Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.06.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2015.


Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act

 72/2014 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Definice Článek 1

Povinnosti získávat a vyměňovat informace o oznamovaných účtech Článek 2

Lhůty a rozsah výměny informací Článek 3

Uplatňování FATCA na české finanční instituce Článek 4

Spolupráce při dodržování a vynucování Článek 5

Vzájemný závazek ke zvyšování efektivity výměny informací a její transparentnosti Článek 6

Konzistentní uplatňování FATCA v partnerských jurisdikcích Článek 7

Konzultace a změny Dohody Článek 8

Přílohy Článek 9

Vstup v platnost Článek 10

Příloha I - Povinnosti náležité péče při zjišťování a oznamováni informací o oznamovaných amerických účtech a o platbách některým neúčastnícím se finančním institucím

Příloha II

INFORMACE

72

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí

Ministerstvo xxxxxxxxxxxx věcí sděluje, xx xxx 4. xxxxx 2014 xxxx x Xxxxx podepsána Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dodržování xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich oznamování xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Account Xxx Xxxxxxxxxx Xxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx souhlas Xxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx republiky ji xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx vstoupila x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx článku 10 odst. 1 dne 18. xxxxxxxx 2014.

Xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx mezí Českou xxxxxxxxxx x Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x informacích x xxxxxx oznamování xxxxxx známé xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Tax Xxxxxxxxxx Act

Vzhledem x xxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx "xxXxxxx xxxxxx" x společně jako "xxxxxxx strany") xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pomocí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxx, xx článek 27 Xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Spojenými xxxxx americkými x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxx x majetku, podepsané x Xxxxx xxx 16. září 1993 (xxxx xxx "Smlouva"), xxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx možností xxxxxxxxxxx xxxxxx informací,

vzhledem k xxxx, že Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx známá xxxx Xxxxxxx Account Xxx Xxxxxxxxxx Act (xxxx jen "FATCA"), xxxxx finančním xxxxxxxxxx xxxxxx režim oznamování xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíl XXXXX zlepšovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx XXXXX xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxx dodržet některé xxxxxxx XXXXX z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxx, xx Spojené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx republikou x x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx k xxxx, xx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx (xxx diligence) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxx, že Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uznávají xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oznamování xx xxxxxxx FATCA s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platnými xxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxx x duplicitnímu xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx x tomu, xx xx smluvní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx o zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článek 27 Xxxxxxx,

xx xxxxxxx xxxxxx dohodly xxxxx:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx

1. Pro xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx příloh (xxxx xxx "Xxxxxx") xxxx níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

x) Xxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx americká teritoria. Xxxxxxxx "stát" Spojených xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx of Columbia.

b) Xxxxxxxx "americká teritoria" xx rozumí Xxxxxxxx Xxxxx, Společenství Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Portoriko xxxx Xxxxxxxx Panenské ostrovy.

c) Xxxxxxxx "XXX" se xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (Internal Xxxxxxx Xxxxxxx).

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx dohodu xx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX. XXX zveřejní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxx orgán" xx xxxxxx:

(1) v xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx financí xxxx xxxx xxxxxxxx x

(2) x případě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx financí xxxxxxx pověřený xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Termínem "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podstatnou část xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx finanční xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx část xxxxx podnikání xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxx 20 % xxxxxxx xxxxxx xxxx entity xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx:

(x) období xxx xxx končící 31. xxxxxxxxx (nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx kalendářním xxxxx) před xxxxx, x xxxx je xxxxxxxx výpočet, nebo

(ii) xxxxxx xxxxxxxxx entity.

h) Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx jakákoli xxxxxx, která přijímá xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služeb xxxx podobného xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "investiční entita" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx která xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx uvedených Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

(1) obchodování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.), xxxxxx, xxxxxxxx, úrokovými x indexovými xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx cennými xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

(2) individuální xxxx xxxxxxxxxx správa xxxxxxxxx, nebo

(3) jiné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebe xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x souladu x xxxxxxxx xxxxxx použitým x definici "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x doporučeních Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Financial Action Xxxx Xxxxx).

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx jakákoli entita, xxxxx je xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx účet xxxx xx povinna provádět xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "česká xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx

(x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, kromě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx mimo Českou xxxxxxxxx, x

(xx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxx se tato xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

x) Termínem "xxxxxxxx instituce partnerské xxxxxxxxxx" xx xxxxxx

(x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jurisdikci, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

(xx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Termínem "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx

(x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx rezidentem xx Xxxxxxxxx státech, xxxxx jakékoli xxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx xx nachází xxxx Xxxxxxx xxxxx, x

(xx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx instituce, jež xxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Spojených xxxxxxx, x to xx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xx xxx, moci, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, x kterém' xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x příloze II xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx získá xxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxx (dále jen "XXX") xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx požadavky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx podpisu Xxxxxx,

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x finanční xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx -xx finanční xxxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxx x partnerskou xxxxxxxxxx.

x) Termínem "finanční xxxx" se xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.

(1) x případě xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhradně xxxxx, xx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakoukoli xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účast x xxxx finanční xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxx);

(2) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. r) xxxx 1 xxxxxx článku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx finanční xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx), jestliže

(i) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo dluhové xxxxxx stanovena, přímo xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx vznikají xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x

(xx) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x clem xxxxxxx xx oznamování xxxxx xxxx Xxxxxx; x

(3) jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí, xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx penze xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx účtu vyňatého x definice xxxxxxxxxx xxxx x příloze II.

Bez xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx žádný xxxx vyňatý z xxxxxxxx finančního učtu x příloze II. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx účasti "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průběžného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x "xxxxxxxx xxx x xxxxxxx papíry" xxxxxxx xxx, xxxxx xx oficiálně xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xx významnou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx tomto xxxx. Xxx potřeby xxxxxxxx 1 xxxx. r) xxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxx "pravidelně xxxxxxxxxxx" a bude x ní xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx této xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednající xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. xxxxxxxxx 2014 x x xxxxxxx xx účasti xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nebo xx 1. xxxxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx před 1. xxxxxx 2016.

x) Xxxxxx "xxxxxxxxx účet" xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatelský, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo penzijní (xxxxxx) účet či xxxx, xxxxx xx xxxxxxx vkladovým xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (thrift) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx certifikátem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nástrojem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pojišťovnou xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo připisuje xxxxx x xxxx xxxxxx.

x) Termínem "schovatelský xxxx" se xxxxxx xxxx (mimo xxxxxxxxxx xxxxx a smluv x xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (včetně, xxxxxx xxxx výlučně, xxxxx xxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxx komoditní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx selhání, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jistině;. xxx xxxx xxxxxxx xxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx).

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxx účast" xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (partnership), xxxxx xx xxxxxxxx institucí, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxx x xxxx osobní xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, který xx finanční institucí, xx majetkovou účastí xxxxxx účast xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zakladatele xxxx xxxxxxxxxxx všech nebo xxxxx prostředků xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx mající nejvyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx americká osoba xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxx. prostřednictvím xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx výnos xx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), kterou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx, úraz, xxxxxxxxxxx xxxx škodu xx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu" xx rozumí xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx po částech xxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx více xxxx. Xxxxx termín rovněž xxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x jurisdikci, x xxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx) x kapitálovou xxxxxxxx vyšlí xxx 50&xxxx;000 XXX.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx hodnota" xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx částek:

(i) částka, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx odkupu xxxx xxxxxxxx smlouvy (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx), x

(xx) xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xx.

