Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.08.2016.


Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
357/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ NÁRODNÍHO BOJE ZA VZNIK A OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA A NĚKTERÝCH POZŮSTALÝCH PO NICH, ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU NĚKTERÝM OSOBÁM A JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA NĚKTERÝM ÚČASTNÍKŮM NÁRODNÍHO BOJE ZA OSVOBOZENÍ V LETECH 1939 AŽ 1945

HLAVA PRVNÍ - OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ODBOJE ZA I. A II. SVĚTOVÉ VÁLKY §1 §2 §3 §4

HLAVA DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK K DŮCHODU §5 §6 §7 §8

HLAVA TŘETÍ - JEDNORÁZOVÁ PENĚŽNÍ ČÁSTKA NĚKTERÝM ÚČASTNÍKŮM NÁRODNÍHO BOJE ZA OSVOBOZENÍ V LETECH 1939 AŽ 1945 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o mimosoudních rehabilitacích §17

ČÁST TŘETÍ §18

ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích §19

ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů §20

ČÁST ŠESTÁ - Změna soudního řádu správního §21

ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o správních poplatcích §22

ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST §23

Nález Ústavního soudu - č. 88/2008 Sb.

č. 108/2009 Sb. - §6

č. 212/2016 Sb. - Čl. VI

INFORMACE

357
XXXXX
xx xxx 19. xxxxx 2005
o ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx Československa x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účastníkům xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945 a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OCENĚNÍ XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XX XXXXX A OSVOBOZENÍ XXXXXXXXXXXXXX X NĚKTERÝCH XXXXXXXXXXX PO XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX BOJE ZA XXXXXXXXXX X LETECH 1939 AŽ 1945

XXXXX XXXXX

XXXXXXX XXXXXXXXX ODBOJE XX X. X XX. XXXXXXX XXXXX

§1

(1) Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx republiky, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 255/1946 Xx., x příslušnících xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx, x xxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxx §8 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 462/1919 Xx. x. x x., x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 196/1946 Xx., a xxxx xxx x xxx xxxxxx potvrzení xxxxxxxxxxx vojenského xxxxxx,

x) x pobírají xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx stupně x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1).

(2) Xxxx hlava se xxxxxx vztahuje xx xxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xx osobách xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchod x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxx takový xxxxxx xxxx vyplácen xxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx důchod xxxxxxxxxx hranici xxxxxxxx xxxxxx úhrnu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1996.

(3) Tato xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 255/1946 Xx., a xxxx xxxxxx xxxxx §8 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx zemřel xx xxxxxxxxxxx vazbě, vězení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx násilně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jestliže občan xx dni úmrtí xxxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),

x) x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1).

§2

(1) Xxxxxx xxxxxxx x §1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx (dále xxx "příplatek"). Xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 3 xx nárok xx příplatek xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx důchodu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx započatý xxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx uvedených x §1 xxxx. 1 ve xxxx 50 Xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx 200 Xx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanoví polovinou xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxx xxxx xxxxxxx 200 Xx xxxxxxx.

(4) Příplatek x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dvěma xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx však xxxxxxx 200 Kč xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xx osobách, xxxxx padly, byly xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx vyšetřovací vazbě, xxxxxx, koncentračním xxxxxx xxxx internačním xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odbojové xxxxxxxx xxxxxxx osoby x částky

a) 3 000 Xx, xxx-xx o xxxxx nebo xxxxxx, xxxx

x) 2&xxxx;400 Xx, xxx-xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx 18 xxx.

(6) Celková xxxx xxxxxxxx činnosti xx xxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx rozumí 30 xxxxxxxxxxxx dnů.

(7) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5 se xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx, a to xxxxx, popřípadě xxxxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx sirotka.

(8) Xxxxxxxxx xxxx součástí xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důchodu xxxxxxxxx x §1, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vyplácí xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx pojištění2).

§3

(1) O nároku xx xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx písemné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx; xxx-xx však o xxxxxxxxxx důchodu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxx žádost xxxxx nebo sepsat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Doklady x xxxxxxx se nevyžadují x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxx vznik xxxxxx xx výplatu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx obsaženy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxxx x výplatě xxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx uvedený x xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx dni xxxxxx žádosti.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx osobám xxxxxxxx x §1 xxxxxxxxx xxxxx při uplatňování xxxxxx nároků.

