Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX EVROPSKÉHO PARLAMENTU X XXXX (XX) 2020/696

xx dne 25. xxxxxx 2020,

kterým xx xxxx xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx leteckých xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-19

(Xxxx s xxxxxxxx xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X RADA XXXXXXXX XXXX,

x ohledem na Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx na xx. 100 xxxx. 2 xxxx xxxxxxx,

x ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx,

po xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx x řádným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (1),

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(1)

Xxxxxxxx COVID-19 xxxxx x prudkému xxxxxxx leteckého xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a přijetí xxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx hranic x xxxxx xxxxxxxxx provozu, x cílem zabránit xxxxxx xxxxxxxx.

(2)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, došlo x xxxxxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx 90 %. Letečtí xxxxxxxx x xxxxxxxx pandemie XXXXX-19 vykazují xxxxx xxxxxxx rezervací x xxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx letového xxxx 2019 – 2020 a xxxxxx xxxxxx letového řádu 2020. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vedly x xxxxxxxxx dopravců x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx. Ty xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19.

(3)

Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx před xxxxxxxx COVID-19 finančně xxxxxx, čelí potížím x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx by x xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dočasné licence xxxxx čl. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) x. 1008/2008 (2) xx xxxxx xxxx xxxxxx negativní xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dopravce, což xx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx, finanční potíže. Xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. prosince 2020 xxxxxxxxxxx xxx zrušeny xx xxxxxxxxxxx, že xxxx ohrožena xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uspokojivou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx během xxxxxxxx měsíců. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx se xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx podrobit xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xx. 9 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) č. 1008/2008 xx se měla xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4)

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx článku 21 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxx trvání. Xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxx x transparentnosti x měla xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která se xxxxxxx v souladu x xxxxxxx 21 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008.

(5)

Xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx poskytovatelů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 6 xxxx. 2 x xxxxxxx 9 směrnice Xxxx 96/67/XX (3), xxxxx xxx poskytovatelé xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Poskytovatelé, xxxx xxxx xxxx xxxxx, tudíž xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx třeba tuto xxxxxxxxx dobu prodloužit.

(6)

X xxxxxxxx pandemie XXXXX-19 xx xxxxx na xxxxxxxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k tomu, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx přestanou xx daném xxxxxxx xxxxxxxxxx služby dříve, xxx xxxx xxx xxxxxxxx stanoveným x xx. 11 odst. 1 směrnice 96/67/XX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx takových okolností xx vhodné, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx třeba xxxxxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pandemie XXXXX-19 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbavování xxxxx xxxx xxxxxxx x xx zadavatelem ve xxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/XX (4), xxxxxxx xx uvedená xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx zamezení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx rekonstrukce nebude xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Cílem prodloužení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pozemního xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxx xxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 x xxxx xxxxx xx odvětví xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx měla průběžně xxxxxxxxxx dopad xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxx dopravy, x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx dobu, po xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(9)

Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx mohou příslušné xxxxxx vydávající xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, a xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx odbavování x xxxxx xxx řídící xxxxx letiště xxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xx nezbytné x odůvodněné, by xxxx být xx Xxxxxx přenesena xxxxxxxx xxxxxxxx v souladu x xxxxxxx 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (XX) č. 1008/2008. Xx obzvláště xxxxxxxx, xxx Komise x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vedla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (5). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxx dokumenty současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx odborníci mají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10)

Vzhledem x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, x xxxxxxx x xxxx, aby bylo xxxxx xxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxx závažné x bezprostřední xxxxxx, xxxxxx xxxx odvětví xxxx, bylo shledáno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůty xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 Xxxxxxxxx x. 1 o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii, xxxxxxxxxxx xx Smlouvě x Xxxxxxxx unii, Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii.

(11)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nařízení (ES) x. 1008/2008 x xxxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx, x xxxxxx xxxx rozsahu x xxxxxx, xxxx být xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx přijmout xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx subsidiarity xxxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx dosažení xxxxxx xxxx.

(12)

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxx postupy xxxxxxxx xxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znemožnily xxxxxxxx taková xxxxxxxx xxxx. Z tohoto xxxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx těchto ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x porušení legitimního xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob.

(13)

Xxxxxxxx (XX) č. 1008/2008 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňují xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x platnost xx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx po xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie,

PŘIJALY XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 xx xxxx xxxxx:

1)

V xxxxxx 1 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:

„1.   Xxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopravcům Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Společenství provozovat xxxxxxx služby xxxxxx Xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx leteckých služeb xxxxxx Společenství. Stanoví xxxxxx dočasná xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx odbavování na xxxxxxxxx Xxxx.“

2)

X článku 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

„1x.   Xx xxxxxxx posouzení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx před 31. xxxxxxxxx 2020, xx xxxxxxxx xxxxxxx leteckého xxxxxxxx Xxxx nepozastaví xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že není xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx během xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx existuje xxxxxx výhled xx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx období přezkoumá xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x zda xxxx xxxxxxxx licenci xxxxx xxxxxxxx 1.

1x.   Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx letového xxxxxxx xxxxxxxxxx evropského nebe, xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxx x xxxxxx x odpovídajícím xxxxxx xxxx 2019 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxx xxx prevenci x xxxxxxxx nemocí, xxxxxx xxxxxx, xx tato xxxxxxx je výsledkem xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx v xxxxxxx x článkem 25x xxxx x přenesené xxxxxxxxx, jimiž xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx období xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx v xxxxxxxx 1x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1x.   Xxxxxx situaci průběžně xxxxxxx za použití xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1b. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě do 15. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1b xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx pravomoci xxxxx xxxxxxxx 1x.

1x.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx případech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxx letecké xxxxxxx v Xxxx xx xx akty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx postup xxxxxxxxx v xxxxxx 25x.“

3)

Xxxxxx xx nový xxxxxx, xxxxx zní:

Xxxxxx 21x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19

1.   Bez xxxxxx na xxxxxx 21 xxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx xxxxx, x xx bez xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 21 xxxx. 1, odepřít xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx proporcionality x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x nediskriminačních xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Komisi x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxx xxxx xxxxxxxxx x x náležitých xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx opatření xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zruší xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

3.   Komise xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zapojeného xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx nebo z xxxxxxxxx podnětu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xx jinak x xxxxxxx x xxxxxx Xxxx.

4.   Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx nejlepších xxxxxxxxx poznatků, xxxxxx x xxxxx, jako xxxx údaje Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 zjistí, xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx konci xxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxxxx článku, xxxxxx x souladu x článkem 25x xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxxx xxxx nařízení tím, xx xxxxxxx období xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxx xxxxxxx průběžně xxxxxxx xx xxxxxxx kritérií xxxxxxxxxxx x odstavci 4. Na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xx 15. xxxxxxxxx 2020 souhrnnou xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxx odstavce 4.

6.   Xx xxxxxxx závažných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 na xxxxxxx xxxxxxx dopravy v Xxxx xx xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 25b.“

4)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, která xxx:

„XXXXXXXX IVa

XXXXXXX PRAVIDLA XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 24a

1.   Odchylně xx xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxx 96/67/ES (*1) xxX platnost xxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 11 xxxx. 1 uvedené xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 28. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2021, prodloužit xx 31. xxxxxxxx 2022.

2.   Xxxxxxxx od xx. 11 odst. 1 xxxx. e) směrnice 96/67/XX xxxx x xxxxxx od 1. xxxxxx 2020 do 31. xxxxxxxx 2020 x případě, xx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxx, na xxxxxx byl xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pozemního xxxxxxxxxx přímo s xxx, xx tyto xxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxx nejvýše xxxxx měsíců, xxxx xx 31. prosince 2020 xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx.

3.   Xxxxx Xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx zjistí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx srovnání x xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx přetrvávat, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 a xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x potížím s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 25x xxxx x xxxxxxxxx pravomoci, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx období xxxxxxx v xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sleduje xx xxxxxxx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 3. Xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xx 15. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx zprávu x xxxx věci. Xxxx-xx xx nezbytné, xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx akt v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3.

5.   Ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dlouhotrvajícího xxxxxx pandemie XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxx xx na akty x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx použije postup xxxxxxxxx v článku 25x.

(*1)  Xxxxxxxx Xxxx 96/67/XX xx xxx 15. xxxxx 1996 x xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx Společenství (Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36).“"

5)

Vkládají xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx:

„Xxxxxx 25a

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1b, xx. 21a odst. 4 x xx. 24x odst. 3 xx xxxxxxx Xxxxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xx 28. xxxxxx 2020.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1x, xx. 21x xxxx. 4 x čl. 24x xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx. Rozhodnutím o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx. Rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx v xxx upřesněn. Xxxxxxxx xx platnosti xxx xxxxxxxx aktů x xxxxxxxxx pravomoci.

4.   Před xxxxxxxx xxxx v přenesené xxxxxxxxx vede Komise xxxxxxxxxx s odborníky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souladu xx xxxxxxxx stanovenými x interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx aktu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xxxxxx současně Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx.

6.   Xxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1x, xx. 21x xxxx. 4 x xx. 24x xxxx. 3 xxxxxxx x xxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx ani Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxx pokud Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x tom, xx xxxxxxx nevysloví. X xxxxxxx Evropského parlamentu xxxx Xxxx xx xxxx lhůta xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

Článek 25x

Xxxxxx pro naléhavé xxxxxxx

1.   Xxxx v přenesené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vstupují x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxx vyslovena xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2. X xxxxxxxx aktu x xxxxxxxxx pravomoci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xx xxxxxx důvody xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx případy.

2.   Evropský xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxx aktu v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupem uvedeným x xxxxxx 25x. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Komise tento xxx neprodleně poté, xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Vstup v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním věstníku Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx v celém xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2020.

Xx Xxxxxxxx parlament

xxxxxxxx

D. X. SASSOLI

Za Xxxx

xxxxxxxxxxx

A. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)  Postoj Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx) a xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 25. května 2020.

(2)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1008/2008 ze xxx 24. xxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx provozování xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 293, 31.10.2008, x. 3).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Xxxx 96/67/XX xx xxx 15. xxxxx 1996 x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 272, 25.10.1996, x. 36).

(4)  Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/EU xx dne 26. xxxxx 2014 x xxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x poštovních xxxxxx x o xxxxxxx směrnice 2004/17/XX (Xx. věst. L 94, 28.3.2014, x. 243).

(5)&xxxx;&xxxx;Xx. xxxx. L 123, 12.5.2016, x. 1.