Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2023.


Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR
2/1969 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Zřízení ústředních orgánů státní správy §1 §1a §2

ČÁST DRUHÁ - Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České republiky §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST TŘETÍ - Zásady činnosti ústředních orgánů státní správy §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §28a

ČÁST ČTVRTÁ - Závěrečná ustanovení §29 §30 §31

č. 147/1970 Sb. - Čl. II

č. 147/1970 Sb. - Čl. III

č. 118/1983 Sb. - Čl. II

č. 60/1988 Sb. - Čl. II

č. 173/1989 Sb. - Čl. III

č. 548/1992 Sb. - Čl. III

č. 219/2002 Sb. - §3

č. 517/2002 Sb. - §10

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

2

ZÁKON

České xxxxxxx xxxx

xx xxx 8. xxxxx 1969

x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx rada xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

Zřízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

§1

X Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxx ústřední xxxxxx xxxxxx správy, v xxxxxxx čele xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

4. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

7. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

8. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx,

10. Ministerstvo xxx místní xxxxxx,

11. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

13. Ministerstvo xxxxxxx,

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§1x

§1x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1988 Sb.

§2

X Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx:

1. Xxxxx statistický xxxx,

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

3. Xxxxx xxxxxx xxxx,

4. Xxxx průmyslového xxxxxxxxxxx,

5. Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. Správa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

7. Xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

9. Energetický xxxxxxxxx xxxx,

10. Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

11. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

12. Xxxx pro ochranu xxxxxxxx xxxxx,

13. Rada xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání,

14. Xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

15. Xxxx pro přístup x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

16. Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

17. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

18. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX DRUHÁ

Okruh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx Xxxxx republiky

§3

§3 xxxxxxxx právním předpisem č. 272/1996 Sb.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,  fiskální xxxxxxxx, makroekonomické x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozpočtů státních xxxxx, xxxxxxxx trh, xxxxxxxx xxxxxxxx elektronických xxxxx x xxxxxxx xxxxx spotřebitelů na xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx působnosti Xxxxx xxxxxxx banky, xxx xxxxxxxx jednotné xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx styk, xxxx, poplatky a xxx, finanční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx x daňové xxxxxxxxxxx, věci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hazardní hry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx spoření x xxxxxx příspěvek na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x trestné xxxxxxxx a vnitrostátní xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx mezinárodního xxxx a bezpečnosti, xxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx subvencovaných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxx těchto xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí spolu x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vládě návrhy xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx měny a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx upravují xxxxxxxxx, působnost, xxxxxxxxxx x činnost Xxxxx xxxxxxx banky, s xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx a vydáváním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajišťuje členství x xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx spolupráci a xxxxxx (XXXX), Evropské xxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx koordinuje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zjišťuje xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxx včetně sestavování xxxxxxxx výkazů xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví.

§5

§5 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 135/1996 Sb.

§6

(1) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx zahraniční politiky, x jejímž rámci xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvojovou xxxxx, koordinuje vnější xxxxxxxxxx vztahy, podílí xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxxxxxx vztahy Xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, mezinárodním xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx věcí xxxxxxxxxxxx xx působnosti Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxx zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx dodržovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxxxx smluv, jakož x z xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx České republiky x xxxxxx xxxxxx x zahraničí,

c) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx,

x) koordinuje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sjednávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyhlašování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,

x) sleduje xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx x hlediska uplatňování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky,

i) uděluje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x technicky xxxxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx prezidenta republiky x zahraničí x xxxx xxxxx při xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

(1) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, základní xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxx, výzkum x vývoj, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, x xxx vědecké xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxx, mládež x tělesnou xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ministerstev, jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6) a x xxxxxxx získávání xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 7).

(3) Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx výchovnou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, nestanoví-li xxxxxxxx xxxxx xxxxx, 2) dále pro xxxxxxxxx autorského zákona a xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx xx ústředním orgánem xxxxxx správy xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx za xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxx x pracovní podmínky xxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx o rodinu x xxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx další xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx spolu x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx odměňování xxxxxxxx zaměstnanců.

§10

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, prekursory x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ochranu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx léčivých xxxxxx, přírodních xxxxxxxxx xxxxx x zdrojů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx techniky xxx xxxxxxxx, diagnostiku a xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxxxxxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx.

(2) Součástí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx inspektorát xxxxx x xxxxxx.

