Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

5/XX/2021

Xxxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxx §66c odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x xxxx Xxxxx

- xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dne 9.2.2021, ke kterému xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, x. x. XxX 1648/2021 XXXXXX OVV xx xxx 12.1.2021 x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Svitavy x. 41/X/3 ze xxx 30.11.2020 x usneseni Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxx 29. 10. 2020, uzavírají xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §26 odst. 3 x §159 x xxxx. zákona x. 500/2004 Sb., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx „správní řád“) x xxxxxxxxxx §63 x §66c xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu:

Článek X

Xxxxxxx xxxxxx

1. xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx města Xxx. Xx. Xxxxxxx Xxxxxx, XXX

XXX: 00277444

DIČ: XX00277444

xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxxxxx banka x. x., pobočka Xxxxxxx, xxxxx xxxx: 19-520591/0100 se xxxxxx: X. X. Xxxxxxxx 5/35, 568 02 Xxxxxxx

xxxx Xxxxxxxxxx

2. Xxxx Xxxxx

xxxxxxxxxx starostou xxxx Xxx. Xxxxxxxxxxxx Cachem

IČ: 00579572

xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxxxx x. x., xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxx: 1283337379/0800 xx xxxxxx: Kukle 17, 568 02 Xxxxxxx

xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx XX

Xxxxxxx smlouvy

V xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §26 xxxx. 3 x §160 xxxx. 5 správního xxxx xxxx město Svitavy, xxxxx je xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxxx zveřejňování obsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxx XXX

Xxxxxxx rozsah výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřední xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, oznámení apod. xxxxxxxxxxx xx „klasické xxxxxx desce“ v xxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx podatelně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Dvořákova 3 xx Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx desky x xxxxxxx podobě xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx odboru xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x listinné xxxx elektronické xxxxxx, xxxxxxxx osobně, prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x-xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx písemností xx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx prokáže xxxxxxxx xxxxxxxxx obce, který xx xxxxxxxxx xx xxxx jednat.

5. K xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx &xxxx;xxxxxxxxxx xxxx přiloží xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx předání xxxxxxxxxx, xxxxx písemností xxxxxxxxxxx xx zveřejnění, počet xxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx dobu zveřejnění, xxxxx, příjmení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx razítka xxxx.

6. Xx uplynutí xxxx &xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx spisové služby xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x označeni xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx provedla xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x úřední xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx

Xxxxxx XX

Xxxxxx xxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xx xxxxx xxxxxxxx smlouvy xx xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx městu Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zveřejňováním xxxxxxxxxx xx elektronické xxxxxx xxxxx xx výši 80 Kč xx xxxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx 15. července za xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx 15. xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Splatnost faktury xxxx 15 xxx xxx xxx jejího xxxxxxxx.

3. Xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxx uhradit xxxxx Xxxxxxx xxxx x prodlení xx xxxx 0,1% z xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx prodlení.

Článek X

Xxxxxxxx ustanoveni

1. Xxxx xxxxxxx se uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx.

2. Xxxx smlouva je xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx právní xxxx (§164 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx)

3. Xxxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxx xxx písemnou xxxxxxx smluvních xxxxx x změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se souhlasem Xxxxxxxxx xxxxx Pardubického xxxxx (§166 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx)

4. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx 3 měsíce x xxxxxx xxxxx xxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Datum xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní smlouvy xxxx písemně oznámeno Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx.

5. Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x současně x xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup (xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xx xxxxxxx xx dobu 15 xxx.

6. Xxxx smlouva xx vyhotovuje ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, jeden xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přílohou obdrží Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxx x xxxx smlouvě tvoři xxxxxxxx Xxxx města Xxxxxxx x. ze xxx 30.11.2020, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx dne 29.10.2020 x xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

Ve Xxxxxxxxx xxx 09.12.2020

Mgr. Xx. Xxxxx Xxxxx, XXX, x. x.

xxxxxxxx

X&xxxx;Xxxxx dne 23.12.2020

Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxx x. x.

xxxxxxxx