Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.01.2015.


Sdělení o sjednání Dohody mezi ČR a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act

 72/2014 Sb. m. s.

Sdělení o sjednání Dohody

Dohoda

Definice Článek 1

Povinnosti získávat a vyměňovat informace o oznamovaných účtech Článek 2

Lhůty a rozsah výměny informací Článek 3

Uplatňování FATCA na české finanční instituce Článek 4

Spolupráce při dodržování a vynucování Článek 5

Vzájemný závazek ke zvyšování efektivity výměny informací a její transparentnosti Článek 6

Konzistentní uplatňování FATCA v partnerských jurisdikcích Článek 7

Konzultace a změny Dohody Článek 8

Přílohy Článek 9

Vstup v platnost Článek 10

Příloha I - Povinnosti náležité péče při zjišťování a oznamováni informací o oznamovaných amerických účtech a o platbách některým neúčastnícím se finančním institucím

Příloha II

INFORMACE

72

XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 4. xxxxx 2014 byla x Praze podepsána Xxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx a Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x mezinárodním xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx x informacích x jejich oznamování xxxxxx známé xxxx Xxxxxxx Account Tax Xxxxxxxxxx Xxx.

X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx republiky ji xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx článku 10 xxxx. 1 xxx 18. xxxxxxxx 2014.

České xxxxx Xxxxxx xx vyhlašuje xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Spojenými xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dodržování: xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx právní xxxxxxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Tax Xxxxxxxxxx Act

Vzhledem k xxxx, xx Česká xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx "xxXxxxx strana" x xxxxxxxx xxxx "xxxxxxx strany") xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx uzavřít xxxxxx x zlepšení xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx článek 27 Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx americkými x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x Xxxxx xxx 16. xxxx 1993 (xxxx xxx "Smlouva"), xxxxxxxx výměnu informací xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací,

vzhledem x xxxx, xx Spojené xxxxx xxxxxxxx přijaly xxxxxxxxxx obecně xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxx (xxxx jen "XXXXX"), xxxxx finančním xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx,

xxxxxxxx k tomu, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx XXXXX zlepšovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

vzhledem k xxxx, xx XXXXX xxxxxxxx xxxx otázek, xxxx xxxx tu, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXXXX z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,

vzhledem x xxxx, xx Spojené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx držených xxxxxxxxx České republiky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s Xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx výměny xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spolupráci xx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx standardu oznamování x xxxxxxxx pré (xxx diligence) xxx xxxxxxxx instituce,

vzhledem k xxxx, xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx koordinovat xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx FATCA x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx x duplicitnímu xxxxxxxxxx,

xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x provádění XXXXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxx x xxxx, xx xx smluvní xxxxxx přejí uzavřít xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x upravit xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle Xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x mlčenlivosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článek 27 Smlouvy,

se xxxxxxx xxxxxx dohodly xxxxx:

Xxxxxx 1

Definice

1. Xxx xxxxx xxxx dohody x jejích příloh (xxxx xxx "Dohoda") xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

x) Xxxxxxxx "Spojené státy" xx rozumí Spojené xxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx "xxxx" Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx of Xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "americká xxxxxxxxx" xx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxxxxxx Portoriko xxxx Xxxxxxxx Panenské xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "XXX" xx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx správu Xxxxxxxxx xxxxx (Internal Xxxxxxx Xxxxxxx).

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX. XXX xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx:

(1) x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx a

(2) x xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pověřený zástupce.

f) Xxxxxxxx "xxxxxxxx instituce" xx xxxxxx schovatelská xxxxxxxxx, depozitní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx pojišťovna.

g) Termínem "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx jakákoli xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxx jiného. Entita xxxx finanční xxxxxxx xx účet jiného xxxx podstatnou xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxx xxxx xx xxxxx xxx 20 % xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx z těchto xxxxxx:

(x) xxxxxx tří xxx končící 31. xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxx účetního období, xxxxx xxxx kalendářním xxxxx) před xxxxx, x xxxx je xxxxxxxx výpočet, nebo

(ii) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxx instituce" xx rozumí jakákoli xxxxxx, xxxxx přijímá xxxxxx x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx jakákoli xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxx xx xxxxxx entitou, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxx několik x xxxx xxxxxxxxx Činností xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

(1) obchodování s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx.), xxxxxx, xxxxxxxx, úrokovými x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

(2) xxxxxxxxxxxx xxxx kolektivní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

(3) jiné xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx fondů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx osob.

Tento xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x souladu x xxxxxxxx zněním použitým x xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx" x doporučeních Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxx Action Xxxx Force).

j) Termínem "xxxxxxxxxxxxx pojišťovna" xx xxxxxx xxxxxxxx entita, xxxxx je xxxxxxxxxxx (xxxx holdingovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx o pojištění xxxxxxx.

x) Termínem "česká xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx

(x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, kromě jakékoli xxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxx, a

(ii) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxx x České republice, xxxxx xx tato xxxxxxx nachází x Xxxxx republice.

l) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xx rozumí

(i) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx partnerskou xxxxxxxxxx, x

(xx) xxxxxxxx pobočka xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx zřízena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx pobočka xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Termínem "oznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx českou xxxxxxxx institucí.

o) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx" se xxxxxx

(x) xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jakékoli xxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx se nachází xxxx Xxxxxxx xxxxx, x

(xx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx státech, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xx xxx, xxxx, přijímá xxxx xxxxxxxx příjem, x xxxxxx' xx xxxxx xx vyměňovat xxxxxxxxx podle článku 2 xxxx. 2 písm. x) Dohody.

p) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je x příloze II xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxxxxxx xx xxx podpisu Xxxxxx,

x) Xxxxxxxx "neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX, xxx xx xxxxx termín xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jinou xxxxxxxx instituci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx -se finanční xxxxxxxxx podle článku 5 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx xxxx xxxxx odpovídajícího ustanovení xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) Termínem "xxxxxxxx xxxx" xx rozumí xxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx, který xxxxxxxx.

(1) x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xx investiční xxxxxxx, xxxxxxxxx majetkovou xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx účastí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxx papíry);

(2) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 1 xxxxxx článku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx účast v xxxx xxxxxxxx instituci (xxxx xxxxxx pravidelně xxxxxxxxxxxxx na zavedeném xxxx s xxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx

(x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dluhové xxxxxx stanovena, xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx vznikají xxxxxx xx zdroje xx Xxxxxxxxx xxxxxxx podléhající xxxxxxxx xxxx x

(xx) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx této Xxxxxx; x

(3) xxxxxxxx pojistné xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, uzavřené xxxx xxxxxx finanční institucí, xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx formě neinvestičního xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxx penze nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x xxxxxxxxxx poskytovaných xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx finančního xxxx x příloze II.

Xxx xxxxxx xx výše xxxxxxx termín "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxxx žádný xxxx vyňatý x xxxxxxxx xxxxxxxxxx učtu x příloze II. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx "pravidelně xxxxxxxxxxx", xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx průběžného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x "zavedený trh x xxxxxxx papíry" xxxxxxx xxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgánem xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx trh xxxxxxx x který xx významnou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxx potřeby xxxxxxxx 1 písm. r) xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx není "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" a xxxx x xx nakládáno xxxx x finančním xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx této účastí (xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jednající jako xxxxxxxxxxxxxxxx) zapsán v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx poprvé xxxxxxx x xxxxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxxxxx před 1. červencem 2014 x s ohledem xx účasti poprvé xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce x xxxx xx 1. xxxxxxxx 2014 xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxxxxxxx větu před 1. xxxxxx 2016.

s) Xxxxxx "xxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx jakýkoli xxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx penzijní (xxxxxx) účet xx xxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (thrift) xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vedený xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Depozitní xxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pojišťovnou xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nichž se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" se xxxxxx xxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x pojištění xxxxxxx) xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxxxx drženého xx xxxxxx xxxxxxxx (včetně, xxxxxx však xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, dlužního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, měnové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx selhání, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx;. xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx).

x) Termínem "xxxxxxxxx účast" xx x xxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx), která xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx kapitálová účast xxxx xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxx x této xxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx finanční xxxxxxxxx, xx majetkovou xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx kontrolu xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxxxxx xx tato xxxxxxxxxxxxx americká osoba xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (např. prostřednictvím xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxx smlouva" se xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx smlouva x xxxxxxxxx důchodu), xxxxxx xx pojistitel xxxxxxxx xxxxxxxx částku x xxxxxxx xxxxxx pojistné xxxxxxxx xxxxxxxxxx smrt, xxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx škodu na xxxxxxx.

x) Termínem "smlouva x pojištění důchodu" xx rozumí smlouva, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jednorázové xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx předpokládané xxxxx xxxxxx jedné xxxx xxxx osob. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, v xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx pojistitel zavazuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxx.

x) Xxxxxxxx "pojistná xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (jiná xxx xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxxxxxx) s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 XXX.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx hodnota" xx xxxxxx vyšší x xxxxxx xxxxxx:

(x) částka, xx kterou xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnoty), a

(ii) xxxxxx, kterou xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx xx xx.