(5) Xxxx-xx x této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího organizaci x provádění sociálního xxxxxxxxxxx3), xxxxxxxx se xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx přezkumu rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, doručování písemností, xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, včetně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxx4), xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx výplaty, xxxxxxxx xxx x určení xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx příplatku přiznána xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxxx xx vzniku nároku xx výplatu xxxxxxxxx xx dne xxxxx xx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx žadateli.

(7) Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hrazeny xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx splatné x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v němž xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx bude xxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx měsíční xxxxxxx xx pátý měsíc xx xxxxxxxx žádosti xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx není xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx příplatek xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §2 odst. 2, 3 xxxx 4 xx xxxxxxx podle §2 xxxx. 8, x nimž xx xx doby xxxxx. Xxxxxx xx vychází x xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x roce 2005.

XXXXX DRUHÁ

ZVLÁŠTNÍ PŘÍSPĚVEK X DŮCHODU

§5

(1) Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxx starobní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1) x

x) xxxxxxx xxxx xxxx důchodu xxxxxxxx xxxx účastníkovi xxxxxx5), xxxx

x) kterému Xxxxxxxxxxxx obrany (dále xxx "xxxxxxxxxxxx") xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §7 xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx účasti na xxxxxxxx v květnu 1945 (dále jen "xxxxxxxxx") xx xxxxxx xxxxxxx ministerstvu xx xxxxxxx roku po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx

1. xx xxxxxxx rehabilitace xxxxx xxxxxx č. 119/1990 Sb., x xxxxxx rehabilitaci, xx znění xxxxxx x. 47/1991 Xx., xxxx x xxxxx xxxx odsuzující xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §2 xxxxxx č. 119/1990 Sb., xx xxxxx zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno xxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §22 xxxx. c) xxxxxx č. 82/1968 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxx xxxxxx alespoň 12 xxxxxx, xxxx

2. xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §17 odst. 1 xxxxxx x. 87/1991 Xx., x mimosoudních xxxxxxxxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxx táboře xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxx x. 87/1991 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 267/1992 Xx. x zákona x. 78/1998 Xx., xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx táborům xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 xxxxxx,

(xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xx xxxxx na zvláštní xxxxxxxxx x důchodu (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

(2) Nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx důchod x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx1) xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx důchod xxxxxxxxxx hranici xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx předpisů účinných xxxx 1. xxxxxx 1996. Pobíráním xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx x) xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx vdovského xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx osobě, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx, třebaže xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx třetího xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx pro xxxx xxxxx rozumí x xxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxxx omezena xx xxxxxx svobodě způsobem xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 12 xxxxxx, xxxxx byl xx ní xxxxxxx xxxxx smrti xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) a podle xxxxxxxx 2, xxx-xx x xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxxx x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx vymezeno anebo xxxxx xxxx trvat xxxx než 12 xxxxxx, xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx 12 měsíců. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dokladem x xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§6

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx 2 500 Xx měsíčně,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §5 odst. 1 xxxx. b) a xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxxxxx 1&xxxx;250 Xx xxxxxxx.

(2) X případě souběhu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx; xx-xx xxxxxx výše xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x důchodu xxxxxxxxxx xxxx invalidnímu.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 2 xxxxx xxxx vdovci, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vdovecký xxxxxx, xxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx.

(4) Zvláštní xxxxxxxxx vláda zvýší xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx cen v xxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rekreační xxxxxx xxxxxxx xxxxx x 5 %, x xx vždy xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx více let, xxxxx xxxxxxxx aspoň 5 % xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(5) Ustanovení §2 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx a §3 xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx 1945 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxx 30. xxxxxx x 12. xxxxxxx 1945 xxxxxxx po dobu 3 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxx xxxxxx Revoluční xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx povstaleckého velitelství.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) ověřeným potvrzením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx sdružující xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxx národní revoluce xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx svazu xxxxxxxxx xx xxxxxxx) xxxx složkou xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxx republiky (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ústavu x Praze nebo xxxxxxxxx xxxxxxx vydaného xx xxxxxxx archivních xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx výboru, obecního xxxxx xxxx xxxxxx xxx naroveň xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podkladů,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 občanů, xxxxx xxxx držiteli xxxxxxxxx x účasti xx národním xxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 255/1946 Sb. x xxxxxxxxx účastník povstání x xxxxxx 1945, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §5 odst. 1 xxxx. x), xxxx

x) xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(3) Potvrzení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxxx x. 255/1946 Xx. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x Ministerstvem xxxxxx.

§8

(1) Xxxxxx-xx xxxxx xx výplatu xxxxxxx xxxx 1. lednem 2006, xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx 2006. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 2005, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx důchodu, x xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx x §6 xx xxxxxxx podle odstavce 4, x xxxx xx xx doby xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx věty xxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx zvláštní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x roce 2006.

(2) Xxxxxxxx příspěvek xxxx xxxxxxxx nejpozději x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx 2006, xxxx-xx žádost xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2005, xxxxx xxxxxxxxxx xx 3 měsíců xx xxxxxx žádosti; xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx.

XXXXX XXXXX

XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX NĚKTERÝM XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX ZA XXXXXXXXXX X LETECH 1939 AŽ 1945

§9

Tato xxxxx xx vztahuje xx xxxxx stanovené x §1 xxxxxx x. 39/2000 Sb., x xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x spojeneckých xxxxx x letech 1939 xx 1945, ve xxxxx zákona x. 261/2001 Xx., x x §1 xxxxxx x. 261/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx vězňům x osobám x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 39/2000 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx československých xxxxxxxxxxxx xxxxx x spojeneckých xxxxx x xxxxxx 1939 xx 1945, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, neboť to xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx kratší xxx 3 měsíce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kratší xxx 2 měsíce, xxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxx").

§10

(1) Xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx jednorázové xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Nárok xx xxxxx uplatnit xx xxxxx písemné xxxxxxx x xxxxxx příslušného x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §13 xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006, jinak xxxxx xxxxxx; ustanovení §3 xxxx. 1 xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx platí xxx obdobně.

§11

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §9 xxxxxxxx ověřený xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 zákona č. 255/1946 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx opis xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5 zákona x. 34/1946 Sb., xxxx xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxxxx partyzána", x xxxxx ověřené xxxxxxx xxxxxxxxxxx nárok, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx částečném xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx věznění.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxx vdovou xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození xxxxx §1 xxxx. 1 bodu 1 xxxx. c) xx x), bodu 2 x xxxx. 2 xxxxxx č. 255/1946 Xx. xx sčítá. Xxxxxxx doba účasti x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx Svazu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx československé xxxxxx na Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.

§12

(1) Výše jednorázové xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození xx xxxxx v xxxxx xxxx trvající xxxx xxx 3 xxxxxx xxxx 30 000 Xx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození xxxxx §1 xxxx. 2 xxxxxx x. 39/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 261/2001 Xx., xxxx xxxxx, xxxxxx nebo xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 2 xxxxxx x. 261/2001 Xx., činí xxxx polovinu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1.

§13

O xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxx a o xxxx xxxxxxx rozhoduje Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxx důchod x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sociálního zabezpečení xxxxxxxxxxx ozbrojených sil6) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx věcně xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§14

(1) Řízení xxxxx xxxx hlavy se xxxxxxxx xx návrh xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxx xxxxxxxxx nárok, xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx částky, xxxxxxxx x případě xxxxx oprávněné xxxxx xx její xxxxxx.

(3) Xx řízení xxxxx xxxx hlavy xx xxxxxxx, xxxxx xx x této hlavě xxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxx7).

(4) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedeného x §13 lze podat xxxxxxx prostředek xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx obvodu xx xxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxx provedené xxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§16

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx částku hradí xxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

§17

Xxxxx č. 87/1991 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 264/1992 Xx., xxxxxx x. 267/1992 Xx., xxxxxx x. 133/1993 Xx., xxxxxx x. 115/1994 Xx., xxxxxx č. 116/1994 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 164/1994 Xx., xxxxxx x. 107/1995 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 2/1997 Xx., xxxxxx x. 134/1997 Sb., zákona x. 78/1998 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxx x. 153/1998 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vyhlášeného xxx č. 57/1999 Xx. a zákona x. 351/1999 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §29 xx xxxxxxxx 1 včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 5 x 6 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1 xx 4.

2. X §29 xxxx. 1 xx xxxx xxxxx zrušuje.

3. X §29 xxxxxxxx 2 zní:

"(2) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx,

x) na xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx smrti,

b) xxxxx xxxxxxx x táboře xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxx zařazeni x xxxxxx nucených xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimem xxxxxxxx táborům xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 12 měsíců.".

ČÁST XXXXX

§18

§18 (xxxx xxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 261/2007 Sb.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

§19

X §11 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 549/1991 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona č. 160/1995 Xx. x xxxxxx č. 151/2002 Xx., xx xx xxxxx "(zabezpečení)," xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx k xxxxxxx, zvláštního xxxxxxxxx x xxxxxxx,".

ČÁST XXXX

Xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx

§20

X §4 odst. 1 xxxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 259/1994 Xx., xxxxxx x. 149/1995 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., zákona č. 492/2000 Sb. x xxxxxx x. 669/2004 Xx., xx x xxxxxxx g) xx xxxx xxxxx xxxxx "x" xxxxxxxxx čárkou x xxxxxxxx se xxxxx "příplatek (xxxxxxxxx) x důchodu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2x) xxxx" a v xxxxxxx h) se xx konci doplňují xxxxx "xx níž xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních předpisů2c),".

Poznámka xxx xxxxx č. 2x zní:

"2c) Například xxxxxxxx xxxxx x. 622/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxxx xxxxx způsobených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx sociální, xxxxx x. 357/2005 Xx., x xxxxxxx účastníků xxxxxxxxx xxxx za xxxxx x osvobození Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, x zvláštním příspěvku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx 1939 až 1945 x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů.".

XXXX XXXXX

Xxxxx soudního xxxx správního

§21

V §7 xxxx. 3 zákona č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx slovo "x" xxxxxxxxx xxxxxx x xx slovo "xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxx1x)".

Xxxxxxxx pod čarou x. 1x zní:

"1a) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 622/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx příplatku x důchodu xx xxxxxxxx některých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx režimem x oblasti xxxxxxxx, xxxxx x. 357/2005 Xx., x ocenění xxxxxxxxx národního xxxx xx xxxxx a xxxxxxxxxx Československa x xxxxxxxxx pozůstalých po xxxx, o zvláštním xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx osobám, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx částce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx osvobození x letech 1939 xx 1945 a x xxxxx některých xxxxxx.".

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§22

X §8 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxx k xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k důchodu,".

XXXX XXXX

XXXXXXXX

§23

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení, s xxxxxxxx části druhé, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2006.

Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 zákona x. 357/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx základě xxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v kalendářním xxxxxx, x němž xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

2. Zvláštní xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx poskytnutí xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 357/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, k xxxxx tento xxxxxxxxx xxxxxx, splatné x xxxxxxxxxxx měsíci, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti.

§6 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 108/2009 Xx. s xxxxxxxxx od 1.7.2009

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x. 357/2005 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k důchodu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 212/2016 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.2016


Informace

Právní předpis x. 357/2005 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.9.2005, x xxxxxxxx části druhé, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2006.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů

s xxxxxxxxx xx 1.1.2008

88/2008 Sb., xxxxx XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx některých xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxxx č. 586/92 Xx., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (netýká xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)

x xxxxxxxxx xx 27.3.2008

306/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

108/2009 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příplatek x důchodu a xxxxxxxx příspěvek x xxxxxxx a x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2009

220/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů, x některé další xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 22.7.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx zřízením xxxxxxx xxxxxxxxx místa x xxxxxxx xxxxxxx daňových x xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2014

212/2016 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a další xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.8.2016

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §67 xxxxxx č. 155/1995 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 220/2011 Xx.
3) §86, 89, 90, 108, 111, 112, 116 x 117 xxxxxx x. 582/1991 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §55 x §56 odst. 1 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
5) §94 xxxxxx č. 155/1995 Xx.
§59 xx 66 xxxxxx č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 1995, a obdobná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §9 xxxxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7) Zákon č. 71/1967 Sb., x správním xxxxxx (správní xxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.