Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011.


Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
430/2010 Sb.
Přechodná ustanovení Čl. II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. III
Účinnost Čl. IV
430
ZÁKON
xx xxx 21. xxxxxxxx 2010,
kterým xx xxxx zákon x. 240/2000 Sb., x krizovém řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. X
Xxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., xxxxxx x. 267/2006 Xx., xxxxxx x. 110/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Sb. x zákona č. 153/2010 Xx., xx xxxx takto:
1. Xx xxxxx textu §1 xx xxxxxxxx xxxxx "x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx34) a xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 34 xxx:
"34) Směrnice Xxxx 2008/114/ES ze dne 8. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.".
2. X §1 se dosavadní xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 1 a xxxxxxxx se xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Evropské xxxx34) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx.".
3. §2 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2, 35 a 36 xxx:
"§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, realizaci a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s
1. xxxxxxxxx xx krizové xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx mimořádná událost xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx2), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx nichž je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx"),
x) krizovým opatřením xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx krizové xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx osob,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dobu xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx situace x kterou je xxxx osoba povinna xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx krizového xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx jednorázové x xxxxxxxxx úkoly xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx konat x xxxxx určeném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx,
x) kritickou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxx systém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, narušení xxxxx xxxxxx by xxxx xxxxxxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxx35), xxxxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, zdraví xxxx xxxx ekonomiku xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kritická xxxxxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx narušení xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, zařízení, prostředek xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx36), xxxxxx xxxxx průřezových x xxxxxxxxxxx kritérií; xx-xx prvek kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx narušení xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx; xxx-xx x provozovatele prvku xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx evropské xxxxxxxx infrastruktury,
l) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soubor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx závažnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozsah xxxxx na xxxxxx, xxxxx xx zdraví xxxx, mimořádně xxxxx xxxxxxxxxx dopad nebo xxxxx xx veřejnost x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx života,
m) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x odvětvích xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, doprava, xxxxxxxxxxx x informační xxxxxxx, xxxxxxxx trh x xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
2) Xxxxx x. 239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) Čl. 2 xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
36) Xxxxx x. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx řádu (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
4. V §3 xxxx. 1 xx xxxxx "x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxx x xxxxx "a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx ", orgánů xxxxx x xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury".
5. X §3 xx xx xxxxx odstavce 2 xxxxxxxx xxxx "V xxxxx rozhodnutí obsahující xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx2).".
6. V §3 xxxx. 3 se xxxxx "x sousední xxxxx, xxxxx mohou xxx krizovou xxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx ", sousední kraje x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, též xxxxx xxxxx".
7. V §3 xx na xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášených xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx35), xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxx zachována, xx dále považují xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
8. V §3 xxxx. 6 xx xxxxx "xxxxxx xxxx nařízení kraje" xxxxxxxxx slovy "xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxx" x slovo "xxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxxx "zveřejňuje".
9. V §3 xxxx. 9 xx xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx".
10. X §4 odst. 1 xxxxxx části xxxxxxxxxx xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx ", při xxxxxx řešení xxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".
11. X §4 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx xx písmena x) a x), xxxxx xxxxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předloženého Ministerstvem xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jejichž provozovatelem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.".
12. X §5 x 7 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x x §31 odst. 5 xx xxxxx "xxxxx xxxxxx zákona" xxxxxxx.
13. X §6 xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 37 xxx:
"(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx x době trvání xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx osob x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx vstupu, xxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx37),
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, stavebních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx staveb anebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxx situace.
37) Xxxxx x. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stavy x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
14. X §6 xxxx. 2 písmeno x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,".
15. X §6 xxxx. 2 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxxxxx zásobování
1. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
2. ozbrojených xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření,
3. prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxx xxxxxxx,".
16. X §7 xx písmeno b) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx písmena c) x x) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) a x).
17. X §7 xxxx. x) xx slova "x jiných xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx x za xxxxx "xxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx organismů38)".
Poznámka xxx čarou x. 38 xxx:
"38) Xxxxxxxxx xxxxx č. 281/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx bakteriologických (xxxxxxxxxxxx) x toxinových xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx č. 78/2004 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx modifikovanými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx správě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 18/1997 Xx., o mírovém xxxxxxxxx xxxxxxx energie x ionizujícího xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 119/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., a xxxxxx č. 368/1992 Xx., o správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 114/1995 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1907/2006 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 689/2008.".
