Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 07.04.2014.


Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

58/2014 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o volbách do Evropského parlamentu Čl. I

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o volbách do Parlamentu České republiky Čl. II

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev krajů Čl. III

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o volbách do zastupitelstev obcí Čl. IV

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o místním referendu Čl. V

ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o krajském referendu Čl. VI

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o volbě prezidenta republiky Čl. VII

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST Čl. VIII

INFORMACE

58

XXXXX

xx dne 20. xxxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 62/2003 Xx., x xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xx. I

Zákon č. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx&xxxx;xxxxxx x. 320/2009 Xx. x xxxxxx x. 222/2012 Xx., se xxxx xxxxx:

1. §1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

"§1

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx xxxxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx voleb x rozsah xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

1) Xxxxxxxx Xxxx 93/109/ES xx xxx 6. xxxxxxxx 1993, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx, kteří xxxx xxxxxxxx v některém xxxxxxxx státě x xxxxxx jeho státními xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx Rady 2013/1/EU xx xxx 20. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 93/109/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx ve xxxxxxx xx Evropského parlamentu xxxxxx Xxxx, kteří xxxx bydliště x xxxxxxxx členském xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx příslušníky.

Akt z xxxx 1976 x xxxxx členů Evropského xxxxxxxxxx xx všeobecných x přímých volbách, xx xxxxx rozhodnutí Xxxx 2002/772/ES.".

2. X §5 xxxx. 2 xxxxxxx b) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 4 xxx:

"x) xxxxxxx svéprávnosti k xxxxxx volebního práva4).

4) §55 xx 65 xxxxxxxxxx zákoníku.".

3. X §6 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "zbaven způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,4)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4),".

4. X §9 xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxx.".

5. X §9 xxxx. 2 xx xx xxxxxxx x) xxxxxx nové xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx podání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx státní občan xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx listině xxx volby do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx území České xxxxxxxxx, a současně xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx, xxx kandidát xxxxx xxxxxx práva xxx volen, x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx 5 xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx kandiduje v xxxxx jiném xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx k).

6. X §9 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "xxxxxx" vkládají xxxxx "x ověřování, zda xxxxxx občan České xxxxxxxxx, který xxxxxxxxx x jiném členském xxxxx, xxxxx zbaven xxxxx xxx volen,".

7. X §9 xxxx. 5 xxxxxxx e) xxx:

"x) omezení xxxxxxxxxxxx.".

8. X §9 odst. 6 se za xxxxxxx x) xxxxxx xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxx, popřípadě datum xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,".

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) a x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) x g).

9. X §9 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

10. X §12 xxxx. 2 xxxx. b) se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx.

11. X §12 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxx x celkových" xxxxxxx.

12. X §12 xxxx. 2 se písmeno x) xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx označují jako xxxxxxx x) xx x).

13. V §12 xxxx. 3 se xx xxxxx xxxxxxx x) čárka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x) se xxxxxxx.

14. X §15 odst. 1 písm. d) xx xx slova "xxxxxx xxxxxxxxx státu" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxx xx zápisu do xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx".

15. V §22 xxxxxxxx 3 xxx:

"(3) Xx-xx kandidátem xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kromě xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx svého posledního xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx původu, xxxxxxx prohlášení, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutím xxxxxx práva být xxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2 větě xxxxx.".

16. X §22 xxxx. 6 větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x omezenou xxxxxxxxxxxx4)".

17. X §23 xx xx xxxxxxxx 1 vkládá xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

"(2) Xxxxxxxxx-xx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx původu za xxxxxx xxxxxxx informace, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx práva xxx xxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 9 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 xx 10.

18. X §23 xxxx. 3 xx písmeno x) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) xx x).

19. X §23 xx za odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

"(4) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx do 48 xxx xxxxx dnem xxxxx rozhodne o xxxxxxxx kandidáta, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxxxxx obdrží xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx tento kandidát xxx xxxxxx práva xxx volen.".

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 10 xx označují jako xxxxxxxx 5 xx 11.

20. X §23 xxxx. 5 písm. x) se xxxxx "2" xxxxxxxxx xxxxxx "3".

21. V §23 xxxx. 9 větě xxxxx xx xxxxx "3" nahrazuje číslem "5".

22. V §24 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx zní:

"(4) Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listiny od xxxxxxxxxxx centrály jiného xxxxxxxxx xxxxx informaci, xx xxxxxxxx, který xx státním občanem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx práva xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx kandidátní xxxxxxx, xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx centrály xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.".

23. X §26 xxxx. 2 větě xxxxx se číslo "6" nahrazuje xxxxxx "8".

24. X §28 xx xx konci xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:

"x) xxxxxxx, xxxx

x) po xxxxxx xx seznamu voličů xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx přihlášeni x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jiné xxxx v České xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xx seznamu xxxxxx xxx xxxxx do Xxxxxxxxxx parlamentu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx žádost xxxxxxxxx.".

25. X §28 xx doplňuje xxxxxxxx 5, xxxxx xxx:

"(5) Xxxxxxxxxx xx uzavření xxxxxxx voličů xxx xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx voliče, který xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxxx pro xxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx. x).".

26. X §29 xxxxxxxx 2 xxx:

"(2) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přiloží čestné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, místo pobytu, xxxxxx volebního xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veden xx xxxxxxx evidenci, x xx, že xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.".

27. X §29 xx xx xxxxx odstavce 3 xxxxxxxx věta "Xxx xxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx totožnosti.".

28. X §33 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx odvolání xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxx x odvolání xxxxxxxxx nebo informace x xxx, xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx zbaven xxxxx xxx xxxxx, pokud xxxx doručeny".

29. X §36 xxxx. 3 xxxx xxxxx xx xxxxx "x xx xx xx xxxxx Xxxxx republiky přihlášen x xxxxxxxx pobytu xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

30. X §36 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxx, xxx-xx o xxxxxx xxxxxx členského xxxxx, neprokáže-li, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nebo x přechodnému pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx.

31. X §36 odst. 5 xx na xxxxx xxxxx věty xxxxx xxxxxxxx slova "xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 4 písm. x) xxxx potvrzení x xxxxxxxxxx ze zvláštního xxxxxxx voličů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx".

32. §40 včetně xxxxxxx zní:

"§40

Ukončení xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx ukončení hlasování, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx umožní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx; poté xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.".

33. V §42 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx sčítání xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxx xxxxxxxxx".

34. X §45 xxxx. 4 xxxx xxxxx xx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxx xxxxxxxxx".

35. §46 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

36. X §48 odst. 1 se na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx doplňují xxxxx ", xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx členského xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, pokud xxxxxxxxx o zbavení xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxx centrály xxxxxx xxxxxxxxx státu obdrží xx 48 xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx".

37. X §49 xxxxxxxx 1 zní:

"(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx komise xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxx předaný Českým xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; jestliže xxxxxxx z xxxxx xxxx komise xxxxxx xxxxxx, uvedou se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x samostatné xxxxxxx x zápisu.".

38. V §52 xxxx. 2 xx xx písmeno x) vkládá xxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

"x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx,".

Xxxxxxxxx písmena x) xx e) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) až f).

39. X §59 xxxx. 6 se xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazují slovy "xxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx".

40. X §59 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7, xxxxx xxx:

"(7) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjištěné xxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnit xx xxxx stanovené xxx xxxxxxxx xxxxxxxx volební xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.".

41. X §64 odst. 1 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx tečkou x xxxxxxx x) x x) se xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx&xxxx;č. 247/1995 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx&xxxx;xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Xx., zákona č. 204/2000 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 64/2001 Xx., zákona x. 491/2001 Xx., xxxxxx x. 37/2002 Xx., xxxxxx x. 171/2002 Xx., xxxxxx č. 230/2002 Sb., xxxxxx x. 62/2003 Xx., xxxxxx č. 418/2004 Xx., zákona x. 323/2006 Xx., xxxxxx x. 480/2006 Sb., xxxxxx č. 261/2008 Xx., zákona x. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 195/2010 Sb. x zákona x. 222/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §2 písmeno b) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 2 xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu volebního xxxxx2).

2) §55 xx 65 občanského zákoníku.".

2. X §12 xxxx. 7 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx svéprávnosti,".

3. X §32 odst. 5 xxxx druhé xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "x omezenou svéprávností2)".

4. X §61 odst. 3 xxxx první xx slova "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxxx slovy "x omezenou xxxxxxxxxxxx2)".

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x volbách do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xx. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 130/2000 Sb., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 273/2001 Xx., xxxxxx x. 37/2002 Xx., zákona x. 230/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2009 Xx. x xxxxxx x. 222/2012 Sb., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx č. 5 xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x výkonu volebního xxxxx5),

5) §55 xx 65 občanského xxxxxxxx.".

2. X §11 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obcí

Čl. XX

Xxxxx&xxxx;č. 491/2001 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxx x.&xxxx;230/2002 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2009 Sb., xxxxxx x. 222/2012 Xx. x zákona x. 275/2012 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xxxxxxx x) včetně xxxxxxxx pod čarou x. 7 zní:

"b) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxxx volebního práva7),

7) §55 xx 65 xxxxxxxxxx zákoníku.".

2. X §12 xxxx. 5 xxxxxxx e) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

3. X §12 xxxx. 6 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,".

4. X §22 odst. 4 xxxx druhé xx xxxxx "zbavená xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx7)".

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x místním xxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx&xxxx;č. 22/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění zákona x. 234/2006&xxxx;Xx., xxxxxx x. 169/2008 Xx. x xxxxxx č. 142/2012 Xx., xx xxxx takto:

1. X §4 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 3 xxx:

"x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx3),

3) §55 xx 65 xxxxxxxxxx zákoníku.".

2. V §12 xxxx. 7 xxxxxxx x) xxx:

"x) xxxxxxx svéprávnosti.".

3. X §12 odst. 8 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxxx svéprávnosti.".

XXXX ŠESTÁ

Změna zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx&xxxx;č. 118/2010 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 142/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 3 xxx:

"x) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxxx práva xxxxxxxx x referendu3),

3) §55 xx 65 xxxxxxxxxx zákoníku.".

2. V §12 odst. 7 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x volbě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx&xxxx;č. 275/2012 Sb., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx&xxxx;xxxxxxxxxx republiky), xx xxxxx zákonného xxxxxxxx Senátu x. 340/2013 Xx. x xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxxxxx poznámky xxx xxxxx č. 4 xxx:

"x) xxxxxxx svéprávnosti x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4).

4) §55 xx 65 občanského zákoníku.".

2. X §5 xx xxxxx "zbavení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx4)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx4)".

3. X §8 odst. 5 xxxxxxx x) zní:

"e) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.".

4. X §22 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx4)" xxxxxxxxx slovy "s xxxxxxxx svéprávností4)".

5. X §23 xxxx. 3 xxxx xxxxx se xxxxx "zbavená způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx4)" xxxxxxxxx xxxxx "s xxxxxxxx svéprávností4)".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

Xx. XXXX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho vyhlášení.

Hamáček x. r.

Zeman v. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 58/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 7.4.2014.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.