Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2023.


Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů

228/2005 Sb.

Zákon

ČÁST PRVNÍ - Kontrola obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů

Předmět úpravy §1

Povolení §2 §3 §4 §5 §6 §7

Pozastavení čerpání povolení §7a

Odejmutí povolení §8

Povolení k vývozu §8a §8b §8c

Pozastavení čerpání povolení k vývozu §8d

Odejmutí povolení k vývozu §8e

Mezinárodní dovozní certifikát §9

Dohled celních orgánů §10

Kontrola §11

Zajištění stanovených výrobků a zajištění určených výrobků §11a §11b §11c

Poskytnutí údajů pro účely tohoto zákona §12

Uchovávání informací §13

Přestupky §14 §15 §15a §15b §15c

Společná ustanovení §16

Přechodná ustanovení §17

Zmocňovací ustanovení §18

Zrušovací ustanovení §19

ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o návykových látkách §20

ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích §21

ČÁST ČTVRTÁ §22

ČÁST PÁTÁ - Změna transplantačního zákona §23

ČÁST ŠESTÁ - Účinnost §24

č. 281/2013 Sb. - Čl. II

INFORMACE

228

XXXXX

xx xxx 18. xxxxxx 2005

x kontrole xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx se x Xxxxx republice xxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

Kontrola obchodu x výrobky, xxxxxxx xxxxxx xx v Xxxxx republice xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§1

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) a xxxxxxxx kontrolu xxxxxxx x výrobky, jejichž xxxxxx xx v Xxxxx xxxxxxxxx omezuje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy2),

a) xxx xxxxxx přepravě x území ostatních xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxxxx těchto výrobků x území Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx "přeprava"),

b) xxx xxxxxx dovozu x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx xx území Xxxxx republiky (dále xxx "xxxxx"), xxxx

x) xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx jiného xxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x střelivem3) (xxxx xxx "xxxxx").

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zvláštních právních xxxxxxxx4).

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx seznam xxxxxxx (xxxx xxx "stanovené xxxxxxx"), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, x xx x xx xxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x další podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xx 4.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx přepravovány x xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx povolení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx3) (dále xxx "xxxxxx xxxxxxx") lze xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx vývozního povolení (xxxx jen "xxxxxxxx x vývozu"). Xxxxxxxx x povolení k xxxxxx vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx (xxxx jen "ministerstvo").

(4) Xxxxxxxx x dovoz xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xxxxx xxxxx Xxxx5), xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx

§2

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx nebo právnické xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx") xxxxxx xxxxxxx x využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx").

(2) Žádost x xxxxxxx povolení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx obsahovat

a) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxx xxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vyjádřené v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx vlády, xxxxxxxx xxxxx specifikace xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx x v xxxxxxx, že není xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx žádá xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx sídla x xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x příjmení, popřípadě xxxxxxxx firmu, bydliště xxxx xxxxx podnikání x xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx osobu,

f) xxxxxxxxxxxxx údaje zahraničního xxxxxxxxx partnera, x xx xxxxxxxx firmu xxxx název, adresu xxxxx x xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx-xx o xxxxxxxx osobu,

g) xxxxxxxxxxxxx xxxxx příjemce při xxxxxxxx stanovených xxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx xx území xxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx smluvního xxxxxxxx, x to xxxxxxxx xxxxx nebo název, xxxxxx sídla x xxxx, jde-li x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx x příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx firmu, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x stát, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uživateli, xx-xx xxxx, x to xxxxxxxx firmu nebo xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx a příjmení, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx název xxxx, do xxxxx xx výrobek přepravován,

j) xxxx přepravy xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx cenu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx českých, xxx xxxxxxxxxxx dokladů x xxxxxxx,

x) prohlášení xxxxxxxx, xx informace xxxxxxx x žádosti o xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x předloženými xxxxxxx x že všechny xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx a xx xxxxxxxxx výrobky xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx x udělení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx podle zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx2),

x) x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx7) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x neoznačení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) dalšími xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) X xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 uvede xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxxxxx žádostí x xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.

(2) O xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bez zbytečných xxxxxxx, xxxxxxx do 30 xxx, xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx kombinované xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx6) xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx, xx xxx se xxxxxxxx vydává,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx výrobku, xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx x měrných xxxxxxxxxx, xxxxxx celkové xxxx x Xx,

x) xxxx xxxxxxxxx povolení, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx roku,

e) xxxxx xxxx xxxxxxxxx uživatele x případě xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx podmínky, xx-xx to nezbytné x xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx politických xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 20 pracovních dnů xx xxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x názvy xxxxx, xxxxx lze zboží xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx odlišný xx zahraničního smluvního xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx politické xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xx v povolení xxxxxx místo xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx vymezí místo xxx záznamy žadatele x využívání xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5

(1) Povolení, xxxxx xx jinak xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx vývozu, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx,

x) uskladnění v xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxx nelze xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx právního nástupce. Xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx povolení předložit xxxxxxx úřadu, v xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x případě přepravy. Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx uděleno, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 20 pracovních xxx xx xxxx vyčerpání xxxx ukončení xxxx xxxxxxxxx.

(2) Osoba, xxxxx xxxx povolení xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx desátého xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x tomto uplynulém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx lze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx povolení, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže

a) nejsou xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x §2,

b) xx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tímto xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx neuplynul xxxx xxx 1 xxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxx jeden xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxxx povolení.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení.

§7x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

(1) X xxxxxxx, xx xx to nutné x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx závazků Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx x povinností z xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx"). Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx účinek. Xxxxxxx-xx xxxx důvody x xxxx-xx důvod x xxxxxxx xxxxx §8 odst. 1, xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnické xxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx pozastavením xxxxxxx povolení.

§7a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2013 Xx. s xxxxxxxxx xx 30.9.2013

§8

Odejmutí xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx dodrženy xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx povinna xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejpozději xx 10 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odejmutí xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxx uděleno xxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx vznikla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x vývozu

§8a

(1) X xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx rozhoduje xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s využitím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxx platí §2 xxxx. 2, 3 x 4 obdobně, xxxxxxx konečným xxxxxxxxxx xx xxxxxx konečný xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx3).

(2) Xxxxx xxxx určené xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx či více xxxxxx členských státech Xxxxxxxx unie, než xx xxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§8x

(1) X xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx 30 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx až x 60 xxx. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx15) xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx3); xxxxxxxxxxxx rozhodne x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kterými xxxx

x) Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zejména xxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vázána, x x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxx vnitřního xxxxxxx a bezpečnosti.

(2) Xxxxxxx stanovisko xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx orgán xx xxxxx 20 dnů xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x vývozu; xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx udělí xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx nejvýše 1 xxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx3).

(4) Ministerstvo xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x vývozu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5 x 6 xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 platí xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

§8x

(1) Povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §8a,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxx §8b,

c) vývozce xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx prostředky x xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cíli xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx3), xxxxxx zákona x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vývozu, x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx konečného xxxxxxx, příjemce, určeného xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx zneužití,

d) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx15) vznesl xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) žadatel xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx povolení x xxxxxx15) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx3), xxxx

x) xxxxxxxx bylo x xxxx xxxxxx xxx 1 xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8e odst. 1 písm. a), x) xxxxxxxx povolení.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §7 xxxx. 1 písm. x) se použije xxx xxxxxxxxx povolení x xxxxxx obdobně. Xxx odpovědnost x xxxxxxx neudělení povolení x xxxxxx x xxxxxxx s přímo xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx střelnými xxxxxxxx x xxxxxxxxx3) xx xxxxxxx §7 xxxx. 2 xxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2013

§8x

Xxxxxxxxxxx čerpání xxxxxxxx x vývozu

(1) X xxxxxxxxx stanovených přímo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx3) xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozastaví xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx. Rozklad proti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx důvody xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx-xx xxxxx x xxxxxxx podle §8e, xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx jehož xxxxxx bylo xxxxxxxxxx x pozastavení čerpání xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

(3) Pro xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x vývozu v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxxx xx střelnými xxxxxxxx a xxxxxxxxx3) xx xxxxxxx §7a xxxx. 2 xxxxxxx.

§8x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2013 Xx. x xxxxxxxxx xx 30.9.2013

§8e

Odejmutí xxxxxxxx k xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx udělené xxxxxxxx x vývozu xxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nepravdivých xxxx xxxxxxxxx údajů,

b) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závazky Xxxxx xxxxxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zájmy, nebo

d) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

(2) Ustanovení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x ustanovení x odpovědnosti xxxxx §8 xxxx. 3 xxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§8x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 281/2013 Xx. x účinností od 30.9.2013

§9

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx certifikát

Mezinárodní xxxxxxx certifikát xx xxxxxxxxxx výrobkům dováženým xx Xxxxx republiky xxxxxxxxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x vystavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x využitím elektronického xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxx x udělení xxxxxxxx x x xxxxxxxx povolení, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx předpis.

§10

Dohled xxxxxxx orgánů

(1) Xxxxx xxxxx dohlížejí, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx fyzickými xxxx xxxxxxxxxxx osobami, xxxxxx bylo uděleno xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x průběhu vývozu xxxx xxx určené xxxxxxx xxxxxxxxxxx originálem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11). X xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx originálem xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxx, xxxxx xxx x vývoz. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx a xxxxx xxxx být na xxxxxxxx x průběhu xxxxxxxx předložena xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vývozu xxxxx tohoto zákona x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x skutečnostech, xxxxx xx váží x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zápisu a xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikujícím xxxx, kdo xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx celní xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určenými výrobky xxxx prováděn x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxx upravujícím xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx3) x xxxxxxx určených xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x povolení xxxx x xxxxxxxx x vývozu, xxxxxxxxx xxxxx §11a xx 11c a §14 xx 16 x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobcích xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx dohledu odňala xxxx xx xxxxxx xxxxxx zúčastnila, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků x zajištění xxxxxxxx xxxxxxx

§11x

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxx určené xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx"), xxx-xx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx získány xxxx xxxx xxxxxx za xxxxx věc xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx úřad xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, aby práva xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx splnění xxxxx xxxxxxxxx16).

§11x

(1) Xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxx x zajištění xx xxxxxx důvody, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx se xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výrobky xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zpravidla xx veřejné xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uložené xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx účelné, může xxxxx úřad xxxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxx ponechávají xxxxx, xxxxx je vlastní xxxx drží; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výrobky nebo xxxxxx výrobky xxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx xxxxx, nebo s xxxx jinak nakládat.

(3) Xxxxx, které xxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úřadu xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 věty druhé; xxxxxx-xx xxxx výrobky xx výzvu xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx tyto xxxxxxx odejmout xxxxx, xxxxx xx xx x xxxx.

(4) X xxxxxx xxxx odnětí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxx určených xxxxxxx xx vyhotoví xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výrobků xxxx určených xxxxxxx. Xxxxx, xxxxx stanovené xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo určené xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx úřad xxxxxxxxx x vydání nebo xxxxxx xxxxxx výrobků.

§11b xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 281/2013 Xx. x účinností xx 30.9.2013

§11x

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx třeba x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxx propadnutí xxxx zabrání x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx postup xxxxx §15c, xxxxx xx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx.

§12

Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §4 x §8b xxxx. 3. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x skutečnostech xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx a ukládání xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx12) xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §4 a §8b xxxx. 3.

§13

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx uchovává xxxxxxxxxx xxxx usnesení xx xxxx xxxxxxxx x dovozu stanovených xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx po dobu 30 xxx ode xxx

x) vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zamítá,

b) vydání xxxxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) vydání xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x povolení x vývozu odejímá,

d) xxxxxxxx platnosti povolení x xxxxxxxx x xxxxxx, nebo

e) xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x vývozu.

Přestupky

§14

(1) Xxxxxxx xxxxx xx dopustí přestupku xxx, xx

x) x xxxxxxx x §1 xxxx. 3

1. xxxxxxxx xxxx doveze xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx

2. vyveze xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x povinností xxxxxxxxxx v povolení xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx povolení x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx s §6 xxxx. 1 nebo §8 xxxx. 2 xxxxxxxx x xxxxxx,

x) xxxx osoba, které xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstvo xxxxx §6 odst. 2,

x) provádí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §7a odst. 1,

x) provádí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §8d xxxx. 1,

g) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2,

x) xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, v xxxxxxx x §11b xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úřadu, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodování xx xxxxxxxxx zbraněmi x xxxxxxxxx3) neposkytne xxxxxxx xxxxx dokumentů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxxx xx

x) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určených xxxxxxx vyšší xxx 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x f),

b) 100&xxxx;000 Xx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), x), x) a i),

c) 3&xxxx;000&xxxx;000 Xx, xxxxx-xx xx x přestupek xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§15

