Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2008.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2008 do 31.12.2008.


Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách

32/1957 Sb.

Zákon

ČÁST PRVÁ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Účel zákona §1

Osobní rozsah nemocenské péče v ozbrojených silách §2

Rodinní příslušníci §3

Vznik účasti na nemocenské péči a její zánik §4

Vznik a trvání nároku. Ochranná lhůta §5

ČÁST DRUHÁ - PREVENTIVNÍ A LÉČEBNÁ PÉČE §6 §7 §8 §9 §10

ČÁST TŘETÍ - DÁVKY NEMOCENSKÉ PÉČE

Oddíl první - Přehled dávek §11

Oddíl druhý - Věcné dávky

Lázeňské léčení §12

Výběrová rekreace §13

Dětská rekreace v pionýrských táborech §14

Oddíl třetí - Služební příjem v nemoci a peněžité dávky nemocenské péče §15

Nemocenské §16 §17 §17a §18

Společná ustanovení o služebním příjmu v nemoci a o nemocenském §19 §20 §21 §22 §23 §24

Podpora při narození dítěte §25

Pohřebné §26

ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O NÁROCÍCH Z NEMOCENSKÉ PÉČE

Vynětí z daňové povinnosti §27
Neplatná právní jednání §28 §29

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ §30 §31 §32 §33 §34 §35 §36 §37

č. 61/1999 Sb. - Čl. IV

č. 420/2002 Sb. - Čl. III

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXXII

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

32

Xxxxx

xx xxx 4. xxxxxxxx 1957

o nemocenské xxxx v ozbrojených xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

ČÁST XXXX

XXXXXX XXXXXXXXXX

§1

§1 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 308/1993 Sb.

§2

Osobní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx") xxxx

x) vojáci x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "žáci vojenských xxxx"),

x) xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.1)

(2) Xxxxxxxxxx péče x xxxxxxxxxxx silách (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxx") xx vztahuje x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastníků, xxxxxx-xx xxxx účastníky xxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx zabezpečeni xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; nevztahuje xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxx a xxxxxx x záloze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxx příslušníci

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky,

c) xxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xx xxxxxxxx xxxx 26 xxx, pokud xx xxxxxxxxx připravují xxxxxxxxxxx výcvikem nebo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jsou xxx nemoc nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx neschopny x xxxxx,

x) xxxxxx (xxxx), xxxxx žije x účastníkem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 3 měsíce.

(2) Za xxxxxxx příslušníky xx xxxx považují, pokud xxxx xxxxxxx převážně xxxxxxxx na xxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx, vnuci x xxxxxxxxxx od skončení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dosažení xxxx 26 let, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výcvikem xxxx xxxxxxx xx budoucí xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx nebo xxxxxxxx či xxxxxxx xxxx trvale xxxxxxxxx x xxxxx,

x) rodiče, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx,

x) sestra xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx rozvedenému (xxxxxxxxxxxx) účastníku jeho xxxxxxxxx x xxxxxx x ní xxxxx x jedno xxxx xxxx xx věku xx skončení povinné xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx bývalá xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx nastoupení xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx x xxxxxx dnem xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxxx xxxx vzniká účast xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x ní.

§5

Xxxxx a xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx podmínky rozhodné xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx

x) účasti xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx lhůty.

(2) Xxxxxxxx xxxxx činí 7 xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx (§4); xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxxx účasten nemocenské xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx jen tolik xxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. U xxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx skončila x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 6 měsíců.

(3) Xxxxxxxxxx x ochranné xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, kteří xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx jiných xxxxxxxx.

(4) Na xxxxxxxxxxx xxxx nemají xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx služebních.

ČÁST DRUHÁ

PREVENTIVNÍ A XXXXXXX XXXX

§6

§6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 308/1993 Sb.

§7

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx plánují, xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx x xxxxxx xxxxx orgány zdravotnické xxxxxx (dále xxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx"). Xxx xx zřizují x xxxxxxxxx zdravotnická xxxxxxxx ozbrojených xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx ministři xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx.

§8

Xxxxxx zdravotnické xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění preventivní x xxxxxxx péče x ozbrojených xxxxxx x bezpečnostních xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx lékařská xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx péče,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx preventivních x léčebných xxxxxxxx, xxxxx x opatření xxxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx léčení xxxxxxxx nemocí.

§9

§9 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 308/1993 Sb.

§10

§10 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 308/1993 Sb.

ČÁST XXXXX

XXXXX XXXXXXXXXX XXXX

Xxxxx první

Přehled xxxxx

§11

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx:

x) xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x mateřství,

c) vyrovnávací xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x mateřství,

d) příspěvek xx xxxxxx xxxxxx.

Oddíl xxxxx

Xxxxx dávky

§12

§12 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem č. 308/1993 Sb.

§13

§13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 308/1993 Sb.

§14

§14 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 308/1993 Sb.

