Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.


Zákon, kterým se mění zákon č. 531/90 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
444/2005 Sb.
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o územních finančních orgánech Čl. I
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona Čl. II
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o České obchodní inspekci Čl. III
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o geologických pracích Čl. IV
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o metrologii Čl. V
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona Čl. VI
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny Čl. VII
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o komoditních burzách Čl. VIII
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu Čl. IX
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků Čl. X
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele Čl. XI
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. XII
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zeměměřictví Čl. XIII
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy Čl. XIV
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna devizového zákona Čl. XV
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna lesního zákona Čl. XVI
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o krmivech Čl. XVII
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně chmele Čl. XVIII
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích Čl. XIX
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o zemědělství Čl. XX
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností Čl. XXI
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hnojivech Čl. XXII
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna veterinárního zákona Čl. XXIII
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o azylu Čl. XXIV
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky Čl. XXV
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XXVI
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán Čl. XXVII
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti Čl. XXVIII
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů Čl. XXIX
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel Čl. XXX
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna plemenářského zákona Čl. XXXI
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů Čl. XXXII
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu Čl. XXXIII
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Čl. XXXIV
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství Čl. XXXV
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Čl. XXXVI
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech Čl. XXXVII
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy Čl. XXXVIII
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám Čl. XXXIX
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna lázeňského zákona Čl. XL
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o odpadech Čl. XLI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna vodního zákona Čl. XLII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o myslivosti Čl. XLIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obalech Čl. XLIV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci Čl. XLV
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší Čl. XLVI
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zbraních Čl. XLVII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci Čl. XLVIII
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů Čl. XLIX
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Čl. L
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby Čl. LI
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Čl. LII
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o rybářství Čl. LIII
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy Čl. LIV
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o poštovních službách Čl. LV
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství Čl. LVI
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči Čl. LVII
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona č. 309/2002 Sb. Čl. LVIII
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě Čl. LIX
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu Čl. LX
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Čl. LXI
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o správních poplatcích Čl. LXII
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zaměstnanosti Čl. LXIII
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o některých službách informační společnosti Čl. LXIV
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice Čl. LXV
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Přechodná ustanovení Čl. LXVI
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Účinnost Čl. LXVII
444
XXXXX
xx dne 12. xxxxx 2005,
xxxxxx xx mění xxxxx x. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
Xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech
Xx. X
Xxxxx č. 531/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxx x. 337/1992 Xx., zákona x. 35/1993 Xx., xxxxxx č. 325/1993 Xx., xxxxxx č. 85/1994 Xx., xxxxxx x. 311/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 253/2000 Sb., xxxxxx x. 58/2001 Xx., xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb. x xxxxxx x. 501/2004 Xx., se xxxx takto:
1. §1 včetně xxxxxxxx xxx čarou x. 1 až 14 xxx:
"§1
(1) Xxxxxx finanční orgány xxxx xxxxxxx úřady, xxxxx
a) vykonávají xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu1),
x) xxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu2),
x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx3),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx jednotkám xxxxxx x povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx4),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu5),
x) x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí (xxxx xxx "ministerstvo") xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx6) xxxxxxxxxxx xxxxx xxx správě daní x při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) převádějí xxxxxx xxxx, které vybírají x vymáhají x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu7),
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx8),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provozovny x ukládají pokuty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx9),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxx x značkování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx paliv a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu10),
2. xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výrobky11),
3. zda xx xxxxxxxxx xxxxx nabídky x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx11),
x) xxxxxxxxxx správu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx12),
l) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poplatků, které xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxx xxxxxx věcně xxxxxxxxx xxxx orgány13),
x) xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plnění, xxxxx podle xxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxx činnosti, xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.
(2) Působnosti xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) vykonávají xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx14) xxxxx.
1) Xxxxx x. 337/1992 Xx., x správě xxxx a xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx x. 320/2001 Xx., x xxxxxxxx kontrole xx veřejné správě x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) Zákon x. 200/1990 Sb., x přestupcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxx x. 265/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon x. 526/1990 Sb., o xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) Xxxxx č. 191/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek.
Xxxxx x. 253/2000 Xx., o mezinárodní xxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx zákona č. 531/1990 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon x. 243/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx některých xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x některým xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
9) Xxxxx x. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podnikání (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
10) Zákon x. 136/1994 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uhlovodíkových paliv x xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxx souvisejících, o xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (živnostenský xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx Xxxxx národní rady x. 587/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a o xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 588/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) Xxxxx č. 353/2003 Xx., x xxxxxxxxxxx daních, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) Zákon č. 218/2000 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (rozpočtová xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
13) Xxxxx x. 634/2004 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxx x. 549/1991 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
14) Xxxxxxxxx xxxxx č. 353/2003 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.".
2. §3 zní:
"§3
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Nemá-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx orgán, x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxxx. Nelze-li zjistit xxxxx xxxxxxxx pobytu, xx místní příslušnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(2) Kontrolu xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxx xxxxxx finanční orgán x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx není xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.".
3. X §5 xxxxxxxx 2 xxx:
"(2) Xxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x pověřeným obecním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x územní xxxxxxxxx finančních xxxxx, x to xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího po xxx účinnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správních xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
4. §6 zní:
"§6
(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1 xxxx. x), x), x), x), g), x), x), j), x) x n).
(2) Xxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x tomuto xxxxxx, x xx x xxxxxxxx obvodech xxx xxxxxxxxxx.".
5. Za §7 se xxxxxx xxxx §7a, xxxxx xxx:
"§7a
Ministerstvo xxxx xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotkami. Pracoviště xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx x ruší xxxxxxxxx ministerstva, xxxxxx xx stanoví xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x pracovišť xxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxxxxxx.".
6. X §9 xxxx. x) xx xxxxx xx poznámky xxx xxxxx x. 7x a 7x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1; poznámky xxx čarou x. 7x x 7x xx xxxxxxx.
7. X §9 xxxxxxx x) x x) xxxxx:
"x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2),
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ukládá xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu5),".
8. X §9 xxxx. x) xx xxxxx xx poznámku xxx xxxxx x. 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx čarou x. 3.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 2 se xxxxxxx.
9. V §9 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) se označují xxxx písmena x) x x).
10. X §10 xxxx. 1 se xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "účetní jednotkou".
11. X §10 xxxx. 3 se xxxxx "xxxxxx a" xxxxxxxxx slovy "x xxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx".
12. V §11 xxxx. b) xx odkaz xx xxxxxxxx pod xxxxx x. 7a a 7x nahrazuje odkazem xx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1.
13. X §11 xxxx. x) xx xxxxx ", xxxxxxxxxx xxxxxx" zrušují.
14. X §11 xxxx. x) se xxxxx "xxxxxxxxxx" nahrazuje xxxxxx "xxxxxxxxxx".
15. X §11 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxxxx i), xxxxx xxx:
"i) pro xxxxxxxxx xxxxx úkolů x xxxxxxx xxxxxxxxxx x personálního xxxxxx xxxxxxxxxxx x zpracovává xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx územních finančních xxxxxx:
1. jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, datum narození, xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx data xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx; xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxxx pracoviště (xxxxxx xxxxxxxx orgán, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), číslo xxxxxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxx x xxxxx xxxxxx x skončení xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu; xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích; xxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; doba, xx xxxxxx pracuje v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, započtená xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxx doba xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, systemizované xxxxx, xxxxxxxxxx stupeň xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pracovní xxxxxxxx, zda xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxx xxxxxx, xxx má xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx platová xxxxx x platový xxxxxx, xxxxxxxxxx složky xxxxx (xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx příplatek, xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, odměny),
7. označení, xxxxx x xxxxx vzdělávací xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx a ukončení, xxx je xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx.".
16. §12 xx xxxxxxx.
17. X §13 xx xxxxx "Pracovníci" nahrazuje xxxxxx "Zaměstnanci" x xxxxx "xxxxxxx.8)" xx xxxxxxxxx slovem "správci.".
18. §13 xx xxxxxxx.
19. X §13x větě xxxxx xx xxxxx "Pracovníci" xxxxxxxxx slovem "Zaměstnanci" x věta xxxxx xx nahrazuje xxxxx "Xxxx služebního průkazu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.".
20. §14 se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
21. V xxxxxxxxxx §15 se slova "xxxxxxxx.2),3),7x) x 9)" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxx.".
22. Xx §15 xx xxxxxx nový §15x, xxxxx xxx:
"§15x
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §11 xxxx. x) xx x) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro výkon xxxxxxxxxx podle §1 x xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x
a) xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx s xxxxxxxxx k pobytu xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pobytu xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx pobývají na xxxxxxx uděleného dlouhodobého xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx,
x xx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx přístup.
(2) Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxx xxxxxxxxx ministerstvu xxx xxxxxx xxxxx xxxxx §11 písm. x) xx x) x xxxxxxx finančním xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx rodné číslo, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1, x to x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou
x) u státních xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
1. xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. datum xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x xxxx změna,
4. xxxxx x xxxxx xxxxxxxx; u xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx a xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxx xxxxx,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxxxx místa xxxxxxxx pobytu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu,
8. xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx,
9. xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxxxxxx x právním xxxxxx,
10. zákaz xxxxxx, místo xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx,
11. xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx, popřípadě jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx číslo, xxxx xxxxx, popřípadě xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx,
12. xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
13. xxxxx xxxxx xxxxxxx; xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx číslo, xxxx jméno, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx manžela x xxxxx jeho xxxxxxxx,
14. rodné xxxxx xxxxxx,
15. xxxxxxxx xxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx; jde-li x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx, na xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx,
17. den, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx;
x) u xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x)
1. xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxx xxxxxxxx,
3. xxxxxxx x jeho xxxxx,
4. xxxxx a xxxx, xx jehož xxxxx se xxxxxxx,
5. rodné číslo, xxxx-xx přiděleno,
6. xxxxxx xxxxxxxxx,
7. xxxx x adresa xxxxx pobytu,
8. xxxxx x platnost xxxxxxxx x xxxxxx,
9. počátek pobytu, xxxxxxxx datum zrušení xxxxx o pobytu,
10. xxxxxxx xxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxxx xxxxxx,
11. xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx umožněn vstup xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
12. xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxx změny, xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx,
13. xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b), a xxxx xxxxx xxxxx; x případě, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx,
14. jméno, popřípadě xxxxx, příjmení xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x xxxxxx xxxxx xxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx z rodičů xxxx xxxx zákonný xxxxxxxx nemá xxxxx xxxxx, jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx narození,
15. xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,
16. xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxx; xxx-xx x xxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxx došlo, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
17. xxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxx uveden xxxx den úmrtí.
(4) Poskytovanými xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx
a) xxxxx, xxxxxxxxx jména, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx číslo,
x) x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx číslo,
x) xxx, xxxxx x rok xxxxxxxx,
x) místo x xxxxx narození, u xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x cizině xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxxxx vedou evidenci xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx.".
23. Příloha x. 1 xxxxxx poznámek xxx čarou x. 15 x 16 xxx:
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu.
15) Xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx obcí x xxxxxxxxx obecním úřadem x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 387/2004 Xx.
Xxxxxxxx x. 388/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obcí x pověřeným xxxxxxx xxxxxx a správních xxxxxx obcí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 388/2004 Xx.".
24. Xxxxxxx x. 1 xxxxxx poznámek xxx xxxxx x. 15 xx 17 zní:
Xxxxxxx xxxx digitalizována xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Xxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 314/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 387/2004 Xx.
