Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2011 do 31.12.2013.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/97 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

364/2010 Sb.

Účinnost Čl. II
364
XXXXXXXX
xx dne 6. xxxxxxxx 2010,
xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 3/2008 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx majetku x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle §33 xxxx. 1 xxxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xxxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 3/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (oceňovací xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx x. 456/2008 Xx. x vyhlášky č. 460/2009 Sb., se xxxx xxxxx:
1. X §5 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxx xxx 1100 x3 xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx usedlosti xxxxx".
2. X §10 xxxx. 2 se xxxxx "3.2," zrušují.
3. X §15 xxxx. 2 xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxxxxxxx stavu xx jejich xxxxxxxxx. Xxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x nedokončených xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.".
4. X §21 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje věta "X xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, snížená o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodejnosti Kp xxxxxx.".
5. V §22 xxxx. 2 xx ve xxxx xxxxx xxxxx "X," xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx slova ", avšak xxx xx x místě xxxxxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx stavebně xxxxxxxxx xxxx xx" xxxxxxxxx slovy "x xxxx stavebně xxxxxxxxx xxxx pronajmutí" a xx xxxxx xxxxxxxx 2 doplňuje xxxx "Xxxxx-xx pro xxxx xxxxx xxxxxx obvyklé xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ocení xx tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxx X.".
6. X §22 xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxx předmětem xxxxxxx. X opačném xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx posuzuje, xxxx xx nebyl xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".
7. X §23 xxxxxxxx 5 xxx:
"(5) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.".
8. V §24 xxxx. 1 xxxx xxxxx, x §25 xxxx. 1 xxxx první, x §26 odst. 1 xxxx xxxxx x x §26x odst. 1 větě xxxxx xx slovo "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
9. X §24 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "X xxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 9.".
10. X §24 xxxx. 2 úvodní xxxx ustanovení zní: "Xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx:".
11. X §24 xxxx. 2 xx xxxxx
"ZCU = XX x I,
xxx
XXX xxxxxxxx xxxx upravená xx x3 obestavěného xxxxxxxx,
XX základní xxxx xxxxx přílohy č. 18 xxxxxxx č. 1,"
xxxxxxxxx xxxxx
"XX = XXX x I,
xxx
XX xxxx xxxxxxxx xx m3 obestavěného xxxxxxxx,
XXX indexovaná xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 18 xxxxxxx x. 1,".
12. X §25 xxxx. 1 se xxxx druhá nahrazuje xxxxx "X xxxx xxxx bytu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x. 2.".
13. X §25 xxxx. 2 úvodní část xxxxxxxxxx xxx: "Cena xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx:".
14. X §25 odst. 2 xx xxxxx
"XXX = ZC x I,
xxx
XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 19 tabulky x. 1,"
nahrazují slovy
"XX = XXX x X,
xxx
XX cena upravená xx x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
IPC xxxxxxxxxx průměrná xxxx xxxxx xxxxxxx č. 19 tabulky x. 1,".
15. V §26 odst. 1 xx xxxx druhá xxxxxxxxx větou "X xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vybavení xxxxxxxxx chaty xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x příloze x. 7.".
16. X §26 odst. 2 xxxxxx xxxx ustanovení xxx: "Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx:".
17. X §26 xxxx. 2 xx xxxxx
"XXX = ZC x X,
xxx
XXX xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx m3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 20 xxxxxxx x. 1,"
xxxxxxxxx xxxxx
"CU = XXX x I,
xxx
CU xxxx xxxxxxxx xx m3 xxxxxxxxxxxx prostoru,
XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx č. 20 xxxxxxx x. 1,".
18. X §26 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
19. X §26 odst. 4 xx xxxxx "3.2," xxxxxxx.
20. X §26x odst. 1 xxxx xxxxx se xx xxxxx "Cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx domu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" vkládají xxxxx ", x xxxxxxxx xxxx, které xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx," x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx větou "X xxxx ceně je xxxxxxxx standardní vybavení xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6.".
21. V §26x xxxx. 2 úvodní xxxx xxxxxxxxxx zní: "Xxxx upravená xx xxxxxx xxxxx xxxxxx:".
22. V §26x xxxx. 2 xx xxxxx
"XXX = XX x I,
xxx
ZCU xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru,
XX xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 20x xxxxxxx x. 1,"
xxxxxxxxx xxxxx
"XX = XXX x X,
kde
XX xxxx upravená xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
IPC indexovaná xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x. 20x xxxxxxx č. 1,"
x xxxxx "xxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx dům, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx".
23. X §26x xxxx. 3 xx xxxxx "základní" xxxxxxxxx xxxxx "indexovaná xxxxxxxx" a za xxxxx "xxxxxx určená" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxxxx".
24. X §26x se xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 4 až 6.
25. X §26x x xxxxxxxx 4 xx xxxxx "3.2," xxxxxxx.
26. X §29 xxxx. 4 xx xxxxx "x xxxxxxxxxxxx Xx x xxxxxxx x. 39" xxxxxxx.
27. X §32 xxxx. 4 xx písmeno x) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx písmene x).
28. X §32 xxxxxxxx 5 zní:
"(5) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxx podle odstavce 4 xxxxxx xx x 50 %, xxxxx xxxx zjištěná xxxxx odstavců 4 x 5 xxxx xxxxxxx 10 Xx/x2.".
29. X §33 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Cena nemovitostí xxxxxxxxx x odstavci 1 se xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx staveb xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §28 x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx výpočtu ceny xx xxxxxxxx x xxxxxxx č. 17 x xxxxxxx x. 2 xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle xxxxxxx č. 1 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.".
30. X §38 xx xxxxx ", xxxxxxxxx xxxxx §39" zrušují.
31. X §44 xxxx. 1 úvodní xxxxx ustanovení xx xx xxxxx "k xxxxx xxxxxxx," vkládají xxxxx "popřípadě xxxx xxxx xxxxxxxx prostory, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x vlastnictví xxxx8),".
32. V §44 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxx §13 xx" xxxxxxxx xxxxx "x přílohy x. 39" a xxxxx "x xxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx X xxxx K xxxxxxxx Xx xxxxxxx xx xxxxxxx 13 xxxxxxx x. 39" se xxxxxxx.
33. X §44 xxxx. 2 xxxx. c) xx xxxxx "13" xxxxxxxxx xxxxxx "7".
34. X §44 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx xx xxxxxxx 13, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx J xxxx K" xxxxxxx.
35. X §44 xxxx. 10 xx xx slova "xxxxx §13" xxxxxxxx slova "xxxx §25" x xxxxx "x xxx, xx xxx pozemek xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx J xxxx X se xxxxxxx Xx xx xxxxxxx 13" se zrušují.
36. X §44 xxxx. 11 se xxxxx "25 %" xxxxxxxxx xxxxx "30 %" a za xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx "Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.".
37. V xxxxxxx x. 2 v xxxxxxxx č. 4 x xxxxxxx opatřené xxxxxxxx "Xxxxxxxx ceny xx m3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx budovy x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x2 podlahové xxxxxx bytu a xxxxxxxxxx prostoru" xx xx xxxxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx" doplňují xxxxx "a xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx stavby x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx".
38. X xxxxxxx x. 2 x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "Standardní xxxxxxxx xxxxx" se x xxxxxxx 22 xx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxx "Xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx sporáky, varné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxxxxxx linka x dřezem x xxxxxxxxxx troubou x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx 240 xx".
39. X xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx "Základní xxxx xx m3 xxxxxxxxxxxx prostoru haly x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostoru" xx xx slova "Xxxxxxxx xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx prostoru nezahrnují xxxxxxx xx účelové xxxxxxx xxxxxxx prostoru" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx technologického xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a odpovídá xxxxx užití stavby".
40. X xxxxxxx x. 3 x xxxxxxx xxxxxxxx nadpisem "Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx" xx x xxxxxxx x. 9 ve xxxxxxx označeném "Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx" slovo "xxxxxxxxx" zrušuje v xxxx xxxxxxx a xx sloupci označeném "Xxxxx xxxxxxxxx" se xx xxxxx "Xxxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx".
41. X příloze x. 5 xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx č. 25, xxxxx zní:
"
25. Xxxxxxxxxxxx

XX - XX 221441 SKP 46.21.51.9

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxx

Xxxxx

100 xXX

160 xXX

250 kVA

400 xXX

Stožárová (x Xx/xx)

25.1

Xxxxxxxxxxxx XX/XX jednosloupová
Xxxxxxxx xxxxx XXX

150&xxxx;000

170&xxxx;000

-

-

25.2

Trafostanice VN/NN xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx XXX

300&xxxx;000

320&xxxx;000

-

-

Kobková (x Xx/xx)

25.3

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

295&xxxx;000

310&xxxx;000

340&xxxx;000

370&xxxx;000
".
42. X xxxxxxx x. 6 x xxxxx X. xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
"Xxx
A: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nepodsklepený xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nadzemními xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx poloviny xxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx
X: Xxxxxx konstrukce xxxxx, x xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, podsklepený
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx zděné, xx dvěma nadzemními xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
X: Xxxxxx konstrukce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, s xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxx zastavěné plochy 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx monolitické, se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx
G: Xxxxxx xxxxxxxxxx železobetonové monolitické, x xxxxxx nadzemním xxxxxxxx, podsklepený
H: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx podlažími, xxxxxxxxxxx
XX: Svislé konstrukce xxxxxxxxxxxxxx montované, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxxx xxxxxxx
X: Svislé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nepodsklepený xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1. xxxxxxxxxx podlaží
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx podlažím, podsklepený
X: Svislé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxx xxxxxxxxxx podlažími, xxxxxxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx dřevěné, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 1. nadzemního xxxxxxx
X: Svislé xxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxx nadzemními podlažími, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx poloviny zastavěné xxxxxx 1. nadzemního xxxxxxx
X: Svislé xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx nadzemním podlažím, xxxxxxxxxxx
X: Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx nadzemními xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx".
43. X xxxxxxx x. 11 x tabulce se xxxxxxx "3.2. Trafostanice" xxxxxxx.
44. V xxxxxxx č. 17 xxxxxxx x. 2 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxx ceny nemovitostí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx způsobu
Xxxxxxx x. 2

Kód xxxxxxx:

VÝPOČET XXXX XXXXXXXXXXX KOMBINACÍ XXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXX:

XX ≤ XX

XX &xx; CN

Xxx xxxxxx

Pro xxxxxx xxxxxx

Pro xxxxxx xxxx X x K x xxx xxxxxx xxxxxx

Xxx ostatní xxxxxx

X

XX + 0,40 X

XX + 0,40 X

XX x 1,15

XX x 1,15

X, C

CV + 0,20 X

X V+ 0,15 X

CV x 1,15 X

XX x 1,10

X, X

XX+ 0,10 X

XX

CV

XX x 1,05

X

CV

XX- 0,05 R

XX x 0,85 X

XX
".
45. X xxxxxxx č. 18 tabulka x. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:
Indexované průměrné xxxx xx x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx č. 1

Xxxx/(xxxx)
(xxxxxx katastrálních xxxxx) počet xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Xx/ x3)

Kraj/(obec)
(xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území) xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ( Xx/x3)

XXXXXX XXXXX XXXXX

LIBERECKÝ KRAJ

XXXXX 1

11 415

xxx 50 000 xxxxxxxx

2&xxxx;422

XXXXX 2

7&xxxx;449

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2 535

PRAHA 3

4 575

2 001 - 10&xxxx;000

1 773

XXXXX 4

4&xxxx;306

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;878

XXXXX 5

6&xxxx;118

XXXXXXXXXXXXXXX XXXX

XXXXX 6

8&xxxx;020

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;656

XXXXX 7

4&xxxx;196

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;165

XXXXX 8

4 282

2&xxxx;001 - 10 000

1&xxxx;864

XXXXX 9

4&xxxx;645

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;965

XXXXX 10

4&xxxx;349

XXXXXXXXXX KRAJ

XXXXX 11

4&xxxx;166

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;212

XXXXX 12

4&xxxx;302

10 001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;066

XXXXX 13

3&xxxx;073

2 001 - 10 000

2 118

XXXXX 14

3&xxxx;334

xx 2&xxxx;000 obyvatel

1&xxxx;931

PRAHA 15

2&xxxx;363

VYSOČINA XXXX

XXXXX 16

3&xxxx;416

xxx 50&xxxx;000 obyvatel

2&xxxx;284

XXXXX 17

2&xxxx;488

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2 129

XXXXX 18

3&xxxx;201

2 001 - 10 000

1&xxxx;845

XXXXX 19

2 537

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;585

XXXXX 20

4&xxxx;905

BRNO

XXXXX 21

4&xxxx;804

XXXX 1

3 800

STŘEDOČESKÝ XXXX

XXXX 2

4&xxxx;217

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;522

BRNO 3

6&xxxx;147

10 001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;622

XXXX 4

4&xxxx;207

2&xxxx;001 - 10 000

2&xxxx;650

XXXX 5

4&xxxx;155

do 2&xxxx;000 xxxxxxxx

3&xxxx;121

BRNO 6

3&xxxx;312

XXXXXXXXX XXXX


XXXX 7

3&xxxx;880

nad 50&xxxx;000 obyvatel

2&xxxx;601

XXXX 8

3&xxxx;689

10&xxxx;001 - 50 000

2&xxxx;443

XXXX 9

2&xxxx;710

2001 - 10000

1 864

XXXXXXXXXXXX XXXX - (KROMĚ XXXX)

do 2 000 xxxxxxxx

1&xxxx;510

xxx 10&xxxx;000 xxxxxxxx

2 453

XXXXXXXX XXXX


2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

2&xxxx;153

nad 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;574

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1 882

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;208

XXXXXXXXX KRAJ


2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

1&xxxx;919

nad 50&xxxx;000 xxxxxxxx

3&xxxx;147

xx 2&xxxx;000 obyvatel

1&xxxx;820

10&xxxx;001 - 50&xxxx;000

2&xxxx;695

XXXXXXXXXXX XXXX


2&xxxx;001 - 10 000

1&xxxx;946

xxx 50&xxxx;000 obyvatel

2&xxxx;659

xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;590

10 001 - 50 000

1&xxxx;983

XXXXXXX XXXX

2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

1 520

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

3&xxxx;084

do 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;851

10 001 - 50&xxxx;000

2 497

XXXXXXX XXXX


2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

2&xxxx;147

nad 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;120

xx 2&xxxx;000 obyvatel

1&xxxx;896

10&xxxx;001 - 50 000

1&xxxx;932

XXXXXXXXXXXXXXX XXXX

2&xxxx;001 - 10&xxxx;000

1&xxxx;835

xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx

2&xxxx;127

do 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1 535

10&xxxx;001 - 50 000

1&xxxx;9022001 - 10 000

1&xxxx;755xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx

1&xxxx;753
".
46. X příloze x. 18 x tabulce x. 2 xx xxxxxx xxxx xxxxx 0 xxxxx a xxxxx X. xx XXX. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx:
"

0

Xxx stavby

X.

Svislé konstrukce xxxxx nebo železobetonové xx střechou - xxxxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxx

X

XX.

Xxxxxx konstrukce xxxxx xxxx železobetonové x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx neumožňující zřízení xxxxxxxx

X

XXX.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

C

".
47. X xxxxxxx x. 18x x tabulce x. 6 xx xxxxx x. 4 x xxxxxxxxxxxxx xxxxx XXX. ve xxxxxxx xxxxxxxxx "Hodnota Xx " xx xxxxx "0,2" xxxxxxxxx slovem "0,02".
48. X xxxxxxx x. 19 xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx novely x xxxxxxxxxxx do xxxxxxx znění.
49. Xxxxxxx x. 20 xxx:
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx znění.
50. Xxxxxxx x. 20x xxx:
Xxxxxxx xxxx digitalizována při xxxxxxxxx novely x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.
51. X xxxxxxx x. 21 x tabulce x. 1 se xxxxxxxx xxxxxxx 1.4, xxxxx xxx:
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx úplného znění.
52. X xxxxxxx x. 21 v xxxxxxx x. 3 x položce 3.1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx úpravy ceny xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx) xxxxxxx" se za xxxxx "xxxx xxxxx" xxxx xxxxxxxx slovy ", x xxxxxxxx xxxxx Frýdek-Místek, x xxxx xxxx jeho xxxxxxx xxxxx k.ú. Xxxxxx x x.x. Xxxxxx".
53. V xxxxxxx x. 21 x xxxxxxxx č. 1 xx xx xxxxxx "xxxxxxx", xx xxxxxx "xxxxxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx" vkládá xxxxx "xxxxxxxxx" x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věta "V xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx podmínek x xxxxxxxxxx xxxxx, důkazně xxxxxxxxx příslušnými podklady, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx č. 3.".
54. X xxxxxxx x. 21 x xxxxxxxx č. 2 se za xxxxxx "1.2" xxxxx "x" nahrazuje čárkou x za xxxxxx "1.3" xx xxxxxxxx xxxxx "x 1.4".
55. X příloze x. 21 v xxxxxxxx x. 3 xx za xxxxxx "1.2" xxxxx "a" xxxxxxxxx čárkou, za xxxxxx "1.3" se xxxxxxxx slova "a 1.4" x za xxxxxx "nejvýhodnější" se xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx-xx o xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxx města xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx c) xxxx o xxxxxxx x turisticky xxxxxxxx xxxx. Okolím xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx sousedících xxxxxx.".
56. Xxxxxxx x. 38 xxx:
Příloha xxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx do úplného xxxxx.
57. Příloha x. 39 zní:
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx novely x zapracována xx xxxxxxx xxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 364/2010 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2011.
Xxxxxx xxxxxxx x. 364/2010 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 441/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.