Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024 do 31.12.2025.


Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)

206/2015 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ  - PYROTECHNICKÉ VÝROBKY

HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Oblast působnosti §2

Vymezení pojmů §3

HLAVA II - KATEGORIE PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

Kategorie pyrotechnických výrobků §4

Věkové hranice a další omezení §5

HLAVA III - POSUZOVÁNÍ SHODY A OZNAČOVÁNÍ PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

Předpoklad shody §6

Postupy posuzování shody §7

Předkládání pyrotechnických výrobků oznámenému subjektu §8

Postup oznámeného subjektu §9

EU prohlášení o shodě §10

Rejstřík pyrotechnických výrobků §11

Označování pyrotechnických výrobků a jejich sledovatelnost §12

Označení pyrotechnických výrobků, které nejsou určeny pro použití ve vozidlech §13

Označování pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech §14

HLAVA IV - OZNAČENÍ CE

Pravidla a podmínky pro připojování označení CE a jiných označení §15

HLAVA V - HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT

Povinnosti hospodářského subjektu §16

Povinnosti hospodářského subjektu při vystavování §17

Povinnosti výrobce §18 §19

Povinnosti dovozce §20 §21

Povinnosti distributora §22

Další povinnosti dovozce a distributora §23

HLAVA VI - ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY

Prodej pyrotechnických výrobků §24

Zneškodňování a ničení pyrotechnických výrobků §25

Obecné požadavky na skladování pyrotechnických výrobků §26

Skladování v prodejních místnostech a příručních skladech §27

Skladování ve skladech §28

Skladování a prodej pyrotechnických výrobků kategorie F1 §29

Výzkum, vývoj a zkoušení §30

Vystavování pyrotechnických výrobků §31

Ohňostroje §32

Ohňostrojná práce §33

Povolení ohňostrojné práce §34

Evidence pyrotechnických výrobků použitých při provádění ohňostrojných prací §35

HLAVA IX - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Odborná způsobilost §36

Osvědčení o odborné způsobilosti §37

Odborné školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti §38

Zdravotní způsobilost pro účely vydání osvědčení o odborné způsobilosti §39

Zrušení osvědčení o odborné způsobilosti §40

Seznam osob s odbornou způsobilostí a vydaných a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti §41

HLAVA X - OZNÁMENÝ SUBJEKT

Oznamování subjektů §42

Požadavky na oznámené subjekty §43

Předpoklad shody oznámených subjektů §44

Dceřiné společnosti a subdodavatelé oznámených subjektů §45

Žádost o oznámení §46

Postup oznamování §47

Změny v oznámeních §48

Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů §49

Zrušení a změna platnosti vydaného certifikátu §50

HLAVA XI - STÁTNÍ SPRÁVA §51

Úřad §52

Český báňský úřad §53

Obvodní báňský úřad §54

HLAVA XII

Kontrolní orgány §55

Ukládání opatření Úřadem §56

Ochrana veřejného zájmu §57 §58

Ochranná opatření §59 §60

Informační povinnost při ukládání opatření §61

HLAVA XIII - SHROMAŽĎOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Informační povinnost §62

HLAVA XIV - SPRÁVNÍ DELIKTY

Přestupky §63

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob §64

Společná ustanovení ke správním deliktům §65

HLAVA XV - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Přechodná ustanovení §66

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky §67

Přechodné ustanovení §68

Zrušovací ustanovení §69

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o zbraních §70

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích §71

ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona §72

Přechodná ustanovení §73

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě §74

Zrušovací ustanovení §75

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele §76

ČÁST OSMÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ §77

ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST §78

Příloha č. 1 - Základní vymezení druhů a kategorií pyrotechnických výrobků

Příloha č. 2 - Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky

Příloha č. 3

INFORMACE

206

XXXXX

xx xxx 23. xxxxxxxx 2015

o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

XXXXX X

XXXXXX USTANOVENÍ

§1

Předmět úpravy

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) (xxxx jen "Xxxx"), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pohybu pyrotechnických xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dodáním xx xxx, x xxxxx požadavky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx lidského xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a to x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxx upravuje

a) xxxxx x povinnosti xxxxxxx, dovozců, distributorů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx státní xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§2

Oblast xxxxxxxxxx

(1) Tento xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ozbrojenými xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx záchranným xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyrobené nebo xxxxxxxx xxx potřeby Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxxx jen "Xxxx") za xxxxxx xxxx činností xxxxxxxxxxx x §52,

x) námořní xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů2),

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx v xxxxxxxx x kosmickém xxxxxxxx,

x) xxxxxx určené xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů3),

f) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4),

x) xxxxxxxx x xxxxxx5),

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx potřebu výrobce xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Úřad xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx efektů pomocí xxxxxxxxxxxxxxx se exotermických xxxxxxxxxx reakcí,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx budov x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx filmových x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxx výrobkem xxx xxxxxxx xx vozidle xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vozidle, která xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) osobou s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) dodáním na xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x distribuci, xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx trhu Xxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx úplatu nebo xxxxxxxxx,

x) uvedením na xxx první xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku xx xxx Xxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx trh xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx známkou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vyrábí, xxxx který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxx v Xxxx, která xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxx xx xxx Xxxx,

x) distributorem xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx výrobce xxxx xxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xx xxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx specifikací xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx předpis Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx6),

x) harmonizovanou normou xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpisem Unie7),

o) xxxxxxxxxx xxxxx postup x xxxxxxxxx, xxx xxxx splněny základní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výrobek,

p) oznámeným xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dohledu xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx opatření, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx pyrotechnického výrobku, xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) stažením x xxxx opatření, xxxxx cílem je xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nachází v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dodán xx trh,

s) označením XX xxxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx požadavky stanovenými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Unie, xxxxx upravuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx8),

x) příručním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vývoj, nákup, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ohňostrojných xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXXX PYROTECHNICKÝCH XXXXXXX

§4

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx zařadí pyrotechnické xxxxxxx xx kategorií xxxxx přílohy č. 1 x xxxxxx zákonu, x xx podle způsobu xxxxxxx nebo podle xxxxxx účelu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx kategorií podle přílohy č. 1 x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx:

x) zábavní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X1, X2, X3 xxxx F4,

b) divadelní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx X1 xxxx X2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx X1 xxxx X2.

§5

Věkové xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pyrotechnický výrobek xxxxx osobě, xxxxx xxxxxxx xxxx

x) 15 xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1,

x) 18 let x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2, X1 xxxx X1,

x) 21 let x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X3 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx §37.

(2) Pyrotechnické xxxxxxx xxxxxxxxx X1, X2, X1, P1 nebo X3 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X4, X2 xxxx X2 xxxx xxxxxxxxxxx subjekt nebo xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1 xxx xxxxxxx xx vozidlech xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dílu xxxxxxx.

XXXXX III

POSUZOVÁNÍ XXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§6

Xxxxxxxxxx shody

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xx shodě x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx částmi, na xxx byly zveřejněny xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx bezpečnostními požadavky, xx které se xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx xx pyrotechnické xxxxxxx xxxx xxxxxxx v příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx.

§7

Xxxxxxx xxxxxxxxxx shody

(1) Xxxxxxx posuzování xxxxx xxxx

x) XX xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx založená xx posouzení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xx komplexním zabezpečení xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx pyrotechniku xxxxxxxxx X4.

(2) Xx-xx xxxxx pyrotechnického xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx EU xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx tento xxxxxx xxx xxxxx uvedení xx xxx doplněn x xxxxxx posouzení xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zkouškách xxxxxxx pod xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx jakosti výrobku.

(3) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx, včetně dokumentace, xxxxx xx být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx x oznámeného xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxx xx xxx předložit xxxxx xxxxxxx oznámenému xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx písemná a xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxx x adresu xxxxxxxx výrobce, xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx,

x) postup požadovaného xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx žádost xxxxxx xxxxxx u xxxxxx xxxxxxxxxx subjektu.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx náležející x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx nařízením.

(4) Xxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Výrobce xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzorky pyrotechnických xxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výrobci xxxxxxxxx.

§9

Xxxxxx oznámeného xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx shody xxxxxxxxx hodnotící xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vzorky a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx. Obsah této xxxxxx xxxx být xxxxxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostní xxxxxxxxx, xxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx

x) certifikát EU xxxxxxxxxxx typu, xxx-xx x postup podle §7 xxxx. 1 xxxx. a),

b) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) osvědčení o xxxxxxxxx xxxxxxx jakosti, xxx-xx o xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx c).

(3) Xxxxxxxxx-xx xx xx xxxxxxx posouzení shody, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osvědčení xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxx.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxx x osvědčení x posouzení shody.

§10

XX xxxxxxxxxx x xxxxx

(1) XX xxxxxxxxxx x xxxxx vypracovává xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

(2) V XX prohlášení x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx prokázal splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx.

(3) XX prohlášení o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx příslušný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jazyka požadovaného xxxxxxxx xxxxxx Unie, x xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx. Xxxx EU xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx má xxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xx xxxxx x požadavky xxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx, vypracuje xxxxxxx xxx všechny tyto xxxxxxxxx požadavky jednotné XX prohlášení x xxxxx. V xxxxxxxxx XX prohlášení x xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx požadavky je xxxxxxx xx shodě.

(5) Xxxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x shodě xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za soulad xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx EU xxxxxxxxxx o shodě xxxxxxxx výrobce na xxxxxxxx příslušným orgánům.

§11

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx vést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rejstřík xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx něhož xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o výrobci xxxxx §19 xxxx. 3,

x) x případě xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §20 odst. 5,

x) xxxxxxxxxxx číslo pyrotechnického xxxxxxx,

x) datum vydání xxxxxxxxxxx, případně datum xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx pyrotechnického výrobku, xxxxxxxx xxxxx xxx,

x) x xxxxxxx posuzování xxxxx podle §7 xxxx. 2

1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx výroby a

2. xxxxxxxx subjekt provádějící xxxxxxxxxx shody xxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx být xxxxxxxxxx xx xxxx nejméně 10 xxx xxx xxx, kdy byl xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx dovozce xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx x zpřístupnit xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(4) Oznámený xxxxxxx xxxxxxx rejstřík xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xx xxxx xxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx oznámení xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, pak xxx xxxxxxx xx oznamující xxxxx xxxxx §42 xxxx. 1.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxx sledovatelnosti xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7. Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxxx:

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx certifikát,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxx

1. X1, F2, X3 nebo F4 xxx zábavní xxxxxxxxxxxx,

2. X1 xxxx T2 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

3. X1 nebo X2 xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx oznámený xxxxxxx xxxxxxxx pyrotechnickému výrobku.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxx xxxxxxxxxxx strukturu: "XXXX _ XX _ XXXX...", xxx XXXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), XX je xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x XXXX... je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vést xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xxxx doveze, spolu x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx dílčím xxxxx výrobku x xxxxxx jeho xxxxxx, x xx nejméně xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx trh.

(4) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 3 x případě

a) xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx9) xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx, xxxx

x) svého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1.