Xxx ohledu xx xxxx uvedené xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxx splatnou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako:

(1) xxxxxx x případě xxxxx xx zdraví xxxx nemoci xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ekonomickou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

(2) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvy {xxxx než xxxxxxx x xxxxxxxx pojištění x xxxxxx zániku xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. x době xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx stanovení xxxxxxxxxx x xxxxxx opravy xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx chyby, xxxx

(3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx účet" xx xxxxx xxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx americký xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx účet" xx xxxxxx xxxxxxxx účet xxxxxx oznamující xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, xxxxxxxx:

(x) x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx je účet xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx je rezidentem x České republice x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxx účet úrok xxxxx než 10 XXX, xxxx

(xx) x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx, která xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx nebo připisován xxxxxx ze zdroje xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznamování xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx X nebo xxxxxxxx 61 xxxxx X xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s jednou xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou. Xxx ohledu xx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účet, xxxxx xxxxx xxxx xxxx identifikován xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx použití xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x příloze I.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxx xxxx" xx xxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxx xxxx xxxxxxxx účet, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Osoba xxxx xxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx prospěch xxxx xxxxx nebo xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx poradce xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx Dohody xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x za xxxxxxxx účtu xx xxxxxxxxxx tato xxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx, kdo xx xxx xxxxx na xxxxxxxxx odkupného xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx majitelem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx osoba x nárokem na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Po xxxxxxxx xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu se xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x nárokem xx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxx.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xx rozumí xxxxx Spojených xxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx je rezidentem xx Spojených xxxxxxx, xxxxxx společnost xxxx xxxxxxxx společnost xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zřízená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx nebo některého x xxxxxx států, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

(x) xxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx by byl xxxxxx platného právního xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozsudky xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx záležitostí správy xxxxxxxxxxx xxxxx a

(ii) xxxxx xxxx více xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx občanem xxxx xxxxxxxxxx Spojených xxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxx. xx) xx xxxxx vykládat x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx Revenue Xxxx).

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba" xx xxxxxx americká xxxxx, xxxxx xxxx:

(x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx zavedených xxxxxx x xxxxxxx papíry,

(ii) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx téže xxxxxxxxx přidružené skupiny xxxx definice v §1471(x)(2) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx (x),

(xxx) Xxxxxxxxx xxxxx xxx agenturou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(xx) xxxxxx Spojených xxxxx, xxxxxxxxx teritoriem, jejich xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pověřenou organizací x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

(x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle §501(x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x §7701(x)(37) xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx,

(xx) bankou podle xxxxxxxx v §581 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

(xxx) realitním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx v §856 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

(xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §851 xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z x. 1940 (15 X.X.X. 80x-64),

(xx) společným xxxxxxxxxx xxxxxx podle definice x §584(x) daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx států,

(x) xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx xx daní xxxxx §664(x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx stati xxxx xxxxx xx xxxxxxx x §4947(a)(1) daňového xxxxxxxx Spojených xxxxx,

(xx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, forwardů x xxxxxxx x xxxx), xxxxx xx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo některého x xxxxxx xxxxx,

(xxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §6045(x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx

(xxxx) xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx v §403(x) xxxx §457(g) xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxx" xx rozumí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, například xxxxxxxxx xxxx:

xx) Termínem "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx osobou.

hh) Xxxxxxxx "xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx státech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx původního xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, mezd, xxxxxx, xxxxx, náhrad, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ročních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zisku x příjmu, pochází-li xxxx platba ze xxxxxx xx Spojených xxxxxxx. Bez vhledu xx výše uvedené xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

xx) Xxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx entitou, xxxxxxxx některá x xxxxxx entit xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx společné. Xxxxxx "xxxxxxxx' pro xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx. Bez ohledu xx xxxx xxxxxxx xxxx česká republika xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxx xx xxxxxxxxxx x §1471(e)(2) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxxx XXX" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxxx.

xx) Xxxxxxxx "xxxxx XXX" xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo českého xxxxxxxx poplatníka.

ll) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx osoby" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ovládají xxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxx se tímto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx svěřenského majetku, xxxxx xxxxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxxx fondu (xx-xx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jiná xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxx uspořádán, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem, xx tímto xxxxxxxx xxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Termín "ovládající xxxxx" je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pracovní xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx Dohodě, xx význam, xxxxx x té xxxx xxx xxxxx práva xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx významu (xxxxx xxxx x rozporu x jejich vnitrostátními xxxxxxxx předpisy), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

Článek 2

Povinnosti získávat x xxxxxxxxx informace x oznamovaných xxxxxx

1. Xxxxx článku 3 Xxxxxx xxx smluvní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx článku x xxxxx xxxxxxxxxxxx účtech x xxxxxx za xxx xx xxxx xxxxxxxxx automaticky vymění x xxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx článku 27 Smlouvy.

2. Xxxxxxxxx x vyměňované xxxxxxxxx xxxx:

x) v případě Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oznamovaném xxxxxxxxx účtu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci:

(1) xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxx specifikované xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a x xxxxxxx xxxxxxxxxx entity, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx xxxxxxxxxxx x příloze I xxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, adresu x (xxxxxxxx) xxxxxxxx XXX xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby,

(2) xxxxx xxxx (xxxx xxxxx xxxxx účtu neexistuje, xxxx funkční ekvivalent),

(3) xxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxx oznamující české xxxxxxxx instituce,

(4) zůstatek xx účtu xxxx xxxxxxx účtu (xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x pojištění xxxxxxx, xxxxxx kapitálová xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxx v tomto xxxx xxxx zrušen, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx,

(5) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účtu:

(A) xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx hrubá xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hrubá xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x prostředků držených xx xxxx, xx xxxxx uvedených případech xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx (nebo x souvislosti s xxxxx) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x

(X) celkové xxxxx výnosy x xxxxxxx xxxx zpětného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxxxx xxxx,

(6) x xxxxxxx jakéhokoli depozitního xxxx celková xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx náležitého xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxx 5 a odst. 2 xxxx. a) xxxx 6 tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zavázanou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx částky zaplacené xxxxxxxx účtu za xxxxxxxx zpětný xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(x) X případě Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxx americké finanční xxxxxxxxx:

(1) xxxxx, xxxxxx x xxxxx XXX xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx.

(2) xxxxx účtu (xxxx xxxxx číslo účtu xxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx),

(3) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamující xxxxxxxx finanční instituce,

(4) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na depozitní xxxx,

(5) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx a

(6) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo připsaných xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kapitoly 3 xxxxx X nebo xxxxxxxx 61 části X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxx x xxxxxx výměny xxxxxxxxx

1. Xxx xxxxx povinnosti xxxxxx informaci xxxxx článku 2 Xxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx provedených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx zásad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x výši x charakteristiku xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o daních x příjmů.

2. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 2 Xxxxxx xxxx být xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx měna xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx částek.

3. Pokud xx týká článku 2 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx z xxxx 2014 x xx xxxxx xxxxxxx xxx x tou výjimkou. xx:

(x) V xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

(1) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx z xxxx 2014, xxxx xxxxx xxxxxxxxx popsané x článku 2 odst. 2 xxxx. a) xxxxxx 1 xx 4 Xxxxxx.

(2) xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2015, xxxx informace xxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 písm. a) xxxxxx 1 až 7 xxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxx výnosů xxxxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 5 xxxxxxx X Xxxxxx, x

(3) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x skutečnostech x xxxx 2016 x x xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx informace xxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx 1 xx 7 Dohody.

(b) X případě Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x roku 2014 x z xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. b) Xxxxxx.

4. Xxx ohledu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx článku xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2014, x xxxxx článku 6 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx DlČ xxx xxxxxxxx XxX jakékoli xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx daňového poplatníka xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zjistí x do xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx příslušné osoby, xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

5. Podle xxxxxxxx 3 a 4 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 Dohody xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx vztahují.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny popsané x článku 2 Xxxxxx,

x) xxxxxxx pravidla x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx článku 5 Xxxxxx x

x) xxxxx potřeby xxxxxxx postupy pro xxxxxx informací oznamovaných xxxxx článku 4 odst. 1 písm. x) Xxxxxx

7. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx povinnost zachovávat xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx Dohody xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx přesvědčený, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx příslušného xxxxxx xxxxxxx

(x) ochranné xxxxxxxxxx zaručující, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x

(xx) infrastrukturu xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně zavedených xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x důvěrnou xxxxxx informací, xxxxxx x xxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řešit xxxxxx x problematiku xxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 5 Xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx, xxx xx xx xxxx roku 2015 xxxxx s xxxxx stanovit, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zavedeny.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 2 Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx datem pozdějšího x písemných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx ochranné mechanismy x xxxxxxxxxxxxxx popsané x xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čas xxx xx, xxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xx takové xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx získávat x vyměňovat informace xxxxx článku 2 Xxxxxx xxxxxxx datem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 8 xxxxxx článku xxxxxx příslušným orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxx Xxxxxx pozbyde xxxxxxxxx xxxx 30. xxxx 2015. pokud x xxxxxx xxx xxxx podle xxxxxxxx 9 tohoto xxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxxxxx stran x xxxxxxxxx článek 2 Xxxxxx.

