Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.01.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2023 do 30.06.2023.


Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR
2/1969 Sb.
 

Zákon

Část první - Zřízení ústředních orgánů státní správy §1 §1a §2

Část druhá - Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České republiky §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

Část třetí - Zásady činnosti ústředních orgánů státní správy §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §28a

Část čtvrtá - Závěrečná ustanovení §29 §30 §31

č. 147/1970 Sb. - Čl. II

č. 147/1970 Sb. - Čl. III

č. 118/1983 Sb. - Čl. II

č. 60/1988 Sb. - Čl. II

č. 173/1989 Sb. - Čl. III

č. 548/1992 Sb. - Čl. III

č. 219/2002 Sb. - §3

č. 517/2002 Sb. - §10

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

2

XXXXX

Xxxxx xxxxxxx rady

ze xxx 8. ledna 1969

x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx rada xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§1

X Xxxxx republice xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

7. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

10. Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx,

11. Xxxxxxxxxxxx zemědělství,

12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

13. Ministerstvo xxxxxxx,

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí.

§1a

§1a vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1988 Sb.

§2

X Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx orgány státní xxxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. Český xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

3. Xxxxx xxxxxx xxxx,

4. Xxxx xxxxxxxxxxxx vlastnictví,

5. Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže,

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

7. Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

9. Energetický xxxxxxxxx xxxx,

10. Úřad xxxxx České republiky,

11. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

12. Xxxx pro ochranu xxxxxxxx údajů,

13. Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

14. Xxxx xxx dohled xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxxxxxxxx xxxxx,

15. Xxxx xxx xxxxxxx x dopravní xxxxxxxxxxxxxx,

16. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x informační xxxxxxxxxx,

17. Národní sportovní xxxxxxxx,

18. xxxxxx xx 1.7.2023,

19. Digitální x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Okruh působnosti xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, v xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx

§3

§3 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/1996 Sb.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx závěrečný xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx pokladnu Xxxxx xxxxxxxxx,&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, makroekonomické x xxxxxxxx prognózy xxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx x rozpočtů státních xxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx spotřebitelů xx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx zavedení xxxxxxxx xxxx euro xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx platební styk, xxxx, xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, účetnictví, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávek a xxxxxxx státu vůči xxxxxxxxx, ochranu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx, privatizaci xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ceny x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx základních lidských xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx subvencovaných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx výrobků.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx připravuje a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx oběhu x xxxxxx xxxxxxxxx úprav, xxxxxxx xx upravují xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, organizace x činnost Xxxxx xxxxxxx banky, x xxxxxxxx xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x vydáváním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX), Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pomoci.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

§5

§5 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/1996 Sb.

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx politiky, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, koordinuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, podílí xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx postoje Xxxxx xxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x ostatním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx organizacím x integračním seskupením, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx náležejících xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx dále xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx,xxxxxx k xxxx, xxx na xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x x členství Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích,

b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx občanů x zahraničí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxxx úřady x xxxxxxxxx,

x) plní xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx cizích xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu, xxxxxxxxxx x vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyhlašování xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx x provádění mezinárodních xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx uplatňování xxxxx xxxxxxxxxx politiky Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx materiálu,

j) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx při xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

(1) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxx, xxxxxxx školy x xxxxxx školy, pro xxxxx politiku, xxxxxx x vývoj, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxxxx hodnosti, xxx státní péči x xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx koordinuje xxxxxxx ministerstev, jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x profesních xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6) a x oblasti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v systému xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu 7).

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce.

§8

Xxxxxxxxxxxx kultury xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxx, xxxxxxxx výchovnou xxxxxxx, xxxxxxxx statky, xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xxxxxx a náboženských xxxxxxxxxxx, xxx věci xxxxx, xxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx tisku x xxxxxx informačních prostředků, xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, nestanoví-li xxxxxxxx zákon jinak, 2) dále xxx xxxxxxxxx autorského zákona x xxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx správy pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanost x xxxxxxxxxxxxx, kolektivní vyjednávání, xxxx x xxxx xxxxxx xx práci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, úrazové pojištění, xxxxxxxx xxxx, xxxx x pracovní xxxxxxxx xxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx mateřství, xxxx x xxxxxx x xxxx, xxxx x občany, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x pro xxxxx xxxxxx mzdové x xxxxxxxx politiky.

(2) Ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vládě xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odměňování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx služby, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zdravotnickou xxxxxxxxxxxxxxxx činnost, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, přípravky, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ochranu a xxxxxxxxx přírodních léčivých xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vod, xxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, diagnostiku x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxxx látek xx xxx.

(2) Součástí Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx Xxxxx inspektorát xxxxx x zřídel.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx Inspektorát xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x státní xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úvěrovým x xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx je smluvní xxxxxxx Česká xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx telekomunikační xxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx střet xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx vyřizování stížností xx xxxxxxxx Úmluvy x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jejích Xxxxxxxxx x Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx1) x xxxxxxxxxx provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx peněžitou xxxxx xxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozených xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx věci, zejména xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x další věci xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dohledu xx bezpečnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx průkazy, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx obyvatel x rodná čísla,

c) xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zbraně x střelivo,

g) xxxxxxx xxxxxxx,

x) cestovní doklady, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uprchlíků,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx územní xxxxxxxxxx, xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konané na xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx prezidenta xxxxxxxxx,

x) krizové xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx trestání, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx organizace a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx plní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x státní xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x územní xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x utajovanými informacemi xxxx xxxxxx veřejné xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx koordinační xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx vnitra plní xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tvorbu xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx surovin x xxxxxx zdrojů, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, energetiku, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x zušlechťování xxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx paliv, xxxxxxxxxxxxxx surovin, xxx x nerud,

b) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, elektrotechniku x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x zpracování xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, textilní x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x dřevozpracující x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hmot, xxxxxxxx xxxxxx, zdravotnickou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx odpad,

c) xxxxxxx xxxxxx x ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x podporu xxxxxxx,

x) prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx malých x xxxxxxxxx podniků x xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx výzkum, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx služby, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx průmyslu x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech komoditních xxxx s xxxxxxxx xxxx náležejících do xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx státům,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mnohostranných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx komoditních dohod,

c) xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx x XX, XXXX, XXXX a jinými xxxxxxxxxxxxx organizacemi x xxxxxxxxxxxx seskupeními,

d) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s uplatňováním xxxxxxxxxx režimu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx styků xx zahraničím,

e) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx řídí xxxxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxxx xxxx.

(5) Ministerstvu xxxxxxxx x obchodu je xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, rozvoje xxxxxxxxx x bytového fondu x xxx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx prostor, územního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx ruchu x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bydlení a xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu,

b) xxxxxxxxxx činnosti ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxx financování těchto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nespravuje.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům, xxxxxx, obcím x xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxx místní rozvoj xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx x xxxxxxxx zapojování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx evropských regionálních xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx xxx, x xxx potravinářský průmysl. Xx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx burz, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx a lesní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xxxx Xxxxxx zemědělskou a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ústředním xxxxxxx státní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rostlinolékařské xxxx, xxxx o xxxxxxxxx, xxxx o ochranu xxxxxx proti xxxxxx x pro xxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxx rostlin a xxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zejména xxx

x) xxxxxxxxxxxxx obrany Xxxxx republiky,

b) xxxxxx Xxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxx vojenských újezdů.

(2) Xxxxxxxxxxxx obrany jako xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) se podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obranné xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravy státního xxxxx,

x) xxxxxxxx potřebná xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx republiky, Xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nedotknutelnost xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

g) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x mobilizaci Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x vedení evidence xxxxxx podléhajících branné xxxxxxxxxx x x xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx branné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro potřeby Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx států.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dozor xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx x povinnosti z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxx účinnosti zákona x integrovaném záchranném xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx x v xxxxxxx xxx působnosti xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§18

§18 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2007 Sb.

