Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.09.2004 do 30.12.2004.


Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon)

29/84 Sb.

ČÁST I. Základní ustanovení §1 §2 §3 §4
ČÁST II. Základní škola §5 §6
ČÁST II.A Základní umělecká škola §6a
ČÁST III. Střední školy
DÍL I. Výchova a vzdělávání ve středních školách §7 §8
DÍL II. Střední odborné učiliště
Výchova a vzdělávání ve středním odborném učilišti §9
Středisko praktického vyučování §9a
Zřizování a zrušování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování §10
Pracoviště praktického vyučování §10a
Úkoly orgánů a organizací §11 §11a
Finanční a materiální zabezpečení středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování §12 §13 §14
DÍL III. Gymnázium §15
DÍL IV. Střední odborná škola §16
Konzervatoř §17
DÍL V. Učiliště §17a
DÍL VI. Studium ve středních školách
Přijímání ke studiu ve středních školách §18 §19
Formy a průběh studia ve středních školách §20
Studium při zaměstnání, kombinované studium a studium jednotlivých vyučovacích předmětů §21
Praktické vyučování §22
Společensky prospěšná práce §23
Finanční a hmotné zabezpečení žáků středních a vyšších odborných škol §24
Ukončení studia ve středních školách §25
Nástavbové studium §26 §27
ČÁST III.A Vyšší odborná škola §27a §27b §27c
ČÁST IV. Speciální školy §28
Speciální základní školy §29
Speciální střední školy §30
Zvláštní škola §31
Odborné učiliště §32
Praktická škola §32a
Pomocná škola §33
ČÁST V. Povinná školní docházka
Začátek, délka a plnění povinné školní docházky §34 §35
Přihlašovací povinnost a péče o školní docházku §36
Osvobození od povinnosti docházet do školy a osvobození od povinné školní docházky §37
Plnění povinné školní docházky dětí osob se státní příslušností členského státu Evropské unie §37a
ČÁST VI. Společná ustanovení
Školní rok §38
Povinná dokumentace škol §38a
Učební plány a učební osnovy §39
Učebnice a učební texty §40
Rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků §41 §42 §43
Školy s celodenní výchovou a internátní školy §44
Součásti škol §45
Výchovné poradenství §46
Pomoc škol zájmovým organizacím dětí a mládeže §47
Pomoc praxe školám §48 §49
ČÁST VII. Pracovníci škol
Pedagogičtí pracovníci §50
Způsobilost a povinnosti pedagogických pracovníků §51
Uznávání odborné kvalifikace §52
ČÁST VIII. Školy řízené jinými orgány §53 §54 §55 §56 §57
ČÁST VIII.A Školy soukromé a školy církevní §57a §57b §57c
ČÁST IX. Zvláštní ustanovení §58 §58a §59 §60 §60a
ČÁST X. Přechodná ustanovení §61 §61a §62 §63 §63a §64 §64a §64b §64c §64d
ČÁST XI. Závěrečná ustanovení §65 §66 §67 §68 §69 §70 §71
Nález Ústavního soudu - č. 13/1996 Sb.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxx školy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, učiliště, xxxxxxx školy, speciální xxxxx a xxxxx xxxxxxx školy, pokud xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx vystupují xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx zařazování xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. 2)
(2) Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") xxxxxxxx za koncepci, xxxx x rozvoj xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx škola, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a speciální xxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx v §1 xxxx xxxxxxxxxx slučovat xxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx zřizovatelem obec, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu.
(3) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.
§3
(1) Xxxxxxx x vzdělávání xx uskutečňují v xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x případech hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx školní docházky, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx příslušejícím k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se x rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx jejich národnostního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx vzdělání x xxxxxx mateřském xxxxxx.
(3) Neslyšícím x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx znakové xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx.
§4
(1) Xx školách, které xxxx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx na bezplatné xxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx školách xx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx vyšších xxxxxxxxx xxxxxxx zřizovaných státem xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx od xxxx, xxx její výši x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx; x těchto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx od xxxx, xxx výši x způsob xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškou. Xxxxxx xxxxxx xxx vyšší xxx polovina xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.
(3) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx žákům xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x základní školní xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXX
§5
(1) Základní xxxxx xxxxxxxxx základní xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx rozumovou xxxxxxx xx xxxxxx vědeckého xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, humanity x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx výchovu x ekologickou xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výchovu.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx další xxxxxxx x xxxxx.
§6
(1) Xxxxxxxx škola xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x druhý xxxxxx xxxxxx až xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ročníků xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx zřídit xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx ročníky. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takové školy, xxxxxxxxx x plnění xxxxxxx školní xxxxxxxx x základní škole xx xxxxx ročníky.
(3) Základní xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nejméně 13 xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx tvořená xxxxxxxxxxxx třídami xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 15 žáků xx třídě. Xxxx xxxxxxxx xxxxx mohou xxx zřízeny xxxxx, xxxxxxxx jsou jedinou xxxxxxxx školou x xxxx. O xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ministerstvo.
(4) Xxxx, kteří xxxxxx poslední xxxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedené x odstavci 2, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx x základní xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx každý ročník.
(5) Xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 17 xxxx xx třídě. X xxxxxxxxx hodných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx krajského xxxxx, xxxxxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ X
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
§6x
Xxxxxxxx xxxxxxxx škola
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx základy xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx studium učebních x xxxxxxxxxx oborů xx středních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx vysokých xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxxxxx uměleckých školách xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, taneční, xxxxxxxx x literárně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x nich.
(3) Xxxxxxxx umělecká xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx školy; může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXX
XXX XXXXX
XXXXXXX X XXXXXXXXXX VE STŘEDNÍCH XXXXXXX
§7
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx, úplné střední xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx odborné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx x činností x xxxxxxxx hospodářství, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxx a x xxxxxxxxx oblastech xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx školy xxxxxxxxx jednotu xxxxxxx x xxxxxxxxxx, spojení xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvoj xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x v souladu xx zásadami xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx práci x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x poskytují xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx a výchovu xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx též xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx: střední odborné xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx školu.
§8
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všeobecné vzdělání x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx střední vzdělání x úplné střední xxxxxxx vzdělání zahrnuje xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx vzdělání x odbornou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx škol; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, úplné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx středním xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Vyšší xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x konzervatořích zahrnuje xxxxxxxxx xxxxxxxx, uměleckou xxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxx absolutoria.
DÍL XXXXX
XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
§9
Výchova x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx učilišti
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx povolání a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx studium xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zkouškou.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx připravuje ve xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolání x xxxxxxxxx technickohospo- dářských xxxxxxxx xxxxxxxxxx charakteru. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx žákům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, praktické xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx mimo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výchovu xxxx xxxxxxxxx.
(4) Ministerstvo x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx žáky xx xxxxxxxxxx postižením. 26)
§9a
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx praktické vyučování x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx stanovených učebních xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, přitom spolupracuje xx středním odborným xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx středních xxxxxxxxx učilišť x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování
(1) Vláda stanoví xxxxxxxxx na návrh xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx je povinen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k jejich xxxxxxxxxxxx x finančnímu xxxxxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx, zrušení nebo xxxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba souhlasu xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx xxx přípravu xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx určitou xxxxxxxxxx.
(4) Pokud státní xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, které xxxxxxxx právo hospodaření xxxxx §11a, požádá xxxxxxxxx xxxxx státní xxxxxx, na který xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, o bezplatné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx orgán xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx organizací xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xx vymezí xxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx praktického vyučování.
(5) Xxxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
§10x
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx praktické xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx teoretické xxxxxxxxx x výchovu xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx školství xxxxx, pro xxxxxxx xx žáci xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx, xxxxx xxxxxx pracoviště xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx učilištěm, xxxxx xxx xxxx zajišťuje xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx, xxxxx zřídil xxxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx a xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxx občany, xxxx tito xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx vynaložených na xxxxxx xxxxxxxx.
§11
Xxxxx xxxxxx a organizací
(1) Xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx zřizují xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x v rozsahu xxx xxxxxxxxxx xx xxxx; xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx schopností x iniciativy žáků x jejich xxxxxxxxx x xxxxx.
(2) Xxxxxx v xxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilištích xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx, xxxxx rozhodly o xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učiliště xxxx xxxxxxxxx praktického xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyučování, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxx.
(4) V xxxxxxx xxxxxx družstva, popřípadě xxxxxxxxx odborného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx střednímu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx praktického vyučování xxxxx, xxxxx zřídí xxxxxxx xxxxxxx učiliště xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx odbornému xxxxxxxx xxxx středisku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x podrobnější vymezení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilištích x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx jejich zřizování.
§11x
(1) Xxxxx xx středisko xxxxxxxxxxx vyučování xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, uzavřou xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30.6.1991 x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.6.1990 xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o dočasném xxxxxxx 7) xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxx. 9)
(2) Xxxxx xxxxxx podnik xxxx organizační xxxxxx xxxxx, xxxxxxx vnitřní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx učiliště xxxx středisko xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx 2. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxxx střednímu xxxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxx.
(3) Podrobnosti xxx xxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.
(4) Spory x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx xxxxx.
§12
Finanční x materiální xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x středisek praktického xxxxxxxxx
(1) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx 5) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx:
a) xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mistrů xxxxxxx xxxxxxx, vychovatelů x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na učebnice, xxxxxx texty x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx žákům poskytují xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx pro potřeby xxxxxxxxxxxx vyučování.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se provádí x xxxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx něž se xxxx připravují xx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xx xxxx nepřipravují xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx ostatní xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx x xxxxx xxxxx žáků x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xx investice xxxxxxxxx xxxxxxxxx učiliště a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu. 5)
(6) Středním xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.
§13
§13 xxxxxxxx právním předpisem x. 522/1990 Xx.
§14
§14 xxxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 138/1995 Xx.
DÍL XXXXX
§15
Gymnázium
Gymnázium xx xxxxxxxxx vzdělávací xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx především xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Dále xxxxxxxxxx x xxx xxxxx některých xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx x x dalších xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx má xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx ročníků.
XXX XXXXXX
§16
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx odborná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x kulturních; xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxx studium xxxx xxxxxxx čtyři xxxx.
§17
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx typ xxxxxxx xxxxxxx školy, xxxxx xxxxxxxxxx xxx obor xxxx, hudba, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx i pro xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx osm xxxxxxx.
(2) Studium xx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§27b). Xxxx mohou xxxxxxx studium také xxxxxxxxx, nejdříve však xx xxxxxxx ročníku, x xxxxx xxxxx xx osmém xxxxxxx (§8 xxxx. 2).