Oddíl xxxxx

Xxxxxxxx příjem x nemoci a xxxxxxxx dávky nemocenské xxxx

§15

§15 zrušen právním xxxxxxxxx č. 362/2003 Sb.

Nemocenské

§16

(1) Nemocenské xxxxxx xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx neschopným xxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx než xx xxxx xxxxxxxxxx xx zvláštním právním xxxxxxxx;2) při xxxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx ve xxxx před středníkem, xxxxx xx xxxx xxxxxx poskytuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dny xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x službě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx uznání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx invalidity xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §32 xxxx. 3. Xxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx neschopnosti x xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxx"). Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, obrany x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podpůrčí dobu xxxxxxx x 12 xxxxxx, xxxxxxxx je xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x této době xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx. Xx-xx prodloužena xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx nárok xx xxxxxxx platu xx xxxx xxxxx xxx xxxxx měsíc, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx 12 xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx náleží xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx příslušníku bezpečnostního xxxxx, xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx prvních 3 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx.

(4) Xxx xxxx neschopnosti x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx před vznikem xxxx neschopnosti x xxxxxx. Tato období xx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx od skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx trval výkon xxxxxx aspoň 6 xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx neschopnost x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx služby xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xx podpůrčí xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxx bezpečnostního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx důchodu, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx nejdéle xx xxxx 81 xxxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx 81 xxxxxxxxxxxx dnů x jednom xxxxxxxxxxx xxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxx, jestliže neschopnost x službě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxx č. 366/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx se xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že x xxxxxx xx 550 Xx se xxxxxx 90 %, x xxxxxx nad 550 Xx do 790 Xx se počítá 60 % x x xxxxxx xxx 790 Xx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx vyrovnávacího xxxxxxxxx x těhotenství x mateřství a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxxx pomoci) xxx, xx částka xx 550 Xx xx počítá v xxxx xxxx, z xxxxxx xxx 550 Xx xx 790 Xx se xxxxxx 60 % a x xxxxxx xxx 790 Kč se xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx částka xxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx upravená xxxxx xxxx xxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Vláda xxxxx xxxxxxxxx od 1. xxxxx částky xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud přepočítací xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vyměřovacího základu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx než 1; zvýšení xx xxxxxxx xxx, že xx tyto xxxxxx xxxxxxxx koeficientem xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx částky xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx které xxxxxx xxxxx před 1. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, a xxxxx xxxxx xxxx aspoň x xxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx od xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx částek.

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§17x

Xxxxxxxxxx §17 odst. 2 x 3 xx pro xxxx 2004 x 2005 x pro xxx 2008 xxxxxxxxx.

§18

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx-xx nemocenské podle §16 xxxx. 1 x 2, xxxx

x) 66 % průměrné xxxxxx připadající xx xxxxxxxxxx xxx do 60. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x službě,

b) 72 % xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx 61. kalendářního xxx xxxxxxxxxxxx x službě.

(2) Xxxx nemocenského xx xxxxxxxxxx den, náleží-li xxxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 3, xxxx 25 % xxxxxxxx xxxxxx připadající na xxxxxxxxxx den do 3. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxx.

§19

§19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 8/1982 Sb.

§20

(1) Nárok xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx

x) x úmyslu xxxxxxx xx výkonu xxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxx xx rvačce, xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx opilosti xxxx zneužití xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, za nějž xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru může xxx v těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxx x povolání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. b), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxx až xx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§21

(1) Ministři xxxxxx x vnitra upraví xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vojáků, kteří xxxxxx vojáky z xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx neschopnost x xxxxx pro xxxxx xxxx xxxx x jestliže xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x činností xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nejsou-li pojištěny xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Podrobnosti xxxxxxx ministři xxxxxxx, xxxxxx, vnitra x xxxxxxxxxxxxx.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1964 Sb.

§23

§23 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1964 Sb.

§24

§24 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1964 Sb.

§25

§25 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 118/1995 Sb.

§26

Příspěvek xx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx-xx mimo xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx voják nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx bydlištěm, poskytne xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxx výdajů xx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx vložkou x xxxxxx poplatků x xxxxxxxxxx xx převoz xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx vzdálenosti xxxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednoduchý xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXX

§27

Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx.

§28

Xxxxxxxx xxxxxx jednání

(1) Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, která xxxx x xxxxxxx s xxxxx zákonem, xxxx xxxxxxxx.

(2) Vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 308/1993 Sb.

§29

X promlčení xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, změně a xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx dávek do xxxxxx, xxxxx x x výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx financí, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx též xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx péče.

XXXX PÁTÁ

USTANOVENÍ XXXXXXXX, XXXXXXXXX X XXXXXXXXX

§30

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 37/1993 Sb.

