Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2015.


Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act

 72/2014 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Definice Článek 1

Povinnosti získávat a vyměňovat informace o oznamovaných účtech Článek 2

Lhůty a rozsah výměny informací Článek 3

Uplatňování FATCA na české finanční instituce Článek 4

Spolupráce při dodržování a vynucování Článek 5

Vzájemný závazek ke zvyšování efektivity výměny informací a její transparentnosti Článek 6

Konzistentní uplatňování FATCA v partnerských jurisdikcích Článek 7

Konzultace a změny Dohody Článek 8

Přílohy Článek 9

Vstup v platnost Článek 10

Příloha I - Povinnosti náležité péče při zjišťování a oznamováni informací o oznamovaných amerických účtech a o platbách některým neúčastnícím se finančním institucím

Příloha II

INFORMACE

72

SDĚLENÍ

Ministerstva xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx dne 4. xxxxx 2014 xxxx x Praze podepsána Xxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx a Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x s xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx oznamování xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Account Xxx Xxxxxxxxxx Xxx.

X Dohodou xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx na základě xxxxx článku 10 xxxx. 1 xxx 18. xxxxxxxx 2014.

České xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx mezí Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx americkými x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: daňových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx právní xxxxxxxx Spojených států xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx

Xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx "xxXxxxx xxxxxx" x xxxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxx") mají xxxxxxxxxx x úzký xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx pomocí v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodním měřítku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, že článek 27 Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v oboru xxxx x xxxxxx x xxxxxxx, podepsané x Xxxxx xxx 16. xxxx 1993 (xxxx jen "Smlouva"), xxxxxxxx xxxxxx informací xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx Spojené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obecně xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxxx jen "FATCA"), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxxx strategický xxx XXXXX xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx XXXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx, xx české xxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí být xxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxx XXXXX z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

vzhledem x xxxx, že Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx k výměně xxxxxx informací s Xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx úroveň xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x tomu, xx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x náležité xxx (xxx xxxxxxxxx) pro xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxx xxxxx americké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx XXXXX s xxxxxx povinnostmi xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx FATCA xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx xx smluvní xxxxxx přejí xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny podle Xxxxxxx x za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnosti x mlčenlivosti a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článek 27 Smlouvy,

se smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

1. Xxx xxxxx xxxx dohody x xxxxxx příloh (xxxx len "Xxxxxx") xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

x) Xxxxxxxx "Spojené xxxxx" xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, nikoli xxxx americká xxxxxxxxx. Xxxxxxxx "xxxx" Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx Columbia.

b) Xxxxxxxx "americká xxxxxxxxx" xx rozumí Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Mariany, Guam, Xxxxxxxxxxxx Portoriko xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx ostrovy.

c) Xxxxxxxx "XXX" xx xxxxxx hřad xxx xxxxxxx xxxxxx Spojených xxxxx (Internal Xxxxxxx Xxxxxxx).

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se rozumí xxxxxxxxxx, xxxxx má xxxxxxx xxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATCA. XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx partnerských xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx:

(1) x xxxxxxx Spojených států xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx zástupce a

(2) x případě České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx schovatelská xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx entita nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Termínem "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podstatnou xxxx xxxxxxxxx představuje držení xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx jiného. Xxxxxx xxxx finanční xxxxxxx xx účet jiného xxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx přičitatelný xxxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx souvisejících xxxxxxxxxx služeb xx xxxxx nebo xx xxxxx xxx 20 % xxxxxxx příjmu xxxx xxxxxx xx xxxxxx z těchto xxxxxx:

(x) xxxxxx tří xxx xxxxxxx 31. xxxxxxxxx (xxxx posledním xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) před rokem, x xxxx xx xxxxxxxx výpočet, xxxx

(xx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx bankovních xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podnikání.

i) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která x xxxxx svého xxxxxxxxx (xxxx která xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxx několik x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

(1) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx (xxxx, xxxxxxxx, vkladovými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.), xxxxxx, měnovými, úrokovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx futures,

(2) individuální xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

(3) xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx fondů nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxx zněním xxxxxxxx x definici "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx akční xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx).

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx), xxx otevíral xxxxxxxx účet xxxx xx povinna provádět xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx hodnotou nebo xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx

(x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, x

(xx) xxxxxxxx xxxxxxx finanční instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx nachází x Xxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx

(x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx zřízena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pobočky xxxx finanční instituce, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

(xx) jakákoli pobočka xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx neoznamující xxxxxx xxxxxxxx institucí.

o) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx

(x) xxxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxx xx xxxxxxxxxx xx Spojených státech, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx se xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx, x

(xx) xxxxxxxx pobočka xxxxxxxx instituce, xxx xxxx rezidentem xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx podmínky, že xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xx xxx, xxxx, přijímá xxxx xxxxxxxx příjem, x xxxxxx' xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx, jež je xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x příloze II uvedena xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxx jinak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") považované xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osvobozeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle příslušných xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx států xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx Xxxxxx,

x) Termínem "neúčastnící xx finanční xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX, xxx xx xxxxx termín xxxxxxxxx x příslušných xxxxxxxxxx Ministerstva financí Xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx -xx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxx" se xxxxxx xxxx vedený finanční xxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje.

(1) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (mimo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx papíry);

(2) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx vymezena x odstavci 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx článku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx

(x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo dluhové xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímo, převážné xxxxx aktiv, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxx státech podléhající xxxxxxxx xxxx x

(xx) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx; x

(3) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jakékoli xxxxxxx o pojištění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx pojistným plněním xx xxxxx neinvestičního xxxxxxxxxxxxxxxx doživotního xxxxxxx, xxxxx xx vyplácen xxxxxxx osobě xx xxxxx penze xxxx xxxxx xxx případ xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx poskytovaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x příloze II.

Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx termín "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx učtu x příloze II. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx účasti "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx objem průběžného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x "xxxxxxxx xxx x cennými xxxxxx" xxxxxxx trh, xxxxx xx oficiálně xxxxx x dohlížen xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx tento xxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podílů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx "pravidelně xxxxxxxxxxx" x xxxx x ní nakládáno xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jestliže xx xxxxxxx xxxx účastí (xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. červencem 2014 x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx po 1. xxxxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2016.

s) Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelský, xxxxx, spořící, termínový xxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxx) xxxx xx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx zahrnuje xxxxxx drženou pojišťovnou xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ujednání, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxx "schovatelský xxxx" xx xxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x pojištění xxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx jiného dokladu x xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx transakce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx založeného xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x hypotetické xxxxxxx;. xxx ctné smlouvy xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx opce či xxxxxx xxxxxxxx).

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx x xxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx (partnership), xxxxx xx xxxxxxxx institucí, xxxxxx xxxxxxxxxx účast xxxx účast xx xxxxxxxx x xxxxxx x této osobní xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx fondu, který xx finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx účastí xxxxxx účast držená xxxxxxxxx xxxxxx pokládanou xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx všech nebo xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu nad xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx má xxxx xxxxxxxxxxxxx americká osoba xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) pobírat xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo nepřímo xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx smlouva (xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu), xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxxxx pojistné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx.

x) Termínem "smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx" xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx předpokládané xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx považuje xx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx zákona, xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částku xx xxxx xxxxxxxx xxx.

x) Xxxxxxxx "pojistná xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než 50&xxxx;000 XXX.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx hodnota" se xxxxxx xxxxx x xxxxxx částek:

(i) xxxxxx, xx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy (xxxxxxxxx xxx odečtení xxxxxxxxxx xxxxxxxx za odkup xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty), x

(xx) xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy nebo x odkazem na xx.

Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx hodnota" nezahrnuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxx:

(1) xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ekonomickou ztrátu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

(2) xxxxxxx úhradu dříve xxxxxxxxxxx pojistného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy {xxxx xxx smlouvy x xxxxxxxx pojištění x xxxxxx zániku xxxxxxxxx, xxxxxxx pojistného xxxxxx. v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx x důvodu opravy xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

(3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závislou xx xxxxxxx průběhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx účet" se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx americký xxxx xxxx oznamovaný český xxxx.

xx) Termínem "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznamující americkou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx:

(x) x xxxxxxx depozitního xxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx osobu, xxxxx xx rezidentem x Xxxxx republice x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx roce xx vyplácen xx xxxxx účet xxxx xxxxx xxx 10 XXX, xxxx

(xx) x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančního xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx, která xxxxxxx, xx xx pro xxxxxx xxxxx rezidentem x Xxxxx republice, x s xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamování podle xxxxxxxx 3 xxxxx X xxxx kapitoly 61 xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

xx) Termínem "oznamovaný xxxxxxxx účet" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx jednou xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neamerickou xxxxxxx x xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou. Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx americký xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx účet xx xxxxxxx postupů xxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x příloze I.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxx xxxx" se xxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxx instituce, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx finančního xxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pro xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zmocněnec, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, investiční xxxxxxx xxxx zprostředkovatel, xxxx xxx účely Xxxxxx xxxxxxxxxx xx držící xxxx, x za xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx Spojených xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, kdo xx xxx právo na xxxxxxxxx odkupného xxxx xxxx změnit xxxxx xxxxxxxxxx, xx majitelem xxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x nárokem xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx pojistné xxxx xxxxx pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx každá osoba x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

xx) Termínem "xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx fyzická osoba, xxxxx xx rezidentem xx Xxxxxxxxx státech, xxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx společnost založená xx Xxxxxxxxx státech xxxx zřízená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx fond, xxxxxxxx

(x) xxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozsudky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx záležitostí správy xxxxxxxxxxx xxxxx x

(xx) xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxx. xx) xx nutné xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zákoníkem Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx).

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx:

(x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž akcie xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xx jednom xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trzích x xxxxxxx xxxxxx,

(xx) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx přidružené xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x §1471(x)(2) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx (i),

(iii) Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vlastnictví.

(iv) xxxxxx Xxxxxxxxx států, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pověřenou organizací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

(x) xxxxxxxxxx osvobozenou xx daní podle §501(x) daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §7701(a)(37) xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx,

(xx) bankou xxxxx xxxxxxxx v §581 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

(xxx) realitním investičním xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx v §856 xxxxxxxx zákoníku Spojených xxxxx,

(xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx definice x §851 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x. 1940 (15 U.S.C. 80x-64),

(xx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle definice x §584(a) xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx,

(x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §664(x) daňového xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxx x §4947(x)(1) daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

(xx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx deriváty (včetně xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx), xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx nebo xxxxxxxxx x jejich xxxxx,

(xxx) xxxxxxxx podle xxxxxxxx x §6045(c) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx

(xxxx) xx daně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxx xxxxx, který xx xxxxxx x §403(x) xxxx §457(g) xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx.

xx) Xxxxxxxx "entita" xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

xx) Termínem "xxxxxxxxxx xxxxxx" se rozumí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxx ze xxxxxx xx Xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, mezd, xxxxxx, xxxxx, náhrad, odměn, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ročních nebo xxxxxxxxxxxx výnosu, zisku x příjmu, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xx výše uvedené xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxxx srážkové xxxx xxxxxxxxxx - žádnou xxxxxx, která se xxxxxxxxx za platbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx státech.

ii) Xxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx některá z xxxxxx entit xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx obě xxxx xxxxxx ovládány xxxxxxxx. Xxxxxx "xxxxxxxx' xxx xxxx účely zahrnuje xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 50 % xxxxx xxxx podílu na xxxxxx. Xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx členy téže xxxxxxxxx přidružené xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x §1471(x)(2) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států.

jj) Xxxxxxxx "xxxxxxxx XXX" xx xxxxxx federální xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx) Xxxxxxxx "české XXX" xx rozumí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx českého xxxxxxxx poplatníka.

ll) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxx fyzické xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx správou xxxxx (xx-xx nějaká), xxxxxxxxx xxxx skupina obmyšlených x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx faktickou kontrolu xxx xxxxxxxxxx fondem, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx fondem, xx tímto xxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx "ovládající xxxxx" je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x doporučeními Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skupiny.

2. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jinak definován x této Dohodě, xx xxxxxx, xxxxx x xx době xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx provádějící Xxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), přičemž xxxxxxxx význam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx strany.

Článek 2

Povinnosti xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx článku 3 Xxxxxx xxx smluvní xxxxxx xxxxxxx informace xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx článku x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jednou xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymění x druhou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 27 Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informace xxxx:

x) x případě Xxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtu v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci:

(1) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx XXX každé specifikované xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x příloze I identifikována xxxx xxxxxx xxxxxx jednu xxxx více ovládajících xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx americkou osobou, xxxxx, xxxxxx x (xxxxxxxx) americké XXX xxxx entity x xxxxx xxxxxx specifikované xxxxxxxx xxxxx,

(2) xxxxx xxxx (xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

(3) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

(4) xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx účtu (xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx hodnota xxxx xxxxxxx odkupného) xx konci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx v xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

(5) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtu:

(A) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx držených xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx připsaných xx xxxx (nebo x souvislosti s xxxxx) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

(X) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxx připsané na xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx oznamující xxxxx finanční instituce xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, makléř, zmocněnec xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu,

(6) x xxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxx xxxx celková xxxxx xxxx xxxxx vyplaceného xxxx připsaného xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx popsán x xxxxxxxx 2 xxxx. a) bodu 5 x xxxx. 2 xxxx. a) xxxx 6 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx majiteli učtu x xxxxxxxxxxx s xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stranou xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(x) X xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oznamovaném českém xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx americké xxxxxxxx xxxxxxxxx:

(1) xxxxx, xxxxxx x xxxxx XXX xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) xxxxx xxxx (nebo xxxxx xxxxx účtu xxxxxxxxxx, xxxx funkční xxxxxxxxxx),

(3) xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

(4) xxxxxx xxxx úroku xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

(5) hrubou výši xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x

(6) xxxxxx xxxx jiných xxxxxx xx zdroje xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx A nebo xxxxxxxx 61 části X xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 3

Xxxxx a xxxxxx výměny informací

1. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle článku 2 Xxxxxx je xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx americkým účtem xxxxx podle xxxxx xxxxxxx daňových xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxx x charakteristiku plateb xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx možné xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x příjmů.

2. Xxx xxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxxx podle článku 2 Xxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek.

3. Xxxxx xx xxxx článku 2 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2014 a xx xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxx. xx:

(x) X xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

(1) xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx x vyměňují x xxxxxxxxxxxxx z xxxx 2014, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 4 Xxxxxx.

(2) xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x roku 2015, xxxx informace popsané x článku 2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx 1 až 7 xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 5 xxxxxxx X Dohody, x

(3) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx získávají x xxxxxxxx x skutečnostech x xxxx 2016 x x xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx informace xxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 7 Xxxxxx.

(x) X případě Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx z xxxx 2014 x x xxxxxxxxxxxxx let, všechny xxxxxxxxx, uvedené v článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) Dohody.

4. Xxx ohledu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí x 30. xxxxxx 2014, x xxxxx článku 6 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnout xxxxx DlČ xxx xxxxxxxx XxX jakékoli xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx daňového poplatníka xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxxxx zjistí x do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnou datum xxxxxxxx příslušné xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxx narození xx xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx článku xx xxxxxxxxx popsané x článku 2 Dohody xxxxxx do devíti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x Spojených xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, které:

a) xxxxxxx xxxxxxx xxx povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 2 Dohody,

b) xxxxxxx pravidla x xxxxxxx, které xxxxx xxx nezbytné xxx xxxxxxxxx článku 5 Dohody x

x) podle potřeby xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx článku 4 odst. 1 písm. h) Xxxxxx

7. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy včetně xxxxxxxxxx omezujících používání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx vstupu v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxx oznámení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přesvědčený, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zavedla

(i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx důvěrné x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx a

(ii) infrastrukturu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx komunikace x prokázané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx otázky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 5 Xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxx s dobrým xxxxxxx xxxxxxx x xx, aby xx xx xxxx xxxx 2015 xxxxx s xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx mechanismy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle článku 2 Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx pozdějšího x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxx článku. Xxx xxxxxx na xxxx uvedené, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx další čas xxx to, xxx xxxxxxxx, xx Česká xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mechanismy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 2 Dohody xxxxxxx datem písemného xxxxxxxx poskytnutého x xxxxxxx x xxxxxxxxx 8 xxxxxx článku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

10. Xxxx Dohoda pozbyde xxxxxxxxx xxxx 30. xxxx 2015. pokud x xxxxxx dni xxxx xxxxx odstavce 9 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx článek 2 Dohody.