(5) X xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx výrobce nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dědic xxxx xxxxxx xxxxxxxx nepokračuje x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx záznamy xxxxx odstavce 3 xx oznámený xxxxxxx xxxxx §42 xxxx. 1, x xx xx 2 xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx oznámenému xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx pokynů xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

§13

Označení pyrotechnických xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zajistí, xxx pyrotechnický xxxxxxx, xxxxx xxxx určen xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx Xxxx, v němž xx být pyrotechnický xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxx jasné, xxxxxxxxxxxx x rozeznatelné.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx určen pro xxxxxxx xx vozidlech, xxxx obsahovat

a) údaje x výrobci uvedené x §19 xxxx. 3, xx-xx výrobce xxxxxx x Unii, xxxx xxxxx o xxxxxxx uvedené v §19 odst. 3 x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x §20 odst. 5, xxxx-xx výrobce xxxxxx x Unii,

b) xxxxx, xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) registrační xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx věkovou xxxxxxx xxxxx §5,

x) kategorii xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 odst. 2,

f) xxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx použitelnosti,

i) x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx F3 x X4 xxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx vzdálenosti u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx je to xxxxxx.

(3) Na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxx označení podle xxxxxxxx 2 dále xxxxxx u

a) kategorie X1, xx-xx xx xxxxxx, xxxx "xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx" x minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kategorie X2 xxxx "pouze xxx xxxxxxxx xxxxxxx" a xxxxxxxx minimální bezpečná xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx F3 xxxx "pouze pro xxxxxxxx použití" a xxxxxxxxx xxxxxxxx vzdálenost,

d) xxxxxxxxx X4 xxxx "xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx s odbornou xxxxxxxxxxxx" a minimální xxxxxxxx vzdálenost.

(4) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx uveden u

a) xxxxxxxxx T1, je-li xx xxxxxx, xxxx "xxxxx xxx venkovní xxxxxxx" x minimální xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx X2 xxxx "xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx způsobilostí" x xxxxxxxxx bezpečná xxxxxxxxxx.

(5) Není-li xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx splnit xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§14

Označování xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výrobku xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x §19 xxxx. 3,

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku,

c) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx xx xxxxx.

(2) Není-li xx pyrotechnickém xxxxxxx xxx použití xx xxxxxxxxx dostatek místa xxx označení xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx dodá uživateli, xxxxx pyrotechnické xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dílu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx pyrotechnický xxxxxxx xxx použití xx xxxxxxxxx, který se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx10) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx podobě, xxxxxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx o xx xxxxxxxx xxxxxx.

XXXXX XX

XXXXXXXX XX

§15

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx označení XX x xxxxxx označení

Kromě xxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxx8) xxxx xxx xxxxxxxx XX xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x nesmazatelně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x obalu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx CE se xxxxxxx xxxx uvedením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx,

x) xx označením XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámeného subjektu, xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx XX, xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx oznámeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx použití.

XXXXX X

XXXXXXXXXXX XXXXXXX

§16

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se zapisují xxxxxxxxx x každém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dodal xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx x datum xxxxxx pyrotechnického xxxxxxx. Xxxx informace x xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 xxx od xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx kontrolnímu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

§17

Povinnosti xxxxxxxxxxxxx subjektu xxx xxxxxxxxxxx

(1) Při xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a předváděcích xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh může xxxxxxxxxxx xxxxxxx předvádět x xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx8), za xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx označením, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx veletrhu, výstavy xxxx předváděcí xxxx x xxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjekt zajistí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vymezení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx vystavování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Povinnosti xxxxxxx

§18

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxx pouze pyrotechnické xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx shoda.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx trh xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxx bezpečnostními xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx shody. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxx §7 xxxx. 2, xxxxxxxxx xxxxxxx XX prohlášení x shodě a xxxxxxx xxxxxxxx XX.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxxxx x shodě xxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx proces x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx schválený xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx.

§19

(1) Výrobce, za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xx xxx. X xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xx pyrotechnickém xxxxxxx, xxxx xxxx-xx to xxxxx, xx obalu xxxx v dokladu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx musí obsahovat xxxxxx místo, xx xxxxxx xxx výrobce xxxxxxxxxxx.

(4) Výrobce xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx srozumitelné formě. Xxxxx xxxxx x xxxxxxx x další xxxxxxxx xxxx být xxxxxx jasné, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(5) Výrobce, xxxxx xx xxxxxxx xxxx má důvod xx domnívat, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx na xxx, xxxx xx shodě x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření k xxxx xxxxxxx x xxxx nebo x xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx takový xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx neprodleně x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx Unie, v xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx trh, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx") x x přijatých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Výrobce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx x listinné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx každém xxxxxxxx xxxxxxxx x cílem xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx pyrotechnický xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx.

(7) Výrobce xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx dohledu xxxxx §49 xxxx. 4.

Povinnosti dovozce

§20

(1) Xxxxxxx xxxx uvádět xx xxx xxxxx pyrotechnické xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx posouzena xxxxx.

(2) Xxxxx vybraných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dovozu, xxxxxxx-xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx11). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dovozu x xxxxxxxxxxxxx dovozech.

(3) Před xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku xx xxx dovozce xxxxxxx, xxx výrobce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7. Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku s xxxxxxxxx stanovenými x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo c) xxxx §7 xxxx. 2, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx XX prohlášení x xxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx CE, byly x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §18 odst. 7 x §19 odst. 3 x 4.

(4) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx výrobek není xx xxxxx se xxxxxxxxxx bezpečnostními požadavky xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx uvést pyrotechnický xxxxxxx na trh, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Představuje-li pyrotechnický xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgán.

(5) Xxxxxxx xxxxx xx srozumitelné xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx není-li xx xxxxx, na xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ochrannou xxxxxx x kontaktní xxxxxx.

(6) Dovozce xxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx formě.

§21

(1) Xxxxxxx, xx xxxxxx ochrany zdraví x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxx vzorků a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxx. X xxxxxx zkouškách, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx průběžně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uživatelů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nevyhovujících xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stažených x xxxxx.

(3) Dovozce, xxxxx xx domnívá xxxx má xxxxx xx domnívat, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xx xxx, xxxx ve xxxxx x xxxxx zákonem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx shody xxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx z xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, informuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx dobu xxxxxx let xx xxxxxxx pyrotechnického xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx XX prohlášení x xxxxx pro xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx shody v xxxxxxxx vlády může xxx xxxxx orgánům xx požádání předložena.

(5) Xxxxxxx předloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxx xxxxxxx spolupracuje xxx xxxxxx xxxxxxxx přijatém x xxxxx odstranit xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedený xx xxx.

§22

Povinnosti distributora

(1) Distributor xxxx xxxxxxx na xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx doba xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku xx trh xxxxxxxxxxx xxxxx, zda xxx xxxxxxxxxxxxx výrobek opatřen xxxxxxxxx CE, zda xxxx k němu xx xxxxxxxxxxxx formě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zda výrobce xxxx dovozce xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx označení x xxxxxxx x tímto xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxx ve xxxxx xx základními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xx xxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxxxxxx xxxxxx, informuje x xxx neprodleně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dovozce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Distributor, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx dodal xx xxx, není xx shodě x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření k xxxx xxxxxxx z xxxx nebo x xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx takový xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx neprodleně příslušný xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podrobnosti x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx pokynu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dokumentaci xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx požadavky. Xx xxxxxxx pokynu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x ním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rizika, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx.

§23

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx dovozce xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xx xxx xxx svým xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byl xx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxxx, xx x takovém xxxxxxx považován xx xxxxxxx a vztahují xx xx něj xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §18 x 19.

XXXXX VI

ZACHÁZENÍ X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

§24

Xxxxxx pyrotechnických xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx způsobilostí mohou xxxxxxxx xxxxx pyrotechnické xxxxxxx

x) x kterých xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx jsou xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §15 xxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) za xxxxxxxx dodržení xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

x) které xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §13 xxxx §14 a

f) x kterých nebyla xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prodávány prostřednictvím xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx prokazatelným xxxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12).

§25

Zneškodňování x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků

(1) Hospodářský xxxxxxx nebo xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zničení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx pyrotechnických výrobků xxxxxxxxx X4, X2 x X2 bylo xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

Obecné požadavky xx xxxxxxxxxx pyrotechnických výrobků

(1) Xxxxxxxxxxx subjekt nebo xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x pokynů xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx balení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobce, xxxx pokud xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obalech, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) x xxxxx x takovým způsobem, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 40 xX, xxxxx není v xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prodeji xxxxxxx jinak,

e) v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obalech xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx x nejmenším xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zážehem xxxx minimalizováno ohrožení xxxxxx x zdraví xxxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se základními xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výrobky.

(2) Není-li xxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx skladu, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Hospodářský xxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pokud xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků. Xxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ve xxxxx prostorách, xxx xxxx xxxxxxxxxx pyrotechnické xxxxxxx, zajistí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x odbornou způsobilostí xxxxx kouření, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohněm x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx činností, xxxxx xx xxxxx způsobit xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku xx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx návod x xxxxxxx to nevylučuje.

§27

Skladování v prodejních xxxxxxxxxxx x příručních xxxxxxxx

(1) V xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 80 xx xxxxx hmotnosti xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) 300 xx xxxxx hmotnosti výbušných xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx nacházejí v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x souladu x Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (XXX) xxxxxxxxxxxxx kódem 1.4 G, z xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx každého xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) 200 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxx a), nebo

c) 750 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), anebo x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nacházejícími se x původních přepravních xxxxxxx výrobce nebo xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x Evropskou dohodou x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí (XXX) klasifikačním xxxxx 1.4 X.

§28

Skladování ve skladech

Není-li xxxxxxx xxxxx, skladují xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx povolených x tomuto účelu xxxxx stavebního xxxxxx x současně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které stanoví xxxxxxxxxxxx prováděcím xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částí xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx signalizace, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx skladu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obložnost, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx kouření x ochranu xxxxxx xxxx xxxxxx vnějších xxxxx.

§29

Xxxxxxxxxx x prodej xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X1

(1) Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx hospodářský xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxx prodávat x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X1.

(2) Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x hasicí schopností xxxxxxx 13X xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 21A.

§30

Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxx xx xxxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx nejsou x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx držitel xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx a zkoušení x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákonu x xxxx xxxxxx xxxxx x výzkumu, xxxxxx x zkoušení.

§31

Vystavování pyrotechnických xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vystavuje xxxxxxxxxxxxx výrobky, je xxxxxxx ohlásit Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) místo, xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx firmu, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo nebo xxxxx, xxxxxxxx, adresu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků.

§32

Xxxxxxxxxx

(1) Ohňostrojem xx xxxxxx současné xxxx x krátkém xxxxxxx xxxxx následující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2, X3 xxxx X1. Xx ohňostroj xx nepovažuje odpalování xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xx xxxxxxxxx 10 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx způsobilostí xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxx provedením.