(3) Organizační xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx omamných x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxxxxx xxxxxx posudky x úvěrovým a xxxxxxxxx dohodám, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Česká xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx pro vězeňství; xx xx podřízena Xxxxxxxx služba Xxxxx xxxxxxxxx. Ministerstvo spravedlnosti xxxxxxxxx telekomunikační xxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx pro střet xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx1) a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí příslušných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx trestné xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x peněžních prostředků x majetkových trestních xxxxxx.

§12

(1) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx věci, zejména xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx bezpečnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu,

b) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx obyvatel x xxxxx čísla,

c) xxxxxxxxxxxxx právo x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) zbraně x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uprchlíků,

i) xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx, jejich xxxxxxxxxx, udržování x xxxxxx dokumentárního xxxx x zřizování, uzavírání x xxxxx charakteru xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) krizové xxxxxx, xxxxxxx nouzové plánování, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx záchranný systém.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kontrolního xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx správy.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úlohu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů x xxxxxx služby.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx a územní xxxxxx státní správy x provozuje informační xxxxxx pro nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx úlohu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx vnitra plní xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx evropských xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§13

(1) Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, obchodní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx surovinové xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, využívání xxxxxxxxxx bohatství, energetiku, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx paliv, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, rud x xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx x dřevozpracující x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx hmot, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx výrobu, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx,

x) vnitřní xxxxxx x xxxxxxx xxxxx spotřebitelů, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx,

x) xxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx,

x) technickou normalizaci, xxxxxxxxxx x státní xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx působnosti Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx úřadu.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx politiku Xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mnohostranných obchodních x xxxxxxxxxxxx dohod xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci x ES, XXXX, XXXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) řídí x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx hospodářských xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx dumpingových výrobků x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx průmyslu a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zkoušení xxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx energetická xxxxxxxx, Česká obchodní xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, rozvoje domovního x xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebního xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, cestovního ruchu x xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxx xxxxxxx a regionální xxxxxxxx státu, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nespravuje.

(3) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx samosprávným xxxxxx, xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxx místní xxxxxx xxxxxxxxx činnosti spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx regionálních xxxxxxxx.

§15

(1) Ministerstvo zemědělství xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx správy xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx přirozené xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx povrchových x xxxxxxxxxx vod, x xxx xxxxxxxxxxxxx průmysl. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx národních parků.

(2) Xxxxxxxxxxxx zemědělství xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obchody xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx x lesní xxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Ústřední xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Českou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxxxx xx ústředním xxxxxxx státní správy xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx péče, xxxx x xxxxxxxxx, xxxx x ochranu xxxxxx proti xxxxxx x xxx ochranu xxxx x xxxxx xxxxxxx rostlin a xxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx

x) zabezpečování obrany Xxxxx republiky,

b) xxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) se podílí xx zpracování návrhu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) navrhuje xxxxxxxx xxxxxxxx x zajištění xxxxxx státu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a právnických xxxx důležitých xxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxx k obraně,

e) xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky, x vedení xxxxxxxx xxxxxx podléhajících xxxxxx xxxxxxxxxx a k xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx Xxxxxx České republiky,

h) xxxxxxxx občany Xxxxx xxxxxxxxx x plnění xxxxxx povinnosti.

(3) Ministerstvo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx součinnost x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx ochranou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx státní xxxxxx xx úseku xxxxxxx xxxxxxx přecházejí x Xxxxxxxxxxxx obrany xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx x odpovídá xx xxxxxx státní xxxxxxxx x oblasti xxxxxxx a v xxxxxxx své xxxxxxxxxx xx její uskutečňování.

§18

§18 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2007 Sb.

§19

(1) Ministerstvo životního xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je ústředním xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, ochranu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx ochranu přírody x xxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxxxxx zoologických xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu, xxx xxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředí, xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxx x podzemních xxx, pro geologické xxxxx x pro xxxxxxxxxx dohled xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxx těch, které xxxxxxxxx státní xxxxxxx. Xxxx xx ústředních xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x lesní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxx ekologickou xxxxxxxx, xxx systém xxxxxxx ekologicky xxxxxxxx xxxxxxx x služeb x pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x auditu x xxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Program XXXX).

(3) K zabezpečení xxxxxx x kontrolní xxxxxxxx vlády České xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečuje x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxx xx mezinárodní xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí xxxxxxxx Xxxx xxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx podřízena Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x Xxxxx hydrometeorologický xxxxx.

XXXX TŘETÍ

Zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx

§20

Xxxxxxxxxxxx a ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") plní x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené x zákonech a x xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v Evropské xxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou pro Xxxxxx republiku závazné.

§21

Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výsledky x xxxx opatření x xxxxxx aktuálních xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx stěžejních xxxxxx, xxxxx předkládají vládě Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podklady xxxxxxxx pro sestavení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx jiných opatření xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x návrhům, xxxxx předkládají vládě Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx okruhu xxxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx právní úpravu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx návrhy xxxxxx x xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx jejich působnosti, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx přípravu xxx xxxxx uložila; xxxxx x zachovávání zákonnosti x okruhu xxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxx zákonů potřebná xxxxxxxx x xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx sjednáváním xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx styků x xxxxxxxxxxx spolupráce. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§26

§26 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/1993 Sb.

§27

Ministerstva xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxx zprávy x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyžadují x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx ministerstev xxxx, kontroluje x xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx spojené x xxxxxxxx, organizačním x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx, a xxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, plní Xxxx xxxxx České republiky.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vláda Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx řídí xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x těchto věcech xxxxxxxxx vedoucí Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(4) X Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx místo xxxxxxx xxx národní xxxxxxxxxx, xxxxx xx tajemníkem Xxxxxxxxxxxx xxxx státu. Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odvolává vláda. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx podílí xx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zajišťování xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou republiku xxx xxxxxxxxx s xxxxxx státy a xxxxxxxxxxxxx organizacemi ve xxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx plat x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Úřadu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx oprávněn xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v Úřadu xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx o státní xxxxxx.

§28x

Xxxxx může zřídit xxxx xxxx poradní xxxxx Legislativní xxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx vlády. Xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx; x jejím xxxx stojí xxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§29

(1) Xxxxxx xxxxxx organizací xxxxxxxxxxxx xx v Xxxxx republice xxxxxxxxxxx x televizním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky upraví xxxxx.

(2) Zákon xxx xxxxxx xxxxxx poměry xxxxxxxx věd x Xxxxx republice a xxxx xxxxxx k xxxxxxxxx orgánům České xxxxxxxxx.

§30

X Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxx:

1. xxxxx č. 104/1963 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx výboru pro xxxxxxxx xxxx;

2. ustanovení §4 vládního xxxxxxxx č. 10/1958 Sb., pokud xxxxxxx xxxxxxxxx Ústřední správy xxxxxxxx x kartografie xxxxxxxxxxxx vnitra;

3. ustanovení §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 115/1965 Sb., xxxxx xxxxxxx podřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.
Xxx. Xxxx x. r.

Xx. XX

(1) O xxxxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx nové xxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx xxxxxx č. 70/1967 Sb., x xxxxxxxx lidové xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/1968 Xx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx národních xxxxxx, xxxxxx do xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/1970 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.1971

Xx. III

Zrušují se xxxxxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo pošt x telekomunikací x Xxxxxxxx xxxxxxxxx úřad Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky. Xxxxx a xxxxxxxxxx x pracovněprávních xxxxxx xxxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx komisi, z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 147/1970 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

Xx. XX

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x práva x povinnosti x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx přecházejí xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 118/1983 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.11.1983

Čl. II

(1) Xxxxxxx xx Xxxxx plánovací xxxxxx, Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ministerstvo xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx obchodu, Xxxxx xxxxxx xxxx x Český xxxx xxx tisk x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx x xxxxxxxxxx z pracovněprávních x jiných vztahů xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona

a) x Xxxxx plánovací xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a stavebnictví x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na ministerstvo xxxxxxx, cen x xxxx,

x) z ministerstva xxxxx a sociálních xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálních xxxx, xx ministerstvo xxxxxxx, cen x xxxx x na Xxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx x vědeckotechnický xxxxxx,

x) x ministerstva xxxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) x ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a stavebnictví,

i) x ministerstva lesního x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx obchodu x cestovního xxxxx,

x) x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx ministerstvo xxxxxxx, xxx x xxxx a xx Xxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx a vědeckotechnický xxxxxx,

x) x Českého xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x Xxxx xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, kteří pracovníci x nim xxxxxxxxxx xx pracovního xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 60/1988 Xx. x účinností xx 21.4.1988

Xx. XXX

Xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřídí xxx otázky xxxxxxxxxx xxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx prostředí Xxxx xxx xxxxxxx prostředí.

Čl. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 173/1989 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1990

Xx. XXX

(1) Zřizuje xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxxx").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx hradu x xxxxxxxxxxxx nemovitostmi x xxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pečuje x xx xxxx x xxxxx prezidenta Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx příspěvkové xxxxxxxxxx. 3) Tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. V čele Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx rady.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx prezidenta Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Kancelář.

Čl. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 548/1992 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx Kanceláře xxxxxxxxxx České x Xxxxxxxxx Federativní xxxxxxxxx

§3

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 zákona č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxx x xxxxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx Úřadem xxxxx Xxxxx republiky xxxxx tohoto zákona.

§3 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 219/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 28.5.2002

§10

(1) Práva a xxxxxxxxxx x pracovněprávních x xxxxxx právních xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx x x Xxxxx xxx xxxxxxx osobních xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx informatiky, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx blíže xxxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkem České xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx příslušný hospodařit Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Správní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dokončí Xxxxxxxxxxxx informatiky.

§10 vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 517/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2003

Informace

Právní xxxxxxx x. 2/1969 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 8.1.1969.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

34/1970 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XXX

x účinností xx 21.4.1970

147/1970 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

125/1973 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x účinností xx 30.10.1973

25/1976 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.3.1976

118/1983 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx zákon x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 1.11.1983

60/1988 Sb., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 21.4.1988

37/1989 Xx., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx toxikomaniemi

s xxxxxxxxx xx 1.7.1989

173/1989 Xx., x xxxxxxxxxx x soustavě ústředních xxxxxx státní xxxxxx XXX, v jejichž xxxx xxxxx člen xxxxx ČSR

s účinností xx 1.1.1990

9/1990 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 60/1988 Xx., o změnách x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx x. 173/1989 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx ČSR, v xxxxxxx xxxx stojí xxxx xxxxx XXX

x xxxxxxxxx od 12.1.1990

93/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstev ČR

s xxxxxxxxx od 30.3.1990

126/1990 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

203/1990 Xx., x změnách x organizaci a xxxxxxxxxx ministerstev ČR

s xxxxxxxxx xx 1.7.1990

228/1990 Xx., plné znění xxxxxxxx předpisu č. 2/1969 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 39/1990

288/1990 Xx., o xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.8.1990

305/1990 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx XX x o xxxxxxxx xxxx působnosti

s xxxxxxxxx od 20.7.1990

575/1990 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.1991

105/1991 Xx., xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/1969 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx x. 23/1991 Xx.

173/1991 Xx., o xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx soutěž

s xxxxxxxxx xx 24.5.1991

283/1991 Xx., x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 15.7.1991

19/1992 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx ministerstev XX

x xxxxxxxxx xx 16.1.1992

23/1992 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 130/1974 Xx., x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx XXX č. 49/1982 Xx. a xxxxxx č. 425/1990 Xx., x xxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.1.1992

103/1992 Xx., x Xxxx ČR xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 5.3.1992

167/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.6.1992

239/1992 Xx., o Xxxxxxx xxxxx kultury ČR

s xxxxxxxxx xx 1.7.1992

350/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.1992

358/1992 Xx., x notářích x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

474/1992 Sb., x opatřeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XX

x xxxxxxxxx od 31.10.1992

548/1992 Xx., x některých xxxxxxx opatřeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy ČR x x zřízení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 8.12.1992 x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx III, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem xxxxxx Kanceláře prezidenta XXXX

21/1993 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy XXX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxxx další xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

69/1993 Xx., xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/1969 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 20/1993 Xx.

166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1993

285/1993 Xx., kterým se xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., o zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

47/1994 Xx., kterým se xxxx a doplňuje xxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 174/1968 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nad bezpečností xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 21.3.1994

89/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.6.1995

289/1995 Xx., o xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx)

x účinností xx 1.1.1996

135/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx zákon č. 171/1991 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxx ČR xx věcech xxxxxxx xxxxxxx státu na xxxx osoby x x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx od 1.7.1996, x xxxxxxxx ustanovení §6 a 11, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 24.5.1996

272/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX x kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších předpisů, x mění a xxxxxxxx xxxxx x. 97/1993 Xx., x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.11.1996

122/1997 Sb., xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 2/1969 Xx. xxxxxxxxxxx v xxxxxx č. 43/1997

152/1997 Xx., xx xxxxxxx xxxx dovozem dumpingových xxxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 10.7.1997

15/1998 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxx papíry x x změně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.1998, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2, které nabývá xxxxxxxxx xxxx 6.2.1998

148/1998 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.11.1998

63/2000 Xx., x xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x změně xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 13/1993 Xx., xxxxx zákon, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

130/2000 Sb., x xxxxxxx do zastupitelstev xxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2000

154/2000 Xx., x šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností 1.1.2001

204/2000 Xx, xxxxxx se xxxx xxxxx č. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Parlamentu XX a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxx x. 212/1996 Xx. x xxxxxx ÚS xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Sb., zákon x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2000 Sb., x integrovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

257/2000 Xx., o Xxxxxxxx x mediační xxxxxx x x změně xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx ochraně xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 23.10.2000

458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odvětvích x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

13/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 18/1997 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx jaderné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (atomový xxxxx) x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 505/1990 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

47/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxx x středního xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

219/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX a xxxx xx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností od 28.5.2002

517/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2003

62/2003 Sb., x volbách xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.3.2003

162/2003 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x zoologických xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2003

18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 23.1.2004

362/2004 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 167/1998 Xx., x návykových xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon x. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.7.2004

421/2004 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx službě a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

501/2004 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím správního xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

587/2004 Xx., x xxxxxxx civilní služby x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

95/2005 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 29/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.4.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx komunikacích a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

290/2005 Xx., o změně xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x Vojenském xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2005

57/2006 Xx., o změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohledu xxx xxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

71/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR, xx znění pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

179/2006 Xx., x xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx výsledků xxxxxxx vzdělávání)

s účinností xx 5.5.2006

186/2006 Sb., x xxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007

189/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x nemocenském xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007 (xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x xxxxxxx x. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

225/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 49/1997 Xx., x civilním xxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2006

267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2010), (zákonem x. 282/2009 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2013), (zákonem x. 463/2012 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2015) x (xxxxxxx x. 182/2014 Xx. byla xxxxxxx xxxxxxxx na 1.1.2017)

585/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákon č. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, zákon x. 264/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákoníku xxxxx, xxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx v xxxxxx nouzi, xx xxxxx zákona č. 165/2006 Sb., x xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

110/2007 Sb., x některých xxxxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x účinností xx 1.6.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, zákon x. 267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím zákona x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 585/2006 Xx., xxxxx x. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx a existenčním xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx pravidlech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/1995 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 22.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

274/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Policii XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

297/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 120/2002 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2009

304/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

282/2009 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

295/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 6/1993 Xx., x XXX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

375/2011 Xx., xxxxxx se xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službách, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením jednoho xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2015

275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx republiky a x xxxxx některých xxxxxx (zákon o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx zákona x pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.12.2012

64/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

182/2014 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., o změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona o xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, x další související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

205/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx zákon č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.10.2015

377/2015 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2017

188/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx o xxxx x hazardních xxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

298/2016 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx vytvářejících xxxxxx xxx elektronické xxxxxxxxx, zákon x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 19.9.2016

302/2016 Xx., kterým se xxxx zákon x. 424/1991 Sb., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.9.2016

319/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 266/1994 Sb., x dráhách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x účinností xx 1.4.2017

14/2017 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 159/2006 Xx., x xxxxxx zájmů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.9.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x účinností xx 21.2.2017

59/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

205/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 181/2014 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické bezpečnosti), xx xxxxx xxxxxx x. 104/2017 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.8.2017

246/2017 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stranách x evropských xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2017

178/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 115/2001 Sb., x xxxxxxx sportu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.7.2019

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2021

88/2021 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., x ochraně a xxxxxxx nerostného xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 16.3.2021

284/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

326/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2022

362/2022 Xx., o xxxxxx x xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx území Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 15.12.2022

471/2022 Xx., xxxxxx xx mění zákon x. 12/2020 Xx., x právu na xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

152/2023 Xx., kterým xx xxxx xxxxx č. 283/2021 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 195/2022 Xx., x některé xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx od 1.7.2023

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2023

178/2023 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.7.2023

x oprava xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x xxxxxx x. 33/1994 Sb.

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxxxx xxx č. 120/1976 Sb. x č. 209/1992 Sb.

2) Xxxx. xxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon XXX č. 103/1992 Sb., x Xxxx České republiky xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) §31 x 32 zákona x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

4) §11 xxxxxx x. 218/2002 Sb., x službě státních xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

6) Zákon č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

7) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).