DÍL XXXX
§17x
Xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x základní xxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxx ročníku xxxx devátý xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx úspěšným vykonáním xxxxxxxxx zkoušky.
(2) Xxxxxxxx se xxxxxxx x zrušuje podle §10 x xxxxxxxx xx xx xx §9 xxxx. 3, §11, §11a, 12, 14, §20 xxxx. 2 x §22 xx 25.
XXX ŠESTÝ
XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX
Přijímání xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx
§18
Právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mají žáci x další xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§19
(1) Xx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx prokázáním vhodných xxxxxxxxxx, vědomostí, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx gymnázia a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx žáci, xxxxx xxxxxxx ukončili xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx prvního xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx žáci, xxxxx xxxxxxx ukončili xxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy.
(3) X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx středních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx nebo xxxxxxxx přijímají xx xxxxxxx xxxxxxxxx zkoušky. Xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx nejdříve x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx týdnu xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx zašle xxxxxxx ředitel xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx zákonnému xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx, zašle ředitel xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxx do xxxxx dnů xx xxxxxxxxxx, nejdříve xxxx x posledním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.
(4) Xx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxx uchazeči, xxxxx získali xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x povinností xxxxxxxx středních xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx studiu xx xxxxxxxxx xxxxxxx; u xxxxxxxxx zdravotnických škol x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§20
Xxxxx x xxxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Studium xx xxxxxxxxx školách xx xxxxxxxxxx xxxx denní xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kombinované xxxxxxx xxxxx studijních xxxxx x ve xxxxxxxxx odborných učilištích x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ročníku x xxxxxxxxx xxxxxx. 11)
(3) Xxxxxxx školy xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx. Částečné xxxxxxxx xxxx může xxxxxxx xxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x od xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 10 xxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žáka, xxxx xxxxxxx školy xxxx xx základě xxxxxxx žádosti xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx uvolnit xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx-xx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx vyučování, xxxx z příslušného xxxxxxxx hodnocen.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, délku, xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx studijních x xxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx škol x dohodě x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
§21
Xxxxxxx xxx zaměstnání, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyučovacích xxxxxxxx
(1) Studium xxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx kombinovat x xxxxxx studiem (xxxxxxxxxxx xxxxxxx).
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zaměstnání xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělání xxxxx střední xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětů.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x kombinovaného xxxxxx, jakož i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětů; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
§22
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx středních xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a získání xxxxxxxxxx xxxxxxxx vědomostí x xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx praktického xxxxxxxxx xxxx odborný xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx. Odborná (xxxxxxxx) xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx i x období xxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxxx (učební) xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx vyučování xx xxxxxxxxxxx xx školách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x orgánech x xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx u fyzických xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x daném xxxxx.
§23
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce žáků xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx pouze x xxxx mimo xxxxxxxxx.
§24
Finanční x hmotné zabezpečení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Žákům středních xxxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxxx xxxx národních xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx odborném xxxxxxxx nepřipravují xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů. Xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx středisku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx vyučování připravují xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytuje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx odborným xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Finanční xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx finanční x xxxxxx zabezpečení. Finanční x hmotné xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x x období xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx středních xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx je xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxx, u xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx ubytování x xxxxxxxxxx bezplatně.
(2) Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx odborných xxxx x xxxxxxx odborných xxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytování. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a hmotné xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x prostředků organizací.
(3) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x hmotném xxxxxxxxxxx žáků středních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§25
Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) X xxxxxxxxx, šestiletém x xx čtyřletém denním xxxxxx xxxxxxxx x xx studiu xxx xxxxxxxxxx se studium xxxxxxxx xxxxxxxxx zkouškou. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx může xxx xxxxx studia xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx. Xx čtyřletých xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x pětiletých oborech xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odborné xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Nástavbové xxxxxxx xx xx dvouletém xxxxxx studiu a xxxxxxxx studiu při xxxxxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxx, x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilišť xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxxxx úspěšně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zkoušku, xxxxxxxx xxx žákem školy.
(4) Nevykonal-li žák xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x učebním xxxxx x byla xx xxxxxxxx opravná zkouška, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, zachovávají xx mu práva x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx druhého xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx dni, xxx xxx závěrečnou xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxx-xx xxx v určeném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo ve xxxxxxxxx odborných xxxxxxx xx studiu xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx mu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx práva a xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx školního roku, x němž xxx xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 a 5 xxxx dotčena xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Žákem xxxxxxxx xxx xxxx xxx žák, xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx nebylo povoleno xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx zkoušky nebo xxxxxxxxx zkoušky xxxx xx xx studia xxxxxxxx.
(8) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx být žákem xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(9) Ministerstvo xxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx bližší xxxxxxxx xxxxxxxxxx studia xx xxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x Ministerstvem zdravotnictví.
§26
Nástavbové xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx uchazeče, xxxxx získali xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx se xxx xxxxx některých xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx, x pokud xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví stanoví xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx ústředními xxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxx, obsah, xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx studia x způsob xxxx xxxxxxxxxx.
§27
Podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx středních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisy.
XXXX XXXXX X
XXXXX ODBORNÁ XXXXX
§27x
(1) Xxxxx odborná xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odborných xxxxxxxx nebo prohlubuje xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxx škola xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx odborné xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; denní xxxxxxx trvá nejméně xxx x nejvíce xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx. Pokud xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx praktická xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxx xxxxx nejvíce xxx a xxx xxxx. Xxx, xxxxx xxxxxxx vykonal absolutorium, xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx školy. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ministr.
