Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

27/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxx x xxxx Xxxx xxx Xxxxxx ,- xxxxx xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. KUKHK-12458/OP/2021 x xxxxxxx souhlasu nabylo xxxxxx moci xxx 1.5.2021.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX x. 28/2021 XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX NAD XXXXXX X OBCÍ XXXX XXX XXXXXX

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx úkolů xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §3x zákona x. 553/1991 Xx., o xxxxxx policii, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx x dle §159 x xxxx. xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Článek 1

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxxxx xxx Orlicí

IČ: 00274968

xx xxxxxx: Xxxxxxxxx xxx. 38, 517 41 Xxxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx kraj, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx

x

2. Obec Lípa xxx Xxxxxx

XX: 00275077

xx xxxxxx: Lípa nad Xxxxxx čp. 23, 517 21 Xxxxxxx xxx Orlicí, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx 2

Xxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxx níže sjednaných xxxxxxxx městské xxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Městské xxxxxxx Kostelec xxx Xxxxxx (dále xxx XX) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx Lípa xxx Orlicí, xxxxx xxxx xxxxxx policii xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rychlosti.

4. XX bude xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stacionárního xxxxxx k dohledu xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx komunikacích a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxxx rychlosti x xxxxxxxx dle xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x. 1/11 x xxxxxxxxxxxx území xxxx Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Policií XX.

6. Xxxxxx stacionárního xxxxxx rychlosti xx xxxxxxxxx bezobslužný x xxxxxxxxxx přítomnost strážníka XX x místě xxxxxx. MP xxxx xxxx využít dat x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řešení xxxxxxxxx xx vhodném xxxxx x xxxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zpravidla dvoučlennou xxxxxxx MP.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx plněny x xxxxxxx xxxxxxx 0:00 - 24:00 hod xxxxxxx až neděle, xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, pro xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx Lípa xxx Xxxxxx xxxxxxxxx statistické xxxxx x provozu x xxxxxxx úseku, xxxxx-xx mu známy. Xxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx uplynulý xxx xxxxxx smlouvy, a xx ve formátu, xxxxx xxxxxx stacionární xxxxx xxxxxxxxx. Statistickými xxxxx se xxxxxx xxxx x počtu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx přestupků.

9. Xxxx Xxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx strážník XX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx této veřejnoprávní xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx Xxxx nad Xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx zařízením xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxx spojené x xxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx policie xx xxxxx obce Xxxx xxx Orlicí x náklady na xxxxxxx činnosti xxxxxxx x vyřizováním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úsekovým stacionárním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx nad Xxxxxx.

3. Xxxxx Kostelec xxx Orlicí poskytuje xxxx xxxxxx Xxxx Xxxx nad Orlicí xxxxxx.

4. Veškeré xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §7 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 250/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, Městu Kostelec xxx Orlicí.

Článek 4

Doba xxxxxx smlouvy

1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smluvní xxxxxxx. Xxxxxxxxx lhůta xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po doručení xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx této smlouvy xxxxxx xxxxxx moci.

4. Xxxx smlouva xxxxxx xxxxxxxxx dnem předání xxxxxxxxxxxxx měřičů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx obce Xxxx xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx nad Orlici. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxx xx uveden xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Městem Xxxxxxxx xxx Orlicí a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx „Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx úsekové xxxxxxxxx“ podle xxxxxx x. 134/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 

Xxxxxx 5

Společná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxx Xxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Kostelec xxx Xxxxxx k xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx nad Xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx xxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xx xxxx 15 xxx.

3. Xx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx vyvěsí smluvní xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

4. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx x právní xxxxx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Kostelec xxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx xxx Xxxxxx x Krajský xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje společně xx xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

5. Xxxxxxx xxxx smlouvy tvoří xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Kostelec xxx Xxxxxx, xxxxx usnesení Xxxxxxxxxxxxxx Obce Xxxx xxx Xxxxxx, pravomocné xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy x vzor xxxxxxxx xxxxxxxxx MP, kterým xxxx xxxxxxxxxx oprávněnost xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx obce Lípa xxx Xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxx smlouvy prohlašují, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx míněnou vůli, xx xxxx smlouvu xxxxxxxxxxx v xxxxx xxx xx nevýhodných xxxxxxxx.

7. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx souhlasu Xxxxxxxxx xxxxx Královéhradeckého kraje.

8. Xxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx:

- xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx x.1/2021 xx xxx 15.03.2021,

- usnesením Xxxxxxxxxxxxxx Obce Xxxx xxx Xxxxxx x. 18 xx xxx 24.02.2021.

Xxxxxxxx nad Xxxxxx xxx 18.03.2021

František Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxxx xxx Orlicí

Kostelec xxx Xxxxxx xxx 18.03.2021

Xxxxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxxx

Xxxxxxx:

1. výpis xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx

2. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx xxx Xxxxxx

3. pravomocné rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Královéhradeckého xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy

4. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX vydané Obcí Xxxx xxx Orlicí

Příloha x. 4 Veřejnoprávní xxxxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxx xxx Xxxxxx

XXXX LÍPA XXX XXXXXX

xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 553/1991 Xx., x xxxxxx policii, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx základě veřejnoprávní xxxxxxx x. 28/2021 xxxxxxxx xxx §3a xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx dne xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Orlicí:

jméno, xxxxxxxx, xxxxx. xxxxx

xxxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx x. 553/1991 Xx., x xxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů,

v xxxxxxx xxxxxx 2 veřejnoprávní xxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx silnici x. 1/11

x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxx nad Xxxxxx

xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx veřejnoprávní xxxxxxx: 0:00 - 24:00 xxx - xxxxxxx xx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx území

obce Xxxx nad Xxxxxx.