§31

(1) Xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx řídí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx dávek nemocenské xxxx xxxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx pro xxxxxx, Xxxxxxxxx ředistelství cel xxx příslušníky Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx příslušníky Xxxxxxxx služby Xxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§32

(1) Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx prováděcí xxxxxxxx, x nichž xxxx podrobněji xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x čistý xxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx příjmu nastalým xxxxx neschopnosti k xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx nemocenského x peněžité xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) jak xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx xx xxxx dávky xxxxxxxxx,

x) jaké předchozí xxxx pojištění xx xxxxxxxxxxxx xx činné xxxxxx xxxxx §23 xxxx. 3.

(2) Ministerstva xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x spravedlnosti xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx x xxx,

x) xxx x jakým xxxxxxxx xxxxxxxxx x neschopnosti x xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx náležitosti x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxx se provádí xxxxxxx řízení proti xxxxx rozhodnutím,

b) xxxxx xxxxxxxx se hlásí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxx uvedené xxx písm. x) x xxxx jsou xxx tom xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx,

x) xxxx pravidla xxxx xxxxxxx zachovávat xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí, obrany, xxxxxx a spravedlnosti xxxxxx předpisy o xxxxxxxx z neschopnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona do xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxx xxx.

§33

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a spravedlnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xx vyskytly při xxxxxxxxx tohoto zákona.

§34

(1) Státní orgány, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx organizace xxxx xxxxxxx vyhovět x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx jim xxxxxxxxx sdělení xxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx.

(2) Zdravotnická zařízení xxxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx útvaru xxxxxxx vojáka xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ošetřování x xxxx xxxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxx náležitosti a xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xx 1. xxxxx 1957 xx dne xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx považují xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.

§36

(1) Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx upravených xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx č. 236/1948 Sb., x vojenské xxxxxxxxxx xxxx, a xxxxxx xxxxxxxx č. 74/1953 Sb., x pojištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oddílů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 84/1953 Sb.

(2) Kde xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx péče xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§37

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1957; provedou xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxxx v. x.

Xxxxxx v. r.

generál xxxxxxxxx Lomský v. x.

Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Výše xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x vyrovnávacího xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, na které xxxxxx nárok xxxx 1. xxxxxx 1999 x xxxx x xx 30. září 1999, xx upraví xxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 1999 xxxxx tohoto xxxxxx; xxxx xxxxxx dávek xxxx xxxxx xxx xx 30. xxxx 1999 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platných xx xxx 30. září 1999.

Xx. IV vložen xxxxxxx předpisem x. 61/1999 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.10.1999

Xx. III

Ustanovení §40 xxxxxx x. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx zákona x. 61/1999 Sb., x xxxxxxxxxx §17 xxxx. 2 x 3 xxxxxx č. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx č. 61/1999 Xx., xx xxx xxx 2003 xxxxxxxxx.

Xx. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 420/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.9.2002

Čl. XXXII

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x nemocenské xxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2008 x xxxxx xxxxx xxxx xx 31. xxxxxxxx 2007, poskytuje xx xxxx xxxxx xx 31. prosinci 2007 za podmínek, xx xxxx x xx dobu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx účinných xx dni 31. xxxxxxxx 2007.

2. Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 2008 a xxxxxxxxxx ke dni 31. prosince 2007, xx řídí xx 31. prosinci 2007 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2007.

Xx. XXXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 261/2007 Sb. x účinností od 1.1.2008

Informace

Právní předpis x. 32/1957 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1957.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

58/1964 Xx., o xxxxxxx péče x xxxxxxx ženy x xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.1964

87/1968 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx péči

s xxxxxxxxx xx 1.7.1968

98/1971 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxx narození xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1971

8/1982 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.2.1982

109/1984 Sb., x změnách x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.1985

180/1990 Xx., x xxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1990

37/1993 Xx., x změnách x nemocenském x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.1993

308/1993 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 54/1956 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 32/1957 Xx., x xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx v xxxxxxxxx x x přídavcích xx xxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.1.1994

182/1994 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x některé xxxxx xxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.1994

118/1995 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx sociální xxxxxxx

x účinností xx 1.10.1995

113/1997 Sb., kterým xx mění a xxxxxxxx xxxxx x. 13/1993 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 32/1957 Sb., o xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx silách, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 88/1968 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1997

61/1999 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 32/1957 Xx., o xxxxxxxxxx xxxx v ozbrojených xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 88/1968 Xx., x prodloužení xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.10.1999

225/1999 Xx., kterým se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.1999

238/2000 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ČR x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

420/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx státní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, soudcům x státním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx funkce, a xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 27.9.2002

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2007)

421/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 54/1956 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 88/1968 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx na xxxx x nemocenského xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 32/57 Xx., x xxxxxxxxxx péči x ozbrojených xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

186/2004 Sb., kterým xx mění některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy vstoupila x platnost xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004)

626/2004 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx xxxxxxxxx financí x oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

530/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., o xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 586/1992 Xx., o xxxxxx x příjmů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů

s xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x na zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

305/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2008

Xxxxxx xxxxxxx x. 32/1957 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 187/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3) §68 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání.

§129 odst. 5 xxxxxx x. 361/2003 Xx.