Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.10.2004 do 30.12.2004.


Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)

29/1984 Sb.
 

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ §1 §2 §3 §4

ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ ŠKOLA §5 §6

ČÁST DRUHÁ A

Základní umělecká škola §6a

ČÁST TŘETÍ - STŘEDNÍ ŠKOLY

DÍL PRVNÍ -. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH §7 §8

DÍL DRUHÝ - STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ

Výchova a vzdělávání ve středním odborném učilišti §9

Středisko praktického vyučování §9a

Zřizování a zrušování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování §10

Pracoviště praktického vyučování §10a

Úkoly orgánů a organizací §11 §11a

Finanční a materiální zabezpečení středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování §12 §13 §14

DÍL TŘETÍ

Gymnázium §15

DÍL ČTVRTÝ

Střední odborná škola §16

Konzervatoř §17

DÍL PÁTÝ

Učiliště §17a

DÍL ŠESTÝ - STUDIUM VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

Přijímání ke studiu ve středních školách §18 §19

Formy a průběh studia ve středních školách §20

Studium při zaměstnání, kombinované studium a studium jednotlivých vyučovacích předmětů §21

Praktické vyučování §22

Společensky prospěšná práce §23

Finanční a hmotné zabezpečení žáků středních škol §24

Ukončení studia ve středních školách §25

Nástavbové studium §26 §27

ČÁST TŘETÍ A - VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA §27a §27b §27c

ČÁST ČTVRTÁ - SPECÍÁLNÍ ŠKOLY §28

Speciální základní školy §29

Speciální střední školy §30

Zvláštní škola §31

Odborné učiliště §32

Praktická škola §32a

Pomocná škola §33

ČÁST PÁTÁ - POVINNÁ ŠKOLNÍ DOCHÁZKA

Začátek, délka a plnění povinné školní docházky §34 §35

Přihlašovací povinnost a péče o školní docházku §36

Osvobození od povinnosti docházet do školy a osvobození od povinné školní docházky §37

Plnění povinné školní docházky dětí osob se státní příslušností členského státu Evropské unie §37a

ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Školní rok §38

Povinná dokumentace škol §38a

Učební plány a učební osnovy §39

Učebnice a učební texty §40

Rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků §41 §42 §43

Školy s celodenní výchovou a internátní školy §44

Součásti škol §45

Výchovné poradenství §46

Pomoc škol zájmovým organizacím dětí a mládeže §47

Pomoc praxe školám §48 §49

ČÁST SEDMÁ - PRACOVNÍCI ŠKOL

Pedagogičtí pracovníci §50

Způsobilost a povinnosti pedagogických pracovníků §51

Uznání odborné kvalifikace §52

ČÁST OSMÁ - ŠKOLY ŘÍZENÉ JINÝMI ORGÁNY §53 §54 §55 §56 §57

ČÁST OSMÁ A - ŠKOLY SOUKROMÉ A ŠKOLY CÍRKEVNÍ §57a §57b §57c

ČÁST DEVÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ §58 §58a §59 §60 §60a

ČÁST DESÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ §61 §61a §62 §63 §63a §64 §64a §64b §64c §64d

ČÁST JEDENÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71

INFORMACE

29

ZÁKON

ze xxx 22. xxxxxx 1984

x soustavě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (školský zákon)
 

Vysoká xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výchovy x xxxxxxxxxxx mladé xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx je jedním xx základních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx socialistické xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, upevňování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vztahů x xxxxxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxx. Úloha xxxxxxx x vzdělání xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a má xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x praxi.

Výchova x xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx věcí celé xxxxxxxxxxx a uskutečňují xx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx strany Československa x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx těsném xxxxxxx xxxxx se životem x xxxxx lidu x xxxxxxx se x xxxxxxxxxx poznatky xxxx x techniky. Xxxxxxx x hlavním xxxxxx výchovy x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x práci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obranu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx úloha xxx plnění tohoto xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx učitelé x xxxxx pedagogičtí xxxxxxxxxx. Xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx svazem xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx odborovým xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi xxxxx xxxxxxx x jednotu xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pečuje x xxxxxx xxxxx žáků xxxxxxxx rozvíjením xxxxxx xxxxxxxxx x tělesných xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx základní xxxxx, xxxxxxxx umělecké xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, speciální školy x xxxxx xxxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx svým jménem x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, předškolních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx xxxxx.1)

(2) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx a rozvoj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxxx základních x xxxxxxxxx škol xxxxx základní xxxxx, xxxxxxxx, střední xxxxxxx xxxxxxxx, gymnázium, střední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Školy xxxxxxx x §1 xxxx xxxxxxxxxx slučovat xxxx zřizovat jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx obec, xxxx školy slučovat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

§3

(1) Výchova x xxxxxxxxxx xx uskutečňují x jazyce českém. Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx povinné školní xxxxxxxx, povoluje ministerstvo.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx přiměřeném xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx mateřském jazyce.

(3) Xxxxxxxxxx x nevidomým xx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx x xxxxxx jazyce x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx Braillova písma.

§4

(1) Xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, mají xxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx školách xx xxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státem xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xx doby, xxx její xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx xxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Úplata xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx stanoveném xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx texty a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX ŠKOLA

§5

(1) Xxxxxxxx škola xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxxx vlastenectví, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mravní, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx výchovu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx náboženskou xxxxxxx.

(2) Základní škola xxxxxxxxxx žáky pro xxxxx xxxxxxx x xxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxx škola xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx se xx první x xxxxx xxxxxx. První xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx šestým až xxxxxxx ročníkem.

(2) X xxxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx devíti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx zřídit základní xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxxx škole xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx škola xxxxxxx xxxxxx xxxx dvěma xxxxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxxxx počet xxxxxxx 13 žáků xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tvořená samostatnými xxxxxxx xxxxx ročníků xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 xxxx xx xxxxx. Xxxx základní xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxxx jedinou xxxxxxxx xxxxxx v xxxx. X výjimkách xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje, xx vyjádření xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx ukončí poslední xxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx x xxxxxxxx 2, pokračují x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x základní xxxxx xx samostatnými xxxxxxx xxx každý xxxxxx.

(5) Základní xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, mají xxxxxxxx xxxxx nejméně 17 xxxx ve xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx.

ČÁST XXXXX X

XXXXXXXX XXXXXXXX ŠKOLA

§6a

Základní xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborech x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx ve středních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zaměřením.

(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x literárně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx organizuje xxxxxxx xxxxxx převážně xxx xxxx základní xxxxx; xxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx studia x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

XXXX XXXXX

XXXXXXX ŠKOLY

DÍL XXXXX

XXXXXXX A XXXXXXXXXX XX STŘEDNÍCH XXXXXXX

§7

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxx střední xxxxxxxx, úplné střední xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x činností x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, správě, xxxxxxx, xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; připravují žáky x pro xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx uplatňují xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx životem a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poznání x x xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x demokracie, xxxxxxx xxxx intelektuální x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x odbornou xxxxxxx x xxxxxxxx x poskytují xxxxxxx xxxxxxxxxx, zdravotní, xxxxxxxx x xxxxxxx ekologickou; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx školy xx člení xx xxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§8

(1) Střední odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odbornou xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oborech.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; úplné xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx střední xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx vykonáním xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxx odborné xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx středním odborném xxxxxxxx.

(3) Vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné xxxxxxxx, uměleckou xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX

§9

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx středním xxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Střední xxxxxxx xxxxxxxx připravuje xxx xxxxx xxxxxxxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx učebnímu xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx ukončuje závěrečnou xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx oborech xxx xxxxx některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteru. Xxxx xxxxxxx xx ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Střední xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vyučování, xxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxx vyučování; xxxx také zajišťovat xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx praktické xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.1a)

§9x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxx, xxxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánů x učebních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro žáky xxxxxxxxx teoretické xxxxxxxxx.

§9x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 171/1990 Xx. x účinností od 1.6.1990

§10

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Vláda stanoví xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx.

(2) Ke xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx výbor může xxxxxx středisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx hospodaření xxxxx §11a, požádá xxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx smlouvu. X xxxx xxxxxxx xx vymezí xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxxx náležitosti, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§10a

Pracoviště praktického xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, kterým xxxxxxx xxxxxxx učiliště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výchovu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřizuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx žáci xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxx praktického vyučování, xxxxxxxx za výuku xxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, přitom xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx, xxxxx náklady xx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připravováni xxxx x xxx jiné xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx přípravu.

§10a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 171/1990 Xx. x xxxxxxxxx od 1.6.1990

§11

Xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx

(1) Orgány x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odborná xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx přípravu xxxxxxx pro xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx; xxxx povinny xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx rozvíjení schopností x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx uplatnění x xxxxx.

(2) Xxxxxx x oboru xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x plánují xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x zrušení, xxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, určí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx převezme práva x xxxxxxxxxx x xxxxx.

(4) V xxxxxxx xxxxxx družstva, xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxx střediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx přednostně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střednímu xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který zřídí xxxxxxx xxxxxxx učiliště xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx majetek xxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx středisku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx ve středních xxxxxxxxx učilištích a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

§11a

(1) Pokud je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx složky státu, xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nejpozději do 30.6.1991 o xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxx 30.6.1990 převážně xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x odborné xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx užívání2) nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.3)

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx organizační xxxxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx střední xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zaniká xxxxxxxxx, postupuje se xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxx 2. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilišti finanční xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 stanoví xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx hospodaření xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 rozhodují xxxxx.

§12

Finanční a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx středních odborných xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxx12) xxxxxxxxxxxxxxx rozpočtů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů xx:

x) xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x trenérů xx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx texty x xxxxxx xxxxxxx, pokud xx žákům poskytují xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx náklady xx učební xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx něž xx žáci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx žádnou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx provozní xxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxxxxx.

(4) Výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podle xxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oborech xxxxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxx střediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Na xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborného xxxxxxxx x střediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxx poskytnout příspěvek xx státního xxxxxxxx.12)

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx učilištím x střediskům xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zájmových xxxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

§13

§13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 171/1990 Sb.

§14

§14 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 138/1995 Sb.

XXX XXXXX

§15

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx především xxx xxxxxxx na vysokých xxxxxxx. Dále xxxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x x dalších xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx šest anebo xxx xxxxxxx.

XXX ČTVRTÝ

§16

Střední xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx škola xxxxxxxxxx především xxx xxxxx xxxxxxxxx činností, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ekonomických, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, sociálně xxxxxxxx, správních, xxxxxxxxxx x kulturních; xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx škole. Xxxxx studium xxxx xxxxxxx čtyři roky.

§17

Konzervatoř

(1) Konzervatoř xx xxxxxxxxxx xxx střední xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxx, hudba, xxxxx xxxx dramatické xxxxx. Xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxx xx vysoké xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx absolutoriem (§27b). Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx také maturitou, xxxxxxxx však po xxxxxxx ročníku, x xxxxx tanec xx xxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 2).

XXX PÁTÝ

§17a

Učiliště

(1) Učiliště xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon povolání xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx ročník xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx závěrečné xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx §10 a xxxxxxxx xx xx xx §9 xxxx. 3, §11, §11a, 12, 14, §20 xxxx. 2 a §22 xx 25.

XXX XXXXX

XXXXXXX VE XXXXXXXXX ŠKOLÁCH

Přijímání xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

§18

Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxx a xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, zájmů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§19

(1) Xx xxxxxx xx středních školách, xxxxx škol uvedených x odstavci 2, xx přijímají xxxx x xxxxx uchazeči, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx přijímacím xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx konzervatoře x xxxxx tanec xx xxxxxxxxx žáci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pátý xxxxxx základní xxxxx. Xx xxxxxxx ročníku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ukončili xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy.

(3) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Přijímací xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úplném xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx uchazeče xx xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxx uchazeči xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sedmi xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx sedmi xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx však x xxxxxxxxx xxxxxx kalendářním xxxxx měsíce xxxxx.

(4) Xx studiu xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx další xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx vzdělání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx přijímání xxxx x dalších xxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.

§20

Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx středních xxxxxxx

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kombinované xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx učebních xxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, přestup xx xxxxx školu, opakování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.4)

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dosažené xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doloženo x xx doby xxxx dosažení xxxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxx. Je-li xxxxxx xxxxxxxx vzdělání žáka, xxxx xxxxxxx školy xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx žádosti žáka xxxx xxxx zákonného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxx xxxxxx uvolněn x xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Ministerstvo xxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsah, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx středních xxxxxxx x soustavu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škol v xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

§21

Studium xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Studium při xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx (kombinované xxxxxxx).

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx středních xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx získaným v xxxxxx studiu.

(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx zaměstnání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škol x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.

§22

Xxxxxxxxx vyučování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx ve středních xxxxxxx x v xxxxxxxxx učilištích; xxxxxxxxxxx xx x něm xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxxxxxx x xxxxx.

(2) Hlavními xxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx praxe x xxxxxxx (umělecká) xxxxx. Odborná (umělecká) xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxx školních xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé studijní (xxxxxx) xxxxx učebními xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uskutečňuje ve xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x oboru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

§23

Xxxxxxxxxxx prospěšná xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce žáků xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x lze xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

§24

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků středních x xxxxxxx odborných xxxx

(1) Žákům středních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx výchovné cíle. Xxxxx, kteří xx xx středním odborném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx organizaci, xx xxxxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx se x praktickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytuje xxxxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxx v xxxxxx x příslušným středním xxxxxxxx učilištěm xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se v xxxxxxxxxx vyučování připravují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx středním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx xx poskytuje xxxxxx xxxxx. Hmotné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stravování x xxxxxxxxx; žákům xxxx xxx poskytnuto x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, u xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxx, x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměry xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ubytování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx škol a xxxxxxx odborných xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hmotné xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx zabezpečení xxxxxxxx xxxxxxx stravování a xxxxxxxxx. Xxxxx může xxx xxxxxxxxxx stipendium x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxx nebo z xxxxxxxxxx organizací.

(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xxxxxxxxx škol x xxxxxxx odborných xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25

Xxxxxxxx studia ve xxxxxxxxx xxxxxxx

(1) V xxxxxxxxx, šestiletém x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xx studiu při xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx studium xx xxxxxxxx se xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx zaměstnání xxxxxxxx xx xxx xxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx oborech xxxxxx při zaměstnání xx střední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx učilišti xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx dvouletém xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx studiu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ve studijních xxxxxxx středních odborných xxxx, jejichž délka xxxxxx je kratší xxx xxxxx roky, x x xxxxxxxx xxxxxxx středních odborných xxxxxxx xx ukončuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxx vykonal xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx žákem xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x určeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku x učebním xxxxx x xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx opakování, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxxx.

(5) Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx opravná xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opakování, xxxxxxxxxxx xx mu xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxx, x xxxx měl xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 x 5 není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zkoušku xxxx xxxxxxxxx zkoušku.

(7) Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxx, který xxxxxxx studia nebo xx xxxxxx povoleno xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx.

(8) Bylo-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, přestává xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx studia.

(9) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx podmínky xxxxxxxxxx xxxxxx ve středních xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx studium

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx střední xxxxxxx vzdělání. X xxxxxxxxxxx studiu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činností provozního xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo, a xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx s Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x obory xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x studium xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX X

XXXXX XXXXXXX XXXXX

§27x

(1) Xxxxx xxxxxxx škola připravuje xxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dosažené xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx oborech xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx trvá xxxxxxx dva x xxxxxxx xxx xxxx, xxxxxxx studium trvá xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx součástí xxxxxxx xxxxxx praktická xxxxxxxx konaná xxxxxx xxxxxxx praxe o xxxxx větší xxx xxx měsíce, může xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tři a xxx xxxx. Žák, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxx xx svým xxxxxx xxxxxxxx absolventa xxxxx xxxxxxx školy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx schválí ministr.

(3) Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vzdělání nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx xx xxxx xxxx uchazeči xxxxxxxxx xx základě přijímací xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xx xxxxx xxx po termínu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx upraví xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ministerstvo.

(5) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ročníku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(6) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách xx xxxxxxxx §20 xxxx. 1 až 3 xxxxxxx.

§27x

(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx předmětů, xxxxxxx x cizího xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxx dále x xxxxxxxxxxxxxx výkonu, popřípadě xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ředitel xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xx koná xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx odbornou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má stálé xxxxx a další xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ředitele xxxxx, xxxx učitel xxxxxxxxxxx předmětu, vedoucí xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, oponent x xxxxxxxxx. X xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Neprospěl-li žák x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx opakování. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx jen jednou. Xxxxx, kteří úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, vydá xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxx absolventa xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx označením absolventa xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx žák v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a bylo-li xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx druhého kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§27x

(1) Podrobnosti x xxxxxxxxxx studia x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x stravování xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxx..

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXX

§28

(1) Xxxxxxxxx školy poskytují xxxxxx xxxxxxxxxx výchovných x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x vzdělávání xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x vadami xxxx, žákům x xxxx vadami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nemocným x xxxxxxxxx, umístěným xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních; připravují xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x života xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx speciální xxxxx x střední xxxxxxxxx xxxxx; vzdělání xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx získanému x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx středních xxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se na xxxxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx učiliště, praktické xxxxx a pomocné xxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx speciálních xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x praktických xxxx.

§29

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §5 x 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx postižené, xxx žáky xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx žáky x xxxxxx xxxx, xxx žáky xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx obtížně xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§30

Speciální xxxxxxx školy

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxx žákům xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle §7 x 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx postižení xxxx x xxxx obtížně xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx vzdělávat xxxxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx tyto xxxxx: střední xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Ministerstvem zdravotnictví xxxx obecně závazným xxxxxxx předpisem prodloužit xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x dva xxxx.

§31

Xxxxxxxx škola

(1) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx rozumovými xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v základní xxxxx, xxx ve xxxxxxxxx základní xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

§32

Xxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx učebnímu oboru. Xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxx. Xxxxxxxx x odborném xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Odborné xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žáků, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se přednostně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštní školy.

(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx §9 odst. 3 x 4, §10a, §11, §11a, §12, §20 xxxx. 2, §22 xx 24 x §25 xxxx. 1 až 4 x xxxx. 6 xx 8.

§32x

Xxxxxxxxx škola

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx jednoduchých xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx s tříletou xxxxxxxxx xx přednostně xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku x xxxxxx xxx xxxxxxx ročníku zvláštní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. V odůvodněných xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x žáky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx x jednoletou x xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx splnili xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxxxxx (§31) xxxx xxxxxxx xxxxx (§33).

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx škole xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx závěrečného xxxxxxxxxx.

§33

Xxxxxxx škola

(1) Xxxxxxx xxxxx vychovává x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozumového xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx škole, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx vzdělávací xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x před xxxxxxxxxxx xx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx v délce xxxxxxx xx xxx xxx.

XXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX

§34

Xxxxxxx, xxxxx a xxxxxx povinné školní xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxx, xxx xxxx dovrší xxxxx rok věku. Xxxx, xxxxx dovrší xxxxx xxx xxxx x době od xxxxxxx školního xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxx xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx přiměřeně xxxxxxx x xxxxxx-xx x xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx zástupce").

(2) Xxxx-xx xxxx po dovršení xxxxxxx roku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx-xx o to xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx mu ředitel xxxxx začátek xxxxxxx xxxxxx docházky o xxxxx školní rok. Xxxxxxx rozhodne na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").

(3) Xxxxx xx u xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx ke školní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky xx následující xxxxxx xxx.

(4) Xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxx devět xxx x žáci xx splní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyučování xxxxxxxx roku, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx školní xxxxxxxx.

(5) U xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x základní xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx postižené xxxx xxxxxxx povinné xxxxxx docházky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxx docházky dosažením xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

§35 vypuštěn xxxxxxx xxxxxxxxx č. 171/1990 Sb.

§36

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx zástupce xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx ústav, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx soudního xxxxxxxxxx xxxxxxx do výchovy, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinné xxxx x xxxxxx do xxxxx x xxxx, xxx docházelo xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx; xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx se x přihlášce xxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx k xxxxxxxx xx školní xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx klubu, xx xxxxxxx dbát, xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx.

§37

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx školy x osvobození xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxx, xxxxx pro xxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx krajský xxxx takovou xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx jako xxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Těžce xxxxxxxxx postižené xxxx xxxx krajský xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souhlasu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx dobu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§37a

Plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dětí xxxx xx xxxxxx příslušností xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Pro děti, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x které mají xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, kde xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx pobytu xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x pro xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, zahrnující xxxxx xxxxxxx xxxxxx přizpůsobenou xxxxxxxx xxxxxx dětí,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zeměmi původu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jazyka x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§37x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§38

Xxxxxx xxx

(1) Xxxxxx rok xxxxxx 1. xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xx období xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§38x

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx škol

(1) Xxxxx xxxx povinny xxxx xxxx dokumentaci:

a) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do sítě xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení x xxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxx dokladů x xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx katalogové listy,

c) xxxxxxxx xxxx školy, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx údaje xxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxx xx xxxxx, x studijním xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x ukončení xxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) školní řád, xxxxxx hodin,

e) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rad,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o konání xxxxxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §28 odst. 1, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx mlčenlivosti x xxxxxx údajích,

h) xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx dokumentaci x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx,2a)

x) personální xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx zřizovatelem xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx formu xxxxxxxxx, xx kterých xx vedena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Ministerstvo vydává xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Školy jsou xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx písmen x), x) a x) xx xxxxx, xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, které xxxxxxx ministerstvo.

§38a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1995 Sb. x xxxxxxxxx xx 27.7.1995

§39

Učební xxxxx x xxxxxx osnovy

(1) Xx xxxxxxx xx vyučuje xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx schválených xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, celkovou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx předmětů xxxx xxxxxx strukturních obsahových xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvem (xxxx xxx "učební xxxxxxxxx").

(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx správy.

§40

Xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxxxx x vzdělávání xx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x seznamu xxxxxxx xxxxxxx ministerstvem mohou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx všeobecně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ministerstva v xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx texty odborných xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx seznamu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadání x xxxxxxx xxxx

§41

X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx pro rozvíjení xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx žáků. Xxxxx xx xxx zřizovat xxxxx nebo xxxxx x rozšířenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx předmětů a xxxxx poskytující xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx jinak získává x xxxxxxxx škole xxxx xx střední xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§42

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx nadaným a xxxxxxxxxxxx xxxxx středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx škol xxxx xxxxxxx školy v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx zachování xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx určena zvláštní xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx.

§43

Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxx xxx rozvíjení xxxxxxxxxxx xxxxxx x talentů xxxx.

§44

Školy x celodenní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx

(1) V xxxxxxx x potřebami xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx výchovou xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x celodenní xxxxxxx x stravování, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx žáky, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx důvodů ubytovat x xxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx škole xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx škole xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx žákům xxxxxxxxx xxxxx výchovy x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§45

Xxxxxxxx škol

(1) Xxxxxxxx xxxxx mohou být xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxx, školní klub, xxxxxxxx, xxxxxxxx, domov xxxxxxx, školní jídelna, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx součásti, které xxxxxxx ministerstvo a x xxxxxxxxx x xxxxxxx zdravotnických xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx organizace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx závažný xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výchovné xxxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx. 12)

§46

Výchovné poradenství

Školám, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx a rozmístění xxxxxxx, organizacím, žákům x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výchovného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxx.6)

§47

Xxxxx xxxx zájmovým xxxxxxxxxxx dětí x xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx prostory x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx.

§48

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx a organizace xxxxxxxxx základním xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx výchovně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx rozvoji xxxx, zejména při xxxxxxxxxxx xxxxxx výchovy x xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x materiálně technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx společensky xxxxxxxx xxxxx.

§49

(1) Xxxxxx, xxxxxxxxxx x školy, které xxxxxxxxxxx výchovu a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx zdraví xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx výchovu x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo zvětšeny xxxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně zdraví xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Škola xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podmínkách.

(4) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou vydávat x dohodě x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a ochraně xxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vývoje, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí.

XXXX SEDMÁ

PRACOVNÍCI ŠKOL

§50

Pedagogičtí xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx učitelé včetně xxxxxxxx x zástupců xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, školských xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx sociální péče, xxxx vychovatelé škol x školských xxxxxxxx x zařízení sociální xxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x vrchní mistři xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx středních xxxxxxxxx xxxxxxx, učilišť x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx sportovních xxxx x sportovních xxxx středních odborných xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx a mládež xxxx dospělé v xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx školách xxxx xx xxxxxxxxxxx školách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§51

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků

(1) Pedagogickým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx do xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx ten, xxx má odbornou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nebyl xxxxxxxxxx odsouzen za xxxxxxx trestný xxx xxx xx xxxxxxx xxx nedbalostní xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx činnosti pedagogického xxxxxxxxxx, což xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Zkoušku xxxxx xxxxxxxx 1, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx požadavků xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměřeném xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx x

x) xxxxx, xxxxx získala xxxxx střední xxxxxxxx xxxx úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x českým vyučovacím xxxxxxx xxxx vysokoškolské xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jazyce,

b) osoby, x xxxxx není x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezbytná,

c) xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx vyučovacím xxxxxxx,

x) osoby, xxxxx xxxxxxx vykonala maturitní xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychovávají xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx poznání a x souladu se xxxxxxxx vlastenectví, humanity x xxxxxxxxxx; jsou xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dohodě x Ministerstvem xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odborné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků.

(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§52

Uznávání xxxxxxx kvalifikace

(1) X xxxxxx odborných xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §51 odst. 1 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Evropské unie x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx7) xxxxx xxxx xxxxxx mimo území Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.8)

(2) Pro xxxxx uznávání xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx považují rovněž

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx smluvních xxxxx Dohody x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx,8a) xxxxxxxxx v odstavci 1,

x) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,8b)

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána,

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx8c) nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,8d) xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx x xxxxxxxxx x) xx x).

ČÁST OSMÁ

ŠKOLY XXXXXX XXXXXX XXXXXX

§53

(1) Vojenskými xxxxxxx xxxx vojenské xxxxxxx xxxxxxx školy x vojenské xxxxx xxxxxxx školy. Ustanovení xxxxxx zákona xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xx 6a, §912, §17a, §19 xxxx. 2, §24, §28 xx 33, §34 xxxx. 1 xx 3 x 5, §37, §42 xxxx. 1, §46, §54 xx 57c, §58 xxxx. x), §60; xxxxxxxxxx §38a se xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx školy xxxxxxx, zrušuje x xxxx Xxxxxxxxxxxx obrany. Xx xxxxxx všeobecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx s ministerstvem.

(3) Xxxxxxxxx, kterou xx xx věcech xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxx jiné xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ministr xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx poměry xxxx x učitelů xxxxxxxxxx škol, kteří xxxx xxxxxx x xxxxx službě, se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.9)

§54

(1) Policejními xxxxxxx xxxx xxxxxxx policejní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xx xx xxxxxxxx x výjimkou §5 xx 6a, §9 xx 15, §17 x 17a, §19 xxxx. 2, §24 xxxx. 1, §28 xx 33, §34 xxxx. 1 xx 3 x 5, §36 x 37, §41, §42 xxxx. 1, §44 xxxx. 2, §45 xxxx. 2, §46 x 47, §53, §55 xx 57c, §58 xxxx.x), §60; xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4 x 5, §25, §27a xxxx. 2 xxxx věty za xxxxxxxxxx, §38 a 38a, §45 odst. 1 x §51 xx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x řídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx věcech xxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxx policejních škol x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, kterou xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx orgány, xxxxxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx škol Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(4) X plnění xxxxx xx policejních xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.10)

§55

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx školami xxxxx xxxxxx xxxxxx; jeho xxxxxxxxxx xx na xx xxxxxxxx x xxxxxxxx §5 xx 6a, §10 x 11, §12 xxxx. 2 xx 5, §15, §17 a 17a, §19 xxxx. 2, §24 odst. 1, §25 odst. 4, §28 xx 37, §38 odst. 1, §42 xxxx. 1, §45 xxxx. 2, §46, §53 x 54, §56 xx 57c, §58 xxxx. x), §60; xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4 x 5, §38a, §51 xx xx ně vztahují xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ochrany x xxxxx školy požární xxxxxxx zřizuje, zrušuje x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupuje Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx xxxxxx škol požární xxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx, xxxxxx podle tohoto xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, vykonává ve xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vnitra.

§56

(1) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xx 6a, §914, §17, §19 xxxx. 2, §24, §28 xx 37, §41, §42 xxxx. 1, §44 xxxx. 2, §45 xxxx. 2, §46, §53 xx 55, §57 xx 57c, §58 xxxx. x), §60, 63 x 64; xxxxxxxxxx §25, 38, §45 odst. 1 x §51 xx xx xx vztahují xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx škol, xxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx služby, xxxxx jsou ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby, se xxxx xxxxxxxxxx předpisy.11)

§57

Xx střední odborná xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx připravují pro xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §14, §7 xx 9, §20, 22, §25 xxxx. 1 xx 3, §32, §34 xxxx.4, §39, 40, §4851, §56 xxxx. 2 a 3, §58 písm. x) x §59; xxxxxxxxxx §10 xx 12, §21, §25 xxxx. 4 x 5, §28 x 30 xx na xx xxxxxxxx přiměřeně.

ČÁST OSMÁ A

ŠKOLY XXXXXXXX X ŠKOLY XXXXXXXX

§57x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx školy, soukromá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx speciální xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx školami xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5, §10 x 10a, §11a, §18, §19 xxxx. 6, §22 xxxx. 3, §29 xxxx. 2, §30 odst. 3, §43, §53 xx 57, §58 xxxx. b) x §63 xxxx. 6 x 7.

(2) Působnost xxx xxxxxxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx všeobecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§57x

(1) Školy xxxxxxx xxxxxx nebo náboženskou xxxxxxxxxxx registrovanou podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx12a) (xxxx jen "církevní xxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx střední xxxxx, xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxxx xxxxxxxx; církevní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx tohoto zákona, xxxx ustanovení xx xx ně vztahují x výjimkou xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5, §10, 10a, 11a, 18, §19 odst. 5, §22 odst. 3, §29 xxxx. 2, §30 odst. 3, §43, §53 xx 57, §58 xxxx. b) x §63 xxxx. 6 x 7. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx.12b) Totéž platí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zařízení12c) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx společností registrovanou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.12a)

(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx církevních xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§57x

Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx školách x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx předškolních xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx8) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§58

Xxxxxxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx výchovy a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx speciálních xxxxxxx; xxxx xxx pokusné xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pracovní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, škol x školských zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,

x) vydávají xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ústředními xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx pracovníky xxxxxxxxx odborných učilišť x xxxxxxxxxx odborných xxxxxxx.

§58x

X xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx politických stran x politických xxxxx.

§58x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 171/1990 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.1990

§59

Xxxxxx xxxxxxxx získané xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§60

Pro občany, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx základního xxxxxxxx.

§60x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajskému xxxxx podle xxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§60x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 284/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002

XXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§61

(1) Xxxx, kteří ve xxxxxxx roce 1989/1990 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx přijati xx xxxxxx xx xxxxxxx škole, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx jim xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxx volných xxxx xx středních xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx školní docházky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, xxxxx počínaje školním xxxxx 1990/1991 úspěšně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx středních xxxx, pokračují x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx projednání se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§61x

(1) Xxxx, xxxxx xx školním xxxx 1995/1996 xxxxxx osmý xxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxxx x plnění xxxxxxx školní docházky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, otevřou xx xxxxxxx roce 1996/1997 xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx počtu xxxx se nevztahuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxx, kteří xx xxxxxxx xxxx 1996/1997 ukončí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxx, xx jejich xxxxxx plán xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Podrobnosti xxxxxxxxxx přechodu xxxx xx povinného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§61x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1995 Xx. x xxxxxxxxx od 27.7.1995

§62

(1) Xxxx, xxxxx xxxx ve školním xxxx 1989/1990 žáky xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, splní xxxxxxxx xxxxxx docházku x xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx školním xxxx 1989/1990 žáky xxxxxxxx ročníků, xxxxx xxxxxxxx školní docházku x získají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Povinnou xxxxxx docházku xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx 1990/1991 dovrší xxxxx xxx školní xxxxxxxx.

§63

(1) Xxxxxx ročníky xxxxxxxxxx škol, speciálních xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx škol zavedené xxxxx zákonem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxx 1990.

(2) Gymnázia xxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. xxxx 1990.

(3) Xxxx, xxxxx xxxx x 1. září 1990 xxxx druhého, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.

(4) Postavení xxxxxxxxx odborných učilišť, xxxxxxxxx učilišť x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx §10 a 10a, §11a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30.6.1991.

(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx škol xx xxxxx §1 xxxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xx 31. prosince 1990.

(6) Xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx podle §1 nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§63x

(1) Žáci, kteří xxxx k 1. xxxx 1995 xxxx xxxxxxxxxxxxx studia xxxxxxxxx xxxx, dokončí studium xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nejpozději xxx xxxxxx xxx 1996/1997.

(3) Xxxx, kteří xxxx x 1. xxxx 1995 žáky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx studia xxxxx dosavadních xxxxxxxx.

(4) Xxxx, xxxxx xxxx x 1. xxxx 1995 žáky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx gymnázií, xxxxxxx studium podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxx, xxxxx jsou k 1. xxxx 1995 xxxx pětiletého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx studijního xxxxx střední odborné xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx učiliště, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Základní školy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (§29).

§64a
Společensky prospěšná xxxxx xxxx xx xxxxx §23 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.

§64x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ministerstvo xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx ustanoveních xxxxxxxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x sociálních xxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálních xxxx Slovenské xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx").

(2) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx učiliště" xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".

§64x

(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soukromé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx sítě xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxx xxxxxx xxx 1993/1994 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xx 30 dnů xxx dne xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx č. 353/1991 Sb., x soukromých xxxxxxx.

§64x

§64x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 284/2002 Sb.

XXXX JEDENÁCTÁ

ZÁVĚREČNÁ XXXXXXXXXX

§65

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x odborných učilišť (§22) xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plány x učebními xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxx poměry xxxx xxx praktickém xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxx xxxx x dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, péči o xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx (§83 a 84, §8789, §90 odst. 1, §92 odst. 1 x 2 x §93 x 94, §99, §132 xx 140, §148, §150 xxxx. 2 x 3, §163, §165168 xxxxxxxx xxxxx).

(3) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx vyučování xxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, v xxxxx se praktické xxxxxxxxx koná.

§66

§66 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/1988 Sb.

§67

Xxx xx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx dělnická xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozumějí xx xxx též xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx dělnická povolání xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx se x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxx xxxxxxx učiliště x odborná xxxxxxxx.

§68

§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/1988 Sb.

§69

§69 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 188/1988 Sb.