Xxx xxxxxx na xxxx uvedené xxxxxx "xxxxxxxxxx hodnota" xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jako:

(1) xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx plnění, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ztrátu xxxxxxxxx pojistnou xxxxxxxx,

(2) xxxxxxx xxxxxx dříve xxxxxxxxxxx pojistného pojistníkovi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx {xxxx xxx xxxxxxx x životním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, snížení pojistného xxxxxx. v xxxx xxxxxxxxx pojistné xxxxxxx xxxx vyplývající z xxxxxx xxxxxxxxx pojistného x xxxxxx opravy xxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxx, xxxx

(3) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojištění xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx účet" xx xxxxx souvislostí rozumí xxxxxxxxxx xxxxxxxx účet xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

xx) Termínem "xxxxxxxxxx xxxxx xxxx" se xxxxxx finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx:

(x) x případě xxxxxxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx fyzickou xxxxx, xxxxx je rezidentem x České xxxxxxxxx x v jakémkoli xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx účet xxxx xxxxx xxx 10 XXX, xxxx

(xx) v xxxxxxx jiného než xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx, která potvrdí, xx je xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze zdroje xx Spojených státech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 části X xxxx kapitoly 61 xxxxx F xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx oznamující xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx neamerickou xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx americký xxxx, xxxxx tento účet xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx účet xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče xxxxxxxxxxx x příloze I.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxx xxxx" se xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx účet, xxxxxxxxxxx nebo označuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účet xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xx jakožto zástupce, xxxxxxxxxxxx správce, xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, investiční xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx Dohody xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx jiná xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx území Spojených xxxxx. X případě xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o pojištění xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx jakákoli osoba, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo změnit xxxxx oprávněnou xx xxxxxxx. Xxxxxxxx není xxxxx, xxx by xxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx změnit xxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x nárokem xx xxxxxxx plnění podle xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx důchodu xx xx majitele účtu xxxxxxx každá osoba x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

xx) Xxxxxxxx "americká xxxxx" xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx státech, xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx státech xxxx zřízená xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx nebo xxxxxxxxx x jejich xxxxx, xxxxxxxxx fond, xxxxxxxx

(x) xxxx xx Spojených xxxxxxx by xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávněn vydávat xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

(xx) xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx kontrolovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx občanem xxxx xxxxxxxxxx Spojených xxxxx.

Xxxxxxxx 1 xxxx. dd) xx xxxxx vykládat x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx Spojených xxxxx (Xxxxxxxx Revenue Xxxx).

xx) Termínem "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoba" xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx:

(x) obchodní xxxxxxxxxxx, jejíž akcie xxxx xxxxxxxxxx obchodovány xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zavedených xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

(xx) xxxxxxxx společností, jež xx členem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx definice x §1471(x)(2) xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx (x),

(xxx) Xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx organizací Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx výlučném xxxxxxxxxxx.

(xx) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxxx xxxxxxxxxx celkem xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

(x) organizací xxxxxxxxxxx xx daní xxxxx §501(x) xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx státu nebo xxxxxxxxx důchodovým xxxxxx xxxxxxxxxxx v §7701(x)(37) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

(xx) bankou xxxxx xxxxxxxx v §581 xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx,

(xxx) xxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxx fondem xxxxx xxxxxxxx x §856 xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx,

(xxxx) xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx podle definice x §851 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxx zapsanou x Xxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z x. 1940 (15 X.X.X. 80x-64),

(xx) společným svěřenským xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §584(x) daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

(x) xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx xx xxxx podle §664(x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xx vymezen x §4947(x)(1) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států,

(xi) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx deriváty (včetně xxxxx o hypotetické xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx), xxxxx xx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx některého x xxxxxx xxxxx,

(xxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §6045(x) daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx států xxxx

(xxxx) xx daně xxxxxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x §403(x) xxxx §457(g) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

xx) Termínem "xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx svěřenský xxxx:

xx) Termínem "xxxxxxxxxx xxxxxx" xx xxxxxx xxxxxx, která není xxxxxxxxx xxxxxx.

xx) Termínem "xxxxxx ze xxxxxx xx Spojených státech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxx jakákoli xxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, dividend, xxxxx, xxxxx, mezd, bonusů, xxxxx, náhrad, xxxxx, xxxxxxxxxx požitků a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ročních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx platba xx xxxxxx ve Spojených xxxxxxx. Bez vhledu xx xxxx xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxxx - žádnou xxxxxx, která xx xxxxxxxxx za platbu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx státech.

ii) Xxxxxx xx "xxxxxxxxx xxxxxx" x jinou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx entitu xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx společné. Xxxxxx "xxxxxxxx' xxx xxxx účely xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 50 % xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx entitou, xxxxxxxx xxxx xxx entity xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupiny, xxx xx xxxxxxxxxx x §1471(x)(2) xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx.

xx) Xxxxxxxx "americké XXX" xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx daňového poplatníka.

kk) Xxxxxxxx "xxxxx DIČ" xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

xx) Xxxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx entitu. X případě svěřenského xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx rozumí xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx vykonávající dohled xxx xxxxxxx fondu (xx-xx xxxxxx), obmyšlený xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fondem, x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx fondem, xx tímto termínem xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx skupiny.

2. Xxxxxxxx termín, xxxxx xxxx xxxxx definován x xxxx Dohodě, xx xxxxxx, který x té xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx, pokud souvislosti xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (který xxxx x xxxxxxx x jejich vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx), přičemž xxxxxxxx význam xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx má přednost xxxx významem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx strany.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx článku 3 Xxxxxx xxx xxxxxxx strany xxxxxxx informace xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxx článku o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx automaticky vymění x xxxxxx smluvní xxxxxxx xxxxx ustanovení článku 27 Xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

x) x případě Xxxxx republiky informace x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

(1) xxxxx, xxxxxx x americké XXX každé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovených v příloze I identifikována xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou, xxxxx, xxxxxx x (xxxxxxxx) americké TIN xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby,

(2) xxxxx xxxx (xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

(3) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce,

(4) xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx účtu (včetně, x případě xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx kapitálová xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o stavu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

(5) x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx:

(X) xxxxxxx xxxxx výše xxxxx, xxxxxxx hrubá xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx hrubá výše xxxxxx příjmů plynoucích x prostředků xxxxxxxx xx xxxx, ve xxxxx uvedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo připsaných xx účet (xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx) v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a

(B) xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx připsané xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx náležitého oznamovacího xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx schovatelský xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx zástupce xxxxxxxx xxxx,

(6) x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx úroku vyplaceného xxxx xxxxxxxxxx na xxxx v průběhu xxxxxxxxxxxx roku nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxx účtu, xxxxx není xxxxxx x odstavci 2 xxxx. x) bodu 5 x xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 tohoto xxxxxx, celková xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kde je xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx zavázanou stranou xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zpětný xxxxx x xxxxxxx kalendářního xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx.

(x) X xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxx xxxxxxxxxxx českém xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

(1) jméno, adresa x české DIČ xxxxx osoby, xxxxx xx rezidentem v Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx účtu.

(2) xxxxx xxxx (xxxx xxxxx číslo xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

(3) název a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

(4) xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx,

(5) xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdroje xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx účet x

(6) xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xx Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx připsaných xx účet x xxxxxxx podléhajícím xxxxxxxxxx xxxxx kapitoly 3 xxxxx A nebo xxxxxxxx 61 xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 3

Lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxx účely xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 2 Xxxxxx je xxxxx výši a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem xxxxx xxxxx zásad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v souvislostí x oznamovaným xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx podle zásad xxxxxxxxxxx zákona Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

2. Pro xxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 2 Xxxxxx musí být xx vyměňovaných informacích xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Pokud xx týká článku 2 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2014 a ze xxxxx dalších let x tou výjimkou. xx:

(x) X případě Xxxxx xxxxxxxxx:

(1) informacemi, xxxxx xx získávají x xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx x roku 2014, xxxx pouze xxxxxxxxx popsané x článku 2 odst. 2 xxxx. a) xxxxxx 1 xx 4 Xxxxxx.

(2) informacemi, xxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2015, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx 1 xx 7 xxxx Dohody xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 5 xxxxxxx X Dohody, x

(3) xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx 2016 x x následujících xxx, jsou xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) bodech 1 xx 7 Xxxxxx.

(x) X xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxxx, xxxxx xx získávají x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x roku 2014 x z xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxx xxxxxxxxx, uvedené x článku 2 xxxx. 2 xxxx. b) Xxxxxx.

4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účtu, xxxxx xx xxxxxx oznamující xxxxxxxx institucí x 30. xxxxxx 2014, x xxxxx článku 6 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxx, xx smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnout xxxxx XxX ani xxxxxxxx TlN jakékoli xxxxxxx osoby, pokud xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxx daňového poplatníka xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zjistí x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahrnou datum xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

5. Podle xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x článku 2 Xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Příslušné xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 2 Xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx článku 5 Xxxxxx x

x) xxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxx článku 4 xxxx. 1 xxxx. h) Xxxxxx

7. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zachovávat xxxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Smlouvy xxxxxx xxxxxxxxxx omezujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

8. Následné xx vstupu v xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgán poskytne xxxxxxx oznámení druhému xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx přesvědčený, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zavedla

(i) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx důvěrné x xxxxx užity xxxxxxxx xxx daňové xxxxx x

(xx) xxxxxxxxxxxxxx xxx účinnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťujících včasnou, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x spolehlivé xxxxxxxxxx x prokázané xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx otázky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výměny xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 5 Xxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxx s dobrým xxxxxxx xxxxxxx o xx, xxx se xx září xxxx 2015 xxxxx x xxxxx stanovit, xx xxxxx jurisdikce xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx smluvních stran xxxxxxxx a vymaňovat xxxxxxxxx xxxxx článku 2 Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x písemných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx na xxxx uvedené, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že Xxxxxxx státy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mechanismy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxx xxxxxx, ale xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx, xxx xxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx mechanismy x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx republiky získávat x vyměňovat xxxxxxxxx xxxxx článku 2 Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x odstavcem 8 tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

10. Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 30. xxxx 2015. xxxxx x xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 9 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx ze xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx článek 2 Dohody.

Článek 4

Xxxxxxxxxxx XXXXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Zacházení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx x nevztahuje xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dodržuje xxx xxxxxxxxxx xxxxx článků 2 x 3 Xxxxxx ve xxxxxx x xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxx oznamované xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx oznamovat xxxxx článku 2 odst. 2 xxxx. x) Xxxxxx xxxx x xxxxxxxx popsaným x článku 3 Xxxxxx,

x) pro xxxxx rok 2015 x 2016 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx název xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx x úhrnnou xxxx xxxxxxxx plateb,

c) xxxxxxxx xxxxxx požadavky xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx registrace xxx xxxxx XXXXX,

x) x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx

(x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxx §1441 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx si zvolil, xx převezme xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kapitoly 3 xxxxx A daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx,

(xx) xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx, xxxxx xx zvolila, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní společnost (xxx účely §1441 x §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx), xxxx

(xxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxx daň xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (pro xxxxx §1441 a §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx),

xxxxx 30 % xxxxxxxxx platby xx xxxxxx ve Spojených xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx poukázané každé xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx x

x) x xxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx popsána x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx článku x která xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platbu xx zdroje xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx zprostředkuje, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx zdroje xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dani xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxx českou finanční xxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovené x xxxxxxxx 1, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 5 xxxx. 2 písm. x) Xxxxxx.

2. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxx majitelů. Spojené xxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx §1471 xxxx §1472 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx u xxxx držených nespolupracujícím xxxxxxxxx účtu (xxxxx xxxxxxxx x §1471(x) (6) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx států), xxxx xxx xxxxxx účet xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x článku 2 xxxx. 2 xxxx. x) Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 3 Xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx důchodovými xxxxx. Xxx účely §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx xxxxx Spojené xxxxx x českými xxxxxxxxxxx xxxxx, popsanými x xxxxxxxxx x příloze II, nakládat jako x XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx skutečným xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx plán xxx tento účel xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x xx xxxxxxxxxxx a x xx regulovanou, xxxx předem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx příspěvky, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx.

4. Identifikace x xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx požadavky x Xxxxxxxxxxxx skutečnými xxxxxxxxx. Xxx účely §1471 xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x XXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx skutečným vlastníkem.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx propojených xxxxx x poboček, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jinak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx článku xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jurisdikci, xxx této xxxxxxxxx xxxxxx nebo pobočce xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx se XXX xxxx XX1 xx xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx splňující xxxxxxxxx xxx xxxxx §1471 xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx států nebo xx xxxxxxxxxx entitu xxxx xxxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx XX pouze xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx splňovat podmínky xxxx Xxxxxx x, xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx za XXX xxxxxxxxxxx xx splňující xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx:

x) xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx propojenou xxxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx neúčastnící se xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxx účty xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtech xxxxx požadavků v §1471 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujícími xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo pobočku x

x) tahová propojená xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nezprostředkovává americké xxxx xxxxxxxx osobami, xxxxx nejsou rezidenty x jurisdikci, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx propojená xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi, které xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx entita xxxxxxx, x česká xxxxxxxx instituce xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx pobočku xxxx xxxxxxxxxx entitu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývajících x Xxxxxx, xxxxxxxx x §1471 daňového zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx článek 3 xxxxxxxx 3 a 5 Xxxxxx:

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx získávat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx předcházejícího kalendářnímu xxxx, xx xxxxxx xxxx xxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxx republika xxxx xxxxxxx zahájit výměnu xxxxxxxxx přede xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx FFI xxxxxxx oznámit xxxxxxx xxxxxxxxx IRS x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx států;

c) Spojené xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahující xx xx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx povinny xxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx dnem, xx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahájit xxxxxx informací.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxx. Xxx ohledu xx článek 1 Xxxxxx x definice xxxxxxxxx x přílohách x Xxxxxx, může Xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx institucím použít xxxxxxxx v příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx namísto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx Dohody.

Xxxxxx 5

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x vynucování

1. Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Příslušný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx prvně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx méně xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x oznámení xxxxxxxxxxx nebo Neúplných xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx porušením Xxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx xxxxx (včetně příslušných xxxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxx x/xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyřešil xxxxxxx porušení Xxxxxx.

2. Xxxxxxxx nedodržování požadavků.

a) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx, xx ze strany xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx jurisdikci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxxxx právo (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx akce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 18 xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zašle xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavků. Spojené xxxxx budou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. b) jako x neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Využívání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby x plnění xxxxxxxxxx, xxxxx xx ně xxxxxxx xxxxxx klade xx xxxxxx Dohody, xxxxxxxxx externí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, avšak tyto xxxxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby finančním xxxxxxxxxx zabránily xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účelem xx obcházení povinnosti xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx transparentnosti

1. Xxxxxxxxxxx. Xxxxx Spojených států xxxxxx nutnost dosažení xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x Českou xxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Českou republikou xxxxxxxxxxxxx x výměny xxxxxxxxx pokračovat v xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemné xxxxxxxxxxx xxxxxx

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx společně, x x xxxxxxx partnerskými xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cílů xxx srážení xxxx xx xxxxxxxxxxxx průtokových xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx společného xxxxxx xxx oznamování x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx partnerskými xxxxxxxxxxxx x Organizací xxx xxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx x s Xxxxxxxxx unií xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x partnerskými jurisdikcemi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx standardu oznamování x postupů náležité xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxxx x xxxxx vedeným x 30. xxxxxx 2014. Xxx oznamované xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k 30. xxxxxx 2014, xxxxx:

x) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx skutečností x xxxx 2017 a xxxxxxxxxxxxx xxx stanoví xx 1. xxxxx 2017 xxxxxxxx vyžadující, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účtů, xxx xxxxxxxx článek 2 odst. 2 xxxx. x) xxx 1 Xxxxxx x

x) Česká xxxxxxxxx xx zavaluje, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x roku 2017 x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2017 xxxxxxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxxxx XXX jednotlivých xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxx xxxxxxxx článek 2 xxxx. 2 xxxx. x) xxx 1 Xxxxxx.

Článek 7

Xxxxxxxxxxxx uplatňování XXXXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

1. Xxxxx republice xxxx xxxxxxxx výhoda xxxxxxxxxxx x jakýchkoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle článku 4 nebo přílohy I Xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx XXXXX xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podepsané xxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stejné závazky xxxx Xxxxx republika xxxxxxxx x článcích 2 x 3 Xxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx x x článcích 5 xx 9 Dohody.

2. Xxxxxxx xxxxx České republice xxxxxxxx takové výhodnější xxxxxxxx xxxxxx x xxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx uplatňovat, jako xxxxx byly stanovené x Dohodě, a xx od xxxx xxxxxxx xxxxxx zahrnující xxxxxxxxxx podmínky, xxxxx Xxxxx republika xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 8

Xxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx

1. V xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Dohody, xxxxx xx smluvních xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxx zabezpečí xxxxxx Xxxxxx.

2. Tato Dohoda xxxx být xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dohodou xxxxxxxxx stran. Pokud xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x článku 10 xxxx. 2 Dohody.

Xxxxxx 9

Xxxxxxx

Přílohy tvoří xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Článek 10

Vstup x xxxxxxxx

1. Tato Dohoda xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Spojeným xxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup Xxxxxx x xxxxxxxx.

2. Xxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx písemné xxxxxxxx druhé xxxxxxx xxxxxx. Xxxx výpověď xxxxxx xxxxxxxxx prvního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx od xxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx strany xx 31. xxxxxxxx 2016 s dobrým xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx, xxx odrážely vývoj xxxxxxx uvedených x článku 6 Dohody.

Na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx k tomu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxx x Xxxxx dne 4. xxxxx 2014 xx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx českém x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx Xxxxxx republiku

Mgr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxx x. x.

xxxxxx x'xxxxxxxx x.x. Spojených xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx republice

XXXXXXX X

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXXX X OZNAMOVÁNI XXXXXXXXX X OZNAMOVANÝCH XXXXXXXXXX XXXXXX X X XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

X. Xxxxxxxxx.

X. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx péče obsažené x xxxxxxx I Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů x účtů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Pro účely Xxxxxx xxxxx:

1. Xxxxxx x všech částek xxxx dolary Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

2. Pokud xxx. není xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx hodnota xxxx se xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

3. V xxxxxxx, xx je podle xxxxxxx X xxxxx xxxxxxxx prchavý xxxxxxxx xxxx prahovou hodnotu x 30. červnu 2014, příslušný zůstatek xxxx xxxxxxx se xxxxxxx x tomuto xxx xxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxxxx před 30. xxxxxxx 2014, x xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx prahovou xxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx X, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx oznamovacího xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxx II xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxxx X xx x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtech xxxxxxxx datem, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x postupech xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx I.

5. Xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxx se xxxx xxxxxxxxx vztahují.

C. Jako xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx českým xxxxxxxxx institucím xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xxx účet xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účtem drženým xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx postupy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx výběr xxxxxxxxxx xxx každou xxxx xxxxxxx X xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx samostatně, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtů (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx xxxxx).

Xx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzických osob. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx dříve xxxxxxxxxxxx xxxx drženými xxxxxxxxx xxxxxxx ("xxxxx existující xxxx fysických xxxx") xxxxx xxxx uvedená xxxxxxxx a postupy.

A. Xxxx, xxxxx xxxx xxxxx prověřovat, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx xxxxx, a to xxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxx xxxxx umožňuji, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx notné prověřovat, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx americké xxxx:

1. Podle xxxxxxxxx X bodu 2 xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx účet fyzických xxxx xx xxxxxxxxx xxxx hodnotou, xxxxx xxxx x 30. xxxxxx 2014 xxxxx xxx 50 000 USD.

2. Xxxxx pododdílu X xxxx 2 tohoto xxxxxx xxxxx existující xxxx fyzických xxxx, xxxxx xx pojistnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x 30. červnu 2014 se zůstatkem xxxx xxxxxxxx xx xxxx 250&xxxx;000 XXX xxxx xxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx Xx xxxxxxxxx smlouvou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pojištění xxxxxxx, za předpokladu, xx zákon nebo xxxxxxxxx právní předpisy Xxxxx republiky xxxx Xxxxxxxxx států účinně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxx důchodu americkým xxxxxxxxxx (jestliže xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxxx registrací xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx držených xxxxxxxxx Xxxxx republiky).

4. Depozitní xxxx se xxxxxxxxx xx xxxx 50 000 XXX nebo xxxxx.

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, která xx k 30. xxxxxx 2014 vyšší xxx 50&xxxx;000 XXX (x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x kapitálovou xxxxxxxx xxxx xxxxx x pojištění xxxxxxx xxxxx než 250&xxxx;000 XXX), xxx nepřesahuje 1&xxxx;000&xxxx;000 USD ("xxxx x xxxxx hodnotou")

1. Xxxxxxxxxxx v elektronických xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxxx data s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x xxxxxxx jakoukoli x xxxx uvedených amerických xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx státech,

c) xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Spojených státech (xxxxxx xxxxxxxx přihrádky xx Spojených státech),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účet xxxxxx xx Xxxxxxxxx státech,

f) xxxxxxxx platnou xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxx přebírající xxxxx nebo osoby xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx česká xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. X případě xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx osoby, xxxxx xx xxxx x xxxxx hodnotou, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx nebo osoby xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx americkou xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxx oddílu, xxxxxx xxxxx žádná xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx povede x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x tímto xxxxx, xxxx se xxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx popsáno x xxxxxxxxx D xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx budou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Zjištěny xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx X bodu X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx Tměna xxxxxxxxx, xxxxx povede x xxxxx xxxx xxxxxxxx americkým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se nerozhodne xxx xxxxxxx pododdílu X bodu 4 xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxx účet xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedených x xxxxx bodu.

4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx X bodu 1 xxxxxx xxxxxx xxxx oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem x xxxxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxxx účtu jednoznačně xxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dříve xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x:

(1) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx majitel xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely (xxx může xxx xx xxxxxxxxx IRS X-8 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláři),

(2) xxxx xxxx zelně xxx Spojených xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx zemi xxx xx Spojených státech x

(3) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

(x) xxxxxx, proč xxxxxxx účtu xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxx amerického xxxxxxxxx, xxxx

(x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx narození.

b) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxx xxxxxxxx, jedno xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx, která jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x tímto xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získá xxxx xxxxx prověřila x vede xxxxxx x:

(1) xxxxxxx prohlášení, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx americký xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxx může být xx xxxxxxxxx XXX X-8 nebo jiném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláři) x

(2) xxxxxxxxxx důkazech xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx XX xxxxxxx I, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx status xxxxxxxx xxxx,

x) X xxxxxxx, xx informace x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příkazy pro xxxxxx finančních xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx záznam o:

(1) xxxxxxx prohlášení, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (což xxxx být xx xxxxxxxxx XXX W-8 xxxx xxxxx obdobném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x

(2) xxxxxxxxxx důkazech xxxxx xxxxxxxx x pododdílu X xxxxxx XX xxxxxxx X, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

x) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx obsahují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx moc xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx úschovu xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx jedno xx xxxx telefonních xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce získá xxxx dříve xxxxxxxxx x xxxx záznam x:

(1) xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx majitel xxxx xxxx americký xxxxx xxx americký xxxxxxxx xxx xxxxxx účely (xxx může xxx xx xxxxxxxxx XXX X-8 nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx

(2) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxxxx XX přílohy X xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxx postupy xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx účty, xxxxx xxxx účty x xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xx 30. xxxxxx 2016.

2. Jestliže u xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx x xxxxx hodnotou, dojde xx xxxxx okolností, xxx povede x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx indiciím, popsaným x pododdílu X xxxx x xxxxxx xxxxxx, spojeným s xxxxx účtem, xxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x účtem xxxx x oznamovaným xxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxxxxxx B bod 4 tohoto oddílu.

3. X xxxxxxxx depozitních xxxx popsaných x xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx oznamovaný americký xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nepřestane xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxxx xxxxx existujících xxxx xxxxxxxxx osob se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx je x 30. červnu 2014, xxxx x 31. xxxxxxxx 2015 nebo xxxxxxxxxx následujícího xxxx xxxxx xxx 1 000 000 XXX ("xxxx s xxxxxxx hodnotou")

1. Vyhledávání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxx xxxxxx oznamující českou xxxxxxxx xxxxxxxxx, obsahuji xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - x xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pododdílu X xxxx 3 xxxxxx xxxxxx x tyto xxxxxxxxx jsou x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx prohledávání listinných xxxxxxx xxxx nutné. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx, oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce musí x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx složka, x xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxx v aktuální xxxxxx složce x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx dokumentech souvisejících x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pět let:

a) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx získala xxxxx XXX/XXX postupů xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx formulářích xxx xxxxxxxxx práva, x

x) v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x možností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahují tyto xxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) adresu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxx xxx doručovaní xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx číslo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx české xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx trvalé xxxxxxx xxx převod xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx (xxxxxx účtu u xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx u xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx),

x) skutečnost, xxx existuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, x

x) xxxxxxxxxx, xxx k xxxx xxxxxxxx jakákoli plná xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxxx aktuální xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx se zákazníky. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx americkým xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx vysokou xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx {xxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxxx x xxxxx účtem x xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky xx aktuální xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xx specifikovanou xxxxxxxxx xxxxxx.

5. Účinek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) Xxxxxxxx při xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prověření xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 1 tohoto xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx xxxx drží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx X xxxx 4 xxxxxx xxxxxx, nejsou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxx,

x) Xxxxxxxx xxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtů x vysokou xxxxxxxx xxxx zjištěny jakékoli xxxxxxxx xxxxxxx uvedené x xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx k následné xxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx účtem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx s xxxxx xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx americkým účtem, xxxxx xxxxxxx použití xxxxxxxxx B xxxx 4 tohoto oddílu x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxx.

x) X výjimkou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx A bodu 4 tohoto oddílu xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zjištěn xxxx oznamovaný xxxxxxxx xxxx xxxxx tohoto xxxxxx, se bude xxxxxxxx jako s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx nepřestane xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx hodnotou

1. Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 30. června 2014 účtem x xxxxxxx hodnotou, (xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce xxxx u xxxxxxxx xxxx provést xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pododdílu D xxxxxx xxxxxx xx 30. června 2015. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxx na základě xxxxxx xxxxxxxxx zjištěn xxxx oznamovaný xxxxxxxx xxxx xxx 31. xxxxxxxx 2014 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx z xxxx 2014 xxxxx x xxxxx xxxxxx x účtu x xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx zjištěného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx 31. prosince 2014 x ke xxx 30. června 2015 xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovém účtu xx rok 2014, xxx xxxx xxxxxxxxx x tomto účtu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx dříve xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx dni 30. xxxxxx 2014 xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx 2015 nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx účtu xxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx posledním dni xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx hodnotou. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx základě tohoto xxxxxxxxx zjištěn xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxx požadované xxxxxxxxx x xxxxx xxxx z roku, x xxxx xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx účet, x x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx každoročně, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx specifikovanou xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx D xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce nebude xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx X xxxx 4 tohoto oddílu xx xxxxxx xx xxxxxxxx účtu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx následujícím xxxx.

4. Xxxxxxxx x účtu x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx změně xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x jedné xxxx xxxxxxxx americkým indiciím, xxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s účtem, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx účtem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx X xxx 4 xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxxxxx některé x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx.

5. Oznamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxx, xxx manažer xxx xxxx se xxxxxxxxx xxxx x účtu xxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxxxxxxxx. Bude-li například xxxxxxxx xxx xxxx xx zákazníky xxxxxxxx, xx xxxxxxx účtu xx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx novou adresu xxx doručováni, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx novou xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx si zvolí xxxxxxx pododdílu B xxxx 4 tohoto xxxxxx, bude xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxx existující xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx jiné účely. Xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxx xxxxxx u xxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo podle xxxxxxxxx X bodů 1 xx 3 xxxxxx xxxxxx u xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx vyhověla xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x IRS x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobní společnosti xxxx xxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxx fondu.

III. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx amerických xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx založených xxx 1. července 2014 x xxxxxxx ("xxxx účty xxxxxxxxx xxxx") platí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

X. Xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx jakoukoli xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a pokud xxxxxxxxx pravidla v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, následující xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx není xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx oznamované xxxxxxxx xxxx:

1. Xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX xx xxxxx xxxxxxxxxx kalendářního xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx 50&xxxx;000 XXX xx xxxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxx nové xxxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx, xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx (xxxx do 90 xxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x pododdílu X xxxxxx oddílu) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být součástí xxxxxxxxxxx k založení xxxx. které oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxx stanovit, xxx xx majitel xxxx xxxxxxxxxx ve Spojených xxxxxxx pro datlové xxxxx (xx amerického xxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rezidentem xxxx xxxxxxxxxx), a xxxxxxxx dostatečnost xxxxxx xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxx informací xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx založením účtu, x xx xxxxxx xxxxxxxx dokumentace Xxxxxxxxxxx xxxxx XXX/XXX xxxxxxx.

1. Xx-xx čestným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx; xxxxx xxx daňové xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx nakládat xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx čestné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx americké XxX xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX W-9 xxxx jiném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx formuláři).

2. Xxxxxxxx x xxxxxx účtu xxxxxxx xxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterých se xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx dozví xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spoléhat xx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx x je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, zda je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem.

IV. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx institucemi xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ("dříve xxxxxxxxxx xxxx xxxxx") platí xxxx xxxxxxx pravidla x postupy.

A. Xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx prověřovat, zjišťovat xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx nezvolí xxxxx xxx' s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v (Xxxxx xxxxxxxxx xxxx volbu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx hodnotou, xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2014 xxxxxxxxxxx 250&xxxx;000 USD, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx ani oznamovat xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dokud xxxxxxxx xx účtu nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 USD.

B. Účty xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx má xx xxx 30. června 2014 xxxxxxxx xx xxxx xxxx hodnotu xxxx xxxxxxxxxxx 250 000 XXX, x dříve xxxxxxxxxx xxxx entit, xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2014 xxxxxxxxxxx 250 000 USD, xxx jeho zůstatek xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx roku 2015 nebo jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx 1000&xxxx;000 XXX, xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x postupy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx.

X. Xxxx entit, které xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx existujících xxxx entit xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx oddílu xxxxx, ,xxx x xxxx xxxxxxxx jednou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXX x xxxxxx xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx občany xxxx americkými rezidenty, xx bude xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Kromě xxxx x účty xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx, x xxxxx xxxx úhrnné xxxxxx xxxxxxx v článku 4 xxxx. 1 xxxx. x) Dohody xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Postupy prověřování xx zjištění xxxx xxxxx, které xx xxxxx oznamovat. U xxxxx existujících xxxx xxxxx popsaných v xxxxxxxxx X tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx, zda xx xxxx držen xxxxxx xxxx několika specifikovanými xxxxxxxxxx osobami, pasivními XXXX x jednou xxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx neúčastnícími xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxx, xxx je entita xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxx xxx zákonné xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx shromážděných xxxxx XXX/XXX xxxxxxx) x určení, zda x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx majitel xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, že držitel xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx Spojených xxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx účtem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx čestné xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxx xx formuláři XXX X-8 xxxx X-9 xxxx obdobném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx neurčí, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx.

2. Xxxxxx, zda xx neamerická xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx účesy xxxx xxx xxxxx xxxxxx xx zákazníky (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX/XXX) x xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxx učtu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx identifikační xxxxx (GIIN) majitele xxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxx XXX, xxx účet není xxxxxxxxxxx americkým xxxxx.

3. Xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neúčastnící xx xxxxxxxx institucí, xxx xxxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxx oznamování xxxxxxxx údaj xxxxx článku 4 xxxx. 1 xxxx. b) Dohody.

a) Xx základě xxxxxxxxx X xxxx 3 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx majitel xxxx xx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx účtu xx xxxxxx xxxxxx xx základě Globálního xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxx XXX. xxxx jiné xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx vlastnictví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x to podle xxxx, xx xx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx prověřovat, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx česká finanční xxxxxxxxx xxxx finanční xxxxxxxxx xxxx, partnerské xxxxxxxxxx, se kterou xxxxxxx IRS jako x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucí, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx platby tomuto xxxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxxxxx, jak xx uvedeno x xxxxxx 4 odst. 1 xxxx. b) Xxxxxx.

x) Jestliže xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí nebo xxxxxxxx institucí jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pak xxxx oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu xxxxxxxx xxxx s neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx této xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx článku 4 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx:

(1) xxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX X-8 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx je xxxxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx nařízeních Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených státu, xxxx

(2) x xxxxxxx xxxxxxxxx xx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx neověří Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx XXX.

4. Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx XXXX xx oznamovaný xxxxxxxx xxxx. U majitele xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx zjistit (i) xxx má xxxxxxx xxxx ovládající xxxxx, (xx) xxx xx xxxxxxx účtu xxxxxxx XXXX x (xxx) xxx xx xxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx americkým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x pododdílu X xxxx 4 písmenech x) xx x) xxxxxx oddílu x xxxxxx, xxxxx xx xx daných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) Pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx AML/KYC.

b) Xxx xxxxx xxxxxx, xxx xx majitel xxxx pasivní XXXX, xxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx účtu získat xxxxxx xxxxxxxxxx (které xxxx xxx xx xxxxxxxxx XXX W-8 xxxx W-9 nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx držení nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxx odůvodněně určit, xx entita xx xxxxxxx XXXX.

x) Pro xxxxx určení, zda xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx účely, xxxx xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx instituce využít:

(1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX/XXX x xxxxxxx xxxxx existujícího xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx několika XXXX xx zůstatkem na xxxx: xxxx hodnotou, xxxxx nepřesahuje 1 000 000 XXX, nebo

(2) čestné xxxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxx xx formuláři XXX X-8 xxxx X-9 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxxx účtu nebo xxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx xx účtu xxxx hodnotou, xxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX.

x) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxx XXXX xxxxxxxxx občanem xxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx x účtem xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem.

E. Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx postupů xxxxxxxx xxx dříve existující xxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxxx xxxxx existujících účtů xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2014 xxxxxxxxx 250 000 XXX, musí být xxxxxxxxx do 30. xxxxxx 2016.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxx existujících xxxx xxxxx xx zůstatkem xx xxxx xxxx xxxxxxxx, která xx xxx 30. xxxxxx 2014 xxxxxxxxxxx 250 000 XXX, xxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2015 xxxx jakéhokoli xxxxxxxxxxxxx xxxx převyšuje 1&xxxx;000&xxxx;000 XXX, xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxx měsíců od xxxxxxxxxx xxx toho xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx hodnota xxxx přesáhla 1 000 000 XXX.

3. Xxxxxxxx u xxxxx existujícího xxxx xxxxxx dojde xx xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxx xx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx nespolehlivé, xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx znovu xxxxx xxxxxx účtu xxxxx xxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx.

X. Xxxx xxxx entit.

Pro účely xxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxx x účtů xxxxxxxx neúčastnícími xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx finančních xxxx xxxxxxxx entitami a xxxxxxxxx dne 1. xxxxxxxx 2014 nebo xxxxxxx ("xxxx xxxx xxxxx") xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx.

X. Xxxx xxxxx, xxxxx xxxx nutné xxxxxxxxxx, zjišťovat xxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxx xxxxx, buď x xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx účtů, x xxxxx prováděcí xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, účet k xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx kterým xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx nutné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx oznamující česká xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx zabrání, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx přesáhl 50&xxxx;000 XXX.

X. Ostatní xxxx xxxx entity. X xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, zda je xxxxxxx účtu: (x) xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx; (xx) českou xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx partnerské xxxxxxxxxx; (xxx) xxxxxxxxx xx FFl, FFl xxxxxxxxxxx xx XXx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx definovány x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx států; xxxx (iv) xxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxx XXXX.

1. Podle xxxxxxxxx X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx omamující xxxxx xxxxxxxx instituce xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx aktivní XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx oznamující česká xxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodněně xxxx, že xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx jiných xxxxxxxxx, xxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx podle xxxx, xx xx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se kterou XXX nakládá xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx účet xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtem, xxx xxxxxx tomuto xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx x článku 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx Xxxxxx.

3. Ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx čestné xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla:

a) Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx jako x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účtem.

b) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pasivní NFFE, xxxxxxxxxx česká xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xx stanoveno x xxxxxxxxx XXX/XXX, x xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx takové xxxxx. Xxxxx xx jakákoli xxxxxx xxxxx americkým xxxxxxx nebe xxxxxxxxxx, x xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxx instituce xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx americkým účtem.

c) Xxxxx xxxxxxx xxxx: (x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není specifikovanou xxxxxxxxx osobou, (xx) xxxxx xxxxxxxxx 13 xxxx 3 písmene x) xxxxxx oddílu xxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx partnerské xxxxxxxxxx, (xxx) účastnící se XXX, FFI xxxxxxxxxxx xx FFI xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v předmětných xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx států, (iv) xxxxxxx XXXX xxxx (x) xxxxxxx XXXX x žádná x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

x) Pokud xx xxxxxxx účtu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx XXX xxxxxxx xxxx x neúčastnící se xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx platby xxxxxx xxxxxxxx účtu xxxx xxx xxxxxxxx tak, xxx je xxxxxxx x xxxxxx 4 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx.

XX. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx platí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx:

X. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx důkazy. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spoléhat xx xxxxxx prohlášení xxxx xxxxxxxx důkazy, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx X xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

1. XXX/XXX xxxxxxx. "XXX/XXX postupy" xx rozumí postupy xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo obdobných xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx.

2. XXXX. "XXXX" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Spojených xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx pododdílu X xxxx 4 písmene x) xxxxxx oddílu, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx entitu, xxxxx xx xxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Pasivní XXXX. "Xxxxxxx XXXX" se xxxxxx jakákoli XXXX, xxxxx není (i) xxxxxxx NFFE, (xx) xxx srážející zahraniční xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx XXXX. "Xxxxxxx XXXX" xx xxxxxx xxxxxxxx NFFE, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxx xxx 50 % hrubého xxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rok xxxx xxxx náležité xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 50 % xxxxx držených XXXX xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx aktiva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xxxxxxx xxxxxx nebo xx XXXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx obchodovány xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx papírů,

c) NFFE xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx příjemce xxxxxx jsou v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx teritoria,

d) NFFE xx xxxxxx (jinou xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodní xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx institucí,

e) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX spočívají x xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxx akcií xxxx x poskytování xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx jiné než xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx, x tou xxxxxxxx, xx xxxxxx tento xxxxxx XXXX xxxxxxx, xxxxxxxx entita xxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx soukromý xxxxxxx xxxx, rizikový xxxxxxxxxx fond, fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx účelem xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností x xxxx xxxxxx účastí x xxxxxx společnostech xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) NFFE xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx žádnou předcházející xxxxxxxx historii, xxx xxxxxxxxx kapitál xx xxxxx x úmyslem xxxxxxxxxx jinou xxxxxxx, xxx je činnost xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx XXXX xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx výjimku xx xxxx, které je 24 xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx uspořádání XXXX.

x) NFFE v xxxxxxxxxx xxxx letech xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx majetku nebo xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx znovu xxxxx xxxxxxx x podnikání, xxxxx xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce,

h) XXXX xx převážné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, x neposkytuje xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx entitě, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zabývá xxxxx xxxxxxxxxx, než je xxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx,

x) XXXX xx "xxxxxxxxxx XXXX" podle předmětných xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) XXXX xxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedené požadavky:

i. xx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx v jurisdikci xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jurisdikci svého xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, obchodní komorou, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx spolkem nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výhradně xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

xx. x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx od xxxx x xxxxxx,

xxx. xxxx žádné akcionáře xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx majetku,

iv. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx NFFE, xxxx xxxxxxxxx o zřízení XXXX nepovolují, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx NFFE xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činností XXXX xxxx plateb xxxxxxxxx kompenzace za xxxxxxxxxx služby xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx přiměřenou xxxxx xxxxxxx majetku, xxxxx entita xxxxxxxxx, x

x. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx XXXX vyžadují, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx XXXX xxx xxxxxxx její xxxxxxx distribuován xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx připadl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx NFFE xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx existující účet. "Xxxxx existující xxxx" xxxxxxx finanční xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30. xxxxxx 2014.

X. Xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

1. Xxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx. Pro účely xxxxxxxxx úhrnného xxxxxxxx xxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx sloučit xxxxxxx xxxx vedené x oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxx, v jaké xxxxxxxxxx systémy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. číslo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo plátce xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx na účtech. Xx účelem splnění xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxx 1, xxxx, každému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účtu.

2. Xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů držených xxxxxxx xx oznamující xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx všechny finanční xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x míře, x xxxx informační xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx plátce xxxx, x umožňují xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx hodnot na xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx x xxxxxxx jakéhokoli xxxx, x xxxx xxxxxxx xxx styk xx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx předpokládat, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx vlastněn, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osobou (xxxxxx xx funkci xxxxxxxxx), xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxx xxxxxxx všechny xxxx xxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxx účely stanovení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx účtů xxxxxxxx x xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prahové xxxxxx x dolarech, xxxxxxx x xxxxxxx X, xx této xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuálního xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.

X. Listinné důkazy. Xxx xxxxx xxxxxxx X xxxxxxxx přijatelné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vládním xxxxxxx (např. vláda xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx) x xxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx jejím xxxxxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxxx osoby jakýkoli xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxx xxxx úřad xxxx xxxx), xx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x který xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. X případě xxxxxx xxxxxxxx úřední dokument xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. vláda xxxx xxxx úřad xxxx xxxx), ve xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxx adresa xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx (nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), x xxx entita prohlašuje, xx xx jejím xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zřízena.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x pravidly xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx schválila XXX x xxxxxxxxxxx x dohodou XX (xxxxxxxx x předmětných xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxx x dokumentů, xxxxx xxxxxxxxx X-8 xxxx W-9, xxxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxxxx k dohodě XX xxx účely xxxxxxxxxxxx fyzických osob xxxx xxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx výkaz, úvěrovou xxxxxx třetí xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx. xxx xxxxx xxxxxx Spojených xxxxx.

X. Alternativní xxxxxxx xxx finanční xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob .x xxxxxxx pojistné xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx domnívat, xx xxxxxxxxx fyzická xxxxx (xxxx než vlastník) x xxxxxxxx xxxxxxx x kapitálovou xxxxxxxx, xxxxx obdrží pojistné xxxxxx v xxxxxxx xxxxx pojištěného xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x může nakládat x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx americkou osobou. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx důvod xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x pojistné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxx shromážděné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucí x spojené x xxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pododdílu B xxxx 1 oddílu XX xxxxxxx l. Xxxxxxxx oznamující xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx má xxxxxxxx znalost xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx česká finanční xxxxxxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxx 3 xxxxxx XX xxxxxxx X.

X. Xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx. Bez xxxxxx xx xx, zda xx volba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X xxxxxx X xxxx xxxxxxx X, Xxxxx xxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx institucím xxxxxxxx xx postupy xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx států.

PŘÍLOHA XX

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jako x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx uvedené xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

Xxxx příloha II xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx vzájemného xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx států: (1) xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx, u xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, že xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx placení xxxxxxxxxx xxxx, x které xxxx obdobné vlastnosti xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxx podpisu Xxxxxx, xxxx (2) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, které x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx nepředstavují xxxxx riziko toho, xx by je xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti x xxxx podpisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxx xxxxxxxxx jinak.

I. Xxxx osvobození skuteční xxxxxxxxx xxx xxxxx. X xxxx uvedenými xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi x xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníky xxx účely §1471 x §1472 xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx odvozeny x xxxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx specifikovaná xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx instituce nebo xxxxxxxxx instituce.

A. Xxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxxx pochybností xxxxxxxx xxxx, xxxx, okres xxxx obec) nebo xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx Xxxxx republiky x jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxx xxxx uvedených xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxx xxxxxx"). Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxx jakákoli xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, xxxx, zařízení xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vládní orgán Xxxxx xxxxxxxxx. Čisté xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx nebo na xxxx xxxx České xxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx součástí xxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx xx panovníkem, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx pracovníkem xxxxxxxx xxxx soukromá xxxxx xxxx ve svém xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxx republiky nebo xxxxx představuje xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx,

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx jedné xxxx xxxx ovládaných xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x ovládána xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx entitami;

b) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na její xxxxxxx xxxx xxxx xx účty xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx část xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx soukromé xxxxx; x

x) Majetek xxxxxx po jejím xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx entit.

3. Xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx tyto xxxxx zamýšlenými xxxxxxxx x rámci vládního xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx blaho xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx fáze vlády. Xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxx považuje xx xxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx vládní entity x provozování obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou-li x xxxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby - xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx kategorie xxxxxxxx xxxxxxxxx mezivládní xxxxxxxxxx (včetně nadnárodní xxxxxxxxxx), (1) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx vlád xxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, (2) xxxxx xx x Xxxxxx xxxxxxxxxx uzavřenu xxxxxxx dohodu x xxxx xxxxx a (3) jejíž příjem xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx, x výjimkou xxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxx xxxx x rozhodnutí xxxxx nejvyšším orgánem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určené xxx xxxx jako xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx od xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, zda xx zcela xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxx považované xx osvobozené xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx entitami se xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx českými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxxx skutečnými xxxxxxxxx xxx účely §1471 a §1472 xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

X. Důchodový xxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxx Xxxxxxx, Xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xx xxxxxxxxx x výhodám podle Xxxxxxx xxxxxxx příjmu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx Spojených států (xxxx xx měl x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx příjem xxxxxx) jakožto xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dávek.

B. Xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dávek x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x invalidity xxxx xxxxxx v xxxxxxx smrti nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx současnými xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx, xxxxx tito xxxxxxxxxxx určili) jednoho xxxx xxxx zaměstnavatelů xxxxxxxx za poskytované xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx:

1. Nemá ani xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x právem na xxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx;

2. Podléhá regulaci xx strany xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje každoroční xxxxxx x informacemi x xxxxxxxxxxx osobách; x

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z těchto xxxxxxxxx:

x) Xxxx xx x České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxxxx od xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxx;

x) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx 50 % xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x výjimkou xxxxxxx majetku z xxxxxx xxxxx popsaných x xxxxxxxxxxx A xx D xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x penzijních xxxx popsaných x xxxxxxxxx X xxxx 1 xxxxxx X xxxx xxxxxxx XX) xx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů;

c) Xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx x fondu xx povoleno jeli xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx pracovní neschopnosti x xxxxxxxxxx nebo xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx popsaných x xxxxxxxxxxx X xx X tohoto xxxxxx xxxx xx důchodových x penzijních xxxx xxxxxxxxx x pododdílu X xxxx I xxxxxx X této xxxxxxx XX), xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxx určitými xxxxxxxxx xxxxxxxx sankce; nebo

d) Xxxxxxxxx (jiné xxx xxxxxx povolené xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xx zaměstnanců xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnance, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50 000 XXX xxx použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příloze I xxx xxxxxxxxx účtů x xxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxxx fond s xxxxx xxxxxx. Fond xxxxxxx v České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, že:

1. Xxxx xx xxxx než 50 účastníků;

2. Do xxxxx hradí příspěvky xxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxxxxxx entitami xxx xxxxxxxxx NFFE;

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x, zaměstnavatelů xx xxxxx (xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x důchodových fondů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx v xxxxxxxxx X xxxxxx oddílu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxx 1. xxxxxx X xxxx xxxxxxx Xx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnance;

4. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx na xxxx xxx 20 % x xxxxxxx xxxxx; x

5. Fond xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X. Penzijní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Fond xxxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem xxx xxxxxxxxxxx důchodových xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx oprávněným xxxxxx xxxx účastníkům, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) nebo xxxxx nejsou současnými xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx služby xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X. Investiční xxxxxx xxxxx vlastněná osvobozenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výhradně xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx držitel xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem a xxxxx xxxxx držitel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxx na xxxxxxxx poskytnutou xxxx xxxxxx) nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastníkem.

III. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx českými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx s XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účely §1471 xxxxxxxx zákoníku Xxxxxxxxx xxxxx,

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x místní xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. Finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx stálé xxxxx xxxx území České xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx místem xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxx xxxxxxxx instituce provádí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx snažit xxxxxx zákazníky xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx účely xxxxx xxx xx xx, xx se xxxxxxxx instituce snaží xxxxxx zákazníky nebo xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx finanční xxxxxxxxx a) provozuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx služby xxxxxx, xxxxx nemají xxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, ani xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx zákazníky xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx b) inzeruje x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stanici xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx České republiky, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx dojít x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxx inzerci xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nerezidentům x ani xx xxxxx xxxxxxxx nesnaží xxxxxxx xxxx získat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx;

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxx zákonů Xxxxx xxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou rezidenty, xxx xxx účely xxxxxxxxxx informací xxxx xxx xxxxx srážkové xxxx x finančních xxxx xxxxxxxx rezidenty xxxx xxx účely xxxxxxx postupů náležité xxxx x rámci xxxx xxxxx praní xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx;

5. Xxxxxxx 98 % hodnoty finančních xxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx (včetně xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx) Xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx test je xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx zavádění xxxxxx požadavku xxxxx xxxxx datum xxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxx je tento xxxxxxxxx splněn, xxxxx xx toto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx x může také xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxxxx xxxxxx předchozí xxxxxxxx (např. začínající xxxxxx). Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx níže;

6. Xxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxx 1. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx stanovenými x příloze I x xxxxxxxxx tomu, xxx xxxxx poskytnout xxxxxxxx xxxx jakékoli neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx sledování xxxx, xxx xxxxx xxxx vede xxxxxxxx xxxx xxx jakoukoli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není rezidentem Xxxxx republiky (xxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx účet xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX x ovládajícími xxxxxxx, xxxxx jsou americkými xxxxxxxxx xxxx americkými xxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx;

7. Xxxx zásady x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx americkou xxxxxx, která není xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxxxx xxxxxxx XXXX x ovládajícími xxxxxxx, xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx rezidenty České xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx to xxxx požadováno, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxxx dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx IRS xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXXXX), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

8. Xx vztahu x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx fyzickou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, musí xxxxxxxx instituce tyto xxx existující xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx I xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx finančního xxxx xxxxxxxx neúčastnící xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx finanční xxxx xxxxxxx stejně, xxxx by xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx (včetně dodržení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx IRS týkajících xx xxxxxxxxxx pro xxxxx XXXXX), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;

9. Každá xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx republice x, x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxx entity, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx A xx X oddílu XX xxxx xxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx X; x

10. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ani xxxxxxx, xxxxx diskriminují xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx fyzických xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxx americkými xxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

X. Místní xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx splňující xxxx požadavky:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx působí xxxxxxxx (x má povolení x xx xxxxxxxxxx xxxxx zákonů České xxxxxxxxx) xxxx x) xxxxx xxxx b) xxxxxxxxxx záložna xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrová xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx bez zisku;

2. Xxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxx x případě xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vkladů od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytovaní zápůjček xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákazníkům x v případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx družstevní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx členu x poskytování zápůjček xxxxxx, za předpokladu, xx xxxxx xxxx xxxx v takové xxxxxxxxxx záložno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx organizaci xxxxx vyšší xxx xxx xxxxxxx;

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxxxx v pododdílu X bodu 2 x v xxxxxxxxx X bodu 3 xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx popsaných x xxxxxxxxx X. xxxx 3 xxxxxx xxxxxx tyto internetové xxxxxxx neumožňují otevření xxxxxxxxxx učtu;

4. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyšší xxx 175 xxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx entity xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx kombinovaných xxxxxxxxx xxxxxxx majetek x xxxxxxx xxxxx xxx 500 milionů XXX: x

5. Propojená xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx nebo mít xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x propojená xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx entity, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx A xx X oddílu XX xxxx xxxxxxx XX xxxx finanční institucí x účty xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx X xxxxxx oddílu, musí xxxxxxxx požadavky xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx X.

X. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx;

2. Žádný xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx propojenou xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vyšší xxx 50&xxxx;000 XXX xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze I xxx xxxxxxxxx účtů a xxx převod xxxx x

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve své xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vyšší než 50 xxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nemají xx xxxxx konsolidovaných xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx; xxxxx xxx 50 xxxxxxx USD.

D. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx tehdy, xxxx zákazník xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splatný xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

2. Xxxxxxxxxx xx 1. xxxxxxxx 2014 xxxxxxxx xxxxxxxxx zavede xxxxxx x postupy xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 USD, nebo x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 50&xxxx;000 XXX xxxx xxxxxxxxxxx xx 60 xxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx při použití xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx X xxx xxxxxxxxx účtů a xxxxxx xxxx. Pro xxxx účely xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx sporných xxxxxxxx, xxxxx však zahrnuje xxxxxxx zůstatky xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

XX. Investiční xxxxxx xxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pododdílech X xx X tohoto xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxx x XXX xxxxxxxxxxxx za splňující xxxxxxxxx xxx xxxxx §1471 daňového xxxxxxxx Xxxxxxxxx států. Xxxx xx x xxxxxxxxx X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zvláštní pravidla xxxxxx xxx jakoukoli xxxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxx dokumentovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx fond xxxxxxx podle zákonů Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, v jakém xx xxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, XXX oznamující podle xxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx se XXX x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx- x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx instituce xxxxxxx x pododdílu X xxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx, která má xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxx požadavky xxxxxxxxx X bodu 3 xxxxxx oddílu.

1. Finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx entitou, xxxxxxxx x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx svěřenským xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí Xxxxxxxxx xxxxx, x x) xxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx bude xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže x) xx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx organizovanou podle xxxxxx České xxxxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zahraniční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle příslušných xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x) xxxxxxxx instituce xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx souhlasí x xxx, xx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx, aby pobočka xxxxxxxx instituce vůči xx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx entita a x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx entitou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zjišťovala všechny xxxxxxxx účtů a xxxxxxxx plateb xxxxxxxx xxxxxxxxx x měla xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majiteli účtu xxxx xxxxxxxx xxxxxx. "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx svém xxxxxx xxxx než. 50 % xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx akcionářů Xxxxxxxxx států" xxxxxxxx xxx xxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Termínem "akcionář Xxxxxxxxx států" xx xx xxxxxx x xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozumí xxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xx má za xx, že vlastní xx svém xxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxx hlasovacích xxxx xx všech xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Sponzorující xxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx jako xxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx vedoucí partner) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx XXXXX;

x) Sponzorující xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx FATCA;

c) Jestliže xxxxxxxxxxxx entita xx xxxxxxxx instituce zjistí xxxxxxxx oznamované xxxxxxxx xxxx, sponzorující xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx příslušných xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx XXX týkajících xx xxxxxxxxxx pro účely XXXXX xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 2015 xxxx xx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx takového xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx;

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s tím, xx bude x xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxx postupy xxxxxxxx péče, xxxxxxx x oznamování a xxxxx další xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kdyby byla xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jak xxxxxx xxxxxxxx instituci xxx FFI, která xx nenachází x xxxxxxxxxx jurisdikci, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx českou xxxxxxxx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxx xxxx, srážení, xxxxxxxxxx x xxxxxxx požadavky, xxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxx česká xxxxxxxx instituce, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx; x s ohledem xx ostatní XXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, oznamování x xxxxxxx požadavky, xxxxx xxxx FFI xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx se XXX;

x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách XXX týkajících se xxxxxxxxxx xxx účely XXXXX) xx xxxxx xxxxxx zhotovovaných pro xxxxxxxx xxxxxxxxx; a

f) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx entity xxxx xxxxxxxx.

X. Sponzorovaný uzavřený xxxxxxxxxx xxxx. Česká xxxxxxxx instituce splňující xxxx požadavky:

1. Finanční xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, srážející xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx Spojených států;

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx institucí, XXX xxxxxxxxxx xxxxx modelu 1 xxxx xxxxxxxxx xx XXX, xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx jako profesionální xxxxxxx., svěřenský správce xxxx xxxxxxx partner) x xxxxxxxx x xxx, xx bude x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx péče, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx požadavky, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx českou finanční xxxxxxxxx;

3. Finanční xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond pro xxxxxxxxxxx osoby;

4. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx instituci vlastní xxxxxxxxx xxxxxx fyzických xxxx (xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastnícími xx XXX x FFI xxxxxxxxxxxx za splňující xxxxxxxxx x na xxxxxxxxx účasti vlastněné xxxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx sponzorovanou xxxxxxxx xxxxxxxxx popsanou x xxxxx xxxxxxxxx X); x

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) Sponzorující xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx u XXX xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxx FATCA;

b) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlasí x xxx, že xxxx x xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx postupy xxxxxxxx péče, xxxxxxx x oznamování x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x uchová xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx;

x) Sponzorující xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zastoupení xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) Xxxxx zrušen xxxxxx xxxxxxxxxxxx entity xxxx xxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx poradci x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xx (1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníkovi x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx (2) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx investování, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx administrace xxxxxxxxxx uložených xxxxxx xxxxxx zákazníka u xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucí,

E. Investiční xxxx. Xxxxxxxxxx entita xxxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 50&xxxx;000 XXX) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlastníky, xxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxx x pododdílu X xxxx 4 oddílu XX přílohy I, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx americkými xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx neúčastnícími xx finančními xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

X. Xxxxxxxx pravidla. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx:

1. X xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx X tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakékoli investiční xxxxxx (kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx tomto investičním xxxxx) xxxxxxxx za xxxxxxx.

2. X xxxxxxx xxxxxx na:

a) Investiční xxxxxx uřízené x xxxxxxxxxx jurisdikci, která xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx Xxxx, v xxxx všechny účasti (xxxxxx dlahových xxxxxx xxxxxxx xxx 50 000 XXX) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx více xxxxxxxxxxxx skutečnými xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx NFFE xxxxxxxxx x xxxxxxxxx B xxxx 4 oddílu XX přílohy I, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx americkými xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx finančními xxxxxxxxxxx; xxxx

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx entity, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx institucí (kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x investičním Xxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxx.

3. X xxxxxxx xxxxxx xx investiční xxxxxx zřízené x Xxxxx republice, xxxxx xxxx popsána v xxxxxxxxx E nebo xxxxxxxxx F xxxx 2 tohoto oddílu, xx x souladu x xxxxxxxxx 3 článku 5 Dohody, oznamovací xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxx považují x všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxx takovou investiční xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx entitě xxxxxxx x České xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx, nesmí být xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx pododdílu X xxxx pododdílu X xxxx 2 xxxxxx xxxxxx nebo jinak xxxx FFI xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, že:

a) Xxxxxxxxxx xxxx nevydal xxx xxxxxx žádné xxxxxxxx akcie na xxxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2012;

b) Investiční xxxx xxxxxxx tyto xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxxx xxxx (nebo xxxxxxxxxx xxxxx finanční instituce) xxxxxxx xxxxxxx náležitého xxxxxxxxxxx stanovené v příloze I x oznamuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x všech xxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxx akcie předloženy x xxxxxxxx xxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx; x

x) Xxxxxxxxxx fond xx xxxxxxxx zásady x xxxxxxx x xxxxxxxxx, aby tyto xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2017 xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx.

X. xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxx finančních xxxx xxxx xxxxxx níže xxxxxxx účty, s xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s oznamovanými xxxxxxxxxx xxxx.

X. Xxxxxx xxxxxxx xxxx.

1.

x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice, xxxxx splňuje požadavky xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx spoření,

b) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákona Xxxxx republiky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x následující xxxxxxxx:

(x) Xxxxxxx výše zaplacených xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx 50&xxxx;000 XXX xxxx nižší a

(ii) Xxxxxxx účtu/účastník xx xxxxxxxx x České xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo

c) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedený x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx splňuje požadavky xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, Xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx o pojištění xxxxxxx), xxxxx splňuje xxxx uvedené požadavky xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

x) Účet xxxxxxx xxxxxxxx jako prostředek xxxxxxx pro xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx;

x) Xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdanění, xxxx odečitatelné xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx zdaněny xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmu x účtu xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx);

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx určitých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx spořicího účtu (xxxxxxxxx poskytnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx péči), xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x

x) Roční xxxxxxxxx xxxx omezeny maximální xxxx 50&xxxx;000 USD x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze I xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx měny.

B. Xxxxxx xxxxxxxx smlouvy.

1. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx x pojistnou xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 90 xxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) Běžné xxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx pojistné doby xxxxxxxxx, xx splatné xxxxxxxxx xxxxxx ročně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx do xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 90 xxx, podle toho, xxxxx xxxx xx xxxxxx;

x) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx) xxx xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxx plnění xxx případ xxxxx) xxxxxxx xx zániku xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odečtením xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx nákladů (xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xx xxxx existence xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx částek xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx x

x) Pojištění xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx.

2. Potištění xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx důchodu xxxxxx x České republice, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákonů České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxx xxxxxxxxxx soukromé xxxxxxx xxxxxxxxx, které splňuje xxxxxxxxx podle xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx z příjmů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

x) Xxxxxxx zaplacené xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx 50&xxxx;000 XXX,

x) Xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x

x) Pojistné xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 60 xxx.

X. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx x pozůstalosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx účtu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úmrtního xxxxx.

X. Xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, zřízený v xxxxxxxxxxx s jakoukoli x níže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx:

1. xx soudním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

2. x xxxxxxxx, výměnou xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

x) Xxxx je xxxxxxxxxx výhradně platbou x hotovosti, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x finančního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx účtu x xxxxxxxxxxx s prodejem, xxxxxxx nebo pronájmem xxxxxxx;

x) Xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxx, povinnosti prodávajícího xxxxxxx xxxxxxxx podmíněný xxxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) Aktiva xx účtu xxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx rozdělena xx xxxxxxxx kupujícího, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (včetně xxxxxxx xxxxxxxxxx takové xxxxx) xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx odevzdáni xxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;

x) Účet xxxx maržovým xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku; x

x) Xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx karty;

3. x povinností finanční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zápůjčku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx platby xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxx majetkem;

4. s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnadnit pozdější xxxxxx xxxx.

X. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx a vyňatý x xxxxxxxx finančního xxxx podle xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx partnerskou xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx účet podléhá xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx partnerské xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx partnerské xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx popisy xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

X. FFI oznamující xxxxx xxxxxx. 1. Xxxxxxxx "FFI xxxxxxxxxx xxxxx modelu 1" xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx země xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx získávání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 IGA, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1 XXX. Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx "model 1 XXX" xxxxxx xxxxxxxx mezi Spojenými xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx států x xxxxxx xxxx xxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx XXXXX prostřednictvím oznamování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx států xxxx xxxxxxxx této xxxxx, po němž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx x xxxxxxx správou Xxxxxxxxx xxxxx (IRS).

B. Xxxxxxxxx xx XXX, Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xx XXX" xx rozumí finanční xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx x xxx, že xxxx dodržovat xxxxxxxxx xxxxxx FFI xxxxxx xxxxxxxx instituce popsané x xxxxxx 2 XXX, která xxxxxxxxxx x tím, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx FFI. Xxxxxxxx "xxxxxxxxx xx FFI" xx rovněž xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkující xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx instituce: xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx pobočkou xxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 1. Xxx xxxxxx xxxx definice xx xxxxxxxx "dohoda XXX" xxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví požadavky xx xxxxxxxx instituci, xxx se x xx xxxxx nakládat xxxx x FFI xxxxxxxxx xxxxxxxxx §1471(x) xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxx 2 IGA" xxxxxx xxxxxxxx xxxx Spojenými xxxxx xxxx Ministerstvem xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxx Spojených xxxxx xxxx xxxxxx xx více xxxxxx xxxxxxxxxx xxx usnadnění xxxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx IRS x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx FFI, xxxxxxxx xxxxxxx informací xxxx xxxxx vládou, xxxxx xxxx vládou Spojených xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x IRS.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 72/2014 Sb. m. x. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.1.2015.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.