Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
444/2005 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. I
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o geologických pracích Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o metrologii Čl. V
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. VI
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. VII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o komoditních burzách Čl. VIII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. IX
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. X
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. XI
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. XIII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. XIV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna devizového zákona Čl. XV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna lesního zákona Čl. XVI
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o krmivech Čl. XVII
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně chmele Čl. XVIII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl. XIX
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hnojivech Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna veterinárního zákona Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o azylu Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna plemenářského zákona Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna vodního zákona Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obalech Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů Čl. XLIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. L
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o rybářství Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o poštovních službách Čl. LV
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl. LVI
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb. Čl. LVIII
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. LIX
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu Čl. LX
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. LXI
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. LXII
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LXIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. LXIV
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice Čl. LXV
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Přechodná ustanovení Čl. LXVI
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Účinnost Čl. LXVII
444
XXXXX
xx dne 12. xxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx finančních xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Parlament se xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 325/1993 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 311/1999 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Sb., xxxxxx x. 253/2000 Sb., xxxxxx x. 58/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb. x xxxxxx č. 501/2004 Xx., xx xxxx takto:
1. §1 xxxxxx poznámek xxx čarou č. 1 xx 14 xxx:
"§1
(1) Xxxxxx finanční xxxxxx xxxx správní xxxxx, xxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu1),
x) vykonávají finanční xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu2),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx3),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx jednotkám xxxxxx a povinnost xxxxxxxxx protiprávní stav xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx4),
x) vykonávají xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx5),
x) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "ministerstvo") xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx6) mezinárodní pomoc xxx xxxxxx daní x při xxxxxxxx xxxxxxxxx finančních pohledávek,
x) převádějí xxxxxx xxxx, xxxxx vybírají x vymáhají a xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx7),
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx živnostenského xxxxxx9),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx x značkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu10),
2. xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx11),
3. zda xx xxxxxxxxx zákaz xxxxxxx x xxxxxxx lihovin x tabákových výrobků11),
x) xxxxxxxxxx správu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kázně12),
x) xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx13),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podle tohoto xxxx zvláštního zákona xxxxxxx,
x) vykonávají xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xx m) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx zvláštní xxxxxx xxxxxxx14) xxxxx.
1) Xxxxx x. 337/1992 Xx., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx kontrole xx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Zákon x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) Xxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 265/1991 Xx., o působnosti xxxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Zákon x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 191/2004 Xx., x mezinárodní xxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxx.
Xxxxx x. 253/2000 Xx., x mezinárodní xxxxxx při správě xxxx x x xxxxx zákona x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
7) Xxxxx x. 243/2000 Xx., x xxxxxxxxxxx určení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných hrách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském podnikání (xxxxxxxxxxxx zákon), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Xxxxx x. 136/1994 Xx., o xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv x maziv a x opatřeních x xxx souvisejících, x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a x xxxxx zákona České xxxxxxx xxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 353/2003 Xx., o xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 218/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
13) Xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx poplatcích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Například xxxxx x. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
2. §3 zní:
"§3
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxx x právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x x xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxx trvalého xxxxxx, xxxxxxxxx místem pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Nemá-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx příslušný xxxxxx finanční xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxx působnosti xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx trvalého pobytu, xx místní xxxxxxxxxxx xxxxxx posledním xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxx finanční orgán x xxxxxx své xxxxxx působnosti, x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx místně xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.".
3. V §5 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx-xx xx xxxxx správních xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx, změní xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxx následujícího xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
4. §6 xxx:
"§6
(1) Nestanoví-li tento xxxxx nebo zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx úřady xxxxxxx x xxxxxxx č. 1 k tomuto xxxxxx vykonávají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), g), x), x), x), x) x x).
(2) Xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 písm. x), k) x x) vykonávají xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxxx obvodech xxx xxxxxxxxxx.".
5. Za §7 se vkládá xxxx §7x, xxxxx xxx:
"§7x
Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx název, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x pracovišť xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zabezpečovat.".
6. V §9 xxxx. x) xx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x x 7x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx pod čarou x. 1; xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x x 7x xx xxxxxxx.
7. X §9 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) vykonává xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) vykonává xxxxxxx xxxxxxxx a ukládá xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx5),".
8. X §9 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 3.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 2 xx xxxxxxx.
9. X §9 xx xxxxxxx x) zrušuje.
Dosavadní xxxxxxx x) x x) se označují xxxx xxxxxxx x) x x).
10. X §10 odst. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxxx organizací" xxxxxxxxx xxxxx "účetní xxxxxxxxx".
11. X §10 xxxx. 3 xx xxxxx "xxxxxx x" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxx x x xxxxx".
12. X §11 xxxx. b) xx xxxxx na xxxxxxxx pod čarou x. 7x a 7x nahrazuje odkazem xx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1.
