Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2020 do 31.12.2022.


Zákon o evidenci tržeb

112/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Výkon působnosti §2

ČÁST DRUHÁ - EVIDENCE TRŽEB

HLAVA I - SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB

Určení subjektu a předmětu evidence tržeb §3

HLAVA II - EVIDOVANÁ TRŽBA

Vymezení evidované tržby §4

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu §5

Rozhodný příjem §6

Storno a opravy §7

Nepřímé zastoupení §8

Pověření k evidování tržeb §9

HLAVA III - TRŽBY EVIDOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM REŽIMU, VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU A TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE TRŽEB

Tržby ve zjednodušeném režimu §10

Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu §11

Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu §11a

Tržby vyloučené z evidence tržeb §12

HLAVA IV - POVINNOSTI POPLATNÍKA

Díl 1 - Autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb a blok účtenek

Žádost o autentizační údaje §13

Přidělení a používání autentizačních údajů §14

Certifikát pro evidenci tržeb §15

Blok účtenek §15a

Ochrana autentizačních údajů, certifikátu pro evidenci tržeb a bloku účtenek §16

Díl 2 - Oznamovací povinnost

Údaje o provozovnách §17

Díl 3 - Evidenční povinnost

Oddíl 1 - Evidence tržeb běžným způsobem

Obsah evidenční povinnosti §18

Rozsah zasílaných údajů §19

Údaje na účtence §20

Doba odezvy §21

Postup při překročení mezní doby odezvy §22

Oddíl 2 - Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu §23

Oddíl 3 - Evidence tržeb ve zvláštním režimu

Obsah evidenční povinnosti §23a

Údaje na účtence vystavené ve zvláštním režimu §23b

Údaje v oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu §23c

HLAVA V - PRAVOMOC ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉHO K PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb §24

ČÁST TŘETÍ - INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Informační povinnost poplatníka §25

Informační povinnost správce daně §26

Ověření účtenky u správce daně §27

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupek proti evidenci tržeb §28

Přestupky na úseku evidence tržeb §29

Příslušnost §30

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ K VYNUCENÍ NÁPRAVY

Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti §31

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ

Závazné posouzení o určení evidované tržby §32

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztah k daňovému řádu §33

Spolupráce orgánů veřejné moci §34

Účtenková loterie §35

Vztah k cizímu právu §36 §37

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §38

Nález Ústavního soudu č. 8/2018 Sb.

č. 256/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

112

XXXXX

xx dne 16. xxxxxx 2016

x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět xxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, povinnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržeb x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Výkon působnosti

(1) Xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx orgány Celní xxxxxx České republiky.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX TRŽEB

HLAVA X

XXXXXXX A PŘEDMĚT XXXXXXXX XXXXX

§3

Xxxxxx subjektu x xxxxxxxx evidence xxxxx

(1) Subjektem evidence xxxxx xx poplatník

a) xxxx z příjmů xxxxxxxxx xxxx x

x) xxxx x příjmů xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Předmětem xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx tržby poplatníka xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX TRŽBA

§4

Vymezení xxxxxxxxx tržby

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příjem.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, která xxxxxxx formální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx čerpání xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozhodný příjem, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx té xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx evidovanou xxxxx xxxxxxx xxxxxx poplatníkovi, xxxxx je xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx pouze x xxxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx v prostorách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx vymezenému xxxxxx xxxxxxxxxx anebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx okruhu zboží xxxx xxxxxx,

x) šekem,

d) xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx x) až x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx,

2. xx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

3. xxxxxxx xxxx vybírané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx z příjmů,

2. xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

3. podléhá dani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

4. podléhá dani xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou x poplatníka, který xx účetní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx zákona x daních x xxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx měl, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x komanditní xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx daně x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx příjmem xxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxx

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx provádí-li xx xxxx xxxxxx, použijí xx ustanovení xxxxxxxx xx xxxxxxxx tržeb xxxxxxx x tím xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx evidována xxxx záporná.

§8

Nepřímé xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jménem xx účet jiného xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx tržbu xxx, xxx xxxxx svým xxxxxx na xxxx xxxxxx.

(2) Tržbu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednající xxxx jménem xx xxxx jiného, xxxxx xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxx.

(3) Evidovanou tržbou xxxxxxxxxx, xx jehož xxxx xxxx jednáno, xx xxxx platba xxxxxxxx mu následně xx poplatníka, xxxxx xxxxxx svým xxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx evidovanou xxxxx a v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx svým xxxxxx na xxxx xxxx, xxxxxxxx rozhodný xxxxxx.

§9

Pověření k evidování xxxxx

(1) Poplatník, xxxxxxx xxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx poplatníka, xxx xx xxx tuto xxxxx xxxxxxxx.

