Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.09.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.12.1989.


Vyhláška o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
20/89 Sb.
ČÁST I. Působnost a definice Čl.1 Čl.2 Čl.3
ČÁST II. Zásady vnitrostátní politiky Čl.4 Čl.5 Čl.6 Čl.7
ČÁST III. Opatření na národní úrovni Čl.8 Čl.9 Čl.10 Čl.11 Čl.12 Čl.13 Čl.14 Čl.15
ČÁST IV. Opatření na úrovni podniku Čl.16 Čl.17 Čl.18 Čl.19 Čl.20 Čl.21
ČÁST V. Závěrečná ustanovení Čl.22 Čl.23 Čl.24 Čl.25 Čl.26 Čl.27 Čl.28 Čl.29 Čl.30
VYHLÁŠKA
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí
xx xxx 16. xxxxx 1989
o Xxxxxx x bezpečnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 155)
Xxx 23. xxxxxx 1981 xxxx xx 67. zasedání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úmluva x bezpečnosti a xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (č. 155). Xxxxxxxxxx Úmluvy Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx republikou xxxx zapsána xxx 2. prosince 1988 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx 3 Úmluva xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx socialistickou xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx 2. xxxxxxxx 1989.
Český překlad Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx:
XXXx. Xxxxxxx x. x.
ÚMLUVA
x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxx xx xxxxx dne 3. xxxxxx 1981 xx xxxx 67. xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x
xxxxxxxxxx, xx tyto xxxxxx xxxxx xxx xxxxx mezinárodní xxxxxx,
xxxxxxx dne 23. xxxxxx 1981 xxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxx Úmluva x bezpečnosti a xxxxxx pracovníků, 1981.
XXXX X.
XXXXXXXXX X DEFINICE
Xxxxxx 1
1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx všechna xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Členský stát, xxxxx ratifikuje xxxx xxxxxx, může xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo zcela xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxxxxxxx x nich xxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx problémy určité xxxxxxxxxx.
3. Každý xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 22 ústavy Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx důvodů xxxxxxxx vynětí, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx přiměřenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxx xx vztahuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx úmluvu, xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyjmout x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovníků, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxx xxxx úmluvu, uvede x první xxxxxx x xxxxx provádění, xxxxxxxx podle xxxxxx 22 xxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx práce, všechny xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyloží xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx provádění.
Článek 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxx
a) xxxxx "xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx" xxxxxxxx všechna xxxxxxx, xxx xxxx pracovníci xxxxxxxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxx;
x) xxxxx "xxxxxxxxxx" zahrnuje všechny xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců;
x) xxxxx "xxxxxxxxxx" zahrnuje xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kam se xxxxxxx vzhledem xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx přímému xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxx "xxxxxxxx" zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx příslušný xxxxx xxxx příslušné xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx;
x) xxxxx "xxxxxx" ve xxxxxx x práci xxxxxxxxx xxxxxx stav xxx xxxxxx xxxx postižení; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.
XXXX II.
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 4
1. Xxxxx xxxxxxx xxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a po xxxxxxxxxx x nejreprezentativnějšími xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx má xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celkovou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxx x pracovního xxxxxxxxx.
2. Cílem xxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx na xxxxxx, které xxxxxxxx x důsledku xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxx během xx, tím xx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx příčiny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxx xxxxxxx v článku 4 xx přihlížet x xxxxx hlavním xxxxxxxx činnosti, pokud xxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, výběr, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx, chemické, fyzikální x biologické látky x činitele, xxxxxxxx xxxxxxx);
x) xxxxxx xxxx hmotnými xxxxxxxx xxxxx a osobami, xxxxx vykonávají xxxxx xxxx na xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nářadí, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
x) odborná výchova x další potřebná xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, xxx xx dosáhlo xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx národní xxxxxx;
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kárným xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 4 xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 4 xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxx úkoly a xxxxxxxxxx veřejných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx zúčastněných osob xx úseku bezpečnosti x xxxxxx pracovníků x pracovního xxxxxxxxx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx povaze xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.
Článek 7
Xx vhodných xxxxxxxxxxx xx xxxxx prověřovat xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx x xxxx xxxx xxxx xxxxxx oblasti, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx opatření, která xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXX.
XXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxxx 8
Xxxxx členský stát xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx učinit xxxxxxxx xxxxxxxx x provedení článku 4.
Článek 9
1. Dohled xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bezpečnosti a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí xx být zajištěn xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Článek 10
Xx třeba xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx pomohlo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx 11
Xx účelem provádění xxxxxxxx xxxxxxx x článku 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx - xxx, kde to xxxxxx a stupeň xxxxxxxx vyžadují - xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx uvedení xx provozu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxx a provádění xxxxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, látky x činitele, ohledně xxxxx xx být xxxxxxxx zakázána, omezena xxxx xxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušných xxxxx; je xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx;
x) xxxxxx x xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxx pracovních xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxx. pojišťovacími x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx statistiky x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx úraz, xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx došlo xxx práci xxxx x xxxxxxxxxxx x xx, ukazuje xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 4, xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nemocech x povolání a xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, k nimž xxxxx xxx práci xxxx v xxxxxxxxxxx x xx;
x) xxxxxx xxxx rozvinout x přihlédnutím k xxxxxxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
X xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx právními předpisy x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, které xxxxxxxx, xxxxxxxx, dovážejí, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx důvodu stroje, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx to xxxxxxxxx možné, xx xxxxxxxxx stroje, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxx správně xxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x řádném xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, x x nebezpečných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx své povinnosti xxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxx a) x x) xxxxxx článku.
Xxxxxx 13
Xxxxxxxxx, xxxxx nevykonal xxxxx, x níž xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx život xxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx odpovídajícím vnitrostátním xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojetí xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx x pracovního xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyššího technického, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 15
1. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxx x článku 4 xxxx úmluvy x xxxxxxxx učiněných x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx stát xx po xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx organizacemi xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx orgány přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx x zvyklostem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx různými xxxxx a xxxxxx, xxx mají provádět xxxxx XX a XXX xxxx xxxxxx.
2. Kdykoli xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podmínky x xxxxxxxxx xx umožňují, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ústředního xxxxxx.
ČÁST XX.
XXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX
Xxxxxx 16
1. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx vyžadovat, xxx, nakolik xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, stroje, zařízení x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxx kontrole, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. Na zaměstnavatelích xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxx xx, xxxxxxx xx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, předcházelo xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx pracovišti, xxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxx ustanovení této xxxxxx.
Xxxxxx 18
Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby, xxxxx xx toho xxxxx, učinili opatření xxxxxxxxxx xxxxx nenadálým xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx prostředků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 19
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxx, podle nichž
x) xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinností, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx;
x) xxxxxxxx pracovníků x podniku spolupracují xx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx zdraví xxx xxxxx;
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx v podniku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, x mohou xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podmínkou, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci;
x) pracovníci xxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx. jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stránky bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx x nimi xxxx věci projednávat; x xxxx účelu xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poradci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx;
x) xxxxxxxxx okamžitě oznámí xxxxx bezprostřednímu nadřízenému xxxxxx situaci, o xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx pro xxxx život nebo xxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx na pracovnících, xxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xx okolností, xxx trvá xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Článek 20
Xxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx x, xxxx. xxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx článků 1619 této xxxxxx.
Xxxxxx 21
Xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx při práci xxxxx xxx xxxxxxx x žádnými xxxxxxxx xxx pracovníky.
XXXX X.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 22
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úmluvu nebo xxxxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce x xxx zapsány.
Článek 24
1. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx organizace xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx generálním xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx dvanáct měsíců xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx členských xxxxx.
3. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx nabude xxxxxxxxx xxxxxxx měsíců xx xxxx, kdy xxxx ratifikace xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 25
1. Xxxxx členský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx úmluvu, xxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx deseti xxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx generálnímu řediteli Xxxxxxxxxxxxx úřadu práce, xxxxx xx zapíše. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx po xxx, xxx xxxx xxxxxxx.
2. Každý xxxxxxx stát, xxxx xxxxxxxxxxx tuto úmluvu x který nepoužije xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxx období xxxxxx let, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vázán xxxxxxx na další xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx vždy xx xxxxxxxx desetiletého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 26
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx členským xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tomu, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxxxx xx datum, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti.
Xxxxxx 27
Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce oznámí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů x xxxxxx xxxxx článku 102 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení předchozích xxxxxx.
Xxxxxx 28
Xxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx Mezinárodního xxxxx xxxxx předloží xxxxxxxxx konferenci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x přezkoumá, xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx konference xxxxxx xxxx xxxxx xxxx částečné xxxxxx.
Článek 29
1. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx-xx nová xxxxxx jinak:
x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxx xx ustanovení článku 25, x xx x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
b) xx xxxx, kdy nová xxxxxxxxxx xxxxxx nabude xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx otevřena x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxx xxxx zůstane x xxxxxxxxx ve xxx formě x xxxxxx pro xx xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 30
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 20/89 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 2.12.1989.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.