Článek 4

Xxxxxxxxxxx XXXXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx. Xxxxx oznamující xxxxx finanční instituce xx považuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx §1471 daňového xxxxxxxx Spojených států x xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxx paragrafu, jestliže Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx článků 2 a 3 Xxxxxx ve xxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci x jestliže xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce:

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 2 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x článku 3 Xxxxxx,

x) pro xxxxx rok 2015 x 2016 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx název xxxxx xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, které poukázala xxxxxx x úhrnnou xxxx xxxxxxxx plateb,

c) xxxxxxxx platné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx registrace xxx xxxxx FATCA,

d) v xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx jako

(i) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxx §1441 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx primární xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxx A xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států,

(ii) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx společnost (xxx xxxxx §1441 x §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx), xxxx

(xxx) xxxxxxxxxx svěřenský xxxx, který xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxx §1441 x §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx),

xxxxx 30 % xxxxxxxxx platby xx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) v xxxxxxx xxxxxxxxxx české xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx článku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se finanční xxxxxxxxx poukáže xxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx bezprostřednímu xxxxxx této xxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxx xxxxx xxx sražení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx na xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §1471 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx států, pokud xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx.

2. Výjimka x pravidel vztahujících xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxx daň xxxxx §1471 xxxx §1472 daňového zákoníku Xxxxxxxxx států u xxxx držených nespolupracujícím xxxxxxxxx xxxx (podle xxxxxxxx x §1471(x) (6) xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx), xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán x xxxxx účtu obdrží xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx x souladu s xxxxxxx 3 Dohody.

3. Xxxxxxxx nakládání x xxxxxxx důchodovými xxxxx. Xxx účely §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx xxxxx Spojené xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx v příloze II, xxxxxxxx xxxx x FFI xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx požadavky, xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx tento účel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x České republice xxxx xx x xx xxxxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxx, xxxx předem určené xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, příděly, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Spojené xxxxx x každou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x FFI považovanou xx splňující požadavky, xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx pravidla týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi. Xxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx odstavce 1 xxxxxx článku xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xx propojenou xxxxxx xxxx xxxxxxx, která xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx této xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx se XXX xxxx XX1 xx xxxxxxxx FFI xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §1471 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx států nebo xx xxxxxxxxxx entitu xxxx pobočku, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx XX xxxxx xxxxx xxxxxxx platnosti xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx podmínky xxxx Xxxxxx x, xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxxx za splňující xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx skutečného vlastníka xxx xxxxx §1471 xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx za předpokladu, xx:

x) česká xxxxxxxx xxxxxxxxx bude s xxxxxx xxxxxxx propojenou xxxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx institucí xxx xxxxx xxxxxxxxx oznamovaní x xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Dohody x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zástupcům xxxxxxx jako neúčastnící xx finanční xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo pobočka xxxxxx xxx xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x oznámí xxxxxxxxx x xxxxxx účtech xxxxx xxxxxxxxx x §1471 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx států v xxxxxxx povoleném platnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ovládané xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jurisdikci, kde xx xxxx xxxxxxx xxxx propojená entita xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, v xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx entita xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jiná xxxxxxxxx xxxxxx tuto pobočku xxxx propojenou entitu xxxxxxxxx x obcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxxxx z §1471 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx států.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx. Bez xxxxxx xx článek 3 odstavce 3 x 5 Xxxxxx:

x) Česká xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vyměňovat xxxxxxxxx xxxxxxxx se kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx kalendářnímu xxxx, xx kterém xxxx xxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxxx se XXX oznamovány IRS x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Spojených xxxxx:

x) Xxxxx republika xxxx xxxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterého jsou xxxxxxxxx se FFI xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxx IRS v xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx států;

c) Spojené xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx x vyměňovat xxxxxxxxx vztahující se xx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx získávat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) Spojené xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx xxxx, xx xxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx článek 1 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x přílohách x Xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx českým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva financí Xxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx toto xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 5

Spolupráce xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx

1. Xxxx významné x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxx druhé smluvní xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx administrativní xxxxx xxxx xxxx méně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo Neúplných xxxxxxxxx xxxx vést x jiným xxxxxxxxx Xxxxxx. Příslušný xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), aby xxxxxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků.

a) Xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx ze jmenovaných xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx, xx ze strany xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx jurisdikci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx významného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx právo (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), aby xxxxxxx významné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx donucovací akce xxxxxxxx nedodržování požadavků xx 18 xxxxxx xxxx, co xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zašle xxxxxxxx x významném xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Spojené xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Využívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolit, aby x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx na xx xxxxxxx xxxxxx klade xx xxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxx externí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědností xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zavedou xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx finančním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účelem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxx.

Článek 6

Xxxxxxxx xxxxxxx xx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxx informací a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx. Xxxxx Spojených xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx republikou. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x posilování vztahů x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pokračovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx legislativy x dosažení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxx x průtokovými xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx příjmy. Smluvní xxxxxx xx zavazují xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, i x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cílů xxx srážení xxxx xx xxxxxxxxxxxx průtokových xxxxxx x z xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx společného modelu xxx oznamování x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Organizací xxx xxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx x s Xxxxxxxxx unií na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx Spojenými xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxxx standardu oznamování x postupů náležité xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Dokumentace x xxxxx vedeným x 30. xxxxxx 2014. Xxx oznamované účty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x 30. xxxxxx 2014, xxxxx:

x) Xxxxxxx státy se xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx 2017 x xxxxxxxxxxxxx let stanoví xx 1. xxxxx 2017 pravidla xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx získaly x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx článek 2 xxxx. 2 písm. b) xxx 1 Dohody x

x) Xxxxx xxxxxxxxx xx zavaluje, že xxx oznamovaní xxxxxxxxxxx x roku 2017 x následujících let xxxxxxx do 1. xxxxx 2017 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx amerických xxxx, xxx xxxxxxxx článek 2 xxxx. 2 písm. x) xxx 1 Xxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxxxxxxxxx uplatňování XXXXX v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. České republice xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podmínek podle článku 4 nebo přílohy I Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx FATCA xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohody, xxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zasazuje xxxxxxx stejné xxxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx x článcích 2 x 3 Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx ni xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx x x článcích 5 xx 9 Xxxxxx.

2. Spojené xxxxx České republice xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámí a xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x Dohodě, x xx xx data xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx neodmítne.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxxx

1. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxx Dohody, každá xx xxxxxxxxx stran xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx náležitých opatření, xxxxx xxxxxxxxx plnění Xxxxxx.

2. Xxxx Xxxxxx xxxx být měněna xxxxxxxxx písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x článku 10 xxxx. 2 Dohody.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx

Přílohy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Dohody.

Xxxxxx 10

Xxxxx x xxxxxxxx

1. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx v platnost x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx dokončila xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx Dohody x platnost.

2. Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx uplynutí 12 xxxxxx xx data xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany xx 31. xxxxxxxx 2016 x dobrým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx tak, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uvedených v článku 6 Dohody.

Na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxx v Xxxxx xxx 4. xxxxx 2014 ve xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, přičemž obě xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx Xxxxxx republiku

Mgr. Xxxxxx Hornochová v. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxx x'xxxxxxxx x.x. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice

XXXXXXX I

POVINNOSTI XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX X OZNAMOVANÝCH XXXXXXXXXX XXXXXX X O XXXXXXXX NĚKTERÝM XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxxx.

X. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx X Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx držených xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Xxx xxxxx Xxxxxx platí:

1. Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Spojených xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx se stanoví x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx,

3. X případě, xx xx xxxxx xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx prchavý xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 30. červnu 2014, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx oznamovacího xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx 30. xxxxxxx 2014, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnotu x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx I, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hodnota xxxxx stanoveny x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx oddílu XX xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxxx X xx x xxxxx xxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx datem, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x postupech xxxxxxxx péče x xxxxxxx I.

5. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx x oznamovaném americkém xxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx xx tyto xxxxxxxxx vztahují.

C. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přílohy X xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx oznamujícím českým xxxxxxxxx institucím xxxxxxx, xxx ke xxxxxxxx, xxx účet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účtem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx, používaly xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Česko xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx českým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx I xxx x ohledem na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, nebo samostatně, x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx).