(2) Plyne-li xxxxx evidovaná xxxxx xxxx poplatníkům, mohou xxxx poplatníci pověřit xxxxxxx x nich, xxx za xx xxxx tržbu evidoval.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx xx x evidování xxxxx xxxxxxx, xx povinnost xxxxxxxx tržbu xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx pověřen, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx jejich porušení; xx neplatí x xxxxxxx povinnosti, x xxxxx xxxx xxxx xxxx ujednáno, xx xx xxxx poplatník, xxxxx pověřil xxxxxx xxxxxxxxxx evidováním xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx pověřil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnosti, kterou xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx pověřen, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Tržby, x xxxxxxx evidování xx poplatník xxxxxxx, xxxxx evidovat ve xxxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXX

XXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX XXXXXXXXX XXXXXX X XXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXX

§10

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx zjednodušeném režimu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx palubě dopravních xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Zrušeno xxxxxxx xxxxxxxxx č. 8/2018 Sb.

§11

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve zjednodušeném xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxx evidování tržby xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx které tato xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxx xxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx, na xxxxx xx má xxxxxxxx vztahovat.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx xxx xxx xxxxxx podání. X xxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxx žádost xxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx nové xxxxxxx xx poplatník xxxxxxx xxxxx xxxx důvody xxx xx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx žádost xxxxxxx, jinak bude xxxx žádost xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx povolení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xx 15 xxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx podmínky xxx xxxx vydání.

§11x

Xxxxxxxx xxx evidování xxxxx ve zvláštním xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx fyzických osob xxxxxxxx xxx evidování xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) poplatník neprovozuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxx 2 xxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnán xxxxx x důvodu x po dobu xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx straně xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx zaměstnancem, x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tržeb xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 600 000 Xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx příjmů xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářních měsících xxxxxxxxxxx 600 000 Xx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx uvede

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx, v xxxxx přijímá evidované xxxxx, xxxxx nebyly xxxxxxx daně dosud x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx poplatník xxxxxxxx xxxx účtenek, nejpozději xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx oznámení xxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxx správci daně xx 15 dnů xxx xxx, ve xxxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxx povolení xxx xxxxxxxxx tržeb ve xxxxxxxxx xxxxxx,

x) požádá-li x to xxxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx, xx pominuly xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx, xxxx

x) porušuje-li xxxxxxxxx závažným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx právní moci xxxxxx rozhodnutí.

(7) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zaslání xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx

x) 60 xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 60 xxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 6 měsících xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x),

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx tržeb ve xxxxxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.2.2020

§12

Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) příspěvkové organizace,

d) Xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx licence.

(2) Xxxxxxxxxx tržbou xxxxxx xxxx xxxxx

x) banky, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) pojišťovny x xxxxxxxxxx,

x) investiční společnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx,

x) centrálního xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) penzijního xxxxx,

x) x podnikání x energetických odvětvích xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx xx základě povolení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.101) - xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx kódy 87.201) - xxxxxxxx xxxx x zařízeních xxx xxxxx x xxxxxxxxxx duševním xxxxxxxxxxx x xxxxx závislé xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci NACE xxx xxxx 87.20.11) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocněním,

n) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.20.21) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v klasifikaci XXXX xxx xxxx 87.301) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx seniory x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.30.11) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.30.21) - xxxxxxxx péče v xxxxxxxx pro xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) x činností uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.901) - xxxxxxx pobytové xxxxxx xxxxxxxx péče,

s) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.101) - xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx se zdravotním xxxxxxxxxx,

x) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.10.11) - xxxxxxxxxx xxxx terénní sociální xxxxxx xxx seniory,

u) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci NACE xxx kódy 88.10.21) - xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.911) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.991) - xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx j. x.,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx xxxx 88.99.11) - xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.99.21) - xxxxxxxx prevence,

z) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.99.31) - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.91) - xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. x.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx 10 xxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho přidělení,

b) x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx poskytovaných v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxx,

x) ze vztahu xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxx obdobným xxxxxxx,

x) xx stravování x xxxxxxxxx žákům a xxxxxxxxx poskytovaného školou, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prostředcích xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx,

x) z xxxxxx xxxxxxxxxx přepravy,

h) x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prodejního xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxx,

x) ve formě xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx veřejné mobilní xxxxxxxxx xxxx, které xxxx následným xxxxxxxx xxxx zúčtováním jiné xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xx služeb poskytovaných x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx,

x) poplatníka xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

1. kterému xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XXX/X x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nevidomosti xxxx těžké hluchoslepoty,

2. xxxxx xxxxxxxxx podnikatelskou xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

3. xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx činnosti tržba xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx splňují xxxxxxxx uvedenou x xxxx 1, x

4. xxxxx tuto xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolupracující xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kteří splňují xxxxxxxx uvedenou v xxxx 1,

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx x souvisejících služeb xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx od 18. xx 24. xxxxxxxx x provozovně, ve xxxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xx podmínka xxxxxxx x xxxxxxxx 3 písm. x) xxxx 1 považuje xx splněnou, xxxxx xxxx xxxxx prokáže xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hluchoslepotu.

