Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

SMĚRNICE RADY 2004/83/XX

xx xxx 29. dubna 2004

x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo osoby xxx xxxxxx příslušnosti, xxx mohli xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x o xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany

RADA XXXXXXXX XXXX

x xxxxxxx xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx čl. 63 bod 1 xxxx. c), bod 2 písm. x) x bod 3 xxxx.x) xxxx xxxxxxx,

x xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

x ohledem xx xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx [2],

x ohledem xx stanovisko Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [3],

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxx regionů [4],

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx společného xxxxxxxxxx azylového xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Evropské unie xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx a práva xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávněně xxxxxxx ochranu xx Xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxx 15. x 16. xxxxx 1999 xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxx systému, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Ženevské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíků ze xxx 28. xxxxxxxx 1951 (dále xxx „Xxxxxxxx xxxxxx") xx xxxxx Xxxxxxxxxxx protokolu xx dne 31. xxxxx 1967 (xxxx xxx „xxxxxxxx"), xxx xxx xxxxx nebyl xxxxxx xxxx xxx, xxx by xxx xxxxxxxx pronásledování, tj. xxxxxxxxxx zásady nenavracení.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx závěrů x Xxxxxxx xx měl xxxxxxxx xxxxxxxx azylový xxxxxx x krátké xxxx xxxxxx zahrnovat xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka x x obsahu xxxxxxxxx uprchlíka.

(5) Dále xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxx měly xxx předpisy x xxxxxxxxx uprchlíků doplněny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx forem ochrany, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxx xxxx směrnice xx xx xxxxx xxxxxx zajistit, xxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxxx totožnosti xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx straně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

xxxxxxxx x xxxxx důvodům:

(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx způsobeného xxxxxxx mezi právními xxxxxxxx.

(8) Z xxxxxx xxxxxxxxxxx norem xxxxxxxxx xxxxxxx, že členské xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zachovat xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx x osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se má xx xx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxxx xx smyslu xx. 1 odst. X Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx osobou, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx důvodů.

(9) Xx oblasti působnosti xxxx xxxxxxxx nespadají xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxx x rodinných xxxx humanitárních důvodů.

(10) Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxx uznané xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x azyl x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx.

(11) X ohledem xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx vázány závazky xxxxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(12) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx by xx členské státy xxxx xxxxx především xxxxxxx „nejlepších zájmů xxxxxx“.

(13) Xxxxx směrnicí xxxx xxxxxx Protokol x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(14) Přiznání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx deklaratorním xxxxx.

(15) Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 1 Ženevské xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cennou xxxxx xxxxxxxxxx s vysokým xxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx.

(16) Je xxxxx xxxxxxxx minimální xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxx postavení xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy.

(17) Xx nezbytné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx uprchlíků xx xxxxxx xxxxxx 1 Xxxxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx: potřeba ochrany xxxxxxxxxx na xxxxx; xxxxxxx xxxx a xxxxxxx; vnitrostátní xxxxxxx; x pronásledování, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(19) Ochranu xxxx xxxxxxxxxx nejen xxxx, xxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx region xxxx xxxxx oblast xx xxxxx členského xxxxx.

(20) Xxx xxxxxxxxxx žádostí xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(21) Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx „xxxxxxxxxxxx x určitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxx“.

(22) Xxxxxxx x xxxxxxx x cíli x xxxxxxxx XXX xxxx stanovena x xxxxxxxxx a x xxxxxxxx 1 x 2 Charty XXX x xxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx XXX xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx, že „xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx x zásadami Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“ x xx „xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činů xx rovněž v xxxxxxx x cíli x zásadami Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“.

(23) Xxx xx xxxxx v xxxxxx 14, xxxxx „xxxxxxxxx“ může xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uprchlíka.

(24) Xx xxxxxxxx stanovit xxxx xxxxxxxxx normy xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx podpůrné xxxxxxx. Podpůrná ochrana xx měla být xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Ženevské xxxxxx.

(25) Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx žadatelé o xxxxxxxxxxx ochranu xxxxxxxx xx osoby, které xxxx nárok na xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx definována xx xxxxxxx mezinárodních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxx praxe v xxxxxxxxx státech.

(26) Xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obyvatelstvo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vážná xxxx.

(27) Xxxxxxx příslušníci jsou xxx x důvodu xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uprchlíkovi zpravidla xxxxxxxxx pronásledování xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxx být důvodem xxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx.

(28) Pojmy xxxxxxxxxxx xxxxx a veřejného xxxxxxx se vztahují xxxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxx příslušník xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(29) Xxxxxx poskytované xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxx přiznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nositeli, je xxxx xxxxx, aby xxxx přiměřené xx xxxxxxxx x výhodami, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podpůrné xxxxxxx.

(30) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x mezích xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x zdravotní xxxx a přístupu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pobytu.

(31) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na finanční xxxxxxxxx členských xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(32) Xx třeba zohlednit xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(33) Xxxxxxx k předcházení xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx přiznáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo status xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx diskriminace xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x prostředky x xxxxxxxx.

(34) Xxxxx jde x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem. Xxxxxxx xxxxxxx dávek xxx osoby, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx chápat x xxx xxxxxx, že xxxxx pojem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x případě xxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx rodičovství, xxxx-xx xxxx xxxxx poskytovány xxxxxxxx státním příslušníkům xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu.

(35) Xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxxx podpůrné xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxx péči xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(36) Xxxxxxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(37) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x osobám bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, nemůže xxx uspokojivě dosaženo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx, x důvodu xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, jich může xxx xxxx xxxxxxxx xx úrovni Xxxxxxxxxxxx, xxxx Společenství přijmout xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v článku 5 Xxxxxxx. V xxxxxxx se zásadou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx je xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx cílů.

(38) X xxxxxxx x xxxxxxx 3 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx království x Xxxxx, připojeného xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx Smlouvě o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxx království xxxxxxx xx dne 28. ledna 2002 xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x používání xxxx směrnice.

(39) X xxxxxxx s xxxxxxx 3 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Irska, připojeného xx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xx Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx Irsko dopisem xx xxx 13. xxxxx 2002 xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x používání této xxxxxxxx.

(40) V souladu x články 1 x 2 Protokolu x xxxxxxxxx Dánska, xxxxxxxxxxx ke Xxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

KAPITOLA X

XXXXXX USTANOVENÍ

Článek 1

Xxxxxxx x oblast xxxxxxxxxx

Xxxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které musí xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx, xxx mohli xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x jiných xxxxxx potřebuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 2

Definice

Pro účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx:

x) „xxxxxxxxxxx ochranou“ xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxx, xxxxxxxxxx x písmenech x) a f);

b) „Xxxxxxxxx xxxxxxx“ Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 28. xxxxxxxx 1951 xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 31. ledna 1967;

x) „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obav xxxx xxxxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zemi xxx státní xxxxxxxxxxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx shora xxxxxxxx xxxxxx odmítá xxxxxxx xxxxxxx země, xxxx xxxxx bez státní xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx stejných xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zemi xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu, xxxxx xxxxxxxx xx shora xxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxx vrátit x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx článek 12;

x) „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx;

x) „xxxxxx, která xx nárok na xxxxxxxxx ochranu,“ xxxxxx xxxxxxxxxx třetí země xxxx osoba bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxx, xxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, že xxxxx xx xx xxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx země xxxxx xxxxxxxxxxx pobytu, xxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx 15, x na xxxxxx xx nevztahují xx. 17 odst. 1 x 2, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx vzhledem xx xxxxx uvedené hrozbě xxxxxx přijmout xxxxxxx xxxxxxx xxxx;

x) „statusem xxxxxxxx ochrany" xxxxxx xxxxxxxx příslušníka třetí xxxx xxxx osoby xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxxx státem xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx;

x) „xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ žádost x ochranu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí země xxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx žadatel usiluje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx ochrany, a xx xxxxx nežádá xxxxxxxx x xxxxx xxxxx ochrany, xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této směrnice x x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxx rodiny osoby, xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka nebo xxxxxx podpůrné xxxxxxx, xxxxxxxxx se v xxxxxxxxxxx se žádostí x mezinárodní ochranu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pokud tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x zemi xxxxxx:

— xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, anebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx kterým xxxx x trvalém xxxxxx, xxxxx se x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx přistupuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx,

— nezletilé xxxx páru uvedeného x xxxxx odrážce xxxx xxxxx, které xxxx přiznáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo status xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx se jedná x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx osvojené xx smyslu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx;

x) „xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx“ státní xxxxxxxxxxx třetí xxxx x xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx18 xxx, xxxxx vstupují xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx ně xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx dobu, xx xxxxxx xx skutečně xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jež xxxx ponechány xxx xxxxxxxxx xx vstupu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx;

x) „xxxxxxxxx k xxxxxx“ povolení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti xxxxxxx na xxxxx xxxxxx členského xxxxx;

x) „xxxx původu“ jedna xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxx x xxxxxxx osoby xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx více xxxx dosavadního xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 3

Příznivější normy

Členské xxxxx mohou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro určování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxx ochranu, x xxx určování xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, xxxx-xx xxxxxxxxxx s xxxxx směrnicí.

XXXXXXXX II

POSUZOVÁNÍ XXXXXXX X MEZINÁRODNÍ XXXXXXX

Xxxxxx 4

Xxxxxxxxxx skutečností x xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx státy xxxxx pokládat za xxxxxxxxx žadatele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xx spolupráci xx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx v odstavci 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x dispozici x xxxxx xxxxxxx xxxx věk, xxxx xxxxx, xxxx vztahy xxxxxx xxxxxxxxx příbuzných, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxx jeho předchozího xxxxxx, xxxxxxxxx žádosti x xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx doklady x xxxxxx podání xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jsou xxx xxx xxxxxxxxxx

x) všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxx rozhodování x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx země xxxxxx x způsobu xxxxxx xxxxxxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx původ, pohlaví x věk, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žadatele xxxx xxxxx posoudit, xxx xx jednání, kterým xxxxxxx xxx nebo xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx být xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx;

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx xxxxxxx činnost, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx vytvoření xxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xx tato xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pronásledování xxxx xxxxx újmě, xxxxx xx do xxxxxxx xxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxxxx, zda xx xx žadatele xxxx xxxxx xxxxxxx očekávat, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx utrpěl vážnou xxxx xxxx xxx xxxxxxxx přímým xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx způsobení xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx reálného xxxxxxxxx xxxxxxx vážné xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xx xxx nebude opakovat.

5. Xxxxxxxxx-xx členské státy xxxxxx, xxxxx které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdůvodnil, x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx žadatele xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinými xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxx vynaložil xxxxxxxx xxxxx, xxx svou xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx měl k xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení ohledně xxxxxx chybějících náležitostí;

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxx xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx x nejkratším xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx;

x) xxxx zjištěna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 5

Potřeba mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx

1. Odůvodněná xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být založeny xx xxxxxxxxxx, k xxxx xxxxx xx xxxxxxx žadatele xx xxxx původu.

2. Odůvodněná xxxxx z pronásledování nebo xxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx činnosti, xxxxxx žadatel xxxxxxx xx xxxxxxxx země xxxxxx, zejména xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx žádost xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pokračování xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx žadatel x xxxx xxxxxx.

3. Xxxx xx dotčena Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx žádost, se xxxxxxxxx uprchlíka obvykle xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx žadatel po xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxx 6

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx újmy xxxxx

x) xxxx;

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ovládající xxxx xxxx podstatnou část xxxxx xxxxx;

x) nestátní xxxxxxx, lze-li prokázat, xx původci xxxxxxx x xxxxxxxxx x) x x), včetně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo vážnou xxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx 7.

Článek 7

Poskytovatelé ochrany

1. Xxxxxxx mohou poskytovat

a) xxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx organizace, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx organizací, xxxxx xxxxxxxx stát xxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx.

2. Má xx xxxxxxxxx za xx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, mimo xxxx xxxxxxxxx účinného xxxxxxxx systému xxx xxxxxxxxxx, stíhání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, a xxxxxxx xx x xxxx ochraně xxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx popsanou x xxxxxxxx 2, berou xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx pokyny xxxxxxxx x souvisejících xxxxxx Xxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

1. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx členské xxxxx xxxxxx k xxxxxx, že určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx x části země xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx odůvodněných obav x pronásledování xxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobení xxxxx xxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx žadatel bude x xxxxxxx xxxxx xxxx pobývat.

2. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zda xx xxxxxxx x xxxxx země xxxxxx x souladu x xxxxxxxxx 1, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx o žádosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dotyčné xxxxx xxxx a x xxxxxx situaci xxxxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 xxx použít bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx návratu xx xxxx původu.

XXXXXXXX XXX

XXXXXXXX PRO XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 9

Xxxx xxxxxxxxxxxxxx

1. Xx xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 1 odst. X Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx

x) xxxx xxxxxxx xxxx opakováním xxxxxxxxxx závažné, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xx. 15 xxxx. 2 Evropské xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x základních xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx

x) souběhem různých xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx xx xxxxxxxxxx závažný x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a).

2. Za xxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx 1 xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxx x xxxx diskriminační nebo xxxx prováděna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx trestání;

d) xxxxxxxx xxxxxx ochrany, které xxxx k nepřiměřenému xxxx xxxxxxxxxxxxxxx trestu;

e) xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx vojenské xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zlo-činy xxxx xxxxxxx spadající xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. 12 xxxx. 2;

x) xxxxxxx namířená xxxxx osobám xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxx.

3. X xxxxxxx x čl. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx souvislost xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 10 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 jako xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 10

Důvody xxxxxxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxx xxxxxxxxx:

x) pojem xxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxx xxxxx pleti, původu xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx skupině;

b) xxxxx xxxxxxxxxxx zahrnuje xxxxxxx zastávání xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x ateistických xxxxxxxxxxx, účast nebo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx x jinými, xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx osobního nebo xxxxxxxxxxxxx chování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx náboženském xxxxxxxxxxx xxxx přikázaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

x) xxxxx národnosti xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx zahrnuje xxxxxxx příslušnost x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kulturními, xxxxxxxxx xxxx jazykovými xxxxx, xxxxxxxxx zeměpisným xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jiného xxxxx;

x) xxxxxxx xxxxx určitou xxxxxxxxxxxx vrstvu, xxxxxxx xxxxxxxx

— xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx změnit, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx se jí xxxxxx a

— xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx zemi xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Sexuální xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tak, xx by xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. X hlediscích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx přesvědčení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pronásledování xxxxxxxxx v článku 6 x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo přesvědčení xxxxxx.

2. Při xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx odůvodněnou xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, není xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx má rasové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, sociální xxxx politické xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx žadateli xxxxxxxxx.

Xxxxxx 11

Xxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozbývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xx dobrovolně znovu xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo

b) potom, xx ztratil xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxxxx nabyl nebo

c) xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx své xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo

d) xxxxxxxxxx xx znovu xxxxxx v xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx se xxxxxxxx x obav xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx uznán uprchlíkem, xxx xxxxxxxx existovat xxxx

x) je-li xxxxxx xxx xxxxxx příslušnosti, xx schopen vrátit xx xx země xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx přestaly xxxxxxxxx.

2. Při xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxx. e) a x) přihlížejí xxxxxxx xxxxx k tomu, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx významnou x xxxxxxx povahu, xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx.

Xxxxxx 12

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx uprchlíka, xxxxxxxx

x) xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. 1 odst. X Xxxxxxxx úmluvy xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxx ochrana xxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ještě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx XXX, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx na výhody xxxxx xxxx xxxxxxxx;

x) xxxxxxxxx úřady xxxx, xx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx příslušnosti xxxx xxxx nebo práva x povinnosti xxx xxxxxxxxxx.

2. Státní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx je vyloučen x postavení uprchlíka, xxxxxxxx-xx xxxxxxx důvody xx xxxxxxxx, xx

x) xx dopustil xxxxxxx xxxxx míru, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zločinu xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx;

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx dříve, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxx xxxxxxx povolení k xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka. Xx vážné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx kruté činy, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx a xxxx XXX xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a v xxxxxxxx 1 a 2 Xxxxxx OSN.

3. Xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxx též xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxx uvedených xxxx xx xx xxxxxx páchání jinak xxxxxxx.

KAPITOLA XX

XXXXXXXXX XXXXXXXXX

Xxxxxx 13

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxx státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro získání xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx XX a III.

Xxxxxx 14

Odnětí, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx platnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxxxx jde x žádosti x xxxxxxxxxxx ochranu podané xx vstupu této xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, správním, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx 11.

2. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xx x dispozici, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxxxxx, xx dotyčná osoba xxxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxx nebyla xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxxxxxx příslušníkovi třetí xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka dotyčný xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx

x) dotyčná xxxxx xxxx být xxxx xx vyloučena x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 12;

x) xxxx xxxxxxxxx popsání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxxxxxxxxx xxxx.

4. Členské xxxxx xxxxx odejmout, xxxxxxx xxxx zamítnout pro-dloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx přiznaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx kvazisoudním xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx důvody k xxxx, xxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxxxxx;

x) představuje xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkem xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx.

5. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 4 xx mohou xxxxxxx xxxxx rozhodnout xxxxxxxxx postavení uprchlíka, xxxxxxxx xxxx xxxxxx-xxxx xxxxx xxxxxx přijato.

6. Xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4 x 5, xxxx způsobilé k xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 3, 4, 16, 22, 31 x 32 x 33 Xxxxxxxx úmluvy xxxx podobným právům, xxxxx xx nacházejí x dotyčném xxxxxxxx xxxxx.

KAPITOLA V

PODMÍNKY XXX XXXXXXX NÁROKU NA XXXXXXXXX OCHRANU

Článek 15

Xxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxx, nelidské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx trest xxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo nedotknutelnosti xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx během xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu.

Xxxxxx 16

Ukončení

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx osoba xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osobou, xxxxx xx nárok na xxxxxxxxx ochranu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x přiznání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxx xx xx xxxx, xx xxxxxxx xxx není xxxxx.

2. Xxx uplatňování xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx má xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxx 17

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx bez xxxxxx příslušnosti xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) xx xxxxxxxx xxxxxxx proti míru, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx lidskosti xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx zločinech;

b) xx dopustil vážného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx;

x) xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx XXX xxxxxxxxx x preambuli x x xxxxxxxx 1 x 2 Xxxxxx XXX;

x) xxxxxxxxxxx nebezpečí xxx xxxxxxxxxx nebo xxx bezpečnost xxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx podněcují k xxxxxxx xxxxxxx x xxx uvedených xxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx jinak účastní.

3. Xxxxxxx státy mohou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx podpůrnou xxxxxxx, xxxxx před xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx více xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx x xx které xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdyby xxx spáchán x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx svou xxxx původu xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx trestům xx xxxxxxx zločiny.

KAPITOLA VI

STATUS PODPŮRNÉ XXXXXXX

Xxxxxx 18

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nebo xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxxx splňujícím xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX x X.

Xxxxxx 19

Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpůrné xxxxxxx

1. Xxxxx jde x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx platnost xxxx xxxxxxxx prodloužení platnosti xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, správním, xxxxxxx xxxx kvazisoudním xxxxxxx xxxxxxxx příslušníkovi xxxxx xxxx xxxx osobě xxx xxxxxx příslušnosti, xxxxx již xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx článku 16.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podpůrné xxxxxxx přiznané xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánem státnímu xxxxxxxxxxxxx třetí xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx osoba po xxxxxxxx xxxxxxx podpůrné xxxxxxx xxxx být xxxxx xx. 17 xxxx. 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx země nebo xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, jestliže

a) se xx xxxxxxxx statusu xxxxxxxx ochrany xxxxxx, xx dotyčná xxxxx xxxx být xxxx xx vyloučena z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 17 xxxx. 1 x 2;

x) xxxx xxxxxxxxx popsání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx padělaných dokumentů, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

4. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetí xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx příslušnosti x souladu s xx. 4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx související xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x jednotlivém xxxxxxx xxxxxxx xxxx, který xxxxxx podpůrné xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx osobou, xxxxx má xxxxx xx podpůrnou xxxxxxx xxxxx odstavců 1, 2 x 3 xxxxxx xxxxxx.