(3) Xx xxxxxx xx xxxxxxx odborných školách xx xxxxxxxxx žáci x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx získali xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx odborné xxxxxxxx. V rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx žáci xxxx xxxxxxxx přijímají xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx nebo uchazeče xx xxxxxx zašle xxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx přijímací xxxxxxx. Xxxxxx-xx xx přijímací xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx anebo xxxx xxxxxxxxx zástupci rozhodnutí x přijetí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx klasifikačním xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(5) Podmínkou xxx xxxxxxxx absolutoria xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx studia xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odborné xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(6) Xx studium ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahuje §20 xxxx. 1 až 3 xxxxxxx.
§27b
(1) Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x odborných xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx; x konzervatoři xxxx z absolventského xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx zkušební xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pracovník x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, místopředseda x xxxxxx učitel. Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx návrhu ředitele xxxxx, jsou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce nebo xxxxxxxxxxxxxx výkonu, oponent x přísedící. O xxxxxxxx zkoušky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx hlasováním. Xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx hlas xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx může xxx xxx jednou. Xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx absolutorium, vydá xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx absolventa xxxxx odborné školy. Xxxxxxxxx-xx xxx x xxxxxxx xxxxxxx úspěšně xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, zachovávají xx xx práva a xxxxxxxxxx žáka xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxx, kdy xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§27c
(1) Xxxxxxxxxxx x organizaci xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx školách stanoví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x stravování xxx xxxxx vyšších odborných xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxx xxxx..
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX
§28
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyučovacích xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx žákům xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx tělesně xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx řeči, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx obtížně xxxxxxxxxxxxx x xxxxx nemocným x oslabeným, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx tyto žáky x xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx školami jsou xxxxxxxx speciální xxxxx x střední speciální xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx školách xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pokud tento xxxxx xxxxxxxxx jinak, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx školu xxxx xx xxxxxxx školu.
(4) Speciálními xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx základních xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx.
§29
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx základní xxxxx xxxxxxxxx žákům výchovu x xxxxxxxxxx xxxxx §5 x 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxx pro xxxx sluchově postižené, xxx žáky xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x vadami řeči, xxx žáky tělesně xxxxxxxxx, xxx xxxx x více xxxxxx, xxx xxxx obtížně xxxxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx devět xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx ročníků.
§30
Xxxxxxxxx xxxxxxx školy
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx školy xxxxxxxxx žákům xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §7 x 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; ve speciálních xxxxxxxxx školách se xxxxxxxxxx smyslově xxxx xxxxxxx postižení xxxx x žáci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx vzdělávat xxxxxxxx xx žáky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx: střední xxxxxxx učiliště, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xx projednání x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školách xx x dva roky.
§31
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx rozumovými xxxxxxxxxx, xxx které xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, ani xx xxxxxxxxx základní xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx xx devět xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxx.
§32
Xxxxxxx xxxxxxxx
(1) Odborné xxxxxxxx xxxxxxxxx odbornou xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx trvá xxx xx xxx xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úspěšným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žáků, kteří xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale jejichž xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žáci, kteří xxxxxxx ukončili xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školy.
(5) Xxxxxxx učiliště xx xxxxxxx xxxxx §10 a xxxxxxxx xx na ně xxxxxxxxxx §9 odst. 3 x 4, §10a, §11, §11a, §12, §20 xxxx. 2, §22 xx 24 x §25 xxxx. 1 až 4 a xxxx. 6 xx 8.
§32x
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žáky xxx výkon jednoduchých xxxxxxxx. Příprava trvá xxxxx až xxx xxxx.
(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx ročníku xxxxxxxx školy, xxxxxxxxx xxxxxxxx školy. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxx x žáky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx x dvouletou přípravou xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku xx xxxxxxxx (§31) xxxx xxxxxxx xxxxx (§33).
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx ukončuje xxxxxxxx vykonáním xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§33
Pomocná xxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obtížně xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx však schopni xxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návyků xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx dovedností x xxxxxxxx xxxxx potřeby.
(2) Xxxxxxx škola xx deset xxxxxxx.
(3) Před xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxx osvobozením xx povinné xxxxxx xxxxxxxx podle §37 xxxx. 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxx jednoho xx xxx let.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
§34
Xxxxxxx, délka x xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx dovrší xxxxx xxx věku. Xxxx, xxxxx xxxxxx šestý xxx xxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxxx být xxxxxxx xx školy, xx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx o xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nebo občan, xxxxxxxxx ústav, xxxxx xxxx dítě xx xxxxxxx soudního xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx").
(2) Xxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-xx x to xxxx zákonný xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky x xxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx rozhodne na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, pedagogicko-psychologické xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxxx").
(3) Xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx školy xx xxxxxxxxxx xx zákonnými xxxxxxxx dodatečně odložit xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xx následující xxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx docházka xxxx xxxxx xxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyučování školního xxxx, x němž xxxxxx xxxxxxxx rok xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) U xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx tělesně postižené xxxx xxxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dosažením xxxxxxxxxx vzdělání. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postiženého xxxxxx stanoví ministerstvo xxxxxxxxx.
§35
§35 xxxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 171/1990 Xx.
§36
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x péče x školní docházku
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx nebo občan, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx; je xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx žáka xx střední školy. Xxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxx dbát, xxx x tam docházel xxx xxxxxxxxxx a xxxx.