Článek 4

Xxxxxxxxxxx FATCA xx české finanční xxxxxxxxx

1. Zacházení x xxxxxxxxxxxx českými finančními xxxxxxxxxxx. Xxxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xx považuje za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států x xxxxxxxxxx xx xx ni povinnost xxxxxxx xxxx podle xxxxxx paragrafu, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx článků 2 x 3 Xxxxxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx oznamované americké xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx nutné oznamovat xxxxx článku 2 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxx xxxx a xxxxxxxx popsaným x článku 3 Xxxxxx,

x) pro xxxxx xxx 2015 x 2016 každoročně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx takových xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx XXX týkajících xx registrace xxx xxxxx XXXXX,

x) x xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (pro xxxxx §1441 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx srážení xxxx xxxxx kapitoly 3 xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

(xx) xxxxxxxxxx xxxxxx společnost, xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní společnost (xxx xxxxx §1441 x §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx), xxxx

(xxx) zahraniční svěřenský xxxx, xxxxx si xxxxxx, xx bude xxxxxxx jako xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (pro účely §1441 x §1471 xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx),

xxxxx 30 % xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx a

e) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx popsána v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zdroje ve Xxxxxxxxx státech podléhající xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx x oznamování xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, neuplatňuje xxxxxxxx xxx podle §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx.

2. Xxxxxxx x pravidel xxxxxxxxxxxx xx xx účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §1471 xxxx §1472 xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx v §1471(x) (6) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx), nebo xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 2 xxxx. 2 xxxx. a) Xxxxxx x souladu x xxxxxxx 3 Xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popsanými x uvedenými x příloze II, xxxxxxxx xxxx x FFI považovanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx entitu zřízenou x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx nacházející a x xx regulovanou, xxxx předem xxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx penzí xxxx důchodů xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, příděly, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX považovanými za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníky. Xxx xxxxx §1471 xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx budou Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat xxxx x FFI považovanou xx xxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx x poboček, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jestliže xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xx popsána x xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx článku, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx propojené xxxxxx nebo pobočce xxxxxxxx, aby xx xxxxx účastnicí se XXX xxxx FF1 xx statutem FFI xxxxxxxxxx xx splňující xxxxxxxxx xxx účely §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx propojenou entitu xxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx nakládá xxxx x xxxxxxxxxxx xx XX pouze xxxxx pozbyti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx XXX a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx, xxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx a, xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xx FFI xxxxxxxxxxx xx splňující xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx xxx účely §1471 xxxxxxxx zákoníku Spojených xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) česká xxxxxxxx xxxxxxxxx bude x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx jako se xxxxxxxxxxx neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovaní x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Dohody a xxxxx xxxxxx propojená xxxxxx xxxx xxxxxxx xx srážejícím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neúčastnící xx finanční instituce,

b) xxxxx taková xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účty xx Xxxxxxxxx státech x oznámí informace x xxxxxx xxxxxx xxxxx požadavků x §1471 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx platnými xxxxxxxx předpisy xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pobočku x

x) xxxxxx propojená xxxxxx xxxx pobočka xxxxxx nezprostředkovává americké xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx účty xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x niž xx xxxx xxxxxxx xxxx propojená entita xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx propojenou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx x §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx článek 3 xxxxxxxx 3 x 5 Xxxxxx:

x) Xxxxx republika xxxx xxxxxxx získávat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, ve xxxxxx xxxx xxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX oznamovány IRS x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx první xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx získávat a xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahájit xxxxxx informací.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx. Bez ohledu xx článek 1 Xxxxxx x definice xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx použít x xxxx dovolit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použít xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxxxxxxxx definice v Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx x vynucování

1. Xxxx významné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx chyby xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx mohly xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Neúplných xxxxxxxxx xxxx vést x jiným xxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (včetně příslušných xxxxxx), xxx získal xxxxxxxxx a/nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x druhé jurisdikci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Dohody. Xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx významného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx požadavků.

b) Xxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxxx, co příslušný xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o významném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx českou finanční xxxxxxxxx nakládat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. x) jako x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Využívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx smluvní strana xxxx oznamujícím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx smyslu Xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatele xxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx strany zavedou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabránily xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxx nutnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrovní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx států xx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx transparentnosti x posilování xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx partnerskými xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx strategických xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx zahraničních xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, který xxxx minimalizovat xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx oznamování a xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx jurisdikcemi xxxxxxxxxx xxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamování x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx finanční xxxxxxxxx.

4. Dokumentace k xxxxx xxxxxxx x 30. xxxxxx 2014. Xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2014, xxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxx xxx stanoví xx 1. xxxxx 2017 pravidla vyžadující, xxx oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Spojených xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx DIČ xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamovaných xxxxxxx účtů, xxx xxxxxxxx článek 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1 Xxxxxx x

x) Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx oznamovaní skutečností x xxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx do 1. xxxxx 2017 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce x Xxxxx xxxxxxxxx získaly xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx amerických xxxx, xxx xxxxxxxx článek 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1 Xxxxxx.

Článek 7

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXXX x partnerských xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výhoda xxxxxxxxxxx z jakýchkoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx článku 4 xxxx přílohy I Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx XXXXX xx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podepsané xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stejné závazky xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx x článcích 2 x 3 Dohody x xxxxxxxxx se xx xx stejné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x x článcích 5 xx 9 Xxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámí a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx automaticky xxxxx Xxxxxx uplatňovat, xxxx xxxxx byly xxxxxxxxx x Dohodě, x xx xx data xxxxxxx dohody xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx písemně xxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxxx

1. X xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Dohody, xxxxx xx smluvních xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x cílem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxx Xxxxxx xxxx xxx měněna xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxxx dohodnuto xxxxx, xxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx v článku 10 xxxx. 2 Xxxxxx.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx

Přílohy tvoří xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 10

Vstup x xxxxxxxx

1. Xxxx Dohoda xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Spojeným xxxxxx, kterou Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup Xxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxx Xxxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Tato výpověď xxxxxx platnosti xxxxxxx xxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx data xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany xx 31. prosince 2016 x dobrým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx tak, xxx xxxxxxxx vývoj xxxxxxx uvedených x článku 6 Dohody.

Na xxxxx xxxx níže podepsaní, xxxxxx x xxxx xxxxx zmocněni, podepsali xxxx Xxxxxx.

Xxxx v Xxxxx xxx 4. xxxxx 2014 xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx Českou xxxxxxxxx

Xxx. Xxxxxx Hornochová x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxx x'xxxxxxxx a.i. Spojených xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

XXXXXXX I

POVINNOSTI XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X OZNAMOVANÝCH AMERICKÝCH XXXXXX X X XXXXXXXX XXXXXXXX NEÚČASTNÍCÍM XX FINANČNÍM XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxxx.

X. Xxxxx republika xxxx požadovat, aby xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxx péče xxxxxxxx x příloze I Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx držených xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Xxx účely Xxxxxx xxxxx:

1. Xxxxxx x všech xxxxxx xxxx dolary Spojených xxxxx x tyto xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx. xxxx stanoveno xxxxx, zůstatek xx xxxx nebo xxxxxxx xxxx se xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. X xxxxxxx, xx xx podle xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx prchavý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnotu x 30. červnu 2014, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x tomuto xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx oznamovacího xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx před 30. xxxxxxx 2014, x xxx je nutné xxxxxxxx xxxxxxx zůstatek xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx X, příslušný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanoveny k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx období.

4. Xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxx X bodu 1 přílohy X xx x účtem xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx amerických xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx takové xxxxxxx x postupech xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx X.

5. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx roce, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vztahují.

C. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx I xxxx xxxxx republika xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx institucím povolit, xxx xx xxxxxxxx, xxx účet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem xxxx xxxxx drženým xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx postupy xxxxxxx v předmětných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx států. Česko xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx, xxx provedly xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx část xxxxxxx I buď x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxx, xxxx samostatně, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtů (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxx je xxxx xxxxx).

Xx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx účel zjišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx existujícími xxxx drženými xxxxxxxxx xxxxxxx ("xxxxx existující xxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

X. Xxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx oznamovat. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezvolí xxxxx, x to xxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účty fyzických xxxx, nebo samostatné, x ohledem xx xxxxxxxxx jasně určenou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx prováděcí pravidla x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx volbu xxxxxxxx, xxxx uvedené xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

1. Podle pododdílu X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxx se zůstatkem xxxx xxxxxxxx, která xxxx x 30. xxxxxx 2014 vyšší xxx 50&xxxx;000 XXX.

2. Xxxxx xxxxxxxxx E xxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pojistnou xxxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu x 30. červnu 2014 xx xxxxxxxxx xxxx hodnotou ve xxxx 250&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

3. Dříve xxxxxxxxxx účet xxxxxxxxx xxxx, který Xx xxxxxxxxx smlouvou s xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Xxxxxxxxx států účinně xxxxx xxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (jestliže například xxxxxxxxx finanční instituce xxxx požadovanou registrací xxxxx právního předpisu Xxxxxxxxx států, x xxxxxx předpisy x Xxxxx republice vyžadují xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx).

4. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx výši 50 000 XXX xxxx xxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx zůstatkem xxxx xxxxxxxx, která xx x 30. xxxxxx 2014 vyšší xxx 50&xxxx;000 XXX (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx smluv x xxxxxxxxx důchodu xxxxx xxx 250&xxxx;000 XXX), xxx nepřesahuje 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX ("xxxx x nižší hodnotou")

1. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) zjišťování xxxxxxxx xxxx xxxx amerického xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) jednoznačné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx státech,

c) xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx bydliště xx Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx poštovní přihrádky xx Spojených státech),

d) xxxxxxxx telefonní číslo xx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx Spojených xxxxxxx,

x) xxxxxxxx platnou plnou xxx nebo podpisové xxxxx udělené xxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx přebírající xxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxx pošty, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx česká xxxxxxxxx xxxxxxx o majiteli xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx osoby, který xx xxxx x xxxxx hodnotou, xx xxxxxx xxxxx přebírající xxxxx mimo Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za americkou xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjištěny xxxxx x amerických xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X bodu 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx opatření, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx hodnotou, jak xx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx.

3. Jestliže xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x amerických xxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx B xxxx X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx s účtem xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxxx X bodu 4 xxxxxx xxxxxx x xxx tento xxxx xxxxxxx některá x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxx.

4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx indicií podle xxxxxxxxx X bodu 1 tohoto xxxxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) Jestliže x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce získá xxxx dříve prověřila x xxxx xxxxxx x:

(1) xxxxxxx prohlášení, xx majitel xxxx xxxx americkým xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely (xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX X-8 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx),

(2) xxxx xxxx xxxxx xxx Spojených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vládou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x

(3) xxxxx potvrzení x ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

(x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx xx vzdal amerického xxxxxxxxx, xxxx

(x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

x) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx x majiteli xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx několik telefonních xxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxxxx telefonními čísly xxxxxxxxxxxxx s tímto xxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x vede xxxxxx x:

(1) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx americký xxxxx xxx xxxxxxxx rezident xxx xxxxxx účely (xxx xxxx být xx xxxxxxxxx XXX X-8 nebo xxxxx xxxxxxxx odsouhlaseném xxxxxxxxx) x

(2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx definice x xxxxxxxxx D xxxxxx XX xxxxxxx I, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx status xxxxxxxx xxxx,

x) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx prověřila x xxxx xxxxxx x:

(1) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx občan ani xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx (což xxxx být na xxxxxxxxx IRS X-8 xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláři) x

(2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x pododdílu X oddílu VI xxxxxxx X, prokazujících xxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

x) X případě, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx pro xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx jedno xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx s xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxx Spojené xxxxx) oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dříve prověřila x xxxx xxxxxx x:

(1) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx americký xxxxx xxx americký xxxxxxxx xxx daňové xxxxx (xxx může xxx xx formuláři XXX X-8 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx

(2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx D oddílu XX xxxxxxx X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx status majitele xxxx.

X. Další xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx účty xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxx x xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, zda xxxxx existující xxxx, xxxxx jsou xxxx x xxxxx hodnotou, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx 30. června 2016.

2. Xxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účtem x xxxxx hodnotou, xxxxx xx změně xxxxxxxxx, xxx xxxxxx k xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx indiciím, popsaným x xxxxxxxxx X xxxx x xxxxxx xxxxxx, spojeným x xxxxx účtem, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx X bod 4 tohoto xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx popsaných x xxxxxxxxx X bodu 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx oznamovaný xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx být xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je x 30. xxxxxx 2014, xxxx k 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxxx následujícího roku xxxxx než 1 000 000 XXX ("xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx")

1. Xxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx data x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci, xxxxxxxx xxxxxxxx americké xxxxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxxx X bodu 1 xxxxxx oddílu.

2. Xxxxxxxxxxx x listinných xxxxxxxxx. Jestliže databáze x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pododdílu D xxxx 3 xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, pak xxxxx xxxxxxxxxxxx listinných xxxxxxx xxxx nutné. Xxxxx elektronické xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x účtů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakékoli americké xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx B bodu 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx o zákazníkovi xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x účtem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xxx:

x) x xxxxxxxxxxxx listinných xxxxxxxx shromažďovaných x xxxx,

x) x nejnovější xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle XXX/XXX xxxxxxx xxxx xxx jiné xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx podpisová xxxxx, x

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx platných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx převod xxxxxxxxxx prostředků.

3. Xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x pododdílu X bodu 2 xxxxxx oddílu, jestliže xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují xxxx xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxx je xxxxxxx xxxx rezidentem,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce,

c) xxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx majitele účtu, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) skutečnost, zda xxxxxxxx trvalé xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xx jiný xxxx (xxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx u jiné xxxxxxxx instituce),

e) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby přebírající xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx majitele xxxx, x

x) xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx nebo xxxxxxxxx xxxxx.

4. Dotaz k xxxxxxx xxxxxxxx znalostí xx xxxxxxxx pro xxxx se xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx popsaného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx nakládat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vysokou xxxxxxxx, xxxxxxx je přidělen xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx {včetně xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx x tímto účtem x xxxxxxx hodnotou), xxxxxxxx manažer xxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx znalost xxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou.

5. Účinek xxxxxxxx amerických xxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx B xxxx 1 tohoto xxxxxx x není xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxx pododdílu X xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx nutná xxxxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k jedné xxxx více xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx účtem,

b) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx indicie uvedené x pododdílu B xxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x následné xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jedné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxxxx xxxxxx x pro xxxxx xxxx xxxxxxx některá x xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxx.

x) X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx popsaných v xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, se bude xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx nepřestane být xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx.

X. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx účty s xxxxxxx hodnotou

1. Je-li xxxxx existující xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 30. června 2014 xxxxx s xxxxxxx hodnotou, (oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozšířené xxxxxxx xxxxxxxxx popsané x pododdílu D xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2015. Xxxxxxxx xx takový xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx americký xxxx xxx 31. xxxxxxxx 2014 nebo xxxxx, oznamující česká Xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxx x xxxx 2014 xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx a xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx oznamovaný xxxxxxxx xxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2014 x ke xxx 30. xxxxxx 2015 xxxx dříve, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx oznamovat xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx rok 2014, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx existujíc xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2014 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx 2015 xxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v pododdílu X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx posledním xxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx se účet xxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx. Jestliže xx xxxxxx xxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxx zjištěn jako xxxxxxxxxx americký xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx jako oznamovaný xxxxxxxx účet, x x xxxxxxxxxxxxx let xxxxxxxxx každoročně, dokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx specifikovanou xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx, co xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x vysokou hodnotou xxxxxxx rozšířené postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx postupy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pro styk xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx D xxxx 4 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roce.

4. Xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx americkým xxxxxxxx, xxxxxxxx x pododdílu X xxxx 1 xxxxxx oddílu a xxxxxxxxxxx s účtem, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x oznamovaným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx pododdílu X xxx 4 xxxxxx oddílu x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx uvedených x xxxxx bodu.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx zavést xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx manažer xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx u xxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx majitel xxxx xx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx adresu xxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna novou xxxxxx považovat xx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx zvolí xxxxxxx pododdílu X xxxx 4 tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx majitele xxxx xxxxxx příslušnou xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx dokumentovány xxx xxxxxx jiné xxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx dokumentaci xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účtu xxxx ani amerického xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pododdílu X bodu 1 xxxxxx oddílu x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx D xxxx 1 xx 3 xxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX x kvalifikovaném xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srážejícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

III. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx 1. července 2014 x xxxxxxx ("xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx") xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

X. Účty, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx oznamovat. Xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxx, x pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice tuto xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx účty xxxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účty:

1. Xxxxxxxxx xxxx, pokud zůstatek xx xxxx xxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 USD na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v pododdílu X tohoto xxxxxx, xx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce povinna xxx založení xxxx (xxxx do 90 xxx xx konci xxxxxxxxxxxx roku, v xxxx účet xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x pododdílu A xxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxx prohlášení, xxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx. xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovit, xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (za amerického xxxxxx se xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx rezidentem xxxx xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx dostatečnost tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx dokumentace Xxxxxxxxxxx xxxxx AML/KYC xxxxxxx.

1. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že majitel xxxxxx rezidentem Xxxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x účtem nakládat xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxx TlN xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx IRS W-9 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

2. Xxxxxxxx x nového xxxx xxxxxxx xxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx důvod xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo nespolehlivé, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxx spoléhat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx platné xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx americkým xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platné xxxxxx xxxxxxxxxx získat, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s účtem xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ("dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx") xxxxx xxxx uvedená xxxxxxxx x xxxxxxx.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx prověřovat, zjišťovat xxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezvolí xxxxx xxx' x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx existující účty xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x (Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dni 30. xxxxxx 2014 xxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 USD, xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dokud xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

X. Xxxx xxxxx, které je xxxxx prověřovat. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxx 30. xxxxxx 2014 zůstatek xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx přesahující 250 000 XXX, x dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx dni 30. června 2014 xxxxxxxxxxx 250 000 USD, xxx jeho xxxxxxxx xxxx hodnota na xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx roku 2015 nebo jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1000&xxxx;000 XXX, musí xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx v pododdílu X xxxxxx oddílu.

C. Xxxx entit, xxxxx xx nutno xxxxxxxxx. X dříve existujících xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx B xxxxxx oddílu platí, ,xxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx občany xxxx americkými xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účty. Xxxxx xxxx s xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx institucemi se xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, x xxxxx xxxx úhrnné xxxxxx xxxxxxx x článku 4 xxxx. 1 xxxx. b) Dohody xxxxxxxxxx českému příslušnému xxxxxx.

X. Xxxxxxx prověřování xx zjištění xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx existujících xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx specifikovanými xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX s xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi.

1. Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou.

a) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xxxxx AML/KYC postupů) x xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx majitel účtu xx americkou xxxxxx. Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx Xxxx místo xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx adresu xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx americkým účtem, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nezíská xxxxxx xxxxxxxxxx (které xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX X-8 xxxx X-9 xxxx obdobném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx majitel xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx vztahů xx zákazníky (xxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xxxxx XXX/XXX) x xxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx majitel xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx učtu je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ověří Xxxxxxxx zprostředkovatelské xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXXX) majitele xxxx xx xxxxxxx XXX vydaném XXX, xxx účet xxxx xxxxxxxxxxx americkým xxxxx.

3. Xxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx platby xxxx xxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx článku 4 odst. 1 xxxx. x) Dohody.

a) Xx základě pododdílu X xxxx 3 xxxx. x) tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxxxxx, že majitel xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xx takový xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxx XXX. nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce, x xx podle xxxx, xx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx XXX xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx oznamovány, xxx xx xxxxxxx v xxxxxx 4 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx.

x) Jestliže majitel xxxx xxxx českou xxxxxxxx institucí nebo xxxxxxxx institucí jiné xxxxxxxxxx jurisdikce, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, x xxxxxx této xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 4 xxxx. 1 xxxx. x) Dohody, pokud xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx:

(1) nezíská xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (které xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX X-8 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xx certifikovanou XXX xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nařízeních Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx státu, xxxx

(2) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx FFI xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Globální xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účtu na xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx XXX.

4. Xxxxxx, zda xxxx xxxxxx XXXX xx oznamovaný americký xxxx. U majitele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit (x) xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby, (xx) xxx je xxxxxxx účtu xxxxxxx XXXX a (xxx) xxx xx jakákoli x osob ovládajících xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rezidentem. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokynů xxxxxxxxx x pododdílu D xxxx 4 písmenech x) až x) xxxxxx xxxxxx v xxxxxx, které xx xx daných okolností xxxxxxxxxxxx.

x) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účtu může xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

x) Xxx xxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx pasivní XXXX, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx prohlášení (xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX W-8 xxxx W-9 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx informací x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxx XXXX.

x) Xxx xxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xxxxxx:

(1) xxxxxxxxx shromážděné a xxxxxx xxxxx postupu XXX/XXX v případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx několika NFFE xx zůstatkem xx xxxx: xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepřesahuje 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, nebo

(2) xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx může xxx xx formuláři XXX X-8 nebo X-9 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx jednou xxxx xxxxxxxx NFFE se xxxxxxxxx xx xxxx xxxx hodnotou, xxxxx xxxxxxxxx 1 000 000 XXX.

x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX americkým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx americkým účtem.

E. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx platných xxx xxxxx existující xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx 30. června 2014 xxxxxxxxx 250 000 XXX, musí být xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ke xxx 30. června 2014 xxxxxxxxxxx 250 000 XXX, xxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dne toho xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx zůstatek xx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 000 000 XXX.

3. Xxxxxxxx x xxxxx existujícího účtu xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účtem jsou xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxx xxxxx status xxxx xxxxx postupů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx oddílu.

V. Nové xxxx xxxxx.

Xxx účely xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx neúčastnícími xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx entitami a xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2014 nebo xxxxxxx ("xxxx účty xxxxx") platí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx, zjišťovat xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx oznamující xxxxx finanční instituce xxxxxxxxxx jinak, buď x xxxxxxx xx xxxxxxx nové xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx jasně xxxxxxxxx xxxxxxx takových xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx umožňují xxxxxxx xxxxx, účet x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nástroj, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx oznamovat, xxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce, která xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, které xxxxxxx, xxx zůstatek xx xxxx xxxxxx majiteli xxxx přesáhl 50&xxxx;000 XXX.

X. Ostatní xxxx xxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxx xxxx entity, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X tohoto xxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, zda je xxxxxxx účtu: (x) xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx; (xx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; (xxx) xxxxxxxxx xx XXx, XXx xxxxxxxxxxx xx FFl xxxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxxxxxxx skutečným vlastníkem, xxx xxxx tyto xxxxxxx definovány v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Spojených xxxxx; xxxx (xx) xxxxxxx XXXX nebo pasivní XXXX.

1. Xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odůvodněně xxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxx NFFE, xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx partnerské xxxxxxxxxx, xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx základě Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identifikačního xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, a xx xxxxx xxxx, xx xx použitelné.

2. Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx nebo finanční xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx XXX xxxxxxx jako x neúčastnící xx xxxxxxxx institucí, xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x článku 4 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx Xxxxxx.

3. Ve xxxxx xxxxxxxxx případech musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx zjistí xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx základě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx je majitel xxxx pasivní XXXX, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxx, xxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX/XXX, x xxxx určit, xxx xx jakákoli xxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx osoby. Xxxxx je jakákoli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rezidentem, x účtem xxxx xxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem.

c) Xxxxx xxxxxxx xxxx: (x) americkou xxxxxx, xxxxx není specifikovanou xxxxxxxxx osobou, (ii) xxxxx xxxxxxxxx 13 xxxx 3 písmene x) xxxxxx oddílu xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxx) xxxxxxxxx xx XXX, XXX xxxxxxxxxxx xx FFI xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, (iv) xxxxxxx XXXX xxxx (x) pasivní XXXX x xxxxx x xxxxxx ovládajících xxxx xxxx americkým xxxxxxx xxxx rezidentem, xxx xxxx není oznamovaným xxxxxxxxx účtem x xxxx nutné oznamovat xxxxx informace x xxxx.

x) Pokud je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx XXX xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucí), pak xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx americkým účtem, xxx platby tomuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx oznámeny xxx, xxx xx xxxxxxx x článku 4 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx.

XX. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx:

X. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx důkazy. Oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nespolehlivé.

B. Xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx X platí níže xxxxxxx xxxxxxxx.

1. AML/KYC xxxxxxx. "XXX/XXX xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx oznamující finanční xxxxxxxxx uplatňuje xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx praní špinavých xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx se xx xxxx oznamující českou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. XXXX. "NFFE" xx xxxxxx xxxxxxxx neamerická xxxxxx, xxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nařízeních Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 4 písmene x) xxxxxx oddílu, x xxxx zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx NFFE. "Xxxxxxx XXXX" se xxxxxx jakákoli XXXX, xxxxx není (x) xxxxxxx XXXX, (xx) xxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxx společnost xxxx xxx srážející xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX. "Xxxxxxx XXXX" xx xxxxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxx náležité xxxxxxxxxx xxxxxx xx pasivním xxxxxxx a xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx aktiva, která xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx pasivních xxxxxx,

x) xxxxx NFFE xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxx,

x) NFFE xx xxxxxxx na xxxxxxxxx teritoriu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx teritoria,

d) XXXX xx xxxxxx (jinou xxx vládou Xxxxxxxxx xxxxx), dílčím politickým xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx, xxx vyloučení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx nebo xxxx) xxxx veřejným xxxxxxx vykonávajícím xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx teritoria, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastněnou jednou xxxx xxxxxxxx x xxxx uvedených xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti XXXX xxxxxxxxx v xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx několika xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx obchodem xxxx podnikáním, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce, x tou výjimkou, xx entita xxxxx xxxxxx NFFE xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx funguje (xxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxxxxxx akvizičních xxxxxxxx xxxx některý investiční xxxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx společnostech xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx,

x) XXXX ještě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou činnost, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, že XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx je 24 měsíců xx xxxx xxxxxxxxxxx uspořádání XXXX.

x) XXXX x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx znovu xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx než je xxxxxxxxx finanční instituce,

h) XXXX xx xxxxxxxx xxxxxx finančními a xxxxxxxxxxxxx transakcemi x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx entitě, xxxxx xxxx propojenou xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx entit se xxxxxxxx zabývá xxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

i) XXXX xx "vyloučenou XXXX" xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) XXXX xxxxxxx všechny xxxx uvedené xxxxxxxxx:

x. xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jurisdikci xxxxx sídla, xxxxxxxx xxx náboženské, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vzdělávací xxxxx; xxxx xx xxxxxxx x provozována x xxxxxxxxxx svého xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx komorou, xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxxxx xxxx zahradnickou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx spolkem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxx péče.

ii. x xxxxxxxxxx svého xxxxx xx osvobozena od xxxx z xxxxxx,

xxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx majetkovými xxxxxxx xx jejích xxxxxxxx xxxx majetku,

iv. xxxxxxxxx xxxxxx jurisdikce xxxxx XXXX, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX nepovolují, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx využity xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX nebo plateb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x. příslušně zákony xxxxxxxxxx xxxxx XXXX, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx XXXX xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx XXXX xxx všechen xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. "Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx dni 30. xxxxxx 2014.

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x pravidla xxx převod xxxx

1. Xxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxx účty vedené x oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxx, v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx účty propojuji xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xx účtech. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx 1, xxxx, každému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

2. Xxxxxxxx xxxx entit. Pro xxxxx xxxxxxxxx úhrnného xxxxxxxx xxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxx držených xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx vzít x xxxxx všechny xxxxxxxx xxxx entity, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx české finanční xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x míře, x xxxx informační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce tyto xxxxxxxx účty propojují xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx nebo identifikační xxxxx plátce xxxx, x xxxxxxxx sloučení xxxxxxxx xx účtech, xxxx hodnot xx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx pravidlo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx osobou x xxxxxx, zda xx xxxxxxxx účet účtem x vysokou xxxxxxxx, xxxxx, že v xxxxxxx jakéhokoli účtu, x xxxx manažer xxx styk xx xxxxxxxxx xx nebo xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (nikoli xx funkci zmocněnce), xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce rovněž xxxxxxx xxxxxxx tyto xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx přepočet xxxx. Xxx účely stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x amerických xxxxxxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, popsané x xxxxxxx X, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuálního xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstatek xxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxx X xxxxxxxx přijatelné xxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x xxxxxx dokumentů:

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušným vládním xxxxxxx (xxxx. vláda xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx) x xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jakýkoli xxxxxx xxxxxx totožnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx obec), xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osoby x xxxxx xx xxxxx používá xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřední dokument xxxxxx xxxxxxxxxx státním xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx její xxxx xxxx obec), xx xxxxxx xx uvedeno xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx (nebo xx xxxxxxxxx teritoriu), xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízena.

4. X případě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x dohodou XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx X-8 xxxx W-9, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dohodě XX xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxx entit.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, úvěrovou xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx návrh xxxx xxxxxx Komise. pro xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finanční účty xxxxxxxxxxx fyzických osob .x xxxxxxx pojistné xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx osoba (xxxx xxx xxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pojistné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pojištěného není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako s xxxxx xxxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx shromážděné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx oprávněnou xxxxxx xxxxxxxx americké xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx B xxxx 1 xxxxxx XX xxxxxxx l. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce xx xxxxxxxx znalost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx osoba je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx B bodu 3 oddílu XX xxxxxxx I.

F. Xxxxxxxxx xx xx třetí xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx C xxxxxx I xxxx xxxxxxx I, Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx českým institucím xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stranami x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx.

PŘÍLOHA II

S xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx skutečnými xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (FFI) považovanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx jsou xxxxxx x definice xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx XX xxxx být změněna xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx příslušných xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx: (1) xxx, xxx zahrnovala xxxxx entity a xxxx, u xxxxx xxxxxxxx nízké rizika xxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx, jak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x které xxxx obdobné vlastnosti xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx x xxxxxxx ll x xxxx podpisu Xxxxxx, xxxx (2) xx xxxxxx vyloučení xxxxx x účtů, xxxxx x důsledku xxxx xxxxxxxxx xxx nepředstavují xxxxx riziko xxxx, xx by xx xxxxxxxx xxxxx mohly xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx doplnění xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx jinak.

I. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx fondy. X níže uvedenými xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §1471 x §1472 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou odvozeny x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx dílčí xxxxxx celek Xxxxx xxxxxxxxx (který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kraj, xxxxx xxxx obec) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jakákoli xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "česká xxxxxx entita"). Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

1. Nedílnou xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx rozumí jakákoli xxxxx, xxxxxxxxxx, agentura, xxxx, fond, zařízení xxxx xxxx orgán xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxx účty Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx žádná xxxxxx xxxx nesmí xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx. Xxxxxxxx součástí xxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxxxx, xxxxxxx úředníkem xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx soukromá osoba xxxx xx svém xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx představuje samostatnou xxxxxx entitu, x xx xx předpokladu,

a) Xxxxxx xx přímo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx xxxxx zcela xxxxxxxxx x ovládána xxxxxx xxxx několika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Čisté xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx jedné xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx neplyne ve xxxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx; x

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx přejde na xxxxx nebo více xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx vládního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx širokou xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx blaho xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx fáze xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx uvedené xx xxxx příjem považuje xx xxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxx, plyne-li z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou-li x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxx - soukromým xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx organizace. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx kategorie xxxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), (1) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x vlády Xxxxxxxxx xxxxx, (2) xxxxx má x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dohodu o xxxx xxxxx a (3) jejíž příjem xxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nástroje určené xxx xxxx xxxx xxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx České republiky xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, zda xx xxxxx xxxx xxxxxx vlastněno Xxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxx považované xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. S xxxx xxxxxxxxx entitami se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx českými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely §1471 a §1472 xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx Xxxxxxx, Fond xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx x výhodám podle Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odvozeny xx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx států (xxxx by xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx příjem xxxxxx) xxxxxxx instituce, xxxxx je rezidentem Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezení oprávnění x xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účelem správy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dávek.

B. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx účastí. Fond xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxx dávek, dávek x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a invalidity xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za poskytované xxxxxx, a xx xx předpokladu, že xxxx:

1. Xxxx ani xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx než pět xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx;

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x příslušným daňovým xxxxxxx v České xxxxxxxxx poskytuje každoroční xxxxxx s informacemi x xxxxxxxxxxx osobách; x

3. Splňuje alespoň xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x důchodovém xxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxx osvobozen xx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % svých xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x výjimkou xxxxxxx majetku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx X xx X xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx A bodu 1 xxxxxx X xxxx přílohy II) xx sponzorujících xxxxxxxxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx jeli xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx (xxxxx převodu xxxxxxx do jiných xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx A až X tohoto oddílu xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pododdílu X bodu X xxxxxx X xxxx xxxxxxx XX), xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxx určitými událostmi xxxxxxxx xxxxxx; xxxx

x) Xxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxx povolené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx odkazem xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx ročně xxxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze I xxx slučování účtů x xxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek, dávek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) jednoho nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxx náhradou xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, že:

1. Xxxx xx méně xxx 50 účastníků;

2. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx NFFE;

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, zaměstnavatelů xx xxxxx (xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xxxx důchodové x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 1. oddílu X xxxx xxxxxxx Xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx příjem x xxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx kompenzaci xxxxxxxxxxx;

4. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxx než 20 % x majetku xxxxx; a

5. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vlády a xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx x České republice xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxx osvobozeného skutečného xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dávek v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v případě xxxxx oprávněným xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxx současnými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osvobozeného xxxxxxxxxx vlastníka (xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx bývalými zaměstnanci, xxxxxxxx dávky poskytované xxxxx oprávněným xxxxxx xxxx účastníkům jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Investiční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osvobozenými xxxxxxxxxx vlastníku. Xxxxxx, xxxxx je českou xxxxxxxx xxxxxxxxx výhradně xxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx držitel majetkové xxxxxx v xxxx xxxxxx xx osvobozeným xxxxxxxxx vlastníkem x xxxxx přímý držitel xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx entitě xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytnutou xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx českými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xx nakládá xxxx x FFI xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §1471 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxx xxxxxxxxx:

1. Finanční xxxxxxxxx xxxx xxx povolení x xxxx xxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx platí, xx xxxxxx místem xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxxxxx administrativní podpůrné xxxxxx;

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nesmí xxxxxx xxxxxx zákazníky xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx. Xxx tyto účely xxxxx xxx xx xx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákazníky xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx finanční xxxxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výslovné xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxx xxxx služby xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zákazníky xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x) inzeruje x tištěných médiích, xxxx na xxxxxxxxxx xx televizní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx i x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx v xxxx xxxxxxx výslovně, xx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nerezidentům x xxx xx xxxxx xxxxxxxx nesnaží xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx zákazníky nebo xxxxxxxx xxxx;

4. Finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx povinna zjistit xxxxxxxxx majitelů xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, xxx xxx účely xxxxxxxxxx informací xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx v rámci xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

5. Xxxxxxx 98 % hodnoty xxxxxxxxxx xxxx vedených finanční xxxxxxxxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx) Xxxxx republiky xxxx jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx datum roku xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx konzistentně x xxxx xx xxx x xxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx entity, xxxxx xxxxxx žádnou předchozí xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx určení data xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jak je xxxxxxx xxxx;

6. Finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxx x postupy, xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x příloze I x xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxx jakékoli xxxxxxxxxxx xx finanční instituci x xx sledování xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx, když byl xxxxxxxx xxxx zřízen, xxx xxxxxxxx přestala xxx rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx), nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx americkými xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

7. Xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx je-li zjištěn xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx specifikovanou xxxxxxxxx xxxxxx, která není xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které, jsou xxxxxxxxxx rezidenty xxxx xxxxxxxxxx občany a xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx takový xxxxxxxx xxxx oznámit stejně, xxxx xx to xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXXXX), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

8. Xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx entitou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxx X xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxx finančního účtu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx by to xxxx požadováno, kdyby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx českou finanční xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx registrace xxx xxxxx XXXXX), xxxx xxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx;

9. Každá propojená xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx x, x výjimkou xxxxxxxx propojené entity, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx A xx X oddílu XX xxxx xxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxxxxxx X; x

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx diskriminují xxx xxxxxxxxx xxxx vedení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) xxxx a) xxxxx xxxx b) xxxxxxxxxx záložna xxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx převážně x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků x xxxxxxxxxxx zápůjček xxxxxxxxxxxx retailovým zákazníkům x v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přijímání xxxxxx xx členu x xxxxxxxxxxx zápůjček xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx záložno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizaci xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx;

3. Finanční xxxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 2 x x pododdílu X bodu 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X. xxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx internetové xxxxxxx xxxxxxxxxx otevření xxxxxxxxxx učtu;

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 175 xxxxxxx XXX x finanční xxxxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celkový xxxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 500 xxxxxxx XXX: x

5. Propojená xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a propojená xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx institucí, x xxxxxxxx propojené xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx A xx X xxxxxx II xxxx xxxxxxx II xxxx finanční xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxx x pododdílu X xxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pododdílu X.

X. Xxxxxxxx instituce xxxxx s xxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx entitou;

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí nebo xxxxxxxxx propojenou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedených x příloze I pro xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxx x

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50 xxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemají xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx; xxxxx než 50 milionů USD.

D. Xxxxxxxxxxxxx vydavatel xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. Finanční instituce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx vydavatelem xxxxxxxxxx xxxxx, který přijímá xxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx provede xxxxxx převyšující xxxxxxx xxxxxxxx na kartě x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

2. Nejpozději xx 1. července 2014 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 XXX, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 XXX bude xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxx xxxxxxxxx účtů x xxxxxx xxxx. Pro xxxx xxxxx se xxxxxxx zákazníka xxxxxxxx xxxxxxx zůstatky v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zůstatky vzniklé xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx entity xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx popsané x xxxxxxxxxxx X xx X xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxx s XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely §1471 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx států. Dále xx v xxxxxxxxx X xxxxxx oddílu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro jakoukoli xxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu oznamující xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx podle xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xx FFI x xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxx- x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x pododdílu X xxxxxx 1 x 2 tohoto xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx entitu, jež xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx X bodu 3 xxxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx entitou, jestliže x) je xxxxxxxxxx xxxxxxx zřízenou x Xxxxx republice, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx příslušných nařízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x x) xxxxxx si s xxxxxxxx xxxxxxxxx sjednala, xx xxxx xxxx xx jednat xxxx xxxxxxxxxxxx entita.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sponzorovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a) xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx organizovanou podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, srážející xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svěřenským xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxx, b) xxxxxxxx instituce xx xxxxx xx nepřímo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souhlasí x tím, xx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce vůči xx jednala xxxx xxxxxxxxxxxx entita x x) xxxxxxxx instituce xx sponzorující entitou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxx, xxx sponzorující xxxxxx zjišťovala xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční institucí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx, dokumentace xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx účtech x všech xxxxxx xxxxxxxxxxx majiteli účtu xxxx xxxxxxxx xxxxxx. "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud je xx svém xxxxxx xxxx než. 50 % xxxxx hlasovacích xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právem nebo xxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxx daňového období xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx" xx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx má xx xx, že xxxxxxx xx xxxx součtu xxxxxxx 10 % xxxxx hlasovacích práv xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Sponzorující xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jednat x zastoupení xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí partner) xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxxx xxx registraci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxx XXXXX;

x) Sponzorující xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx registrace pro xxxxx XXXXX;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sponzorující entita xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx registraci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX týkajících xx xxxxxxxxxx xxx účely XXXXX xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx do 90 xxx po xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oznamovaného xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx;

x) Sponzorující entita xxxxxxxx s tím, xx xxxx v xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx, srážení x xxxxxxxxxx x xxxxx další požadavky, xxxxx xx finanční xxxxxxxxx byla povinna xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx XXX, xxxxx xx nenachází x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x ohledem xx českou finanční xxxxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx byla oznamující xxxxxx finanční xxxxxxxxx; x x ohledem xx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx XXX xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx účastnící xx XXX;

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční instituci x uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX týkajících xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXXXX) xx xxxxx xxxxxx zhotovovaných xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x

x) Xxxxx xxxxxx status xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx uzavřený xxxxxxxxxx fond. Xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxx požadavky:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhradně xxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx;

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oznamující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, FFI xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx xx FFI, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx., xxxxxxxxx správce xxxx vedoucí xxxxxxx) x xxxxxxxx s xxx, xx xxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx provádět postupy xxxxxxxx péče, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx povinna xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx osoby;

4. Všechny xxxxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxx dvacet xxxxxxxxx xxxx (bez xxxxxx xx xxxxxxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se XXX a XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx instituci x xxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx X); x

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x XXX jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx IRS týkajících xx registrace xxx xxxxx XXXXX;

x) Sponzorující xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provádět postupy xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x oznamování x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx finanční xxxxxxxxx byla povinna xxxxxxxx, kdyby xxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx finanční instituce xx xxxx xxxxx xxx;

x) Sponzorující entita xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxxx výkazech xxxxxxxxxxxxx x zastoupení xxxxxxxx xxxxxxxxx a

d) Xxxxx xxxxxx status xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx proto, xx (1) poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx zástupce xxxx (2) xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxx x jedná xxxx xxxx zástupce xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx administrace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxx zákazníka x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx,

X. Investiční xxxx. Investiční entita xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než 50&xxxx;000 XXX) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx skutečnými xxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxxxx XX přílohy I, americkými xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X. Zvláštní xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx pravidla:

1. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx entitě, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx, se povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx drženy účasti xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxx.

2. V xxxxxxx xxxxxx xx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx uřízené x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx než 50 000 XXX) xxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníky xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx NFFE popsanými x xxxxxxxxx B xxxx 4 xxxxxx XX přílohy I, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx americkými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx finančními xxxxxxxxxxx; xxxx

x) Investiční xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx, xx xxxxxxxxxx oznamování xxxxxxxx xxxxxxxxxx entity, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jsou drženy xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx), považují xx xxxxxxx.

3. V xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, která xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx xxxxxxxxx F bodu 2 xxxxxx oddílu, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 článku 5 Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxx účastí, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxx, xxxxxxxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jinou xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx jako investiční xxxx, nesmí xxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx E xxxx xxxxxxxxx X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, že:

a) Xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx akcie na xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2012;

b) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx stáhne;

c) Xxxxxxxxxx xxxx (xxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxx náležitého xxxxxxxxxxx stanovené x příloze I x oznamuje xxxxxxx xxxxxxxxxx informace x všech xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx odkupu xxxx jinému xxxxxxxxxx; x

x) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zásady x xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx co xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xx 1. ledna 2017 xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

X. xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx níže xxxxxxx účty, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X. Určité xxxxxxx účty.

1.

a) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) Xxxx doplňkového penzijního xxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx požadavky xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

(x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx je xxxxx 50 000 EUR xxxx xxxxx a

(ii) Xxxxxxx xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx nebo v xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxx

x) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem.

2. Xxxxxxxxxxx spořicí účty, Xxxx vedený v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx pojištěním nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), který xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx:

x) Účet xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jiné xxxxx než xxx xxxxxx;

x) Xxxx je xxxxxx zvýhodněn (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanění, xxxx odečitatelné nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zdaněny xxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx investičního xxxxxx x účtu odloženo xx xxxxx xx xxxxxx nižší xxxxxx);

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxxxxxx účtu (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzdělání xxxx xx xxxxxxxxx xxxx), xxxx xx xx xxxxxx provedené v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sankce x

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx omezeny xxxxxxxxx xxxx 50 000 XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze I xxx xxxxxxxxx účtu x xxxxxx xxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx životní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x pojistnou xxxxx, která uplyne xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 90 xxx, x xx xx předpokladu, že xxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xx xxxx, než pojištěný xxxxxxx xxxx 90 xxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx nemá xxxxxx kapitálovou hodnotu, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx čerpat (xxxxxxx, zápůjčkou či xxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx (jiná xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx) xxxxxxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxxx překročit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odečtením nákladů xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx xx jejich xxxxxxxx xxxxx) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a

d) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

2. Potištění xxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Daňově xxxxxxxxxx soukromé životní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxx podmínky:

a) Xxxxxxx zaplacené xxxxxxxx xx kalendářní xxx xx xxxxx xxxx xxxxx 50&xxxx;000 XXX,

x) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx, xx bydliště x České republice, xxxx x členském xxxxx Evropské unie x

x) Xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 let.

C. Xxxx držený x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentace k xxxxxx účtu obsahuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx listu.

D. Xxxxxxxxx účty. Xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, zřízený x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. x prodejem, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx osobního majetku xx předpokladu, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) Účet xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x hotovosti, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx vhodné x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx x prodejem, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx cenu za xxxxxxx, povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podmíněný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jakékoli xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx;

x) Xxxxxx xx xxxx včetně xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rozdělena xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx takové osoby) xxx prodeji, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxx xxx zrušení xxxxxxx xxxxxxx;

x) Xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku; x

x) Xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx karty;

3. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytující xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitým xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxx daní xxxx xxxxxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxx majetkem;

4. x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pozdější xxxxxx xxxx.

X. Xxxx xxxxxxxxxx jurisdikce. Xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dohody xxxx Xxxxxxxxx státy x xxxxx partnerskou xxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx FATCA xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx účet podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx zákonu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx kdyby xxxxx xxxx byl xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. Definice. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx doplňující xxxxxxxx:

X. XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. 1. Xxxxxxxx "XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxx země než Xxxxxxxxx států dohodla xx získávání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 IGA, xxxx-xx finanční xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 XXX. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxx 1 IGA" xxxxxx xxxxxxxx mezi Spojenými xxxxx nebo Ministerstvem xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo jednou xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, po němž xxxxxxxxx automatická xxxxxx xxxxxx oznamovaných informací x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx (XXX).

X. Xxxxxxxxx xx XXX, Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xx XXX" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxx FFI xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 XXX, která xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxx XXX. Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xx XXX" xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx pobočkou xxxx XXX xxxxxxxxxx podle xxxxxx 1. Pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxx XXX" xxxxxx dohoda, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx s xx xxxxx nakládat xxxx s FFI xxxxxxxxx xxxxxxxxx §1471(b) xxxxxxxx zákoníku Spojených xxxxx. Xxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx termínem "model 2 XXX" rozumí xxxxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jiné xxxx než Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx více jejími xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx FFI, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx vládou Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x XXX.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 72/2014 Xx. m. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.1.2015.

Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.