HLAVA IV

POVINNOSTI XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, certifikát xxx xxxxxxxx tržeb x xxxx xxxxxxx

§13

Xxxxxx x autentizační xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx evidované x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxx autentizačních xxxxx pouze

a) prostřednictvím xxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x ověřenou xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx schránky, x to xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) ústně xx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§14

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údajů

(1) Požádal-li xxxxxxxxx x autentizační xxxxx způsobem, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podal-li xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx přidělí xxxxxxxxxxxx x rámci tohoto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení správce xxxx umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxx certifikátu pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxx správu xxxxxxxx tržeb.

§15

Xxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx

Xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníkovi na xxxxxxx autentizačních údajů xxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržeb, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§15x

Xxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx účtenek xxxxxxxxx xxxxx v počtu xxxxx povahy x xxxxxxx xxxx činnosti. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx správce xxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Poplatník xxxxx správci daně xxxx xxxxxxx do 15 dnů xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Správce daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup podmínky x postup xxx xxxxxxxx bloku xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx x jeho xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx financí vydává xxxxx účtenek a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správcům xxxx.

§15x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 256/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.2.2020

§16

Ochrana xxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx tržeb x xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Součástí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účtenek xxx, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxx blok xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Oznamovací povinnost

§17

Údaje x provozovnách

(1) Poplatník xx povinen xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technického zařízení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx certifikátu xxx xxxxxxxx tržeb oznámit xxxxx x provozovnách, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Údaji x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxx správci daně xx 15 xxx xxx dne, kdy xxxxx xxxxxxx, nejpozději xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x provozovně, které xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technického xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx

§18

Xxxxx xxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x této evidované xxxxx xxxxxxx daně x

x) vystavit účtenku xxxx, od koho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx evidované xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx k jejímu xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Zaslání xxxxx x xxxxxxxxx tržbě xxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxx tržbě xxx zaslat xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zveřejněné xxxxxxxx daně způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

§19

Xxxxxx xxxxxxxxxx údajů

(1) Xxxxxx x evidované xxxxx zasílaným xxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poplatníka,

b) xxxxxxxx provozovny, xx xxxxx je tržba xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx evidována,

d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dříve,

f) xxxxxxx xxxxxx tržby xxxxxxx v xxxxx xxxx,

x) bezpečnostní xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) údaj, xxx xx tržba xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx

x) celková xxxxxx xxxxxx určených x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedená x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zúčtováním xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx měně,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tržby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxx podle xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxx cestovní xxxxxx uvedená v xxxxx měně,

f) celková xxxxxx x režimu xxxx x přidané xxxxxxx xxx prodej xxxxxxxxx xxxxx uvedená x xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx tvorby xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx poplatníka xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.

§20

Údaje xx účtence

(1) Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx identifikační xxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadové xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx a xxx přijetí tržby xxxx vystavení xxxxxxx, xxxxx xx vystavena xxxxx,

x) celkovou xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx tržba xxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx evidováním xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tržbu xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx číslo.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx svůj xxxxxxxxx xxx.

§21

Xxxx xxxxxx

(1) Dobou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o evidované xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fiskálního xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx odezvy nastaví xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 2 sekundy podle xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§22

Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx doby xxxxxx

Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxx tržby x překročení xxxxx xxxx xxxxxx, poplatník

a) xx povinen xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávou xxxxxxx daně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx příčiny, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 48 xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a

b) xxxx xxxxxxx xx účtence xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako při xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x tím, že xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx x evidované xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tržby x

x) xxxx povinen xx xxxxxxx uvádět fiskální xxxxxxxxxxxxx xxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxx tržeb xx zvláštním režimu

§23a

Obsah xxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxx xx povinen

a) xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vystavit xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z bloku xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxx xx splněna xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx xxxx x příjmů, xx xxxxx xx vztahuje, x

x) podat správci xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx evidovanou xxxxx xxxx provedl xxxx xxxxxx, oznámení o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx do 20 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x tržbách xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxx

x) na xxxxxxxxx xxxxxxx Ministerstvem financí,

b) xx tiskovém xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx shodné x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxx s využitím xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx spojuje účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. x xxxxxxxx identitou podatele xxxxxxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x daňovém xxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2019 Sb. x účinností xx 1.5.2020

§23x

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx kmenová část xxxxxxx xxxxxxx identifikátorem, xxxxxx je rodné xxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx nebo vystavení xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx, a

d) xxxxxxxx částku tržby x xxxxx xxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2019 Xx. x účinností xx 1.5.2020

§23c

Údaje x xxxxxxxx x xxxxxxx evidovaných xx xxxxxxxxx režimu

(1) X oznámení x xxxxxxx evidovaných xx xxxxxxxxx režimu xx xxxxxxxxx xxxxxxx kromě xxxxxxxx náležitostí podání xxxxx

x) xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxx provozovny, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xxxx xxx 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx účtenek x xxxxx účtenek a

d) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tržeb.

