Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

224/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI NEBO CHEMICKÝMI SMĚSMI

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Základní pojmy §2

HLAVA II - OBECNÁ USTANOVENÍ

Seznam §3

Protokol o nezařazení §4

Návrh na zařazení §5

Zařazení objektu do příslušné skupiny §6

Zařazení objektu do příslušné skupiny pro případ domino efektu §7

Návrh na změnu zařazení objektu §8

HLAVA III - BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE

Díl 1 - Zpracování bezpečnostní dokumentace

Posouzení rizik závažné havárie §9

Bezpečnostní program §10 §11

Bezpečnostní zpráva §12

Zpráva o posouzení bezpečnostní zprávy §13

Aktualizace bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy §14

Díl 2 - Schvalování bezpečnostní dokumentace

Dodržování bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy §15

Postup krajského úřadu §16

Vyjádření dotčených orgánů, dotčených obcí a veřejnosti §17

Posudek návrhu bezpečnostní dokumentace §18

Práva a povinnosti zpracovatele posudku §19

Rozhodnutí o návrhu bezpečnostní dokumentace §20

HLAVA IV - HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

Díl 1 - Plán fyzické ochrany §21 §22

Díl 2 - Vnitřní havarijní plán §23 §24 §25

Díl 3 - Vnější havarijní plán a zóna havarijního plánování §26 §27 §28 §29 §30

HLAVA V - NOVÉ OBJEKTY §31 §32

HLAVA VI - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU ZÁVAŽNÉ HAVÁRIE §33

HLAVA VII - INFORMOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Díl 1 - Přístup veřejnosti k informacím §34 §35

Díl 2 - Poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie

Hlášení a konečná zpráva o vzniku a dopadech závažné havárie §36

Schvalování konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie §37

Informace o vzniku a dopadech závažné havárie §38

HLAVA VIII - KONTROLA

Orgány kontroly a předmět kontroly §39

Plán kontrol §40

Zpráva o kontrole §41

Opatření k nápravě §42

HLAVA IX - VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY

Orgány veřejné správy §43

Ministerstvo §44 §45

Ministerstvo vnitra §46

Český báňský úřad a obvodní báňské úřady §47

Česká inspekce životního prostředí §48

Krajské úřady §49 §50

HLAVA X - PŘESTUPKY §51 §52

HLAVA XI - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ

Společná ustanovení §53

Zmocňovací ustanovení §54

Přechodná ustanovení §55

Zrušovací ustanovení §56

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích §57

ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST §58

Příloha č. 1 - Minimální množství nebezpečných látek, která jsou určující pro zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B a pro sčítání poměrného množství nebezpečných látek

Příloha č. 2 - Vzor protokolu o nezařazení

Příloha č. 3 - Kritéria pro oznamování závažné havárie Komisi

Příloha č. 4 - Informace potřebné k posouzení, že určitá látka nepředstavuje nebezpečí závažné havárie

č. 284/2021 Sb. - Čl. LXXXVII

INFORMACE

224

XXXXX

xx dne 12. xxxxx 2015

x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI XXXXXXXXXXXX CHEMICKÝMI XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzniku a xxxxxx následky xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x zdraví xxxx x xxxxxx, životní xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx objektech x x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx zákon xxxxxxx

x) povinnosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx budou užívat xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx nebezpečná xxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx veřejné správy xx úseku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, tento xxxxx se nevztahuje xx

x) vojenské xxxxxxx x vojenská zařízení2),

b) xxxxxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xxxxxxx3),

x) xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, kompresních x xxxxxxxxxxx stanic xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx5),

x) geologické xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx6) x xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jsou-li v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx umístěny xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vodách, x xx xxx na xxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dobývání nerostů, xxxxxx uhlovodíků, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dolech7),

h) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx8).

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v jednom xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právnickou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxxx společných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx technologická jednotka, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx látka xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, používána, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxx xxxxx nezbytné xxx provoz zařízení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, skladovací xxxxxxxxxx, xxxxxx, průmyslové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx právnická xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx umístěna x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x sloupci 2 xxxxxxx X xxxx II, xxxx xxxxx byl xxxxxxx xx skupiny A xxxx xx skupiny X xxxxxxxxxxx krajského xxxxx,

x) uživatelem xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxx nebezpečná xxxxx xxxxxxxx v množství xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx uvedené x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 2 xxxxxxx I xxxx XX, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx do xxxxxxx X xxxxxxxxxxx krajského xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x směsí9), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx X nebo xxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x tabulce II x xxxxxxxx x xxxxxxx jako xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx, xxxxxx xxxx látek, x xxxxxxx xx xx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) umístěním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx ztrátě xxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx procesu xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x objektu nahromadit,

g) xxxxxxxx havárií mimořádná, xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událost, xxxxxxx závažný xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx výbuch, xxxxx xxxxxxx nebo jejíž xxxxx xxxxxxxxxxxxx hrozí x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x vážnému xxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x zdraví xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jednu xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx rizika xxxxxxxxx nebezpečné xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyvolávající xxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxx,

x) rizikem pravděpodobnost xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xxxxx během určité xxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek xxx xxxxx uskladnění, uložení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzniku xxxx xxxxxxxx závažné xxxxxxx,

x) xxxxxx efektem xxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx následků xxxxxxx havárie x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, objektů nebo xxxxxxx objektů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) scénářem xxxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, popis xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx a vedle xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx činnost lidí, xxxxx mají za xxxx xxxxxxxxx průběh xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§3

Xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx nebo uživatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx, xx kterém uvede xxxx, xxxxxxxx, klasifikaci x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xx xxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxx poměrných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx x

x) xx základě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 odst. 1, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx objektu do xxxxxxx X nebo xx skupiny X xx podmínek xxxxxxxxxxx x §5 odst. 1 a 2.

§4

Protokol x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx objektu xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx uvedené v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x sloupci 2 tabulky X xxxx XX, x xxxxxx poměrných množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x objektu provedený xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx 1 (xxxx xxx "protokol x xxxxxxxxxx"), a xxxxxxxx x nezařazení xxxxxx xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §39. Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx objektu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx každém xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 10 % dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x objektu xxxx xxx umístění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, která xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxx nebezpečné látky xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 % xxxxxxxx uvedeného x příloze č. 1 k tomuto xxxxxx x xxxxxxx 2 xxxxxxx I xxxx XX.

(4) Xxxxxxxx x nezařazení obsahuje

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx objektu x jeho xxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx poměrných množství xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx a xxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx jednat za xxxxxxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxx xx zařazení

(1) Xxxxxxxxxxxx navrhne xxxxxxxx xxxxxxx xx skupiny X, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx větší, xxx je xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto zákonu x xxxxxxx 2 xxxxxxx I xxxx XX x xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 3 tabulky X xxxx II, xxxx

x) xxxxxx poměrných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx uvedených x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxx xxx 1 x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(2) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X, pokud

a) xxxxxxxx nebezpečné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, než je xxxxxxxx xxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 3 xxxxxxx X xxxx XX, nebo

b) xxxxxx poměrných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx látek umístěných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx 1 x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x).

(3) Provozovatel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx skupiny X xxxx xx xxxxxxx B (xxxx xxx "návrh xx xxxxxxxx") xxxxxxxxx xxxxx xx 1 měsíce xxx dne, kdy xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxx x sloupci 2 xxxxxxx X nebo XX xxxx xxxxxx xxxxxxxxx množství nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx dosáhne xxxxxxx 1.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx

x) identifikační xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx,

x) seznam,

c) xxxxx xxxxxxxxx nebo plánované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x grafické znázornění xxxxx objektu,

e) údaje x množství xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx součtu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx x podpis xxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx na zařazení xx předkládá x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Krajský xxxx posoudí xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 x xxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxx X nebo xx xxxxxxx X.

(2) Xxxxxxx xxxx posoudí protokol x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. 3 x x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx objektu xx skupiny X xxxx xx skupiny X, zahájí xxxxxx x xxxxxxxx objektu xx příslušné xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx do xxxxxxx B stanoví, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxxx obcí, xxxxx přenosných technických xxxxxx xxx, xx xxxxxxx mu provozovatel xxxxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx listinnou xxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx objektu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx efektu

(1) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx

x) informací xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx zařazení xxxxxxxxxxxx xxxxx §5 odst. 3 x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx objektu, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §39

objekty, u xxxxxxx může dojít x xxxxxx efektu, x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx skupiny X. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxx případ xxxxxx efektu postupuje xxxxxxx xxxx xxxxx §6 xxxx. 3 xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx o bezprostředním xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zjištěných xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx úřad xxxx xxxxxxxxxxxxxx x uživatelům xxxxxxx určených xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výměny xxxxx nutných xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx získané xx xxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, vnitřního havarijního xxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x poskytování informací xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxx na změnu xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxxx krajskému úřadu xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx objektu xx xxxxxxx X do xxxxxxx X nebo xx xxxxxxx X xx xxxxxxx X (xxxx xxx "xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx") xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx množství nebezpečné xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X. X xxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxxx zařazení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx změn. Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx změnu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxx xx §5 xxxx. 4 x 5 a §6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx navrhne xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X nebo ze xxxxxxx B xx 1 xxxxxx ode xxx, xxx

x) ukončil xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) dojde x xxxxxxxx snížení množství xxxxxxxxxx látky xxxxxxxx x objektu, xx xxxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx zákonu x xxxxxxx 2 xxxxxxx X nebo XX x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty 1; x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X.

HLAVA III

BEZPEČNOSTNÍ XXXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§9

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx objektu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zpracování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx zdrojů xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx a

d) xxxxxxxxxxx dosahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxx havárie, xxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxxxx xx xxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Bezpečnostní xxxxxxx xxxxxxxx

x) základní xxxxxxxxx o objektu,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx,

x) xxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů10) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x upraveny.

(4) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahující xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx efektu.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh bezpečnostního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 měsíců ode xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx X.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 5 let xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x poté vždy xxxxxxx xxxxxx za 5 xxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x objektu a xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx potřeby xxxxxxxx xxxxx §39 a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu na xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxx potřeba xxx xxxxxxxxxxxx, xx provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 měsíců xxx dne xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx krajskému xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu.

§12

Xxxxxxxxxxxx zpráva

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxxxxxx zprávu.

(2) Bezpečnostní xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx objektu,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí v xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx zásad, xxxx x xxxxxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) popis xxxxxxx xxxxxx bezpečnosti,

g) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) závěrečné xxxxxxx a

i) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podílely xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprávy.

(3) X xxxxxxxxxxxx zprávě xxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zjištěnému xxxxxxxxx xxx stavbě, xxxxxxx a údržbě xxxxxxxxxx zařízení, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx zásady vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnějšího havarijního xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, aby bylo xxxxx provést xxxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxx závažné xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx obcí pro xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nových xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §10 odst. 3 x 4 xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 9 xxxxxx xxx xxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx X.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostní zprávy x její xxxxxxxxx.

§13

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xx 5 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx iniciativy xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxx bezpečnosti, xxxxxxx havárií, xxxxx x skoronehod xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zprávě x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx bezpečnost xxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx věcné a xxxxxxx zdůvodnění, xx xxxxxxxxx xxxxxxx provést xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§14

Aktualizace xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnostní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx dochází xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx předložení x §10 odst. 5 xxxx §12 odst. 5.

(2) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxx bezpečnostní xxxxxx a tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx 6 měsíců xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxx

x) xxxxx v xxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx přesahující 10 % dosavadního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx umístěné x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx objektu,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx nebezpečná xxxxx xxxxxxx, která xxxx xx změně xxxxxxxxxxx užívání objektu, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnosti.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistí aktualizaci xxxxxxxxxxxx zprávy a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx 6 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx potřeba xxxxxx xxxxxxxxx vyplývá xx závěru xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x).

§15

Dodržování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seznámí své xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx, x xxxxxxxxx rozsahu x xxxxxxxxxxxxx programem xxxx xxxxxxxxxxxx zprávou.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx

§16

Xxxxxx krajského úřadu

Krajský xxxx v řízeních x schválení xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxxxxxxxxx xxxx návrhu xxxxxx x posouzení bezpečnostní xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx")

x) xxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx neprodleně x xxxxxxxxx dotčeným xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřenou xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxx").

§17

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx krajskému úřadu xxx vyjádření x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xx 60 xxx xxx xxx, xxx xxx byl doručen; xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx vyjádření x návrhu bezpečnostní xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxx, xx x návrhem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx souhlasí.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kdy x xxx xxx xx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, činit xx z xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx nahlížení xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx 30 dnů ode xxx xxxxxx oznámení. X xxxx xxxxx xxxx xxxxx uplatnit x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemné připomínky.

(3) Xxxxxxx obce xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx 15 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx stanovené xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 2; xxxxx dotčená xxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Krajský xxxx xx projednání x xxxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx x za podmínek, xx kterých může xxx podle xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx11), nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§18

Posudek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Zpracovatel xxxxxxx xxxxxxxx posudek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx") xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x něm uvedených xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx objektu xxxxxxxxxx xx skupiny X xxxx xx xxxxxxx X.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x posudku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních opatření. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x posudku xxxxx xxxxxxxxxx k doplnění xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxx posudku lhůtu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 60 xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx zpracování posudku xx xxxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §20 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx posudek nesplňuje xxxxxxxxx tohoto zákona x právního předpisu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, krajský xxxx xxx do 10 xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxx doručení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku xxxxx xxx doplnění xxxx xxxxxxxxxxxx posudku. Xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 15 xxx. Xxxxx xxxxxxxxx pro doplnění xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx stanovené xxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx x schválení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1.

(5) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx kritéria hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§19

Práva a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posudku

(1) Zpracovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxx xxxxx podklady k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx. Xxx, xxx xx podílel xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zpracovatel xxxxxxx xx xx účelem xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx xx objektu,

b) xxxxxxxx použité pro xxxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxx součinnost xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 3.

(5) Zpracovatel xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx posudku xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyžádá xxxxx xxxxxxxxxxx kontrolu xxxxx §39.

(6) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx zpracovatel xxxxxxx xxxxxxxx požadovat xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx rozhodne xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx dotčených orgánů, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx xx 45 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) V xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx úřad xxxxx provozovatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úřad xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předložený xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx dokumentace xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zpracovaném posudku. Xx xxxxxxx provedenými x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dotčené xxxxxx x xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx svého xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

XXXXX IV

HAVARIJNÍ PLÁNOVÁNÍ

Díl 1

Xxxx xxxxxxx ochrany

§21

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx A xxxx xx xxxxxxx X xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx plán xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx x plánu fyzické xxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxxxxxx, kterými jsou

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx prostředky.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxx plán xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky12) xx xxxxxx do 3 xxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 odst. 1.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a),

b) xxxxxxxxx a povahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx zajištění xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§22

(1) Provozovatel xxxxxx x xxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx následků xx xxxxxx x zdraví xxxx x xxxxxx, xxxxxxx prostředí a xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx pravidelně, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x o provedených xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx uchovává po xxxx 3 xxx.

(3) Xxxxx, xxx se x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx seznámil s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedenými x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx povinen xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost. Povinnost xxxxxxxxxxxx trvá x xx skončení pracovního xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Informace x xxxxxxxxxxxxxx opatřeních xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx13) xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

§23

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx X xxxxxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx stanoví opatření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vzniku xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx jejích xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x majetek.

(2) Vnitřní xxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx, příjmení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx pověřeny x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) scénáře xxxxxxx xxxxxxx, scénáře odezvy xx možné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odezvy xx možné xxxxxxx x matice xxxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx možných xxxxxxxx xxxxxxx havárie,

d) xxxxx činností nutných xx xxxxxxxx následků xxxxxxx havárie,

e) přehled xxxxxxxxxx zásahových prostředků, xx kterými provozovatel xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vyrozumění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osob,

g) xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx cvičení,

h) xxxxxxxx k podpoře xxxxxxxx následků závažné xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, významných xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx území x xxxxx soustavy XXXXXX 2000 x

x) xxxxxxx xxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxx domino xxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plán x xxxxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnanci x xxxxxxxx xxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro řešení xxxxxxxxxxx událostí xxxxx xxxxxx právních předpisů10). Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx §10 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx předloží xxxxxxx havarijní xxxx xx 3 xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx x hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxx xxxxx zpracování xxxxxxxx havarijního xxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(8) Prováděcí xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxx xxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx k xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxx odvrátit nebo xxxx vznik lze xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx vnitřní havarijní xxxx xxx, xxx xxx dostupný osobám xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §39.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxx a ostatní xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx v objektu, xxxxxx zaměstnanců xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x preventivních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx žádoucím chování x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§25

(1) Provozovatel xxxxxxx xxxxxxx havarijní plán x hlediska xxxx xxxxxxxxxxx xx 3 xxx xxx xxx xxxx předložení xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx jednou xx 3 xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x) xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x objektu xxxxxxxxxxx 10 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xx nebezpečná xxxxx xxxxxxx, pokud tato xxxxx vede xx xxxxx bezpečnosti užívání xxxxxxx, nebo

c) xxx xxxxxxxxxxxxx a technických xxxxxxx, pokud tyto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vnitřního havarijního xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do 1 xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxx některá xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2, xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx kraje.

Xxx 3

Xxxxxx havarijní xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§26

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X se xxxxxxx zóna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx B xxxxxxxxxxxx x krajským xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx organizacemi a xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx záchranným xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxx B po xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx koncové xxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a provozovat xxxxxxx xxxxx varování xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx14).

§27

(1) Xxxxxxxxxxxx objektu xxxxxxxxxx do xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Podklady pro xxxxxxxxx xxxx havarijního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx,

x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za zpracování xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx životy a xxxxxx lidí x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x majetek, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závažné xxxxxxx, xxxxx xxxx umístěny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx zvládnutí xxxxxxx xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx možné xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx těch, xxx mají xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx nezbytné xxxxx vyžádané xxxxxxxx xxxxxx, zejména podrobnější xxxxxxxxxxx technických xxxxxxxxxx xx odstraňování xxxxxxxx xxxxxxx havárie, podrobnější xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx údaje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému15).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 krajskému xxxxx x hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx s předložením xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 odst. 5.

(4) Xxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podkladů xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx, xxxxxx strukturu x xxxxxx jejich xxxxxxxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovatelem xxxxx §27 odst. 3.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx, x jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasahovala xx území jiného xxxxx, xxxxx dotčený xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánování. Xxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxxxxx součinnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx vymezení.

§29

(1) Hasičský záchranný xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x integrovaném záchranném xxxxxxx15) xxxxxx havarijní xxxx. Xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx havarijní xxxx xx 2 xxx xxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx aktualizace xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxxxxx.

(4) Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plán x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx nejméně jednou xx 3 xxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx x jeho xxxxxxxxx.

§30

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx informace xxxxxxxx v bezpečnostní xxxxxx x podkladech xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx B nehrozí xxxxxxxxx závažné xxxxxxx, xxxx rozhodnout, xx xxx tento xxxxxx xxxxxx stanovovat xxxx xxxxxxxxxxx plánování a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxxxx havarijní xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 ministerstvu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx se rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx v blízkosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

XXXXX V

NOVÉ OBJEKTY

§31

(1) Xxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxx objekt xxxx xxxx xxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxx"), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §5 odst. 1 x 2 návrh xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x předloží xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx podání xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx environmentálního xxxxxxxxxx30). Xxx zpracování návrhu xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx použijí §5 odst. 4 x 5 a §9 odst. 1 x 2 obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx x zařazení xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx do xxxxxxx X. Pro xxxxxxxx xx skupiny X xxxx xx xxxxxxx X se §6 odst. 3 xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx vědomí xxxxxxxxxx úřadu.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k posouzení xxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §18 a 19 obdobně.

§32

(1) Provozovatel xxxxxx xxxxxxx zařazeného xxxxx §31 odst. 2 xxxxxxxx bezpečnostní program xxxx bezpečnostní xxxxxx x jejich xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu nejpozději 5 xxxxxx xxxx xxxxxxxx nového xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; x případě, že xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zprávy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona16).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx nový xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nabytím xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; x případě, xx xx zkušební xxxxxx xxxxxxxxx, provozovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí krajského xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zprávy k xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona16). Provozovatel xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx nebo bezpečnostní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx X nebo xx skupiny X xxxxxxxx xxxx fyzické xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx úřadu x krajskému xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky xx vědomí xxxxxxxxxx x xxx uvedení xxxxxx objektu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx; v xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxx xxxxxxx nového objektu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona16).

(4) Provozovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxxxx x ve xxxxx uvedené x xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vnitřní xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx.

HLAVA XX

XXXXXXXXX ODPOVĚDNOSTI XX XXXXX VZNIKLÉ X DŮSLEDKU ZÁVAŽNÉ XXXXXXX

§33

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxx vzniklé x xxxxxxxx závažné xxxxxxx (xxxx xxx "pojištění xxxxxxxxxxxx")17) xx xxxxx xxxx užívání xxxxxxx, xxxxxx etapy xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pojištění xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx oprávněným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx18).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) do 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx x schválení bezpečnostního xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx provozu; x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a).

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx následků závažné xxxxxxx uvedených ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sjednaného xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx závažné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §31 xxxx. 1.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) x xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx; x xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx sjednaného xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x) předloží provozovatel xxxxxxxx kopii xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pojistky před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx musí obsahovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xx ní být xxxxxx limit xxxxxxxxxx xxxxxx sjednaný x xxxxxxx stanoveném v xxxxxxxx 3.

(5) Provozovatel xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámí xxxxxxxxx xxxxx každou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx.

XXXXX VII

INFORMOVÁNÍ XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§34

(1) Xxxxx se xxxx xx xxxxxxx xxxx obrátit x xxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxx x objektu xxxxxxxxx do skupiny X xxxx xx xxxxxxx B xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxx19).

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx11) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bezpečnostní dokumentaci x xxxxxxx, x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx odepřeno xxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxx. 4.

§35

(1) Xxxxxxx xxxx xx spolupráci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x provozovatelem xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx do skupiny X xxxx xx xxxxxxx X jasně x xxxxxxxxxxxx formulovanou xxxxxxxxx x nebezpečí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx domino xxxxxx, x preventivních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx20). Tuto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxx úřad poskytne xxxxxxxxxx x zóně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxx B xxxxxxxx zároveň podle §7 xxxx. 1, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zařízení, x xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx x zóně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umístěny.

(3) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxx, xxxxxxx po xxxxx xxxxx v xxxxxxx uvedené x §8 xxxx. 1 xxxx x §14 xxxx. 2.

(4) V xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x okolí objektu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx přesáhnout xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx mohly případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx změn bezpečnostní xxxxxx, havarijních xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpracovávané xxxxx odstavce 1.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytnuté xxxxxxxx úřadem.

(6) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x rozsah, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zařazené xx xxxxxxx A x pro xxxxxxx xxxxxxxx xx skupiny X a

b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpracované xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxx zařazený xx skupiny B xxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxxxxxx informací x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx havárie

§36

Hlášení x xxxxxxx zpráva x xxxxxx a xxxxxxxx závažné xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx uživatel xxxxxxx, xx kterém xxxxx k závažné xxxxxxx,

x) bezodkladně xxxxxx xxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxxxxx krajskému úřadu, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx operačnímu x xxxxxxxxxxxx středisku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému15) x xxxxxxxx obcím x

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx krajskému xxxxx xx 24 xxxxx xx vzniku závažné xxxxxxx.

(2) Provozovatel xxxxxxx, xx kterém xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx závažné xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xxxxx x závažné xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxx od xxxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxx návrh konečné xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx schválení xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x vzniku x dopadech xxxxxxx xxxxxxx, jestliže další xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.

(5) Prováděcí xxxxxx předpis xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx obsahu hlášení x xxxxxx závažné xxxxxxx x xxxxxx xxxx zpracování a

b) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vzniku x dopadech xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§37

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vzniku x xxxxxxxx závažné havárie

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx havárie.

(2) X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx zprávy o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx havárie xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxx následků xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jejímu xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx vyzve xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Krajský xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, která xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zprávě x xxxxxx x dopadech xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx mohou xxxx xx xxxxxxxx prevence xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx může na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx předložit xx xxxxxxxxx krajskému xxxxx x stanovit x xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx může rovněž xxxxxx provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx ji krajskému xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx.

§38

Xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx závažné xxxxxxx

(1) Xxxxxxx úřad xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x bezpečnostní xxxx xxxxx21) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zóně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci x xxxxxx a xxxxxxxxxx závažné havárie x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx20). Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx informaci xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxxx doručí ministerstvu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x vzniku xxxxxxx havárie xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x) a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxx x dopadech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx x zmírnění xxxxxxxx xxxxxxx havárie xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do 1 roku xx xxxxxx závažné xxxxxxx, xxxxxxx Evropskou xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx") x závažných haváriích xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu vyplývajícím x části XX přílohy č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

XXXXX XXXX

XXXXXXXX

§39

Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx kontroly

(1) Xxxxxxxx podle tohoto xxxxxx vykonávají Státní xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx inspektoráty xxxxx, Xxxxx xxxxxx xxxx a obvodní xxxxxx úřady, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx sbory xxxxx (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce"), xxxxxxx úřady x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx vykonávaná xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uložených xx xxxxxxx tohoto xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx kontroly vykonávané xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx obsažené x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bezpečnostní zprávě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxxx havárie x objektu,

c) vhodnost x dostatečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu x

x) podklady xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje.

(4) Předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxxxx xxxx xxxxxxx ochrany x xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx krajským xxxxxx ve spolupráci x Xxxxxxx České xxxxxxxxx.

(5) Osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx při xxxxx xxxxxx prokazují xxxxxxxx vydaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxx xx dokladem o xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx.

§40

Xxxx kontrol

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po projednání x xxxxxxxxx úřady x orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxx kontrol xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Roční xxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx X nebo xx xxxxxxx X, x xxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 x xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zvýšit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx její xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxx xxxxx kontroly xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zařazených xx xxxxxxx X nebo xx xxxxxxx X, xxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxx,

x) postupy xxx xxxxxxxxx kontroly,

d) xxxxxx xxxxxxxxx úřadů x xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce, xxxxx xxxxx kontrolu xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx,

x) rozsah kontroly xxxxxx obecných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií x

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx X nebo xx skupiny X.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 3 xxxx; xxxxxxxx x provozovatele xxxxxxx zařazeného do xxxxxxx B xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx četnost xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X odchylně xx xxxxxxxx 3, xxxxx xxxxxxxxx roční plán xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx

x) jejich xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx a životní xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx předešlých xxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx může x xxxxx systematického xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kontrol xxxxxxxxxxx x provozovatele xxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předloží xxxxx ročního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

(6) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx plánovaných u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx objektů xxxxxxxxxx do skupiny X nebo xx xxxxxxx X, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(7) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podezření o xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx kontrol, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx provádění xxxxxxx, kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posuzování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ročního plánu xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§41

Zpráva o kontrole

(1) Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce xxxxxxxx informaci o xxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zprávu o xxxxxxxx prováděné xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x orgánů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx inspekce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx do 30 xxx xxx dne xxxxxxxxx posledního xxxxxxxxxxx xxxxx a xx 15 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o kontrole xxxxx provozovateli, krajskému xxxxx a xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví

a) náležitosti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§42

Xxxxxxxx k xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx provozovateli xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx při plnění xxxxxxxxxx uložených xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx základě. Xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xx 6 xxxxxx od ukončení xxxxxxxx xxxxx kontrola.

XXXXX XX

XXXXX XXXXXXX XXXXXX

§43

Xxxxxx veřejné správy

Státní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx x objektech xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx,

x) Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx,

x) Xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx inspektoráty práce,

g) xxxxxxxx xxxxxxxxx sbory xxxxx a

h) krajské xxxxxxxxxx stanice.

Ministerstvo

§44

(1) Xxxxxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx správním xxxxxx xx xxxxx prevence xxxxxxxxx havárií xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dozor xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona Xxxxxx inspekcí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x krajskými xxxxx,

x) pověří právnickou xxxxx zřízenou Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx plní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx závažných xxxxxxx, zpracováváním xxxxxxx xxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx zpráv, zpráv x posouzení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx závažné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dopadech xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx informuje mezinárodní xxxxxxxxxx x sousední xxxxx xxxxx vyhlášených xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) informuje Xxxxxx x xxxxxxx členské xxxxx Evropské unie x xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxx předložit Komisi x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxx zdraví, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx prostředí; xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příloha č. 4 k xxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxx xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx podnětu xxxxxxxxxxxxx. Takový xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebné k xxxxxxxxx vlastností xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx zdraví, fyzikální xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 4 x xxxxxx xxxxxx.

§45

(1) Informační systém xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x objektech x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x provozovatelem informačního xxxxxxx je ministerstvo. Xxxxxxxxxxxx xxxx provozováním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x posudků x xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a dokumentaci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zákona,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx data x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx zpracovávané xxx xxxxxxx zařazené do xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X xxxxx §35 odst. 1.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx využívajícími xxxxx x něm vedené xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vykonávající státní xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, uživatelé xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§46

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo xxxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) určuje, xxxxx krajský xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx krajů x xxxxxxxxx krajské xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx z nich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx x xxxxxx hlášení x xxxxxx závažné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§47

Xxxxx xxxxxx úřad x xxxxxxx báňské xxxxx

(1) Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxxx koordinaci xxxx obvodními xxxxxxxx xxxxx x ostatními xxxxxx xxxxxxxxxxx inspekce x xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx havárií xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x povolení xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxxx infrastruktury.

(2) Xxxxxxx xxxxxx úřad xx xxxxxxxx orgánem xx xxxxx prevence xxxxxxxxx xxxxxxx x zajišťuje

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx podporu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx správnosti dokumentů xxxxxxxxxxxx podle §10, 12 a 13,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §39 xxxx. 2.

§48

Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx

(1) Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prováděných xxxxx xxxxxx zákona x koordinuje xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Českou xxxxxxxx životního xxxxxxxxx.

§49

Krajské xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx zasílají ministerstvu xxxxxx a jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx zařazené do xxxxxxx A xxxx xx xxxxxxx X xxxxx §35 odst. 1.

(2) Xxxxxxx úřad xx xxxxxxxx xxxxxxx xx úseku prevence xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxxxx záměru x x řízení x odstranění stavby xxxxx stavebního xxxxxx16), xxxxx xx jeho xxxxxxxxx objekt xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X. Xxxxxxx xxxx xx rovněž xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx územně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx16), pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X, může způsobit xxxx zvýšit riziko xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx následky x xxxxx xxxxxx x jednoduché xxxxxx xxxxx stavebního xxxxxx16).

(3) Xxxxxxx úřad vydá xx základě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx podkladem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx16), x němž xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x pro xxxx xxxxxxx do zkušebního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx provoz xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxx je podkladem xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx16), pokud xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v dosahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx specifikované x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxx xxxx xxxxxxx její xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx16); v tomto xxxxxxxx stanovisku xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx umístění a xxxxxxxxx nové stavby, xxxxx x pro xxxx uvedení do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx neprovádí.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx braly x xxxxx cíle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx změn xxxxxxxxxxxx objektů a

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, budovami x oblastmi navštěvovanými xxxxxxxxxx, hlavními xxxxxxxxxx xxxxxxx, rekreačními oblastmi x územími xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx22), a xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona16),

d) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx situovaných x xxxxxx havarijních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zařazeného xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X.

(6) X existujících objektů xxxxxxxxx krajský xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxx.

(7) Xxxxxxx xxxx rozhodne x xxxxxx užívání xxxxxxx xxxx jeho částí, xxxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxxxxxxx k prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jejich následků xx životy x xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxx §42 xxxx. 1, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x zákazu xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx neplní povinnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxxxx odborné xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx toho xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxx, životního prostředí xxxx škoda xx xxxxxxx xxxx k xxx již došlo.

§50

§50 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2021 Sb.

XXXXX X

XXXXXXXXX

§51

(1) Provozovatel xxxx uživatel xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx §55 xxxx. 7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §55 xxxx. 4 nebo 6,

x) x xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 7 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nezařazení xxxx xxxxx protokol xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §4 odst. 2 nebo §55 xxxx. 6 nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 3 xxxx §55 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx rizika x xxxxxxxxx určených xxxxxxxx úřadem xxxxx §7 odst. 1 x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §7 xxxx. 3,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx

x) x xxxxxxx s §36 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Provozovatel se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) v xxxxxxx x §5 xxxx. 3, §31 xxxx. 1 nebo §55 xxxx. 6 nebo 7 xxxxxxxxxx návrh xx zařazení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) x rozporu x §8 xxxx. 1 nebo §55 xxxx. 5 xxxx. x) nepředloží xxxxx xx změnu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx úřad x připravovaném xxxxxx xx změnu xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx x §9 xxxx. 1, §31 xxxx. 1 xxxx §55 odst. 5 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx §31 xxxx. 1,

x) x rozporu x §21 xxxx. 1 xxxx §32 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx plán fyzické xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 nebo §32 xxxx. 3,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 1 nepřijme xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro fyzickou xxxxxxx objektu,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx zkoušky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §22 xxxx. 2,

i) xxxxx xxxx objekt xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxx x xxxxxxx x §32 xxxx. 2,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxx §33 odst. 2 xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx x §33 odst. 3,

l) xxxxxxxxxx krajskému xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §33 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v pojištění xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx §33 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x dopadech xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 2,

o) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx schválení ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §36 xxxx. 3,

p) x rozporu x §36 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajskému xxxxx xx xxxxxxxxx,

x) x rozporu x §37 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nedostatky xxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uloženou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx X se xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) x xxxxxxx x §10 xxxx. 1, §14 xxxx. 1, §32 odst. 1 nebo §55 xxxx. 5 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) nepředloží návrh xxxxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx ke schválení xxxxx §10 xxxx. 5, §14 odst. 1, §32 xxxx. 1 xxxx §55 xxxx. 5 xxxx. x),

x) x rozporu x §11 xxxx. 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nepořídí o xxxxx přezkumu xxxxxx, xxxxx záznam neuchová xxxx xxxx stejnopis xxxxxxx krajskému xxxxx,

x) x xxxxxxx x §11 odst. 2, §14 xxxx. 2, §37 odst. 4 xxxx §55 odst. 4 nezajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxx xxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx programem xxxxx §15 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxxxxxxx xxx zaměstnance x xxxx osoby, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x objektu, s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x rozporu x §12 xxxx. 1, §14 odst. 1, §32 odst. 1 xxxx §55 xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxxxxxx bezpečnostní xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §12 odst. 5, §14 odst. 1, §32 odst. 1 nebo §55 xxxx. 5 xxxx. x),

x) nezajistí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nezpracuje xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nepředloží xxxxxxxxx úřadu ke xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1,

d) x xxxxxxx s §14 xxxx. 2 xxxx 3, §37 xxxx. 4 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nepředloží xxxx xxxxxxxxxxx krajskému úřadu xx schválení,

e) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1,

f) x xxxxxxx s §15 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, s xxxxxxxxxxxx zprávou,

g) x xxxxxxx x §23 xxxx. 1, §32 xxxx. 4 xxxx §55 xxxx. 5 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stanovené xxxxx krajskému xxxxx x hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §23 xxxx. 6, §32 xxxx. 4 xxxx §55 odst. 5 xxxx. b),

i) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx havarijní xxxx xxxxx §25 odst. 1,

x) v xxxxxxx x §25 xxxx. 2, §37 xxxx. 4 xxxx §55 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx havarijního xxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sboru xxxxx xxxxx §25 xxxx. 3, §37 xxxx. 4 xxxx §55 xxxx. 4,

x) x rozporu x §27 xxxx. 1, §32 xxxx. 4 xxxx §55 odst. 5 xxxx. b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijního plánu, xxxx

x) nepředloží xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx plánování x xxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx §27 xxxx. 3, §32 xxxx. 4 xxxx §55 odst. 5 xxxx. x).

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx v xxxxxxxx x zařazení xxxxxxx do xxxxxxx X xxxx do xxxxxxx B, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx příslušné skupiny xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx ze xxxxxxx X, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx o vzniku x xxxxxxxx závažné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx údaj xxxxxx.

(6) Xx přestupek xxx xxxxxx xxxxxx xx

x) 100&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) xxxx xxxx. x) xxxx h) xxxx odstavce 2 xxxx. x) až x),

x) 700&xxxx;000 Xx, xxx-xx o přestupek xxxxx odstavce 2 xxxx. x) xxxx x) nebo xxxx. x) xx x),

x) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jde-li x přestupek podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxx. x) xx x),

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx. r) xxxx xxxxxxxx 3 až 5.

§52

(1) Přestupky podle xxxxxx zákona xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 3 xxxx. x), §51 xxxx. 4 xxxx. x) a i), xxxxx projednává Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx ji xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, PŘECHODNÁ A XXXXXXXXX

§53

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx hradí xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tímto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx30), xxxxxxx stanoviska xxxxx §49 xxxx. 3 x 4 xx xxxxxxxxxx.

§54

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §9 odst. 3, §10 xxxx. 6, §11 xxxx. 3, §12 odst. 6, §13 xxxx. 3, §18 odst. 5, §19 odst. 6, §23 xxxx. 8, §27 xxxx. 4, §35 xxxx. 6, §36 xxxx. 5, §40 xxxx. 8 x §41 xxxx. 5.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §21 odst. 5.

(3) Ministerstvo vnitra xxxx vyhlášku k xxxxxxxxx §28 xxxx. 3 a §29 xxxx. 5.

§55

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Objekty xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx do xxxxxxx B podle xxxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přípravky x x xxxxx zákona č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx č. 320/2002 Sb., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx skupiny X xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., xx znění xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx skončena přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx podle xxxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx aktualizaci xxxxxx na xxxxxxxx x bezpečnostního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx aktualizaci xxxxxxxxx havarijního xxxxx x podkladů pro xxxxxxxxx xxxx havarijního xxxxxxxxx a pro xxxxxxxxxx vnějšího xxxxxxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxx 2016, xxxxx xxxx dokumenty xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesplňují xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx.

(5) Xxxxxx-xx provozovatel xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xx se xxxx xxxxxxxx pro zařazení xxxxxxx xx skupiny X xxxx xx xxxxxxx X xxxxxxx x §5 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx zákona, xxxxxxxx x xxxxxxxx krajskému xxxxx

x) xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx rizik xxxxxxx xxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxxxxxx havarijní plán x podklady pro xxxxxxxxx zóny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx havarijního xxxxx xx 2 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx, xxxxx xxxxx objekt xxxxx xxxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx zpracovaný xxxxx zákona č. 59/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, x zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 59/2006 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. 3 tohoto xxxxxx, předloží xxxxxxxxx xxxxx xx 1 xxxx ode xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx. Xxxxxx-xx právnická xxxx podnikající fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx seznamu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx první, xx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X uvedené x §5 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, zpracuje a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx 1 xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxx postupuje xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. b) xxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xx nevztahoval xxxxx č. 59/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x zjistí-li xx jeho xxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xx xxxxxxx X xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, zpracuje x xxxxxxxx krajskému xxxxx xxxxx na xxxxxxxx do 1 xxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxx. x) xxxxxxx. Zjistí-li na xxxxxxx seznamu, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx skupiny X xxxx xx xxxxxxx X xxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, zpracuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx krajskému úřadu xx 1 roku xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§56

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxx č. 59/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., x xxxxx x xxxxxxx některých xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx).

2. Část xxxxx xxxxxx č. 362/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony, xx xxxxx zákona x. 466/2001 Sb.

3. Xxxx xxx sedmdesátá xxxxx xxxxxx č. 227/2009 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxx sto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 281/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx řádu.

5. Zákon č. 488/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 59/2006 Xx., x xxxxxxxx závažných havárií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnými xxxxxxxxxx látkami xxxx xxxxxxxxxx přípravky x x xxxxx xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení některých xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxx xxxxxx č. 61/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 350/2011 Xx., x xxxxxxxxxx látkách a xxxxxxxxxx směsích x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (chemický xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 279/2013 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxx č. 254/2006 Sb., x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxx.

8. Vyhláška č. 103/2006 Sb., x stanovení xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx x xxxxxxx vypracování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx plánu.

9. Xxxxxxxx č. 250/2006 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxx do xxxxxxx X nebo xx xxxxxxx X.

10. Xxxxxxxx č. 255/2006 Sb., x xxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxx x závažné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxxxxx č. 256/2006 Sb., x xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx závažných havárií.

ČÁST XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§57

X xxxxxxx x xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 228/2005 Sb., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx č. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., zákona x. 48/2006 Sb., zákona x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Xx., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx x. 136/2006 Xx., xxxxxx č. 138/2006 Xx., xxxxxx x. 161/2006 Sb., xxxxxx x. 179/2006 Sb., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx č. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., xxxxxx x. 227/2006 Xx., zákona č. 235/2006 Xx., xxxxxx x. 312/2006 Sb., xxxxxx č. 575/2006 Xx., zákona č. 106/2007 Xx., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx č. 269/2007 Xx., zákona x. 374/2007 Sb., xxxxxx x. 379/2007 Xx., xxxxxx x. 38/2008 Xx., xxxxxx x. 130/2008 Sb., xxxxxx x. 140/2008 Sb., xxxxxx x. 182/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Sb., xxxxxx č. 239/2008 Xx., zákona č. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx č. 297/2008 Xx., xxxxxx č. 301/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx č. 312/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Xx., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 141/2009 Xx., xxxxxx x. 197/2009 Sb., xxxxxx x. 206/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx č. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Sb., xxxxxx x. 346/2009 Sb., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx x. 132/2010 Sb., zákona x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 153/2010 Xx., zákona x. 160/2010 Sb., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Xx., xxxxxx č. 30/2011 Sb., zákona x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Xx., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 245/2011 Xx., xxxxxx x. 249/2011 Sb., xxxxxx x. 255/2011 Xx., xxxxxx č. 262/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx č. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx x. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., xxxxxx x. 357/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 472/2011 Sb., xxxxxx x. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 37/2012 Xx., xxxxxx č. 53/2012 Sb., xxxxxx x. 119/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., zákona x. 202/2012 Sb., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Xx., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Xx., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Xx., xxxxxx x. 496/2012 Xx., xxxxxx č. 502/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Sb., zákona x. 50/2013 Xx., xxxxxx č. 69/2013 Xx., zákona č. 102/2013 Xx., zákona x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 185/2013 Xx., zákona x. 186/2013 Xx., zákona x. 232/2013 Sb., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., zákona x. 257/2013 Sb., xxxxxx x. 273/2013 Xx., xxxxxx x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Sb., zákonného xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx č. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 187/2014 Sb., zákona x. 249/2014 Xx., xxxxxx č. 257/2014 Xx., xxxxxx x. 259/2014 Sb., xxxxxx x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Xx., xxxxxx x. 81/2015 Xx. x zákona x. 103/2015 Sb., xx xx xxxxxxx 101 xxxxxx xxxx položka 102, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 80 xxx:

"Xxxxxxx 102

1. Xxxxxxx žádosti x xxxxxxxxx80)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 40&xxxx;000

x) xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx...Xx 20&xxxx;000

x) xxxxxx bezpečnostní xxxxxx...Xx 60 000

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx...Xx 30&xxxx;000

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx bezpečnostní zprávy...Kč 15&xxxx;000

2. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prevenci xxxxxxxxx xxxxxxx80)...Xx 25&xxxx;000

80) Zákon x. 224/2015 Sb., x xxxxxxxx závažných xxxxxxx xxxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxx x. 634/2004 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x prevenci závažných xxxxxxx).".

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§58

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx.

x x. Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx x. 224/2015 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx objektu do xxxxxxx X xxxx xxxxxxx X a xxx xxxxxxx poměrného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebezpečnosti xxxxxxxxx x sloupci 1 xxxxxxx X xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x sloupcích 2 x 3.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 2 % množství xxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxx I xxxx xxxxxxx II nebude xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx látky uvažována, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nikde xx xxxxx místě xxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx látek xxxxxxxxx x xxxxxxx II xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X, xxxxxxx xx xxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx A xxxx xxxxxxx X xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx II.

4. Xxx-xx x nebezpečnou xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastností xxxxxxxxx x tabulce I, xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx X xxxx xxxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx u jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx X.

5. Xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, v xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx množství xx xxxxxxxx vždy xx xxxxxxxxxx xxxxxx provozovatele.

7. X xxxxxxx, xx xx nebezpečná xxxxx xxxxxxxx na více xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednoho xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx. Tento xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky, xxxxx xxxxxxx se xxxxxx zařadí do xxxxxxx X xxxx X. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxx použijí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx skupinu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x), x) a c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikaci.

8. Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

X objektů, xx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxx jednotlivá xxxxx xxxx směs v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx následující xxxxxxxx xxx zjištění, xxx xx na xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx:

xxx:

xx = množství xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx,

Xx = xxxxxxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxx x uváděné x sloupci 2 (xxx posuzování objektu x zařazení xx xxxxxxx X) xxxx xxxxxxx 3 (xxx xxxxxxxxxx objektu x xxxxxxxx xx xxxxxxx X) xxxxxxx X xxxx tabulky II,

n = xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

X = ukazatel xxxxxxxxxxx součet poměrů xx ku Qi.

Toto xxxxxxxx xx používá xxx posuzování nebezpečnosti xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x nebezpečnosti xxx životní prostředí. Xxxx se xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx II, xxxxx

x) xxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, kategorii 1, 2 xxxx 3 (xxxxxxxxx cesta xxxxxxxx) xxxx toxicita xxx specifické xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx X xxxx X1 xx H3 podle xxxxxxx X;

x) jsou xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx aerosoly, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx reagující xxxxx x xxxxx, organické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx látky, x xxxxxxxxxxxx látkami xxxxxxxxxxx xx xxxxxx X xxxx X1 xx X8 xxxxx tabulky X;

x) spadají xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx 1, xxxxxxxxx kategorie 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2, s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spadajícími xx oddílu X xxxx X1 x X2 podle xxxxxxx X.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx x) xx x).

Xxx použití xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x), x) x x) odpovídající xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečnou xxxxx xx vždy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze součtů xxxxxxx xxx výpočet x), x) xxxx x) xx xxxxx xxx xxxx xxxxx 1.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx

x) skupiny A, xxxxxxxx je xxxxxxxx X xxxxx xxxx xx větší než 1, xxx xxxxxxx xxxxxxxx X uvedeného x sloupci 2 xxxxxxx X nebo xxxxxxx II, xxxx

x) xxxxxxx B, jestliže xx xxxxxxxx X xxxxx nebo xx xxxxx než 1, xxx xxxxxxx xxxxxxxx X xxxxxxxxx v xxxxxxx 3 xxxxxxx X nebo xxxxxxx XX.

9. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx 20 xx. X se xxxxx 101,3 kPa nebo xx větší, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx definována xxxx plyn a xxxxx není pevnou xxxxxx xxx xxxxxxx 20 xx. X x xxxxxxxxxxx xxxxx 101,3 kPa.

10. X xxxxxxx, xx x xxxxxxx 2 tabulky XX xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx B.

11. Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 1272/2008 v xxxxxxxx 1 xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokroku, xxxxx xxxx xxxxxxxx udáno xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

12. Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008, xxx xxxxxx xxxx nebo xx xxxxx být x objektu xxxxxxxx x xxxx nebo xx xxxxx xxx xx podmínek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx rovnocenné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx závažné xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx zařazeny xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebezpečné látce xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. X xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxx klasifikaci, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejnižší xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx X Xxxxxxxxx nebezpečných xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souladu x nařízením (XX) č. 1272/2008

Xxxxxxxx nebezpečné látky x tunách

Sloupec 1

Xxxxxxx 2

Xxxxxxx 3

X

X

Xxxxx "X" - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX

X1 XXXXXX XXXXXXXX xxxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

5

20

X2 AKUTNÍ XXXXXXXX

- xxxxxxxxx 2, xxxxxxx cesty xxxxxxxx

- xxxxxxxxx 3, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 1)

50

200

H3 XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX

- JEDNORÁZOVÁ XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx cílové xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1

50

200

Oddíl "X" - XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

X1x VÝBUŠNINY (viz xxxxxxxx 2)

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

- xxxxxxxxx, xxxxx 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 xxxx 1.6, xxxx

- látky xxxx xxxxx, xxxxx xxxx výbušné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X. 14 xxx xxxxxxxx (XX) č. 440/2008 (xxx xxxxxxxx 3) x xxxxxxxx do třídy xxxxxxxxxxxxx organické peroxidy xxxx samovolně reagující xxxxx x xxxxx

10

50

X1x XXXXXXXXX (xxx xxxxxxxx 2)

Xxxxxxxxx, xxxxx 1.4 (xxx xxxxxxxx 4)

50

200

X2 XXXXXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx 1 xxxx 2

10

50

X3x Xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 5.1)

"Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 nebo 2 xxxx hořlavé xxxxxxxx xxxxxxxxx 1

150

(xxxxx)

500

(xxxxx)

X3x Hořlavé xxxxxxxx (viz xxxxxxxx 5.1)

"Xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 1 xxxx 2 xxx hořlavé xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 (xxx xxxxxxxx 5.2)

5&xxxx;000

(xxxxx)

50&xxxx;000

(xxxxx)

X4 XXXXXXXXX PLYNY

Oxidující xxxxx, xxxxxxxxx 1

50

200

X5x XXXXXXX XXXXXXXX

- Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx 1, xxxx

- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2 xxxx 3 xxxxxxxxx xx teplot xxx jejich bodem xxxx xxxx

- jiné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx&xxxx;≤ 60 °C, xxxxxxxxx xx teplot xxx xxxxxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx 6)

10

50

X5x HOŘLAVÉ XXXXXXXX

- Xxxxxxx kapaliny xxxxxxxxx 2 xxxx 3, x xxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx

- xxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx ≤ 60 °X, x kterých xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx vysoká teplota xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx 6)

50

200

X5x XXXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxx kapaliny, kategorie 2 xxxx 3, xxxxxxxxxxx pod xxxxxxx X5x x X5x

5&xxxx;000

50&xxxx;000

X6x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x směsi x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx, xxx X xxxx X, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, typ A xxxx B

10

50

P6b Samovolně xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x směsi, typ X, X, E xxxx X, nebo xxxxxxxxx peroxidy, xxx X, D, E xxxx X

50

200

X7 SAMOZÁPALNÉ xxxxxxxx x xxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kategorie 1

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx 1

50

200

P8 XXXXXXXXX XXXXXXXX X XXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxx, kategorie 1, 2 nebo 3, xxxx oxidující xxxx xxxxx, xxxxxxxxx 1, 2 xxxx 3

50

200

Xxxxx "X" - XXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX

X1 Xxxxxxxxxxxx pro xxxxx prostředí v xxxxxxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx 1

100

200

E2 Xxxxxxxxxxxx xxx vodní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 2

200

500

Xxxxx "X" - XXXX XXXXXXXXXXXX

X1 Xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx větou x xxxxxxxxxxxxx XXX014

100

500

X2 Xxxxx x směsi, xxxxx při xxxxx x vodou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kategorie 1

100

500

X3 Xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx x nebezpečnosti XXX029

50

200

Xxxxxxx XX Jmenovitě xxxxxxx xxxxxxxxxx látky

Nebezpečné xxxxx

Xxxxx CAS (23))

Množství xxxxxxxxxx látky x xxxxxx

Xxxxxxx 1

Xxxxxxx 2

Sloupec 3

X

X

1. Xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx 7)

-

5&xxxx;000

10&xxxx;000

2. Xxxxxxxx amonný (xxx xxxxxxxx 8)

-

1&xxxx;250

5&xxxx;000

3. Xxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx 9)

-

350

2&xxxx;500

4. Xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx 10)

-

10

50

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 11)

-

5&xxxx;000

10&xxxx;000

6. Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx 12)

-

1&xxxx;250

5&xxxx;000

7. Oxid arseničný, xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxx

1303-28-2

1

2

8. Xxxx xxxxxxxx, kyselina xxxxxxxx xxxx xxxx soli

1327-53-3

0,1

9. Xxxx

7726-95-6

20

100

10. Xxxxx

7782-50-5

10

25

11. Xxxxxxxxxx xxxxx v inhalovatelné xxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, sulfid xxxxxxx, xxxx xxxxxxx

1

12. Xxxxxxxxxxx

151-56-4

10

20

13. Xxxxx

7782-41-4

10

20

14. Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx&xxxx;≥ 90 %)

50-00-0

5

50

15. Xxxxx

1333-74-0

5

50

16. Xxxxxxxxxxx (zkapalněný xxxx)

7647-01-0

25

250

17. Xxxxxx olova

-

5

50

18. Xxxxxxxxxx hořlavé xxxxx, xxxxxxxxx 1 nebo 2 (xxxxxx XXX) x xxxxx plyn (xxx poznámka 13)

-

50

200

19. Xxxxxxxx

74-86-2

5

50

20. Ethylenoxid

75-21-8

5

50

21. Xxxxxxxxxxxx

75-56-9

5

50

22. Xxxxxxxx

67-56-1

500

5&xxxx;000

23. 4,4'-xxxxxxxx xxx (2-xxxxxxxxxxx) xxxx jeho xxxx, x xxxxxxxx xxxxx

101-14-4

0,01

24. Xxxxxxxxxxxxxxx

624-83-9

0,15

25. Xxxxxx

7782-44-7

200

2&xxxx;000

26. 2,4-xxxxxx xxxxxxxxxxx

2,6-xxxxxx xxxxxxxxxxx

91-08-7

584-84-9

10

100

27. Xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx)

75-44-5

0,3

0,75

28. Arsan (xxxxxxxxxxx)

7784-42-1

0,2

1

29. Fosfan (xxxxxxxxxxxx)

7803-51-2

0,2

1

30. Xxxxxxx sirnatý

10545-99-0

1

31. Oxid xxxxxx

7446-11-9

15

75

32. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx XXXX) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXX (viz xxxxxxxx 14)

-

0,001

33. Xxxx XXXXXXXXXXX xxxx xxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 5 % xxxxxxxxxxxx:

4-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, bis(chlormethyl)ether, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1,2-xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 1,2-dibrom-3 - chlorpropan, 1,2-xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 2-xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, 4- xxxxxxxxxxxx x 1,3 xxxxxxxxxxxx

-

0,5

2

34. Xxxxx produkty a xxxxxxxxxxxx paliva

a) xxxxxxx x xxxxxxxx benzíny,

b) xxxxxxx petroleje (xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxx xxxxx (xxxxxx motorové nafty, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x směsí xxxxxxxxx xxxxx)

x) těžké xxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účelům a xxxxxx xxxxxxx vlastnosti, xxxxx xxx x xxxxxxxxx x nebezpečnost xxx xxxxxxx prostředí xxxx xxxxxxxx uvedené x písmenech x) xx x)

-

2&xxxx;500

25&xxxx;000

35. Bezvodý xxxxxxx

7664-41-7

50

200

36. Fluorid xxxxxx

7637-07-2

5

20

37. Xxxxxxxxx

7783-06-4

5

20

38. Piperidin

110-89-4

50

200

39. Bis(2-dimethylaminoethyl)(methyl)amin

3030-47-5

50

200

40. 3 -(2-xxxxxxxxxxxxx)xxxxxxxxxx

5397-31-9

50

200

41. Xxxxx (*) chlornanu sodného xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx prostředí, xxxxxxxxx 1 [X400] xxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxxxx chlóru x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx X přílohy X.

(*) Xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx 1 [X 400].

200

500

42. Propylamin (xxx xxxxxxxx 15)

107-10-8

500

2&xxxx;000

43. Xxxx-xxxxx-xxxxxxx (xxx xxxxxxxx 15)

1663-39-4

200

500

44. 2-methyl-3-butennitril (xxx xxxxxxxx 15)

16529-56-9

500

2&xxxx;000

45. Xxxxxxxxxx-3,5-xxxxxxxx-1,3,5-xxxxxxxxxx-2- xxxxx (Xxxx-xxx) (viz xxxxxxxx 15)

533-74-4

100

200

46. Xxxxxx-xxxxxxx (xxx xxxxxxxx 15)

96-33-3

500

2&xxxx;000

47. 3-xxxxxxxxxxxxx (xxx poznámka 15)

108-99-6

500

2&xxxx;000

48. 1-brom-3-chlorpropan (xxx xxxxxxxx 15)

109-70-6

500

2 000

POZNÁMKY

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx expozice (X 301) spadají xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx H2 XXXXXX TOXICITA x xxxx xxxxxxxxx, kdy xxxxx odvodit ani xxxxxxxxxxx akutní xxxxxxxxx xxxxxxxx ani klasifikaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx výbušniny obsahuje xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx 2.1 xxxxxxx X xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008). Xx- li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo směsi xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxxxx látky xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx výbušninu celý xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek x xxxxx je xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zkouškou xxxxx xxxxx 3 xxxxxxx 6 Xxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx: Příručka xxxxxxx x kritérií (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX")24) xxxxxx, že xxxxx nebo xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx 1.4 xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx x souladu x xxxxxxxxx (XX) č. 1272/2008 xx položky X1x, xxxxx xxxxxx prokázáno, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpovídá oddílu 1.4.

5.1 Xxxxxxx xxxxxxxx xx klasifikují xxxxx xxxxxxxx Rady 75/324/EHS xx xxx 20. xxxxxx 1975 x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx aerosolových xxxxxxxxxxxx25) (xxxxxxxx x aerosolových xxxxxxxxxxxxxx).

"Xxxxxxxx hořlavé" a "xxxxxxx" aerosoly podle xxxxxxxx 75/324/EHS xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1272/2008.

5.2 Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kategorie 1 xxxx 2 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx kategorie 1.

6. Podle bodu 2.6.4.5 přílohy X xxxxxxxx (ES) č. 1272/2008 xxxxxx xxx kapaliny x xxxxx vzplanutí xxxxxx xxx 35 °X zařazeny xx xxxxxxxxx 3, jestliže xxxx xxxxxxx negativní xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx hoření L.2, xxxxx III, oddílu 32 Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx XXX. Xxx xxxxxxxxxxxx podmínkách, xxxxxxxxx vysoké xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx neplatí, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zařazeny xx xxxx kategorie.

7. Xxxxxxxx xxxxxx (5 000 / 10&xxxx;000): hnojiva schopná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx dusičnanu xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx amonný x xxxxxxxxxxxxx xxxx uhličitanem xxxxxxxxx), xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zkoušky "Xxxxxx Xxxx' OSN (xxx Xxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxx XXX, xxxx XXX, xxxxxxxx 38.2) x x kterých xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- 15,75 %26) xx 24,5 %27) hmotnostních x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 0,4 % xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx XXX-2 xxxxxxxx (XX) č. 2003/2003 xx xxx 13. xxxxx 2003 o xxxxxxxxx28),

- 15,75 % xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxxxx (1&xxxx;250 / 5 000): xxxxxx pro xxxxxxx

Xxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx dusičnanu xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx směsná xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splňují xxxxxxxxx xxxxxxx III-2 xxxxxxxx (XX) č. 2003/2003 x u xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- xxxxx než 24,5 % xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx dusičnanu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x čistotě xxxxxxx 90 %,

- xxxxx xxx 15,75 % hmotnostních u xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x síranu xxxxxxxx,

- xxxxx než 28 %29) hmotnostních x xxxxx dusičnanu xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx uhličitanem xxxxxxxxx x čistotě xxxxxxx 90 %.

9. Xxxxxxxx xxxxxx (350 / 2&xxxx;500): xxxxxxxxx

Xxxx se xxxxxxxx xx dusičnan xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx:

- 24,5 % xx 28 % xxxxxxxxxxxx x které xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,4 % xxxxxxxxx xxxxx,

- xxxx než 28 % xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 0,2 % hořlavých látek.

Toto xx vztahuje xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx jeho koncentrace xxxxxxxxx 80 % xxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx xxxxxx (10 / 50): xxxxxxxx "xxx-xxxx" (xxxxx xxxxxxxx) a hnojiva, xxxxx neprojdou zkouškou xxxxxxxxxx

Xxxx se xxxxxxxx xx:

- xxxxxxxx vyřazený x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dusičnan xxxxxx x směsi x xxxxxxxxxx amonným, xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx amonného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx hnojiva xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 x 9, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výrobci, xx dočasného skladu xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x přepracování, xxxxxxx nebo zpracování xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 8 a 9,

- hnojiva xxxxxxx x xxxxx odrážce xxxxxxxx 7 a x poznámce 8 x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXX-2 xxxxxxxx (XX) č. 2003/2003.

11. Dusičnan xxxxxxxx (5&xxxx;000 / 10&xxxx;000):

Xxxx xx vztahuje xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx draselný.

12. Xxxxxxxx xxxxxxxx (1 250 / 5&xxxx;000):

Xxxx xx xxxxxxxx na směsná xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx draselného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx čistý xxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Upravený xxxxxxx

Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx 18 xxxxxxx II, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x platnými xxxxxxx xxx vyčištěný x upravený xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx plyn včetně xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1 % kyslíku.

14. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx faktorů:

WHO 2005 XXX

2,3,7,8-XXXX

1

2,3,7,8 - XXXX

0,1

1,2,3,7,8-XxXXX

1

2,3,4,7,8-XxXXX

0,3

1,2,3,7,8-XxXXX

0,03

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,4,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,7,8,9-XxXXX

0,1

1,2,3,7,8,9-XxXXX

0,1

1,2,3,6,7,8-XxXXX

0,1

1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,01

2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,1

XXXX

0,0003

1,2,3,4,6,7,8-XxXXX

0,01

1,2,3,4,7,8,9-XxXXX

0,01

XXXX

0,0003

(X = xxxxx, X = xxxxx, Xx = hexa, Xx = hepta, X = okta) Xxxxx - Xxx xxx Xxxx et xx: Xxx 2005 Xxxxx Health Qrganization Xx-xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx Factors xxx Xxxxxxx and Dioxin-like Xxxxxxxxx

15. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx kategorie X5x xxxxxxx kapalina xxxx X5x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx množství.

Příloha x. 2 x zákonu x. 224/2015 Sb.

Vzor protokolu x xxxxxxxxxx

Vyplnitelný formulář ve formátu PDF

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 224/2015 Sb.

ČÁST X

Xxxxxxxx xxx oznamování závažné xxxxxxx Komisi

Každá xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxx 1 xxxx xxxxxxx mající nejméně xxxxx x důsledků xxxxxxxxx v xxxxxx 2 xx 6, xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx minimálně 5 % kvalifikačního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx 3 tabulky X nebo xx xxxxxxx 3 xxxxxxx XX přílohy č. 1 (xxxx xxx xxxxxxxxxxx látkou).

2. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mající xx následek

a) úmrtí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxxxxxxx nebo ostatních xxxxxxxxx osob zdržujících xx v objektu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 24 xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mimo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přesáhla xxxx 24 xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxx objekt, xxxxx se v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) nutnost xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo ukrytí xxxx v budovách xx dobu delší xxx 2 hodiny, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx 500 xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx energie, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx delší xxx 2 hodiny, xxxxx celková xxxxxxxxxx xxxx přerušení xxxxxxx (xxxxx osob násobený xxxxx) xxxxxxxx 1 000 xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx újmu xx

x) území xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxxx chráněných xxxxxxx a územích xxxxxxxx NATURA 2000, xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx stejné nebo xxxxx xxx 0,5 xx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 ha,

c) xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx 10 km,

d) xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx statut xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx přesahující 1 xx.

4. Xxxxxxx havárie xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx. horninového xxxxxxxxx v pásmu xxxxxxxx x xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vod x xxxxxxx xxxxxx xxxx větší xxx 1 xx.

5. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závažné xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 70 xxx. Xx,

x) xxxxxxxxx majetku mimo xxxxxx původce xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx převyšující 7 xxx. Kč.

6. Závažná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucí k xxxxxxxxx mimo xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XXXX XX

Xxxxxx, xx xxxxxx ministerstvo xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx X xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx poskytne Xxxxxx x závažné havárii, xx které xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx údaje:

a) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx odpovědného xx xxxxxxxxx Komise,

b) xxxxx x xxxx, kdy x xxxxxxx havárii xxxxx, x místo, xxx xx xxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx ke vzniku xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x jeho xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx okolností xxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx nebezpečných látek x xxxxxxxxxxxxxxx účinků xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Příloha x. 4 x xxxxxx č. 224/2015 Sb.

Informace potřebné x posouzení, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, zda xxxxxx xxxxx nepředstavuje nebezpečí xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxx nebezpečné xxxxx za běžných xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x je-li to xxxxxx, xx třeba xxxx xxxx x xxxxx xxxx a xxxxxxx balení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xx xx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx;

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx souvisí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx scénáři xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

2. Xxx xxxxx xxxx 1 xxxxxx x) x x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobujících xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx potřebných k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxxxx xxxx zdravotní xxxxxxxxx xxxx poškození xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastnosti (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotnost, xxxx xxxxxxxx xxxx, vlastní xxxxxxxx, xxx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x fyzikální xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx reaktivita, xxxxxxxxx, toxicita spolu x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx způsob xxxxxxxxx xx těla, xxxxx zranění x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx relevantní xxxxxxxxxx);

x) xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx, perzistence, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro dálkový xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx);

x) xx-xx x xxxxxxxxx, klasifikaci xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu;

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látky (xxxxxxxxx teplota, xxxx x xxxxx relevantní xxxxxxxx), za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx požáru.

Xx. XXXXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx zahájené přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx související se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

2. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx stanoviska, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a jiná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle zákona č. 183/2006 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, závazné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, souhlas xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Čl. XXXXXXXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2021 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 224/2015 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.10.2015.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

225/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x stavebním řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

261/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.2022

284/2021 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

149/2023 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

152/2023 Sb., kterým xx mění zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx zákon, xx xxxxx zákona x. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2012/18/EU xx xxx 4. července 2012 x xxxxxxxx nebezpečí xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebezpečných xxxxx x o změně x xxxxxxxxx zrušení xxxxxxxx Xxxx 96/82/XX.

2) Xxxxx č. 219/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx silách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Zákon č. 18/1997 Sb., x mírovém využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) a o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

4) Například xxxxx č. 111/1994 Sb., o silniční xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 266/1994 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 114/1995 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 64/1987 Sb., x Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 8/1985 Sb., o Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXXX), ve xxxxx pozdějších předpisů.

5) Xxxxxxxxx xxxxx č. 458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

6) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx pracích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7) Xxxxx č. 44/1988 Sb., x ochraně a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 458/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1272/2008 ze xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a balení xxxxx x xxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 67/548/EHS x 1999/45/ES x x xxxxx xxxxxxxx (XX) č. 1907/2006.

10) Xxxxxxxxx zákon č. 254/2001 Sb., x vodách x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (vodní xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 133/1985 Sb., x požární xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

11) §8 zákona x. 123/1998 Xx., x xxxxx xx xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

12) Xxxxx č. 273/2008 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) Xxxxx č. 123/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 239/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému a x změně některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 239/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Xxxxx č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx zákon.

17) Xxxxx č. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

18) Xxxxx č. 277/2009 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

19) Xxxxx č. 123/1998 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

20) §10a xxxxxx x. 123/1998 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

21) Zákon č. 240/2000 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

22) Xxxxxxxxx xxxxx č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 254/2001 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

23) Xxxxx XXX xx uváděno xxxxx xxx xxxxxxxxx.

24) Více xxxxxx x xxxxxxxxx testu xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx X. 14, xxx xxxxxxxx Komise (XX) č. 440/2008 xx xxx 30. xxxxxx 2008, kterým se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1907/2006 x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek (Uř. xxxx. X 142, 31.5.2008, x. 1).

25) Xx. xxxx. X 147, 9. 6. 1975, x. 40.

26) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 15,75 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 45 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

27) Xxxxx dusíku x xxxxxxxxx amonného 24,5 % xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 70 % xxxxxxxxxxx dusičnanu xxxxxxxx.

28) Xx. věst. X 304, 21.11.2003, x. 1.

29) Obsah xxxxxx x dusičnanu xxxxxxxx 28 % hmotnostních xxxxxxxx 80% xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

30) Zákon č. 148/2023 Sb., x xxxxxxxxx environmentálním xxxxxxxxxx.