Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 31.12.2013.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

364/2010 Sb.

Účinnost Čl. II
364
VYHLÁŠKA
xx dne 6. xxxxxxxx 2010,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 3/2008 Sb., x xxxxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 odst. 1 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x oceňování xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xxxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 3/2008 Sb., o xxxxxxxxx některých ustanovení xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 456/2008 Sb. x xxxxxxxx x. 460/2009 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 se za xxxxx "xxxxx xxx 1100 x3 xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx usedlosti xxxxx".
2. X §10 xxxx. 2 xx xxxxx "3.2," xxxxxxx.
3. X §15 xxxx. 2 xx xxxx xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx dokumentace" xxxxxxxxx slovy "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x věty xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, vychází xx x předpokládaného xxxxx xx xxxxxx dokončení. Xxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx rozestavěnosti.".
4. X §21 xx xx konci xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxx "X xxxx xxxx xx připočte cena xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx určujícího xxxx užití xxxxxx, xxxxxxxx podle výše xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xx xxxxxx.".
5. V §22 odst. 2 xx ve xxxx xxxxx xxxxx "X," xxxxxxx, xx xxxx xxxxx se xxxxx ", avšak lze xx x místě xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx její xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx" xxxxxxxxx slovy "x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxx-xx pro xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx zjistit, ocení xx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx I.".
6. X §22 se xx konci xxxxx xxxxxxxx 3 doplňují xxxxx "za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nemovitosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx předmětem xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jako xx nebyl xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".
7. X §23 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xx ocení xxxxxxxxxx xxxxx části xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxx xxxxx části xxxx.".
8. X §24 xxxx. 1 xxxx xxxxx, v §25 xxxx. 1 xxxx xxxxx, v §26 odst. 1 xxxx xxxxx x x §26a xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "indexovanou xxxxxxxxx".
9. X §24 odst. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 9.".
10. X §24 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx:".
11. V §24 xxxx. 2 se xxxxx
"ZCU = XX x X,
xxx
XXX xxxxxxxx xxxx upravená xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 18 tabulky x. 1,"
nahrazují slovy
"XX = XXX x X,
kde
XX xxxx xxxxxxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
IPC xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 18 xxxxxxx x. 1,".
12. X §25 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxx xxxx bytu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x. 2.".
13. X §25 xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Cena xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vzorce:".
14. X §25 xxxx. 2 xx slova
"XXX = XX x I,
xxx
XXX základní xxxx xxxxxxxx za x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
XX xxxxxxxx cena xxxxx přílohy x. 19 tabulky x. 1,"
xxxxxxxxx slovy
"XX = XXX x X,
xxx
XX xxxx upravená xx x2 podlahové xxxxxx xxxx,
XXX xxxxxxxxxx průměrná cena xxxxx přílohy x. 19 tabulky x. 1,".
15. V §26 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx větou "V xxxx ceně je xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx chaty uvedené x xxxxxxx č. 7.".
16. X §26 odst. 2 xxxxxx část ustanovení xxx: "Xxxx upravená xx zjistí xxxxx xxxxxx:".
17. X §26 xxxx. 2 xx xxxxx
"XXX = XX x X,
kde
XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx přílohy x. 20 xxxxxxx x. 1,"
nahrazují xxxxx
"XX = XXX x X,
xxx
XX cena xxxxxxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
XXX xxxxxxxxxx průměrná xxxx xxxxx xxxxxxx x. 20 tabulky x. 1,".
18. V §26 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
19. X §26 xxxx. 4 xx xxxxx "3.2," xxxxxxx.
20. X §26x odst. 1 xxxx xxxxx xx xx slova "Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx chalupy xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x původní xxxxxxxxxx usedlosti," a xxxx xxxxx se xxxxxxxxx větou "V xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, rekreační xxxxxxx xxxx rekreačního xxxxx uvedené x xxxxxxx x. 6.".
