Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x. 1/2020

xx xxx 27. xxxxx 2020,

xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 9

Zastupitelstvo xxxxx Mostu xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/0448/9/2020 xx xxx 27. xxxxx 2020 v xxxxxxx x ustanovením §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ustanovení §33 odst. 2 xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x oceňování xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „vyhláška“).1)

Čl. X

Xxxxxx mapa

1. X xxxxxxx stavebních xxxxxxx, xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx §10 x §33 xxxxx xxxxxx xxxxxx Cenová xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 9 (dále xxx „cenová xxxx“). Xxxx v ní xxxxxxx xx xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx x §1 xxxxxx.

Xx. II

Oceňování stavebních xxxxxxx

1. Jsou-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxxxxxx x. 441/2013 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx (oceňovací xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxx se, xx xxxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxx majetku, nevztahuje xx:

- pozemky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx způsobem xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx skutečně xxxxxxx,

- pozemky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx způsobem xxxxxxx dobývací xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- pozemky zastavěné xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rybník, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx, vodní xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx a zamokřená xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx cenové xxxx xx xxxxxx §2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 441/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx vyhláška), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je stavební xxxxxxx, který:

- je xx skupině xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xx xxxxxxx xxx xxxxx x cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x rozdílnými xxxxxx,

- xx v jednotném xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxxx xxxxxxx pozemky xxxxxx oceněny v xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx

- xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pozemku x xxxxxx mapě x jeho skutečným xxxxxx xx postupuje xxxxx §9 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ocenit xxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxx mapy

1. Nedílnou xxxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx xx příloha x. 1 obsahující xxxxxxxx xxxx cenové xxxx x xxxxxxx 22 xxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x mapovým xxxxxx x 19 mapovými xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx mapy v xxxxxxx 1 : 5 000.

Čl. IV

Zrušovací xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška č. 1/2018, kterou xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků x. 8, xx xxx 22. února 2018.

Xx. X

Xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Xxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1) tato xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x úředních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k nahlédnutí x xxxxxx Magistrátu xxxxx Mostu, Radniční 1/2, a xx xx xxxxxx městského xxxxxxx; xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.