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx orgánem xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, ochranu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jakosti povrchových x podzemních vod, xxx ochranu ovzduší, xxx xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx služby, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxxx nerostných xxxxxx x podzemních xxx, xxx geologické xxxxx x pro xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx životní prostředí, xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx myslivost, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. xx rovněž ústředním xxxxxxx státní správy xxx xxxxxx ekologickou xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x hlediska ochrany xxxxxxxxx prostředí (Program XXXX).

(3) K zabezpečení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx koordinuje xx xxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx všech ministerstev x xxxxxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx republiky.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxxxxx x xxxx jednotný xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx území České xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx Xxxx tvorby x ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx životního prostředí xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Český xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx

§20

Xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx úkoly xxxxxxxxx x zákonech x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Evropské xxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacích, xxxxx jsou xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§21

Ministerstva xx xx xxxxxxx své činnosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§22

Ministerstva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v okruhu xxx xxxxxxxxxx, analyzují xxxxxxxxxx výsledky x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx aktuálních xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx stěžejních xxxxxx, xxxxx předkládají vládě Xxxxx republiky. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Ministerstva xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx odvětví xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zaujímají xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx vládě Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Ministerstva xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úpravu xxxx patřících do xxxxxxxxxx Xxxxx republiky; xxxxxxxxxx xxxxxx zákonů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxx uložila; xxxxx x xxxxxxxxxxx zákonnosti x xxxxxx své xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx zákonů potřebná xxxxxxxx x xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx působnosti xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv, x xxxxxxxx mezistátních xxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráce. Xxxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxx, jakož x x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

§26 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/1993 Sb.

§27

Xxxxxxxxxxxx xx navzájem xxxxxxxx xxxxxxxx informace x podklady. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx údaje, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx plnění svých xxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, organizačním x technickým zabezpečením xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxxx řízením xxxxxxxxxxxx xxxx jiného xxxxx, x xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx tak xxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx vlády Xxxxx republiky jmenuje x odvolává xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx vlády České xxxxxxxxx xxxx vedoucí Xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věcí xxxxxx xxxxxx a služebních xxxxxx státních xxxxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vedoucí Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§28x

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx svůj xxxxxxx xxxxx Legislativní xxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx může xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx a sociální xxxxxx; x xxxxx xxxx xxxxx předseda xxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x Xxxxx republice rozhlasovým x televizním xxxxxxxxx x agenturním xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx v Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx orgánům Xxxxx xxxxxxxxx.

§30

X České republice xxxxxxx xxxx předpisy:

1. xxxxx č. 104/1963 Sb., o xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxx ruch;

2. xxxxxxxxxx §4 xxxxxxxx nařízení č. 10/1958 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Ústřední správy xxxxxxxx x kartografie xxxxxxxxxxxx vnitra;

3. ustanovení §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 115/1965 Sb., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx v. r.
Ing. Xxxx x. x.

Xx. XX

(1) X xxxxxxxx Výboru xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 70/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 85/1968 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příslušný xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí komisí xxxxxx xxxxxxxx národních xxxxxx, vydaná xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 147/1970 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1971

Čl. XXX

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo pošt x xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx. Xxxxx x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na Xxxxxx xxxxxxxxx komisi, x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx České socialistické xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxxxxxx republiky.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/1970 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.1971

Čl. XX

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxx, xxxxx x práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx přecházejí na Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx předpisem x. 118/1983 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.1983

Xx. XX

(1) Xxxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, Česká komise xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu, Xxxxx cenový xxxx x Xxxxx xxxx xxx tisk a xxxxxxxxx.

