Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.01.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.07.2019.


Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR
2/69 Sb.

ČÁST I. Zřízení ústředních orgánů státní správy §1 §1a §2

ČÁST II. Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České republiky §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST III. Zásady činnosti ústředních orgánů státní správy §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §28a

ČÁST IV. Závěrečná ustanovení §29 §30 §31

č. 147/1970 Sb. - Čl. II

č. 147/1970 Sb. - Čl. III

č. 118/1983 Sb. - Čl. II

č. 60/1988 Sb. - Čl. II

č. 173/1989 Sb. - Čl. III

č. 548/1992 Sb. - Čl. III

č. 219/2002 Sb. - §3

č. 517/2002 Sb. - §10

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

XXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§1

X Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx čele xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxxxxx kultury,

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

6. Ministerstvo zdravotnictví,

7. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

9. Xxxxxxxxxxxx průmyslu x obchodu,

10. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj,

11. Xxxxxxxxxxxx zemědělství,

12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

13. Ministerstvo xxxxxxx,

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§1x

§1x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 60/1988 Sb.

§2

V Xxxxx republice xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx:

1. Xxxxx statistický xxxx,

2. Český xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

3. Xxxxx báňský xxxx,

4. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx soutěže,

6. Xxxxxx xxxxxxxx hmotných xxxxxx,

7. Xxxxxx úřad pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

10. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

11. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřad,

12. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

13. Xxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

14. Xxxx xxx dohled nad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx hnutí,

15. Xxxx pro xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx,

16. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a informační xxxxxxxxxx,

17. Národní xxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx působnosti xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

§3

§3 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 272/1996 Sb.

§4

(1) Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rozpočet republiky, xxxxxx xxxxxxxxx účet xxxxxxxxx, xxxxxx pokladnu Xxxxx xxxxxxxxx,&xxxx; fiskální xxxxxxxx, makroekonomické x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx státního rozpočtu x xxxxxxxx státních xxxxx, finanční xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx spotřebitelů xx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxx xxxxxx dohledu xxx finančním trhem x rozsahu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx styk, xxxx, xxxxxxxx a xxx, finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, věci xxxxxxxx xxxxxx pohledávek x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx připojištění, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x vnitrostátní xxxxxxxxxx při uplatňování xxxxxxxxxxxxx sankcí za xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních lidských xxxx x xxxx xxxxx terorismu, posuzuje xxxxx xxxxxxxxxxxxxx výrobků x přijímá opatření xx ochranu xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, působnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx dohledu nad xxxxxxxxx trhem, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Ministerstvo xxxxxxx zajišťuje xxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxx Xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx spolupráci x xxxxxx (XXXX), Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx výlučně České xxxxxxx bance.

(4) Ministerstvo xxxxxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxxx sestavování xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx republiku xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx.

§5

§5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/1996 Sb.

§6

(1) Ministerstvo zahraničních xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky pro xxxxxx xxxxxxxxxx politiky, x jejímž rámci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx postoje Xxxxx xxxxxxxxx k nim.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x ostatním xxxxxx, mezinárodním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,xxxxxx x xxxx, xxx na těchto xxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož x x xxxxxxxx Xxxxx republiky v xxxxxxxxxxxxx organizacích,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx práv a xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx zabezpečování xxxxx x orgány cizích xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx xxxxxx majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, jimiž xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxx x dohod x xxxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

i) xxxxxxx xxxxxxx v případech xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxx pracovníků pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volby xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx ústředním orgánem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx školy, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx školy, xxx xxxxx xxxxxxxx, výzkum x xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx spolupráce x xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx státní péči x děti, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jiných xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx 6) a x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 7).

(3) Ministerstvu školství, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx podřízena Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx výchovnou činnost, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, 2) xxxx xxx provádění autorského zákona x xxx výrobu x xxxxxx x xxxxxxx kultury.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxxxxxxx vztahy, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx a jiné xxxxxx za xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx a mladistvých, xxxxxx xxxxxxx mateřství, xxxx o rodinu x děti, xxxx x občany, kteří xxxxxxxxx zvláštní xxxxx, x xxx další xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx politiky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úprav x oblasti odměňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x návykovými xxxxxxx, xxxxxxxxx, prekursory x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx techniky pro xxxxxxxx, diagnostiku x xxxxxx lidí, zdravotní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x uvádění biocidních xxxxxxxxx a účinných xxxxx xx xxx.

