Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11/VS/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx a obcí Xxxxxxxx

- xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

Rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx ze dne 14.5.2021, č. j. XX/1127/XX/21, o udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx smlouvy nabylo xxxxxx xxxx xxx 30.5.2021.

Xx základě usnesení Xxxx města Kraslice xx dne 09.12.2020 x. 1369/2020-RM/51 x xxxxxxxx č. 105/20 Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xx dne 17.12.2020 xxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisů xxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxx. 28. xxxxx 1438, Kraslice, XXX 358 01

Xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx obce x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx XX 00259438

x

2. Obec Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostkou obce Xxxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxx: Xxxxxxxx 670, Xxxxxxxx, XXX 35801 Xxxxxxxxxxx kraj

příslušná do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx působností Xxxxxxxx XX 00259616

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx systému územní xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, orgány xxxxx Xxxxxxxx namísto orgánů xxxx Xxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

1. Xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx orgány xxxxx Xxxxxxxx namísto xxxxxx xxxx Stříbrná xxxxx zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x. xxxxx §42 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx Xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxx §42 xxxx. 4 zákona x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxxx x xxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx část xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx objektu, xxxxxxx xxxx využití x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx atribut xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx),

x. Xxxxx §43 odst. 4 xxxxxx x. 111/2009 Sb. (název xxxxx x xxxxx x vazbách xxxxx xx xxxxxxx územní xxxxx),

x. podle §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx x xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx části xxxx).

2. Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx povinny získané xxxxx zapsat xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx předávány písemně xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx poskytne xxxxx Xxxxxxxx xx jeho xxxx 19-927391/0100 xxxxxx xx výši 250 Xx (slovy dvě xxx padesát xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx čl. XXX xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x 25. xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xx xx 1. xxxxx 2021 xx 31. xxxxxxxx 2022. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx právní xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx uzavření xx úředních deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Sb.).

2. Xx dobu platnosti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

3. Tato smlouva xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Stříbrná, jeden xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxx x této xxxxxxx tvoří xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 

6. Smlouvu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx dohodou xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtou 2 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxxxx doručena xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxx 20.4.2021

Xxxx Xxxxxxxxx v. x. xxxxxxxxx obce Xxxxxxxx

Xxxxxxxx dne 16.4.2021

Roman Xxxxxxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxxx