Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx-xx xx x xxxxx domoci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §125 xxxx. 6 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx oznámením xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx x „přezajištění“) xx xxxxxxxxx (xxxxxxx) rozhodnutí x xxxxxxxxx ruší, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x čl. 15 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/115/ES (xxxxxxxxx xxxxxxxx) a x čl. 6 x čl. 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxxxx xx xxxxxx zrušeno, x xxxxx neodpadne xxxxxxx xxxxxx x xxxx důvod xxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 1 písm. x) x. x. x.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 1404/2007 Xx. NSS, č. 3367/2016 Xx. XXX, x. 3683/2018 Xx. XXX, č. 3930/2019 Xx. XXX, x. 3935/2019 Xx. XXX, x. 3995/2020 Xx. XXX; xxxxx Ústavního xxxxx č. 16/2019 Xx. (xx. xx. Xx. ÚS 41/17).

Xxx: X. X. xxxxx Xxxxxxx České republiky, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx policie xxxxxxxxxxxxx xxxxx, odboru xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 26.6.2020 xxxxxxxx podle §124 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx omezení xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx 26.6.2020.

Proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx žalobou x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx přepravě 20.7.2020. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx žaloba) xxxxxxx požádal x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxx práva x nemajetnosti. Krajský xxxx xxxxxxxxx x 27.7.2020 xxxxxxx žalobce xxxxxxx, ustanovil xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx vyzval, aby xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vady xxxxxx, xxxxxxx jej upozornil xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx nebude xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx s xxxxxx x odstranění xxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx zástupci xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím systému xxxxxxxx schránek 27.7.2020. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx 30.7.2020 prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx 4.8.2020 xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx soud žalobu xxxxxx xxxxx §37 xxxx. 5 věty xxxxx x. x. x. Dospěl k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx třiceti xxx xxx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§172 odst. 1 xxxxxx x pobytu xxxxxxx) uplynula xxx xxx 3.8.2020. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x nelze x xxxx xxxxx §71 xxxx. 2 x. x. x. xxxxxxxxx. X situaci, xxx žaloba postrádala xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, x x xxxxxxxx xxxxxx možno xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx (stěžovatel) podal xxxxx usnesení krajského xxxxx kasační xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, který xxxxxxxxx aplikoval §35 xxxx. 10 s. x. x. (xxxx. XXX: stěžovatel xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 9, xxxx xxxxx materii xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx od 15.8.2018 xx 23.4.2019), xxxxx xxxxx věty xxxxx, „xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, po xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx podání xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x doplnění xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxx xxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xx ovšem výklad xxxxxx legem.

Nejvyšší správní xxxx xxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx x xxx xx vrátil k xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx – existence xxxxxxxx xxxxxx

[7] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx.

[8] Xxxxx §125 xxxx. 6 věty xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxxxx zákona xxxx“.

[9] Xxxxxxxxxx byl xxxxxxx zajištěn xxxxx §124 xxxx. 1 xxxx. a) x x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxx 30.6.2020 xxxxxxx x xxxxxxx mezinárodní ochrany, x proto xxxx xxxxxxxx 2.7.2020 xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §46a odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx“), jež xxxxxx xxxxxx xxxx 3.7.2020. Původní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o zajištění xx xxx podle §125 xxxx. 6 xxxxxx x pobytu xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. To by xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx neodstranitelný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxx žaloby xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. x.

[10] Nejvyššímu xxxxxxxxx soudu je xxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nepřípustnost (xxxx. usnesení XXX xx xxx 14.1.2016, xx. 9 Xxx 147/2015-24; z 12.9.2018, xx. 9 Xx 218/2018-72; či x 31.1.2019, čj. 5 Xx 42/2018-72).

[11] Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx opačná, jež xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x x těch xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 21.7.2005, čj. 7 Xxx 101/2005-46, x. 1404/2007 Xx. NSS; x 10.10.2018, xx. 9 Xxx 182/2018-21; x 16.12.2015, xx. 10 As 229/2014-41, x. 3367/2016 Xx. XXX; či z 29.11.2017, čj. 5 Xx 165/2016-96).

[12] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxx právní xxxxxx, x xxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx nyní xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xx xxxxx xxxx prosadit judikaturní xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxx xx xx následek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti, xxxxxx by xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x jinému xxxxxx, xxx že x odpadnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxx xxxxxx §125 xxxx. 6 xxxxxx x pobytu xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx.

[13] Xxxxxxxx správní soud xx xxxxx x xxxxxxx případě xxxxxxx, xx §125 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx cizinců, x xxxxxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx ex lege, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx váže xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fakticky xxxx (xx xxxxxxxxx) na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxx zákona x xxxxx.

[14] Xxx xx vztahu x xxxxxxxxx, Xxxxxxxx soudem xxxxxxx zrušené xxxxxx xxxxxx (xxxxx ze xxx 27.11.2018, xx. xx. Pl. ÚS 41/17, č. 16/2019 Xx.), xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxx, že pokud xx nelze xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x jednom xxxxxx xxxxxxxx řízení z xx. důvodu, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx, x xx x čl. 15 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2008/115/XX xx xxx 16.12.2008, x xxxxxxxxxx normách x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx státech xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývajících xxxxxxxx příslušníků xxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“), x x čl. 6 x čl. 47 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx s xx. 5 xxxx. 4 x 5 Úmluvy x xxxxxxx lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 209/1992 Xx. (xxxxxxxx xx dne 29.11.2017, čj. 6 Xxx 320/2017-20, x. 3683/2018 Xx. XXX).

[15] X xxxxx projednávané xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodoval o xxxxxxxxxxxxxxxx §172 odst. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účinném xx 20.1.2019, podle xxxx „x xxxxxxx, že xx xxxxxxxxx cizince xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx rozhodnutí x zajištění xxxxxxx, x žalobě proti xxxxxxxxxx o prodloužení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx zařízení, xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X ukončení xxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příslušný xxxx, xxxxx žalobu xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x druhá se xxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx použijí xxxxxxx.“

[16] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na základě xxxxxxxx argumentace x xxxxxx 51 až 67 xxxxxxxx čj. 6 Xxx 320/2017-20 xxxxxxx, xx pokud xxxxxxxxxx dané ustanovení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (pozn. xxxxxx xxxxxx: šestý xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x azylu) „xx xxxxxxx žaloby věcný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cizince xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x prvním xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx ukončeno před xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxxx práva Xxxxxxxx xxxx, potažmo Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tento rozpor xxxxxxxx xx xxxx xxxxx“.

[17] Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx dopadat x xx nyní projednávanou xxx, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxx řízení, xxxxx-xx x xxxxxxxx zajištění, x x důvodu xxxxxxxxx předmětu xxxxxx x xxxxxxxx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxx.

[18] Xxxxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podrobeno xxxxxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxxxx. V tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx toliko xxxxxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správního rozhodnutí, xxxxx soudní xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx odpadnutí xxxxxxxx xxxxxx procesním xxxxxxxx xxxxxxx. Byť x x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx posuzovány xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx hodnoceny x xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxx. X xxxxx x xxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jaký xx xxx výsledek řízení x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxx situace, xxxx dokonce xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx lišit kvalita xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx (x xxxx xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 22.8.2019, čj. 2 Xxx 330/2018-30, x. 3935/2019 Xx. XXX, xxxxxxx xxxx 22 x 28), x xxxxx z xxxxxxxx požadavku xx xxxxxxxxxx soudního přezkumu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx.

[19] Xxxxxxxxxx §125 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §46x xxxx. 1 xxxx. c) zákona x xxxxx dochází xx xxxxxx xx xxxxxxx původního xxxxxxxxxx x zajištění, xx xxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xx. 15 xxxxxxxxx xxxxxxxx x x čl. 6 x xx. 47 Xxxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xx xxx xxxxxx možné v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a napadené xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx účely xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx – včasnost xxxxxxxx xxxxxx

[20] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx neodstranitelný nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, přistoupil x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dospěl x xxxxxx, xx xx xxxxxxx.

[21] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudem x tom, xx xxxxxx neobsahuje žádný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bod, x proto xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx běhu, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx třicetidenní xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §35 odst. 10 x. x. x., xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx odvozoval xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx právní xxxx.

[22] Podle §54 xxxx. 5 xx xxxxxxx x §55 xxxx. 5 x. x. s. xx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx, bylo-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[23] V xxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxx xxxx rozhodl x xxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx, byli jak xxxxxxxxxx, xxx x xxxx ustanovený xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx. Usnesení xxx nabylo právní xxxx xx 30.7.2020, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu z 29.8.2019, xx. 8 Xxx 205/2019-22, x. 3930/2019 Sb. XXX, xxx 9). Až xx 30.7.2020 tedy xxxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx počala xxxxx xxx xxx následujícího, xx. 31.7.2020.

[24] Od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (26.6.2020) xx xxxxxxx žaloby x xxxxxxxx xxxxxxxx (20.7.2020) xxxxxxxx 23 xxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu ze 7.2.2020, xx. 9 Xxx 366/2019-20, x. 3995/2020 Xx. NSS, xxx 9). Xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx nepočítá den, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxx spojeno (xxxxxxxx x 29.9.2020, xx. 10 Azs 71/2020-44, bod 9), xxx tedy předání xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

[25] Xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, tedy xx 31.7.2020 xxxxx běžet xxxxxx xxxxxxx třicetidenní xxxxx, tj. xxxxxxx xxxx xxx. Lhůta xxx podání xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx 6.8.2020, nikoli již 3.8.2020, xxx nesprávně xxxxxxx xxxxxxx soud. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx 4.8.2020 do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx.