Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X pouhého xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx doplňků xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxx označených xxxxxxx xx trh xx xx smyslu §2976 xxxx. 1 x. x. jednáním v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx stravy xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x nekalé xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx x hospodářském xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mravů soutěže x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Způsobilost xxxxxx xxxxxxx přivodit újmu xxxxx soutěžitelům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx výlučně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx: §2976 xxxx. 1 zákona x. 89/2012 Xx., §2 xxxx. 1 xxxx. g) zákona x. 110/1997 Sb., §3 xxxx. 4 xxxx. a) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 58/2018 Xx., čl. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1924/2006, čl. 7 xxxx. 7 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1169/2011.

Xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Vrchního soudu x Xxxxx xx xxx 4.12.2018, xx. xx. 3 Cmo 229/2017, a rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 15.6.2017, xx. xx. 15 Cm 72/2013, xx xxxxxxxx I-IV x VI, x xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx x dalšímu xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx ze xxx 15.6.2017, č. x. 15 Xx 72/2013-709, v části, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx X x H+ (xxxxx X), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx šíření x distribuce v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (výrok XX), xxxxxxx xxxxxxxxx zdržet xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X užívání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx týkajících xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx zdravotní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x tlustého xxxxxx (xxxxx III) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplňků H + užívání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx a jiné xxxxxxxxx projevy xxxxxxx x oblasti konečníku x xxxxxxxx střeva (xxxxx XX), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výroku x nákladech xxxxxx (xxxxx XX), x xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. (Výrok X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxx xxxx řízení v xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxx.)

Xxxxxxx xx žalobou xxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx §44 x násl. xxxx. xxx., neboť v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx v xxxxxxx s dobrými xxxxx soutěže xx xxxx neoprávněnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx újmu xxxxxxx x dalším xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx žalované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx pokládat výrobek xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx s léčivými xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx změn, xxxxx xxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx je xxx držitelem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx X, jenž xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx žilní xxxxxxxxxxxxxxx dolních xxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx zastoupení xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x nabízí na xxxx xxxxxxx stravy X x X +. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx těchto xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a na xxxxx internetových xxxxxxxxx xxxxx tvrzení, x xxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx závěrem xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v postavení xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx vykládat v xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou dle xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx soutěžitelé, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx x podobných xxxx navzájem substituovatelných xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nevystupují xxxx xxxx navzájem xxx xx, xxxxx působí xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxx ti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx navzájem zaměnitelné, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dojde xx trhu k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx je x xxxx účastníky, xxxx žalobce je xxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx léčivého xxxxxxxxx xxx xxxxx žilních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx projevech hemeroidů. Xxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxxx xxxxxx okruh xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx relevantním xxxx.

Xxxxxxxx xxxx dále xx xxxxx xx soudem xxxxxxx xxxxxx uzavřel, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žalobci xxxx xxxxxxxxxxx. Výrobky xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx uváděných xxxxxxxxx xx obalech xxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx stránkách "xxxxxxxxxx" xxxxxxx přípravkům, xxxx. xxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx jde x xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x doplňky xxxxxx, xxxxx xxxx xx skutečnosti xxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

Xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx dovoláním, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx (xxxx xxx "x. s. x."), x to xxx xxxxxxxxx šesti xxxxxx xxxxxxxx x procesního xxxxx.

Xxxx xxxxx otázkou xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, zda xxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x má xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x českou xxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyvíjet činnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx bylo xxxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxx léčivo xx xxxxx xxx jménem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx hmotného xxxxx posoudit xxx, xx žalobce xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx odvolacího soudu xx, xxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Jedná xx xxx žalované x xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx posouzení této xxxxxx odvolacím xxxxxx xxxxxxxx žalovaná x xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx v České xxxxxxxxx xx xxxxx §3x xxxxxx č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jeho xxxxxxx po dokončení xxxxxx, xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku, vyjma xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v právní xxxxxxxxx, že žalobce xxxxx léčivý přípravek x rozhodném xxxxxx xx xxxxx xxx x xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx žalované.

Žalovaná xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro řešení xxxxx xxxxxxxxxxx otázky xxxxxxxx práva, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x v reklamě xxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxx", xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že užíváním xxxxxx přípravku xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. x vyléčení xxxx xxxxxx, při xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci odvolacím xxxxxx xxxxxxxx žalovaná x xxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacím soudem x xxxxxxxxxx xx xxx 23.10.2008, xx. xx. 32 Cdo 4661/2007, x xx xxx 24.4.2013, sp. xx. 23 Xxx 3845/2012, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx průměrného xxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx odlišit účinek xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx tvrzeními tudíž xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx klamnou xxxxxxxxx u spotřebitele x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx hmotného xxxxx žalovaná předkládá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx x. 1924/2006 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx představy soutěžitele x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx předpisům, je-li x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxx vymezit xxxx, která by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx řešení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx dle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x z xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyřešeny.

Žalovaná x tomto směru xxxxxx odvolacímu soudu, xx ve xxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx žalované xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zdravotních xxxxxxx při xxxxxxxxxx x prezentaci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady x. 1924/2006, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených x tomto xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich složení xx na xxxxxxx xxxx veřejnoprávní úpravy xxxxxxxxxx, což xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx, aniž xx byl zjištěn xxxxx porušení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na hospodářskou xxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx klasifikovat xxxx rozporné s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx odchýlil xx xxxxxx vyjádřených v xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 25.4.2018, xx. xx. 23 Xxx 4554/2017.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípustné xxx řešení své xxxx otázky xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx, xxxx. navozují xxxxx, xx mají xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pokud jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přípravkům, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx právě jejich xxxxxxxx, které není xxxxxxxx předpisy xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxxxxx xxxxxx, jež xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé uvést xxxxxxxxxx námitky účastníků x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu.

Dle xxxxxxxx xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se odchýlil xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx rozsudku vyjádřených x nálezech Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.9.1996, sp. xx. XXX. XX 176/96, x xx xxx 9.4.2008, xx. xx. X. XX 1589/07, x v xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 12.2.2006, xx. xx. X. XX 521/05.

Xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx vyjádřil tak, xx xxxxxxxx dovolání xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx žalobce x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx které xxxx xxxxxxxxx přímými xxxxxxxxxxx, x žalovaná xx skutečnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o činnosti xxxxxxx v obchodním xxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žalovanou xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebitele. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, žalovaná xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že se xxxxx x doplněk xxxxxx a xx xxxxxxx uváděná žalovanou xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx navrhl, xxx dovolací soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§10x x. x. x.) xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx advokátem (§240 xxxx. 1 a §241 odst. 1 x. s. x.), xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §236 xxxx. 1 o. x. x. lze xxxxxxxxx napadnout xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §237 x. x. x., xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxxxxx řízení xxxxx, xxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx hmotného nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx §241x odst. 1 xx 3 x. x. ř. xxxxxxxx lze xxxxx xxxxx z xxxxxx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxx (xxxx. 1). X xxxxxxxx xxxx xxx vedle obecných xxxxxxxxxxx (§42 xxxx. 4) xxxxxxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, x jakém xxxxxxx xx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§237 xx 238a) x xxxx xx dovolatel xxxxxx (xxxxxxxx návrh) [xxxx. 2]. Xxxxx xxxxxxxx xx vymezí xxx, xx dovolatel xxxxx právní xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, a xx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. 3).

Xxxxxx-xx dovolatelka xxxx šestou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx napadené xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx vadu xxxxxx, která xxxxx xxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx, k xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, xx-xx xxxxxxxx přípustné (§242 xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. x.). Podle §237 x. x. x. přípustnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxx procesního xxxxx, xxxx xxxxxx právní, xxxxxxx xxxxxx námitky xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu. Xxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 4.9.2014, xx. xx. 23 Xxx 1453/2014, xx xx xxx 4.2.2015, sp. xx. 23 Xxx 4905/2014).

Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx nepřezkoumatelné, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx, xxx xxx x dovolacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xx xxxxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx zájem účastníků xxxxxx na tom, xxx xxxxx náležitě xxxxxx dovolání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. I xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx všem xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xxxx zpravidla xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxx xxxxx obsahu dovolání xx újmu práv xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx nemůže xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxx rozhodující x tomto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx takové xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxx rozhodnuto (srov. xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 25.6.2013, xx. xx. 29 Cdo 2543/2011, xxxxxxxxxx xxx číslem 100/2013 Sb. xxxx. xxx., xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 27.10.2015, xx. xx. 22 Xxx 3814/2015).

Xxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxx, xx xxxx porušením xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže soudy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oponentuře (x xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx staví xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx správnosti xxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 12.2.2009, sp. xx. XXX. ÚS 989/08, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 14.6.2012, xx. xx. XXX. ÚS 3122/09).

Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx praxi xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jde. Xxxxxxxx soud může x odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx odkázat xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx jako věcně xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx uvádět (xxxx. xxxx. usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.11.2017, sp. xx. 22 Cdo 1353/2016, xx xx xxx 28.2.2019, xx. xx. 27 Xxx 1052/2018, x xxxxxxx xxx srov. rozsudky Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 30.11.2004, sp. xx. 33 Xxx 428/2003, x xx xxx 17.10.2008, xx. xx. 22 Xxx 2437/2008).

X obsahu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, že jí xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klamné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tvrzeními o xxxxx xxxxxx výrobků xx xxxxxx člověka.

Byť xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx namítá xxxxxxxxxx xxxxxx dovoláním xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx rozhodl x x xxxxxx xxxxxx, a napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytýkanou xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx vymezené dovolatelkou, xxx xx otázkou xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. s. x., xxxx xxxxxxxxxx jen xx právní xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 19.4.2007, xx. zn. 33 Xxx 1187/2005, xx xxx 17.5.2012, xx. xx. 26 Xxx 3297/2011, xx xxx 18.7.2013, xx. xx. 29 NSČR 53/2013, x ze xxx 26.9.2013, xx. xx. 29 Xxx 2376/2013, xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 7.3.2006, sp. xx. XXX. XX 10/06).

Xx řešení xxxxxx, xxx xx v xxxxxxx s dobrými xxxxx soutěže, jsou-li x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx léčebné účinky, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx léčiva xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx problémy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxx odlišnou představu x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx výrobků xxxxxxxx však odvolací xxxx neřešil. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx dovolacímu xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx, na xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx nezaložil, a xxxx xxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §237 x. x. x.

Xxxxxx xxxxx pak xxxxx x xx vztahu xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jež je xxxxxxx hmotného xxxxx, xxxxx xxx napadené xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx stejných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx "doplněk stravy", xxxx vyvolání xxxxxx xxxxxxxxx zákazníků o xxxxxxxxxxxx výrobků žalované xxxxxxxx soud odůvodnil xxxxxxx xxxxxxx spojovaných x výrobky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx účincích xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezakládá, xxxxx xxxxxxxx soud xx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx xx ustálené xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxx nikterak neodchýlil. Xxxx xxxxxx xxxx (xxxx týmiž účastníky xxxxxx) v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.6.2017, xx. xx. 23 Cdo 5910/2016. Xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx chápáno jako xxxxxxxxxxx chování xxxxx xx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx takové, které xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tj. záměrem x hospodářské soutěži xxxxx (srov. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.5.2010, xx. xx. 23 Xxx 1345/2009, x xx dne 26.3.2009, xx. zn. 23 Xxx 4941/2008, xxxx xx dne 23.10.2003, xx. zn. 29 Xxx 106/2001).

Účastníci jsou xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx činnosti, xxxxxx provozují xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zjištění, že xxxxxxx xxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx onemocnění a xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x prodeji xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x zdravotními xxxxxxx x xxxxxxx tlustého xxxxxx a xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxx o činnosti xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx vycházel, xx xxxxx xxxxxxxxx, xx způsobilým dovolacím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, než x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx. např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.9.2013, xx. xx. 29 Xxx 2394/2013, uveřejněné xxx xxxxxx 4/2014 Xx. xxxx. xxx.).

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x čtvrté xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrzení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx soutěži, xxxxx xx jedná o xxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx dosud vyřešena.

IV.

Důvodnost xxxxxxxx

Xxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx otázek xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx věci (§241x xxxx. 1 o. x. ř.).

Právní posouzení xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxx xxx hypotézu (xxxxxxxxx xxxxxxxx) vyhledané xxxxxx xxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxx právo xx povinnost přizná, xx nikoliv.

Nesprávným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx omyl soudu xxx aplikaci xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx zjištění), xx. jestliže xxx xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx, jež xx xxxxxxxx skutkový stav xxxxxxxx, xxxx právní xxxxx, sice xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx vyložil, xxxxxxxx ji na xxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

Rozhodné xxxxx xxxxxx xxxxxx nekalé xxxxxxx

Xxx posouzení xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je x podstaty xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xx xxx xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se jednání, xxxxxxx se žalovaný x xxxx xxxxxxxxxx (xxx) xxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx. např. rozsudek xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 10.3.1939, xx. xx. Xx X 662/38, xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.1.2013, xx. xx. 23 Xxx 3893/2010, x xx xxx 24.7.2013, xx. xx. 23 Xxx 2939/2011), xxxxx uložit xxxx povinnost xxx xxxxx, bylo-li by xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx (xxxx. na xxx xxxxxxxxxx) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx.

Xxxxx §3028 xxxx. 1 x. x. xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §2976 x. x. xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednáním xxxxxxxxxx přivodit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx soutěže. Nekalá xxxxxx se zakazuje (xxxx. 1). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxx reklama a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx [xxxx. 2 xxxx. a) x x)].

Xxxxxx soutěž xxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxx založil xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x rozporu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalované xxxx xxxx xxxxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx tvrzení xxxxxxxx x spotřebitelů xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx mají xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxx v podstatě x léčivé přípravky, xxxxxx xx xxxxx x doplňky xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx".

Xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kvalifikace xxxxxxx žalované xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nekalé soutěže xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zejm. xxxxxxxx skutkových xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx důsledkem jednání xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx (zjevně) xxxxxxxx mylné xxxxxxxx xxxxxxxxx o povaze x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znaku (xxxxxxxx xxxxxxxxxx). (K xxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx reklamu, xxxx. např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28. 3. 2018, sp. xx. 23 Cdo 2415/2017.)

X xxxxxx závěru xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx x souvislosti x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx soutěžitelem xxxxxx takový (xxxxxx) xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx skutečnosti (xxxx. na základě xxxxxxxx obdobné úpravy x obchodním zákoníku xxxxxx xx 31.12.2013 xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.11.2004, xx. zn. 33 Odo 428/2003).

Xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx, jestliže vzhledem x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, za xxxxx xxx učiněn, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx (xxxx. §2979 xxxx. 1 x. x., výkladově dle xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xx 31.12.2013 xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.6.2005, xx. xx. 32 Odo 1318/2004, xx xx xxx 17.2.2010, xx. xx. 23 Cdo 1267/2008).

Xxxxxxxx xx skutkovým xxxxxxxxxx zjištěným x xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx odvolacího xxxxx spočívat x "xxxxxxxxxx" xxxxxxx žalované xxxxxxx xxxxxxxxxx, resp. x navození xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx směřovat buď x samotné xxxxxx x způsobilosti výrobků xxxxxxxx (xxxx. co xx xxxxxx složení x xxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x hospodářském styku, xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx které z xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx spočívat (xxxx. zda x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xx xxxx xxxxxxxxxx již z xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x tudíž nesprávné.

Klamání xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx doplňků xxxxxx

Xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx povaze x xxxxxxxxxxxx, xx. x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx posouzení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx odvolacím soudem xxxxxxxxx xxxxxxx zákazníků xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxx proto, že xxxxxxxx soud správně xxxxxxx xxxxxx normu xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval.

Závěr xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, tj. x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx přípravků) xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popř. by xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx takovým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x zákazníků xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) stavu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx x způsobilosti, xx. x xxxxxxx x účincích, výrobků xxxxxxxx.

X xxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx (a xxxxxxxxxx ani xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xx xxxxxxx žalované xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x doporučenému xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalované. Xx daného skutkového xxxxx xxxx xxxxx xxxxx o xxx, xx xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (tj. neodpovídají xx xxxxxxxxxxx tam xxxxxxxx xxxxxx) xx xx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx výrobků, xx. x jejich xxxxxxx či účincích, xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (ve smyslu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx odvolací xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx normy, xxxxxx nesprávně xxxxxxx, x x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx xxx neúplné.

Pakliže xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx charakteristického xxxxx (xxxxxxxx vlastnosti) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx klauzule xxxxxx soutěže (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxx rozhodující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxx klasifikace xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx x povahy xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxx soutěžitelem týkající xx xxxx veřejnoprávní xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx klasifikaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (tj. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx) pro svoji xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxx §2 zákona x. 378/2007 Xx., x xxxxxxxx a x změnách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, se xxxxxxx přípravkem xxxxxx x) látka nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x tím, xx xx léčebné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx onemocnění xxxx xxxx xxxxxx, xxxx x) látka xxxx xxxxxxxxx xxxxx, kterou xxx xxxxxx x xxxx nebo xxxxx xxxxx, xxxx použít x xxxxxx xx xxxxx zvířatům, x xx xxx za xxxxxx xxxxxx, úpravy xx ovlivnění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx farmakologického, xxxxxxxxxxxxxx nebo metabolického xxxxxx, xxxx xx xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jsou xxxxxxx léčivé přípravky xxxxxx xxx použití x xxxx nebo xxxxxx xxxxx [odst. 2 xxxx. a)].

Podle §25 xxxx. 1 xxxxxx o léčivech xxxxxx přípravek xxxxx xxx xxxxxx na xxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx Ústavem, jde-li x humánní léčivý xxxxxxxxx, nebo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxx léčivý xxxxxxxxx, xxxx b) registrace xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx §26 odst. 5 xxxx. e) xxxxxx x léčivech xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx indikace, xxxxxxxxxxxxxx a nežádoucí xxxxxx.

Xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 110/1997 Xx., x xxxxxxxxxxx x tabákových výrobcích x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jejímž xxxxxx je doplňovat xxxxxx xxxxxx x xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vitaminů a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx fyziologickým xxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx samostatně nebo x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x malých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx 3 xxxxxxxx x. 58/2018 Sb., x doplňcích xxxxxx x složení potravin, xxxxxxxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx prevence, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx [xxxx. 4 xxxx. x)]. Xxxxxxxx x zdravotní xxxxxxx x doplňků xxxxxx xx xxxxx uvést xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx x požadavcích xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zdravotních tvrzení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. 5).

Xxxxx §5d xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1995 Xx., x regulaci xxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxx x. 468/1991 Xx., x xxxxxxxxxxx rozhlasového x televizního xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xx. 2 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1924/2006 xx xxx 20.12.2006 x xxxxxxxxxx x zdravotních xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrzením xx xxxxxx každé xxxxxxx, xxxxx uvádí, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xx existuje xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, potravinou xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x zdravím (xxx 5). Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xx kterého xxxxxxx, že spotřeba xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 6).

Podle xx. 3 xxxxxxxx x. 1924/2006 výživová x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx při xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xx potraviny xxxxxxx xx trh xx Společenství používat xxxxx v xxxxxxx, xx xxxx v xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xx. 10 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 1924/2006 xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XX x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s tímto xxxxxxxxx a obsažena x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 13 a 14.

Xxxxx xx. 13 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 1924/2006 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx popisují xxxx xxxxxxxx xx: x) xxxxxx živiny xxxx jiné látky xxx xxxx x xxxxx organismu x xxxx fyziologické xxxxxx xxxx x) psychologické x xxxxxxxxxxxx funkce, xxxx x) aniž xx dotčena xxxxxxxx 96/8/XX, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx hmotnosti nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zvýšení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx množství energie xxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx být xxxxxxx, xxxx projdou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 15 xx 18, xxxxx jsou: x) xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx) dobře xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx spotřebiteli.

Podle xx. 14 odst. 1 xxxxxxxx č. 1924/2006 odchylně xx xx. 2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 2000/13/XX xxxxx xxx tvrzení xxxxxxxx xx xxxxxxx rizika xxxxxxxxxx uvedena, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx článků 15, 16, 17 x 19 xxxxxx nařízení xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx platných xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nezbytnými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx: x) tvrzení x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; b) xxxxxxx xxxxxxxx xx vývoje x xxxxxx dětí.

Podle xx. 7 odst. 3 nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1169/2011 xx xxx 25.10.2011 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1924/2006 x (XX) x. 1925/2006 x x xxxxxxx směrnice Xxxxxx 87/250/XXX, xxxxxxxx Xxxx 90/496/XXX, směrnice Xxxxxx 1999/10/XX, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/13/XX, směrnic Xxxxxx 2002/67/ES x 2008/5/XX x xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 608/2004 [xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 2 xxxx. 1 písm. x) směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/XX xx dne 20.3.2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx potravin, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx] x xxxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx předpisech Xxxx, které xx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx vody x xx potraviny xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxx xxxxxxxxxx umožňující xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, zmírnit ji xxxx ji xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxx tuzemské x xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxx xxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxxx xx zdraví xxxxxxx xxx odvolacímu soudu xxxxxxxxxx v závěru, xx možnost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx místě xxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxx, xxx mají xxxx výrobky veřejnoprávní xxxxxx léčivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx).

Xxxxxxx pro léčivé xxxxxxxxx je umožněno (x xxxxxxx x xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxxx) x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx označování xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, jejichž xxxxxx xx informovat x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doplňků xxxxxx s xxxxxxxxxxx x vlivu těchto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx za podmínek xxxxxxxxxxx shora uvedenou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x v podobě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx sama skutečnost, xx k určitému xxxxxxx xxxx připojena xxxxxxx xxxxxxx o xxxxx tohoto xxxxxxx xx zdraví xxxxxxx, xxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxx schopna xxxxxxx v (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx úsudek o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, natož xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx možnost xxxxxxx (xxxxxxx některých) xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přichází x xxxxx (v xxxxxx zdravotních tvrzení) x xxx doplňky xxxxxx.

Xxxxx řečeno, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx uvádět xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výrobků xxxx xxxxxxxx přípravků xxxx podle xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx x bezvýjimečná. (Xxxxxx xxxxxxx závěr xx xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, nýbrž i xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxx souhrnně xxxxxxx - slovy xxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxx a současnému xxxxxxxxxxxxxxx třídění xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxx. XXXXX, Xxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x alternativní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx. Výrobky xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx: Xxxxx, 2020, x. 316.)

Xxx xxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx zjištění, xx xxxxxxx, xxx xxxx veřejnoprávní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdraví xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xx uvádění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x poměrech projednávané xxxx

X xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx věci lze xxxxxxx, xx xx xxxxxx stavu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx zdraví xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx zákazníků x xxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxx léčivým xxxxxxxxxx, xxxxxx nemůže.

Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyplývajícího tvrzeného x nekalosoutěžního xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx x způsobilosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx odvolacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákazníků xxxxxxxxx dojmu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx), xx bylo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x jsou-li xxxxxxxx, zda jsou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o (fyziologických xxxx.) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx-xx x xxxxx xxxxxxx zákazníků xx xx charakteristického znaku (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) výrobků xxxxxxxx spočívajícího x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxx odvolacím xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xx třeba xxxxx, xx předmětná xxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xxxxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx "xxxxxxxxxx" mezi xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxx unijního xxxxx xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xx xxx xx xxx 6.9.2012 ve xxxx X-544/10, Deutsches Xxxxxxx xX xxxxx Land Xxxxxxxxx-Xxxxx).

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx stravy xx zdraví člověka x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x určitému (xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxxx, xxxxx nikterak xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx) "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x léčivým xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stravy. Xxxxx xxxx skutečnost, že xxxxxxxx spojuje xxx xxxxxxx x tvrzeními xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xx zdraví xxxxxxx, xxxxxx objektivně vést (xx xxxxxx xxxxxxxxx) xxxx x sobě x mylnému xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx, x xxxxx některé x jednotlivých předmětných xxxxxxx žalované xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mohly xxxxxxxxxx xxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxx) k úsudku x xxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx posoudit, zda xxxxxx (mylný) úsudek x hospodářském xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx vlastnosti) xxxxxxx xxxxxxxx spočívajícím x xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxx případné skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní praktikou xx smyslu xx. 5 odst. 3 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2005/29/XX xx dne 11.5.2005 x xxxxxxxx obchodních xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x o xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/EHS, xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 97/7/XX, 98/27/XX x 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) x. 2006/2004) xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx žalované xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxx xxxxxxxxx. [X posouzení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průměrného spotřebitele x x xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxx srov. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 23.10.2008, sp. xx. 32 Cdo 4661/2007, xx xxx 30.9.2013, xx. zn. 23 Xxx 2960/2012; na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. xxxx. 18 xxxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2005/29/XX xx dne 11.5.2005 x nekalých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vnitřním xxxx x x xxxxx xxxxxxxx Xxxx 84/450/XXX, směrnic Evropského xxxxxxxxxx a Rady 97/7/XX, 98/27/XX a 2002/65/XX x nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 2006/2004, xxxx. rozsudky Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dne 8.4.2003 xx xxxx C-44/01, Xxxxxx Xxxxxxxxxx GmbH &xxx; Co. XX xxxxx Hartlauer Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxX x Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx dem verstorbenen Xxxxx Xxxxx Hartlauer, xxxx. 55, xx xx xxx 19.9.2006 xx věci X-356/04, Xxxx Belgium GmbH &xxx; Xx. KG xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Franz Xxxxxxx XX, odst. 78, xxxx rozsudek Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xx dne 12.5.2011 ve xxxx X-122/10, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxxx AB, xxxx. 23.].

Xx-xx proto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx tvrzení x vlivu výrobků xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx být xxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx) v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx toho je xxxxx zdůraznit, že x důsledku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx odvolacím xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (přičemž xxxxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx), že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx soutěže podle xxxxxxxxx klauzule v xxxxxx xxxxxxx neopodstatněné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxx x podmínkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v podobě xxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx představuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx soutěže x je xxxxxxxxx xxxxxxxx újmu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zákazníkům (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 26.3.2013, xx. xx. 23 Xxx 4285/2010, či rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.4.2018, sp. xx. 23 Xxx 4554/2017; x xxxxxx xxxx xxxx. xxxx. XXXX, X. Právo xxxxxx soutěže. Xxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 1994, x. 15; xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxx. §3x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nekalé soutěži x xxxx 2004).

Xxxxx xxxxx xxx vztáhnout x xx xxxxxx xxxxxx označování xxxxxxx xxxxxx informacemi x xxxxx xxxxxx výrobků xx xxxxxx xxxxxxx. (Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x soutěžním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx x nařízení č. 1924/2006 xxxx. xxxx. xxxxxxxx německého Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.10.2014, xx. xx. X XX 162/13, xxxxxxxxxx x XXXX, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, roč. 2015, č. 5, x. 498 x xxxx., x ze xxx 18.5.2017, xx. xx. I ZR 100/16, xxxxxxxxxx v XXXX, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx. 2017, č. 12, x. 1278 a xxxx.)

Xxx tak xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v nekalé xxxxxxx, xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dobrých xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx je způsobilé xxxxxxxx újmu xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxx nebo zákazníkům xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx důsledkem klamání xxxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx. xx xxxxxx xxxxx) posoudit, xxx žalovaná xxx xxxxxxxxxx svých výrobků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxx xx xxxxxxx jednotlivému xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx tvrzeními, x xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx přivodit xxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx) v xxxxxxxx xxxxxxx neopodstatněné xxxxxxxx výhody xx xxxxxx žalované (xxxx xxx xxxxxx, xxx xxx zároveň dochází xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nikoli).

Proto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx x dosavadním xxxxxxxxx xxxxxx není možné x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx [§243x odst. 1 xxxx. b) x. x. ř.], dovolací xxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx xxxxx §243e xxxx. 1 x. x. x. xxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 x. x. ř.) xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx byl xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, zrušil xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x dalšímu xxxxxx (§243x xxxx. 2 xxxx druhá x. x. x.).