13. X §11 xxxx. x) se xxxxx ", prováděním xxxxxx" zrušují.
14. X §11 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxxx".
15. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx i), xxxxx xxx:
"x) xxx xxxxxxxxx xxxxx úkolů x xxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxx xxxxxx:
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx jejich změny, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, změna xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx data ukončení xxxxxx a jeho xxxx; xxxx xxxxx x stupeň xxxxxxxx,
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx členění), xxxxx xxxxxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxx, identifikační xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx a důvod xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; celková xxxx, po kterou xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích; doba, xx kterou xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; doba, po xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, započtená xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx a datum xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx místo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx pobírá starobní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
6. způsob xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (tarif, osobní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx příplatky, odměny),
7. označení, xxxxx x xxxxx vzdělávací xxxx, den jejího xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx je ukončena xxxxxx x xxxx xxxxxxxx.".
16. §12 xx xxxxxxx.
17. X §13 se xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxxxxxxxx" x xxxxx "správci.8)" se xxxxxxxxx xxxxxx "správci.".
18. §13 xx xxxxxxx.
19. V §13x xxxx první xx xxxxx "Xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx slovem "Xxxxxxxxxxx" x xxxx xxxxx xx nahrazuje xxxxx "Xxxx služebního průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou.".
20. §14 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
21. V xxxxxxxxxx §15 xx xxxxx "xxxxxxxx.2),3),7x) a 9)" xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx.".
22. Xx §15 xx xxxxxx nový §15x, xxxxx zní:
"§15x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx plnění xxxxx xxxxx §11 xxxx. x) xx e) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §1 x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx obyvatel xxxxx x
a) státních xxxxxxxx České republiky,
x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x trvalému pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx uděleného xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx republiky,
x to x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx podle §11 xxxx. b) xx x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uvedeny x odstavci 1, x xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový x xxxxxxxxxxx přístup.
(3) Xxxxxxxxxxxxx údaji xxxxx xxxxxxxx 1 jsou
x) x xxxxxxxx xxxxxx České republiky
1. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x jeho xxxxx,
4. xxxxx x xxxxx narození; x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxx x narození došlo,
5. xxxxx číslo,
6. státní občanství,
7. xxxxxx místa xxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxx místa xxxxxxxx pobytu,
8. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ukončení trvalého xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k právním xxxxxx,
10. zákaz xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx,
11. xxxxx xxxxx otce, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zástupce; x xxxxxxx, xx jeden x rodičů nebo xxxx xxxxxxx zástupce xxxx xxxxx číslo, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
12. xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx změny x xxxxx uzavření xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxx,
14. xxxxx xxxxx dítěte,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; xxx-xx x úmrtí xxxxxx xxxx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, xx jehož xxxxx k úmrtí xxxxx,
17. den, xxxxx xxx v xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jako xxx xxxxx;
x) x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x)
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, příjmení, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx xxxxx,
4. místo a xxxx, xx xxxxx xxxxx se narodil,
5. xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx,
6. xxxxxx občanství,
7. xxxx x adresa xxxxx xxxxxx,
8. xxxxx x platnost xxxxxxxx x xxxxxx,
9. počátek xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx,
10. xxxxxxx nebo xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
11. xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vstup xx území Xxxxx xxxxxxxxx,
12. xxxxxxx xxxx, datum x xxxxx xxxx změny, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
13. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pokud je xxxx cizincem xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
14. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zástupce, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x), x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
15. xxxxxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxx umožněn xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx mimo území Xxxxx republiky, xxxx, xx jehož území x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx úmrtí,
17. xxx, který xxx x rozhodnutí xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx den xxxxx.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx
a) jméno, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx příjmení,
x) xxxxx xxxxx,
x) x případě xxxxx rodného xxxxx xxxxxxx rodné xxxxx,
x) xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx,
x) místo x xxxxx narození, x xxxxxxx osoby xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xx jehož xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx xxxxx evidenci xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánům a xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx a za xxxxxxxx podle zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a poplatků.".
23. Příloha x. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 15 a 16 xxx:
Příloha byla xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x zapracována xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu.
15) Xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
16) Xxxxx č. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx obecním xxxxxx x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxx xxxxxx x. 387/2004 Sb.
Xxxxxxxx x. 388/2002 Xx., o stanovení xxxxxxxxx obvodů xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 388/2004 Xx.".
24. Xxxxxxx č. 1 xxxxxx poznámek pod xxxxx č. 15 xx 17 xxx:
Xxxxxxx xxxx digitalizována xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx x. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 387/2004 Sb.
Xxxxxxxx x. 388/2002 Xx., x stanovení správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 388/2004 Xx.
17) Zákon x. 222/1999 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.".
25. Přílohy č. 2 a 3 xxxxx:
"Xxxxxxx x. 2 x zákonu x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx působností xxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx Xxxxx
Finanční xxxxx xxx Xxxxx 1, pro Xxxxx 2, pro Xxxxx 3, pro Xxxxx 4, pro Xxxxx-Xxxxx Xxxxx, v Praze-Modřanech, xxx Xxxxx 5, xxx Xxxxx 6, xxx Xxxxx 7, xxx Prahu 8, xxx Prahu 9 x pro Xxxxx 10 x xxxxxxxx xxx xxxxxx působnosti.
XX. Xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxxx
1. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve Vlašimi x ve Xxxxxxxx.
2. Finanční xxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx x v Xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxx a xx Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx v obvodu xxx územní působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Xxxxxx Xxxxx x x Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx v Kutné Xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx x v Xxxxx Xxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx působnosti a x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxx Boleslavi x x Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx x x Poděbradech.
9. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančního xxxxx x Říčanech.
10. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, v Xxxxxxxx x x Sedlčanech.
12. Finanční xxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
XXX. Finančního xxxxxxxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx
1. Finanční xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x obvodu xxx územní působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Českých Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx x x Xxxx xxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx úřad x Českém Xxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxx Krumlově x x Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Jindřichově Hradci x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní xxxxxxxxxx finančních úřadů x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x x Třeboni.
4. Xxxxxxxx úřad x Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx x x Xxxxx.
5. Finanční xxxx x Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxxx x xx Xxxxxxxx.
6. Finanční xxxx xx Strakonicích x xxxxxx své xxxxxx působnosti x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Blatné, xx Xxxxxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx v Táboře x xxxxxx své xxxxxx působnosti x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx
1. Finanční xxxx v Domažlicích x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Domažlicích x x Xxxxxxxxxx Týně.
2. Xxxxxxxx úřad x Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxx, v Chebu x v Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxx xxx územní působnosti x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Karlových Xxxxxx x x Xxxxxxx.
4. Finanční xxxx x Klatovech x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Horažďovicích, v Xxxxxxxxx a x Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Plzni x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx úřad Xxxxx-xxx x obvodu xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Blovicích, Xxxxx-xxx x x Xxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxx-xxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx x v Xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xxxx v Tachově x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx xx Stříbře x x Xxxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxx nad Labem
1. Finanční úřad x České Xxxx x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx finančních úřadů x České Lípě x x Xxxxx Xxxx.
2. Finanční xxxx x Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x obvodu územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxx x x Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
4. Finanční úřad x Xxxxxxxx xxx Xxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Jablonci xxx Xxxxx, x Xxxxxxxx x x Xxxxxxxx Xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxx x v Liberci.
6. Finanční xxxx x Litoměřicích x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxx x x Xxxxxxxx xxx Xxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx v obvodu xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Lounech, x Xxxxxxxxxxx a x Žatci.
8. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Litvínově x v Xxxxx.
9. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx x v Xxxxxxx.
10. Finanční xxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxxx x x Xxxxxxxxx.
11. Finanční xxxx x Xxxx xxx Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
XX. Finančního xxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx
1. Finanční xxxx v Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxx územní působnosti x v obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x x Xxxxx Bydžově.
2. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x obvodu xxx územní xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Xxxxxxx x x Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx, x Xxxxxx x x Nové Xxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Náchodě x xxxxxx své xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx a x Xxxxxxx.
5. Finanční xxxx v Pardubicích x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Holicích, x Xxxxxxxxxxx x v Xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx v Rychnově xxx Kněžnou x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Kostelci xxx Orlicí a x Rychnově xxx Xxxxxxx.
7. Finanční xxxx xx Svitavách x xxxxxx své xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxxxx x xx Xxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx nad Xxxxx, x Xxxxxxxx x xx Xxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxx nad Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Xxxxxx, xx Vysokém Xxxx a x Xxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx
1. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx finančních úřadů x Xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx Xxxx X x obvodu xxx xxxxxx působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Brno X, Xxxx XX, Xxxx XXX x Xxxx XX.
3. Finanční xxxx Xxxx-xxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxxxx x x Tišnově.
4. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Břeclavi, x Xxxxxxxxxxx a x Mikulově.
5. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx Brodě, x Xxxxxxxxx a x Xxxxx xxx Sázavou.
6. Xxxxxxxx xxxx x Hodoníně x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx, v Xxxxxx x xx Xxxxxx xxx Moravou.
7. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx x x Telči.
8. Finanční úřad x Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x Holešově x x Xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Xxxxxxxx, x Xxxxxx a x Pelhřimově.
10. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx a x Xxxxxxx.
11. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxxx Hradišti x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx x x Xxxxxxxx Hradišti.
12. Finanční xxxx xx Vsetíně v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xx Vsetíně.
13. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx, ve Xxxxxxxx x Brna x xx Xxxxxxx.
14. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Xxxxxxxxxxxx, x Otrokovicích, xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx a xx Xxxxx.
15. Xxxxxxxx úřad ve Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xx Xxxxxx.
16. Xxxxxxxx xxxx xx Žďáru xxx Xxxxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxxxxx nad Pernštejnem, xx Xxxxxx Xxxxxxxx x xx Xxxxx xxx Sázavou.
XXXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx v Bruntále x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx x x Krnově.
2. Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Frýdlantě xxx Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
3. Finanční xxxx v Xxxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx působnosti.
4. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxx v obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Českém Těšíně, x Havířově, v Xxxxxxx x x Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx Xxxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v obvodu xxxxxx působnosti finančních xxxxx xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx x x Xxxxx Jičíně.
6. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, x Xxxxxxxx x xx Šternberku.
7. Finanční xxxx x Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x x Xxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx I x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx I, Xxxxxxx XX a Ostrava XXX.
9. Xxxxxxxx xxxx x Prostějově x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních úřadů x Xxxxxx x x Xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx x x Xxxxxxx.
11. Xxxxxxxx úřad x Šumperku x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx x x Xxxxxxx.".
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxx, xxxxx a xxxxxx působnost finančních xxxxxxxxxxx
1. Finanční xxxxxxxxxxx pro xx. x. Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Územní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: xxx Xxxxx 1; xxx Xxxxx 2; xxx Xxxxx 3; xxx Prahu 4; xxx Prahu-Jižní Xxxxx; x Praze-Modřanech; xxx Xxxxx 5; pro Xxxxx 6; xxx Xxxxx 7; xxx Xxxxx 8; xxx Xxxxx 9; xxx Xxxxx 10.
2. Xxxxxxxx ředitelství x Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxx, ve Xxxxxxx, xx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Hořovicích, x Kladně, xx Xxxxxx, x Kolíně, x Xxxxxx Brodě, x Kutné Xxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxx Vltavou, v Xxxxxxxxxxxx, x Mladé Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v Nymburku, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx nad Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, v Příbrami, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx
Xxxxx: Xxxxx Budějovice
Xxxxxx xxxxx je xxxxxx územními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: v Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, x Xxxx xxx Vltavou, x Xxxxxx Xxxxxxxx, x Kaplici, x Xxxxxxxxxxx Hradci, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxx, v Xxxxxxxx, x Prachaticích, xx Xxxxxxxx, ve Xxxxxxxxxxxx, x Blatné, xx Vodňanech, v Xxxxxx, x Xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx ředitelství x Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních úřadů: x Domažlicích, v Xxxxxxxxxx Týně, x Xxxxx, v Xxx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, x Karlových Xxxxxx, x Ostrově, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxxx, Xxxxx-xxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, v Kralovicích, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, ve Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxx xxx Xxxxx
Sídlo: Xxxx xxx Labem
Xxxxxx obvod je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxx Xxxx, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxxx, x Rumburku, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Nisou, x Xxxxxxxx, x Železném Xxxxx, x Xxxxxxx, xx Frýdlantě, x Xxxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, v Lounech, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, v Jilemnici, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxx xxx Xxxxx.
6. Finanční xxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxx: Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx obvod xx xxxxxx územními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxx Králové, x Xxxxx Xxxxxxx, x Chrudimi, x Xxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxx Xxxx, x Xxxxxxx, x Broumově, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Přelouči, x Xxxxxxxx xxx Kněžnou, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Moravské Xxxxxxx, v Xxxxxxxx, xx Dvoře Xxxxxxx xxx Xxxxx, ve Xxxxxxxx, x Ústí xxx Xxxxxx, xx Xxxxxxx Xxxx, x Xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Brně
Xxxxx: Xxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx xxxxx: x Blansku, x Xxxxxxxxxxx, Xxxx X, Brno XX, Xxxx III, Xxxx XX, Xxxx-xxxxxx, x Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Mikulově, x Xxxxxxxxxx Brodě, x Xxxxxxxxx, v Xxxxx xxx Xxxxxxx, x Hodoníně, v Xxxxxx, xx Xxxxxx xxx Moravou, x Xxxxxxx, v Telči, x Kroměříži, v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Humpolci, x Pacově, v Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, ve Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, xx Slavkově x Xxxx, xx Xxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, ve Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx, x Moravském Xxxxxxxx, xx Xxxxx xxx Xxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, ve Xxxxxx Xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx
Sídlo: Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů: x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Frýdku-Místku, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, x Třinci, x Xxxxxxxx, x Karviné, x Bohumíně, v Xxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, x Novém Xxxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, v Olomouci, x Xxxxxxx, ve Xxxxxxxxxx, v Xxxxx, x Hlučíně, Xxxxxxx X, Xxxxxxx II, Xxxxxxx XXX, x Xxxxxxxxxx, v Konici, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Šumperku, x Xxxxxxx.".
26. Xxxxxxx x. 4 xx xxxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxx
Xxxxxxxx vlády xx xxxxxxxx, xxx xx Xxxxxx xxxxxx vyhlásil xxxxx xxxxx xxxxxx x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x 1. xxxxx 2006.
XXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx inspekci
Xx. XXX
X §12 odst. 5 xxxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 145/2000 Xx. x xxxxxx x. 226/2003 Sb., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx3x)" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
XXXX TŘETÍ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XX
V §20 xxxx. 2 xxxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 366/2000 Xx., xx slova "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celní úřady".
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §23 xxxx. 6 zákona č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Xx. x zákona x. 137/2002 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění zákona x. 231/1992 Xx., xxxxxx č. 591/1992 Xx., zákona x. 600/1992 Xx., zákona x. 273/1993 Xx., xxxxxx x. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Sb., xxxxxx x. 237/1995 Sb., xxxxxx x. 286/1995 Xx., zákona č. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Xx., xxxxxx č. 147/1996 Xx., xxxxxx č. 19/1997 Xx., xxxxxx x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 79/1997 Xx., xxxxxx x. 217/1997 Sb., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx č. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., zákona x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., xxxxxx č. 121/2000 Xx., xxxxxx č. 122/2000 Sb., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx x. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Xx., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Sb., xxxxxx x. 409/2000 Xx., xxxxxx x. 458/2000 Xx., zákona x. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., zákona x. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 478/2001 Xx., xxxxxx x. 501/2001 Sb., xxxxxx x. 86/2002 Xx., xxxxxx x. 119/2002 Xx., zákona x. 174/2002 Xx., zákona x. 281/2002 Xx., xxxxxx č. 308/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., xxxxxx x. 88/2003 Sb., zákona x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx x. 224/2003 Sb., zákona x. 228/2003 Sb., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 354/2003 Sb., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx č. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Sb., xxxxxx x. 499/2004 Xx., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Xx., xxxxxx x. 95/2005 Xx. x xxxxxx č. 127/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xx §60d xx xxxxxx xxxx §60e, xxxxx zní:
"§60e
Xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x §17 xxxx. 7 a 8, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.".
2. X §65 odst. 2 xx za xxxx první vkládá xxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx až xx výše 1 000 000 Xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x §17 odst. 7 x 8.".
3. X §65 se xx xxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxxxx věta "Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistil xxxx xxxxx.".
4. V §66 xxxx. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" vkládají xxxxx ", xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx".
5. X 66 xxxx. 3 se slova "Xxxxxxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxxx "Xxxxx".
6. X §66 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx
Xx. VII
X §88x zákona č. 114/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 218/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřady".
XXXX SEDMÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXX
V §36 xxxx. 6 xxxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 105/1995 Xx., xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx zákona o xxxxxxx zemědělského půdního xxxxx
Čl. XX
Xxxxx č. 334/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 10/1993 Xx., xxxxxx č. 98/1999 Xx., zákona x. 132/2000 Xx., xxxxxx č. 76/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §12 odst. 3 a x §20 xxxx. 6 xx slova "finanční xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
2. X §12 xxxx. 4 xx xxxxx "Xxxxxxxx orgán21a)" xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx úřad".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 21a xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Čl. X
Xxxxx č. 337/1992 Sb., x xxxxxx daní a xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Xx., xxxxxx č. 255/1994 Xx., xxxxxx x. 59/1995 Sb., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 159/2000 Xx., zákona x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., xxxxxx č. 492/2000 Xx., zákona x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Xx., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 322/2003 Xx., zákona x. 354/2003 Sb., xxxxxx č. 438/2003 Xx., zákona č. 440/2003 Sb., xxxxxx x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 254/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona č. 501/2004 Xx., zákona x. 554/2004 Xx. x zákona x. 179/2005 Sb., xx xxxx takto:
1. X §4 odst. 15 se xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx".
2. X §11 odst. 3 xx xxxxx xx tečka zrušuje x xxxxxxxx xx xxxxx "xxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxx, nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7x).".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 7x xxx:
"7b) Xxxxxxxxx §1 xxxx. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §21 odst. 5 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx větou "Xx xxxxxxx, xxxxx xx podání xxxxxxx xx xxxxxxx datové xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx prostředku x xx náležitosti xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx.".
4. X §23 xx odstavec 5 zrušuje.
5. X §24 odst. 6 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.".
6. X §34 odstavec 1 xxx:
"(1) Státní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) vedou xxxxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) poskytují plnění, xxxxx xx předmětem xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nimi xxxxxxx daňové xxxxxxxxxx, xxxx
e) získávají xxxx xxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.".
7. X §34 se xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx získané xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx nezbytném pro xxxxx svých xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxx, tak s xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx daně xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, který x výdej xxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxx, x němuž xxx výdej xxxxxxxxx xxxxx, nejméně xx xxxx 5 xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 18 se xxxxxxxx jako odstavce 3 až 19.
8. X §34 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Dosavadní odstavce 5 až 19 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 18.
9. V §34 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 19, který xxx:
"(19) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx zveřejněním x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.".
10. X §36 odst. 1 xxxx druhé xx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
11. X §36 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
12. V §36 xxxx. 3 xx xxxxx "xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
13. X §56 xx xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
14. X §59 xxxx. 3 písm. x) xxxx 2 xx za xxxxx "x xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "nejvýše xx xxxxxx 10 000 Xx".
15. V §64 xxxx. 4 se xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX DESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §24 xxxx. 13 zákona č. 634/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 104/1995 Xx., zákona č. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 64/2000 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx. a xxxxxx x. 217/2004 Sb., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXX
X §43x xxxx. 5 zákona č. 42/1994 Sb., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 36/2004 Xx., se xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §17x odst. 2 xxxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 186/2001 Xx., se xxxxx "xxxxxx finanční xxxxx" xxxxxxxxx slovy "celní xxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
V §8 xxxx. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci xxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 138/2002 Sb. x xxxxxx x. 217/2004 Xx., se slova "xxxxxx finanční orgán" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
V §24 xxxx. 2 xxxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx slova "xxxxxxxx úřad" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 289/1995 Sb., x lesích x o změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (lesní zákon), xx xxxxx zákona x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 67/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 149/2003 Xx. x xxxxxx x. 1/2005 Xx., se xxxx xxxxx:
1. V §17 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxx11)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
Poznámka xxx čarou x. 11 se xxxxxxx.
2. V §18 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx11)" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
3. X §18 xxxx. 3 x 4 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
ČÁST XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx
Xx. XXXX
X §19 odst. 9 xxxxxx č. 91/1996 Sb., x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 21/2004 Sb., xx xxxxx "územní xxxxxxxx xxxxx11)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
Poznámka xxx čarou x. 11 se xxxxxxx.
XXXX SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx chmele
Xx. XXXXX
X §8 xxxx. 7 xxxxxx č. 97/1996 Sb., x ochraně xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 322/2004 Xx., xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx20)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 20 xx xxxxxxx.
XXXX OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §17 xxxx. 18 xxxxxx č. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx. x xxxxxx x. 316/2004 Sb., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx17x)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17a se xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §5 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 128/2003 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx5x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 5x xx xxxxxxx.
XXXX DVACÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXI
Zákon x. 148/1998 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 164/1999 Sb., xxxxxx x. 18/2000 Xx., zákona x. 29/2000 Sb., zákona x. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 363/2000 Xx., xxxxxx x. 60/2001 Xx., zákona x. 322/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona x. 310/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 436/2003 Xx., zákona č. 257/2004 Xx. x xxxxxx x. 386/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §72 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx".
2. X §81x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxxx".
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x hnojivech
Xx. XXXX
X §14x xxxx. 6 xxxxxx x. 156/1998 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích a xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 317/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxx finanční xxxxx18)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
Poznámka pod xxxxx x. 18 xx zrušuje.
XXXX DVACÁTÁ XXXXX
Xxxxx veterinárního xxxxxx
Čl. XXXXX
X §74 xxxx. 4 zákona č. 166/1999 Sb., x veterinární xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), se xxxxx "xxxxxx finanční xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxx
Xx. XXXX
X §93x xxxx. 5 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu x o změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Sb., xx slova "xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx České republiky x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx č. 217/2002 Xx., zákona č. 222/2003 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Sb., xxxxxx x. 539/2004 Xx., xxxxxx č. 501/2004 Xx. x xxxxxx x. 559/2004 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §156 odst. 7 xx slova "xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx úřad".
2. X §157 xxxx. 5 se slova "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx úřady".
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x pojišťovnictví
Xx. XXXX
V §35a xxxx. 5 xxxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 39/2004 Xx., xx slova "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x afghánskému xxxxx Talibán
Xx. XXXXX
X §8 xxxx. 7 zákona č. 48/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §8 odst. 7 zákona č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx mezinárodních xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx osobních xxxxx
Xx. XXIX
X §46 odst. 7 xxxxxx č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 177/2001 Xx., xx slova "územní xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celní úřad".
ČÁST DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obyvatel
Xx. XXX
X §17x odst. 6 xxxxxx č. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x změně některých xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
ČÁST XXXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXI
X §26 xxxx. 3 x v §28 xxxx. 4 zákona č. 154/2000 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Sb. x xxxxxx x. 282/2003 Xx., xx xxxxx "xxxxxx finanční orgán" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §22 xxxx. 7 zákona č. 156/2000 Sb., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických xxxxxxxx x o změně xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx (xxxxx x střelných xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2003 Xx., se xxxxx "xxxxxx finanční orgány24)" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 24 xx zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXIII
V §19 xxxx. 6 xxxxxx č. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění zákona x. 517/2002 Sb. x xxxxxx x. 501/2004 Sb., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx krizové stavy
Xx. XXXIV
X §26 xxxx. 7 xxxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx stavy a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "finančnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona x ekologickém xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
V §33 odst. 14 xxxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x správních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx41)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 41 xx zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx zákona x ochraně veřejného xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXVI
X §93 odst. 4 xxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx "xxxxxx finanční orgán54)" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 54 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx skladních xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXXX
V §28 xxxx. 2 xxxxxx č. 307/2000 Sb., o zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejných skladech x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8)" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxx xxxx x xxxxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx x. 8 xx xxxxxxx.
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXXXX
V §7 xxxx. 6 xxxxxx č. 365/2000 Sb., o informačních xxxxxxxxx veřejné správy x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxx
Xx. XXXXX
X §22 xxxx. 4 xxxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x odrůdám xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx č. 92/1996 Xx., x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pěstovaných xxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxx práv x xxxxxxx), se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx orgán12)" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 12 xx zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx léčivých xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx minerálních xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (lázeňský xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 76/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §11 a x §16 odst. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celnímu úřadu".
2. X §20 xxxx. 4 xx xxxxx "xxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 275/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 356/2003 Xx., zákona x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 188/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Xx. a xxxxxx x. 7/2005 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §21 odst. 1 xxxx. x) xx xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x xxxx místně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
2. V §47 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxxx".
3. V §68 odst. 1 xx slova "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Změna vodního xxxxxx
Xx. XLII
Xxxxx č. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx xxxxx), xx xxxxx zákona x. 76/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 274/2003 Xx. a zákona x. 20/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §88 xxxx. 4 a x §99 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
2. X §88 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx36x)" nahrazují xxxxx "celnímu úřadu xxxxxx příslušnému".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 36x xx xxxxxxx.
3. X §88 xxxx. 12 se xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "celnímu xxxxx".
4. X §88 xxxx. 13 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "celního xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
5. X §93 xxxx. 2 xx slova "finančnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadu".
6. X §94 xxxx. 2 xx slova "xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "celnímu xxxxx", xxxxx "finančního xxxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadu" a xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
7. X §96 xxxx. 1 x x §97 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".
8. X §99 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celního úřadu" x slova "finanční xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x myslivosti
Xx. XXXXX
V §64 xxxx. 9 xxxxxx č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx
Čl. XXXX
V §46 xxxx. 1 xxxxxx č. 477/2001 Sb., x xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx30)" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 30 xx xxxxxxx.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x integrované xxxxxxxx
Xx. XLV
Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x omezování xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx znečišťování x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona č. 521/2002 Sb., zákona x. 437/2004 Xx. x xxxxxx x. 695/2004 Xx., xx xxxx takto:
1. X §40 xx xxxxx "xxxxxxxxx úřadem" xxxxxxxxx slovy "celním xxxxxx".
2. V §41 xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx
Xx. XLVI
Xxxxx č. 86/2002 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx zákona x. 521/2002 Xx., xxxxxx x. 92/2004 Xx. x xxxxxx x. 186/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §19 odst. 4 x 5 xx slova "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx" a xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".