Xxxxxxxx x. 388/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x správních obvodů xxxx s rozšířenou xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx č. 388/2004 Xx.
17) Xxxxx x. 222/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
25. Xxxxxxx x. 2 x 3 xxxxx:
"Xxxxxxx x. 2 k xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výkonu xxxxxxxxxx xxxxx ustanovení §6 xxxx. 2 a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1, xxx Xxxxx 2, xxx Prahu 3, pro Xxxxx 4, xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxx, x Xxxxx-Xxxxxxxxx, xxx Xxxxx 5, xxx Prahu 6, xxx Xxxxx 7, xxx Xxxxx 8, xxx Xxxxx 9 x xxx Xxxxx 10 x obvodech xxx územní xxxxxxxxxx.
XX. Xxxxxxxxxx ředitelství x Xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Vlašimi x xx Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx x x Xxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxx a xx Xxxxxx.
4. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxx x v Xxxxxx.
5. Finanční xxxx x Xxxxx Xxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x x Kutné Xxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx x Mělníce x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxxxx nad Xxxxxxx, x Xxxxxxx x v Xxxxxxxxxxxx.
7. Finanční úřad x Xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx x x Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
8. Finanční xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx finančních úřadů x Xxxxxxxx x x Xxxxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Říčanech.
10. Xxxxxxxx úřad Xxxxx-xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
11. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx, v Xxxxxxxx x v Sedlčanech.
12. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
III. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx a v Xxxx xxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních úřadů x Xxxxxx Xxxxxxxx x x Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Dačicích, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx a x Třeboni.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxx v obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti finančních xxxxx x Milevsku x x Písku.
5. Xxxxxxxx xxxx x Prachaticích x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx a xx Xxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Blatné, ve Xxxxxxxxxxxx x xx Xxxxxxxxx.
7. Finanční xxxx x Xxxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
IV. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu územní xxxxxxxxxx finančních úřadů x Domažlicích a x Xxxxxxxxxx Xxxx.
2. Finanční xxxx x Xxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxx, v Xxxxx x v Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx v obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx a x Xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Klatovech x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxx a x Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx v Plzni x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxx x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Blovicích, Xxxxx-xxx x v Xxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx-xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx x Xxxxx-xxxxx.
8. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx územní působnosti.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx x v xxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxxx x x Xxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xxxx x Tachově x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx a x Xxxxxxx.
X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx
1. Finanční xxxx x Xxxxx Xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x České Xxxx x v Novém Xxxx.
2. Finanční xxxx x Xxxxxx x obvodu xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxx a x Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx působnosti finančních xxxxx v Xxxxxxxxx x x Xxxxxx.
4. Finanční xxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Jablonci xxx Nisou, v Xxxxxxxx a x Xxxxxxxx Xxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx ve Frýdlantě x v Xxxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní působnosti xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx x v Xxxxxxxx xxx Xxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxx x obvodu xxx územní xxxxxxxxxx x v obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx, x Podbořanech x x Xxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Litvínově x x Xxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx v xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx x x Xxxxxxx.
10. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxxx x v Xxxxxxxxx.
11. Xxxxxxxx xxxx x Ústí xxx Labem x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx.
XX. Finančního xxxxxxxxxxx v Xxxxxx Xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x x Xxxxx Xxxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx v Xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Hlinsku x x Xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a v xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx, v Xxxxxx x x Nové Xxxx.
4. Finanční xxxx v Náchodě x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Broumově, v Xxxxxxxx x v Xxxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Pardubicích x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx a v Xxxxxxxx.
6. Finanční xxxx x Rychnově xxx Xxxxxxx x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxx a x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx xx Svitavách x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Litomyšli, x Xxxxxxxx Xxxxxxx a xx Svitavách.
8. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti finančních xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Labem, x Trutnově a xx Xxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Orlicí x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Ústí xxx Xxxxxx, ve Vysokém Xxxx x x Xxxxxxxx.
XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx
1. Xxxxxxxx xxxx x Blansku x xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx a v xxxxxx finančních xxxxx x Xxxxxxx x x Xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxx úřad Xxxx X x obvodu xxx územní xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx X, Xxxx II, Xxxx XXX x Xxxx XX.
3. Finanční xxxx Brno-venkov v xxxxxx xxx územní xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů Brno-venkov, x Ivančicích x x Xxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx a x Xxxxxxxx.
5. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxxxx Brodě x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxxxxx Xxxxx, v Xxxxxxxxx a x Xxxxx xxx Sázavou.
6. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx v xxxxxx své územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxx x ve Veselí xxx Xxxxxxx.
7. Xxxxxxxx úřad v Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx x v Telči.
8. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxx své územní xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx pod Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx a x Xxxxxxxxx.
9. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx v obvodu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, x Xxxxxx x x Xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Oslavou x x Xxxxxxx.
11. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx Xxxxx x x Xxxxxxxx Hradišti.
12. Xxxxxxxx xxxx xx Vsetíně x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx pod Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xx Vsetíně.
13. Finanční xxxx xx Vyškově v xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx x Xxxx x xx Xxxxxxx.
14. Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx, x Otrokovicích, ve Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xx Xxxxx.
15. Xxxxxxxx úřad xx Xxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxx působnosti x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x ve Xxxxxx.
16. Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxx xxx Sázavou x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Meziříčí x xx Žďáru xxx Sázavou.
XXXX. Xxxxxxxxxx ředitelství v Xxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx působnosti a x xxxxxx územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Bruntále x x Xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xxxx ve Xxxxxx-Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx a x Xxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx x obvodu své xxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x obvodu xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx x Bohumíně, x Českém Těšíně, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxx x v Xxxxxx.
5. Xxxxxxxx xxxx x Novém Xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx finančních xxxxx xx Xxxxxxx, x Kopřivnici x x Novém Xxxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx v xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx působnosti xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxxx, x Olomouci x xx Xxxxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxx x Opavě x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů v Xxxxxxx x v Xxxxx.
8. Finanční xxxx Ostrava I x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx územní xxxxxxxxxx finančních xxxxx Xxxxxxx I, Xxxxxxx XX a Ostrava XXX.
9. Finanční xxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadů x Xxxxxx x x Xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxx x obvodu xxx xxxxxx působnosti x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxx x x Xxxxxxx.
11. Xxxxxxxx úřad x Xxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx x v Xxxxxxx.".
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxx x. 531/1990 Xx.
Xxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xx. x. Xxxxx
Xxxxx: Xxxxx
Územní obvod xx tvořen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úřadů: xxx Prahu 1; xxx Prahu 2; xxx Xxxxx 3; xxx Prahu 4; xxx Prahu-Jižní Město; x Praze-Modřanech; xxx Xxxxx 5; pro Xxxxx 6; xxx Xxxxx 7; xxx Xxxxx 8; xxx Xxxxx 9; pro Xxxxx 10.
2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx
Xxxxx: Praha
Xxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxx obvody xxxxxxxxxx úřadů: x Xxxxxxxx, xx Xxxxxxx, xx Voticích, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxx, x Kolíně, x Xxxxxx Xxxxx, x Xxxxx Hoře, x Čáslavi, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx xxx Vltavou, x Xxxxxxxxxxxx, x Mladé Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v Nymburku, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, v Příbrami, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxxx, x Rakovníku.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Budějovicích
Xxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx územními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxx Budějovicích, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, v Xxxx nad Vltavou, x Xxxxxx Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxx, v Xxxxxxxx, x Prachaticích, xx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx, v Blatné, xx Vodňanech, x Xxxxxx, x Xxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx
Sídlo: Xxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx Xxxx, x Xxxxx, x Aši, x Xxxxxxxxxxx Lázních, x Xxxxxxxxx Varech, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxx, Xxxxx-xxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, Xxxxx-xxxxx, v Xxxxxxxxxxx, x Rokycanech, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxx.
5. Finanční xxxxxxxxxxx x Ústí xxx Xxxxx
Sídlo: Xxxx xxx Labem
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx územními xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxx Lípě, x Xxxxx Xxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, v Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxx, x Xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxx, v Mostě, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxx xxx Xxxxx.
6. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx
Sídlo: Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxx: x Xxxxxx Xxxxxxx, x Xxxxx Bydžově, x Chrudimi, x Xxxxxxx, v Xxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxx Xxxx, x Xxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Jaroměři, x Xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxx nad Xxxxxxx, x Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx nad Xxxxxx, xx Svitavách, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx Xxxxxxx, v Trutnově, xx Xxxxx Xxxxxxx xxx Labem, xx Xxxxxxxx, x Xxxx xxx Xxxxxx, xx Xxxxxxx Xxxx, v Xxxxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx
Xxxxx: Xxxx
Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx finančních xxxxx: x Xxxxxxx, x Boskovicích, Xxxx X, Xxxx XX, Xxxx III, Xxxx XX, Brno-venkov, x Xxxxxxxxxx, x Tišnově, x Břeclavi, x Xxxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Havlíčkově Xxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxx xxx Sázavou, x Hodoníně, x Xxxxxx, xx Xxxxxx xxx Moravou, x Xxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxxxx, v Xxxxxxxx xxx Hostýnem, x Xxxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, v Xxxxxxx, v Moravských Xxxxxxxxxxxx, x Náměšti xxx Oslavou, v Xxxxxxxx Xxxxxxxx, v Xxxxxxxx Xxxxx, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx Meziříčí, xx Xxxxxxx, x Xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx x Xxxx, xx Zlíně, x Luhačovicích, x Xxxxxxxxxxxx, ve Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, ve Znojmě, x Moravském Krumlově, xx Xxxxx xxx Xxxxxxx, x Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxxxx.
8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxx
Sídlo: Ostrava
Xxxxxx obvod xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: x Xxxxxxxx, x Xxxxxx, xx Xxxxxx-Xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx Ostravicí, x Třinci, x Xxxxxxxx, v Karviné, x Xxxxxxxx, x Xxxxxx Xxxxxx, v Xxxxxxxx, v Orlové, x Novém Xxxxxx, xx Fulneku, v Xxxxxxxxxx, v Xxxxxxxx, x Litovli, xx Xxxxxxxxxx, x Xxxxx, x Xxxxxxx, Xxxxxxx X, Ostrava II, Xxxxxxx XXX, x Xxxxxxxxxx, x Xxxxxx, x Xxxxxxx, x Xxxxxxxxx, x Xxxxxxxx, x Zábřehu.".
26. Xxxxxxx x. 4 xx xxxxxxx.
Čl. II
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákona
Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx ve Xxxxxx zákonů xxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 531/1990 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxxx x 1. xxxxx 2006.
XXXX DRUHÁ
Xxxxx xxxxxx o Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
V §12 xxxx. 5 xxxxxx č. 64/1986 Sb., x Xxxxx obchodní xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 145/2000 Xx. x xxxxxx x. 226/2003 Xx., xx xxxxx "územní xxxxxxxx xxxxx3x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích
Čl. XX
V §20 xxxx. 2 xxxxxx č. 62/1988 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 366/2000 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxxx".
XXXX ČTVRTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. X
X §23 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., x metrologii, xx xxxxx xxxxxx x. 119/2000 Xx., xxxxxx x. 13/2002 Sb. x zákona č. 137/2002 Xx., se xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx slovy "celnímu xxxxx".
ČÁST XXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
Xxxxx č. 455/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 231/1992 Xx., xxxxxx x. 591/1992 Xx., xxxxxx č. 600/1992 Xx., xxxxxx x. 273/1993 Xx., xxxxxx č. 303/1993 Xx., xxxxxx x. 38/1994 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 136/1994 Xx., zákona x. 200/1994 Xx., xxxxxx x. 237/1995 Xx., xxxxxx x. 286/1995 Xx., zákona x. 94/1996 Xx., xxxxxx x. 95/1996 Sb., xxxxxx x. 147/1996 Xx., zákona x. 19/1997 Xx., zákona x. 49/1997 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx č. 79/1997 Sb., zákona x. 217/1997 Xx., xxxxxx x. 280/1997 Xx., xxxxxx x. 15/1998 Xx., xxxxxx x. 83/1998 Xx., xxxxxx č. 157/1998 Xx., xxxxxx x. 167/1998 Sb., xxxxxx x. 159/1999 Xx., xxxxxx x. 356/1999 Xx., xxxxxx x. 358/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Sb., xxxxxx č. 363/1999 Xx., xxxxxx č. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Xx., xxxxxx x. 121/2000 Xx., xxxxxx x. 122/2000 Xx., xxxxxx x. 123/2000 Xx., xxxxxx x. 124/2000 Xx., zákona x. 149/2000 Xx., xxxxxx x. 151/2000 Xx., xxxxxx č. 158/2000 Xx., xxxxxx x. 247/2000 Sb., xxxxxx x. 249/2000 Xx., xxxxxx x. 258/2000 Xx., xxxxxx x. 309/2000 Xx., xxxxxx x. 362/2000 Xx., xxxxxx x. 409/2000 Xx., zákona x. 458/2000 Xx., xxxxxx x. 61/2001 Xx., xxxxxx x. 100/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 164/2001 Xx., xxxxxx č. 256/2001 Xx., xxxxxx x. 274/2001 Xx., xxxxxx x. 477/2001 Xx., xxxxxx č. 478/2001 Xx., zákona x. 501/2001 Sb., zákona x. 86/2002 Xx., xxxxxx č. 119/2002 Xx., zákona x. 174/2002 Sb., xxxxxx x. 281/2002 Xx., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx č. 320/2002 Sb., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 476/2002 Xx., zákona č. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 130/2003 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Xx., xxxxxx č. 224/2003 Xx., xxxxxx x. 228/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx č. 354/2003 Xx., zákona x. 438/2003 Sb., xxxxxx č. 38/2004 Xx., xxxxxx x. 119/2004 Xx., xxxxxx x. 167/2004 Sb., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., zákona x. 499/2004 Sb., xxxxxx x. 635/2004 Xx., xxxxxx x. 58/2005 Sb., zákona x. 95/2005 Xx. x zákona č. 127/2005 Xx., se xxxx takto:
1. Xx §60x se xxxxxx nový §60e, xxxxx xxx:
"§60e
Xxxxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx provozovnu, xxxxxxxxxx x §17 odst. 7 x 8, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx rovněž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.".
2. X §65 xxxx. 2 xx xx xxxx xxxxx vkládá xxxx "Xxxxxx finanční xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pokutu xx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, stanovenou x §17 xxxx. 7 x 8.".
3. X §65 xx xx xxxxx odstavce 8 xxxxxxxx xxxx "Xxxxxx x uložení xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.".
4. V §66 odst. 2 xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxx ", územní xxxxxxxx orgán xxxx xxxxx úřad".
5. X 66 odst. 3 xx xxxxx "Xxxxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxxx "Xxxxx".
6. X §66 xxxx. 5 se xx xxxxx "živnostenského úřadu" xxxxxxxx slova ", xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxx xxxxx".
ČÁST ŠESTÁ
Xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx
Xx. XXX
X §88x xxxxxx č. 114/1992 Sb., o ochraně xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx zákona x. 218/2004 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx úřady".
XXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Čl. XXXX
X §36 xxxx. 6 xxxxxx č. 229/1992 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 105/1995 Xx., se slova "xxxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxx zemědělského xxxxxxx xxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 334/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx půdního xxxxx, xx znění xxxxxx č. 10/1993 Xx., zákona č. 98/1999 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §12 xxxx. 3 x x §20 odst. 6 xx xxxxx "finanční xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
2. X §12 xxxx. 4 xx slova "Xxxxxxxx orgán21a)" nahrazují xxxxx "Celní xxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 21x xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxx
Xx. X
Xxxxx č. 337/1992 Sb., o xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Sb., xxxxxx x. 302/1993 Xx., xxxxxx č. 315/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., zákona x. 85/1994 Sb., xxxxxx č. 255/1994 Xx., zákona x. 59/1995 Xx., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 323/1996 Xx., xxxxxx č. 61/1997 Xx., xxxxxx x. 242/1997 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 168/1998 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 218/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Xx., xxxxxx x. 367/2000 Xx., zákona č. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx č. 320/2001 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Sb., xxxxxx č. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 322/2003 Sb., xxxxxx x. 354/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 440/2003 Sb., xxxxxx x. 479/2003 Sb., xxxxxx č. 19/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 254/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., zákona x. 501/2004 Sb., zákona x. 554/2004 Xx. x xxxxxx x. 179/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 odst. 15 se xxxxx "x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxx" nahrazují slovy "xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx".
2. X §11 xxxx. 3 na konci xx xxxxx xxxxxxx x doplňují xx xxxxx "xxxx osoby, xxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, nad nimiž xxxxxxxxxx xxxxxxxx7x).".
Poznámka xxx čarou x. 7x xxx:
"7x) Xxxxxxxxx §1 odst. 4 xxxxxx x. 21/1992 Xx., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.".
3. X §21 odst. 5 xx věta xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx.".
4. V §23 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.
5. X §24 xxxx. 6 se xx xxxxx xxxxxxx l) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"x) příslušnému xxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.".
6. X §34 xxxxxxxx 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx
x) vedou xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je předmětem xxxx, xxxx
d) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx vyměření x vymáhání xxxx,
xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx 2.".
7. X §34 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 2, který zní:
"(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx údaje získané xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx svých xxxxxxxxx, x to jak xxxxxxxxxxx, xxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx získání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx nebo xxxx pracovníkovi, xxxxx x xxxxx informací xxxxx, x x xxxxx, x xxxxx xxx výdej informací xxxxx, xxxxxxx po xxxx 5 let.".
Xxxxxxxxx odstavce 2 xx 18 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 xx 19.
8. X §34 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 5 xx 19 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 18.
9. X §34 xx doplňuje xxxxxxxx 19, který xxx:
"(19) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochranu získaných xxxxx xxxx jejich xxxxxxxx xxxx zveřejněním x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.".
10. X §36 xxxx. 1 xxxx druhé xx xx xxxxx xxxxx doplňují xxxxx "xxx ohledu xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx".
11. X §36 odst. 1 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
12. V §36 xxxx. 3 xx xxxxx "xx xx zahájení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení" xxxxxxxxx xxxxx "v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx".
13. X §56 se xxxxxxxx 6 xxxxxxx.
14. V §59 xxxx. 3 xxxx. x) xxxx 2 xx xx xxxxx "x xxxxxxxxx" vkládají xxxxx "nejvýše do xxxxxx 10&xxxx;000 Xx".
15. X §64 xxxx. 4 xx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx spotřebitele
Čl. XX
X §24 xxxx. 13 zákona č. 634/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 104/1995 Xx., xxxxxx x. 110/1997 Sb., xxxxxx x. 64/2000 Xx., xxxxxx č. 186/2004 Xx. a xxxxxx x. 217/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx
Čl. XXX
V §43e xxxx. 5 zákona č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 36/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §17c odst. 2 xxxxxx č. 200/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxx x x změně a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 186/2001 Xx., xx slova "xxxxxx finanční orgán" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXX
V §8 xxxx. 6 xxxxxx č. 40/1995 Sb., x regulaci xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x televizního xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 138/2002 Xx. x xxxxxx č. 217/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx orgán" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
XXXX ČTRNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxx zákona
Xx. XX
V §24 xxxx. 2 xxxxxx č. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx, xx slova "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
Zákon č. 289/1995 Sb., x lesích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 238/1999 Xx., xxxxxx x. 67/2000 Xx., xxxxxx č. 132/2000 Sb., xxxxxx x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx č. 149/2003 Sb. x xxxxxx č. 1/2005 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §17 odst. 3 xx xxxxx "finančnímu xxxxxx11)" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 11 xx xxxxxxx.
2. V §18 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx11)" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
3. X §18 odst. 3 x 4 xx xxxxx "finanční xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
XXXX ŠESTNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XVII
X §19 xxxx. 9 xxxxxx č. 91/1996 Sb., x krmivech, xx xxxxx xxxxxx x. 21/2004 Sb., se xxxxx "územní xxxxxxxx xxxxx11)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou č. 11 xx xxxxxxx.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
V §8 xxxx. 7 zákona č. 97/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 322/2004 Xx., xx slova "xxxxxx finanční xxxxx20)" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 20 xx xxxxxxx.
XXXX OSMNÁCTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Čl. XXX
X §17 odst. 18 xxxxxx č. 110/1997 Sb., x potravinách x xxxxxxxxxx výrobcích a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 94/2004 Xx. x xxxxxx x. 316/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx17x)" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 17a xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx
Xx. XX
X §5 xxxx. 3 xxxxxx č. 252/1997 Sb., x zemědělství, xx xxxxx zákona x. 128/2003 Xx., xx xxxxx "územní finanční xxxxx5x)" nahrazují slovy "xxxxx xxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 5x se xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXI
Xxxxx x. 148/1998 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 164/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx č. 29/2000 Xx., zákona x. 30/2000 Sb., xxxxxx x. 363/2000 Xx., zákona x. 60/2001 Xx., xxxxxx x. 322/2001 Xx., xxxxxx x. 151/2002 Xx., xxxxxx č. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx č. 436/2003 Xx., zákona x. 257/2004 Xx. a xxxxxx č. 386/2004 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §72 xxxx. 3 xx slova "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřady".
2. X §81x odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celní úřady".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §14x xxxx. 6 zákona x. 156/1998 Sb., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přípravcích x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zemědělských xxx (zákon x xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 317/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx18)" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 18 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Čl. XXIII
X §74 odst. 4 xxxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx "xxxxxx finanční xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x azylu
Xx. XXXX
V §93x xxxx. 5 xxxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx x. 283/1991 Xx., x Policii Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxx), xx xxxxx zákona x. 2/2002 Sb., xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx úřad".
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXV
Xxxxx č. 326/1999 Sb., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxx x. 140/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Xx., xxxxxx x. 217/2002 Xx., zákona x. 222/2003 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 539/2004 Xx., zákona č. 501/2004 Sb. x xxxxxx x. 559/2004 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. V §156 xxxx. 7 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
2. X §157 xxxx. 5 se xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXX
X §35x xxxx. 5 xxxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 39/2004 Sb., xx slova "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Talibán
Xx. XXXXX
V §8 xxxx. 7 xxxxxx č. 48/2000 Sb., x xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Talibán, xx slova "finanční xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx
Xx. XXXXXX
X §8 odst. 7 xxxxxx č. 98/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x udržování xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST DVACÁTÁ XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xx. XXIX
X §46 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 177/2001 Xx., xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
XXXX DVACÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
X §17x xxxx. 6 xxxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 53/2004 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST TŘICÁTÁ
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona
Xx. XXXX
X §26 odst. 3 x x §28 xxxx. 4 xxxxxx č. 154/2000 Sb., o šlechtění, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zvířat x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 309/2002 Xx., zákona x. 162/2003 Xx. x xxxxxx č. 282/2003 Xx., xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx orgán" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXX
V §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 156/2000 Sb., o ověřování xxxxxxxxx zbraní, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx předmětů x o xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivu (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Xx., x zákona x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx poplatcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2003 Xx., xx xxxxx "xxxxxx finanční orgány24)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxx".
