Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.02.2022 do 31.12.2023.


Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

224/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI NEBO CHEMICKÝMI SMĚSMI

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ

Seznam §3

Protokol o nezařazení §4

Návrh na zařazení §5

Zařazení objektu do příslušné skupiny §6

Zařazení objektu do příslušné skupiny pro případ domino efektu §7

Návrh na změnu zařazení objektu §8

HLAVA III - BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE

Díl 1 - Zpracování bezpečnostní dokumentace

Posouzení rizik závažné havárie §9

Bezpečnostní program §10 §11

Bezpečnostní zpráva §12

Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy §13

Aktualizace bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy §14

Díl 2 - Schvalování bezpečnostní dokumentace

Dodržování bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy §15

Postup krajského úřadu §16

Vyjádření dotčených orgánů, dotčených obcí a veřejnosti §17

Posudek návrhu bezpečnostní dokumentace §18

Práva a povinnosti zpracovatele posudku §19

Rozhodnutí o návrhu bezpečnostní dokumentace §20

HLAVA IV - HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Plán fyzické ochrany §21 §22

Díl 2 - Vnitřní havarijní plán §23 §24 §25

Díl 3 - Vnější havarijní plán a zóna havarijního plánování §26 §27 §28 §29 §30

HLAVA V - NOVÉ OBJEKTY §31 §32

HLAVA VI - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE §33

HLAVA VII - INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Díl 1 - Přístup veřejnosti k informacím §34 §35

Díl 2 - Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie

Hlášení a konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie §36

Schvalování konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie §37

Informace o vzniku a dopadech závažné havárie §38

HLAVA VIII - KONTROLA

Orgány kontroly a předmět kontroly §39

Plán kontrol §40

Zpráva o kontrole §41

Opatření k nápravě §42

HLAVA IX - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

Orgány veřejné správy §43

Ministerstvo §44 §45

Ministerstvo vnitra §46

Český báňský úřad a obvodní báňské úřady §47

Česká inspekce životního prostředí §48

Krajské úřady §49 §50

HLAVA X - PŘESTUPKY §51 §52

HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Společná ustanovení §53

Zmocňovací ustanovení §54

Přechodná ustanovení §55

Zrušovací ustanovení §56

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §57

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §58

Příloha č. 1 - Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek

Příloha č. 2 - Vzor protokolu o nezařazení

Příloha č. 3 - Kritéria pro oznamování závažné havárie Komisi

Příloha č. 4 - Informace potřebné k posouzení, že určitá látka nepředstavuje nebezpečí závažné havárie

INFORMACE

224

XXXXX

xx dne 12. xxxxx 2015

o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o prevenci xxxxxxxxx havárií)

Parlament xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX LÁTKAMI XXXX CHEMICKÝMI XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro objekty, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látka, x xxxxx snížit xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, životní xxxxxxxxx x majetek x těchto objektech x x jejich xxxxx.

(2) Tento xxxxx xxxxxxx

x) povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx podnikajících fyzických xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx umístěna xxxxxxxxxx xxxxx x

x) působnost xxxxxx xxxxxxx správy xx úseku prevence xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pokud xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tento xxxxx xx xxxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x vojenská xxxxxxxx2),

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx3),

x) xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx dočasného skladování, xxxxxxxx a vykládky xxxxx přepravy4),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx souvisejících xxxxxxxxxxxxxx, kompresních x xxxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxxxx xxxx objekt x xxxxx potrubí5),

e) geologické xxxxx, hornickou činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jsou-li v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx umístěny nebezpečné xxxxx,

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodách, x xx jak xx xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nerostů, xxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, solných xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx7),

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpadu8).

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxxxx zákona se xxxxxx

x) objektem celý xxxxxxx, xxxxxxxxx soubor xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxx x jednom xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx infrastruktur x xxxxxxxx,

x) zařízením xxxxxxxxx xxxx technologická xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxx látka xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx části xxxxxxxx xxx xxxxxx zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, průmyslové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx užívá xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx kterém xx xxxx xxxx nebezpečná xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x sloupci 2 tabulky X xxxx II, xxxx xxxxx byl xxxxxxx xx skupiny X xxxx do skupiny X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxxx I xxxx XX, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx do skupiny X xxxxxxxxxxx krajského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx chemická xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a balení xxxxx x xxxxx9), xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu x xxxxxxx I nebo xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu x tabulce XX x přítomná x xxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx se xx důvodně předpokládat, xx xxxxx vzniknout x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) umístěním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo skladována x objektu xxxx x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx havárie může x objektu nahromadit,

g) xxxxxxxx xxxxxxx mimořádná, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx ohraničená událost, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx jejíž xxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozí x souvislosti x xxxxxxxx objektu, vedoucí x xxxxxxx ohrožení xxxx x vážným xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx lidí x zvířat, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zahrnující jednu xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyvolávající xxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxx,

x) rizikem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx během xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitého množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx opatrování xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) sousedním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx pravděpodobnost xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx efektem xxxxxxx xxxxxxx pravděpodobnosti xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vzájemné blízkosti xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx havarijního xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obyvatelstva a xxxxxxxxx územního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx formou vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) scénářem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popis xxxxxxx příčinných a xxxxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x posloupně xxxxxxxxxxxxx událostí, a xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx probíhajících xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx zvládnout xxxxxx xxxxxxx havárie.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§3

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxx xxxxxx všechna xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx závažných xxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, životní xxxxxxxxx x majetek.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx, množství, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxx v objektu (xxxx jen "xxxxxx"),

x) xx xxxxxxx seznamu xxxxxxx součet poměrných xxxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx a

c) xx xxxxxxx xxxxxxx x součtu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx protokol xxxxxxx x §4 odst. 1, nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx A nebo xx xxxxxxx X xx xxxxxxxx stanovených x §5 odst. 1 a 2.

§4

Xxxxxxxx o xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx objektu xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxx skutečnost, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v objektu xx xxxxx, xxx xxxxxxxx uvedené x příloze č. 1 x tomuto xxxxxx v xxxxxxx 2 xxxxxxx X xxxx XX, x xxxxxx poměrných množství xxxxxxxxxxxx xxxxx umístěných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx 1 (xxxx jen "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx"), x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx účely xxxxxxxx prováděné xxxxx §39. Vzor xxxxxxxxx x nezařazení je xxxxxx x příloze č. 2 x tomuto zákonu.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx umístěné x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umístěné x xxxxxxx xxxx xxx umístění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx dosud xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx objektu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx nebezpečné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 % xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx v sloupci 2 tabulky X xxxx XX.

(4) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x objektu x

x) xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxx xx zařazení

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X, xxxxx

x) množství xxxxxxxxxx látky xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxx xxxx větší, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxxx I xxxx XX a současně xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx v sloupci 3 tabulky I xxxx XX, xxxx

x) xxxxxx poměrných množství xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzorce x xx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 1 k xxxxxx zákonu je xxxxx xxxx xxxxx xxx 1 x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Provozovatel navrhne xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx B, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxx, než xx xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 3 xxxxxxx X xxxx II, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x objektu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 1 x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmene x).

(3) Provozovatel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X (dále xxx "xxxxx na xxxxxxxx") krajskému xxxxx xx 1 měsíce xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx nejméně množství xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu x xxxxxxx 2 xxxxxxx X nebo XX xxxx součet xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) popis xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) popis x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx objektu,

e) xxxxx x množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx součtu xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx a

g) xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxx xx předkládá x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxx uvedeného x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx zařazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 x xxxxxxxx o zařazení xxxxxxx do skupiny X xxxx xx xxxxxxx X.

