Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 17.03.2005.


Nález ÚS ze dne 11.1.2005 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení §131 odst. 1 věty první a ustanovení §226 odst. 1 zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
93/2005 Sb.
Odůvodnění I. II. III. IV. V.
93
NÁLEZ
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 11. xxxxx 2005 x xxxxx xx xxxxxxx JUDr. Xxxxxxxxx Xxxxx, JUDr. Xxxxxxxxx Xxxxxx, JUDr. Xxxxx Xüxxxxx, JUDr. Xxxxx Holländer, XXXx. Xxxxx Xxxx, XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, JUDr. Xxxx Xxxxx, XXXx. Xxx Xxxxx, JUDr. Xxxx Xxxxxxx, JUDr. Xxxxx Xxxxxxxxx, XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxx x XXXx. Xxxxxx Wagnerová xx věci návrhu Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Orlicí xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 xxxx první x xxxxxxxxxx §226 xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx,
xxxxx:
Návrh xx xxxxxx.
Odůvodnění
I.
Xxxxxxx, který xxx Xxxxxxxxx xxxxx doručen xxx 15.7.2003 x x výzvě Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dne 8.10.2003, xx Xxxxxxx xxxx x Ústí xxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "a xxxxxxxx x tím xxxxxxxx účastník, který xx xxx vyslechnut" x ustanovení §131 xxxx. 1 věty xxxxx a §226 xxxx. 1 x xxxxxxx znění: "Bylo-li xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx věc vrácena x xxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx právním xxxxxxx odvolacího soudu." xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (dále xxx "o. s. ř."). Tento xxxxx byl podán x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §64 xxxx. 3 xxxxxx č. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx x Xxxxxxxx soudu") x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vedeným x xxxxxxxxxxxx xxx xx. xx. 8 X 42/2001 ve xxxx xxxxxxx F. X. xxxxx žalovanému Xxxxxxxxx X., x. x. x., x určení xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx právního zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx předsedkyně xxxxxx 8 X Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx nad Xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx") xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxx "x xxxxxxxx x tím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx" o. s. ř., neboť xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx část zákonného xxxxxxxxxx je x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 1 x čl. 112 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava"). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. 1 x čl. 112 xxxx. 1 Xxxxxx) xx xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (dále jen "Xxxxxxx"). Součástí xxxxxxxx xxxx České republiky (čl. 10 Xxxxxx) xxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je Xxxxx republika xxxxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx jiného než xxxxx, použije xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx čl. 36 a násl. Xxxxxxx a čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx (xxxx xxx "Úmluva") xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxx proces. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xx xxxxxxx stran xxxxxxxx xx s xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xx x xxxx vyjádřit. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx žalobce x xxxxxxxxxx jeho xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jinak xxx výslechem xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx žalobce x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx udělit souhlas x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §131 xxxx. 1 o. x. x., xxxxx xxx xxxxxxx žalovaným. Žalovanému xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xx věci, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 36 x násl. Xxxxxxx x x čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx. Xx xxxxxx čl. 10 Xxxxxx xx xxx xxxx xxx přednost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Soud x xxxxx xxxxxxx dospěl x závěru, xx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 věty první "x jestliže x xxx souhlasí xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx" o. s. ř. xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxxxxxx xxx Ústavnímu xxxxx.
Xxxx x podnětu xxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na zrušení xxxxxxxxxx §226 odst. 1 x. x. x., xxxxx xxx "Xxxx-xx xxxxxxxxxx zrušeno x xxxx-xx věc xxxxxxx x dalšímu xxxxxx, je xxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.". Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx důkazní xxxxxxx ze xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Žalobce x sobě xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitostí, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx xxxx důkazní xxxxxxx - xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx vlastnictví - xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxxxx. X xxxxxxx, že xx soud prvního xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (podle §226 xxxx. 1 o. x. x. závazného) xxxxxxxx xxxxxx, byl xx xxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na spravedlivý xxxxxx xx xxxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx každý může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx x nestranného xxxxx. Xx xxxxxx čl. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx prostým xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx podle Xxxxxxx. Podle čl. 11 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxx vyloučena prostým xxxxxxx. Xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxx x výjimkou veřejného xxxxx a xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že §226 xxxx. 1 x. x. x. xx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx dát xxx xxxxxxxxxxx přednost xxxxxxxxxxx xxxxxxx (čl. 10 Xxxxxx), x proto xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx.
XX.
Xxxxxxx xxxx si xxxxx §69 odst. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx vyžádal od Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx jako xx xxxxxxxxx xxxxxx vyjádření x projednávanému xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §48 odst. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx.
Stanovisko Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx s §30 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx a §29 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 90/1995 Sb., o xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, za Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XxXx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vyjádřilo xxxxxxxxxxx xxxxx: Výslech xxxxxxxxx xxxxxx xxx x je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx důkaz, xxxxx xx své xxxxx tam, kde xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx prokázat xxxxx. Xxxxx č. 30/2000 Xx., xxxx xxx s účinností xx 1.1.2001 novelizován o. s. ř., x xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxx xx, že xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxx, xxx již xxxx xxxxxxx, podpůrnou xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx závisí xxxxxxx na ochotě xxxxxxxxx řízení ve xxxx vypovídat. Xx xxxxxxx řízení xxxx xxxxx xxxxx důvod x xxxx, xxx xxx účastník xxxxxx xx facto "xxxxx" xxxxxxxxx xxxxx své xxxx. Xx, xx xx rozhodne xxxxxxxxxxx, xx případný dopad xx jeho nároky, xxx. že xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx předsedy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nejsou v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx xxxx ustanoveni není x rozporu xxx x čl. 36 Xxxxxxx xxx x čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx.
X xxxxxx xx xxxxxxx §226 xxxx. 1 x. x. x. xxxxx, že xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx upravené x o. s. ř. xxxx. Xxxxxxx princip xx xxxxxxx principem civilního xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx 19. xxxxxxx x x xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dvacáté. Xxxxx xx spravedlivý proces, xxx xxxxxx navrhovatel, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podrobeno xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx čl. 36 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx při xxxx rozhodování řídí x xx vázán xxxxxxx, x xx o. s. ř., xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x xxxxx, kterými xx Xxxxx republika xxxxxx.
Xxxxx č. 30/2000 Xx. xxx xxxxxxxx xx xxxxx provedeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Zákonodárný sbor xxxxxx přitom x xxxxxxxxxxx, že xxxxx xx x xxxxxxx x Ústavou České xxxxxxxxx x Listinou.
Xx xxxxxxx výše xxxxxxxxx skutečností xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx, xx ustanovení §131 xxxx. 1 věty xxxxx xxxx "x xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx" x §226 xxxx. 1 x. x. x. jsou v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx příslušný xxxxx.
X xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx XXXx. Petr Xxxxxxx, x požadované xxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 x x souladu x §30 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §131 xxxx. 1 o. x. ř. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §226 xxxx. 1 o. x. ř. xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx o. s. ř. xxxxxxx xxxxxxx xxx 1.1.2001. Xxx vyjádření xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v souladu x ústavním pořádkem x xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxx uvedených xxxxxxxx Senátu xx xxxxxxxxxx x vědomí, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxx materii kodexového xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxx řadu xxxxxxxxxxx xxxx.
Senát xxxxxxxx projednal xxxxxxxxx x přesvědčením, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx osob x xxxxxxxx řízení. X xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx lhůta xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxx většině xxxxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx x technické xxxxxxx jako xxxxxxxx x tvůrcům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uznání xx jejich xxxxx. Xxxxx výhrady nebo xxxxx náměty k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxx formalismem v xxxxxxxx řízení (xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx x případným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, x x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezplatné xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx i xxxxxxxx neúplné apelace x xxxxxxxxx xxxxxx x problematiky doručování.
X výše uvedeného xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x legislativním xxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx jeho xxxxx x schválil xx xx znění xxxxxxxxxxx Poslaneckou sněmovnou. Xxxx se Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tak xxxx xxxxxxx Poslanecká sněmovna, xxxxxxxx k obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o. s. ř., xxxxx považuje za xxxxxxx souladné. Xxxxxxx xxxxxxxx zcela xx Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Ministerstvo spravedlnosti xx xxxx vyjádření xxxxx, xx §131 xxxx. 1 x. x. x. stanoví, xx xxxxx výslechem xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze prokázat xxxxx x jestliže x tím souhlasí xxxxxxxx, který xx xxx vyslechnut. Důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx své místo xxx, xxx skutečnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx sdělení účastníka, xxxxx před soudem xxxx xxxxx věc, xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x x ustanovení §126 odst. 1 x. x. x., xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxx a nic xxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x §175 (trestný xxx křivé xxxxxxxx x nepravdivého xxxxxxxxxx xxxxxxx), podle nějž xx trestného xxxx xxxx xxxxxxxx svědek xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x okolnosti, xxxxx xx podstatný xxxxxx xxx rozhodnutí, xxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx výslechu xxxxxxxxx. Xxx xxx xx to, xx xx těchto okolností xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx soud může xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx účastník, který xx xxx xxxxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx nemá xxx x xxxxxx výslechu xxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxxxxx §226 odst. 1 o. x. x., xxxxx stanoví, xx v případě, xxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx a byla-li xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxx názorem xxxxxxxxxx xxxxx.
Zákon xxxxxxxx toto ustanovení x xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zásada dvojinstančnosti xxxxxx. Xxxx druhého xxxxxx v odvolacím xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx soudu buďto xxxxxxx (xx-xx xxxxx xxxxxxx) nebo xx xxxxx, a xxxxxx-xx xxxx podmínky xxx xxx jedno x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx věc xxxxxxx, xxxxxxxxxxx vždy x xxxxxxxxxxx, xxx xx nebyla xxxxxxxxx x rozhodnutím xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx (xxx xx xxxxx xxxx x nekonečnému prodlužování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx to xxxx xxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxxxxxxxx), xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx vázanost xxxxxxx názorem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Vázanost xxxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xx nové rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přezkoumatelné xx xx xx xxxxxxxxxxx §226 xxxx. 1 x. x. x. xxxx vyloučeno xxxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí. Xx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxx bylo xxxxxxxxxx x téže xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxx xxxx uvedená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx ponechána x xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxx účastníci řízení xxxxxxxxx xxxxxxx s xxx, xxx Xxxxxxx xxxx upustil od xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 odst. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx, x xxxxxxxx x xxxx, že Xxxxxxx xxxx xx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
XXX.
Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx JUDr. Xxx Xxxxxxxxx, xxx vzhledem x xxxx, xx xxxxxxx období dne 9. xxxxxxxxx 2003 xxxxxxxx (ve smyslu xxxxxxxxxx čl. 84 odst. 1 Xxxxxx), xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxxxx. X souladu x rozvrhem xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28. xxxxx 2004 x. j. Xxx. 13/04 na xxxxxx xx 1. xxxxx 2004 xx 31. xxxxxxxx 2004 xxxxxxxxxx na základě xxxxxxxx xxxxxxxxx agendy x rozhodnutím xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x. x. Org. 12/04 xx xxx 28. xxxxx 2004, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx č. j. Xxx. 3/04 xx xxx 18. xxxxxxxx 2003 v čl. X xxxx 2, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXx. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx XXXx. Pavlu Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx usnesením xx dne 23. xxxxxx 2004 (č. x. Xx. ÚS 37/03-35) xxxxxx xx xxxx xx xxx 30. březnu 2004 xxxxxxxx (§63 xxxxxx x Xxxxxxxx soudu xx xxxxxxx x §109 x. s. x.), neboť xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx pod dvanáct. Xxxxx ustanovení §11 xxxx. 1 zákona x Ústavním soudu xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxx soudců. Xxxxxx xx xxxx čl. 84 odst. 1 xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx patnáct. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §149 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx Ústavní xxxx xxxx celek xx ujme činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nikoliv xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x rozhodování xxxxx xx xxxxxxxxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx soudců. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx tak nastává xxxxxx analogická xxxxxxx, xxx nastala xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§149 zákona x Xxxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxx plně xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (§144 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx soudu). Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcech xxx nedostatečném xxxxx xxxxxx by xx xxxx důsledku xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxx podle xxxxxxxxxx §13 xxxxxx x Ústavním xxxxx x přijetí rozhodnutí xxxxx čl. 87 odst. 1 písm. x), x) x x) x čl. 87 odst. 2 Ústavy xxxx xxxxxxxxxx přijímaného na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx vysloveného x nálezu, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, znamená to, xx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx 30. xxxxxx 2004, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlasy xxxxxxx xxx soudců xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx jmenovaní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x hlasy xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, Ústavou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Proto, xxxxxx xxxxxx xx zachování xxxxxxxxxxx x spravedlnosti xxxxxx x snahou xxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, plénum Xxxxxxxxx xxxxx shledalo v xxxxxxxxxxxxx obsazení Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx věcech x xxxxx §63 xxxxxx x Ústavním xxxxx ve xxxxxxx x §109 x. x. ř. xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22. xxxxxx 2004 (x. x. Xx. XX 37103-41) xxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx věcech, jež xxxx ke 30. xxxxxx 2004 xxxxxxxxx. Xxx 16. června 2004 prezident republiky xx xxxxxxxxx Senátu Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx XXXx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx na dvanáct, xxxx odpadl xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výše xxxxxxxxx xxxxxx.
IV.
Xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxx xxxxx kritéria xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxx x ústavními zákony. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx x vlastnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx svou povinností xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx fine), xxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx přijetí xxxxxx x xxx xxxxxxxx zákon xxx xxxxxx x mezích Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
X tomto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx z 19. xxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxx dne 9. xxxxxxxx 1999 xxxxxxx, xx Poslanecká xxxxxxxx xxxxxxxx 164 xxxxx xx 187 xxxxxxxxxx, xxxxxxx 1 xxxx xxx proti a 22 xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdrželo, schválila xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x. 670). X xxxxxxxxxxxx zprávy z 15. schůze Senátu Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxx dne 12. xxxxx 2000 je xxxxxx, xx ke xxxxxxxxx xxxxx většinou 68 xxxxx ze 72 přítomných, kdy xx 4 xxxxxxxx xxxxxxx hlasování x xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx x. 249). Xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx 19. xxxxx 2000 xxxxxxxxxx republiky, jímž xxx podepsán dne 8. února 2000. Xxx 23. února 2000 xxx zákon xxxxxxxx ve Xxxxxx xxxxxx x částce 11 xxx xxxxxx 30/2000 Sb.
Xxxxx x. 30/2000 Sb. xxx schválen xx xxxxx provedeném xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx činitelé x xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx napadený xxxxx x. 30/2000 Sb. xxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx předepsaným xxxxxxxx x x xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dodržování xxxx xxxxxxxxxxx v čl. 39 xxxx. 1 x 2 Xxxxxx x ve xxxxxx xxxxxxxxxx §68 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxx xxxx Xxxxxxx soud zabývat xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx, xxx posoudilo x xxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx [čl. 87 xxxx. 1 písm. a) Xxxxxx].
X.
Xxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 x. s. x.
K xxxxxxxxxx §131 odst. 1 x. s. x. xxxxxx "a jestliže x xxx souhlasí xxxxxxxx, xxxxx xx xxx vyslechnut" navrhovatel "xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxx část xxxxxxxxx ustanovení je x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx článku 1 x 112 xxxx. 1 Xxxxxx". Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x čl. 36 Xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 2/1993 Xx.) x x čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx (xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 209/1992 Sb.), xxxxx xxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxx proces. Xxxxx xxxxxx navrhovatele xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) seznámit xx x podstatným xxxxxxx ve xxxx, xxxxx žalobci xxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx, x tím xx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxx čl. 36 Xxxxxxx, xxxx. čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx; dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 10 Xxxxxx xx Xxxxxxx soud měl xxx přednost mezinárodní xxxxxxx před xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §131 xxxx. 1 xxxx do x. x. x. "xxxxxxx" xxxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé další xxxxxx (xxxx xxxxx xx. I bod 173 xxxxxx č. 30/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony). Xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxx, že xxxx xxxx nařídit xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx dvě xxxxxxxx. Xx xxxx: xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jinak, x xx druhé: xxxxxxxx-xx x xxx účastník, xxxxx má být xxxxxxxxxx. Xx celé xxxxxxx xxx xxx. xxxxxx nesporná x x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx řízení - xxxxxxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx rozvodu proto, xx jde x xxxxxxxxxxx specifického xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxx navrhovatele o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 o. x. x. v xxxxx xxxxxxxxx slovy "x xxxxxxxx x xxx souhlasí účastník, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx" xxxxx Xxxxxxx xxxx, xxx blíže xxxxxxxxx dále, xxx xxxxxxx argumenty. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx níž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx druhý xx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovení §131 x. s. x., x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podobě břemene xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx - xxxxxxx a xxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxx xxx xxxxxx - xxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x které xx xxxxxxxx. Xxxxx sejí xx xxxxxxxx, projeví xx xx xxx, xx xx nucena xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. X takto xxxxxxxxx argumentace xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §131 odst. 1 x. x. x. vyjádřená slovy "x jestliže x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx být xxxxxxxxxx" není x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx dále [k xxxx xxxx. xxxx. xxxxx xx xxxx xx. xx. xX. XX 364/2000, Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxx 27, xxxxx x. 100; nález xx věci sp. xx. XX. XX 208/2000, Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 29, nález x. 16]. Xx-xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx o. s. ř. k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx - xxxx. xxxxxxxxxx xx xx, xxx plná moc xxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxx výpovědí xxxxx xxx tradiční xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x teorie. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x je xxxxxxxxx xxxx podpůrný xxxxx, xxxxx má xxx xxxxx xxx, kde xxxxxxxxxx, xxx xx xxx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx důkazu. Xxxxx x. 30/2000 Xx. z xxxx xxxxxx vychází x xxxx x úvahu xx, xx ve xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx uvedeno, xxxxxxxxx xxxxxx, x možnost xxxxxxxx jeho pomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx řízení není xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx "xxxxx" xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx, xx xx rozhodne xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dopad xx xxxx xxxxxx, xxx. jeho xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx.
Výslech účastníka xxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx soudu, nebo xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx z o. s. ř. xxxxxxxxxxx vyplývá, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx nesouhlasí x provedením xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Výslech xxxxxxxxx řízení má xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx soud přesvědčen x pravdivosti skutkových xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx, xxx teprve xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx řízení svá xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx ,xxx byla xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x podstatě x xxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxx zůstává, xxxxx nelze jeho xxxxxxx prokázat jinak. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx, kdy xxxx přesně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, aby teprve xxxxxxxxx účastníka řízení xxxx doplňována xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Proto xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx část ustanovení §131 odst. 1 x. x. x. xxxxxxxxx slovy "a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx" xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, protože xxxxx xx spravedlivý xxxxxx porušeno xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx důkazem, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x soudu x xx právo xx x xxxx vyjádřit. Xxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx souhlas xx xxxxx výslechu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odepřel, xxxxx xx vystavuje xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ústavní xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x civilním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu opakovaně xxxxxxx, srov. xxxx. xxxxx sp. xx. XXX. ÚS 61/94, Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 3, xxxxx č. 10. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx není x rozporu xxx x čl. 36 Xxxxxxx xxx s čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxxx xxxxxxxx (výpovědi) xxxxxxxxx tradiční xxxxx x xxxxxxx důkazních xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx pravdu xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx textu xxxxxxxxxx ve xxxxxxx "x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx účastník, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx" xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx této xxxxxxxxxxxx. Xxx prvorepublikoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx "xxxxx pramen (výpověď xx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx", x xxxxxxxx ,používat xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx". Xxxxxxxxxxxx xx sahat x xxxx až xxxxx, "xxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxx xxxxxxx x xxxx, soudci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" (Xxxx, X.: Československé civilní xxxxx procesní, díl x., Xxxxx, Xxxxxx 1926, xxx. 365).
Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jevila subjektivní xxxxxxx důkazního prostředku. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx výsledku xxxxx xxxxxx - z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxx totiž xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pramenem xxxxxxx xxx xxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx procesní nikdy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxxxxx xxx soud xxxxxxxx xxxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx prokázána.
Až xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx", xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx materiální xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxx doktrinárních xxxxxx - do xxxxx xxxx x xxxxxxxxx důkazními xxxxxxxxxx. X v xxxxx xxxxxxx xxxxx §131 xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxx xxxxxx, xxx teoreticky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx ustanovení týkající xx důkazních prostředků xx všímají xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx použitím xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx účastníků xx xxxxx explicitně xxxxxxxxx xxxxxxx soudu x xxx xxxxxxxxx provádění xxxxxx xxxxx prostředkem.
Xxxxxx o. s. ř. (zákon x. 30/2000 Xx.) xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx legálními xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníka x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Namítaná xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx "a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx" odráží x xxxxxxxxx právě xxxxxxxxxx onoho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, způsobilého xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. A xxxxx xxxxx tento důkazní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx hranici xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, že rozhodnutí x nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx bezobsažný, xxxxx odmítnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxxx hodnotu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx procesu (xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx apod.).
Xxxxxxx-xx z xxxxxxxxxxx, xx by mohl xxx proti xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx "poslední x jediná xxxxxxxx" x xxxxxxxxx materiální xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudci xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx. Xx druhou xxxxxx xx xxx představit xx xxxxxxxxx xxxxx §125 x. s. x., xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx soudní řízení xxxxxxx vůbec. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx spolehlivě dovozovat, xx xx byl xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Jestliže xxxxxxxxxxx tvrdí, xx "xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx druhé xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx, klást xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx, a xxx xx xxxxx xxxxx xx spravedlivý xxxxxx", xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náplň xxxxxxxx "xxxx xxxxx" xxx xxxxxx výslechu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Jak xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxxx, hovoří-li se x xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. x xxxx obsahu, xxxxxx xx xxx "xxxxxxx zbraní" účastníků xxxxxxxx řízení, xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx jednání, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx určitých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x hodnocení důkazů xxxx. (xxxx. xx. xx. Pl. XX 3/02, Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 27, nález x. 105; vyhlášen xxx č. 405/2002 Sb.). Xxxxx xx chápán xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 36 Xxxxxxx i čl. 6 Úmluvy.
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesu xx xxxxxxxx rovnost xxxxxxxxxxxx. nemůže však xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x jejích xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, Úmluva x Listina xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx ke xxxx prováděným, xxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, kdyby soud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx svědka. Xx xx xxxx xxxx xxxxxx ústavní xxxxxxx, xxxxxx rovného xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podpůrného - x jak xxxxx vysvětleno - "xx vždy nejčistšího xxxxxxx" xxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxx. Zásada xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xx unesení xxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, neučinil tak xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx spravedlnosti, ale xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx tvrzení navrhovatele, xx napadená část xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §131 xxxx. 1 x. x. x. xxxx xxxxx "x jestliže x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxxx" je x rozporu s xxxxxxxx pořádkem, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozpor x čl. 36 Xxxxxxx x x čl. 6 Xxxxxx.
Xxxxxxxxxx §226 xxxx. 1 o. x. x.
Jestliže v xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx smyslu xxxxxxxxxxxx x principem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx materiální xxxxxx, xxx §226 odst. 1 o. x. x. xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxx názorem xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Nejde x xxxxxx teorii o xxx jiného xxx x xxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx postupu, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vadného xxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxx xx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx ve xxxx dopustil. Causa xxxxxx ustanovení §226 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx ochrany xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx. xxx, xxx xx požaduje x §1 x. x. x. Xx, xx je xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o. s. ř. Xxxxx "Opravné xxxxxxxxxx" představuje v xxxxxx xxxxx "vyšší xxxxxxx", xxx xxxxx xx xxxx jmenovala xxxxxxxxx "xxxxxx x xxxxxx xxxxxx". Opravné xxxxxx je v Xxxxx xxxxxxxxx založeno xx principu xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx. modifikován xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxx využít xxxxxx obou.
Xxx, xx xxxxx právní xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opravné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx soudům xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozměr. X soud - xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx páté Listiny x čl. 6 xxxx. 1 Úmluvy.
Hierarchicky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právo xx soudní xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx stupně soudní xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx apelace). Xxxx také xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředků xxxxxx kasace původního xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odvolací xxxx xxxxxxxxxx, nemůže-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, leč xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx zhojit xxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx je xx xxxxx postaveno, že xxxxxxxxxxxxxx soud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Ustanovení §226 xxxx. 1 x. x. x. xx xxxxxxxx, aby soud xxxxxxx xxxxxx nejen xxxxxx, xxxx má xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxx, xxx x čeho xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx vázanosti xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx případě nebrání xxxxxxxxxx §226 xxxx. 1 o. s. x. soudu nižšího xxxxxx, xxx xx xxxxxxx nových skutečností xxxxxx i ke xxxxxxx xxxxxxx; xxxx xx však závazně x tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx principu xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §226 odst. 1 x. x. x., xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx koncepci xxxxxxxx, xxx xx "xxxxxxxxx" x civilním xxxxxxx, x pochybuje de xxxxx o prvoinstančních xxxxxxxxxxxx x úloze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Právní xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx úkolem je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx x označí, nelze x zájmu ochrany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vazbu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx dovolacím (§243d x. s. x.). Xxxxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxxx" xxxxxx) přehlédnout xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx xxx obecné xxxxx.
Direktivu xxxxxxxxxx xxx soud xxxxxxx xxxxxx x §226 xxxx. 1 o. x. ř., xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx vázán xxxxxxx xxxxxxx odvolacího soudu x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx prvostupňové xxxxxxxxxx zrušil a xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx protiústavní, xxxx tvrdí "V xxxxxxx, xx by xxxx prvního stupně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxx §226 odst. 1 o. x. x. - xxxxxxxxx) xxxxxxxx názoru, xx xxx xxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxxxx Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xx xxxxx x xxxxxxxxxx spravedlivé.". Xxxx - xxx bližšího xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx - navrhovatel xxxxxxx x závěru, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (žalovaného) xx spravedlivý proces xx xxxxxx čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x x čl. 36 odst. 2 a čl. 11 Xxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxx osoba xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxxx veřejného xxxxx a xx xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx §226 odst. 1 o. s. x. xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx o. s. ř. x xxxxxxxxx xx 1.1.2001 xxxxxxx (xxxxxxx x. 30/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx §226 xxxx. 1 x. s. x. (xxxx xxxxx xx. 1 xxx 311).
Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx být xxxxxxx ustanovení §226 xxxx. 1 x. x. x., které xx ustanovením xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx principu, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxx upravené x o. s. ř. Pokud xx xxxx být xxxxxxx, xxx xx xxxx samo xxxxxxxx xxxxxx ztrácelo smysl. Xxxxx se x xxxxxxxxxx, xxxxx je xx xxxxx dobu xxxxxxxxx o. s. ř. aplikováno xxx jakýchkoli xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx využíván i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Evropy. Xxx x xxxxxxxx tradiční, xxxxxx x xxxxxx xxxxxx se x xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx 19. xxxxxxx x x xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx dvacáté.
X xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zachování xxxxxxxxx dikce §226 xxxx. 1 o. x. x. xxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxx institut xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx procesu.
Xx xxxxx xxxxxxxxxx vyplývá, xx vázanost soudu xxxxxxx stupně xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx součástí, xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxx navrhovatel, napadenými xxxxxxxxxxxx není xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx není xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx čl. 36 odst. 1 x 2 Xxxxxxx xxxxxxxxx. 1 x xxxxx řízení x xxxxxxxx xx obecný xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx řídí x xx xxxxx xxxxxxx, x to o. s. ř., xxxxx samozřejmě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodních xxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x účelový.
Xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx posoudit, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem xxxx mezinárodní smlouvou xxxxx čl. 10 Xxxxxx [čl. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx].
Xx daného xxxxx xxxx dospěl Xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx argumenty, xxxxx xx odůvodňovaly závěr, xx §131 odst. 1 věta xxxxx xxxx "a xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxx vyslechnut" a §226 xxxx. 1 xxxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxxxxx, x proto xxxxxx napadená ustanovení xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o. s. ř. x xxxxxxxx xxxxxxx zaručenými xxxxx xxxxxxxxxxx v čl. 11 Xxxxxxx a čl. 1 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxx (ústavně xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx x ochranu tohoto xxxxxxx a xxxxxx xx pokojné xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx zbavena xxxxx xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx mezinárodního xxxxx) pro xxxxxxx xxxxxxxx namítané xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx mohl xxx xxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx.
S ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx části §131 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "x jestliže x tím xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxxx" x §226 xxxx. 1 "Xxxx-xx xxxxxxxxxx zrušeno x byla-li xxx xxxxxxx x dalšímu xxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx." xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx xx xxxxxx čl. 1 x čl. 112 xxxx. 1 Xxxxxx. Ústavní xxxx proto návrh xxxxxx navrhovatelem (podle §64 xxxx. 3 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx) xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Rychetský x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 93/2005 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 17.3.2005.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.