Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 29.09.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.12.2015.


Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

378/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o finančním arbitrovi Čl. IV

Přechodná ustanovení Čl. V

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích Čl. VI

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o poštovních službách Čl. VII

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství Čl. VIII

ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST Čl. IX

INFORMACE

378

XXXXX

xx xxx 9. xxxxxxxx 2015,

kterým se xxxx zákon č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx spotřebitele, xx xxxxx xxxxxx č. 217/1993 Sb., zákona x. 40/1995 Xx., xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Sb., xxxxxx x. 64/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Sb., xxxxxx č. 102/2001 Xx., xxxxxx x. 452/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 277/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Sb., xxxxxx x. 119/2004 Sb., xxxxxx x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 217/2004 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx č. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 285/2009 Xx., xxxxxx č. 293/2009 Xx., xxxxxx x. 298/2009 Xx., zákona x. 301/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 28/2011 Xx., zákona x. 139/2011 Xx., xxxxxx x. 211/2011 Xx., xxxxxx č. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 468/2011 Xx., xxxxxx č. 221/2012 Xx., zákona x. 238/2012 Xx., zákona x. 303/2013 Xx., xxxxxx č. 476/2013 Xx., zákona x. 356/2014 Sb. a xxxxxx x. 206/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xx xx xxxxx xxxxx doplňují xxxxx "Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/83/EU xx xxx 25. října 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx 93/13/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 1999/44/XX x xxxxxxx xxxxxxxx Rady 85/577/XXX x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/7/XX.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/11/EU xx xxx 21. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů).".

2. X §1 odst. 1 xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx31),32)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx31),32),36)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36 xxx:

"36) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 524/2013 xx xxx 21. května 2013 o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx-xxxx x o změně xxxxxxxx (XX) č. 2006/2004 x xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx-xxxx).".

3. X §1 xxxx. 1 xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxx na poznámku xxx xxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx čarou x. 2 xxx:

"2) §214 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

5. X §1 xx na konci xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx slova ", xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

6. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3 xxx:

"3) Xxxxxxxxx xxxxx x. 22/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon XXX x. 133/1985 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx hospodářských xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 156/1998 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x substrátech x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půd (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 166/1999 Xx., x veterinární xxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 266/1994 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 143/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 4 xxx:

"4) §420 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

8. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx slova "xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "součást,".

9. V §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx věc, xxxxx xx určena k xxxxxxx spotřebiteli, včetně xxxx a závazků x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx,".

10. X §2 xxxx. 1 písm. x) xx slova "x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,4x) xxx se xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx profesním sdružením xxxx xxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx než xxxxxxxx x §23," xxxxxxxxx slovy "včetně xxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxx pod xxxxx x. 4x se xxxxxxx.

11. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx zbožím" xxxxxxx.

12. X §2 odst. 1 písm. x) xxxx 1 xx xxxxx "xxxx zboží" xxxxxxx.

13. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xxxxx "nebo xxxxx, xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx ", který" x xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx práv" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx práv xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx".

14. Xxxxxxxx xxx čarou č. 4x xxx:

"4x) Xxxxx x. 121/2000 Sb., x právu xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 527/1990 Sb., o xxxxxxxxxx, průmyslových xxxxxxx x zlepšovacích xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

15. X §2 xxxx. 1 písm. x) bodě 3 xx xxxxx "xxxx xxxxx" zrušují.

16. X §2 xxxx. 1 xxxx. n) xxxx 4 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxx.

17. X §2 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx n) xxxxxx xxxx písmeno o), xxxxx zní:

"o) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a uvedení xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

18. X §2 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) xx v), xxxxx znějí:

"q) xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx nebo službě x xxxx x xxxxxxxx tak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx koupi,

r) rozhodnutím xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxxx x xxx, xxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, xxx xx xx zaplatí najednou xxxx částečně, xxx xx xx ponechá xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx vztahu x xxx xxxxxxx xxxxx vyplývající ze xxxxxxx, xx xxx xx spotřebitel rozhodne xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx k xxxx, že učiní xxxxxxxxxx xxxxxxx koupě, xxxxx by xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx ovlivňováním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx informované rozhodnutí, x to x xxx xxxxxxx fyzické xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xx xxxxxxxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx tvořícím Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx stát, v xxxx xx usazen xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x propagací, xxxxxxxx nebo prodejem xxxxxxx či služby xxxxxxxxxxxxx, při níž xx prodávající xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nepeněžité xxxx x při xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodávajícím výrobku, xxxx xxxxxx xx xxxxx spotřebitele na xxxxxxxxxxxx akci prodávajícího, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.".

19. §3x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou č. 1x xxx:

"§3x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvou xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nesmí xxxxxx takovou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx by xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšších xxx, xxx xx běžná xxxx xxxxxx1x).

1x) Xxxxxxxx x. 117/2007 Xx., x číslovacích xxxxxxx xxxx x služeb xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

20. §4 xx 5x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6x znějí:

"§4

Nekalá xxxxxxxx praktika

(1) Obchodní xxxxxxxx xx xxxxxx, xx-xx v rozporu x xxxxxxxxx odborné xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx podstatně narušit xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx určena, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx vztahu x xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, posuzuje xx xxxxx průměrného xxxxx této skupiny.

(2) Xxxxxxxx praktika, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx duševní xxxx xxxxxxx slabosti, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxxxxx nebo výrobkem xxxx službou, x xx způsobem, který xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxx skupiny; xxx nejsou dotčeny xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx praktiky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo prohlášení, xxxxx nejsou xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Nekalou xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konání xxxxx §5 nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5x a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5x. Xxxxxxxx praktiky, xxxxx se považují xx xxxxxx xx xxxxx okolností, xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x 2 xxxxxx zákona.

(4) Xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx před rozhodnutím xxxxxxx koupě, x xxxxxxx rozhodování x xx učinění xxxxxxxxxx xx zakazuje.

§5

Klamavá xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx klamavou, xxxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ohledně xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx ohledně

a) existence x xxxxxxxx výrobku xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx jsou xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx, výhodách, rizicích, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx servisu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, výrobním xxxxxxx x datu výroby xxxx dodání, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx, možnosti xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kontrolách,

c) xxxxxxx xxxxxxx prodávajícího, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podstaty xxxxxxxxxx xxxxxxx, prohlášení xxxx xxxxxxx týkajících xx přímého xxxx xxxxxxxxx sponzorování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx služby,

d) xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx ceny anebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx cenové xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) podstaty, xxxxxxxxxxxxxxxxxx rysů x xxxx prodávajícího xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, způsobilosti, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, práv xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxx x vyznamenání, xxxx

x) práv spotřebitele, xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dodání xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x práv x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx považuje za xxxxxxxx, pokud ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxx, že spotřebitel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx výrobku nebo xxxxxx na xxx, xxxxxx srovnávací xxxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které vede x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx znaky jiného xxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx prodávající xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§5x

Xxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx klamavou, xxxxx xx xxxxx věcných xxxxxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx sdělovacího xxxxxxxxxx xxxxxxx uvést xxxxxxxxx informace, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxx, xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx učiní rozhodnutí xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxxxx prodávající xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem nebo x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, není-li xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx vede xxxx může vést xxxxxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx koupě, xxxxx xx jinak neučinil.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) hlavní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxx danému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jedná xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxx,

x) xxxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx obdobných xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx x povahy xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxx, x případně x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx platby xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, že x ceně xxxxx xxx xxxxxxxx takové xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x platebních podmínkách, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ukončení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx jejich uplatnění.

(4) Xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx povinné xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx6x), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx sdělení, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxxx Evropské xxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, klade xxxxxxx na prostor x xxx, je xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx opatření, xxxxx prodávající přijal x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

6x) Například xxxxx x. 89/2012 Xx., občanský xxxxxxx, xxxxx č. 145/2010 Xx., o spotřebitelském xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 43/2013 Xx., xxxxx x. 159/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx cestovního xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 526/1990 Xx., x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 79/1997 Xx., x xxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 40/1995 Sb., x xxxxxxxx reklamy x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x provozování rozhlasového x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 37/2004 Sb., x pojistné xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pojistné xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

21. Xx §5a xx xxxxxxxx xxxx §5x x 5c, xxxxx xxxxxx nadpisů xxxxx:

"§5x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx praktika

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx výrazně xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx svobodu xxxxx xxxx chování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxxxx, donucováním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx síly xxxx nepatřičným xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx jinak neučinil.

(2) Xxx posuzování, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx

x) x načasování, místu, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) k xxxxxxxx xxxxxxx nepříznivé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx vede xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x ovlivnění xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx smlouvy xxxx změnu xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nebo

e) x výhrůžce xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx řízení prokázal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrzení x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxxx x kteréhokoliv xxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx prodávající xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xxxxx dozorový xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx, považují xx skutková xxxxxxx xx xxxxxxxxx.".

22. §8 xxxxxx nadpisu zní:

"§8

Zákaz xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx práva duševního xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx za účelem xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx4x), xx xxxxxxxx.".

23. X §10 odst. 7 xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

24. X §11 xxxx. 1 xx xxxxx "x §9, 10, 13 x 19," nahrazují xxxxx "x §9, 10, 12, 13, §16 xxxx. 1 x 3 x §19".

25. X §11x se xxxxx "prodeji xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx zboží" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxx xxxxxxx".

26. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 11 xxx:

"11) §13 xxxxxx x. 526/1990 Sb., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".

27. X §12 xx xxxxxxxx 2 x 3 zrušují x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

28. §14 xxxxxx nadpisu xxx:

"§14

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxxxx jasným, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx, který xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx též internetovou xxxxxx xxxxxx subjektu. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, uvede xxxx informace x xx těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxxxxx mezi prodávajícím x spotřebitelem xxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx rovněž x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) X případě sporu xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx přímo, poskytne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx.".

29. V §14a xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zní: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tržiště nebo xxxxxxx".

30. X §16 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxx xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx nebo xxxxxxx" x xxxxx "xxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxxx".

31. X §19 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

32. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 34 xx xxxxxxx.

33. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx "řádem" nahrazuje xxxxx "xxxxx37)".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 37 xxx:

"37) §37 odst. 2 správního xxxx.".

34. X §20 xxxx. 4 se xx xxxxx textu písmene x) doplňují xxxxx ", x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx výrobky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx bez zohlednění xxxxxxxxxx slev individuálně xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx".

35. X §20a xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) doplňují xxxxx ", x uvedením xxxx, xx kterou xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx organizované xxxx xxxxxxxx nabízeny bez xxxxxxxxxx případných slev xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx".

36. Za §20a xx xxxxxx xxxx §20x, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 44 a 45 zní:

"§20b

(1) Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §20 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxx dnů xx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx části. Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xx zálohu xx xxxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Tímto ustanovením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x odstoupení podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx44).

(2) Xxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx45).

44) §1829 x xxxx. xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx.

45) Xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx §20x xx 20v xx označují jako §20x až 20x.

