Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/35/ES

ze xxx 29. června 2000

x xxxxxxx proti xxxxxxxxx platbám v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXX,

x ohledem na Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxxxx 95 xxxx smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

x ohledem xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx[2],

x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx 251 Xxxxxxx [3] x xxxxxxx xx xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výborem dne 4. xxxxxx 2000,

vzhledem x těmto xxxxxxx:

(1) X xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx malých a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx [4] xxxxxx Evropský parlament Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plateb.

(2) Xxx 12. xxxxxx 1995 přijala Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [5].

(3) V xxxxxxxx x doporučení Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [6] xxxxxx Xxxxxxxx parlament Komisi, xxx xxxxxxx přeměnu xxxxx doporučení na xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx jej xx nejdříve.

(4) Xxx 29. xxxxxx 1997 xxxxxx Hospodářský x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Zelené knize Xxxxxx o veřejných xxxxxxxxx v Evropské xxxx: Xxxxxxxx xxxxx xxxxx [7].

(5) Xxx 4. xxxxxx 1997 xxxxxxxxxx Xxxxxx akční xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx opožděné xxxxxx xxxxx xxxx představují xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx 17. xxxxxxxx 1997 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [8], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doporučení Xxxxxx xx xxx 12. xxxxxx 1995.

(7) Xxxxxxx, zejména xxxx x xxxxxxx, jsou xxxxxxxx značnými xxxxxxxxxxxxxxxxx x finančními břemeny, xxxxx jsou důsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x opožděných xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx platební xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ke xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx státech xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx platebních xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prováděním x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxx xxxxxxxxxxx vedou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodních xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. To xx x rozporu x xxxxxxx 14 Xxxxxxx, xxxxxxx podnikům má xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx celého xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, které zajišťují, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx následek xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx x přeshraniční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx k narušení xxxxxxxxxxx soutěže.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje naznačují, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 12. xxxxxx 1995 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx plateb x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(12) Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx vnitřního xxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členskými xxxxx, a xxxxx xxx xxxx být xxxx dosaženo na xxxxxx Společenství. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, co xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx cíle. Xxxx xxxxxxxx xx tedy xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a proporcionality, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx.

(13) Xxxx směrnice xx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, úroky xx spojení x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x směnky, platby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx plateb xx xxxxxxxxxxxxx společností.

(14) Xxxxxxxxxx, xx do oblasti xxxxxxxxxx této směrnice xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx podnikatele.

(15) Tato xxxxxxxx xxxxx definuje xxxxx "xxxxxxxx xxxxx", xxxxxxxxxx xxxx různé xxxxx výkonu rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx podmínky, xx xxxxx může xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx titulu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(16) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxx, které xx x xxxxx členských xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx přitažlivé xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x prodlení za xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx náhrady. Xx xxxxxxxx změnit xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxxx odrazují, x proto je xxxxxxxx xxxxxxxx změna xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vzniknou.

(17) X přiměřené xxxxxxx xxxxxxx vymáhání xxxxx xx třeba xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náhradu xxxxx, xxxxx byla způsobena xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx rovněž xxxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxxx náklady xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x prodlení x xxxxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxx xxxxxxxx xxxx x úvahu dlouhé xxxxxxx xxxxxxxx lhůty, x zejména xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x jejichž xxxxx xxxxx být opodstatněny xxxxx xxxxxxxx xxxxx x kombinaci x xxxxxxxx smluvní svobody xxxx vyššími úroky x xxxxxxxx.

(19) Tato xxxxxxxx xx měla xxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxxx v neprospěch xxxxxxxx. Xxxxx dohoda xxxxxx především xxxxx xxxxxxxx xxxxx dlužníkovy xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx pro své xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx s podmínkami, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx okolnosti zakládající xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx výrazně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxx opožděné xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx řízením k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 12 Xxxxxxx, xxxx být xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx věřitelům usazeným xx Xxxxxxxxxxxx.

(21) Xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx území Společenství, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vnitrostátního práva xxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx soukromého.

(22) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxx bez xxxxxx xx to, zda xxxx prováděny xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx moci, x xxxxxxx na skutečnost, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx značný xxxxx xxxxxx podnikům. Xxxx směrnice xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smluvními xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxx x subdodavateli.

(23) Xxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx době v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisy, nepožaduje xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx přijaly xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx platné právní xxxxxxx,

XXXXXXX TUTO SMĚRNICI:

Xxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx veškeré xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Článek 2

Definice

Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx:

1. "xxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxx mezi podniky xxxx mezi xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x dodání zboží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

"xxxxxxx veřejné xxxx" xxxxxxxx smluvní xxxxx nebo subjekt, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (92/50/XXX [9], 93/36/XXX [10], 93/37/EHS [11] x 93/38/XXX [12],

"xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx jedinou xxxxxx;

2. "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxxxx smluvní xxxx xxxxxxx platební xxxxx;

3. "xxxxxxxx vlastnictví" smluvní xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx prodávající xxxxxxxxx vlastnické xxxxx xx zboží xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ceny;

4. "úrokovou xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxx xxxxx používaná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sazbou. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx výslednou sazbou xxxxxxxxxx úroková sazba xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Toto xxxxx v případě xxxxx x xxxxxxx xxxxxx i x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx sazbou;

5. "xxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx věřiteli uplatnit xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předběžně vykonatelný, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx proti xxxx dlužník xxxxxxx xxxxxxx prostředek.

Xxxxxx 3

Xxxx x xxxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx zajistí, xx

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxx písmene x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx následujícím xx xxx splatnosti xxxx xx xxxxxxxx platební xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx;

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx, stává xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) 30 xxx po xxx, xxx dlužník xxxxxx xxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

xx) jestliže xxxx xxxxx obdržení faktury xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jednoznačné, 30 dnů xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, nebo

iii) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx dokument xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx než zboží xxxx služby, 30 xxx xx obdržení xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

xx) jestliže přejímka xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx zboží xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxx prováděny xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x jestliže xxxxxxx xxxxxx fakturu xxxx jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxx xxxxx x den, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, 30 xxx po xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx má právo xx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x

xx) xxxxxxxxx splatnou xxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odpovědný;

d) výše xxxxx z prodlení x případě opožděné xxxxxx ("xxxxxxx sazba"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx sazby xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx použité Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx během xxxx poslední xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxx ("xxxxxxxxxx sazba") x xxxxxxx sedmi xxxxxxxxxxx xxxx ("xxxxxxxx"), pokud xxxx xx smlouvě xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx státech, xxxxx xx neúčastní xxxxx xxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx referenční xxxxx xxxxxxxxxx úrokové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx se referenční xxxxx xxxxxx první xxxxxxxxxx xxx daného xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxx případů, xxx xxxxxxx není xx prodlení xxxxxxxxx, xx xxxxxxx oprávněn xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx náklady xxxxxxx x vymáháním, xxxxx xx v souvislosti x opožděnou platbou xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx x přiměřenosti. Xxx dodržení výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy, xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx různé výše xxxxx xxxxxx maximální xxxxxx.

2. Xxx některé xxxxxxxxx smluv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 60 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx smluvním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx závaznou úrokovou xxxxx xxxxx z xxxxxxxx, xxxxx výrazně xxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbu.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxx x důsledcích xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx není x xxxxxxx x xxxx. 1 xxxx. x) xx d) x xxxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, jestliže xxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zboží, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx v neprospěch xxxxxxxx. Xxx určení, xxx xx xxxxx x dohodu xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx mimo jiné xxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odchýlit xx od odst. 1 xxxx. b) xx d) x xxxxxxxx 2. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, použijí xx zákonná xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

4. X zájmu xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zajistí xxxxxxx xxxxx existenci xxxxxxxxxxxxxx x účinných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx smluvních xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitele xx smyslu odstavce 3.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx organizace, xxxxx mají (případně xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x středních xxxxxxx, v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx věci xxxxxxxxx xxxxxxxx navržených pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx výrazně x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 3, x xxx použít xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx vlastnictví

1. Xxxxxxx státy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx xx xxxxx až xx xxxx úplného xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zboží.

2. Xxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Článek 5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx ohledu xx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx soudu nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmětem xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxx x souladu xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Vnitrostátní xxxxxx x správní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx 90 kalendářních xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx:

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ustanovení Bruselské xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [13].

Xxxxxx 6

Provedení

1. Xxxxxxx xxxxx uvedou v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8. xxxxx 2002. Xxxxxxxxxx x nich uvědomí Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členské xxxxx.

2. Xxxxxxx státy xxxxx xxxxxxxx xxxx uvést x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou pro xxxxxxxx výhodnější, xxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx této směrnice xxxxx členské státy xxxxxxxx:

x) xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx úpadkového xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx;

x) xxxxxxx, které xxxx uzavřeny xxxx 8. xxxxxx 2002, x

x) xxxxxxxxxx xx xxxx x prodlení xxxxx než 5 XXX.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

5. Xxx xxxx xx 8. xxxxx 2002 xxxxxxxxx Komise xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vyhodnotí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx úpravy v xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Radě xxxxx x případnými xxxxxx na zdokonalení xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Vstup v xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx v Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 8

Určení

Tato xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X Lucemburku dne 29. xxxxxx 2000.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Xxxxxxx Da Xxxxx


[1] Xx. xxxx. X 168, 3.6.1998, x. 13 x Xx. xxxx. C 374, 3.12.1998, x. 4.

[2] Úř. xxxx. X 407, 28.12.1998, x. 50.

[3] Xxxxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx ze xxx 17. xxxx 1998 (Xx. věst. X 313, 12.10.1998, x. 142), xxxxxxxx postoj Xxxx xx dne 29. xxxxxxxx 1999 (Xx. věst. X 284, 6.10.1999, x. 1) x rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 16. xxxxxxxx 1999 (xxxxx nezveřejněné x Xxxxxxx věstníku). Xxxxxxxxxx Evropského parlamentu xx xxx 15. xxxxxx 2000 x xxxxxxxxxx Xxxx ze xxx 18. května 2000.

[4] Úř. věst. X 323, 21.11.1994, x. 19.

[5] Xx. věst. X 127, 10.6.1995, x. 19.

[6] Xx. xxxx. X 211, 22.7.1996, x. 43.

[7] Xx. věst. X 287, 22.9.1997, x. 92.

[8] Úř. věst. X 216, 17.7.1997, x. 10.

[9] Xx. xxxx. X 209, 24.7.1992, x. 1.

[10] Xx. xxxx. X 199, 9.8.1992, x. 1.

[11] Xx. xxxx. X 199, 9.8.1992, x. 54.

[12] Xx. věst. X 199, 9.8.1992, x. 84.

[13] Úplné xxxxx x Xx. xxxx. X 27, 26.1.1998, x. 3.