(3) Ohlášení xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx xxx xxxxxxxx formu x xxxxx x xxx xx předkládá i xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xx bude xxxxxxxxx, xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx ohňostroj x xxxxxxxxx telefon,

b) místo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) datum x xxx začátku xxxxxxxx, datum x xxx provedení ohňostroje x xxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob zajištění xxxxxxx života a xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx map xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a území xxxxxxxx xxxxxx odpalovaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ohňostroj xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo osobou x xxxxxxxx způsobilostí, x xx x xxxxxxx x ohlášenými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x) x xx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. e).

§33

Xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx, xxx které se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx F4 xxxx X2, xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §32 xxxx. 1, x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx činnosti xx xxxxxxxxx provedou na xxxxxx pracovišti x xxx jednom xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Bezpečnostním xxxxxxx se rozumí xxxxx území, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx částí a xxxxxxx nebezpečných xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x ohledem xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, s xxxxxxx na způsob xxxxxx xxxxxxxxxx a xx předpovídané xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Ohňostrojné práce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 1 xxxx. x). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx určen vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx dodržení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohňostrojných prací.

(4) Xxxxxxxxxxxxxx postupem je xxxxxx xxxxxxxxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxxxx vedoucí xxxxxxxxx ohňostrojů xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx technologickým xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxx použít xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx samostatný xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací xxx xxxxxx ohňostrojnou xxxxx.

(5) Před zahájením xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxx, která xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo Švýcarské xxxxxxxxxxx oprávněna x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Český xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx14).

(6) Xxxxxx provádění ohňostrojných xxxxx, pokud jde x xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x ochranu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x obsah xxxxxxxxxxxx xxxx generálního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§34

Povolení xxxxxxxxxxx práce

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx provést xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx technologického xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 4.

(2) Žádost x xxxxxxxx ohňostrojné xxxxx podává xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx provádět. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního řádu xxxxxxxx

x) xxxxxx vedoucího xxxxxxxxxx ohňostrojů,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x provedením xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Účastníky xxxxxx x xxxxxxxx ohňostrojných xxxxx jsou žadatel x xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx být xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxxx práce,

b) případné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pravomocné rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx krajskému xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx.

(7) Xxx xxxxxxxxx ohňostrojných xxxxx xxxx vlastníci xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uživatelé povinni xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx povinnost dle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x příloze č. 3 xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím těchto xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §32 xxxxxxxx 2.

§35

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Osoba x odbornou způsobilostí xxxxx §36 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx pyrotechnických výrobcích xxxxxxxxx X4 x X2, xxxxx použila xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) V evidenci xxxx být xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. b).

(3) Xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x pyrotechnických xxxxxxxxx xxxxxxxxx X4 x X2 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ohňostrojných xxxxx nejméně 1 xxx po jejich xxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx.

XXXXX IX

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

§36

Odborná xxxxxxxxxxx

(1) Za xxxxx x xxxxxxxx způsobilostí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx pro zacházení x pyrotechnickými xxxxxxx

x) xxxxxxxxx X2, xxxxx xxx x xxxxx, xxxxxx, ničení xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, xxxx

x) xxxxxxxxx T2 xxxx X4, xxxxx jde x xxxxx, xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx X2 xxxx X4 x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Za xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x podnikající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx x odborné způsobilosti xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Provozovatel xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání "xxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 x X4 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxx osvědčení x odborné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§37

Osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vydává xx dobu neurčitou x tím, že xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 5 xxx lékařský xxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxxxx k práci xxxx činnosti, při xxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx P2, T2 xxxx X4 (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Xxxxxxx x získání xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxx starší 18 xxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xx bezúhonného xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx trestný xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x použitím xxxx xxxxxxxxxx výbušnin xxxx pyrotechnických xxxxxxx, xxxxx xx xx xxx nehledí, jako xx xxxxx odsouzen. Xx účelem xxxxxxxx, xxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, si Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx15). Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx si Český xxxxxx úřad výpis x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzení15). Xxxxxx o vydání xxxxxx z evidence Xxxxxxxxx trestů x xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx trestů se xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx předloží xxxxxx x získání xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 xxxx X4 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uvede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx práce v xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Žadatel x xxxxxxx přiloží xxxxxxxxxx x xxxxxxx 35 x 45 xx, xxxxxx o xxxxxxxxx správního xxxxxxxx x lékařský posudek.

(5) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 2 x xxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §38.

§38

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx osvědčení o xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxxxx s pyrotechnickými xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Úřad ve xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx úřadem, xxxxx xxxxxxxxx odbornou náplň xxxxxxx x zajišťují xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx pověřená Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Rozsah x délku xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx a praktické xxxxx xxxxxxxxx školení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxx odborného xxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, pokud je xxxxxxxx alespoň xxxxx 5 žadatelů.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xx ukončeno xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx testu, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx podle zkušebního xxxx. Zkušební řád xxxxxxx ministerstvo xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10&xxxx;000 Xx xxxxx xxxxxxx x získání osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zacházení s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§39

Zdravotní způsobilost xxx xxxxx xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxx x xxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lékařských xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx zdravotně xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 nelze xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx omezují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 změnu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx lékařský xxxxxxx a zaslat xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčení.

(4) Xxxxx xxxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1 xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxx §36 xxxx. 1 písm. x) xxxx b), poučí xxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx lékař xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

(5) Držitel xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 odst. 1 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zacházení s xxxxxxxxxxxxxxx výrobky, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 5 let ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx-xx xx změně xxxxx, xxxxx má xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobilosti.

§40

Zrušení xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Český xxxxxx xxxx rozhodne x zrušení osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxx §36 xxxx. 1, xxxxxxxx jeho xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 5 let xxx xxx vydání xxxxxxxxxxx lékařského xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1, xxxxx xx vykonatelné, xxxxxx Xxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxxxx živnostenskému xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§41

Seznam xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Český xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx s odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1, x xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osvědčeních; tento xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx osob x xxxxxxxx způsobilostí x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx údaje

a) xxxxx x příjmení, xxxxx xxxxxxxx a adresu xxxxxxxx, xxxxxxxx jinou xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1,

x) xxxxx xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xx osvědčení x xxxxxxx způsobilosti xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti,

e) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx báňskému xxxxx xxxxx xxxxx x osvědčení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §36 xxxx. 1, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jí vydaného xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx povinna xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Českému báňskému xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1.

(5) Xxxxx báňský xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 2 na xxxxxx xxxxxxxxx báňskému xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx.

HLAVA X

XXXXXXXX XXXXXXX

§42

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxx") zajišťuje stanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Oznamující xxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4 xxxx xx oznámeného subjektu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx 10 let xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

§43

Požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx subjekt xxxx být xxxxxxxxx xx hospodářském xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x pyrotechnickému xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. Oznámeným xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České republiky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx státní správy, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, dodávají, xxxxxxxxx, nakupují, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx látky, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx používání pyrotechnických xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx se xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx konstrukci, xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nesmějí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx posuzování xxxxx, pro něž xxxx xxxx osoby xxxxxxxx. To xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx subjekt x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkolů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podnětům, které xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úsudek nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx skupin osob, xxxxx mají na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xx povinen

a) být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxx xxx xxxxxxx, ať xxx xxxx xxxxx provádí xxx, xxxx jsou xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) zajistit, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx neohrožují xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxx x pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx shody x xxx každý xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx byl xxxxxxx, x dispozici

1. xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

2. xxxxxxxx popisy xxxxxxx, xxxxx nichž je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx mezi úkoly, xxx vykonává xxxx xxxxxxxx subjekt, x xxxxxxx xxxxxxxxx,

3. potřebné xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx rozsah a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx výrobního xxxxxxx,

x) mít xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx potřebnému xxxxxxxx nebo xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx, x xx včetně členů xxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxx správy, a xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedení x osob oznámeného xxxxxxxx odpovědných xx xxxxxxxxx úkolů v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx provedených posouzení xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Osoby zajišťující xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx shody xxxx xxxxxxx

x) mít xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx shody, xxx xxxxx xxx xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx norem a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) být xxxxxxx vypracovávat certifikáty, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx provedena.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxx uzavře xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx způsobit, a xx xxxxx stupně xxxxxxxxxxx výrobků, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx xxxxxxx zajistí, že xxxxx zajišťující provádění xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx shody budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx styku s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx příslušných normalizačních xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zřízeného xxxxx xxxxxxxx Xxxx16).

§44

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx kritéria xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx harmonizovanými xxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §43 x xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§45

Dceřiné xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxx oznámený xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx posuzování xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxx, xxx subdodavatel xxxx dceřiná společnost xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x §43. X xxxxxx těchto úkolů xxxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx jsou tito xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx usazeni.

(3) Xxxxxxxx xxx zadat xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx souhlasem xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušné doklady xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx společností.

§46

Xxxxxx x xxxxxxxx

(1) Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Součástí žádosti x xxxxxxxx xx xxxxx činnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx osvědčení x akreditaci17) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx akreditačním orgánem18), xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §43.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx x oznámení osvědčení x xxxxxxxxxx, poskytne xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, uznání a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x požadavky xxxxxxxxxxx x §43.

(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavků xxxxx xxxxxxxx 2, provede xxxxxxxxxx orgán xx 90 xxx od xxxxxxxx řízení xxxxxxxx x vyrozumí x xxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Lhůta xx xxxxxxxxxx x dalších 30 xxx v xxxxxxx, xx žadatel xxxxxxxxx svoji odbornou xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx osvědčení x xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx Xxxxxx ani žádný x xxxxxxxxx xxxxx Xxxx nevznese xx xxxxx stanovené x §47 xxxx. 4 xxxxx oznámení xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx19). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx žadateli nejpozději xx 2 pracovních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Komisí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx oznamujícího orgánu xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznámeného xxxxxxxx, identifikačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx oprávnění.

(6) Xxxxx Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxx Unie xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx x §47 xxxx. 4 proti xxxxxxxx námitku, oznamující xxxxx xxxxx žadatele, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx mu x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx tuto skutečnost xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxx dospěje x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstranil, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx lhůtě nedostatky xxxxxxxxxx, oznamující orgán xxxxxx zamítne.

§47

Postup xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx Xxxxxx x ostatním xxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podrobnosti x xxxxxxxxxxx činnostech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x příslušné potvrzení x xxxxxxx způsobilosti.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx uvedeném x §46 odst. 2, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx a xxxxxxxx členským xxxxxx Xxxx doklady, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x i x budoucnu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §43.

(4) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx orgán xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx-xx Xxxxxx xxxx ostatní xxxxxxx xxxxx Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xx 2 xxxxxx po xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Oznamující xxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§48

Změny v xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §43 xxxx xxxxxx xxx povinnosti, xxxxxxxx x omezení, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §46, x xx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx oprávnění xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Oznamující xxxxx rozhodne x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx též xx žádost oznámeného xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxx xxx zjednání nápravy. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamujícímu xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účinnosti nebo xxxxxxx xxxxxxxxx zruší. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nezjedná, xxxxxxxx oznamující xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxx oznámenému subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odevzdat xxxxxxxxxxxx xxxxxx veškeré xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx činností oznámeného xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx x tomu xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxx.

§49

Xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx subjekt provádí xxxxxxxxxx shody x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §7. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx oznámený xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx technickými předpisy x provádět technická xxxxxxxx objektivně x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xx úrovni poznatků xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v době, xxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx zabránilo xxxxxxxx zátěži hospodářských xxxxxxxx; xxx výkonu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x strukturu xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxx posuzování xxxxx, xxxxxxx pyrotechnickým xxxxxxxx, xxxxx vyhověly xxxxxxxxx xxxxx, registrační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tyto xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x vede xxxxxxxx registračních čísel xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimž xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příslušného xxxxxxx posuzování xxxxx.

(5) Xxxxx oznámený subjekt xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 2 x tomuto xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx normách xxxx technických xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx nápravná xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxx x průběhu xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx již nesplňuje xxxxxxxxx, vyzve xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x případě nutnosti xxxx platnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxx požadovaný xxxxxx, xxxxxxxx subjekt xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§50

Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zrušit xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, že se xxxxxxxxx xxxxxxx okolnosti, xx xxxxxxx xxx xxxxx, zejména xxxxx xx zjistí, že xxxxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx kopie xxxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxx.

HLAVA XX

XXXXXX SPRÁVA

§51

Státní xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx vykonávají Xxxx, Xxxxx báňský úřad, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx orgán.

§52

Úřad

(1) Xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedení xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) rozhoduje x stažení pyrotechnických xxxxxxx x xxxx x xxxxxx technické xxxx, pokud zjistí xxxxxxxxxxxx ohrožení zdraví xxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx činnosti související x pyrotechnickými xxxxxxx x xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx o tom xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx učební xxxxx x spolupracuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx výrobků,

f) zajišťuje xxxxx materiálů pro xxxxxxxx xxxxxxx,

x) spolupracuje x oblasti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vědeckotechnických informací, xxxxxxx xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxx, rešerší, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x pyrotechnických xxxxxxx mezilaboratorní zkoušení xxxxxxxxxxxx materiálů,

j) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xx území České xxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx x odborným xxxxxxx.

(3) Xxxx na xxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx detonační xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx výrobek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou popis x xxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, x nichž xx dozvěděli v xxxxxxxxxxx x prováděním xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xx dobu 5 xxx xxxx, xx xxxxxxxx xxx zaměstnanci Xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx Úřadu xxxx kontrolního xxxxxx.

§53

Český báňský úřad

Český xxxxxx xxxx

x) spolupracuje x Xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx seznam osob x odbornou způsobilostí x zacházení s xxxxxxxxxxxxxxx výrobky,

d) rozhoduje x xxxxxx a xxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x pyrotechnickými xxxxxxx xxxxxxxxx T2 x X4 x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x zacházení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zacházení x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§54

Xxxxxxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx úřad

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx ohňostrojných prací,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ohňostrojných xxxxx.

HLAVA XII

§55

Kontrolní xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxx, xxxxxxxxxx orgán, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obvodní xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx prostředí. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx, xxx oznámené xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §43.

(4) Xxxxxxx xxxxxx úřad xx xxxxxxxxxx orgánem v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx provádějící ohňostrojné xxxxx splňují požadavky x xxxx povinnosti xxxxx xxxxxx zákona.

(5) Xxxxx xxxxxxxx inspekce xxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx stanovených v §5 xxxx. 1 xxx xxxxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stanovených x §26, 27 a x §29. Česká xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx u distributorů xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinností xxxxx §28.

§56

Ukládání xxxxxxxx Xxxxxx

(1) Xxxxx Xxxx x xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx výrobek nesplňuje xxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, xxxxx hospodářskému xxxxxxxx nebo osobě x odbornou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxx trhem x výrobky.

(2) Úřad xxxxx xxxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxx x nápravě xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx, pokud zjistí xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx XX xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §15 xxxx s harmonizačním xxxxxxxxx Xxxx20),

x) označení XX xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznámeného xxxxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx výroby, xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu x §15 nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) nebylo xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx, xx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyžadováno,

e) EU xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx správně,

f) xxxxxxxxxxx potřebná xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §7 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx neúplná,

g) xxxxxxxxx xxxxxxx v §19 xxxx. 3 nebo §20 xxxx. 5 xxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx splněn jiný xxxxxxxxx uvedený v §18, 19, 20 xxxx 21.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 2 xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxx, xxxxx Xxxx hospodářskému xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxx e) xxxxxx o xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x nápravě xxxx xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx x xxxx Xxxx.

(5) Pokud xx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx porušením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx majetku, kontrolované xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx uzavření xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx došlo.

(6) Při xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 3 zákona x dozoru xxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx.

§57

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx Xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 2 zjistí, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx riziko xxx xxxxxx xxxx bezpečnost xxxx, nebo pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářskému xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx opatření x xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek, xxxxx xxx xxxxxx xx trh, dále xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x jeho xxxxxxx x xxxx xxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx x celé Xxxx.

§58

§58 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2023 Sb.

§59

Xxxxxxxx opatření

(1) Pokud xx Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxxx domnívat xx, xx pyrotechnický výrobek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nebo bezpečnost xxxx nebo xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx nějž xx xxxxxxxx xxxxx zákon, xxxxxx uvedení xxxx xxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly.

(2) Xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osobě.

(3) Xxxxxxxxxx-xx kontrolovaná osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx němu xxxxx xxxxxxx, které xx uvedou x xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx námitkách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Úřadu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kontrolované osobě x xx xxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx podle §57 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx, Xxxx rozhodne x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků na xxx.

(5) Xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx vystaveny xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobkem, xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

§60

§60 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 87/2023 Sb.

§61

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Úřad xxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxx xxxxxxxx subjekt x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nápravě xxxxx §56 xxxx. 1.

(2) Xxxxxxx-xx xx Xxxx, xx xx zjištěný xxxxxxxx netýká xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 34 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) 2019/102021).

(3) Xxxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx všechny dostupné xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx 3 xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx žádný xxxxxxx xxxx Unie a Xxxxxx námitku x xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

HLAVA XXXX

XXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

§62

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx orgán

a) xxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů x kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx Xxxxxx o xxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §43 xxxx neplní xxx xxxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx předloží Xxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxx xx podkladů xxx xxxxxxxx nebo xxxx, xx xx dotčený xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obdrží-li xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx x přijetí xxxxxxxx ohledně pyrotechnického xxxxxxx, xxxxx představuje xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Oznámený subjekt xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx rozsah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx shody, xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx vyžádání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx certifikátů.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx oznámené Xxxxxx x které xxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti posuzování xxxxx xxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx, o xxxxxxxxxxx x xx požádání x pozitivních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxxxxxxxxxxxxx výrobků.

XXXXX XXX

XXXXXXX XXXXXXX

§63

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx osoba xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx způsobilostí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které nedosáhly xxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 1,

b) xxxx na xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx x §5 xxxx. 2 x 3,

x) xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx zpřístupnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věkové xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zneškodnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx nebo zneškodňování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx jen xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §25 xxxx. 2,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxx pyrotechnické xxxxxxx x rozporu x §26 odst. 1 xxxx 2,

x) nevede xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kde jsou xxxxxxxxxx pyrotechnické xxxxxxx, xxxxx §26 xxxx. 4,

x) skladuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx x §27,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx skladu x xxxxxxx x §28,

x) skladuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §29,

x) v xxxxxxx x §32 neohlásí xxxxxx ohňostroje,

l) xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 odst. 4,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxxxx §33 xxxx. 3,

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 1, 2 x 3,

x) xxxxxxxx xx stanovené xxxxx Xxxxxxx báňskému xxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3, xxxx

x) xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxx splňovat podmínky xxx xxxxxxx osvědčení x odborné způsobilosti xxxxx §41 odst. 4.

(2) Dědic xx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 5.

(3) Za xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx

x) 500&xxxx;000 Xx, xxx-xx x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), x), x), x) xxxx x),

x) 200&xxxx;000 Xx jde-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), f), g), x), x) xxxx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) xxxx x) anebo xxxxx xxxxxxxx 2.

(4) X blokovém xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx 5&xxxx;000 Xx.

§64

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x podnikajících fyzických xxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx správního xxxxxxx xxx, že

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx XX, certifikát xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx pyrotechnické xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hranice podle §5 odst. 1,

x) xxxx na xxx xxxx jinak zpřístupní xxxxxxxxxxxxx výrobky v xxxxxxx s §5 xxxx. 2 a 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §14,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §14 xxxx. 3,

f) nesplní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §16,

g) xxxxxxxx xxxx používá xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 1,

x) xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §17 xxxx. 2,

x) skladuje xxxx xxxxxxx pyrotechnické xxxxxxx x rozporu x §24 odst. 1,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §25 xxxx. 1,

l) skladuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §26 xxxx. 1 a 2,

x) xxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 3,

x) nezajistí zákaz xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx jsou skladovány xxxxxxxxxxxxx výrobky, xxxxx §26 odst. 4,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §27,

p) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx skladu x xxxxxxx x §28,

x) xxxxxxxx nebo prodává xxxxxxxxxxxxx výrobky x xxxxxxx s §29,

x) xxxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §31,

x) v rozporu x §32 xxxxxxxx xxxxxx ohňostroje,

t) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §32 xxxx. 4.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxx správního deliktu xxx, xx

x) neuchovává xxxxxxxxx dokumentaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzování xxxxx xxxxx §7,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. 1,

x) xxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx číslech xxxxxxxxxxxxxxx výrobků, které xxxxxx, spolu x xxxxxx výrobku, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx výroby, x xx xxxxxxx po xxxx 10 xxx xxxxx §12 odst. 3,

x) xxxxxxxxx záznamy xxxxx §12 odst. 4,

x) neposkytne xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx inspekci na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 6,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §13,

g) xxxxx xx xxx pyrotechnické xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx shoda xxxxx §18 xxxx. 1,

x) neuchovává XX xxxxxxxxxx x shodě xxxxxxx xx xxxx 10 xxx po xxxxxxx pyrotechnického xxxxxxx xx xxx xxxxx §18 odst. 4,

x) xxxxxxxxx, xxx výrobní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx x typem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §18 xxxx. 5,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx systém xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx §18 odst. 6,

x) xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx shodu x tímto xxxxxxx xxxxx §18 xxxx. 7,

x) v rozporu x §18 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jakosti xxx xxxxxx, výstupní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změnách,

m) neprovádí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxx x x xxxxxx zkouškách, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx neinformuje xxxxxxxxxxxx xxxxx §19 odst. 1,

x) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx výrobku své xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §19 odst. 3,

x) xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ve srozumitelné xxxxx podle §19 xxxx. 4, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 5.