(2) Xxxxxxx xxxx posoudí protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 3 x x případě, xx xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx objektu xx xxxxxxx X xxxx do xxxxxxx X, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X stanoví, x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx technických xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxxxxxx prevence závažné xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx program") xxxx xxxxxxxxxxxx zprávy v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx objektu do xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad xxxx xx základě

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zařazení xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předložených xxxxx §4 odst. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39

objekty, u xxxxxxx xxxx xxxxx x domino xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx objektů xx skupiny X xxxx xx skupiny X. Xxx zařazování xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle §6 xxxx. 3 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx objektech, zjištěných xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxx může xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nutných xxx xxxxxx rizika x xxxxxx objektech.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx odstavců 2 x 3 xxx posouzení rizik xxxxxxx xxxxxxx, zpracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bezpečnostní xxxxxx, vnitřního havarijního xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx informací xxxxx tohoto xxxxxx.

§8

Návrh xx změnu xxxxxxxx objektu

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx na změnu xxxxxxxx objektu xx xxxxxxx A xx xxxxxxx B xxxx xx xxxxxxx X xx skupiny X (xxxx jen "xxxxx xx změnu zařazení") xx 1 měsíce xxx xxx, kdy xxxxx k takové xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx může xxxx xx xxxxx xxxxxxxx objektu xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X. X xxxxxxxxxxxxx návrhu xx změnu zařazení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx provedením xxxxxx xxxx. Pro xxxxx zpracování xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xx §5 xxxx. 4 x 5 x §6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Provozovatel navrhne xxxxxxxxx xxxxx vyřazení xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx ze xxxxxxx X xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umístěné x xxxxxxx, xx xxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeného x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 2 xxxxxxx X xxxx XX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty 1; x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §4 odst. 1 xx 3 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx úřad posoudí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx B.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXXXX DOKUMENTACE

Díl 1

Xxxxxxxxxx bezpečnostní dokumentace

§9

Posouzení xxxxx xxxxxxx havárie

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X provede posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Posouzení xxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxx

x) identifikaci zdrojů xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx, rozsah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X nebo xx xxxxxxx X x xxxxxx xxxx provedení.

Bezpečnostní xxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx A xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxx,

x) popis xxxxx, xxxx a politiky xxxxxxxx závažných xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx účely xxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxx využít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů10) xxxx xxx vnitřní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jsou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx krajského úřadu xxxxxx xx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx vztahující se x možnému xxxxxx xxxxxx efektu.

(5) Provozovatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx úřadu xx 6 xxxxxx ode xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx X.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx strukturu.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho schválení x poté xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx. X xxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx záznam, xx kterém xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x objektu a xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x provedeném přezkumu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uchová xxx xxxxxxx kontroly xxxxx §39 x xxxxxxxxx xxxxxxx zašle xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bezodkladně tuto xxxxxxxxxxx zajistit x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 6 xxxxxx xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní předpis xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu.

§12

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X zpracuje xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx popis objektu,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti,

g) xxxxx preventivních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) jmenovitě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěnému xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx x údržbě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x infrastruktury xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zásady vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx havárie x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx obcí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozvoje xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx stávajících xxxxxxx.

(4) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §10 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Provozovatel xxxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx X.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxx x její strukturu.

§13

Zpráva o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx

x) nejpozději xx 5 xxx xxx dne nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx nebo rozhodnutí x schválení xxxxxxxxx xxxxxx o jejím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx vlastní xxxxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x skoronehod xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) seznam xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) závěr x xxxxxxx provést xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx xxxx věcné x xxxxxxx zdůvodnění, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§14

Aktualizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní zprávy

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stanovených xxx xxxx xxxxxxxxxx x §10 odst. 5 xxxx §12 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx krajskému xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umístěné x xxxxxxx xxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxxxxxx x objektu, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx užívání objektu,

b) xxxxx technologie, xx xxxxx xx nebezpečná xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx užívání xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx změně, xxxxx ovlivňuje systém xxxxxx bezpečnosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx do 6 xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x schválení zprávy x posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 písm. x).

§15

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx, které xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx programem xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Schvalování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§16

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x schválení návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx")

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace pověřenou xxxxxxxxxx osobou (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx posudku").

§17

Vyjádření xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx

(1) Dotčené xxxxxx xxxxxx krajskému úřadu xxx vyjádření k xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx své vyjádření x návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx, platí, že x návrhem bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx veřejnosti xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx doručení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy x kde lze xx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx nahlížení xx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx dobu 30 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx lhůtě xxxx každý xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zašlou xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx veřejnosti k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxx 2; xxxxx dotčená xxxx xxxxxxx xxx vyjádření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx, platí, xx x návrhem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.

(4) Krajský xxxx xx projednání x xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x právu na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx11), xxxx z xxxxxx bezpečnosti státu.

§18

Xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx

(1) Zpracovatel xxxxxxx xxxxxxxx posudek návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "posudek") na xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a prověření x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazeného xx skupiny A xxxx xx skupiny X.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v posudku xxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx uvést xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxx než 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracovateli posudku. Xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx případech xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 30 xxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx posudek xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, formě a xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx vydaného x xxxx provedení, xxxxxxx xxxx xxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xxx dne jeho xxxxxxxx vrátí zpracovateli xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx zpracovateli xxxxxxx lhůtu pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx být xxxxx xxx 30 xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx přepracování xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náležitosti xxxxxx posudku.

§19

Xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx posudku

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx posoudí xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxxxxxxx x v plném xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx posudku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přepracovávat xxx xxx doplňovat.

(2) Xxxxxxxxxxx posudku si xxxx vyžádat dílčí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx povinen x xxxxxxx xxxxx. Xxx, kdo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx nesmí xxxxxxx xx zpracování xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx účelem prověření xxxxx uvedených x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx pro zpracování xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx, xxxx

x) další xxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebné xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 3.

(5) Zpracovatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dozvěděl. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx orgán xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §39.

(6) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx zpracovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx posudku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx veřejnosti o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 45 xxx xxx dne xxxxxxxx posudku.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x právního předpisu xxxxxxxxx k jeho xxxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxx provozovatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace předložený xx odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zohlední xx zpracovaném xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajský úřad xxxxxxx dotčené orgány x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zašle xxxxx svého rozhodnutí Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx xxx "ministerstvo"), xxxxxxxx orgánům a xxxxxxxx obcím.

XXXXX XX

XXXXXXXXX PLÁNOVÁNÍ

Díl 1

Xxxx xxxxxxx ochrany

§21

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx skupiny X xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx plán xxxxxxx ochrany.

(2) Provozovatel x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx možností xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx a

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzické xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx12) xx xxxxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxx xx xxxxxx analýzy xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx x

x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx přijímaných v xxxxxxx.

§22

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zajistí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro fyzickou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x plánu fyzické xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a omezení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx a zvířat, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxx, xxxxxxx však jednou xx rok, provede xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx 3 xxx.

(3) Xxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx fyzické xxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxxxxx o těchto xxxxxxxxxx mlčenlivost. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Informace x bezpečnostních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx13) neposkytují.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§23

(1) Xxxxxxxxxxxx objektu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X zpracuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx následků xx xxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x majetek.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx preventivních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) scénáře xxxxxxx xxxxxxx, scénáře xxxxxx xx možné havárie, xxxxxxx řízení odezvy xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx možné xxxxxxx,

x) xxxxx možných xxxxxxxx xxxxxxx havárie,

d) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx havárie,

e) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob,

g) xxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx cvičení,

h) xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx dopravní x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx útvarů, významných xxxxxxxxxx prvků, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx XXXXXX 2000 x

x) xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx řešení závažné xxxxxxx.

(3) Provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx vzniku xxxxxx xxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plán x součinnosti se xxxxx zaměstnanci x xxxxxxxx jej xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx havarijním plánu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro řešení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx právních xxxxxxxx10). Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx §10 xxxx. 3 použije xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx havarijní xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xxxxx §20 xxxx. 1 krajskému úřadu x xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazených xx skupiny X, xxxxx xxxx umístěny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx dohody xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§24

(1) Provozovatel xxxxxxxxx xxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xxx x závažné xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx vznik xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx havarijní xxxx xxx, aby xxx dostupný xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §39.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznámí své xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx dodavatelů, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plán x hlediska jeho xxxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxx předložení xxxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 roky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx látky xxxxxxxx x objektu xxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečné látky xxxxxxxx v objektu, xxxxx xxxx změna xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx objektu,

b) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx ke xxxxx bezpečnosti užívání xxxxxxx, xxxx

x) při xxxxxxxxxxxxx x technických xxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx havarijního xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 2, xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx a xxxxxxx x hasičskému záchrannému xxxxx xxxxx.

Xxx 3

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx plánování

§26

(1) Xxx xxxxxxx zařazené xx xxxxxxx X se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxx B xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x jím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem xxxxx xx zajištění xxxxxxxxx připravenosti, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xx xxxxxxxxxx s hasičským xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx varování. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x provozovat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

§27

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X zpracuje podklady xxx xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zpracování xxxxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxxxxx havárie, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx havárie xx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxx, životní xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx technických prostředků xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxx objekt xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx kumulativní xxxx, xxxxxx těch, xxx xxxx následky xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx objektech, x xxxxxxx a o xxxxxxxx chování xxxxxxxxxx x xxxxxxx havárie x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxx vyžádané xxxxxxxx xxxxxx, zejména podrobnější xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, podrobnější xxxx xxxxxxxxx cest x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx záchranným xxxxxx kraje xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému15).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 krajskému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xxxxx §12 odst. 5.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx zpracování.

§28

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxx zónu havarijního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předložených xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 3.

(2) Zjistí-li xxxxxxx xxxx, v jehož xxxxxxxx obvodu se xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx zóna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx území jiného xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx havarijního plánování. Xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx součinnost potřebnou xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx havarijního plánování x postup xxx xxxxx vymezení.

§29

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx15) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Hasičský záchranný xxxx xxxxx vyžaduje xxx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxx kraje x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, je-li to xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kraje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx 2 let xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho aktualizace. Xxx postup xxx xxxxxxxx projednání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu a xxxx aktualizace xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxxxxx.

(4) Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nejméně xxxxxx xx 3 xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxx xxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx informace xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx x závěru, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx havárie, xxxx xxxxxxxxxx, že xxx tento xxxxxx xxxxxx stanovovat xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx zašle xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x blízkosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx uvědomí o xxxxx xxxxxxxxxx tento xxxxxxxx stát.

HLAVA X

XXXX XXXXXXX

§31

(1) Xxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebo změnou xxxxxxx dokončené xxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxx"), zpracuje za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 x 2 xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx krajskému úřadu xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxx objektu, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx povolení stavby x případě, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx16). Xxx zpracování xxxxxx xx zařazení a xxxxxxxxx rizik závažné xxxxxxx xx xxxxxxx §5 xxxx. 4 x 5 x §9 xxxx. 1 x 2 obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx x zařazení xxxxxxx do skupiny X xxxx xx xxxxxxx B. Xxx xxxxxxxx xx skupiny X xxxx xx xxxxxxx X xx §6 xxxx. 3 xxxxxxx obdobně.

(3) Xxxxxxx xxxx zajistí zpracování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §18 a 19 xxxxxxx, lhůta xxx zpracování xxxxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx 20 xxx; x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 20 xxx.

§32

(1) Xxxxxxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §31 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 5 měsíců xxxx xxxxxxxx nového xxxxxxx xx zkušebního provozu; x xxxxxxx, že xx zkušební xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx předloží xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezpečnostní zprávy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxx před xxxxxxxx xx užívání podle xxxxxxxxxx zákona16).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx nový objekt xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx souhlasu podle xxxxxxxxxx zákona16). Xxxxxxxxxxxx xxxxx nový xxxxxx xxxxx xx užívání xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo bezpečnostní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx nového xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X xxxxxxxx plán fyzické xxxxxxx x zašle xxx xxxxxxxxx úřadu x krajskému xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx vědomí xxxxxxxxxx x xxx uvedení xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx neprovádí, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx x krajskému xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx užívání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx16).

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxxxx x ve xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx stanovení zóny xxxxxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX ODPOVĚDNOSTI XX XXXXX VZNIKLÉ X XXXXXXXX ZÁVAŽNÉ XXXXXXX

§33

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx závažné xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx")17) xx celou xxxx užívání objektu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pojištění odpovědnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví18).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xx 60 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxx, nebo

b) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zkušebního xxxxxxx; x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx provoz xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelem xxxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxx uvedených ve xxxxxxxxxx bezpečnostním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx xxxx limitu xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídat xxxxxxx xxxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx závažné havárie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxx smlouvy o xxxxxxxxx odpovědnosti xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) x xxxxxxxx x xxxxxxxx x uložení do 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) předloží provozovatel xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x pojištění odpovědnosti x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx umožňující identifikaci xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x xxxxxxxx 3.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

HLAVA VII

INFORMOVÁNÍ XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx veřejnosti k xxxxxxxxxx

§34

(1) Xxxxx se xxxx na xxxxxxx xxxx obrátit x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx skupiny X nebo xx xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx informace x životním xxxxxxxxx19).

(2) Xxxxxxx úřad xxxx xx podmínek stanovených xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostředí11) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx odepře xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentaci x rozsahu, x xxxx xx xx xxxx veřejnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §17 xxxx. 4.

§35

(1) Krajský xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X jasně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x preventivních bezpečnostních xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx havárie xxxxx xxxxxx x právu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx20). Xxxx xxxxxxxxx krajský úřad xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx poskytne xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx plánování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx do skupiny X nejméně xxxxxx xx 5 xxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxx objektu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxx podle §7 xxxx. 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx veřejností, xxxxxxx xxxxxxxxx, zdravotnických x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěny.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx změně x xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx x §14 xxxx. 2.

(4) X xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx závažné xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do skupiny X nebo v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx plánů xxxx xxxxxxxxx zpracovávané xxxxx xxxxxxxx 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státům, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx následky xxxxxxx xxxxxxx, informace xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis stanoví

a) xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxx, ve xxxxxx xx zpracovává xxx xxxxxxx zařazené xx skupiny X x xxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx X a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xx skupiny X xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§36

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx závažné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, příslušnému operačnímu x xxxxxxxxxxxx středisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému15) x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx hlášení x vzniku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx úřadu xx 24 xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém došlo x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx konečnou zprávu x vzniku a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx které uvede xxxxxx nápravná xxxxxxxx xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxx závažné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxxx x závažné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx závažné xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx informace nebo xxxxxxx xxxxxx. Aktualizované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx zpracování x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx konečné xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxx konečné xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx závažné xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx havárie.

(2) X xxxxxxx, že návrh xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x nápravná xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozovatele xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zprávě x xxxxxx x dopadech xxxxxxx havárie x xxxxx xxxxx xxxx xx zlepšení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx krajskému xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx může xxxxxx xxxxxx provozovateli povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx ji xxxxxxxxx xxxxx k evidenci x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§38

Xxxxxxxxx x xxxxxx x dopadech xxxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx xxxxxxxx x po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx21) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci x vzniku x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x x nápravných xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona o xxxxx na xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx20). Xxxxxxx úřad vždy xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx doručí xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o vzniku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx havárie xxxxx §37 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu, xxxxxxxxxx xxxx xx 1 roku xx xxxxxx závažné xxxxxxx, xxxxxxx Evropskou xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x části X přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x to x rozsahu xxxxxxxxxxxx x části II přílohy č. 3 k tomuto xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX

§39

Xxxxxx kontroly x xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Státní xxxx xxxxxxxx práce x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx sbory xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vykonávaná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uložených xx xxxxxxx tohoto zákona.

(3) Xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zejména

a) posouzení, xxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx havarijním plánu x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx krajskému xxxxx x hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(4) Předmětem xxxxxxxx vykonávané podle xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fyzické xxxxxxx x bezpečnostní opatření xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx dokladem x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx.

§40

Xxxx kontrol

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh ročního xxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx provozovatelů xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x xxxxxxx, u xxxxxxx mohou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx havárie xxxx její následky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých provozovatelů xxxxxxx zařazených xx xxxxxxx X xxxx xx skupiny B, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxx kontroly,

d) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx integrované inspekce, xxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) xxxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxx závažných xxxxxxx x

x) další xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx skupiny X.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx X se xxxxxxx xxxxxxx jednou xx 3 roky; xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazeného do xxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx.

(4) Česká xxxxxxxx životního prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objektů zařazených xx skupiny X xxxx xx xxxxxxx X xxxxxxxx od xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx plán xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx objektů. Při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovatele xxxxxxx; Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečí závažné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ročního plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx.

(6) Na základě xxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zpracuje Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plánovaných x xxxxxxxxxxxx provozovatelů xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx B, včetně xxxxxxxxx četnosti kontrol xxxxxxxxxxx u jednotlivých xxxxxxxxxxxxx.

(7) Česká inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx u provozovatele xxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolu xxxx roční xxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx porušování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem, xxxxxxx, nehod x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx kontrolní xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx havárie, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ročního xxxxx xxxxxxx a xxx xxxx schvalování.

§41

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x tuto informaci xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx životního prostředí xxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx zákona na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx krajského xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xx xxxxxxx vlastních zjištění.

(3) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxxx posledního kontrolního xxxxx a xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx projednání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x ministerstvu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx roční xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx zprávu zašle xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx kontroly, její xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx předložení České xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx strukturu a xxxxxx jejího xxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx x nápravě

(1) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxx kontrole prováděné xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxxx xxxxx zákonem nebo xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

§43

Xxxxxx veřejné xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo vnitra,

c) Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx sbory xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx stanice.

Xxxxxxxxxxxx

§44

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxxx úřadem xx xxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx úseku xxxxxx xxxxxx vykonávané xxxxx xxxxxx zákona,

c) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx inspekcí životního xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx,

x) pověří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxx xxxxxxxxx pracoviště xxx prevenci závažných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxx,

x) zpracovává x xxxx souhrnnou evidenci xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xx zařazení, xxxxxx xx změnu xxxxxxxx, bezpečnostních programů, xxxxxxxxxxxxxx zpráv, xxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx závažné havárie, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx roční xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx x ostatní členské xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxx předložit Xxxxxx x xxxxxxxxx oznámení, xx určitá xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxx látky, xxxxx xxxxxx její nebezpečnost xxx zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx informace xxxxxxx příloha č. 4 x tomuto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 předložit Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx odůvodněn x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxxxx látky, které xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x nebezpečnost xxx životní prostředí xxxxx přílohy č. 4 k xxxxxx zákonu.

§45

(1) Xxxxxxxxxx systém xxxxxxxx závažných havárií (xxxx xxx "informační xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x objektech x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Správcem x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vedou xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx x provedených xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx X nebo xx skupiny X xxxxx §35 odst. 1.

(4) Uživateli informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x něm vedené xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x veřejnost.

§46

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo xxxxxx

x) xxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx krajský úřad xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud se xxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nachází ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x příslušné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) eviduje x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závažné xxxxxxx x konečnou xxxxxx o vzniku x dopadech závažné xxxxxxx.

§47

Xxxxx báňský úřad x xxxxxxx xxxxxx xxxxx

(1) Český báňský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx báňskými xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx dotčeným xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx30) a xxxx xxxxxxx orgán xx xxxxx prevence xxxxxxxxx havárií vydává xx společném xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx stavby xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §49 odst. 3.

(2) Obvodní xxxxxx xxxx je dotčeným xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx

x) odbornou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracovaných xxxxx §10, 12 x 13,

x) plnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §39 xxxx. 2.

§48

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx integrované xxxxxxxx x rozsahu xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x termínu xxxxxxxxxxx s Českou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§49

Xxxxxxx xxxxx

(1) Krajské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx svých xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zařazené do xxxxxxx X nebo xx xxxxxxx X xxxxx §35 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxx orgánem xx xxxxx prevence xxxxxxxxx havárií při xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v územním xxxxxx, popřípadě xx xxxxxxxxx řízení x x řízení x xxxxxxxxxx stavby xxxxx xxxxxxxxxx zákona16), xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx X nebo xx skupiny B.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx podkladem pro xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx stavebním řízení, x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx anebo x řízení x xxxxxxxxxx povolení xxxxxx xxxxx stavebního zákona16) x případě, xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nového objektu xxxx xxxx uvedení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx užívání v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx provoz xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxx při

a) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx objektů x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x oblastmi xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx trasami, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů22), x xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx16).

(5) X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx snižovat xxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx provozovatelem x xxxxxxxx závažných xxxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §42 odst. 1, mají xxxxx xxxxxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxx x zákazu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx prokazatelně neplní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxx základě xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx požadované xxxxxxx xxxxxx x pokud x důsledku xxxx xxxxx závažné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx života x xxxxxx xxxx x xxxxxx, životního xxxxxxxxx nebo škoda xx xxxxxxx xxxx x nim již xxxxx.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§51

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) nebo §55 xxxx. 7,

b) nepřezkoumá xxxxxx podle §55 xxxx. 4 xxxx 6,

x) x rozporu x §4 xxxx. 1 nebo §55 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nezařazení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 2 xxxx §55 xxxx. 6 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx protokolu o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx protokol x nezařazení xxxx xxxx aktualizaci xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx §55 xxxx. 6,

f) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx rizika x objektech určených xxxxxxxx úřadem xxxxx §7 xxxx. 1 x xxxxx vzájemné xxxxxx xxxxx xxxxx §7 odst. 3,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §36 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx x §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx závažné xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx nedoručí xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Provozovatel se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §5 odst. 3, §31 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 6 xxxx 7 xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx krajskému xxxxx,

x) x xxxxxxx x §8 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 5 xxxx. x) nepředloží xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx krajský úřad x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,

x) x rozporu x §9 xxxx. 1, §31 odst. 1 xxxx §55 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx,

x) nepředloží xxxxxxxxx rizik závažné xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §31 xxxx. 1,

x) x rozporu x §21 odst. 1 xxxx §32 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx krajskému xxxxx xxxx xxxxxxxxx ředitelství Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx §32 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 1 nepřijme xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro fyzickou xxxxxxx objektu,

h) neprovede xxxxxxx xxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 2,

x) xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx užívání v xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §33 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx §33 odst. 2 xxxx xxx xxxxxx x rozporu x §33 odst. 3,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx kopii xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §33 xxxx. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx podle §33 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx havárie xxxxx §36 xxxx. 2,

o) xxxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §36 xxxx. 3,

p) x xxxxxxx x §36 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zprávě x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskému xxxxx xx schválení,

q) x xxxxxxx x §37 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx stanovené xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx x xxxxxxx podle §42 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx A xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 1, §14 xxxx. 1, §32 odst. 1 xxxx §55 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx krajskému xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §10 odst. 5, §14 odst. 1, §32 odst. 1 nebo §55 xxxx. 5 xxxx. x),

x) x xxxxxxx x §11 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx záznam, xxxxx xxxxxx neuchová xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §11 odst. 2, §14 xxxx. 2, §37 xxxx. 4 xxxx §55 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1,

x) x rozporu s §15 odst. 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx osoby, xxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x objektu, x xxxxxxxxxxxxx programem.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xx xxxxxxx přestupku xxx, xx

x) v xxxxxxx x §12 odst. 1, §14 xxxx. 1, §32 odst. 1 xxxx §55 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5, §14 odst. 1, §32 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 5 xxxx. x),

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §14 xxxx. 2 xxxx 3, §37 xxxx. 4 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx zprávou xxxxx §15 odst. 1,

f) x xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xx s xxxx vědomím xxxxxxx x objektu, s xxxxxxxxxxxx zprávou,

g) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1, §32 xxxx. 4 xxxx §55 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx vnitřní havarijní xxxx ve stanovené xxxxx krajskému úřadu x xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx podle §23 odst. 6, §32 xxxx. 4 xxxx §55 odst. 5 písm. x),

x) xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx havarijní plán xxxxx §25 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §25 xxxx. 2, §37 xxxx. 4 xxxx §55 xxxx. 4 nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, §37 xxxx. 4 xxxx §55 odst. 4,

m) x rozporu x §27 xxxx. 1, §32 xxxx. 4 xxxx §55 odst. 5 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx havarijního xxxxxxxxx a zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx krajskému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §27 xxxx. 3, §32 xxxx. 4 nebo §55 xxxx. 5 xxxx. b).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx objektu xx dopustí přestupku xxx, xx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o vyřazení xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx B, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx návrhu xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Za xxxxxxxxx xxx xxxxxx pokutu xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxx. x) xxxx h) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xx x),

x) 700 000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxx. x) xx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx x) xxxx xxxx. e) až x),

x) 5&xxxx;000&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 3 až 5.

§52

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad, x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §51 odst. 3 xxxx. x), §51 xxxx. 4 písm. x) x i), xxxxx projednává Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozpočtu Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX A XXXXXXXXX

§53

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx posudku x xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx úřadu tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx x tomto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx řízení xxxx stavební xxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxx společné územní x xxxxxxxx xxxxxx xxxx společné povolení, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

§54

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §9 xxxx. 3, §10 odst. 6, §11 xxxx. 3, §12 xxxx. 6, §13 odst. 3, §18 xxxx. 5, §19 odst. 6, §23 odst. 8, §27 xxxx. 4, §35 odst. 6, §36 odst. 5, §40 xxxx. 8 x §41 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §28 odst. 3 a §29 xxxx. 5.

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Objekty xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx B xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 320/2002 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, se považují xx objekty xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx skupiny X podle xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vydaná xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 59/2006 Sb., ve znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx skončena přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx zákona č. 59/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x předloží xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zajistí x xxxxxxxx krajskému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxx 2016, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx X nebo do xxxxxxx X podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx přezkumu xxxxxxx zpracovaného podle xxxxxx č. 59/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, provedeného xxxxx odstavce 4, xx xx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xx skupiny X xxxx xx xxxxxxx X xxxxxxx x §5 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx xxxxxx, zpracuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxx a krajskému xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxx xxxxxxxxx plán x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx xx 2 xxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx užívá xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle zákona č. 59/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxxxxxxxxxxxx protokol x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Zjistí-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx do xxxxxxx X xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx krajskému úřadu xxxxx xx zařazení xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) obdobně.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx podle tohoto xxxxxx a xxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro zařazení xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X xxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a dále xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xxxxxxx. Xxxxxx-xx na xxxxxxx seznamu, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx zařazení xxxxxxx xx skupiny X xxxx xx skupiny X xxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx 2 tohoto xxxxxx, zpracuje protokol x xxxxxxxxxx podle xxxxxx zákona a, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx, předloží xxx krajskému úřadu xx 1 xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x zrušení některých xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).

2. Xxxx xxxxx zákona č. 362/2007 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 466/2001 Xx.

3. Xxxx xxx sedmdesátá první xxxxxx č. 227/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx.

4. Xxxx sto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxx č. 488/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 59/2006 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxxx přípravky x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x x xxxxx některých souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6. Xxxx druhá zákona č. 61/2014 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 350/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (chemický xxxxx), xx znění xxxxxx x. 279/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx vlády č. 254/2006 Sb., x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Vyhláška č. 103/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxx vypracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

9. Xxxxxxxx č. 250/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx x obsah bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx do xxxxxxx X.

10. Xxxxxxxx č. 255/2006 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x závažné xxxxxxx a konečné xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx závažné xxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 256/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x správních poplatcích

§57

V xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Sb., zákona x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx č. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Sb., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 130/2006 Xx., zákona x. 136/2006 Xx., xxxxxx x. 138/2006 Xx., xxxxxx č. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., zákona x. 226/2006 Xx., xxxxxx č. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx č. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., xxxxxx x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Xx., zákona x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., zákona x. 296/2008 Xx., xxxxxx x. 297/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., zákona x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx č. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Xx., zákona x. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., xxxxxx č. 132/2010 Sb., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx č. 153/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Xx., zákona x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Sb., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Sb., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx č. 255/2011 Xx., xxxxxx č. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Sb., xxxxxx x. 344/2011 Sb., xxxxxx č. 349/2011 Xx., xxxxxx č. 350/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Sb., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 472/2011 Sb., zákona x. 19/2012 Xx., xxxxxx x. 37/2012 Xx., xxxxxx x. 53/2012 Xx., zákona x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., xxxxxx č. 172/2012 Sb., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Sb., zákona x. 274/2012 Sb., xxxxxx x. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., zákona x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 496/2012 Sb., xxxxxx x. 502/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., zákona x. 50/2013 Xx., xxxxxx č. 69/2013 Xx., zákona x. 102/2013 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Xx., xxxxxx č. 186/2013 Sb., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx č. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Sb., xxxxxx x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Sb., xxxxxx č. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Xx., xxxxxx x. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 259/2014 Xx., xxxxxx x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Xx. x xxxxxx x. 103/2015 Xx., xx xx položku 101 xxxxxx xxxx položka 102, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 80 zní:

"Položka 102

1. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx80)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 40&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxx bezpečnostní xxxxxx...Xx 60 000

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 30 000

e) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy...Kč 15&xxxx;000

2. Přijetí žádosti x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx80)...Xx 25 000

80) Xxxxx x. 224/2015 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobených vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx směsmi x x xxxxx xxxxxx č. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx závažných xxxxxxx).".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§58

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvním xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

v x. Xxxxxxxxx v. r.

Zeman x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x. 224/2015 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx určující xxx xxxxxxxx objektu xx xxxxxxx X xxxx xxxxxxx X a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx látky xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sloupci 1 xxxxxxx X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx množstvím xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 2 x 3.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx umístěná x xxxxxxx pouze v xxxxxxxx stejném xxxx xxxxxx xxx 2 % xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx X nebo xxxxxxx XX nebude xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nikde xx xxxxx místě xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo více xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxx také xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X, použije xx xxx jejich zařazení xx skupiny X xxxx xxxxxxx B xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx XX.

4. Jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx více xxxxxxxxxxxx vlastností uvedených x tabulce X, xxxxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx X xxxx xxxxxxx X nejnižší xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx u jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx X.

5. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, x xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx množství se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

7. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebezpečné xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx umístěna. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečné látky, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zařadí xx xxxxxxx X nebo X. Pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx nejnižší xxxxxxxxxxxx množství xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) x c) xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxxx.

8. Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx množstvím, xx xxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xx objekt xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona:

kde:

qi = xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxxxxxxx x objektu,

Qi = xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 2 (xxx posuzování xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx A) nebo xxxxxxx 3 (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxx X) xxxxxxx I xxxx xxxxxxx XX,

x = xxxxx nebezpečných xxxxx,

X = xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx Xx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebezpečnosti xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nebezpečnosti xxx životní xxxxxxxxx. Xxxx se xxxxx xxxxxx třikrát:

a) x xxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxxx x tabulce X, které xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kategorii 1, 2 xxxx 3 (xxxxxxxxx cesta expozice) xxxx toxicita pro xxxxxxxxxx cílové orgány -xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spadajícími xx xxxxxx X xxxx X1 xx X3;

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx X, které xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx plyny, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx reagující xxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, samozápalné xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx kapaliny x xxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx X tříd P1 xx X8;

x) k xxxxxxx nebezpečných látek xxxxxxxxx x tabulce X, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2, x xxxxxxxxxxxx látkami xxxxxxxxxxx do xxxxxx X tříd X1 x E2.

Příslušná xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx součtů získaný xxx x), x) xxxx x) je xxxxx xxx xxxx xxxxx 1.

Provozovatel xxxxxx xxxxxx xx

x) xxxxxxx X, jestliže je xxxxxxxx X roven xxxx xx větší xxx 1, xxx xxxxxxx množství Q xxxxxxxxx x xxxxxxx 2 tabulky X xxxx tabulky XX,

x) xxxxxxx B, xxxxxxxx xx výsledek X xxxxx xxxx xx xxxxx xxx 1, xxx xxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxx x xxxxxxx 3 xxxxxxx X nebo xxxxxxx XX.

9. Xxx účely xxxxxx zákona se xxxxxx xxxxxx každá xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx při xxxxxxx 20 xx. X xx rovná 101,3 xXx xxxx xx větší, kapalinou xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx definována xxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx teplotě 20 xx. X x xxxxxxxxxxx tlaku 101,3 kPa.

10. X xxxxxxx, že x xxxxxxx 2 xxxxxxx XX xxxx uvedeno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečné xxxxx, je xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx B.

11. Xx směsmi xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zůstávají x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 1272/2008 v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku, xxxxx xxxx výslovně udáno xxxxxxxx složení xxxx xxxx popis.

12. Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, ale xxxxxx xxxx xxxx xx mohly xxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx existujících x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx závažné xxxxxxx, xxxxxx odpadu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k nejvhodnější xxxxxxxxx xxxxxxx kategorii xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto zákona.

13. X xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejnižší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek

Kategorie xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx (ES) č. 1272/2008

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tunách

Sloupec 1

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx 3

X

X

Xxxxx „X“ - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

X1 AKUTNÍ TOXICITA xxxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

5

20

X2 AKUTNÍ XXXXXXXX

- xxxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

- xxxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 1)

50

200

X3 XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

- XXXXXXXXXXX EXPOZICE

Toxicita xxx specifické xxxxxx xxxxxx - jednorázová xxxxxxxx kategorie 1

50

200

Oddíl „X“ - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

X1x XXXXXXXXX (xxx xxxxxxxx 2)

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

- výbušniny, xxxxx 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 xxxx 1.6, xxxx

- xxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxx vlastnosti xxxxx metody A. 14 xxx nařízení (XX) č. 440/2008 (viz xxxxxxxx 3) a xxxxxxxx do třídy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peroxidy xxxx samovolně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx

10

50

X1x XXXXXXXXX (viz poznámka 8)

Xxxxxxxxx, xxxxx 1.4 (xxx poznámka 4)

50

200

P2 XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx 1 xxxx 2

10

50

X3x Xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 5.1)

„Hořlavé“ xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 obsahující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxx kapaliny xxxxxxxxx 1

150

(čisté)

500

(čisté)

P3b Hořlavé xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 5.1)

„Xxxxxxx“ xxxxxxxx kategorie 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx hořlavé plyny xxxxxxxxx 1 xxxx 2 ani xxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1 (xxx xxxxxxxx 5.2)

5&xxxx;000

(xxxxx)

50&xxxx;000

(xxxxx)

X4 XXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx 1

50

200

X5x XXXXXXX XXXXXXXX

- Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 1, xxxx

- xxxxxxx kapaliny kategorie 2 nebo 3 xxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx

- xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;≤ 60 °C, xxxxxxxxx za xxxxxx xxx xxxxxx bodem xxxx (viz poznámka 6)

10

50

X5x XXXXXXX KAPALINY

- Xxxxxxx xxxxxxxx kategorie 2 nebo 3, x xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx teplota xxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

- xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ≤ 60 °X, x kterých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx tlak xxxx xxxxxx teplota xxxxx vytvořit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6)

50

200

X5x HOŘLAVÉ XXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 2 xxxx 3, xxxxxxxxxxx pod položky X5x x X5x

5&xxxx;000

50&xxxx;000

X6x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx X nebo X, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx X xxxx X

10

50

X6x Samovolně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x organické xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx látky x xxxxx, xxx X, X, X xxxx F, xxxx xxxxxxxxx peroxidy, typ X, X, X xxxx X

50

200

X7 SAMOZÁPALNÉ xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kategorie 1

Xxxxxxxxxxx tuhé xxxxx, xxxxxxxxx 1

50

200

X8 XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3, xxxx oxidující xxxx xxxxx, xxxxxxxxx 1, 2 nebo 3

50

200

Xxxxx „E“ - XXXXXXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXX

X1 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx 1

100

200

X2 Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2

200

500

Xxxxx „X“ - XXXX NEBEZPEČNOST

O1 Xxxxx xxxx směsi xx xxxxxxxxxx xxxxx x nebezpečnosti XXX014

100

500

X2 Xxxxx a xxxxx, xxxxx xxx styku x vodou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kategorie 1

100

500

X3 Xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o nebezpečnosti XXX029

50

200

Xxxxxxx XX Jmenovitě xxxxxxx nebezpečné xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx XXX (23))

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx 1

Sloupec 2

Sloupec 3

X

X

1. Dusičnan xxxxxx (xxx xxxxxxxx 7)

-

5&xxxx;000

10&xxxx;000

2. Xxxxxxxx amonný (viz xxxxxxxx 8)

-

1&xxxx;250

5&xxxx;000

3. Xxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx 9)

-

350

2&xxxx;500

4. Dusičnan xxxxxx (xxx poznámka 10)

-

10

50

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 11)

-

5 000

10 000

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 12)

-

1&xxxx;250

5&xxxx;000

7. Oxid xxxxxxxxx, xxxxxxxx arseničná xxxx xxxx xxxx

1303-28-2

1

2

8. Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx arsenitá xxxx xxxx xxxx

1327-53-3

0,1

9. Xxxx

7726-95-6

20

100

10. Xxxxx

7782-50-5

10

25

11. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx

1

12. Xxxxxxxxxxx

151-56-4

10

20

13. Fluor

7782-41-4

10

20

14. Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx&xxxx;≥ 90 %)

50-00-0

5

50

15. Xxxxx

1333-74-0

5

50

16. Xxxxxxxxxxx (zkapalněný xxxx)

7647-01-0

25

250

17. Xxxxxx olova

-

5

50

18. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx 1 nebo 2 (xxxxxx XXX) x xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx 13)

-

50

200

19. Xxxxxxxx

74-86-2

5

50

20. Xxxxxxxxxxx

75-21-8

5

50

21. Xxxxxxxxxxxx

75-56-9

5

50

22. Xxxxxxxx

67-56-1

500

5&xxxx;000

23. 4,4'-xxxxxxxx xxx (2-xxxxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx

101-14-4

0,01

24. Xxxxxxxxxxxxxxx

624-83-9

0,15

25. Kyslík

7782-44-7

200

2 000

26. 2,4-xxxxxx xxxxxxxxxxx

2,6-xxxxxx xxxxxxxxxxx

91-08-7

584-84-9

10

100

27. Xxxxxxxxxxxxxxxxx (fosgen)

75-44-5

0,3

0,75

28. Xxxxx (xxxxxxxxxxx)

7784-42-1

0,2

1

29. Fosfan (fosforovodík)

7803-51-2

0,2

1

30. Xxxxxxx xxxxxxx

10545-99-0

1

31. Xxxx xxxxxx

7446-11-9

15

75

32. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (včetně XXXX) xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx XXXX (xxx xxxxxxxx 14)

-

0,001

33. Tyto KARCINOGENY xxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxxx karcinogeny x xxxxxxxxxxxxx vyšších xxx 5 % xxxxxxxxxxxx:

4-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx soli, xxxxxxxxxxxxxxx, benzidin xxxx xxxx xxxx, bis(chlormethyl)ether, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1,2-dibrommethan, diethylsulfát, xxxxxxxxxxxxxx, dimethylkarbamoylchlorid, 1,2-dibrom-3 - xxxxxxxxxxx, 1,2-xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hydrazin, 2-xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, 4- xxxxxxxxxxxx x 1,3 xxxxxxxxxxxx

-

0,5

2

34. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx paliva

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx (včetně xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx nafty, xxxxxxx olejů xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx)

x) těžké xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vlastnosti, xxxxx jde x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x písmenech a) xx x)

-

2&xxxx;500

25&xxxx;000

35. Bezvodý xxxxxxx

7664-41-7

50

200

36. Xxxxxxx xxxxxx

7637-07-2

5

20

37. Xxxxxxxxx

7783-06-4

5

20

38. Xxxxxxxxx

110-89-4

50

200

39. Xxx(2-xxxxxxxxxxxxxxxxxx)(xxxxxx)xxxx

3030-47-5

50

200

40. 3 -(2-xxxxxxxxxxxxx)xxxxxxxxxx

5397-31-9

50

200

41. Směsi (*) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve třídě xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 1 [X400] xxxxxxxxxx xxxx než 5 % aktivního xxxxxx x neklasifikované x xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxxxxxx X.

(*) Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx třídě xxxxxx toxicita pro xxxxx xxxxxxxxx 1 [X 400].

200

500

42. Xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 15)

107-10-8

500

2&xxxx;000

43. Xxxx-xxxxx-xxxxxxx (xxx xxxxxxxx 15)

1663-39-4

200

500

44. 2-methyl-3-butennitril (viz xxxxxxxx 15)

16529-56-9

500

2 000

45. Xxxxxxxxxx-3,5-xxxxxxxx-1,3,5-xxxxxxxxxx-2- xxxxx (Xxxx-xxx) (xxx xxxxxxxx 15)

533-74-4

100

200

46. Xxxxxx-xxxxxxx (xxx xxxxxxxx 15)

96-33-3

500

2&xxxx;000

47. 3-xxxxxxxxxxxxx (xxx poznámka 15)

108-99-6

500

2&xxxx;000

48. 1-xxxx-3-xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 15)

109-70-6

500

2&xxxx;000

XXXXXXXX

1. Xxxxxxxxxx xxxxx spadající xx xxxxx akutní toxicita xxxxxxxxx 3 orální xxxxxx expozice (X 301) xxxxxxx do xxxxx nebezpečnosti H2 XXXXXX XXXXXXXX v xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx inhalační xxxxxxxx xxx klasifikaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx přesvědčivých údajů x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Třída xxxxxxxxxxxxx výbušniny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx 2.1 xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008). Xx- xx xxxxx xxxxxxxx výbušné xxxxx xxxx směsi xxxxxxxx x předmětu, xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx známo, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výbušninu celý xxxxxxx.

3. Zkoušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xx screeningovou zkouškou xxxxx xxxxx 3 xxxxxxx 6 Xxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx (xxxx xxx "příručka xxxxxxx a xxxxxxxx XXX")24) xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Jsou-li výbušniny xxxxxxxxx do xxxxxx 1.4 vybaleny x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxx (XX) č. 1272/2008 xx položky X1x, xxxxx nebude prokázáno, xx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1.4.

5.1 Hořlavé xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxx 75/324/EHS xx dne 20. xxxxxx 1975 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx25) (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).

"Xxxxxxxx hořlavé" x "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 75/324/EHS xxxxxxxxxx xxxxxxxx aerosolům xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

5.2 Xxx xxxx xxxxx xxxxxx tuto xxxxxxx, xx třeba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hořlavý xxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxx kapalinu xxxxxxxxx 1.

6. Xxxxx xxxx 2.6.4.5 xxxxxxx I xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008 xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 35 °X zařazeny xx xxxxxxxxx 3, jestliže xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx X.2, xxxxx XXX, xxxxxx 32 Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx OSN. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx teplotě xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kategorie.

7. Dusičnan xxxxxx (5 000 / 10&xxxx;000): xxxxxxx schopná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx směsná hnojiva xx bázi xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo uhličitanem xxxxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zkoušky "Trough Xxxx' XXX (viz Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX, xxxx XXX, xxxxxxxx 38.2) x u xxxxxxx xx obsah xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- 15,75 %26) až 24,5 %27) xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,4 % xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx látek xxxxxx xxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx XXX-2 xxxxxxxx (XX) č. 2003/2003 xx xxx 13. října 2003 o hnojivech28),

- 15,75 % xxxxxxxxxxxx xxxx méně a xxxxxxx látky nejsou xxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxx (1&xxxx;250 / 5&xxxx;000): xxxxxx xxx hnojiva

Toto xx vztahuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx amonného x na vícesložková xxxx xxxxxx hnojiva xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx III-2 xxxxxxxx (XX) č. 2003/2003 x x kterých xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxx než 24,5 % xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx směsí xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 90 %,

- xxxxx než 15,75 % xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx amonného x síranu xxxxxxxx,

- xxxxx xxx 28 %29) xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čistotě alespoň 90 %.

9. Xxxxxxxx xxxxxx (350 / 2&xxxx;500): xxxxxxxxx

Xxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obsah xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

- 24,5 % xx 28 % xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx více než 0,4 % xxxxxxxxx xxxxx,

- více xxx 28 % xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 0,2 % xxxxxxxxx látek.

Toto xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx koncentrace xxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxxx.

10. Dusičnan xxxxxx (10 / 50): xxxxxxxx "off-spec" (xxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zkouškou xxxxxxxxxx

Xxxx se xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výrobního xxxxxxx x dusičnan xxxxxx a xxxxx x dusičnanem xxxxxxx, xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x vícesložková xxxx xxxxxx hnojiva xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 x 9, xxxxx jsou vraceny xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uživatelem xxxxxxx, xx xxxxxxxxx skladu xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo zpracování xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxxxx 8 x 9,

- hnojiva xxxxxxx x první xxxxxxx xxxxxxxx 7 x x xxxxxxxx 8 x xxxx příloze, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxx XXX-2 xxxxxxxx (XX) č. 2003/2003.

11. Xxxxxxxx xxxxxxxx (5 000 / 10&xxxx;000):

Xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx hnojiva xx bázi dusičnanu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo mikrogranulí, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxx draselný.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxx (1&xxxx;250 / 5&xxxx;000):

Xxxx xx xxxxxxxx na směsná xxxxxxx xx bázi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx draselným v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxx provedení xxxxxx zákona xx xxxxxxxx bioplyn xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 18 xxxxxxx XX, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx bioplyn xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx má xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx metanu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx.

14. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x polychlorodibenzodioxiny

Množství xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x polychlorodibenzodioxinů xx počítají x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx faktorů:

WHO 2005 TEF

2,3,7,8-TCDD

1

2,3,7,8 - XXXX

0,1

1,2,3,7,8-XxXXX

1

2,3,4,7,8-XxXXX

0,3

1,2,3,7,8-XxXXX

0,03

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,7,8,9-XxXXX

0,1

1,2,3,7,8,9-XxXXX

0,1

1,2,3,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,01

2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,1

XXXX

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,01

1,2,3,4,7,8,9-XxXXX

0,01

XXXX

0,0003

(X = xxxxx, X = xxxxx, Xx = xxxx, Xx = xxxxx, X = okta) Xxxxx - Xxx xxx Xxxx xx xx: Xxx 2005 Xxxxx Health Qrganization Xx-xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Factors xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx-xxxx Xxxxxxxxx

15. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx látka spadá xx kategorie X5x xxxxxxx kapalina xxxx X5x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx množství.

Příloha x. 2 x xxxxxx x. 224/2015 Xx.

Xxxx xxxxxxxxx x nezařazení

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxx č. 224/2015 Xx.

XXXX X

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Komisi

Každá xxxxxxx xxxxxxx uvedená v xxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 2 až 6, xxxx být xxxxxxxx Xxxxxx.

1. Přítomné xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebezpečné xxxxx x množství xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 tabulky X xxxx xx xxxxxxx 3 xxxxxxx XX přílohy č. 1 (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx).

2. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx nemovitostí xxxxxx xx následek

a) úmrtí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx v objektu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 24 xxxxx,

x) xxxxxxx minimálně xxxxx osoby xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mimo xxxxxx, xxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxx stalo xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ukrytí xxxx x xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 2 hodiny, xxxxx xxxxxxx přepočtená xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx dobou) xxxxxxxx 500 xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx pitné xxxx, elektrické a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx telefonního xxxxxxx xx dobu xxxxx xxx 2 hodiny, xxxxx celková xxxxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx 1 000 xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx chráněných xxxxxxx a územích xxxxxxxx XXXXXX 2000, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 0,5 xx,

x) xxxxxxxx území x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 ha,

c) xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 xx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx povrchové vody, xxxxx nemají xxxxxx xxxxxxxxxx nádrže xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přesahující 1 xx.

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx látkou, xxxxx má za xxxxxxxx ekologickou xxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxx xx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxx xxxx větší xxx 1 xx.

5. Xxxxxxx xxxxxxx způsobená xxxxxxxxxxx xxxxxx uvedenou v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx, pokud xx xx následek

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závažné xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 70 xxx. Xx,

x) xxxxxxxxx majetku mimo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx převyšující 7 xxx. Kč.

6. Závažná xxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XX

Xxxxxx, xx kterém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Komisi x xxxxxxx havárii xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx poskytne Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx došlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx,

x) xxxxx x dobu, xxx x závažné xxxxxxx xxxxx, x místo, xxx xx xxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx objektu, xx xxxxxx xx vzniku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prostředí,

d) xxxxxxx popis přijatých xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závažné havárie,

e) xxxxxxxx xxxxxx analýzy x doporučení.

Příloha x. 4 x zákonu č. 224/2015 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx havárie

1. Xxxxxxxxx, zda určitá xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx havárie, obsahuje xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxx látky:

a) xxxxxxx xxxxx nebezpečné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zpracování nebo xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxx ztrátě xxxxx x je-li xx xxxxxx, je xxxxx xxxx xxxx v xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx ně xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxx, které souvisí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx závažné xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx nasycené xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobujících xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebezpečnost x xxxxxxxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxx směsi xxxxxxxxx:

x) komplexní xxxxxx xxxxxxxxxx potřebných x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobit fyzické xxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx životního xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxx hmotnost, tlak xxxxxxxx xxxx, vlastní xxxxxxxx, bod varu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, rozpustnost x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nebezpečnost pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx reaktivita, xxxxxxxxx, toxicita xxxxx x xxxxxxx faktory, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx účinky x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x životním xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx vlastnosti);

e) je-li x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo směsi xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx právního předpisu;

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínkách látky (xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxx být přítomna x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx v případě xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 224/2015 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.10.2015.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2017

225/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním xxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2021 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.2.2022

284/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

149/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x jednotném environmentálním xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

152/2023 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 195/2022 Sb., a xxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2012/18/EU xx xxx 4. xxxxxxxx 2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx havárií x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně x následném zrušení xxxxxxxx Xxxx 96/82/XX.

2) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 111/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 266/1994 Sb., o xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx dohodě x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 8/1985 Sb., x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxxxxx zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

6) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x o xxxxxx báňské správě, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxx č. 62/1988 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

7) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Zákon č. 458/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1272/2008 xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxx, x změně x xxxxxxx směrnic 67/548/XXX x 1999/45/XX x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006.

10) Xxxxxxxxx zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11) §8 zákona x. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12) Zákon č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 123/1998 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

14) Například xxxxx č. 239/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x x xxxxx některých xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 239/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 183/2006 Sb., x xxxxxxx plánování x stavebním xxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

17) Zákon č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník.

18) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19) Zákon č. 123/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20) §10a zákona x. 123/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Zákon č. 240/2000 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

22) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

23) Číslo CAS xx xxxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx.

24) Více pokynů x prominutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx X. 14, xxx nařízení Komise (XX) č. 440/2008 xx xxx 30. xxxxxx 2008, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx metody xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, hodnocení, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek (Xx. xxxx. X 142, 31.5.2008, x. 1).

25) Xx. vést. X 147, 9. 6. 1975, x. 40.

26) Xxxxx xxxxxx x dusičnanu xxxxxxxx 15,75 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45 % xxxxxxxxxxx dusičnanu xxxxxxxx.

27) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 24,5 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxx dusičnanu xxxxxxxx.

28) Úř. xxxx. X 304, 21.11.2003, x. 1.

29) Obsah xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 28 % hmotnostních xxxxxxxx 80% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 347/2013 xx xxx 17. xxxxx 2013, kterým xx xxxxxxx hlavní xxxxx xxx transevropské xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx rozhodnutí x. 1364/2006/XX x xxxx nařízení (ES) x. 713/2009, (XX) x. 714/2009 x (XX) č. 715/2009.