Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XXXX (XX) 2020/696

xx dne 25. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx nařízení (XX) x. 1008/2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xx Společenství s xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX-19

(Xxxx x významem xxx XXX)

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o fungování Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xx. 100 odst. 2 xxxx xxxxxxx,

s ohledem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx,

xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx,

po konzultaci x Xxxxxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postupem (1),

xxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx:

(1)

Xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx x prudkému xxxxxxx leteckého provozu x důsledku výrazného xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx členskými xxxxx x třetími xxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx leteckého xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2)

Podle xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx manažerem xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebe, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 2019 x xxxxxxx xxxxxxxxx provozu x přibližně 90 %. Letečtí dopravci x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rezervací x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx letového xxxx 2019 – 2020 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu 2020. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx množství zrušených xxxx xxxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx potížím x xxxxxxxxxx. Ty přímo xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19.

(3)

Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx, xxxxx xxxx před xxxxxxxx XXXXX-19 finančně xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x tomu xxx xxxxxxxxxxxx hospodářský důvod. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 1008/2008 (2) xx mohlo xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, což xx xxx dále xxxxxxxx xxxxxxxx, jinak xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xxx provozní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx bezpečnost x existuje reálný xxxxxx na uspokojivou xxxxxxxx rekonstrukci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx dvanáctiměsíčního xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxx podrobit xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 9 odst. 1 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komisi xxxxxxxxx x čl. 9 xxxx. 2 xxxxxxxx (XX) x. 1008/2008 xx xx xxxx xxxxxxxxx rovněž na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(4)

Vedle xxxxxxxxxxx opatření, která xx mohla být xxxxx článku 21 xxxxxxxx (ES) x. 1008/2008 uplatněna x xxxxxxx xxxxxxxxxx krátkodobých xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, by členské xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx výkon provozních xxxx xxxx stanovit xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijatá x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x transparentnosti x měla xx xxx založena xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x článkem 21 xxxxxxxx (ES) č. 1008/2008.

(5)

Xx letištích, kde xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx. 6 xxxx. 2 a xxxxxxx 9 xxxxxxxx Xxxx 96/67/XX (3), xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxxx, xxxx tato xxxx xxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx třeba xxxx xxxxxxxxx dobu prodloužit.

(6)

X xxxxxxxx pandemie COVID-19 xx xxxxx xx xxxxxxxxx, kde je xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx omezen, xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx služby dříve, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 11 odst. 1 směrnice 96/67/XX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxx orgán letiště xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vybrat xxxxx x xxx, xx xxxx služby xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 povinen služby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx článku 4 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2014/25/XX (4), xxxxxxx se uvedená xxxxxxxx.

(7)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx újmu xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx být xxxxxxxx pracovní xxxxx x xxxxxxx práva xxxxxxxxxx.

(8)

Xxxxx vývoj xxxxxxxx XXXXX-19 a xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx. Komise xx měla průběžně xxxxxxxxxx xxxxx pandemie XXXXX-19 na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx-xx nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxxxxx, měla xx xxx Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, po xxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx.

(9)

Za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, během xxx xxxxx příslušné xxxxxx xxxxxxxxxx licence xxxxxxxxxx x nepozastavení xxxx nezrušení provozních xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxx xxxxx členské xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo stanovit xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, x xxxx, xxxxx xxx mohou xxx prodlouženy xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx xxxxx letiště může xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx-xx to xxxxxxxx x odůvodněné, xx xxxx být xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x článkem 290 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx (ES) č. 1008/2008. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxx x xxxxx přípravné xxxxxxxx vedla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to x xx xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx stanovenými x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 2016 x xxxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (5). Xxx zajištění xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x přenesené xxxxxxxxx obdrží Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Rada xxxxxxx xxxxxxxxx současně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx skupin odborníků Xxxxxx, jež xx xxxxxx přípravě xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(10)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dané xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19, které xxxxxxxxxx navrhovaná opatření, x zejména k xxxx, xxx xxxx xxxxx rychle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx závažné x bezprostřední potíže, xxxxxx xxxx odvětví xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx osmi xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 Protokolu x. 1 o xxxxx vnitrostátních xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx x Evropské unii, Xxxxxxx x fungování Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii.

(11)

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, totiž xxxxx nařízení (XX) x. 1008/2008 x xxxxxxx na xxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx, z důvodů xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxx, xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx proporcionality xxxxxxxxxx v uvedeném xxxxxx nepřekračuje xxxx xxxxxxxx rámec toho, xx je xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(12)

Xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. Z xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx vztahovat xx období xxxx xxxx vstupem x xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx těchto ustanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxx.

(13)

Nařízení (XX) č. 1008/2008 xx proto xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(14)

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx zaváděná xxxxxxxx, by xxxx xxxxxxxx mělo xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x to xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx,

PŘIJALY XXXX NAŘÍZENÍ:

Xxxxxx 1

Nařízení (XX) x. 1008/2008 se xxxx takto:

1)

X článku 1 xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:

„1.   Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx leteckým xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx leteckých xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx provozovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx služeb xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Unie.“

2)

X xxxxxx 9 xx vkládají xxxx odstavce, které xxxxx:

„1x.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. prosince 2020 xxxx xxxxxxxxx xxxxx vydávající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 31. xxxxxxxxx 2020, že xxxxxxxx licenci xxxxxxxxx xxxxxxxx Unie xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, že není xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx měsíců xxxxxxxx xxxxxx výhled xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rekonstrukci. Xx xxxxx uvedeného xxxxxxxxxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxx, xxx provozní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x zda xxxx xxxxxxxx licenci xxxxx odstavce 1.

1x.   Xxxxx Xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostoru xxx funkce sítě xxxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebe, xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx 2019 xxxxxxxxx a pravděpodobně xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, rovněž xxxxxx, xx tato xxxxxxx xx výsledkem xxxxxx xxxxxxxx COVID-19, xxxxxx x xxxxxxx x článkem 25x xxxx x přenesené xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx nařízení xxx, xx xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 xxxxxxx v xxxxxxxx 1x xxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

1x.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 1x. Xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropskému xxxxxxxxxx x Xxxx xx 15. listopadu 2020 xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx uvedená v xxxxxxxx 1b xxxxxxx, xxxxxx Komise xx xxxxxxxx akt x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1b.

1x.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxx letecké xxxxxxx v Xxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 25x.“

3)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxx, který xxx:

Xxxxxx 21x

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx COVID-19

1.   Bez xxxxxx xx xxxxxx 21 mohou v xxxxxx xx 1. xxxxxx 2020 xx 31. prosince 2020 xxxxxxx státy, x xx bez xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx v xx. 21 xxxx. 1, odepřít xxxx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxx xxxxxxxx musí dodržovat xxxxxx proporcionality x xxxxxxxxxxxxxxxx x musí xxx založeno xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2.   Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, o době xxxx platnosti x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx zruší xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

3.   Xxxxxx xxxx na žádost xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx Unie.

4.   Pokud Xxxxxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx, xxxx xxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxx xxx prevenci x xxxxxxxx nemocí, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pandemie XXXXX-19 zjistí, že xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx provozních xxxx xxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx konci období xxxxxxxxx v odstavci 1 tohoto xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 25a xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx tím, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5.   Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sleduje xx použití kritérií xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx 4. Xx základě xxxxxxxxxx informací xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx do 15. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxx x této xxxx. Xxxx-xx xx xxxxxxxx, xxxxxx Komise xx xxxxxxxx akt x přenesené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4.

6.   Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx dopadu pandemie XXXXX-19 xx xxxxxxx xxxxxxx dopravy x Xxxx xx na xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx přijaté xxxxx xxxxxx článku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 25x.“

4)

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, která xxx:

„XXXXXXXX XXx

XXXXXXX PRAVIDLA XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 24x

1.   Xxxxxxxx od xx. 11 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx Xxxx 96/67/ES (*1) xxX xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným v xx. 11 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx 28. května 2020 do 31. xxxxxxxx 2021, prodloužit xx 31. xxxxxxxx 2022.

2.   Xxxxxxxx od xx. 11 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx 96/67/XX xxxx v xxxxxx od 1. xxxxxx 2020 xx 31. xxxxxxxx 2020 x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx služeb pozemního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx doby, xx xxxxxx xxx vybrán, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx příslušný orgán xxxxxxxxx xxxxx vybrat xxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxx bude xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx 31. prosince 2020 xxxxx xxxx, xxxxx doba xx xxxxx.

3.   Xxxxx Komise xx xxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x úrovní v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx roku 2019 xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx COVID-19 x xx vede x xxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxx odbavování xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx odbavování xx xxxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxxx, přijme x xxxxxxx x xxxxxxx 25x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xxxxx xxxx nařízení xxx, že xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 xxxxxx xxxxxx odpovídajícím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4.   Komise situaci xxxxxxxx sleduje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 3. Xx základě dostupných xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xx 15. xxxxxxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx věci. Xxxx-xx xx nezbytné, xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx akt v xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3.

5.   Ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se dlouhotrvajícího xxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xx xxxxxxx letecké xxxxxxx v Xxxx xx xx xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx použije xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 25x.

(*1)  Xxxxxxxx Xxxx 96/67/XX xx xxx 15. xxxxx 1996 o xxxxxxxx xx trh xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx Společenství (Úř. věst. L 272, 25.10.1996, s. 36).“"

5)

Xxxxxxxx xx nové xxxxxx, xxxxx znějí:

„Xxxxxx 25x

Výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1.   Xxxxxxxx přijímat xxxx v přenesené xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx v tomto xxxxxx.

2.   Xxxxxxxx přijímat xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v čl. 9 xxxx. 1b, xx. 21a xxxx. 4 a xx. 24x xxxx. 3 xx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx 28. xxxxxx 2020.

3.   Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx. 9 xxxx. 1b, xx. 21x odst. 4 x xx. 24x xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxx určené. Xxxxxxxxxx xxxxxx účinku prvním xxxx xx xxxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx platnosti xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci.

4.   Před přijetím xxxx x přenesené xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x interinstitucionální xxxxxx xx dne 13. xxxxx 2016 o xxxxxxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx.

5.   Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx pravomoci Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx současně Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx.

6.   Xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 9 xxxx. 1x, xx. 21x xxxx. 4 x xx. 24a odst. 3 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx parlament xxx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dvou xxxxxx xxx xxx, xxx xxx xxx xxxxx akt oznámen, xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Rady xx xxxx lhůta xxxxxxxxx x xxx xxxxxx.

Xxxxxx 25x

Xxxxxx xxx naléhavé xxxxxxx

1.   Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vstupují x platnost xxxxxxxxxxx x xxxx použitelné, xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx námitka x xxxxxxx x xxxxxxxxx 2. X xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Radě xx uvedou důvody xxxxxxx postupu pro xxxxxxxx xxxxxxx.

2.   Xxxxxxxx parlament xxxx Xxxx mohou xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx postupem xxxxxxxx x xxxxxx 25x. X xxxxxxx případě xxxxx Komise xxxxx xxx neprodleně poté, xx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Rada xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.“.

Xxxxxx 2

Vstup x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x platnost xxxxxx xxxx xx vyhlášení x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x přímo xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx státech.

X Xxxxxxx xxx 25. xxxxxx 2020.

Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx

X. X. XXXXXXX

Xx Xxxx

xxxxxxxxxxx

X. XXXXXXX-XXXXXXĆ


(1)&xxxx;&xxxx;Xxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 15. xxxxxx 2020 (xxxxx xxxxxxxxxxxx v Úředním xxxxxxxx) a rozhodnutí Xxxx xx xxx 25. xxxxxx 2020.

(2)  Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 1008/2008 ze xxx 24. xxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 293, 31.10.2008, x. 3).

(3)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Rady 96/67/XX xx dne 15. xxxxx 1996 o xxxxxxxx na trh xxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx Společenství (Xx. xxxx. X 272, 25.10.1996, s. 36).

(4)&xxxx;&xxxx;Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2014/25/XX xx dne 26. xxxxx 2014 o xxxxxxxx xxxxxxx subjekty xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a poštovních xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 2004/17/ES (Xx. xxxx. L 94, 28.3.2014, x. 243).

(5)  Úř. xxxx. X 123, 12.5.2016, s. 1.