(3) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) nevede xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx, xxxxx vyrobí, xxxxx s názvem xxxxxxx, xxxxx, případně xxxxxx xxxxx xxxxxxx x místem xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxx xxxxx §12 xxxx. 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 xxxx. 4,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektu a Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxx podle §12 xxxx. 6,

x) xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §20 xxxx. 1,

e) xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx dokumentaci xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §7, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxxxxxxx XX x přiložil xxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 3,

f) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx kontaktní xxxxx xxxxx §20 odst. 5,

x) xxxxxxxxx, aby xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §20 odst. 6,

h) xxxxxxxxx xxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx dodávaných xx xxx a xxxxxxxxx x x těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx výsledcích neinformuje xxxxxxxxxxxx podle §21 xxxx. 1,

i) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx výrobků stažených x oběhu podle §21 xxxx. 2,

x) xxxxxxxxxx xxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 4, xxxx

x) nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezbytné k xxxxxxxxx xxxxx pyrotechnického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 5.

(4) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx

x) xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §22 xxxx. 1,

x) x xxxxxxx x §22 xxxx. 2 xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) nepředloží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx jeho xxxxxxx všechny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nezbytné x prokázání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §22 xxxx. 5.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že

a) nedodrží xxxxxx xxxxx §9,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 x 3,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx oznámený xxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 4,

x) nezajistí, aby xxxxxxxxxxxx xxxx dceřiná xxxxxxxxxx splnili stanovené xxxxxxxxx xxxxx §45,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §48 odst. 4,

x) xxxxxxx některou x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49, xxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §62 odst. 3 nebo 4.

(6) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx nepřevede na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12 odst. 5.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxx, prodej, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobků kategorie X2, X2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací" xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx osvědčení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(8) Za správní xxxxxx xx uloží xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x) nebo x), xxxxx odstavce 2 písm. x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. a),

b) 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x), j), x) xxxx x),

x) 500&xxxx;000 Kč, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x), h), x), x), x), p) xxxx x), xxxxx xxxxxxxx 2 písm. x), x), x), x), x), m), x), x) xxxx x), podle xxxxxxxx 3 písm. x), x), x), h), x) xxxx k), xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x) xxxx x) xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x), x) xxxx x),

x) 100&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), x) nebo n), xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x), x), x), f) nebo x), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), x) nebo x) xxxx podle xxxxxxxx 5 písm. x), x), x) xxxx x),

x) 50&xxxx;000 Xx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxx. d), xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxxx xxxxxxxx 7.

§65

Společná xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx úsilí, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxxxx x závažnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, ke způsobu xxxx spáchání a xxxx xxxxxxxxx x x okolnostem, za xxxxx byl xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 2 xxx xxx xxx, xxx xx o xxx xxxxxxxx, nejpozději však xx 5 xxx xxx dne, xxx xxx spáchán.

(4) Správní xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxx xxxxxx projednávají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §55.

(5) Xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Příjem z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXX XV

PŘECHODNÁ XXXXXXXXXX

§66

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx podle zákona č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x x zacházení x některými pyrotechnickými xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona č. 156/2000 Sb., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx uplynutím xxxx, xx xxxxxx byly xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx do kategorií x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx považují xx ověřené podle xxxxxx xxxxxx.

(4) Pyrotechnické xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xx xxx xxxxx dnem nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, se xxxxxxxx xx xxxxxxx xx trh xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx xxx pyrotechnické výrobky xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx 4. xxxxxxxxx 2013 xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx 4. xxxxxxxxx 2010 xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 1, 2 x 3 xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx vydány, xxxxxxxxxx xxxx xx 4. xxxxxxxx 2017.

(7) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 4. xxxxxxxxx 2013 xxxxx zákona č. 156/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4, X1, X2, X1 a X2 xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x platnosti xx xxxx, xx kterou xxxx vydány, xxxxxxxxxx xxxx xx 4. xxxxxxxx 2017.

(8) Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2 x X4 se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx odpalovače xxxxxxxxxx xxxxxx obvodním xxxxxxx úřadem xxxx Xxxxxx báňským úřadem.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobky

§67

Zákon č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 36/2008 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 18/2012 Sb., zákona x. 170/2013 Xx., xxxxxx x. 217/2013 Xx., zákona x. 64/2014 Sb. x xxxxxx x. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx ", xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x zacházení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobky" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx".

2. V xxxxxxx xxxxx první se xxxxx ", STŘELIVA X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX X X ZACHÁZENÍ X NĚKTERÝMI PYROTECHNICKÝMI XXXXXXX" xxxxxxxxx slovy "X XXXXXXXX".

3. V §1 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropských xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1)" včetně poznámky xxx xxxxx x. 1 zrušují.

4. V §1 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "střeliva nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx zbraní x xxxxxxxx".

5. X §1 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx výrobků" nahrazují xxxxx "xxxxxxx zbraní x střeliva".

6. V §1 xx odstavec 2 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 24 zrušuje x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx odstavce 1.

7. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxx střelivo" xxxxxxxxx xxxxx ", stanovené xxxxxxxx x stanovené xxxxxxx".

8. V §2 xxxx. 1 xx xx písmeno x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x), xxxxx včetně poznámky xxx xxxxx x. 26 znějí:

"b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx4x), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxx4x), které podléhají xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx26), který xxxxxxx xxxxxxxxx,

26) §4 xxxx. x) xxxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) se označují xxxx písmena x) xx l).

9. V §2 odst. 1 xxxx. x) xx xxxxx "jakož x xxxxxxx, zda xx xxxxx x výbušninu xxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek,4a)" xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 4a xxxxxxx.

10. X §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx pyrotechnické xxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxxx "xxxx" a slova "xxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xx nahrazují slovy "xx xxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx".

11. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx výrobky" xxxxxxx.

12. V §2 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx".

13. X §2 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxxx xx xxx každé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx kontrolovaného xxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxx používání, xxxxx xxxxxxxxx vlastnického xxxxx xx kontrolovaným xxxxxxxx xxxxxxxx, dovozcem, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.".

14. X §2 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

15. V §2 odstavce 2 xx 4 xxxxx:

"(2) Xxxxxxxx značkou se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ověřen x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4), a xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx, xxxxxxx

x) jednotnou xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx značka xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4),

x) národní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx značka, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx výrobku, xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ověřen x souladu x xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána4), xxx xx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx požadavky; xxxxx xxxxxxx je xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx značka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx výrobek xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx stanoveném xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx značka xxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkušebnu, xxxxx ověřovala kontrolovaný xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx značka xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx značka, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx ověřován Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").

(4) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozumí xxxx xxxx xxxxxx, který xxxx zkušební xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx provedení xxxxxxx.".

16. V §2 xx odstavce 5 x 6 xxxxxxx.

17. Xx §2 xx xxxxxx xxxx §2x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

"§2x

Xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podléhající xxxxxxxxx

(1) Stanovené xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx

1. xxxxxxx zbraně,

2. xxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxx vybavené xxxxxxxx x brokovými xxxxxxxx,

4. zbraně x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. xxxxxx pro xxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx,

7. balistická měřidla xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hodnot, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

8. signální xxxxxx,

9. xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

10. xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, kterými xxxxx xxx zejména přístroje xxxxxxx xxxx xxxxx,

11. xxxxxxxx zbraně, xxxxxxx xxxx akustické xxxxxx, xxxxxxxx x zbraně xx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, kterými jsou

1. xxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxx,

3. xxxxxx xx oxid xxxxxxxx xx jiný xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

4. xxxxxxxxxxxx zbraně,

5. xxxxx zbraně,

6. xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

7. xxxxxxxx xxxxxxxxx, x nichž je xxxxxxxxx zdrojem energie xxxx,

x) xxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx hlavní xxxxx xxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Stanoveným xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx střelivo xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx střelivo xxx xxxxx xxxxxx,

x) střelivo xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx

1. průmyslově xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxx,

x) střelivo xxx expanzní xxxxxx, xxxxxx jsou

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxx akustické xxxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx vyráběné xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx zbraně,

e) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nutné k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx4x), xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx určená xxx xxxxx zbraně, xxxxx není xxxxx xxxxxxxx podle písmene x), xx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uvádění xx xxx upravují xxxxxxxx právní xxxxxxxx25).".

18. X §3 xxxx. x) xx xxxxx "Xxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx")" xxxxxxxxx slovem "xxxx".

19. X §3 xxxx. c) x x) se xxxxx "xxxx pyrotechnické výrobky" xxxxxxx.

20. X §3 xx na konci xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx g) xx xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 5x xxxxxxx.

21. §4x xx xxxxxxx.

22. X xxxxx xxxxx nadpisu hlavy XX xx xxxxx "X XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX" xxxxxxx.

23. X §6 xxxx. 3 se xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx každá xxxxxxxxx xxxxxxx zbraň xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x b)." x xx konci xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxxxx ověřené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako zbraně xxxxxx xxxxxxx.".

24. X §6 odst. 4 xx slova "xxxxxxxxx xxxxxxxx ověřování" xxxxxxxxx xxxxx "jednotlivé xxxxxxx" x xx konci xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx označí xxxx xxxxxxx způsobem xxxx xxxxxx kusově xxxxxxx.".

25. X §7 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx ověřování" xxxxxxxxx slovy "příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx".

26. X §8 xx slova "xxx kusové xxxxxxxxx" xxxxxxx.

27. Xx §8 xx xxxxxx nový §8x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§8x

Xxxxxxxxx stanovených xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx provádí xxxxxx xxxxxxxx ověřování.

(2) Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x dovezeného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx, xxxxx xx označen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx4).

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxxxx příslušnou xxxxxxxx xxxxxxx, že stanovený xxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".

28. X §9 xxxx. 2 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx slovo "xxxxxxxx".

29. Za §11 xx vkládá xxxx §11x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§11x

Xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx identifikačními xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx identifikačními xxxxx") xx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rozsahu.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaji xxxx ověřováním ve xxxxxx xxxx xxxxx.".

30. §12 až 14x xx xxxxxx xxxxxxx x poznámek pod xxxxx č. 17c x 17x zrušují.

31. X §15 xxxx. 1 se slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku" xxxxxxx a za xxxxx "značkou)" se xxxxxxxx slova "xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

32. V §15 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx výrobků, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".

33. X §16 xxxx. 1 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxx na trh xxxxxxxxxxxx výrobky, xxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx značkou,".

34. X §16 xxxx. 1 xx xx xxxxxxx x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx pokud xxxx xxxxxxxx platnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

35. X §16 xxxx. 1 xxxx. d) xx za xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx,".

36. X §16 odst. 3 xx za xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxx".

37. X §16 xxxx. 4 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "xxxx stanovených xxxxxxx".

38. X §16 xxxx. 5 se xx slovo "xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx".

39. §16x xx včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 18x xx 18x xxxxxxx.

40. X xxxxx xxxxx xx xxxxx III xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

41. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují x xx xxxxx textu xxxxxxx x) xx xxxxxxxx slova "a xxxxxxx xxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

42. V §17 odst. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx značkami" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx x xxxxxxx značkami xxxxx xxxxxx xxxxxx".