18. V části X xxxxx II xxxxxx xxxx 2 xxx: "Ministerstva x xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx".
19. V §9 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx připravenost xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2 xx 4.
20. X §9 odst. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxxxxxxxxxx x xxxx ústřední xxxxxxx úřady x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx".
21. X §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx slova "xxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "xxxxxx ústředního".
22. X §9 xxxx. 2 xxxxxxx c) xxx:
"x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx pracovní xxxxx x xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx, xxxxx složení x xxxxx xxxx x věcné, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx ministr xxxx xxxxxxx xxxxxx ústředního xxxxxxxxx xxxxx,".
23. X §9 odst. 2 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx".
24. X §9 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxx Ministerstva vnitra" xxxxxxx.
25. V §9 xxxx. 2 xx xx xxxxx textu xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxx podle §15 xxxx. 3, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx".
26. X §9 xx xx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx odstavec 3, xxxxx xxx:
"(3) Ministerstva x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kritické infrastruktury xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx odvětvová xxxxxxxx x předkládají xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx právnické xxxx podnikající fyzické xxxxx, jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx kritické infrastruktury, xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiným způsobem,
c) xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxx-xx o xxxxx xxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x), x x xxxxx určení informují xxx xxxxxxxxxx odkladu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx členských xxxxx, xxxxx xxxx závislé xx xxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx x zařazení xx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x); návrhy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x počtu xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx závislé xx xxxxxxxxxxxx prvcích xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxx opatření x xxxxxxx nedostatků xxxxxxxxxx xxx kontrole,
f) xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx informaci o xxxxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx zranitelnosti, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) poskytují Ministerstvu xxxxxx každé dva xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 4 a 5.
27. X §9 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
28. X §9 na xxxxx xxxxxxxx 4 xx tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx e), xxxxx zní:
"e) poskytují xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx spravují, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxxxx předpis.".
29. X §9 xxxx. 5 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx x mateřských xxxxxxx, žáky xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx výchovy a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx školských xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rodiče xxxx xxxx zákonný zástupce,".
30. X §10 odstavec 1 xxxxxx poznámek xxx čarou č. 12 a 13 xxx:
"(1) Ministerstvo xxxxxx xx účelem xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x oblasti krizového xxxxxx12)
x) sjednocuje xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx instruktáže x školení a xxxxxx xx na xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx13) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx x ve xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx provádí kontrolu xxxxxxxxx xxxxx krajů,
d) x době xxxxxxxxx xxxxx nebo stavu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx kritéria,
f) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx určení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x prvků evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle §4 xxxx. 1 xxxx. x),
x) plní xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxxx x členství České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací v xxxx xxxxxxx, plní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky v xxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx komisi xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxx o xxxxx xxxxx evropské kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx odvětví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx na jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) každé xxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zranitelnosti, xxxxxxxx a rizicích xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx správním xxxxxx xxxx cvičení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx správním úřadům xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3,
l) x xxxxxxx potřebném pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx situací xxxxxxxxxx xxxxx úkoly.
12) §12 odst. 1 xxxx. m) xxxxxx x. 2/1969 Xx., xx znění zákona x. 239/2000 Sb.
13) Xxxxxxxxx xxxxx č. 129/2000 Xx., xx xxxxx pozdějších předpisů.".
31. X §10 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx označují xxxx xxxxxxxx 2 x 3.
32. §11 xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx čarou x. 15 x 39 zní:
"§11
Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx x distribuci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx15); v tomto xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xx vyžádání xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx urgentní příjem xxxxx statut xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx regulačních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx39).
15) Xxxxx x. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
39) §22 xxxx. 1 xxxxxx č. 241/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 320/2002 Xx.".
33. §12x xxx:
"§12x
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx opatření x zachování celistvosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx obnovení xxxxx xxxxxxxxxx funkcí xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxxxxxx,
x) uložit provozovateli xxxxxxxxx xxxxxxxx, přenosové xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx energie, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, výrobci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdrojů, jakož x vlastníku x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx energetických xxxxxx státu povinnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřeb; jsou-li xxxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury, xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx plní xxxxx v oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x energetice, xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx místa České xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.".
34. §13 xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 40 xxx:
"§13
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx,
x) vede xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx ohrožení x x xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxx komunikaci xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx x vládou xxxxxxx xxxxxxxx, která se xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx krizový xxxx, který obsahuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx40), x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředními správními xxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx národní xxxxx k ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx působnosti
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx je Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) vyžaduje xx právnické xxxx xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx nezbytné x xxxxxx prvku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx včetně xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx mlčenlivost, xxxxx požadované informace xxxxx xxxxxx jiným xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx určených prvcích xxxxxxxx kritické infrastruktury, xxxx zašle návrhy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Ministerstvu xxxxxx k zařazení xx xxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x); xxxxxx xxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx obsahují xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx států, xxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx prvcích xxxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury,
d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x ochranu xxxxx xxxxxxxx infrastruktury x xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxx xxxxxxxx.
40) Zákon x. 6/1993 Sb., x České národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
35. V xxxxx I xxxxx XX xxxxxx dílu 4 xxx: "Orgány xxxxx x další xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx".
36. §14 xxx:
"§14
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx řešení krizových xxxxxxx; xxxxxxx orgány xxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx zmírnění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x působností na xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx právnickými osobami x fyzickými osobami. Xx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx a řídí xxxxxxxxxxxx radu xxxxx,
x) xxxxxxx x řídí xxxxxxx štáb kraje,
c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §15 odst. 3.
(3) Xxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx (§28 odst. 3), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, provádění xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nouzové xxxxxxxxxx xxxxxx vodou, potravinami x dalšími xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Hejtman xx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařídit
a) xxxxxxxx xxxxxxxxx, pracovní xxxxxxx nebo poskytnutí xxxxxxx prostředku37) xxx xxxxxx xxxxxxx situace,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, terénních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx anebo porostů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx péče x xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxx situace xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětských, xxxxxxxxxxxxxx x sociálních xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dávkách xxxxxxxx péče x xxxxxx výplatě,
f) hlášení xxxxxxxxx změny xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx, xxxxxx x pohybu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx podle xxxxxxxx 3 xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx plnění xxxxx xxxxxx finančně xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx plnění xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytnutí xxxx uloží.
(6) Hejtman x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x stavu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x podmínkách xxxxx. Xxxxxxx úřady xx xxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stanovená xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx oprávněn xxxxxxx provedení krizových xxxxxxxx podle xxxxxxxx 4, pokud xxxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxxx.".
37. Xx §14 xx vkládá xxxx §14x, xxxxx xxx:
"§14x
(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx situací
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx úřad xx xxxxxx plnění xxxxx podle xxxxxxxx 1 zřizuje pracoviště xxxxxxxxx xxxxxx.".
38. V §15 xxxxxxxx 1 x 2 včetně xxxxxxxx pod xxxxx x. 16, 41 xx 45 xxxxx:
"(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx16) xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x jejich řešení
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxx,
x) xxxx přehled xxxxxxx xxxxxx rizik x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx plán xxxxx,
x) zpracovává xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xxxx zpracování vyžaduje x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx organizačních xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x úkoly xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou působností,
f) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a starostovi xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 3.
(2) Xxxxxxxxx správní úřad xx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraje na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro plnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx obyvatel41), základním xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x orgánů xxxxxxx xxxx41), xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx41), agendovém xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx42), xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx43), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx44), xxxxxxxxxx registru xxxxxxxxxx xxxxxxx44) x x xxxxxxxx xxxxxx45).
16) Xxxxx x. 238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sboru Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
41) Xxxxx č. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
42) Xxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
43) Xxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
44) Xxxxx x. 56/2001 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx vozidel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 168/1999 Xx., x pojištění xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla), xx xxxxx xxxxxx x. 307/1999 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
45) Xxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
39. X §15 xxxxxxxx 4 xxx:
"(4) Hasičský xxxxxxxxx xxxx xxxxx
x) seznamuje xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby xx xxxxxx žádost x charakterem možného xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxx činnost krizového xxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx osob (§39x) x xxxxxxx údaje x xx vedené Xxxxxxxxxxxx vnitra,
d) xxxx xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§39x).".
40. X §15 xx xxxxxxxx 5 zrušuje.
41. Za §15 xx vkládá xxxx §15x, který xxx:
"§15x
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje x xxxxxxxxx plánu xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxxx xxxxxx kraje a xxxx, xxxxxxxxxxxxx složek xxxxx, právnických osob x xxxxxxxxxxxxx fyzických xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx.".
42. V xxxxx X xxxxx XX xxxxxx dílu 5 xxx: "Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
43. §18 x 19 xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pod čarou x. 46 znějí:
"§18
Starosta xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx x rozšířenou působností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx podílejí.
(2) Starosta xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx následků xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x fyzickými xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností. Xx xxxxx xxxxxx
x) xxxxxxx x xxxx bezpečnostní xxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx správního obvodu xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x rozšířenou působností xx krizové xxxxxxx x xxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xx projednání x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) vyžaduje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx údaje xxxxx §15 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dále
a) xxxxxxx x xxxx xxxxxxx štáb xxxx x xxxxxxxxxx působností xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx současně xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xx krizové xxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx; správní úřady xx xxxxxx xx xxxxx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx krizová opatření xxxxxx,
x) plní úkoly xxxxxxxxx hejtmanem x xxxxxx krizového xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxx jejich xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx využívání xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx vnitra.
(4) Xxxxx xxxxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností plní xx xxxxx hlavního xxxxx Prahy starosta xxxxxxx části xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx46).
§19
Xxxxxx úřad obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxx obce x xxxxxxxxxx působností xxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xxxxxx krizových xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hasičskému xxxxxxxxxxx xxxxx kraje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx krizového xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx změnách pobytu xxxx (§39x) a xxxxxxx údaje x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxx nebezpečí (§39x) x xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx záchrannému xxxxx xxxxx,
x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx10) odstraňuje xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx úřad xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 zřizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení.
(3) Xxxxx xxxxxxxx úřadu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na území xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Statutem xxxxxxxx xxxxx Xxxxx46).
46) Xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
44. §21 xxx:
"§21
(1) Starosta xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx řešení krizových xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx se xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxx dále
a) xx účelem xxxxxxxx xx xxxxxxx situace x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx úřady xx xxxxxx xx xxxxx obce, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx splnit,
c) plní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx krizové xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností,
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pomůcek krizového xxxxxx určených Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) X xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) zabezpečuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxx obce xxxx xxxxxxxx nebezpečím a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx území xxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx obce x podmínkách nouzového xxxxxxx obyvatelstva,
d) zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Pokud xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx, může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx předem xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, který může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.".
45. Xx §21 se xxxxxx xxxx §21x, xxxxx xxx:
"§21x
(1) Xxxxxx xxxx dále xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx,
x) poskytuje xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánu xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (§39x), xxx kterou xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxx xxxxx o přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§39x), xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx údaje x xx vedené obecnímu xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností, x xxxxx xxxxxxxx obvodu xx xxxxxxx,
x) se xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku,
f) xxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx působností při xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxx.
(2) Xxxxxx úřad xxxxxxxxx právnické a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx možného xxxxxxxx, x připravenými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx.".
46. V §22 xxxx. 1 se xxxxx "jsou xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx".
47. §23 xx xxxxxxx.
48. V xxxxx X xxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx 7 xxxxxx xxxxxxx zrušuje.
49. Xx §23 xx vkládá xxxxxxxx nové xxxxx XXX, které xxxxxx xxxxxxx zní:
"HLAVA XXX
XXXXXXX XXXXXX S XXXXXX XXXXXXXXXX".
Xxxxxxxxx xxxxx XXX xx V xx xxxxxxxx xxxx xxxxx XX xx VI.
50. X části X xxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxx nového xxxx 1, které xxx:
"Xxx 1
Bezpečnostní xxxx x krizové xxxxx".
51. §24 xxxxxx nadpisu xxx:
"§24
Xxxxxxxxxxxx rady
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxx přípravu xx xxxxxxx situace.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxxx je hejtman, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx bezpečnostní xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx bezpečnostní xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx kraje x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x posuzuje xxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností. Xx jednání bezpečnostní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rady xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx přizvány xxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx účast xxxxxxxx x posouzení xxxxx zabezpečení x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx situace.".