(2) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) uvádí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.5.2020

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX X PROVĚŘOVÁNÍ XXXXXX POVINNOSTÍ

§24

Prověřování xxxxxx xxxxxxxxxx při evidenci xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx může xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxx provádět kontrolní xxxxx.

(2) Pro účely xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušného x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx hledí jako xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx újma, xxx xx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, umístěno xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Informační xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nabízeny xxxxx xxxx služby.

(2) Obsahem xxxxxxxxxxxx oznámení xx

x) xxxx xx znění "Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx tržeb je xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavit xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zároveň xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx tržbu u xxxxxxx daně online; x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxxxxx xx 48 xxxxx.", xxxxxxx-xx poplatník x xxxxx pokladním xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx ve xxxxx "Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x správce xxxx nejpozději do 5 xxx.", xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx místě xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu, xxxx

x) xxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx tržeb xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtenku x xxxxx účtenek.", xxxxxxx-xx poplatník v xxxxx pokladním xxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxx.

§26

Informační povinnost správce xxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx tržby v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx technickém xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Správce daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a

b) podmínky x xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§27

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx zjednodušeném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Správce daně xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

XXXX ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§28

Přestupek proti xxxxxxxx tržeb

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zmaří xxxxxxxx xxxxx.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxx xxxxxx xxxxxx do 500&xxxx;000 Kč.

§29

Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx účtenku xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx informační xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxxxx xxx evidenci tržeb xxxx xxxxxx účtenek xxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx do

a) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx d),

b) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x).

§30

Xxxxxxxxxxx

(1) X řízení x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx úřad x

x) xxxxx xxxx.

(2) X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX K XXXXXXXX NÁPRAVY

§31

Uzavření xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx tržbě, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vydávat xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x evidenci xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx povinností xxx xxxxxxxx tržeb xxxxx rozhodnutím opatření xxxxx odstavce 1 xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx poplatník xxxxxxx, že pominul xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Proti rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx pozastavení xxxxxx xxxxxxxx provede xxxxx, xxxxx opatření xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxx místa xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx u všech xxxxxx xxxxxxxxxxxx míst.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

ČÁST ŠESTÁ

ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ

§32

Závazné xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx závazného xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu.

(3) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx výroku xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX USTANOVENÍ

§33

Vztah k xxxxxxxx řádu

Nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak, postupuje xx xxx xxxxxx x jiném postupu xxxxxxxxx xx evidence xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

Xxxxxx-xx orgán veřejné xxxx při xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx pořádat xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx peněžní xxxx, xxxxx se xxx zúčastnit xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx uváděného xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx organizační xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx účtenkové loterie xx Ministerstvo financí.

(3) Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx ceny x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xx účtenkovou loterii xx xxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx.

§36

Xxxxx x xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx není xxxx tržba xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx tržbu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účinnou mezinárodní xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx získávat xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

§37 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2019 Sb.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX

§38

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx osmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx, x výjimkou ustanovení §10 xx 17 x §32, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx pátého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

x x. Jermanová x. x.

Xxxxx v. r.

Sobotka x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx evidování tržeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Tržba xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx evidovanou xxxxxx xxx účely §11a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 112/2016 Xx., ve xxxxx xx xxxxxxx xxx čtvrtého kalendářního xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx evidovanou xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 112/2016 Xx., ve xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Žádost x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a zákona č. 112/2016 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx prvním xxxx čtvrtého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx podanou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve zvláštním xxxxxx xxxxx §11a xxxxxx č. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx sedmého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 5 xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx dni vyhlášení xxxxxx zákona xx xxxxxx nejdříve prvním xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §11a xxxx. 7 xxxxxx x. 112/2016 Sb., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po dni xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx před xxxxxx dnem sedmého xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 256/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 112/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.12.2016, x výjimkou xxxxxxxxxx §10 xx 17 x §32, která xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.9.2016.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

183/2017 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx a xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

8/2018 Sb., nález XX xx xxx 12.12.2017 sp. xx. Xx. XX 26/16 xx věci xxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 112/2016 Xx., x evidenci xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2018 a 1.1.2019

256/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 112/2016 Xx., x xxxxxxxx tržeb, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2019 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.2.2020 x 1.5.2020

Xxxxxx xxxxxxx č. 112/2016 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 458/2022 Sb. x účinností xx 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 xx xxx 20. prosince 2006, xxxxxx se xxxxxx statistická klasifikace xxxxxxxxxxxx činností XXXX Xxxxxx 2 x xxxxxx xx mění xxxxxxxx Rady (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx nařízení XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.