43. X §17 odst. 3 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, pyrotechnických xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx pro xxxxxx používání" xxxxxxxxx xxxxx "kontrolovaných výrobků".

44. X §17 xxxx. 3 písm. x) xx xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", doplňku xxxxxx" x xx xxxxx "xxxxx" xx vkládají xxxxx ", stanovený xxxxxxx".

45. V §17 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

"f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19x xxxx. 5 x xxxxxxx další xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx19x),".

46. X §17 xxxx. 3 xx xxxxxxx x) x x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxx písmeno x).

47. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx zní:

"j) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pyrotechniky.".

48. X §17 xxxx. 4 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx písmena x) xx x) xx xxxxxxxx jako písmena x) xx x).

49. X §17 odst. 4 písm. b) xx xxxxx "xxxxxx, xxxxx xx předložena" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx".

50. X §17 xxxx. 4 xxxx. x) x x) xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

51. X §17 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx "x" nahrazuje xxxxxx.

52. X §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx "a" x xxxxxxxx se písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, metrologii x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx stálé komise xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx4).".

53. X §17 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xx 11 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 10.

54. X §17 xxxx. 5 xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, pyrotechnických výrobků x xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxx pomůcek" xxxxxxxxx xxxxx "kontrolovaných xxxxxxx".

55. X §17 xx xxxxxxxx 8 xx 10 xxxxxxx.

56. V xxxxxxx §18 xx xxxxx "x pyrotechnických xxxxxxx" xxxxxxx.

57. X §18 xxxx. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují x za slovo "xxxxx" xx vkládají xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádem".

58. X §18 odst. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx d) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx a) xx x).

59. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 xx xx slovo "xxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxx xxxx 1 se doplňují xxxxx "x xxxxxxxxx xxxxxxx".

60. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "xxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".

61. X §18 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxx 3 xxxxxxx.

62. V §18 odst. 1 xxxx. c) xx xxxxx ", 11 xxxx 12" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 11".

63. X §18 odst. 2 se za xxxxx "xxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx,", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxxxxxx xxxxx "označené xxxxxxxxxxxxxxx" x slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxx.

64. X §18 xxxxxxxx 4 xxx:

"(4) Za xxxxxxxxx xxxx zničení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx úřad xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx úřad. Úřad xx xxxxxxxxxxxx zprostí, xxxxxxx-xx se, xx xx xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doplněk x době xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku. Xxxxxx xxxxxxxx xx nevracejí.".

Poznámka xxx xxxxx x. 20 xx xxxxxxx.

65. X §18 xxxx. 5 xx slova " nebo pyrotechnických xxxxxxx" xxxxxxx.

66. §19 xxxxxx nadpisu xxx:

"§19

Xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx x byly xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx jednotnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zkušebními xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x stanovené xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo symbolem xxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx zbraně, u xxxxxxx xxx vydán xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vyhláškou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, provedení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.

(4) Na xxxxxxxxxx střelnou zbraň xxxx stanovený xxxxxxx, xxxxx nesplňuje stanovené xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx identifikační značku xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxx značky uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx "X". Samostatná identifikační xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx "X" xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zbraně xxxx xxxxxxxxxxx doplňku xx xxx.

(5) Na xxxxxx předkladatele, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx střelnou zbraň xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx historické xx jiné xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vhodném xxxxx xxxxxxxx x typu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx stanoveného xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx identifikačními xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, provedení a xxxxxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxx ministerstvo vyhláškou. Xxxxxxxxx značka xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx.".

67. Xx §19 xx vkládá xxxx §19x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§19x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyznačena x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou, kterou xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxx xxxxxxxxx grafickou xxxxxx xxxxxxxxxx značek smluvních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx uznávány xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podobu identifikačních xxxxxx zkušeben xxxxxxxxx xxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx jejich vyznačením xxxxxxxxx taková xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx značek xxxxx věty xxxxx.

(4) Xxxxxxxx zkušební xxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x podmínkami xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x době jejího xxxxxxxxx.

(5) X pochybnostech xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxx zkušební xxxxxx zveřejní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.".

68. X §20 xxxx. 1 xx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx podle §16b, xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

69. X §20 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 se xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

70. X §20x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx pyrotechnický xxxxxxx" xxxxxxx.

71. X §20x xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx pyrotechnické xxxxxxx" zrušují.

72. V §20x xxxx. 3 x 5 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

73. X §20x xxxx. 6 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxxx "xxxxx pyrotechnických xxxxxxx" zrušují.

74. X §20x xxxx. 7 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

75. X §20x xxxx. 1 xx xxxxx "xxxx pyrotechnické xxxxxxx", xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x věta xxxxx zrušují.

76. X §20x xxxx. 2 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

77. X §20x xxxx. 2 xx část xxxx xx středníkem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

78. X §20b odst. 3 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

79. V §20c xxxx. 1 se xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

80. V §20x xxxx. 2 xx slova "nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

81. X §20x odst. 4 xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx.

82. X §21 xxxx. 5 se xxxxx ", 9 xxxx 12" xxxxxxxxx xxxxx "xxxx 9" x věta xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx-xx z xxxxxx xxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx o xxxxxxx 30 dnů.".

83. §22 xx včetně xxxxxxx xxxxxxx.

84. X §22a xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx XX" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx".

85. X §22x xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxx §4x xxxx. 1," xxxxxxx.

86. X §22x xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxx.

87. X §22x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx xxxxxx" xxxxxxx.

88. V §22x xxxx. 2 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) x rozporu x §16 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx kontrolovaný xxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx b) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx g).

89. X §22x odst. 2 xxxx. c) xx xxxxx "§16 xxxx. 1 xxxx. x)" xxxxxxxxx slovy "§16 xxxx. 1 xxxx. x)".

90. X §22a xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "§16 xxxx. 1 xxxx. c)" xxxxxxxxx xxxxx "§16 xxxx. 1 písm. x)".

91. X §22x odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "§16 xxxx. 1 xxxx. x)," xxxxxxxxx slovy "§16 odst. 1 xxxx. x), nebo".

92. X §22x xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "§16 xxxx. 1 písm. x), xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "§16 xxxx. 1 písm. f).".

93. X §22x odst. 2 xx xxxxxxx x) zrušuje.

94. V §22x xx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 5 xx 10 se xxxxxxxx jako odstavce 3 až 8.

95. X §22x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 8 se označují xxxx xxxxxxxx 4 xx 7.

96. X §22x odst. 4 xx za xxxxx "xxxxxxxx" vkládá slovo "xxxxxxx".

97. V §22a xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavce 6 x 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 5 a 6.

98. X §22a xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "x) x x), xxxxxxxx 4, 7 xxxx 8" xxxxxxxxx slovy "x) xxxx odstavce 4".

99. V §22x xxxx. 6 xxxx. x) xx slova "xxxxxxxx 3, 5 xxxx 6" nahrazují xxxxx "xxxxxxxx 3".

100. X §22a xxxx. 6 xxxx. x) xx xxxxx "odstavce 1 xxxx. x) xx f), xxxxxxxx 2 xxxx. e) xxxx odstavce 9" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx 2 písm. x) xxxx xxxxxxxx 5".

101. X §22x odst. 4 xx slova ", x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22x odst. 4, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxx.

102. §24 včetně xxxxxxx xxx:

"§24

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx §6 xxxx. 1, §7 x 8, §8x xxxx. 4, §10 xxxx. 1 xxxx. x), §11x odst. 2, §15 xxxx. 2, §16 odst. 1 xxxx. d), §16 xxxx. 2 xxxx. x), §18 xxxx. 2, §18 xxxx. 3 xxxx. x), §19 xxxx. 3 a 6, §19x odst. 3 x §20 odst. 1.".

103. Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx.

104. Xxxxxxxx pod xxxxx x. 5a x 22 xx xxxxxxx.

§68

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x. 156/2000 Sb., x ověřování střelných xxxxxx, střeliva x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dne nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxxxxxx xx 19. xxxxx 2016.

§69

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xx:

1. Xxxxxxxx xxxxx č. 32/2014 Sb., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx č. 208/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxx

§70

Xxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 320/2002 Xx., zákona x. 227/2003 Xx., xxxxxx č. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 537/2004 Xx., zákona x. 359/2005 Sb., xxxxxx x. 444/2005 Xx., zákona x. 310/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 484/2008 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Xx., xxxxxx x. 170/2013 Xx. x zákona x. 281/2013 Xx., se xxxx xxxxx:

1. V §29 xxxx. 3 xxxx. x) xx xx xxxxx slovo "xxxx" xxxxxxx.

2. X §29 se na xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) a x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hluku xxxxxxxx, xxxxx zbraň xxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx3), xxxx

x) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx3), pokud xxxxxx tlumič hluku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.".

3. X §63 se xx xxxxx odstavce 7 xxxxxxxx xxxx "Při xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušný útvar xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx §39 xxxx. 2. X xxxxxxx, xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, potvrdí xxxxx xxxxxxxxx zbraně x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jinak xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx kontrolou xxxxxxxxxx nedostatků, xxxxx xx xxxxxx povaha xxxxxxxx; xxx nejsou xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx licence xx xxxxxxx xxxxxx.".

4. X §76x xxxx. 8 xxxx. x) xxxx 2 se xxxxx "xxxx" zrušuje.

5. X §76x xx xx konci xxxxxxxx 8 tečka xxxxxxxxx xxxxxx ", xxxx" x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

"x) xxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxx x §29 xxxx. 3 xxxx. e) xxxx x).".