21. X §26x xxxx. 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx: "Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx:".
22. V §26x xxxx. 2 xx xxxxx
"ZCU = XX x X,
xxx
ZCU základní xxxx xxxxxxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx č. 20x xxxxxxx x. 1,"
xxxxxxxxx xxxxx
"XX = XXX x X,
xxx
XX xxxx xxxxxxxx xx m3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
XXX indexovaná xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x. 20x xxxxxxx č. 1,"
x xxxxx "xxx" xx nahrazuje slovy "xxxxxxx xxx, rekreační xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx".
23. X §26x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "indexovaná xxxxxxxx" a za xxxxx "xxxxxx určená" xx vkládají slova "xxxx užívaná".
24. X §26x se xxxxxxxx 4 zrušuje.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.
25. V §26a x odstavci 4 xx xxxxx "3.2," xxxxxxx.
26. X §29 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx Xx x xxxxxxx x. 39" xxxxxxx.
27. X §32 xxxx. 4 xx písmeno x) xxxxxx poznámek pod xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).
28. X §32 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxxx xx x 50 %, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 xxxx xxxxxxx 10 Kč/m2.".
29. X §33 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxx nemovitostí xxxxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxx, xxx pozemků xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §28 x xxxxxxxx porostů, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z ceny xxxxxxxx výnosovým xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 17 x tabulce x. 2 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
30. X §38 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx §39" xxxxxxx.
31. V §44 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xx slova "x xxxxx xxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "popřípadě byty xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx byly převedeny xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx8),".
32. X §44 xxxx. 1 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxx §13 xx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxx x. 39" a xxxxx "x tím, xx xxxxxxxxxxxxx bytu x xxxxxx xxxx X xxxx X xxxxxxxx Xx xxxxxxx ve xxxxxxx 13 xxxxxxx x. 39" se xxxxxxx.
33. X §44 odst. 2 xxxx. x) xx xxxxx "13" xxxxxxxxx xxxxxx "7".
34. X §44 xxxx. 2 xxxx. f) xx slova "nebo xx sloupce 13, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx X xxxx X" zrušují.
35. X §44 xxxx. 10 se xx slova "xxxxx §13" vkládají xxxxx "xxxx §25" a xxxxx "x tím, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozestavěnému xxxx x xxxxxx xxxx X xxxx X se xxxxxxx Xx xx xxxxxxx 13" xx zrušují.
36. X §44 xxxx. 11 xx xxxxx "25 %" xxxxxxxxx xxxxx "30 %" x xx xxxx první se xxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx postup uplatnit.".
37. X xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 4 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "Základní ceny xx x3 obestavěného xxxxxxxx budovy a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x2 xxxxxxxxx xxxxxx bytu a xxxxxxxxxx prostoru" xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x cenu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx".
38. X příloze x. 2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "Standardní xxxxxxxx xxxxx" xx x položce 22 xx xxxxxxx označeném "Xxxxx xxxxxxxxx" slova "Xxxxx elektrické xxxx xxxxxxx sporáky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Kuchyňská xxxxx x dřezem x xxxxxxxxxx troubou x xxxxxx deskou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x celkové xxxxx xx 240 cm".
39. X příloze x. 3 x xxxxxxxx x tabulce xxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru xxxx x její xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x2 xxxxxxxxx xxxxxx bytu a xxxxxxxxxx prostoru" xx xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezahrnují xxxxxxx na účelové xxxxxxx půdního prostoru" xxxxxxxx slova "x xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxx xx součástí xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx".
40. X xxxxxxx x. 3 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx" xx x položce x. 9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx "Konstrukce x xxxxxxxx" slovo "xxxxxxxxx" xxxxxxx v xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx standardu" se xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
41. V xxxxxxx x. 5 xx xx konci xxxxxxxx xxxxxxx x. 25, xxxxx xxx:
"
25. Xxxxxxxxxxxx

XX - XX 221441 XXX 46.21.51.9

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

100 xXX

160 xXX

250 xXX

400 xXX

Xxxxxxxxx (v Xx/xx)

25.1

Xxxxxxxxxxxx XX/XX jednosloupová
Xxxxxxxx xxxxx XXX

150&xxxx;000

170&xxxx;000

-

-

25.2

Trafostanice VN/NN xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx XXX

300&xxxx;000

320&xxxx;000

-

-

Xxxxxxx (x Xx/xx)

25.3

Xxxxxxxxxxxxx olejový

295&xxxx;000

310&xxxx;000

340&xxxx;000

370 000
".
42. X xxxxxxx x. 6 x xxxxx X. xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx doplňují xxxxx:
"Typ
A: Xxxxxx xxxxxxxxxx zděné, x jedním xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx plochy 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx
B: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx dvěma nadzemními xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxxx podlaží
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx dvěma xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podsklepený
E: Xxxxxx konstrukce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s jedním xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxxx podlaží
X: Svislé konstrukce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo podsklepený xx xxxxxxxx zastavěné xxxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx
G: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx monolitické, x xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
X: Xxxxxx konstrukce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx dvěma xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podsklepený
XX: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastavěné xxxxxx 1. nadzemního xxxxxxx
I: Xxxxxx xxxxxxxxxx železobetonové montované, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx poloviny xxxxxxxxx plochy 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx poloviny xxxxxxxxx xxxxxx 1. nadzemního xxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zastavěné xxxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx dřevěné, s xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxx
O: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx".
43. X xxxxxxx x. 11 x xxxxxxx se xxxxxxx "3.2. Xxxxxxxxxxxx" xxxxxxx.
44. V xxxxxxx x. 17 xxxxxxx x. 2 xxxxxx nadpisu zní:
"Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosového a xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Tabulka x. 2

Xxx xxxxxxx:

VÝPOČET XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX ZPŮSOBU:

XX ≤ XX

XX &xx; CN

Xxx xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxxx typu X x X x xxx xxxxxx staveb

Xxx xxxxxxx budovy

X

CV + 0,40 R

XX + 0,40 R

XX x 1,15

XX x 1,15

X, C

CV + 0,20 R

X V+ 0,15 X

XX x 1,15 X

XX x 1,10

X, X

XX+ 0,10 X

XX

XX

XX x 1,05

X

XX

XX- 0,05 X

CV x 0,85 X

XX
".
45. X příloze x. 18 xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx x. 1

Xxxx/(xxxx)
(xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) počet obyvatel

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Xx/ m3)

Xxxx/(xxxx)
(xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ( Xx/x3)

HLAVNÍ XXXXX XXXXX

XXXXXXXXX XXXX

XXXXX 1

11&xxxx;415

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;422

PRAHA 2

7&xxxx;449

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2 535

PRAHA 3

4&xxxx;575

2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

1&xxxx;773

XXXXX 4

4&xxxx;306

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;878

PRAHA 5

6&xxxx;118

XXXXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX 6

8 020

xxx 50 000 xxxxxxxx

2&xxxx;656

XXXXX 7

4&xxxx;196

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;165

XXXXX 8

4&xxxx;282

2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

1&xxxx;864

XXXXX 9

4 645

xx 2 000 xxxxxxxx

1&xxxx;965

XXXXX 10

4&xxxx;349

XXXXXXXXXX KRAJ

XXXXX 11

4 166

xxx 50 000 xxxxxxxx

2&xxxx;212

PRAHA 12

4&xxxx;302

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;066

XXXXX 13

3&xxxx;073

2 001 - 10&xxxx;000

2&xxxx;118

XXXXX 14

3&xxxx;334

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;931

XXXXX 15

2&xxxx;363

XXXXXXXX KRAJ

XXXXX 16

3&xxxx;416

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;284

XXXXX 17

2&xxxx;488

10 001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;129

XXXXX 18

3 201

2 001 - 10&xxxx;000

1&xxxx;845

XXXXX 19

2 537

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;585

XXXXX 20

4&xxxx;905

XXXX

XXXXX 21

4 804

BRNO 1

3&xxxx;800

XXXXXXXXXXX XXXX

XXXX 2

4&xxxx;217

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;522

XXXX 3

6&xxxx;147

10&xxxx;001 - 50 000

2&xxxx;622

XXXX 4

4 207

2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

2&xxxx;650

XXXX 5

4&xxxx;155

xx 2 000 xxxxxxxx

3&xxxx;121

XXXX 6

3 312

XXXXXXXXX XXXX


BRNO 7

3 880

nad 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;601

XXXX 8

3&xxxx;689

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;443

XXXX 9

2&xxxx;710

2001 - 10000

1 864

JIHOMORAVSKÝ XXXX - (XXXXX XXXX)

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;510

xxx 10&xxxx;000 obyvatel

2&xxxx;453

XXXXXXXX XXXX


2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

2&xxxx;153

nad 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;574

xx 2&xxxx;000 obyvatel

1&xxxx;882

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;208

XXXXXXXXX XXXX


2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

1 919

xxx 50&xxxx;000 obyvatel

3 147

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;820

10 001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;695

XXXXXXXXXXX XXXX


2 001 - 10 000

1 946

xxx 50&xxxx;000 obyvatel

2&xxxx;659

xx 2 000 xxxxxxxx

1&xxxx;590

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

1&xxxx;983

XXXXXXX XXXX

2 001 - 10&xxxx;000

1&xxxx;520

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

3&xxxx;084

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1 851

10 001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;497

XXXXXXX XXXX


2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

2&xxxx;147

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2 120

xx 2&xxxx;000 obyvatel

1&xxxx;896

10&xxxx;001 - 50 000

1&xxxx;932

XXXXXXXXXXXXXXX KRAJ

2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

1&xxxx;835

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;127

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;535

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

1&xxxx;902



2001 - 10&xxxx;000

1&xxxx;755



xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;753
".
46. X příloze x. 18 v xxxxxxx x. 2 xx xxxxxx xxxx xxxxx 0 znaku x xxxxx X. xx XXX. kvalitativního xxxxx, xxxxx xxx:
"

0

Xxx xxxxxx

X.

Svislé xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx střechou - xxxxxx umožňující zřízení xxxxxxxx

A

II.

Xxxxxx xxxxxxxxxx zděné xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx neumožňující zřízení xxxxxxxx

X

XXX.

Xxxxxx konstrukce kovové - plechové s xxxxxxx střechou nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

C





".
47. X příloze x. 18x v xxxxxxx x. 6 xx xxxxx x. 4 x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX. xx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxxxx Xx " xx xxxxx "0,2" xxxxxxxxx xxxxxx "0,02".
48. V xxxxxxx č. 19 xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:
Xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxx publikaci novely x xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx.
49. Xxxxxxx x. 20 xxx:
Xxxxxxx byla xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx úplného xxxxx.
50. Příloha x. 20x xxx:
Příloha xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
51. X xxxxxxx x. 21 x xxxxxxx č. 1 se doplňuje xxxxxxx 1.4, která xxx:
Příloha xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx publikaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
52. X příloze x. 21 x xxxxxxx x. 3 x xxxxxxx 3.1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (popř. xxxxxx) xxxxxxx" xx za xxxxx "xxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxx xxxxx ", x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx, x xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x.x. Xxxxxx x x.x. Xxxxxx".
53. V xxxxxxx x. 21 x poznámce x. 1 xx za xxxxxx "xxxxxxx", za xxxxxx "xxxxxxxx" x xx xxxxx "vyjmenovaných xxxxxxx" vkládá slovo "xxxxxxxxx" a xx xxxxx poznámky xx xxxxxxxx věta "V xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podklady, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x. 3.".
54. X xxxxxxx x. 21 x poznámce č. 2 se za xxxxxx "1.2" xxxxx "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovem "1.3" xx doplňují xxxxx "x 1.4".
55. X xxxxxxx x. 21 v xxxxxxxx x. 3 xx xx slovem "1.2" xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou, xx xxxxxx "1.3" xx xxxxxxxx slova "x 1.4" a xx xxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "nebo xxx-xx x xxxxxxx x polohou x xxxxx města podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx c) xxxx o pozemek x turisticky xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx území xxxxxxxxxxxxx sousedících xxxxxx.".
56. Příloha x. 38 zní:
Xxxxxxx xxxx digitalizována při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx do úplného xxxxx.
57. Xxxxxxx x. 39 xxx:
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx publikaci xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx znění.
Xx. XX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2011.
Ministr:
Ing. Xxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 364/2010 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.
Xxxxxx xxxxxxx x. 364/2010 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 441/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.