Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z kupní xxxxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxxxxx se sídlem xx Slovenské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx OSN x smlouvách x xxxxxxxxxxx koupi xxxxx xxxxxxxxx xxx č. 160/1991 Sb. („Xxxxxxxx úmluva"). xxxxxx xxxxxxxxx xxxx použití xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx, jednostranného započtení x xxxxx x xxxxxxxx představují xxx. xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Rozhodné xxxxx se xxxxx xxxx podle xxxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 593/2008, o právu xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx („xxxxxxxx Xxx I“).

Vztah x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx: čl. 14, čl. 17 xxxxxxxx x. 593/2008, čl. 1 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx x. 160/1991 Xx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu Xxxxx xx xxx 7.9.2016, xx. zn. 21 Xx 217/2016, ve xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 28.11.2016, xx. zn. 21 Xx 217/2016, x xxx vrátil xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx v pořadí xxx druhým xxxxxxxxx xx dne 11.2.2016, x.x. 3 X 147/2014-232, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx X. X., x. x., se sídlem x X., Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx 95 519,65 xxx x xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx specifikovaným (xxx X. xxxxxx) a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žalované xxxxxxx nákladů xxxxxx (xxx 11. výroku).

2. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žalobě, xxxxxx xx původní xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplacení xxxxxxxx částky x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx X. x. r. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx nádob, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 95 519,65 xxx. Původní xxxxxxxxx xxxxxxx, xx na xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx rámcovou xxxxxxxx xx xxx 16.1.2013 x xxx, že xxxxxxxxxx xxxx měly xxx předmětem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. KB, a. x., xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx facto nerealizovalo, xx původní žalobkyně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bylo, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx byla xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ta xxx xxxxxxxxxxx.

3. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx vzhledem k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx žalobní xxxxxxx xxxxxxxx, x to xxx ohledně právního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajného xxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxxx F. XX, x. s., případně xxxxxx, xxxx k xxxxxxxxxx pohledávek xxxx xxxxxxx. Připomněl, xx xxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx zároveň xxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx nebezpečí, xx xxxxxxx břemeno xxxxxxx xxxx břemeno důkazní, x xxxxxx tak xx věci xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxx a poučení x následcích xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx mělo xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x jakému datu xxxx pohledávky xxxxxxxxx, xxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx za důvod xxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 16.7.2013, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x období xx 23.1.2013, tedy xxxx uvedení objednávky xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx žalobkyně xxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxx z §101 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, x xxxxx xx nezbylo, xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxx nutné xxxx xxxxx xxxxxx unesení xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx uvedeném xxxxxx. Xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xx xxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx postoupení pohledávek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx žalobu o xxxxxxx, xx kterých xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx X. XX, a. x., jakož x xxxx, xxxx x xxxxxx postoupení xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx pokud xxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx společnosti X. x. x. x. xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxx oznámení měly xxx pohledávky xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. XX, x. x., xxx xxxxxx xx xxxx být prováděny xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, že xxxxx xxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. XX, a. x., xxxxxxx xx xxxxxxx žalobkyni. Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx oprávněná xxxxx, x xxxxx xx nejedná x xxxxxx jednání, xxxxx xx bylo xx xxxxxx x žalované xxxxxx, xxxx xxxx xxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

4. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx usnesení - xxx x xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx změnil tak, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 95 519,65 eur x xxxxxxxxxxxxxx (první xxxxx), x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx původní xxxxxxxxx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxx xxxx stupňů (xxxxx xxxxx).

5. Odvolací xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx soud vycházel, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxxxxx po-stoupení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. XX, a. x. Xxxxx, xx původní xxxxxxxxx ke xxxx xxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxx, předložila xxxxxx, xxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx x xxxx aktivní xxxxxx legitimaci. Xxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxx důkazů správně xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx X. x. x. x. xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx dodáno a xxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx faktury xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x uvedených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx X. KB, x. x., se xxxxxx P., která xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xx faktuře xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx účet xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx žalovaná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 3 500,90 xxx (x tomto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxx tedy xxxxxxx xxxxxx 95 519,65 xxx. Xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx a toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x řádně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21.5.2014, xxxxxxxxx žalované 5.6.2014. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx F. XX, x. s., oznámila xxxxxxxx, že x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xx x dodávek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. s. x. o. xxxx xxx 14.5.2014 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx VÚB X., a. x., xx xxxxxx X., x xx x xxxxxx xxxxxx 113 368,40 eur. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. s. x. x., se xxxxxx X, navázala xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. KB, x. x., x xxx, že xx 16.1.2013 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. XX, a. s., xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, že ohledně xxxxxxxxxx pohledávek je xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxx otázky, xxx x xxxxxxxxxx xxxxx x zda došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx zkoumat otázku xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odvolací xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 593/2008, x právu xxxxxxxxx pro smluvní xxxxxxxxx vztahy (xxxx xxx „xxxxxxxx Xxx X“), x x Xxxxxx XXX o xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 160/1991 Xx. (dále xxx „Xxxxxxxx xxxxxx"). Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx, pokud xx sporné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx určeno xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx hlavního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. S xxxxxxx xx xx, xx xxxxx hlavním xxxxxxx xx prodávající, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx xxxxx Slovenské republiky, xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 44/1964 Zb., „xxxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxx.: xxxxxxx „x. 40/1964 Xx.“), xxxxx x xxxxxx x. 513/1991 Xx., „xxxxxxxx zákonník“.

7. Xxxxxxxx soud xxxxx, xx žalovaná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx X. x. x. x. xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §409x (xxxxxxx „§409“) a násl. xxxxxx x. 513/1991 Xx., xx xxxxxx xxxxxxx xx byly xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x výrobě xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx cenu, když xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterých xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 95 519.65 xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx pak xxxx pohledávky z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvou xx xxx 16.1.2013. Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx dalšího postoupení xx společnost F. XX, a. x., xxx xxxx xxxxxxxxxx xx defacto x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, takže xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx prokázala, xx xxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxx oznámeny x xx xxxx xxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxx.

8. Námitku započtení xxxxxxxxx xxxxxxxxx odvolací xxxx x xxxxxxx xx §529 zákona x. 44/1964 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx (pozn.: xxxxxxx „č. 40/1964 Xx.“), xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, že žalovaná x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx námitky xxxxxxxx se dodávek xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, když xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx postoupení xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxxx takovéto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx žalobkyni xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx potom, xx xx bylo oznámeno xxxxxxxxxx pohledávek. X xxxxxxx námitce xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

9. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx, odvolací soud xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx žalobkyně xx xx xxx xxxxx xxxxx §369 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxx xxxx xxxxx x prodlení xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 21/2013 X. x., ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x prvnímu xxx prodlení xxxxxxx x 9 xxxxxxxxxxx xxxx, která ke xxx 10.2.2014 xxxxxx 9,25 %.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

10. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx výroků, xxxxxx xxxxxxxx (xxxx též „xxxxxxxxxxx") xxxxxxxx s xxx, že xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx §237 zákona x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx (xxxx xxx „x. x. ř.“), xxxxx xxxxx jejího názoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx řešení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx od ustálené xxxxxxxxxxx praxe dovolacího xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci podle §241x xxxx. 1 x. s. x.

11. Xxxxxxxxxxx předně xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aplikoval xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Vídeňské xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soubor otázek, x xxxxx xx xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx praxí xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

[1] Xxx xxxxxxx xxxxxxx uplatněné xxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx obsahuje (xxxx, xx xx zjištěn x v odůvodnění xxxxxxx xxxxxxxxxx skutkový xxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, posouzení, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxx projevu vůle), x xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.

[2] Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobkyni (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx věřitelem xxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivní věcné xxxxxxxxxx žalobkyně po xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutkového stavu x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx posouzení, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx prodávající (xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení x postoupení pohledávek).

[3] Xxx existuje rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx X. x. x. x. x zda xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx byla xxxxxxxx oprávněna tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[4] Zda xxxxxxx xxxxxxxxx splnila xxxxxxxxx doplnit skutková xxxxxxx xxx výzvy xxxxx xxxxxxx stupně xx dne 18.12.2014 x případně xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx „xxxx právní posouzení x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x 18.12.2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx".

12. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. a. s., xx xxxxxx x X., Slovenská xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx X., x. x., xx xxxxxx v B., Xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx proto xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 17.7.2018, č. j. 23 Xxx 427/2017-318, xx x xxxxxx xxxx namísto původní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx X., a. x. (dále jen „xxxxxxxxx").

13. Žalobkyně se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, že xx navrhuje zamítnout.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

14. Xxxxxxxx soud xxxx xxxx xxxxxxxx (§10x x. s. x.) xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §241 xxxx. 1 x. x. x., xx zabýval přípustností xxxxxxxx.

15. Xxxxx §236 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx zákon xxxxxxxxx.

16. Xxxxx §237 x. x. x., xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx dovolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx otázky hmotného xxxx procesního xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx má-li xxx xxxxxxxxx soudem vyřešená xxxxxx xxxxxx posouzena xxxxx.

17. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx podle §237 x. x. ř., xxxxx xxxxxxxx xxxx xx při posouzení xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx určení rozhodného xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jednostranné započtení.

IV.

Důvodnost xxxxxxxx

18. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx x České xxxxxxxxx) xx xx xxxxxxxxxxx X. s. x. o. (se xxxxxx xx Slovenské xxxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx či x-xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zboží, xxxxx xx bylo xxxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx. Podle odvolacího xxxxx, xxxxx xx xxxxxx strany xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xx základě xxxxx xxxx bydliště xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xx, xx xxxxx hlavním aktérem xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxxx. Xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xx společností X. x. r. x. xxxxx smlouvu xx xxxxxx §409x (xxxxx.: xxxxxxx „§409“) x xxxx. zákona x. 513/1991 Xx.

19. X odkazem xx xxxx důvody xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx pohledávek, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zápočtu x xxxxxx xxxxx x prodlení. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx neúplné, xxxxx xxxxxxxxx.

x) K určení xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

20. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Vídeňské xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pro xxxxx smlouvy stran, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx úmluva xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxxx. Kupní xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 30 x 53 Xxxxxxxx úmluvy. Rovněž xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxx vyloučena xxxxx xx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx odchylné xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 6 Xxxxxxxx xxxxxx.

21. Smlouva o xxxxxxx zboží xx xxxxx xx. 3 Xxxxxxxx úmluvy xxxxxxxx xx smlouvu x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx zavazuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx zhotovení. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxxx xxxx závazků xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxxxxxx xxxxxx xx svém xx. 4 upravuje xxxxx uzavírání xxxxxxx x xxxxx a xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x takové xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx platnosti xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxx smlouva xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zboží.

23. Xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx popsané xxxxxxxx, x tedy xxxx x případu xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), pro xxxxxxx xxxxx x koupi xxxxx xxxx společností Xxxxxxxxxxxxx s. x. x. a xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

24. X xxxxxxxx xxxxxxx dospívá i xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx.

25. X xxxxxxxx xx xxx 31.3.2011, xx. xx. 23 Xxx 4197/2009, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx v situaci, xxx xxxx žalobcem xxxxxxx prodávajícím (xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx x dané xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mezi účastníky xxxxxxxxx Vídeňskou xxxxxx.

26. X usnesení xx xxx 30.1.2013, xx. xx. 23 Xxx 875/2011, Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx pochybení xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (se xxxxxx x Polsku) x žalovaným (xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx) o dodávce xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, přičemž uzavřel, xx odvolací soud xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 5.11.2002, sp. xx. 8 Cmo 254/2002, xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx č. 63/2006). Xxx xxxxx xxxxxxxxx smlouvy o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx smluvními xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xx před xxxxxx xxxxxx států xxxxxxx xxxxxxxxxx této úmluvy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyloučili.

27. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxx (existenci) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx úmluvu xxxxxxxxxx hmotněprávní přímé xxxxx, xxxxx je xxxxx použitelná xx xxxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x uzavřených xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxx §409 x xxxx. zákona x. 513/1991 Xx. (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx).

28. Xxxxxx z dosud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx naplněny aplikační xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x), xx. xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podnikání x xxxxxxx smluvních xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx x xxxxxxx státech xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx uzavření, xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 6 Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx aplikaci.

b) X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

29. Xxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx úmluva xxxxxxxx xxxxxxxxxx, patří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jde x xxx. xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx.

30. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx a vnitřní. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx otázky, xxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Vídeňskou xxxxxxx upraveny vůbec, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx-xxx (XXXXXXXX, X. Postoupení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx Xxxxxx XXX x smlouvách x xxxxxxxxxxx koupi xxxxx. Xx: XXXXXXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxx XXX x xxxxxxxxx x mezinárodní xxxxx xxxxx - ano xx xx? Xxxx: Xxxxxxxxxx univerzita, 2012, x. 134). X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx kolizních xxxxx xxxx, podle xxxxx xx potřeba xxxxx xxxxx rozhodné (ROZEHNALOVÁ, X. Právo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 3. xxxxxx. Xxxxx: Wolters Kluwer, 2010, x. 270).

31. Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx Řím X, pokud xxxx x daném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxx xx xxxx o xxxxxxxxx místní (fórum xx soud xxxxxxxxx xxxxx), věcnou (xxxxxxx xx smluv x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx tam, xxx dochází xx xxxxxx xxxxxxxx řádu), xxxxxx (xxxxxxxxxxx) a xxxxxxx (smlouvy uzavřené xx 17.12.2009) x xxxxxx se xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxx xx. 1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxx I.

32. K xxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxx přímých mezinárodních xxxxx xxx postoupení xxxxxxxxxx je třeba xxxxx, že x xxxx 2001 xxxxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek v xxxxxxxxxxxx obchodě, do xxxxxxxx dne xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx dostatečným xxxxxxxxx xxxxx. Přímá xxxxx xxx xxxxxxxxxxx faktoring xx xxx. Ottawská xxxxxx x mezinárodním xxxxxxxxxx z xxxx 1988 xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx zlomek xxxxx.

33. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxx není xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx měla xxxxxxxx xxxx normou xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx Xxx X.

34. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx postupitele x xxxxxxxxxx, rozhodné xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx smluvních závazků, xxxxxxxxx xx. 14 xxxxxxxx Řím 1. X xxxxxxx x xx. 14 xxxx. 1 xxxx vztah xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Toto xxxxx xxxx xxxxx určit xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx 1 xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx. xx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx nevyužití dle xxxxxxxxxx hraničních xxxxxxxxxx x xx. 4 xxxxxxxx Řím X.

35. X případě náhradních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx postoupení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. faktoringové transakce, xxx níž faktor xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xxx xxxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxx I, a xxxx xxxxx obvyklého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 2, x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx bylo právo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx. X xxxxxxx samostatných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávka. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xx postupitel. Dosah xxxxx rozhodného xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pak xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ale x xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, mezi xxxxx xxx xxxxx xxxx. x otázku, xxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx dlužníka (xxxx. XXXXXXXX, X. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx XXX x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. In: XXXXXXXXXXX, X. a xxx. Xxxxxx XXX o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxx xx ne? Xxxx: Xxxxxxxxxx univerzita, 2012, x. 144-145).

36. Xxx xxx uzavřít, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx. 14 odst. 1 xxxxxxxx Xxx I x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx Xxx I (xx. 3, 4 x xxxx.). Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxx služeb x podobě xxxxxxxxxx x zároveň neproběhla xxxxx xxxxx xxxxx xx. 3, xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx čl. 4 xxxx. 1 písm. x) nařízení Řím X. Jedná-li xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx xx určí xxxxx xx. 4 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxx X. Xxxxxxxxx xxxxxx pro vztah xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx povinen xxxxxxx postoupení xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxxx i xx smluvní důsledky, xxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxx (xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxxx).

x) K xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx

37. V xxxxxxx x xx. 14 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxx 1 se xxxxx xxxx postupníkem x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodným xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x závislosti xx xxxxx xxxxxx smlouvy, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx pohledávka xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx postoupení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxx charakterem xxxxx xxxxxxxx Řím X, xxxxxxxxx podle čl. 4 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxx.

38. Pohledávka vzniká x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx atributy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x nich xxxxx xxx dopad. Xxxxxx xx. 14 xxxx. 2 xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx XXXXXXXX, X. Postoupení x xxxxxxxxx pohledávek x xxxxxx Xxxxxx XXX x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xx: XXXXXXXXXXX, X. x kol. Xxxxxx XXX o smlouvách x xxxxxxxxxxx koupi xxxxx - xxx xx ne? Xxxx: Xxxxxxxxxx univerzita, 2012, x. 147).

39. Právo xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, zda xx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx), xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxx [srov. BĚLOHLÁVEK, X. J. Římská xxxxxx a Nařízení Xxx I: komentář x xxxxxxx souvislostech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. XX. xxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2009, x. 1541-1546, či XXXXXXXXXXX, N.; VALDHANS, X.; DRLIČKOVÁ, X.; XXXXXXXXXX, T. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (Nařízení Xxx X, Xxxxxxxx Xxx XX, Nařízení Brusel X). Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx ČR, 2013, x. 143-144],

40. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prokázáno oznámením xx xxx 21.5.2014, xxxxxxxx žalované 5.6.2014. Xxxxx xxxxxxxxxx F. XX, x. s., xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x tomto oznámení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x. r. x. xxxx dne 14.5.2014 xxxxxxxxxx xx společnost xxxxxxx žalobkyně x xx xxxxxxxx společnost X. s. r. x. xxxxxxxx spolupráci x faktoringovou xxxxxxxxxxx X. KB, x. x., x xxx, xx xx 16.1.2013 xxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx, které vzniknou x důvodu obchodního xxxxx, xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx F. XX, x. x. V xxxxx části odůvodnění xxx xxx odvolací xxxx uvádí, xx xx původní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postoupeny xxxxxxxx smlouvou ze xxx 16.1.2013 x xx xxxxx měly xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx F. XX, x. x., xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx x xx xxxx nikdy xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx rozhodného práva xxxxxxxx soud xxxxx x dalším xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění.

d) X xxxxxxx xxxxxxx pohledávek

41. Xx xxxxxx k Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Vídeňské xxxxxx, a x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxx xxxxxxxx Vídeňskou xxxxxxx (XXÖXX, X. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx XXXX'x scope xx xxxxxxxxxxx. Journal xx Xxx and Xxxxxxxx, xxx. 25, 2005 xx 2006, x. 50-51).

42. X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxxxxxxx započtení xxxxxx nespadá xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x xx všech xxxxx situacích je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxxx xxx norem xxxxxxxxxxxxx práva soukromého (XXXXXXXX, Digest of Xxxx Law xx xxx United Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx the Xxxxxxxxxxxxx Xxxx xx Goods. Xxx Xxxx: United Xxxxxxx, 2016, s. 25).

43. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx započtením na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx, xxxxxxxxxxx jedním xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky, x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx. X dané xxxx xxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx jednostranného xxxxxxxxx rozhodná xxxxxxx xxxxx nařízení Řím X, konkrétně xx. 17 xxxxxxxx Xxx X (xxx tedy xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx), dle xxxxxxx xxxxx xx strany xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, řídí xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, vůči xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pohledávky (xxxx. XXXXXXXX, J. Postoupení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x režimu Xxxxxx XXX x smlouvách x mezinárodní koupi xxxxx. Xx: ROZEHNALOVÁ, X. x xxx. Xxxxxx OSN x xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxx či xx? Xxxx: Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 2012, x. 151, 155, xxxxxxx xxxx. XXXXXXXXXX, X. X. Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx Xxx X: xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx evropského x xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx. XX. xxx. Xxxxx: X. H. Beck, 2009, s. 1506-1507). Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx se xxxxxxxxx započtení, lze xxx neexistenci dohody xxxxx xx právu xx započtení použít xx. 4 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxx X.

x) X otázkám xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx

44. Xxx-xx x xxxxxxxxxxxxx (xxxx úroků x xxxxxxxx), xxxx xxxxxx xxxxxx není upravena xx Xxxxxxxx xxxxxx.

45. Xxx literatury (ROZEHNALOVÁ, X. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 3, xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2010, x. 374) xx tato xxxxxx xxxxxxxx mezerou Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx. 7 odst. 2 Vídeňské xxxxxx. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zásad Xxxxxxxx úmluvy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxx rozhodného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

46. V xxxxxxxxxxx xxxxx některých zahraničních xxxxx, xxxxx Vídeňskou xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, zda xxx xxx xxxxxxxxx xxxx úroků xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx norem. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, x úroky xxx xxxxxx dle obchodních xxxxxxxxx. Xxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx tak x xxxxxxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx plné kompenzace, xxxxx ta xx xxxxxxxx xxxxxxx dalším xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx nesmí věřitel xxxxxx xx lepšího xxxxxxxxx, než xx xxxxxx xx xxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx (XXXXXXXX, Xxxxxx xx Xxxx Xxx xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx Convention xx Xxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Sale xx Goods. Xxx Xxxx: Xxxxxx Xxxxxxx, 2016, x. 365).

47. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx rozhodujících x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx je, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx právo (XXXXXXXX, Xxxxxx xx Xxxx Xxx xx xxx Xxxxxx Nations Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxx International Xxxx xx Xxxxx. Xxx Xxxx: Xxxxxx Xxxxxxx, 2016, s. 365).

48. Xxx určení rozhodného xxxxx xx tak xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx Xxx X x konkrétně xxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx důsledky xxxxxxx xxxx xxxx částečného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx, x to v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx z xxxxxxxx jsou příslušenstvím xxxxxxxx xxxxx porušením xxxxxxxxx xxxxxxx (XXXXXXXXXX, X. J. Xxxxxx xxxxxx x Nařízení Xxx I. Xxxxxxxx. 1. vydání. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2009, x. 1497).

49. Xxxxx xx. 12 xx podřídit x xx xxxxxxxx možné xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx posouzení úroků x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx. 12 xxxx. 1 xxxx. c) nařízení Xxx 1. [xxxxxx XXXXXX X., XXXXXXXXX X. Xxxx X Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx International Xxx), 2017, s. 720 x 729],

50. Xxx xxx uzavřít, xx xxxxx smluvního xxxxxx x kupní xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xx sídlem xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Vídeňské xxxxxx.

51. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x prodlení xxxxxxxxxxx tzv. mezeru x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxx X.

52. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vzniku xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x otázkách xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxxxxxx jednostranného xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx neúplné. Xxxxxxxx soud se xxxxx nezabýval xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X vyložených xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, aniž xxxxxxxxx jednání (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx o. x. x.), zrušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu a xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 1 x 2 x. x. ř.).

53. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pohledávek xx xxx 16.12.2016 dojít x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. XX, x. x. Xx dovolacího xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx §107x o. x. ř. xxxxxxxxx (§243x x. s. x.).

54. Právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xx spojení x §226 odst. 1 x. x. x.).