Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy x xxx, že xx x zemi xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §179 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxx převážně xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx nepožádal x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x České republice, xxxxxxxx v prvním xxxxx Evropské unie xx xxxxxxxxxxx systému, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxx posoudil, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx nebyla porušena xxxxxx non-refoulement.

II. Xxx §179 xxxx. 1 x 2 zákona x. 326/1999 Sb., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 31.7.2019, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx x pojetí xxx čl. 33 odst. 1 Xxxxxx x xxxxxxx postavení xxxxxxxxx (x. 208/1993 Xx.), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx v čl. 33 odst. 2 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. Xxx xxxxxx rozsudku velkého xxxxxx Xxxxxxxx dvora xx dne 8.11.2022, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Justitie xx Xxxxxxxxxx, X-704/20 x X-39/21, jsou xxxxx správní xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, tedy x xx věcech xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2008/115/ES o společných xxxxxxx x postupech x členských státech xxx navracení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, přihlížet x moci úřední x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, které soudy xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uplatněných xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx neuplatní xxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxx xxxx ve xxxxxx §104 odst. 4 x. ř. x. nepřípustné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx stěžovatel xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx tak xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 2524/2012 Xx. NSS x x. 4248/2021 Sb. XXX; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Evropského soudu xxx xxxxxx xxxxx xx dne 21.1.2011, X.X.X. proti Belgii x Řecku (xxxxxxxx x. 30696/09); xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Soudního xxxxx xx dne 21.12.2011, X. X. x další (X-411/10 x X-493/10), xx xxx 14.5.2019, X x další (X-391/16, X-77/17 a X-78/17) x ze xxx 8.11.2022, Xxxxxxxxxxxxxxxx van Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx (X-704/20 a C-39/21).

Věc: X. X. proti Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. m. Prahy, x zajištění xxxxxxx, x kasační xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 24.1.2021 xxxxxxxx xxxxxx policie xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxxxx zjistila, že xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX XX xxxxx o xxxxxxxxx osobu, které xx xxxxxxx xxxxx xx schengenského xxxxxxxx xx listopadu 2020 xx xxxxxxxxx 2023. Xx xxxxxxx xxxx xxx žalobce xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx republiky. Žalobce xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx turecký občanský xxxxxx) x záznam x xxxx otiscích xxxxx nebyl nalezen xxx v xxxxxxx Xxxxxxx. Žalobce xxxxxxxxxxx xxx xxxxx vysvětlení, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx řízení o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxx.

Xxx tomto xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx vysvětlení, xxxx, xx vycestoval x Turecka z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx Xxxxx, xxx xxx xxxxxxx tamní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x ním xxxxxxx xxxxxxxx, předala xx xxxxxxxx, xxxxx měl x xxxx, x xxxxxxx xx, že xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx. Xxxx xxx policie xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, že x Xxxxx xxxxxxx o xxxx, xxxx. xx xxx pocit, xx xxxxxxx x xxxx, xxxx, xx xx x xx xxxxxxxx, xxx nepodařilo se xx xxxxxxx xxxxxx x azylu nikoho xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, přestože xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx číslo. Vzhledem x tomu, že xx dlouho xxx xxxxxx a xxxxx xxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx 2021 xx xxxxxxx x Xxxxx vycestovat x xxxxxxx x xxxx v jiné xxxx. Z Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx muži, patrně Xxxxxxxx. Měl x xxxxx cestovat do Xxxxxx x xxxxx xx Švýcarska, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx tam xx bratra, který xx xx Švýcarsku xxxxxxxxx o azyl. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx společně se xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tohoto xxxx (xx xxxx xxxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxx x něm xxxxxxx. Xxxxxxxx přes xxxxxxx xxxx, několikrát xxxxxxxx xx jiného xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, zastavil na xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx pěšky do Xxxx x x Xxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx, odkud xxx x plánu xxxxxxxxxx xx Německa. Xxxxxxxx k xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx se xxxxxx, xxxx xxxxxxx nádraží xx však xxxxxxxxx xxxxxxxxx hlídka. Xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx vypověděl, xx xx xxxx xxxxx, že jej Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx pouze xxxxx, xx chce x xxxxxxx xxxx zůstat. Xxxxx si xxxxx, xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx, xx s xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx do 6 xxxxxx x Řecka xxxxxxxxxx. Xxxxx republika xxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxx. Do Xxxxx xx vracet xxxxxx. X Xxxxxxx uprchl x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxxxxx proti xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx smýšlení xxxxxxxx xx 6 xxx xxxxxx, x xxxx byl xx 17 měsících propuštěn. X Turecku xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx děti, které x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Žalobce xxxxx, xx xx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xx xxx vězněn x xxxxxxxx by xxxxx. Xx považován za xxxxx Gülenova xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx x Xxxxxxx x xxxx 2016. Xxxxxxxx doklad xx x Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebyl vydán. Xx otázku, zda xx x xxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx hrozí xxxxx xxxxx, mučení, nelidské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vážné xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx státu. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x je XX xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v Xxxxx. Za xxxxx xx XX xxxxxxxx xxxxxx 4000 XXX, xxxxxxx mu xxxx xx xxx zhruba 250 xx 300 XXX, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá. X Xxxxx nezůstal, neboť xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx budoucnost xxx xxxx xxx svou xxxxxx. Není xxx xxxxx ekonomická xxxxxxx. X Xxxxx mu xxx xxxxxxxxx, xxx xxx není xxxxx, x xxxxxx xx x zemi hodně xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ubytování, xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx x České xxxxxxxxx x xx dobu xxxxxxxx xxxxx několik xxxxx.

Xxxxxxxxxxx žalované xx xxx 25.1.2021 xxxx xxxxxxx xxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 3 x 4 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx EU, xx 1 xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx dalším xxxxxxxxxxx žalované x xxxxx dne zajištěn xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 90 xxx xx xxxxxxxx omezení xxxxxx xxxxxxx, tj. xx 24.1.2021.

X xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 24.1.2021 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx cestovního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx schengenského xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX XX xx xxx od xxxxxxxxx 2020 do xxxxxxxxx 2023 xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxx prostoru. Pokud xxxxxxx xxxxx, xx x Xxxxxxx uprchl x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx, xxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx konstatovala, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x bude xxxxxxxxxx xx xxx cestě xx Švýcarska, xxxxx xx skrytu xxxxxxxxxxx xx České republiky, xxxxxxxx si musel xxx vědom xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx z Řecka, xxxxx měl u xxxx, xx xx xxx xxxxxx zákaz xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínku xxx xxx zajištění, xxxxxxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §123b xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx by xxxxxx xxxxxx. Žalobce xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx finanční prostředky xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx záruka xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, navíc x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx neskýtal xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx do soukromého xx rodinného xxxxxx xxxxxxx. Závěrem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že navrácení xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxx 25.1.2021 xxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by nasvědčovaly xxxx, xx xxxx „xxxxxxx“ do Turecka xxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx stanovila xxxx zajištění žalobce xx 90 xxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složitosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 60 dnů rozhodnutím xxxxxxxx ze xxx 21.4.2021, xxxxxxx xxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 17.5.2021, xx. 13 X 11/2021-38. Xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx proti xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.3.2021, xx. 13 X 5/2021-29. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx i xxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zabývat xx tím, xxx xx vyhoštění xxxxxxx xx Xxxxxxx možné, xxxxxxxxx s xxxxxxx xx zásadu non-refoulement. Xxxxxxx soud se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, která xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx žalobce xxxxxxxx xxx v Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, nepochybně xx x xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx x Xxxxx, xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx, xxx však neučinil. X pokud xx xx domníval, xx x Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx požádal, xxx xx nemění xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do Xxxxxxxxx x požádat x mezinárodní xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx ekonomické x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx, dle městského xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 27.2.2019, xx. 2 Xxx 379/2017-48, xx xx xxx 6.3.2019, xx. 7 Azs 366/2018-30, konstatoval, že xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znemožňující žalobcovo xxxxxxxxxxx do Xxxxxxx. X žalobcových xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx realizace xxxx xxxxxxxxx xxxx vyloučena, xxxxxx je přinejmenším xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxx xxx nemění xxx údajné xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxx. Dle xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx přisvědčit xxxxxxxxx námitce, xx xxxx xxxxxxxxxx dojde x porušení xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx. Xxxxx názoru xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxx xxxxxxxxxx, proto xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx žalobcem xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx stanovené xxxx xxxxxxxxx xxxxx odůvodnila x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx posouzení xxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx shrnul xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxx z Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx průběh xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, správního vyhoštění x také postup xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx podání xx xxxxxxxxxxxx xxx §3x xxxx. 3 xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx, xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx žádostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §3 xxxx. 1 téhož xxxxxx. Žalobu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dne 10.5.2021, xx. 18 X 34/2021-61.1)

Xxxxxxxxxx namítal, xx xxxx jeho zajištění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx v době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodné obavy, xx xx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xx Turecka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx cizinců x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx původu by xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx, tedy x porušení čl. 33 Xxxxxx x xxxxxxx postavení xxxxxxxxx, xx. 3 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 209/1992 Xx.; xxxx xxx „XXXX“) x xx. 3 Xxxxxx proti xxxxxx x jinému xxxxxxx, nelidskému či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx (x. 143/1988 Xx.). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx realizováno xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 8 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkový xxxx xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx posouzení xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxxxxxx xx Turecka, neboť xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelových xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Turecku x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doklady svědčící x xxxxxxx trestního xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxx. Žalovaná xx počátku měla xxxxxxxxx o xxx, xx stěžovatel xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx již xxxxxxx 17 xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx stanovisku x xxxxxxxx vycestování stěžovatele xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx stěžovatel xxx xxxx výslechu xxxxxx, x i xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx tureckých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx mučení x xxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2016 (xxxxxxxxx xxxxxx x xxx), xxxxxxx x xxxxxx, xx xx vycestování xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx stěžovatele xxxxxxxxxxxx, že stěžovatel xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx měl xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Stěžovatel xxxx poukázal xx xx, xx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sdělil, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx realizovat xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx ministerstva k xxxxx skutečnostem a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žalovaná tedy xxxxxx nedostatečně xxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pochybil i x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx navržené xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx objasněn xxxxxxxx stav xxxx, xxxxxxxxx okolnosti jeho xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xüxxxxxx xxxxx. Městský soud xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx vycestování xxxxxxxxxxx x Turecka xx pouze xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxx x Xxxxxxx vedeno xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx se domníval, xx x Řecku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx spojit xx s místními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx, xx řecké xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. X xxxxxxxxx předložených xxxxxxxx xxxxx, že stěžovateli Xxxx Vysokého xxxxxxxx XXX xxx uprchlíky (XXXXX) poskytl během xxxxxx v Řecku xxxxxxx. Xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxx obsahují xxxxxxxxxxx azylové číslo, xxx xxxxxx x xxx, xx stěžovatel xxx vůli o xxxxxxxxxxx xxxxxxx požádat. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx za xxxx bratrem xxxx, xx xxx řecké xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx pochopitelné. Xxxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx skutkový xxxx xxxx zjištěn xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx návratu xx Turecka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx městský xxxx xxxxxx nesprávně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx stěžovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxx x právními xxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx možných xxxxxxxxxx k zajištění. Xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxx správním xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx záruka, nikdo xxxx xxx nezkoumal, xxx za stěžovatele xxxxxx xxxxxx složit xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xx xxxx případně xxxxxxxx xxxxxx akceptována.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zrušil.

Z ODŮVODNĚNÍ:

[20] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxx rozhodnutí xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx stěžovatele xx Xxxxxxx nebude xxxx xxxxx, xxxx. xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx země xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx non-refoulement.

[21] Xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx samo x xxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx x tomto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx proto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx vůbec xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx. xxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 10.7.2020, xx. 5 Xxx 384/2019-23). Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx mohl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx senát Nejvyššího xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx ze xxx 23.11.2011, xx. 7 Xx 79/2010-150, x. 2524/2012 Xx. NSS, xxxxx něhož „[s]právní xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx podle §124, §124x xxxx §129 xxxxxx č. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, možnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx předběžně xxxxxxxx x učinit xx úsudek x xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cizince xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. […] O xxxxxxxxx xxxxxxx nelze rozhodnout, xxxxx xxxxxxx účel xxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxx x takovém xxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na svobodu.“

[22] Xxxxx §179 odst. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx možné x případě xxxxxxx xxxxx, xx pokud xx byl xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx, do státu xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxxxxx, xx mu xxx hrozilo skutečné xxxxxxxxx. Xxxxx odst. 2 xxxxx xxxxxxxxxx xx xx skutečné xxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 3 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx svobod.

[23] X xxxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx čj. 5 Azs 384/2019-23, xxxxxxxxxxx:

„[14] Citované xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestání, xxxxx dodržování xx x xxxxx xxxxxxxx xxx zákonodárce xxxxxxxxx xxxxxx Ministerstva vnitra – xxx §120x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx věty xxxxx (xxxx středníkem) xxxxx, že ‚xxxxxxx x rámci rozhodování x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 x 120 je povinna xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx cizince je xxxxx (§179)‘.

[15] Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, což xx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx časovým xxxxxx x xx její xxxxxxxxxx v tomto xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx. v rozsudku xx xxx 13.5.2016, xx. 5 Xxx 228/2015-63, xxxxx přiléhavě xxxxxxxxx, že ‚xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§179 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx), xx především xxxxxx Ministerstva xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx §120x xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxx xxxxxxx stanovisko. […] Xxxxxxxx stanoviskem xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx nutně musí xxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx rozhodování o xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxxxx x v xxxxxx rovině xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxx §179 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Nelze xxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx provádí Xxxxxxxxxxxx xxxxxx; takový xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx dostál svým xxxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Je zcela xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx situace x xxxx původu xxxxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx, a xx právě s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx takového xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx měl přihlédnout x xxxxxxxx cizince x individuálním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxx (xxx xx xxxxxxxxxx) patrné z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.‘“

[24] Nejvyšší xxxxxxx soud si xx vědom toho, xx xxxxxx prostor xxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o možných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v řízení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. stejně xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) vydávající xxxxxxx xxxxxxxxxx x dané xxxxxx v rámci xxxxxx x správním xxxxxxxxx, jak je xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 17.12.2015, čj. 5 Xxx 236/2015-34).

[25] X xxxx xxxxxxxxxx xxxx žalovaná xxxxxxxxxxx x zajištění stěžovatele xx xxxxxxx, kdy xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Turecka. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx stanovisko x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vycestování stěžovatele xx xxxx xxxxxx, x které xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zásadní xxxxxxxx.

[26] Stěžovatel xxxxxxxxx xxx svém xxxxxxxx xxx 25.1.2021, xxxxx x xxx žalovaná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx skutkového stavu xx xxxx řízení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx následně xxxxxxxxx x při xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx x Xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx důvodů. Xxxx xxx xxxxxxx dále xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx jako státní xxxxxxx, ale x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx turecké xxxxx xxx xxxxxxxx x 6 letům xxxxxx, xxxxxxx xx 17 měsících xxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx 17 měsíců xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxx závěr vyplývá x x jeho xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx provedla v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx vyhoštění dne 19.5.2021 (tedy xx xx rozhodnutí xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu x nyní posuzované xxxx). Xxxxxxx xxx x výpovědi xxxxxxx x rámci xxxx xxxxxxxxx výslechu, z xxxxx mohly x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx 17 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx vykonat, x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x v xxx, xx nebyl xxxxxxxxx xx tuto pro xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Fethullaha Gülena, xxxxxxx xx obecně xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xx domnělí xxxxxxxxx, jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, že xxxxx xx pokusem o xxxxxxxx převrat v xxxx 2016, x xx xxxxxxx xxxx xxxx x Turecku xxxxxxxxxxxx. Xx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx výpovědi xxxxxx xxxxxx, neboť xx xxx xxxxxxx. Xx xxxxxx, xxx xx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, stěžovatel xxxxxxxxx: „Xxxxxxxx. Xx politiku xxxxx státu.“

[27] Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx toho, xxx existují xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx. Ministerstvo x xxxxxxxx stanovisku xxxxxxxxx vycházelo x xxxxxxxxx XXXX MV xx dne 24.7.2020 „Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situace x xxxx“, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx: „Xxxxxx ústava x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x jiné xxxxx krutého, xxxxxxxxxx xx ponižujícího xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx zprávy, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek tyto xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx organizací stoupla xxxx xxxxxxxxx mučení x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxxxx v červenci 2016. Zároveň xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“ Xxxxxxxxxxxx x xxxx souvislosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx „xxxxxxx, x ani xxxxxxx xxxxx nenalezl žádné xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx návratu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx cizinců […]. Xx zhodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx cizinci x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx mučení xxxx nelidského či xxxxxxxxxxxx zacházení nebo xxxxxxxx. Cizinec sice xx xxxxxxxx xxxxxx, xx měl mít x zemi potíže x tureckými státními xxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx není xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, proč by xxx xxx xxxxxxx xx dokonce xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na 6 xxx. Xxxxxxxxxxx, xxxx xx měl xxx xxxxx propuštěn xxx xx 17 měsíců. […] Správní xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx byl cizinec x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxx xx xxx výpovědi xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ekonomické xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx.“

[28] Xxxxxxxxxxxx tak xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx vůbec) xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx v Xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx návratu xx xxxx původu. Ministerstvo xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nevypořádalo, xxxxxx xxxxxxx závěr, xxxxx xx x nimi x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx svém stanovisku xxxxxxxxxx xx xx, xx x Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx převrat v xxxx 2016 xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx ponižujícího xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx složek, xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 XXXX bude v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx převratu. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx stěžovatele vycestovat xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nijak xxxxxxxxxxxx.

[29] Xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podstatě odkázala xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x dodala, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která xx zabraňovala „xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xx Turecka. Xxxxxxxx zároveň konstatovala, xx xxxxxxx stěžovatele xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, „[x]xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, ale xx xxx xxxxxxxx xxxxx v XX xxxx, který xx xxx jeho xxxx xx xxx dobře xxxxxxxxxx x xxx xxxxx žádost o xxxx“.

[30] Xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx nezabývaly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx x Turecka x xxxxxx politického xxxxxxxxxxxxxx za jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xx je xxxxxxxxx xx xxxxx Xüxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx x xxxxx skuteční xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x tohoto důvodu x Turecku xxxxxxxxxxxxxx x vězněni. Nejvyšší xxxxxxx soud přitom xxxxxxxx za zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soudem), xxxxx xxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx možnosti správního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx především xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx politické xxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx nepožádal x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx, xxxx xxx xx v první xxxxxxxx (xxxxx) xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pronásledování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozporného x čl. 3 XXXX x zemi xxxxxx, do xxx xxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[31] Takový xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepřípustný, xxxxx neumožňuje xxxxxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx státě XX, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nedojde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 25.2.2016, čj. 5 Xxx 7/2016-22). Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx dalšího x toho, že xx rozhodl xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu x prvním xxxxxxxx xxxxx nebo x Xxxxx republice xxxx. x xxxx xxxxxx, xx tak xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx zemi EU, xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx systému, jako xx Xxxxxxxxx (xxx x takovému xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx §179 zákona x pobytu cizinců, xxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx §120a xxxxx xxxxxx, v xxxxxxxx jakéhokoli xxxxxxx, xxxxxxx by xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx.

[32] Xxxxx, x xxxx nejednoznačnost a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rámci xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxx x mezinárodní xxxxxxx, x xxxx skutečnost, xx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx Eurodac, xxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx x x xxxxxx, xxxxx předložil xxxxxxxx již při xxxx prvním xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXXX), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se x xxxxxxxxxx xxx žádosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Řecku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxxx převážně xx xxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxxx řeckého xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx. X k těmto xxxxxxxxxxxx měla xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxx vypořádat, xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx vedeno xxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx původu, a xx tímto xxxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxxx případě xxxxx být vedeno xxxxxx x jeho xxxxxxxxxx (předání) xx Xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xx xx Xxxxx xx xxxxxx xx. 3 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 604/2013, xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx x postupy xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušného x xxxxxxxxxx žádosti o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osobou xxx státní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx Xxxxxx XXX“), xxxxxxxx státem xxxxxxxxxx x posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x tom, xx xx byl xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx §129 (xxxxxxx §124) xxxxxx o pobytu xxxxxxx xxxxxxxx (ostatně xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx hovoří x „předání“ stěžovatele, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xx země xxxxxx).

[33] Uvedené xxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxxx xx Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xx ovšem xxxx xxxxx pouze x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx x Xxxxx xxx xx xxxxxx xx. 3 odst. 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Dublin XXX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx x azylové xxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxxx žadatelů x xxxxx xxxxxxxx státě, xxxxx by x xxxxx nesly xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 4 Listiny xxxxxxxxxx xxxx XX (xx. 3 XXXX). Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx totiž xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (rozsudek xxxxxxx xxxxxx ESLP xx xxx 21.1.2011, M.S.S. xxxxx Xxxxxx x Xxxxx, stížnost x. 30696/09, x rozsudek xxxxxxx senátu Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.12.2011, N. S. x xxxxx, X-411/10 x C-493/10), xxxxxxx x xxxxxx důvodu xxxx dublinské transfery xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxx pozastaveny, x byť xxxx x xxxx 2017 xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx obecně xxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx azylového xxxxxxx přetrvávají, xxxxx xxxxxxx nasvědčuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx) tedy bez xxxxxxxxxxx úvahy k xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx se xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxxxx x Řecka xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx oprávněny xxxxxxxx xx této xxxxxxxxxxx nevěrohodnost xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxx původu xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ničím nepodložený xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žalované, xxxxx xxxxx „Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx demokratická xxxx, xxxxx dodržuje xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x tom xx území Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x azyl“, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

[34] Xx xxxxxxx, xx uvěznění, kterého xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx návratu xx xxxx původu xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxx považovat xx skutečné xxxxxxxxx xx smyslu §179 xxxx. 1 x 2 zákona x xxxxxx cizinců xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stěžovatelova xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxx xxxxxx x xx. 3 XXXX, xxxxx xxxx x xxxx nepředstavuje xxxxxx, xxxxxxxx xx ponižující xxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zabývat se xxx, jakým xxxxxxxx xx v tureckých xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx spojovanými x Xüxxxxxxx xxxxxx x xxxx i s xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxx za situace, xxx x informací x zemi xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx x takovými xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx otázku, xxx xx v Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx nevyloučil, xx xx xx xxxxxx zacházení xxxxx xxxxxx, xxxx pouze xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx x skutečnosti, ke xxxxxx byly xxx xxxxxxxxxxxx při vydávání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx rozhodování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxx x případě xxxxxxx do xxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx uvěznění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §179 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

[35] Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx x XXXX, xxx x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx patří x Xxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx zásadu xxx-xxxxxxxxxxx xxx v xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxx [vycházejícím x judikatury Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, podle xxx xx xxxxxxxxx cizince xx xxxx, xxx xx xx hrozilo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 3 EÚLP (xxxx případně s xx. 2 XXXX xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx EÚLP, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), nepřípustné], xxx xxxxx x poněkud xxxxxxxx pojetí čl. 33 odst. 1 Xxxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx žádný smluvní xxxx nevyhostí xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx (s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx) na xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx svoboda xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxx, xxxxxxxxxxx, národnosti, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx společenské xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x tomuto xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xxxx. např. xxxxxxxx XXX xx xxx 30.8.2021, čj. 8 Xxx 192/2020-48, x. 4248/2021 Xx. XXX, xxx 48).

[36] Xxxxxxxxx xxxxx §179 xxxx. 1 a 2 zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx 31.7.2019, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx non-refoulement x pojetí xx. 33 Úmluvy o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cizince xxxxxxxxxx xxxx skutečné xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v §14x xxxxxx o xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 176/2019 Sb. xxxxxx §179 xxxx. 1 a 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx v xxxxxxx s mezinárodními xxxxxxx České republiky [x xxxx xxxx. xxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xx xxx 28.2.2022, xx. 41 X 35/2021-27, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx otázku (xxx C-257/22) xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx §120x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pojetím xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vycestování cizince xxx aktuálního xxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx právem], xxx xx nemění xx xxx, xx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx čl. 33 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx právního xxxx Xxxxx republiky x xxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

[37] Pojem „uprchlík“ xx přitom xxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xx. x xx. 1 Xxxxxx x právním postavení xxxxxxxxx, xxx ohledu xx to, zda xx xxxx postavení xxxxxxxxx xxxxxxx stranou Xxxxxx xx jiným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxx. rozsudek xxxxxxx xxxxxx Soudního xxxxx ze xxx 14.5.2019, M x xxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), C-391/16, C-77/17 x X-78/17]. V xxxx souvislosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx městskému xxxxx, že samotné xxxxxxx xxxxxxx, xx xx uprchlíkem, x xxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx nečiní, x výše rekapitulované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx odsouzení x xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx jeho xxxxxxxx xx jemu xxxxxxxxxxx politické přisvědčení, xxxx. xxxx skutečnou xx jemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Gülenovu xxxxx, jednoznačně xxxxxxxxx, xx by xx x uprchlíka xx xxxxxx xx. 1 Xxxxxx o právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. §12 xxxxxx x xxxxx, xxxxxx mohlo, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx i xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxxx x uvedených xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Turecka xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xxx čl. 33 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx toto xxxxxxxxx (xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zajištění xx xxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxx závazného stanoviska xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[38] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx podotýká, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx původu xxxxxxxx, x xxxx, co xxxxxxxxxx dle protokolu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx mohly xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx i xx. 33 odst. 1 Úmluvy o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx stěžovateli xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx jejichž základě xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obavy důvodné x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx povinnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stav xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx je vyhoštění xxxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx následně vycházelo x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx vydalo předmětné xxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxx zmíněný rozsudek XXX čj. 5 Xxx 7/2016-22).

[39] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx má xxxx xx xx, xx x přesto, xx v xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Turecka xxxxx, nelze v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x rozhodnutí xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx plynoucí x informací o xxxx xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vázána xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx v xxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx v podstatě xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx své povinnosti xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx dle xx. 3 XXXX x xxx xx. 33 Xxxxxx x právním xxxxxxxxx uprchlíků xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Rozhodnutí xxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 5 Xxx 7/2016-22).

[40] Xx xxxxxxxxx spisu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xx. Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx dne 29.3.2021 změnil xxxxxxxxxx xxxxxxxx o žádosti xxxxxxxxxxx x prominutí xxxxxxxx úkonu x xxxxxxxx odkladného účinku xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 25.1.2021 xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxx odvolacího xxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mělo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx vnitra, xxx §149 odst. 7 správního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx závazné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx x xxxx souvislosti xxx dne 19.5.2021 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stěžovatele x xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx stíhání x xxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatele nemohlo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[41] Xxx xxxxxxxx zmíněné skutečnosti xxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxxxx přezkoumávaného rozsudku xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx základě výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx žalovaná k xxxxxxxxx xx dni xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx v xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, nepřezkoumatelné xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx měl xxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalované xxxxxx.

[42] V této xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjistila xxxxxxxx xxxx xxxx, x němž nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx městský xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx. xxxx xxxxxxxxx stíhání x Xxxxxxx (xx xxxx v xx xxxx již xxxxxxxx xxxxxxxxx spisu, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xüxxxxxx xxxxx v xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx považoval za xxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx naopak xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx x některých xxxxxx xxxxxx mohly xxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x xxx posouzení xxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

[43] Xxxxxxxx x tomu, xx pro tyto xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a zároveň xx xxxxxx, xx x řízení xx xxxx zajištění stěžovatele xxx xxxxx pokračovat, xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalším xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx stručně, nicméně xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxx stěžovatele xxx xxxxx zdejší xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 8.11.2022, Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx zajištění x xxxx xxxxxx), X-704/20 x C-39/21, x xxxx velký xxxxx Soudního xxxxx xxxxxx k následujícímu xxxxxx: „Článek 15 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/115/XX xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx státech při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx. 9 xxxx. 3 x 5 směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/33/XX xx dne 26. xxxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x čl. 28 xxxx. 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 604/2013 xx xxx 26. xxxxxx 2013, xxxxxx se xxxxxxx kritéria x xxxxxxx xxx určení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státním příslušníkem xxxxx země nebo xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx spojení x xxxxxx 6 x 47 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx soudní xxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx země, které xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsažených ve xxxxx, xx xxxxxxx xxx seznámen x xxx byly xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx uplatnit xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, kterého xx xxxxxxx xxxxx nedovolávala.“

[44] X uvedeného xxxxxx xxxxxxx senátu Soudního xxxxx xxxx plyne, xx x xxxxx xxxxxxx soudy xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínek zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, na které xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2008/115/XX o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x členských xxxxxxx xxx navracení neoprávněně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxx x xxxx úřední x xxxxx a nezákonnostem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx vyjdou x řízení xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bodů. X xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx v xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx krajského (xxxxxxxxx) xxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx §104 xxxx. 4 x. x. x. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx neuplatnil x řízení xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) soudem, xxx xxx xxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx nevede x xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[45] Xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zabývala xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §123x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx cizinců xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Žalovaná xxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 4 xx 6 xxxxx xxxxxxxxxx dostatečně (byť xxxxxxx rozvlekle x xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx z její xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx 250 xx 300 XXX, kterou xxxxxxxxxx disponoval, nepovažovala xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx záruky xx xxxxxxxxxxx. Stěžovatel x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx výpovědi xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xx době xxxxx několik xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xx xx stěžovatele xxxx xxxxxx finanční xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx pokračovat xx xxx cestě xx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx Švýcarska, nepřipadalo xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx §123x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxx. (…)


1) Xxxx xxxxxxxx však bylo xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.1.2023, čj. 5 Xxx 145/2021-38.