52. Za §24 xx xxxxxxxx xxxx §24x x 24x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx znějí:
"§24a
Ústřední xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Statut Ústředního xxxxxxxxx štábu, který xxxxxxxxx xxxxx.
§24x
Xxxxxxx xxxx xxxxx x krizový xxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx xxxx pracovním orgánem xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kraje xx hejtman, xxxxx xxxxxxx xxxxx krizového xxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx štábu xxxx x rozšířenou působností xx xxxxxxxx obce x rozšířenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx štábu xxxx x rozšířenou xxxxxxxxxx.".
53. X xxxxx I xxxxx XXX xx xx §24b xxxxxx xxxx xxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx č. 47 xxx:
"Xxx 2
Xxxxxx správní xxxxx
§24x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxx47) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kraje xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx připravenost x xxxxxxx své xxxxxxxxxx x x xxxxxx účelu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx připravenosti.
47) Xxxxxxxxx xxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
54. Za §24x xx vkládá xxxxxxxx xxxx xxxxx XX, xxxxx včetně nadpisu xxx:
"XXXXX XX
XXXXXX XXXXXXXXXX".
Xxxxxxxxx xxxxx IV až XX xx xxxxxxxx xxxx hlavy V xx XXX.
55. §25 xxxxxx nadpisu x xxxxxxxx pod xxxxx x. 18 xxx:
"§25
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx18). Xx xxxxx xxxxxx
x) ministerstva a xxxx ústřední xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx kapitoly x xxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rok xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx x xxxx dále xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx účelovou xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xx xxxxxx krizových xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) se xxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebné x xxxxxxxxx přípravy xx xxxxxxx situace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx státního rozpočtu xx xxxxxxxxx xxx,
x) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx navrhuje x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx krizových xxxxxxx x odstraňování xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků z xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx situací xx xxxxx pouze xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ve svém xxxxxxxx xx státnímu xxxxxxxx xx příslušný xxx.
18) Xxxxx č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx pravidlech xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
56. X §26 v xxxxxx xxxxx ustanovení odstavce 2 xx xxxxx "xxxxxxxxx informačních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x" xxxxxxx.
57. Za §26 xx xxxxxx xxxx §26x, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou č. 48 xxx:
"§26x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podklady
(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx využívají xxx přípravě xx xxxxxxx situace a xxxxxx xxxxxx jednotné xxxxxxxxxxx podklady x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx musejí xxx xxxxxxxxx součinnosti splňovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Jednotnými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro plnění xxxxx při plánování xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx řešení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx státní xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem48).
48) Xxxxx x. 200/1994 Sb., x zeměměřictví a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Xx., x stanovení geodetických xxxxxxxxxxxx systémů x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx používání.".
58. V §27 xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx čarou č. 49 x 19 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx krizového xxxxxx, xxxxx xx x případě xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krizového xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxx, životního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx49), xxxxx xxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx19).
49) Xxxxxxxxx xxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx x. 412/2005 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x bezpečnostní xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 8 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 9.
59. X §27 xxxx. 3 a x §31 xxxx. 2 xx xxxxx "§14 xxxx. 3" nahrazují xxxxx "§15 xxxx. 3".
60. X §27 xx x xxxxxxxxxx 5 a 6 xxxxx "xxxxxxxxxxx" zrušuje x ve větě xxxxx xx za xxxxx "krizového xxxxxx" xxxxxxxx slova "xxxx xxx pověřený pracovník".
61. X §28 odst. 1 se za xxxxx "Vláda," xxxxxxxx xxxxx "ministerstva x xxxx xxxxxxxx" x xxxxx "ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx správní úřady, xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx".
62. V §28 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Kancelář Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx prezidenta xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, Xxxx xxx zahraniční xxxxx a informace x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx plán, xxxxx xxxxxxxxx v případě Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx prezident x x xxxxxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x informace x Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxx ředitelé.".
63. X §28 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx "xxxxxx xxxxx §15 odst. 4 písm. x)" xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxxxx působností".
64. X §28 xxxx. 4 xxxx. x) xx xx slova "plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x plánu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".
65. X xxxxx xxxxx nadpis xxxxx V xxx: "XXXXX A XXXXXXXXXX XXXX".
66. X §29 xxxx. 2 xx xxxxx "správní xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "zpracovatel xxxxxxxxx plánu", za xxxxx "je xxxx xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx" a xxxxx "Xxxxxxx úřady, xxxxxx xxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx x rozšířenou působností".
67. X §29 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx věta "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředků18) xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
68. X §29 xxxx. 4 xx slovo "orgány" xxxxxxxxx xxxxx "starosta xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx".
69. X §29 xx xxxxxxxx odstavce 6 x 7, které xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 50 xxxxx:
"(6) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxx x obecném xxxxx50).
(7) Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx kritické infrastruktury, xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx kritické infrastruktury x xxxxx evropské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
50) §203 xxxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 126/2008 Xx. a zákona x. 320/2009 Sb.".
70. Xx §29 xx xxxxxxxx nové §29x xx 29x, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx čarou x. 51 xxxxx:
"§29x
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx tímto xxxxxx xx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo ode xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx, kterým xxx xxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. e) xxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x)],
x) xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxxxxx xxxx jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kritické infrastruktury xxxxxx umožnění xxxxxx x vjezdů xx xxxxxxx a do xxxxxxxx, ve xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jinému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxx x organizační, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxxxx prvku xxxxxxxx infrastruktury, zejména xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
§29x
Xxxx xxxxxxx připravenosti subjektu xxxxxxxx infrastruktury
(1) V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx xxxx identifikována možná xxxxxxxx xxxxxx prvku xxxxxxxx infrastruktury a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx základě xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx51), xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx plánu krizové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx dokumentace. Jsou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxx každý xxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
§29x
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnanec
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ústřednímu xxxxxxxxx úřadu. Subjekt xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx takto xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Do xxxx xxxxxx styčného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxxxxx kritické xxxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx infrastruktury xxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx pouze osoba xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxxx. Odborně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx absolvováním xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx bezpečnosti České xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx v xxxxx z těchto xxxxxxx tříletou xxxxx.
51) Xxxxx č. 59/2006 Xx., x prevenci xxxxxxxxx havárií způsobených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx chemickými xxxxxxxxx x x xxxxx zákona x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákona x. 320/2002 Xx., x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Zákon x. 254/2001 Xx., xx znění pozdějších xxxxxxxx.".
71. X §30 xx xxxxx "Xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
72. V §31 xxxx. 3 xxxxxxx x) xxx:
"x) xxxxxx v xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) a §14 xxxx. 4 xxxx. x),".
73. X §31 xxxx. 5 xx xxxxx "zejména xxxxxx xxxxx fyzické xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx, xxxxxxxxx jména, příjmení, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx".
74. X §31 xxxxxxxx 6 zní:
"(6) Xxx, xxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx výpomoci, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, druh x místo xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.".
75. X §32 xxxx. 2 se xx xxxx první xxxxxx xxxx "Od xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx podílejí na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
76. X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx XX xxx: "XXXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX".
77. V §33 xxxx. 1 xx xxxxx "Xxxxxxx xxxx, xxxxxx krajů x xxxxxxx xxxxxx x územní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení," xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx".
78. X §33 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Kontrolu xxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sbor xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx úřadem xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x obce x xxxxxxxxxx působností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v součinnosti x krajským xxxxxx, x xxxxx Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstvem xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x hasičského záchranného xxxxx kraje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx.".
79. V §33 xx xxxxxxxx odstavce 3 x 4, xxxxx znějí:
"(3) Kontrolu xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uložil povinnost xxxxxxxxxxx z krizového xxxxx.
(4) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx x ohrožení utajovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Kontrolu xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x podá xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx souhlasu xxxxxx x jejím výsledku Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx lhůtu xxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx její výkon Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
80. §34 xxxxxx xxxxxxx zní:
"§34
Přestupky
(1) Xxxxxxx osoba se xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx nesplní xxxxxxxx x povinností xxxxx
x) §31 odst. 3 xxxx. x), x) nebo x), xxxx
x) §31 xxxx. 3 písm. x) xxxx x).