§37
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx školy x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxx, xxxxx pro xxxx xxxxxxxxx stav xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx takovou formu xxxxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxx xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx xxxx při xxxxxx docházce.
(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx posouzení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx povinné xxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx stanoví xxxxx vzdělávání, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§37x
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie
(1) Pro xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x které mají xxxxxxxx na území Xxxxx republiky, kde xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávala xxxxxxxx xxxxxxx x pracovněprávním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx studuje, xxxx xxxxxxx právo pobytu xx xxxxx České xxxxxxxxx x jiného xxxxxx, x xxx xxx je školní xxxxxxxx povinná, xxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxxxxxx přípravu x xxxxxx začlenění xx xxxxxxxx školy, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx potřebám těchto xxxx,
x) bezplatné xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxx xxxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxx původu xxxxxx xxxxxxx výuky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx země xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uskutečňovat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§37x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2002 Xx. x účinností xx 28.6.2002
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§38
Xxxxxx xxx
(1) Xxxxxx xxx začíná 1. xxxx běžného xxxx a xxxxx 31. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; xxxxx se xx období xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§38a
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxx, předškolních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx všech xxxxxxx a xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx, xxxxxx výkazy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx žáků xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxx do xxxxx, x studijním xxxx xxxxxxx oboru, x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x ukončení školní xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx, xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx uměleckých xxx,
x) protokoly x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx studia, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků s xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1, xxx xxxxxxxxx povinné mlčenlivosti x xxxxxx údajích,
x) knihu úrazů,
x) hospodářskou xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, 8)
x) personální xxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Ministerstvo xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx formu xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxxxx vydává přehled xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) x údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x), x) x x) xx xxxxx, termínech x na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§38x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 138/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.7.1995
§39
Xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx
(1) Xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx schválených xxxxxxxx dokumentů, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahových xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx "učební xxxxxxxxx").
(2) Učební dokumenty xxx xxxxxxx zdravotnické xxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx ostatní xxxxxxx xxxxx vydává xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy.
§40
Xxxxxxxx x učební xxxxx
(1) Xxx výchově x xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x jiné xxxxxxxx a učební xxxxx.
(2) Učebnice x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předmětů xxx střední zdravotnické xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; učebnice x učební texty xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle seznamu Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a talentů xxxx
§41
X xxxxxxxxxx x středních xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadání x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxx zřizovat xxxxx nebo xxxxx x rozšířenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxx získává x xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx i xx xxxxxxx škole xxxxxxxx.
§42
(1) Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx žák xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxx.
(2) Xxxxxxxxx nadaným x xxxxxxxxxxxx xxxxx středních xxxx a vyšších xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plánu, x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx plánem x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxx.
§43
Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxxx mimořádného xxxxxx x xxxxxxx xxxx.
§44
Školy x celodenní xxxxxxxx x internátní školy
(1) X xxxxxxx x potřebami společnosti xx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, střední xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x celodenní xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx poskytují xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx žáky, xxxxx je třeba xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx, lze x xxxxxxxx škole xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ubytování x xxxxxxxxxx.
§45
Xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx zařízení, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx klub, xxxxxxxx, internát, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x středních x xxxxxxx zdravotnických škol Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvod, xxxx xxx xxxxx součásti xxxxx zřízeno xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 12)
§46
Výchovné xxxxxxxxxxx
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a školským xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, žákům x jejich zákonným xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x otázkách xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx poradenská xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výchovného xxxxxxxxxxx upravují zvláštní xxxxxxxx. 13)
§47
Xxxxx xxxx zájmovým xxxxxxxxxxx xxxx x mládeže
Xxxxx poskytují xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dětí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxx.
§48
Xxxxx xxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx rozvoji xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx personálních x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro činnosti xxxx a pomáhají xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pracovníkům x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
§49
(1) Xxxxxx, organizace x xxxxx, xxxxx zabezpečují xxxxxxx x vzdělávání, xxxxxxxxx bezpečnost x xxxxxxx xxxxxx žáka xxx xxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx bezpečnost a xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx zabezpečují xxxxxxx x vzdělávání, zabezpečují xxxxxxxx i xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vývoje, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nebo zvětšeny xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx předpisy x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx povinna xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx x Ministerstvo zdravotnictví xxxxx xxxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ochraně zdraví xxxx x x xxxxxxx žáka před xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx způsobeny xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx činností xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx školy za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXXXX XXXX
§50
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx ředitelů x xxxxxxxx ředitelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, speciálně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx poraden, xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, školských zotavovacích xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx další vzdělávání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zařízení xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxx mistři xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx tříd xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilišť.
(2) Pedagogičtí xxxxxxxxxx xxxxxxx x vychovávají xxxx x xxxxxx xxxx dospělé x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxxxx školách xxxx xx xxxxxxxxxxx školách xxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§51
Způsobilost x povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sítě xxxx, předškolních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sestávající z xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x českého xxxxxx xxxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx trestný čin xxx xx trestný xxx nedbalostní spáchaný x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx podle odstavce 1, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx požadavků xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx způsobilost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx jazyka, x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx škole. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se nevyžaduje x
x) osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vzděláváním ve xxxxxxx škole x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx vzdělání xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vysokou xxxxxx x xxxxxx xxxxxx,
x) osoby, x xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxx pracovního místa xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx jazykem,
x) xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx maturitní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x literatury.
(3) Xxxxxxxxxxx pracovníci vychovávají xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x demokracie; xxxx xxxxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx obecně závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazným xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pedagogických xxxxxxxxxx.
§52
Uznávání xxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx rodinnými xxxxxxxxxxx 20) xxxxx xxxx zčásti xxxx xxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. 21)
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xx xxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxx xxxxxx
x) státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, 22) xxxxxxxxx x odstavci 1,
x) občané Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 23)
c) xxxxxx příslušníci xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx oprávnění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx povolení x xxxxxx 24) xxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxx, 25) xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx v xxxxxxxxx x) xx x).
XXXX OSMÁ
XXXXX ŘÍZENÉ XXXXXX XXXXXX
§53
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx střední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx na ně xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §56a, §912, §17a, §19 xxxx. 2, §24, §2833, §34 odst. 1 xx 3 x 5, §37, §42 xxxx. 1, §46, §54 xx 57c, §58 písm. x), §60; ustanovení §38a xx na xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxx zřizuje, xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx všeobecně pedagogických xxxxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx středních xxxx a vyšších xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx ústřední xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxx ministr xxxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxx žáků x xxxxxxx xxxxxxxxxx škol, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxx zvláštními xxxxxxxx. 15)
§54
(1) Policejními xxxxxxx xxxx střední policejní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx školy; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x výjimkou §5 xx 6a, §9 xx 15, §17 x 17a, §19 xxxx. 2, §24 xxxx. 1, §28 xx 33, §34 xxxx. 1 xx 3 x 5, §36 a 37, §41, §42 xxxx. 1, §44 xxxx. 2, §45 xxxx. 2, §46 a 47, §53, §55 xx 57c, §58 xxxx.x), §60; ustanovení §19 xxxx. 4 x 5, §25, §27a xxxx. 2 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, §38 a 38a, §45 xxxx. 1 a §51 xx xx xx xxxxxxxx přiměřeně.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx zřizuje, xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona má xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx ministr xxxxxx.
(4) X xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx příslušníky Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx služební xxxxx xx xxxx zvláštními xxxxxxxx. 3)
§55
(1) Školy xxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona; xxxx xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx §5 xx 6a, §10 x 11, §12 odst. 2 až 5, §15, §17 x 17a, §19 odst. 2, §24 xxxx. 1, §25 xxxx. 4, §2837, §38 xxxx. 1, §42 xxxx. 1, §45 odst. 2, §46, §53 x 54, §56 xx 57c, §58 xxxx. b), §60; xxxxxxxxxx §19 xxxx. 4 x 5, §38a, §51 xx xx ně vztahují xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x vyšší xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřizuje, xxxxxxx x xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx všeobecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx řízení škol xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x ministerstvem.
(3) Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona xx ministerstvo nebo xxxx xxxxxx orgány, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx požární xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§56
(1) Xxxxxxx školy Xxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §56a, §914, §17, §19 xxxx. 2, §24, §28 xx 37, §41, §42 odst. 1, §44 xxxx. 2, §45 xxxx. 2, §46, §53 xx 55, §57 xx 57c, §58 xxxx. x), §60, 63 a 64; xxxxxxxxxx §25, 38, §45 xxxx. 1 x §51 xx xx xx vztahují xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spravedlnosti; xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxx, kterou xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxx poměry žáků x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx služby, xxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby, se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 4)
§57
Xx xxxxxxx odborná učiliště x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx povolání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení §14, §7 xx 9, §20, 22, §25 xxxx. 1 xx 3, §32, §34 xxxx.4, §39, 40, §48 xx 51, §56 xxxx. 2 x 3, §58 xxxx. a) x §59; xxxxxxxxxx §10 xx 12, §21, §25 odst. 4 x 5, §28 x 30 se xx xx vztahují xxxxxxxxx.
XXXX XXXX X
XXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXXXXXX
§57x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, soukromé xxxxxxxx umělecké školy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx střediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx učiliště, xxxxxxxx vyšší odborné xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx jsou školami xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx se xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 odst. 5, §10 x 10a, §11a, §18, §19 xxxx. 6, §22 xxxx. 3, §29 xxxx. 2, §30 xxxx. 3, §43, §53 xx 57, §58 xxxx. b) x §63 xxxx. 6 a 7.
(2) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx povinné školní xxxxxxxx a xx xxxxxx všeobecně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 306/1999 Sb.
§57b
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 16) (xxxx jen "církevní xxxxx") jsou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxxxxxx speciální školy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vyšší xxxxxxx xxxxx, církevní střediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, xxxx ustanovení xx xx xx vztahují x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 5, §10, 10a, 11a, 18, §19 xxxx. 5, §22 xxxx. 3, §29 xxxx. 2, §30 xxxx. 3, §43, §53 xx 57, §58 xxxx. x) x §63 xxxx. 6 x 7. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou právnickými xxxxxxx. 17) Totéž xxxxx xxx předškolní xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 18) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona. 16)
(2) Působnost při xxxxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§57c
Vzdělání xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx zařazených do xxxx xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 14) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
XXXX DEVÁTÁ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§58
Xxxxxxxxxxxx
x) řídí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx středních školách, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx školách; řídí xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x řízení xxxxxx xxxx,
x) xxxxxx x předchozím xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborových xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx pedagogické xxxxxxxxxx x xxxxxxx pracovníky xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx x xxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středních xxxxxxxxx xxxxxxx x zvláštních xxxxxxxxx učilišť.
