Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2022.


Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

90/2016 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - DODÁVÁNÍ VÝROBKŮ NA TRH

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1 §2

Pojmy §3 §4 §5

HLAVA II - HOSPODÁŘSKÉ SUBJEKTY

Výrobce §6

Zplnomocněný zástupce §7

Dovozce §8

Distributor §9 §10 §11

HLAVA III - POSUZOVÁNÍ SHODY

Postupy posuzování shody §12

Předpoklad shody §13

Prohlášení o shodě §14

Označení CE a další označení §15

HLAVA IV - STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ §16

Oznámení a kontrola oznámených subjektů §17 §18 §19 §20 §21 §22

Oznámené subjekty §23 §24 §25 §26

ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH VÝROBCÍCH

HLAVA I - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO VÝROBKY UPRAVENÉ PŘÍSLUŠNÝMI NAŘÍZENÍMI EVROPSKÉ UNIE

Oddíl 1 - Osobní ochranné prostředky §27

Oddíl 2 - Spotřebiče plynných paliv §27a

Oddíl 3 - Lanové dráhy §27b

Oddíl 4 - Zdravotnické prostředky §27c

Oddíl 5 - Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro §27d

Oddíl 6 - Hnojivé výrobky EU §27e

HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO NĚKTERÉ JINÉ VÝROBKY

Oddíl 1 - Výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy §28 §29 §30

Oddíl 2 - Pevné instalace z hlediska elektromagnetické kompatibility §31 §32

Oddíl 3 - Rekreační plavidla a vodní skútry §33 §34 §35 §36 §37

Oddíl 4 - Lodní výstroj §38 §39 §40 §41 §42

Oddíl 5 - Tlaková zařízení §43 §44 §45 §45a

Oddíl 6 - Rádiová zařízení §46 §47

Interoperabilita automobilových rádiových zařízení a digitálních televizních zařízení §47a

Oddíl 7 - Měřidla §48 §48a

Oddíl 8 - Váhy s neautomatickou činností §48b

Oddíl 9 - Zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu §48c

ČÁST TŘETÍ - DOZOR NAD TRHEM

Dozor §49

Ochranná opatření §50

Výrobky představující riziko i přes splnění požadavků §51

Oznamovací povinnost §52

ČÁST ČTVRTÁ - PŘESTUPKY

Přestupky fyzických osob §53

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob §54

Společná ustanovení k přestupkům §55

ČÁST PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Společná ustanovení §56 §57

Zmocňovací ustanovení §57a

Přechodná ustanovení §58 §59

ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §60

Příloha č. 1 - Moduly posuzování shody

Příloha č. 2 - EU prohlášení o shodě

INFORMACE

90

XXXXX

xx xxx 3. xxxxxx 2016

x posuzování xxxxx stanovených xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

DODÁVÁNÍ XXXXXXX XX XXX

XXXXX X

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x společném xxxxx xxx xxxxxxx výrobků xx xxx1) a xxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxx xxx ochraně xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxx výrobků xx trh2) xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx rámci xxx xxxxxxx výrobků xx trh1) x x xxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x těmito xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízeními xxxxx, xxxxxxxx

x) obecné xxxxxx xxx xxxxxxxx výrobků xx xxx, popřípadě xxxxxxx výrobků xx xxxxxxx,

x) způsob stanovení xxxxxxx k posuzování xxxxx x technických xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx splňovat,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx na xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxx do provozu xxxxxxx, x xxxxxxx xx být xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) posuzování xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x činnostem podle xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) povinnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, posuzováním xxxxx x dozorem xxx xxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx dále xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx akreditace a xxxxxx3) dozor nad xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx zákon xxx xxxxxxxx výkon xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx uvádění výrobků xx trh xxxxxxxxxx xx ke xxxxxxxxxx xxxxx xxx uvádění xxxxxxx na xxx, x xxxxx jsou xxxxxxx v části xxxxx xxxxx X xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx jiný xxxxx4) upravující posuzování xxxxx x dodávání xxxxxxx xx xxx.

§2

(1) Na xxxxxxx, xx které xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, se xxxxxxxxxx §3 xx 15 nepoužijí. Ustanovení §17 xx 26, §50 x 51 xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx stanoveno jinak.

(2) X výrobků xxxxxxxxx x části druhé xxxxx II se xxxxxxxxxx §3 xx 15, §1726, §50 x 51 xxxxxxx, xxxxx xxxx stanoveno x xxxxx druhé xxxxx XX xxxxx.

§3

Xxxxx

Xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx na trh xxxxxx výrobku x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx obchodní činnosti, xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx na trh xxxxx dodání výrobku xx trh Evropské xxxx,

x) hospodářským subjektem xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx výrobek xxxx xx nechává xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxx výrobek xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx ochrannou xxxxxxx xxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx vlády, xxx xxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxx pověření xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx usazená x Evropské xxxx, xxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx xx třetí xxxx,

x) distributorem xxxxx, x xxxxxxxx výrobce xxxx xxxxxxx, xxxxx x dodavatelském xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osoba nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává činnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, certifikace x inspekce,

i) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx technické požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx, služby, xxxxxxx xxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) označením XX xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx x xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) technickými xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx charakteristiky xxxxxxx, jimiž jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, interoperabilita, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx metody x xxxxxxx xxxxxx xxxx na charakteristiky xxxxxxx, x

2. jiné xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxx výrobku xx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, opětovného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx významně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x oběhu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx uživateli, xxxxx, xxxxx výrobek xxxxxxxxx uživateli xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxx, aby xxx výrobek, xxxxx xx nachází x xxxxxxxxxxxxx řetězci, dodáván xx trh.

§4

Xxxxxxx určené k xxxxxxxxxx shody x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx výrobky splňovat xxx uvedení xx xxx, xxxxxxxxx při xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxx nařízeními, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx

x) způsoby xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XX prohlášení x xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx XX xxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx též xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho podobu x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx dodávání xxxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxxxxxx x činnostem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx subjektů (§17) xxx posuzování xxxxx.

§5

(1) Xx xxx xxx xxx uveden xxxxx xxxxxx výrobek, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx vydaných x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx (xxxx xxx "stanovený xxxxxxxxx"), x x něhož xxxx posouzena shoda.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx používání pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx splňuje požadavky xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx výrobků na xxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx"), které xx xx výrobek xxxxxxxx, xxxxx orgány veřejné xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na trh xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x případech x xx xxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

§6

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je povinen xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx výroby, x xx i x xxxxxxx, xx xxxxx xx změnám xxxxxxxxxx xxxx parametrů výrobku, xxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxxxxx norem5) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx výrobek, xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx nechat xxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Rozsah a xxxxxx vyhotovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlády. Xx xxxxxxxxx xxxxx xx výrobce xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx x xxxxx") x xxxxxxx označení CE xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu x xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Výrobce xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx informační x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx, stanovené xxxxxxxxx vlády. Xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx uvést xxxx xxxxx na xxxxxxx, x nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, který xx k xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jasné x xxxxxxxxxxxx instrukce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, přikládá xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxx přikládaných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx nařízením.

(4) Výrobce xx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením vlády xxxxxxx provádět xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jiná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx uváděných xx xxx, vést evidenci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx, a xxxxxxxxxx x xxxxxx skutečnostech xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx dodal.

(5) Xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xx mít xxxxx xx domnívat, xx výrobek, xxxxx xxxxx xx trh, xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx požadavky, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx stáhnout výrobek x xxxx nebo x xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx životního xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"), je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx a x xxxx povaze x xxxxxxxxx, xxxxx x x přijatých xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx, bezodkladně xxxxxxxxxx xxxxx dozoru (§49 xxxx. 1) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, v němž xxxxxxx xxxxx xx xxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx příslušnému orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx dodal xx xxx, na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx se xxxxx, xxxxxxxxx xxxx informace x podklady x xxxxxxx jazyce příslušného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx součinnost xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s cílem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx.

(7) Výrobce xx oprávněn jmenovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1, xxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xx xxxx xxxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§7

Zplnomocněný zástupce

Zplnomocněný xxxxxxxx xxxxxxxx úkoly v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlády. Xx xxxxxxxx xx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx výrobku x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x cílem vyloučení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx které se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx smí xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx stanovenými požadavky, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx uvedením xx xxx s výrobky xxxxxxx, nebyl skladovacími x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soulad xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx povinen

a) xxxx xxxxxxxx výrobku xx trh zajistit, xxx

1. výrobce x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx příslušný postup xxxxxxxxx shody a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx CE xxxx xxxxx xxxxxxxxxx označením,

3. xxxx k výrobku xxxxxxxxx prohlášení x xxxxx, pokud tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxx opatřen xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

5. výrobce dodržel xxxxxxxxx stanovené v §6 xxxx. 3, x

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x nařízení vlády x xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dostupnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Dovozce, xxxxx xx domnívá xxxx xx mít xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx, který xxxxx xxxxx xx xxx, není x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxxxx výrobek xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx. Xxxxx výrobek xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x včetně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a jeho xxxxxxxxx, xxxxx i x jím přijatých xxxxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx z xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx výrobku identifikační x kontaktní xxxxx xxxxxxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxxx nařízením xxxxx, xxxx není-li xx xxxxx nebo xxxxxxx-xx xxx nařízení xxxxx, xx povinen xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxx přiložen. Dovozce xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxx xx x xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem ochrany xxxxxx x bezpečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx, vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx výrobků x xxxxx x informovat x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

(6) Dovozce xx povinen orgánu xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x němž výrobek xxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx shody xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx jinak, xxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Dovozce xx xxxxxxx poskytnout těmto xxxxxxx na vyžádání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxx xx xxx.

(7) Xxxxxxx, xxxxx xx domnívá nebo xx mít důvod xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx, není x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přijme xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx souladu s xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxx nebo z xxxxx. Pokud výrobek xxxxxxxxxxx riziko, xx xxxxxxx x xxx x x jeho xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x stažení výrobku x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobce x xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxx xxxxxxx dodal xx xxx.

§9

Distributor

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx, a xx xxxxxxx zajišťovat, aby xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxxx nakládá, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výrobků xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Distributor je xxxxxxx x xxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxx xxxxxxx výrobku xx xxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx xxxxx stanoveným xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x shodě x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx tyto xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, a xxx výrobce x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §6 xxxx. 3 x x §8 xxxx. 4.

(3) Distributor, xxxxx xx domnívá xxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxx dodat na xxx, dokud výrobek xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x orgány xxxxxx xxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x němž xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx jeho xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx shody xxxxxxx. Distributor xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx na xxx.

(5) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx domnívá xxxx xx xxx důvod xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx dodal xx trh, není x souladu xx xxxxxxxxxxx požadavky, xx xxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx přijata xxxxxxxx xxxxxxxx x uvedení xxxxxxx xx souladu x xxxxxx požadavky, xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xxx a o xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx opatřeních xxxx x stažení xxxxxxx z trhu xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informovat xxxxxxx xxxx dovozce x xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, v němž xxxxxxx dodal xx xxx.

§10

Xxxxxxx xxxx distributor xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx vztahují xxxxxxxxxx výrobce xxxxx §6, pokud xxxxx xxxxxxx na trh xxx svým jménem xxxx ochrannou xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ovlivnit xxxx xxxxx se xxxxxxxxxxx požadavky.

