Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/35/XX

xx xxx 29. června 2000

x postupu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXXXXXXX PARLAMENT X RADA XXXXXXXX XXXX,

x xxxxxxx na Xxxxxxx x založení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xx článek 95 této smlouvy,

s xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx [1],

s xxxxxxx xx stanovisko Hospodářského x xxxxxxxxxx výboru[2],

v xxxxxxx s postupem xxxxxxxxxx v xxxxxx 251 Xxxxxxx [3] x xxxxxxx na xxxxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výborem xxx 4. května 2000,

xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx:

(1) X usnesení x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx sektoru [4] xxxxxx Xxxxxxxx parlament Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zabývající xx xxxxxxxxxxxxx opožděných xxxxxx.

(2) Xxx 12. května 1995 přijala Komise xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodních xxxxxxxxxxx [5].

(3) X xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [6] xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx jej xx xxxxxxxx.

(4) Dne 29. května 1997 xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx x Evropské xxxx: Xxxxxxxx xxxxx xxxxx [7].

(5) Dne 4. xxxxxx 1997 xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx platby xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx fungování jednotného xxxx.

(6) Xxx 17. xxxxxxxx 1997 xxxxxxxxxx Xxxxxx zprávu x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [8], xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doporučení Xxxxxx xx xxx 12. xxxxxx 1995.

(7) Xxxxxxx, zejména xxxx x xxxxxxx, jsou xxxxxxxx značnými administrativními x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx důsledkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x opožděných xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx ke xxxxxx mnoha pracovních xxxx.

(8) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

(9) Rozdíly xxxx pravidly platebních xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(10) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx je x xxxxxxx s xxxxxxx 14 Smlouvy, xxxxxxx podnikům xx xxx xxxxxxxx obchodovat x rámci xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx zajišťují, xx přeshraniční xxxxxxx xxxxxx xx následek xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx tuzemského xxxxxxx. Xxxx-xx tuzemské x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx značně xxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxxx k narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(11) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx, xx xx přijetí xxxxxxxxxx xx xxx 12. xxxxxx 1995 xxxxxxxxxxxx nedošlo x xxxxxxx opožděných xxxxxx x xxxxx členských xxxxxxx xx xxxxxxxx.

(12) Xxxx xxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx dosaženo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxx může xxx xxxx dosaženo xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx nepřekračuje xxxxx xxxx, co je xxxxxxxx pro dosažení xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xx tedy xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx x proporcionality, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5 Xxxxxxx.

(13) Tato xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spotřebiteli, xxxxx xx spojení x xxxxxx platbami, např. xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx náhradu xxxxx, xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(14) Xxxxxxxxxx, xx do xxxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx svobodná povolání, xxxxxxxxx, xx je xxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

(15) Xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxx titul", xxxxxxxxxx xxxx různé xxxxx výkonu xxxxxxxxxx xx základě tohoto xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx titulu xxxxxxxx xxxx odložen.

(16) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nízkým úrokům x xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx tento xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x proto xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx náhrady nákladů, xxxxx věřitelům xxxxxxxx.

(17) X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dluhu xx třeba xxxxxxxx xxx dotčení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxx může soudce xxxxxxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxx xxxxxxx škody, xxxxx xxxx způsobena xxxxxxxxx platbou dlužníka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx být xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

(18) Xxxx směrnice bere x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lhůty, x xxxxxxx existenci xxxxxxxx xxxxxxxxx smluv, x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx smluvní svobody xxxx xxxxxxx xxxxx x prodlení.

(19) Tato xxxxxxxx xx měla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x neprospěch xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxx dlužníkovy xxxxxxxxx xx úkor xxxxxxxx xxxx pokud xxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky, které xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx x podmínkami, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx okolnosti zakládající xxxxxxxx. Touto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx platnost xxxxxxxxx podmínek, které xxxx vůči výrazně x neprospěch xxxxxxxx.

(20) Xxxxxxxx opožděné platby xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx řízením k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x pohledu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. V xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 12 Xxxxxxx, xxxx být xxxx řízení xxxxxxxx xxxx věřitelům xxxxxxxx xx Společenství.

(21) Xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx základě xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx soukromého.

(22) Xxxx směrnice xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez ohledu xx xx, zda xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx na skutečnost, xx orgány xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx proto xxxx rovněž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx transakce xxxx hlavními xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

(23) Xxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx, aby přijaly xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem měnily xxx platné právní xxxxxxx,

XXXXXXX XXXX XXXXXXXX:

Xxxxxx 1

Xxxxxx působnosti

Tato xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx platby, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx transakce.

Xxxxxx 2

Xxxxxxxx

Xxx xxxxx xxxx směrnice xx xxxxxx:

1. "xxxxxxxx transakcí" xxxxxxxxx mezi podniky xxxx xxxx podniky x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vede x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx,

"xxxxxxx xxxxxxx xxxx" xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (92/50/XXX [9], 93/36/XXX [10], 93/37/XXX [11] x 93/38/XXX [12],

"xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nezávislou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx xx prováděna jedinou xxxxxx;

2. "opožděnou xxxxxxx" xxxxxxxxxx smluvní nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

3. "xxxxxxxx vlastnictví" xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxx xx xx úplného xxxxxxxxx xxxxx ceny;

4. "xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx refinanční operace" xxxxxxx sazba používaná x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx výslednou xxxxxx xxxxxxxxxx úroková sazba xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxx sazbou;

5. "xxxxxxxxx xxxxxxx" jakékoli xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx vydaný xxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, který xxxxxxxx věřiteli xxxxxxxx xxxx pohledávku vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; zahrnuje rozhodnutí, xxxxxxxx, příkaz xxxx xxxxxxxx rozkaz, xxxxx xx předběžně xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx vykonatelný, x pokud proti xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Článek 3

Xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx

x) xxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx;

x) xxxxxxxx den splatnosti xxx platební xxxxx xxxxxx xx smlouvě xxxxxxxxx, xxxxx se xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx:

x) 30 xxx po dni, xxx dlužník obdrží xxxxxxx nebo jiný xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyzývající x provedení xxxxxx, xxxx

xx) jestliže xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxxxxxxxx, 30 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxx

xxx) xxxxxxxx xxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dokument xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxx než zboží xxxx služby, 30 xxx xx obdržení xxxxx nebo xxxxxx, xxxx

xx) jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx služeb, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zjišťuje, xxx zboží xxxx xxxxxx xxxx dodány x souladu xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona nebo xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx platby xxxxx xxxxx v den, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, 30 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx;

x) xxxxxxx xx právo xx xxxx z xxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxx xxx smluvní a xxxxxxx xxxxxxxxxx a

ii) xxxxxxxxx splatnou xxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx za xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx odpovědný;

d) výše xxxxx x prodlení x xxxxxxx opožděné xxxxxx ("xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx zaplatit, xx xxxxxxx úrokové xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx během xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx operace, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx ("xxxxxxxxxx sazba") a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ("xxxxxxxx"), xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx hospodářské x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sazba xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx první xxxxxxxxxx den xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;

x) xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dlužníkovi xxxxxxxxxx náhradu xx xxxxxxx xxxxxxx spojené x xxxxxxxxx, xxxxx xx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxx xxxxxxx musí xx xxxxxx x xxxxx v daném xxxxxxx dodržovat zásady xxxxxxxxxxxx x přiměřenosti. Xxx dodržení výše xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx státy, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxx vymáhání, stanovit xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxx některé xxxxxxxxx xxxxx definovaných xxxxxxxxxxxxx právem xxxxx xxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx xxxxxxx 60 xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx úrok x xxxxxxxx stává xxxxxxxx, za předpokladu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx stanoví, xx xxxxxx o xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx x xxxxxxx s xxxx. 1 xxxx. x) xx x) x xxxxxxxxx 2, xxxx vymahatelná xxxx xxxxxxx nárok na xxxxxxx škody, jestliže xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx obchodních xxxxxxxxx x xxxxxx zboží, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx věřitele, xxxx mimo xxxx xxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odchýlit xx xx odst. 1 písm. x) xx x) a xxxxxxxx 2. Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vnitrostátní xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx.

4. X xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x účinných xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx smluvních podmínek, xxxxx jsou výrazně x neprospěch věřitele xx xxxxxx xxxxxxxx 3.

5. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxxxxxx předpis, xxxxx xxxxx mohou organizace, xxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx a středních xxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vnitrostátním xxxxxx xxxxx xxxxxx x příslušnému soudu xxxx správnímu orgánu xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx použití, xxxxx xxxx výrazně v xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx odstavce 3, x xxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Článek 4

Výhrada xxxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx státy v xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxx použitelnými xx základě xxxxxxxxxxxxx xxxxx soukromého xxxxxxx, xx si prodávající xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zboží až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx doložka xxxxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxx.

2. Členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx zachovat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x hotovosti, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx složeny.

Xxxxxx 5

Vymáhání nesporných xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxx, bez xxxxxx xx výši xxxxx, xxxx xxx získán xxxxxxxxx xx xxxxx 90 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx žaloby xxxxxxxxx xxxx podání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx předpokladu, že xxxx xxxx okolnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx povinnost xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x správními xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x správní předpisy xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

3. Xxxxx 90 kalendářních xxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 nezahrnuje:

a) xxxxx xxx xxxxxxxx písemností;

b) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jako je xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Bruselské xxxxxx o příslušnosti x výkonu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx [13].

Xxxxxx 6

Xxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx předpisy xxxxxxxx xxx dosažení souladu x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 8. xxxxx 2002. Xxxxxxxxxx x nich xxxxxxx Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxxxxxx státy musí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxx xxxxx učiněn xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx si xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx uvést x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx nezbytné xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx státy xxxxxxxx:

x) xxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xxxxx xxxxxxxxxx;

x) smlouvy, xxxxx xxxx xxxxxxxx před 8. srpnem 2002, x

x) xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx 5 XXX.

4. Xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx znění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

5. Xxx xxxx xx 8. xxxxx 2002 xxxxxxxxx Xxxxxx mimo xxxx zákonnou xxxxx, xxxxxxx platební xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x vyhodnotí xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x účinnost xxxx úpravy v xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropskému xxxxxxxxxx a Radě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx zdokonalení xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx 7

Xxxxx x xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství.

Xxxxxx 8

Určení

Tato směrnice xx určena xxxxxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxxx dne 29. xxxxxx 2000.

Za Xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx

X. Xxxxxxxx

Xx Xxxx

xxxxxxxx

X. Marques Da Xxxxx


[1] Úř. xxxx. X 168, 3.6.1998, x. 13 x Xx. věst. X 374, 3.12.1998, s. 4.

[2] Xx. xxxx. X 407, 28.12.1998, x. 50.

[3] Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 17. xxxx 1998 (Xx. věst. X 313, 12.10.1998, x. 142), xxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxx 29. xxxxxxxx 1999 (Xx. xxxx. C 284, 6.10.1999, x. 1) x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 16. prosince 1999 (xxxxx xxxxxxxxxxxx x Úředním věstníku). Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 15. xxxxxx 2000 a xxxxxxxxxx Rady xx xxx 18. xxxxxx 2000.

[4] Xx. xxxx. X 323, 21.11.1994, x. 19.

[5] Xx. xxxx. X 127, 10.6.1995, x. 19.

[6] Xx. xxxx. X 211, 22.7.1996, x. 43.

[7] Xx. věst. X 287, 22.9.1997, x. 92.

[8] Úř. věst. X 216, 17.7.1997, x. 10.

[9] Xx. věst. X 209, 24.7.1992, x. 1.

[10] Xx. xxxx. X 199, 9.8.1992, x. 1.

[11] Úř. věst. X 199, 9.8.1992, x. 54.

[12] Úř. xxxx. X 199, 9.8.1992, x. 84.

[13] Úplné xxxxx x Úř. xxxx. X 27, 26.1.1998, x. 3.