(2) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx xxxx xxx, xx x rozporu x §27 xxxx. 6
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xx zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, nebo
b) xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx plnění xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx seznámila xx zvláštními xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) a xxxxxxxx 2 písm. x) xxx xxxxxx xxxxxx do 20 000 Xx, xx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xxxxxx xx 50 000 Xx x za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a) xxxxxx xx 100 000 Kč.".
81. Xx §34 xx xxxxxxxx nové §34x x 34b, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx x. 52 xxxxx:
"§34x
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že x xxxxxxx x §29 xxxx. 1 xxx xxxxxxxx na krizové xxxxxxx
x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nebo
b) jako xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x krizového xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx krizové xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx osoba xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dále tím, xx
x) xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 2, nebo
b) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 3.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo rozhlasového xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx deliktu xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §30.
(4) Xx xxxxxxx delikt xx xxxxx pokuta xx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
§34x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správním xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neodpovídá, xxxxxxxx prokáže, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo možno xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx určení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx správního xxxxxxx, xxxxxxx ke způsobu xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jestliže správní xxxxx x něm xxxxxxxxx řízení xx 1 xxxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx 3 let xxx xxx, kdy xxx xxxxxxx.
(4) Správní xxxxxxx xxxxx §34x xxxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxx §34x odst. 2 xxxx. b), xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx úřad.
(5) Xx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, k xxxxx xxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx52) xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
52) §2 odst. 2 obchodního xxxxxxxx.".
82. X §36 xxxx. 1 se xxxxx "§39 odst. 5" xxxxxxxxx slovy "§39 xxxx. 4".
83. §38 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§38
Xxxxx xx správnímu řádu
Na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxx xx x xxxx krizového stavu, x xxxxxxxx §9 xxxx. 3 xxxx. x) x §34 xx 34x, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.".
84. X §39 xx odstavec 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 33 zrušuje.
Dosavadní xxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3 x 4.
85. Za §39a xx vkládají xxxx §39x xx 39x, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx č. 53 a 54 xxxxx:
"§39x
(1) Xxxxxxx obce xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx53) plní v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x §21 odst. 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 3.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx54) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx městské xxxxx vyplývající z §21 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxx 3.
§39x
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx krizové xxxxxxx postupují tak, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx osob nepřekročil xxxxxxxxx xxxx.
§39x
(1) Evidence xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx správcem xx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xx xxxx xx nouzového xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) V xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx narození, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxx údajů, x xx jeho skončení.
(4) Xxxxxxx údajů v xxxxxxxx evidenci xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx změnách xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem xxxxx.
(5) Xxxxxxx údajů v xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx údajů x přechodných xxxxxxx xxxxxx osob xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx údajů x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vedené obecním xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§39x
(1) Xxxxxxxx xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záchranný xxxx xxxxx, se xxxx za xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §39d xxxx. 2 x 3 xxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx údajů o xxxxxxxxxxx xxxxxxx pobytu xxxx xx stavu xxxxxxxxx xxxxxx hasičským xxxxxxxxxx sborem xxxxx xx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxx úřadem obce x rozšířenou xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx údajů v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx změnách pobytu xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx vedená xxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, vedená xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sborem xxxxx, obecním xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obecním xxxxxx, xx x xxxxxxx postupu xxxxx §6 odst. 2 xxxx. a) xxxxxxxx xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxx x přechodných xxxxxxx xxxxxx osob; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zpracovává xxxxx §39x xxxx. 4.
§39x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx fyzické osobě xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xxxx xxxxx získat x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
53) §98 zákona x. 128/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 313/2002 Xx., xxxxxx x. 234/2006 Xx. x xxxxxx x. 298/2008 Xx.
54) §93 xxxxxx x. 131/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 298/2008 Xx.".
86. X §40 xxxx. 1 xx xxxxx "§28 xxxx. 5" xxxxxxxxx xxxxx "§4 xxxx. 1 xxxx. d), §27 xxxx. 9 x §28 odst. 4".
87. X §40 odst. 2 x 3 xx xxxxx "3" xxxxxxxxx xxxxxx "5".
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zpracují krizové xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působností xx xxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xx dne xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx není tímto xxxxxxx xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znění zákona
Xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, aby xx Xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), jak xxxxxxx xx xxxxxx jej xxxxxxxx.
Xx. IV
Xxxxxxxx
Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
x z. Xxxx x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 430/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.