Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.12.1989.


Vyhláška o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostředí (č. 155)
20/89 Sb.
ČÁST I. Působnost a definice Čl.1 Čl.2 Čl.3
ČÁST II. Zásady vnitrostátní politiky Čl.4 Čl.5 Čl.6 Čl.7
ČÁST III. Opatření na národní úrovni Čl.8 Čl.9 Čl.10 Čl.11 Čl.12 Čl.13 Čl.14 Čl.15
ČÁST IV. Opatření na úrovni podniku Čl.16 Čl.17 Čl.18 Čl.19 Čl.20 Čl.21
ČÁST V. Závěrečná ustanovení Čl.22 Čl.23 Čl.24 Čl.25 Čl.26 Čl.27 Čl.28 Čl.29 Čl.30
XXXXXXXX
ministra xxxxxxxxxxxx xxxx
xx xxx 16. xxxxx 1989
o Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx prostředí (x. 155)
Xxx 23. xxxxxx 1981 byla xx 67. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Úmluva x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x pracovním xxxxxxxxx (č. 155). Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 2. xxxxxxxx 1988 xxxxxxxxxx ředitelem Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx článku 24 xxxxxxxx 3 Úmluva xxxxxxx xxx Československou socialistickou xxxxxxxxx v platnost xxxx 2. prosince 1989.
Český xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Ministr:
XXXx. Xxxxxxx v. x.
ÚMLUVA
x xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx prostředí
Xxxxxxxxx konference Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Mezinárodního xxxxx xxxxx xx Xxxxxx x xxx xx xxxxx xxx 3. xxxxxx 1981 na xxxx 67. xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx některé xxxxxx o bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx jednacího xxxxxx xxxxxxxx, x
xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx budou mít xxxxx mezinárodní xxxxxx,
xxxxxxx dne 23. xxxxxx 1981 xxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx pracovníků, 1981.
ČÁST X.
XXXXXXXXX X XXXXXXXX
Xxxxxx 1
1. Xxxx úmluva xx xxxxxxxx na všechna xxxxxxx hospodářské xxxxxxxx.
2. Členský xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx. námořní plavbu xxxx lov xxx, xxxxxxxx v nich xxx xxxxxxxxx vznikají xxxxxxxx problémy xxxxxx xxxxxxxxxx.
3. Každý xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x první xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podávané xxxxx xxxxxx 22 xxxxxx Xxxxxxxxxxx organizace práce xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx odstavce 2 xxxxxx článku, x uvedením xxxxxx xxxxxxxx vynětí, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 2
1. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxx stát, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx po projednání xx xxxxxxxxxxxx reprezentativními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyjmout z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pracovníků, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx.
3. Každý xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, uvede x první xxxxxx x jejím xxxxxxxxx, xxxxxxxx podle xxxxxx 22 xxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx, všechny xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx důvodů takového xxxxxx x v xxxxxxxxxxxxx zprávách xxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxx xxxxx xxxx xxxxxx
x) xxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
x) výraz "xxxxxxxxxx" zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců;
x) xxxxx "pracoviště" zahrnuje xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kam xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
d) výraz "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx příslušné xxxxxx daly xxxx xxxxxx;
x) xxxxx "xxxxxx" xx xxxxxx x xxxxx neznamená xxxxxx stav xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x duševní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx x ochranou xxxxxx xxx xxxxx.
XXXX XX.
XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX
Xxxxxx 4
1. Xxxxx xxxxxxx stát x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x pracovního xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx politiky xx xxx xxxxxxxxxx úrazům x újmám na xxxxxx, xxxxx vznikají x důsledku xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx nebo během xx, xxx xx xx sníží xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 5
Xxxxxxxx xxxxxxx x článku 4 xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx bezpečnost a xxxxxx pracovníků x xxxxxxxx prostředí:
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx, umístění, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x údržba xxxxxxxx složek xxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, stroje x xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x biologické látky x xxxxxxxx, pracovní xxxxxxx);
x) vztahy xxxx hmotnými složkami xxxxx x osobami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx ni xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, nářadí, xxxxxxxx doby, xxxxxxxxxx xxxxx a pracovních xxxxxxx tělesným x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pracovníků;
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx potřebná xxxxxxx výchova, kvalifikace x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jakkoli xxxxxxxx na tom, xxx xx dosáhlo xxxxxxxxx xxxxxx bezpečnosti x xxxxxxx xxxxxx;
x) xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skupiny x xxxxxxx, x xx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
e) xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx kárným xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx víře v xxxxxxx s politikou xxxxxxxx v článku 4 xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 6
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x článku 4 xx třeba vymezit xxxxxxxxx úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, pracovníků x xxxxxx zúčastněných xxxx xx xxxxx bezpečnosti x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx povaze xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx podmínkám a xxxxxxxxxx.
Článek 7
Xx vhodných xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pracovníků a xxxxxxxxxx prostředí, x xx buď x xxxx šíři xxxx xxxxxx oblasti, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx zvládnutí x xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX XXX.
XXXXXXXX NA XXXXXXX XXXXXX
Článek 8
Xxxxx xxxxxxx stát xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx projednání xx zúčastněnými xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelů x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx článku 4.
Článek 9
1. Xxxxxx na xxxxxxxxx právních předpisů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pracovníků x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx být zajištěn xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx inspekce.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx postih xxx případ xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů.
Xxxxxx 10
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zajištění xxxxxxxxxxx zaměstnavatelům x xxxxxxxxxxx, aby se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povinnostem.
Xxxxxx 11
Xx účelem provádění xxxxxxxx zmíněné x článku 4 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úkoly:
x) xxxxxxxx - xxx, xxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx vyžadují - xxxxxxxx xxx projekci, xxxxxxxxxx x zařízení xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx provozu, xxxxx xxxxxxxx podniků x xxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx užívaného při xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
x) stanovit xxxxxxxx xxxxxxx, látky x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx má být xxxxxxxx xxxxxxxx, omezena xxxx podléhat povolení xxxx xxxxxxxx příslušného xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx expozicí xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx;
x) zavést x provádět řízení xxx oznamování xxxxxxxxxx xxxxx a nemocí x povolání xxxxxxxxxxxxxx, x popř. xxxxxxxxxxxxx x jinými přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxxxx;
x) xxxxxxxx šetření x případech, kdy xxxxxxxx úraz, xxxxx x povolání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx došlo xxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx;
e) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x článku 4, xxxxx x x xxxxxxxxxx úrazech, xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx, x xxxx xxxxx při xxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x ní;
x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx podmínkám x xxxxxxxxx soustavu xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx činitelů x xxxxxxxx ohrožení xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 12
X souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvyklostmi xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pracovní xxxxx,
x) xx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx, zařízení xxxx xxxxx nepředstavují xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxx osob, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx;
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx látek, o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx stroji x zařízením, x x xxxxxxxxxxxx vlastnostech xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx;
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxx a) x x) xxxxxx xxxxxx.
Článek 13
Xxxxxxxxx, který nevykonal xxxxx, o xxx xxx důvodně za xx, že xxxxxxxxxxxxx x xxxxx ohrožuje xxxx xxxxx nebo xxxxxx, má xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx chráněn xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 14
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zvyklostem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx práci x pracovního prostředí xx programů xxxxxxxxxx x odborné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyššího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x odborného xxxxxxxxx, xxx tak xxxx xxxxxxxxxx potřeby xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx 15
1. Aby xxxx xxxxxxxxx souvislost xxxxxxxx xxxxxxx v článku 4 xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx politiky, xxxxx xxxxxxx stát xx xx xx xxxxxxxxxxxx projednání s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx. s jinými xxxxxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxxxx xxxx různými xxxxx x xxxxxx, xxx mají xxxxxxxx xxxxx II x XXX této xxxxxx.
2. Xxxxxxx to xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx to xxxxxxxx, xxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
ČÁST XX.
XXXXXXXX NA XXXXXX XXXXXXX
Xxxxxx 16
1. Xx zaměstnavatelích xx xxxxx vyžadovat, xxx, nakolik xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxxx.
2. Na zaměstnavatelích xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx, xxxxxxx je xx prakticky uskutečnitelné, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činitele x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, neohrožovaly xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
3. Xx zaměstnavatelích xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxx xx, xxxxxxx xx xx prakticky xxxxxxxxxxxxxx, předcházelo xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
Xxxxxx 17
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx spolupracovat xxx xxxxxxxxx ustanovení této xxxxxx.
Článek 18
Xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby, xxxxx xx xxxx xxxxx, učinili opatření xxxxxxxxxx čelit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 19
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx úrovni xxxxxxx, xxxxx nichž
x) pracovníci xxx xxx práci xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má zaměstnavatel;
x) xxxxxxxx pracovníků x podniku xxxxxxxxxxxx xx zaměstnavatelem na xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx;
x) zástupci xxxxxxxxxx x podniku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx učinil k xxxxxxxxx bezpečnosti x xxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tajemství;
x) pracovníci x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx;
x) xxxxxxxxxx nebo xxxxxx zástupci, a xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v podniku xxxxx oprávněni podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxxxxxxxx x jejich xxxxx x zaměstnavatel xxxx x xxxx xxxx věci projednávat; x xxxx xxxxx xxxxx být xx xxxxxxxx dohodě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podniku;
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nadřízenému xxxxxx xxxxxxx, x xxx se xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxx ohrožení pro xxxx xxxxx xxxx xxxx zdraví, x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xx třeba, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx pokračovali x xxxxx za xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x vážné xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxx 20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x, xxxx. xxxx jejich zástupců x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx článků 16 xx 19 této úmluvy.
Xxxxxx 21
Xxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx práci xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
XXXX V.
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Xxxxxx 22
Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žádnou existující xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxx.
Xxxxxx 23
Xxxxxxxx ratifikace xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Mezinárodního xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx.
Xxxxxx 24
1. Xxxx úmluva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx generálním xxxxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxxx dvanáct měsíců xxxx, kdy generální xxxxxxx zapíše ratifikace xxxx členských xxxxx.
3. Xxx xxxxx xxxxx členský xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dvanáct xxxxxx xx data, xxx xxxx ratifikace xxxx xxxxxxx.
Článek 25
1. Každý xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxx let xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řediteli Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx nabude účinnosti xxxxx rok po xxx, kdy xxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx stát, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx úmluvu x který nepoužije xxxxx xx vypovědět xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, jak xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vázán xxxxxxx xx další xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx ji xxxx xxxx vypovědět xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x tomto xxxxxx.
Xxxxxx 26
1. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx členským xxxxxx Mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxx bude xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx sdělovat xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tomu, xxx xxxxxx nabyla xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxxxx xx datum, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx účinnosti.
Xxxxxx 27
Xxxxxxxxx ředitel Xxxxxxxxxxxxx xxxxx práce xxxxxx xxxxxxxxxxx tajemníkovi Organizace xxxxxxxxx národů x xxxxxx xxxxx článku 102 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 28
Xxxx, xxxx-xx to xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx rada Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx předloží xxxxxxxxx konferenci zprávu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx generální xxxxxxxxxx xxxxxx její úplné xxxx xxxxxxxx revize.
Xxxxxx 29
1. Přijme-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úplně xxxx xxxxxxxx tuto úmluvu x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx jinak:
x) xxxxxxxxxx xxxx revidující xxxxxx xxxxxxxx státem xxxxxxx ipso xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx této xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článku 25, x to s xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx úmluva nabude xxxxxxxxx;
x) od xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx členským xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
2. Xxxx xxxxxx však xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxx xxx ty xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx ratifikovaly x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 30
Xxxxxxxx x francouzské xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 20/89 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 2.12.1989.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.