Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (XX) 2020/696

xx xxx 25. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xx Společenství s xxxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-19

(Xxxx s významem xxx EHP)

EVROPSKÝ XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

x ohledem na Xxxxxxx o xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx čl. 100 odst. 2 xxxx xxxxxxx,

s xxxxxxx xx návrh Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxxx xxxx vnitrostátním xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výborem,

xx xxxxxxxxxx x Výborem xxxxxxx,

x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),

vzhledem k xxxxx důvodům:

(1)

Pandemie COVID-19 xxxxx x prudkému xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důsledku výrazného xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření členskými xxxxx x třetími xxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x cílem xxxxxxxx xxxxxx pandemie.

(2)

Podle xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, došlo x evropském xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx 2019 k xxxxxxx leteckého provozu x xxxxxxxxx 90 %. Letečtí dopravci x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx letového xxxx 2019 – 2020 x xxxxxx xxxxxx letového xxxx 2020. Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx přímo xxxxxxxxx x pandemií XXXXX-19.

(3)

Xxxxxxx dopravci Unie, xxxxx byli xxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxx xxxxxx, xxxx potížím x likviditou, xxxxx xx mohly vést x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx provozní xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dočasné licence xxxxx xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1008/2008 (2) by xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o životaschopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx vhodné, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na základě xxxxxxxxx provedeného x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx reálný xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx během xxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx dopravce Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 9 xxxx. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx x xx. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx nepozastavit xxxx xxxxxxxx provozní xxxxxxx.

(4)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxx xxxxxx 21 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx způsobených xxxxxxxx COVID-19, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx trvání. Taková xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx COVID-19 xx xxxx dodržovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x měla xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 21 xxxxxxxx (ES) x. 1008/2008.

(5)

Xx letištích, kde xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pozemního odbavování xxxxxx x xxxxxxx x xx. 6 xxxx. 2 x xxxxxxx 9 xxxxxxxx Xxxx 96/67/ES (3), xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxx tato xxxx xxxxx, tudíž xxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(6)

X xxxxxxxx pandemie XXXXX-19 xx xxxxx na xxxxxxxxx, kde je xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezen, xxxxx k xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přestanou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxx být xxxxxxxx stanoveným x xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxxx 96/67/XX xxxxxx xxxxxxxxxxxx nový. Xx xxxxxxxx okolností xx vhodné, xxx xxxxxx xxxxx letiště xxxx poskytovatele xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s tím, xx tyto služby xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxx orgán letiště x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 povinen xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zadat xxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx článku 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/XX (4), xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rekonstrukce xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx rekonstrukce xxxxxx xx xxxx právům xxxxxxxxxx. Xxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 a její xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dopravy xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx xxxx průběžně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx odvětví xxxxxxx dopravy, a xxxxx-xx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxx, měla by xxx Unie možnost xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nařízení.

(9)

Za účelem xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxx členské xxxxx odepřít nebo xxxxxx xxxxx provozních xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx, a xxxx, xxxxx níž xxxxx xxx prodlouženy smlouvy x poskytovateli služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx níž xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb pozemního xxxxxxxxxx vybrat xxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008. Je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Komise x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxx vedla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx odborné xxxxxx, x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (5). Xxx zajištění xxxxx xxxxxx xx vypracovávání xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx skupin xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx se xxxxxx přípravě xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobenými xxxxxxxx COVID-19, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, x xxxxxxx x xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx závažné x bezprostřední potíže, xxxxxx dané odvětví xxxx, bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx uvedené x xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 x xxxxx vnitrostátních parlamentů x Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(11)

Jelikož xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx, z xxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxx být xxxx dosaženo na xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x souladu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Evropské xxxx. X souladu xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx.

(12)

Xxxxxxxxxxxxxxx a náhlé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x legislativní xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxx. X xxxxxx xxxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx vztahovat xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přístup xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(13)

Xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx k naléhavosti xxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi, xxxxx odůvodňují zaváděná xxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Nařízení (ES) x. 1008/2008 xx xxxx xxxxx:

1)

X xxxxxx 1 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydávání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, právo xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx leteckých služeb xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxx.“

2)

X článku 9 xx vkládají xxxx xxxxxxxx, které xxxxx:

„1x.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 provedeného od 1. března 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2020, že xxxxxxxx xxxxxxx leteckého xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxx xx nezruší, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx bezpečnost x xx během následujících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výhled xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx. Xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx období přezkoumá xxxxxxxxx dotyčného xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx pozastaví xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

1b.   Pokud Xxxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxxx Eurocontrolem, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx, xx snížení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx jsou xxxxx Xxxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nemocí, xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx výsledkem xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx 25x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx od 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 uvedené v xxxxxxxx 1x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1x.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených v xxxxxxxx 1x. Na xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xx 15. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx věci. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1x xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx akt x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1x.

1x.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx naléhavých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx použije xxxxxx xxxxxxxxx v článku 25x.“

3)

Xxxxxx se nový xxxxxx, xxxxx xxx:

Článek 21x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxxx XXXXX-19

1.   Bez xxxxxx na xxxxxx 21 xxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxx, x xx bez xxxxxxxx Xxxxxx uvedeného v xx. 21 xxxx. 1, xxxxxxx xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx nebo stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, je-li xx xxxxxxxx xxx řešení xxxxxxxx XXXXX-19. Takové xxxxxxxx xxxx dodržovat xxxxxx proporcionality x xxxxxxxxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x ostatní xxxxxxx xxxxx x jakémkoli xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x x náležitých xxxxxxxx xxx xxxx přijetí. Xxxxxxx Komisi x xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x platnost.

3.   Xxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx zapojeného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovené x odstavci 1 xxxx xx jinak x rozporu x xxxxxx Xxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xx základě nejlepších xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx údaje Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx přetrvávání xxxxxxxx XXXXX-19 zjistí, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx provozních xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich výkon xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx i xx konci xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 25a xxxx x přenesené xxxxxxxxx, jimiž změní xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.   Komise xxxxxxx průběžně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odstavci 4. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx do 15. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx, přijme Xxxxxx xx nejdříve akt x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

6.   Xx xxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxx xx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovený v xxxxxx 25x.“

4)

Vkládá xx xxxx xxxxxxxx, která xxx:

„XXXXXXXX XXx

XXXXXXX PRAVIDLA XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 24x

1.   Xxxxxxxx xx xx. 11 xxxx. 1 písm. d) xxxxxxxx Xxxx 96/67/XX (*1) xxX xxxxxxxx smluv x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybranými xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 xxxxxxx směrnice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 28. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2021, xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2022.

2.   Xxxxxxxx xx xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 96/67/XX xxxx v xxxxxx od 1. xxxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020 x xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx služeb pozemního xxxxxxxxxx přestane xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx orgán xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dobu nejvýše xxxxx xxxxxx, nebo xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxx xxxx, xxxxx doba xx xxxxx.

3.   Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx úrovně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x úrovní x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx tato xxxxxxx xx xxxxxxxxx dopadu xxxxxxxx XXXXX-19 a xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbavování nebo x xxxxxxx x xxxxxxxxx poskytovatelů služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx Xxxx k xxxxxxxxxxx, přijme v xxxxxxx x článkem 25x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx toto xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 a 2 xxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Komise xxxxxxx xxxxxxxx sleduje za xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Xxxx xx 15. xxxxxxxxx 2020 souhrnnou zprávu x této xxxx. Xxxx-xx to xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx akt x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

5.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxx letecké xxxxxxx x Unii xx na xxxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x článku 25x.

(*1)  Xxxxxxxx Xxxx 96/67/XX xx xxx 15. xxxxx 1996 x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx Společenství (Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36).“"

5)

Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx znějí:

„Článek 25x

Xxxxx xxxxxxxxx pravomoci

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svěřena Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1b, xx. 21x odst. 4 x xx. 24x odst. 3 xx xxxxxxx Xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx 28. xxxxxx 2020.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1x, čl. 21x xxxx. 4 x xx. 24x xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx věstníku Xxxxxxxx unie, xxxx x pozdějšímu xxx, xxxxx je x xxx xxxxxxxx. Nedotýká xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx pravomoci.

4.   Xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vede Komise xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx aktu x xxxxxxxxx pravomoci Komise xxxxxxxxxx oznámí současně Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx.

6.   Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijatý xxxxx xx. 9 xxxx. 1x, čl. 21a xxxx. 4 x xx. 24a odst. 3 vstoupí x xxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx dne, xxx jim xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxx xxxxxxxxx této xxxxx informují Komisi x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxx se xxxx xxxxx prodlouží x dva xxxxxx.

Xxxxxx 25x

Xxxxxx xxx naléhavé xxxxxxx

1.   Xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx proti xxx xxxx vyslovena xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2. X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xx uvedou důvody xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxx x článku 25x. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx jí Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx po vyhlášení x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

V Xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2020.

Xx Evropský parlament

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

A. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx) x rozhodnutí Xxxx ze xxx 25. xxxxxx 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1008/2008 xx xxx 24. září 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx služeb ve Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 293, 31.10.2008, x. 3).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 96/67/ES xx xxx 15. xxxxx 1996 x xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 272, 25.10.1996, x. 36).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/XX xx xxx 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/XX (Xx. xxxx. X 94, 28.3.2014, x. 243).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. X 123, 12.5.2016, s. 1.