Poznámka xxx xxxxx č. 24 xx xxxxxxx.
ČÁST TŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx. XXXIII
V §19 odst. 6 xxxxxx č. 227/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 517/2002 Xx. x xxxxxx x. 501/2004 Xx., xx xxxxx "územní finanční xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX TŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx
Xx. XXXXX
X §26 xxxx. 7 xxxxxx č. 241/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx "finančnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §33 xxxx. 14 xxxxxx č. 242/2000 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx41)" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 41 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXXX
X §93 odst. 4 xxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx orgán54)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 54 xx zrušuje.
XXXX XXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx skladních xxxxxxx x zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXXXXX
V §28 xxxx. 2 xxxxxx č. 307/2000 Sb., o zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "finanční xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx8)" nahrazují xxxxx "celní xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx daní x xxxxxxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 8 xx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Čl. XXXXXXX
X §7 xxxx. 6 xxxxxx č. 365/2000 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx slova "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST XXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x odrůdám
Xx. XXXXX
X §22 xxxx. 4 xxxxxx č. 408/2000 Sb., x xxxxxxx xxxx x odrůdám xxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 92/1996 Xx., x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx pěstovaných xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxx xxxx k xxxxxxx), se xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx12)" xxxxxxxxx slovy "celní xxxx".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 12 xx xxxxxxx.
XXXX XXXXXXX XXXXXX
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. XX
Xxxxx č. 164/2001 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdrojích, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx léčebných xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 76/2002 Xx. x xxxxxx x. 320/2002 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §11 x x §16 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
2. V §20 xxxx. 4 xx xxxxx "finanční xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxxx".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 185/2001 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 477/2001 Xx., zákona x. 76/2002 Xx., zákona x. 275/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., zákona x. 356/2003 Sb., xxxxxx x. 167/2004 Xx., xxxxxx x. 188/2004 Xx., zákona x. 317/2004 Xx. x xxxxxx č. 7/2005 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §21 xxxx. 1 xxxx. a) se xx xxxxx "finančnímu xxxxx" xxxxxxxx slova "x vůči xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx".
2. X §47 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxxx".
3. V §68 xxxx. 1 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" nahrazují slovy "xxxxx xxxx".
ČÁST XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxx č. 254/2001 Sb., o xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx zákona x. 76/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx. x xxxxxx x. 20/2004 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §88 xxxx. 4 x x §99 odst. 1 xx slova "xxxxxxxx úřady" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxxx".
2. X §88 xxxx. 7 xx xxxxx "finančnímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx36x)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx".
Poznámka xxx čarou x. 36x xx xxxxxxx.
3. X §88 xxxx. 12 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
4. X §88 xxxx. 13 xx xxxxx "finančnímu xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx", slova "xxxxxxxxxx úřadu" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" a xxxxx "xxxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
5. X §93 xxxx. 2 xx xxxxx "finančnímu xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".
6. X §94 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx úřadu", xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu" xx nahrazují slovy "xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx úřad" xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
7. X §96 xxxx. 1 x x §97 odst. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
8. X §99 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxx úřadu" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxxx" x xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xx xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §64 xxxx. 9 zákona č. 449/2001 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx "územní xxxxxxxx orgán" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxx
Xx. XXXX
V §46 xxxx. 1 xxxxxx č. 477/2001 Sb., o xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x obalech), se xxxxx "xxxxxxxx xxxx30)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
Xxxxxxxx pod xxxxx č. 30 xx zrušuje.
ČÁST XXXXXXXXX XXXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XXX
Xxxxx č. 76/2002 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 521/2002 Xx., xxxxxx x. 437/2004 Xx. x xxxxxx č. 695/2004 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §40 xx xxxxx "finančním xxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx xxxxxx".
2. X §41 xx slova "xxxxxxxxxx úřadu" nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřadu".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxx ovzduší
Xx. XXXX
Xxxxx č. 86/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 521/2002 Xx., xxxxxx x. 92/2004 Xx. x zákona x. 186/2004 Xx., se xxxx xxxxx:
1. X §19 odst. 4 x 5 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx" x xxxxx "finančnímu úřadu" xx nahrazují xxxxx "xxxxxxx úřadu".
2. X §21 xxxx. 5 x x §22 odst. 3 xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxx xxxxx".
3. X §40 xxxx. 14 xx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "celní xxxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxx
Xx. XXXXX
X §76 xxxx. 4 xxxxxx č. 119/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 156/2000 Xx., o ověřování xxxxxxxxx xxxxxx, střeliva x pyrotechnických předmětů x x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x střelných xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxx o střelných xxxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 13/1998 Xx. x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxx x. 455/1991 Sb., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x zbraních), xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxxxx xxxxx".
XXXX XXXXXXXXX XXXXX
Změna xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci
Xx. XXXXXX
X §11 xxxx. 9 xxxxxx č. 146/2002 Sb., x Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx inspekci x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx26)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
Xxxxxxxx xxx čarou x. 26 se xxxxxxx.
XXXX XXXXXXXXX XXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxx zdrojích xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §23 xxxx. 3 xxxxxx č. 148/2003 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rostlin x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výživu x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx "xxxxxx finanční orgán" xxxxxxxxx slovy "xxxxx xxxx".
XXXX ČTYŘICÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x obchodu x xxxxxxxxxxxx materiálem lesních xxxxxx
Xx. X
X §35 odst. 5 zákona č. 149/2003 Sb., x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx materiálu xxxxxxx xxxxxx lesnicky xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx kříženců, určeného x xxxxxx lesa x x xxxxxxxxxxx, x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxxx x xxxxxxx x reprodukčním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
ČÁST XXXXXXXX
Xxxxx zákona x xxxxx osiva x xxxxx
Čl. LI
X §41 xxxx. 9 xxxxxx č. 219/2003 Sb., x uvádění do xxxxx osiva x xxxxx pěstovaných rostlin x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxx osiva x sadby), xx xxxxx "územní xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx slovy "xxxxx úřad".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Změna zákona x xxxxxxxxxxxxx zprostředkovatelích x likvidátorech xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXX
X §26 odst. 3 xxxxxx č. 38/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x samostatných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí x x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §31 xxxx. 7 xxxxxx č. 99/2004 Sb., x rybníkářství, xxxxxx rybářského xxxxx, xxxxxxxx stráži, xxxxxxx xxxxxxxx rybolovných xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx), xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Xxxxx xxxxxx x obchodování x xxxxxxxxxx xxxxx
Xx. XXX
X §31 xxxx. 2 x §32 xxxx. 4 xxxxxx č. 100/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx živočichů a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
ČÁST PADESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. XX
X §37x xxxx. 6 xxxxxx č. 29/2000 Sb., o xxxxxxxxxx službách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx zákona x. 517/2002 Xx., zákona x. 225/2003 Xx. x xxxxxx č. 95/2005 Xx., se xxxxx "územní xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §40 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxxxx x vinařství), xx xxxxx "finanční xxxxx91)" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
Poznámka xxx xxxxx x. 91 xx zrušuje.
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
Xx. XXXX
X §78 odst. 14 xxxxxx č. 326/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx "xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "celní xxxx".
XXXX PADESÁTÁ XXXXX
Změna xxxxxx x. 309/2002 Xx.
Xx. LVIII
X xxxxx xxxx x xxxxxx X x xxxx 2 zákona x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Sb., xxxxxx x. 281/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Xx., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx č. 424/2003 Xx., zákona x. 186/2004 Xx., xxxxxx x. 326/2004 Xx., xxxxxx č. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx. x xxxxxx x. 626/2004 Xx., se xxxx "Xxxxxxxxx xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena x) a x)." xxxxxxxxx větou "Xxxxxxxxx xxxxxxx x) xx x) xx xxxxxxxx xxxx písmena f) xx h).".
XXXX XXXXXXXX XXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
Xx. XXX
V §76 xxxx. 2 xxxxxx č. 499/2004 Sb., o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx "územní xxxxxxxx xxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx úřad".
ČÁST XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxx zákona, xxxxxx se xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxxxxx xxxx
Xx. XX
V zákoně č. 501/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správního řádu, xx část třináctá xxxxxxx.
XXXX ŠEDESÁTÁ
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx opatřeních proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx
Čl. XXX
X §10 xxxxxx č. 61/1996 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění zákona x. 159/2000 Xx., xxxxxx x. 440/2003 Xx. a xxxxxx x. 284/2004 Xx., xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx daní a xxx, xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ředitelství nebo Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7 se xxxxxxxx xxxx odstavce 5 až 8.
ČÁST ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xx. XXXX
Xxxxxxxx xxxxxx č. 634/2004 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 217/2005 Sb. a xxxxxx č. 228/2005 Xx., se mění xxxxx:
1. X xxxxxxx 1 xx xx bod 2 xxxxxxxx xxx 3, xxxxx xxx:
"3.
x) Vydání xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xx 20 000
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx servisnímu xxxxxxxxx Kč 10&xxxx;000".
2. X xxxxxxx 135 se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx označuje xxxx xxxxxxx x) x xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx x), xxxxx xxx:
"a) Xxxxxxx přihlášky průmyslového xxxxx Kč 1&xxxx;000
- xxxxx xx(xxxx) xxxxxxxxxxxxxxx(xx) xxxxxxx xxxxxxx(x) Xx 500".
ČÁST XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Čl. XXXXX
X §82 xxxx. 4 x x §141 odst. 4 xxxxxx č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx "xxxxxx xxxxxxxx xxxxx" nahrazují xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX XXXXXXXX XXXXX
Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xx. XXXX
X §12 xxxx. 5 xxxxxx č. 480/2004 Sb., o některých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), se xxxxx "územní finanční xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxx".
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXXX
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x Xxxxxx xxxxxxxxx
Xx. XXX
X §8 xxxx. 10 xxxxxx č. 4/2005 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Irácké republice, xx xxxxx "Xxxxxxxx xxxx xxx Prahu 1" nahrazují slovy "Xxxxx úřad Praha 1".
ČÁST XXXXXXXX XXXX
Přechodná xxxxxxxxxx
Xx. LXVI
1. Xxxxxx ve věcech, x xxxxx přešla xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx úřady, xxxxxxxx xxxxxxxx finančními orgány xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, který xxxxxx zahájil.
2. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxx xxxx územní xxxxxxxx xxxxxx.
XXXX ŠEDESÁTÁ XXXXX
Xxxxxxxx
Xx. XXXXX
(1) Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2006, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I bodů 18, 22, 23 x 25, čl. VI, čl. X, čl. XLII xxxx 2 xx 5, čl. LXI x čl. LXII.
(2) Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 18, 23 x 25 x čl. XLII xxxx 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2007.
(3) Xxxxxxxxxx čl. I bodu 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII xxxx 2 x 5, čl. LXI x čl. LXII xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.
Zaorálek x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 444/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 18, 23 x 25 x čl. XLII bodů 3 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2007 x čl. I bodu 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII xxxx 2 x 5, čl. LXI x čl. LXII xxxxxxxx 11.11.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.