Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady 2000/35/XX

xx xxx 29. xxxxxx 2000

x postupu xxxxx xxxxxxxxx platbám x xxxxxxxxxx transakcích

EVROPSKÝ PARLAMENT X XXXX EVROPSKÉ XXXX,

x xxxxxxx xx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, x xxxxxxx na článek 95 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

s xxxxxxx xx stanovisko Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru[2],

v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx 251 Smlouvy [3] x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx schválený xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 4. xxxxxx 2000,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx malých x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [4] xxxxxx Evropský xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx předložila xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plateb.

(2) Xxx 12. xxxxxx 1995 xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [5].

(3) X xxxxxxxx x doporučení Xxxxxx x platebních xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [6] xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx přeměnu xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx Rady x předložila xxx xx xxxxxxxx.

(4) Xxx 29. xxxxxx 1997 xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovisko x Zelené knize Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx: Zkoumání cesty xxxxx [7].

(5) Xxx 4. června 1997 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx, který xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx platby xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx překážku xxx xxxxxxx fungování xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx 17. xxxxxxxx 1997 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx transakcích [8], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 12. května 1995.

(7) Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx značnými xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx břemeny, xxxxx xxxx důsledkem xxxxxxxxxxx dlouhých platebních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx hlavní xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx hrozbou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(8) Smluvní xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prováděním v xxxxxxxxx státech představují xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

(10) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx je x rozporu x xxxxxxx 14 Smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci celého xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx přeshraniční xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li tuzemské x xxxxxxxxxxxx operace xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx pravidel, může xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx od xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 12. xxxxxx 1995 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zlepšení.

(12) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx platbám x xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx xxxx být xxxx dosaženo xx xxxxxx Společenství. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rámec xxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx je tedy xxxxx v souladu x xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x článku 5 Xxxxxxx.

(13) Xxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx obchodní xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx s xxxxxx platbami, např. xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náhradu xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx společností.

(14) Xxxxxxxxxx, xx xx oblasti xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx státy xxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx směrnice, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(15) Tato xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxx, ani xxxxxxxx, xx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxx titulu xxxxxxxx xxxx odložen.

(16) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x mnoha xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dlužníky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx úrokům x prodlení za xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x zajistit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx odrazují, x xxxxx je xxxxxxxx rozhodná xxxxx xxxxxx xxxxxxx nákladů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(17) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhu xx xxxxx uvažovat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx soudce xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rovněž přihlédne xx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z prodlení x opožděné xxxxxx.

(18) Xxxx xxxxxxxx xxxx x úvahu dlouhé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx smluv, x xxxxxxx xxxxx xxxxx být opodstatněny xxxxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx s xxxxxxxx smluvní xxxxxxx xxxx vyššími úroky x xxxxxxxx.

(19) Tato xxxxxxxx by měla xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx úkor xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx pro své xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x podmínkami, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, lze xxxxxx počínání xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx směrnicí xxxxxx xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx výrazně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx být odrazující xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx řízením k xxxxxxxx nápravy, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx uvedena x xxxxxx 12 Xxxxxxx, xxxx xxx xxxx řízení xxxxxxxx xxxx věřitelům xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx.

(21) Xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx doložka xxxxxxx vlastnictví xxxxxx xxxxx vnitrostátního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx soukromého.

(22) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledu xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx podnikům. Xxxx směrnice xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní transakce xxxx xxxxxxxx smluvními xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx x subdodavateli.

(23) Xxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx požaduje, xxx xxxxxxxx nesporných xxxxxxxxxx xxxx ukončeno x xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nepožaduje xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx přijaly xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx měnily xxx xxxxxx právní xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO XXXXXXXX:

Článek 1

Oblast xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx úhradou xx obchodní transakce.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

1. "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxx podniky xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vede x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

"xxxxxxx xxxxxxx xxxx" jakýkoli smluvní xxxxx nebo xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x veřejných xxxxxxxxx (92/50/EHS [9], 93/36/XXX [10], 93/37/XXX [11] a 93/38/EHS [12],

"xxxxxxxx" jakákoli xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezávislou xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

2. "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

3. "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxxxxx xxxxxx, xx jejímž xxxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx zboží až xx úplného xxxxxxxxx xxxxx ceny;

4. "úrokovou xxxxxx používanou Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx xxxxx používaná x případě xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pravidel pro xxxxxxxxx řízení s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx výslednou sazbou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxx v případě xxxxx x jedinou xxxxxx x x xxxxxxx aukcí x xxxxxxxxxxxx xxxxxx;

5. "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, příkaz xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ať xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předběžně xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx proti xxxx xxxxxxx uplatní xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 3

Úrok x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že

a) xxxx x prodlení xxxxx xxxxxxx x) xx stává splatným xxxx xxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx platební xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx smlouvě;

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve smlouvě xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) 30 xxx xx dni, xxx xxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x provedení platby, xxxx

xx) xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného rovnocenného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, 30 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

xxx) xxxxxxxx dlužník obdrží xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyzývající x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zboží xxxx xxxxxx, 30 xxx xx obdržení xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

xx) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx prohlídka zboží xxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x souladu xx xxxxxxxx, xxxx prováděny xxxxx zákona xxxx xxxxxxx a jestliže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v xxx, xxx xxxxxxx přejímka xxxx prohlídka, 30 xxx xx dni xxxxxxxx xxxx prohlídky;

c) xxxxxxx xx xxxxx xx úrok x xxxxxxxx, xxxxx

x) splnil xxx xxxxxxx a xxxxxxx povinnosti a

ii) xxxxxxxxx splatnou xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx;

x) výše xxxxx z prodlení x xxxxxxx opožděné xxxxxx ("xxxxxxx sazba"), xxxxxx xx dlužník xxxxxxx zaplatit, xx xxxxxxx úrokové xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx během xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx operace, xxxxxxxxx xxxx prvním xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pololetí ("xxxxxxxxxx xxxxx") a xxxxxxx xxxxx procentních xxxx ("xxxxxxxx"), xxxxx xxxx xx smlouvě xxxxxxx jinak. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx unie, xxxxxxxx xxxx referenční sazba xxxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx centrální xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx daného xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx následujících xxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx odpovědný, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dlužníkovi xxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxxx náklady xxxxxxx x vymáháním, které xx v xxxxxxxxxxx x opožděnou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x přiměřenosti. Xxx xxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx různé výše xxxxx pevnou maximální xxxxxx.

2. Pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právem xxxxx xxxxxxx státy stanovit xxxxx xxxxxxx 60 xxx, po xxxxxx xxxxxxxx xx úrok x prodlení xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxx opožděné xxxxxx, která není x xxxxxxx s xxxx. 1 xxxx. x) až x) x xxxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx škody, xxxxxxxx xxx zvážení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xx jedná x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx jiné xxxxx x úvahu, xxx má xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odchýlit xx od xxxx. 1 xxxx. x) xx x) a xxxxxxxx 2. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx nespravedlivou, použijí xx xxxxxxx ustanovení, xxxxx vnitrostátní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy existenci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx organizace, xxxxx mají (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) oprávněný xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx použití, xxxxx xxxx výrazně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx odstavce 3, x xxx použít xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx bránící xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxx vlastnictví mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dohodnuta xxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx mohou xxxxxxxx xxxx zachovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 5

Vymáhání nesporných xxxxxxxxxx

1. Členské xxxxx xxxxxxx, aby exekuční xxxxx, xxx ohledu xx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxxxxx, že xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx státy xxxxxx x xxxxxxx xx svými vnitrostátními xxxxxxxx x správními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx usazené x Xxxxxxxxx společenství.

3. Lhůta 90 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx:

x) lhůtu xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx způsobené xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx věnovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení Bruselské xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx [13].

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx uvedou x xxxxxxxx právní x xxxxxxx xxxxxxxx nezbytné xxx dosažení souladu x xxxxx směrnicí xxxxxxxxxx xx 8. xxxxx 2002. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx odkaz na xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx takový xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášení. Xxxxxx odkazu si xxxxxxx xxxxxxx státy.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x účinnost xxxxxxxx, xxxxx jsou xxx xxxxxxxx výhodnější, xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx:

x) xxxxx, které xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx;

x) smlouvy, které xxxx uzavřeny před 8. xxxxxx 2002, x

x) xxxxxxxxxx xx xxxx z prodlení xxxxx xxx 5 XXX.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

5. Xxx roky po 8. srpnu 2002 xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx zákonnou xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vyhodnotí xxxxxx xxxxx xx obchodní xxxxxxxxx x účinnost xxxx úpravy x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx směrnice.

Xxxxxx 7

Xxxxx v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxxx xxx 29. xxxxxx 2000.

Za Xxxxxxxx parlament

předsedkyně

N. Xxxxxxxx

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxx Xx Xxxxx


[1] Xx. věst. X 168, 3.6.1998, x. 13 x Xx. xxxx. C 374, 3.12.1998, x. 4.

[2] Xx. věst. X 407, 28.12.1998, x. 50.

[3] Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 17. xxxx 1998 (Xx. věst. X 313, 12.10.1998, x. 142), xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx dne 29. xxxxxxxx 1999 (Xx. věst. X 284, 6.10.1999, x. 1) a xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 16. xxxxxxxx 1999 (xxxxx nezveřejněné x Xxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx Xxxx xx xxx 18. xxxxxx 2000.

[4] Xx. věst. X 323, 21.11.1994, x. 19.

[5] Úř. xxxx. X 127, 10.6.1995, x. 19.

[6] Xx. xxxx. X 211, 22.7.1996, x. 43.

[7] Úř. věst. X 287, 22.9.1997, x. 92.

[8] Xx. věst. X 216, 17.7.1997, x. 10.

[9] Xx. xxxx. X 209, 24.7.1992, x. 1.

[10] Xx. xxxx. X 199, 9.8.1992, x. 1.

[11] Úř. xxxx. X 199, 9.8.1992, x. 54.

[12] Xx. xxxx. X 199, 9.8.1992, x. 84.

[13] Úplné xxxxx x Xx. věst. X 27, 26.1.1998, x. 3.