(2) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Český xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Inspektorát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní posudky x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je smluvní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xx xx podřízena Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx služby České xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo spravedlnosti xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x mediaci.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxx xxx vyřizování xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x ochraně lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx a jejích Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx1) x koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x uspokojuje majetkové xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x další xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu,

b) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, hlášení xxxxxx, evidenci xxxxxxxx x xxxxx čísla,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx hnutích,

d) veřejné xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zbraně x střelivo,

g) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x postavení uprchlíků,

i) xxxxxx xxxxxxx státu,

j) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, udržování x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, uzavírání x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx České republiky x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx plánování, xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx vytvářející důvěru,

o) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxx xxxx koordinační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, správního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx řádu.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx koordinační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a výkonu xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů a xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x územní orgány xxxxxx správy x xxxxxxxxx informační xxxxxx xxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx moci.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx politických xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

x) státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tvorbu xxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, tuhých xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx surovin, rud x xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, elektrotechniku x xxxxxxxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, skla x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, papíru x xxxxxxxx x dřevozpracující x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odpad,

c) vnitřní xxxxxx a ochranu xxxxx spotřebitelů, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx techniky x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx komunikace x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx politiku Xxxxx xxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx státům,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dvoustranných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx dohod xxxxxx xxxxxxxxxxx dohod,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX, XXXX, XXXX a xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx seskupeními,

d) řídí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx styků xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků x přijímá xxxxxxxx xx ochranu proti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx puncovnictví x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(5) Ministerstvu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Česká xxxxxxxx xxxxxxxx, Puncovní úřad x Xxxxxxxx xxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx politiky, xxxxxxxx xxxxxxx, rozvoje xxxxxxxxx x bytového xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx prostor, územního xxxxxxxxx x stavebního xxxx, vyvlastnění, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj

a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx politiky xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxx financování xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomoc xxxxxx xxxxxxx samosprávným celkům, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxx vodní xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx akumulace xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vod, a xxx potravinářský průmysl. Xx rovněž ústředním xxxxxxx státní xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx parků.

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpracováním.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxx Xxxxxx zemědělskou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx správu Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx kontrolní x xxxxxxxx ústav xxxxxxxxxx a Českou xxxxxxxxxxxx inspekcí.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x novým xxxxxxx rostlin a xxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany xx ústředním orgánem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx Xxxxx republiky, Radě xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) koordinuje xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxx x orgánů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx x obraně,

e) xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxxxxxx x provádí xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které budou xx branné pohotovosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx vykonává xxxxxx dozor nad xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů ve xxxxxx xxxxxx správy xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přecházejí x Xxxxxxxxxxxx obrany na Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx její uskutečňování.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2007 Sb.

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx životního xxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx je ústředním xxxxxxx xxxxxx správy xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx vod, ochranu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx jakosti xxxxxxxxxxx x podzemních xxx, xxx xxxxxxx ovzduší, xxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, pro xxxxxx xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx horninového xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x podzemních xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx odpadové xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, rybářství x lesní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx parcích. xx rovněž ústředním xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx ekologickou xxxxxxxx, xxx systém xxxxxxx ekologicky šetrných xxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast x xxxxxxx řízení xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx prostředí (Xxxxxxx XXXX).

(3) X zabezpečení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxx x xxxx jednotný xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Fond tvorby x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx životního xxxxxxxxx x Xxxxx hydrometeorologický xxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx

§20

Xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x jiných obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech x xxxxx vyplývající x členství České xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupeních x xxxxxxxxxxxxx organizacích, xxxxx jsou pro Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlády.

§22

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, analyzují xxxxxxxxxx výsledky x xxxx opatření x xxxxxx aktuálních otázek. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx jiných opatření xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx předkládají xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx okruhu xxxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxx pečují o xxxxxxxxx právní úpravu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxx xxxxxxx; dbají x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x okruhu xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx potřebná xxxxxxxx k xxxxxxx.

§25

Ministerstva xxxxxxxxxxx xx xxx působnosti úkoly xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx úkoly, xxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

§26 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 21/1993 Sb.

§27

Ministerstva xx navzájem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Nižší xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxx, xxxxx si příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx ministerstev xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x technickým zabezpečením xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx řízením xxxxxxxxxxxx nebo jiného xxxxx, x xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx rozhodne xxxxx, plní Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxx x služebních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx službě.

§28x

Xxxxx xxxx zřídit xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxx xxxxx člen xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rovněž Radu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxx stojí předseda xxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x agenturním xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x ústředním orgánům Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx v Xxxxx republice x xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§30

X Xxxxx republice xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:

1. xxxxx č. 104/1963 Sb., o xxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx ruch;

2. xxxxxxxxxx §4 xxxxxxxx nařízení č. 10/1958 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

3. ustanovení §1 odst. 2 xxxxxx č. 115/1965 Sb., pokud xxxxxxx podřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu ministerstvu xxxxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení.

Dr. Xxxxx v. x.
Xxx. Xxxx x. x.

Xx. XX

(1) O xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx pracovníků xxxxx xx do nové xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 70/1967 Sb., x komisích xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/1968 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem č. 147/1970 Xx. s xxxxxxxxx od 1.1.1971

Xx. III

Zrušují xx xxxxxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx pošt x xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z ministerstva xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx komisi, x Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Výbor lidové xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx orgány, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/1970 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

Xx. XX

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx výstavby x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx a investiční xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 118/1983 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.11.1983

Čl. XX

(1) Xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxxxxxxxx, ministerstvo vnitra, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxx úřad x Český xxxx xxx tisk x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx vztahů xxxxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx

x) x Xxxxx plánovací xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx plánování x vědeckotechnický rozvoj,

b) x Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj xx Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xx ministerstvo xxxxxx a životního xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen x xxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx x xx Xxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x ministerstva xxxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) x ministerstva xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebnictví,

i) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxxxxxxxxx průmyslu,

j) x ministerstva obchodu xx ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ministerstvo xxxxxxx, xxx x xxxx x na Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx a vědeckotechnický xxxxxx,

x) z Českého xxxxx xxx xxxx x informace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx Úřad vlády Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx, zejména xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxx přecházejí xx pracovního xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1988 Xx. s xxxxxxxxx xx 21.4.1988

Xx. III

Vláda Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřídí xxx xxxxxx jednotného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx prostředí Xxxx xxx xxxxxxx prostředí.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 173/1989 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1990

Xx. III

(1) Zřizuje xx Xxxxxxxx prezidenta Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx x Pražskému hradu x přidruženými xxxxxxxxxxxx x zámku Xxxx x přidruženými xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx jako x xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx a významnou xxxxxxxx památku. X xxxxxx xxxxxx úkolů xx Kancelář xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady.

(4) Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx prezidenta Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx přecházejí xx Kancelář.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 548/1992 Xx. x xxxxxxxxx ode xxx zániku Kanceláře xxxxxxxxxx Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

Xxxx vlády České xxxxxxxxx působící xxxxx §28 zákona x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních vztahů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, je Xxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3 xxxxxx právním předpisem x. 219/2002 Xx. x účinností xx 28.5.2002

§10

(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx účinnosti x Úřadu xxx xxxxxxx informační systémy, x Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx x x Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx uzavřou příslušné xxxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx blíže xxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přechází xxxxx xxxx na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx neskončená do xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 517/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Informace

Právní xxxxxxx x. 2/69 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 8.1.1969.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

34/70 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 21.4.70

147/70 Sb., x změnách v xxxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 1.1.71

125/73 Xx., kterým xx xxxx xxxxx ČNR x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 30.10.73

25/76 Xx., xxxxxx se mění xxxxx ČNR x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx ČSR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.3.76

118/83 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 2/69 Xx., x xxxxxxx ministerstev x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XXX

x xxxxxxxxx xx 1.11.83

60/88 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 21.4.88

37/89 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi

s xxxxxxxxx xx 1.7.89

173/89 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, x jejichž xxxx stojí xxxx xxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 1.1.90

9/90 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx ČNR x. 2/69 Xx., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky, xx xxxxx zákona ČNR x. 60/88 Sb., x změnách x xxxxxxxxxx x působnosti xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx ČSR a xxxxxx XXX x. 173/89 Sb., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, x xxxxxxx čele stojí xxxx vlády ČSR

s xxxxxxxxx xx 12.1.90

93/90 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstev ČR

s xxxxxxxxx od 30.3.90

126/90 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.5.90

203/90 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.7.90

228/90 Xx., xxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/69 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 39/90

288/90 Xx., x xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.8.90

305/90 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx XX a o xxxxxxxx xxxx působnosti

s xxxxxxxxx od 20.7.90

575/90 Xx., x opatřeních x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.91

105/91 Xx., plné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/69 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 23/91 Xx.

173/91 Xx., o xxxxxxx Xxxxxxx úřadu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 24.5.91

283/91 Sb., x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 15.7.91

19/92 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 16.1.92

23/92 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 130/74 Xx., x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 49/82 Xx. x zákona ČNR x. 425/90 Xx., x zákon ČNR x. 2/69 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy XXX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.92

103/92 Sb., x Radě ČR xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.3.92

167/92 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů XX

x xxxxxxxxx od 1.6.92

239/92 Xx., x Státním xxxxx xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.7.92

350/92 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx XXX x. 2/69 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.92

358/92 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx řád)

s xxxxxxxxx od 1.1.93

359/92 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.93

474/92 Xx., x opatřeních x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XX

x účinností xx 31.10.92

548/92 Sb., x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX x o xxxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx XX

x účinností xx 8.12.92 x xxxxxxxx xxxxxxxx článku III, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČSFR

21/93 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx XXX x. 2/69 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.93

69/93 Sb., plné xxxxx xxxxxxxx předpisu x. 2/69 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 20/93 Sb.

166/93 Xx., o Nejvyšším xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.93

285/93 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

47/94 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 2/69 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx x. 174/68 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 21.3.94

89/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.6.95

289/95 Sb., x xxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.96

135/96 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX č. 2/69 Xx., o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČSR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx ČNR x. 171/91 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx XX xx věcech převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby x x Xxxxx národního xxxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.96, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 a 11, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 24.5.96

272/96 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy ČR x xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XX x. 2/69 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x mění x xxxxxxxx zákon x. 97/93 Xx., x xxxxxxxxxx Správy xxxxxxxx hmotných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.96

122/97 Xx., xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/69 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 43/97

152/97 Xx., xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výrobků x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 10.7.97

15/98 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x o změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.98, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 6.2.98

148/98 Xx., o xxxxxxx utajovaných skutečností x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.98

63/2000 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxx subvencovaných xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/69 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxx x. 13/93 Xx., celní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.4.2000

130/2000 Sb., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.6.2000

154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx 1.1.2001

204/2000 Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 247/95 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx ČR x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 212/96 Xx. x nálezu XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/99 Sb., xxxxx x. 99/63 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/69 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2000 Xx., o integrovaném xxxxxxxxxx systému x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

257/2000 Xx., x Xxxxxxxx a mediační xxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 2/69 Sb., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 65/65 Sb., zákoník xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx a xxxxxxxx službě)

s účinností xx 1.1.2001

258/2000 Xx., x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.10.2000

458/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x energetických xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

256/2001 Xx., x pohřebnictví a x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2002

13/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 18/97 Sb., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření (xxxxxxx xxxxx) a o xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 505/90 Xx., x metrologii, xx xxxxx zákona x. 119/2000 Xx., xxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 2/69 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

47/2002 Xx., x xxxxxxx malého x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

219/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx x soustavě xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx ČR x xxxx xx zákon x. 2/69 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.5.2002

517/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx některé zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

62/2003 Xx., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 4.3.2003

162/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

18/2004 Xx., x uznávání odborné xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 23.1.2004

362/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 167/98 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 2/69 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.2004

421/2004 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obcí

s xxxxxxxxx xx 1.8.2004

499/2004 Xx., x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx řádu

s účinností xx 1.1.2006

587/2004 Xx., x zrušení xxxxxxx xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

95/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

290/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o Vojenském xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2005

57/2006 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2006

71/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/69 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

179/2006 Xx., x ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2006

186/2006 Xx., o xxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x přijetím stavebního xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

189/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2007 (účinnost xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Sb. na 1.1.2008 a zákonem x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 49/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx a doplnění xxxxxx x. 455/91 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (živnostenský zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2006

267/2006 Xx., o změně xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

585/2006 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/95 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/91 Xx., o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

110/2007 Xx., x některých xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx, souvisejících xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, zákon x. 267/2006 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Sb., zákon x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Sb., x rozpočtových pravidlech x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx pravidla), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 22.8.2007

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx návrhu na xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, x xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx znění)

s xxxxxxxxx xx 27.3.2008

274/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x účinností od 1.1.2009

297/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků a xxxxxxxx látek xx xxx a o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009

304/2008 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 563/91 Sb., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

282/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.8.2009

295/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/69 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 6/93 Xx., x XXX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

375/2011 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Sb., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx republiky x x změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

399/2012 Xx., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x pojistném xx xxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx od 1.1.2013

463/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

64/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 586/92 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx mění některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a zákona x dani x xxxxxxxxxx her

s xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvěru xxx xxxxxxxxxxxx transakce, xxxxx x. 106/1999 Xx., x svobodném xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 121/2000 Xx., x xxxxx autorském, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx autorským x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 19.9.2016

302/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., x sdružování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x politických hnutích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.9.2016

319/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

14/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 159/2006 Xx., x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.9.2017

24/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

59/2017 Xx., x použití peněžních xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

205/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Xx., x některé xxxxx zákony

s účinností xx 1.8.2017

246/2017 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2017

178/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 115/2001 Xx., x xxxxxxx sportu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx č. 33/94 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxxx xxx č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.
2) Např. xxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx XXX č. 103/1992 Sb., x Xxxx České xxxxxxxxx xxx rozhlasové x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §31 x 32 xxxxxx x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozpočtovými prostředky Xxxxx republiky x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §11 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
6) Xxxxx č. 18/2004 Sb., o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx způsobilosti státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie a x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
7) Zákon č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx).