Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2020 do 31.12.2022.


Zákon o evidenci tržeb

112/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Výkon působnosti §2

ČÁST DRUHÁ - EVIDENCE TRŽEB

HLAVA I - SUBJEKT A PŘEDMĚT EVIDENCE TRŽEB

Určení subjektu a předmětu evidence tržeb §3

HLAVA II - EVIDOVANÁ TRŽBA

Vymezení evidované tržby §4

Formální náležitosti pro evidovanou tržbu §5

Rozhodný příjem §6

Storno a opravy §7

Nepřímé zastoupení §8

Pověření k evidování tržeb §9

HLAVA III - TRŽBY EVIDOVANÉ VE ZJEDNODUŠENÉM REŽIMU, VE ZVLÁŠTNÍM REŽIMU A TRŽBY VYLOUČENÉ Z EVIDENCE TRŽEB

Tržby ve zjednodušeném režimu §10

Povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu §11

Povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu §11a

Tržby vyloučené z evidence tržeb §12

HLAVA IV - POVINNOSTI POPLATNÍKA

Díl 1 - Autentizační údaje, certifikát pro evidenci tržeb a blok účtenek

Žádost o autentizační údaje §13

Přidělení a používání autentizačních údajů §14

Certifikát pro evidenci tržeb §15

Blok účtenek §15a

Ochrana autentizačních údajů, certifikátu pro evidenci tržeb a bloku účtenek §16

Díl 2 - Oznamovací povinnost

Údaje o provozovnách §17

Díl 3 - Evidenční povinnost

Oddíl 1 - Evidence tržeb běžným způsobem

Obsah evidenční povinnosti §18

Rozsah zasílaných údajů §19

Údaje na účtence §20

Doba odezvy §21

Postup při překročení mezní doby odezvy §22

Oddíl 2 - Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu

Evidenční povinnost ve zjednodušeném režimu §23

Oddíl 3 - Evidence tržeb ve zvláštním režimu

Obsah evidenční povinnosti §23a

Údaje na účtence vystavené ve zvláštním režimu §23b

Údaje v oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu §23c

HLAVA V - PRAVOMOC ORGÁNU PŘÍSLUŠNÉHO K PROVĚŘOVÁNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ

Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb §24

ČÁST TŘETÍ - INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Informační povinnost poplatníka §25

Informační povinnost správce daně §26

Ověření účtenky u správce daně §27

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupek proti evidenci tržeb §28

Přestupky na úseku evidence tržeb §29

Příslušnost §30

ČÁST PÁTÁ - OPATŘENÍ K VYNUCENÍ NÁPRAVY

Uzavření provozovny a pozastavení výkonu činnosti §31

ČÁST ŠESTÁ - ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ

Závazné posouzení o určení evidované tržby §32

ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vztah k daňovému řádu §33

Spolupráce orgánů veřejné moci §34

Účtenková loterie §35

Vztah k cizímu právu §36 §37

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §38

Nález Ústavního soudu č. 8/2018 Sb.

č. 256/2019 Sb. - Čl. II

INFORMACE

112

XXXXX

xx xxx 16. xxxxxx 2016

x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxx, povinnosti a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx s nimi xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXX

XXXXX X

XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX TRŽEB

§3

Určení subjektu x předmětu xxxxxxxx xxxxx

(1) Subjektem evidence xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx a

b) xxxx z příjmů xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxx xxxxxxxxx xxxxx poplatníka xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX XXXXX

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx je platba, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodný příjem.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx formální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tržbu x je

a) xxxxxx x následnému čerpání xxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxx příjem, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§5

Formální xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx tržbu

Formální xxxxxxxxxxx xxx evidovanou xxxxx xxxxxxx platba xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x prostorách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zboží xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dodavatelů anebo x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx,

x) xxxxxxx,

x) x jiných xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx formám xxxxx xxxxxx a) xx d), xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx složené xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x).

§6

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx se pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příjem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx,

2. xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tržeb xxxxxxxxx xxxx

3. xxxxxxx xxxx vybírané srážkou xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx

x) u xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických xxxx xxxxxx z činnosti, xxxxx je podnikáním, x výjimkou xxxxxx, xxxxx

1. není xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx,

2. xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

3. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx srážkou xxxxx xxxxxxxx sazby xxxx xxxx

4. podléhá xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Příjmy podle xxxxxxxx 1 jsou x xxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxx účetní xxxxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x jejího xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx příjmem xxxxxx společníka.

§7

Storno x opravy

Vrací-li xx evidovaná xxxxx xxxx xxxxxxx-xx se xxxx xxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx evidence xxxxx xxxxxxx s tím xxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx evidována xxxx záporná.

§8

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx jedná xxxx xxxxxx xx účet xxxxxx.

(2) Xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jednající xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx také platba xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx jeho xxxx, xxxxx xxxxxxx formální xxxxxxxxxxx pro evidovanou xxxxx x x xxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx svým xxxxxx xx xxxx xxxx, založila xxxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxx k evidování xxxxx

(1) Poplatník, xxxxxxx xxxxx plyne, může xxxxxxx xxxxxxxxxx tržby xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx něj xxxx xxxxx evidoval.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx pověřit xxxxxxx x xxxx, xxx za xx xxxx tržbu xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxx je x evidování xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tržbu poplatníka, xxxxx ho xxxxxxxxxx xxxxx pověřil, x xxxxxxxx xx porušení xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx tržby pověřen, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx poplatníka, který xx evidováním tržby xxxxxxx, podle xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx jejich xxxxxxxx; xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx plní poplatník, xxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxxxx evidováním xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(5) Tržby, x jejichž evidování xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx evidovat ve xxxxxxxxx xxxxxx.

HLAVA III

TRŽBY XXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX, XX ZVLÁŠTNÍM XXXXXX X TRŽBY VYLOUČENÉ X XXXXXXXX XXXXX

§10

Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xx zjednodušeném xxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxx x prodeje xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx pravidelné xxxxxxxx přepravě xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxx x přidané xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 8/2018 Sb.

§11

Povolení pro evidování xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu, xxxxx by xxxxxxxxx xxxx tržby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx plynulý x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx, xx xxxxx tato xxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxx poplatník xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx, x xxxxx, na xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 dnů ode xxx jejího xxxxxx. X xxxxxxxx správce xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx 60 xxxxx ode dne xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxx žádosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiné xxxxxx xxx xx, xxxxx xxx obsahovala xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx odložena. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx být xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx ode xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx, zjistí-li, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydání.

§11x

Xxxxxxxx pro evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx daně xxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx pojišťovny, nebo xx základě žádosti xxxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických osob xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) poplatník xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxx z přidané xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx neprovozuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxx 2 xxxxxxxxxxx, ledaže je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x po xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a

c) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x evidovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxxx předcházející kalendářní xxxxxxxxx 600 000 Xx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 600 000 Xx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) skutečnosti xxxxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b) a x) a

b) xxxxx x provozovnách, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dosud x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

&xxxx;(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne jejího xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx evidování xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxx xxx následujícího xx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx oznámení xxxxxx rozhodnutí.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx tuto skutečnost xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 xxx xxx xxx, ve xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx-xx x xx poplatník,

b) xxxxxx-xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxx, nebo

c) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost.

(6) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx ode dne xxxxxx právní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx okamžikem xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx zprávou.

(8) Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx režimu xxx podat nejdříve xx

x) 60 dnech xxx dne nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxx x),

x) 6 měsících xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x),

x) 60 xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx.

§11x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2019 Sb. s xxxxxxxxx od 1.2.2020

§12

Xxxxx vyloučené z xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx

x) xxxxx,

x) xxxxxxxx samosprávného xxxxx,

x) příspěvkové organizace,

d) Xxxxx národní xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx tržbou xxxxxx xxxx xxxxx

x) banky, xxxxxx zahraniční xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu,

e) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx společnosti,

h) penzijního xxxxx,

x) x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích xx xxxxxxx licence xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x podnikání xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x vodovodech x xxxxxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.101) - xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních ústavní xxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX xxx xxxx 87.201) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx osoby x xxxxxxxxxx duševním xxxxxxxxxxx x xxxxx závislé xx xxxxxxxxxx látkách,

m) x činností uvedených x klasifikaci XXXX xxx xxxx 87.20.11) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxx x chronickým xxxxxxxx onemocněním,

n) z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.20.21) - xxxxxxxx péče x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x činností xxxxxxxxx v klasifikaci XXXX pod kódy 87.301) - sociální xxxx x xxxxxxxx xxx seniory a xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.30.11) - sociální xxxx x xxxxxxxx xxx seniory,

q) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 87.30.21) - xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro osoby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 87.901) - ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.101) - ambulantní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.10.11) - ambulantní xxxx xxxxxxx sociální xxxxxx xxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.10.21) - xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx služby xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením,

v) x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.911) - xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) x činností xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX pod xxxx 88.991) - ostatní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. x.,

x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx x klasifikaci XXXX pod xxxx 88.99.11) - xxxxxxxx xxxxxx xxx uprchlíky, xxxxx katastrof,

y) z xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx NACE xxx xxxx 88.99.21) - xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.31) - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

xx) x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXX xxx xxxx 88.99.91) - xxxx ambulantní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx služby x. n.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx 10 xxx následujících xx xxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxx x zboží x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx souvislosti x xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytovaného xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přepravě xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxx vedlejší xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) z xxxxxxx xxxxx xx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx automatu,

j) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxx xx poskytování xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxx služeb uskutečněné xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zúčtováním jiné xxxxxx,

x) x hazardní xxx,

x) z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xx,

x) poplatníka xxxx z příjmů xxxxxxxxx osob,

1. xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx průkaz XXX/X x xxxxxx xxxxx xxxx praktické xxxxxxxxxxx xxxx těžké xxxxxxxxxxxxx,

2. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx spolupracujících xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx daně x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx splňují xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx 1,

3. který xxxx xxxxxxxxxxx společnosti, x xxxxx xxxxxxxx tržba xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti splňují xxxxxxxx uvedenou v xxxx 1, x

4. xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolupracující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1,

x) x xxxxxxx sladkovodních xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx od 18. xx 24. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx x xxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxx tyto xxxxx.

(4) X xxxxxxx občana xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx hlášen k xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky po xxxx xxxxxxx 3 xxxxxx, xx podmínka xxxxxxx v odstavci 3 písm. x) xxxx 1 považuje xx splněnou, pokud xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXXX POPLATNÍKA

Díl 1

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, certifikát xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx

§13

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx evidované x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně umožňující xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx tržeb x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx podat xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx autentizačních xxxxx pouze

a) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxx přihlásit xx xxxx xxxxxx schránky, x to xx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxx xx xxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně.

§14

Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx o autentizační xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx lze xxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx daně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx datové xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podal-li xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, správce xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Správce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x postup xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx certifikátu pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx správu xxxxxxxx xxxxx.

§15

Certifikát xxx evidenci xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

§15x

Xxxx účtenek

(1) Xxxxxxx xxxx předává xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx povahy x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx další xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx 1 xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx daně xxxxxxxx xx oznámení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx režimu.

(3) Poplatník xxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxx xx 15 dnů od xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx evidování xxxxx ve zvláštním xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx x postup pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vydává xxxxx účtenek x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§15x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 256/2019 Sb. x xxxxxxxxx od 1.2.2020

§16

Xxxxxxx autentizačních údajů, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x bloku xxxxxxx

Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx x autentizačními xxxxx, certifikátem xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx tak, xxx předešel jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx blok xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxx povinnost

§17

Údaje x xxxxxxxxxxxx

(1) Poplatník xx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xxxxxxxxx tržby. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx ke xxxxx údajů x xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx 15 dnů xxx dne, xxx xxxxx nastala, nejpozději xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tržby x provozovně, xxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx neeviduje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxx 3

Evidenční povinnost

Oddíl 1

Xxxxxxxx tržeb xxxxxx xxxxxxxx

§18

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) zaslat xxxxxxx zprávou údaje x této xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx daně x

x) vystavit xxxxxxx xxxx, od xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x jejímu xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx pokyn xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx x evidované tržbě xxxx xxxxxxx.

(4) Údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx pouze xx společné technické xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§19

Rozsah zasílaných xxxxx

(1) Xxxxxx o evidované xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx provozovny, ve xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx tržba xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx číslo xxxxxxx,

x) xxxxx x čas xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx účtenky, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v české xxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x běžném nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxxxx datovou xxxxxxx xx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx čerpání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x české xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx plateb, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, uvedená x xxxxx měně,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx poplatníka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tržby xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty x xxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxx xxxx,

x) celková xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx měně,

f) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx z přidané xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxxxx.

§20

Údaje xx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx identifikační xxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které je xxxxx uskutečněna,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) pořadové xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je vystavena xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x české xxxx,

x) bezpečnostní xxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx x evidované tržbě xxxxxxxx na účtence xx také xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tržby xxxxxxxxxx, xxxxx tržbu xxxxxxx, xxxxx xxxx kmenová xxxx xxxxxx daňového xxxxxxxxxxxxxxx čísla xxxxxxx xxxxxxx identifikátorem, xxxxxx xx xxxxx číslo.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx.

§21

Xxxx xxxxxx

(1) Dobou xxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x evidované xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatníka a xxxxxxxx xxxxxxxxxx identifikačního xxxx na pokladním xxxxxxxx poplatníka.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 2 sekundy podle xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tržeb xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx připojení x xxxxxxx datové xxxx.

§22

Xxxxxx xxx překročení xxxxx doby xxxxxx

Xxxxx-xx xxx evidování tržby x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, poplatník

a) xx xxxxxxx údaje x evidované xxxxx xxxxxx datovou xxxxxxx xxxxxxx xxxx bezodkladně xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vedla x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 48 xxxxx xx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxx x

x) není xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx fiskální xxxxxxxxxxxxx xxx.

Xxxxx 2

Evidence tržeb xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§23

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxx

Xxx xxxxxx evidenční xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxx xx postupuje xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti x xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx fiskální xxxxxxxxxxxxx xxx.

Oddíl 3

Evidence xxxxx xx zvláštním režimu

§23a

Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účtenku x nejnižším xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tomu, xx xxxx xxxxxxxxx tržba xxxxx,

x) xxxxxxxx stejnopis xxxxxxxxx účtenky s xxx, xx tato xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxxx daně x příjmů, ke xxxxx se vztahuje, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxx xx každé xxxxxxxxxx čtvrtletí, ve xxxxxx uskutečnil xxxx xxxxxx evidovanou xxxxx xxxx provedl její xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx do 20 xxx od xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxx

x) xx tiskopisu xxxxxxx Ministerstvem xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx výstupu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx shodné s xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxx x struktuře xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxx jiný právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podpisu,

2. x xxxxxxxx identitou podatele xxxxxxxx, xxxxxx se xxx přihlásit xx xxxx datové schránky, xxxx

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxx.

§23x xxxxxx právním předpisem x. 256/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

§23b

Údaje xx účtence xxxxxxxxx ve zvláštním xxxxxx

Xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxx uvádět

a) xxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xx více xxx 1 provozovnu,

c) datum x xxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud je xxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxxx částku xxxxx x xxxxx měně.

§23b xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 256/2019 Xx. x účinností xx 1.5.2020

§23x

Xxxxx v oznámení x tržbách xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxx evidovaných xx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxx identifikační x xxxxxxxxx údaje,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx jsou tržby xxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx než 1 xxxxxxxxxx,

x) xxxxx týkající xx xxxxxxx x xxxxx účtenek x

x) xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) x x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx každou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx uskutečňovány evidované xxxxx.

§23x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 256/2019 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.2020

XXXXX X

XXXXXXXX ORGÁNU XXXXXXXXXXX X PROVĚŘOVÁNÍ XXXXXX XXXXXXXXXX

§24

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxx

(1) Orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx evidenci xxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolní xxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxxxx nákupu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx příslušného x prověřování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx hledí xxxx xx xxxxxxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx kontrolního xxxxxx xxxx xxxx-xx způsobena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, odstoupit.

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§25

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx poplatníka

(1) Poplatník xx povinen mít xx místě, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Informační xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nabízeny xxxxx xxxx služby.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx oznámení je

a) xxxx xx znění "Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx vystavit xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zároveň xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxx online; x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx 48 hodin.", xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx pokladním xxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx xx xxxxx "Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx ve zjednodušeném xxxxxx, xxx. xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x správce xxxx nejpozději xx 5 xxx.", xxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tržby xx zjednodušeném režimu, xxxx

x) xxxx ve xxxxx "Podle zákona x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx eviduje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x bloku xxxxxxx.", xxxxxxx-xx poplatník x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

§26

Informační xxxxxxxxx správce xxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, informace shromažďované xx xxxxxxxxx technickém xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Správce daně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup

a) xxxxxx x xxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a

b) xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx informací podle xxxxxxxx 1.

§27

Xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx daně

(1) Xxxxxxx xxxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx evidované x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx daně xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

§28

Přestupek xxxxx xxxxxxxx tržeb

(1) Fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx úmyslně xxxxx nebo zmaří xxxxxxxx xxxxx.

(2) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxx zmaří xxxxxxxx xxxxx.

(3) Za přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx 2 lze xxxxxx xxxxxx xx 500&xxxx;000 Xx.

§29

Přestupky na xxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxx osoba, xxxxx xxxxxxx tržby, xxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tržbě xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) zacházet s xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx blokem xxxxxxx xxx, xxx předešla xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze uložit xxxxxx xx

x) 50 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, jde-li o xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx. x) xxxx x).

§30

Příslušnost

(1) K xxxxxx x přestupcích xxxxx xxxxxx zákona je xxxxxxxxx

x) finanční xxxx x

x) xxxxx úřad.

(2) X řízení je xxxxxx xxxxxxxxx ten xxxxx, který provádí xxxx xxxxxxx prověřování xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXX

XXXXXXXX X XXXXXXXX NÁPRAVY

§31

Uzavření xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxxx

(1) Zjistí-li orgán xxxxxxxxx x prověřování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx údaje o xxxxxxxxx tržbě, xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx okamžité

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxx výkonu činnosti, xxx které xxxxxxx x evidenci xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxx xxx evidenci tržeb xxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx toto opatření xxxxxxxx. Proti xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx nelze odvolat.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxx orgán, xxxxx opatření uložil, xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxxxx, vyvěsí se xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx přístupových xxxx.

(4) Xxxxxxxxx podle odstavce 1 nesmí xxx xxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX POSOUZENÍ

§32

Závazné xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je platba xxxxxxxxxx tržbou xxxx xxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx režimu.

(3) V xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx poplatník uvede

a) xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxx výroku xxxxxxxxxx x závazném xxxxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX A XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§33

Xxxxx x xxxxxxxx řádu

Nestanoví-li xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx při xxxxxx x jiném xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§34

Xxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k prověřování xxxxxx povinností.

§35

Účtenková xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx loterii x xxxxx xxxx peněžní xxxx, xxxxx xx xxx zúčastnit xxxxx xx základě zaslání xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx loterie xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx ceny a xx pořízení xxxxx xxxx se xxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu.

(4) Xx xxxxxxxxxx loterii xx xxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

§36

Xxxxx x cizímu xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx poplatníka, xxxxx xx povinen xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x výměně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx získávat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§37

§37 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 256/2019 Sb.

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§38

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx ustanovení §10 xx 17 x §32, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxx xxxxxxxxx.

x x. Xxxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx evidování tržeb xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx práva x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx evidovanou tržbou xxx účely §11a xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 112/2016 Xx., xx xxxxx xx xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 112/2016 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx tržeb ve xxxxxxxxx xxxxxx podle §11a xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx xxxxx účinném xx xxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxx žádost xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx.

4. Rozhodnutí o xxxxxxxx xxx evidování xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxxxx č. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx čtvrtého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

5. Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx tržeb xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §11a xxxx. 5 xxxxxx x. 112/2016 Xx., xx znění xxxxxxx xx xxxxxxx xxx čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího po xxx vyhlášení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx dnem sedmého xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Ustanovení §11a xxxx. 7 zákona x. 112/2016 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dnem sedmého xxxxxxxxxxxx měsíce následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 256/2019 Xx. x účinností od 1.11.2019

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 112/2016 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.12.2016, x výjimkou xxxxxxxxxx §10 xx 17 x §32, která xxxxxxxx účinnosti 1.9.2016.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.7.2017

8/2018 Xx., nález XX xx dne 12.12.2017 xx. xx. Xx. ÚS 26/16 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x. 112/2016 Xx., x evidenci xxxxx, xxxx xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx

x účinností od 1.3.2018 a 1.1.2019

256/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 112/2016 Sb., x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 235/2004 Xx., x xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.2019 x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1.2.2020 x 1.5.2020

Xxxxxx xxxxxxx x. 112/2016 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 458/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2023.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1893/2006 ze xxx 20. xxxxxxxx 2006, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností NACE Xxxxxx 2 x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 3037/90 x xxxxxxx xxxxxxxx ES x xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.