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx dopustí xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §1 xxxx. 3

1. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx výrobek xxx xxxxxxxx, nebo

2. xxxxxx xxxxxx výrobek bez xxxxxxxx k xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x vývozu,

c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxx vydáno povolení xxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx §8 odst. 2 xxxxxxxx nebo povolení x xxxxxx,

x) xxxx xxxxx, xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx x vývozu, xxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §6 xxxx. 2,

e) provádí xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §7a,

f) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §8d odst. 1,

x) xxxxxxx povinnost xxxxx §10 xxxx. 2,

x) jako xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx x §11b xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určené xxxxxxx xxxxxxx úřadu, xxxx

x) x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx upravujícím xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx a střelivem3) xxxxxxxxxx překlad xxxxx xxxxxxxxx, které byly xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx přestupek xxx uložit xxxxxx xx

x) 5 000 000 Xx, xxxx do xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určených xxxxxxx, xx-xx pětinásobek xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určených xxxxxxx xxxxx xxx 5 000 000 Xx, jedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), b), e) x x),

x) 500&xxxx;000 Xx, xxxxx-xx se x přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x),

x) 5 000 000 Xx, xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§15a

§15a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§15x

§15x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§15x

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výrobky, x xxxxxxx propadnutí xxxx zabrání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, prodá xxxxxxxxx organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx dražbě; výtěžek x xxxxxxx xx xxxxxxxx nákladů prodeje xx xxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jejich zničení, x xx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo určených xxxxxxx uloženo.

§16

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxxxxxx xxxxx §14 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx úřad může xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu, x jehož xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx §15 projedná xxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxx má xxxxxxxxx osoba sídlo; xxxx-xx právnická osoba xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřad, x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zjištěn.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x 2 a §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx 1 a 2 xx xxxxxxx.

Přechodná xxxxxxxxxx

§17

(1) Platná xxxxxx povolení (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxx zákona č. 62/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při vývozu xxxx dovozu výrobků x x licenčním xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx dokončí xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§18

Xxxxx vydá xxxxxxxx x xxxxxxxxx §1 xxxx. 2, §6 odst. 2, §8a xxxx. 1 xx xxxxxxx s §2 odst. 2, 3 a 4 x §9.

Zrušovací xxxxxxxxxx

§19

Xxxxxxx se:

1. Xxxxx č. 152/1997 Sb., xx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx a xxxxxxxx některých xxxxxx.

2. Xxxxx č. 62/2000 Sb., o xxxxxxxxx opatřeních při xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx č. 185/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx České republiky xxxx xxxxxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx licence xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

4. Nařízení xxxxx č. 446/2000 Sb., kterým xx xxxx nařízení vlády x. 185/2000 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, jež xxxxx xxx dováženy do Xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx z České xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

5. Xxxxxxxx xxxxx č. 495/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 185/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx nebo vyváženy x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 446/2000 Sb.

6. Xxxxxxxx xxxxx č. 264/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 185/2000 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxx vyváženy x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx xxxxx zákona x. 62/2000 Sb., x některých xxxxxxxxxx xxx vývozu nebo xxxxxx xxxxxxx x x licenčním xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 446/2000 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 495/2000 Sb.

7. Xxxxxxxx vlády č. 397/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády x. 185/2000 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxx vyváženy x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx základě xxxxxxx podle zákona x. 62/2000 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxx vývozu xxxx xxxxxx xxxxxxx a x licenčním řízení x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

8. Xxxxxxxx vlády č. 404/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx č. 185/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx vyváženy x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Xx., x xxxxxxxxx opatřeních xxx vývozu xxxx xxxxxx výrobků a x xxxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

9. Xxxxxxxx vlády č. 481/2001 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx vlády x. 185/2000 Xx., xxxxxx xx stanoví xxxxxxx, xxx mohou xxx xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vývozu nebo xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxx vlády č. 561/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vlády č. 185/2000 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx České xxxxxxxxx xxxx vyváženy x České xxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 62/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx nebo xxxxxx výrobků x x xxxxxxxxx řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx pozdějších předpisů.

11. Xxxxxxxx xxxxx č. 263/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx České republiky.

12. Xxxxxxxx vlády č. 194/2003 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ochranných xxxxxxxx xxxxx zákona x. 62/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx dovozu xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

§20

Xxxxx č. 167/1998 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 354/1999 Sb., xxxxxx x. 117/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Xx., zákona x. 57/2001 Sb., xxxxxx x. 185/2001 Xx., xxxxxx x. 407/2001 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 223/2003 Xx. x xxxxxx x. 362/2004 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §20 odstavec 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").".

2. X §21 xxxxxxxx 1 xxx:

"(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x přípravků je xxxxx povolení Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx").".

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona x správních xxxxxxxxxx

§21

X xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx č. 634/2004 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, položka 103 x xxxxxxx 105 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 62 x 64 znějí:

"Položka 103

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx62)...Xx 500

Xxxxxxxxxx

Xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx vývoz nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx výstav, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx vydává xxxxxxx úřad x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterými je Xxxxx xxxxxxxxx vázána.

62) Xxxxx x. 228/2005 Xx., x kontrole xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx držení xx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bezpečnostních xxxxxx, x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů.

Položka 105

Xxxxxxx

x) xxxxxxxx k xxxxxx xxxx x xxxxxxxx uvnitř Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx64)...Xx 500

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx certifikátu...Kč 500

64) Xxxxx č. 594/2004 Xx., xxxx xx provádí xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.".

ČÁST XXXXXX

§22

§22 (xxxx xxxxxx) xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 378/2007 Sb.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

§23

Xxxxx č. 285/2002 Sb., o xxxxxxxx, odběrech x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx, xx xxxx takto:

1. X §21 xxxx. 1 se na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx nahrazuje xxxxxx x doplňuje xx xxxxxxx i), xxxxx xxx:

"x) x dovozu xxxx vývozu xxxxx xxxx orgánů x xxxxx mezinárodní výměny xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx 2 xxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 3 xxx xxxxxxxx k xxxxxx dovozu xxxx xxxxxx udělené xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxx vývozní povolení").".

2. X §26 se xx odstavec 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x transplantacím xx zahraničí lze xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx čekajících xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vhodný xxxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx zahraničí xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xx základě mezinárodní xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 x 5.

3. Za §26 xx vkládají xxxx §26a až 26x, xxxxx znějí:

"§26a

(1) X dovozu nebo xxxxxx tkání nebo xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx orgánů podle §26 xxxx. 1 xxxx 2 nebo xxxxxxx podle §26 xxxx. 3 (xxxx xxx "xxxxx nebo xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx") xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo vývozní xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx výměnu xxxxx xxxx xxxxxx uskutečňuje (xxxx jen "xxxxxxx"), xxxxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xxxx zamýšleným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx o xxxxxxx dovozního xxxx xxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx název xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tkáně nebo xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx povolení žádá, xxxxxxxxxx nařízením xxxxx (§26x),

x) navrhované maximální xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dobu xxxxxxxxx dovozního nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx orgánů x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx žadatele, xxxxxx této xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X žádosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x obchodního xxxxxxxxx xxxx úředně ověřenou xxxxx xxxxxxxxx listiny,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx,

x) x případě xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx autoritou xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx oprávněné provádět xxxxxx tkání xxxx xxxxxx.

(4) Jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 3, xxxxxxxxxxxx xx žadateli xxxxx x xxxxxxx určí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x doplnění xxxxxxx xx nezapočítává xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx povolení. Jestliže xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx lhůtě nedoplní, xxxxxxxxxxxx zahájené xxxxxx x xxxxxxx dovozního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§26x

(1) Rozhodnutí x xxxxxxx dovozního xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx dovozního xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo orgány, xx xxxxxxx dovoz x vývoz xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxx dovézt xxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx dovozu, xxxxx xxxxx (xxxxx) určení xxxxx nebo orgánů x xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, pokud xx xx nezbytné,

g) xxxxxxxxxx xx povinnost xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx dnů xx xxxx vyčerpání xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§26e),

h) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx identifikačních xxxxx zdravotnického xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx dovozního xxxx vývozního povolení (xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxx); xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vývozu podle xxxxxxx d),

k) datum xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx razítka.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 12 xxxxxx.

§26x

(1) Xxxxxxxxxxxx dovozní xxxx vývozní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxx x §26x xxxx. 2 x 3, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmy Xxxxx xxxxxxxxx (možnost xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxx xxxxxxxx).

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx povolení xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmy Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Odvolání xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo vývozního xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nemá xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxx písemná xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x českém jazyce x listinné důkazy xxxx xxx opatřeny xxxxxxx překladem xx xxxxxxx xxxxxx.

(5) Ministerstvo x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dovozního xxxx xxxxxxxxx povolení, x xx x rozsahu xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx §26x. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx odejmutí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, kontrolují dodržování xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukládání xxxxxx.

§26x

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx udělování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx povolení xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

§26e

Dovozní xxxx xxxxxxx povolení nelze xxxxxxx xxx nepřechází xx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx ukončení xxxx platnosti, x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx autoritou, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx x Xxxxx republiky vyvezeny, xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx dovezeny.

§26f

Vláda xxxx xxxxxxxx x provedení §26x odst. 2 xxxx. x).

§26x

Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tkání nebo xxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx 2 xxxx nabídku xxxxx §26 xxxx. 3 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropské unie xx ustanovení §26x xx 26d použijí xxxxxxx.".

4. X §29 xxxx. 2 písm. x) se doplňují xxxx 3 a 4, xxxxx znějí:

"3. xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vývozního xxxxxxxx xx xxxx 5&xxxx;000&xxxx;000 Xx,

4. které dováží xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vývozním xxxxxxxxx xx xxxx 1&xxxx;000&xxxx;000 Xx,".

XXXX XXXXX

Xxxxxxxx

§24

Xxxxx zákon xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx v. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xx xxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxx x tím xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů.

2. Xxxxxx účinky xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 228/2005 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 281/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 30.9.2013

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 228/2005 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 16.6.2005.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

378/2007 Sb., o xxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx)

x účinností od 31.12.2007

227/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x přijetím xxxxxx x základních xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

18/2012 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxx XX

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

281/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 228/2005 Sb., x xxxxxxxx obchodu x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx x XX xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 30.9.2013

243/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 29.7.2016

183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x nich x xxxxxx x některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

383/2022 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx materiálem x xxxxxxxxxxx s digitalizací xxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.3.2023

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) Xxxxxx 346 Smlouvy x xxxxxxxxx Evropské unie.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 119/2002 Sb.., o xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx a o xxxxx xxxxxx x. 156/2000 Xx., x xxxxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx zbraních a xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 13/1998 Sb., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxx x. 455/1991 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxxx o xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 258/2012 xx xxx 14. xxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxx xxxxxx 10 xxxxxxxxx Organizace xxxxxxxxx xxxxxx proti nedovolené xxxxxx střelných xxxxxx x xxxxxx součástí, xxxx x xxxxxxxx x obchodování x xxxx, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nadnárodnímu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX o xxxxxxxxx xxxxxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxx střelných xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, dílů x xxxxxxxx.
4) Xxxxxxxxx xxxxx č. 38/1994 Sb., o xxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx x. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx x. 140/1961 Sb., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 61/1988 Xx., x hornické xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x státní xxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

5) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 2015/2447 xx xxx 24. xxxxxxxxx 2015, xxxxxx se xxxxxxx prováděcí pravidla x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 952/2013, xxxxxx xx stanoví celní xxxxx Xxxx.
6) Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2658/87 ze xxx 23. xxxxxxxx 1987 x celní x statistické xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
7) Xxxxxxxxx xxxxx č. 156/2000 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x o xxxxx xxxxxx č. 288/1995 Xx., x xxxxxxxxx zbraních x xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx zbraních), xx xxxxx zákona x. 13/1998 Xx., x xxxxxx x. 368/1992 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8) Xxxxxxxxx xxxxx č. 153/1994 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx službách Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
9) Xx. 5 xxxx. 5 odrážka xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 2913/92 xx xxx 12. xxxxx 1992, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx kodex Xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
10) §75 xxxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx komunikacích x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
11) §50 xxxxxx x. 119/2002 Xx.
12) Zákon č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
13) §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) Zákon č. 337/1992 Sb., x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) Například xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) 258/2012.
Xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/548/XXX ze dne 13. xxxxxx 2012 x evropském xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx členskými xxxxx.
16) Čl. 17 xxxx. 3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 258/2012.