Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 19.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2024.


Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR
2/1969 Sb.
 

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Zřízení ústředních orgánů státní správy §1 §1a §2

ČÁST DRUHÁ - Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele je člen vlády České republiky §3 §4 §5 §6 §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18 §19

ČÁST TŘETÍ - Zásady činnosti ústředních orgánů státní správy §20 §21 §22 §23 §24 §25 §26 §27 §28 §28a

ČÁST ČTVRTÁ - Závěrečná ustanovení §29 §30 §31

č. 147/1970 Sb. - Čl. II

č. 147/1970 Sb. - Čl. III

č. 118/1983 Sb. - Čl. II

č. 60/1988 Sb. - Čl. II

č. 173/1989 Sb. - Čl. III

č. 548/1992 Sb. - Čl. III

č. 219/2002 Sb. - §3

č. 517/2002 Sb. - §10

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

INFORMACE

2

XXXXX

Xxxxx xxxxxxx xxxx

xx xxx 8. xxxxx 1969

x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx socialistické republiky
 

Česká xxxxxxx rada se xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx

§1

X Xxxxx xxxxxxxxx působí xxxx ústřední orgány xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx:

1. Ministerstvo xxxxxxx,

2. Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx,

3. Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx a tělovýchovy,

4. Xxxxxxxxxxxx kultury,

5. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx,

6. Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví,

7. Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti,

8. Ministerstvo xxxxxx,

9. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu,

10. Xxxxxxxxxxxx xxx místní xxxxxx,

11. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

13. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§1x

§1x vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 60/1988 Sb.

§2

V Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx další xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

2. Český úřad xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

3. Xxxxx báňský xxxx,

4. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

5. Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

6. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezerv,

7. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

8. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad,

9. Energetický xxxxxxxxx xxxx,

10. Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

11. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx,

12. Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

13. Rada xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

14. Úřad xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx politických xxxxx x politických hnutí,

15. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

16. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

17. Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Okruh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx je xxxx xxxxx České xxxxxxxxx

§3

§3 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx č. 272/1996 Sb.

§4

(1) Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, státní pokladnu Xxxxx xxxxxxxxx,&xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx, makroekonomické x xxxxxxxx prognózy xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx státních xxxxx, xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ochranu xxxxx spotřebitelů xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx výkonu xxxxxxx xxx finančním xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx národní banky, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx, poplatky a xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, účetnictví, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, věci devizové xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx státu xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, privatizaci xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx udržování mezinárodního xxxx x bezpečnosti, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a boje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx subvencovaných xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx výrobků.

(2) Xxxxxxxxxxxx financí xxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx vládě návrhy xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx oběhu a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, působnost, organizace x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz.

(3) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx Organizace xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (OECD), Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx hospodářských xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjem xxxxxxxxxx pomoci.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro potřeby xxxxx xxxxxx sestavování xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx.

§5

§5 vypuštěn právním xxxxxxxxx č. 135/1996 Sb.

§6

(1) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky pro xxxxxx xxxxxxxxxx politiky, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvojovou xxxxx, xxxxxxxxxx vnější xxxxxxxxxx vztahy, xxxxxx xx xx sjednávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx x xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx k ostatním xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxxx x dvoustranné a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

(3) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx zejména

a) xxxxxxxxxx činnost ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx zahraničních xxxxxx x jim xxxxxxxxx úsecích státní xxxxxx,xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývající xxx Xxxxxx republiku x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x z xxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x jejích xxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx,

x) xxxx úkoly xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx x České xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sjednávání x vnitrostátní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv a xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyhlašování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Česká republika xxxxxx,

x) sleduje xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxx x dohod x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) uděluje xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x vývozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx zahraničních xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx sněmovny Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx úkoly xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, školská xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx oblasti, x xxx xxxxxxx hodnosti, xxx xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 6) x x xxxxxxx získávání xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 7).

(3) Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx inspekce.

§8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx umění, xxxxxxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx zákon xxxxx, 2) xxxx xxx xxxxxxxxx autorského zákona a xxx výrobu a xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Ministerstvo práce x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, bezpečnost xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xx práci, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, úrazové xxxxxxxxx, xxxxxxxx péči, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx mateřství, xxxx x rodinu x xxxx, xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxx další xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx politiky.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úprav x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10

(1) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx činnost, poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx řídící působnosti, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx přírodních xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxx x prostředky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, diagnostiku a xxxxxx xxxx, zdravotní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přípravků x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účinných xxxxx xx xxx.

(2) Součástí Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxxxxxx lázní x zřídel.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

§11

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxx a státní xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní posudky x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx; xx xx podřízena Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx síť Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo spravedlnosti xx ústředním orgánem xxxxxx správy xxx xxxxxxx x xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx oznamovatelů.

(7) Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxxx paktu x xxxxxxxxxx x politických xxxxxxx1) x koordinuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytuje peněžitou xxxxx obětem trestné xxxxxxxx x uspokojuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x peněžních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx.

§12

(1) Ministerstvo xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správy pro xxxxxxx xxxx, zejména xxx

x) xxxxxxx xxxxxxx x další xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx vymezeném xxxxxxx, včetně dohledu xx bezpečnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x příjmení, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx hnutích,

d) xxxxxxx xxxxxx,

x) archivnictví x xxxxxxxx službu,

f) xxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx uprchlíků,

i) xxxxxx členění státu,

j) xxxxxx hranice, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x zřizování, xxxxxxxxx x změny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přechodů,

k) xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx samosprávy, xx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx Evropského xxxxxxxxxx konané xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxxxxx záchranný xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sítě pro Xxxxxxx České republiky, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx státní správy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx orgány veřejné xxxx.

(6) Ministerstvo xxxxxx xxxx koordinační xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx evropských xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky.

§13

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodu xx xxxxxxxxx orgánem státní xxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, zahraničně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx surovinové xxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx surovin a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, energetiku, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, těžbu, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, elektrotechniku x xxxxxxxxxxx, xxx průmysl xxxxxxxx a zpracování xxxx, gumárenský x xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, textilní a xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a dřevozpracující x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, stavební xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx suroviny x xxxxxx odpad,

c) xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx,

x) prověřování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) věci malých x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx komunikace x poštovní služby, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx Xxxxxxx telekomunikačního xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xx věcech komoditních xxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx politiku Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x jednotlivým státům,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x mnohostranných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx komoditních xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX, ESVO, XXXX x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přijímá xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx těchto xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x zkoušení drahých xxxx.

(5) Ministerstvu průmyslu x obchodu xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxx obchodní xxxxxxxx, Puncovní úřad x Xxxxxxxx úřad.

§14

(1) Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxx věci xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, územního xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, vyvlastnění, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, cestovního ruchu x pohřebnictví.

(2) Ministerstvo xxx xxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx státu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx financování těchto xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx pro místní xxxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx celkům, xxxxxx, xxxxx x xxxxxx sdružením.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxxx spojené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xx evropských regionálních xxxxxxxx.

§15

(1) Ministerstvo zemědělství xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, ochrany xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, a xxx potravinářský xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx burz, xxxxx xxxxxxxxxx obchody xx xxxxxx pocházejícím xx xxxxxxxxxx x lesní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zpracováním.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx řídí Xxxxxx zemědělskou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zkušební xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxx inspekcí.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx státní správy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, rostlinolékařské xxxx, xxxx x xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x pro xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx rostlin a xxxxxxxx xxxxxx.

§16

(1) Xxxxxxxxxxxx obrany xx ústředním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx

x) zabezpečování obrany Xxxxx republiky,

b) řízení Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x) xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx koncepci xxxxxxxx přípravy státního xxxxx,

x) xxxxxxxx potřebná xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx státu xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxx xxxxxx České xxxxxxxxx x prezidentu Xxxxx xxxxxxxxx,

x) koordinuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx státu při xxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vzdušného xxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podléhajících xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xx xxxxxx pohotovosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx České republiky,

h) xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx obrany vykonává xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Práva x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztahů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx vnitra dnem xxxxxx účinnosti zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x odpovídá xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx a v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 110/2007 Sb.

§19

(1) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx je orgánem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx ochranu xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxx horninového xxxxxxxxx, xxxxxx ochrany xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx životní xxxxxxxxx, xxxxxx těch, které xxxxxxxxx xxxxxx hranice. Xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx myslivost, xxxxxxxxx x lesní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. xx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxxxx ekologickou xxxxxxxx, xxx systém xxxxxxx xxxxxxxxxx šetrných xxxxxxx x služeb x xxx program xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účast x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x auditu x hlediska ochrany xxxxxxxxx prostředí (Xxxxxxx XXXX).

(3) X zabezpečení xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx koordinuje xx xxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx území Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx dohody.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Fond xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Český xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxxx činnosti xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx

§20

Xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx právních předpisech x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Evropské xxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupeních x mezinárodních xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx závazné.

§21

Xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx ústavními x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§22

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společenskou xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx opatření x xxxxxx aktuálních xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozvoje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky. X xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx způsobem informují xxxxxxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxx dosahu. Zaujímají xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx předkládají xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx jiná xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxx okruhu xxxxxx xxxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx patřících xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx jim xxxxx uložila; dbají x zachovávání zákonnosti x okruhu xxx xxxxxxxxxx a činí xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx.

§25

Xxxxxxxxxxxx zabezpečují ve xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx styků x mezinárodní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, jakož i x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx organizacích.

§26

§26 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 21/1993 Sb.

§27

Xxxxxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxx potřebné xxxxxxxxx x podklady. Nižší xxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxxxx xxxxxx x sdělují údaje, xxxxx si příslušná xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

§28

(1) Xxxxxxx ministerstev xxxx, kontroluje x xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx.

(2) Úkoly spojené x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x technickým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx, jejích xxxxxx, xxxxx vlády, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx, x xxxxx tak xxxxxxx zvláštní zákon xxxx xxx rozhodne xxxxx, plní Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx Xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx jmenuje x xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxx vlády České xxxxxxxxx řídí xxxxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx státní xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxxxxxxx; x xxxxxx věcech xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx České republiky xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx.

(4) X Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx zřizuje xxxxxxxx místo xxxxxxx xxx národní bezpečnost, xxxxx xx tajemníkem Xxxxxxxxxxxx xxxx státu. Xxxxxxx pro národní xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx vlády jmenuje x odvolává xxxxx. Xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx se podílí xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx České xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx vlády xxxxxxxxx Českou republiku xxx jednáních x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizacemi xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxx republiky, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx vlády Xxxxx xxxxxxxxx. Poradce xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x výkonu xxx funkce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády a x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx služby xxxxx xxxxxx o státní xxxxxx.

§28a

Vláda xxxx zřídit xxxx xxxx poradní xxxxx Xxxxxxxxxxxx radu. X xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; x xxxxx xxxx xxxxx předseda xxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

§29

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se x Xxxxx xxxxxxxxx rozhlasovým x xxxxxxxxxx vysíláním x agenturním zpravodajstvím x xxxxxx vztahy x ústředním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx věd x Xxxxx republice x xxxx vztahy x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

§30

V Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tyto předpisy:

1. xxxxx č. 104/1963 Sb., x xxxxxxx a pravomoci Xxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxx xxxx;

2. ustanovení §4 vládního xxxxxxxx č. 10/1958 Sb., pokud xxxxxxx xxxxxxxxx Ústřední xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitra;

3. xxxxxxxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx č. 115/1965 Sb., xxxxx xxxxxxx podřízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§31

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.

Dr. Xxxxx x. r.
Ing. Xxxx v. x.

Xx. II

(1) X xxxxxxxx Xxxxxx lidové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx pracovníků xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 70/1967 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 85/1968 Xx.

(2) Výbor xxxxxx xxxxxxxx České socialistické xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly národních xxxxxx, xxxxxx xx xxx účinnosti tohoto xxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 147/1970 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

Čl. XXX

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx plánování, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ministerstvo pošt x xxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ministerstva xxxxxxxxx xx Českou xxxxxxxxx xxxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. III xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 147/1970 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

Xx. XX

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jeho působnost, xxxxx x práva x povinnosti z xxxxxxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxx xxxxxxxxxx na Xxxxxx komisi xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx předpisem x. 118/1983 Xx. x xxxxxxxxx od 1.11.1983

Xx. XX

(1) Xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Česká xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxxxxx stavebnictví, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ministerstvo xxxxxxx, Xxxxx cenový xxxx x Xxxxx xxxx xxx xxxx a xxxxxxxxx.

(2) Práva x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxx xxxxxxxxxx x souvislosti x přechodem xxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx

x) x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx rozvoj,

b) x České komise xxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxx komisi pro xxxxxxxxx x vědeckotechnický xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxx xxxxxx a životního xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx a xxxx a xx Xxxxxx komisi pro xxxxxxxxx a vědeckotechnický xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) z ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx,

x) x ministerstva xxxxxx na ministerstvo xxxxxx x životního xxxxxxxxx,

x) z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx lesního x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ministerstvo xxxxxxx x vodního hospodářství x dřevozpracujícího xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ministerstvo obchodu x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) x Českého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxx x xx Xxxxxx komisi xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) z Xxxxxxx xxxxx xxx xxxx x informace xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx Úřad xxxxx Xxxxx socialistické republiky.

(3) X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx x povinnosti, zejména xxxx, kteří xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xx pracovního xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 60/1988 Xx. x xxxxxxxxx xx 21.4.1988

Čl. III

Vláda České xxxxxxxxxxxxx republiky zřídí xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxx prostředí.

Čl. XXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 173/1989 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1990

Xx. XXX

(1) Zřizuje xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "Kancelář").

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x přidruženými nemovitostmi x xxxxx Xxxx x přidruženými xxxxxxxxxxxx x xxxxxx o xx jako x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a významnou xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 3) Tyto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx. X čele Xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx prezidenta Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 548/1992 Xx. x xxxxxxxxx xxx xxx zániku Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky

§3

Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §28 xxxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx Úřadem xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 219/2002 Sb. x účinností xx 28.5.2002

§10

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x jiných právních xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s přechodem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx x Úřadu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy, x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a x Xxxxx xxx xxxxxxx osobních údajů xx Ministerstvo xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx systémy xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, přechází xxxxx dnem xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§10 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 517/2002 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2003

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 2/1969 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 8.1.1969.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

34/1970 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x tělesnou xxxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 21.4.1970

147/1970 Sb., x změnách v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 1.1.1971

125/1973 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 2/1969 Sb., x xxxxxxx ministerstev a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx správy XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.10.1973

25/1976 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení ministerstev x xxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 29.3.1976

118/1983 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných ústředních xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX

x xxxxxxxxx od 1.11.1983

60/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 21.4.1988

37/1989 Sb., x xxxxxxx xxxx alkoholismem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1989

173/1989 Xx., x opatřeních x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy XXX, x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx ČSR

s účinností xx 1.1.1990

9/1990 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx č. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 60/1988 Xx., x xxxxxxx x organizaci a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx č. 173/1989 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, v xxxxxxx čele stojí xxxx xxxxx XXX

x xxxxxxxxx xx 12.1.1990

93/1990 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx od 30.3.1990

126/1990 Xx., x některých xxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.5.1990

203/1990 Xx., x změnách x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ministerstev ČR

s xxxxxxxxx xx 1.7.1990

228/1990 Xx., xxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 2/1969 Sb. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 39/1990

288/1990 Xx., x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.8.1990

305/1990 Xx., x zřízení ministerstva xxxxxxxxxxxxx a elektrotechniky XX x x xxxxxxxx jeho působnosti

s xxxxxxxxx od 20.7.1990

575/1990 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.1991

105/1991 Sb., plné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/1969 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 23/1991 Xx.

173/1991 Xx., o xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 24.5.1991

283/1991 Sb., x Xxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 15.7.1991

19/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 16.1.1992

23/1992 Xx., xxxxxx se xxxx a doplňuje xxxxx x. 130/1974 Xx., o xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX č. 49/1982 Sb. x xxxxxx x. 425/1990 Xx., x zákon x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 20.1.1992

103/1992 Xx., x Radě ČR xxx rozhlasové a xxxxxxxxx vysílání

s xxxxxxxxx xx 5.3.1992

167/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.6.1992

239/1992 Xx., x Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.7.1992

350/1992 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 30.6.1992

358/1992 Xx., o xxxxxxxx x jejich činnosti (xxxxxxxx xxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

359/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1993

474/1992 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx xxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 31.10.1992

548/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx ústředních xxxxxx xxxxxx správy XX x o zřízení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ČR

s xxxxxxxxx xx 8.12.1992 x výjimkou xxxxxxxx xxxxxx XXX, xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX

21/1993 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx zákon x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x kterým xx provádějí xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX

x účinností xx 1.1.1993

69/1993 Sb., xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x. 2/1969 Xx. publikované v xxxxxx x. 20/1993 Xx.

166/1993 Xx., x Xxxxxxxxx kontrolním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.1993

285/1993 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., o zřízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XX, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

47/1994 Xx., xxxxxx se xxxx x doplňuje xxxxx x. 2/1969 Xx., o zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx orgánů státní xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon x. 174/1968 Sb., x státním xxxxxxxx xxxxxx xxx bezpečností xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 21.3.1994

89/1995 Xx., x státní xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 15.6.1995

289/1995 Sb., o xxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.1996

135/1996 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX x xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 2/1969 Sb., x zřízení xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XXX, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx zákon x. 171/1991 Xx., o xxxxxxxxxx orgánů ČR xx věcech převodů xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx a x Fondu xxxxxxxxx xxxxxxx ČR, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.1996, x xxxxxxxx ustanovení §6 x 11, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 24.5.1996

272/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx ústředních orgánů xxxxxx správy XX x xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxxx zákon č. 97/1993 Xx., o xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.11.1996

122/1997 Sb., xxxx znění právního xxxxxxxx č. 2/1969 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 43/1997

152/1997 Xx., xx xxxxxxx xxxx dovozem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 10.7.1997

15/1998 Xx., x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů

s xxxxxxxxx od 1.4.1998, x výjimkou ustanovení §2, které nabývá xxxxxxxxx xxxx 6.2.1998

148/1998 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx skutečností x x xxxxx některých xxxxxx

x účinností xx 1.11.1998

63/2000 Sb., o xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxx x. 2/1969 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx ústředních xxxxxx státní správy XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx č. 13/1993 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2000

130/2000 Xx., x xxxxxxx do zastupitelstev xxxxx x x xxxxx některých zákonů

s xxxxxxxxx od 1.6.2000

154/2000 Xx., o xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x účinností 1.1.2001

204/2000 Xx, kterým xx xxxx zákon x. 247/1995 Xx., x xxxxxxx do Parlamentu XX x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 212/1996 Xx. x xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxx x. 243/1999 Xx., xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/1969 Xx., x zřízení xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2000

239/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

257/2000 Xx., x Xxxxxxxx x mediační xxxxxx x o změně xxxxxx x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ČR, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxxx práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x. 359/1999 Xx., x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx x Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.10.2000

458/2000 Xx., x podmínkách xxxxxxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.1.2001

256/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

13/2002 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 18/1997 Xx., x xxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx) x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 505/1990 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 119/2000 Xx., xxxxx x. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 2/1969 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2002

47/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2003

219/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x soustavě ústředních xxxxxx státní xxxxxx XX x mění xx zákon č. 2/1969 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 28.5.2002

517/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x soustavě xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx x xxxx xxxxxxx zákony

s účinností xx 1.1.2003

62/2003 Xx., x xxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.3.2003

162/2003 Xx., o xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.7.2003

18/2004 Xx., o xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx způsobilosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 23.1.2004

362/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 167/1998 Sb., x návykových xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2004

421/2004 Xx., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x přezkoumávání xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.2004

499/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2005

501/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x účinností od 1.1.2006

587/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

95/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 29/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2005

127/2005 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronických xxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.5.2005

290/2005 Xx., x změně xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Vojenském zpravodajství

s xxxxxxxxx od 1.8.2005

57/2006 Xx., x změně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx sjednocením xxxxxxx xxx finančním xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2006

70/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx mezinárodních sankcí

s xxxxxxxxx xx 1.4.2006

71/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy ČR, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 15.3.2006

179/2006 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vzdělávání x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 5.5.2006

186/2006 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2007

189/2006 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění

s xxxxxxxxx od 1.1.2007 (xxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxxx x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x zákonem č. 261/2007 Xx. xx 1.1.2009)

225/2006 Sb., kterým xx mění zákon x. 49/1997 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.7.2006

267/2006 Sb., x xxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 (xxxxxxx x. 218/2007 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2010), (xxxxxxx x. 282/2009 Xx. xxxx změněna účinnost xx 1.1.2013), (xxxxxxx x. 463/2012 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2015) x (xxxxxxx č. 182/2014 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2017)

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., o xxxxxxxxxxx pojištění, zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., xxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zákon x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx č. 582/1991 Xx., o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2006

110/2007 Xx., x některých opatřeních x xxxxxxxx ústředních xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx informatiky x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.2007

218/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Xx., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xxxxx x. 267/2006 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx č. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., zákon x. 110/2006 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.8.2007

261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008

88/2008 Sb., nález XX xx dne 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 586/1992 Xx., o daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

274/2008 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx XX

x xxxxxxxxx od 1.1.2009

297/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 120/2002 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx biocidních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

304/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

282/2009 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 266/2006 Xx., x úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.8.2009

295/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 2/1969 Xx., o xxxxxxx ministerstev x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy ČR, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a zákon x. 6/1993 Xx., x XXX, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

375/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákona x zdravotnické záchranné xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.4.2012

458/2011 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jednoho xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pojistných xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

275/2012 Xx., x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxx prezidenta xxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.10.2012

399/2012 Xx., x xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

463/2012 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 266/2006 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxx

x účinností xx 21.12.2012

64/2014 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.5.2014

182/2014 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.8.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.12.2014

205/2015 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx xxxxx x. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2015

377/2015 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2017

188/2016 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x hazardních xxxxx x zákona o xxxx x hazardních xxx

x účinností xx 1.1.2017

298/2016 Sb., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx č. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2016

302/2016 Xx., xxxxxx se xxxx zákon č. 424/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 21.9.2016

319/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 266/1994 Xx., x dráhách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2017

14/2017 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 159/2006 Xx., x střetu xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.9.2017

24/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx úpravy rozpočtové xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.2.2017

59/2017 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x x změně některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

205/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 181/2014 Sb., x kybernetické xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x kybernetické bezpečnosti), xx znění xxxxxx x. 104/2017 Xx., x xxxxxxx další xxxxxx

x účinností od 1.8.2017

246/2017 Sb., x xxxxxxxxxx politických stranách x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 18.8.2017

178/2019 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 115/2001 Sb., x xxxxxxx sportu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 31.7.2019

34/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 1.5.2021

88/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 16.3.2021

284/2021 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

326/2021 Xx., kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2022

362/2022 Xx., x xxxxxx x dovozu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx statků na xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 15.12.2022

471/2022 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 12/2020 Xx., x xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2023

152/2023 Xx., kterým se xxxx xxxxx č. 283/2021 Sb., stavební xxxxx, xx znění xxxxxx č. 195/2022 Xx., x xxxxxxx xxxxx související zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2023

172/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxx oznamovatelů

s xxxxxxxxx xx 1.8.2023

178/2023 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 23.7.2023

349/2023 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2024

464/2023 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx zrušením Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2024

x oprava xxxxxxxxx redakčním xxxxxxxx x částce č. 33/1994 Xx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Uveřejněny xxx č. 120/1976 Sb. x č. 209/1992 Sb.

2) Např. xxxxx č. 468/1991 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 103/1992 Sb., o Xxxx České republiky xxx rozhlasové x xxxxxxxxx vysílání, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) §31 x 32 xxxxxx č. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x České xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

4) §11 xxxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx).

6) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx odborné xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).

7) Xxxxx č. 179/2006 Sb., x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxxx x x xxxxx některých zákonů (xxxxx o uznávání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx).