Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.09.2004 do 30.12.2004.


Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)

29/84 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Základní škola §5 §6
ČÁST II.A Základní umělecká škola §6a
ČÁST III. Střední školy
DÍL I. Výchova a vzdělávání ve středních školách §7 §8
DÍL II. Střední odborné učiliště
Výchova a vzdělávání ve středním odborném učilišti §9
Středisko praktického vyučování §9a
Zřizování a zrušování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování §10
Pracoviště praktického vyučování §10a
Úkoly orgánů a organizací §11 §11a
Finanční a materiální zabezpečení středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování §12 §13 §14
DÍL III. Gymnázium §15
DÍL IV. Střední odborná škola §16
Konzervatoř §17
DÍL V. Učiliště §17a
DÍL VI. Studium ve středních školách
Přijímání ke studiu ve středních školách §18 §19
Formy a průběh studia ve středních školách §20
Studium při zaměstnání, kombinované studium a studium jednotlivých vyučovacích předmětů §21
Praktické vyučování §22
Společensky prospěšná práce §23
Finanční a hmotné zabezpečení žáků středních a vyšších odborných škol §24
Ukončení studia ve středních školách §25
Nástavbové studium §26 §27
ČÁST III.A Vyšší odborná škola §27a §27b §27c
ČÁST IV. Speciální školy §28
Speciální základní školy §29
Speciální střední školy §30
Zvláštní škola §31
Odborné učiliště §32
Praktická škola §32a
Pomocná škola §33
ČÁST V. Povinná školní docházka
Začátek, délka a plnění povinné školní docházky §34 §35
Přihlašovací povinnost a péče o školní docházku §36
Osvobození od povinnosti docházet do školy a osvobození od povinné školní docházky §37
Plnění povinné školní docházky dětí osob se státní příslušností členského státu Evropské unie §37a
ČÁST VI. Společná ustanovení
Školní rok §38
Povinná dokumentace škol §38a
Učební plány a učební osnovy §39
Učebnice a učební texty §40
Rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků §41 §42 §43
Školy s celodenní výchovou a internátní školy §44
Součásti škol §45
Výchovné poradenství §46
Pomoc škol zájmovým organizacím dětí a mládeže §47
Pomoc praxe školám §48 §49
ČÁST VII. Pracovníci škol
Pedagogičtí pracovníci §50
Způsobilost a povinnosti pedagogických pracovníků §51
Uznávání odborné kvalifikace §52
ČÁST VIII. Školy řízené jinými orgány §53 §54 §55 §56 §57
ČÁST VIII.A Školy soukromé a školy církevní §57a §57b §57c
ČÁST IX. Zvláštní ustanovení §58 §58a §59 §60 §60a
ČÁST X. Přechodná ustanovení §61 §61a §62 §63 §63a §64 §64a §64b §64c §64d
ČÁST XI. Závěrečná ustanovení §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71
Nález Ústavního soudu - č. 13/1996 Sb.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx zařazeny xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; x právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx škol, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 2)
(2) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx xx koncepci, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soustavy.
§2
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x speciální xxxxx.
(2) Školy xxxxxxx v §1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx zřizovatelem xxxx, xxxx xxxxx slučovat xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx krajského úřadu.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§3
(1) Xxxxxxx x vzdělávání xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Výjimky x xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx školní docházky, xxxxxxxx ministerstvo.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx přiměřeném xxxxxx xxxxxx národnostního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání v xxxxxx mateřském xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx znakové xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) Xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx x středních xxxx, xxxx občané xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X soukromých xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vláda nařízením; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx, xxx výši x způsob xxxxxx xxxxxxx obec xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx xxxxxx být vyšší xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx jednoho xxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se žákům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX ŠKOLA
§5
(1) Xxxxxxxx škola xxxxxxxxx základní xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, pracovní, xxxxxxxxx, xxxxxxxx výchovu x xxxxxxxxxxx výchovu xxxx; umožňuje též xxxxxxxxxxx výchovu.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx a xxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxx škola má xxxxx ročníků a xxxxx se xx xxxxx a druhý xxxxxx. První stupeň xx xxxxxx xxxxxx xx pátým xxxxxxxx x druhý xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, kde xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ročníků xxxxxxxx školy, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x základní škole xx všemi xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednou xxxx xxxxx třídami prvního xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 13 xxxx ve xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 žáků xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx školy xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo.
(4) Xxxx, xxxxx xxxxxx poslední ročník xxxxxxxx školy uvedené x odstavci 2, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx třídami xxx každý ročník.
(5) Základní školy, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně 17 xxxx xx xxxxx. X xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx rozhoduje, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo.
ČÁST DRUHÁ X
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
§6a
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx studium xxxxxxxx x studijních oborů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hudební, xxxxxxx, xxxxxxxx x literárně xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx x nich.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx žáky xxxxxxxx xxxxx; může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx x základních xxxxxxxxxx školách.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXX XXXXX
VÝCHOVA X XXXXXXXXXX XX STŘEDNÍCH XXXXXXX
§7
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx střední odborné xxxxxxxx, úplné střední xxxxxxxx, úplné střední xxxxxxx vzdělání x xxxxx xxxxxxx vzdělání x xxxxxxxxxx xx xxx výkon povolání x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Střední xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx harmonický xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxxxxx poznání x x souladu xx xxxxxxxx vlastenectví, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx jeho intelektuální x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x výchovu xxxxxxxxxxx; umožňují xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx školy se xxxxx xx tyto xxxxx: střední xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx odbornou školu.
§8
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx střední xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vykonáním xxxxxxxxx zkoušky x xxxxxxxx, xxxxx střední xxxxxxx vzdělání xx xxxxxxxx úspěšným vykonáním xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx vzdělání poskytované x konzervatořích zahrnuje xxxxxxxxx vzdělání, uměleckou xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX UČILIŠTĚ
§9
Xxxxxxx a xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx oboru. Xxxx studium xx xxxxxxxx závěrečnou xxxxxxxx.
(2) Střední odborné xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx oborech xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteru. Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou.
(3) Xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx žákům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, praktické xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; může xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vyučování xxxx praktické xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. 26)
§9x
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx praktického vyučování xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxxxxxx pro xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx xxxxxxxx xx výuku xxxxx xxxxxxxxxxx učebních xxxxx x učebních xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx odborným xxxxxxxxx, xxxxx pro xxxx zajišťuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx praktického vyučování
(1) Vláda stanoví xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx případy, xxx xxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx souhlasu xxxxxxxxxxxx.
(3) Národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx praktického vyučování xxx xxxxxxxx žáků, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx organizaci.
(4) Xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §11a, xxxxxx xxxxxxxxx orgán státní xxxxxx, xx který xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx tento xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx organizací xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xx vymezí podmínky xxx provozování středního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování.
(5) Ministerstvo stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx uzavírání xxxxx podle odstavce 4, xxxxxx náležitosti, xxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx.
§10a
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx žáky, xxxxxx xxxxxxx odborné učiliště xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyučování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství xxxxx, pro xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.
(2) Občan, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx osnov, xxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx žáky zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxx provoz a xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx jiné xxxxxx, xxxx xxxx povinni xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx
(1) Orgány x xxxxxxxxxx, které zřizují xxxxxxx odborná xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx přípravu xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxx působnosti je xxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozvíjení schopností x iniciativy žáků x jejich xxxxxxxxx x praxi.
(2) Xxxxxx v xxxxx xxx působnosti ve xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx, xxxxx rozhodly o xxxxxxx, rozdělení, sloučení xxxx xxxxxxxx středního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx x žákům.
(4) X případě xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx odborného učiliště xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xx družstvo xxxxxxx přednostně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střednímu xxxxxxxxx učilišti nebo xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx xxxxx, který zřídí xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxx vyhláškou xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x přípravě xxxxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx odborných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxx zřizování.
§11x
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30.6.1991 x xxxxxxx sloužícím xx xxx 30.6.1990 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx povolání x odborné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 7) xxxx xxxxxxxxx smlouvu o xxxxx. 9)
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jejichž vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx středisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze-li xxxxxxx xxxxxxxx středisku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx takto xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornému xxxxxxxx xxxxxxxx náhradu.
(3) Podrobnosti xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx soudy.
§12
Finanční x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odborných učilišť x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Ze xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 5) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ústředních xxxxxx xx:
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx teoretického xxxxxxxxx, mistrů xxxxxxx xxxxxxx, vychovatelů a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx sportovní xxxxxxxxx,
x) neinvestiční xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx potřeby, xxxxx xx žákům poskytují xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx příspěvek xx xxxxxxx provozní xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx x studijních xxxxxxx středního xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx střediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx investice xxxxxxxxx xxxxxxxxx učiliště x xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. 5)
(6) Xxxxxxxx odborným xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx sponzorů.
§13
§13 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 522/1990 Sb.
§14
§14 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1995 Sb.
DÍL XXXXX
§15
Xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx škola, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx studium xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx některých xxxxxxxx xx správě, xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx nebo šest xxxxx xxx xxxxxxx.
DÍL XXXXXX
§16
Xxxxxxx odborná xxxxx
Střední xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx odborných xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx i xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.
§17
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx umění. Xxxxxxxxxx i pro xxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx má xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§27b). Žáci mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx však xx xxxxxxx ročníku, x xxxxx xxxxx xx xxxxx ročníku (§8 xxxx. 2).
XXX XXXX
§17x
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx devátém xxxxxxx xxxx devátý xxxxxx xxxxxxxxxx úspěšně. Příprava x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.
(2) Xxxxxxxx xx zřizuje x xxxxxxx xxxxx §10 x xxxxxxxx xx na xx §9 odst. 3, §11, §11a, 12, 14, §20 xxxx. 2 x §22 xx 25.
XXX XXXXX
XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX
Xxxxxxxxx ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
§18
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žáci x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§19
(1) Xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx povinnou školní xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxxx xxxxxxxxxx vhodných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx gymnázia x xxxxxxxx konzervatoře v xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx školy. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx žáci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) V rámci xxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx žáci nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx přijímací zkoušky. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx konají xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx měsíce xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx uchazeče xx studiu zašle xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sedmi xxx xx termínu xxxxxx přijímací xxxxxxx. X xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx dnů xx xxxxxxxxxx, nejdříve xxxx x posledním xxxxxx xxxxxxxxxxx týdnu xxxxxx xxxxx.
(4) Ke xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dřívějších xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx středních xxxx xxx xxxxxxxxx žáků x dalších xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxx zdravotnických xxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§20
Xxxxx x xxxxxx studia xx xxxxxxxxx školách
(1) Studium xx xxxxxxxxx školách se xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, studium xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle studijních xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxx ve střední xxxxx se xxxxxxxx xxxxx studijního nebo xxxxxxxx xxxxx, přestup xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ročníku x xxxxxxxxx xxxxxx. 11)
(3) Ředitel školy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx prokazatelným způsobem xxxxxxxx. Částečné vzdělání xxxx xxxx ředitel xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx doloženo x xx doby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 10 xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx ředitel xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účasti xx xxxxxxxxx. Byl-li xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx, xxxx x příslušného xxxxxxxx hodnocen.
(4) Xxxxxxxxxxxx stanoví po xxxxxxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx studijních a xxxxxxxx oborů; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
§21
Xxxxxxx xxx zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Studium xxx xxxxxxxxxx se organizuje xxxx xxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx nebo xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx kombinovat x xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxx).
(3) Xxxxxxxx dosažené ve xxxxxxxxx xxxxxxx studiem xxx zaměstnání nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxxx dosaženého xxxxxxxx xxxxx střední xxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx studia xxx xxxxxxxxxx a kombinovaného xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxxx zdravotnických xxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nedílnou xxxxxxxx výchovy a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x získání xxxxxxxxxx využívat xxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx praktického xxxxxxxxx jsou odborný xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x odborná (xxxxxxxx) xxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxx) praxe xxxx xxx uskutečňována x x xxxxxx školních xxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (učební) obory xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxx působnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x daném oboru.
§23
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žáků xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x lze xx xxxxx pouze x xxxx mimo xxxxxxxxx.
§24
Finanční x hmotné xxxxxxxxxxx xxxx středních a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx středních xxxxxxxxx učilišť xxxxxxxxx xxxxxxx odborné učiliště x xxxxxxxxxx organizací xxxx xxxxxxxxx výborů xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx hradí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xx x praktickém xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pracovišti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx finanční x hmotné zabezpečení x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx formou xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx poskytnuto x xxxxx finanční x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Finanční x hmotné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx i x období školních xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilišť, x xxxxx xx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxx, u nichž xx to xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx poměry xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx bezplatně.
(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx škol x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx stipendium x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytování. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prostředků xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x hmotném xxxxxxxxxxx xxxx středních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§25
Ukončení xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx, šestiletém x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx gymnázia a xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxxxx. Xxxxxxxx studium na xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx zaměstnání xxxxxxxx xx xxx let. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx studia x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxx x středním xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nástavbové xxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx studiu při xxxxxxxxxx ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx oborech středních xxxxxxxxx škol, xxxxxxx xxxxx xxxxxx je xxxxxx xxx xxxxx xxxx, x x xxxxxxxx oborech středních xxxxxxxxx učilišť xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, xxx xxx vykonal xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku nebo xxxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxx xxx xxxxx školy.
(4) Xxxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zkouška, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx opakování, xxxxxxxxxxx xx mu práva x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx závěrečnou xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx čtyři xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx povolena xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx školního xxxx, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xxxx xxxxxxx xxxxxxx vykonat závěrečnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Žákem xxxxxxxx xxx také xxx žák, xxxxx xxxxxxx studia xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ročníku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx být xxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Ministerstvo xxxxxxx obecně závazným xxxxxxx předpisem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx studia xx středních xxxxxxx; x xxxxxxxxx zdravotnických xxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx organizují nástavbové xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx pro uchazeče, xxxxx získali xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxx výkon některých xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx studium xx ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx, x pokud jde x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x dohodě s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxxx státní správy xxxxxxxx, obsah, xxxxxxxxxx, xxxxx, délku a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
§27
Podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx středních školách xxxxxxxx zvláštní předpisy.
XXXX TŘETÍ X
XXXXX ODBORNÁ XXXXX
§27x
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prohlubuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, náročnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; denní xxxxxxx trvá xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxx, dálkové xxxxxxx xxxx nejméně xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx denního xxxxxx praktická příprava xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x délce xxxxx xxx tři xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx trvat nejvíce xxx x xxx xxxx. Xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx užívat xx xxxx jménem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Označení xxxxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx příslušná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx oborům x xxxxxx xxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách xx přijímají xxxx x další xxxxxxxx, xxxxx získali xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xxxxx stanovit, xx se xxxx xxxx xxxxxxxx přijímají xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sedmi xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx přijímací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx žáka xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Způsob xxxxxxxxx x klasifikace xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Podmínkou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahuje §20 xxxx. 1 xx 3 xxxxxxx.
§27b
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx z teoretické xxxxxxx x odborných xxxxxxxx, zkoušky x xxxxxx jazyka, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx; x konzervatoři xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx a xxxxxxx konání xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx koná xxxx xxxxxxxx komisí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, popřípadě vysoké xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx odbornou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx má stálé xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx předseda, místopředseda x třídní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxx, xxxx učitel xxxxxxxxxxx předmětu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx. O xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx hlasů xx rozhodující xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx žák x absolutoria, určí xxxxxxxx xxxxxx žákovi xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx jednou. Xxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx nejpozději xx xxxxx dnů xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx 30 xxx od xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odborné školy. Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx žáka do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§27x
(1) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx školy, x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx.
(2) Ubytování x xxxxxxxxxx lze xxxxx vyšších xxxxxxxxx xxxx x domovech xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek jako xxxxx xxxxxxxxx škol..
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx žákům mentálně, xxxxxxxx nebo tělesně xxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxx řeči, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx obtížně xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, umístěným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx tyto xxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx společnosti.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx získané x těchto xxxxxxx xx rovnocenné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx školy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx střední školu.
(4) Xxxxxxxxxxx školami xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx speciálních xxxxxxxxxx xxxx, xx zvláštních xxxx, do pomocných xxxx a podmínky xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx škol.
§29
Speciální xxxxxxxx školy
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §5 x 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx se xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxx xxxx, xxx žáky xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x více xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pro xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx umístěné xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx ročníků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou, xxxxx školy mají xxxxx xxxxxxx.
§30
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx střední školy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 x 8 xxxxxxxx přiměřeným jejich xxxxxxxxx; ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx školy xx xxxxx na xxxx druhy: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, gymnázia x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Ministerstvo xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx speciálních xxxxxxxxx xxxxxxx až x xxx xxxx.
§31
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Ve xxxxxxxx škole se xxxxxxxxxx žáci x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ani ve xxxxxxxxx xxxxxxxx škole.
(2) Zvláštní škola xx xxxxx ročníků. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxx ročníků.
§32
Xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x upravenými xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx připravuje xxx xxxxx povolání xxxxxxxxxxxxxx příslušnému učebnímu xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx až tři xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx učilišti se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkon jednoduchých xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx samostatně xxxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxx x společenské xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx jinými xxxxxxx.
(4) Do odborného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxx xx zřizuje xxxxx §10 a vztahují xx na xx xxxxxxxxxx §9 odst. 3 x 4, §10a, §11, §11a, §12, §20 odst. 2, §22 xx 24 a §25 xxxx. 1 xx 4 x odst. 6 xx 8.
§32a
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žáky xxx výkon jednoduchých xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žáci, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx žáci, kteří xxxxxxxx povinnou školní xxxxxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Do praktické xxxxx x jednoletou x xxxxxxxxx přípravou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx splnili xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zvláštní (§31) xxxx pomocné xxxxx (§33).
(3) Tříletá xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x jednoleté x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vysvědčení.
§33
Pomocná xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx vychovává x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx škole, xxxx xxxx schopni xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx prvky xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx hygieny x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poznatků x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx denní potřeby.
(2) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xx pomocné xxxxx x xxxx osvobozením xx xxxxxxx školní xxxxxxxx podle §37 xxxx. 2 xx xxxxx s těžkým xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx jednoho xx xxx xxx.
XXXX XXXX
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
§34
Začátek, xxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx následuje xx dni, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx. Dítě, xxxxx dovrší xxxxx xxx xxxx x xxxx od počátku xxxxxxxx roku xx xxxxx kalendářního xxxx, xxxx xxx přijato xx xxxxx, xx-xx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx x to xxxx xxxxxxx zástupce, xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx soudního rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx x xx xxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx začátek xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxx školní xxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pedagogického xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").
(3) Xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx prvního pololetí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx dodatečně odložit xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx let x xxxx xx xxxxx ukončením xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx školního xxxx, v němž xxxxxx xxxxxxxx rok xxxxxxx školní xxxxxxxx.
(5) X xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxx xxxxxx docházky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§35
§35 xxxxxxxx právním předpisem x. 171/1990 Xx.
§36
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x péče x xxxxxx docházku
Xxxxxxx zástupce dítěte, xxxxxxx xxxx občan, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx do xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx; je též xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xx střední xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx, xxx x xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx.
§37
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx docházky
(1) Xxxxxx, který xxx xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, zajistí xxxxxxx xxxx xxxxxxx formu xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx dosáhnout stejné xxxxxxxx xxxx při xxxxxx docházce.
(2) Xxxxx zdravotně xxxxxxxxx xxxx xxxx krajský xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxxx docházky, x xx na dobu xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx psychickým x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§37x
Xxxxxx xxxxxxx školní docházky xxxx xxxx xx xxxxxx příslušností xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx
(1) Xxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx příslušností xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx nebo samostatně xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx studuje, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx, x pro xxx xx xxxxxx xxxxxxxx povinná, xxxxxxx xxxxxxx úřad
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx začlenění do xxxxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxx českého jazyka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zeměmi xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx jeho xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx přípravu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1.
§37x vložen právním xxxxxxxxx x. 284/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§38
Xxxxxx xxx
(1) Xxxxxx xxx začíná 1. xxxx xxxxxxx xxxx a končí 31. srpna xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx prázdnin.
(2) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx roku.
§38x
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx jsou xxxxxxx xxxx tuto xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx o xxxxxxxx školy xx xxxx škol, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxx knihy, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxx údaje xxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x ukončení školní xxxxxxxx,
d) školní xxx, xxxxxx hodin,
x) xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a protokoly x xxxxxxxxxx studia, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků x xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxx povinné mlčenlivosti x xxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx úrazů,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx evidenci, xxxxxxxx majetku, 8)
x) xxxxxxxxxx dokumentaci, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xx xxxxxx dokumentace stanovená x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx přehled xxxxxxxx tiskopisů vysvědčení.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ministerstvu xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x xxxxx x dokumentace x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx písmen x), x) a l) xx formě, xxxxxxxxx x xx předepsaném xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§38a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1995 Sb. x xxxxxxxxx od 27.7.1995
§39
Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x učebních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, výčet x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahových xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ministerstvem (xxxx xxx "xxxxxx dokumenty").
(2) Xxxxxx dokumenty xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dohodě s Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxx xxxxx a učební xxxxxx xxx ostatní xxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§40
Učebnice x xxxxxx xxxxx
(1) Xxx výchově x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx textů uvedených x xxxxxxx učebnic xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxx texty xxxxxxxxx předmětů xxx xxxx xxxxx se xxxxxxxx podle xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx mimořádného xxxxxx x talentů xxxx
§41
X xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx rozvíjení xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx žáků. Xxxxx xx též zřizovat xxxxx xxxx třídy x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výchovu x vzdělávání, které xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx škole xxxx xx střední xxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx i xx střední xxxxx xxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx let.
(2) Xxxxxxxxx nadaným x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, x xxxx při xxxxxxxxx xxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx osnovami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výuky x xxxxx xxxxxx.
§43
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx.
§44
Xxxxx x celodenní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx
(1) V xxxxxxx x xxxxxxxxx společnosti xx může xxxxxxxx xxxxxxxx škola, xxxxxxx xxxxx x speciální xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxxxxxx x celodenní xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxx, xxxxx je xxxxx xx závažných xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx kromě výchovy x ubytování a xxxxxxxxxx.
§45
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx klub, xxxxxxxx, xxxxxxxx, domov xxxxxxx, školní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
(2) Xxxxxxxx-xx to účelnější xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzdělávací xxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxx součásti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 12)
§46
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx, předškolním xxxxxxxxx a školským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx a xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx poradenská služba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Úkoly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 13)
§47
Pomoc xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx.
§48
Xxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx x organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx školám a xxxxxxxxxx xxxxxx pomoc xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, při xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obsahu výchovy x vzdělávání x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx technických xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x pomáhají xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§49
(1) Xxxxxx, organizace a xxxxx, xxxxx zabezpečují xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx žáka xxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví žáka x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Orgány, xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx zabezpečují xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx riziky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vzdělávací xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Ministerstvo x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx s Českým xxxxxx xxxxxxxxxxx práce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxx před xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výchovnou x xxxxxxxxxx činností xxxxx. Zároveň stanoví xxxxxxxxxxx školy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXX ŠKOL
§50
Xxxxxxxxxxx pracovníci
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx poraden, učilišť, xxxxxxxx xxx zájmové xxxxxxx, xxxxxxxxx zotavovacích xxxxxxxx, školských xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx péče, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx odloučených xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Pedagogičtí pracovníci xxxxxxx x vychovávají xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx speciálních xxxxxxx xxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních xxxxxxxx.
§51
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx do sítě xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxx, xxx xx odbornou xxxxxxxxxxx, sestávající x xxxxxxx x pedagogické xxxxxxxxxxxx, zdravotní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x českého jazyka xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxx prokazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx rámec požadavků xx odbornou a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx vykonat na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx xxx další xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxxxxx škole. Xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx nevyžaduje x
a) xxxxx, xxxxx xxxxxxx úplné xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx škole x xxxxxx vyučovacím xxxxxxx xxxx vysokoškolské vzdělání xxxxxxx xx studijním xxxxxxxx uskutečňovaném xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) osoby, x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx místa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx, xxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxxx zkoušku x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychovávají xxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, humanity x xxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxx xx xx xxxx práci svědomitě xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních xxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pracovníků.
(5) Ministerstvo stanoví xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, obsah, xxxxxx x formy xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§52
Xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace
(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx pracovníka, xxxxxxxxx xxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 20) xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx ministerstvo podle xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace. 21)
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx xxxxxxxx rovněž
x) státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx, 22) neuvedení x xxxxxxxx 1,
x) xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 23)
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx dalších xxxxx, pokud xxx xxxxxxx mezinárodní smlouva, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 24) nebo xxxxxxxxxx x udělení xxxxx, 25) neuvedení x xxxxxxxx 1 xxxx x písmenech x) xx c).
ČÁST XXXX
XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
§53
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx odborné xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx na xx xxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx §5 xx 6a, §912, §17a, §19 xxxx. 2, §24, §28 xx 33, §34 xxxx. 1 xx 3 x 5, §37, §42 xxxx. 1, §46, §5457c, §58 xxxx. x), §60; ustanovení §38a xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, kterou xx xx xxxxxx středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ministerstvo xxxx jiné ústřední xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo ministr xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx vojenských škol, xxxxx jsou xxxxxx x xxxxx službě, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 15)
§54
(1) Policejními školami xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx §5 xx 6a, §9 xx 15, §17 x 17a, §19 xxxx. 2, §24 xxxx. 1, §28 xx 33, §34 xxxx. 1 xx 3 x 5, §36 x 37, §41, §42 xxxx. 1, §44 xxxx. 2, §45 xxxx. 2, §46 x 47, §53, §55 xx 57c, §58 xxxx.x), §60; ustanovení §19 xxxx. 4 x 5, §25, §27a xxxx. 2 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, §38 x 38a, §45 odst. 1 x §51 xx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx školy xxxxxxx, xxxxxxx x řídí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx řízení xxxxxxxxxxx xxxx x dohodě x ministerstvem.
(3) Xxxxxxxxx, kterou podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxx ministr xxxxxx.
(4) K xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx poměr xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 3)
§55
(1) Školy požární xxxxxxx xxxx středními xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx s xxxxxxxx §5 xx 6a, §10 a 11, §12 odst. 2 xx 5, §15, §17 x 17a, §19 xxxx. 2, §24 odst. 1, §25 odst. 4, §2837, §38 xxxx. 1, §42 odst. 1, §45 odst. 2, §46, §53 x 54, §56 xx 57c, §58 xxxx. b), §60; xxxxxxxxxx §19 odst. 4 a 5, §38a, §51 xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyšší xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxx Ministerstvo vnitra xxx řízení xxxx xxxxxxx ochrany v xxxxxx s xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx orgány, xxxxxxxx ve věcech xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx vnitra.
§56
(1) Střední školy Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx podle tohoto xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5 xx 6a, §9 xx 14, §17, §19 xxxx. 2, §24, §28 xx 37, §41, §42 odst. 1, §44 odst. 2, §45 xxxx. 2, §46, §53 xx 55, §57 xx 57c, §58 xxxx. b), §60, 63 x 64; xxxxxxxxxx §25, 38, §45 odst. 1 x §51 xx xx xx vztahují xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxxxxxx spravedlnosti; xx xxxxxx všeobecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v dohodě x ministerstvem.
(3) Xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxx, kterou xx ministerstvo nebo xxxx xxxxxx orgány, xxxxxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx x učitelů xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, se xxxx zvláštními xxxxxxxx. 4)
§57
Xx xxxxxxx odborná učiliště x odborná učiliště, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody, xx xxxxxxxx ustanovení §1 xx 4, §7 xx 9, §20, 22, §25 xxxx. 1 až 3, §32, §34 xxxx.4, §39, 40, §48 xx 51, §56 xxxx. 2 x 3, §58 xxxx. a) x §59; ustanovení §10 xx 12, §21, §25 xxxx. 4 x 5, §28 x 30 se xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXX X
ŠKOLY XXXXXXXX X XXXXX CÍRKEVNÍ
§57x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx jsou soukromé xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx, xxxxxxxx učiliště, xxxxxxxx vyšší odborné xxxxx x soukromé xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx školami xxxxx tohoto xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se xx xx vztahují x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5, §10 x 10a, §11a, §18, §19 xxxx. 6, §22 xxxx. 3, §29 xxxx. 2, §30 xxxx. 3, §43, §53 xx 57, §58 xxxx. b) x §63 xxxx. 6 a 7.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1999 Xx.
§57x
(1) Xxxxx zřízené církví xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 16) (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx") xxxx církevní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx speciální školy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx učiliště; xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx ustanovení xx xx ně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5, §10, 10a, 11a, 18, §19 xxxx. 5, §22 xxxx. 3, §29 xxxx. 2, §30 xxxx. 3, §43, §53 xx 57, §58 xxxx. b) a §63 xxxx. 6 x 7. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx x školských xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. 17) Totéž xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x školská xxxxxxxx 18) zřízená xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 16)
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x ve xxxxxx všeobecně pedagogických xxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§57c
Xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x církevních xxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx 14) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§58
Xxxxxxxxxxxx
a) řídí xxxxxxx xxxxxxxxx organizace, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx a ve xxxxxxxxxxx školách; xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx škol,
x) xxxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pedagogické pracovníky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ministerstvem, kraji x xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxxx vzorové xxxxxxxx xxxx pro pedagogické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zvláštních xxxxxxxxx učilišť.
§58a
X xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, středních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx školách xxxx povolena xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran a xxxxxxxxxxx xxxxx.
§59
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§60
Xxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx škola xxxxxxxxxxx xxxxx pro získání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§60x
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§60x xxxxxx právním předpisem x. 284/2002 Xx. x xxxxxxxxx od 28.6.2002
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§61
(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx 1989/1990 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx ročník xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx střední xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx střední xxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pokračují v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x devátém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1990/1991 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx základní xxxxx a nepřihlásí xx nebo xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx středních škol, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x devátém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx učebních x xxxxxxxxxx oborů xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ministerstvo.
§61a
(1) Xxxx, xxxxx ve xxxxxxx roce 1995/1996 xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx gymnázií x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx roce 1996/1997 xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx bude xxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 15 žáků. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx nevztahuje xx xxxxxxxx x xxxxxxxx střední xxxxx.
(3) Střední školy, xxxxx neotevřou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx žáky, xxxxx ve školním xxxx 1996/1997 ukončí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy, přijmout xx xxxxxxx ročníku x tím, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§61x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1995 Xx. x účinností xx 27.7.1995
§62
(1) Xxxx, xxxxx jsou xx školním roce 1989/1990 žáky prvních xxxxxxx středních xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a získají xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx.
(2) Žáci speciálních xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx 1989/1990 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, splní xxxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxx ročníku.
(3) Xxxxxxxx školní docházku xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx 1990/1991 xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
§63
(1) Xxxxxx xxxxxxx základních xxxx, xxxxxxxxxxx základních xxxx a xxxxxxxxxx xxxx zavedené xxxxx xxxxxxx xx zřizují xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 1. září 1990.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. září 1990.
(3) Žáci, xxxxx xxxx x 1. xxxx 1990 žáky xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ročníku xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dosavadních předpisů.
(4) Xxxxxxxxx středních xxxxxxxxx učilišť, xxxxxxxxx xxxxxxx x středisek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx upravuje xxxxx §10 x 10a, §11a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. 6. 1991.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx škol xx xxxxx §1 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1990.
(6) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx školy podle §1 xxxx xxxxxxx xxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rady xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxx zastupitelstva xxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxxx důvody, xxxxx xxxxx xxxxxx kladnému xxxxxxxx.
§63x
(1) Xxxx, kteří xxxx x 1. xxxx 1995 xxxx pomaturitního xxxxxx xxxxxxxxx škol, xxxxxxx studium podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx organizovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 1996/1997.
(3) Xxxx, kteří xxxx x 1. xxxx 1995 žáky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osmiletého xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
(4) Žáci, xxxxx xxxx x 1. xxxx 1995 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx gymnázií, dokončí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx, xxxxx jsou x 1. xxxx 1995 xxxx pětiletého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx studijního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ukončuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx studium xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
§64
Základní xxxxx xxx mládež xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči x devíti ročníky xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx speciálními xxxxxxxxxx školami podle xxxxxx xxxxxx (§29).
§64x
Společensky xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx podle §23 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.
§64x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx všech xxxxxxxxxxxx nahrazují názvy xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx věcí").
(2) Xxxxxxxx "zvláštní xxxxxxx xxxxxxxx" se xx xxxxx ustanoveních xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".
§64x
(1) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx soukromé základní xxxxxxxx školy xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rok 1993/1994 xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže a xxxxxxxxxxx nejpozději xx 30 dnů xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx základních xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy x. 353/1991 Xx., x xxxxxxxxxx školách.
§64x
§64d xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2002 Xx.
ČÁST XXXXXXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§65
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§22) xx xxxx škola i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx učebními xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx poměry žáků xxx xxxxxxxxxx vyučování xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx odpočinku, xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx při xxxxx, xxxx o pracovníky x pracovní xxxxxxxx xxx x mladistvých (§83 a 84, §87 xx 89, §90 odst. 1, §92 xxxx. 1 x 2 x §93 x 94, §99, §132 xx 140, §148, §150 xxxx. 2 x 3, §163, §165 xx 168 xxxxxxxx xxxxx).
(3) Xx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx vyučování žáků xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zařízení x xxxxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx koná.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Sb.
§67
Xxx xx x pracovněprávních xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x učňů xxxxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx studijních xxxxxxx, rozumějí se xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx učilištích; xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx učňovských zařízení, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx učiliště.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§69
§69 xxxxxx právním předpisem x. 188/1988 Xx.
§70
Xxxxxxx xx
1. zákon č. 89/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx poměru (xxxxxxxx xxxxx),
2. zákon č. 186/1960 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx a vzdělávání (xxxxxxx zákon),
3. xxxxx č. 63/1978 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x středních xxxx,
4. xxxxxxxx vlády Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 58/1973 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x o hospodářském xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx školách,
5. nařízení xxxxx Xxxxx socialistické xxxxxxxxx č. 91/1978 Sb., xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx,
6. nařízení vlády Xxxxxxxxx socialistické republiky x. 98/1978 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházka xx xxxxxxxxx školách xxx mládež vyžadující xxxxxxxx xxxx.
§71
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. září 1984 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xx 20, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxx x. r.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 29/84 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1984 x xxxxxxxx ustanovení §18 až 20, xxxxx xxxxxxxx účinnosti xxxx 4.4.1984.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
188/88 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x účinností xx 1.1.89
171/90 Xx., kterým xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.6.90
522/90 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx školský xxxxx
x xxxxxxxxx xx 5.1.91
134/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 29/1984 Xx., o xxxxxxxx základních a xxxxxxxxx škol (školský xxxxx)
x xxxxxxxxx xx 12.5.93
190/93 Xx., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxx x. 29/84 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 188/88 Xx., zákona č. 171/90 Sb., zákona x. 522/90 Xx x xxxxxx x. 134/93 Xx, xxxxx XXX č. 564/90 Xx., x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xx školství, x xxxxx XXX x. 76/78 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 31/84 Xx. x xxxxxx ČNR x. 390/91 Sb.
x xxxxxxxxx xx 15.7.93
331/93 Xx., o státním xxxxxxxx XX xx xxx 1994 a x změně x xxxxxxxx některých xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.94
49/94 Xx., nález ÚS XX ve xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx X zákona x. 190/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 29/84 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 21.3.94
256/94 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/84 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX č. 390/91 Xx., x předškolních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 564/90 Xx., x státní xxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, ve xxxxx zákona č. 190/93 Xx.
s xxxxxxxxx od 30.12.94
138/95 Xx., xxxxxx xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 29/84 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 188/88 Sb., xxxxxx x. 171/90 Sb., xxxxxx č. 522/90 Xx., xxxxxx č. 134/93 Sb., zákona x. 190/93 Sb., xxxxxx x. 331/93 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XX x. 49/94 Sb. a xxxxxx x. 256/94 Xx., a zákon XXX x. 76/78 Xx., x školských xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx XXX x. 31/84 Sb., xxxxxx XXX x. 390/91 Xx. a zákona x. 190/93 Sb.
x xxxxxxxxx xx 27.7.95, xxxxx §6 xxxx. 3 x 5, které mají xxxxxxxx xx 1.9.96
258/96 Sb., xxxx znění právního xxxxxxxx x. 29/84 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 77/96
306/99 Xx., x xxxxxxxxxxx dotací xxxxxxxxx školám, xxxxxxxxxxx x školským zařízením
x účinností xx 3.12.99
19/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/84 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 18.2.2000
132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o krajích, xxxxxxx x obcích, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2001
284/2002 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 564/90 Xx., x xxxxxx správě x samosprávě xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx
x xxxxxxxxx xx 28.6.2002
182/2003 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 29/84 Xx., x xxxxxxxx základních škol, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx škol (xxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností xx 12.6.2003
362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)
18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx státních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace)
x xxxxxxxxx od 23.1.2004
436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx
x účinností xx 1.10.2004
626/2004 Xx., x změně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xx realizaci xxxxxxx veřejných financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2005
530/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 362/2003 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x zákon č. 153/94 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx službách ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2006
Xxxxxx předpis x. 29/84 Sb. xxx xxxxxx právním předpisem č. 561/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §347 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 109/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxx XXX č. 564/1990 Sb., x xxxxxx správě a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx., xxxxxx x. 256/1994 Xx. x zákona x. 139/1995 Xx.
3) Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků Xxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 100/1970 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §5 xxxxxx XXX x. 576/1990 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx prostředky České xxxxxxxxx a obcí x České republice (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx znění xxxxxx XXX č. 166/1992 Xx.
6) §82 xxxxxxxx xxxxx.
7) §348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §29 xxxx. 4 x §30 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 116/1990 Sb., x nájmu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 403/1990 Xx.
10) Xxxxx XXX č. 77/1978 Sb., xx xxxxx zákona XXX x. 49/1982 Sb., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x národních xxxxxxxx x xxxxxxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx střediskových xxxxxx, x xxxxxx XXX x. 31/1984 Xx.
11) §26, 26a x 26b xxxxxx ČNR č. 77/1978 Xx., xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 31/1984 Xx.
12) §18 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 76/1978 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13) §33 xx 36 xxxxxx XXX x. 76/1978 Xx., ve znění xxxxxx ČNR x. 31/1984 Xx.
14) §12 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 564/1990 Xx., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx školství.
15) Např. xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 76/1959 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
16) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve znění xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Xx.
17) §18 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
18) Xxxxx č. 76/1978 Sb., o školských xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
19) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx.
20) Xxxxxx 11 nařízení Rady (XXX) č. 1612/68 xx xxx 15. xxxxx 1968 o xxxxxx pohybu pracovníků xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 18/2004 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
22) Xxxxxx 39 Xxxxxx x Xxxxxxxxx hospodářském xxxxxxxx.
§37 zákona č. 18/2004 Xx.
23) Xxxxxx 9 Xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx společenstvím x xxxx xxxxxxxxx státy, xx xxxxxx xxxxx, x Švýcarskou xxxxxxxxxxx, xx straně xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx.
§37 xxxxxx x. 18/2004 Xx.
24) Xxxxx č. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
25) Xxxxx č. 325/1999 Sb., x xxxxx x x změně xxxxxx č. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx x azylu), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o zaměstnanosti.