37. Xx část xxxxxx xx vkládají xxxx xxxxx třetí až xxxx, které xxxxxx xxxxxxx a poznámek xxx xxxxx x. 38 až 43 x 46 x 47 xxxxx:

"XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXX SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

§20d

Spotřebitel xx podle xxxxxx xxxxxx právo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx") x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

x) x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pracovníky xx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx xxxx38), xxxxxx předepisování, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků a xxxxxxxxxxxxxx prostředků,

b) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nehospodářské xxxxxx,

x) x xxxxxxxxx poskytovateli xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx arbitr x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoveném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx39),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx služeb Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poštovní xxxxxx40),

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x teplárenství Xxxxxxxxxxx regulační xxxx x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem xxxxxxxxxxx elektroenergetiku, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx41),

x) x xxxxxxxxx, kdy xxxx xxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx c), Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvem průmyslu x obchodu; xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx stanovené xxxxx zákonem.

§20f

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xxxxxx mimosoudním xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v části xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx rozhodne Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx do 2 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pověřeným subjektem xxxx xxx osoba, xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx založenou xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozpočet xxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x mimosoudnímu xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx odborné znalosti, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxxxx osoba xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nezávislou x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §20g x 20x,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx zákona. Pokud xxxxxx, xx pověřený xxxxxxx nesplňuje některou x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxx nápravě. Xxxxxxx-xx x nápravě xxxxxxxxxx xx tří měsíců, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx dotčenému xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx ze xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx po třech xxxxxx od xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

(4) Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx členstvím, xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx; xxxxxxxx 3 xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 3, upozorní kontrolní xxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxxxxx dotčenému xxxxxxxx xxxxxxxx x vyškrtne xxx xx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vyškrtne xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu xxxx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx či xxxxxx, v xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx na zahájení x vedeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů,

d) xxxxx xxxxx, na xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x tom, xxx xx nezbytná xxxxxxx xxxxxxxxxx stran x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx může xxx vedeno ústní xxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx může subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu xxxxx xxxxxx podle odstavce 8 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xx svých internetových xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx dostupný též xx xxxxxxx nosiči xxx.

(8) Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamuje Xxxxxxxx xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxx

Xxxxxxx osoba určená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, pokud získala xxxxxxxxxxxxx vzdělání x xxxxx právo a xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx a dovednosti x xxxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx 3 xxxx. Xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx zbavena xxx xxxxxx x xxxx xxx odměňována xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx výsledek xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Fyzická xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů nesmí xxxxxxxx xxxxxx od xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx osoba určená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx by mohla xxxxxxx střet xxxxx xx stranou xxxxx, xxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxx subjekt xxxxxxx určit x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx postoupení xxxxx xxxxxx příslušnému xxxxxxxx xxxxx §20e. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pokračovat x xxxxxxxxxxx řešení xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů

§20i

Subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx zveřejní xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx způsobem x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx jasné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x-xxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx komisí,

c) osobách xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, a v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x způsobu xxxxxxxxx x délce xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxxxxxxxx xxxxxx přeshraničních xxxxx,

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx možnosti xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx účast, x x xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx,

x) jazycích, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx zahájení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxxx xxxxxx probíhá,

h) pravidlech, xxxxx xx xxxxxxx xxxx základ xxx xxxxx řešení sporu (xxxxxxxxx právní xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x x xxx, xxx xxxxxx sporu xxxxx xxxxxxx svoji xxxxx x xxxxxx,

x) nákladech, xxxxx mohou vzniknout xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mimosoudním řešením xxxxxxxxxxxxxxxx sporu, jež xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx,

x) xxxxxxx účinku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx, včetně případných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx pro xxxxxx xxxxxxx,

x) případné xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dostupné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx-xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx odkaz xx internetové xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů x xxxxx xxxxx na xxxxxxx nosiči xxx xx svých prostorách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jejich žádost xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) xx xxxxxxx xxxxxx xxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) spolupracuje se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx států Evropské xxxx x zemí xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxx x přeshraničních xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dozoru xxxxxxxxxxx pro prosazování xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx spotřebitelé xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxx x xxxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, včetně údajů x osobách xxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů, x xxxxxx odměňování x xxxxxxxx období,

c) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx důvodů xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx délku mimosoudního xxxxxx spotřebitelského xxxxx,

x) xxxxx či xxxxxx, x nichž může xxx předložen xxxxx xx zahájení x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx oznámí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 1 xxx

x) xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx,

x) prohlášení x xxxxxxxxxxxx x splnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(3) Subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(4) Subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx o

a) xxxxx xxxxx, xxxxx xx byly předloženy, x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x procentním xxxxxx xxxxxx zastavení xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx známy,

c) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx-xx známa,

e) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx problémech, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx sporům xxxx xxxxxxxxxxxx x prodávajícími,

f) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sporů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx,

x) xxxxxxx přípravě xxxxxxxxx xxxx určených x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Údaje xxxxxxx x odstavci 4 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zveřejňuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx nebo na xxxxxxxx poskytuje xx xxxxxxx nosiči dat.

§20l

Pomoc x případě přeshraničních xxxxx

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Evropské spotřebitelské xxxxxxx Xxxxx republika.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republika xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie36).

§20m

Povinnosti uvedené x xxxxxxxxxxxx §20x, 20x x §20x xxxx. 5 xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

XXXXXX ČESKÉ XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXX PŘI MIMOSOUDNÍM XXXXXX SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu

§20n

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxx x srozumitelné xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností,

c) xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxxx domáhá,

d) xxxxx, xxx navrhovatel uplatnil xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x prodávajícího xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx rozhodčí xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx dohoda xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx řízení xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx navrhovatele.

(3) X návrhu xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přímo, x xxxxx xxxxxxxxxx dokládající xxxxxxx skutečnosti, xxxx-xx x dispozici. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx, xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx plné xxxx.

(4) Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx protokolu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx uvedeného na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxx inspekce, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaslaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx podává. Xx xxxxxxxx, xx xx návrh xx 10 xxx potvrzen, xxxxxxxxx xxxxxxx jedním xx xxxxxxx uvedených xx větě první, xx xxxxx jej xxxxx pomocí jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx datové xxxx xxx xxxxxxx uznávaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxxxxxxx uvedeného xx jeho internetových xxxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx za uzavření xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku42).