§70

Xxxxxxx se

1. xxxxx č. 89/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x učebním xxxxxx (xxxxxxxx zákon),

2. xxxxx č. 186/1960 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx zákon),

3. xxxxx č. 63/1978 Sb., x opatřeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,

4. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1973 Sb., x internátních xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studujících na xxxxxx školách,

5. xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1978 Sb., jímž xx prodlužuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

6. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx socialistické republiky x. 98/1978 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx školách xxx xxxxxx vyžadující xxxxxxxx xxxx.

§71

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1984 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xx 20, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 29/1984 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1984 x výjimkou xxxxxxxxxx §18 xx 20, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.4.1984.

Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

188/1988 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.1989

171/1990 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx školský xxxxx

x účinností od 1.6.1990

522/1990 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon

s xxxxxxxxx xx 5.1.1991

134/1993 Xx., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a středních xxxx (xxxxxxx zákon)

s xxxxxxxxx xx 12.5.1993

190/1993 Xx., xxxxxx se xxxx a xxxxxxxx xxxxx č. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Xx., xxxxxx x. 171/1990 Xx., zákona x. 522/1990 Xx a xxxxxx x. 134/1993 Xx, xxxxx XXX x. 564/1990 Xx., x státní xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, x xxxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 31/1984 Sb. x xxxxxx x. 390/1991 Sb.

s xxxxxxxxx xx 15.7.1993

331/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx XX xx xxx 1994 x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.1994

49/1994 Xx., xxxxx ÚS ČR xx xxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxx X zákona x. 190/1993 Sb., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx základních x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 21.3.1994

256/1994 Xx., xxxxxx se mění xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění pozdějších xxxxxxxx, zákon č. 390/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 190/1993 Xx.

x účinností xx 30.12.1994

138/1995 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 188/1988 Sb., xxxxxx x. 171/1990 Xx., xxxxxx č. 522/1990 Xx., xxxxxx x. 134/1993 Xx., xxxxxx x. 190/1993 Xx., xxxxxx č. 331/1993 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX č. 49/1994 Xx. a xxxxxx č. 256/1994 Xx., x zákon x. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 31/1984 Sb., xxxxxx č. 390/1991 Xx. x xxxxxx x. 190/1993 Sb.

s xxxxxxxxx od 27.7.1995, xxxxx §6 odst. 3 x 5, xxxxx mají xxxxxxxx xx 1.9.1996

258/1996 Xx., xxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxx č. 29/1984 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx č. 77/1996

306/1999 Xx., x poskytování xxxxxx soukromým školám, xxxxxxxxxxx a školským xxxxxxxxx

x účinností od 3.12.1999

19/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních xxxx x xxxxxxx odborných xxxx (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 18.2.2000

132/2000 Sb., x xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

284/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 564/1990 Xx., o státní xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností od 28.6.2002

182/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/1984 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, středních škol x vyšších xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x účinností od 12.6.2003

362/2003 Sb., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 1.1.2007)

18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 23.1.2004

436/2004 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2004

626/2004 Sb., x xxxxx některých xxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejných xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005

530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 361/2003 Xx., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 362/2003 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 153/1994 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2006

Xxxxxx předpis x. 29/1984 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 561/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Zákon XXX č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx., xxxxxx x. 256/1994 Xx. x xxxxxx x. 139/1995 Sb.

1a) §67 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx.

2) §348 hospodářského xxxxxxxx.

2x) §29 xxxx. 4 x §30 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.

3) Zákon č. 116/1990 Sb., x nájmu a xxxxxxxx nebytových xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 403/1990 Xx.

4) §26, 26a x 26b xxxxxx XXX č. 77/1978 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX č. 31/1984 Xx.

§26, 26x x 26x xxxxxx XXX x. 79/1978 Xx., ve xxxxx xxxxxx XXX x. 32/1984 Xx.

5) §18 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx zařízeních.

§18 xxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx x. 78/1978 Xx., x školských xxxxxxxxxx.

6) §3336 xxxxxx XXX x. 76/1978 Xx., xx xxxxx xxxxxx XXX x. 31/1984 Xx.

§33 xx 36 xxxxxx XXX x. 78/1978 Sb., ve xxxxx zákona SNR x. 32/1984 Sb.

7) Xxxxxx 11 xxxxxxxx Rady (XXX) č. 1612/68 ze xxx 15. xxxxx 1968 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Společenství.

8) Zákon č. 18/2004 Sb., x uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníků xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx o uznávání xxxxxxx kvalifikace).

8x) Článek 39 Xxxxxx o Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§37 zákona x. 18/2004 Xx.

8x) Článek 9 Xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx jedné, x Xxxxxxxxxx konfederací, xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx pohybu xxxx.

§37 xxxxxx x. 18/2004 Xx.

8x) Zákon č. 326/1999 Sb., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8x) Zákon č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx znění pozdějších xxxxxxxx.

9) Xxxx. xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx služebních poměrech xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10) Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

11) Xxxxx č. 100/1970 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12) §5 zákona XXX č. 576/1990 Xx., x pravidlech xxxxxxxxxxx x rozpočtovými xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), ve xxxxx zákona XXX x. 166/1992 Sb.

12a) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx x náboženských xxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 4/2003 Xx.

12x) §18 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

12c) Xxxxx č. 76/1978 Sb., x školských xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

13) §82 xxxxxxxx xxxxx