xx-228, Th-228, Ra-224, Xx-220, Po-216, Pb-212, Xx-212, Tl-208 (0,36), Xx-212 (0,64)

Th-234

Pa-234m

U-230

Th-226, Xx-222, Xx-218, Xx-214

X-232

Xx-228, Xx-224, Xx-220, Xx-216, Xx-212, Xx-212, Xx-208 (0,36), Xx-212 (0,64)

U-235

Th-231

U-238

Th-234, Pa-234m

Upřír

Th-234, Xx-234x, X-234, Xx-230, Xx-226, Xx-222, Xx-218, Xx-214, Xx-214, Xx-214, Xx-210, Bi-210, Xx-210

X-240

Xx-240x

Xx-237

Xx-233

Xx-242x

Xx-242

Xx-243

Xx-239

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx [Xx/xx2]

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx záření beta xxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

0,4

Xxxxxxx radionuklidové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alfa

0,04

Vysvětlivky:

Nízce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zářeni xxxx xxxx:

1. xxxxxxxx uran, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, Th-228, Th-230, Xx-232, X-235 a X-238 xxxxxxxx x xxxxxx xxxx chemických xxxxxxxxxxxxx, xxxx

2. radionuklidový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x poločasem xxxxxxx menším xxx xxxxx dní.

Příloha č. 8 x vyhlášce x. 422/2016 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx vymezující xxxxxxxxxxxxx zdroj [TBq]

Americium (95)

Xx-241

6 . 10-2

Xx-241/Xx-9 (1)

6 . 10-2

Xxxxxxxxxxx (98)

Xx-252

2 . 10-2

Xxxxxx (96)

Xx-244

5 . 10-2

Kobalt (27)

Xx-60

3 . 10-2

Xxxxxx (55)

Xx-137

1 . 10-1

Xxxxxxxxxx (64)

Xx-153

1 . 100

Iridium (77)

Xx-192

8 . 10-2

Xxxxxxxxxx (61)

Xx-147

4 . 101

Xxxxxxxxx (94)

Xx-238

6 . 10-2

Xx-239/Xx-9 (1)

6 . 10-2

Radium (88)

Xx-226

4 . 10-2

Xxxxx (34)

Xx-75

2 . 10-1

Stroncium (38)

Xx-90 (X-90)

1 . 100

Xxxxxxx (69)

Xx-170

2 . 101

Xxxxxxxxx (70)

Yb-169

3 . 10-1

Xxxxxxxxxxx:

(1) Aktivitou je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx alfa.

Pro radionuklidy, xxxxx nejsou uvedeny x tabulce, xx xxxxxxxxx aktivita shodná x D - xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem

1. Xxxxxxxxx xx standardní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx pracoviště

Požadavky xx standardní vybavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x stínícími xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x strop x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povrchem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dobře xxxxxxxxxxx podlahovinou, xxxxxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nerezu, xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxx xxxxx xxxxxxxx chemická xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X. xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx podlahou, xxxxxxx, xxxxxxx x pracovními xxxxxxx, xxxxxxxx, kanalizace xxxxxxxxx napojena xx xxxxxxxxxxx záchytnou xxxxx.

XXX. x XX.

Xxxx velmi xxxxx xxxxxxxx chemická xxxxxxxxx, kromě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nádrž.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxx zpracovávané xx standardně vybaveném xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx pracoviště

Charakteristika xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx

Xxxxxxxx

Xx xxxxx

Xxxxxx kapaliny

Potenciálně xxxxxx

X. kategorie

60 Xx/xxxx

3&xxxx;000 Xx/xxxx

1 Sv/hinh

3 Sv/hinh

II. xxxxxxxxx

600 Sv/hinh

30 000 Xx/xxxx

150 Xx/xxxx

600 Sv/hinh

III. xxxxxxxxx

8&xxxx;000 Xx/xxxx

300&xxxx;000 Xx/xxxx

1&xxxx;600 Sv/hinh

8 000 Xx/xxxx

XX. xxxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

1. Pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx Xx-147, Xx-232, U-235 x U-238 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx hinh xxx příjem xxxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek a xxxxxxx xxxxx s xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx náročnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x tabulce xxxx.

4. Xxxxx vybavení pracovního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pracoviště dané xxxxxxxxx, určí se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx na takovém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x předcházející tabulky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovního xxxxx xxxxx tabulky xxxx.

5. Při současném xxxxxxxxxx xxxx radionuklidů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nesmí být xxxxxx podílů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 1.

6. Xxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX. xxxxxxxxx pracuje xxxxx x otevřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

3. Charakteristika xxxxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxx xxxxx x xxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálů x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx práce x xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx operace xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxx laboratorních xxxxxx x aplikovanými xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx operace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kapalinami, xxxxxxx s radioaktivním xxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxx je možný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx výparů xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx xxxxx vznik xxxxxxxxxx množství respirabilního xxxxxx, xxxxxxx rozmělňování, xxxxxx xxxx mletí xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx suchých xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Koeficienty xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx místa

Kategorie xxxxxxxxxx

X.

XX.

XXX. x XX.

Xxxxxxxxxx hermetizovaná xxxxx s xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

10

10

1

Xxxxxxxx hermetizovaná xxxxxxxxxx xxxxx

10

1

0,1

Xxxxxxxx xxxxxx xxxx podobný xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, skříň x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1

1

0,1

Xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

0,1

0,1

0,01

Xxxxx xxxxxxxx digestoř, xxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx ochranný xxxx, xxxx

0,1

0,01

0,001

Xxxxx xxxxxx, pracovní xxxx

0,01

0,001

0,0001

Příloha č. 10 x vyhlášce x. 422/2016 Sb.

Postupy xxx xxxxxxxxx těsnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje

1. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx

1.1. xxxxxxxxx do xxxxxxxx,

1.2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.3. xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

1.4. xxxxxxxx zkouškou.

2. Xxxxxxx xxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxxxxxx podle §26 xxxx. 2 xxxx. x) bodu 5 xxxx §28 odst. 1 xxxx., x) xxxx 5 xxxx xxx xxxxxxxxx otěrem xx xxxxxxxx ploše.

3. Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx radionuklidový xxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

3.1. x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 200 Xx,

3.2. u xxxxxxx otěrem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje 200 Xx,

3.3. u zkoušky xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ploše 20 Xx, xxxx

3.4. x xxxxxxxx zkoušky 200 Xx za xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 11 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx používání

Typ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje

Podmínky xxxxxxx

Xxxxxxxx *1

Xxxxx *2

Ztížené *3

Plošný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

5 xxx

36 měsíců

12 xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx radionuklidový xxxxx xxxxxxxxx záření xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx 40 XXx/xx2

10 xxx

5 xxx

24 xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx radionuklidový zdroj xxxxxxxxx xxxxxx beta x aktivitou nižší xxx 40 XXx/xx2 x x tlustým xxxxxxxxx

15 xxx

10 xxx

36 xxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx uzavřený xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx o nižší xxxxxxxx

15 xxx

10 xxx

36 xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx radionuklidový xxxxx

15 xxx

10 xxx

36 xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fotony

10 xxx

5 let

24 xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

*1 - Xxxxxxxx podmínky xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx mechanického xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx),

*2 - běžné xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx neagresivní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx eliminátory xxxxxx xxxx tloušťkoměry x xxxxxxxxx, papírenském, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx),

*3 - xxxxxxx podmínky použití (xxxxxxxxx prostředí nebo xxxxxxx xxxxxx mechanického xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx č. 12 x xxxxxxxx č. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability

1. Xxxxxx xxxxxxxx u zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, používaného xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x radioterapii, jsou

1.1. xxxxx závažné xxxxxx, x xx

1.1.1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx, xxxx

1.1.2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxx k xxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxx pracovníka nebo xxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

1.2. méně xxxxxxx xxxxxx, x xx

1.2.1. viditelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje, xxxxx xx xxxxx xxxx k xxxx xxxxxxxxxx x blízké xxxx x které xxxx xxxxx závažnou xxxxxxx, nebo

1.2.2. xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x bodech 1.1 nebo 1.2.1.

2. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2.1. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to

2.1.1. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

2.1.2. výskyt xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx snímku,

2.1.3. xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx rentgenových zařízeních xxxxx xxxxxxxxxxxx při 80 xX menší xxx 2,3 xx Xx,

2.1.4. xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízeních

2.1.4.1. xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx větší než 20 %,

2.1.4.2. s xxxxxxxx receptorem xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx stejných expozičních xxxxxxxxxxx xxxxx xxx 20 %,

2.1.4.3. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obrazu xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx než 40 %, xxxx

2.1.4.4. prostorové xxxxxxxxx xxxxx xxx 1,6 lp/mm.

2.1.5. na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

2.1.5.1. xxxxxx xxxxxxxx okrajů xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx stranách xxxxx xxx 10 % xx vzdálenosti xxxxxxx - receptor xxxxxx,

2.1.5.2. xxxxxxxxxxxxxxx detekovatelnost xxxxx xxx 4 %, xxxx

2.1.5.3. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 0,8 xx/xx,

2.1.6. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 70 % nebo více xxxxxx výchozí hodnotě xxx stejných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx

2.1.7. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx závad, xxxxx mohou xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochrany, nebo

2.2. xxxx závažné xxxxxx, x xx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability, xxxxxxxxx x xxxx 2.1.

3. Xxxxxx zjištěné x xxxxxx ionizujícího xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

3.1. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx

3.1.1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

3.1.2. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závad, xxxxx mohou xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx závažným způsobem xxxxxxxx principy radiační xxxxxxx, xxxx

3.2. xxxx xxxxxxx závady, a xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x bodě 3.1.

4. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 3, xxxx

4.1. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx

4.1.1. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx fyzické osoby,

4.1.2. xxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

4.1.3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závad, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx principy xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

4.2. xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx

4.2.1. viditelné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx, xxxxx xx mohlo xxxx x xxxx xxxxxxxxxx x blízké xxxx a xxxxx xxxx velmi závažnou xxxxxxx, xxxx

4.2.2. xxxx xxxxxx xxxxxxxx během xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx 4.1 xxxx 4.2.1.

Vysvětlivky:

Artefaktem xx xxxxxxxxx xxxxx xx snímku, xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zobrazení.

Příloha x. 13 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx registrantem

Registrant xxxx provádět zkoušky xxxxxxxx xxxxxxxx

1. u xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

1.1. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vizuálním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.1.1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

1.1.2. xxx xxxxxx podezření na xxxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1.1.3. xxx xxxxx důležité z xxxxxxxx radiační xxxxxxx,

1.1.4. xx xxxxxxxx xxxxx xxx 1 měsíc,

1.1.5. xx xxxxx xxxxx xxxx chemikálií,

1.1.6. v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prováděných x xxxxx xxxx 1.1.1 xx 1.1.5 x

1.1.7. v případě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx 1.1.6 xx nápravném opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.2. x xxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.2.1. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx fantomu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů xxx xxxxx xxxxx dospělého x xxxxxxxxxxx snímkem

1.2.1.1. xxxxxxx jednou xxxxx,

1.2.1.2. xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ionizujícího záření xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1.2.1.3. xxx změně xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx,

1.2.1.4. xx xxxxxxxx xxxxx než 1 xxx,

1.2.1.5. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx 1.2.1.1 xx 1.2.1.4 x

1.2.1.6. x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxx 1.2.1.5 po xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx upravených expozičních xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.2.2. xxxxxxxxx xxxxxxxx čistoty xxxxxxxx, xxxxxx něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.2.2.1. xxxxxx xxxxxxx x

1.2.2.2. x případě xxxxxxxx xxxxxxxx monitoru x xxxxx xxxx 1.2.2.1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.3. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1.3.1. xxxxxxxxx porovnáním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžně používaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1.3.1.1. xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

1.3.1.2. xxx xxxxxx podezření xx xxxxxxx funkci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx procesu,

1.3.1.3. xxx xxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx,

1.3.1.4. xx odstávce xxxxx xxx 1 xxx,

1.3.1.5. v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx 1.3.1.1 xx 1.3.1.4 x

1.3.1.6. x případě potvrzení xxxxxxxx x xxxxx xxxx 1.3.1.5 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx upravených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vzešlých x xxxxxxxxxx opatření,

1.3.2. vizuálním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx prováděna diagnóza,

1.3.2.1. xxxxxx měsíčně a

1.3.2.2. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx 1.3.2.1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.3.3. xxxxxxxxx ověřením, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx významné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

1.3.3.1. jednou xxxxxxx x

1.3.3.2. xx xxxxxxxx nových xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2. x xxxxxxx panoramatického xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

2.1. x přímou xxxxxxxxxxxx

2.1.1. testem zobrazení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx tyto pokyny xxxxxxxxx, xxx podle xxxxxx osoby, která xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

2.1.1.1. xxxxxx xx 6 měsíců,

2.1.1.2. při xxxxxx podezření na xxxxxxx funkci xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx procesu,

2.1.1.3. xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2.1.1.4. xx odstávce delší xxx 6 xxxxxx x

2.1.1.5. v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx bodů 2.1.1.1 xx 2.1.1.4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.1.2. vizuálním xxxxxxxx xxxxxxx monitoru, xxxxxx něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx diagnóza,

2.1.2.1. xxxxxx měsíčně x

2.1.2.2. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx bodu 2.1.2.1 xx nápravném opatření,

2.2. x filmovým xxxxxxxxxx xxxxxx zobrazení fantomu xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx pokynů xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

2.2.1. xxxxxx xx 3 xxxxxx,

2.2.2. xxx každém xxxxxxxxx xx špatnou xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zobrazovacího xxxxxxx,

2.2.3. xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2.2.4. xx xxxxxxxx xxxxx xxx 3 xxxxxx x

2.2.5. x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxx 2.2.1 xx 2.2.4 xx nápravném xxxxxxxx,

2.3. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

2.3.1. testem zobrazení xxxxxxx čelisti x xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

2.3.1.1. xxxxxx xx 3 xxxxxx,

2.3.1.2. při xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2.3.1.3. xxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2.3.1.4. xx odstávce delší xxx 3 xxxxxx x

2.3.1.5. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx bodů 2.3.1.1 xx 2.3.1.4 po xxxxxxxxx opatření,

2.3.2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx monitoru, xxxxxx něhož xx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxx,

2.3.2.1. xxxxxx xxxxxxx x

2.3.2.2. x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bodu 2.3.2.1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.3.3. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx všechny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zasahující do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx snímků,

2.3.3.1. xxxxxx xx 3 xxxxxx a

2.3.3.2. po xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, x kterého xx xxxxxxx negatoskop pro xxxxxxxxx xxxxxx, testy xxxxx bodu 1 xxxx 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3.1. xxxxxx xxxxxxx x

3.2. x xxxxxxx zjištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx 3.1 po xxxxxxxxx opatření,

4. u xxxxxxx výpočetního tomografu

4.1. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx neposkytl, tak xxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zkoušku,

4.1.1. xxxxxx xx 6 měsíců.

4.1.2. xxx každém xxxxxxxxx xx xxxxxxx funkci xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxx zobrazovacího procesu,

4.1.3. xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx radiační xxxxxxx,

4.1.4. po xxxxxxxx xxxxx xxx 6 xxxxxx x

4.1.5. x xxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx 4.1.1 až 4.1.4 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4.2. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pomocí xxxxxxx xx xxxxxxxx prováděna xxxxxxxx,

4.2.1. jednou měsíčně x

4.2.2. v případě xxxxxxxx xxxxxxxx monitoru x xxxxx xxxx 4.2.1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

5. x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

5.1. xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

5.1.1. jednou xxxxx,

5.1.2. xx xxxxxx xxxxxx a

5.1.3. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

5.2. u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pole x xxxxxxxxxxx xxxxx

5.2.1. xxxxxx xx 6 xxxxxx,

5.2.2. xxx xxxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxx xxxxxxx a

5.2.3. xxx xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxx xxxxx xxxx 5.2.1 x 5.2.2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5.3. x veterinárního xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx obrazu

5.3.1. xxxxxx xx 6 xxxxxx,

5.3.2. xxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a

5.3.3. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx 5.3.1 a 5.3.2 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

5.4. x veterinárního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 5.2 x 5.3 v xxxxxxx x četnosti xxxxxxxxxxx

5.4.1. výrobcem, xxxx

5.4.2. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx stability,

6. x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx

6.1. před xxxxxx xxxxxxxx,

6.2. xx xxxxxxxxx xxxxxx,

6.3. s xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobcem x

6.4. je-li při xxxxx xxxxx xxxx 6.1 xx 6.3 xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření.

Vysvětlivky:

Artefaktem xx xxxxxxxxx obraz xx xxxxxx, xxxxx nesouvisí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. 14 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxx xxxxx x radiačním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ozáření

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povolení a xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx.

2. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxxxxxxxx pracovníka, má-li xxx,

4. xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

5. rodné xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. datum xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxxxxx,

8. xxxxx xxxxxxx xxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,

9. xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx práce se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx,

10. xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

11. xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. xxxxx xxxxxxxxxx přidělené xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

13. xxx x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx vyhodnocovacího xxxxxx,

14. xxxx x xxx, xxxxx druhem xxxxxxxxx xx radiační xxxxxxxxx xxxxxxx x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobem xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

15. xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

16. xxxx x xxx, x xxxxx xxxxxxx ionizujícího xxxxxx radiační xxxxxxxxx xxxxxxx,

17. xxxx o xxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx radiační xxxxxxxxx vystaven,

18. údaj x xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

19. xxxx x xxx, xxx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolení.

20. xxxxx, ke kterému xxxx uvedené xxxxx xxxxxx x

21. xxxxx xxxxxxxxxxx osoby.

Příloha x. 15 x vyhlášce x. 422/2016 Xx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Příloha č. 16 x xxxxxxxx č. 422/2016 Sb.

Údaje x xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx držitelem xxxxxxxx k nakládaní se xxxxxxx ionizujícího záření x registrantem

Držitel xxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x zdroji xxxxxxxxxxxx záření:

1.1. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nakládání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,

1.2. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření, xx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zdrojem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx

1.2.1. xxxxx, jde-li x právnickou xxxxx, xxxx jméno x xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxx,

1.2.2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx datum narození, xxx-xx x nepodnikající xxxxxxxx xxxxx, x

1.2.3. xxxxxx sídla, xxx-xx x xxxxxxxxxx osobu, xxxx adresu xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu,

1.3. x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření, xxxxx x osobě, xxxxx xxx xxxxxx, x xx

1.3.1. xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

1.3.2. identifikační xxxxx, bylo-li xxxxxxxxx, xxxx datum xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

1.3.3. xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx místa xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, x

1.3.4. xxxxx xxxxxxx,

1.4. xxxxx a xxxxxx pracoviště, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx umístěn.

1.5. kategorii xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, velmi významný),

1.6. xxxxxx xxxxx (průmysl, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx),

1.7. xxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx),

1.8. xxxx (xxxxxxx používán xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx, před likvidací, xxxxxx, dlouhodobá oprava, xxxxxxxx),

1.9. xxxxxxxxx xxxxxx,

1.10. xxxxx o xxxxxxxxx xxxx (xxx/xx. druh xxxxxxx a xxxx xxxxx),

1.11. údaje x xxxxxxx,

1.12. xxxxx xxxxxx x xxxxxxx číslo,

1.13. xxxxx přejímací xxxxxxx x číslo protokolu x xx,

1.14. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx ionizujícího záření x

1.15. xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx údaje,

2. x xxxxxxx generátoru xxxxxx xxxx

2.1. xxxx (xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx),

2.2. xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx),

2.3. xxxxx xxxx,

2.4. xxxxx x xxxxxxxxxx,

2.5. způsob xxxxxxxxx [xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx zrušení, xxxxx xxxx Xxxxxx republiku xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx zemi Xxxxxxxx xxxx] x

2.6. xxxxx xxxxxxxxx,

3. v xxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

3.1. xxxxxxxxxx xxx xxxx,

3.2. číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx,

3.3. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx,

3.4. specifikace xxxxxxxxxxxx x jeho aktivita x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

3.5. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vlivům,

3.6. doporučená xxxx používáni,

3.7. způsob xxxxxxxxx [xxxxxxxx, pokles xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, trvalé xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx), xxxxxx k xxxxxxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx (likvidace), xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx xxxx distribuce x xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx] x

3.8. xxxxx likvidace,

4. x xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem xxxx

4.1. xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx),

4.2. xxxxx xxxx,

4.3. celkový počet xxxxxxxxxx radionuklidových xxxxxx,

4.4. xxxxx x xxxxxxxxxx,

4.5. xxxxxx likvidace [xxxxxxx x likvidaci xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx (xxxxxxxxx), neregulované zrušení, xxxxx mimo Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jiné členské xxxx Evropské xxxx],

4.6. xxxxx xxxxxxxxx x

4.7. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx bodu 3.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1.1. xxxxx x vlastníkovi xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxx xxxx registrant xxx, x to

1.1.1. název, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

1.1.2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-Xx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, x

1.1.3. xxxxxx xxxxx, xxx-xx o právnickou xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxxx osobu,

1.2. xxxxx a adresa xxxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, než xx xxxxx nebo místo xxxxxx registranta,

1.3. xxxxxx xxxxx (průmysl, lékařství, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx),

1.4. xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx rentgenové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, veterinární xxxxxxxxxxxx xxxx skiaskopické zařízení, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tomograf, xxxxxx xxxxxxxxxxx),

1.5. xxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx),

1.6. xxxxx xxxx,

1.7. xxxxx x xxxxxxxxx typu (xxx/xx, xxxx xxxxxxx x xxxx číslo),

1.8. xxxxx výrobce,

1.9. xxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx,

1.10. xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, mimo xxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx),

1.11. xxxxx xxxxxxxxx zkoušky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx protokolu x xx,

1.12. xxxxx zahájení xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření,

1.13. v xxxxxxx likvidace xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření její xxxxx x

1.14. x xxxxxxx předání zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, údaje x osobě, xxxxx xxx xxxxxx, x xx

1.14.1. xxxxx, xxx-xx x právnickou osobu, xxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

1.14.2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, bylo-li přiděleno, xxxx xxxxx narození, xxx-xx x nepodnikající xxxxxxxx osobu,

1.14.3. adresu xxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx xxxxx pobytu, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, x

1.14.4. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 17 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x vyrobených, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x vyvezených xxxxxxxx ionizujícího xxxxxx:

1. xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx

1.1.1. název, xxx-xx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x příjmení, jde-li x fyzickou osobu,

1.1.2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, x

1.1.3. xxxxxx sídla, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxx xxxxxxx,

3. x xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

3.1. xxxxx xxxx,

3.2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxx (ano/ne, xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx) x

3.3. xxxxxxx xxxxx,

4. v xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřeným xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předaného x tímto xxxxxxx

4.1. xxxxx xxxx.

4.2. xxxxx x xxxxxxxxx typu (xxx/xx, druh xxxxxxx x xxxx xxxxx),

4.3. xxxxxxx xxxxx,

4.4. specifikace xxxxxxxxxxxx,

4.5. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje,

4.6. xxxxx osvědčení uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje x xxxxx xxxx vydání x

4.7. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx byla určena,

5. x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

5.1. xxxxxxx číslo,

5.2. xxxxxxxxxxx radionuklidu,

5.3. xxxxx xxxxxxxxx uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a datum xxxx xxxxxx x

5.4. xxxxxxxx radionuklidu x xxxxx, ke kterému xxxx xxxxxx, a

6. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

6.1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

6.2. aktivita xxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx byla xxxxxx, x

6.3. xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx Úřadu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx:

1. údaje x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

1.1. název xxxx x xxxxxxx,

1.2. xxxxx x xxxxxxxxx typu (xxxx dokladu x xxxx číslo),

1.3. xxxxxxx xxxxx,

1.4. xxxxx x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx, a xx

1.4.1. xxxxx, jde-li o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx,

1.4.2. xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx-xx xxxxxxxxx, nebo xxxxx narození, jde-li x xxxxxxxxxxxxx fyzickou xxxxx, x

1.4.3. adresu xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxxx osobu, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, a

1.5. xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x. 18 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxxxx plošné xxxxxxxx xxx povrchovou xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx

Xxx radionuklidového xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx [Xx/xx2]

Xxxxxx xxxxxx, stěn, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. x kontrolovaném xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx beta xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx radionuklidový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx alfa

4

Vnější xxxxxx osobních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx radionuklidový xxxxx xxxxxxxxx záření xxxx

0,4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxx x nízce xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

0,4

Xxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

0,04

Xxxxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdroj xxxxxxxxx záření alfa xx

1. přírodní xxxx, xxxxxxxx uran, xxxxxxxx xxxxxxx, Xx-228, Xx-230, Xx-232, X-235 a X-238 obsažené x xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

2. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx záření xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 10 xxx.

Xxxxxxx plošné xxxxxxxx xx vztahují xxxxx xx nefixovanou kontaminaci, xxxxx povrchová xxxxxxxxxxx xxxxxxx podlah, xxxx, xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 19 x vyhlášce x. 422/2016 Xx.

Xxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxxx činnosti x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx

1.1. v xxxxxxx xxxxxxx o schopnosti xxxxx x ověřovat xxxxxxxxxx zdroje ionizujícího xxxxxx

1.1.1. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řídící xxxxxxxxx xxxxxxx x zkoušku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx její zvláštní xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

1.1.2. xxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx.

1.1.3. xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx měřicích pomůcek x měřidel xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2. x xxxxxxx metodik, xxxxxxx x xxxxxxxxx protokolů x xxxxxx

1.2.1. xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx

1.2.1.1. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx,

1.2.1.2. jméno, popřípadě xxxxx, x příjmení xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1.2.1.3. datum xxxxxxxxxxx,

1.2.1.4. xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx vypracován,

1.2.1.5. xxxx x typ xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

1.2.1.6. xxxxxx dokumentace xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx potřebné k xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx

1.2.1.6.1. xxxxxxxxx z xxxxxxxxx zkoušky, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxx stálosti,

1.2.1.6.2. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx,

1.2.1.6.3. xxxxxx x xxxxxxx,

1.2.1.7. x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x intervenční xxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.2.1.8. xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxx některém x xxxxx xxxxxxx hraniční xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxx doporučenými xxxxxxxxx.

1.2.1.9. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx vliv xx xxxxxxxx ochranu, zejména

1.2.1.9.1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

1.2.1.9.2. záznamového x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx,

1.2.1.9.3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx monitorů x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.1.9.4. xxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používaného xx veterinární medicíně,

1.2.1.10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborných xxxxx, veličin, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx používaných x metodice xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xx xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.1.11. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zahrnující

1.2.1.11.1. xxxxxxxxxxxxxxx měřeného parametru,

1.2.1.11.2. xxx použitého xxxxxxx x pomůcky,

1.2.1.11.3. postup xxxxxx a způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx měření, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ozařovače, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx interpretace,

1.2.1.11.4. výpočty, xxxxxxxxx x popis xxxxxxx jejich interpretace,

1.2.1.11.5. xxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.2.1.11.6. xxx xxxxx uvedené x §26 odst. 2 xxxx. x) xxxx 2, x §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx 4 x 5, x §26 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 4, x §28 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx 4 x 5 x §28 xxxx. 1 xxxx. c) bodě 4 stanovení xxxxxxxx xxxxxx,

1.2.1.11.7. xxxxxxxxx měřených xxxxxxxxx,

1.2.1.11.8. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

1.2.2. x xxxxxxx vzorového xxxxxxxxx x přejímací xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.2.2.1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx držitele xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

1.2.2.2. xxxxx xxxxxxxxx,

1.2.2.3. údaj x tom, xxx xx jedná x xxxxxxxxx xxxxxxx, zkoušku xxxxxxxxxx stability nebo xxxxxxxxx xxxxxxx dlouhodobé xxxxxxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

1.2.2.4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, a fyzické xxxxx, xxxxx zkoušku xxxxxx.

1.2.2.5. xxx radioterapii xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření při xxxxxxx,

1.2.2.6. datum x xxx začátku x xxxxx xxxxxxx,

1.2.2.7. xxxxx, xx xxxxx xxxx xxx na zdroji xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx prováděná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.2.2.8. xxxx, modalita a xxxxxx xxxxxxx zkoušeného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.9. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx registranta používajícího xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.10. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.11. xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zahrnující

1.2.2.11.1. xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx zdroje ionizujícího xxxxxx,

1.2.2.11.2. název typu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

1.2.2.11.3. xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.11.4. název xxxx x výrobní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.11.5. xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx rentgenky x xxxxxx xxxxx,

1.2.2.11.6. xxxxx xxxx x výrobní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx radiodiagnostického, xxxxxxxxxxxxx xxxx veterinárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.11.7. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.11.8. xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

1.2.2.11.9. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx součástí zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x radioterapii.

1.2.2.11.10. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsaženého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

1.2.2.12. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx,

1.2.2.13. xxxx x tom, zda xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxxxx x radiodiagnostice, intervenční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1.2.2.13.1. s xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

1.2.2.13.2. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, nebo

1.2.2.13.3. xxxxxxx,

1.2.2.14. xxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, intervenční xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1.2.2.14.1. xxxxxxxxx automatikou.

1.2.2.14.2. xxxxxxxxxx,

1.2.2.14.3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1.2.2.14.4. xxxxxxxxxxxx,

1.2.2.15. xxxx x xxx, xxx

1.2.2.15.1. xx xx mamografickém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx maniografický xxxxxxxxx,

1.2.2.15.2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stereotaktické zobrazování x xxxxxxxxxxxxx tomosyntézu,

1.2.2.15.3. xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx, a

1.2.2.15.4. xxxxxxxx xxxxxxxxx tomografie xxxxxxxxx x radiodiagnostice xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

1.2.2.16. xxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.2.2.16.1. stacionární,

1.2.2.16.2. xxxxxxxx, xxxx

1.2.2.16.3. xxxxxxxx,

1.2.2.17. x xxxxxxxxxxxxxxxx, intervenční xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxxx snímkování xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření, xxxxx má xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

1.2.2.17.1. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.17.2. vyvolávacího xxxxxxxx xxxx čtečky xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

1.2.2.17.3. používaných xxxxx, xxxxx nepřímé xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx filmů a xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxx, xxx se jedná x xxxxxx xxxx xxxxx program xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fólie, x

1.2.2.17.4. xxxxxxxxxxxxxx monitoru, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx testů,

1.2.2.18. v xxxxxxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx

1.2.2.18.1. xxxxxxxxxxx a záznamového x verifikačního xxxxxxx, x

1.2.2.18.2. xxxxxxx xxxxxxx xxx xx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

1.2.2.19. v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx záření xxx podle bodů 1.2.2.16 x 1.2.2.17 xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxx xx radiační xxxxxxx, xxxxxxx používaných xxxxxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.20. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zdroji xxxxxxxxxxxx záření xxxxxxxx x provedení zkoušky xx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

1.2.2.21. xxxxx o

1.2.2.21.1. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx na zdroji xxxxxxxxxxxx záření a xxxx xxxxxxxxxxxxx, které xx vliv na xxxxxxxx ochranu, xx xxxxxxxx xxxxxxx odehrály x xxxxx xxxxx xxx vliv xx xxxxxxxxx zkoušky,

1.2.2.21.2. omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx,

1.2.2.21.3. xxxxx xxxxxxxxxx postupů, xx xxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx zdůvodnění, x

1.2.2.21.4. provozních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku,

1.2.2.22. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx data posledního xxxxxxx stanovených xxxxxxx.

1.2.2.23. xxxxxxxxxx, xxx zdroj xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ozáření xxxx pracoviště x xxx splňuje požadavky §7577,

1.2.2.24. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx testu stálosti xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

1.2.2.25. xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx, obsahující

1.2.2.25.1. xxxxx a název xxxxx xxxxxxxxx xx x jednotným xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1.2.2.25.2. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

1.2.2.25.3. xxxxxx xxxxxxxxxx hodnot x z nich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx kalibračních koeficientů x xxxxxxxxxx faktorů,

1.2.2.25.4. xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx požadováno,

1.2.2.25.5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

1.2.2.25.6. xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx parametrů,

1.2.2.25.7. x xxxxxxx nesouladu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx výsledků xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výsledky, xxxxxx xxxxxxxxxx řešení, x

1.2.2.25.8. x případě odchýlení xx od metodiky xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx důvodu,

1.2.2.26. souhrnný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1.2.2.26.1. xxxxxxx x xxxxx x názvy xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx,

1.2.2.26.2. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, hraniční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

1.2.2.26.3. Xxxxx x odstranění xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

1.2.2.26.4. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx závadě xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1.2.2.26.5. x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používaných x lékařském xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda je xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx 3 xxx, a

1.2.2.26.6. x uzavřeného xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zdrojem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx radionuklidového xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx,

1.2.2.27. v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které byla xxxxxxxx nevhodnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2.2.28. xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx, intervenční radiologii x xxx veterinárním xxxxxxxxxx,

1.2.2.29. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stability xxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx vliv na xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx ovlivnit osobní xxxxx radiačního xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, záznam x měření xxxxxxxxxxxx xxxxxx v okolí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx

1.2.2.29.1. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření,

1.2.2.29.2. xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

1.2.2.29.3. xxxxxxx expoziční xxxxxxxxx x xxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxx, které odpovídají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1.2.2.29.4. odhady xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx jeden xxxxxxxxxx xxx,

1.2.2.29.5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na měřených xxxxxxxxxx místech x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx vypočítané x xxxxx xxxxx xxxx 1.2.2.28.1 xx 1.2.2.28.4,

1.2.2.29.6. xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx bariér x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a nad xxxxxxxx, a

1.2.2.29.7. x xxxxxxx přenosného veterinárního x xxxxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ionizujícího záření, x níž má xxx při běžném xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

1.2.2.30. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxx

1.2.2.30.1. xxxxxxxx měření provedených xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

1.2.2.30.2. popis xxxxxxxxx opatření po xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x

1.2.2.30.3. výsledky xxxxxx xx xxxxxxxxxx závady,

1.3. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1.3.1. xxxxxx měřidel xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxx, a

1.3.2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,

1.4. x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1.4.1. identifikační údaje xxxxxxx na seznamu xxxxx xxxx 1.3, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

1.4.2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 1.3, xxxxx jsou pracovními xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx x xxxxxxxx radiační xxxxxxx, a xx xxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx, xxxx xxx

2.1. x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

2.1.1. xxxxxxx xxxxxxx xx zákazníky, xxxx xxxx xxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2.1.2. xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníkům,

2.1.3. způsob x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.1.4. vzorový dokument, xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

2.1.5. xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx monitorování Xxxxx,

2.1.6. xxxxx postupu hodnocení xxxxxxxx dávek, xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx,

2.1.7. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ozáření xxxx xxxxx,

2.1.8. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

2.1.9. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ochranných xxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx veličin při xxxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2.1.10. popis xxxxxxx xxxxxxxxxx vlivu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.1.11. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nestandardně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

2.1.12. xxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx limity,

2.2. x xxxxxxx xxxxxxxx přístrojového xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

2.2.1. seznam xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

2.2.2. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dozimetrů x

2.2.3. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

2.3. v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

2.3.1. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx 2.2, xxxxx xxxx stanovenými měřidly, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2.3.2. xxxxx xxxxxxx na seznamu xxxxx xxxx 2.2, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zajištění.

2.3.3. xxxxxxxx metrologického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jako celku x

2.3.4. koncepce xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porovnávacích xxxxxxxx x oblasti xxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx ochrany, x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona x xx xxxxxxxxxx x xxxxxx zvýšeným xxxxxxxx x xxxxxx podle §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx

3.1. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

3.1.1. xxxxxxxx xxxxxx objemové xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxxx,

3.1.2. xxxxxxxx měření příkonu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ekvivalentu x xxxxxx stanovení xxxxxxxx dávek x xxxxxxxx xxxxxxx ozáření xxxxxxx xxxx,

3.1.3. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dávky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, než xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

3.1.4. xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx x xxxxxxxx ozáření xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

3.1.5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx uvedeným x §88 xxxx. 2,

3.1.6. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hodnocení xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx uvedené x §93 xxxx. 1,

3.1.7. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx k hodnotám xxxxxxxx x §88 xxxx. 4 písm. x),

3.1.8. xxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k hodnotě xxxxxxx x §93 xxxx. 2,

3.1.9. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §4,

3.1.10. postupy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

3.1.11. popis přístrojového xxxxxxxx x

3.1.12. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx osobních dávek xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

3.1.12.1. číslo,

3.1.12.2. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxx,

3.1.12.3. identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx provedla,

3.1.12.4. identifikační xxxxx objednatele měření,

3.1.12.5. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3.1.12.6. xxxxx x xxxxxx pracoviště,

3.1.12.7. zařazení xxxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona x §91 nebo xxxxx §96 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona,

3.1.12.8. xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3.1.12.9. specifikace xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx a účel xxxxxx,

3.1.12.10. xxxxx provedení xxxxxx,

3.1.12.11. xxxxxxx možných xxxxxxx zvýšeného xxxxxxx xxxxxxxxxx x přírodního xxxxxx xxxxxx,

3.1.12.12. xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracovníků xx xxxxxxxxxx,

3.1.12.13. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

3.1.12.14. xxxxxx použitých xxxxxxxxx x pomůcek, x stanovených xxxxxxx xxxxx ověřovacích listů x xxxx jejich xxxxxxxxx,

3.1.12.15. xxxxx o xxxxxxx xxxxxx,

3.1.12.16. popis xxxxxxxx xxxxxx,

3.1.12.17. xxxxxxxx xxxxxx,

3.1.12.18. hodnocení xxxxxxxx xxxxxx,

3.1.12.19. xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3.1.12.20. xxxxx zpracování protokolu x

3.1.12.21. podpis fyzické xxxxx x příslušným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vykonávání xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx podle §98 x §99 atomového xxxxxx, xxxx být

4.1. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

4.1.1. metodiky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x neobývaných stavbách x xxx rozdílných xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxxx

4.1.1.1. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

4.1.1.2. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x obývaných x neobývaných xxxxxxxx,

4.1.1.3. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4.1.1.4. popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

4.1.1.5. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měření,

4.1.2. xxxxxxxx měření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávkového ekvivalentu, xxxxxxxxxx

4.1.2.1. xxxxxx měření,

4.1.2.2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

4.1.2.3. popis přístrojového xxxxxxxx x

4.1.2.4. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx měření,

4.1.3. xxxxxx xxxxxx teploty xx stavbě,

4.1.4. xxxxx xxxxxxx hodnocení výsledků xxxxxx pro xxxxxxx x neobývané xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x referenčním úrovním xxxxxxxx v §97 xxxx. 1 x 2 x

4.1.5. popis xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx a hodnocení xxxxxxxxxx ozáření xx xxxxxx xxxxxxxxxx

4.1.5.1. xxxxx,

4.1.5.2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx držitele xxxxxxxx,

4.1.5.3. identifikační xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

4.1.5.4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx měření,

4.1.5.5. xxxxx provedení xxxxxx,

4.1.5.6. xxxxx o xxxxxx xxxxxx, včetně x xxxxxx xxxxx,

4.1.5.7. popis xxxxxx stavby x xxxxxx uživatelského xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x vyznačením měřicích xxxx,

4.1.5.8. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxx,

4.1.5.9. xxxxx xxxxxxxx měření xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx měření a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx,

4.1.5.10. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

4.1.5.11. xxxxxxxx xxxxxx,

4.1.5.12. xxxxxxxxx výsledků xxxxxx,

4.1.5.13. xxxxx x xxxxxxx dalšího xxxxxxx,

4.1.5.14. xxxxx zpracování xxxxxxxxx x

4.1.5.15. xxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxx povinnosti při xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx fyzickou xxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx ochrany, a xx xxxxxxxxx radonového xxxxxx pozemku xxx xxxxx xxxxx §98 xxxxxxxxx xxxxxx, musí xxx

5.1. v případě xxxxxxx x xxxxxxx

5.1.1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

5.1.1.1. xxxxxx xxxxxx objemové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

5.1.1.2. postup xxxxxx vzorků xxxxxxx xxxxxxx,

5.1.1.3. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

5.1.1.4. xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx radonu v xxxxxxxxxxx xxxxxx,

5.1.1.5. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx indexu xxxxxxx,

5.1.1.6. popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

5.1.1.7. xxxxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxx §96 odst. 4,

5.1.2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx indexu xxxxxxx xxxxxxxxxx

5.1.2.1. číslo,

5.1.2.2. identifikační xxxxx xxxxxxxx povolení,

5.1.2.3. xxxxxxxxxxxxx údaje fyzické xxxxx, xxxxx měření xxxxxxxx,

5.1.2.4. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxx měření,

5.1.2.5. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx mapového xxxxxxxx x vyznačením měřené xxxxxx, xxxxxxxx odběrových xxxx a xxxx xx xxxxxx,

5.1.2.6. xxxxxxxxxxxxx xxxxx budoucí stavby, xxx xxx xx xxxxxxxxx provádí,

5.1.2.7. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

5.1.2.8. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx měření,

5.1.2.9. xxxxx xxxxxxxx měření, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx měření, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx regionálně xxxxxxxxxxxx popisu a xxxx geologické xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx staveb x xxxxxx věcí xxxxxxxxxxxxx xx x době xxxxxx xx xxxxxxx,

5.1.2.10. x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx údaje x použitém xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vzduchu x xxxxxxx odběru,

5.1.2.11. xxxxx xxxxxxxxx plynopropustnosti xxxxx,

5.1.2.12. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ověřovacích listů x xxxx jejich xxxxxxxxx,

5.1.2.13. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx charakteristik,

5.1.2.14. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zemin,

5.1.2.15. xxxxxxxxx radonový xxxxx xxxxxxx,

5.1.2.16. xxxxx s xxxxxxxxx x dalším xxxxxxx,

5.1.2.17. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

5.1.2.18. xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dokladem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxx měření, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx významných x xxxxxxxx radiační xxxxxxx, x xx měření x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §101 xxxx. 2 xxxx. x) atomového xxxxxx, xxxx xxx

6.1. v xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx

6.1.1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vzorku,

6.1.2. xxxxx záznamu x xxxxxx vzorku,

6.1.3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

6.1.4. popis xxxxxxxxxxxxx vybavení,

6.1.5. xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx-226, Th-228, X-40, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x způsobu xxxxxxxxx výsledků měření,

6.1.6. xxxxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx jeho stanovení,

6.1.7. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x §105 xxxx. 2 x 4 x

6.1.8. xxxxx obsahu xxxxxxxxx x měření a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve stavebním xxxxxxxxx zahrnující

6.1.8.1. číslo,

6.1.8.2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

6.1.8.3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

6.1.8.4. identifikační xxxxx výrobce nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6.1.8.5. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x měření,

6.1.8.6. xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

6.1.8.7. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6.1.8.8. účel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6.1.8.9. xxxxx výroby xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

6.1.8.10. místo xxxxxx xxxxxx,

6.1.8.11. datum xxxxxx xxxxxx,

6.1.8.12. popis xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

6.1.8.13. xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx, xxxxx vzorek xxxxxxxx,

6.1.8.14. xxxxxxxxx x xxxxxx vzorku k xxxxxx xxxx měřicí xxxxxxxxx,

6.1.8.15. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx jejich xxxxxxxxx,

6.1.8.16. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx provedla,

6.1.8.17. xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

6.1.8.18. výsledky xxxxxx,

6.1.8.19. xxxxxxxxx xxxxxxxx měření,

6.1.8.20. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §102 xxxx. 2 x 4 xxxxxxxxx x dalším xxxxxxx,

6.1.8.21. xxxxx vystavení xxxxxxxxx x

6.1.8.22. podpis xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx provádějícího měření, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx statutárního orgánu xxxxxxxx povolení provádějícího xxxxxx, je-li právnickou xxxxxx.

7. Xxxxxxx dokumentace xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx měření a xxxxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xx vodě xxx xxxxx xxx §100 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx

7.1. x xxxxxxx xxxxxxx x postupů

7.1.1. postup xxxxxx a xxxxxx xxxxxx,

7.1.2. obsah xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

7.1.3. xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx odběru,

7.1.4. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

7.1.5. xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx výsledků, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

7.1.5.1. celkovou xxxxxxxxx aktivitu alfa,

7.1.5.2. xxxxxxxx xxxxxxxxx aktivitu xxxx,

7.1.5.3. objemovou xxxxxxxx xxxxxx,

7.1.5.4. objemové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidů x

7.1.5.5. xxxxxxxxx xxxxxxxx X-40,

7.1.6. xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxx x

7.1.7. způsob hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx v §98 xxxx. 1, 2 x 6,

7.2. popis xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xx xxxx, zahrnující

7.2.1. xxxxx,

7.2.2. identifikační xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

7.2.3. identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx měření,

7.2.4. xxxxxxxxxxxxx údaje dodavatele xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx vody,

7.2.5. identifikační xxxxx xxxxxxxx,

7.2.6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx použité x xxxxxx x xxxx xxxxxx,

7.2.7. xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx evidován x xxxxxx xxxxxxxxxx,

7.2.8. údaje x xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx,

7.2.9. xxxxx xxxxxx xxxxxx,

7.2.10. datum xxxxxx vzorku,

7.2.11. xxxxx xxxxxxx odběru vzorku,

7.2.12. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vzorek xxxxxxxx,

7.2.13. xxxxxxxxx o xxxxxx vzorku x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

7.2.14. xxxxxx použitých xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx jejich ověření,

7.2.15. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx,

7.2.16. xxxxx x xxxxx provedení měření,

7.2.17. xxxxxxxx xxxxxx,

7.2.18. xxxxxxxxx xxxxxxxx měření,

7.2.19. v xxxxxxx překročení hodnot xxxxx §98 odst. 1, 2 a 6 xxxxxxxxx o xxxxxx postupu,

7.2.20. xxxxx xxxxxxxxx protokolu x

7.2.21. xxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, x držitele xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provádějícího xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxx dokumentace pro xxxxxxxxxx xxxxxx významných x hlediska xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx x hodnocení xxxxxx radionuklidů x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvolňované x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx §95 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx

8.1. x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx

8.1.1. xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

8.1.2. xxxxx xxxxxxx x odběru xxxxxx,

8.1.3. xxxxx odběrových xxxx x xxxxxxx xxxxxx,

8.1.4. popis xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

8.1.5. xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nejistot xxxxxx a způsobu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx

8.1.5.1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx alfa,

8.1.5.2. celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

8.1.5.3. xxxxxxxxxx/xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z řady X-238 a xxxx Xx-232 x

8.1.5.4. xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxxx X-40,

8.1.6. xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx radioaktivní xxxxx x

8.1.7. xxxxxx hodnocení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx x §108 xxxx. 4 a §95 xxxx. 3 xxxxxxxxx zákona,

8.2. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x hodnocení xxxxxx radionuklidů x xxxxxxxxxxxx xxxxx uvolňované x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ozáření x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx

8.2.1. číslo,

8.2.2. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

8.2.3. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx měření,

8.2.4. xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, která xxxxxxxx radioaktivní látku,

8.2.5. xxxxxxxxxxxxx xxxxx pracoviště, x xxxxx je xxxxxxxxxx radioaktivní xxxxx,

8.2.6. xxxxxxxxxxx xxxxxxx metodiky xxxxxx x xxxx xxxxxx,

8.2.7. číslo xxxxxx, xxx xxxx je xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

8.2.8. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

8.2.9. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radioaktivní látky,

8.2.10. xxxxx xxxxxx xxxxxx,

8.2.11. xxxxx xxxxxx xxxxxx,

8.2.12. xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

8.2.13. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx odebrala,

8.2.14. xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx mimo xxxxxx laboratoř,

8.2.15. xxxxxx xxxxxxxxx přístrojů x xxxxxxx, x stanovených xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

8.2.16. xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxx xxxxx, xxxxx měření xxxxxxxx,

8.2.17. xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8.2.18. xxxxxxxx měření,

8.2.19. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

8.2.20. závěr x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

8.2.21. xxxxx vystavení xxxxxxxxx a

8.2.22. xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx oprávněním xxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti, která xxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx měření, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx fyzickou xxxxxx, xxxx statutárního xxxxxx držitele povolení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou.

Xxxxxxx x. 20 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx ionizujícího záření

1. Xxxxxx xxxxxxxxx

1.1. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx o

1.1.1. xxxxxxxxx zkoušce nové xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxxxxxxx xxxxxx před zahájením xxxx xxxxxxxxx,

1.1.2. zkoušce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xx dlouhodobém xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx do 1 měsíce xx xxxx uvedení do xxxxxxx x

1.1.3. přejímací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx stacionárního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx 1 měsíce

1.2.1. xxxxxxx Xxxxx název xxxx x výrobní číslo xxxxxx ionizujícího záření xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x předat Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxx, která xx provedla,

1.2.2. xxxxxxx Xxxxx název xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osobě x

1.2.3. xxxxxxx Xxxxx xxxxx typu a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provozu.

1.3. Při xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx registrant zajistit, xxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1.3.1. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ionizujícího záření x xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x x výsledcích zkoušek xxxxxxxx stálosti, x

1.3.2. xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx tuto zkoušku xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zubního intraorálního xxxxxxxxxxxx zařízení

2.1. Xxxxxxxxxx xxxx xxx snímkování x xxxxxx xxxxxxx

2.1.1. xxx nastavování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyvolávání xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx digitálního snímku xxxxxxxxx pokyny výrobce x osoby, která xxxxxxxx

2.1.1.1. přejímací zkoušku, x xxxxxxx, že xx xx zařízení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

2.1.1.2. x xxxxxxxxx neuvedených x xxxx 2.1.1.1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2.1.2. x xxxxxx xxxxxx pořizovat záznam, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pacienta, x

2.1.3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 2.1.2 xx xxxx 10 xxx.

2.2. Registrant musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, xx

2.2.1. xxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pacienta xxxx xxx xxxxx xxx 2 x xxxx při snímkování xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 xx xxxx cihly a

2.2.2. xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xx snímkovaného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 5 m nebo xxxx být xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 15 cm xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 2 x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2.3. Xxxxxxxxxx xxx používat xxxxxxxx intraorální rentgenové xxxxxxxx

2.3.1. xxxxx, jedná-li xx x doplňkový xxxxxxxx pro používání xxxx xxxxxx ordinaci, xxxx

2.3.2. nelze-li ze xxxxxxxxx důvodů jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

2.4. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zařízení x xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxx být využíván xxx xxxxxx snímkování.

2.5. X xxxxxxx zjištění xxxxxxx při zkoušce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13

2.5.1. bodů 1.1, 1.2.1 xxxx 1.3.1 x xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx expoziční xxxxxxxxx tak, aby xxxx změna xxxxxxxxx x všech expozic xxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxx expoziční xxxxxxxxx xxxxxx používat v xxxxxx xxxxxxx x xxx zkouškách xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2.5.2. xxxx 1.2.2 xxxx 1.3.2 k xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.5.3. xxxx 1.3.3 k xxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a

2.5.4. xxxx 3 x xxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx vyčistit xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

3.1. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx provozu

3.1.1. xxxxxxxxx xxxxxx výrobce, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx dodržovat xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx zkoušku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx,

3.1.2. o každém xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x

3.1.3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx bodu 3.1.2 xx xxxx 10 xxx.

3.2. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx radiační xxxxxxx xxxxxxxxxx pracovníků x xxxxxxxx tak, xx

3.2.1. při běžném xxxxxxxxxx dodržuje xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zkoušky, x to včetně xxxxxxxxxx stavebních úprav xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, a

3.2.2. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx fyzické xxxxx, xxx snímkovaného xxxxxxxx, x místnosti.

3.3. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy č. 13

3.3.1. bodů 2.1.1, 2.2, 2.3.1 nebo 4.1 x xxxx xxxxxxxx musí registrant xxxxxxxx xxxxxxxx nápravu,

3.3.2. xxxx 2.1.2, 2.3.2 xxxx 4.2 x xxxx xxxxxxxx musí xxxxxxxxxx vyčistit xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

3.3.3. xxxx 2.3.3 x xxxx vyhlášce musí xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fólie xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

3.3.4. xxxx 3 x xxxx vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx vyčistit xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx při používání xxxxxxxxxxxxx rentgenového zařízení

4.1. Xxxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx, že

4.1.1. xxx běžném xxxxxxxxxx xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x protokolu z xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx zkoušky xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

4.1.2. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx při snímkování xxxxxxx x místě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x fyzické xxxxx, xxxxx provádí snímkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

4.1.2.1. používání xxxxxxxx xxxxxxx zástěry x xxxxx poskytující xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx 0,25 xx Xx x

4.1.2.2. x případě, xx xx během xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx používání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x ekvivalentu 0,25 xx Pb.

4.2. Registrant xxxx při xxxxxxxxxx x běžném xxxxxxx

4.2.1. xxxxxxxx xxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx,

4.2.2. xx-xx nutné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4.2.2.1. zajistit, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byla starší 18 let a xxxxxxxxx xx o xxxxxxxx ženu,

4.2.2.2. poučit xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxxx xxxxx x

4.2.2.2.1. xxxxxxx xxxxxxxx ionizujícího xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přidržováním xxxxxxx x

4.2.2.2.2. vhodném xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx okraje xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx neužitečného xxxxxx,

4.2.2.3. xxxxxxxx správné xxxxxxx xxxxxxxxxx pomůcek,

4.2.2.4. xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x

4.2.2.5. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx rentgenového xxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxx tak, xxx xx xxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

4.2.3. vést evidenci xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

4.2.4. xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx 4.2.3 xx xxxx 5 xxx,

4.2.5. xxxxxxxx, xxx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nezbytná, a

4.2.6. xxxxxxxx kolimaci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx rentgenového pole xxxx x xxxxxxx xx požadované vyšetření xx nejmenší; xxxxxxxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx, než xx xxxxxx receptoru xxxxxx.

4.3. Xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx pracovišti

4.3.1. přednostně xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxx xxxx xxxxxx,

4.3.2. není-li xxxxxxx prostoru podle xxxx 4.3.1 xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx volném xxxxxxxx, zajistit, xxx xx x xxxxxxxx xx xxxxx primárního xxxxxx během xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx fyzická xxxxx,

4.3.3. xxxxxxx, xxx xx provádí xxxxxxxxxx xxxxxx, vymezit xxxxxxxxxx xxxxxx umístěnou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx z přejímací xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx stability,

4.3.4. zajistit, xxx se x xxxxxxxx, kde xx xxxxxxx vyšetření, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx při snímkování xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

4.3.5. xxxxxxxx, xxx fyzická osoba xxxxx xxxx 4.3.4

4.3.5.1. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4.3.5.2. xxxx xxxxxx 18 xxx,

4.3.5.3. xxxxxx xxxxxxxx ženou,

4.3.5.4. xxxx poučena x xxxxxxx rizicích ionizujícího xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx x

4.3.5.5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx zvířete,

4.3.6. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

4.3.7. xxxxx-xx xxxxxxxxxx podle xxxx 4.3.6, xxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx obrazu xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx primárního svazku; xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

4.3.8. xxxxx směr primárního xxxxxx tak, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx terénem,

4.3.9. vymezit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zobrazení světelného xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bezchybně,

4.3.10. volit xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx svazek xxxxxxxxxxxx,

4.3.11. xx-xx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředky, x

4.3.12. xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4.4. X případě zjištění xxxxxxx xxx zkoušce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 13

4.4.1. xxxx 5.1 x této xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

4.4.2. xxxx 5.2, 5.3 xxxx 5.4 x této vyhlášce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Požadavky xxx používání rentgenového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

5.1. Xxxxxxxxxx xxxx

5.1.1. xxx snímkování xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

5.1.2. x každém výkonu xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxx xxxxxxxx, a

5.1.3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 5.1.2 po xxxx 10 xxx.

5.2. X xxxxxxx zjištění xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxx přílohy č. 13 xxxx 6 x této xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, dokud není xxxxxxx servisním xxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxxx xxxx potvrzeno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Příloha x. 21 x xxxxxxxx č. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x. 22 x xxxxxxxx x. 422/2016 Sb.

Národní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně

Národní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úrovně xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x průměrnou xxxxxxxxx 70 xx ± 5 kg x xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx v rozmezí 50 - 90 xx

Xxx xxxxxxxxx

XXX (xXx x cm2)

Ke (mGy)

Lebka, xxxxxxxxx snímky XX

700

2.8

Xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx XXX

550

2,2

Xxxxxxx XX

220

0,3

Xxxxxxx XXX

550

1,1

Xxxxx páteř XX

290

1,7

Xxxxx xxxxx XXX

280

1,3

Xxxxxx xxxxx AP

1 100

4.4

Hrudní páteř XXX

1&xxxx;200

5.7

Xxxxxxx páteř AP

1 700

6.2

Bederní xxxxx XXX

3&xxxx;100

12.0

Xxxxxx XX

2&xxxx;900

5,2

Xxxxx XX

2&xxxx;000

4.5

Xxxxxxxxxxx:

XXX - xxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xx - vstupní xxxxxxxxx xxxxx

XX - zado-přední xxxxxxxx

XXX - boční xxxxxxxx

XX - xxxxx-xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx diagnostické referenční xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohledu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx hmotností 70 xx ± 5 xx x hmotnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 50 - 90 kg

Typ vyšetření

PKA xxxx xxxxxxxxx (Gy x cm2)

Jícen

15

Žaludek a xxxxxxxx

16

Xxxxxx xxxxxx

32

Xxxxx trávicí xxxxxxx

12

Xxxxxxxxxx urografie

13

Vysvětlivky:

PKA - xxxxxx kermy a xxxxxx

Xxxxxxx diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyšetření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx standardních xxxxxxxx xxx xxxxxx xx pohlaví s xxxxxxxxx xxxxxxxxx 80 xx ± 5 xx x hmotnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 60 - 100 xx

Xxx vyšetření

PKA xx xxxx xxxxxxxxx (Xx x xx2)

Xxxxxxxxxxxxxx

49

XXX/XXXX

91

Xxxxxxxxxxx:

XXX - součin kermy x xxxxxx

XXX - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXXX - perkutánní transluminální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx diagnostické xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx dospělých výpočetní xxxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez ohledu xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 70 xx ± 5 xx x hmotnosti xxxxxxxxxxxx pacientů x xxxxxxx 50 - 90 xx

Xxx xxxxxxxxx

XXXX (xXx)

XXX na xxxx xxxxxxxxx (xXx x xx)

Xxxxx

65

1&xxxx;100

Xxx

21

500

Xxxxxxx

15

500

Xxxxx

32

550

Xxxxxx

19

750

Xxxxx

25

860

Xxxxxxxxxxx:

XXX - xxxxxx xxxxx a xxxxx

XXXX - xxxxxxxx kermový xxxxx výpočetní tomografie

Národní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx mamografická xxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tloušťkou xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx-xxxxxxxx projekci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx prsu xx xxxxxxxx (xx)

XX xxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx (xXx)

19 - 23

1,1

30 - 34

1,3

43 - 47

1,6

51 - 55

1,8

58 - 62

2,1

73 - 77

2,5

85 - 95

3,0

Vysvětlivky:

DG - xxxxxxx xxxxx x xxxxxx žláze

Národní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx vyšetření dospělých

pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx

XX (xXx)

XXX (xXx x cm2)

Intraorální xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1,2

-

Xxxxxxxxxx panoramatický xxxxxx xxxxxxx

-

110

Xxxxxxxxxxx:

XX - xxxxxxxxxx xxxxx

XXX - xxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx 70 xx ± 5 xx

Xxxxxxxxx

Xxxxx-xxxxxx

Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx vyšetření (XXx)

xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxx, skupina

kosti

scintigrafie (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, SPECT1))

Tc-99m

fosfáty, xxxxxxxxx

800

xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxx (celotělová, SPECT)

Tc-99m

nanokoloidy

550

mozek

scintigrafie

dynamická

Tc-99m

TcO4, XXXX

600

xxxxxxxx, planární

Tc-99m

TcO4, DTPA

600

SPECT

Tc-99m

TcO4, XXXX, HMPAO, XXX

800

xxxxxxxxx

1-123

xxxxxxxx, XXXX

200

xxxxxxxxx xxxxxxx

X-18

XXX

400

xxxxxxxxxxxxxx

xx-111

XXXX

40

Xx-169

XXXX

40

xxxxxx žláza

akumulační xxxx

X-131

xxxxx

0,5

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Xx-99x

XxX4

200

Xx-99x

XXXX, DMSA (X)

400

1-123

xxxxx

20

1-131

xxxxx

7*)

XX-201

xxxxxxx

80

xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xx-99x

XXXX, XXXX (V)

800

1-131

jodid

185

TI-201

chlorid

100

příštítná xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Xx-99x

XxX4

200

Xx-99x

XXXX

800

XX-201

xxxxxxx

80

xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Xx-99x

xxxxxxx, xxxxxxxxx

1&xxxx;000**)

Xx-81x

xxxx

6&xxxx;000***)

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxx

Xx-99x

XXX, xxxxxxxxxx

200

XXXXX

Xx-99x

XXX, xxxxxxxxxx

3&xxxx;000

xxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx

XXXXX

Xx-99x

XXXX, xxxxxxxxxxx

900****)

1&xxxx;400*””)

XXXXX

XX-201

xxxxxxx

110

XXXXX (reinjekce)

TI-201

chlorid

40

metabolické xxxxxxxxxxx XXX2) (xxxxxxxxx)

X-18

XXX

500

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xx-99x

xxxxxxxxxx

800

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx-99x

XxX4, XXXX

900

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

X-123

XXXX

400

xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx-99x

xxxxxxxxxx

150

xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uzlin

Tc-99m

nanokoloid

150

cévy

radionuklidová xxxxxxxxxxx(xxxxx končetina)

Tc-99m

MAA

200

Tc-99m

DTPA

300

radionuklidová xxxxxxxxxxx

Xx-99x

xxxxxxxxxx XxX4, XXXX, XXX

800

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx trombu

Tc-99m

trombocyty

500

krev

objem xxxx x xxxxxx

Xx-99x

XXX

80

X-131

XXX

6

Xx-51

xxxxxxxxxx

6

xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx-51

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

6

xx-111

xxxxxxxxxx

10

xxxxxxxxxxxx

Xx-59

Xx (lll) xxxxxx

3

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Xx-99x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

100

XXXXX

Xx-99x

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

200

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Xx-99x

xxxxxxx

150

XXXXX

Xx-99x

xxxxxxx

300

xxxxxxxxx

Xx-99x

XXX xxxxxxxx

250

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xx-99x

XxX4

100

xxxxxxxx xxxxx

Xx-99x

xxxxxxx

70

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx-99x

xxxxxxx

50

xxxxxxxx xxxxxxx

Xx-99x

xxxxxxx

60

xxxxxxxxxxxx Meckelova xxxxxxxxxx

Xx-99x

XxX4

500

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX3)

Xx-99x

xxxxxxxxxx

700

xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x XXX

Xx-51

xxxxxxxxxx

4

X-125

XXX

6

X-131

XXX

6

Xxxxxxxxxxx xxxx

Xx-57

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

Xx-58

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1

xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxx

X-131

xxxxxxxx

1

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

Xx-99x

XXXX (XXX), xxxxxxxx

150

XXXXX

Xx-99x

XXXX(XXX), xxxxxxxx

250

xxxxxxxxx

Xx-99x

XXXX, XXX3, EC

250

s xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-99x

XXXX, XXX3, EC

500

stanovení XXXX4), XXX5)

Xx-99x

XXX3, XXXX

20

X-131

xxxxxxxx

0,5

Xx-51

XXXX

3

xxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxx

Xx-99x

XXXX, XxX4

50

xxxxxxx

Xx-99x

XXX3

200

xxxxxxx, xxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Xx-99x

XxX4

600

xxxxxx

xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx. XXXXX)

XX-99x

XXXX, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

800

xx-111

xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx

190

Xx-67

xxxxxx

300

XX-201

xxxxxxx

100

X-123

XXXX

400

X-18

XXX

750

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx. XXXXX)

Xx-99x

XXXX, tetrofosmin, xxxxxxxxx

800

xxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx. SPECT)

Tc-99m

Ieukocyty. XXX

600

Xx-99x

xxxxxxxxxx

800

xx-111

Xxxxxxxxx

30

Xx-67

xxxxxx

150

Xxxxxxxxxxx:

*) xxx xxxx xxxxxxx X-131

**) xxxxxxxx x nebulizátoru; xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxx desetina xx xxxxxxxx x plicích

***) xxx jednu xxxxxxxx

****) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

*****) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

1) XXXXX xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx výpočetní tomografie,

2) XXX pozitronová xxxxxx xxxxxxxxxx

3) GIT xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, trávicí xxxxxxx,

4) XXXX xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

5) XXX xxxxxxxxxxxx filtrace.

Příloha x. 23 x vyhlášce č. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx události xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ní a xxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxxxx o xx

1. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxx

X xxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx

X

Xxxxxxx, při xxx xx x pacienta xxxxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx klinický xxxxxx, xxxxx může vést x trvalému xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx, x niž xxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxx míře xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nadměrným xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxx se celková xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx než 20 % od xxxxxxxxxx celkové xxxxx.

X xxxxxxx stereotaktického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx zejména x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dávka xxxx x více xxx 10 % xx předepsané xxxxx.

XX:

 • XXXX &xx; 10 Xx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

 • Xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bodě xxxxxxxx &xx; 15 Gy
 • PKA &xx; 1&xxxx;500 Xx x xx2

X

Xxxxxxx, xxx xxx xx u xxxxxxxx vyskytne xxxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx klinický xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxx pravděpodobnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména komplikace xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X případě xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx zejména x xxxxxxx, xxx xx celková aplikovaná xxxxx xxxx x xxxxxxx 10 - 20 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ozařování x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, kdy se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx 5 - 10 % xx předepsané xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxx aktivita xx liší x xxxx xxx 100 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předepsané xxxxxxxx.

XX:

 • XXXX &xx; 3 Gy - xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx svazku xxx
 • XXXX &xx; 0.5 Xx - xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

 • Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx &xx; 5 Xx
 • XXX &xx; 500 Xx x xx2

X

Xxxxxxx ostatní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x kterých xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx projevu.

Jedná xx xxxxxxx o

 • chybné xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx jednu frakci,
 • chybnou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx jednu xxxxxx, xxxx
 • xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx jednu xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kromě xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx radiologické xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx x

 • xxxxxx pacienta,
 • záměnu vyšetřované xxxxxxx, xxxx
 • xxxxxxxxx snímků.

Vysvětlivky:

PKA - součin xxxxx x xxxxxx

XXXX - xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tomografie

2. Xxxxxxxx xxx zařazení opakovaných xxxxxxxxxxxxxx událostí xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx událostí x xxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxxxx X do xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx a více

Nukleární xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx x více

Z kategorie X do xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx tomografie

Skiaskopie

Zubní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx radiodiagnostika

Třikrát x xxxx

X xxxxxxxxx X xx xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx a více

Nukleární xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx x více

Zubní výpočetní xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx a xxxx

Xxxxxxxxxxx:

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx události xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jsou xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx pacientů

Překlasifikace

Modalita xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx pacientů*

Z xxxxxxxxx X xx xxxxxxxxx X

Xxxxxxxxxxxxx

3 x xxxx pacientů xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx ozařování x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

10 a xxxx xxxxxxxx xx jeden xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx nukleární xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

20 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx radiologie

10 x xxxx xxxxxxxx zajeden xxxxx

Xxxxxxxxx tomografie

Skiaskopie

20 a xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx

Xxxxx výpočetní xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

100 x více xxxxxxxx xx xxxxx xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

200 a xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxx

X xxxxxxxxx X xx kategorie X

Xxxxxxxxxxxxx

3 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

10 x více xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx nukleární xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

20 x více xxxxxxxx za xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx radiologie

10 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

20 x více xxxxxxxx xx xxxxx měsíc

Zubní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

100 a xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

200 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx

X xxxxxxxxx C xx xxxxxxxxx A

Brachyterapie

6 a xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

20 a xxxx xxxxxxxx xx xxxxx měsíc

Léčebné aplikace xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxx medicíny

100 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

20 x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

100 x více pacientů xx xxxxx xxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

500 x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx

Xxxxxxx radiodiagnostika

1 000 x xxxx xxxxxxxx xx jeden xxx

Xxxxxxxxxxx:

X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx události opakují x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx kategorie xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

* Xxxxxx xxxxxxxxxx pacientů xx počet xxxxxxxx, xxxxx příčina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postihla, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx.

4. Xxxxx xxx informování o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x případě

1.1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X

1.1.1. neprodleně po xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o ní,

1.1.2. xxxxxxxxxx xx zjištění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx události, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx 5, o zjištěných xxxxxxxxxxxxx,

1.1.3. neprodleně xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxx následek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx opatřeních,

1.1.4. xxxxxxxxxx xx přijetí xxxxx opatření k xxxxxxxxxxx xxxxxx obdobné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

1.1.5. v xxxxx xxxxxxx podle Xxxxx 5 xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx zjištění, že xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie X x radioterapii,

1.2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X

1.2.1. x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

1.2.2. x xxxxxxxxxxx radiologii, x xxxxxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx, xx xxxxx x radiologické xxxxxxxx.

2. Pacient xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx léčebném xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx

2.1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X

2.1.1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx došlo x radiologické xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx,

2.1.2. xxxxxxxxxx po zjištění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x části 5 v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

2.1.3. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx všech xxxxxxxx x tomu, xxx byl následek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2.1.4. xxxxxxxxxx xx xxxxxxx všech opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx radiologické xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx opatřeních x

2.1.5. x plném xxxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxxx do 1 xxxxxx od zjištění, xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie X x xxxxxxxxxxxx,

2.2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie X v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxxxx, xx xxxxx x radiologické události.

5. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx xxxx být xx xxxxxxx podle xxxxx 4 xxxxxxxxxx x následujícím xxxxxxx:

1.1. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X

1.1.1. xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx,

1.1.2. xxxxxx, xxxxxx x závažnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.1.3. možný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.1.4. opatření xxxxxxx k xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

1.1.5. xxxxx skutečnosti xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx radiologické xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x závažnost,

1.1.6. další xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

1.1.7. opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx radiologické události x budoucnu,

1.2. xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X

1.2.1. xxxxx odhalení xxxxxxxxxxxx události x xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx,

1.2.2. xxxxxx, xxxxxx x závažnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.2.3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.2.4. xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx,

1.2.5. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ovlivňují xxxx xxxxxx, rozsah, xxxxx x závažnost, a

1.2.6. xxxxxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, indikující xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx 4 x následujícím rozsahu:

2.1. xxx radiologické xxxxxxxx xxxxxxxxx A

2.1.1. xxxxx x xxx odhalení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx vzniku, xx-xx xxxx.

2.1.2. xxxxxx, xxxxxx x závažnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.1.3. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.1.4. xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx, xxx xxx následek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx co xxxxxxxxxxx,

2.1.5. další xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx zdravotní xxxx x xxxxx pacienta, x

2.1.6. další xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.2. xxx xxxxxxxxxxxx události xxxxxxxxx X

2.2.1. xxxxx odhalení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxx,

2.2.2. povaha, rozsah x závažnost radiologické xxxxxxxx,

2.2.3. možný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.2.4. opatření xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx události xx xxxxxxxxxxx, x

2.2.5. xxxxx xxxxxxxxxxx zjištěné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx radiologické xxxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Souhrnné informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxx xxxxx 4 bodů 1.1.5, 1.2.1, 2.1.5 x 2.2 informován Xxxx x které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx 7 xxxx 1.1.6, 1.1.7, 1.4.5 x 1.4.6, xxxx xxxxxxxxx

3.1. xxxxx x xxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dobu xxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx,

3.2. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

3.3. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zjištěné x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, rozsah, xxxxx x závažnost,

3.4. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx události,

3.5. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3.6. xxxxxxxx k omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3.7. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

3.8. preventivní xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx radiologické události.

6. Xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx záznamů o xxxxxxxxxxxx události x xxxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxxxx události xxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a případech, xxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx zjištěny x odstraněny, xxxx xxx uchovávány xxx

1.1. xxxxxxxxxxxxx událost xxxxxxxxx X xx xxxx 30 let xx xxxxxxxx radiologické události,

1.2. xxxxxxxxxxxxx událost kategorie X po xxxx 10 let xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.3. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

1.4. případ, kdy x xxxxxxxxxxxx události xxxxx dojít, xxxxx xx nebyly xxxxxxx xxxx zjištěny x xxxxxxxxxx, xx dobu 5 xxx xx xxxx odhalení.

2. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx události nebo x případu, xxx x xxxxxxxxxxxx události xxxxx dojít, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které byly x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x informace x xxxxxxxxx opatřeních.

7. Xxxxxxx pro případ xxxxxxx radiologické xxxxxxxx xxxx případu, xxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odstraněny

1. X xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx

1.1. radiologické xxxxxxxx kategorie X xxxx X

1.1.1. bezodkladně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx hodnocení xxxxxxxx,

1.1.2. xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx léčby a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x tím xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx plánu xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx plánu x xxxxxxx, xx je xxxxx původní xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx,

1.1.3. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně ověření, xxx xx neobjevuje xxxxxx xxxxxxx radiologické xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

1.1.4. x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx události xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx kořenových xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1.1.5. zavedena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření,

1.1.6. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x radiologické xxxxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxx 3 x xxxxxx Úřadu xxxxxxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxxxx této xxxxxxxx x

1.1.7. uchováván xxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx události v xxxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxx 3 xx dobu xxxxxxxx x části 6 x ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.2. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ovlivnit zdravotní xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aplikující xxxxxxxx a indikující xxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx 5 xxxx 2.1,

1.3. radiologické události xxxxxxxxx X x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx události xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxx, souhrnně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, aplikující xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu xxxxx xxxxx 5 bodu 2.2,

1.4. radiologické události xxxxxxxxx X

1.4.1. x xxxxx xxxxxxxxxxx radiologické xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, definován a xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx rozbor xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a klinické xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx události,

1.4.2. xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

1.4.3. v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plán xxxxx,

1.4.4. xxxxxxxx preventivní xxxxxxxxx opatření,

1.4.5. vypracován xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do X měsíce od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu podle xxxxx 5 xxxx 3 a

1.4.6. xxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx 5 xxxx 3,

1.5. xxxxxxx, kdy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxx včas xxxxxxxx a odstraněny,

1.5.1. xxxxxxxxxx po xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x radiologické události, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx,

1.5.2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx faktorů,

1.5.3. xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x

1.5.4. provedeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

2. X nukleární xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx radiodiagnostice xxxx xxx při

2.1. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx radiologické události x jejím možným xxxxxxxxx

2.1.1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pacientovi, x xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jiného xxxxxxxx,

2.1.2. xxxxxxxx shromážděny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x radiologické xxxxxxxx,

2.1.3. xxxxxxxxxx včasné xxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxxxxxx události, xxxxx xxxx xxxxx,

2.1.4. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

2.1.5. xxxxxxxxxx Xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x indikující xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx částí 4 x 5 x

2.1.6. xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx události, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx 6,

2.2. xxxxxxx, kdy x radiologické xxxxxxxx xxxxx dojít, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx zjištěny x xxxxxxxxxx,

2.2.1. xxxxxxxxxx po xxxxxxxx, xx může xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxxx,

2.2.2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, proč x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťují xxxxxxxxx takové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx že xx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

2.2.3. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx případech, xxxxxxx o jejich xxxxxxx a o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 24 x xxxxxxxx x. 422/2016 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx použito xxxxxxxxxx záření x xxxxx xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytované Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

1.1. XXXXX xxxx x xxxxxxxxxx,

1.2. xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx,

1.3. xxxx xx ohraničen xxxxxx " " ,

1.4. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a

1.5. xxxxx xx formátu xx.xx.xxxx.

2. Xxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxxxx x následujícím xxxxxxx:

2.1. x xxxxxxx rozhraní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

2.1.1. xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

2.1.2. xxx xxxxxxxxxx,

2.1.3. xxx xxxxxxxx,

2.1.4. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.1.5. xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2.1.6. pohlaví xxxxxxxx,

2.1.7. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

2.1.8. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2.2. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

2.2.1. xxx xxxxxx,

2.2.2. kód odbornosti.

2.2.3. xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

2.2.4. okres, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2.2.5. xxxxxxx xxxxxxxx,

2.2.6. rok xxxxxxxx pacienta.

2.2.7. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2.2.8. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovnou,

2.2.9. xxxxx xxxxxx radiofarmaka x

2.2.10. xxxxxxxx podaného xxxxxxxxxxxx.

Příloha x. 25 x vyhlášce č. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx umístěného x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podlaží xxxxxx xxxx pracoviště s možným xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx

X. Xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podlaží xxxxxx xxxx pracoviště x xxxxxx zvýšeným xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo prvním xxxxxxxxx podlaží budovy x xxxxxxxx

1.1. stavby, x jejíž xxxxxxxx xxxx xxxxxx stavební xxxxxxxx nebo svým xxxxxxx podobné xxxxxxxx xx 28.2.1991,

1.2. xxxxxx xxxxxxxx x terénu xxx, že všechny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxx vzduchovou vrstvou, xxxxxx může volně xxxxxxx vzduch,

1.3. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx bylo provedeno xxxxxxxxxxxxx opatřeni, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx,

1.4. pracoviště, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx garáží, nebo

1.5. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxx osobu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx práci xxxxxxx xxxxx, x

3. pracoviště x xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx x xxxx, v xxx pravděpodobnost překročení xxxxxxxxxx úrovně xxxxx §93 xxxx. 1 xx xxxxx xxx 30 %.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

XXXX

XXXXX

XXXX

XX. X. XXXXX

XXXXX

XXXXXXXXX, LYSOLAJE, ŠEBEROV

STŘEDOČESKY XXXX

XXXXXXX

XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, ČAKOV, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, KŘEČOVICE, XXXXXXXXXXX, MARŠOVICE, XXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, SMILKOV, XXXXXXX, STRUHAŘOV, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, TISEM, XXXXXX, XXXXXXXXX, VÁCLAVICE, VELIŠ, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXX, XXXXXXXXX, KORNO, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX

XXXXXX

XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXX - XXXXXX

XXXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX

XXXXX - XXXXX

XXXXXXXXXX, BRATŘÍNOV, XXXXXXXX, XXXXXX, SVRKYNĚ, XXXXXXXXXX, TRNOVÁ

PŘÍBRAM

BEZDĚKOV XXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXX, XXXXXX DUŠNÍKY, DOLNÍ XXXXX, XXXXXXXXX, DRÁSOV, XXXXXXX, XXXXXXXXX, HÁJE, XXXXXXX, XXXXXXXXX, HŘIMĚŽDICE, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX XXXX NAD XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXX, LEŠETICE, XXXXX X PŘÍBRAMĚ, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, NALŽOVICE, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXX, NECHVALICE, XXXX VES XXX XXXXX, XXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, OSEČANY, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, PŘÍBRAM, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX XXX TŘEMŠÍNEM, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX-XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXX XXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXX XXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX, XXXXXXX, VOLENICE, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX, ZALUŽANY, ZDUCHOVICE, XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXX

XXXXX XXXXXXXXXX

XXXXXX, SLAVČE, XXXXX, XXX

XXXXX XXXXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXX, XXXXXXX

XXXXXXXXXX HRADEC

BEDNAREC, XXXXX XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, STARÉ XXXXX XXX XXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, ČIMELICE, XXXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, HRAZANY, HREJKOVICE, XXXXXX, XXXXXXXXX, KLUKY, XXXXXXXX XXX XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, KRÁLOVA XXXXX, XXXXX, XXXXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX XXX XXXXXXX, XXXX, OSLOV, XXXXXXXX, XXXXXX, PROBULOV, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX, TÁLÍN, VARVAŽOV, XXXXXXX, VOJNÍKOV, VRÁŽ, XXXXXXXX, XXXXXXXX, ZHOŘ, XXXXXXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXX, BOŠICE, XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX, ÚJEZDEC, XXXXX, XXXXXX, VIMPERK, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXXX, BŘEZÍ, XXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, HÁJEK, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, CHOBOT, XXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, KOCELOVICE, XXXXXXXXX, XXXX-XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX, XXX, MAČKOV, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXX, NĚMČICE, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXX XXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, UZENIČKY, XXXXXXXX, VELKÁ TURNÁ, XXXXXX, ZÁBOŘÍ

TÁBOR

BOROTÍN, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, SVRABOV

PLZEŇSKÝ XXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, NOVÁ XXX, XXXXXXX, XXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, ČÍHAŇ, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXX, CHANOVICE, CHLISTOV, XXXXXXXXX, JANOVICE NAD XXXXXXX, KAŠPERSKÉ XXXX, XXXXXXX, KOLINEC, XXXXXX, XXXXXXXXXX, LOMEC, XXXX XXX, XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX, MYSLÍV, MYSLOVICE, XXXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, PŘEDSLAV, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXX, TUŽÍCE, XXXXX XXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXX - MĚSTO

LHŮTA

PLZEŇ - XXX

XXXXXXX, DOLNÍ XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX, XXXXXXX, HRADEC, XXXXXXXX, CHOCENICE, XXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX, KLÁŠTER, XXXXX, MOHELNICE, NEKVASOVY, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXX, PTENÍN, XXXXXX, XXXX, TŘEBČICE, TÝNIŠTĚ, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXX, ŽINKOVY

PLZEŇ - XXXXX

XXXX, DOLANY, XXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXX

XXXX XXX XXXXXX, XXXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXX, TISOVÁ, XXXXX CHODOV

KARLOVARSKÝ XXXX

XXXX

XXXXX XXXXXX, KRÁSNÁ, KŘIŽOVATKA, XXXXXXX, XXXXXX, POUSTKA, XXXXXXX, SKALNÁ, XXXXX XXXX, XXXX, XXXXXXXX

XXXXXXX XXXX

XXXXXXXX, ANDĚLSKÁ XXXX, XXXX XXX, XXXXXXX, XXXXXXX, DĚPOLTOVICE, XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX, JÁCHYMOV, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXX XXXXX, XXXXXXX, XXXX, POTŮČKY, XXXXXX XXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXX, XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, KRASLICE, XXXXXX, XXXXXXXX XXX XXXX, LOKET, PŘEBUZ, XXXXXX, ŠINDELOVÁ

ÚSTECKÝ XXXX

XXXXXXXX

XXXXX, XXXXXX

XXXX

XXXXX

XXXXXXX

XXXX, HROB, JENÍKOV, XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXXX NAD XXXXX

XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX, XXXXX NAD XXXXX, XXXXXXX XXX, KOŘENOV, XXXXXX XXX XXXXX, XXXXXXXXX, NOVÁ XXX XXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXX POTOK, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXX, XXXXX XXX XXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXX, XXXXXX XXX XXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXX NAD XXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX LHOTA, XXXXXXX XXX LABEM, MLADÉ XXXX, PEC XXX XXXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, ČANKOVICE, XXXXX XXXXXXXX, HLINSKO, XXXXXXX, HROCHŮV TÝNEC, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, LEŠTINKA, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, RANÁ, STUDNICE, XXXXXX XXXXXXXX, TROJOVICE, XXXXXXXX, VÍTANOV, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXX NAD XXXXXX

XXXXXXXX

XXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXX BROD

BOJIŠTĚ, XXXXX XXXXX, DOLNÍ XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXX, XXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXX

XXXXXXX

XXXX XXXXX, BRTNICE, XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX, MRÁKOTÍN, OLŠÍ, XXXXXX, XXXXXXX, ŘÍDELOV, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX, XXXXXXXXX, BRANSOUZE, XXXXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, XXXXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXX XXXXXXXXXX, HROZNATÍN, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX, KOJATÍN, XXXXXXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXX, XXXXXX, MIKULOVICE, XXXXXXXXX, NÁRAMEČ, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX, OKŘEŠICE, XXXXXXX, XXXXXXXX, POZĎATÍN, XXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, XXXX, RUDÍKOV, SLAVIČKY, XXXX, XXXXXX, STŘÍTEŽ, XXXXXXXX, XXXXXXXXX, TRNAVA, XXXXXX, XXXXXXXX, VLADISLAV, XXXXXXX, XXXXXXXX

XXXX XXX XXXXXXX

XXXXXX, XXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, DOLNÍ XXXXXXXXX, XXXXX NAD SÁZAVOU, XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, KADOV, XXXXXX, KRÁSNÉ, KŘÍDLA, XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX, XXXX SADY, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXX, OŘECHOV, XXXXXXXX, XXXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXX, SÁZAVA, XXXXXXXXX, XXXXXX, STRÁNECKÁ XXXX, XXXXX, XXXXXXX, VĚCHNOV, XXXXX BÍTEŠ, XXXXX XXXXXXXX, VÍR, XXXXX, XXXXXXX

XXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX, HOLŠTEJN, XXXXXXX, XXXXXXX, SLOUP, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX

XXXX - XXXXXX

XXXXXXXXX, XXXXX XXXXXX, XXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXX, XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX, ŘIKONÍN, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXX XXX, XXXXX U XXXXXXX, XXXXXXXXXX, ŽĎÁREC

VYŠKOV

OLŠANY, PODOMÍ

ZNOJMO

BOSKOVŠTEJN, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, SKALICE, XXXXXXX

XXXXXXXXX XXXX

XXXXXXX

XXXXXX XXX XXXXXXXXX, XXXXX XXXX

XXXXXXX

XXXXXX, XXXXXXXX, XXXX, XXXXXXXX, XXXXX XXXXX, XXXXXXX

XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX, XXXXXX X KONICE, XXXXXXX, BUDĚTSKO, XXXXX, XXXXX, XXXXXXX, KONICE, XXXXXX, XXXXXXXX, XXXXX, XXXXXXXX, POLOMÍ, XXXXXXX, XXXXXXXX, SKŘÍPOV, STRAŽISKO, XXXXXXX, XXXXXXX, VINCENCOV

PŘEROV

LAZNÍČKY, XXXXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXX, XXXXXXXX, BRNÍČKO, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXXXX

XXXXXXXX NAD XXXXXXXX, XXXXXX XXXX, XXXXX

XXXXX

XXXX XXXXXXX

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx podmínky xxxxxxx v xxxx X, xxxxxxxxxxx skutečnosti:

1. xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x možným xxxxxxxx ozářením x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoba a

2. xxxx xxxxxxxx překročení xxxxxxx 300 Bq/m3 xxxxxxxx aktivity xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx x. 26 x vyhlášce č. 422/2016 Xx.

Xxxxxx vyhodnocení xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pozemku

Vysvětlivky:

RP - xxxxxxxx potenciál xxxxxxx

X (x2) - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zpravidla xxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xX (xXx/x3) - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

2. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx odborné zkušenosti x znalosti

Radonový xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x půdním xxxxxxx (xXx/x3)

Xxxxx

xX < 30

xX &xx; 20

cA< 10

Xxxxxxx

30 ≤ xX &xx; 100

20 ≤ cA &xx; 70

10 ≤ xX &xx; 30

Vysoký

cA ≥ 100

xX ≥ 70

xX ≥30

Nízká

Střední

Vysoká

Plynopropustnost xxxxx

Xxxxxxxxxxx:

xX (xXx/x3) - statistický xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx objemové xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx x. 27 x vyhlášce č. 422/2016 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx vodě xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xx-222

300 Xx/x

Xxxxxxxxxx úrovně xxxxxx xxxxxxxxxx radionuklidů x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx dodávání balené xxxx xx xxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx-222

100 Bq/l

Indikativní dávka

0,1 xXx/xxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx celkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx objemové xxxxxxxx beta

Vyšetřovací xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0,2 Xx/x

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

0,5 Xx/x

Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx aktivita Xx-222, xxxxx xx xxxxx o vodu x podzemního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx celková xxxxxxxx xxxxxxxx beta

Doplňující xxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx ve xxxx, x niž bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxx Xx-226, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx al xx xx odečtení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx aktivita Xx-228, xxxxx objemová xxxxxxxx Xx-226 xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx xxxxxxx aktivity xxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktivita xxxx xx odečtení xxxxxxxxx Ra - 226 x xxxxx xxxxxxx vyšetřovací xxxxxx

xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aktivita xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, pokud

celková objemová xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

xxxxxxxxx K-40 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx přírodních xxxxxxxxxxxx xx vodě

Objem xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx [m3] *)

Xxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxx

xxxxx ≤ 1 000

1

1 000 &xx; xxxxx ≤ 10&xxxx;000

1

+ 1 xxx xxxxxxx 3&xxxx;300 x3/xxx xxxxxx započatých x xxxxxxxxx xxxxxx

10&xxxx;000 &xx; xxxxx ≤ 100&xxxx;000

3

+ 1 xxx xxxxxxx 10&xxxx;000 m3/den xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

xxxxx > 100&xxxx;000

10

+ 1 xxx xxxxxxx 25&xxxx;000 m3/den xxxxxx xxxxxxxxxx x celkového xxxxxx

Xxxxxxxxxxx:

*) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx průměrné xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 200x/xxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 28 x xxxxxxxx x. 422/2016 Sb.

Stavení materiál xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxx zákona

Stavebním xxxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 2 xxxx. j) xxxxxxxxx zákona xx

1. xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx výrobků x nich, x xx

1. xxxx, granodiorit, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, andezit,

2. xxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx břidlice, xxx a

3. ortorula, xxxxxxxx, xxxxxxxx,

2. přírodní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx k xxxxxxx xxx stavební xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x nich,

3. xxxxx kamenivo, zejména xxxxxxxxx, xxxxxx, keramzit, xxxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxx,

4. pórobeton, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, stavební xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,

5. xxxxxxx, škvára, struska, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx z pracovišť xxxxx §92 odst. 1 písm. b) x x) xxxxxxxxx xxxxxx určené x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx bodech xxxxxxxxx, x

6. materiál z xxxxxx, a to xxxxxxx, uhelných x xxxxxx po xxxxx xxxxxx uvedených v xxxx 1, x xxxxxxxx určený x xxxxxxx pro stavební xxxxx.

Xxxxxxx x. 29 x xxxxxxxx č. 422/2016 Sb.

Úrovně xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx, tkáň

Absorbovaná xxxxx, x níž se xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 2 dnů [Xx]

Xxxx xxxx

1x)

Xxxxx

6

Xxxx

3

Xxxxxx xxxxx

5

Xxxx xxxxx

1,5

Xxxxxx

1

Xxxxxxxxxxx:

x) Možnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dávkách větších xxx 0,1 Xx xxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 422/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.2017 x xxxxxxxx §75 xxxx. 4, §76 xxxx. b) xxxx 2 x xxxx. x) xxxx 2 x §77 odst. 1 písm. x) xxxx 4 x 6 x xxxx. x) xxxx 1 x 2, které xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2018, x §77 xxxx. 1 písm. x) xxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2021.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2013/51/Euratom ze xxx 22. října 2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx obyvatelstva, xxxxx xxx x radioaktivní xxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx 2013/59/Euratom xx xxx 5. xxxxxxxx 2013, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vystavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx 89/618/Xxxxxxx, 90/641/Euratom, 96/29/Xxxxxxx, 97/43/Xxxxxxx x 2003/122/Xxxxxxx.