KAPITOLA XXX

XXXXX MEZINÁRODNÍ XXXXXXX

Xxxxxx 20

Xxxxxx xxxxxxxx

1. Xxxxx kapitolou xxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovená x Xxxxxxxx úmluvě.

2. Xxxx kapitola se xxxxxxxx xx uprchlíky x xx osoby, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx ochranu, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxxx xx osoby, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxx.

5. Při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx snížit xxxxx uvedené x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uprchlíkovi, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxx státy xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx snížit xxxxx xxxxxxx v této xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx xx podpůrnou xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx podpůrné xxxxxxx přiznán xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx uznání jako xxxxx, která xx xxxxx na podpůrnou xxxxxxx.

Článek 21

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxxx uprchlíka xxxxxxxx bez ohledu xx to, zda xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx závažné xxxxxx xxx xx, xxx xxx považován xx nebezpečí pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx

x) jako xxxxx xxxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx členského xxxxx.

3. Členské xxxxx xxxxx odejmout, xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2.

Článek 22

Informace

Členské xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx přiznáno xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx týkajících se xxxxxxxxx postavení x xxxxxx, kterému pravděpodobně xxxxxx.

Xxxxxx 23

Zachování xxxxxxxxxxx xxxxxx

1. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx zachována xxxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, jíž xxxx při-znáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx získání xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nárok xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 24 xx 34, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx jde o xxxxxxx příslušníky xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx.

X těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx vyloučen z xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxxxxxx podpůrné xxxxxxx xx základě kapitol XXX x X.

4. Xxx xxxxxx xx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx odmítnout, xxxxxx xxxx xxxxxxxx výhody, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, x xxxxxx bezpečnosti xxxxx xxxx xxxxxxxxx pořádku.

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx se vztahuje xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx x xx xxxx xxxx nebo z xxxxx části xxxxxx xx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany.

Xxxxxx 24

Xxxxxxxx x xxxxxx

1. Co nejdříve xx přiznání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx, povolení x pobytu, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx roky x lze ji xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx pořádku x xxxx xx xxxxxx xx. 21 xxxx. 3.

Xxxx xx xxxxxx xx. 23 xxxx. 1, může být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxx bylo přiznáno xxxxxxxxx uprchlíka, xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx kratší xxx xxx xxxx x xxx xx xxxxxxxxxx.

2. Xx nejdříve po xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx členský xxxx osobám, kterým xxx xxxxx status xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx má xxxx platnosti xxxxxxx xxxxx xxx x xxx ji xxx-xxxxxxx, xxxxx tomu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx veřejného xxxxxxx.

Xxxxxx 25

Cestovní doklady

1. Xxxxxxx státy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx postavení uprchlíka, xxxxxxxx doklady xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx úmluvy, xxx xxx umožní xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx vystaví xxxxxx, xxxxxx byl přiznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pas xxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx naléhavé xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bezpečnosti xxxx xxxxxxxxx pořádku.

Xxxxxx 26

Přístup k xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx dotyčné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, bezprostředně xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx státy zajistí, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke vzdělávání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, k xxxxxxx přípravě x x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxx jejich státní xxxxxxxxxxx.

3. Členské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx přiznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, vykonávat xxxxxxxxxx xxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vztahují xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx osoba, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxx přístup x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx je nabídnuto x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx pravidly x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby měly xxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojeného xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx přípravě x x praxi xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státy.

5. Xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxx sociálního zabezpečení xxx zaměstnance x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx x xxxx xxxxxxxx zaměstnání xx xxxx vnitrostátním xxxxxx.

Xxxxxx 27

Přístup xx xxxxxxxx

1. Členské státy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx status xxxxxxxx xxxxxxx, plný xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx příslušníky.

2. Xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx při-znáno xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx status xxxxxxxx xxxxxxx, přístup x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rekvalifikaci za xxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx státy xxxxxxx, xxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zahraničních xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx x formální xxxxxxxxxxx osobám, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx status xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Článek 28

Sociální xxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxxx podpůrné xxxxxxx, x členském xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx status přiznal, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxx.

2. Odchylně xx xxxxxxxx pravidla xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxx xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxx péči xxxxxxxxxxx osobám, kterým xxx přiznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxxxx dávky, xxxxx xxxx xxx poskytovány xx xxxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx vlastní xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 29

Xxxxxxxxx péče

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxx přiznal.

2. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx poskytovanou xxxxxx, kterým xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx jsou xxx poskytovány xx xxxxxxx rozsahu x xx xxxxxxxx podmínek, xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx podmínek, xxxx platí pro xxxxxx xxxxxxxxxxx členského xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, kterým xxxx xxx-xxxxx postavení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany x xxxxx mají xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx těhotným xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, osobám, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx hrubého xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx sexuálního xxxxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, krutého, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 30

Nezletilé osoby xxx doprovodu

1. Členské xxxxx přijmou co xxxxxxxx po přiznání xxxxxxxxx uprchlíka nebo xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx zákonným xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx péčí x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudu.

2. Členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx provádění xxxx xxxxxxxx náležitě xxxxxxxxxx ustanoveným xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx umístěny

a) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo

b) xx xxxxxxxxxx rodiny xxxx

x) do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xx xxxxxx ubytování xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx x přáním xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx zůstat xxxxx, xxxxxxx xx přihlíží x xxxxxxxxxx zájmu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx k xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx pobytu xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx minimum.

5. X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx usilují x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků. Xxx xxxxxx ohrožení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx blízkých xxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxxx příbuzní zůstali x zemi xxxxxx, xxxx být xxxxx xx xx, xxx xxxx zaručena důvěrnost xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxx doprovodu xxxx xxx náležité xxxxxxx vzdělání xxxx xxx náležitě xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.

Xxxxxx 31

Xxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxx xxxxxx xxxxxxxx ochrany, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ostatní státní xxxxxxxxxxx třetích zemí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

Článek 32

Xxxxxxx pohybu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx umožní xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uprchlíka xxxx status xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx na jejich xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx x omezení, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx příslušníky xxxxxxx zemí oprávněně xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx.

Xxxxxx 33

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx považují xx vhodné, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx podpůrné xxxxxxx, xxxxxxx k integračním xxxxxxxxx.

Xxxxxx 34

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx mohou poskytnout xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx přejí xx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XXXX

XXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxx 35

Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx určí xxxxx celostátní xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušnými xxxxxx.

Xxxxxx 36

Zaměstnanci

Členské státy xxxxxxx, aby xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, dostalo xxxxxxxx odborné xxxxxxxx x ve vztahu xx všem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásadu xxxxxxxxxx stanovenou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXXXXXX XX

XXXXXXXXX USTANOVENÍ

Článek 37

Xxxxxx

1. Do 10. xxxxx 2008 předloží Xxxxxx Evropskému parlamentu x Xxxx zprávu x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Návrhy xxxx xx xxxxxx přednostně xxxxxx 15, 26 x 33. Členské xxxxx xxxxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx vypracování xxxxxxx xxxxxx do 10. xxxxx 2007.

2. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxxx xxx let xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Článek 38

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedou v xxxxxxxx právní a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx směrnicí xx 10. xxxxx 2006. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijaté členskými xxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxxxx nebo musí xxx takový xxxxx xxxxxx při jejich xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, které přijmou x xxxxxxx působnosti xxxx xxxxxxxx.

Článek 39

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x Úředním xxxxxxxx Xxxxxxxx unie.

Xxxxxx 40

Xxxxxx

Xxxx směrnice xx xxxxxx členským xxxxxx x souladu xx Xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X Xxxxxxxxxx dne 29. xxxxx 2004.

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. McDOWELL


[1] Xx. xxxx. X 51 E, 26.2.2002, x. 325.

[2] Xx. xxxx. X 300 E, 11.12.2003, s. 25.

[3] Úř. xxxx. X 221, 17.9.2002, x. 43.

[4] Xx. věst. X 278, 14.1.2002, x. 44.