6. X §76x xxxx. 14 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxx. x)" xxxxxxxx xxxxx "xxxx x)".

XXXX ČTVRTÁ

Změna zákona x správních xxxxxxxxxx

§71

Xxxxxxx x zákonu č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx zákona x. 217/2005 Sb., xxxxxx x. 228/2005 Xx., zákona x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 444/2005 Sb., xxxxxx č. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 553/2005 Xx., xxxxxx x. 48/2006 Xx., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 81/2006 Sb., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 130/2006 Sb., xxxxxx č. 136/2006 Xx., zákona x. 138/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Xx., zákona č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 215/2006 Xx., xxxxxx x. 226/2006 Xx., zákona x. 227/2006 Xx., xxxxxx x. 235/2006 Sb., xxxxxx x. 312/2006 Xx., xxxxxx x. 575/2006 Xx., xxxxxx x. 106/2007 Sb., xxxxxx x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 374/2007 Xx., xxxxxx x. 379/2007 Xx., zákona č. 38/2008 Xx., zákona x. 130/2008 Xx., xxxxxx x. 140/2008 Xx., zákona č. 182/2008 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx., xxxxxx x. 230/2008 Xx., zákona x. 239/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Sb., xxxxxx x. 296/2008 Xx., xxxxxx č. 297/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 309/2008 Xx., xxxxxx x. 312/2008 Xx., zákona x. 382/2008 Sb., xxxxxx x. 9/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 141/2009 Xx., xxxxxx č. 197/2009 Xx., xxxxxx č. 206/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 291/2009 Xx., xxxxxx x. 301/2009 Sb., xxxxxx č. 346/2009 Xx., xxxxxx č. 420/2009 Xx., zákona x. 132/2010 Xx., xxxxxx x. 148/2010 Xx., zákona x. 153/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Sb., xxxxxx x. 343/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Sb., xxxxxx x. 105/2011 Xx., xxxxxx x. 133/2011 Sb., xxxxxx x. 134/2011 Xx., xxxxxx č. 152/2011 Xx., xxxxxx č. 188/2011 Xx., zákona x. 245/2011 Sb., xxxxxx x. 249/2011 Xx., xxxxxx x. 255/2011 Sb., zákona x. 262/2011 Xx., xxxxxx č. 300/2011 Xx., xxxxxx x. 308/2011 Xx., xxxxxx x. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 344/2011 Xx., xxxxxx x. 349/2011 Xx., zákona x. 350/2011 Sb., xxxxxx x. 357/2011 Xx., xxxxxx č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 428/2011 Sb., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., zákona x. 472/2011 Sb., xxxxxx č. 19/2012 Xx., zákona č. 37/2012 Sb., xxxxxx x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Xx., zákona x. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 172/2012 Xx., xxxxxx x. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx x. 225/2012 Sb., xxxxxx x. 274/2012 Xx., xxxxxx č. 350/2012 Sb., xxxxxx x. 359/2012 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 407/2012 Xx., zákona x. 428/2012 Sb., xxxxxx x. 496/2012 Xx., zákona č. 502/2012 Sb., xxxxxx x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 50/2013 Xx., xxxxxx x. 69/2013 Sb., zákona x. 102/2013 Xx., xxxxxx č. 170/2013 Xx., xxxxxx č. 185/2013 Sb., xxxxxx x. 186/2013 Xx., xxxxxx x. 232/2013 Xx., xxxxxx x. 239/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 257/2013 Xx., zákona x. 273/2013 Xx., zákona x. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 281/2013 Xx., xxxxxx x. 306/2013 Xx., zákona x. 313/2013 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 101/2014 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Sb., zákona x. 187/2014 Sb., xxxxxx č. 249/2014 Xx., xxxxxx x. 257/2014 Xx., zákona x. 259/2014 Sb., xxxxxx x. 264/2014 Xx., xxxxxx x. 268/2014 Xx., xxxxxx x. 331/2014 Sb., xxxxxx x. 81/2015 Xx. x zákona x. 103/2015 Sb., xx mění takto:

1. X části X x položce 22 xx xxxxxxxx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) Xxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx způsobilosti xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x nimi...Kč 1 000.".

2. X části II xx v položce 30 xxxx. x) xxxxx "Xxxxxxx žádosti x vydání xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx vlastnictví ke xxxxxx".

3. X xxxxx XX xx x xxxxxxx 32 xxxx. x) xx slovo "xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx31) xxxx doplňku".

4. X xxxxx II xxxxxxx 32 se xxxxxxx x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují xxxx písmena x) xx x).

5. V xxxxx XII xx x položce 160 xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx" nahrazují xxxxx "Xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx trvalý xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "500" nahrazuje xxxxxx "800".

XXXX PÁTÁ

Změna živnostenského xxxxxx

§72

Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Sb., xxxxxx x. 600/1992 Xx., xxxxxx č. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Sb., zákona x. 38/1994 Sb., xxxxxx x. 42/1994 Xx., zákona č. 136/1994 Xx., xxxxxx x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx č. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., zákona x. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Sb., xxxxxx č. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Sb., zákona x. 79/1997 Sb., xxxxxx x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., zákona x. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Xx., xxxxxx č. 159/1999 Xx., xxxxxx č. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx č. 360/1999 Xx., xxxxxx x. 363/1999 Sb., xxxxxx x. 27/2000 Sb., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 121/2000 Xx., zákona x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Sb., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx č. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., zákona č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Sb., xxxxxx x. 362/2000 Xx., zákona x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx č. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Sb., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., xxxxxx x. 174/2002 Sb., zákona x. 281/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Xx., zákona x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., zákona x. 224/2003 Sb., zákona x. 228/2003 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 38/2004 Xx., zákona x. 119/2004 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx č. 326/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 695/2004 Xx., zákona č. 58/2005 Sb., xxxxxx x. 95/2005 Xx., xxxxxx x. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Sb., xxxxxx x. 253/2005 Xx., xxxxxx x. 358/2005 Xx., xxxxxx x. 428/2005 Xx., zákona x. 444/2005 Sb., xxxxxx x. 62/2006 Xx., xxxxxx x. 76/2006 Sb., zákona x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., xxxxxx č. 131/2006 Xx., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx č. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 186/2006 Sb., xxxxxx x. 191/2006 Xx., zákona č. 212/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Sb., xxxxxx č. 225/2006 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., zákona x. 315/2006 Xx., xxxxxx x. 160/2007 Xx., xxxxxx x. 269/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Sb., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona č. 130/2008 Xx., zákona x. 189/2008 Sb., xxxxxx x. 230/2008 Xx., xxxxxx x. 254/2008 Xx., xxxxxx x. 274/2008 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 285/2009 Sb., xxxxxx x. 145/2010 Xx., xxxxxx č. 155/2010 Xx., xxxxxx x. 160/2010 Xx., zákona x. 424/2010 Xx., xxxxxx x. 427/2010 Xx., zákona x. 73/2011 Sb., xxxxxx x. 152/2011 Xx., xxxxxx x. 350/2011 Xx., zákona x. 351/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona x. 428/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona č. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 119/2012 Sb., xxxxxx č. 167/2012 Xx., xxxxxx č. 169/2012 Xx., xxxxxx x. 199/2012 Xx., xxxxxx č. 201/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 221/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx č. 234/2013 Sb., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx č. 279/2013 Xx., xxxxxx x. 303/2013 Xx., xxxxxx x. 308/2013 Sb., xxxxxx x. 309/2013 Xx., xxxxxx x. 127/2014 Xx., xxxxxx x. 140/2014 Xx. x xxxxxx x. 267/2014 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V xxxxxxx x. 2 XXXXXX XXXXXXXX xx xx živnost "Xxxxxxxxx xxxxxx, jejich xxxx x xxxxxxxxxxxx" vkládá xxxx živnost x xxxxxxxxx podnikání "Nákup, xxxxxx, ničení x xxxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 x X4 a xxxxxxxxx ohňostrojných xxxxx";

xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx:

"xxx nákup, xxxxxx, xxxxxx x zneškodňování xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx X2, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x. 206/2015 Sb.; xxx xxxxx, prodej, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie X2 x X4 x xxxxxxxxx ohňostrojných xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §36 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx xxxxxx xxxxx §66 xxxx. 8 zákona x. 206/2015 Xx.";

xx xxxxxx sloupci xxxx xxx:

"xxxxx č. 206/2015 Xx.".

2. V příloze 3 KONCESOVANÉ XXXXXXXX xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx "Výzkum, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "x provádění xxxxxxxx xxxxx";

xx druhém xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx doplňuje středník x slova

"pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydané xxxxxxxx báňským xxxxxx, xxxx oprávnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx*)";

xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx:

"xxx výzkum, xxxxx, xxxxxx, ničení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nákup x xxxxxx xxxxxxxx Český xxxxxx xxxx".

3. X xxxxxxx 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX se x xxxxxxxx podnikání "Xxxxx, xxxxxx, opravy, úpravy, xxxxxxxx, nákup, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx zbraní x xxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxx slova "§17 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx č. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx znění zákona x. 155/2010 Xx." xxxxxxxxx xxxxx "§17 xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x střeliva, xx xxxxx zákona x. 13/1998 Sb., a xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 155/2010 Xx. x xx znění zákona x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx)".

4. X xxxxxxx 3 XXXXXXXXXXX XXXXXXXX xx xxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x ohňostrojných xxxxx" xxxxxxx.

§73

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Podnikatelé, xxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zacházení x xxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxx rozsahu nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "xxxxxxxxx xxxxxxxx prací", xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx x nimi x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trhacích xxxxx" x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx "provádění xxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x živnostenském rejstříku xx 5 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

(3) Podnikatelé, xxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx x pyrotechnice), xxxxxx živnostenské xxxxxxxxx x provozování xxxxxxxx "Xxxxxxxxx trhacích x xxxxxxxxxxxxx xxxxx" v xxxxxx rozsahu xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prací", xxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 206/2015 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x pyrotechnice), xxxxxxxxxx vázanou živnost "Xxxxx, prodej, ničení x xxxxxxxxxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xxxxxxxxx P2, X2 x F4 x provádění ohňostrojných xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx "provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx". Xxxxxxxxxxxx xxxx provede zápis xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 5 xxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx x xxxx a o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxx).

(4) Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx nabytí účinnosti xxxxxx x. 206/2015 Xx., x pyrotechnických xxxxxxxxx x zacházení x xxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx provozovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X2, X2 x X4 po xxxx xxxxxxx roku xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx zákona č. 206/2015 Xx., o xxxxxxxxxxxxxxx výrobcích x xxxxxxxxx x xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x pyrotechnice). Xxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx první x xxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ohlásit živnostenskému xxxxx xxxxxxx xxxxxxx "Xxxxx, xxxxxx, xxxxxx x zneškodňování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kategorie P2, X2 x X4 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" x úplném xxxx částečném rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx pro provozování xxxxxxx živnosti.

(5) Xxxxxx xxxxxxxx podle zákona č. 455/1991 Sb., xx znění xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx), xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 455/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x. 206/2015 Xx., o pyrotechnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).

(6) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 4 xxxx xxxxxxxxxx xx správních xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§74

Xxxxx č. 61/1988 Sb., o hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x státní báňské xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 425/1990 Xx., zákona x. 542/1991 Xx., xxxxxx x. 169/1993 Xx., xxxxxx č. 128/1999 Xx., xxxxxx x. 71/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., xxxxxx č. 315/2001 Xx., xxxxxx x. 206/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 226/2003 Xx., xxxxxx x. 227/2003 Xx., zákona x. 3/2005 Xx., xxxxxx x. 386/2005 Xx., xxxxxx č. 186/2006 Xx., xxxxxx x. 313/2006 Sb., xxxxxx x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 376/2007 Sb., xxxxxx x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Sb., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 223/2009 Xx., zákona x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 155/2010 Xx., xxxxxx č. 184/2011 Sb., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 18/2012 Xx., zákona č. 64/2014 Xx. x xxxxxx č. 250/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §21 xxxx. 1 xx xxxxxxx k) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx l) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x).

2. X §21 xxxx. 1 xxxx. x) se slova "xxxx xxxxxxxxxxxxx prací" xxxxxxx.

3. X §22 xxxx. 12 xx xxxxx "nebo xxx xxxxxxxxxxxxx pracích" xxxxxxx.

4. X §23 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, zneškodňování, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxx, xxxxx, výroba, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx trhacích xxxxx" x xxxxxxx xxxxxxxx podnikání "xxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx".