2. X §21 xxxx. 5 a x §22 xxxx. 3 xx slova "finančnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadu".
3. X §40 odst. 14 xx slova "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "celní xxxxx".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxx
Čl. XXXXX
V §76 xxxx. 4 xxxxxx č. 119/2002 Sb., o střelných xxxxxxxx a xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx. x xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx x xxxxxxxx), xx slova "xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x Státní zemědělské x xxxxxxxxxxxxx inspekci
Xx. XXXXXX
V §11 odst. 9 xxxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx zemědělské a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx "územní finanční xxxxx26)" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 26 xx xxxxxxx.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XLIX
V §23 xxxx. 3 xxxxxx č. 148/2003 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x mikroorganismů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx "xxxxxx finanční xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Změna xxxxxx x obchodu x xxxxxxxxxxxx materiálem xxxxxxx xxxxxx
Xx. L
X §35 xxxx. 5 xxxxxx č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x obnově xxxx x k xxxxxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxx x reprodukčním materiálem xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx "xxxxxx finanční xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx
Čl. LI
X §41 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx rostlin x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx), se xxxxx "xxxxxx finanční xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. LII
X §26 xxxx. 3 xxxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x samostatných likvidátorech xxxxxxxxxx událostí x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x xxxxxxxxxxxxx pojistných xxxxxxxx), xx xxxxx "finanční xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §31 xxxx. 7 xxxxxx č. 99/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx, xxxxxx rybářského práva, xxxxxxxx xxxxxx, ochraně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx "územní xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx úřad".
ČÁST PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
X §31 xxxx. 2 x §32 odst. 4 xxxxxx č. 100/2004 Sb., x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx druhů x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx s ohroženými xxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
XXXX XXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x poštovních službách
Xx. LV
X §37x xxxx. 6 xxxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx službách), xx xxxxx xxxxxx x. 517/2002 Sb., xxxxxx x. 225/2003 Xx. x zákona x. 95/2005 Xx., xx xxxxx "územní finanční xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
ČÁST XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §40 xxxx. 6 zákona č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x vinařství), xx slova "finanční xxxxx91)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
Poznámka xxx čarou x. 91 se zrušuje.
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x rostlinolékařské xxxx
Xx. LVII
X §78 xxxx. 14 xxxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx péči x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, se xxxxx "finanční úřad" xxxxxxxxx slovy "celní xxxx".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x. 309/2002 Xx.
Xx. XXXXX
V xxxxx xxxx x xxxxxx V x xxxx 2 xxxxxx x. 309/2002 Sb., x změně zákonů xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x službě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx., xxxxxx x. 281/2003 Xx., xxxxxx č. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx., zákona x. 326/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Sb. a xxxxxx č. 626/2004 Xx., se xxxx "Xxxxxxxxx písmena x) x h) xx xxxxxxxx jako xxxxxxx x) x x)." xxxxxxxxx xxxxx "Dosavadní xxxxxxx g) až x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) xx x).".
XXXX PADESÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x archivnictví x xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
V §76 xxxx. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x spisové xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx "územní xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
XXXX PADESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
V xxxxxx č. 501/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx třináctá xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx činnosti
Xx. XXX
V §10 xxxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx opatřeních xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx č. 440/2003 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Sb., xx xx odstavec 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx skutečnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 5 xx 8.
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x správních xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxxxxx xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 217/2005 Sb. x xxxxxx č. 228/2005 Xx., xx mění xxxxx:
1. V xxxxxxx 1 se xx xxx 2 xxxxxxxx bod 3, xxxxx xxx:
"3.
x) Vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokladny Xx 20 000
x) Xxxxxxx autorizace servisnímu xxxxxxxxx Xx 10&xxxx;000".
2. X xxxxxxx 135 se dosavadní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx b) a xxxx něj se xxxxxx písmeno x), xxxxx zní:
"x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xx 1 000
- xxxxx xx(xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) xxxxxxx xxxxxxx(x) Xx 500".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x zaměstnanosti
Čl. XXXXX
X §82 xxxx. 4 x x §141 xxxx. 4 xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti
Čl. XXXX
X §12 xxxx. 5 zákona č. 480/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xx xxxxx "územní xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx úřad".
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx opatřeních xx vztahu x Xxxxxx republice
Xx. XXX
X §8 xxxx. 10 xxxxxx č. 4/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxxx republice, xx slova "Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1" nahrazují xxxxx "Xxxxx xxxx Xxxxx 1".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xx. XXXX
1. Xxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxxx xxxxxxxx územními xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXXXX
(1) Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2006, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 18, 22, 23 x 25, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 xx 5, čl. LXI a čl. LXII.
(2) Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 18, 23 x 25 a čl. XLII xxxx 3 x 4 nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2007.
(3) Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII xxxx 2 x 5, čl. LXI x čl. LXII nabývají xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 444/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006, x xxxxxxxx ustanovení čl. I bodů 18, 23 x 25 x čl. XLII xxxx 3 a 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007 x čl. I xxxx 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII xxxx 2 x 5, čl. LXI x čl. LXII nabývají 11.11.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.