§20p

Navrhovatel xxxx xxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxx xxx právo, které xx xxxxxxxxx xxxxx, x prodávajícího xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx-xx návrh xxxxxxxxxxx xxxxx §20n xxxx. 2 xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §20x odst. 3, xxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce nebo xxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15 xxx. Xx marném xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx pověřený xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx odmítne, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx

x) xxxx xxxxxxxx do jejich xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx rozhodčí xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx řízení, xxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx ukončeno xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §20x xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §20x, xxxx

x) návrh xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Návrh xx zjevně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, jestliže

a) xxx x xxxxx xxxxxx opětovně x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx podmínky stanovené xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx podáním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx druhé xxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx do 15 xxx ode xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx zjistí xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx o odmítnutí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu

Mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xx xxxxxxxx xxxx, kdy Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxxx návrh podle §20x. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxx inspekce nebo xxxxxxxx xxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxx §20x, xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx, xx

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx43),

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx osoby,

c) spotřebitel xxxx ukončit xxxxx x xxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx sporu v xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx svůj xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x projednávanému sporu, xxxxxxxxx xx kopie xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhou xxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxx,

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §20x odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx dat x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelského xxxxx není xxxxxxx xxxxx xxxxx sporu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx soudní xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx ve xxxxx 15 xxxxxxxxxx xxx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxx §20r xxxxxxxxxx České xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Prodávající je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxx inspekci nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu.

Ukončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

§20x

(1) Xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx do 90 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) X xxxxxx xxxxxxxxx sporů xxx xxxxx uvedenou x xxxxxxxx 1 prodloužit, x xx xxxxxxx x xxxxxxx 90 xxx. Xxxxxx musí xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxx, do kdy xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxxxxx.

§20x

(1) Xxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx stran xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx řešení xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx, prohlášením xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jedné xx xxxxx sporu xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) marným xxxxxxxxx lhůty xxxxx §20x,

x) odmítnutím návrhu xxxxx §20x.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) nebo c) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), informuje bez xxxxxxxxxx xxxxxxx obě xxxxxx sporu.

(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

§20x

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxx obchodní inspekce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stranám xxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx adresu uvedenou x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx strany xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Písemnost se xxxxxxxx za xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xx xxxxxxx x doručení z xxxxxx okolností xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§20x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxx řešením xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xx xxxxxx nesou xxxx.

§20x

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxx mimosoudní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů, xxxxxxx podrobněji upraví xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spotřebitelských xxxxx xxx, aby byla x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxx zákona.

§20y

Tato část xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Českou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXXX PÁTÁ

INFORMAČNÍ XXXXXXXX X XXXXXX A XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

§20x

(1) Xx xxxxxx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx plnit xxx závazky, xx xxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x úvěrů nebo xxxx pohledávky xx xxxxxxxxxx nebo opětovné xxxxxx, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx") xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx spotřebitelů x x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx x bonitě, xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx46) uložena xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx činnosti xxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx spotřebitelských xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx upravujícího poskytování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, platebními xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx není prodávajícím x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx podnikání (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx"), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx získané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k předcházení xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxx (posouzení bonity, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx povinni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x tajnosti x xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxx, jako xx šlo x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx s xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx spotřebitele xxxxxx xxxx smluvní xxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx spotřebitele xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx spotřebitele předem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx údaje xxxxx nebo mohou xxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx informace o xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x existenci dluhu x xxxxxx xxx x xxxxxx takového xxxxx.

(4) V xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) identifikační údaje xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitele xx smluv xxxx xxxxxxxxxxxxx a prodávajícími xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x potenciálních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxx spotřebitel x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x jejichž uzavření xxxxxxx,

x) xxxxxx určení xxxxxx, xx kterému xx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x registru xxxxxxxxxxxx xx neposkytuje údaj xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x). Provozovatel, xxxxx registr xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a poskytovaných xxxxxxxx xxxxx dále xxxxxx. Xxxxx xxxx x registru xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx poskytnut xxxx xxxx o xxx, xxx xxx dluh xxxxxx a kdy xx xxxxxxx došlo. Xxx xxxxxx informací x při xxxxxxxxxx xxx v registru xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx číslo xxxxxxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Prodávající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x registru požadovat x xxxxx souvislosti x xxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxx, a, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spotřebitelů, xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx xxxxxx

x) souvislost x rozhodováním o xxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, byť x xxxxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxxxxxxx prodávajícího xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx všechny xxxxxxxxxx prodávajícího xx xxxxxxxxxxxxx budou splněny xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx s již xxxxxxxx smlouvou nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx již xxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 6 xxxxxxxx, aby xx požadavek xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx žádajícího x xxxxxxxxxx služby nebo x xxxxx výrobku xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhu xxxxxxxxxxxx, xxxx

x) osoby, která xx x osobou xxxxx xxxxxxx x) xxxx b) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx bonity má xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x) nebo x), xx takovou xxxxx xx považuje zejména xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx údajů o xxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x x potenciálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Provozovatel x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx týkají, x učiní xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(10) Xxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxx, je xxxxxxx x prodávajícími, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx získávat, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti podle xxxxxxxx 3 až 8 a xxxxx xxxxxxxx xxxx ujednání x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx okolností, které xx jsou xxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neskýtá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 xx 8, xxxx xx ní odstoupí xx pozastaví její xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je však xxxxxxx stanovit stejné xxxxxxxx xxx přístup xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x prodávajících se xxxxxx nebo místem xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx zveřejní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dobu, xx xxxxxx xxxxxxx spotřebitele xxxx, x dále xx xxxx 3 xxx xx jeho xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jinak xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx dlužník xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx47), xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 3 xxx xx zániku xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx x uzavření smlouvy, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x registru xxxxxxx xx xxxx 3 xxxxxx. X xx xxxxxxxx lhůt xxxxx tohoto xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx uchovávat xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx v souvislosti x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx chráněných xxxxx.

(12) Xxxxx registru prodávající xxxx provozovatel, xxxxx xxx vede, oznámí Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(13) Xxxxxxxxxxx má xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxx vedeny x xxxxxxxx. Spotřebitel xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx provozovateli, xxxxx xxxxxxx vede, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x něm x xxxxxxxx xxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxxx xxxx provozovatel, xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx opravit xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx x xxx, xx xxxx xxxxx xxxx nepřesné xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx žádost xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou x xxx v xxxxxxxx vedeny, xxxx xxxxxxxx bezprostředně, xxxxxxxxxxx xxxx provozovatel, který xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx takovým způsobem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx takových xxxxx poskytne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxxx.

(15) Xxxxx jsou údaje xxxxxx v registru xxxxxxxxx sporu mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx rozhodčí xxxxxx, x němž nebylo xxxxxxx xxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx ve věci xxxx, nebo mimosoudní xxxxxx spotřebitelského xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§20xx

Xxxxxxxxxx xxxx části xx použijí rovněž xx vztahy xxxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx.

38) Xxxxx č. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx službách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

39) Xxxxx x. 229/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

40) Xxxxx x. 127/2005 Xx., x elektronických xxxxxxxxxxxx x o xxxxx některých souvisejících xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x poštovních xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

41) Xxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

42) §647 občanského zákoníku.

43) Xxxxx č. 85/1996 Xx., x advokacii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

46) Xxxxxxxxx §38 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, §11 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §127 xxxxxx č. 277/2009 Xx., x pojišťovnictví.

47) §414 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.".

Dosavadní části xxxxx xx pátá xx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxx až xxxx.

38. X §23 xxxx. 1 se xxxxx "2, 3, 4 x 7 xx 12 x 16" xxxxxxxxx slovy "2, 3, 4 x 7 xx 12, 15 xx 17".

39. X§23 xxxx. 2, 3 a 4 xx slovo "5x" nahrazuje xxxxx "5x, §8,".

40. Poznámka xxx xxxxx x. 21 xxx:

"21) §43 xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

41. V §23 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxx zboží" xxxxxxx, xxxxx "§5 xxxx. 2" xx xxxxxxxxx xxxxx "§8".

42. X §23 xxxx. 7 se xxxxx "5x," xxxxxxxxx xxxxx "5x, §8," x xxxxx ", xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výrobků" xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx".

43. X §23 xxxx. 8 xx xxxxx "§4 až 5x, §6 x 12" nahrazují xxxxx "§4 xx 5b, §6, 12 a 14".

44. X §23 xxxx. 9 xx xxxxx "5a" xxxxxxxxx xxxxx "5x x §8".

45. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 27 xxx:

"27) Zákon x. 378/2007 Xx., o xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

46. X §23 xxxx. 11 xx xxxxx "§4 xx 6 x §12" xxxxxxxxx slovy "§4 xx 6, 12 x 14".

47. X §23 xxxx. 15 xx slova "5x" xxxxxxxxx xxxxx "5x", xx xxxxx "§6," se xxxxxxxx xxxxx "§8," x xxxxx "§11 xx 13" xx xxxxxxxxx xxxxx "§11 xx 14".

48. V §23 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 16 x 17, xxxxx znějí:

"(16) Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx profesní xxxxxx x xxxxxxxx členstvím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx a zjištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(17) Xxxxx nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx zákona xxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů.".

49. V §23 se doplňuje xxxxxxxx 18, který xxx:

"(18) Xxxxx obchodní xxxxxxxx provádí dozor xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 524/2013 x xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx-xxxx x x xxxxx xxxxxxxx (ES) x. 2006/2004 a xxxxxxxx 2009/22/XX (xxxxxxxx x xxxxxx spotřebitelských xxxxx xx-xxxx).".

50. X §23x odst. 1 x 5 se xx xxxxx "§23" xxxxxxxx slova "xxxx. 1 až 15".

51. X §24 odst. 7 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) poruší xxxxx nabízet xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu4b),".

Dosavadní xxxxxxx x) až x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

52. X §24 xxxx. 7 xx za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), které xxx:

"x) neposkytne xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxx xx. 14 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) č. 524/2013,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až x).

53. X §24 xxxx. 7 xxxxxxx z) xxx:

"x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxx §20x.".

54. X §24 xx xx xxxxxxxx 7 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 8, xxxxx xxx:

"(8) Prodávající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx je xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stahován x xxxx, nebo neprodleně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx zpětném xxxxxxxx xxxxxxx stahovaného x xxxx nevyrozumí dozorový xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 8 xx 13 se xxxxxxxx jako odstavce 9 až 14.

55. X §24 xx xx xxxxxxxx 10 xxxxxx xxxx odstavec 11, xxxxx xxx:

"(11) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §20x odst. 1 xx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx xxxxx organizované xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx požaduje xxxx xx něj xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ceně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx služby xxxxx její xxxxx, xx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 11 xx 14 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 12 xx 15.

56. V §24 xxxx. 14 xxxx. x) xx xxxxx "d), x) xx x), x), x), w)," xxxxxxxxx xxxxx "x), m) xx x), x), x), x), x),".

57. X §24 xxxx. 14 xxxx. x) xx číslo "10" xxxxxxxxx xxxxx "11 x 12".

58. V §24 xxxx. 14 xxxx. c) se xxxxx "x), x), x), i), x), x), x), v)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x), i), x), x), t), x), x)".

59. V §24 xxxx. 14 xxxx. x) xx slova "x), j)" xxxxxxxxx xxxxx "x), x), x)" a slova "8, 9 x 11" xx xxxxxxxxx xxxxx "9, 10 x 13".

60. X §24 odst. 14 xxxx. x) xx xxxxx "7 xxxx. x)" nahrazují xxxxxx "8".

61. Xxx §24b xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Společná xxxxxxxxxx ke správním xxxxxxxx".

62. V xxxxxxx x. 1 úvodní xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

63. X xxxxxxx x. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxx".

64. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spotřebiteli, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jednal xxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx jazykem členského xxxxx, x němž xx prodávající xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze v xxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx jasně xxxxxx,".

65. V xxxxxxx x. 1 písm. x) se slova "xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx výrobku nebo xxxxxx xx xxxxxxxx".

66. X xxxxxxx x. 1 xxxxxxx j) xxx:

"x) xxxxxxx redakční xxxxxxx xx sdělovacích xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výrobku xxxx služby, aniž xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x reklamu,".

67. V xxxxxxx č. 1 xxxx. x) se xx slovo "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxx" x xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxxx.

68. X příloze x. 1 xxxxxxx x) zní:

"m) xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx získat xxxxxx, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxx výrobku.".

69. X xxxxxxx x. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

70. X příloze x. 1 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxx.

71. X příloze x. 1 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" x xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx" xx nahrazují xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxx,".

72. X příloze x. 1 xxxx. x) se xxxxx "x cílem vyvolat" xxxxxxxxx slovy ", xxxx vyvolá".

73. V xxxxxxx č. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".

74. X příloze x. 2 xxxxxx xxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxxx".

75. V xxxxxxx x. 2 písm. x) xx xxxxx ", kde je xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.

76. V xxxxxxx č. 2 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx spotřebitel vyhrál xxxx xxxxxxx, popřípadě xx vyhraje xxxx xxxx jinou xxxxx, xxxxx xxxx jednat xxxxxxx způsobem, xxxxxx xx skutečnosti xxxxx xxxxxx cena xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výdaje.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §14 xxxxxxxxxx do 3 xxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a práva x xxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

3. X informačních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelů x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x záležitostech, xxxxx vypovídají x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dalších subjektů xxx jejich xxxxxxxx, xx povinen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx 6 xxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Změna xxxxxx x České xxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. III

Zákon č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 240/1992 Xx., xxxxxx x. 22/1997 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Xx., xxxxxx x. 189/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 145/2000 Sb., xxxxxx x. 102/2001 Xx., xxxxxx č. 321/2001 Xx., xxxxxx x. 205/2002 Sb., xxxxxx č. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 439/2003 Xx., xxxxxx č. 444/2005 Xx., zákona č. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx č. 36/2008 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 490/2009 Xx., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., zákona x. 219/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona x. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Xx., zákona č. 64/2014 Sb. a xxxxxx x. 250/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. X §1 xx xx xxxxxxxx 4 xxxxxx nový xxxxxxxx 5, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 7 xxx:

"(5) Xxxxx obchodní xxxxxxxx je subjektem xxxxxxxxxxxx řešení spotřebitelských xxxxx7).

7) Xxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

2. X §2 xxxx. 1 se xxxxx "x xxxxx" zrušují.

3. X §2 odst. 2 písm. a) xx xxxxx "xxxxx xxxx" zrušují.

4. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) se xxxxx "zboží" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

5. Xxxxxxxx xxx čarou x. 1x xxx:

"1x) Xxxxx x. 123/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx x. 336/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx mění nařízení xxxxx x. 251/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zákona x. 22/1997 Xx., o xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Nařízení xxxxx x. 154/2004 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 251/2003 Sb., kterým xx xxxx některá xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x provedení xxxxxx x. 22/1997 Xx., x technických požadavcích xx výrobky x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx č. 453/2004 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

&xxxx;6. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1x zní:

"1h) §5 x 5x xxxxxx x. 634/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

7. X §3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxx.

8. Xx §4 xx xxxxxx xxxx §4x, xxxxx xxx:

"§4x

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pořizovat xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx dosáhnout xxxxx. Xxxxx fyzických osob xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.".

9. X §7 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxx "xxxx xxxxx" zrušují.

10. X §7 odst. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "tyto xxxxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx zboží" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "znehodnoceného zboží" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

11. X §7x xxxx. 1 xx xxxxx "xxx xxxxxxxxxx zjištění nabídky, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx důvodného podezření, xx xxxx nabízeny, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" x slova "xxxx xxxxx" se xxxxxxx.

12. X §7b xxxx. 2 xx 11 x 13 xx slova "nebo xxxxx" xxxxxxx.

13. Poznámka xxx xxxxx č. 3x xxx:

"3x) Zákon x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx x. 191/1999 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

14. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3x xxx:

"3x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 108/2006 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 109/2002 Xx., x xxxxxx ústavní xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xx školských xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx péči xx školských xxxxxxxxxx x o změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 372/2011 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".

15. Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 3x xxx:

"3x) Xxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.".

16. Xxxxxxxx pod xxxxx č. 3x xxx:

"3x) §1746 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

17. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 3k xxx:

"3x) Xxxxxxxxx xxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

18. X §9 xxxx. 1 xxxx. b) xx slova "zboží xxxx" xxxxxxx.

19. V §13 odst. 1 xxxx. b) xx xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xx xxxxxx".

Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4 xxx:

"4) §214 x xxxx. občanského xxxxxxxx.".

20. X §13 odst. 5 xx slovo "xxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxx" a na xxxxx xx xxxxxxxx xxxx "Xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxx propuštění xx xxxxxxx xxxxx.".

21. Xx §13 xx xxxxxx xxxx §13a, xxxxx xxx:

"§13x

(1) Xxxxx xxxxxxxx inspekce využívá x xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx

x) ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Využívanými xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) datum xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) datum xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Využívanými xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) jsou

a) xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) xxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) počátek xxxxxx, xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxxxx,

x) datum xxxxx.

(5) Z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jen xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx úkolu.

(6) Xxxxx, xxxxx jsou xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.".

22. X §15 xx xxxxx "zboží" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxx".

23. §17 xx 19 xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 6 xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxx arbitrovi

Čl. XX

Xxxxx č. 229/2002 Sb., o xxxxxxxxx arbitrovi, xx xxxxx xxxxxx x. 558/2004 Xx., zákona x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx č. 180/2011 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 278/2013 Sb. x xxxxxx x. 336/2014 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §1 odstavec 1 xxx:

"(1) K rozhodování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx českých xxxxx xx příslušný xxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "arbitr"), xxxxx-xx xx x xxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb,

b) vydavatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a zpětné xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx zprostředkovatelem xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx administraci fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění,

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obchodu,

g) stavební xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx nabízení, poskytování xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx investičních služeb xxxx xxx výkonu xxxxxxxx podle §11 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx.".

2. X §3 xxxx. 1 se xx konci textu xxxxxxx x) doplňují xxxxx "xxxx jiného xxxxx, xxxxxxxx, či xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,".

3. X §3 xxxx. 1 xxxx. e) xx slovo "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxx".

4. X §3 odst. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxx provozující xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".

5. V §3 xxxx. 1 xx xxxxxxxx písmena x) a h), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, vázaný xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx dle §11 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

6. X §3 xxxx. 2 xx xxxxx "se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených v §1 xxxx. 1 xxxx. x), držitel xxxxxxxxxxxxxx peněz x xxxxxxx xxxxx uvedených x §1 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x) x x), xxxxxxx x xxxxxxxxx, pojistník, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx byl xxxxxxxx směnárenský obchod x xxxxxxx sporů xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx. x)" nahrazují xxxxx "xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx spotřebitel".

7. X §3 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx uživateli xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osobně tak, xxx xxxxx být xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx reprodukci těchto xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.".

8. X §4 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx x právním xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "plně xxxxxxxxx" x xxxxx ", xxxxxxxxxxx kvalifikaci x xxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx slovy "a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx funkci xxxxx xxxxxxxx.".

9. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukončením xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx práva xx xxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx 5 xxx xxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx finančním xxxx.".

10. X §8 odst. 2 xx za xxxxx "promlčení" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

11. X §9 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx ve věci xxxx bylo xxxx xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxx xxxx xxxxxxx řízení xxxx soudem".

12. X §9 xxxxxxx x) xxx:

"x) xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,".

13. X §9 písm. x) xx xxxxx "xx věci xxxx xxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxxxx" nahrazují slovy "x xxxx xxxx xxxxxxx rozhodčí xxxxxx".

14. X §10 se xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.

15. V §12 xxxx. 9 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx osoby" a xx větě třetí xx xxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "fyzická xxxx xxxxxxxxx xxxxx".

16. Xx §12 se xxxxxx xxxx §12a, xxxxx xxx:

"§12x

(1) Xxxxxx xxxxxxx x plnění xxxxx podle tohoto xxxxxx xxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x informačního systému xxxxxxxx obyvatel,

c) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx místa xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx,

x) xxxxx číslo,

c) xxxxx úmrtí,

d) adresa xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx datum xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Využívanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení,

b) xxxxx xxxxx,

x) xxxx a xxxxxx místa xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx.

(5) X xxxxx podle odstavců 2 xx 4 xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx využít xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daného xxxxx.

(6) Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx registru xxxxxxxx, xx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx jsou ve xxxxx předcházejícímu xxxxxxxx xxxx.".

17. X §14 xxxx. x) se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x doplňuje se xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) je xxxxx xxxxxx bezdůvodný xxxx xxxxxxxxx.".

18. X §14 xx dosavadní xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx xx xxxxxxxx 2, xxxxx zní:

"(2) Xxxxxx xxxx xxxxxx zastavit xx 60 xxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx složitostí xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx před arbitrem.".

19. X §15 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Arbitr xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nálezem, xxxxxxx xxxx xx 90 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxx podkladů xxxxxxx xxx rozhodnutí; xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx, lhůta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x dalších 90 xxx. Arbitr xxxxxxxxx xxxxxx bezodkladně vyrozumí x xxxxxxxxxxx lhůty x její xxxxx.".

20. X §16 xxxx. 1 větě xxxxx xx za xxxxx "xxxxxxxxxx nálezu" xxxxxxxx xxxxx "xxxx usnesení", xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxx xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx xxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxxx".

21. X §16 xxxx. 2 xxxx xxxxx se xx xxxxx "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx zruší.".

22. X §20 xxxx. 1 xx xx xxxxx "orgány" vkládají xxxxx "mimosoudního řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx", xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxx", x xxxxx "Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", zejména xx".

23. V §20 xx xxxxxxxx odstavec 3, xxxxx zní:

"(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx přeshraničním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxx vymezeným x §1 odst. 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, poskytne xxxxxx spotřebiteli xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx předmětného xxxxx xxxxxxxxx.".

24. V §21 xxxx. 1 xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup".

25. X §21 se xx odstavec 1 xxxxxxxx xxxx odstavce 2 a 3, xxxxx xxxxx:

"(2) Výroční xxxxxx obsahuje zejména

a) xxxxx zahájených xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx problémy, které xxxxx xx sporům, x jejichž xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx podíl xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,

x) informaci x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxx.

(3) Xxxxxx poskytne xx xxxxxx výroční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 až 4 xx označují jako xxxxxxxx 4 xx 6.

26. X §21 xx xxxxxxxx odstavce 7 xx 10, xxxxx znějí:

"(7) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxxx jasné x xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x

x) svých xxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně poštovní x e-mailové xxxxxx,

x) xxx, že xx xxxx orgán xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx sporů xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,

c) arbitrovi x jeho xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx jmenování a xxxxx xxxxxx mandátu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx příslušný xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx může být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x v xxxxx xx xxxxxx vedeno,

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx příslušný,

i) xxxxxxxxxxx požadavcích, které xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxx, xxx účastnící řízení xxxxx ukončit xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) tom, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx náklady xxxxxx xxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx usnesení xxxx xxxxxx a vykonatelnosti xxxxxx.

(8) Xx xxxxxx xxxxxxxx arbitr informace xxxxxxx v xxxxxxxx 7 xx xxxxxxx xxxxxx xxx.

(9) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx odkazu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stránky Xxxxxxxx komise xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimosoudního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(10) Xxxxxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x právu na xxxxxx xxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

27. §23 xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§23

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx pořádkovou pokutu xx do výše 100&xxxx;000 Xx instituci, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx jeho postup xxx, xx

x) xx xx výzvu xxxxx §11 nevyjádří xx xxxxxxxxx lhůtě x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §12 xxxx. 6, 7 x 9.

(2) Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx 50 000 Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tím, xx

x) xx výzvu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxx,

x) se xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nevyhoví xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vztahujících xx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx 2 lze xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxx námitky xxxx odkladný xxxxxx. Xxx řízení x xxxxxxxxx se §16 xxxxxxx obdobně.".

28. X §24 xx slovo "xxxxxxxxx" zrušuje.

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 229/2002 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx ve xxxx xxxxx mezi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxx platebních služeb xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, v xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx osoba xxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx zákona č. 229/2002 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx č. 127/2005 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 290/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Sb., zákona x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 310/2006 Xx., zákona č. 110/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 304/2007 Xx., xxxxxx č. 124/2008 Sb., xxxxxx x. 177/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 247/2008 Sb., zákona x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 153/2010 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 94/2011 Xx., zákona x. 137/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., zákona č. 458/2011 Sb., zákona x. 468/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 19/2012 Xx., zákona x. 142/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 273/2012 Xx., xxxxxx x. 214/2013 Xx., xxxxxx č. 303/2013 Xx., zákona x. 181/2014 Sb., xxxxxx x. 234/2014 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx. x zákona x. 258/2014 Sb., xx mění xxxxx:

1. X §63 xxxx. 1 písm. l) xx xxxxx "xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.

2. X §110 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx x mimosoudním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního předpisu65)".

Poznámka xxx xxxxx x. 65 zní:

"65) §20x xxxx. 4 xxxxxx x. 634/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.".

3. X §129 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxx49x)" xxxxxxxxx xxxxxx "dluhu49a)".

Poznámka xxx xxxxx x. 49a xxx:

"49x) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.".

4. V §129 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx zahájeném na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 90 dnů. Tato xxxxx může xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx prodloužena. Strany xxxx xxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx této xxxxx x x xxxxxxx xxxx, xx xxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

5. X §129 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx ustanovení xx za slovo "Xxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.".

6. X §129 xxxx. 3 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7. X §129 xx xx konci odstavce 4 doplňuje xxxx "Xxxx přizná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx účastníkovi xxxxxx také x xxxxxxx, že xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx účastníkem řízení xxxxx xxxxxxx.".

8. V §129 se doplňuje xxxxxxxx 7, xxxxx xxxxxx poznámky xxx xxxxx x. 66 xxx:

"(7) X xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx pomoc x o tom, xx nemají xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx spotřebitel souhlasí x právními xxxxxx xxxxxxxx řešení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jemu xxxxxxxxxx Úřadem podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu66).

66) §20x písm. x) xxxxxx x. 634/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx službách), ve xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb., zákona x. 225/2003 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx č. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx č. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 212/2013 Sb., xxxxxx x. 258/2014 Xx. x zákona x. 319/2015 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §6 odst. 2 xx na konci xxxxxxx o) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx písmeno x), které xxx:

"x) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxx sporů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

2. V §6a xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx "Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx činí 90 xxx. Xxxx xxxxx xxxx být x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informovány x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.".

3. V §6x se xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 26 xxx:

"(4) X rámci xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x právu xx právní xxxxx x x xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxx xxxxxxxx řešení sporu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jemu xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu26).

26) §20x xxxx. x) xxxxxx č. 634/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

4. X §37x xxxx. 2 xxxx. o) xx xxxxx "nebo" xxxxxxx.

5. X §37x xxxx. 2 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx slovem ", xxxx" a xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) x xxxxxxx x §6 odst. 2 xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požadované xxxxxxxxx nebo xx xxxxx nesrozumitelným, neúplným xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

6. V §37x xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

"x) 1 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), e), x), x), x), x), xxxx x), xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), nebo".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx poradenství

Čl. XXXX

Xxxxx č. 523/1992 Sb., x xxxxxxx poradenství x Xxxxxx daňových xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 170/2004 Xx., xxxxxx x. 284/2004 Xx., xxxxxx x. 70/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 52/2012 Xx. x xxxxxx x. 168/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §12 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a financování xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

2. V §13 odst. 1 xx slova "xx xxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx šesti xxxxxx".

ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

Čl. XX

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 28, 37, 53, 54, čl. II xxxx. 1, čl. III xxxx 1, čl. IV, čl. V, čl. VI x čl. VII, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 378/2015 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 28.12.2015,&xxxx;x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 28, 37, 53, 54, čl. II xxxx. 1, čl. III xxxx 1, čl. IV, čl. V, čl. VI x čl. VII, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.2.2016.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.