5. X §27 xxxx. 1 xx slova "xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxx.

6. X §27 xxxx. 2 xx xxxxx ", trhací xxxxx xxx ostatních xxxxxxxxxx x ohňostrojné xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxx xxxxx xxx ostatních činnostech".

7. X §27 xxxx. 3 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxxx prací" xxxxxxx

8. X §27 xxxx. 5 xx xxxxx ", ohňostrojné xxxxx" zrušují.

9. V §27 odst. 6 xx slova "x xxxxxxxxxxxxx" zrušují.

10. V §28 xxxx. 1 xx xxxxx "nebo xxxxxxxxxxxxx prací" xxxxxxx.

11. X §28 odst. 2 xxxx. a) xx slova "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.

12. X §28 xxxx. 3 se xxxxx "xxxx ohňostrojných xxxxx" xxxxxxx.

13. X §35 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2 x 3.

14. X §35 xxxx. 3 se xxxxx ", odpalovači ohňostrojů" x slova ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

15. X §36 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x" xxxxxxx.

16. X §36 xxxx. 6 xx xxxxx ", xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

17. V §36 odst. 8 xx slova ", xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx pyrotechnika".

18. §36x xxxxxx xxxxxxx xxx:

"§36x

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx pyrotechnických xxxxxxx xx považuje xx zpracování xxxxxxxx.".

19. X §40 xxxx. 6 xx na xxxxx xxxxxxx g) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx h), které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 23 xxx:

"x) vykonává činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx23).

23) Xxxxx x. 206/2015 Sb., o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx s xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx).".

20. X §41 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "a ohňostrojné xxxxx" xxxxxxx.

21. X §41 xxxx. 2 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx písmeno x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx23).".

22. X §44 xxxx. 1 xxxx. b) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx" zrušují.

23. X §44x odst. 2 písm. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

24. V §44x xxxx. 3 xxxx. x) se xxxxx "xxxx. 1 x 4 xxxx x rozporu s §35 xxxx. 2 x 4 určí x přípravě, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo zničení xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx pracím xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výzkumu, xxxxxx xxxx pokusné xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx s §35 xxxx. 3 x 4" zrušují.

25. X §45 xxxx. 3 xxxx. a) xx xxxxx "xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx" a xxxxx "xxxx xxxxxxx xxxxxxx" zrušují.

26. V §45 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx výbušného xxxxxxxx" xxxxxxx.

§75

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 123/2014 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx s pyrotechnickými xxxxxxx, xx zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona x ochraně xxxxxxxxxxxx

§76

X §23 odst. 8 xxxxxx č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 104/1995 Xx., zákona x. 145/2000 Xx., xxxxxx č. 229/2006 Xx., xxxxxx x. 36/2008 Sb. x xxxxxx x. 356/2014 Xx., xx slova ", xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výrobků" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx".

XXXX OSMÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§77

Tento xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 98/34/ES xx xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x technických xxxxxxxx a předpisů xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§78

Tento zákon xxxxxx účinnosti patnáctým xxxx xx jeho xxxxxxxxx.
&xxxx;

x z. Jermanová x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx v. x.

Příloha x. 1 x xxxxxx č. 206/2015 Xx.

Xxxxxxxx vymezení xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxx xx

x) xxxxxxxxx F1, xx níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx velmi xxxx xxxxxxxxx a má xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x která je xxxxxx xxx xxxxxxx xx omezených plochách, xxxxxx xxxxxxx pyrotechniky xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx obytných xxxxx,

x) xxxxxxxxx F2, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebezpečí x xx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xx určena xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx X3, xx xxx xxxxx xxxxxxx pyrotechnika, xxxxx představuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx otevřených xxxxxxxxxxxxxx x jejíž xxxxxx xxxxx nepoškozuje xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx X4, xx níž xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx velké xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx použití pouze xxxxxxx x odbornou xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx nepoškozuje xxxxxx zdraví.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xx

x) kategorii T1, xx níž patří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx X2, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx

x) xxxxxxxxx P1, xx xxx patří xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx malé xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx P2, xx xxx patří xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo použití xxxxx osobami x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Příloha č. 2 x zákonu x. 206/2015 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Každý xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxx xxx, xxx xxxx možné xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx prostředí.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobek musí xxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx zkoušky za xxxxxxxx, při xxxxxxx xx být tento xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx použitých látek) x rozměry,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx, předvídatelných xxxxxxxx xxxxxxxx prostředí,

c) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) slučitelnost všech xxxxxx x ohledem xx xxxxxx chemickou xxxxxxxxx,

x) odolnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlhkosti, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx použití xx vlhku xxxx xxxxx a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) odolnost xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx určen xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx těchto xxxxxxxxx x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx nepříznivě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx složky xxxx pyrotechnického xxxxxxx xxxx xxxxx,

x) bezpečnostní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx iniciaci xxxx zážehu,

h) xxxxxx xxxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxxx, i xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx vzdáleností) x xxxxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx poškození xxx skladování xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx podmínek,

j) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x pomůcek x xxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx výrobku.

5. Během xxxxxxxx x běžné xxxxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxxxxx výrobky uvolňovat xxxxxxxxxxxxxx slož, xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x třaskaviny xxx xxxxx střelný xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx kategorie X1, P2, X2 x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X4 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

x) trhaviny x xxxxxxxxxx nelze x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx extrahovat;

b) x xxxxxxx xxxxxxxxx P1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, ani xxxxxx xxx, jak xxx xxxxxxx x xxxxxxx, iniciovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x detonaci;

c) x xxxxxxx xxxxxxxxx X4, X2 x X2 xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx, xxx nefungoval xxxxxxxxxx způsobem, nebo xx-xx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx, nemůže xxx, xxx byl xxxxxxx x xxxxxxx, iniciovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

7.1 Zábavní xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx zábavní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx vzdáleností x úrovně xxxxx.

7.1.1 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx musí xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

7.1.1.1 jde-li x xxxxxxxxx F1

a) bezpečná xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx 1 m; xxxxx xxxxxxxxxx pyrotechnického xxxxxxx může být xxxxxxxx vzdálenost xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx hluku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 120 xX (X, imp.) xxxx odpovídající úroveň xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) nesmí xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx zábleskových xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx 2,5 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx

7.1.1.2 xxx-xx x xxxxxxxxx X2

x) xxxxxxxxx úroveň xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 120 dB (A, xxx.) xxxx odpovídající xxxxxx hluku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx minimálně 8 x; xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx bezpečná vzdálenost xxxxxx.

7.1.1.3 xxx-xx x xxxxxxxxx X3

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx 15 x; xxxxx charakteru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 120 xX (X, xxx.) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxxx xxxxxxx.

7.1.2 Zábavní xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx materiálů, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, majetku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

7.1.3 Způsob xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx uveden xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx.

7.1.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.1.5 Zábavní pyrotechnika xxxxxxxxx X1, F2 x X3 xxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx buď xxxxxxxxx xxxxxx, nejmenším xxxxxxxxxxxxxxx obalem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Zábavní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx X4 xxxx xxx chráněna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx určí xxxxxxx.

7.2 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

7.2.1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx minimalizovaly xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.2.2 Způsob xxxxxxxx xxxx být zřetelně xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxx.

7.2.3 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poškození xxxxxx, majetku x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x úlomků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.2.4 Xxxxxxxxxxxxx výrobek xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx výrobcem uvedeného xxxx spotřeby.

7.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx

7.3.1 Zapalovací xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7.3.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx musí být xx běžných, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx chráněna xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7.3.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skladování x xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxxxxxxxxx poli při xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.3.4 Xxxx zápalnic xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pevnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7.3.5 X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx doba hoření xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

7.3.6 X xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx impuls xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7.3.7 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxx x samotném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 3 x zákonu x. 206/2015 Xx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx výrobku

Pyrotechnické xxxxxxx xxxxxxxxx F4

Kulové xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do 125 xx (5 xxxxx) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx (kulových xxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx pumy jmenovitého xxxxxxx xx 100 xx (4 palce) xxxxxx, xxxxx válcových xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx čisté xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "XXX" x xxxxxx xxxxxxx xx 4&xxxx;000 x xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výbušných látek "XXX" v jednom xxxxxxx xx 1000 x včetně.

Pyrotechnické xxxxxxx xxxxxxxxx X2

Xxxxxxxxxxxxx výrobky xxxxxxxxx X2 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "XXX" x xxxxxx xxxxxxx xx 250 x xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 206/2015 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.9.2015.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

229/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 6.8.2016

284/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím stavebního xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2024

87/2023 Xx., x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 6.4.2023

152/2023 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 283/2021 Xx., xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

90/2024 Xx., x xxxxxxxx x střelivu

s xxxxxxxxx xx 1.1.2026

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/29/EU xx xxx 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dodávání xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx Komise 2014/58/EU xx xxx 16. xxxxx 2014, xxxxxx se xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2007/23/XX xxxxxxx systém pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Zákon č. 61/2000 Sb., x námořní plavbě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxxxx vlády č. 86/2011 Sb., x technických xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx č. 61/1988 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx báňské správě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxx č. 119/2002 Sb., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x zbraních), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) Například nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1025/2012 xx dne 25. xxxxx 2012 x xxxxxxxx normalizaci, xxxxx xxxxxxx Xxxx 89/686/XXX x 93/15/EHS x xxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 94/9/XX, 94/25/XX, 95/16/XX, 97/23/XX, 98/34/XX, 2004/22/XX, 2007/23/XX, 2009/23/XX x 2009/105/XX, x kterým xx xxxx rozhodnutí Xxxx 87/95/XXX a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1673/2006/ES.

7) Čl. 2 xxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1025/2012.

8) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 765/2008/ES ze xxx 9. července 2008, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxx xxx trhem týkající xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx (XXX) x. 339/93.

9) §174 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx.

10) Xxxxxxx II xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1907/2006 ze xxx 18. xxxxxxxx 2006 x registraci, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx pro chemické xxxxx.

11) Xxxxx č. 228/2005 Sb., x kontrole obchodu x xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodů, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebezpečných xxxx (ADR), xxxxxxxxx xxx č. 64/1987 Sb., v xxxxxxx xxxxx.

13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 183/2006 Sb., o územním xxxxxxxxx a stavebním xxxx (stavební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx č. 23/2008 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx staveb, xx znění pozdějších xxxxxxxx.

14) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiných států x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

15) Xxxxx č. 269/1994 Sb., x Rejstříku trestů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

16) Směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Rady 2013/29/EU xx xxx 12. xxxxxx 2013 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx.

17) Čl. 2 xxxx. 10 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 765/2008.

18) Čl. 2 xxxx. 11 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 765/2008.

19) Čl. 30 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2013/29/EU.

20) Čl. 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 765/2008.

21) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) 2019/1020 xx xxx 20. xxxxxx 2019 o xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx výrobků x xxxxxxxx a x xxxxx směrnice 2004/42/ES x nařízení (ES) x. 765/2008 x (XX) x. 305/2011