Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1087 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1087 ze dne 7. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o aktualizaci odkazů na ustanovení Chicagské úmluvy R P
32021R0883 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/883 ze dne 1. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii R P
32021R0665 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/665 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu ve vzdušném prostoru U-space určeném v řízeném vzdušném prostoru R P
32021D0150 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/150, ze dne 16. prosince 2020 o výjimce z povinnosti být držitelem osvědčení uděleného Irskem pro letiště Derry na základě čl. 41 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 R P
32021R0116 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/116, ze dne 1. února 2021 o zřízení společného projektu č. 1 na podporu provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu stanoveného v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 409/2013 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2014 R P
32020R0736 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/736 ze dne 2. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii R P
32020R0696 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/696 ze dne 25. května 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství s ohledem na pandemii COVID-19 R P
32020R0469 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/469 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, nařízení (EU) č. 139/2014 a nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na uspořádání letového provozu / letové navigační služby, navrhování struktur vzdušného prostoru, jakost dat a bezpečnost dráhy, a kterým se zrušuje nařízení č. 73/2010 R P
32019D2167 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2167 ze dne 17. prosince 2019, kterým se schvaluje strategický plán sítě pro funkce sítě uspořádání letového provozu v rámci jednotného evropského nebe na období 2020–2029 R P
32019R2105 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2105 ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii R P
32019D2012 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2012 ze dne 29. listopadu 2019 o výjimkách podle článku 14 nařízení Komise (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe R P
32019R0618 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/618 ze dne 15. dubna 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP) R P
32019R0123 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/123 ze dne 24. ledna 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro funkce sítě uspořádání letového provozu (ATM) a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 677/2011 (Text s významem pro EHP) R P
32019R0002 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2 ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1008/2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství R P
32018R1139 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP) R P
32017R0386 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/386 ze dne 6. března 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Text s významem pro EHP) R P
32017R0373 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu / letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Text s významem pro EHP) R P
32016R1006 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/1006 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1 (Text s významem pro EHP) R P
32016R0963 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/963 ze dne 16. června 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP) R P
32015R2322 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2322 ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství (Text s významem pro EHP) R P