(2) Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Českou xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x České xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx rozvoj na Xxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx x vědeckotechnický xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stavebnictví x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x životního xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx na ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, cen a xxxx a na Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,

x) z ministerstva xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) z ministerstva xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx,

x) x ministerstva xxxxxxx x vodního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx lesního x vodního xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x cestovního ruchu,

k) x Xxxxxxx cenového xxxxx na ministerstvo xxxxxxx, cen x xxxx x na Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x vědeckotechnický xxxxxx,

x) x Českého xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) X přechodu xxxx x povinností podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx orgány státní xxxxxx x Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx přecházejí, podle xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx mezi xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxx přecházejí xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 60/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.4.1988

Xx. III

Vláda České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 173/1989 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1990

Čl. III

(1) Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Kancelář").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hospodaření x Pražskému hradu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx nemovitostmi x pečuje x xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx těchto xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizace. 3) Tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osobami.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. X čele Xxxxxxxxx xx kancléř, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 548/1992 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

Xxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx práv x povinností xxxxxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxx xxxxx České republiky xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 219/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 28.5.2002

§10

(1) Xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxx přecházejí v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxx účinnosti x Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x Ministerstva xxxxxxx x xxxxx x x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x čemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxx příslušné xxxxxx, xxxxxxx mezi xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, se kterým xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx pro veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, přechází xxxxx dnem na Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx zahájená x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 517/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Informace

Právní xxxxxxx č. 2/1969 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 8.1.1969.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

34/1970 Xx., o xxxxxxx ministerstva pro xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 21.4.1970

147/1970 Xx., x změnách v xxxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

125/1973 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy ČSR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.10.1973

25/1976 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx XXX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 29.3.1976

118/1983 Sb., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy XXX

x xxxxxxxxx xx 1.11.1983

60/1988 Xx., o xxxxxxx x organizaci x působnosti xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XXX

x účinností od 21.4.1988

37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx alkoholismem x jinými toxikomaniemi

s xxxxxxxxx od 1.7.1989

173/1989 Xx., x opatřeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, x xxxxxxx xxxx stojí xxxx xxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 1.1.1990

9/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 60/1988 Xx., o změnách x organizaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČSR x xxxxxx x. 173/1989 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx ČSR, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx vlády ČSR

s xxxxxxxxx xx 12.1.1990

93/1990 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx ministerstev XX

x xxxxxxxxx xx 30.3.1990

126/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.5.1990

203/1990 Xx., o změnách x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstev ČR

s xxxxxxxxx od 1.7.1990

228/1990 Xx., xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/1969 Sb. xxxxxxxxxxx x částce x. 39/1990

288/1990 Xx., x xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.8.1990

305/1990 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx XX a o xxxxxxxx jeho působnosti

s xxxxxxxxx od 20.7.1990

575/1990 Xx., x opatřeních x xxxxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.1991

105/1991 Xx., xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/1969 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 23/1991 Sb.

173/1991 Xx., x zřízení Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx soutěž

s účinností xx 24.5.1991

283/1991 Sb., x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 15.7.1991

19/1992 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 16.1.1992

23/1992 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 49/1982 Xx. x xxxxxx x. 425/1990 Xx., x xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 20.1.1992

103/1992 Xx., x Xxxx XX xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 5.3.1992

167/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vztahů ČR

s xxxxxxxxx xx 1.6.1992

239/1992 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.7.1992

350/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx od 30.6.1992

358/1992 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx)

x účinností xx 1.1.1993

359/1992 Xx., x zeměměřických a xxxxxxxxxxxxx orgánech

s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

474/1992 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 31.10.1992

548/1992 Xx., x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX x o zřízení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 8.12.1992 x xxxxxxxx ustavení xxxxxx III, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx prezidenta XXXX

21/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy ČSR, xx znění pozdějších xxxxxxxx, x kterým xx provádějí xxxxx xxxxxxxx v soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 1.1.1993

69/1993 Sb., xxxx xxxxx právního xxxxxxxx č. 2/1969 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 20/1993 Xx.

166/1993 Xx., o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1993

285/1993 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.1.1994

47/1994 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx odborném xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.1994

89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.6.1995

289/1995 Xx., o xxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

135/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XXX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx zákon č. 171/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu na xxxx xxxxx x x Fondu národního xxxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1996, x xxxxxxxx ustanovení §6 a 11, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 24.5.1996

272/1996 Xx., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX x xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 2/1969 Xx., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 97/1993 Sb., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv

s xxxxxxxxx xx 1.11.1996

122/1997 Xx., xxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/1969 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 43/1997

152/1997 Xx., xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.7.1997

15/1998 Sb., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.4.1998, x výjimkou xxxxxxxxxx §2, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 6.2.1998

148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.1998

63/2000 Xx., x xxxxxxx před dovozem xxxxxxxxxxxxxx výrobků x x xxxxx zákona x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

130/2000 Xx., o xxxxxxx do zastupitelstev xxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2000

154/2000 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx 1.1.2001

204/2000 Xx, kterým xx xxxx zákon č. 247/1995 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx XX a o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 212/1996 Xx. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx pod x. 243/1999 Xx., xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2000 Xx., x integrovaném záchranném xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

257/2000 Xx., x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx x. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx)

x účinností xx 1.1.2001

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

365/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.10.2000

458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (energetický xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

256/2001 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

13/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x x změně x doplnění xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

47/2002 Xx., o podpoře xxxxxx x středního xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

219/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX a xxxx xx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.5.2002

517/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2003

62/2003 Sb., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 4.3.2003

162/2003 Sb., o xxxxxxxxxx provozování zoologických xxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x účinností xx 1.7.2003

18/2004 Xx., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x účinností od 23.1.2004

362/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx správy XX, ve znění xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2004

421/2004 Xx., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

501/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2006

587/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

95/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

290/2005 Xx., x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x Vojenském xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2005

57/2006 Xx., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx finančním trhem

s xxxxxxxxx od 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

71/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2006

186/2006 Xx., x xxxxx některých xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx stavebního zákona x zákona x xxxxxxxxxxx

x účinností od 1.1.2007

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. xx 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

225/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 49/1997 Sb., x civilním letectví x x změně x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

267/2006 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla změněna xxxxxxxx xx 1.1.2017)

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, zákon x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx, xxxxx č. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x pomoci v xxxxxx nouzi, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx č. 582/1991 Xx., x organizaci x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 31.12.2006

110/2007 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx zrušením Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x účinností od 1.6.2007

218/2007 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Sb., x xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 264/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Xx., x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 155/1995 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Xx., xxxxx XX ze dne 31.1.2008 ve věci xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

297/2008 Xx., xxxxxx se xxxx zákon x. 120/2002 Xx., o xxxxxxxxxx uvádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

304/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

282/2009 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

295/2009 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 6/1993 Sb., x ČNB, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2009

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákona x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx x xxxxxx x zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx prezidenta republiky)

s xxxxxxxxx od 1.10.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx kontrolního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.2014

182/2014 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 31.12.2014

205/2015 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx zákon x. 266/2006 Sb., o xxxxxxxx pojištění zaměstnanců, x xxxxxxx nebo xxxx některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro elektronické xxxxxxxxx, zákon č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x právem xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

302/2016 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 21.9.2016

319/2016 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2017

14/2017 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 159/2006 Xx., x střetu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

24/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 21.2.2017

59/2017 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkových trestních xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxx bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Sb., x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2017

246/2017 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.8.2017

178/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 115/2001 Sb., o xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností xx 31.7.2019

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x účinností xx 1.5.2021

88/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

284/2021 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2023

326/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x elektronizaci xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

362/2022 Xx., x xxxxxx x dovozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.12.2022

471/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 12/2020 Sb., x právu xx xxxxxxxxx služby x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

x xxxxxx xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x xxxxxx x. 33/1994 Sb.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxxxx xxx č. 120/1976 Sb. a č. 209/1992 Sb.

2) Např. xxxxx č. 468/1991 Sb., x provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon XXX č. 103/1992 Sb., x Xxxx České republiky xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §31 a 32 xxxxxx x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředky České xxxxxxxxx x obcí x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §11 zákona x. 218/2002 Sb., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech (xxxxxxxx zákon).

6) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace).

7) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x ověřování x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).