Xx. Xxxxx existující xxxx xxxxxxxxx osob. Xxx xxxx zjišťování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fyzickými xxxxxxx ("xxxxx existující xxxx xxxxxxxxx osob") xxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

X. Xxxx, xxxxx není xxxxx prověřovat, zjišťovat xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nezvolí xxxxx, x to xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx, x ohledem na xxxxxxxxx jasně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtů, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxx volbu xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx prověřovat, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

1. Xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet fyzických xxxx xx xxxxxxxxx xxxx hodnotou, xxxxx xxxx k 30. xxxxxx 2014 vyšší xxx 50 000 XXX.

2. Xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je pojistnou xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo smlouvou x xxxxxxxxx důchodu x 30. červnu 2014 xx xxxxxxxxx xxxx hodnotou xx xxxx 250&xxxx;000 USD xxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx předpokladu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx účinně xxxxx sjednání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnotou xxxx smlouvy x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (jestliže například xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx předpisy v Xxxxx republice vyžadují xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx pojistných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky).

4. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx 50&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x 30. xxxxxx 2014 xxxxx xxx 50&xxxx;000 USD (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx než 250&xxxx;000 XXX), ale xxxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX ("xxxx x xxxxx hodnotou")

1. Xxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx elektronického vyhledávání xxxxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx institucí x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx amerických xxxxxxx:

x) zjišťování xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx amerického xxxxxxxxx,

x) jednoznačné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) aktuální xxxxxx pro doručování xxxx adresu bydliště xx Spojených státech (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo xx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účet xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxx podpisové xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo

g) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo osoby xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx instituce xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxx existujícího xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx osoby xxxxxxxxxxx xxxxx mimo Spojené xxxxx nebo osoby xxx xxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx elektronickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x amerických xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 1 tohoto xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx opatření, dokud x účtu nedojde xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx několika xxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícím x xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx D xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx B xxxx X xxxxxx xxxxxx xxxx nastane Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx povede x xxxxx xxxx xxxxxxxx americkým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s tímto xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem, xxxxx se nerozhodne xxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx bodu.

4. Xxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx B xxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem v xxxxxx xxxxxxxxx:

x) Jestliže x xxxxxxxxx x xxxxxxxx účtu jednoznačně xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve Spojených xxxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx získá xxxx dříve xxxxxxxxx x xxxx záznam x:

(1) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxx občanem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx daňové účely (xxx může xxx xx xxxxxxxxx IRS X-8 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláři),

(2) xxxx jiné xxxxx xxx Xxxxxxxxx států xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxxx vydaném xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x

(3) kopii potvrzení x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx amerického majitele xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

(x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx toto xxxxxxxxx nemá x xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

(b) důvodu, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx narození.

b) V xxxxxxx, xx informace x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx aktuální adresa xxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, jedno xxxx xxxxxxx telefonních xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x:

(1) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx americký xxxxx xxx xxxxxxxx rezident xxx xxxxxx xxxxx (xxx může být xx formuláři XXX X-8 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x

(2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx XX přílohy X, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx majitele xxxx,

x) V xxxxxxx, xx informace x xxxxxxxx xxxx obsahují xxxxxx příkazy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx o:

(1) xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx rezident xxx xxxxxx xxxxx (xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx IRS W-8 xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) a

(2) xxxxxxxxxx důkazech xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx VI xxxxxxx I, xxxxxxxxxxxxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účtu.

d) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx plnou xxx xxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxx osobě x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx úschovu xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx či xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x účtem xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x:

(1) xxxxxxx prohlášení, xx majitel xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx daňové xxxxx (xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX X-8 nebo jiném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx

(2) listinných xxxxxxxx xxxxx definice x xxxxxxxxx X xxxxxx XX přílohy I xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx status xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx provedeno xx 30. xxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, dojde xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx k xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x pododdílu X xxxx i xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx účtem, pak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx x účtem jako x oznamovaným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X xxx 4 xxxxxx xxxxxx.

3. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx A xxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxx fyzické osoby, xxxxx byl xxxxxxx xxxx oznamovaný xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud majitel xxxx nepřestane být xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou.

D. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je x 30. xxxxxx 2014, xxxx x 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku xxxxx xxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX ("xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx")

1. Xxxxxxxxxxx x elektronických xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx, xxx xxxx s xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx instituci, xxxxxxxx xxxxxxxx americké xxxxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxxx X xxxx 1 tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pole xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 3 tohoto xxxxxx a tyto xxxxxxxxx jsou x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx prohledávání xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx databáze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce musí x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X bodu 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx x aktuální xxxxxx složce x xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx dokumentech souvisejících x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx:

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx k xxxx,

x) v nejnovější xxxxxxx x založení xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x účtu,

c) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxx nebo xxx xxxx zákonné xxxxx,

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx podpisová xxxxx, x

x) x jakýchkoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx x případě, že xxxxxxxx obsahují xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Oznamující česká xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx listinné xxxxxxx, jak je xxxxxxx x xxxxxxxxx X bodu 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx:

x) státní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, v xxx xx xxxxxxx xxxx rezidentem,

b) xxxxxx xxxxxxxx majitele účtu x xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx majitele xxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) skutečnost, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx převod finančních xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx (xxxxxx účtu x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx u jiné xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx adresa xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx, xxx k účtu xxxxxxxx jakákoli plná xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx záznamů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx přidělen xxxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxx {xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx manažer xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx znalost xxxx, že xxxxxxx xxxx je specifikovanou xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx xxxxxxxx amerických xxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx prověření xxxx x vysokou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx B xxxx 1 tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, nejsou nutná xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx americkým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx účtem,

b) Xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x pododdílu X xxxx 1 tohoto xxxxxx xxxx jestliže xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxxx americkým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx účtem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx americkým xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx B xxxx 4 xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x výjimek xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

x) X výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx popsaných v xxxxxxxxx X bodu 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx byl xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx, se bude xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx majitel xxxx nepřestane xxx xxxxxxxxxxxxxx americkou osobou.

E. Xxxxx postupy xxxxxx xxx xxxx s xxxxxxx hodnotou

1. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx 30. xxxxxx 2014 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, (oznamující xxxxx finanční instituce xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx popsané x xxxxxxxxx D xxxxxx xxxxxx xx 30. xxxxxx 2015. Xxxxxxxx je takový xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx oznamovaný xxxxxxxx xxxx xxx 31. xxxxxxxx 2014 nebo xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxx xxxx x xxxx 2014 xxxxx x xxxxx zprávě x xxxx x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx xxxx oznamovaný xxxxxxxx xxxx xx dni 31. xxxxxxxx 2014 x xx dni 30. xxxxxx 2015 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovém účtu xx rok 2014, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx účtu xxxxxxxxx poté xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2014 není xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx stane xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx 2015 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prověření xxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx se xxxx xxxx účtem x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx americký účet, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxx, x němž xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a x následujících let xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx účtu nepřestane xxx specifikovanou americkou xxxxxx.

3. Xxxx, xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx D xxxxxx xxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx postupy xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx dotázání se xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx D xxxx 4 xxxxxx oddílu xx vztahu xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx hodnotou v xxxxxxxxx následujícím xxxx.

4. Xxxxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jedné xxxx xxxxxxxx americkým indiciím, xxxxxxxx x xxxxxxxxx X bodu 1 xxxxxx oddílu x xxxxxxxxxxx s účtem, xxxx oznamující česká xxxxxxxx instituce s xxxxx účtem nakládat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxx pododdílu X xxx 4 xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx účet xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zavést xxxxxxx x zajištění xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky xxxx u účtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxx novou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx majitele účtu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxx existující xxxx xxxxxxxxx osob, které xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiné xxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx účtu prokazující xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ani amerického xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxx x nižší xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx X bodů 1 xx 3 xxxxxx xxxxxx x xxxx s vysokou xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XXX x xxxxxxxxxxxxxx zprostředkovateli, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srážejícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

XXX. Xxxx xxxx fyzických osob. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx amerických xxxx x rámci účtů xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2014 a xxxxxxx ("xxxx účty xxxxxxxxx xxxx") xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

X. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxx, buď x ohledem na xxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jasně xxxxxxxxx skupinu xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx umožňují, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx nepřesahuje 50&xxxx;000 XXX xx xxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího období.

2. Xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx oddílu, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce povinna xxx založení xxxx (xxxx xx 90 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx A xxxxxx oddílu) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k založení xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve Spojených xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx (za xxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxx xxxx považuje xxxxxxxx rezident xxx xxxxxx xxxxx, i xxxx je majitel xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jurisdikce), a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx českou finanční xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx XXX/XXX postupů.

1. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx rezidentem Xxxxxxxxx; xxxxx pro xxxxxx xxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí x xxxxx nakládat xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx učtete x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx americké XxX xxxxxxxx xxxx (které xxxx být na xxxxxxxxx IRS X-9 xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

2. Xxxxxxxx x nového účtu xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx mít xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx původní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx získat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx americkým xxxxxxxxxx xxx daňové xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx účely xxxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxx neúčastnícími se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx existujícími účty xxxxx ("dříve existující xxxx xxxxx") platí xxxx uvedená xxxxxxxx x xxxxxxx.

X. Účty xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx nezvolí xxxxx xxx' s xxxxxxx na všechny xxxxx existující účty xxxxx xxxx samostatně x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx zjištěnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x (České xxxxxxxxx tuto xxxxx xxxxxxxx, xxxxx existující xxxx entit se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx ke xxx 30. června 2014 xxxxxxxxxxx 250 000 XXX, xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani oznamovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxx účtu xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 USD.

B. Xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xx xxx 30. xxxxxx 2014 zůstatek xx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx ke dni 30. června 2014 xxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx hodnota xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxx 2015 nebo jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1000&xxxx;000 USD, xxxx xxx prověřeny v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pododdílu X tohoto oddílu.

C. Xxxx xxxxx, které xx nutno oznamovat. X dříve xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xxxxx, ,xxx s xxxx xxxxxxxx jednou xxxx xxxxxxxx entitami, jež xxxx xxxxxxxxxxxxxxx americkými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxx nebo několika xxxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxx americkými xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx nakládat xxxx s oznamovanými xxxxxxxxxx xxxx. Kromě xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 4 odst. 1 xxxx. x) Dohody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Postupy xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx, které je xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx popsaných v xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx je xxxx xxxxx jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx XXXX x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx občany xxxx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx zákazníky (xxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxx) x xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx Účel místo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, že majitel xxxx je americkou xxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx x tímto účtem xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx nezíská xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx může xxx xx xxxxxxxxx XXX X-8 xxxx X-9 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejím držení xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodněně xxxxxx, xx xxxxxxx účtu xxxx specifikovanou xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxx, xxx xx neamerická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Prověřování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx účesy xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle XXX/XXX) x xxxxxx, xxx z xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx je finanční xxxxxxxxx.

x) Jestliže x xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx učtu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx oznamující česká xxxxxxxx instituce xxxxx Xxxxxxxx zprostředkovatelské xxxxxxxxxxxxx xxxxx (GIIN) xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx XXX xxxxxxx XXX, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx americkým účtem.

3. Xxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxx xxxx podle článku 4 odst. 1 xxxx. b) Dohody.

a) Xx základě xxxxxxxxx X xxxx 3 xxxx. x) tohoto xxxxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodněné xxxx, xx xxxxxxx účtu xx xxxxxx status xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxx XXX. nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx přístupná nebo xx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx nutné xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani oznamovat.

b) Xxxxxxxx majitel učtu xx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx XXX xxxx x neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxx oznamovány, jak xx uvedeno v xxxxxx 4 odst. 1 písm. b) Xxxxxx.

x) Xxxxxxxx majitel xxxx není xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce x xxxxxxxxx účtu zacházet xxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx této xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 4 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx:

(1) xxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (které xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX W-8 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláři), xx xx xxxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx státu, xxxx

(2) x případě xxxxxxxxx xx FFI xxxx registrované XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Globální xxxxxxxxxxxxxxxxxxx identifikační číslo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx XXX zveřejněné XXX.

4. Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx XXXX xx oznamovaný xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjistit (x) xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, (xx) xxx je xxxxxxx xxxx pasivní XXXX a (xxx) xxx xx jakákoli x osob ovládajících xxxxxxxx účtu xxxxxxxxx xxxxxxx nebo rezidentem. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pokynů uvedených x pododdílu D xxxx 4 písmenech x) až x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxx okolností xxxxxxxxxxxx.

x) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx informace xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX.

x) Xxx xxxxx určení, xxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce od xxxxxxxx xxxx získat xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX X-8 xxxx W-9 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx informací v xxxxx držení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx entita xx xxxxxxx XXXX.

x) Pro xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx NFFE xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rezidentem xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx využít:

(1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx postupu XXX/XXX x xxxxxxx xxxxx existujícího xxxx xxxxxx drženého xxxxxx xxxx xxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx na xxxx: xxxx xxxxxxxx, xxxxx nepřesahuje 1 000 000 XXX, xxxx

(2) čestné xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxx na xxxxxxxxx XXX W-8 nebo X-9 nebo obdobném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx účtu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx XXXX se xxxxxxxxx na xxxx xxxx hodnotou, xxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

x) Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx občanem xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx x účtem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx americkým xxxxx.

X. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx postupů xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxx, která xx xxx 30. června 2014 xxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxxx xxx xxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtů xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2014 xxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 XXX, xxx ke xxx 31. prosince 2015 nebo jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxx převyšuje 1&xxxx;000&xxxx;000 USD, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx dne toho xxxxxxxxxxxx roku, v xxxx xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

3. Jestliže x xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx má xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx dokumentace xxxxxxxxxxx x účtem xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx musí znovu xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x pododdílu X xxxxxx xxxxxx.

X. Xxxx xxxx xxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x účtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx entitami x xxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2014 nebo xxxxxxx ("nové xxxx xxxxx") platí xxxx xxxxxxx pravidla x xxxxxxx.

X. Účty entit, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, zjišťovat ani xxxxxxxxx.

Xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x ohledem na xxxxxxx xxxx účty xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx jasně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx kartě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx oznamovat, xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx zabrání, xxx zůstatek xx xxxx dlužný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx 50 000 XXX.

X. Ostatní nové xxxx entity. X xxxxxxx xx nové xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx A xxxxxx xxxxxx, oznamující česká xxxxxxxx instituce xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx: (x) xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx; (xx) českou xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; (xxx) xxxxxxxxx xx FFl, XXx xxxxxxxxxxx xx FFl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených států; xxxx (xx) xxxxxxx XXXX nebo xxxxxxx XXXX.

1. Xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 2 xxxxxx oddílu omamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určit, xx majitel účtu xx xxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxx instituce xxxx partnerské jurisdikce, xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx informací, xxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxx, nebo x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce, x xx xxxxx xxxx, xx xx použitelné.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx XXX nakládá xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, potom xxxxx xxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx platby tomuto xxxxxxxx účtu musí xxx oznamovány, xxx xx xxxxxxx v článku 4 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx Xxxxxx.

3. Xx xxxxx xxxxxxxxx případech xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx majitele účtu. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx XXXX, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxx zjišťovat xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx stanoveno x xxxxxxxxx XXX/XXX, x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx čestného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx takové xxxxx. Xxxxx xx jakákoli xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx účtu: (x) xxxxxxxxx osobou, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (ii) xxxxx xxxxxxxxx 13 xxxx 3 xxxxxxx x) tohoto oddílu xxxxxx xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xxx) xxxxxxxxx se XXX, XXX xxxxxxxxxxx xx XXX dodržující xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx států, (xx) xxxxxxx XXXX xxxx (x) xxxxxxx XXXX x žádná z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx rezidentem, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

x) Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx XXX zachází xxxx x neúčastnící se xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx americkým xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxx tak, xxx je xxxxxxx x článku 4 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx.

XX. Xxxxxxxx xxxxxxxx x definice. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx:

X. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důkazy. Oznamující xxxxx finanční instituce xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkazy, jestliže xx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituci xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Definice. Xxx účely xxxxxxx X xxxxx níže xxxxxxx xxxxxxxx.

1. XXX/XXX xxxxxxx. "XXX/XXX xxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče x xxxxxxxx zákazníka, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx opatření xxxxx praní špinavých xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx.

2. XXXX. "XXXX" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, která není XXX xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx pododdílu X xxxx 4 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx entitu, xxxxx xx zřízena x Xxxxx republice xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx NFFE. "Xxxxxxx XXXX" xx xxxxxx jakákoli XXXX, xxxxx xxxx (x) xxxxxxx XXXX, (ii) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX. "Xxxxxxx XXXX" se xxxxxx jakákoli XXXX, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxx 50 % xxxxxxx xxxxxx XXXX za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx oznamovací xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 50 % xxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxx předchozího xxxxxxxxxxxx xxxx nebo jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx NFFE jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx trhu cenných xxxxxx xxxx xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx pravidelně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) NFFE xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx teritoria,

d) XXXX xx xxxxxx (xxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx politickým xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zahrnuje stát, xxxx, okres xxxx xxxx) nebo veřejným xxxxxxx vykonávajícím xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx teritoria, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jinou než xxxxxxxxx centrální emisní xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx vlastněnou jednou xxxx několika z xxxx xxxxxxxxx institucí,

e) xxxxxxx podstatné činnosti XXXX xxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxx nebo xxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx zabývají obchodem xxxx podnikáním, xxxxx xx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x tou xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxx, xxxxxxxx entita funguje (xxxx se xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx některý xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx akvizice nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx držení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kapitálových xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) XXXX xxxxx xxxxxxxxxxx podnikání x xxxx žádnou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx kapitál do xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, xxx xx činnost xxxxxxxx instituce, za xxxxxxxxxxx, že XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx 24 xxxxxx xx xxxx počátečního xxxxxxxxxx XXXX.

x) NFFE x xxxxxxxxxx pěti xxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx provádět xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXXX xx převážné xxxxxx finančními a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx entitami, nebo xxx tyto xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x neposkytuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zabývá xxxxx xxxxxxxxxx, než xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXXX xx "xxxxxxxxxx XXXX" xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx států, xxxx

x) XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené požadavky:

i. xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx náboženské, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx organizací, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx organizací, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

xx. x xxxxxxxxxx svého xxxxx xx osvobozena xx xxxx x xxxxxx,

xxx. xxxx xxxxx akcionáře xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx majetkovými xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx majetku,

iv. xxxxxxxxx xxxxxx jurisdikce xxxxx XXXX, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX nepovolují, aby xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxx xxxx využity xx prospěch xxxxxxxx xxxxx xxxx necharitativní xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxx plateb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx netto xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x

x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX, xxxx dokumenty x xxxxxxx NFFE vyžadují, xxx po likvidaci xxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxx xxxxxxx vládě xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxx jejímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx celku.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx účet. "Xxxxx xxxxxxxxxx účet" xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2014.

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x pravidla xxx převod xxxx

1. Xxxxxxxxx účtů fyzických xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstatku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jen v xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx účty xxxxxxxxx xxxxxxx xx datovou xxxxxxx, xxxx. číslo xxxxxxxxx xxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x umožňují xxxxxxxx zůstatků xxxx xxxxxx xx účtech. Xx xxxxxx splnění xxxxxxxxx na sloučení xxxx, xxxxxxxxx v xxxxx bodu 1, xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx celý xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu.

2. Sloučení xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxx x xxxxx všechny finanční xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo u xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx v míře, x jaké xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce tyto xxxxxxxx xxxx propojují xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, např. xxxxx xxxxxxxxx nebo identifikační xxxxx xxxxxx xxxx, x umožňují sloučení xxxxxxxx na xxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxx.

3. Zvláštní xxxxxxxx xxx slučování xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky. Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxx je xxxxxxxx účet xxxxx x vysokou xxxxxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx je xxxxx xxxx xxxxxxx vlastněn, xxxxxxx xxxx zřízen xxxxxx xxxxxx (nikoli xx xxxxxx zmocněnce), xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx sloučit.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vedených x jiné xxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx oznamující xxxxx finanční instituce xxxxxxx prahové xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx I, xx této xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanoveného x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx přílohy X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vládním xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx úřad xxxx xxxx) x xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx prohlašuje, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

2. X případě xxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx úřad xxxx xxxx), ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxx používá xxx xxxxx zjišťování xxxxxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx úřední dokument xxxxxx oprávněným xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx), xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx adresa jejího xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx (nebo xx xxxxxxxxx teritoriu), o xxx xxxxxx prohlašuje, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, nebo v xxxxxxxxxx (xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxxx finančního xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx XX (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Spojených xxxxx), xxxxxxxx x dokumentů, xxxxx formulářů X-8 xxxx X-9, zmíněný x xxxxxxx dané xxxxxxxxxx k xxxxxx XX pro xxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx xxxx entit.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, úvěrovou xxxxxx třetí osoby, xxxxxxxxxxx návrh nebo xxxxxx Xxxxxx. xxx xxxxx papíry Xxxxxxxxx xxxxx.

X. Alternativní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx .x případě xxxxxxxx xxxxxxx s kapitálovou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx fyzická xxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx) x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x může xxxxxxxx x takovým xxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem, xxxxx xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx předpokládat, že xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je specifikovanou xxxxxxxxx osobou, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx americké xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx B xxxx 1 xxxxxx XX xxxxxxx x. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx předpokládat, že xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xx musí xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx B bodu 3 xxxxxx XX xxxxxxx X.

X. Xxxxxxxxx xx xx třetí xxxxxx. Bez ohledu xx xx, xxx xx volba xxxxxxx xxxxx pododdílu X xxxxxx X xxxx xxxxxxx X, Česká xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx institucím xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stranami x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx států.

PŘÍLOHA XX

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jako xx zahraničními xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XXX) považovanými xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx II xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí nebo xxxxxxxx příslušných xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx: (1) xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx používat xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx entity x xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx k xxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxx (2) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx změn xxxxxxxxx již nepředstavují xxxxx riziko toho, xx xx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx amerických daní. Xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx textu xxxxxx xxxxxxxxx k xxxx podpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx v xxx stanoveno xxxxx.

X. Xxxx osvobození xxxxxxxx xxxxxxxxx než xxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x neoznamujícími xxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §1471 x §1472 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou odvozeny x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx finanční činností xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxxx. Vláda Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (který xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxx obec) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx xx skládá x xxxxxxxxx součástí, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx rozumí jakákoli xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, zařízení xxxx xxxx orgán xxx ohledu xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vládní xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx jeho vlastní xxxx xxxx xx xxxx účty České xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx nesmí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby. Xxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx panovníkem, xxxxxxx úředníkem xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pracovníkem jednacím xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx rozumí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx od Xxxxx republiky nebo xxxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx předpokladu,

a) Xxxxxx xx xxxxx xxxx prostřednictvím jedné xxxx více ovládaných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jednou xxxx několika českými xxxxxxxx xxxxxxxx;

x) Čisté xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxx xxxx nebo xx účty jedné xxxx více českých xxxxxxxx entit, xxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx neplyne xx xxxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx; a

c) Xxxxxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxx přejde na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vládních xxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx soukromých osob, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zamýšlenými xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jsou prováděny xxx širokou xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx blaho xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx soukromých xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxx entity x xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x oblasti obchodního xxxxxxxxxxxx, jsou-li x xxxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx organizace. Jakákoli xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), (1) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, (2) xxxxx má s Xxxxxx xxxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxx dohodu x xxxx xxxxx x (3) xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx. Instituce, která xx, s výjimkou xxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx, xx zákona xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxx. Tato xxxxxxxxx xxxx zahrnovat zařízení, xxxxx xx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxx nebo xxxxxx vlastněno Českou xxxxxxxxxx.

XX. Fondy xxxxxxxxxx xx osvobozené skutečné xxxxxxxxx. S níže xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jako x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §1471 x §1472 xxxxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx.

X. Důchodový xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx Xxxxxxx, Xxxx zřízený x Xxxxx republice xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xx oprávnění x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odvozeny xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx by xxx x těmto výhodám xxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx takový xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx omezení oprávnění x xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx poskytování penzijních xxxx důchodových xxxxx.

X. Xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx. Fond xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dávek, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jejich kombinace xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx poskytované xxxxxx, x to xx předpokladu, xx xxxx:

1. Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxx xx xxxx než xxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx;

2. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobách; x

3. Splňuje alespoň xxxxx x těchto xxxxxxxxx:

x) Xxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejích xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx x investování;

b) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxx plánů xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx X xx D tohoto xxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxx a penzijních xxxx popsaných v xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxx X xxxx xxxxxxx XX) xx sponzorujících xxxxxxxxxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z fondu xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx specifikovaných xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxx převodu xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx A xx X xxxxxx xxxxxx xxxx xx důchodových x penzijních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx X xxxxxx V této xxxxxxx XX), xxxx xx xx rozdělování xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx určitými xxxxxxxxx xxxxxxxx sankce; xxxx

x) Xxxxxxxxx (jiné xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx zaměstnanců xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50&xxxx;000 XXX xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze I xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx měny.

C. Xxxxxxxxx fond x xxxxx xxxxxx. Fond xxxxxxx v České xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx smrti oprávněným xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo bývalými xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx služby, x to xx xxxxxxxxxxx, xx:

1. Xxxx xx méně xxx 50 účastníků;

2. Do xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx XXXX;

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, zaměstnavatelů xx xxxxx (jiné xxx xxxxxxx xxxxxxx x důchodových fondů xxxxxxxxxxx podmínky smlouvy xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 1. oddílu X xxxx přílohy Xx) jsou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

4. Xxxxxxxxx, kteří nejsou xxxxxxxxx České republiky, xxxxxx nárok xx xxxx xxx 20 % x xxxxxxx xxxxx; a

5. Fond xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem xxx poskytování xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxx pracovní neschopnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účastníkům, kteří xxxx současnými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníka (xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx náhradou xx xxxxxx xxxxxx prováděné xxx xxxxxxxxxxxx skutečného xxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx entita xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníku. Xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx entitou, xx xxxxxxxxxxx, že každý xxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx držitel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx této xxxxxx) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx instituce omezeného xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xx FFI xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x FFI xxxxxxxxxxxx xx splňující xxxxxxxxx xxx xxxxx §1471 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

X. Finanční xxxxxxxxx x místní xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující tyto xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právních xxxxxxx České xxxxxxxxx;

2. Xxxxxxxx instituce xxxxx xxx stálé xxxxx xxxx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx místem podnikaní xxxx místo, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Finanční instituce xx nesmí snažit xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx účtů mimo xxxxx České republiky. Xxx xxxx xxxxx xxxxx mít xx xx, xx xx xxxxxxxx instituce xxxxx xxxxxx zákazníky nebo xxxxxxxx účtů xxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeno, xx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxx, xxxxx xxxxxx sídlo xxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxx xx xxxxx způsobem xxxxxxx oslovit xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x) xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na rozhlasové xx xxxxxxxxx stanici xxxxxxxx převážně xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxx dojít x xxxxxx xxxxxx i x xxxxxx zemích, xxxxxxx-xx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ani xx xxxxx xxxxxxxx nesnaží xxxxxxx xxxx získat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

4. Finanční xxxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx účely xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx;

5. Xxxxxxx 98 % xxxxxxx finančních xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx rezidenty (xxxxxx xxxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxx test xx xxxxx. Xxxxx republika xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx určit xxxxx datum xxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxx xx rok x xxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx entity, které xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx se xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx data xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a finanční xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, jak xx xxxxxxx xxxx;

6. Finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze I k xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx neúčastnící xx finanční xxxxxxxxx x xx sledování xxxx, zda zřídí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx), nebo xxx xxxxxxxxx pasivní XXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx;

7. Xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx finanční účet xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx, která není xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx držený pasivní XXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx rezidenty xxxx xxxxxxxxxx občany a xxxxxx rezidenty Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxx takový xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, kdyby xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx IRS xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXXXX), nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

8. Xx xxxxxx x dříve xxxxxxxxxxx xxxxx držených fyzickou xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx existující xxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxx stanovenými x xxxxxxx X xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx účty za xxxxxx xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx požadováno, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx požadavků xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx IRS týkajících xx registrace xxx xxxxx XXXXX), xxxx xxxxxx finanční účet xxxxxx;

9. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x Xxxxx republice x, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx X xx X oddílu II xxxx přílohy xx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pododdílu X; a

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx nesmí mít xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx nebo vedení xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobami x xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výhradně (x xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx) xxxx x) xxxxx nebo b) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxx převážně v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx x x případě xxxxxxxxxx záložny xxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x poskytování xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx záložno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyšší než xxx xxxxxxx;

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx v pododdílu X xxxx 2 x x xxxxxxxxx X xxxx 3 xxxxxx oddílu za xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx stránek popsaných x pododdílu A. xxxx 3 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx neumožňují xxxxxxxx xxxxxxxxxx učtu;

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxx majetek x hodnotě vyšší xxx 175 xxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x hodnotě vyšší xxx 500 xxxxxxx XXX: x

5. Propojená xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a propojená xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx propojené entity, xxxxx xx důchodovým xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx A xx X xxxxxx II xxxx xxxxxxx XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx oddílu, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx X.

X. Finanční xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx hodnotou. Xxxxx finanční instituce xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. Xxxxx xxxxxxxx účet vedený xxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx entitou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 XXX při xxxxxxx pravidel uvedených x příloze I pro xxxxxxxxx xxxx x xxx převod xxxx x

3. Finanční xxxxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyšší xxx 50 milionů USD x xxxxxxxx xxxxxxxxx x jakékoli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx konsolidovaných xxxx xxxxxxxxxxxxx rozvahách xxxxxxx majetek x xxxxxxx; xxxxx xxx 50 xxxxxxx XXX.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující tyto xxxxxxxxx:

1. Finanční instituce xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx x přeplatek není xxxxxxxx xxxxxx zákazníkovi x

2. Xxxxxxxxxx xx 1. července 2014 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyšší xxx 50&xxxx;000 XXX, nebo x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx vklad xxxxxxxxx v hodnotě xxxxx xxx 50 000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx xx 60 dnů xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx I pro xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx měny. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx sporných xxxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Investiční xxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxx požadavky x xxxx xxxxxxxx pravidla. Xxxxxxxx instituce popsané x xxxxxxxxxxx X xx X xxxxxx xxxxxx jsou neoznamujícími xxxxxxxxxx institucemi v Xxxxx republice, x xxxxx se xxxxxxx xxxx x XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účely §1471 xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx v xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx jakoukoli xxxxxxxxxx entitu.

A. Svěřenský xxxx xxxxxxxxxxxxx svěřenským xxxxxxxx. Svěřenský xxxx xxxxxxx xxxxx zákonů Xxxxx republiky x xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, XXX xxxxxxxxxx podle xxxxxx 1 nebo xxxxxxxxx xx XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx- x xxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Finanční xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X bodech 1 x 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxxxxxxxxxxx entitu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx X xxxx 3 xxxxxx xxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx entitou, xxxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxx, x x) xxxxxx si x xxxxxxxx xxxxxxxxx sjednala, xx xxxx vůči xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx entita.

2. Finanční xxxxxxxxx je sponzorovanou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizovanou podle xxxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zahraniční xxxxxx společností nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxxx americké xxxxxxxx xxxxxxxxx, která souhlasí x xxx, xx xxxx jednat, xxxx xxxxxxxx, xxx pobočka xxxxxxxx instituce vůči xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx entita x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx plateb xxxxxxxx xxxxxxxxx x měla xxxxxxx ke všem xxxxxxxxxx x účtech x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx účtech x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx zahraniční obchodní xxxxxxxxxx, pokud je xx svém součtu xxxx xxx. 50 % xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx považuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx "xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx" xx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx států, xxxxx xxxxxxx nebo xx má xx xx, xx xxxxxxx xx xxxx součtu xxxxxxx 10 % xxxxx hlasovacích xxxx xx všech xxxxxxx xxxxx xxxx zahraniční xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx entita xx oprávněna jednat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (například xxxx xxxxxxx xxxxx, svěřenský xxxxxxx, xxxxxxx ředitel xxxx xxxxxxx partner) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXXXX;

x) Sponzorující entita xx xxxxxxxxxxxxxx u XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx IRS týkajících xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXXXX;

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, sponzorující xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx registraci xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXXXX nejpozději xx 31. prosince 2015 xxxx xx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx;

x) Sponzorující entita xxxxxxxx x xxx, xx bude x xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x oznamování x xxxxx xxxxx požadavky, xxxxx xx finanční xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx. Sponzorující entita, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxxxx x xxxxxxx xx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx, srážení, xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxx plnit xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; x x xxxxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky, xxxxx xxxx FFI xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx účastnící xx XXX;

x) Sponzorující xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituci x uvede xxxxxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxxxx splněním xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx internetových stránkách XXX týkajících xx xxxxxxxxxx xxx účely XXXXX) do xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; a

f) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X. Sponzorovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond. Česká xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, srážející xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx srážejícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx;

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx oznamující xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, FFI xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xx XXX, xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx profesionální xxxxxxx., xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx partner) x xxxxxxxx x xxx, xx xxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, srážení x oznamování x xxxxx xxxxx požadavky, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nevystupuje jako xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

4. Xxxxxxx xxxxxxx účasti x xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dvacet xxxxxxxxx xxxx (xxx ohledu xx dluhové xxxxxx xxxxxxxxx účastnícími se XXX x XXX xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx účasti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx institucí xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxx X); x

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zaregistrována x XXX jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx registrace xxx xxxxx XXXXX;

x) Sponzorující xxxxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxxx x zastoupení finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x oznamování x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx českou finanční xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx šesti xxx;

x) Sponzorující entita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci xx všech výkazech xxxxxxxxxxxxx v zastoupení xxxxxxxx instituce x

x) Xxxxx zrušen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x investiční xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx (1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkovi x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nebo (2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a jedná xxxx xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákazníka x xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

X. Investiční xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx za předpokladu, xx všechny účasti x investičním fondu (xxxxxx dluhových xxxxxx xxxxxxx než 50 000 XXX) xxxx xxxxxx xxxxxx nebo více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx NFFE xxxxxxxxx x pododdílu X xxxx 4 xxxxxx XX přílohy I, americkými xxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx institucemi, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X. Zvláštní xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx:

1. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx entitě, xxxxx xx investičním xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx X tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxx účasti xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) považují za xxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxx xx:

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx uřízené v xxxxxxxxxx jurisdikci, která xx regulována xxxx xxxxxxxxxx Xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 50 000 XXX) jsou xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx NFFE xxxxxxxxx x xxxxxxxxx B xxxx 4 xxxxxx XX přílohy I, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx americkými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx neúčastnícími xx xxxxxxxxxx institucemi; xxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je českou xxxxxxxx xxxxxxxxx (kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx drženy xxxxxx v investičním Xxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. V případě xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx E xxxx xxxxxxxxx X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx 3 článku 5 Xxxxxx, oznamovací xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x všech ostatních xxxxxxxxxxxx entit xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle Xxxxxx, xxxxxxxxxx takovou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

4. Investiční xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, nesmí xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx pododdílu E xxxx pododdílu F xxxx 2 xxxxxx xxxxxx nebo jinak xxxx XXX považovaná xx splňující xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx vydal xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že:

a) Xxxxxxxxxx fond nevydal xxx nevydá xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2012;

b) Xxxxxxxxxx xxxx všechny xxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxxx xxxx (nebo xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze I a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, když xxxx xxxx xxxxx předloženy x xxxxxxxx odkupu xxxx xxxxxx proplacení; x

x) Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zásady x postupy k xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxx případě xx 1. ledna 2017 xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

X. xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx účtů. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vyňaty xxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxx se nezachází xxxx x oznamovanými xxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxx xxxx.

1.

x) xxxx xxxxxxxxxxx spoření xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x důchodovém xxxxxxx,

x) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x následující xxxxxxxx:

(x) Xxxxxxx xxxx zaplacených xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx rok xx xxxxx 50&xxxx;000 EUR xxxx xxxxx x

(xx) Xxxxxxx xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxxxx v České xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxx

x) Účet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedený x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx účty, Xxxx vedený v Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx splňuje xxxx uvedené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

x) Účet xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx;

x) Účet je xxxxxx zvýhodněn (tj. xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx x hrubého xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx nižší xxxxxx, xxxx je xxxxxxx investičního xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx sazbou);

c) Xxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxx splněním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx spořicího xxxx (xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nebo xx zdravotní xxxx), xxxx se na xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx nesplnění těchto xxxxxxxx xxxxxxxx sankce x

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 50&xxxx;000 XXX x uplatněním xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze I xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 90 xxx, x to xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) Běžné xxxxxxxx, xxxxx se x xxxxxxx pojistné xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pojistné xxxx xxxx do té xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx věku 90 xxx, xxxxx toho, xxxxx xxxx je xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx mohla xxxxxxxx osoba xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx (xxxx xxx pojistné xxxxxx xxx xxxxxx smrti) xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaplaceného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nákladů xx xxxxx xxxxxx xxxxx, nemoci a xxxxxx nákladů (xxx xxxxxx na jejich xxxxxxxx xxxxx) xx xxxx xxxxxxxxx pojištění x jakýchkoli xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) Xxxxxxxxx xxxx drženo nabyvatelem xx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx. Smlouva x xxxxxxxxx důchodu xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x důchodovém xxxxxxx nebo doplňkovém xxxxxxxxx spoření.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx životní xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx z xxxxxx x následující xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx nebo xxxxx 50 000 EUR,

b) Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx, má xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx v členském xxxxx Xxxxxxxx unie x

x) Pojistné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 let.

C. Xxxx držený v xxxxxxxxxxxx. Xxxx vedený x Xxxxx republice, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dokumentace x xxxxxx xxxx obsahuje xxxxx závěti zesnulého xxxx xxxxxxxx listu.

D. Xxxxxxxxx xxxx. Účet xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxxx s jakoukoli x níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. se soudním xxxxxxxx xxxx rozsudkem.

2. x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx splňuje xxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxx xx xxxxxxxxxx výhradně xxxxxxx x hotovosti, peněžní xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx vhodné k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx platbou, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx účtu x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx nebo pronájmem xxxxxxx;

x) Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jakýkoli podmíněný xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jakékoli xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx majetkem podle xxxxxxx xxxxxxx;

x) Aktiva xx účtu xxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx či xxxxxxx (xxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx majetku xxxx při xxxxxxx xxxxxxx smlouvy;

d) Xxxx xxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxx kontem xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nebo výměnou xxxxxxxxxx xxxxxxx; x

x) Xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxx;

3. x povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápůjčku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx stranou xxxx platby xxxxxxxx x pozdějšímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx;

4. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadnit xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X. Xxxx xxxxxxxxxx jurisdikce. Účet xxxxxx v České xxxxxxxxx a vyňatý x definice xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx státy x jinou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za účelem xxxxxxxxx realizace FATCA xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx požadavkům a xxxxxx xxxxx zákonu xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx byl xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx jurisdikcí x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxx. Xxx xxxx uvedené xxxxxx xxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X. XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. 1. Xxxxxxxx "FFI xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxxx x xxx se xxxxx nebo agentura xxxx xxxx než Xxxxxxxxx států xxxxxxx xx získávání a xxxxxx informací xxxxx xxxxxx 1 IGA, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx modelu 1 XXX. Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxx 1 XXX" xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx x xxxxxx jiné xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednou xx xxxx jejími xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx němž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx správou Xxxxxxxxx xxxxx (XXX).

X. Xxxxxxxxx xx FFI, Xxxxxxxx "xxxxxxxxx se FFI" xx rozumí finanční xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx XXX včetně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 2 XXX, xxxxx xxxxxxxxxx x tím, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FFI. Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xx XXX" xx rovněž rozumí xxxxxxxxxxxxx zprostředkující pobočka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx není XXX oznamující xxxxx xxxxxx 1. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx "xxxxxx XXX" xxxxxx dohoda, xxxxx xxxxxxx požadavky xx xxxxxxxx instituci, xxx se s xx mohlo xxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx §1471(b) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx se xxx účely xxxx xxxxxxxx termínem "xxxxx 2 XXX" xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo Ministerstvem xxxxxxx Xxxxxxxxx států x vládou xxxx xxxx než Xxxxxxxxx xxxxx xxxx jednou xx xxxx jejími xxxxxxxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxx FATCA xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx xxxxx IRS x xxxxxxx s požadavky xxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x XXX.

Informace

Právní xxxxxxx x. 72/2014 Xx. x. x. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.1.2015.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.