Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxx

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx

Xxxxxx závazná xxxxxxxx x. 1/2020

ze xxx 27. xxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x. 9

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/0448/9/2020 xx dne 27. xxxxx 2020 x xxxxxxx s ustanovením §10 písm. x) x §84 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ustanovení §33 odst. 2 xxxxxx x. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o oceňování xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tuto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxx“).1)

Xx. X

Xxxxxx mapa

1. X xxxxxxx stavebních xxxxxxx, xxxxxxxxx x §9 xxxx. 2 xxxxxx x oceňování xxxxxxx xx podle §10 x §33 téhož xxxxxx vydává Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxxxxxxxxxx města Xxxxx x. 9 (xxxx xxx „xxxxxx mapa“). Xxxx v xx xxxxxxx xx použijí x xxxxxxx stavebních xxxxxxx pro účely xxxxxxx v §1 xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx stavebních xxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §35 xxxxxxxx č. 441/2013 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (oceňovací xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Cenová xxxx xx, xx xxxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xx:

- xxxxxxx zastavěné xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx jednotný xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku ostatní xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx hřbitov x xxxxxx xxx,

- pozemky xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx plocha xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, silnice, xxxxxxx komunikace, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x druhu pozemku xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plocha, xxxxx xxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxx evidované x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx pozemku ostatní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx dobývací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

- pozemky xxxxxxxxx xxxxxxx díly a xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx pozemku xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx rybník, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x umělé, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxx cenové xxxx xx xxxxxx §2 xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 441/2013 Xx., x provedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (oceňovací xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx stavební xxxxxxx, xxxxx:

- xx xx skupině parcel x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pozemků xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx neoceněných xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx,

- xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxx oceněny v xxxxxx mapě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx x měřítku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo

- xx zatížen právem xxxxxx.

4. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mapě x jeho skutečným xxxxxx xx postupuje xxxxx §9 xxxx. 5 zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Pozemky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §9 xxxx. 2 zákona x oceňování xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx mapy.

Čl. XXX

Xxxxxxx xxxxxx mapy

1. Nedílnou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx 22 stran x xxxxxxx č. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x 19 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Zrušuje xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2018, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 8, xx xxx 22. února 2018.

Xx. X

Xxxxxxxx

1. Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx po dni xxxxxxxxx.

Xxx. Xxx Paparega

primátor xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1) tato obecně xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx hodinách xxxxxxxxxxxx x nahlédnutí x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Mostu, Radniční 1/2, a xx xx odboru xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx města Xxxxx.