§11

Hospodářské xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX III

POSUZOVÁNÍ SHODY

§12

Postupy xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx provádí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jejich kombinaci xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx modulů xxxxxxxxxx shody xxxxxxx příloha č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Jednotlivé xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, které při xxxxxxxxxx xxxxx zajišťují xxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx posuzování shody. Xxxxxx specifikují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx informací xxxx výrobcem a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x výrobku, xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxx xxxxxx výrobku, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx zkoušení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, formy závěrů x xxxxxxxxxx shody, xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kusové xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jakosti.

(3) Na xxxxxxxxxx xxxxx se x případech a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, splňuje-li xxxx xxxxxxxx:

x) xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výrobce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v souladu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx3),

x) vnitropodnikový xxxxx výrobce tvoří xxxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx metody xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, prokazovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx na návrhu, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, které posuzují, x nesmí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx důvěryhodnost xx xxxxxx x xxxxxxxxx posuzování,

d) vnitropodnikový xxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx, jehož součástí xxxxxxxxxxxxxxx útvar xx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Úřadu xxx technickou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxx") xxxxxxxxx o xxx, xx byl xxxxxxxxxxxxxxx útvar výrobce xxxxxxxxxxx, xxxxxx rozsahu xxxx xxxxxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Pokud xx xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx5) nebo xxxxxx xxxxxx, xx něž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie, má xx xx xx, xx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, jichž xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx normy x xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx Úřad xx Xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx normalizaci, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx technických xxxxxxx x technických xxxxxxxxxxx předepisujících xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§14

Xxxxxxxxxx o xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx x shodě xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx technických požadavků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 x tomuto xxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x prvky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, x musí xxx xxxxx aktualizováno. Vyhotovuje xx v xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx uváděn nebo xxxxxxx xx xxx.

(3) Xxxxx xx na xxxxxxx vztahuje více xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx vypracování xxxxxxxxxx x xxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx prohlášení x xxxxx, x xxxx xx uvedou xxxxxx na harmonizační xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Toto jediné xxxxxxxxxx o xxxxx xxxx mít, připouští-li xx xxxxxxxx vlády, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x shodě.

§15

Xxxxxxxx CE a xxxxx označení

(1) Xxxxxxxxx XX6) xxx xxx xxxxxxx pouze xxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx XX xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx trh; xxxx xxx xxxxxxxx viditelně, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX, xxxxxxx, xx xxxxxxxx XX xx xxx xxxxxxxx xx výrobním xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx obalu xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) K xxxxxxxx XX při xxxxxxxxxx shody xxxxx xxxxxx, zahrnujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx oznámený xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxxx xx mu xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx oznámeného xxxxxxxx xxxx připojit xxxx xxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxxx xxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx-xx tak xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx CE, xxxxxxxxx xx identifikačním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. K označením xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx označující zvláštní xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXXXX

§16

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxxx Xxxx vykonává xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx uvádění xxxxxxx xx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx xxx, že

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x ostatním xxxxxxxx státům Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členskými státy Xxxxxxxx unie,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje x změnách v xxxxxx xxxxxxxx a

d) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx státní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx a kontrola xxxxxxxxxx subjektů

§17

(1) Oznámeným xxxxxxxxx může být xxxxx právnická xxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x §23 x xxx x xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx požadavky xxxxxxxx xxxxxx, x která xxxxx záruky dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů x řádného xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komisi a xxxxxxxx členským xxxxxx Xxxxxxxx unie Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx oznamuje Xxxxxxxx xxxxxx x ostatním xxxxxxxx státům Evropské xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. X těmto xxxxxx využívá xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx komisí.

(3) Xxxx informuje Xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a při xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§18

(1) Xxxxxx o xxxxxxxx se zahajuje xx základě xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxx postupů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx oznámení xxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx7), bylo-li x xxxxxxx přiloženo. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx požadavků xxxxx §23, xxxxxxxx žadatel Xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx doklady nezbytné x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxx rozhodne Xxxx xx 90 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. V případě, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx, prodlužuje xx xxxx xxxxx o 30 xxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxx požadavky x xxxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 1, xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2, x xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxx.

(4) Oznámení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx posuzování xxxxx x dotčeném xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx shody xx xxxxxx x příslušnému xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx výrobku xxxxxxxx.

(5) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x poučením, xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx oprávnění x xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx usnesením xxxxxxxxxxxx xx spisu xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Evropská xxxxxx xxx žádný x členských států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx oznámení námitku xx 2 týdnů xx zpřístupnění xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x akreditaci, xxxx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1, Xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx a vyrozumí x tom oznámený xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xx Věstníku Úřadu xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx kterého xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxx oprávnění x xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxx. Požádat o xxxxxx takového potvrzení xxx předem xxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxx nebo x průběhu řízení. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx.

(3) Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx námitku xxxxx xxxxxxxx 1, Xxxx xxxxx žadatele, xxx xxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků, x poskytne xx x tomu přiměřenou xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx Úřadu. Xxxxx Xxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, provede xxxxx xxxxxxxx podle §17 odst. 2. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§21

(1) Úřad xxxxxxxxxx, xxx jím oznámené xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxx. Oznámený xxxxxxx xx povinen xx xxxxxxxx doložit Úřadu xxxxxxxxx xxxxx závěrů xxxxxxxxxxx xxx posuzování xxxxx x za xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxx tyto xxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxxx je Xxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx jinými xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zadá xxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "subdodavatel").

(2) Xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23, pak x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, omezení, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23, x xxxxx Xxxx xxxxxx, xx xxxxxx neplnění xxxx xxxxx důsledek xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu, xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx oznámeného subjektu x stanoví xxxxx x xxxxxxx. Informuje-li xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx x zjednání nápravy x Úřad shledá xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti oznámeného xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §24 xx 26, x xxxxxx xxxxxx, xx xx méně závažné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §23, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opatření x nápravě. Nepovažuje-li Xxxx takový xxxxxx xx dostatečný, pak xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx ve stanovené xxxxx uloží xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xx v xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 4.

§22

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx nebo zrušeno xxxxxx oprávnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna

a) x xxxxx rozhodnutí Xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčené xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx změny platnosti xxxxxxxx, převést práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x posuzováním xxxxx, xxxxxx následného ověřování xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx byl vydán xxxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxx osvědčující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), na oznámený xxxxxxx, s nímž xx xxxxx hospodářský xxxxxxx uzavřenu xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, aby xxxx příslušná dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu xx xxxxxxxx x dispozici Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxx, kterou xx k xxxx x rozhodnutí o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx.

(2) Osvědčení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx shody, xxxxxx vydané xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx, xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), nebo xxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx převzal xxxxx x povinnosti podle xxxxxxxx 1 xxxx. x), xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpracovaných xxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpokladů, xx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, že oznámený xxxxxxx hodlá ukončit xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, aniž by xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx x požadavků xxxxxxxxxx §23, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx 1 písm. x) platí obdobně.

(5) Xx-xx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx oznámeným xxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx.

Xxxxxxxx subjekty

§23

(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx vlády xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x hospodářskému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx podílejí xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxx, xxxxx prokáže xxxxx nezávislost x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx úkolů x xxxxx posuzování shody (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxxxx, vyrábět, xxxxxxx, instalovat, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxxx podílet na xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx, používání xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osoby, které xx těmito xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnost, která xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nezávislý úsudek x důvěryhodnost xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, x nimž xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx poradenských xxxxxx; xx nevylučuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nezbytných xxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx shody x xxxxxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěryhodnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxx úsudek nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx shody,

d) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxx je xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxxxx jeho xxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx posuzování xxxxx x xxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx výrobků, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, potřebné:

1. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx potřebnými x plnění xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. popisy xxxxxxx, xxxxx nichž je xxxxxxxxxx xxxxx prováděno x xxx zajišťují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx; musí uplatňovat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro rozlišení xxxx xxxxx, xxx xxxx vykonávány xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx,

3. postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxxx velikost, xxxxxxx, strukturu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x administrativních xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx přístup x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxx se podílejí xx posuzování xxxxx, xxxx

1. mít xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx oznámení xxxxxxxx,

2. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx provádějí, x xxxxxxxxxxxx oprávnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavků, xxxxxxxxxxxxxxx norem, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, a xxxxxxx xxx,

4. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx byla xxxxxxxxx provedena,

h) subjekt xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx jeho činností xxx posuzování xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx provedených posouzení xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu, x limitem pojistného xxxxxx xx výši xxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxx,

x) subjekt xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx byli xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx informace, xxxxx xxxxxxx při xxxxxx xxxxx povinností xxxxx xxxxxx zákona, nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx prokázat, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xx xxx byly xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, předpokládá se, xx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx vztahují.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x personální xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx v nařízeních xxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx shody x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlády xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Evropské unie. Xxxxxxx přitom svým xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx8), jejímž xxxxxxxxx jsou činnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X podstatným náležitostem xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxx 2 xx 5.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xx provádí xxxxxxx xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Oznámené xxxxxxxx xxx výkonu xxx xxxxxxxx zohlední xxxxxxxx x strukturu xxxxxxxxx hospodářského xxxxxxxx, xxxxxxx, v xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx povahu xxxxxxxxx xxxxxxx. Tyto xxxxxxxx xxxx dodržovat xxxxxxx xxxx přísnosti x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(3) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx výrobce xxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nařízení xxxxx, v příslušném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavky, xxxxx xx xxxxxxx, postup xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx prokázání xxxxx, xxxxx xx xx xxxx výrobek xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx opatření, x xxxxxxxxx nevydá.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx, xx nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, oznámený xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx neplnění xxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nápravná xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx omezí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx osvědčení xxxxxx.

(6) Xx xxxxxx xxxxxxx je oznámený xxxxxxx xxxxxxx sdělit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sjednaného x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu.

§25

(1) Pokud xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, zajistí, xxx subdodavatel splňoval xxxxxxxxx odpovídající xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x informuje x xxx Xxxx.

(2) Oznámený xxxxxxx xxxx plnou xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx subdodavateli xxx xxxxxx na to, xxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x posuzováním xxxxx oznámený subjekt xxxxxxxx.

(4) Oznámený xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvalifikací xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx subdodavatelem.

§26

(1) Xxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx Xxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx osvědčení xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) x všech okolnostech xxxxxxxx vliv xx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxx x informace x provedených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, které xxxxxxx xx orgánů xxxxxx xxx trhem,

d) xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx činnostech.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx výrobku.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státech Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx obdobné činnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, příslušné informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx požádání x xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx subjekt xx xxxxxxx podílet se xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx jeho xxxxxxxx x na činnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů Evropské xxxx nebo podle xxxxxxxxxxx nařízení Evropské xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx byli jeho xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx povinen řídit xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX USTANOVENÍ X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXX PŘÍSLUŠNÝMI XXXXXXXXXX XXXXXXXX UNIE

Oddíl 1

Xxxxxx ochranné prostředky

§27

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Evropské unie x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků11) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgán, xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ochranných xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx jazykem x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

§27x

(1) Odkazuje-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx12) xx příslušný vnitrostátní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxx dozoru.

(2) Xxxxxxxx-xx přímo použitelný xxxxxxx Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx paliv na xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx tímto xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jazyk.

§27a vložen xxxxxxx předpisem x. 265/2017 Xx. s xxxxxxxxx od 1.9.2017

Xxxxx 3

Xxxxxx xxxxx

§27x

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxx použitelný xxxxxxx Evropské xxxx x oblasti xxxxxxxx xxxx13) xx příslušný xxxxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxx.

§27x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Oddíl 4

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§27x

(1) Xxxx je v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx14).

(2) Odkazuje-li xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx určený xxxx požadovaný xxxxxxxx xxxxxx u dokumentů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice český xxxxx.

(3) V xxxxxx x oznámení se xxxxx podle §19 xxxx. 2 prodlužuje x lhůty stanovené x přímo použitelném xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx15).

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 526/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Xxxxx 5

Diagnostické xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in vitro

§27d

(1) Xxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx vitro16).

(2) Odkazuje-li xxxxx použitelný předpis Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxxxx in xxxxx xx jazyk xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx x dokumentů xxxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxx xxxxx.

(3) X řízení x xxxxxxxx se xxxxx xxxxx §19 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x oblasti diagnostických xxxxxxxxxxxxxx prostředků xx xxxxx17).

§27x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 526/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

Oddíl 6

Xxxxxxx výrobky XX

§27x

(1) Xxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx subjekty ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx EU18).

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx xxxxxxxxx výrobků XX xx jazyk xxxxxx nebo požadovaný xxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§27x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 299/2021 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.10.2021

XXXXX II

ZVLÁŠTNÍ XXXXXXXXXX XXX NĚKTERÉ JINÉ XXXXXXX

Xxxxx 1

Xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx

§28

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výtahů a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx úrovně x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxx 15°, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pohybu, x xxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx osoba, xxxxx xx odpovědná xx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxx,

x) xxxxxxx xx xxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx xxx výtahy x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx trhu Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx za xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,

x) uvedením xx trh

1. xxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx xxx výtahy xx xxx, nebo

2. xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxx komponentu xxx xxxxxx nebo si xxxxxxx xxxxxxxxxxxx komponentu xxx výtahy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx komponentu xxxxx xx trh xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) zplnomocněným xxxxxxxxx xxxxx usazená x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodavatelem xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx jménem při xxxxxx konkrétních xxxxx,

x) xxxxxxxx osoba xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxx xxxxx xx xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx dovozce, xxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxx xxx výtahy xx xxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx x souvislosti x xxxxxxx jakékoli xxxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a x souvislosti x xxxxxxxxxxxx komponentou pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx komponenty xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx zabránit, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výtahy, xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx na xxx.

§29

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxx, aby xxxxx výtah byl xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nechá xxxxxxx xxxxxxxxx postup posuzování xxxxx,

x) x xxxxxxx, xx byl soulad xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx požadavky xx xxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx EU xxxxxxxxxx x shodě, xxxxxxx, aby bylo xxxxxxxxx k výtahu, x xxxxxx xxxxxxxx XX,

x) uchovává technickou xxxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí x schválení po xxxx 10 let xx uvedení xxxxxx xx trh,

e) v xxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx x rizikům, která xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx šetření x x případě xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx výtahů,

f) xxxxxxx, aby bylo xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx či xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx zapsanou ochrannou xxxxxx a doručovací xxxxxx, xx níž xxx lze kontaktovat; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; kontaktní údaje xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx návod x xxxxxx xxxxxx; xxxxx návod a xxxxxxxx xxxxx označení xxxx xxx xxxxx x srozumitelné.

(2) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx uvedl xx xxx, není xx shodě s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovenými xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nápravná xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx. Xxxx, pokud výtah xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxx příslušný orgán xxxxxx členského státu Xxxxxxxx unie, v xxxx xxxxx uvedl xx trh, x xxxxx xxxxxxxxxxx, zejména x nesouladu a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zástupce.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx nebo elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx výtahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx v xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx podle xxxxxxxx 4 xx jeho xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které uvedl xx trh.

(6) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxx §15 xxxx. 3, může xxxxx xxxxxx oznámeného xxxxxxxx připojit xx xxxxx rovněž xxxxxxxxx xxxx xxxx zplnomocněný xxxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxx9) x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytují xxxxxxxx informace x xxxx xxxxxxxxxxxx kroky x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

§31

Xxx xxxxx posuzování xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se rozumí

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx sestava xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxx xxxxxxxxxx funkční xxxxx určený pro xxxxxxxxx uživatele, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vliv,

b) xxxxxx xxxxxxxxx určitá xxxxxxx xxxxxxxx druhů xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx zkompletovány, xxxxxxxxxxx x určeny x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx místě.

§32

(1) V xxxxxxx, xx se x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesouladu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx instalace xxxx jím pověřená xxxxx xxxxxxxxx shody xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx pevné instalace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovatel pevné xxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxx plavidla x vodní skútry

§33

Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx plavidel x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx sportovní xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xx 2,5 x xx 24 m xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx vodních xxxxxx,

x) xxxxxx skútrem plavidlo x délce xxxxx xxx 4 m, xxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx osobami, xxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxx než 15 % xxxx x xxxxxx xxxxxxxx mohou xxx překročeny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx emisí,

e) xxxxx xxxxxxx plavidla xxxxxx xxxxxx, při xxxxx xxxxxxx xx změně xxxxx pohonu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx plavidla xxxx xxxxx může xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) uvedením do xxxxxxx první xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxx xxx vlastní xxxxxxx x x xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx třetí xxxx xx členského státu Xxxxxxxx xxxx.

§34

(1) Xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx posouzena xxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx neohrožujícím xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (dále xxx "plavidlo"),

b) xxxxxxx xxxxxxxx x

x) hnací xxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a xx xxxx byla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxx nebo xx provozu xx xxxxxxxxx takové xxxxxx, xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx posouzena xxxxx. Provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízením xxxxx xxxxxxx osoba, která xx xxxxxxxxx úpravy xxxxx výrobek xx xxx nebo do xxxxxxx.

(3) U xxxxxxxx, xxxxx xx stane xxxxxxxx xxxxxxx nařízením xxxxx x posuzování xxxxx změnou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády, xxxxxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xx provozu.

(4) X xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 4 xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx CE. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx provedl xxxxxxxxx shody, xxxxxxx x označení XX xxx identifikační xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx připojí xxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4.

§35

(1) X xxxxxxx, xxxxx xx plavidlem, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, soukromý xxxxxxx před uvedením xx xxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxx požadavků podle §6 xxxx. 1 xxxx xxxxx, §6 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx x §6 odst. 6, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx subjektu, xxxxx xxxxxxx posouzení xxxxx, xx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx EU xxxxxxxxxx x xxxxx x českém xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx v nařízení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx výrobek xxxxx.

§36

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód oznámenému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 2 xx 4.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 odst. 2 x 3 se xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §34 xxxx. 4.

§37

(1) Xxxxxxxx dokončené xxxxxxxx smí xxx xxxxxx xx trh, xxxxx

x) jeho výrobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxx odpovídající xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx xxxxxxxxxx x xxxxxx jazyce x x xxxxxxxx jazycích xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, v xxxxx xx částečně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. Náležitosti prohlášení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxx výstroj

§38

Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx námořní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx určené x xxxxxxx plavbě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie.

§39

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx lodní xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx loď, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxx umístění x xxxx u něj xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxx umístění xx xxx.

(2) Výrobce, xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxx unii, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx zplnomocněného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx jej xxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx xx loď xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

§40

(1) EU xxxxxxxxxx x shodě se xxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx XX prohlášení x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lodi, xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx výstroj xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§41

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx xxxxx xxxxxxx použije xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Ustanovení §15 xxxx. 2 xx 4 xxxxx xxx xxxxxx shody xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xx splněny xxxxxxxx právních předpisů Xxxxxxxx xxxx.

§42

(1) U oznámených xxxxxxxx oprávněných provádět xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxxxxx xxxxx 2 xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx posuzování xxxxx lodní výstroje xxxxx na xxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x negativních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxxxx zařízení

§43

Pro xxxxx posuzování shody xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx funkční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx jejich uživatelem.

§44

(1) Xxxxxxx na xxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx shoda xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §45 xxxx. 2.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx x sestavy, xxxxxxx xxxxx byla posouzena xxxxxxxxx uživatele, xxxxxxx xxx xxxxxxxx označením XX.

(3) Tlaková zařízení xxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxxx být používány xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx požadavků xxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x používání xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx uživatele xxxxxxxx.

(4) Zkušebna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxx uživatele musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x musí používat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují x prokazují xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Postupy xxxxxxxxxxxx pro posuzování xxxxx zkušebnou uživatele xxxx xxxxxx X2, X2, X x X xxxxxxxxx x příloze č. 1 k tomuto xxxxxx.

§45

(1) Xxx se x části xxxxx xxxxx IV x xxxxx čtvrté hovoří x xxxxxxxxxx subjektech, xxxxxx xx xxx xxx xxxxx nařízení xxxxx týkajícího se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx trh xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxx uznaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx §16 xx 26 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 xxxx. x) části xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 2 x xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje kromě xxxxx xxxxx §19 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §44 xxxx. 3.

§45a

Úřad xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxx nebo xxxxx xx xxxxxxx tlakové xxxxxxxx xxxx sestavu, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx xxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§45x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2017 Xx. s účinností xx 1.9.2017

Xxxxx 6

Xxxxxxx xxxxxxxx

§46

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx shody xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo přijímá xxxxxxx xxxx pro xxxxx rádiové komunikace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx elektrický xxxx xxxxxxxxxxxx výrobek, který xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx záměrně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rádiového určování,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rádiových xxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx elektromagnetické xxxx x xxxxxxxx xxxxxx než 3&xxxx;000 XXx šířené prostorem xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, rychlosti xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx šíření xxxxxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx použití xxxxxxxxx xxxxxxxx konečným xxxxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x softwaru, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zamýšlenému účelu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Evropské komisi xxxxxxxxx x souladu xxxxxxxxxxx kombinací rádiových xxxxxxxx x softwaru xx základními xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jaké xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx typ xxxxxxxxx zařízení patřícího xx xxxxxxxxx, xx xxxxx patří xxxxxxxx, xxxxx ve značném xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxx, x xx xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx. Xxx registraci xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vlády xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx rádiového xxxxxxxx.

§47a

Interoperabilita automobilových rádiových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zařízení

(1) Veškerá xxxxxxxxx televizní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx dekódování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kódovacího xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx uznanou evropskou xxxxxxxxxxxx organizací,

b) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Každé xxxxxxxxx televizní zařízení xx zabudovanou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx než 30 xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx připojení periferních xxxxxxxx x může xxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxx digitálního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx interaktivních xxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx vozidla xxxxxxxxx X xxxx xxx xxxxxxx přijímat a xxxxxxxxxxxx rozhlasové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jak xxxxxxxxxxx zemského xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak digitálního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§47x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 374/2021 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Xxxxx 7

Xxxxxxx

§48

Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx určeného xxx xxxxxxxxx uživatele x xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxx.

§48a

(1) Dovozce xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx provedl xxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxxx měřidla xx xxxxxxx.

(2) Xxx postupu xxxxx §8 xxxx. 3 věty první xxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxx xxx do xxxxxxx.

(3) Xxx postupu xxxxx §9 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxxxxx x řádnou péčí x u xxxxxxx xxx uváděných do xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §9 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 věty xxxxx distributor xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xx xxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 4 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahuje x na xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx.

§48x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 265/2017 Xx. x účinností xx 1.9.2017

Xxxxx 8

Váhy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

§48x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tíhového xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx shody xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§48x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Xxxxx 9

Xxxxxxxx x xxxxxxxx systémy xxxxxx x xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

§48x

Xxxx xxxx, xxxxx xx xx v xxxxx xxxxxxxxxxx, xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh xxxx uvést xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx

x) zařízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx určený x xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x regulační xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x použití xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výbuchu, ale xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx x xxxxxx fungování xxxxxxxx.

§48x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 265/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

XXXX TŘETÍ

DOZOR NAD XXXXX

§49

Xxxxx

(1) Dozor nad xxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx používány xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx stanovené tímto xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx neoprávněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxx jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud tak xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxx rozbory nebo xxxxxxxx provedení rozborů x xxxxxxx xxxx, xxx výrobky xxxx xxxxxxxxx požadavky nebo xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx x příslušných xxxxxx nebo xxxx; xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxx náklady na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nedostatky, xxxxxx příčiny a xxxxxxxx následky xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx bezodkladně informoval x xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxx xxx vystaveny xxxxxx xxxxxxxxxx x výrobku.

(3) Xxxxx xxxxxx může, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx příslušného nařízení Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx oznámeného subjektu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx se posuzování xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a protokolů x xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx oznámenému xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjektu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§50

Xxxxxxxx opatření

(1) Xxxxx xx xxxxx dozoru xxxxxxx podezření, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxx dodávání xxxxxxx na trh, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výrobcem xxx xxxxxxx potřebu xx xxxx potřebnou x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění, xx-xx xx odůvodněno xxxxxxx rizika.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx uložení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxx učiní písemný xxxxxx. Nesouhlasí-li xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx podat xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx může podat xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 10 xxx ode xxx, xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x podaných námitkách xxxxxxxxxxx. Písemné vyhotovení xxxxxxxxxx x námitkách xx xxxxxx dotčenému xxxxxxxxxxxxx subjektu. Proti xxxxxxxxxx o námitkách xxxx přípustné xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx lhůtě xxxxx §49 odst. 2 písm. x) xxxxxx odstraněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx dodávání xxxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx používání xxxxxxx xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx x oběhu. Xxxxx xxxxxxx důvody pro xxxxxxx zákazu, orgán xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx odkladný xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákazu xxxxxxxx xxxxxxx na xxx, uvádění xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx výrobku x trhu xxxx x xxxxx xxxxxx x případě, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekt xx xxxxx orgánu xxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx v tom, xx

x) xxxxxxxx CE xxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxx umístěno x rozporu s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx XX xxxx xxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) technická dokumentace xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx.

(5) Formální xxxxxxxxxx, jejichž neodstranění xxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 4 xxxx odkladný xxxxxx.

§51

Výrobky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xx provedení xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx po xxxxxxxxxx podle §50 xxxx. 1 xxxxxx, xx výrobek, xxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx hospodářskému xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx x xxxxx. Odvolání proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek.

(2) Hospodářský xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byla xxxxxxx nápravná opatření xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§52

Oznamovací xxxxxxxxx

(1) Orgány xxxxxx xxxx povinny xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x případech, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx hospodářský subjekt x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx dozoru xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx opatření.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx obsahují xxxxxxx dostupné xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, dodavatelského xxxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, údaje x xxxxxx x xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx informovat x xxxxxxx xxxxxxxx výrobku Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx od Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přijetí opatření xxxx xxxxxxx představujícímu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx postupu.

(5) X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obsah x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx10).

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXXX

§53

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Fyzická osoba xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) užije xxxxxxxxxxx xxxxxxxx CE, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxx xxxx pozmění xxxxxxxxx xxxxx jiný dokument xxxxxxxx xxxxx prováděcího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxx stavebník xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx pokutu xx 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx.

§54

Přestupky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) užije xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vydávaný xxxxx xxxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx vyhrazenou xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1,

x) xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxx §50 xxxx. 1, 3 xxxx 4, xxxx

x) nesplní xxxxxxx x uložených xxxxxxxx xxxxx §49 odst. 2 xxxx. x) xxxx x).

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §20 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx oznámeného xxxxxxxx xxx příslušného xxxxxxxxx,

x) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §22 xxxx. 1 xxxx 4, §24, §25 odst. 1, 3 xxxx 4 xxxxx §26, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx v §27 xx 27d.

(3) Právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, zplnomocněným xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxx, xxxxx do xxxxxxx xxxxx použije xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxx označení XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské unie, xxxx

x) x označením XX xxxx jiným xxxxxxxxxx označením podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx x rozporu x §14 xxxx §15, xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx přestupku tím, xx xxxx

x) hospodářský xxxxxxx nesplní některou x xxxxxxxxxx xxxxx §69 x §11 xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx §29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 47a, 48, xxxx

x) xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxx xx výrobcem, xxxxxxxxxxxxx zástupcem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

(5) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx pokutu do

a) 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) nebo x),

x) 20&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) xxxx x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

§55

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

(1) Přestupky podle §53 x 54 xxxxxxxxxx xxxxx dozoru, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxx. c) x §54 odst. 2, xxxxx projednává Xxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx xxxxx §54 odst. 1 xxxx. x) x x) x §54 odst. 3 xxxxx upustit od xxxxxxx správního xxxxxx.

XXXX XXXX

XXXXXXXX, PŘECHODNÁ X XXXXXXXXXX USTANOVENÍ

Společná xxxxxxxxxx

§56

Xxxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx státům Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xxx vztahů xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§57

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX, xxxxx xxxxx x čtvrté, považují x xx xxxxxxxx, xxxxx byly oznámeny Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx za xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx.

§57x

Xxxxxxxxxx ustanovení

Ministerstvo xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §48b.

§57x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 265/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

Přechodná xxxxxxxxxx

§58

Xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx státům Evropské xxxx xxxxx §11b xxxxxx č. 22/1997 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 305/2011 xx dne 9. xxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví harmonizované xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x kterým xx zrušuje xxxxxxxx Xxxx 89/106/XXX, xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§59

Řízení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §11b xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 22/1997 Xx., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

§60

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx po xxx xxxx vyhlášení, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §47 xxxx. 2, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 12. xxxxxx 2018.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxx č. 1 x zákonu x. 90/2016 Xx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

x) Xxxxx X: Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx X1: Xxxxxxx řízení výroby xxxxx se zkoušením xxxxxxx xxx dohledem,

c) Xxxxx X2: Interní xxxxxx xxxxxx spolu x kontrolami xxxxxxx xxx dohledem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxx B: EU xxxxxxxxxxx xxxx,

x) Xxxxx X: Xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) Xxxxx C1: Xxxxx x xxxxx založená xx interním xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx výrobků pod xxxxxxxx,

x) Xxxxx X2: Xxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výrobků xxx dohledem x xxxxxxx zvolených intervalech,

h) Xxxxx D: Shoda x xxxxx xxxxxxxx xx zabezpečování kvality xxxxxxxxx procesu,

i) Xxxxx X1: Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx procesu,

j) Modul X: Xxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxxx X1: Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výrobků,

l) Xxxxx X: Shoda x typem založená xx ověřování xxxxxxx,

x) Xxxxx X1: Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Modul X: Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx každého jednotlivého xxxxxxx,

x) Modul X: Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zabezpečování xxxxxxx,

x) Xxxxx X1: Shoda xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kvality xxxxx x xxxxxxxxxxxx návrhu.

Xxxxxxx x. 2 x zákonu č. 90/2016 Sb.

Prohlášení o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:

XX XXXXXXXXXX X XXXXX

1. Č. xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobku):

2. Xxxxx a xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

3. Toto prohlášení x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx):

4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx umožňující xxxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxxxxxxx):

5. Xxxx popsaný předmět xxxxxxxxxx xx ve xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx: xxxxxxxx

6. Xxxxxx xx příslušné harmonizované xxxxx, které xxxx xxxxxxx, nebo na xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx shoda xxxxxxxxxx:

7. Případně: oznámený xxxxxxx........ (název, číslo)....... xxxxxxx....... (xxxxx xxxxxx)....... x xxxxx xxxxxxxxx: ........

8. Xxxxx informace:

Podepsáno xx, x jménem: ....................................

(xxxxx a xxxxx xxxxxx)

(xxxxx, funkce), (xxxxxx)

Xxxxxxxx:

Xxxxx xxx uvedené xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 90/2016 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.4.2016, x xxxxxxxx ustanovení §47 odst. 2, xxxxx nabývá účinnosti 12.6.2018.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx x.:

183/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx přestupky x xxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.7.2017

265/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx dodávání na xxx, x xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx některých zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

526/2020 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x technických xxxxxxxxxxx xx výrobky x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 90/2016 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

299/2021 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 156/1998 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx látkách, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (zákon x xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2021

374/2021 Xx.,&xxxx; kterým xx mění zákon x. 127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx o elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx č. 768/2008/ES x společném xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 93/465/XXX.

2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2013/53/EU xx dne 20. xxxxxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vodních xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 94/25/ES.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/28/EU xx dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/29/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/30/EU xx dne 26. xxxxx 2014 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx elektromagnetické xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/31/EU ze xxx 26. xxxxx 2014 x harmonizaci xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2014/32/EU xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx dodávání xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2014/33/EU xx xxx 26. února 2014 x harmonizaci právních xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2014/34/EU ze dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx zařízení x ochranných systémů xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx výbuchu.

Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2014/35/EU ze dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx trh.

Směrnice 2014/53/EU Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xx xxx 16. xxxxx 2014 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1999/5/ES.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/68/EU xx xxx 15. xxxxxx 2014 x harmonizaci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/90/EU xx xxx 23. xxxxxxxx 2014 o xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 96/98/XX.

3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008 xx xxx 9. xxxxxxxx 2008, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxx trhem xxxxxxxx xx uvádění výrobků xx xxx a xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) č. 339/93.

4) Xxxxx č. 22/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x změně x xxxxxxxx některých zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Článek 2 xxx 1. xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1025/2012 ze xxx 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/XXX x 93/15/XXX x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/9/ES, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/ES, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/ES, 2009/23/XX x 2009/105/ES, x xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx Xxxx 87/95/EHS x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady x. 1673/2006/ES.

6) Xxxxxx 30 x příloha XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008.

7) Xxxxxx 5 xxx 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 765/2008.

8) §2652 x xxxx. zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

9) §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (stavební zákon).

10) Xxxxxxxx xxxxx č. 396/2004 Sb., x postupech, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nepotravinářských výrobků, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/425 xx xxx 9. xxxxxx 2016 o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x zrušení směrnice Xxxx 89/686/XXX.

12) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2016/426 ze xxx 9. března 2016 o spotřebičích xxxxxxxx paliv a x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 2009/142/ES.

13) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/424 xx xxx 9. xxxxxx 2016 o lanových xxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxx 2000/9/XX.

14) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/745 xx xxx 5. xxxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx 2001/83/XX, xxxxxxxx (XX) x. 178/2002 x xxxxxxxx (ES) č. 1223/2009 x x xxxxxxx xxxxxxx Xxxx 90/385/XXX a 93/42/XXX.

15) Xx. 39 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2017/745.

16) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/746 xx xxx 5. xxxxx 2017 x diagnostických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x x xxxxxxx směrnice 98/79/XX x xxxxxxxxxx Xxxxxx 2010/227/XX.

17) Xx. 35 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2017/746.

18) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/1009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx EU xx xxx a kterým xx xxxx nařízení (XX) x. 1069/2009 x 1107/2009 x xxxxxxx xxxxxxxx XX x. 2003/2003.