§58a
V xxxxxxxxxx školách, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školách, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx školách x speciálních xxxxxxx xxxx povolena xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran a xxxxxxxxxxx xxxxx.
§59
Stupně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
§60
Pro xxxxxx, xxxxx nezískali xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx škola xxxx xxxxxxx škola organizovat xxxxx xxx získání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§60a
Působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§60x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 284/2002 Xx. x xxxxxxxxx xx 28.6.2002
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§61
(1) Žáci, xxxxx xx školním xxxx 1989/1990 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nebyli xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx střední xxxxx, kterou jim xxxxxxx výbor nabídl x xxxxx volných xxxx xx středních xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx základní školy.
(2) Xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 1990/1991 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx základní xxxxx a xxxxxxxxxx xx nebo xxxxxxx xxxxxxx do vybraných xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx středních xxxx, xxxxxxxxx x plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x devátém xxxxxxx xxxxxxxx školy. Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgány ministerstvo.
§61a
(1) Xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx 1995/1996 xxxxxx osmý xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokračují x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Střední xxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x oborem xxxxx, otevřou xx xxxxxxx xxxx 1996/1997 xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx výsledků xxxxxxxxxxx xxxxxx nejméně 15 xxxx. Xxxxxxxxxx x minimálním xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xx soukromé x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, mohou žáky, xxxxx ve školním xxxx 1996/1997 xxxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x devátém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x tím, že xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Podrobnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx žáků xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§61x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 138/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 27.7.1995
§62
(1) Xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx roce 1989/1990 xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx školní xxxxxxxx x získají xxxxxxxx vzdělání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Žáci xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xx xxxxxxx xxxx 1989/1990 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x získají základní xxxxxxxx xxxxxxxx ukončením xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx žáci, xxxxx xx xxxxxxx xxxx 1990/1991 xxxxxx xxxxx xxx školní xxxxxxxx.
§63
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx potřeby xx 1. září 1990.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxx xx xxxxxxx xx 1. září 1990.
(3) Xxxx, xxxxx xxxx x 1. xxxx 1990 xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx ročníku středních xxxx, dokončí xxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilišť, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zřízených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §10 x 10a, §11a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30. 6. 1991.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxxx x středních xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx §1 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1990.
(6) Xxxxxx postavení xxxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx zrušení xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx školy provést xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxx, xx základě žádosti xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(7) V případě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx jejímu kladnému xxxxxxxx.
§63x
(1) Xxxx, kteří xxxx x 1. xxxx 1995 žáky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx škol, xxxxxxx studium podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx středních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx 1996/1997.
(3) Xxxx, kteří xxxx k 1. xxxx 1995 žáky xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx osmiletého xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx část xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxx, xxxxx xxxx k 1. xxxx 1995 xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxx, xxxxx jsou x 1. xxxx 1995 xxxx pětiletého xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pětiletého xxxxxxxxxx xxxxx střední xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx učiliště, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisů.
§64
Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx zvláštní xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx školami xxxxx xxxxxx zákona (§29).
§64x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práce škol xx xxxxx §23 xxxxxxxxxx xx 1. xxxxx 1991.
§64x
(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx zdravotnictví Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ministerstvo xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx České socialistické xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx práce x sociálních xxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx xx xx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx věcí České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x sociálních věcí").
(2) Xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxx učiliště" xx xx xxxxx ustanoveních xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx".
§64x
(1) Xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx škol x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx 1993/1994 xxxxxxxx zřizovatel Ministerstvu xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 dnů ode xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx platí vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x tělovýchovy x. 353/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§64d
§64x xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 284/2002 Xx.
ČÁST XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§65
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (§22) se xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx učebními xxxxx a učebními xxxxxxxx.
(2) Xx xxxxxx poměry xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahují ustanovení xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x dobu xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a ochranu xxxxxx xxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx (§83 x 84, §87 xx 89, §90 xxxx. 1, §92 xxxx. 1 x 2 x §93 x 94, §99, §132 xx 140, §148, §150 xxxx. 2 x 3, §163, §165 xx 168 xxxxxxxx xxxxx).
(3) Xx xxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx žáků xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
§66
§66 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Sb.
§67
Xxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx zabezpečení xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx povolání x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx též xxxx xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx učilištích x odborných učilištích; xxx xx x xxxxxxxx předpisech upravuje xxxxxxxxxxx učňovských zařízení, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx.
§68
§68 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 188/1988 Xx.
§69
§69 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 188/1988 Xx.
§70
Xxxxxxx xx
1. xxxxx č. 89/1958 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx poměru (xxxxxxxx zákon),
2. xxxxx č. 186/1960 Sb., o soustavě xxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx),
3. xxxxx č. 63/1978 Sb., x opatřeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx,
4. xxxxxxxx xxxxx Československé xxxxxxxxxxxxx republiky č. 58/1973 Sb., x internátních xxxxxxxxx xxxxxxx xxx pracující x o hospodářském xxxxxxxxxxx studujících na xxxxxx xxxxxxx,
5. nařízení xxxxx České xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 91/1978 Sb., xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,
6. xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx socialistické xxxxxxxxx x. 98/1978 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházka xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx mládež xxxxxxxxxx xxxxxxxx péči.
§71
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. září 1984 s xxxxxxxx xxxxxxxxxx §18 xx 20, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Husák x. x.
Indra x. x.
Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 29/84 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1984 x výjimkou ustanovení §18 xx 20, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 4.4.1984.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
188/88 Sb., xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.89
171/90 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zákon
s xxxxxxxxx xx 1.6.90
522/90 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje školský xxxxx
x xxxxxxxxx xx 5.1.91
134/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákon x. 29/1984 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (školský xxxxx)
x účinností xx 12.5.93
190/93 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 29/84 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 188/88 Xx., xxxxxx x. 171/90 Xx., zákona x. 522/90 Sb x xxxxxx x. 134/93 Xx, xxxxx XXX x. 564/90 Xx., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx školství, x xxxxx ČNR x. 76/78 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona XXX x. 31/84 Xx. x xxxxxx XXX x. 390/91 Xx.
x xxxxxxxxx xx 15.7.93
331/93 Xx., x státním xxxxxxxx ČR na xxx 1994 x x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx
x účinností xx 1.1.94
49/94 Xx., xxxxx ÚS XX xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx I xxxxxx x. 190/93 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 29/84 Xx., x soustavě základních x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 21.3.94
256/94 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 29/84 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon XXX x. 390/91 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx XXX x. 564/90 Xx., x xxxxxx xxxxxx x samosprávě xx školství, xx xxxxx xxxxxx č. 190/93 Sb.
x xxxxxxxxx od 30.12.94
138/95 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje xxxxx x. 29/84 Xx., x soustavě základních x xxxxxxxxx škol (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 188/88 Sb., zákona x. 171/90 Sb., xxxxxx x. 522/90 Xx., xxxxxx x. 134/93 Xx., xxxxxx x. 190/93 Sb., xxxxxx x. 331/93 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ČR x. 49/94 Xx. x xxxxxx x. 256/94 Xx., x zákon XXX x. 76/78 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XXX x. 31/84 Xx., xxxxxx XXX x. 390/91 Xx. a xxxxxx x. 190/93 Sb.
x xxxxxxxxx xx 27.7.95, kromě §6 xxxx. 3 x 5, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 1.9.96
258/96 Sb., xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx č. 29/84 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxxxx x. 77/96
306/99 Xx., x poskytování dotací xxxxxxxxx školám, xxxxxxxxxxx x školským xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 3.12.99
19/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 29/84 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx odborných xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 18.2.2000
132/2000 Xx., x změně x xxxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x krajích, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx
s účinností xx 1.1.2001
284/2002 Sb., kterým xx mění xxxxx x. 564/90 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx další zákony
x účinností xx 28.6.2002
182/2003 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 29/84 Xx., x xxxxxxxx základních škol, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností od 12.6.2003
362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků xxxxxxxxxxxxxx sborů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx x. 530/2005 Xx. byla změněna xxxxxxxx na 1.1.2007)
18/2004 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace)
x xxxxxxxxx od 23.1.2004
436/2004 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.10.2004
626/2004 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxx na realizaci xxxxxxx veřejných financí x xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2005
530/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx x. 153/94 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX, xx znění pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 29/84 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 561/2004 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2005.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §347 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 109/1964 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxx XXX č. 564/1990 Sb., x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 190/1993 Xx., xxxxxx x. 256/1994 Xx. x zákona x. 139/1995 Sb.
3) Xxxxx XXX č. 186/1992 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxx č. 100/1970 Sb. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) §5 xxxxxx XXX x. 576/1990 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx republiky), xx xxxxx xxxxxx XXX č. 166/1992 Xx.
6) §82 xxxxxxxx xxxxx.
7) §348 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) §29 xxxx. 4 x §30 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
9) Xxxxx č. 116/1990 Sb., o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 403/1990 Xx.
10) Zákon XXX č. 77/1978 Sb., xx xxxxx xxxxxx ČNR x. 49/1982 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x upravuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx obcích, x xxxxxx XXX x. 31/1984 Sb.
11) §26, 26a a 26b xxxxxx ČNR č. 77/1978 Xx., ve xxxxx xxxxxx XXX x. 31/1984 Sb.
12) §18 xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 76/1978 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
13) §33 xx 36 zákona XXX x. 76/1978 Xx., xx xxxxx xxxxxx ČNR č. 31/1984 Xx.
14) §12 xxxx. 5 písm. x) xxxxxx České xxxxxxx xxxx x. 564/1990 Sb., o xxxxxx správě x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.
15) Xxxx. xxxxxx xxxxx č. 92/1949 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 76/1959 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) Xxxxx č. 3/2002 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx církví a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxx xxx č. 4/2003 Sb.
17) §18 xxxx. 2 xxxx. x) občanského zákoníku.
18) Xxxxx č. 76/1978 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19) Xxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx příslušníků bezpečnostních xxxxx.
20) Článek 11 xxxxxxxx Xxxx (XXX) x. 1612/68 xx dne 15. xxxxx 1968 o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
21) Zákon č. 18/2004 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikace x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx).
22) Xxxxxx 39 Xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§37 zákona x. 18/2004 Sb.
23) Článek 9 Xxxxxx mezi Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx, x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxx.
§37 zákona x. 18/2004 Sb.
24) Xxxxx č. 326/1999 Sb., o pobytu xxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
25) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu x x xxxxx xxxxxx x. 283/1991 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxx o xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
26) §67 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx.